Årsrapport ya Holding ASA og konsernet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. ya Holding ASA og konsernet"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 NØKKELTALL Resultat pr. selskap i konsernet 2009 Alle tall i tusen kroner om ikke annet er oppgitt Resultat Konsernet ya Bank ya Holding MetaTech Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Minoritetsintersser -478 Resultat uten minoritetsinteresser Konsernet totalt Resultatutvikling Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Minoritetsintersser Resultat uten minoritetsinteresser Balanselanseutvikling Brutto utlån til og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån Gruppevise nedskrivninger på utlån Netto utlån til og fordringer på kunder Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0 0 Ansvarlig lånekapital 0 0 Fondsobligasjoner 0 0 Egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Rentabilitet og drift i % Rentenetto 1) 5,9 % 4,9 % Netto andre driftsinntekter i % av gj.snittlig forvaltningskapital 0,5 % -0,2 % Driftskostnader i % av gj.snittlig forvaltningskapital 4,4 % 4,7 % Kostnad-/inntektsforhold (%) 2) 68,3 % 99,0 % Tapsprosent utlån 3) 3,8 % 3,5 % Konstaterte tap utlån 4) 2,6 % 0,9 % Total rentabilitet 5) -0,1 % -2,7 % Egenkapitalrentabilitet 6) -0,6 % -15,1 % Finansiering og likviditet i % Netto utlån til kunder i % av innskudd fra kunder 70% 73% Innskuddsdekning 7) 142% 137% Endring i netto utlån til kunder siste 12 måneder i % -9% 6% Soliditet Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning i % 16,5 % 16,8 % Kapitaldekning i % 16,5 % 16,8 %

3 NØKKELTALL Egenkapital mv Antall utstedte aksjer Pålydende pr aksje 0, ,00358 Aksjekapital Overkursfond Bokført egenkapital Fortjeneste pr. aksje -0,05-1,27 Antall årsverk 8) ) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2) Sum driftskostnader i prosent av netto renteinntekter og netto andre driftsinntekter 3) Tap utlån og garantier i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder 4) Konstaterte tap utlån i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder 5) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningakapital 6) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 7) Innskudd fra og gjeld til kunder i prosent av netto utlån til og fordringer på kunder 8) Ikke oppgitt i hele tusen

4 ÅRSBERETNING 2009 Selskapsstruktur Konsernet består av selskapene ya Holding ASA, ya Bank AS og MetaTech AS. Aksjer i konsernet handles via ya Holding ASA. ya Holding ASA eier 100 % av ya Bank AS og 51 % av MetaTech AS. ya Holding ASA er tilknyttet Norges Fondsmeglerforbunds OTC liste med ticker YAHO. ya Holding ASA ble stiftet i januar 2005, og ya Bank AS ble stiftet i mai Konsernet har kontoradresse i Oslo og Trondheim. ya Holding ASA eies av norske institusjonelle bedrifter og investorer, og av norske og utenlandske investeringsfond. Virksomheten i konsernet Konsernets formål er å tilby finansielle tjenester til private personer i Norge. Gjennom å benytte moderne teknologi vil konsernet utfordre den tradisjonelle måte å kjøpe og bruke finansielle tjenester på. Det blir tilbudt et utvalg av finansielle tjenester basert på lave priser, gebyrfrihet og selvbetjening. Konsernet tilbyr ikke produkter som krever personlig rådgivning. Konsernet er tuftet på ideen om at bank kan gjøres enklere og billigere enn hva tilfellet er i dag, og gruppen har egen utvikling av IT-systemer. Konsernet tilbyr også sine produkter på white label basis. Det vil si at produkter, systemer og kompetanse gjøres tilgjengelig for 3. part som dermed kan tilby finansielle tjenester i eget navn, selv om ya Bank står bak leveransen. ya Personforsikring AS ble fusjonert inn i ya Holding ASA i første kvartal Det ble senere foretatt en rettet emisjon på 40 MNOK fra ya Holding ASA til ya Bank AS som fant sted i mars ya Bank AS ya Bank AS er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. er bankens salgskanal hvor potensielle og eksisterende kunder blir tilbudt produktene innskudd, betalingstjenester, debetkort, kredittkort med reise- og ulykkeforsikring, forbrukslån og pantelån. ya Bank ble i 2009, for 4. året på rad, kåret av bladet Dine Penger til den banken i Norge med beste lønns- og sparekonto. Banken hadde pr i overkant av kunder. MetaTech AS MetaTech leverer banksystemer til banker og interessekontorer, herunder systemer for håndtering av kredittkort og utlån til ya Bank. Selskapet ble stiftet i 1990 og har kontor i Trondheim. I 2009 hadde MetaTech et underskudd etter skatt på 1,0 MNOK. Økonomisk situasjon Resultatet for konsernet ble et underskudd på 2,3 MNOK før skatt, og 1,8 MNOK etter skatt. Underskuddet skyldes hovedsakelig et resultat før skatt i MetaTech AS på -1,4 MNOK. ya Bank hadde et resultat før skatt på -0,6 MNOK. Resultat etter skatt for morselskapet ya Holding ASA isolert sett ble et overskudd på 0,3 MNOK. Overskuddet forslås overført til annen egenkapital. Konsernets kapitaldekning var 16,5 % ved årsskiftet, og konsernets egenkapital var 215,7 MNOK. Styrets forventning om økt rentemargin i 2009 ble innfridd, men utlånsporteføljen vokste ikke så mye som forventet. Konsernets tap på utlån ble omtrent som i 2008, men lavere enn fryktet i første halvår av Kontantstrømoppstilling Konsernet har styrket sin kontantbeholding gjennom året som følge av positiv netto kontantstrøm fra driften. Dette skyldes hovedsaklig at banken fikk gode rente- og gebyrinntekter, samt at banken har redusert sin eksponering mot boliglån. Konsernet har investert 5 MNOK i utvikling av egne IT applikasjoner. De beløp som har vært investert i konsernets obligasjons- og sertifikatportefølje har variert gjennom året. Konsernet har redusert obligasjons- og sertifikatporteføljen med 60 MNOK i 2009 gjennom salg. ya Bank ble tilført 40 MNOK gjennom en rettet emisjon fra morselskapet ya Holding ASA. Effekten av emisjonen er eliminert i konsernets kontantstrømoppstilling. Organisasjon ya Bank AS sysselsatte 28 årsverk ved utgangen av 2009, mens MetaTech AS sysselsatte 14 årsverk. Konsernet legger vekt på å fremme likestilling mellom kjønnene i alle funksjoner og roller. Virksomhetens personal- og ansettelsespolitikk er utformet med sikte på å hindre forskjellsbehandling mellom kjønnene, og styret vil arbeide videre med likestillingsspørsmål i Arbeidet med å ivareta et godt arbeidsmiljø har høy fokus. Det er lagt vekt på å ha lyse og trivelige lokaler, gode arbeidsplasser og god luft. Verneombud og personalsjef avsjekker jevnlig om de ansatte er komfortable med sin arbeidssituasjon. Sykefraværet var 3,7 % i 2009 mot 2,6 % i Det økte sykefraværet skyldes to langtidssykemeldinger i siste halvdel av Det har ikke vært skader eller ulykker av noen art. Arbeidsmiljøet vurderes som godt. De ansatte var representert i holdingselskapets styre. Styret i ya Holding ASA bestod ved årsskiftet av 3 representanter pluss en vararepresentant. Av disse var 2 kvinner og 2 menn. Konsernet påvirker det ytre miljøet. Påvirkningen skjer gjennom forbruk av papir og energi, reiseaktivitet, og kjøp av andre varer og tjenester, men ikke utover det som er vanlig for lignende virksomhet.

5 ÅRSBERETNING 2009 Fremtidsutsikter ya Bank vil i 2010 søke å øke bankens utlånsportefølje, og da særlig innfor segmentene kredittkort og forbrukslån. Banken har en god tilgang på søknader, og styret forventer at denne trenden vil vedvare i Utlån i 2010 vil imidlertid forsatt være underlagt bankens strenge kredittvurdering, noe som vil begrense omfanget av veksten. Styret forventer at 2010 vil bli det først året med positivt resultat for konsernet. Betingelsene for å avlegge regnskapet under forutsetning om fortsatt drift er til stede. Risikoforhold ya Bank begrenser sin likviditetsrisiko ved å sikre seg god tilgang på kapital gjennom å tilby en av de beste innskuddsrentene i markedet. Banken har til enhver tid en stor andel av innskuddene i likviditetsreserve, noe som gjør banken robust ovenfor normale endringer i innskuddene. Bankens likviditetsreserve plasseres som bankinnskudd i andre banker og i sertifikater/obligasjoner med lav risiko. Likviditetsrisikoen (dvs. risikoen for mangel på likvider) vurderes å være lav. Fordi alle bankens pengeplasseringer har en rente som følger pengemarkedet, vurderes renterisikoen (dvs. risikoen for tap som følge av endringer i rentenivået) å være lav. ya Bank arbeider primært i markedet for usikrede lån, det vil si forbrukslån og kreditter uten pantesikkerhet. Banken har økt sin risikoprofil i utlånsporteføljen også i løpet av 2009, da selskapet har økt andelen usikrede lån, og redusert andelen lån med pantesikkerhet. Banken benytter en egenutviklet scoremodell i kredittvurderingsprosessen. Alle kunder klassifiseres i risikoklasser, og kunder med for høy risiko avslås. ya Banks utlånsportefølje er godt diversifisert geografisk og beløpsmessig. Banken har ingen garantiansvar. ya Bank følger Finanstilsynets anbefaling samt utlånsforskriftens regler for bokføring og avsetning av tap i resultatregnskapet og balansen. Konstaterte tap var i 2009 på 21,2 MNOK. Avsetninger til tap oppført i balansen var på 38,5 MNOK. Forventet totalt resultatført tap gitt normale økonomiske konjunkturer er beregnet til om lag 30 MNOK på årsbasis. Avdelingslederne innenfor de ulike operative områder er ansvarlig for å identifisere, begrense og kontrollere de operative risiki innefor sine respektive områder. Operative risiki identifiseres og kommuniseres via bankens rutiner for internkontroll. Styret har jevnlig gjennomgang av selskapets internkontroll. Banken har en kompleks IT infrastruktur som må fungere til enhver tid. Det er derfor ekstra fokus på risiki knyttet til IT-området. Konsernet publiserer årlig på internett et eget notat som grundig drøfter bankens risikostyring, risikoeksponering og soliditetsforhold. Dokumentet publiseres samtidig med bankens årsrapport. Tvister Konsernet foretar avsetninger på basis av individuelle vurderinger i de tilfeller hvor det foreligger tvister med underleverandører eller kunder om økonomiske forhold. Konsernet hadde ved utgangen av desember 2009 ingen kjente rettstvister.

6 Resultatregnskap ya Holding ASA Konsernet Alle tall i tusen kroner Noter RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifkater, obl. og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente-og kredittprovisjonsinntekter UTBYTTE OG ANDRE INNTEKTER AV VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer m/ variabel avkastning PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester PROVISJONSKOSTNADER OG KOSTNADER VED BANKTJENESTER Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester ANDRE DRIFTSINNTEKTER LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn mv. 3, Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader AVSKRIVNINGER MV. AV VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATRIELLE EIENDELER Ordinære avskrivninger 1, Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler ANDRE DRIFTSKOSTNADER Andre driftskostnader 6, Sum andre driftskostnader TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER MV. Tap på utlån 1, Tap på garantier 0 0 Sum tap på utlån, garantier mv NEDSKRIVNING/REV. AV NEDSKRIVNING OG GEVINST/TAP PÅ ANLEGGSMIDLER Nedskrivning på obligasjoner Nedskrivning på investering i datterselskaper Nedskrivning på goodwill Gevinst / tap (-) Sum nedskrivning/rev. av nedskrivning og gevinst/tap på anleggsmidler RESULTAT FØR SKATT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Minoritetsinteresser Resultat uten minoritetsinteresser Resultat pr. aksje -0,05-1,27 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER: Overført til/fra(-) annen egenkapital

7 Balanse ya Holding ASA Konsernet Alle tall i tusen kroner Noter EIENDELER KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKEN UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist 1, Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist 1, 12 Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER Kasse-/drifts- og brukskreditter 1, 13, 14, Nedbetalingslån 1, 13, 14, Nedskrivning på individuelle utlån 1, Nedskrivning på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder OVERTATTE EIENDELER SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING Utstedt av andre - Sertifikater og obligasjoner Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Aksjer, andeler og andre verdiapirer med variabel avkastning Sum aksjer, andeler og andre verdiapirer med variabel avkastning EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPER Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsernselskaper IMMATRIELLE EIENDELER Goodwill Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler 1, Sum immatrielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner, inventar og transportmidler 1, Sum varige driftsmidler ANDRE EIENDELER Utbytte og konsernbidrag 164 Andre eiendeler Sum andre eiendeler FORSKUDDSBETALTE IKKE PÅLØPTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTER Opptjente ikke mottatte inntekter Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

8 BALANSE ya Holding ASA Konsernet Alle tall i tusen kroner Noter GJELD OG EGENKAPITAL INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid 1, Sum innskudd fra og gjeld til kunder ANNEN GJELD Konsernbidrag og utbytte 490 Betalbar skatt Annen gjeld 1, Sum annen gjeld AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER Utsatt skatt 1, 11 Andre påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Selskapskapital - aksjekapital 22, overkursfond 22, Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital 22, Annen egenkapital - opsjonsprogram Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser Forpliktelser

9 Kontantstrømoppstilling ya Holding ASA Konsernet Alle tall i tusen kroner Kontantstrøm vedrørende driften Renteinntbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Netto ut-/innbetalinger av utlån til kunder Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v Netto kontantstrøm vedrørende driften Kontantstrømmer vedrørende investeringsaktivitet Utbetalinger/innbetalinger ved kjøp/salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger/innbetalinger ved kjøp/salg av andre verdipapirer Utbetalinger ved kjøp av immaterielle og varige driftsmidler Netto kontantstrøm vedrørende investeringsaktiviteter Kontantstrøm vedrørende finansieringsaktiviteter Utstedelse av aksjer Emisjonskostnader Konsernbidrag / utbytte Netto kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Bundne midler på skattetrekkskonto utgjør 885 tusen for ya Bank AS og 497 tusen for MetaTech AS pr

10 1. GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende krav som stilles i lover og forskrifter for bank i tillegg til god regnskapsskikk. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet forutsetter at ledelsen benytter beste estimat og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare kostnadsføres løpende. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter Holding selskapet og datterselskaper hvor Holding selskapet direkte eller indirekte alene eller sammen med datterselskaper eier mer enn 50 prosent og/eller har bestemmende innflytelse på det aktuelle selskapets løpende drift. Det er også satt som vilkår at eierskapet betraktes av varig art. Ved kjøp av datterselskap i løpet av året konsolideres en forholdsmessig andel av resultatet fra det tidspunktet bestemmende innflytelse oppsto. Ved avhendelse av datterselskap medtas dette i konsolideringen frem til tidspunkt for avhendelse. Datterselskaper hvor aksjene utelukkende eies med sikte på senere avhendelse konsolideres ikke. Interne transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet blir eliminert i konsernregnskapet. Konsernregnskapet utarbeides etter oppkjøpsmetoden, og det anvendes like regnskapsprinsipper for de selskaper som inngår i konsernet, så fremt ikke annet er oppgitt og tilbørlig begrunnet, jfr RL 4-4. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser tas opp i balansen til verdien på oppkjøpstidspunktet. Den delen av kostpris som ikke kan henføres til spesifikke eiendeler eller merverdier på eiendeler blir ført som goodwill. Minoritetsinteresser beregnes av resultat etter skatt. Eiendeler og gjeld, samt alle resultatposter, er således vist inklusive minoritetens andel i konsernregnskapet. Oversikt over datterselskaper som inngår i konsernet finnes i egen note. Fusjon mellom ya Holding ASA og ya Personforsikring AS er gjennomført etter kontinuitetsprinsippet. Goodwill Alle virksomhetssammenslutninger innregnes etter oppkjøpsmetoden. Goodwill på investering i datterselskaper fremkommer som differansen mellom kostnaden ved oppkjøpet og virkelig verdi av identifiserte netto verdier i overtatte datterselskap. Goodwill regnskapsføres i balansen til anskaffelseskost fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill testes årlig for verdifall. Datterselskap i selskapsregnskap 100 % eide datterselskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden, mens øvrige datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbyttet andel av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet. Utlån Utlån bokføres til amortisert kost på etableringstidspunktet. I amortisert kost inngår utlånets hovedstol, etableringsgebyr og eventuelle direkte kostnader. Renteinntekter inntektsføres etter effektiv rentes metode. Den effektive rentesatsen er den renten som neddiskonterer lånets kontantstrømmer over forventet løpetid til lånets amortiserte kost på etableringstidspunktet. Effektiv rentes metode innebærer også at det foretas inntektsføring av renter av engasjement som er nedskrevet. For slike lån inntektsføres internrenten på etableringstidspunktet korrigert for renteendringer frem til tidspunktet for nedskrivning. Det inntektsføres renter basert på lånets nedskrevne verdi. Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. I resultatregnskapet består posten tap på utlån av endringer på konstaterte tap og endringer i nedskrivninger på lån. Tap på utlån er basert på en gjennomgang av konsernets utlånsportefølje etter Finanstilsynets anbefaling samt utlånsforskriften regler for verdsettelse av engasjementer. Konsernet foretar ved utgangen av hvert kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger. Misligholdte lån Lån eller kontokreditter der en lånetaker er mer enn 45 dager forsinket med betaling på avdrag vurderes som misligholdt. Konstaterte tap Ved konkurs, akkord som er stadfestet, utleggsforretning ikke har ført frem eller ved rettskraftig dom bokfører konsernet engasjementer som er rammet av slike forhold som konstaterte tap. Dette gjelder også i de tilfeller konsernet på annen måte har innstilt inndrivelse eller gitt avkall på deler av eller hele engasjementer. Overtatte eiendeler Overtatte eiendeler føres i balansen under egen post i tråd med årsregnskapsforskriften for bank. Slike eiendeler er verdsatt til det laveste av anskaffelseskost og realisasjonsverdi. Løpende verdiendringer bokføres som endring i tap over resultatregnskapet. Immaterielle eiendeler Konsernet har utviklet egen programvare for deler av bankdriften. Utviklingskostnader balanseføres og klassifiseres som immateriell eiendel i de tilfeller verdien vurderes som vesentlig og forventes å ha en varig verdi. Den anslåtte levetiden for programvaren er utgangspunkt for den avskrivningstiden man benytter. Restverdien er beregnet og hensyntas i avskrivbart beløp. Løpende gjennom året samt ved årsslutt vurderes ett eventuelt behov for nedskrivning som en konsekvens av at verdi på forventede økonomiske fordeler er lavere enn den balanseførte verdien.

11 Varige driftsmidler Ordinære varige driftsmidler er oppført i regnskapet til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. Avskrivningene for året belaster årets driftskostnader og fremkommer på egen linje i resultatregnskapet. Ordinære avskrivninger er basert på anskaffelseskost fratrukket forventet restverdi og fordeles lineært utover den forventede økonomiske levetid som driftsmiddelet har. I de tilfeller den virkelige verdi av ett varig driftsmiddel er vesentlig lavere enn den bokførte verdien samt at denne verdiforringelsen ikke forventes å være forbigående, foretar konsernet nedskrivning til virkelig verdi på dette driftsmiddelet. Slike nedskrivninger fremkommer i resultatregnskapet under linje for Nedskrivninger og tap/gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler. Nedskrivningen reverseres i de tilfeller kriteriene for nedskrivning ikke lenger er tilstede. I ingen tilfeller kan reverseringen medføre at driftsmiddelets verdi overgår den opprinnelige kostpris. Obligasjoner Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer og bestemt innløsningsdato hvor selskapet har intensjon om og evne til å holde investeringen til forfall, er klassifisert som investeringer holdt til forfall. Obligasjoner er klassifisert som investeringer holdt til forfall. Investeringer holdt til forfall regnskapsføres til amortisert kost. Konsernet valgte i første kvartal 2009 å omklassifisere obligasjoner til kategorien holdt til forfall. Sertifikater og aksjer Sertifikater og aksjer klassifiseres som omløpsmidler, og bokførtes til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Virkelig verdi er basert på observerbare markedsverdier. Utsatt skatt og utsatt skattefordel Utsatt skatt og utsatt skattefordel regnskapsføres i tråd med god regnskapsskikk, NRSF om resultatskatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene som finnes ved utgang av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført i balansen. Skattekostnad I resultatregnskapet omfattes både endring i utsatt skatt samt periodens betalbare skatt i posten skattekostnad. Se egen note for ytterligere detaljer om skatt. Pensjonskostnad og - forpliktelser Årets pensjonskostnad føres netto i resultatregnskapet. Konsernet har ingen pensjonsforpliktelser da alle ansatte har pensjonsprogram basert på innskudd. Opsjoner og aksjeprogram for ansatte ya Holding ASA, morselskapet til ya Bank AS, har utstedet opsjoner på aksjer i ya Holding ASA for ledere og ansatte i ya Bank AS. Opsjonene er målt til virkelig verdi på utstedingsdato. Virkelig verdi på utstedingsdato blir kostnadsført på lineær basis over opsjonens løpetid. Virkelig verdi er målt ved bruk av Black-Scholes prismodell. Antatt løpetid brukt i modellen er justert basert på ledelsens beste estimat justert ut fra at opsjonen ikke kan omsettes, utøvelsesrestriksjoner og andre restriksjoner som pålegger opsjonen. Arbeidsgiveravgift på opsjoner kostnadsføres i resultatet over forventet opptjeningsperiode og er avsatt som gjeld i balansen. Periodisering - inntektsføring/kostnadsføring Provisjoner, renteinntekter og gebyrer tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader, i tråd med de generelle regnskapsprinsipper i regnskapsloven. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i konsernets balanse. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte fra aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Etableringsgebyret overstiger ikke kostnadene forbundet med etablering av lån, og tas derfor til inntekt i etableringsåret. Betalinger av operasjonelle leasingavtaler Leiebetaling under operasjonelle leieavtaler kostnadsføres i resultatet lineært over leieperioden. Valuta Kostnader og inntekter i utenlandsk valuta blir omregnet til norske kroner i regnskapet basert på faktisk oppnådd vekslingskurs på transaksjonstidspunket. Leverandørgjeld og andre forpliktelser. Leverandørgjeld og andre forpliktelser regnskapsføres til kost. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer med opprinnelig forfall på tre måneder eller kortere. Kontantstrømmer fra driften er definert som løpende netto inn- og utbetalinger fra bankdriften, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til den ordinære operasjonelle virksomheten som konsernet driver. Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner. I tillegg inngår kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler i denne delen av oppstillingen. Finansieringsaktiviteter inneholder kontantstrømmer fra øvrige verdipapirtransaksjoner, opptak og nedbetaling av ansvarlige lån og obligasjonsgjeld samt egenkapital. 2. SPESIFIKASJON AV NETTO PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER ya Holding ASA Konsernet INNTEKTER Provisjonsinntekt fra betalingsformidling Andre provisjonsinntekter fra banktjenester Sum KOSTNADER Provisjonskostnad fra betalingsformidling Andre provisjonskostnader fra banktjenester Sum

Årsrapport 2009. ya Bank AS

Årsrapport 2009. ya Bank AS Årsrapport 2009 NØKKELTALL Alle tall i tusen kroner om ikke annet er oppgitt Resultatutvikling 2009 2008 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 79 633 61 847 Netto andre driftsinntekter 1 061-7 399

Detaljer

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Konsernet Alle beløp i NOK 1 000 Resultatutvikling 2012 2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 148 185 117 586 Netto andre driftsinntekter 20 580 21 877 Driftskostnader 85

Detaljer

ÅRSRAPPORT. ya Holding ASA og konsernet

ÅRSRAPPORT. ya Holding ASA og konsernet ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Konsernet Alle beløp i NOK 1000 Resultatutvikling 2013 2012 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 173 590 148 185 Netto andre driftsinntekter 23 134 20 580 Driftskostnader 96

Detaljer

Innhold. ya Holding ASA og konsernet 1. ya Personforsikring AS 22. ya Bank AS 33

Innhold. ya Holding ASA og konsernet 1. ya Personforsikring AS 22. ya Bank AS 33 Årsrapport 2007 Innhold ya Holding ASA og konsernet 1 ya Personforsikring AS 22 ya Bank AS 33 Årsregnskap 2007 ya Holding ASA og konsernet Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Konsernet ya Bank og Forsikring

Detaljer

Årsregnskap 2006. ya Holding ASA og konsernet

Årsregnskap 2006. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2006 Årsregnskap 2006 ya Holding ASA og konsernet ya Holding ASA Årsberetning 2006 Selskapsstruktur ya Bank og Forsikring består av selskapene: ya Holding ASA, ya Bank AS og ya Personforsikring

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014

KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014 Bærum 27.01.2015 KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014 Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK Årsberetning 2012 Strømmen SPAREBANK STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2012 ble et meget bra år for banken. Bankens

Detaljer

Årsrapport for 2011 Netfonds Holding ASA Org.nr: 988 861 391

Årsrapport for 2011 Netfonds Holding ASA Org.nr: 988 861 391 Årsrapport for 2011 Netfonds Holding ASA Org.nr: 988 861 391 med datterselskaper: Netfonds Bank AS Netfonds Livsforsikring AS Netfonds AS side 2 Årsberetning 2011 Netfonds Holding konsern Forretningsområder

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA 1 Styrets årsberetning 2014 VERDIBANKEN ASA SIN VIRKSOMHET 2014 har vært et krevende år for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren

Detaljer

Årsrapport 2006. Banken der du treffer mennesker. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2006. Banken der du treffer mennesker. Banken der du treffer mennesker Banken der du treffer mennesker Årsrapport LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 www.lillestrombanken.no createurene.no Foto: Desimal Org. nr: NO 937 885 911

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Årsregnskap 2012 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2012 Verdibanken ASA Årsregnskap 2012 Verdibanken ASA 1 Årsberetning for 2012 Verdibanken ASA Året 2012 Verdibanken har i 2012 har hatt en positiv utviking driftsmessig, blant annet ved at utlånene har økt og at rentenettoen

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. 135. regnskapsår

Årsregnskap. 135. regnskapsår Årsregnskap 211 135. regnskapsår Årsberetning 211 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA 1 Årsberetning for 2013 Verdibanken ASA Året 2013 2013 har vært et konsolideringsår for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren kjernekapitaldekning.

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Nøkkeltall. RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 3,95 2,32 1,63 4,07 2,39 1,68

Nøkkeltall. RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 3,95 2,32 1,63 4,07 2,39 1,68 Nøkkeltall RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og provisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Verdibanken ASA. Holbergs Terrasse, Stensberggt. 25 Postboks 6604, St. Olavs Plass 0129 Oslo. www.verdibanken.no

Verdibanken ASA. Holbergs Terrasse, Stensberggt. 25 Postboks 6604, St. Olavs Plass 0129 Oslo. www.verdibanken.no Verdibanken ASA Holbergs Terrasse, Stensberggt. 25 Postboks 6604, St. Olavs Plass 0129 Oslo www.verdibanken.no 1 Innhold Side Styrets årsberetning for 2010 3 Resultatregnskap 7 Eiendeler 9 Gjeld og egenkaptital

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Årsrapport 2003. Bankia Bank ASA

Årsrapport 2003. Bankia Bank ASA Årsrapport Bankia Bank ASA INNHOLD Året i korte trekk 2 Nøkkeltall 2 Utvikling i sentrale strøk over tid 3 Årsberetning 4 Årsregnskap 7 Regnskapsprinsipper 12 Noter til årsregnskap 13 Revisors beretning

Detaljer

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering.

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering. ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2009... 3 Virksomheten og lokalisering....3 Bankens rammebetingelser.... 3 Virksomheten i 2009... 4 Strategisk samarbeid... 5 Resultatutvikling... 5

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Årsrapport 2002. Bankia Bank ASA

Årsrapport 2002. Bankia Bank ASA Årsrapport 2002 Bankia Bank ASA Innhold Innhold 2 Året 2002 i korte trekk 3 Årsberetning 4 Årsregnskap 2002 10 Noter til årsregnskapet 14 Utvikling i sentrale størrelser over tid 30 Revisors beretning

Detaljer

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter Årsrapport 2008 Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,95 % 2,11 % 1,98 % 2,30 % 2,51 % Driftsinntekter 0,47 % 0,42 % 0,58 % 0,70 % 0,49 % Driftskostnader 1,55

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer