Maleren Philip Henrich Kriebel. Av Jan Henrich Lexow I: Stavanger Museum / Årbok, årg. 66(1956), S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maleren Philip Henrich Kriebel. Av Jan Henrich Lexow I: Stavanger Museum / Årbok, årg. 66(1956), S. 95-1 07"

Transkript

1 Maleren Philip Henrich Kriebel Av Jan Henrich Lexow I: Stavanger Museum / Årbok, årg. 66(1956), S

2 MALEREN PHILIP HENRICH KRIEBEL,4e7 JAN HENDRICH LEXOiY I 1955 fikk Ledaal et gouachemaleri som gave fra fru Ellen Lund, Sola, og frk. Signe Monsen, Ogna. Det er malt på papir (37 x 33 cm) og viser sildesjau i et sjøhus. 8 mannfolk og 7 kvinner holder på med å gane og salte sild i tonner mens kjøpmannen står og dirigerer arbeidet. Helt ute til venstre kommer en pike med varm drikke i en kanne. Av arbeidsfolkene er 4 kledt i mensterstrikkete kufter mens en har selvknappet treye og hey hatt. Langs sideveggene ligger tennene stablet, og gjennom døråpningen skimtes masteskogen p% havnen. Perspektivet har åpenbare feil, ansiktene er stereotype, hendene hjelpeløse, koloritten tung og klangløs. Komposisjonen er så dilettantisk, stiv og lite gjennomtenkt at scenen ikke gir noe inntrykk av larm og liv. Billedet har likevel en viss naiv sjarme, men interesserer mer som folkelivsskildring - den forste kjente fra Stavanger - enn som kunstverk. Av eldre interiørbillcder fra disse kanter av landet kjennes bare Prahls litografi fra av en jzrstue etter Jacob Calmeycrs tegning. I'aleriets bakside har felgende blyantsnotat: ((Skal forestille J. Schanche Monsen paa Søhuset (Sildesjou). Malet af Kriebel, antagelig omkring Vundet af Garver Figved ved Lodkasting. Hans Son Thomas i hvis Residdelse det var, byttede det mod et andet Billede med mig M. Gabriel Monsen.* Jonas Schanche Monsen ( ) fikk borgerskap som kjøpmann i Stavanger 1831 og var 34 år gammel i Det kan passe bra med kjøpmannen på billedet. Peder Guttormsen Figved ( ) var garver i Stavanger fra Det var en broket skare kunstnere som besekte Stavanger i ferste halvdel av 1800-%rene. Nordmenn, dansker og tyskere - profesjonelle akademikere og dilettanter - dyktige slitere og rene røvere. Karakteristisk for de aller fleste er at de bare spiller gjesteroller i byen. Stavanger kunne neppe dengang by en kunstner levelige kår. I så måte står byen p% linje med de fleste i Norge dengang.

3 Jnn Hendrich Lexow Silhouettøren Franz Liborius Schmitz ankom fra København 9. juni 1803 og klippet en rekke silhouetter, bl. a. av familien Kielland, og dro videre til Bergen etter 14 dagers opphold. Elleve år senere kom han igjen innom byen, og fra dette besøket er bevart silhouetter av en lang rekke kjente personer. Maleren Knud Baade kom i 1834, 1826 og 1934 og malte bhde portretter og prospekter. De fleste av disse billeder er tydelig elevarbeider. Thomas Fearnley malte i 1829 utsiktene over Bredevannet og fra Ledaal - begge preget av jevn realisme. Maleriene er ikke oppsiktsvekkende på grunn av sin kvalitet, men bedre billeder ble neppe malt i Stavanger før Hans Leganger Reusch har malt 3 billeder fra Stavanger i 1834, men 2 av dem kjennes bare fra litografiske gjengivelser. Dansken Peter Christian Frederik Wergmann, som fra 1830 var bosatt i Christiania, besøkte byen i 1833 og 1834 i anledning illustrasjoner til sitt billedverk ((Norge, fremstillet i lithograferede Billeder efter Naturen)), som utkom Fra besøkene kjennes to litografier. Den tyske landskapsmaler Carl Hummel var innom i 1830-Arene og gjorde et par raderinger, og fra Tyskland kom i 1842 også arkitekt Franz Wilhelm Schiertz, hitsendt av J. C. Dahl for å tegne Domkirken. Samme %r kom den danskfødte Carl Peter Lehmann til høstmarkedet. Han malte portretter (ci den store Stiil)) og slo mynt på % vise frem hvorledes man lager daguerreotypier. Byen stiftet altså bekjentskap med denne revolusjonerende nyhet 3 år etter at Daguerre hadde publisert sin oppfinnelse. Samtidig oppholdt den danske portrettmaler F. W. Becher seg i byen. Han ble her i hele 6 måneder og reklamerte med at han var elev av Det kgl. Kunstakademi i København. C. Tostmp ankom fra Hamburg en uke etter Lehmanns avreise 24. oktober, og han underviste'i frihåndstegning. 15. oktober 1845 kom Mathias Stoltenberg til byen og averterte at han aktet A tilbringe vinteren her med å male portretter. Vi kjenner imidlertid ingen billeder av ham fra Stavanger. Joachim Frich malte i 1843 eller 1844 Bredevannet fra det tradisjonelle sted syd for vannet. Fomten disse 12 som her er nevnt, fikk byen besøk av forskjellige mer eller mindre obskure tusenkunstnere som fremviste ficosmoramaa, som de ogsi kunne kalle ((Kunst-Udstilling). OgsA andre malere, hvis navn vi ikke kjenner, har besøkt byen. Stavanger Museum eier således en del usignerte prospekter og portretter som neppe er malt av noen av de ovennevnte. De omreisende portrettmalerne hørte til et kunstnerproletariat, som filte den funksjon fotografene senere skulle overta. Denne knappe oversikt over de kunstmalere som kortere eller lengre tid oppholdt seg i Stavanger i første halvdel av 1800-årene, viser at besøkene ofte har tilfeldighetens preg. Bare to slo seg til for godt. Bernhard Hanson begynte å undervise

4 Maleren phi li^ Henrich Kriebel ~ild&au i kjopmann Jonas Sclranche Monrens rjohur i Stavanger ca privat i tegning i juli 1844 ved siden av sitt arbeid som tegne- og skrivelærer ved Stavanger heyere skole. Han averterte også at han malte portretter. Denne private tegneskole drev han i noen Ar, men ofret senere sin fritid til sine mange zoologiske interesser. Hanson hadde vært innom Akademiet i Kebenhavn for å utdanne seg til landskapsmal$r, men måtte slutte pil grunn av pengemangel. En kan altså med en viss rett plasere ham blant akademikerne. Hvor Philip Henrich Kriebel hadde fått sin utdannelse, vet vi derimot ikke. Kriebel er et hittil lite kjent navn i norsk kulturhistorie. Han nevnes ferste gang i 1908 av Einar Lexow i artikkelen((si1houetteuren Franz Liborius Schmitz i Norgeo 7 - Stavanger Museum 97

5 Jnn Hendnch Lexow i festskriftet ((Kunst og Kultun tilegnet Lorentz Dietrichson (s. 160). Lexow siterer en annonse i Trondhjem fra 1805 og sier at et så merkantilt syn på sin egen kunst skal man lete lenge etter: aph. Hr. Kriebel maler Portrætter, Miniatur med Forsikring om den bedste Ligning, saa og historiske og symboliske Stykker. Da Dagene nu længes, blive ogsaa mine Priser saa meget billigere, etc],. Annonsen kaller Lexow betegnende for den tid da norsk kunst nærmest var en blanding av dilettantisme, håndverksmessighet og snurrepiperier. I aslægten fra nevner Carl W. Schnitler at tyskeren Philip Kriebel i 1805 etterfulgte Mathias Ferslew Dalager som tegnelærer ved realskolen og vaisenhuset. Fyldigst finner vi ham omtalt i Henrik Grevenors lille bokasilhouettere (Kria s. 67 f). Grevenor har funnet frem 7 andre annonser. Han antar at Kriebel har klippet silhouetter, men det beror p5 en misforståelse. Ut fra annon- sene - Grevenor kjente ingen bevarte bilder - feller han en knusende dom: ((Han er kanskje den av tidens ((kunstnere)) som på den mest ubluferdige måte har forstått å utmynte sine evner til økonomisk fordel. - Make til grovkornet humbug i reklameveien skal man lete lenge efter.)) Og det m3 innrømmes at felgende forneyclige annonse fra 1810 i Trondhjems Adressecontoirs Efterretninger er ille. ekiel i Marts I nogle danske Blade berettes at Hr. Portraitmaleren Crøger i Kiel har heldigen malet Portraitet af en ded Kone blot efter et Drømmebillede og det saaledes at enhver gjenkjendte Konen. Som noget der paa en tjern imaade grznser til dette, kan nærværende Blads Udgiver melde, at den herværende Tegnemester Hr. Kriebel, som er en caerdeles heldig Portraitmaler, har nyeligen malet Portraitet af afdede Hr. Klitzing, hvilken Mand han aldrig har seet ellcr kjendt. Til Veiledning betjente han sig af den Afdødes Silhouette i Sort, der kun viser ham en Profil, og rettede sig ellers efter den Beskrivelse som man gav ham om Mandens Udseende i levende Live. Portraitet, som viser Originalen en Face, ligner ikke ganske noie, thi dette er en Umuelighed, men det har dog saa stor Lighed, at Enhver der kjendte den Afdøde, strax gjenfinder ham i Billedet. - Den samme Konstner har Portraiteret flere Afdode, saa kjendeligen, at de, som saa dem i levende Live, kjendte dem nu efter mange Aars Forleb igjen.* Grcvenor slutter av annonser i Bergen og Kristiansand at Kriebel har foretatt en reise rundt kysten i siste halvdel av 1820-irene. Ingrid Pedcrscns bok ((Litt om tegne- og arkitekturundervisningcn i Norge for haiskolens tido ('rhm. 1935) bringer et par nye opplysninger om var maler (c. 41 og 46). Han sies % være fadt i Wurtemberg og kan påvises i Trondhjem for første gang 13. november Videre får vi vitc at han sluttet som tegnelærer ved vaisenhusets skole i 1812 på

6 Mrleren Philip Henrich Kriebel.- grunn av skolens dårlige økonomi, men fortsatte sin undervisning på realskolen inntil I 1812 opprettet han en privat tegneskole. Endelig forteller Joh. E. Brodahl i ((Tre århundres trøndersk malerit) (Trondhjems Kunstforening, 90-års skrift 17. desember 1935) at der er bevart et par prospekter av Domkirken, et par religiøse tegninger, noen portretter i pastell (gouache?) samt tegninger i sortkritt og farge. (Han representerer lavmålet i denne genre,. Denne siste knusende dom er den eneste som grunner seg på bevarte arbeider. Ut fra den foreliggende sparsomme litteratur om Kriebel synes det kanskje være liten grunn til å trekke hans navn frem fra glemselen. NAr vi i det folgende likevel vil forsake å danne oss en mere velgrunnet mening om Kriebel som menneske og kunstner, er det fordi han tilbragte sine siste 12 år i Stavanger som utavende maler. Vi vet lite om Kriebel før han dukker opp i Trondhjem i I-Ian er født i 1771, sannsynligvis i Frankfurt a. d. Oder som angitt i kirkeboken ved hans dad,

7 Jan Hendrich Lcxow Bertha Cederberg ( ). men også Wurtemberg og tcschweinfurt am Maino (Frankfurt a. M.?) blir nevnt. Faren het E. Aug. Kriebel. I Trondhjem giftet han seg, uvisst når, med Else Brun, f. 15. august Med henne hadde han ingen barn, men utenfor ekteskap fikk han i Trondhjem en sønn, Philip Emil, f. 1815, og en datter Martha Henrikke, f. ca Sønnen ble snekkermester i Trondhjern og var særlig kjent for sin distraksjon. En av dennes døtre, Anna, ble sangerinne og gjorde en utmerket karriere. Hun ble gift med en italiensk greve Vanso, som var musiker. Kriebel må ganske snart ha gjort suksess i Trondhjem. I 1805 ble nemlig M. F. Dalager avskjediget som tegne- lærer ved realskolen og vaisenhuset efor at man kunde skaffe den en bedre Laerer i Tegning), dvs. Kriebel. Etter at Icriebel måtte slutte på vaisenhusets skole i 1812, fortsatte undervisningen på realskolen inntil 1822, og han drev som nevnt privat undervisning ved siden av. Siste gang vi treffer ham i Trondhjerns Adressecontoirs Efterretninger er 25. februar 1823, der han tilbyr undervisning i ablomster-tegning, Figurer, Landskaber m. m. Alt i flere Manerer; tillige maler jeg Portraiter i Stort og i Miniatur til billige Priser.* Kort etter må han ha forlatt Trondhjem, og i 1825 dukker han opp i Bergen, der han maler miniatyrportretter og tci den større puncter Man6r.o Videre tilbyr han undervisning i å male landskaper og blomster med vannfarger. Så finner vi ham i Kristiansand i januar 1827: aundertegnede maler Portraiter i Miniatur og i den store Punctier-Maneer, Landskaber, Blomster, Frugt og historiske Stykker. Jeg agter at optagc Stiftstaden Christiansand, hvis dertil findes endeel Prænumeranter, som maatte ønske at eie dette Prospect. Skulde nogen ønske sine Landstaeder malede, gode Kobberstykker samt Malerier copierede, da ønsker jeg mig hertil anbefalet, og forsikrer Enhver, der vil beære mig med sit Arbeide, at samme paa det bedste skal blive udført. Trondhjem og dens Domkirke, samt endeel andre skjønne Dele af dens Omegn, saa og Jesu Lidelseshistorie er hos

8 Maleren Philip Henrich Kriebel mig at erholde til kjøbs. Ligeledes tilbyder jeg mig mod billig Betaling at give grundig Underviisning i Tegning, saavel i mit Logie hos Hr. Ole Dahl i Skippergaden No 540, som i Huset hos de, der maatte enske samme. Ph. H. Kriebe1.e Året etter er han flyttet til madam L. C.. Rehl i Skippergaden No 282. Blant sine ferdigheter oppgir han at han forskjonner merskums pipehoder og setter dem i vokstinktur (12. januar og 22. november 1828). I hele 8 år oppholdt han seg i Kristiansand, men ingen arbeider fra hans hånd er kjent i byen eller distriktet. 11. november 1834 ankommer han til Stavanger fra Kristiansand, tar inn hos madame Jespersen og annonserer allerede etter 3 dager om {(Portraiter i Miniatur og den store Fresco-Maneer)) og om undervisning i tegning og maling. Året etter er han flyttet til Lars Berg i Østervåg nr. 218 og har fått noen elever. Han selger ferdige billeder og fortsetter med å pynte på pipehoder. Hans annonsering antar merkelige former. Således rykker han to ganger inn et tysk salmevers. Wenn Missgeschick dich traurig macht Und jedes Gluck bleibt dir entsagt, 0, grosser Gott! so bist du ja Dennoch mit deiner Hulfe da; Stumt uber dich ein Verfolgungs-Heer Und was es giebt noch Beses mehr, So sey getrost, verzage nicht, Denn Gott ist der, das Urtheil spricht; Und lasse dich von den truben Stunden, Die du in dieser Welt empfunden, Nicht schrecken, deine Feinde lieben Und Gutes stets an ihnen uben. Man kan vanskelig tolke verset som annet enn en kamuflert bann om hjelp til en ulykkelig mann, men det virker usmakelig når han like nedenunder skriver: ((Portraiter males for billig Priis af Kriebelo. 22. august 1836 døde hustruen, men 15. desember 1840 giftet han seg - 68 år gammel - med piken Anne Christine Michelsdatter Hindal, som han hadde fått en senn med året etter ankomsten til Stavanger. Hans nye hustru var dept i Domkirken 11. mai Hun var datter av matros Michel Christensen Hinda1 og husmannsdatteren Ingeborg Thomasdatter Maldelien. Ekteparet tok inn hos

9 Jan Hendrich Lexow Lars Imsland i Vevergaten nr Etter 3l/, års ekteskap fikk hun brystkreft og dede 4. august 1845 etter et langvarig sengeleie. Der lyser naken ned fra Rriebels notiser i Amtstidende fra hans siste leveår. ((Med kummerfuldt Iijerte aflægger jeg til alle de Edle, som så velvillig deeltager i min Skjæbne, min inderligste Tak. Selv er jeg syg, dog forglemmer jeg min egen Smerte over min Kones skrækkelige Lidelser, som moder mig i mit 74de Aar. Hvor Iænge disse Lidelser skal vedvare, er alene Gud bekjendt; til ham vil jeg opscnde min Bøn for dem, der have hjulpet mig i min store Nsd, og han alene kan og vil belønne dem derfor.* (23. mars 1845.) Kort etter (14. april s. å.) kommer felgende : Hvor skal jeg flyve hen, I-Ivor skal jeg Redning finde? Da Nøden er saa stor Ja større end nogensinde. Dog Guds Barmhjertighed Findes i hvert Idand Og paa hvert Sted, Det erkjender jeg Med inderlig Taknemlighed. Den ulykkelige gamle mann hadde et ulægt smertende sår i foten etter et fall for ni år siden. Syv måneders nattevak ved hustruens sykeleie svekket ham slik at han selv ble sengeliggende etter hennes død. Han kunne ikke lenger gå over gulvet, og etter il ha ligget i 12 uker nesten uten tilsyn og pleie siterer han igjen et salmevers i avisen, idet han ber om hjelp (28. januar 1846): Ei Livets Kummer, Jordens moie, Ei Sorger skal nedtrykke mig, Jeg vender Tanken til det Heie, Og raaber, o min Gud til dig! Ja! kun hos dig mit Hjerte finder Den sikre 'Trost i al min Nød; Og kun ved dig jeg overvinder Sorg, Sygdom, lidelser og Død. Den 3. mai 1846 dsde Philip Henrich Kriebel. Begravelsen foregikk på fattigkirkegården 6 dager senere.

10 hlaleren Philip Henrich Kriebel Av Kriebels produksjon fra de 42 år han tilbragte i Norge, kjennes bare en bagatell, i alt 23 billeder. Alle disse, unntatt ett, er malt i gouache-teknikk, dvs. med dekkende vannfarger. Hans arbeider er sjelden signerte. Han brukte da UP. H. Kriebele, {Ph. Hr. Kriebelu eller bare akriebe11) og det hender signaturen står på baksiden. Han signerer imidlertid også kopier etter oljemalerier og stikk. Fra Trondheim kjennes 8 malerier av ham hvorav 6 portretter i privat eie. De er av stiftsprost Jonas Angell, stiftamtmann Erik Must Angell og hustru Anna Marie, f. Lysholm, Ludvig Must og endelig Fredrik Collin og hustru Bernhardine, f. Mølman. De b Kjopmann hirritz ~i//tezm Hansen to siste er kopier etter rokokkoportretter. ( ). Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum eier to malerier som svarer til dem han byr frem i Kristiansand, nemlig Domkirken sett fra nord og Korsfestelsen, det siste en signert kopi etter ct stikk. Fra hans opphold i Bergen kjennes ingen billeder, men en gjennomgåelse av fotografiene fra Bergens Museums portrettutstilling 1911 viste at en miniatyr (nr. 275) må tilskrives Kriebel. Det forestiller Henrik Meyerhoff Jordan ( ), sokneprest til Alten-Talvik, Finnmark, og er sannsynligvis malt i Trondheim. I Kristiansand kjennes som nevnt intet fra Kriebels hånd. I den trykte katalog over Stavanger Museums utstilling i 1922 av malte portretter var fire oppgitt å være av Kriebel. Disse opplysninger grunnet seg på muntlig tradisjon i eiernes familier, og det var ingen grunn til å betvile dem, da alle portrettene sikkert nok var utført av en og samme hind. Ett av dem var i olje, resten gouacher. Karakteristisk for disse er at bakgrunnen består av små radiært ordnete penselstrek med sentrum midt på modellens bryst. Utover mot rammekanten tones bakgrunnen msrk. Karnasjonen males på hans ((Puncter- Maneen). Han unngår helst hender. Når de kommer med, er de oppblåste og strukturløse. Med utgangspunkt i disse portrettene lot det seg gjøre A henføre tre til fra utstillingen 1922 til Kriebel samt tre i Stavanger Museums eie og ett som bare

11 Jan Hendrich Lexow Apoteker Egert Nandrup Zetlitr ( ). Johanne Anne Albertine Zetlitz. er kjent fra fotograf Jacobsens platesamling. I alt kjenner vi nå 11 Stavangerportretter av Kriebel og listen kan ganske sikkert suppleres. Det ene oljemaleriet forestiller kjøpmann Andreas Cederberg ( ) og angis malt (Tallene i [ ] refererer til den trykte katalog fra 1922.) Kriebel har tidligere malt ham og hans hustru Berthe ( ) i gouache [101, Videre kjenner vi portretter av såpefabrikant Bendix Aske ( ) [90], kjøp- mann Lauritz Wilhelm Hansen ( ) [99], snekkermester Ole Olsen Mzhle ( ) [103], blokkmaker Anders Somme ( ) [100], apoteker Egert Nandrup Zetlitz ( ) og hans hustru Johanne Anne Albertine, f. Løwold. De to sistnevnte og et av en ukjent ung mann er i Stavanger Museum. De portrettene som her er nevnt har et tilforlatelig realistisk preg. Han gjor minutiost rede for biedermeierdraktenes detaljer, og fargen er ikke uten kvalitet. Ilan er ikke som mange av sine samtidige - f. eks. Carl Lehmann - forfallt til ren massefabrikasjon. Han evner å individualisere, men sjelden A karakterisere. Stavanger Museum eier et lite interiørbillede fra et skomakerverksted (gouache 22,8 x 17 cm) som på stilistisk grunnlag må tilskrives Kriebel. På baksiden er skrevet ((Stavanger d. 6te Martz 1846)), og hvis dette daterer billedet, skulle det

12 Maleren Philip Henrich Kriebel være malt på Kriebels sykeleie 2 måneder før hans død. Det er imidlertid grunn til a anta at billedet er noe eldre. I forgrunnen tar mesteren i selvknappet jakke mål av en kvinnelig kundes fot. 4 svenner er i virksomhet. Intet verksted i byen hadde så mange. Maleriet er derfor neppe A oppfatte som en realistisk gjengivelse av et stavangersk skomakerverksted. Motivet på ovnen er for evrig et fantasiprodukt - en djevel som kjører en amorin i trillebør. Tegningen av rommets perspektiv lider av de samme alvorlige mangler som karakteriserer sildesjaubilledet. Er billedet ment som reklame for skomakeren, eller er det kanskje bare den fattige malers betaling for et par sko? Kriebels største maleri, aslaget på Stiklestad!), er i privateie i Stavanger. (gouache 66 x 48,s cm.) Den nåvierende eiers bestefar kjepte det omkring 1840 av Kriebel. Såvidt en kan se, er dette første gang siden middelalderen at Hellig Olavs fall blir skildret i norsk billedkunst. Foranledningen har muligens vært Jacob Aals nye Snorre-utgave Komposisjonen er teatermessig og ubehjelpelig stiv.

13 Jon Hcndrich Lexou- Slaget pa' Stiklestad. Bendene til venstre er kledd i en slags 1700-tallsdrakter mens kongens soldater har fantasiuniformer med renessanseinnslag. Hærenes bannere viser den norske løve og domkirkens våpen. Midt i forgrunnen ser vi Finn Arnesson stikke spydet i Torstein Knarresmed, som hadde shret kong Olav i kneet med sin øks, og ytterst til heyre stikker en skulende Tore Hund spydet i kongen. I bakgrunnen ligger gården til Torgils I-Ialmasson. Solformerkelsen er kommet med, og det stemmer at de fremste bendene brukte øks. Jo, Kriebel har nok sittet med Snorre foran seg. De dorske og deigaktige figurene og de grelle lokalfargene avslører fullstendig hans pinlige mangel på talent. Med alle sine anakronismer har maleriet et skjær av ufrivillig komikk som likevel kan forsone med mange mangler. Men det morer oss mer enn det gleder oss. Hva er så resultatet av denne gjennomgåelse av Kriebels oeuvre? Med unntak for portrettene må nok Brodahls strenge dom over ham som kunstner fremdeles ha sin gyldighet. Hans siste levear i Stavanger er en tragedie,

14 Maleren Philip Henrich Kriebel men han er ingen tragisk kunstnerpersonlighet, dertil var hans evner for små. Det er ikke som kunstner, men som handverker Kriebel inntar sin beskjedne plass i Stavangers kulturhistorie. KILDER SOM IKKE ER NEVNT I TEKSTEN Bergens Adressecontoirs Efterretninger 1825 no. 89. J. A. Bjerkan: Gamle Stavanger-billeder. Stavanger Anders Bugge: Norsk kultur i samtidige billeder fra oldtid til nutid. Oslo 1931, 123, 141. Christiansands Adressecontoirs Efterretninger , 312, , Axel Kiellands samlinger. Stavanger kommunebibliotek. Norsk biografisk leksikon. X. J. Olsen: Klasselr~rer Bernhard Hanson. St. Mus. h b C. W. Schnitler og A. &I. Wiesener: Bergenske malte portretter Bergens Museum Arb Stavanger Adresseavis , , 2215, 1017, 3117, 718. Stavanger Amtstidende l845 23h. ly4, 718, / Stavanger Domkirkes kirkebok for presten. Statsarkivkontoret, Stavanger. \Vallcms kartotek i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim. For forskjellige opplysninger takker jeg musikki;ercri~e Almr Josephsen, Stavanger, &dbruker Jakob J. Jhthun. Janen. anent Sinurd Knivsbera. Stavanner. direktor Thv. Krohn-Hansen. ~rondheim, biskop K&I ~a;tli~nnusse< Stavanger, postfullmekti& Olaus Schmidt, ~rondheim; konservator Ragne Bugge Schmidt, Kr.sand og Den ikonografiske kommisjon for Norge.

Hvem var Rasmus Malling-Hansen?

Hvem var Rasmus Malling-Hansen? Hvem var Rasmus Malling-Hansen? En biografi skrevet av Sverre Avnskog Malling-Hansens Personlighed er ikke let at skildre; hvidt på sort er så mat, man trænger til Ildfarver, til noget levende i stedet

Detaljer

ANTEPENDIET FRA UTSTEIN KLOSTER OG EN MEKTIG SLEKTSKRETS FRA SISTE DEL AV 1600-ÅRENE

ANTEPENDIET FRA UTSTEIN KLOSTER OG EN MEKTIG SLEKTSKRETS FRA SISTE DEL AV 1600-ÅRENE STAVANGER MUSEUM / ÅRBOK, ÅRG. 72(1962), S. 91-126 ANTEPENDIET FRA UTSTEIN KLOSTER OG EN MEKTIG SLEKTSKRETS FRA SISTE DEL AV 1600-ÅRENE Av JORUNN FOSSBERG I kirken på Utstein kloster har det like til det

Detaljer

Alt blir som en visjon En lesning av Anna-Eva Bergmans verk Grande Montagne d argent

Alt blir som en visjon En lesning av Anna-Eva Bergmans verk Grande Montagne d argent Alt blir som en visjon En lesning av Anna-Eva Bergmans verk Grande Montagne d argent Av Tove Aadland Sørvåg Masteroppgave i kunsthistorie, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium Universitetet

Detaljer

ASTRID SWENSEN (f. Lindeman) (1855 1936)

ASTRID SWENSEN (f. Lindeman) (1855 1936) ASTRID SWENSEN (f. Lindeman) (1855 1936) Astrid Lindeman var datter av Just Lindeman (1822 1894) og Justine Emilie Therese f. Sparre (1825 1914). Hun ble født i Kristiansand, der faren var organist i årene

Detaljer

Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal

Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal Tegning av Christian Krogh Sagaen om losen og sjømannen fra Grimstad, som brøt den engelske blokaden av den norske kyst under Napoleonskrigen og nødsårene i Norge 1807-14,

Detaljer

Tegneskolen Den Kongelige Tegne- og Kunstskole

Tegneskolen Den Kongelige Tegne- og Kunstskole Bidrag 16 til 200-års jubileet for Tegneskolen i 2018 Tegneskolen Den Kongelige Tegne- og Kunstskole Den første offentlige kunstskole det første kunstpolitiske dokument Fremstillingen i dette kapitlet

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no 1986/2012 Hamarkrøniken, utgave ved Egil Pettersen Teksten er lastet ned fra bokselskap.

Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no 1986/2012 Hamarkrøniken, utgave ved Egil Pettersen Teksten er lastet ned fra bokselskap. Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no 1986/2012 Hamarkrøniken, utgave ved Egil Pettersen Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Hamarkrøniken [ca. 1610] Forord Innledning Hamarkrøniken

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika W O R D S O F R A G E P R E S S 2 0 1 3 Knut Rage, 2013 2 3 - Innhold - Et hellig oppdrag s. 4 En merkelig merkestein

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27

Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27 Øivind Larsen (red.) Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27 Michael 3013; 10: 365 446. Stud. med. Sverre Sørsdal studerte ved Det kongelige Frederiks Universitet i Kristiania/Oslo fra 1919

Detaljer

Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series

Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series Ivar Libæk: Et Nobelinstitutt eller Revue Nobel? Konflikter i den første Nobelkomiteen. Vol. 1 - No. 1 Oslo, 2000 2 Ivar Libæk:

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Jan Henrik Munksgaard Flagget. Et nasjonalt symbol blir til

Jan Henrik Munksgaard Flagget. Et nasjonalt symbol blir til Jan Henrik Munksgaard Flagget Et nasjonalt symbol blir til Årbok Vest-Agder-museet 2012 Utgitt av Vest-Agder-museet IKS Redaktør: Thor Gunnar Hansen Redaksjon: Tale Christiansen, Tonje Tjøtta, Thor Gunnar

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA 7 VEKSLENDE KAR I UNGE AR Tegningen på bokpermen og tittelsiden: Bødkersmuget 9 i 1929, er utført av Einar Heden, etter

Detaljer

Katalog 20. Varia for samlere. Norske førsteutgaver, dedikasjonseksemplar og bibliofile godbiter

Katalog 20. Varia for samlere. Norske førsteutgaver, dedikasjonseksemplar og bibliofile godbiter Katalog 20 Varia for samlere Norske førsteutgaver, dedikasjonseksemplar og bibliofile godbiter Kjære bokvenn! Jeg har satt sammen en liten variert juleliste fra Antikvariat Bryggen. Det har ikke vært så

Detaljer

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid Tone Njølstad Slotsvik Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Mer gammelt enn nytt. En utrolig historie! Viktig! Årgang 9 nr. 3-2006

Mer gammelt enn nytt. En utrolig historie! Viktig! Årgang 9 nr. 3-2006 Mer gammelt enn nytt Et organ for Vålerenga Historielag Sotahjørnet Foto Aftenposten En utrolig historie! Historielaget var invitert til Galgeberg 3 s 70 års jubileumsfest på Ekebergrestauranten 22. september

Detaljer

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING Konfirmasjonsloven fra 1736, som gjorde konfirmasjonen obligatorisk for alle, forutsatte skoleundervisning. I 1739 ble allmueskolen

Detaljer

I GAMLE STAVANGER. Jubileumsboken: JUBILEUM - fordi dette er. Gottfred Borghammer's TIENDE BOK

I GAMLE STAVANGER. Jubileumsboken: JUBILEUM - fordi dette er. Gottfred Borghammer's TIENDE BOK I GAMLE!!XAVmGER Jubileumsboken: I GAMLE STAVANGER JUBILEUM - fordi dette er Gottfred Borghammer's TIENDE BOK Alle som kjøper jubileumsboken er - sammen med utgiveren - med på å støtte følgende formål:

Detaljer

Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011. Om Henrik Ibsens Et dukkehjem

Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011. Om Henrik Ibsens Et dukkehjem Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011 Om Henrik Ibsens Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) er Norges desidert mest kjente og mest

Detaljer

Spørrelister om svangerskap, fødsel og barnestell ble utarbeidet og sendt

Spørrelister om svangerskap, fødsel og barnestell ble utarbeidet og sendt Et barn blir født Ann Helene Bolstad Skjelbred Fra historie og tradisjon til opplevelse I artikkelen Hva slags svar? Spørrelister som metode og materialet som kilde har jeg pekt på en rekke generelle utviklingstrekk

Detaljer

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Andreas Olsen Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Tromsø 2001 Tromsø 2001 Utgiver: Andreas Olsen Layout: Jan Hallstensen Forsidebilde: Bodil Hanssen Trykk: LGA Trykkeri & Data, 9006 Tromsø Boken

Detaljer

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913 - 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE Første foredrag Bergen, 10. oktober 1913 Med en hjertlig takk besvarer jeg den elskverdige hilsen som Deres formann (overlærer Arentz) nettopp har uttalt. Jeg er overbevist

Detaljer