Årsrapport ya Holding ASA og konsernet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. ya Holding ASA og konsernet"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 NØKKELTALL Resultat pr. selskap i konsernet 2009 Alle tall i tusen kroner om ikke annet er oppgitt Resultat Konsernet ya Bank ya Holding MetaTech Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Minoritetsintersser -478 Resultat uten minoritetsinteresser Konsernet totalt Resultatutvikling Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Minoritetsintersser Resultat uten minoritetsinteresser Balanselanseutvikling Brutto utlån til og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån Gruppevise nedskrivninger på utlån Netto utlån til og fordringer på kunder Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0 0 Ansvarlig lånekapital 0 0 Fondsobligasjoner 0 0 Egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Rentabilitet og drift i % Rentenetto 1) 5,9 % 4,9 % Netto andre driftsinntekter i % av gj.snittlig forvaltningskapital 0,5 % -0,2 % Driftskostnader i % av gj.snittlig forvaltningskapital 4,4 % 4,7 % Kostnad-/inntektsforhold (%) 2) 68,3 % 99,0 % Tapsprosent utlån 3) 3,8 % 3,5 % Konstaterte tap utlån 4) 2,6 % 0,9 % Total rentabilitet 5) -0,1 % -2,7 % Egenkapitalrentabilitet 6) -0,6 % -15,1 % Finansiering og likviditet i % Netto utlån til kunder i % av innskudd fra kunder 70% 73% Innskuddsdekning 7) 142% 137% Endring i netto utlån til kunder siste 12 måneder i % -9% 6% Soliditet Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning i % 16,5 % 16,8 % Kapitaldekning i % 16,5 % 16,8 %

3 NØKKELTALL Egenkapital mv Antall utstedte aksjer Pålydende pr aksje 0, ,00358 Aksjekapital Overkursfond Bokført egenkapital Fortjeneste pr. aksje -0,05-1,27 Antall årsverk 8) ) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2) Sum driftskostnader i prosent av netto renteinntekter og netto andre driftsinntekter 3) Tap utlån og garantier i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder 4) Konstaterte tap utlån i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder 5) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningakapital 6) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 7) Innskudd fra og gjeld til kunder i prosent av netto utlån til og fordringer på kunder 8) Ikke oppgitt i hele tusen

4 ÅRSBERETNING 2009 Selskapsstruktur Konsernet består av selskapene ya Holding ASA, ya Bank AS og MetaTech AS. Aksjer i konsernet handles via ya Holding ASA. ya Holding ASA eier 100 % av ya Bank AS og 51 % av MetaTech AS. ya Holding ASA er tilknyttet Norges Fondsmeglerforbunds OTC liste med ticker YAHO. ya Holding ASA ble stiftet i januar 2005, og ya Bank AS ble stiftet i mai Konsernet har kontoradresse i Oslo og Trondheim. ya Holding ASA eies av norske institusjonelle bedrifter og investorer, og av norske og utenlandske investeringsfond. Virksomheten i konsernet Konsernets formål er å tilby finansielle tjenester til private personer i Norge. Gjennom å benytte moderne teknologi vil konsernet utfordre den tradisjonelle måte å kjøpe og bruke finansielle tjenester på. Det blir tilbudt et utvalg av finansielle tjenester basert på lave priser, gebyrfrihet og selvbetjening. Konsernet tilbyr ikke produkter som krever personlig rådgivning. Konsernet er tuftet på ideen om at bank kan gjøres enklere og billigere enn hva tilfellet er i dag, og gruppen har egen utvikling av IT-systemer. Konsernet tilbyr også sine produkter på white label basis. Det vil si at produkter, systemer og kompetanse gjøres tilgjengelig for 3. part som dermed kan tilby finansielle tjenester i eget navn, selv om ya Bank står bak leveransen. ya Personforsikring AS ble fusjonert inn i ya Holding ASA i første kvartal Det ble senere foretatt en rettet emisjon på 40 MNOK fra ya Holding ASA til ya Bank AS som fant sted i mars ya Bank AS ya Bank AS er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. er bankens salgskanal hvor potensielle og eksisterende kunder blir tilbudt produktene innskudd, betalingstjenester, debetkort, kredittkort med reise- og ulykkeforsikring, forbrukslån og pantelån. ya Bank ble i 2009, for 4. året på rad, kåret av bladet Dine Penger til den banken i Norge med beste lønns- og sparekonto. Banken hadde pr i overkant av kunder. MetaTech AS MetaTech leverer banksystemer til banker og interessekontorer, herunder systemer for håndtering av kredittkort og utlån til ya Bank. Selskapet ble stiftet i 1990 og har kontor i Trondheim. I 2009 hadde MetaTech et underskudd etter skatt på 1,0 MNOK. Økonomisk situasjon Resultatet for konsernet ble et underskudd på 2,3 MNOK før skatt, og 1,8 MNOK etter skatt. Underskuddet skyldes hovedsakelig et resultat før skatt i MetaTech AS på -1,4 MNOK. ya Bank hadde et resultat før skatt på -0,6 MNOK. Resultat etter skatt for morselskapet ya Holding ASA isolert sett ble et overskudd på 0,3 MNOK. Overskuddet forslås overført til annen egenkapital. Konsernets kapitaldekning var 16,5 % ved årsskiftet, og konsernets egenkapital var 215,7 MNOK. Styrets forventning om økt rentemargin i 2009 ble innfridd, men utlånsporteføljen vokste ikke så mye som forventet. Konsernets tap på utlån ble omtrent som i 2008, men lavere enn fryktet i første halvår av Kontantstrømoppstilling Konsernet har styrket sin kontantbeholding gjennom året som følge av positiv netto kontantstrøm fra driften. Dette skyldes hovedsaklig at banken fikk gode rente- og gebyrinntekter, samt at banken har redusert sin eksponering mot boliglån. Konsernet har investert 5 MNOK i utvikling av egne IT applikasjoner. De beløp som har vært investert i konsernets obligasjons- og sertifikatportefølje har variert gjennom året. Konsernet har redusert obligasjons- og sertifikatporteføljen med 60 MNOK i 2009 gjennom salg. ya Bank ble tilført 40 MNOK gjennom en rettet emisjon fra morselskapet ya Holding ASA. Effekten av emisjonen er eliminert i konsernets kontantstrømoppstilling. Organisasjon ya Bank AS sysselsatte 28 årsverk ved utgangen av 2009, mens MetaTech AS sysselsatte 14 årsverk. Konsernet legger vekt på å fremme likestilling mellom kjønnene i alle funksjoner og roller. Virksomhetens personal- og ansettelsespolitikk er utformet med sikte på å hindre forskjellsbehandling mellom kjønnene, og styret vil arbeide videre med likestillingsspørsmål i Arbeidet med å ivareta et godt arbeidsmiljø har høy fokus. Det er lagt vekt på å ha lyse og trivelige lokaler, gode arbeidsplasser og god luft. Verneombud og personalsjef avsjekker jevnlig om de ansatte er komfortable med sin arbeidssituasjon. Sykefraværet var 3,7 % i 2009 mot 2,6 % i Det økte sykefraværet skyldes to langtidssykemeldinger i siste halvdel av Det har ikke vært skader eller ulykker av noen art. Arbeidsmiljøet vurderes som godt. De ansatte var representert i holdingselskapets styre. Styret i ya Holding ASA bestod ved årsskiftet av 3 representanter pluss en vararepresentant. Av disse var 2 kvinner og 2 menn. Konsernet påvirker det ytre miljøet. Påvirkningen skjer gjennom forbruk av papir og energi, reiseaktivitet, og kjøp av andre varer og tjenester, men ikke utover det som er vanlig for lignende virksomhet.

5 ÅRSBERETNING 2009 Fremtidsutsikter ya Bank vil i 2010 søke å øke bankens utlånsportefølje, og da særlig innfor segmentene kredittkort og forbrukslån. Banken har en god tilgang på søknader, og styret forventer at denne trenden vil vedvare i Utlån i 2010 vil imidlertid forsatt være underlagt bankens strenge kredittvurdering, noe som vil begrense omfanget av veksten. Styret forventer at 2010 vil bli det først året med positivt resultat for konsernet. Betingelsene for å avlegge regnskapet under forutsetning om fortsatt drift er til stede. Risikoforhold ya Bank begrenser sin likviditetsrisiko ved å sikre seg god tilgang på kapital gjennom å tilby en av de beste innskuddsrentene i markedet. Banken har til enhver tid en stor andel av innskuddene i likviditetsreserve, noe som gjør banken robust ovenfor normale endringer i innskuddene. Bankens likviditetsreserve plasseres som bankinnskudd i andre banker og i sertifikater/obligasjoner med lav risiko. Likviditetsrisikoen (dvs. risikoen for mangel på likvider) vurderes å være lav. Fordi alle bankens pengeplasseringer har en rente som følger pengemarkedet, vurderes renterisikoen (dvs. risikoen for tap som følge av endringer i rentenivået) å være lav. ya Bank arbeider primært i markedet for usikrede lån, det vil si forbrukslån og kreditter uten pantesikkerhet. Banken har økt sin risikoprofil i utlånsporteføljen også i løpet av 2009, da selskapet har økt andelen usikrede lån, og redusert andelen lån med pantesikkerhet. Banken benytter en egenutviklet scoremodell i kredittvurderingsprosessen. Alle kunder klassifiseres i risikoklasser, og kunder med for høy risiko avslås. ya Banks utlånsportefølje er godt diversifisert geografisk og beløpsmessig. Banken har ingen garantiansvar. ya Bank følger Finanstilsynets anbefaling samt utlånsforskriftens regler for bokføring og avsetning av tap i resultatregnskapet og balansen. Konstaterte tap var i 2009 på 21,2 MNOK. Avsetninger til tap oppført i balansen var på 38,5 MNOK. Forventet totalt resultatført tap gitt normale økonomiske konjunkturer er beregnet til om lag 30 MNOK på årsbasis. Avdelingslederne innenfor de ulike operative områder er ansvarlig for å identifisere, begrense og kontrollere de operative risiki innefor sine respektive områder. Operative risiki identifiseres og kommuniseres via bankens rutiner for internkontroll. Styret har jevnlig gjennomgang av selskapets internkontroll. Banken har en kompleks IT infrastruktur som må fungere til enhver tid. Det er derfor ekstra fokus på risiki knyttet til IT-området. Konsernet publiserer årlig på internett et eget notat som grundig drøfter bankens risikostyring, risikoeksponering og soliditetsforhold. Dokumentet publiseres samtidig med bankens årsrapport. Tvister Konsernet foretar avsetninger på basis av individuelle vurderinger i de tilfeller hvor det foreligger tvister med underleverandører eller kunder om økonomiske forhold. Konsernet hadde ved utgangen av desember 2009 ingen kjente rettstvister.

6 Resultatregnskap ya Holding ASA Konsernet Alle tall i tusen kroner Noter RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifkater, obl. og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente-og kredittprovisjonsinntekter UTBYTTE OG ANDRE INNTEKTER AV VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer m/ variabel avkastning PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester PROVISJONSKOSTNADER OG KOSTNADER VED BANKTJENESTER Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester ANDRE DRIFTSINNTEKTER LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn mv. 3, Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader AVSKRIVNINGER MV. AV VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATRIELLE EIENDELER Ordinære avskrivninger 1, Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler ANDRE DRIFTSKOSTNADER Andre driftskostnader 6, Sum andre driftskostnader TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER MV. Tap på utlån 1, Tap på garantier 0 0 Sum tap på utlån, garantier mv NEDSKRIVNING/REV. AV NEDSKRIVNING OG GEVINST/TAP PÅ ANLEGGSMIDLER Nedskrivning på obligasjoner Nedskrivning på investering i datterselskaper Nedskrivning på goodwill Gevinst / tap (-) Sum nedskrivning/rev. av nedskrivning og gevinst/tap på anleggsmidler RESULTAT FØR SKATT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Minoritetsinteresser Resultat uten minoritetsinteresser Resultat pr. aksje -0,05-1,27 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER: Overført til/fra(-) annen egenkapital

7 Balanse ya Holding ASA Konsernet Alle tall i tusen kroner Noter EIENDELER KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKEN UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist 1, Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist 1, 12 Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER Kasse-/drifts- og brukskreditter 1, 13, 14, Nedbetalingslån 1, 13, 14, Nedskrivning på individuelle utlån 1, Nedskrivning på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder OVERTATTE EIENDELER SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING Utstedt av andre - Sertifikater og obligasjoner Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Aksjer, andeler og andre verdiapirer med variabel avkastning Sum aksjer, andeler og andre verdiapirer med variabel avkastning EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPER Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsernselskaper IMMATRIELLE EIENDELER Goodwill Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler 1, Sum immatrielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner, inventar og transportmidler 1, Sum varige driftsmidler ANDRE EIENDELER Utbytte og konsernbidrag 164 Andre eiendeler Sum andre eiendeler FORSKUDDSBETALTE IKKE PÅLØPTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTER Opptjente ikke mottatte inntekter Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

8 BALANSE ya Holding ASA Konsernet Alle tall i tusen kroner Noter GJELD OG EGENKAPITAL INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid 1, Sum innskudd fra og gjeld til kunder ANNEN GJELD Konsernbidrag og utbytte 490 Betalbar skatt Annen gjeld 1, Sum annen gjeld AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER Utsatt skatt 1, 11 Andre påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Selskapskapital - aksjekapital 22, overkursfond 22, Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital 22, Annen egenkapital - opsjonsprogram Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser Forpliktelser

9 Kontantstrømoppstilling ya Holding ASA Konsernet Alle tall i tusen kroner Kontantstrøm vedrørende driften Renteinntbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Netto ut-/innbetalinger av utlån til kunder Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v Netto kontantstrøm vedrørende driften Kontantstrømmer vedrørende investeringsaktivitet Utbetalinger/innbetalinger ved kjøp/salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger/innbetalinger ved kjøp/salg av andre verdipapirer Utbetalinger ved kjøp av immaterielle og varige driftsmidler Netto kontantstrøm vedrørende investeringsaktiviteter Kontantstrøm vedrørende finansieringsaktiviteter Utstedelse av aksjer Emisjonskostnader Konsernbidrag / utbytte Netto kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Bundne midler på skattetrekkskonto utgjør 885 tusen for ya Bank AS og 497 tusen for MetaTech AS pr

10 1. GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende krav som stilles i lover og forskrifter for bank i tillegg til god regnskapsskikk. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet forutsetter at ledelsen benytter beste estimat og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare kostnadsføres løpende. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter Holding selskapet og datterselskaper hvor Holding selskapet direkte eller indirekte alene eller sammen med datterselskaper eier mer enn 50 prosent og/eller har bestemmende innflytelse på det aktuelle selskapets løpende drift. Det er også satt som vilkår at eierskapet betraktes av varig art. Ved kjøp av datterselskap i løpet av året konsolideres en forholdsmessig andel av resultatet fra det tidspunktet bestemmende innflytelse oppsto. Ved avhendelse av datterselskap medtas dette i konsolideringen frem til tidspunkt for avhendelse. Datterselskaper hvor aksjene utelukkende eies med sikte på senere avhendelse konsolideres ikke. Interne transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet blir eliminert i konsernregnskapet. Konsernregnskapet utarbeides etter oppkjøpsmetoden, og det anvendes like regnskapsprinsipper for de selskaper som inngår i konsernet, så fremt ikke annet er oppgitt og tilbørlig begrunnet, jfr RL 4-4. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser tas opp i balansen til verdien på oppkjøpstidspunktet. Den delen av kostpris som ikke kan henføres til spesifikke eiendeler eller merverdier på eiendeler blir ført som goodwill. Minoritetsinteresser beregnes av resultat etter skatt. Eiendeler og gjeld, samt alle resultatposter, er således vist inklusive minoritetens andel i konsernregnskapet. Oversikt over datterselskaper som inngår i konsernet finnes i egen note. Fusjon mellom ya Holding ASA og ya Personforsikring AS er gjennomført etter kontinuitetsprinsippet. Goodwill Alle virksomhetssammenslutninger innregnes etter oppkjøpsmetoden. Goodwill på investering i datterselskaper fremkommer som differansen mellom kostnaden ved oppkjøpet og virkelig verdi av identifiserte netto verdier i overtatte datterselskap. Goodwill regnskapsføres i balansen til anskaffelseskost fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill testes årlig for verdifall. Datterselskap i selskapsregnskap 100 % eide datterselskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden, mens øvrige datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbyttet andel av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet. Utlån Utlån bokføres til amortisert kost på etableringstidspunktet. I amortisert kost inngår utlånets hovedstol, etableringsgebyr og eventuelle direkte kostnader. Renteinntekter inntektsføres etter effektiv rentes metode. Den effektive rentesatsen er den renten som neddiskonterer lånets kontantstrømmer over forventet løpetid til lånets amortiserte kost på etableringstidspunktet. Effektiv rentes metode innebærer også at det foretas inntektsføring av renter av engasjement som er nedskrevet. For slike lån inntektsføres internrenten på etableringstidspunktet korrigert for renteendringer frem til tidspunktet for nedskrivning. Det inntektsføres renter basert på lånets nedskrevne verdi. Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. I resultatregnskapet består posten tap på utlån av endringer på konstaterte tap og endringer i nedskrivninger på lån. Tap på utlån er basert på en gjennomgang av konsernets utlånsportefølje etter Finanstilsynets anbefaling samt utlånsforskriften regler for verdsettelse av engasjementer. Konsernet foretar ved utgangen av hvert kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger. Misligholdte lån Lån eller kontokreditter der en lånetaker er mer enn 45 dager forsinket med betaling på avdrag vurderes som misligholdt. Konstaterte tap Ved konkurs, akkord som er stadfestet, utleggsforretning ikke har ført frem eller ved rettskraftig dom bokfører konsernet engasjementer som er rammet av slike forhold som konstaterte tap. Dette gjelder også i de tilfeller konsernet på annen måte har innstilt inndrivelse eller gitt avkall på deler av eller hele engasjementer. Overtatte eiendeler Overtatte eiendeler føres i balansen under egen post i tråd med årsregnskapsforskriften for bank. Slike eiendeler er verdsatt til det laveste av anskaffelseskost og realisasjonsverdi. Løpende verdiendringer bokføres som endring i tap over resultatregnskapet. Immaterielle eiendeler Konsernet har utviklet egen programvare for deler av bankdriften. Utviklingskostnader balanseføres og klassifiseres som immateriell eiendel i de tilfeller verdien vurderes som vesentlig og forventes å ha en varig verdi. Den anslåtte levetiden for programvaren er utgangspunkt for den avskrivningstiden man benytter. Restverdien er beregnet og hensyntas i avskrivbart beløp. Løpende gjennom året samt ved årsslutt vurderes ett eventuelt behov for nedskrivning som en konsekvens av at verdi på forventede økonomiske fordeler er lavere enn den balanseførte verdien.

11 Varige driftsmidler Ordinære varige driftsmidler er oppført i regnskapet til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. Avskrivningene for året belaster årets driftskostnader og fremkommer på egen linje i resultatregnskapet. Ordinære avskrivninger er basert på anskaffelseskost fratrukket forventet restverdi og fordeles lineært utover den forventede økonomiske levetid som driftsmiddelet har. I de tilfeller den virkelige verdi av ett varig driftsmiddel er vesentlig lavere enn den bokførte verdien samt at denne verdiforringelsen ikke forventes å være forbigående, foretar konsernet nedskrivning til virkelig verdi på dette driftsmiddelet. Slike nedskrivninger fremkommer i resultatregnskapet under linje for Nedskrivninger og tap/gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler. Nedskrivningen reverseres i de tilfeller kriteriene for nedskrivning ikke lenger er tilstede. I ingen tilfeller kan reverseringen medføre at driftsmiddelets verdi overgår den opprinnelige kostpris. Obligasjoner Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer og bestemt innløsningsdato hvor selskapet har intensjon om og evne til å holde investeringen til forfall, er klassifisert som investeringer holdt til forfall. Obligasjoner er klassifisert som investeringer holdt til forfall. Investeringer holdt til forfall regnskapsføres til amortisert kost. Konsernet valgte i første kvartal 2009 å omklassifisere obligasjoner til kategorien holdt til forfall. Sertifikater og aksjer Sertifikater og aksjer klassifiseres som omløpsmidler, og bokførtes til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Virkelig verdi er basert på observerbare markedsverdier. Utsatt skatt og utsatt skattefordel Utsatt skatt og utsatt skattefordel regnskapsføres i tråd med god regnskapsskikk, NRSF om resultatskatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene som finnes ved utgang av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført i balansen. Skattekostnad I resultatregnskapet omfattes både endring i utsatt skatt samt periodens betalbare skatt i posten skattekostnad. Se egen note for ytterligere detaljer om skatt. Pensjonskostnad og - forpliktelser Årets pensjonskostnad føres netto i resultatregnskapet. Konsernet har ingen pensjonsforpliktelser da alle ansatte har pensjonsprogram basert på innskudd. Opsjoner og aksjeprogram for ansatte ya Holding ASA, morselskapet til ya Bank AS, har utstedet opsjoner på aksjer i ya Holding ASA for ledere og ansatte i ya Bank AS. Opsjonene er målt til virkelig verdi på utstedingsdato. Virkelig verdi på utstedingsdato blir kostnadsført på lineær basis over opsjonens løpetid. Virkelig verdi er målt ved bruk av Black-Scholes prismodell. Antatt løpetid brukt i modellen er justert basert på ledelsens beste estimat justert ut fra at opsjonen ikke kan omsettes, utøvelsesrestriksjoner og andre restriksjoner som pålegger opsjonen. Arbeidsgiveravgift på opsjoner kostnadsføres i resultatet over forventet opptjeningsperiode og er avsatt som gjeld i balansen. Periodisering - inntektsføring/kostnadsføring Provisjoner, renteinntekter og gebyrer tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader, i tråd med de generelle regnskapsprinsipper i regnskapsloven. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i konsernets balanse. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte fra aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Etableringsgebyret overstiger ikke kostnadene forbundet med etablering av lån, og tas derfor til inntekt i etableringsåret. Betalinger av operasjonelle leasingavtaler Leiebetaling under operasjonelle leieavtaler kostnadsføres i resultatet lineært over leieperioden. Valuta Kostnader og inntekter i utenlandsk valuta blir omregnet til norske kroner i regnskapet basert på faktisk oppnådd vekslingskurs på transaksjonstidspunket. Leverandørgjeld og andre forpliktelser. Leverandørgjeld og andre forpliktelser regnskapsføres til kost. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer med opprinnelig forfall på tre måneder eller kortere. Kontantstrømmer fra driften er definert som løpende netto inn- og utbetalinger fra bankdriften, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til den ordinære operasjonelle virksomheten som konsernet driver. Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner. I tillegg inngår kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler i denne delen av oppstillingen. Finansieringsaktiviteter inneholder kontantstrømmer fra øvrige verdipapirtransaksjoner, opptak og nedbetaling av ansvarlige lån og obligasjonsgjeld samt egenkapital. 2. SPESIFIKASJON AV NETTO PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER ya Holding ASA Konsernet INNTEKTER Provisjonsinntekt fra betalingsformidling Andre provisjonsinntekter fra banktjenester Sum KOSTNADER Provisjonskostnad fra betalingsformidling Andre provisjonskostnader fra banktjenester Sum

12 3. LØNN, LÅN / SIKKERHETSSTILLELSER OG YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.M. Lønnskostnader Lønninger Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum Det var ved utgangen av 2009 sysselsatt 43 årsverk. Oppgavepliktige rentesubsidier på lån til ansatte utgjorde 122 tusen kroner i Ytelser til ledende ansatte Det er ikke etablert noen form for bonusprogram eller etterlønnsprogram i konsernet. Ledelsen i ya Bank AS deltar i den generelle pensjonsordningen i selskapet som er beskrevet i pensjonsnoten. Lån til medlemmer av ledergruppen, styrets ansatte eller andre valgte selskapsorganer er gitt på ordinære ansatte vilkår. Ansatte har andre rentevilkår enn eksterne kunder. Det er ikke motatt godtgjørelser eller økonmiske fordeler fra foretak i samme konsern. Det er ikke gitt vesentlig tilleggsgodtgjørelse for spesielle tjenester utenfor de normale funksjoner for en leder. Leder i Metatech har mottatt 6 månders etterlønn etter fratredelse i Opsjonsprogram Ansatte i ya Bank har et opsjonsprogram i ya Holding. Opsjonsordningen er redgjort for i egen note. Honorar Lønn Pensjonsinnskudd Samlet godtgjørelse Lån og sikkerhetsstillelser Ledende ansatte Administrerende direktør - Svein Lindbak Direktør IT - Marit Solem (1) Økonomisjef - Lars Gjerstad Risk Manager - Christian Wennberg Svendsen Juridisk sjef / Personalsjef - Hans Ditlef Christiansen Styret Leder - Jørgen Randers Medlem - Turid Solvang Medlem - Morten Birkeland Medlem - Alex Madsen Ansatterepresentant - Audun Rønningen Danielsen Vara ansatterepresentant - Tonje Solvang Representantskap Leder - Tom Collett Nestleder - Tore Lindbak Medlem - Marit Lambrechts Medlem - Espen Galtung Døsvig Medlem - Terje Børresen Medlem - Knut Aspelin Medlem - Jon Sandberg Medlem - Per Storhaug Medlem - Svein Garberg Medlem - John Strøm 5 5 Medlem - Pål W. Caspersen Medlem (ansatt) - Helmer Krogh Medlem (ansatt) - Marit Haavik Medlem (ansatt) - Roar Andersen Medlem (ansatt) - Svein Frode Pedersen Varamedlem (ansatt) - Linn Marita Grythe Varamedlem - Svein Johnsen 5 5 Varamedlem - Nils J. Krogsrud 5 5 Varamedlem - Hans Klein 5 5 Varamedlem - Monna Nordhagen 5 5 Varamedlem - Audun Hasti 5 5 Kontrollkomitè Leder - Knut Eirik Storsul Medlem - Camilla Forgaard Andreassen Medlem - Henning Koch Varamedlem - Harald Aas Sum Note: (1) Varamedlem Representantskap

13 4. PENSJON ya Bank har en pensjonsordning overfor alle ansatte basert på innskudd hos Vital Forsikring ASA. Innskuddspensjonen har investeringsvalg, og risikodekningene uførepensjon og innskuddsfritak. Risikodekningene tilknyttet innskuddspensjonen sikrer ansatte og deres etterlatte i tilfelle uførhet og død. Med Vital Innskuddspensjon betaler bedriften hvert år et fastsatt innskudd for hver av de ansatte som er medlem av pensjonsordningen. Det faste innskuddet utgjør 5% av lønnen mellom 1 og 6G, og 8% av lønnen mellom 6 og 12G. Innskuddet plasseres på den ansattes pensjonskonto. Den ansatte forvalter selv sine midler. Ved pensjonsalder blir den oppsparte kapitalen utbetalt som alderspensjon. Pensjonsalderen er 67 år, og utbetalingstiden er minimum 10 år. Ansatte som har minst 20% stilling og som har fylt 20 år, skal meldes inn i ordningen. Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon etter lov, og denne ordningen oppfyller kravene i loven. 5. VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATRIELLE EIENDELER Immatrielle eiendeler: ya Holding ASA Konsernet Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost per Akk. av- og nedskrivning pr Årets av- og nedskrivning i resultatet Akk. av- og nedskrivning pr Balanseført verdi pr Gevinst/tap ved salg 0 0 Varige driftsmidler: Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost per Akk. av- og nedskrivning pr Årets av- og nedskrivning i resultatet Akk. av- og nedskrivning pr Balanseført verdi pr Gevinst/tap ved salg 0 0 Konsernet benytter følgende avskrivningssatser: Egenutviklet software og bankinfrastruktursoftware Fast inventar/innredninger Annet kjøpt EDB utstyr og innredning 12,50% pr. år 20,00% pr. år 33,33% pr. år

14 6. ANDRE DRIFTSKOSTNADER ya Holding ASA Konsernet Husleie og kostnader leide lokaler Medlemskontingent bankorg Kredittopplysninger Driftskostnader i Metatech Andre kostnader Sum andre driftskostnader Konsernet utbetalte tusen til revisor KPMG i 2009 inklusiv mva, hvorav 415 tusen til lovpålagt revisjon, 503 tusen til andre attestasjonstjenester, 0 til skatterådgivning, og 344 tusen til tjenester utenfor revisjon. 7. LEIEAVTALER Konsernet har ingen leasingavtaler. Konsernet har følgende leieavtaler på lokaler. Husleie i 2009 Leieavtalens utløp Fridtjof Nansens vei 19, 0309 Oslo Vestre Rosten 81, 7075 Tiller Vestre Kanalkai 24, 7010 Trondheim 370 i.a. Konsernet har en rett til å forlenge leieavtalen etter markedsvilkår i en periode på 3 år med utløp uten oppsigelse for lokalet i Oslo. For lokalet på Tiller har konsernet ved utleietidens utløp fortrinnsrett fremfor andre leietakere til å forhandle om fornyelse av leieforholdet. Konsernets lokaler på Vestre Kanalkai har en indeksregulert løpende kontrakt med 6 måneders oppsigelse. 8. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Konsernet Utlån Garantier Kostnadsførte konstaterte tap Nye individuelle nedskrivninger Sum nye individuelle nedskrivninger Tilbakeførte individuelle nedskrivninger Sum individuelle nedskrivinger Tilbakeførte tidligere konstaterte tap Endring i gruppenedskrivninger på utlån Sum tap på utlån og garantier DATTERSELSKAPER Selskaper Forretningskontor Stemme-/eierandel Selskapets egenkapital Selskapets resultat Bokført verdi ya Bank AS Fridtjof Nansens vei % Metatech AS Vestre Kanalkai 24 51% Ingen av datterselskapene er børsnotert. 10. GOODWILL Konsernets goodwill relaterer seg til kjøp av Metatech AS i Investeringen i Metatech AS er av langsiktig og strategisk art. Konsernet IB goodwill Nedskrivning 0 - Avskrivning 0 UB goodwill

15 11. SKATT ya Holding ASA Konsernet Alminnelig inntekt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller: - ikke fradragsberettigede kostnader andre forskjeller Endring midlertidige forskjeller Alminnelig inntekt Utnyttet fremførbart underskudd Grunnlag for betalbar skatt Betalbar skatt Endring utsatt skatt Årets skattekostnad Betalbar skatt fra årets resultat Betalbar skatt opptjent før eiertiden Betalbar skatt i balansen Beregnet skattekostnad 28% skatt av resultat før skatt % av permanente forskjeller Beregnet skattekostnad Utsatt skatt Anleggsmidler Fremførbart underskudd Netto forskjeller etter utligning Balanseført utsatt skattefordel UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER ya Holding ASA Konsernet Bankinnskudd Bundne midler på skattetrekkskonto utgjør 885 tusen for ya Bank AS og 497 tusen for MetaTech AS pr NÆRINGSFORDELTE UTLÅN OG GARANTIER, TAP, MISLIGHOLD OG TAPSAVSETNINGER Utlån Garantier Potensiell eksponering ved f.eks trekkfasiliteter Misligholdte engasjementer Øvrige tapsutsatte engasjementer Nedskrivninger på utlån/ garantier Personmarked Øvrige Sum Gruppen "øvrige" er utlån til Rema Bedriftskort.

16 14. UTLÅN FORDELT PÅ RISIKO Alle søknader om kreditt blir vurdert på basis av gitte kriterier i en egenutviklet scoremodell. Kunder som har for høy kredittrisiko blir avslått, og øvrige blir plassert i risikoklasser på basis av scoreverdi. Bankens prising av utlån gjenspeile risikoen knyttet til engasjementet. Pantelån klassifiseres som lav risiko, mens kredittkortlån, kontokreditt og forbrukslån klassifiseres som høy risiko. Klassifisering av type lån i risikoklasser er endret fra 2008, og 2008 tallene er reklassifisert i de nye risikogruppene. Fordeling på risikoklasse 2009 Risikoklasse Brutto utlån Garantier Ubenyttet Individuelle Gruppe Forventet årlig Totalt Fordeling i % kreditt nedskrivninger nedskrivning tap Lav risiko % Middels risiko 0 0 0% 0 0 Høy risiko % Totalt % Fordeling på risikoklasse 2008 Risikoklasse Brutto utlån Garantier Ubenyttet kreditt Totalt Fordeling i % Individuelle nedskrivninger Gruppe nedskrivning Forventet årlig tap Lav risiko % Middels risiko 0 0 0% Høy risiko % Totalt % Forskyvninger mellom risikogrupper : I 2009 er kredittkort flyttet fra gruppen middels risiko til gruppen høy riskiko. Gruppen med lav risiko har blitt redusert i 2009, og gruppen høy risiko har økt. Dette skyldes at banken har økt den samlede verdien av kredittkort- og forbrukslånsporteføljen, mens boliglånporteføljen har blitt redusert. Forventet tapsnivå: Forventet gjennomsnittlig årlig tapsnivå i % av brutto utlån for risikogruppene er under en normal økonomisk konjunktur: Lav risiko 0,3 % Middels risiko 2,5 % Høy risiko 4,0 % Forventet tapsnivå er estimert på basis av bransje data, erfaringstall fra eksterne samarbeidspartnere og skjønnsmessig vurdering. w

17 15. UTLÅN - MISLIGHOLD M.V. Misligholdte engasjementer Misligholdte engasjement Tapsavsetninger Netto misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjementer Tapsutsatte engasjementer Tapsavsetninger Netto tapsutsatte engasjementer Konstaterte tap Konstaterte tap utlån Konstaterte tap garantier 0 0 Individuelle nedskrivninger på utlån Individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger Nedskrivning på grupper av utlån Gruppevise nedskrivninger /- Periodens endring Nedskrivning på grupper Sum individuell nedskrivning og gruppenedskrivning på utlån Brutto utlån fordelt etter geografiske områder Nordland, Troms og Finnmark Oslo og Akershus Norge for øvrig Sum Norge Utland 0 0 Konsernet klassifiserer lån som er 45 dager i restanse som misligholdte engasjement. Konsernet klassifiserer lån som er i restanse over 30 som tapsutsatt. w 16. OVERTATTE EIENDELER Konsernet har i 2009 overtatt faste eiendommer til en verdi av tusen. Konsernet hadde ingen inngående portefølje av overtatte eiendeler i OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING Obligasjoner og sertifikater Risikovekt i % Anskaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi Gj.sn. eff. rente - Utstedt av andre 100% ,4 % pr. år - Utstedt av andre 20% ,0 % pr. år Sum ,1 % pr. år Obligasjoner og sertifikater er inndelt i risikogrupper etter retningslinjene som følger av kapitaldekningsforskriften. Av total balanseført verdi utgjør børsnoterte verdipapirer 11%. Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet som et gjennomsnitt av de enkelte verdipapirenes effektive rente, basert på markedsverdi og gjenværende løpetid. 44 % av verdipapirene er børsnotert Beholdningsendring gjennom året: Inngående balanse Tilgang og avgang Reklassifisering 0 Reversering av tidligere års nedskrivning Utgående balanse

18 18. AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Aksjer Risikovekt i % Anskaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi Visa Inc. - C 100% Andre 20% Sum Aksjene er inndelt i risikogrupper etter retningslinjene som følger av kapitaldekningsforskriften. Aksjer utgjør 0,007 % av total balanseført verdi, og Visa Inc. er børsnotert. Antall aksjer i Visa Inc. er 192 stk. og antall andre aksjer er 15 stk. 19. ANDRE EIENDELER og FORSKUDDSBET. IKKE PÅLØPTE KOSTN. OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTER ya Holding ASA Konsernet Konsernbidrag Øvrige eiendeler Sum andre eiendeler Opptjente ikke forfalte renter Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Store enkelttransaksjoner: Betaling av BankID for 2009 beløp seg til 1 MNOK. 20. RENTESATSER GJELDSPOSTER Gjeldspost Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid Gj.sn. rentesats 3,40% pr. år 21. ANNEN GJELD og AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER ya Holding ASA Konsernet Konsernbidrag og utbytte 490 Betalbar skatt Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte ikke forfalte rentekostander Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser

19 22. EGENKAPITAL ya Holding ASA Aksjekapital Overkursfond Annen EK Minoritetesinteresser Sum Egenkapital pr Andre egenkapitalendringer Årets resultat Minoritetsinteresser 0 Egenkapital pr Konsernet Aksjekapital Overkursfond Annen EK Minoritetesinteresser Sum Egenkapital pr Andre egenkapitalendringer Årets resultat Minoritetsinteresser 0 Avsatt utbytte 0 Egenkapital pr De 20 største aksjonærene er følgende: Navn Antall aksjer Prosentandel FIRST SECURITIES AS ,0 % ALFRED BERG NORGE ,2 % OBOS FORRETNINGSBYGG AS ,1 % PACTUM AS ,0 % CREDIT SUISSE SECURITIES ,3 % JPMORGAN CHASE BANK ,1 % FERD AS INVEST ,8 % PURE CAPITAL AS ,6 % SPAREBANKSTIFTELSEN DNB NOR ,7 % LADEGAARD AS ,7 % CORLEONE II AS ,5 % GEMSCO AS ,5 % VELCON AS ,2 % BJELLAND TRADING AS ,2 % HODNE HOLDING AS ,2 % ALFRED BERG NORGE ,1 % KROGSRUD INVEST AS ,0 % DAMIMA INVEST AS ,0 % CINUS A/S ,8 % SOLAN CAPITAL AS ,8 % Følgende poster eies av ledende ansatte og styremedlemmer pr : Navn Posisjon Antall aksjer Svein Lindbak (via Ladegaard AS) Administrerende dir Audun Danielsen Styremedlem Jørgen Randers (via Lønnhaugen AS) Styreleder Marit Solem Direktør IT Morten Birkeland Styremedlem Christian Svendsen Markedssjef Tonje Solvang Styremedlem Alex Madsen Styremedlem Turid Solvang Styremedlem Konsernregnskapet kan mottas ved henvedelse til eller telefon Konsernets forretningsadresse er Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo.

20 23. KAPITALDEKNING Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 10 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag for ya Bank, og 8 % for ya Holding og Metatech. Beregningen viser at konsernet har en kapitaldekning som tilfredsstiller myndighetenes krav Kjernekapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Goodwill og andre immaterielle eiendeler Minoritetsinteresser Sum kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig lånekapital 0 0 Fondsobligasjoner 0 0 Sum tilleggskapital 0 0 Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 0 0 Tellende ansvarlig kapital Fra eiendeler 20% Fra eiendeler 35% Fra eiendeler 75% Fra eiendeler 100% Fra eiendeler 150% Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning (%) 16,5 % 16,8 % Kapitaldekning (%) 16,5 % 16,8 %

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2009

Rapport for 1. kvartal 2009 Rapport for 1. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2009 mottatt 29 000 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal 2010 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2010 et overskudd før skatt på 3,4 MNOK. Grunnlaget

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009

Rapport for 2. kvartal 2009 Rapport for 2. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet beveget seg i 2. kvartal 2009 for første gang fra løpende underskudd til et overskudd

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Årsrapport 2009. ya Bank AS

Årsrapport 2009. ya Bank AS Årsrapport 2009 NØKKELTALL Alle tall i tusen kroner om ikke annet er oppgitt Resultatutvikling 2009 2008 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 79 633 61 847 Netto andre driftsinntekter 1 061-7 399

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2009

Rapport for 4. kvartal 2009 Rapport for 4. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet hadde i 4. kvartal 2009 et resultat før skatt på 2,6 MNOK. Dette på tross av høye tapsavsetninger

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2008

Rapport for 3. kvartal 2008 Rapport for 3. kvartal 2008 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 3. kvartal 2008 mottatt 18 100 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Årsrapport 2011. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2011. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2011 NØKKELTALL Konsernet Alle tall i tusen kroner Resultatutvikling 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 122.447 92.299 Netto andre driftsinntekter 17.016 19.231 Driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q1 13 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring Rapport for 1. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2008 mottatt 16 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 9,5 MNOK som

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 2. kvartal 2012 et resultat før skatt på 14,9 MNOK

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Årsrapport 2010. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2010. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2010 NØKKELTALL Konsernet Alle tall i tusen kroner Resultatutvikling 2010 2009 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 92 299 80 235 Netto andre driftsinntekter 19 231 7 051 Driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer