INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22"

Transkript

1 BORETTSLAGET ROSENHOFF KVARTAL III INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. APRIL 22 SIDE 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2 SIDE 4 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2 MED NOTER / BUDSJETT 22 - Årsregnskap 2 og budsjett 22 SIDE 4 - Noter til årsregnskap 2 SIDE Opplysninger om selskapet, forsikring mm note 3 SIDE 9 - Opplysninger om selskapets lån note 4 SIDE 2 - Egenkapital note 7 SIDE 22 BUDSJETTKOMMENTAR FOR 22 SIDE ØKONOMI 2 SIDE VEDLIKEHOLDSPLAN SIDE 27 HUSORDENSREGLER SIDE GJELDENDE VEDTEKTER SIDE 3 36

2 Side BORETTSLAGET ROSENHOFF KVARTAL III Det innkalles til ordinær generalforsamling i Borettslaget Rosenhoff kvartal III Tid og sted: Onsdag 8. april 22 kl 9. i Rosenhoffstua, Dynekilgata 2.. Konstituering SAKSLISTE. Valg av møteleder.2 Valg av sekretær.3 Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter.5 Godkjenning av innkalling.6 Godkjenning av saksliste 2. Godkjenning av årsoppgjøret 2. Godkjenning av årsmelding fra styret 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 3. Budsjett Godtgjørelse til styret 5. Andre saker 6. Valg Oslo, den 29. mars 22 BORETTSLAGET ROSENHOFF KVARTAL III STYRET VEDLAGTE NAVNESEDDEL FYLLES UT OG LEVERES VED INNGANGEN.

3 Side 2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på borettslagets ordinære generalforsamling den 8. april 22: Sak : Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen. Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 2. Godkjenning av årsmelding fra styret Årsmelding for 2 følger vedlagt og anbefales godkjent. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet Sak 3: Budsjett 22 Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2, som viser et underskudd på kr ,- anbefales godkjent. Budsjett for 22 følger vedlagt og anbefales tatt til orientering. Sak 4: Godtgjørelse til styret Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremlegges på generalforsamlingen. Sak 5: Andre saker 5. Endring av vedtekter Sak fra styret til generalforsamling 22 om vedtektsendring. Forslag om nytt punkt Bygningsmessige arbeider ) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. (2) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens eksteriør herunder oppsetting av flaggstang, private radio- og TV-antenner, markiser mv, er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å foreta forandringer av fasader, balkonger, dører eller oppganger eller å foreta noen form for montering på/ i disse uten skriftlig tillatelse fra styret. Det er heller ikke tillat å montere ildsted eller gjøre andre inngrep i pipene uten skriftlig tillatelse fra styret. Ovn skal monteres av fagkyndige godkjent av styret med mindre annet er avtalt. (3) Bygningsmassen er borettslagets eiendom. Andelseierne har ansvar for at vedlikehold, rehabilitering og ombygging skjer i overensstemmelse med lover, forskrifter og regler. Ved inngrep i bygningsmassen skal det alltid søkes skriftlig om tillatelse fra styret. Andelseiere har ansvar for innhenting av nødvendige tillatelser fra myndighetene. Der det er påkrevd

4 Side 3 skal det bare benyttes fagutdannet personell. Kostnader i forbindelse med vedlikehold, rehabilitering og ombygging og skal betales av andelseiere. Styret kan ved behov få saken vurdert av fagkyndige før tillatelse gis. Kostnadene ved bruk av fagkyndige belastes andelseier. (4) Andelseier kan etter skriftlig avtale med styret gis tillatelse til å foreta bygningsmessige arbeider i henhold til borettslagets retningslinjer for utbygging av leiligheter. Styret kan ved behov få saken vurdert av fagkyndige før tillatelse gis. Kostnadene ved bruk av fagkyndige belastes andelseier. Den som til enhver tid er andelseier av leilighet i borettslaget, hefter for bygningsmessige feil og mangler som skriver seg fra utførte byggearbeider i tilknytning til leiligheten. Andelseier står overfor borettslaget økonomisk ansvarlig for følgene av at retningslinjene for utbygging ikke er fulgt. Dette gjelder også der andelen har skiftet eier. Styrets innstilling: er å tilføye et nytt avsnitt i vedtektene om andelseiers ansvar i forhold til bygningsmessige endringer som utføres på borettslagets bygningsmasse. Herunder kommer arbeidet med vedlikehold, rehabilitering, ombygging og utbygging. Sak 6: Valg Valgkomitéens innstilling blir lagt frem på generalforsamlingen. 6. Valg av 2 medlemmer til styret. 6.2 Valg av 2 varamedlemmer til styret. 6.3 Valg av valgkomité.

5 Side 4 85 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 ÅRSMELDING 2 Styret har etter generalforsamling 2 bestått av følgende representanter: Navn Leder Halldór G. Jónasson Rosenhoffgata 9, 569 OSLO Styremedlem Guri M. Brenno Rosenhoffgata 3, 569 OSLO Styremedlem Elisabeth Crawfurd Rosenhoffgata, 569 OSLO Styremedlem Kaare Øystein Trædal Vågebyveien 23, 569 OSLO Styremedlem John Are Iversen Strømstadgata 2, 569 OSLO Varamedlem Ingvil Urdal Dynekilgata 4, 569 OSLO Varamedlem Marius Eide Strømstadgata, 569 OSLO Adr Selskapets styre består av 2 kvinner og 3 menn. Selskapet har ansatt. Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Overdragelse av leiligheter: leiligheter har det siste året skiftet eiere. Bruksoverlating: Totalt leilighet bruksoverlatt pr Juridiske andelseiere: Selskapet har pr 3.2.2, juridisk andelseier som eier 2 leiligheter. Virksomhetens art: Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Selskapet ligger i Oslo kommune. Selskapets organisasjonsnummer er Det er 3 leiligheter og næringslokale i selskapet. Forretningsførsel og revisjon: Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl. Revisor er BDO, Postboks 74 Vika, 2 Oslo. Arbeidsgiveransvar Styret er ikke kjent med at det skulle være noe rundt selskapets ansettelsesforhold som er i strid med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Forsikring: Selskapets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring. Polisenummer: Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise. Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt.

6 Side 5 Økonomi: Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Årets årsregnskap viser et underskudd med kr ,-. Disponible midler utgjør ved utløpet av året kr For øvrig vises til noter, budsjettkommentarer samt kommentarer under regnskapsbehandling på generalforsamlingen. Felleskostnadene er oppjustert med 5 % fra..22. Styret foreslår at underskuddet føres mot egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskap. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling. Oppstillingen over disponible midler viser at disponible midler er negative. Selskapets styre har for 22 utarbeidet et budsjett som vil gi positive disponible midler i 22. Budsjettforslaget innebærer et låneopptak på kr 2 3 (se egen sak). Styrets arbeid: Det sittende styret har i denne perioden hatt 2 styremøter og behandlet 77 styresaker. Styret har arrangert to dugnader og invitert andelseierne til både hagefest og tenning av juletreet. Det har i perioden vært avholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger i forbindelse med pipeprosjektet, samt ett informasjonsmøte for andelseierne. I perioden er det, i tillegg til ordinært styrehonorar, utbetalt følgende godtgjørelser til styrets medlemmer: - Styret har egen mobiltelefon som disponeres av styreleder eller et annet styremedlem når leder ikke er tilgjengelig. Denne er registrert på styreleder og er belastet i regnskapet med kr ,- - Styret bestemte seg for selv å håndtere prosjektstyringen av pipeprosjektet. Styreleder Jónasson ble engasjert som prosjektleder og fikk betalt kr. 2.6,- i 2 ifølge framlagt timeliste. - Styret, på vegne av andelseierne, donerte kr. 2.,- til 22. juli-fondet for Gjenreising av Utøya Pipeprosjektet var desidert den største og mest omfattende saken som styret jobbet med i 2. Jobben med oppgradering av fyringspipene og utskifting av feielukene var et meget omfattende prosjekt som tok mye av styrets tid og energi. Arbeidet med pipene var det siste store leddet i styrets arbeid med å heve brannsikkerheten for beboerne i borettslaget. Styret har jobbet med følgende store og små saker i året som gikk: Løpende vedlikehold: Styret har utført løpende vedlikeholdsoppgaver i perioden Vedlikeholdsplan: Styret har fortsatt med å planlegge vedlikeholdsoppgaver de nærmeste årene og oppdatert vedlikeholdsplanen som vi jobber etter. Vedlikeholdsplanen er et verktøy

7 Side 6 som styret bruker for å planlegge, samt prioritere, oppgaver og den er under stadig oppdatering. Borettslagets vedlikeholdsplan er presentert nærmere i en egen post. Pipeprosjekt: Under annet vedlikeholdsarbeid i 2, ble styret gjort oppmerksom på at status på fyringspipene ikke var tilfredsstillende eller i henhold til forskriftene. Styret startet da et arbeid for å kartlegge status, for så å bestemme veien videre. Kartleggingen, som inkluderte både feiing og filming av pipene, avslørte at statusen var enda dårligere enn forventet. Det var derfor nødvendig å oppgradere fyringspipene umiddelbart for å unngå fyringsforbud inneværende vinter. Etter innhenting av tilbud fra 3 forskjellige spesialister på området valgte styret Murmester Tommy Richter & Co AS (MTR) som samarbeidspartner. Styret inngikk kontrakt med T.Richter i august med oppstart av arbeidene i slutten av september. Det ble i forbindelse med pipeprosjektet avholdt ekstraordinær generalforsamling 2.juni 2 og 2.november 2, samt et informasjonsmøte for alle beboere 29.september 2. Opprinnelig plan for rehabilitering av pipene gikk ut på og glidestøpe alle fyringspipene for best kvalitet, samt minst mulig inngrep inne i leilighetene. Under innvendig kartlegging av leilighetene i borettslaget ble det avdekket så mange ulovlige forhold i henhold til brannforskriftene at dette ikke lenger var den mest hensiktsmessig løsningen mht behov for inngrep i leilighetene samt økonomisk for borettslaget. Styret valgte derfor, etter anbefaling fra MTR, å trekke stålrør i fyringspipene for å minimer omfanget av innvendig arbeid. Denne prosedyren har samme kvalitet og levetid som glidestøping. Underveis i arbeidet ble også alle feielukene i luftekanalene byttet ut da disse ikke var tette og derfor ikke i henhold til brannforskriftene. Styret er av den oppfatning at prosjektet har gått bra og uten merkbar belasting for beboerne i borettslaget, selv om prosjektet tok lengre tid enn først planlagt. Tilbakemeldingene styret har fått, både fra MTR og andelseierne, tyder på at samarbeidet har vært vellykket og at partene har vist gjensidig respekt for hverandre i prosjektperioden. Styret har underveis i prosjektet forsøkt i den grad det var mulig å formidle all tilgjengelig informasjon for å holde beboerne orientert om status og framgang. Pipeprosjektet ble avsluttet i januar 22, ca mnd. senere enn opprinnelig planlagt. Til tross for forsinkelsen, så håper styret at beboerne er fornøyd med at alle andelseiere med peis/ovn kunne fyre godt mens mange borettslag rundt om kring i Oslo opplevde kalde tider med fyringsforbud når vinteren satte inn med minusgrader i januar. Styret vil takke alle beboere for godt samarbeid underveis i prosjektet. Økonomien rundt pipeprosjektet er tildelt en egen post i innkallingen. Ny avtale med Get: Tidligere treårsavtale med Get utgikk i 2. Styret innhentet flere tilbud og vurderte disse i forkant av generalforsamlingen 2. Styrets innstilling var å fortsette avtalen med Get i lys av både god pris og erfaring fra tidligere samarbeid. Forslaget ble godkjent av generalforsamlingen i 2. Ny vaskeavtale: De siste årene har oppgangene i borettslaget vært vasket høyt og lavt av to dyktige jenter som har vært bosatt her. Styret ble kjent med at begge tenkte seg andre oppgaver framover og det ble derfor bestemt å hente inn tilbud på trappevasken fra et vaskefirma. Etter en utlysningsprosess falt valget på Rene Trapper AS og styrets

8 Side 7 oppfattning er at de gjør en god vaskejobb. Styret ønsker å takke både Andrea og Ane for den jobben de har gjort for oss de siste årene og vi ønsker dem lykke til videre. Beskjæring/rydding og beplantning i bakgården i 2: HMS-arbeid: Det var på tide med omfattende stell av både trær og planter og i 2 gjennomførte styret både beskjæring, rydding og beplantning i bakgården. Resultatet ble vellykket, ikke minst på grunn av at i styrets rekker skjuler deg seg en flink landskapsarkitekt. Formålet med HMS-forskriftene er å gjøre borettslaget til et bedre sted å bo og arbeide for, samt sikre at viktig informasjon ikke går tapt. Styret har en avtale med Usbl om å gjøre arbeidet enda mer effektivt i framtiden ved å benytte en Web-basert HMS-løsning. Styret ønsker i tillegg å informere om følgende saker (og rette litt pekefinger): Kjøp av blomster: Styret kommer til å kjøpe blomster for å plante i blomsterpottene utenfor ytterdørene og rundt flaggstangen. Blomsterbedene er som før til dispensasjon for alle som ønsker det. De av beboerne som ønsker å bruke borettslagets midler for kjøp av blomster må avklare dette med styret på forhand. Sykkelparkering: Styret vil arbeide med å finne en permanent framtidig løsning for sykkelparkering i gården. Nåværende kapasitet er ikke godt nok og styret ønsker å legge til rette for de som velger å reise miljøvennlig. Styret må allikevel forholde seg til den økonomiske virkeligheten og har begrenset med midler for å sette i gang større prosjekter i 22. Fellesvaskeriet: Borettslaget driver et gratis fellesvaskeri i kjelleren i Vågebyveien 7. Til tider er det stor pågang og da er det viktig at beboerne respekterer reservert vasketid og rydder etter seg. Bruksreglene er hengt opp på veggen i vaskeriet og skal være enkle å følge. Parkering i gården: Styret opplever i stadig større grad at enkelte beboere ikke respekterer forbudet mot parkering i gården. Det er kun tillatt med forsiktig innkjøring i forbindelse med av og pålasting. Styret gjør oppmerksom på at eventuelle skader ved ulovlig parkerte biler ved en brannutrykking er ikke dekket av forsikringsselskapene. Hvis ikke sitasjonen bedrer seg, ser styret seg nødt til å engasjere et firma for borttauing av biler for eiers regning. Søppel og sigarettsneiper: Styret har notert at ikke alle klarer å sette sitt søppel i søppelkonteinerne som er til disposisjon for beboerne. Å sette søppel utenfor konteinerne er ikke det samme som å kaste søppel en har kun overført sitt problem til en annen person. Videre så har styret fått flere tilbakemeldinger om at enkelte beboere lar hussøppel stå utenfor inngangsdører i lengre og kortere perioder. Sigarettsneiper er så klart også søppel og kan ikke kastes på bakken utenfor vinduer eller ytterdører.

9 Side 8 Hundehold: I de siste årene har det vært tilnærmet eksplosjon i antall hunder i borettslaget. Samboerskapet mellom de tobeinte og firbeinte har gått bra etter det styret er kjent med, men vi minner allikevel om at ikke alle liker og/eller tåler hunder på nært hold. Det er derfor viktig å ta hensyn til andre, og det er ikke lov under noen omstendighet å glemme å plukke opp etter hunden enten inne i gården eller rundt. Brannalarmen: Nye beboere: Styret har nå økt responstiden til 4 minutter, samt redusert følsomheten på detektorene etter mange falske utrykninger. Dette er i samsvar med erfaringer fra andre borettslag og innenfor anbefalt margin fra brannvesenet. NB!: VED BRANN MÅ BEBOERE SELV RINGE TIL I 2 byttet leiligheter eiere i borettslaget og vi ønsker de nye andelseierne velkomne og håper de kommer til å trives i gården vår. I tillegg har mange nye beboere blitt født de siste årene og det er en gledelig utvikling at flere barnefamilier finner seg til rette i borettslaget. Vi håper at selskapet fortsatt kan styres med samme entusiasme som før. Til dette trengs imidlertid stadig interesserte beboere som er villige til å ta i et tak. Vi skal ikke legge skjul på at det er en del arbeid forbundet med å være med i styret i borettslaget, men hyggelig og lærerikt er det. Oslo, 4. mars 22 Borettslaget Rosenhoff kvartal III Halldór G. Jonasson /s/ Guri M. Brenno /s/ John Are Iversen /s/ styreleder styremedlem styremedlem Kaare Øystein Trædal /s/ Styremedlem Elisabeth Crawfurd /s/ styremedlem

10 Side 9

11 Side

12 Side Årsregnskap 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Disponible midler A. Disponible midler IB Regnskap Regnskap B. Endringer disponible midler Årets resultat Tilbakeføring avskrivinger Kjøp / salg anleggsmidler Opptak/avdrag langsiktig gjeld B. Årets endring disponible midler C. Disponible midler UB Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

13 Side 2 Resultatregnskap 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Note Regnskap 2 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett 22 Driftsinntekter Innkrevde felleskostnader Gevinst ved salg av eiendeler 2 Andre driftsinntekter 3 Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader 4 Styrehonorar 5 Avskrivninger 3 Revisjonshonorar 6 Forretningsførerhonorar Andre honorarer 7 Forsikringspremier Energikostnader Kommunale avgifter Andre driftskostnader eiendom 8 Driftskostnader administrasjon 9 Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Ekstraordinære kostnader 2 Netto ekstraordinære poster Årets resultat Overføringer og disponeringer Overført til/ fra annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

14 Side 3 Balanse 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Note 2 2 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger 3 Andre driftsmidler 3 Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Kundefordringer Fordringer på Usbl Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd og kontanter Kontanter Innestående bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

15 Side 4 Balanse 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Note 2 2 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pantegjeld 4 Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig off. myndigheter Annen kortsiktig gjeld 5 Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Sted: Dato: Halldór G. Jonasson Leder Kaare Øystein Trædal Styremedlem Guri M. Brenno Styremedlem John Are Iversen Styremedlem Elisabeth Crawfurd Styremedlem 85 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

16 Side 5 Noter årsregnskap 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Note - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 5.,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening. 85 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

17 Side 6 Noter årsregnskap 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Note - Innkrevde felleskostnader 38 Innkrevde felleskostnader 38 Leie forretningslokaler 386 Leietillegg Kabel-TV 387 Leietillegg renhold fellesarealer 3846 Utleie av felleslokaler Sum Note 2 - Gevinst ved salg av eiendeler 3965 Salg eiendom og leiligheter Sum Note 3 - Andre driftsinntekter 399 Andre driftsinntekter Sum Note 4 - Personalkostnader 5 Fast lønn til ansatte - fra lønnssystemet 52 Timelønn - fra lønnssystemet 529 Annen lønn - fra lønnssystemet 55 Påløpne feriepenger - fra lønnssystemet 52 El. komm.tj. (s-fritt) - fra lønnssystemet 522 El. komm.tj. (s-pliktig) - fra lønnssystemet 5292 Fri telefon lønnsinnberetning 536 Honorarer - fra lønnssystemet 54 Arbeidsgiveravgift - fra lønnssystemet 545 Arb.giv.avg.feriepenger - fra lønnssystemet 5635 Yrkesskadeforsikring 58 Refusjon sykepenger - fra lønnssystemet Sum Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt:,44 Borettslaget er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 85 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

18 Side 7 Noter årsregnskap 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Note 5 - Styrehonorar 533 Honorar tillitsvalgte - fra lønnssystemet Sum 2 2 Note 6 - Revisjonshonorar 67 Revisjonshonorar Sum Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon Note 7 - Andre honorar 67 Kontorholdskostnader Usbl 674 Tilleggstjenester forretningsfører 676 Honorarkostnader øvrige 672 Juridisk honorar 672 Juridisk honorar Usbl 673 Teknisk honorar 673 Teknisk honorar Usbl Sum Note 8 - Andre driftskostnader eiendom 634 Brannalarm 636 Renhold, sanitærartikler 636 Trappevask v/byrå 6362 Skadedyrutryddelse 639 Snømåking, strøing 6392 Containerleie/tømming 65 Verktøy og redskaper 6542 Møbler/utstyr etc. til felleslokaler 655 Lyspærer,lysrør,sikringer o.l. 655 Nøkler, låser o.l Driftsmateriell 695 Avgifter TV/ Bredbånd 77 Driftskostn. bil, traktor m.m. Sum Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

19 Side 8 Noter årsregnskap 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Note 9 - Driftskostnader administrasjon 6525 IT utstyr 68 Kontorrekvisita 68 IT-rekvisita 6825 Kopiering 684 Aviser/tidsskrifter/faglitt. 695 Mobiltelefon 69 Internett Sum Note - Reparasjoner og vedlikehold 66 Vedlikehold bygg 662 Vedlikehold VVS 663 Vedlikehold elektro 665 Vedlikehold fellesanlegg 663 Vedlikehold parkeringsplasser og grøntanlegg 667 Vedlikehold brannvernutstyr 662 Vedlikehold tekniske anlegg 663 Egenandel forsikring 664 Malerarbeider 6642 Snekkerarbeid 6645 Tak/blikkenslagerarbeid 6646 Mur, betong og grunnarbeid 6647 Garasjeporter/inngangsdører Sum Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. Note - Andre kostnader Festeavgift/tomteleie 742 Gaver, fradragsberettiget 778 Fellesarrangement 772 Generalforsamling 774 Kurs for tillitsvalgte 777 Betalingskostnader 779 Andre kostnader 7792 Øredifferanse 7795 Husleietap Sum Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

20 Side 9 Noter årsregnskap 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Note 2 - Ekstraordinære kostnader Ekstraordinære kostnader 32 Sum 32 Note 3 - Anleggsregister Callinganlegg Brannvern Boligeiendommer Anskaffet i år : Antatt levetid i år : 5 5 Akkumulert kostpris. : Tilgang i 2 : = Akkumulert kostpris pr.3.2: = Samlede avskrivinger. : Avskrivinger i 2 : Akkumulert avskriving v/avgang : = Samlede avskrivinger 3.2: Bokført 3.2: Borettslagets eiendommer er forsikret i -Gjensidige Polisenr Borettslaget fester tomten av Oslo Kommune. Tomtens areal er 7.72,9 m2. G.nr. 226, b.nr., 2, 5, 52, 54, 59, 6, 6, 62, 63, 82, 83, 84 og 85. Byggeår 922; rehabilitert 976 og 988. Borettslagets adresser er Dynekilgt. 2 og 4, Rosenhoffgt. 9, og 3, Strømstadgt. 2, 4, 6, 8 og og Vågebyvn. 7, 9, 2 og 23, Oslo. 85 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

21 Side 2 Noter årsregnskap 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Note 4 - Langsiktig gjeld Kreditor: Formål: Lånenummer: Lånetype: Opptaksår: Rentesats: Beregnet innfridd: DNB Boligkreditt AS Finansiering nytt brannvarslingsanlegg Serie % Opprinnelig lånebeløp: Lånesaldo.: Avdrag i perioden: Lånesaldo 3.2: Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån Ant. andeler Andel gjeld Sum fellesgjeld

22 Side 2 Tittel Lån ble tatt opp i 2 og er en refinansiering av gammelt lån i tilegg til at det er opptak av ytterligere lån. IN er behandlet etter gjeldsmetodeløsningen. Dette prinsippet innbærer at ekstrainnbetalingen fra eiere klassifiseres som forskuddsbetaling av eiers kapitalkostnader. Det innbetalte beløpet føres som gjeld til eier under langsiktig gjeld i borettslagets balanse. Andelseierne vil ved IN få sikkerhet ved inntrederett i det pantedokumentet som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Inntrederetten har sideordnet prioritet med det til enhver tid gjenstående beløpet av felleslånet. Gjelden til eier vil bli redusert i takt med nedbetalingen av fellesgjelden etter opprinnelig nedbetalingsplan. Disse innbetalingene nedkvitteres i takt med nedbetalingsplanen. Note 5 - Annen kortsiktig gjeld 245 Gjeld mellomregning 2932 Skyldig revisorhonorar 2937 Påløpte elektrisitetskostnader 294 Skyldig/utbet.feriepenger - fra lønnssystemet 294 Skyldige feriepenger - fra lønnssystemet 295 Påløpne renter langsiktig gjeld 2965 Andre påløpne kostnader Sum Note 6 - Pantstillelser Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. 85 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

23 Side 22 Noter årsregnskap 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Note 7 - Egenkapital Egenkapital per. Endringer Egenkapital per 3.2 Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital, dvs at eiendelens balanseførte verdi er lavere enn balanseført verdi av gjelden. Dette skyldes at regnskapsloven forutsetter at verdien av bygninger fastsettes på basis av historisk kost. Virkelig verdi av bygningsmassen er vurdert til å være høyere enn den balanseførte verdien av gjelden. 85 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

24 Side 23 BUDSJETT 22 Budsjettet for 22 står i høyre tallkolonne på første side i regnskapet. Det er satt opp med utgangspunkt i det budsjett som ble vedtatt av styret sist høst. For poster hvor en er kjent med nye og endelige tall, og dette gir vesentlige avvik, er budsjettet justert. Innkrevde felleskostnader Innbetaling til felleskostnadene (f eks bolig, parkering, næring, brensel, trappevask m m) er budsjettert med dagens nivå på årsbasis. Andre driftsinntekter Postene er budsjettert med utgangspunkt i kjente forhold og justeringer på budsjetteringstidspunktet. Personalkostnader Lønnsutgifter til vaktmester, vaskehjelp m.m. er beregnet økt med ca 3 %. Det betales 4, % arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn og styrehonorar. Telefongodtgjørelse til ansatte og styremedlemmer er budsjettert i h t forventet forbruk i 22. Under denne posten belastes også kostnader til arbeidstøy, personforsikring m m. Styrehonorar Honoraret er budsjettert i forhold til tidligere års bevilgede honorar. Avskrivninger Avskrivninger gjøres i tråd med Regnskapslovens bestemmelser. Normalt brukes følgende avskrivningsplan: Inventar, utstyr og kontormaskiner IT Transportmidler Arbeidsmaskiner Tekniske anlegg Påkostninger bolig Påkostninger næringslokaler Gårdsrom 5 år 3 år 7 år år 5 år Ingen avskrivninger (tillegges eiendommens verdi) år 2 år Revisjonshonorar Revisjonshonoraret er budsjettert med en økning på ca 3 % i 22. Forretningsførerhonorar Budsjettert med økning på 3 % fra Andre honorarer Her budsjetteres juridisk og teknisk honorar samt tilleggstjenester fra forretningsfører. Forsikringspremier Det er i utgangspunktet budsjettert med en økning på 7 % i forsikringspremien for 22 ift faktiske kostnader i 2. Energikostnader Denne budsjettposten dekker boligselskapets utgifter til fellesstrøm og er budsjettert i h t forventet nivå i 22. Kommunale avgifter Kommunale avgifter i Oslo er budsjettert økt med h h v 3 % for Renovasjon, 9 % for Vann- og avløp og 8 % for Feieravgift. Andre driftskostnader eiendom Her budsjetteres bl.a. avgift på radio- og TV-anlegg, containerleie, snøbrøyting, renhold v/byrå, innleid vaktmestertjeneste og diverse innkjøp vedrørende eiendommen. Driftskostnader administrasjon Her budsjetteres bl.a. kontorrekvisita, telefon, porto, kopiering, eventuelle abonnementer, kjøp og drift av kontormaskiner og datautstyr. Reparasjoner og vedlikehold Gjelder vedlikehold av eiendommen og fellesareal.

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Haukedalen Borettslag org nr 946975974 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. oktober 1971, med endringer 26. mai 1983, 25. mai 2000, 7. mai

Detaljer

1. Innledende bestemmelser

1. Innledende bestemmelser VEDTEKTER FOR A.S. SOMMERFRYDLØKKEN Vedtatt på generalforsamling 19.03.1945, 30.03.1960, 29.03.1979, 24.04.1987, 10.03.1993, 07.03.1995, 07.03.1997, 26.03.1998, 29.03.2001, 21.04.05, 4.4.2006 og endret

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004.

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004. Vedtekter Vedtekter for Hovly borettslag org nr 853 954 292. Tilknyttet Hovly boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005.

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005. Vedtekter Skrenten Borettslag for Skrenten borettslag org nr 948 793 539 tilknyttet Møre og Romsdal boligbyggelag Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011. VEDTEKTER for Klyve I borettslag, org nr. 933860140 tilknyttet Skien Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987,

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Vedtekter. for. Skauen borettslag org nr 948 677 202. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24.

Vedtekter. for. Skauen borettslag org nr 948 677 202. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24. Vedtekter for Skauen borettslag org nr 948 677 202 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24. mai 2005 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Skauen borettslag

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Lenvik kommune og har forretningskontor i Lenvik kommune.

(1) Borettslaget ligger i Lenvik kommune og har forretningskontor i Lenvik kommune. Vedtekter for Lundhaugen borettslag, SUS tilknyttet Boligbyggelaget Nord 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Lundhaugen borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett

Detaljer

Vedtekter for Kråkåsen borettslag. Org. nr 952103059 - Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl.

Vedtekter for Kråkåsen borettslag. Org. nr 952103059 - Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtekter for Kråkåsen borettslag. Org. nr 952103059 - Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på generalforsamling 16.04.2013. Vedtatt på generalforsamlingen 05.05.2008. (Ifbm. sammenslåing av med Follo

Detaljer

Innledende bestemmelser... 1 Aksjekapital og aksjeeiere... 1 Borett og bruksoverlating... 2 Vedlikehold... 2 Pålegg om salg og fravikelse...

Innledende bestemmelser... 1 Aksjekapital og aksjeeiere... 1 Borett og bruksoverlating... 2 Vedlikehold... 2 Pålegg om salg og fravikelse... VEDTEKTER a/s SOMMERFRYDLØKKEN 1. Innledende bestemmelser... 1 1-1 Formål... 1 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold... 1 2. Aksjekapital og aksjeeiere... 1 2-1 Aksjer og aksjeeiere...

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388

Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388 Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 13.06.2006. Endret ordinær generalforsamling 13.06.2007. Endret ordinær generalforsamling 10.06.2008.

Detaljer

Side 24. Vedtekter. For. Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

Side 24. Vedtekter. For. Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Side 24 Vedtekter For Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på generalforsamling den 16. oktober 1970, sist endret den 25. mai 2004 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. For. Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845

Vedtekter. For. Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845 Vedtekter For Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 18. desember 1973, sist endret den 26. april 2005 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Borettslaget

Detaljer

Vedtekter. for. Bjørnefaret borettslag

Vedtekter. for. Bjørnefaret borettslag Vedtekter for Bjørnefaret borettslag Org nr 954 356 051 tilknyttet ROBO (Romerike Boligbyggelag), vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.5.1976, sist endret den 05/06 2012. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. For. Kantarellen borettslag org nr 947 138 081

Vedtekter. For. Kantarellen borettslag org nr 947 138 081 Vedtekter For Kantarellen borettslag org nr 947 138 081 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. februar 1988, sist endret den 4. juni 2013 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Kantarellen borettslag

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Vedtekter for Sentralbadet borettslag

Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag org.nr. 986 593 403. Vedtatt på ordinær generalforsamling 21.06.2006. Ved ordinær generalforsamling 31.05.2011 ble det vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER. VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968

VEDTEKTER. VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968 VEDTEKTER for VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968 sist endret den 16.06.2008 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Voldsdalsberga borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne

Detaljer

org nr 948122561 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike

org nr 948122561 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtekter for LUNDSLØKKA Borettslag org nr 948122561 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtektene er vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.06.1961 og sist endret i ordinær generalforsamling

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær generalforsamling den 19. april 2007.

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær generalforsamling den 19. april 2007. Vedtekter for Mårskrenten borettslag org nr 947 714 643 tilknyttet Møre og Romsdal boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3.

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3. Vedtekter for Dyrgrav borettslag org nr 953 413 590. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3.2015 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag som er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag som er forretningsfører. Vedtekter for Othilienborg Borettslag org nr. 950.373.520 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 28.05.1965, sist endret 12.06.2006. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. for Søndre Flatåsen Borettslag Borettslag org nr tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag

Vedtekter. for Søndre Flatåsen Borettslag Borettslag org nr tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag Vedtekter for Søndre Flatåsen Borettslag Borettslag org nr. 953 358 263 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 14.05.1980 sist endret 24.05.2005 (ikrafttredelse

Detaljer

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 vedtatt på ordinær generalforsamling den 30.mai 2007. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Haraløkka borettslag er et frittstående borettslag

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Elgfaret borettslag org nr 953 748 525. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20.04.1971, sist endret den 15/04 2004. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag

Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag 1. Innledene bestemmelser Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 28.11.2005. 1.1 Formål Tillertunet 3 Borettslag er et andelslag bestående av i alt 20 andeler som

Detaljer

VEDTEKTER. For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008

VEDTEKTER. For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008 VEDTEKTER For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008 Endret 16.3.2009, sist endret 18.04.2012. Borettslagets navn skal være Løvåshagen

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Kongsberg kommune og har forretningskontor i Kongsberg kommune.

(1) Borettslaget ligger i Kongsberg kommune og har forretningskontor i Kongsberg kommune. NBBL-dok nr 2.02 Vedtekter For Solkollen borettslag org nr 912351637 Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på stiftelsesmøtet den 24.06.2013. * Sist endret etter ekstraordinær generalforsamling 07.05.2014.

Detaljer

Vedtekter for. Borettslaget Christian Kroghs gate 30

Vedtekter for. Borettslaget Christian Kroghs gate 30 Vedtekter for Borettslaget Christian Kroghs gate 30 (etter endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14.05.2008) 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Christian Kroghs gate 30, gnr. 208

Detaljer

- 1 - 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Selskapet ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune.

- 1 - 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Selskapet ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune. - 1 - Vedtekter for Nygårdkollen Boligaksjeselskap, org nr 933 200 000 Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 5. september 2007 Endret på ordinær generalforsamling 26.05.2009 Endret på ordinær

Detaljer

Vedtekter for Myra borettslag

Vedtekter for Myra borettslag Vedtekter for Myra borettslag Org nr 947 122 363, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.3.1985, sist endret den 10.04.2010. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Myra borettslag er et samvirkeforetak

Detaljer

Opprettet dato: (1) Borettslaget ligger i Larvik kommune og har forretningskontor i Larvik kommune.

Opprettet dato: (1) Borettslaget ligger i Larvik kommune og har forretningskontor i Larvik kommune. Inngår i kapittel: INTERNKONTROLL 7: ORDENSREGLER OG VEDTEKTER Dokumentnavn Vedtekter Tagtvedt III borettslag Opprettet dato: Rev nr / dato: 01.06.83 03/13.05.2014 Prosesseier/ sist endret av (for og etternavn)

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29. mai 1990, sist endret den 27. mars 2012

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29. mai 1990, sist endret den 27. mars 2012 Vedtekter for Kronstad Borettslag org nr 859 335 152 tilknyttet Stor-Bergen Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29. mai 1990, sist endret den 27. mars 2012 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. for. Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808

Vedtekter. for. Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808 Vedtekter for Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6. november 1987, med endringer 19. april 2005, sist endret den 28. mai 2015 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLINKEN TJØME BORETTSLAG (UNDER STIFTELSE) org. nr: XXXXXXXXXX. tilknyttet

VEDTEKTER FOR BLINKEN TJØME BORETTSLAG (UNDER STIFTELSE) org. nr: XXXXXXXXXX. tilknyttet VEDTEKTER FOR BLINKEN TJØME BORETTSLAG (UNDER STIFTELSE) org. nr: XXXXXXXXXX tilknyttet TØNSBERG NØTTERØY BOLIGBYGGELAG vedtatt på konstituerende generalforsamling den XXXXXXXXX, sist endret den XXXXXXXXXXX,

Detaljer

Vedtekter. for. Nebbejordet Borettslag org nr Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

Vedtekter. for. Nebbejordet Borettslag org nr Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtekter for Nebbejordet Borettslag org nr 950 280 166 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 28. desember 1982, med senere endringer og sist endret 27. mars 2012.

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Moss kommune og har forretningskontor i Moss kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Moss kommune og har forretningskontor i Moss kommune. Mønsterdokument fra NBBL 19.01.2004 Vedtekter for Skredderåsen borettslag org nr 948 863 057 tilknyttet Moss Boligbyggerlag vedtatt på generalforsamling den 29/4-2004 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling dd.mm.åååå

Vedtatt på konstituerende generalforsamling dd.mm.åååå VEDTEKTER FOR Skipperhuset borettslag Org. nr. SUS Vedtatt på konstituerende generalforsamling dd.mm.åååå 1. Innledende bestemmelser 1-1 Navn 1-2 Formål Borettslaget skal hete Skipperhuset borettslag.

Detaljer

Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008

Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008 Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008 Endret i e.o. generalforsamling 03.09.09. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NAVN, LAGSFORM, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR...1 1.1 Formål...1

Detaljer

VEDTEKTER. for. A/L NYBORG BORETTSLAG Org.nr. 855003252

VEDTEKTER. for. A/L NYBORG BORETTSLAG Org.nr. 855003252 VEDTEKTER for A/L NYBORG BORETTSLAG Org.nr. 855003252 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. mai 1962 sist endret den 22. mars 2006 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Nyborg Borettslag

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den 3. april 214. Sak 1: Konstituering Innstilling til de respe

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den 3. april 214. Sak 1: Konstituering Innstilling til de respe 1 Sameiet Sofiesgate 12 Det innkalles til ordinært sameiermøte i sameiet Sofiesgate 12. Tid og sted: Torsdag 3. april 214 kl 18: i Sofiesgate 12. Saksliste 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg

Detaljer

Vedtekter. for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 25.02.1975, sist endret den 19.03.2014. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

TRONDHJEMS KOOPERATIVE BOLIGSELSKAP BORETTSLAG

TRONDHJEMS KOOPERATIVE BOLIGSELSKAP BORETTSLAG Vedtekter Vedtekter for Trondhjems Kooperative Boligselskap Borettslag org.nr. 953 683 636. Vedtatt på ordinær selskapsforsamling 5 juni 2014. 1. Innledende bestemmelser 1 1 Formål (1) Trondhjems Kooperative

Detaljer

Vedtekter for Glostrupveien Borettslag

Vedtekter for Glostrupveien Borettslag Vedtekter for Glostrupveien Borettslag org nr 948 414 929 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtektene er vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.august 1971 og sist endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtekter. for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag

Vedtekter. for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag Vedtekter for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 05.05.1977 sist endret 28.04.2005 (ikrafttredelse fra 15.08.05).

Detaljer

Vedtekter for Glostrupveien Borettslag

Vedtekter for Glostrupveien Borettslag Vedtekter for Glostrupveien Borettslag org nr 948 414 929 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtektene er vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.august 1971 og sist endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER. for Bodøsjøen borettslag ( org nr. 851916822 ) tilknyttet Bodø boligbyggelag.

VEDTEKTER. for Bodøsjøen borettslag ( org nr. 851916822 ) tilknyttet Bodø boligbyggelag. VEDTEKTER for Bodøsjøen borettslag ( org nr. 851916822 ) tilknyttet Bodø boligbyggelag. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 28.12.1972, endret 28.04.05, 26.04.12, sist endret 29.05.13. Vedtektene

Detaljer

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 VEDTEKTER for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslagets navn er Borettslaget Professor Hansteensgt. 70. Lagets forretningskontor er i Bergen kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Årsregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Årsregnskap 25 Universitetstjenestemennenes borettslag Disponible midler Regnskap 25 Regnskap 24 A. Disponible midler fra foregående årsregnskap 3 929 945 2 74 338 B. Endring i disponible midler Årets

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Trondheim kommune og har forretningskontor i Trondheim kommune.

(1) Borettslaget ligger i Trondheim kommune og har forretningskontor i Trondheim kommune. VEDTEKTER Vedtekter for borettslaget Innherredsveien 58-60 org.nr. 976 002 008. Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.12.2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 29.10.2009. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. for Fløentoppen Borettslag org nr 887402612. tilknyttet. Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Fløentoppen Borettslag org nr 887402612. tilknyttet. Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Fløentoppen Borettslag org nr 887402612 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 7. oktober 2004, sist endret den 10.6.2008 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

Vedtekter for Neslia Borettslag

Vedtekter for Neslia Borettslag Vedtekter for Neslia Borettslag org nr 968 597 531. tilknyttet Boligbyggelaget Romerike vedtatt på konstituerende generalforsamling 26.mars 1998, sist endret på ordinær generalforsamling den 13.mars 2012.

Detaljer

VEDTEKTER. for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010.

VEDTEKTER. for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010. VEDTEKTER for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål AS Kampens Byggeselskap er et boligaksjeselskap som har til formål å opprettholde

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG vedtatt på stiftelsesmøtet den 08.02.08, med endringer i ekstraordinær generalforsamling 7. september 2011. Endringer på generalforsamling 7.mai 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. Vedtekter for Renovasjonsarbeidernes byggeaksjeselskap (RABS AS), org nr 833 058 452 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

vedtatt på ordinær generalforsamling den 3. mai 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 11.04.2013.

vedtatt på ordinær generalforsamling den 3. mai 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 11.04.2013. Vedtekter for Nordre Åsen Borettslag org nr 948 225 425 vedtatt på ordinær generalforsamling den 3. mai 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 11.04.2013. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål

Detaljer

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Vedtekter for Spoven borettslag org nr 950285036 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling, sist endret den 11. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

vedtatt på ordinær generalforsamling den 27. april 2006, endret 17. juni 2013.

vedtatt på ordinær generalforsamling den 27. april 2006, endret 17. juni 2013. Vedtekter for Steinspranget Borettslag org nr 947991639. vedtatt på ordinær generalforsamling den 27. april 2006, endret 17. juni 2013. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Steinspranget Borettslag er

Detaljer

Vedtatt på ordinær generalforsamling den 09.mai 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 22.mai 2007 og 14. mai 2013.

Vedtatt på ordinær generalforsamling den 09.mai 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 22.mai 2007 og 14. mai 2013. Vedtekter for Fagerholt Borettslag org nr 950266287 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 09.mai 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 22.mai 2007 og 14. mai 2013. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Svartås borettslag org nr 954 057 844. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.04.1971, sist endret den 26.03.2014. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører. Vedtekter for Vestskrenten Borettslag org nr. 848205052 vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.mai 2006 med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 3. juni 2013 og på ordinær generalforsamling

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Riegelsbakken borettslag org nr 953 609 363. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 15.08.1963, sist endret den 12/4 2012. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010 Vedtekter for Brøttet borettslag org nr 950 245 573. tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag Vedtatt på generalforsamling den 19.mai 2010 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Brøttet borettslag er et

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune. Vedtekter For VESTSKOGEN borettslag org nr 948 010 070 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. februar 1965 med endringer vedtatt på generalforsamling den 9. juni 2005 og 5. mai 2010. Revidert

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Spesifisert resultatregnskap 215 Universitetstjenestemennenes borettslag 215 214 215 216 INNTEKT Leieinntekt 36 Innkrevde felleskostn. drift 5 149 914 4 671 426 5 24 5 434 362 Innkrevde felleskostn. kapital

Detaljer

Vedtekter for Ullern Park Borettslag Org. nr

Vedtekter for Ullern Park Borettslag Org. nr Vedtekter for Ullern Park Borettslag Org. nr. 987979291 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 29.5.2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 09.05.2012 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ullern

Detaljer

Vedtekter. Vestlia borettslag

Vedtekter. Vestlia borettslag Vedtekter Vestlia borettslag Vedtekter for Vestlia borettslag. org. nr. 954872416 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 24,5.1978, med senere endringer vedtatt den 10.06.1980, den 21.6.1983 og den 30.05.1985

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslagets har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslagets har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Stubberudlia Borettslag org nr 850373612 vedtatt på ordinær generalforsamling den 29.05.2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stubberudlia Borettslag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Vedtekter. for Hannestad Terrasse borettslag org nr 953546795 vedtatt på ordinær generalforsamling den 11.5.2006

Vedtekter. for Hannestad Terrasse borettslag org nr 953546795 vedtatt på ordinær generalforsamling den 11.5.2006 Vedtekter for Hannestad Terrasse borettslag org nr 953546795 vedtatt på ordinær generalforsamling den 11.5.2006 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Hannestad Terrasse borettslag er et samvirkeforetak

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

for Skillebekken Borettslag, Org. nr Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den med endringer og

for Skillebekken Borettslag, Org. nr Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den med endringer og 5606 Vedtekter for Skillebekken Borettslag, Org. nr. 888 437 592 Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 12.10.2006 med endringer 26.04.2007 og 28.09.2010 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Skillebekk

Detaljer

(4) I tillegg har juridiske personer som nevnt i borettslagslovens 4 3 rett til å eie 2 % av andelene.

(4) I tillegg har juridiske personer som nevnt i borettslagslovens 4 3 rett til å eie 2 % av andelene. 1 Løren Borettslag VEDTEKTER for Løren borettslag org nr 848 712 612 vedtatt på ordinær generalforsamling den 25.04.2006 med endringer 23.04.2008, 08.04.2010, 23.04.2012, 17.04.2013 og 8.4.2014. 1. Innledende

Detaljer

Vedtekter t Ny Lov for Skolegata 4 ABC borettslag Org. nr. 993305707

Vedtekter t Ny Lov for Skolegata 4 ABC borettslag Org. nr. 993305707 Vedtekter t Ny Lov for Skolegata 4 ABC borettslag Org. nr. 993305707 1. Innledende bestemmelser Vedtatt i stiftelsesmøtet den 15.10.08. 1-1 Formål Skolegata 4 ABC borettslag er et samvirkeforetak som har

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune. Vedtekter for Solheimslien borettslag org nr 948 115 700. vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. april 1966, endret på generalforsamling den 1. oktober 1968, 17. mars 1969, 16. april 1970,

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter For Rognerud borettslag org nr. 950 390 158 vedtatt på ordinær generalforsamling den 6. juni 2006 med endringer i generalforsamling 11. juni 2007. Vedtatt på ordinær generalforsamling den 07.05.13

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Vedtekter for Riihimäkiveien Borettslag

Vedtekter for Riihimäkiveien Borettslag Vedtekter av 25.3.2015 Vedtekter for Riihimäkiveien Borettslag Organisasjonsnr. 948 391 546, tilknyttet BORI BBL. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 21.11.1973, sist endret 25. mars 2015.

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Hamar kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Hamar kommune. Vedtekter for Vekten borettslag org nr 950 133 538 vedtatt på ordinær generalforsamling den 25.04.13. Endret på ordinær generalforsamling den 27.04.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Vekten borettslag

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Moss kommune og har forretningskontor i Ski kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Moss kommune og har forretningskontor i Ski kommune. NBBL-dok nr 2.02 Sist revidert 23.08.2006 Vedtekter for tilknyttede borettslag Vedtekter for Sjøhagen Moss borettslag org nr 988 621 897 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Økernly Borettslag org nr 996 180 603.

Vedtekter for Økernly Borettslag org nr 996 180 603. Vedtekter for Økernly Borettslag org nr 996 180 603. Vedtatt i stiftelsesmøtet den 18.10.2010. Sist endret på ordinær generalforsamling 30.05.13 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Økernly borettslag

Detaljer