INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22"

Transkript

1 BORETTSLAGET ROSENHOFF KVARTAL III INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. APRIL 22 SIDE 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2 SIDE 4 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2 MED NOTER / BUDSJETT 22 - Årsregnskap 2 og budsjett 22 SIDE 4 - Noter til årsregnskap 2 SIDE Opplysninger om selskapet, forsikring mm note 3 SIDE 9 - Opplysninger om selskapets lån note 4 SIDE 2 - Egenkapital note 7 SIDE 22 BUDSJETTKOMMENTAR FOR 22 SIDE ØKONOMI 2 SIDE VEDLIKEHOLDSPLAN SIDE 27 HUSORDENSREGLER SIDE GJELDENDE VEDTEKTER SIDE 3 36

2 Side BORETTSLAGET ROSENHOFF KVARTAL III Det innkalles til ordinær generalforsamling i Borettslaget Rosenhoff kvartal III Tid og sted: Onsdag 8. april 22 kl 9. i Rosenhoffstua, Dynekilgata 2.. Konstituering SAKSLISTE. Valg av møteleder.2 Valg av sekretær.3 Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter.5 Godkjenning av innkalling.6 Godkjenning av saksliste 2. Godkjenning av årsoppgjøret 2. Godkjenning av årsmelding fra styret 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 3. Budsjett Godtgjørelse til styret 5. Andre saker 6. Valg Oslo, den 29. mars 22 BORETTSLAGET ROSENHOFF KVARTAL III STYRET VEDLAGTE NAVNESEDDEL FYLLES UT OG LEVERES VED INNGANGEN.

3 Side 2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på borettslagets ordinære generalforsamling den 8. april 22: Sak : Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen. Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 2. Godkjenning av årsmelding fra styret Årsmelding for 2 følger vedlagt og anbefales godkjent. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet Sak 3: Budsjett 22 Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2, som viser et underskudd på kr ,- anbefales godkjent. Budsjett for 22 følger vedlagt og anbefales tatt til orientering. Sak 4: Godtgjørelse til styret Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremlegges på generalforsamlingen. Sak 5: Andre saker 5. Endring av vedtekter Sak fra styret til generalforsamling 22 om vedtektsendring. Forslag om nytt punkt Bygningsmessige arbeider ) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. (2) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens eksteriør herunder oppsetting av flaggstang, private radio- og TV-antenner, markiser mv, er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å foreta forandringer av fasader, balkonger, dører eller oppganger eller å foreta noen form for montering på/ i disse uten skriftlig tillatelse fra styret. Det er heller ikke tillat å montere ildsted eller gjøre andre inngrep i pipene uten skriftlig tillatelse fra styret. Ovn skal monteres av fagkyndige godkjent av styret med mindre annet er avtalt. (3) Bygningsmassen er borettslagets eiendom. Andelseierne har ansvar for at vedlikehold, rehabilitering og ombygging skjer i overensstemmelse med lover, forskrifter og regler. Ved inngrep i bygningsmassen skal det alltid søkes skriftlig om tillatelse fra styret. Andelseiere har ansvar for innhenting av nødvendige tillatelser fra myndighetene. Der det er påkrevd

4 Side 3 skal det bare benyttes fagutdannet personell. Kostnader i forbindelse med vedlikehold, rehabilitering og ombygging og skal betales av andelseiere. Styret kan ved behov få saken vurdert av fagkyndige før tillatelse gis. Kostnadene ved bruk av fagkyndige belastes andelseier. (4) Andelseier kan etter skriftlig avtale med styret gis tillatelse til å foreta bygningsmessige arbeider i henhold til borettslagets retningslinjer for utbygging av leiligheter. Styret kan ved behov få saken vurdert av fagkyndige før tillatelse gis. Kostnadene ved bruk av fagkyndige belastes andelseier. Den som til enhver tid er andelseier av leilighet i borettslaget, hefter for bygningsmessige feil og mangler som skriver seg fra utførte byggearbeider i tilknytning til leiligheten. Andelseier står overfor borettslaget økonomisk ansvarlig for følgene av at retningslinjene for utbygging ikke er fulgt. Dette gjelder også der andelen har skiftet eier. Styrets innstilling: er å tilføye et nytt avsnitt i vedtektene om andelseiers ansvar i forhold til bygningsmessige endringer som utføres på borettslagets bygningsmasse. Herunder kommer arbeidet med vedlikehold, rehabilitering, ombygging og utbygging. Sak 6: Valg Valgkomitéens innstilling blir lagt frem på generalforsamlingen. 6. Valg av 2 medlemmer til styret. 6.2 Valg av 2 varamedlemmer til styret. 6.3 Valg av valgkomité.

5 Side 4 85 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 ÅRSMELDING 2 Styret har etter generalforsamling 2 bestått av følgende representanter: Navn Leder Halldór G. Jónasson Rosenhoffgata 9, 569 OSLO Styremedlem Guri M. Brenno Rosenhoffgata 3, 569 OSLO Styremedlem Elisabeth Crawfurd Rosenhoffgata, 569 OSLO Styremedlem Kaare Øystein Trædal Vågebyveien 23, 569 OSLO Styremedlem John Are Iversen Strømstadgata 2, 569 OSLO Varamedlem Ingvil Urdal Dynekilgata 4, 569 OSLO Varamedlem Marius Eide Strømstadgata, 569 OSLO Adr Selskapets styre består av 2 kvinner og 3 menn. Selskapet har ansatt. Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Overdragelse av leiligheter: leiligheter har det siste året skiftet eiere. Bruksoverlating: Totalt leilighet bruksoverlatt pr Juridiske andelseiere: Selskapet har pr 3.2.2, juridisk andelseier som eier 2 leiligheter. Virksomhetens art: Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Selskapet ligger i Oslo kommune. Selskapets organisasjonsnummer er Det er 3 leiligheter og næringslokale i selskapet. Forretningsførsel og revisjon: Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl. Revisor er BDO, Postboks 74 Vika, 2 Oslo. Arbeidsgiveransvar Styret er ikke kjent med at det skulle være noe rundt selskapets ansettelsesforhold som er i strid med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Forsikring: Selskapets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring. Polisenummer: Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise. Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt.

6 Side 5 Økonomi: Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Årets årsregnskap viser et underskudd med kr ,-. Disponible midler utgjør ved utløpet av året kr For øvrig vises til noter, budsjettkommentarer samt kommentarer under regnskapsbehandling på generalforsamlingen. Felleskostnadene er oppjustert med 5 % fra..22. Styret foreslår at underskuddet føres mot egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskap. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling. Oppstillingen over disponible midler viser at disponible midler er negative. Selskapets styre har for 22 utarbeidet et budsjett som vil gi positive disponible midler i 22. Budsjettforslaget innebærer et låneopptak på kr 2 3 (se egen sak). Styrets arbeid: Det sittende styret har i denne perioden hatt 2 styremøter og behandlet 77 styresaker. Styret har arrangert to dugnader og invitert andelseierne til både hagefest og tenning av juletreet. Det har i perioden vært avholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger i forbindelse med pipeprosjektet, samt ett informasjonsmøte for andelseierne. I perioden er det, i tillegg til ordinært styrehonorar, utbetalt følgende godtgjørelser til styrets medlemmer: - Styret har egen mobiltelefon som disponeres av styreleder eller et annet styremedlem når leder ikke er tilgjengelig. Denne er registrert på styreleder og er belastet i regnskapet med kr ,- - Styret bestemte seg for selv å håndtere prosjektstyringen av pipeprosjektet. Styreleder Jónasson ble engasjert som prosjektleder og fikk betalt kr. 2.6,- i 2 ifølge framlagt timeliste. - Styret, på vegne av andelseierne, donerte kr. 2.,- til 22. juli-fondet for Gjenreising av Utøya Pipeprosjektet var desidert den største og mest omfattende saken som styret jobbet med i 2. Jobben med oppgradering av fyringspipene og utskifting av feielukene var et meget omfattende prosjekt som tok mye av styrets tid og energi. Arbeidet med pipene var det siste store leddet i styrets arbeid med å heve brannsikkerheten for beboerne i borettslaget. Styret har jobbet med følgende store og små saker i året som gikk: Løpende vedlikehold: Styret har utført løpende vedlikeholdsoppgaver i perioden Vedlikeholdsplan: Styret har fortsatt med å planlegge vedlikeholdsoppgaver de nærmeste årene og oppdatert vedlikeholdsplanen som vi jobber etter. Vedlikeholdsplanen er et verktøy

7 Side 6 som styret bruker for å planlegge, samt prioritere, oppgaver og den er under stadig oppdatering. Borettslagets vedlikeholdsplan er presentert nærmere i en egen post. Pipeprosjekt: Under annet vedlikeholdsarbeid i 2, ble styret gjort oppmerksom på at status på fyringspipene ikke var tilfredsstillende eller i henhold til forskriftene. Styret startet da et arbeid for å kartlegge status, for så å bestemme veien videre. Kartleggingen, som inkluderte både feiing og filming av pipene, avslørte at statusen var enda dårligere enn forventet. Det var derfor nødvendig å oppgradere fyringspipene umiddelbart for å unngå fyringsforbud inneværende vinter. Etter innhenting av tilbud fra 3 forskjellige spesialister på området valgte styret Murmester Tommy Richter & Co AS (MTR) som samarbeidspartner. Styret inngikk kontrakt med T.Richter i august med oppstart av arbeidene i slutten av september. Det ble i forbindelse med pipeprosjektet avholdt ekstraordinær generalforsamling 2.juni 2 og 2.november 2, samt et informasjonsmøte for alle beboere 29.september 2. Opprinnelig plan for rehabilitering av pipene gikk ut på og glidestøpe alle fyringspipene for best kvalitet, samt minst mulig inngrep inne i leilighetene. Under innvendig kartlegging av leilighetene i borettslaget ble det avdekket så mange ulovlige forhold i henhold til brannforskriftene at dette ikke lenger var den mest hensiktsmessig løsningen mht behov for inngrep i leilighetene samt økonomisk for borettslaget. Styret valgte derfor, etter anbefaling fra MTR, å trekke stålrør i fyringspipene for å minimer omfanget av innvendig arbeid. Denne prosedyren har samme kvalitet og levetid som glidestøping. Underveis i arbeidet ble også alle feielukene i luftekanalene byttet ut da disse ikke var tette og derfor ikke i henhold til brannforskriftene. Styret er av den oppfatning at prosjektet har gått bra og uten merkbar belasting for beboerne i borettslaget, selv om prosjektet tok lengre tid enn først planlagt. Tilbakemeldingene styret har fått, både fra MTR og andelseierne, tyder på at samarbeidet har vært vellykket og at partene har vist gjensidig respekt for hverandre i prosjektperioden. Styret har underveis i prosjektet forsøkt i den grad det var mulig å formidle all tilgjengelig informasjon for å holde beboerne orientert om status og framgang. Pipeprosjektet ble avsluttet i januar 22, ca mnd. senere enn opprinnelig planlagt. Til tross for forsinkelsen, så håper styret at beboerne er fornøyd med at alle andelseiere med peis/ovn kunne fyre godt mens mange borettslag rundt om kring i Oslo opplevde kalde tider med fyringsforbud når vinteren satte inn med minusgrader i januar. Styret vil takke alle beboere for godt samarbeid underveis i prosjektet. Økonomien rundt pipeprosjektet er tildelt en egen post i innkallingen. Ny avtale med Get: Tidligere treårsavtale med Get utgikk i 2. Styret innhentet flere tilbud og vurderte disse i forkant av generalforsamlingen 2. Styrets innstilling var å fortsette avtalen med Get i lys av både god pris og erfaring fra tidligere samarbeid. Forslaget ble godkjent av generalforsamlingen i 2. Ny vaskeavtale: De siste årene har oppgangene i borettslaget vært vasket høyt og lavt av to dyktige jenter som har vært bosatt her. Styret ble kjent med at begge tenkte seg andre oppgaver framover og det ble derfor bestemt å hente inn tilbud på trappevasken fra et vaskefirma. Etter en utlysningsprosess falt valget på Rene Trapper AS og styrets

8 Side 7 oppfattning er at de gjør en god vaskejobb. Styret ønsker å takke både Andrea og Ane for den jobben de har gjort for oss de siste årene og vi ønsker dem lykke til videre. Beskjæring/rydding og beplantning i bakgården i 2: HMS-arbeid: Det var på tide med omfattende stell av både trær og planter og i 2 gjennomførte styret både beskjæring, rydding og beplantning i bakgården. Resultatet ble vellykket, ikke minst på grunn av at i styrets rekker skjuler deg seg en flink landskapsarkitekt. Formålet med HMS-forskriftene er å gjøre borettslaget til et bedre sted å bo og arbeide for, samt sikre at viktig informasjon ikke går tapt. Styret har en avtale med Usbl om å gjøre arbeidet enda mer effektivt i framtiden ved å benytte en Web-basert HMS-løsning. Styret ønsker i tillegg å informere om følgende saker (og rette litt pekefinger): Kjøp av blomster: Styret kommer til å kjøpe blomster for å plante i blomsterpottene utenfor ytterdørene og rundt flaggstangen. Blomsterbedene er som før til dispensasjon for alle som ønsker det. De av beboerne som ønsker å bruke borettslagets midler for kjøp av blomster må avklare dette med styret på forhand. Sykkelparkering: Styret vil arbeide med å finne en permanent framtidig løsning for sykkelparkering i gården. Nåværende kapasitet er ikke godt nok og styret ønsker å legge til rette for de som velger å reise miljøvennlig. Styret må allikevel forholde seg til den økonomiske virkeligheten og har begrenset med midler for å sette i gang større prosjekter i 22. Fellesvaskeriet: Borettslaget driver et gratis fellesvaskeri i kjelleren i Vågebyveien 7. Til tider er det stor pågang og da er det viktig at beboerne respekterer reservert vasketid og rydder etter seg. Bruksreglene er hengt opp på veggen i vaskeriet og skal være enkle å følge. Parkering i gården: Styret opplever i stadig større grad at enkelte beboere ikke respekterer forbudet mot parkering i gården. Det er kun tillatt med forsiktig innkjøring i forbindelse med av og pålasting. Styret gjør oppmerksom på at eventuelle skader ved ulovlig parkerte biler ved en brannutrykking er ikke dekket av forsikringsselskapene. Hvis ikke sitasjonen bedrer seg, ser styret seg nødt til å engasjere et firma for borttauing av biler for eiers regning. Søppel og sigarettsneiper: Styret har notert at ikke alle klarer å sette sitt søppel i søppelkonteinerne som er til disposisjon for beboerne. Å sette søppel utenfor konteinerne er ikke det samme som å kaste søppel en har kun overført sitt problem til en annen person. Videre så har styret fått flere tilbakemeldinger om at enkelte beboere lar hussøppel stå utenfor inngangsdører i lengre og kortere perioder. Sigarettsneiper er så klart også søppel og kan ikke kastes på bakken utenfor vinduer eller ytterdører.

9 Side 8 Hundehold: I de siste årene har det vært tilnærmet eksplosjon i antall hunder i borettslaget. Samboerskapet mellom de tobeinte og firbeinte har gått bra etter det styret er kjent med, men vi minner allikevel om at ikke alle liker og/eller tåler hunder på nært hold. Det er derfor viktig å ta hensyn til andre, og det er ikke lov under noen omstendighet å glemme å plukke opp etter hunden enten inne i gården eller rundt. Brannalarmen: Nye beboere: Styret har nå økt responstiden til 4 minutter, samt redusert følsomheten på detektorene etter mange falske utrykninger. Dette er i samsvar med erfaringer fra andre borettslag og innenfor anbefalt margin fra brannvesenet. NB!: VED BRANN MÅ BEBOERE SELV RINGE TIL I 2 byttet leiligheter eiere i borettslaget og vi ønsker de nye andelseierne velkomne og håper de kommer til å trives i gården vår. I tillegg har mange nye beboere blitt født de siste årene og det er en gledelig utvikling at flere barnefamilier finner seg til rette i borettslaget. Vi håper at selskapet fortsatt kan styres med samme entusiasme som før. Til dette trengs imidlertid stadig interesserte beboere som er villige til å ta i et tak. Vi skal ikke legge skjul på at det er en del arbeid forbundet med å være med i styret i borettslaget, men hyggelig og lærerikt er det. Oslo, 4. mars 22 Borettslaget Rosenhoff kvartal III Halldór G. Jonasson /s/ Guri M. Brenno /s/ John Are Iversen /s/ styreleder styremedlem styremedlem Kaare Øystein Trædal /s/ Styremedlem Elisabeth Crawfurd /s/ styremedlem

10 Side 9

11 Side

12 Side Årsregnskap 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Disponible midler A. Disponible midler IB Regnskap Regnskap B. Endringer disponible midler Årets resultat Tilbakeføring avskrivinger Kjøp / salg anleggsmidler Opptak/avdrag langsiktig gjeld B. Årets endring disponible midler C. Disponible midler UB Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

13 Side 2 Resultatregnskap 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Note Regnskap 2 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett 22 Driftsinntekter Innkrevde felleskostnader Gevinst ved salg av eiendeler 2 Andre driftsinntekter 3 Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader 4 Styrehonorar 5 Avskrivninger 3 Revisjonshonorar 6 Forretningsførerhonorar Andre honorarer 7 Forsikringspremier Energikostnader Kommunale avgifter Andre driftskostnader eiendom 8 Driftskostnader administrasjon 9 Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Ekstraordinære kostnader 2 Netto ekstraordinære poster Årets resultat Overføringer og disponeringer Overført til/ fra annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

14 Side 3 Balanse 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Note 2 2 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger 3 Andre driftsmidler 3 Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Kundefordringer Fordringer på Usbl Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd og kontanter Kontanter Innestående bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

15 Side 4 Balanse 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Note 2 2 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pantegjeld 4 Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig off. myndigheter Annen kortsiktig gjeld 5 Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Sted: Dato: Halldór G. Jonasson Leder Kaare Øystein Trædal Styremedlem Guri M. Brenno Styremedlem John Are Iversen Styremedlem Elisabeth Crawfurd Styremedlem 85 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

16 Side 5 Noter årsregnskap 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Note - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 5.,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening. 85 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

17 Side 6 Noter årsregnskap 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Note - Innkrevde felleskostnader 38 Innkrevde felleskostnader 38 Leie forretningslokaler 386 Leietillegg Kabel-TV 387 Leietillegg renhold fellesarealer 3846 Utleie av felleslokaler Sum Note 2 - Gevinst ved salg av eiendeler 3965 Salg eiendom og leiligheter Sum Note 3 - Andre driftsinntekter 399 Andre driftsinntekter Sum Note 4 - Personalkostnader 5 Fast lønn til ansatte - fra lønnssystemet 52 Timelønn - fra lønnssystemet 529 Annen lønn - fra lønnssystemet 55 Påløpne feriepenger - fra lønnssystemet 52 El. komm.tj. (s-fritt) - fra lønnssystemet 522 El. komm.tj. (s-pliktig) - fra lønnssystemet 5292 Fri telefon lønnsinnberetning 536 Honorarer - fra lønnssystemet 54 Arbeidsgiveravgift - fra lønnssystemet 545 Arb.giv.avg.feriepenger - fra lønnssystemet 5635 Yrkesskadeforsikring 58 Refusjon sykepenger - fra lønnssystemet Sum Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt:,44 Borettslaget er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 85 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

18 Side 7 Noter årsregnskap 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Note 5 - Styrehonorar 533 Honorar tillitsvalgte - fra lønnssystemet Sum 2 2 Note 6 - Revisjonshonorar 67 Revisjonshonorar Sum Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon Note 7 - Andre honorar 67 Kontorholdskostnader Usbl 674 Tilleggstjenester forretningsfører 676 Honorarkostnader øvrige 672 Juridisk honorar 672 Juridisk honorar Usbl 673 Teknisk honorar 673 Teknisk honorar Usbl Sum Note 8 - Andre driftskostnader eiendom 634 Brannalarm 636 Renhold, sanitærartikler 636 Trappevask v/byrå 6362 Skadedyrutryddelse 639 Snømåking, strøing 6392 Containerleie/tømming 65 Verktøy og redskaper 6542 Møbler/utstyr etc. til felleslokaler 655 Lyspærer,lysrør,sikringer o.l. 655 Nøkler, låser o.l Driftsmateriell 695 Avgifter TV/ Bredbånd 77 Driftskostn. bil, traktor m.m. Sum Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

19 Side 8 Noter årsregnskap 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Note 9 - Driftskostnader administrasjon 6525 IT utstyr 68 Kontorrekvisita 68 IT-rekvisita 6825 Kopiering 684 Aviser/tidsskrifter/faglitt. 695 Mobiltelefon 69 Internett Sum Note - Reparasjoner og vedlikehold 66 Vedlikehold bygg 662 Vedlikehold VVS 663 Vedlikehold elektro 665 Vedlikehold fellesanlegg 663 Vedlikehold parkeringsplasser og grøntanlegg 667 Vedlikehold brannvernutstyr 662 Vedlikehold tekniske anlegg 663 Egenandel forsikring 664 Malerarbeider 6642 Snekkerarbeid 6645 Tak/blikkenslagerarbeid 6646 Mur, betong og grunnarbeid 6647 Garasjeporter/inngangsdører Sum Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. Note - Andre kostnader Festeavgift/tomteleie 742 Gaver, fradragsberettiget 778 Fellesarrangement 772 Generalforsamling 774 Kurs for tillitsvalgte 777 Betalingskostnader 779 Andre kostnader 7792 Øredifferanse 7795 Husleietap Sum Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

20 Side 9 Noter årsregnskap 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Note 2 - Ekstraordinære kostnader Ekstraordinære kostnader 32 Sum 32 Note 3 - Anleggsregister Callinganlegg Brannvern Boligeiendommer Anskaffet i år : Antatt levetid i år : 5 5 Akkumulert kostpris. : Tilgang i 2 : = Akkumulert kostpris pr.3.2: = Samlede avskrivinger. : Avskrivinger i 2 : Akkumulert avskriving v/avgang : = Samlede avskrivinger 3.2: Bokført 3.2: Borettslagets eiendommer er forsikret i -Gjensidige Polisenr Borettslaget fester tomten av Oslo Kommune. Tomtens areal er 7.72,9 m2. G.nr. 226, b.nr., 2, 5, 52, 54, 59, 6, 6, 62, 63, 82, 83, 84 og 85. Byggeår 922; rehabilitert 976 og 988. Borettslagets adresser er Dynekilgt. 2 og 4, Rosenhoffgt. 9, og 3, Strømstadgt. 2, 4, 6, 8 og og Vågebyvn. 7, 9, 2 og 23, Oslo. 85 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

21 Side 2 Noter årsregnskap 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Note 4 - Langsiktig gjeld Kreditor: Formål: Lånenummer: Lånetype: Opptaksår: Rentesats: Beregnet innfridd: DNB Boligkreditt AS Finansiering nytt brannvarslingsanlegg Serie % Opprinnelig lånebeløp: Lånesaldo.: Avdrag i perioden: Lånesaldo 3.2: Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån Ant. andeler Andel gjeld Sum fellesgjeld

22 Side 2 Tittel Lån ble tatt opp i 2 og er en refinansiering av gammelt lån i tilegg til at det er opptak av ytterligere lån. IN er behandlet etter gjeldsmetodeløsningen. Dette prinsippet innbærer at ekstrainnbetalingen fra eiere klassifiseres som forskuddsbetaling av eiers kapitalkostnader. Det innbetalte beløpet føres som gjeld til eier under langsiktig gjeld i borettslagets balanse. Andelseierne vil ved IN få sikkerhet ved inntrederett i det pantedokumentet som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Inntrederetten har sideordnet prioritet med det til enhver tid gjenstående beløpet av felleslånet. Gjelden til eier vil bli redusert i takt med nedbetalingen av fellesgjelden etter opprinnelig nedbetalingsplan. Disse innbetalingene nedkvitteres i takt med nedbetalingsplanen. Note 5 - Annen kortsiktig gjeld 245 Gjeld mellomregning 2932 Skyldig revisorhonorar 2937 Påløpte elektrisitetskostnader 294 Skyldig/utbet.feriepenger - fra lønnssystemet 294 Skyldige feriepenger - fra lønnssystemet 295 Påløpne renter langsiktig gjeld 2965 Andre påløpne kostnader Sum Note 6 - Pantstillelser Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. 85 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

23 Side 22 Noter årsregnskap 2 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 Note 7 - Egenkapital Egenkapital per. Endringer Egenkapital per 3.2 Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital, dvs at eiendelens balanseførte verdi er lavere enn balanseført verdi av gjelden. Dette skyldes at regnskapsloven forutsetter at verdien av bygninger fastsettes på basis av historisk kost. Virkelig verdi av bygningsmassen er vurdert til å være høyere enn den balanseførte verdien av gjelden. 85 Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

24 Side 23 BUDSJETT 22 Budsjettet for 22 står i høyre tallkolonne på første side i regnskapet. Det er satt opp med utgangspunkt i det budsjett som ble vedtatt av styret sist høst. For poster hvor en er kjent med nye og endelige tall, og dette gir vesentlige avvik, er budsjettet justert. Innkrevde felleskostnader Innbetaling til felleskostnadene (f eks bolig, parkering, næring, brensel, trappevask m m) er budsjettert med dagens nivå på årsbasis. Andre driftsinntekter Postene er budsjettert med utgangspunkt i kjente forhold og justeringer på budsjetteringstidspunktet. Personalkostnader Lønnsutgifter til vaktmester, vaskehjelp m.m. er beregnet økt med ca 3 %. Det betales 4, % arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn og styrehonorar. Telefongodtgjørelse til ansatte og styremedlemmer er budsjettert i h t forventet forbruk i 22. Under denne posten belastes også kostnader til arbeidstøy, personforsikring m m. Styrehonorar Honoraret er budsjettert i forhold til tidligere års bevilgede honorar. Avskrivninger Avskrivninger gjøres i tråd med Regnskapslovens bestemmelser. Normalt brukes følgende avskrivningsplan: Inventar, utstyr og kontormaskiner IT Transportmidler Arbeidsmaskiner Tekniske anlegg Påkostninger bolig Påkostninger næringslokaler Gårdsrom 5 år 3 år 7 år år 5 år Ingen avskrivninger (tillegges eiendommens verdi) år 2 år Revisjonshonorar Revisjonshonoraret er budsjettert med en økning på ca 3 % i 22. Forretningsførerhonorar Budsjettert med økning på 3 % fra Andre honorarer Her budsjetteres juridisk og teknisk honorar samt tilleggstjenester fra forretningsfører. Forsikringspremier Det er i utgangspunktet budsjettert med en økning på 7 % i forsikringspremien for 22 ift faktiske kostnader i 2. Energikostnader Denne budsjettposten dekker boligselskapets utgifter til fellesstrøm og er budsjettert i h t forventet nivå i 22. Kommunale avgifter Kommunale avgifter i Oslo er budsjettert økt med h h v 3 % for Renovasjon, 9 % for Vann- og avløp og 8 % for Feieravgift. Andre driftskostnader eiendom Her budsjetteres bl.a. avgift på radio- og TV-anlegg, containerleie, snøbrøyting, renhold v/byrå, innleid vaktmestertjeneste og diverse innkjøp vedrørende eiendommen. Driftskostnader administrasjon Her budsjetteres bl.a. kontorrekvisita, telefon, porto, kopiering, eventuelle abonnementer, kjøp og drift av kontormaskiner og datautstyr. Reparasjoner og vedlikehold Gjelder vedlikehold av eiendommen og fellesareal.

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Innkalling 2007 Innkalling

Innkalling 2007 Innkalling Innkalling 2007 Innkalling 2004 til ordinært sameiermø6e Forretningsfører: til ordinær generalforsamling Ta vare på heftet! Åpningstider Besøksadresse Postadresse Telefon E-post Internett Mandag - fredag

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Haugerudhagan Borettslag Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Hammersborg torg 1 Postboks 6666 St. Olavs plass 0129 Oslo Telefon: 02333 Telefaks: 22 86 56 62 www.obos.no E-post: forvaltningsavdelingen@obos.no Regionene: OBOS Østfold Nygaardsgaten 28 1606 Fredrikstad

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Vedtekter. Innholdsfortegnelse

Vedtekter. Innholdsfortegnelse Vedtekter for Bjørndalsbråtet borettslag org. nr. 953614448 tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag, opprinnelig vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. mars 1977 og endret på generalforsamling

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011. VEDTEKTER for Klyve I borettslag, org nr. 933860140 tilknyttet Skien Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987,

Detaljer

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Vedtekter for Spoven borettslag org nr 950285036 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling, sist endret den 11. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007 for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl gjeldende fra 15.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 FORRETNINGSKONTOR, FORRETNINGSFØRSEL

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører. Vedtekter for Vestskrenten Borettslag org nr. 848205052 vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.mai 2006 med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 3. juni 2013 og på ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtekter. for Solhøgda borettslag org nr 950 130 156 vedtatt på ordinær generalforsamling den 24.05.2006 med siste endringer 19.05.2014.

Vedtekter. for Solhøgda borettslag org nr 950 130 156 vedtatt på ordinær generalforsamling den 24.05.2006 med siste endringer 19.05.2014. 1 Solhøgda Borettslag Vedtekter for Solhøgda borettslag org nr 950 130 156 vedtatt på ordinær generalforsamling den 24.05.2006 med siste endringer 19.05.2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Solhøgda

Detaljer

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010 Vedtekter for Brøttet borettslag org nr 950 245 573. tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag Vedtatt på generalforsamling den 19.mai 2010 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Brøttet borettslag er et

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag 8. juni

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Flaen borettslag org nr 948180367 vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.06.2006 endret på ordinær generalforsamling den 09.05.2007 endret på ordinær generalforsamling den 29.04.2009

Detaljer