Maleren Philip Henrich Kriebel. Av Jan Henrich Lexow I: Stavanger Museum / Årbok, årg. 66(1956), S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maleren Philip Henrich Kriebel. Av Jan Henrich Lexow I: Stavanger Museum / Årbok, årg. 66(1956), S. 95-1 07"

Transkript

1 Maleren Philip Henrich Kriebel Av Jan Henrich Lexow I: Stavanger Museum / Årbok, årg. 66(1956), S

2 MALEREN PHILIP HENRICH KRIEBEL,4e7 JAN HENDRICH LEXOiY I 1955 fikk Ledaal et gouachemaleri som gave fra fru Ellen Lund, Sola, og frk. Signe Monsen, Ogna. Det er malt på papir (37 x 33 cm) og viser sildesjau i et sjøhus. 8 mannfolk og 7 kvinner holder på med å gane og salte sild i tonner mens kjøpmannen står og dirigerer arbeidet. Helt ute til venstre kommer en pike med varm drikke i en kanne. Av arbeidsfolkene er 4 kledt i mensterstrikkete kufter mens en har selvknappet treye og hey hatt. Langs sideveggene ligger tennene stablet, og gjennom døråpningen skimtes masteskogen p% havnen. Perspektivet har åpenbare feil, ansiktene er stereotype, hendene hjelpeløse, koloritten tung og klangløs. Komposisjonen er så dilettantisk, stiv og lite gjennomtenkt at scenen ikke gir noe inntrykk av larm og liv. Billedet har likevel en viss naiv sjarme, men interesserer mer som folkelivsskildring - den forste kjente fra Stavanger - enn som kunstverk. Av eldre interiørbillcder fra disse kanter av landet kjennes bare Prahls litografi fra av en jzrstue etter Jacob Calmeycrs tegning. I'aleriets bakside har felgende blyantsnotat: ((Skal forestille J. Schanche Monsen paa Søhuset (Sildesjou). Malet af Kriebel, antagelig omkring Vundet af Garver Figved ved Lodkasting. Hans Son Thomas i hvis Residdelse det var, byttede det mod et andet Billede med mig M. Gabriel Monsen.* Jonas Schanche Monsen ( ) fikk borgerskap som kjøpmann i Stavanger 1831 og var 34 år gammel i Det kan passe bra med kjøpmannen på billedet. Peder Guttormsen Figved ( ) var garver i Stavanger fra Det var en broket skare kunstnere som besekte Stavanger i ferste halvdel av 1800-%rene. Nordmenn, dansker og tyskere - profesjonelle akademikere og dilettanter - dyktige slitere og rene røvere. Karakteristisk for de aller fleste er at de bare spiller gjesteroller i byen. Stavanger kunne neppe dengang by en kunstner levelige kår. I så måte står byen p% linje med de fleste i Norge dengang.

3 Jnn Hendrich Lexow Silhouettøren Franz Liborius Schmitz ankom fra København 9. juni 1803 og klippet en rekke silhouetter, bl. a. av familien Kielland, og dro videre til Bergen etter 14 dagers opphold. Elleve år senere kom han igjen innom byen, og fra dette besøket er bevart silhouetter av en lang rekke kjente personer. Maleren Knud Baade kom i 1834, 1826 og 1934 og malte bhde portretter og prospekter. De fleste av disse billeder er tydelig elevarbeider. Thomas Fearnley malte i 1829 utsiktene over Bredevannet og fra Ledaal - begge preget av jevn realisme. Maleriene er ikke oppsiktsvekkende på grunn av sin kvalitet, men bedre billeder ble neppe malt i Stavanger før Hans Leganger Reusch har malt 3 billeder fra Stavanger i 1834, men 2 av dem kjennes bare fra litografiske gjengivelser. Dansken Peter Christian Frederik Wergmann, som fra 1830 var bosatt i Christiania, besøkte byen i 1833 og 1834 i anledning illustrasjoner til sitt billedverk ((Norge, fremstillet i lithograferede Billeder efter Naturen)), som utkom Fra besøkene kjennes to litografier. Den tyske landskapsmaler Carl Hummel var innom i 1830-Arene og gjorde et par raderinger, og fra Tyskland kom i 1842 også arkitekt Franz Wilhelm Schiertz, hitsendt av J. C. Dahl for å tegne Domkirken. Samme %r kom den danskfødte Carl Peter Lehmann til høstmarkedet. Han malte portretter (ci den store Stiil)) og slo mynt på % vise frem hvorledes man lager daguerreotypier. Byen stiftet altså bekjentskap med denne revolusjonerende nyhet 3 år etter at Daguerre hadde publisert sin oppfinnelse. Samtidig oppholdt den danske portrettmaler F. W. Becher seg i byen. Han ble her i hele 6 måneder og reklamerte med at han var elev av Det kgl. Kunstakademi i København. C. Tostmp ankom fra Hamburg en uke etter Lehmanns avreise 24. oktober, og han underviste'i frihåndstegning. 15. oktober 1845 kom Mathias Stoltenberg til byen og averterte at han aktet A tilbringe vinteren her med å male portretter. Vi kjenner imidlertid ingen billeder av ham fra Stavanger. Joachim Frich malte i 1843 eller 1844 Bredevannet fra det tradisjonelle sted syd for vannet. Fomten disse 12 som her er nevnt, fikk byen besøk av forskjellige mer eller mindre obskure tusenkunstnere som fremviste ficosmoramaa, som de ogsi kunne kalle ((Kunst-Udstilling). OgsA andre malere, hvis navn vi ikke kjenner, har besøkt byen. Stavanger Museum eier således en del usignerte prospekter og portretter som neppe er malt av noen av de ovennevnte. De omreisende portrettmalerne hørte til et kunstnerproletariat, som filte den funksjon fotografene senere skulle overta. Denne knappe oversikt over de kunstmalere som kortere eller lengre tid oppholdt seg i Stavanger i første halvdel av 1800-årene, viser at besøkene ofte har tilfeldighetens preg. Bare to slo seg til for godt. Bernhard Hanson begynte å undervise

4 Maleren phi li^ Henrich Kriebel ~ild&au i kjopmann Jonas Sclranche Monrens rjohur i Stavanger ca privat i tegning i juli 1844 ved siden av sitt arbeid som tegne- og skrivelærer ved Stavanger heyere skole. Han averterte også at han malte portretter. Denne private tegneskole drev han i noen Ar, men ofret senere sin fritid til sine mange zoologiske interesser. Hanson hadde vært innom Akademiet i Kebenhavn for å utdanne seg til landskapsmal$r, men måtte slutte pil grunn av pengemangel. En kan altså med en viss rett plasere ham blant akademikerne. Hvor Philip Henrich Kriebel hadde fått sin utdannelse, vet vi derimot ikke. Kriebel er et hittil lite kjent navn i norsk kulturhistorie. Han nevnes ferste gang i 1908 av Einar Lexow i artikkelen((si1houetteuren Franz Liborius Schmitz i Norgeo 7 - Stavanger Museum 97

5 Jnn Hendnch Lexow i festskriftet ((Kunst og Kultun tilegnet Lorentz Dietrichson (s. 160). Lexow siterer en annonse i Trondhjem fra 1805 og sier at et så merkantilt syn på sin egen kunst skal man lete lenge etter: aph. Hr. Kriebel maler Portrætter, Miniatur med Forsikring om den bedste Ligning, saa og historiske og symboliske Stykker. Da Dagene nu længes, blive ogsaa mine Priser saa meget billigere, etc],. Annonsen kaller Lexow betegnende for den tid da norsk kunst nærmest var en blanding av dilettantisme, håndverksmessighet og snurrepiperier. I aslægten fra nevner Carl W. Schnitler at tyskeren Philip Kriebel i 1805 etterfulgte Mathias Ferslew Dalager som tegnelærer ved realskolen og vaisenhuset. Fyldigst finner vi ham omtalt i Henrik Grevenors lille bokasilhouettere (Kria s. 67 f). Grevenor har funnet frem 7 andre annonser. Han antar at Kriebel har klippet silhouetter, men det beror p5 en misforståelse. Ut fra annon- sene - Grevenor kjente ingen bevarte bilder - feller han en knusende dom: ((Han er kanskje den av tidens ((kunstnere)) som på den mest ubluferdige måte har forstått å utmynte sine evner til økonomisk fordel. - Make til grovkornet humbug i reklameveien skal man lete lenge efter.)) Og det m3 innrømmes at felgende forneyclige annonse fra 1810 i Trondhjems Adressecontoirs Efterretninger er ille. ekiel i Marts I nogle danske Blade berettes at Hr. Portraitmaleren Crøger i Kiel har heldigen malet Portraitet af en ded Kone blot efter et Drømmebillede og det saaledes at enhver gjenkjendte Konen. Som noget der paa en tjern imaade grznser til dette, kan nærværende Blads Udgiver melde, at den herværende Tegnemester Hr. Kriebel, som er en caerdeles heldig Portraitmaler, har nyeligen malet Portraitet af afdede Hr. Klitzing, hvilken Mand han aldrig har seet ellcr kjendt. Til Veiledning betjente han sig af den Afdødes Silhouette i Sort, der kun viser ham en Profil, og rettede sig ellers efter den Beskrivelse som man gav ham om Mandens Udseende i levende Live. Portraitet, som viser Originalen en Face, ligner ikke ganske noie, thi dette er en Umuelighed, men det har dog saa stor Lighed, at Enhver der kjendte den Afdøde, strax gjenfinder ham i Billedet. - Den samme Konstner har Portraiteret flere Afdode, saa kjendeligen, at de, som saa dem i levende Live, kjendte dem nu efter mange Aars Forleb igjen.* Grcvenor slutter av annonser i Bergen og Kristiansand at Kriebel har foretatt en reise rundt kysten i siste halvdel av 1820-irene. Ingrid Pedcrscns bok ((Litt om tegne- og arkitekturundervisningcn i Norge for haiskolens tido ('rhm. 1935) bringer et par nye opplysninger om var maler (c. 41 og 46). Han sies % være fadt i Wurtemberg og kan påvises i Trondhjem for første gang 13. november Videre får vi vitc at han sluttet som tegnelærer ved vaisenhusets skole i 1812 på

6 Mrleren Philip Henrich Kriebel.- grunn av skolens dårlige økonomi, men fortsatte sin undervisning på realskolen inntil I 1812 opprettet han en privat tegneskole. Endelig forteller Joh. E. Brodahl i ((Tre århundres trøndersk malerit) (Trondhjems Kunstforening, 90-års skrift 17. desember 1935) at der er bevart et par prospekter av Domkirken, et par religiøse tegninger, noen portretter i pastell (gouache?) samt tegninger i sortkritt og farge. (Han representerer lavmålet i denne genre,. Denne siste knusende dom er den eneste som grunner seg på bevarte arbeider. Ut fra den foreliggende sparsomme litteratur om Kriebel synes det kanskje være liten grunn til å trekke hans navn frem fra glemselen. NAr vi i det folgende likevel vil forsake å danne oss en mere velgrunnet mening om Kriebel som menneske og kunstner, er det fordi han tilbragte sine siste 12 år i Stavanger som utavende maler. Vi vet lite om Kriebel før han dukker opp i Trondhjem i I-Ian er født i 1771, sannsynligvis i Frankfurt a. d. Oder som angitt i kirkeboken ved hans dad,

7 Jan Hendrich Lcxow Bertha Cederberg ( ). men også Wurtemberg og tcschweinfurt am Maino (Frankfurt a. M.?) blir nevnt. Faren het E. Aug. Kriebel. I Trondhjem giftet han seg, uvisst når, med Else Brun, f. 15. august Med henne hadde han ingen barn, men utenfor ekteskap fikk han i Trondhjem en sønn, Philip Emil, f. 1815, og en datter Martha Henrikke, f. ca Sønnen ble snekkermester i Trondhjern og var særlig kjent for sin distraksjon. En av dennes døtre, Anna, ble sangerinne og gjorde en utmerket karriere. Hun ble gift med en italiensk greve Vanso, som var musiker. Kriebel må ganske snart ha gjort suksess i Trondhjem. I 1805 ble nemlig M. F. Dalager avskjediget som tegne- lærer ved realskolen og vaisenhuset efor at man kunde skaffe den en bedre Laerer i Tegning), dvs. Kriebel. Etter at Icriebel måtte slutte på vaisenhusets skole i 1812, fortsatte undervisningen på realskolen inntil 1822, og han drev som nevnt privat undervisning ved siden av. Siste gang vi treffer ham i Trondhjerns Adressecontoirs Efterretninger er 25. februar 1823, der han tilbyr undervisning i ablomster-tegning, Figurer, Landskaber m. m. Alt i flere Manerer; tillige maler jeg Portraiter i Stort og i Miniatur til billige Priser.* Kort etter må han ha forlatt Trondhjem, og i 1825 dukker han opp i Bergen, der han maler miniatyrportretter og tci den større puncter Man6r.o Videre tilbyr han undervisning i å male landskaper og blomster med vannfarger. Så finner vi ham i Kristiansand i januar 1827: aundertegnede maler Portraiter i Miniatur og i den store Punctier-Maneer, Landskaber, Blomster, Frugt og historiske Stykker. Jeg agter at optagc Stiftstaden Christiansand, hvis dertil findes endeel Prænumeranter, som maatte ønske at eie dette Prospect. Skulde nogen ønske sine Landstaeder malede, gode Kobberstykker samt Malerier copierede, da ønsker jeg mig hertil anbefalet, og forsikrer Enhver, der vil beære mig med sit Arbeide, at samme paa det bedste skal blive udført. Trondhjem og dens Domkirke, samt endeel andre skjønne Dele af dens Omegn, saa og Jesu Lidelseshistorie er hos

8 Maleren Philip Henrich Kriebel mig at erholde til kjøbs. Ligeledes tilbyder jeg mig mod billig Betaling at give grundig Underviisning i Tegning, saavel i mit Logie hos Hr. Ole Dahl i Skippergaden No 540, som i Huset hos de, der maatte enske samme. Ph. H. Kriebe1.e Året etter er han flyttet til madam L. C.. Rehl i Skippergaden No 282. Blant sine ferdigheter oppgir han at han forskjonner merskums pipehoder og setter dem i vokstinktur (12. januar og 22. november 1828). I hele 8 år oppholdt han seg i Kristiansand, men ingen arbeider fra hans hånd er kjent i byen eller distriktet. 11. november 1834 ankommer han til Stavanger fra Kristiansand, tar inn hos madame Jespersen og annonserer allerede etter 3 dager om {(Portraiter i Miniatur og den store Fresco-Maneer)) og om undervisning i tegning og maling. Året etter er han flyttet til Lars Berg i Østervåg nr. 218 og har fått noen elever. Han selger ferdige billeder og fortsetter med å pynte på pipehoder. Hans annonsering antar merkelige former. Således rykker han to ganger inn et tysk salmevers. Wenn Missgeschick dich traurig macht Und jedes Gluck bleibt dir entsagt, 0, grosser Gott! so bist du ja Dennoch mit deiner Hulfe da; Stumt uber dich ein Verfolgungs-Heer Und was es giebt noch Beses mehr, So sey getrost, verzage nicht, Denn Gott ist der, das Urtheil spricht; Und lasse dich von den truben Stunden, Die du in dieser Welt empfunden, Nicht schrecken, deine Feinde lieben Und Gutes stets an ihnen uben. Man kan vanskelig tolke verset som annet enn en kamuflert bann om hjelp til en ulykkelig mann, men det virker usmakelig når han like nedenunder skriver: ((Portraiter males for billig Priis af Kriebelo. 22. august 1836 døde hustruen, men 15. desember 1840 giftet han seg - 68 år gammel - med piken Anne Christine Michelsdatter Hindal, som han hadde fått en senn med året etter ankomsten til Stavanger. Hans nye hustru var dept i Domkirken 11. mai Hun var datter av matros Michel Christensen Hinda1 og husmannsdatteren Ingeborg Thomasdatter Maldelien. Ekteparet tok inn hos

9 Jan Hendrich Lexow Lars Imsland i Vevergaten nr Etter 3l/, års ekteskap fikk hun brystkreft og dede 4. august 1845 etter et langvarig sengeleie. Der lyser naken ned fra Rriebels notiser i Amtstidende fra hans siste leveår. ((Med kummerfuldt Iijerte aflægger jeg til alle de Edle, som så velvillig deeltager i min Skjæbne, min inderligste Tak. Selv er jeg syg, dog forglemmer jeg min egen Smerte over min Kones skrækkelige Lidelser, som moder mig i mit 74de Aar. Hvor Iænge disse Lidelser skal vedvare, er alene Gud bekjendt; til ham vil jeg opscnde min Bøn for dem, der have hjulpet mig i min store Nsd, og han alene kan og vil belønne dem derfor.* (23. mars 1845.) Kort etter (14. april s. å.) kommer felgende : Hvor skal jeg flyve hen, I-Ivor skal jeg Redning finde? Da Nøden er saa stor Ja større end nogensinde. Dog Guds Barmhjertighed Findes i hvert Idand Og paa hvert Sted, Det erkjender jeg Med inderlig Taknemlighed. Den ulykkelige gamle mann hadde et ulægt smertende sår i foten etter et fall for ni år siden. Syv måneders nattevak ved hustruens sykeleie svekket ham slik at han selv ble sengeliggende etter hennes død. Han kunne ikke lenger gå over gulvet, og etter il ha ligget i 12 uker nesten uten tilsyn og pleie siterer han igjen et salmevers i avisen, idet han ber om hjelp (28. januar 1846): Ei Livets Kummer, Jordens moie, Ei Sorger skal nedtrykke mig, Jeg vender Tanken til det Heie, Og raaber, o min Gud til dig! Ja! kun hos dig mit Hjerte finder Den sikre 'Trost i al min Nød; Og kun ved dig jeg overvinder Sorg, Sygdom, lidelser og Død. Den 3. mai 1846 dsde Philip Henrich Kriebel. Begravelsen foregikk på fattigkirkegården 6 dager senere.

10 hlaleren Philip Henrich Kriebel Av Kriebels produksjon fra de 42 år han tilbragte i Norge, kjennes bare en bagatell, i alt 23 billeder. Alle disse, unntatt ett, er malt i gouache-teknikk, dvs. med dekkende vannfarger. Hans arbeider er sjelden signerte. Han brukte da UP. H. Kriebele, {Ph. Hr. Kriebelu eller bare akriebe11) og det hender signaturen står på baksiden. Han signerer imidlertid også kopier etter oljemalerier og stikk. Fra Trondheim kjennes 8 malerier av ham hvorav 6 portretter i privat eie. De er av stiftsprost Jonas Angell, stiftamtmann Erik Must Angell og hustru Anna Marie, f. Lysholm, Ludvig Must og endelig Fredrik Collin og hustru Bernhardine, f. Mølman. De b Kjopmann hirritz ~i//tezm Hansen to siste er kopier etter rokokkoportretter. ( ). Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum eier to malerier som svarer til dem han byr frem i Kristiansand, nemlig Domkirken sett fra nord og Korsfestelsen, det siste en signert kopi etter ct stikk. Fra hans opphold i Bergen kjennes ingen billeder, men en gjennomgåelse av fotografiene fra Bergens Museums portrettutstilling 1911 viste at en miniatyr (nr. 275) må tilskrives Kriebel. Det forestiller Henrik Meyerhoff Jordan ( ), sokneprest til Alten-Talvik, Finnmark, og er sannsynligvis malt i Trondheim. I Kristiansand kjennes som nevnt intet fra Kriebels hånd. I den trykte katalog over Stavanger Museums utstilling i 1922 av malte portretter var fire oppgitt å være av Kriebel. Disse opplysninger grunnet seg på muntlig tradisjon i eiernes familier, og det var ingen grunn til å betvile dem, da alle portrettene sikkert nok var utført av en og samme hind. Ett av dem var i olje, resten gouacher. Karakteristisk for disse er at bakgrunnen består av små radiært ordnete penselstrek med sentrum midt på modellens bryst. Utover mot rammekanten tones bakgrunnen msrk. Karnasjonen males på hans ((Puncter- Maneen). Han unngår helst hender. Når de kommer med, er de oppblåste og strukturløse. Med utgangspunkt i disse portrettene lot det seg gjøre A henføre tre til fra utstillingen 1922 til Kriebel samt tre i Stavanger Museums eie og ett som bare

11 Jan Hendrich Lexow Apoteker Egert Nandrup Zetlitr ( ). Johanne Anne Albertine Zetlitz. er kjent fra fotograf Jacobsens platesamling. I alt kjenner vi nå 11 Stavangerportretter av Kriebel og listen kan ganske sikkert suppleres. Det ene oljemaleriet forestiller kjøpmann Andreas Cederberg ( ) og angis malt (Tallene i [ ] refererer til den trykte katalog fra 1922.) Kriebel har tidligere malt ham og hans hustru Berthe ( ) i gouache [101, Videre kjenner vi portretter av såpefabrikant Bendix Aske ( ) [90], kjøp- mann Lauritz Wilhelm Hansen ( ) [99], snekkermester Ole Olsen Mzhle ( ) [103], blokkmaker Anders Somme ( ) [100], apoteker Egert Nandrup Zetlitz ( ) og hans hustru Johanne Anne Albertine, f. Løwold. De to sistnevnte og et av en ukjent ung mann er i Stavanger Museum. De portrettene som her er nevnt har et tilforlatelig realistisk preg. Han gjor minutiost rede for biedermeierdraktenes detaljer, og fargen er ikke uten kvalitet. Ilan er ikke som mange av sine samtidige - f. eks. Carl Lehmann - forfallt til ren massefabrikasjon. Han evner å individualisere, men sjelden A karakterisere. Stavanger Museum eier et lite interiørbillede fra et skomakerverksted (gouache 22,8 x 17 cm) som på stilistisk grunnlag må tilskrives Kriebel. På baksiden er skrevet ((Stavanger d. 6te Martz 1846)), og hvis dette daterer billedet, skulle det

12 Maleren Philip Henrich Kriebel være malt på Kriebels sykeleie 2 måneder før hans død. Det er imidlertid grunn til a anta at billedet er noe eldre. I forgrunnen tar mesteren i selvknappet jakke mål av en kvinnelig kundes fot. 4 svenner er i virksomhet. Intet verksted i byen hadde så mange. Maleriet er derfor neppe A oppfatte som en realistisk gjengivelse av et stavangersk skomakerverksted. Motivet på ovnen er for evrig et fantasiprodukt - en djevel som kjører en amorin i trillebør. Tegningen av rommets perspektiv lider av de samme alvorlige mangler som karakteriserer sildesjaubilledet. Er billedet ment som reklame for skomakeren, eller er det kanskje bare den fattige malers betaling for et par sko? Kriebels største maleri, aslaget på Stiklestad!), er i privateie i Stavanger. (gouache 66 x 48,s cm.) Den nåvierende eiers bestefar kjepte det omkring 1840 av Kriebel. Såvidt en kan se, er dette første gang siden middelalderen at Hellig Olavs fall blir skildret i norsk billedkunst. Foranledningen har muligens vært Jacob Aals nye Snorre-utgave Komposisjonen er teatermessig og ubehjelpelig stiv.

13 Jon Hcndrich Lexou- Slaget pa' Stiklestad. Bendene til venstre er kledd i en slags 1700-tallsdrakter mens kongens soldater har fantasiuniformer med renessanseinnslag. Hærenes bannere viser den norske løve og domkirkens våpen. Midt i forgrunnen ser vi Finn Arnesson stikke spydet i Torstein Knarresmed, som hadde shret kong Olav i kneet med sin øks, og ytterst til heyre stikker en skulende Tore Hund spydet i kongen. I bakgrunnen ligger gården til Torgils I-Ialmasson. Solformerkelsen er kommet med, og det stemmer at de fremste bendene brukte øks. Jo, Kriebel har nok sittet med Snorre foran seg. De dorske og deigaktige figurene og de grelle lokalfargene avslører fullstendig hans pinlige mangel på talent. Med alle sine anakronismer har maleriet et skjær av ufrivillig komikk som likevel kan forsone med mange mangler. Men det morer oss mer enn det gleder oss. Hva er så resultatet av denne gjennomgåelse av Kriebels oeuvre? Med unntak for portrettene må nok Brodahls strenge dom over ham som kunstner fremdeles ha sin gyldighet. Hans siste levear i Stavanger er en tragedie,

14 Maleren Philip Henrich Kriebel men han er ingen tragisk kunstnerpersonlighet, dertil var hans evner for små. Det er ikke som kunstner, men som handverker Kriebel inntar sin beskjedne plass i Stavangers kulturhistorie. KILDER SOM IKKE ER NEVNT I TEKSTEN Bergens Adressecontoirs Efterretninger 1825 no. 89. J. A. Bjerkan: Gamle Stavanger-billeder. Stavanger Anders Bugge: Norsk kultur i samtidige billeder fra oldtid til nutid. Oslo 1931, 123, 141. Christiansands Adressecontoirs Efterretninger , 312, , Axel Kiellands samlinger. Stavanger kommunebibliotek. Norsk biografisk leksikon. X. J. Olsen: Klasselr~rer Bernhard Hanson. St. Mus. h b C. W. Schnitler og A. &I. Wiesener: Bergenske malte portretter Bergens Museum Arb Stavanger Adresseavis , , 2215, 1017, 3117, 718. Stavanger Amtstidende l845 23h. ly4, 718, / Stavanger Domkirkes kirkebok for presten. Statsarkivkontoret, Stavanger. \Vallcms kartotek i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim. For forskjellige opplysninger takker jeg musikki;ercri~e Almr Josephsen, Stavanger, &dbruker Jakob J. Jhthun. Janen. anent Sinurd Knivsbera. Stavanner. direktor Thv. Krohn-Hansen. ~rondheim, biskop K&I ~a;tli~nnusse< Stavanger, postfullmekti& Olaus Schmidt, ~rondheim; konservator Ragne Bugge Schmidt, Kr.sand og Den ikonografiske kommisjon for Norge.

Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder.

Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder. Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder. Jens A. Reimann Lars Nielsen Da Ibsen var i Grimstad (1843-1850), brukte han også sine kreative evner til maling av bilder, tegninger og karikaturer.

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Treskjærer Ole J. Laulos figurer på Tungen gård

Treskjærer Ole J. Laulos figurer på Tungen gård Treskjærer Ole J. Laulos figurer på Tungen gård Av Randi Tvete Vik I en artikkel om treskjærer Ole Jacobsen Laulo fra Leinstrand i Trondhjemske Samlinger fra 1917 kan vi lese at Laulo i 1867 fikk i oppdrag

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013 Vær frimodig på Bibelens grunn! Guds Ord presses fra alle sider, STÅ FAST! Gud har gitt oss bud og regler av kjærlighet fordi han elsker oss! Lovløshet er ikke

Detaljer

Lars Fredriksen Monset

Lars Fredriksen Monset Lars Fredriksen Monset Ingebrigt Monset (1891-1982) hadde tatt vare på et brev etter onkelen sin, Anders Ingebrigtsen Monseth (1862-1939). Brevet er fra Lars Fredriksen Monseth i Minnesota, og det er skrevet

Detaljer

Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5

Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5 Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5 STAVANGER MUSEUM 1877 1927. 8de mars 1927 er det 50 aar siden Stavanger Museum blev besluttet oprettet og Museforeningen i Stavanger blev stiftet.

Detaljer

Katalog 75. J. C. C. Dahl. To unike eksemplarer av hans utgivelse om stavkirkene

Katalog 75. J. C. C. Dahl. To unike eksemplarer av hans utgivelse om stavkirkene Katalog 75 J. C. C. Dahl To unike eksemplarer av hans utgivelse om stavkirkene Kjære bokvenn. Denne gang presenteres kun en utgivelse, nemlig J. C Dahls verk om norges stavkirker fra 1837, Denkmale einer

Detaljer

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978.

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. 66 Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling 67 DA

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

OSCAR BODØGAARD 1923-2011

OSCAR BODØGAARD 1923-2011 Malingen har størknet, mesteren er borte. Minnene og maleriene, er blitt enda sterkere. Oscar Bodøgaard døde 22. november i år. Men hans atelier dirrer ennå av liv og kunst. Oscar er betrakteren, den fødte

Detaljer

GAMLE STAVANGER-BILLEDER

GAMLE STAVANGER-BILLEDER Stavanger Museum / Årshefte, Årg. 31( 1920-21), 111. C. 3-8 + pl. GAMLE STAVANGER-BILLEDER AV J0H.S A. BJERKAN Hist den ældgnmle stad beskedentlig udfolder sig, med majestet sig hæver dens tempel, o dens

Detaljer

Biografien om Edvard Munch

Biografien om Edvard Munch Stein Erik Lunde Biografien om Edvard Munch Livets dans Gyldendal Innledning Jeg gikk bortover veien med to venner så gikk solen ned. Himmelen ble pludseli blodi rø og jeg følte et pust av vemod en sugende

Detaljer

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler.

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler. O. St. Isene Denne Familie-Calender har Ole Steffensen Isene fört fra voksen alder til sin död 16 november 1943. Derefter har hans datter Anne Ragna Isene fört den videre til sin död 19 januar 1998. Den

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Camilla Collett 1854/55)

Camilla Collett 1854/55) Camilla Collett Amtmandens Døttre (førsteutgavens versjon, først utgitt 1854/55) 2013 Camilla Collett: Amtmandens Døttre (1. utgave, 1854/55) Utgave ved Ellen Nessheim Wiger og Kristin Ørjasæter, Det norske

Detaljer

MON 01 Lite firkantalbum meget gammelt

MON 01 Lite firkantalbum meget gammelt MON 01 Lite firkantalbum meget gammelt Gamle bilder Alle er bilder på "papplater" ca 6,5 x 10,5 cm store. Totalt 24 bilder En del folk er vanskelig å identifisere Album har tilhørt Beret L. Lien, så noen

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

TOVE SUNDT-HANSEN. OTTO-HUSET Finnøy i Ryfylke 30.05 12.07 2015

TOVE SUNDT-HANSEN. OTTO-HUSET Finnøy i Ryfylke 30.05 12.07 2015 TOVE SUNDT-HANSEN OTTO-HUSET Finnøy i Ryfylke 30.05 12.07 2015 HALSENØY KLOSTER Sundhordland Museum 14.06 15.08 2015 Til mor og far Omveier mot egenhet Av Trond Borgen Tove Sundt-Hansen er en reisende

Detaljer

Behandling av maleriene på Ledaal Anne Ytterdal. Malerikonservator Arkeologisk museum i Stavanger

Behandling av maleriene på Ledaal Anne Ytterdal. Malerikonservator Arkeologisk museum i Stavanger Behandling av maleriene på Ledaal Anne Ytterdal. Malerikonservator Arkeologisk museum i Stavanger 168 Anne Ytterdal i arbeid på malerikonserveringsatelieret på AmS. (TT) Parallelt med rehabiliteringen

Detaljer

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke 1 Kort historikk om Barken Eva Under vises et bilde 1 av Barken Eva. Skipet kom i skipsreder Herman Skougaards eie i 1902. Eva

Detaljer

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Samlet og nedskrevet av Ole Arild Vesthagen Oslo, februar 1997 Ole Paulsen Avkjærn (1) Ole Paulsen Avkjærn ble født 13.1.1848 på Sørumseie i Gran. Ole ble gift første

Detaljer

To av kunstprosjektene skal vi si litt mer om. Det ene er Wenche Gulbransens Mangelfullt selvportrett.

To av kunstprosjektene skal vi si litt mer om. Det ene er Wenche Gulbransens Mangelfullt selvportrett. KUNSTEN PÅ TEGLVERKET. Teglverket skole har i 2015 fått en rekke store kunstprosjekt i regi av Oslo Kommunes kulturavdeling. De integrerte kunstverkene og kunstnerne som har laget dem, kan lærere og elever

Detaljer

Olav Mosebekk 100 år

Olav Mosebekk 100 år Olav Mosebekk 100 år Mor og barn Kongsberg Rådhus 11. oktober 21. oktober 2010 Olav Mosebekk 100 år Formidlingsprogram KJÆRE ALLE LÆRERE! I år er det 100 år siden Olav Mosebekk ble født i Kongsberg. Kongsberg

Detaljer

HENRIK IBSEN GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER (1881) Etterord av Bjørn Hemmer

HENRIK IBSEN GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER (1881) Etterord av Bjørn Hemmer HENRIK IBSEN GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER (1881) Etterord av Bjørn Hemmer Norske klassikere fra Vigmostad & Bjørke Bjørnstjerne Bjørnson Synnøve Solbakken Camilla Collett Amtmannens døtre Arne

Detaljer

Omkring samfunnsrefseren Alexander L. Kielland

Omkring samfunnsrefseren Alexander L. Kielland Martin Nag Omkring samfunnsrefseren Alexander L. Kielland Essays KVEKERFORLAGET 1999 Innhold Forord 11 I stedet for en innledning: Omkring moderne norsk Kielland-forskning (1) Gerhard Gran - til minne

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

/ Strivanger Museums Arbok, Årg. 103(1993), s. 163-170 I. Egil Henriksen

/ Strivanger Museums Arbok, Årg. 103(1993), s. 163-170 I. Egil Henriksen / Strivanger Museums Arbok, Årg. 103(1993), s. 163-170 I Egil Henriksen 164 Egil Henriksen A wda, Lars 03.01.l871 Stavanger - 20.04.1959 Stavanger. I lære hos C. L. Jacobsens sønner i Urgaten. Hadde kort

Detaljer

DET BESTE AV BAYERN. REISELINJEN tlf. 52 70 47 06

DET BESTE AV BAYERN. REISELINJEN tlf. 52 70 47 06 DET BESTE AV BAYERN REISELINJEN tlf. 52 70 47 06 nyttig.no VELKOMMEN TIL BAYERN! Bayern er den største forbundsstaten i Tyskland. Regionen er kanskje best kjent for sine særegne folkedrakter, «lederhosen»

Detaljer

Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles

Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles KJØLLEFJORD Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles prestegjeldet Kjøllefjord. Kjøllefjord, med den eldre kirkegården hvor Kjøllefjord 2 ble bygget.

Detaljer

Jorunn Steffensen: Abstrakte Former

Jorunn Steffensen: Abstrakte Former Jorunn Steffensen: Abstrakte Former Telemark Kunstsenter Skien 2015 Layout, typografi & illustrasjon Hilde & Bård Tørdal www.tordal.no 2015 JORUNN STEFFENSEN Tekst av Ida Bringedal i møtes som regel hjemme

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

NTNU UB, Gunnerusbiblioteket. Bryllupsvers fra 1700-tallet. Av Sølvi Løchen. Leilighetsvers:

NTNU UB, Gunnerusbiblioteket. Bryllupsvers fra 1700-tallet. Av Sølvi Løchen. Leilighetsvers: NTNU UB, Gunnerusbiblioteket Bryllupsvers fra 1700-tallet. Av Sølvi Løchen. Leilighetsvers: 1700-tallets litteratur var i Europa preget av rokokko. På nettstedet uis.no står det: «karakteristisk trekk

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland.

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. BLI MED PÅ GALLERIRUNDEN I GRENLAND! Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. Målet med dette pilotprosjektet er å tilrettelegge for

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Ektemann: Thore Olsen Reesmoen Også kjent som: Thore Olsen Aaremmen 1, Thore Olsen Aaremsneset 2 1791 - Meldal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 2.

Detaljer

PRESSEMELDING. Oslo Soli 48 min. Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00

PRESSEMELDING. Oslo Soli 48 min. Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00 PRESSEMELDING Oslo Soli 48 min Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00 Magne Rygh MALERI OG GRAFIKK Dimitri Koutsomytis FOTO Janniche Dyrø URBANE REFLEKSJONER Eva Fagerli Sæthren MALERI OG

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak I Det Gamle Testamente, 1. Mosebok, kan vi lese om hvordan jorden ble til og om alt det spennende som skjedde på jorden den første tiden etter at verden var skapt. Vi kan også lese om stamfedrene våre

Detaljer

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger TRASTAD SAMLINGER MUSEUM OG GALLERI FOR OUTSIDER ART Outsider Art Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger «Folk flest tror å mene at kreativt talent må være forankret i en logisk, intellektuell

Detaljer

Tegneskolens tegneundervisning. Fra bestemmelsene i vedtektene fra 1822

Tegneskolens tegneundervisning. Fra bestemmelsene i vedtektene fra 1822 Tegneskolens tegneundervisning Fra bestemmelsene i vedtektene fra 1822 Standard progresjon i akademienes kunstskoler Frihåndsklasse elementærklasse tegning etter fortegninger og geometriske figurer Gipsklassen

Detaljer

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien Privatarkiv nr.11, Knoff-familien Knoff-familien Genealogi og biografi. Annet materiale vedr. familien Knoff: offisielle dokumenter, biographica, fotografier og avisutklipp. Dagbøker. Nidrosiana. Brev.

Detaljer

Noen tanker til Episode 4 - Målet?

Noen tanker til Episode 4 - Målet? Episode 11 av Preik.tv Dette skrivet er for dere som er ledere i lagsarbeidet, eller andre som vil benytte seg av videoene fra Preik.tv. Vi håper det skal være til inspirasjon og utrusting! Dere kan for

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden.

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden. Preken i Fjellhamar kirke 20. mars 2011 2. søndag i faste Kapellan Elisabeth Lund Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor

Detaljer

www.skoletorget.no HC Andersen Norsk Side 1 av 5 Tepotten

www.skoletorget.no HC Andersen Norsk Side 1 av 5 Tepotten Side 1 av 5 Tepotten Tekst: Sitert fra samlingen H. C. Andersens Eventyr, Flensteds Forlag, Odense (årstall ikke angitt) Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Denne pdf-filen er lastet ned fra Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person.

Denne pdf-filen er lastet ned fra Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Kjære bruker Denne pdf-filen er lastet ned fra Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Malekurs ved. Jan-Ove Tuv. Elev av Odd Nerdrum (1996-2002) Selvportrett som stolt kitschmaler (detalj) malekurstuv.no malekurstuv.

Malekurs ved. Jan-Ove Tuv. Elev av Odd Nerdrum (1996-2002) Selvportrett som stolt kitschmaler (detalj) malekurstuv.no malekurstuv. Malekurs ved Jan-Ove Tuv Elev av Odd Nerdrum (1996-2002) 2013 Selvportrett som stolt kitschmaler (detalj) Denne katalogen er laget for å gi et bredere overblikk over min kursvirksomhet. Katalogen kan fritt

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kierkegaards originaltekst

Kierkegaards originaltekst Side 1 av 5 Fra Kjerlighedens Gjerninger Sist oppdatert: 17. desember 2003 Denne teksten er åpningsavsnittet fra Søren Kierkegaards berømte verk Kjerlighedens Gjerninger fra 1848. Et av hovedbudskapene

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven

Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven Ektemann: Arnt Jonsson Kleiven 28. februar 1822 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Adresse: Kleiven Døpt: 7. april 1822 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

Bildene er fortsatt til salgs i galleriet. Vi har også noen ganske få eks. igjen av boka som selges til de som bestiller bilder.

Bildene er fortsatt til salgs i galleriet. Vi har også noen ganske få eks. igjen av boka som selges til de som bestiller bilder. Bildene er fortsatt til salgs i galleriet. Vi har også noen ganske få eks. igjen av boka som selges til de som bestiller bilder. Map 2012 1 / 19 Klikk her for katalog over bildene Bestilling kan sendes

Detaljer

Kilde B1 Fra Grimstad fattigkommisjons møtebok, 1850. KA0904_1971 Grimstad kommune, Fattigstyre/Sosialstyre, 13.1.1, Møtebok, 1841-1862

Kilde B1 Fra Grimstad fattigkommisjons møtebok, 1850. KA0904_1971 Grimstad kommune, Fattigstyre/Sosialstyre, 13.1.1, Møtebok, 1841-1862 Kilde B1 Fra Grimstad fattigkommisjons møtebok, 1850 KA0904_1971 Grimstad kommune, Fattigstyre/Sosialstyre, 13.1.1, Møtebok, 1841-1862 Kilde B1 Oversatt utdrag 21. mai 1850 var fattigkommisjonenes medlemmer

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten ble født den 11. mai 1824 på Vikna 1. Foreldrene var Adrian Jensen (slektsledd 140) og Marit Mikkelsdatter (141) på Ofstad. Elen Johanna ble født den

Detaljer

Bernhard N. Getz, anonym eier på Årønes

Bernhard N. Getz, anonym eier på Årønes Bernhard N. Getz, anonym eier på Årønes Av Finn Gjerde Jeg har i tidligere artikler i Romsdal sogelags årsskrift (1999 og 2003) tatt for meg de to markante eierne på Årønes, sorenskriver Hans Møller og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

GRODD MOSE PÅ DERES TALENT"

GRODD MOSE PÅ DERES TALENT HARALD HERRESTHAL "IKKE FØRENN DER ER GRODD MOSE PÅ DERES TALENT" MUSIKKPOLITIKKEN 1859-1905 Innhold FORORD 5 INNLEDNING 7 DET NORSKE SELSKAB AV 1859 8 IBSENS DRØM - ET TEATER, UAVHENGIG AV PUBLIKUMS SMAK

Detaljer

AMSTERDAM. Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur!

AMSTERDAM. Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur! AMSTERDAM Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur! VELKOMMEN TIL KØBENHAVN København også kalt Kongens by, er kanskje den mest pulserende byen i Skandinavia. Å vandre på Strøget

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #5. Han som har Sønnen har Livet. Søndag 1. august 2004. Rev. Brian Kocourek

Goder fra Guds Sønn til oss #5. Han som har Sønnen har Livet. Søndag 1. august 2004. Rev. Brian Kocourek Goder fra Guds Sønn til oss #5. Han som har Sønnen har Livet. Søndag 1. august 2004. Rev. Brian Kocourek Han som ekkoer Sønnen har Livet. La oss åpne våre Bibler i 1. Joh. 5:12: 12. Den som har Sønnen,

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

LEKTION 1. a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Guten Tag!

LEKTION 1. a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Guten Tag! LEKTION 1 Wer bist du? 1 Hallo! Guten Tag! a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Hallo! Guten Tag! Guten Morgen! Morgen! Tschüss! Wir sehen uns. Auf Wiedersehen! Bis später.

Detaljer

LYSBRUK I PORTRETTER DE SISTE 1000 ÅRENE

LYSBRUK I PORTRETTER DE SISTE 1000 ÅRENE LYSBRUK I PORTRETTER DE SISTE 1000 ÅRENE År 1000. Dette er en illustrasjon fra Otto 3.s Evangelarium, ca år 1000. Foldene i klærne gir en illusjon av lys som kommer ovenfra, og strålene som kommer ovenfra

Detaljer

1. Friederikke Junker, f. 14.3.1878 i Arendal, 1 d. 12.12.1961 i Stavanger. 2

1. Friederikke Junker, f. 14.3.1878 i Arendal, 1 d. 12.12.1961 i Stavanger. 2 1. Friederikke Junker, f. 14.3.1878 i Arendal, 1 d. 12.12.1961 i Stavanger. 2 Var døpt Frederikke, men var alltid nøye på å kalle seg Friederikke. Hadde i 1900 tjenestepost hos Kongelig fulmektig Oluf

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Originaltittel: Onze Minutos 2003, Paulo Coelho 2003, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Anne Elligers

Originaltittel: Onze Minutos 2003, Paulo Coelho 2003, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Anne Elligers Originaltittel: Onze Minutos 2003, Paulo Coelho 2003, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo Oversatt av Anne Elligers Omslagsdesign: Bazar Forlag Materialet i denne utgivelsen er omfattet av åndsverkslovens

Detaljer

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut.

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut. Årets tema ble valgt av de voksne. Vi valgte temaet tid siden det omfatter så mye og tid er noe som det snakkes om hele tiden, men oppfattes forskjellig av alle. Vi startet prosjektet med en samling der

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Analyse av en sammensatt tekst. Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger.

Analyse av en sammensatt tekst. Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger. Analyse av en sammensatt tekst Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger. Forberedelse før skrivingen begynner Begynn med å se/lese teksten og

Detaljer

Vennebrev - januar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia

Vennebrev - januar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia Kjære venner Vennebrev - januar 2007 Vi har nå vært en måneds tid i Jinka og begynt på arbeidet her nede. Etter en begivenhetsrik tur inkludert overnatting i bilen ved et gjørmehull, kom vi vel frem til

Detaljer

1. Les i Jon Lauritz Opstads bok På trondhjemsk vis side 24. Skumles dessuten sidene 35-39 og les om Herman Hoë.

1. Les i Jon Lauritz Opstads bok På trondhjemsk vis side 24. Skumles dessuten sidene 35-39 og les om Herman Hoë. Gruppe A Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: På 1700-tallet var alle rike personer i Trondheim innvandrere og jobbet med handel. En av dem var kjøpmannen

Detaljer

Premiere 3.september, Scene Vest. Spilleperiode 3. september- 26. september, 2015

Premiere 3.september, Scene Vest. Spilleperiode 3. september- 26. september, 2015 Premiere 3.september, Scene Vest Spilleperiode 3. september- 26. september, 2015 Når kjærlighet, utferdstrang og begjær flettes sammen Det er det brennende begjæret, den besvarte og ubesvarte kjærligheten

Detaljer

lisbeth hjort malerier i utvalg Galleri Albin Upp 2010

lisbeth hjort malerier i utvalg Galleri Albin Upp 2010 lisbeth hjort malerier i utvalg Galleri Albin Upp 2010 Farge først så form I et nøtteskall er dét oppgaven Lisbet Hjort har stilt seg selv, det er rammen hun velger å arbeide innenfor. Stramme komposisjoner

Detaljer

»Den ukjente sønnen til leprabasillens oppdager Gerhard Henrik Armauer Hansen»

»Den ukjente sønnen til leprabasillens oppdager Gerhard Henrik Armauer Hansen» Johan Ludvig Kvamme:»Den ukjente sønnen til leprabasillens oppdager Gerhard Henrik Armauer Hansen» Leprabasillens oppdager Gerhard Henrik Armauer Hansen ble født i Bergen 29. juli 1841 som det åttende

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole.

Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole. Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole. Vålerenga

Detaljer

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III.

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Av Hugo Odeberg. Oversættelse og afskrift ved Nils Dybdal-Holthe. Side 1. Det gamle Testamentet i lys av Det nye. Av Hugo Odeberg. Del I av III. (Heftet

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start!

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! 1100 kvinner og barn blir voldtatt hver dag i Kongo Kilde: American Journal of Public Health 2010 Verden må reagere!

Detaljer

Håp. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO August 2011

Håp. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO August 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO August 2011 Håp Kjære deg som går med TO SKO! Det er alt august og ferien er over for mange. Skolebarna og studentene begynner å innstille seg på et nytt skoleår/studieår,

Detaljer

Søndag den 12. juli 2009

Søndag den 12. juli 2009 Søndag den 12. juli 2009 Etter tre overnattinger i Amalfi dro vi videre med bussen til Sorrento. Sorrento er en av Italias mest travle og berømte turistbyer sør for Roma. Sorrento ligger oppe på kalksteinsklippene

Detaljer

I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet.

I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. en I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager

KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager På denne reisen skal vi oppleve det sydlige Polen, som rommer den gamle kongeby Krakow og naturperlen Zakopane. Vi skal oppleve den

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer