ffæeto Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Desember 1998

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ffæeto Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Desember 1998"

Transkript

1 ffæeto Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Desember 1998 Varhaug BU og Politiet i holdningskampanje tr Varhaug Bondelag Varhaug Bondekvinnelag qb Svala 4H Varhaug Bondelag laga skulefrokost til ungdomskulen Aud Håland forsett i bondekvinnelaget Haustfesten Side l0-11 Side 14 Side 12-13

2 lnternatet Arsmelding for lnternatet 1998 Desse har vore i styret: Olav R. Huweg leiar frå bondelaget Tor Jan Lende kasserar frå 4H LivHobberstad sekretær fråbondekvinnelaget Elisebeth Berge matr.forv. frå bygdeungdomslaget Anton Tjemsland dugnadsanw. frå bondelaget Revisorar: Hanne Lise Nevland og Sigmund Rangen. Det har vore eit roleg år for stlret både når det gjeld møter og dugnadsdarbeid. 4H har som tidlegare år hatt ansvaret for plenkll'ppinæ, og bondekvinnelaget for vasking av møteromet. Det har ffievore noko støne arbeid på anlegget i Ein har fiksa litt opp i gangen i \lellaren. Det er og saga ned nokre store tre aust for huset, plassen er op'pgrusa og parkeringsplassen har vorte litt større. Elles har ein luka "plantefeltet" før investeringa er i orden. Styret har Styret har giort vedtak om å starta likevell filtt utarbeidt eit førebels kostoppfilsingaavromatild5nleganestraks, nadsoverslag frå kommunen, for å sjå ogtildetteharmefåtttilskotfråkommu- kva øl det var snakk om. DåInternatetliggieitområdesomer nen på kr På årsmøet ifor vart det luftå ei regulert til bustadar, har ein søkt komeventuell dbyggrng av huset med ein munen om omdisponering av eigedomen. festsalmotvest. Sjølvomstyretharteke Ein har vidare søl<t Jernbaneverket om med l<r på investeringsplanen dispensajon ffi Jernbanelovas g l0 for til kommune både for 2002 og 2003, \iem ein ikkje særleg langt med desse avjernbanesporet. tala.eitev.påbyævilrktjekomapatale I desember hadde Internatet *Åpe Hus" der det vart servert risgrøt og kaffi. Til tross for god annonsering, var det ik\ie så veldig mange utånom styret som kom. Litt slcuffande kans\ie, men det er vel noko ein må rekna med i ei travel førjulstid. Me vil få tal*a alle som på eit eller anna vis har vore med på dugnadsarbeid for Internatet Mange takk alle saman! INTERNATSTYRET 4360 Varhaug Ttf Alt i graving, dyrking og stetnløing Forskaling og støyping - Betong- og trearbeid Salg og montering av ebment - Armering - Tegning Tlf: , Nærbø. SIDE 2 vahhnuo BUEN Nr.41998

3 lnternatet Olav R. Husveg takker for seg OIav R Husveg takker for seg som Ieiarfor styret i INTERNATET. Varhaugbuen har i det høvet hatt ein liten prat med Olav. <Nå har du vore med i Internatstlret heilt frå starten, og i grunnen er du <fan> til det Internatet me har i dag. Korleis har desse åra vore? Olav: Det er ikkje noko einmannsjotrb å driva eit bygg slik som Internatet. Ein er avhengig av å ha gode folk med seg i styret, og ik\ie minst flinke og usltne dugnadsfolk Før me fekk bygget, såg at at det ik$e vart ei lett oppgåve å halda eit så stort hus. På utsida var ik\ie huset så verst, men det trongs ei ganske stor opppussing inne. Men det har i grunnen gått over all Olav R. Husveg fowentning takkavera ein stor innsats frå dei 4 eigarlag4 faste inntekter frå leigebuarane og ik$e minst god økonomisk støtte frå bank og kommune. Når det gield kommunen har dei alltid vore veldig imøtekomande, og det er ei grei ordning der ein kan ffi tilskot både til utstyr og vedlikehald. Eg håper at denne gode ordninga vil halda fram i åra som $em. <På tampen av tida di i Internatstyret har det kome fram planar om eit ev. tilbygg. Kva meining har du om det?> Olav: Det hadde vore veldig godt om me kunne fått eit <samfunnhuu pa Varhaug. Dette harvore eit sakn lenge, så eg Mper at det let seg giennomføra økonomisk om ik$e alt for mange år. <Er det noko meir du har lyst å seia til slutt?> txs*r'dame & Rå4fua*.s, /ariaA fl.: 5 / 43 lo / I ]az: 5 / herrekllpp Olav: Fyst vil eg f;i takka alle dei som eg har vore saman med i styret desse åra, og yns\ia dei nye lukke til med det vidare arbeidet for Internatet Det har vore gilde år, og eg \iem nok siklrert til å Mlma det å rk\ie vera med lenger. Men om eg forwinn ut av stlret, så vil eg nok framleis vera med padugnadsarbeid elles. Red onm : \j ell S lereing frå bondelagd og Ingve Slveingfrå BU er nye i saret ruån osr c,{n FORT I SVINGANE llt,r l\r'r l.r r,^\,^( I t rs rrt yrrr rrl li rtn!.!1rr,lglrrr, n ',h,9r l)lr!ar In l)pi1r lrr trtc n\t (n(rrr )onr d(n l,.utrr.!r nrn, il'.\rlr \,r! r,,r,j(r, =v-e-in _-*flfl 5a430L99_ Lobdrfg_- _ r..=-l-*f Y VARHAUG BUEN NT Sr'de 3

4 Varhauq Bvqdeunqdomsla Aksjonsveka 1998 Aksjonsveka defre åretvar lagdtil uke 45. Defre er ein øksjon der alle BU-løgøilandd har eiveke medforskjellige aldiviletar Iagt til eit temo- Defre ård var temøet < TraJikk og ungdom>. Me i Varhaug BA hadde i den forbindelse tleire aldivitetar med fokus på trafikk Trafikksikkerhet Torsdag kveld i uke 45 arrangerte Varhaug Bygdeungdomslag ein aksjon i samarbeid med politiet i Hå. Norges bygdeungdomslag hadde denne veka ei landsomfattande aksjonweke med temaet "Ungdom og trafikk". Målsettinga med denne veka var kprøva å skape ei haldningsendring hjå ungdom medtanke på anwar i trafillcen. I denne anledning laga me i Varhaug BU til ein folder som me ville dele ut til trafikantane i bygda vår. Me ogtre kjekke polititjenestemenn stilde oss opp i sentrum og stoppa foftipasserande traflkantar. Dei fleste stokk då politiet stoppa dei, men dei fleste tok det med godt humør då dei vart stoppa. På denne kvelden stoppa me om lag 150 bilistar som fekk kvar sin folder. I {or vart tretten drepne i Rogalandstrafikken. Det er alles anwar at dette talet vert eit minimum i tala framover. Det er viktig med ei haldningsendring. Til dømes bruk av bilbelte. Kjør med anwar, vert ikkje den neste pa statistikken. Etter ein vellukka aksjon gjekk me og politiet til lokalet vårt, internatet, og varma oss med pizza etterfulgt av fleytekake. Me vil nyua høvet til å takke politiet som brukte fritida si for å vera med oss på denne særs kalde kvelden, sjølv om dei giekk glipp av Vålerenga - Besiktas S fernsynet. i fokus Varhaug BU sammen med Politiet stoppet 150 bilister og delte ut informasjon om trafikksilcring. BU-Styret fv: Ingann Helen Reiestad, Svein Borgen, Steinor Kartevold, John Reinhart Husvegg og Sveinung Håland sammen med 3 betjenter fra Hå lensmannskontor R.SmGYt SELSKAFSMAT 4360 Varhaug Tlt R. SKRETTII{G o/s KJØTrFORRETNING DELIKATESSE. SELSKAPSMAT NBLI WS HOLDNING WD -rhandling Varhaug Servicenter A/S Tlf. 5 T VARHAUG SIDE 4 VARHAUG BUEN NT

5 På laurdag stilde ti trauste trausker opp pa Varhaug ungdomsskule for å konkurrera i ferdighetskøyring med traktor, såkalla TRT-tevling (Traktor, Redskap og Tryghet). Dette er ei spanande konkurranseform med masse uforutsette hendingar som kan dukke opp i løpet av konkurransen. Twlinga me hadde laga giekk ut på å keyra ei lerype pa kortast mogleg tid, med færrast Varhauo B deunodomsl Aksjonsveka {998 Gøy på landet feil. Utstyretmebrukte låna me pa bygda. Me fann fort ut kven som hadde tjuvtrent. Det lar veldig fon\iell på nivået blant tevlarane. Til slutt stod me att med to finalistar, Geir Egil RoslandogSveinArild Varhaug. Deikqtdeto omgangar, der me til slutt klara å ldra ein vinnar. Vinnaren vart Svein Arild Varhaug medeiglimrande sistetid. TRT har ein utmerka puklikumsappell. Me håper at arenaen vert fullselt nest gong. Me vonar at deløkarane stiller opp på neste ute-twling me i Varhaug BU arrangerer. BYGGMESTER / AUT. ENTREPRENøR Miqdor Shretting Dublandsveien 13, 4360 Vafiaug Telefon: ' Fax: $ 43 e7o Mobil Varhaug Handelslag Resulter: 1. Svein Arild Varhaug 3.15 min 2. Geir Egil Rosland 4.15 min 3. Oddmund Vagle 4.49 min 4. Ingve Skretting 5.10 min 5. Erik Auestad 6.26 truln 6. Svein Borgen 6.33 min 7. Steinar B. Kartevold 7.48 min 8. Ingunn Helen Reiestad min 9. Bjørn Pedersen min 10.Kim E. Nord-Varhaug2l.26 min VARHAUG BUEN I{r siæ 5

6 Varhauq Bvodeunqdomsla lnfo folder Vi har laget ein infomasjon folder for Varhaug Bu. Denne folderen inneholder arrangement plan og kva Varhaug Bu leggervekl på. Her står ogsa info.om Norges Bygdeungdomslag og Varhaug Bu sine formåi. Spør ein i styret etter han, slik at dublir orientert om kva som skjer. Så hli med oo ha det shmo- vi tre,nø akkurat deo for å få det til!!! LÆNET{AUTOAS BILUTLEIE - BILSALG. TLF.: sl 43 o42z - 'ARHAUG Danmarks-tu Helga29-31Januar skal Orre BU ha turtil Danmark. Me æ nogen i frå Varhaug så au ska nerøve for å Sdla opp kvoten. Viss dar æ nogen andre au så vil væra med så ø kontakt mæ Svein Borgen, tlf 9112 L320 Prisen æ sett te lcr. 1200,- for BUmedlem, ogkr. 1400,- for ikkje medlem. Kan au nebna at dæ ska vær ei Landbruksmessa der den heljå. Først pe Jæren! Du kan nå få utført dine banktjenester også på internett NA Gjertrud Hobberctad Naturtcrapeut MNNH Ønsker du mer informasjon, kontakt oss. http : I I tim e-spa re b a n k. n o Bryne Varhaug Kvernaland Undheim sl st 43 tt St AromateraPi ZoneteraPi Kinesiologi Øreakupunktur ffi Dysjalandsv Varhaug Ttt.51 æ36 VARHAUG BUEN NT

7 Nå er det nye styre på plass. Det er eit stort styre så vi satser pa mykje aktivitet og stor deltakelse. Vist du er intresert i nokre av Leiar: Nestleiar: Sekretær: Kasserer: Info leiar: Svein Borgen Ingunn Helen Reiesød Hege Kvia Steinar Kartevold Kim E Nord-Varhaug Varhauq B wr srg Nytt styre i Varhaug BU deunodomsla aktivitetane våre er det bare å ø kontakt med ein i styret. Bli med å fr swing pa bvem. Sty'remedl: Per Olav Krekling 5t lokl.repr. Jon Reinhart Huwegg Utetev leiar Per Erik Skretting Innebandy Te{e Lerbrekk Aktivitet kom. Sveinung Skretting Ingve Skretting Hans Ånestad Blomstertevling Onsdag 4/ll hadde Varhaug BU blomstertevling på Internatet. Me var 2 guttår og 2 jenter + twlingsleder Hege. Ho forklarte koss me skulle gjæra dette, og så satte me igang. Detvar mykje fine blomma og blad å velja i, så det var bara å bruka fantasien til å ffi oppsatsane til å varta fine. Kvelden giekkfort så me må ha kost okke med Mde drøs og tevlinga. Det hadde vore plass til fleire på loftet denne kvelden, så viss nogen der ute er interessert i innetevlingar, sjå etter info eller ø kontakt med nogen i styret. N. A.R.F FORENING. MEDLEM HA REGNSKAP OG DATA ÆS Rådhusgt. 2, Boks 1O4, 4360 VARHAUG Tlf.5'146Ø.77 - Fax51 Æg2n Mobil Regnskap - Lønn - Arsoppgjør Firmaregistreringer - Budsjett m.m EII LOKAT MESTER STAR BAK - l{8rh, Tlf. 5l a Dråhndry.bn - V.rl[q0 Tlf. 5t a3 tl 66 VARHAUG BUEN NT Side

8 3 Varhaug Bondelag I Årsmøtet i Varhaug Bondelag var måndag 2l.september pa Varhaug Misjonshus. Det møtte ca 40 stk. noko vi seier oss godt nøgde med Dei fleste årsmøtesakene vart godkjende utan merknader. Detvart frå salen teke opp enkeltsaker som det vart ytra ynskje om at vi arbeidde vidare med- Desse vart protokollerte og det nye styret tek dette med seg inn i det nye arbeidsåret. Det var i år stor spaning knltt til valet. Det var ingen som hadde sagt seg viljug til å ta leiaranwaret i laget. Årsmøtet måtte difor fi nna og velja ein leiar. Stemninga var ei stund ganske spent. Det kom fleire benkeforslag, men den eine etter den andre nekta å stilla som kandidat. Det heile enda likevel veldig god. Harald Odland vart vald til ny leiar. Han har også tidlegare vore leiar i Varhaug Bondelag, så det er ein god og røynd Arsmøte Endre Skjørestad deltok på årsmøtet mann vi no har ffitt. I år hadde vi frtt med oss Endre S(lørestadfråfinansdepartementet. Han gav oss ei god og lettfatteleg innføring i kva som foregår der og kva som er med og påverkar norsk økonomi. Han ville likevel ikkje koma med nokon "budsjettlekkasjar". Han hadde syn for landbruket sine interesser, noko vi tykte var positilt. Menyen på årsmøtet var smøft rød" fl øytekake og kaff i. Som bevis $ og takk for god innsats i styret fekk Solveig fuøt, nrne Odland, Helga Bøhn Skrettingland og Tommy Hadland overrekl Varhaug Bondelags vipe. Sigmund Rangen hadde allereie ei vipe frå ein tidlegare periode i styret. Endre S\iørestådfekk med segblomar og Varhaug Bondelags jubileumsbok. Så vil vi retta en spesiell låkk til valkomitåen dette året for den tunge ogvanskelegejotiben dei fekk med å finna kandidatar til valet. Opprett BSU og vi kan 90% lån til til ditt første hos oss trå, gi deg 60% pris boliglån SpureBank0' sr-bank t Best når det gielder S'DE8 VARHAUG BUEN Nr

9 3 Varhaug Bondelag I {6. Oktober Dette året var bondefesten lagt til Karlsbu på Skjæret, og som alle veit høyrer ik\ie S$æret til Varhaug men akkurat denne kvelden vart det til Varhaug sin <<2.etg.>>. Store deler av programmet stod dg i naboskapets tegn, med uff[tta Nærbø-buar: Marian H. Egeland og Ola Bjorland. Marian som ikkje kunne motstå ein mann i frå Dysjaland, har flyft den <rette) vegen, og opna med ein aldeles framifrå prolog der ho filosoferte over dei ulike sidene ved tilværelsen som gardbrukar i å^8. Dette vart framført S ein fin måte, kvar tek du det fiå Marian? Etter ein god middag som bestod av sursteik og wiskegraut til dessert, feljr me tale/ord for dagen ved Ola Bjorland Ola som er mest kjent for <Vindr mot livetr> programmet på Jærradioen er busatt på Bryne, men har tidligare budd i USd nærmare bestemt Chicago. Det var i frå denne tida han S en lun og humoristisk måte fortalde om. Særlig giorde det inntrykk å høryra han fortelja om besøk på kyrklegarder i midtvesten, der mange av dei som utvandra frå Jæren ligg gravlagde. Dette var ein tale som ein ik\ie gløymer så Bondefesten Marian H. Egeland opna bondefesten medframføring av prolog lett. Var dei to første innslaga av høg klasse, så stod ik\ie neste innslag på noko måte tilbake for dei. Torolf Nordbø med sitt (RADIO INNANTE>show, fekkforsamligatil å le seg skakke, me tar med ein av dei mange historiane: 2 unger står og snakker med kvarandre, då den eine spør; - Er du gutt eller jente? Egveit ikkje svarqr den andre. - Kva heiter du då? Monsl - Då er du katt!/ De smarte sparer tid og penger! Ærttelstølil VARHAUG Tlf Ola Bjorland var festtalar Historiane kom som perler på ei snor, så han var dyktig. Liv Hotrberstad som leia det på ein fin måte avslutta den delen av festen, deretter vart det laga til småbord og dans, så alle dei 83 som hadde tatt vegen til S\iæret denne kvelden såg ut til å hatt det gildt. VARHAUG BUEN Nr Srde 9

10 ! Varhaug Bondelag { Skulefrokost Nam, nam, dette var god frokost! Onsdag 18. november var styret i bondelaget på Ungdomsskulen og laga til frokost. Det vart servert kneipbrød, ost, kjøt$legg og honning + melk. Matlysten var på topp, så me måtte legga meir og meir på fata. Dei som ville, kunne og smørja seg matpakke til å eta seinare pa dagen. Elevane skal ha slsøyd for at dei var så veldisiplinerte. "Uten mat og drikke..." JÆRBETONG A.S Njølstad, 4350 NÆRBØ Fax ,; Betong bestilling: VI LEVERER: Ferdigbetong Betongpumping Betongpeler stde 10 VARHAUG BUEN Nr

11 I Varhaug Bondelag Glade og forn øyde elevar etter frokosten Etter maten slapp elevane av i midtbytter før "skulealvoret" tok til Det nye styret i Varhaug Bondelag Leiar: Flarald Odland Nestleiar: Tone Skeie Studieleiar: Kjell Skretting Skulekontakt : Øyvind Todnem Sekretær: Elin Hobberstad Kasserer: Geir Egil Aanesød 1. Varamann: Tarald Ånestad VARHAUG BUEN NT Side 11

12 Fredag 23 Oktober kl sto hausfesæn for tur i gien. Denne hausfestenva skiklcele gille. Ska vedda pa at adle dai store koste wgligø møje så dai litt mindre store. For alkurat dette året va dæ møje spennande. IIåbe at alle I. års-aqirantane slns at dette va \fekt, å at dai vil fortsetta. Så vil døt en dag vera dai så står ome på scenen å får heile oppmerftsomheten. Dæ såg jatral ud så Steinar B. Kartevold ogflarald Skretting storkoste sæg i <søkelysed. Begge to had& nå deue årafullførd 9 år i Svala 4H. Me ffir vel adle ynslqia dai lyllre te viare, men me fllr au håba at dai vil hjelpa å oppfordra deiyngrete å defta å fullføra. Tondlode så æ en (gammale 4H'an vaau $ hausfesten å haldt en flotte tale. Han fekk oppmerksomheten både av dai Svala 4H Haustfesten Steinar B. Kqrtevold og Harald Skretting. Begge fullførd 9 år i Svala 4H. Dei fekk plaketten + vase! Dæ va nok ik\ie mange av dai så vaderane såforstodkæ han hald på mæ, å koss han fekk dæ te. Dæ va nok magi, dæ såg iall fall sånn ud! Når han va færige mæ tryllingå, så dakto han festlige ballonger te adle dai så ville ha. Ivlffit Johanne Kartevold fekk en fortente innsatspokal. Anita Årsland stakk av mæ to pokala. Den eine fekk hu av Bondelaget, å den andre fekk hu av Sør Jæren sau & geit. Hu hadde hatt <saur i oppgava dette året, å utstillingå va flotte. Jane Elin Bjelland fekk eit Kjempefint dys-glau av bondestoreådaismåe.hanfortaldemøjeomsi den dag i dag sidde igien mæ. Han tii4h, althanfekkopplevaåaltdæhan oppfordra adle te å raisa pa leirvisst de får sjansen, bfub paflkesleir og landsleir. <Fordæva knall-gillt.> Plutsele uventa for adle dokte dar plutsele opp en løyen mann. Mange lurde nok på kæ dæ va for en løyen skapning. Dæ viste sæg å vera en tryllekunstnar så hadde forvilla sæg ud te Varhaug. Adle va nok glae for at han kom, fordæ han varveldig flinke. 1 ffi4k BYGGMESTER. ', *ffi lt JonHctuld, I $ H&rcr-nacs tl I 1 S Kydtandsvegen 6,4360 Varhaug,, :ffi"' Mob. uf. s lf. s1 +g'oz to t 7 lr ''-7'x; Privat L W ) t-tzjt---t.tr^tj,tj/j,tj,j.j.-r,ar,ar.ar^a^ar-/,rt stde 12 VARHAUG BUEN NT

13 v e lfortent i nn satspokal I kvinnelaget. Oppgavå hennas dette året har vore <Gardsvert på Kvia 4H-gard>, og utstillinga va fine. Heile 4H-bønsjen sko hatt sægen. pokal, for dæ va mange flotte utsillinga så antagele he *revd en del ti.!! Jon Flåten fekk sæg en liden øveraskelse. Hån hadde sagl dette en dag: < visst darva nogen såfortende en innsatspokal så ædæ ingenml omat dette haddevore mæg>r Annlaug å Astrid ordna dæ sånn at han fekk en liden sjuldige pokal, si Egentleg så skulle kra$eturen ha vore i august, men på gmnn av dårleg ver måtte den utsettes litt. Heilt i begynnelsen av september (3/ Svala 4H han hadde insistert såpss møje om at han fortende en. Dæ va ingen tvil om at hausfesten dette året va gjevande for både foreldre å onga. Mange foreldre he vore mæ å giort møje godt for 4H'en dette året. Te neste år hadde dæ vore extra gillt visst endå fleire va mæ å giorde en insats. Setlølgele æ ungdommen å Krabbetur i Bodle Felleskjøpet avd Varhaus Tlf: Fa'r: 5l STIHL MOTORSAG Apent; 08: Lor:09:00-13:00 Igbb'?ircrc' HUNDEFOR PLENKLIPPER I års aspiranter ongane goe å få dæ te sjøi, men dai klare sæg ikkje uden hjelp!! Derfor bør dollce foreldre (spesiellt dokke <sofagrisen>) engasjeradokke endå mair. Nogen æ goe å stidle opp uansitt, takk te dei! For at Svala 4H ska klara sæg trenge me vaksne folk te å væra mæ å veileda. Håb at me f?lr mange sånne gille haustfesta så me hadde dette året!! Anne Mettte Det var underholdning med Tryllekunstnar. Her laga han ballonger til dei som ville hal l0) prøvde me atter ein gong. Veret var det iallefall iljcje noko i vegen med denne dagen. Det var ikkje den heilt store fangsten. Resultatet medrøde krabber var rundt Og det er ikkje så mykje. Så enten er glengen i Svala 4H elendige <krabbaran> eller så hadde nok stort sett alle dei røde wære krabbane stokke avgfude til sjøs. Eller så burde kanskje dei vaksne ha <<lærdr> oss lift, og ik\fe berre slffølta. Men ein ting var iallefall sikkert, og det var det at det var nesten (oversvørnmelse>> av dei grønne små hissige krabbane. Og så lenge det var napp å m, så såg det ut som gjengen var fornøgde. Til neste år må me ha som mål å få endå fleire krabber l!! Detvarveldigkjekt at foreldra ogvar med i <laget>, neste år Mpar me at rnange fleire vil vera med i <laged. Me har det som regel veldig koseleg nar fleire av <<okke galne trauska> kjem ilag. Foruten krabbane å drøsingå, så har me alltid gillen tende i tilfelle me varte woltne.!! Anne Mette. VARHAUG BUEN NT sid - 13

14 $ Varhaug Bondekvinnelag å Aud Håland tok eit nytt år som leiar!.24. September hadde bondekvinnelaget årsmøte. Valkomiteen hadde ik\ie hatt det vanskeleg denne gongen, for det var berre ei i sqret som takka for seg. Styret er nå slik: Aud Håland leiar Evy Haugland nestleiar Olena Karetevold kasserar Helga Ueland sekretær Olena Skeie s$remedlem LivHobbersød skuleringsleiar Bente Håland l. varamedlem Kari Bryne 2. varamedlem Gunvor Huweg 3. varamedlem Årsmeldinga slrrte at det hadde vore 8 styremøter + 1 saman med bondelaget, årsmøte og 7 lagsmøter. I tillegg $em sonemøtet pa Undheim. I sitt 63. arbeidsår, har laget 69 medlemar. Medlemstalet har gatt ne4 så eit satsingsområde i tida som \iem vert nok medlemsverving. Dette har vore enun på lagsmøta: "Frå nedlagt meieri til ferdigmat" i oktober, Adventsmøe i november, der me sjølv fekk prøva oss pil å laga advendtskransar. I desember hadde Læft relks-krinsen ansvaret for julemøæt, der Einar Lea m.a. snakka om jærhus. I ^J^J^J^J^J^f WALDELAND 7 & DUBLANDA.S, Djupholdsv. 3, 4360 Varhaug ^a Alt i mur - puss - flier Z Mobil: a Ttf Fax: , tyy'ffy-^l -, januar "tok me ein tur til Israel" sarnan med Anette Fløystøl i kaseriet "Når det eksotiske utland blir hverdagsliv og alvodig - mitt møte med Israel". I februar tok me oss meir av oss sjølv, oghadde fått Gunn AuglendNedrebø til å snakka om "Stil og farge". Mars var meir alvorleg. Her hadde Greta Møll foredrag om "Alle $enner vel noen som har kreft". Toradergiengen frå Brusand underheldt med fi n musikk da Klokkargarden var innbedne i april. Grillkvelden på Holmavatn saman med bondelaget har etter kvart vorte ein tradisjon. Men det kadde vore endå gildare om fleire hadde kome. Her hadde me og med oss Einar Lea. Me hadde og ein gild, (men heller litt kald) kveld i Botanisk Hage i mai. Men me felft fort varmen i oss med chinamaten etterpå. Varhaugmarken er ein gild dag for Julemøtet Ånestadkrinsen har anwaret for julemøet, som vert på Eldresenteretfredag ll. desember. Leif frrestad" Berit og Evy lnde skal underhalda oss dei fleste, men helst travel for bondekvinnelaget. Men dei som vart spurde om å ta eit tak denne dagen var utruleg positive, så det vart smørkinning og flatbrødbaking i år og. Juli er feriemånad for dei fleste, også for bondekvinnelaget. Man i august starta me opp med basar på eldresenteret, så kom årsmøtet i september, og så var dette arbeidsåret. Som de ser er prograrnrna temmeleg variable, og de treng ffie plent ha tilknytning til noko gard for å vera med oss på møta. Kanslie har du som før var med i husmorlag eller sanitetsforening lyst til åvera saman medoss. Møtavåre er åpnefor alle, og alle er like velkomne enten dei er medlem eller ik(ie. Men me skal ik\fe legga sliiul på at me yns\ier fleire aktive medlemar. Gitde Agro Fellesslakteii BA Kjrttprodusrntcner.bcdrift : i::*'.'r'*"."en i sas j o n KløTTSAt'tvtRKET TtL KJøTTpRoDUSEilTET{S BESTE stde 14 VARHAUG BUEN NT

15 Varhau Bondekvinnela -.Bohus STUELAND VABHAUG: Tlf Liljekonvsllen Blomstrende gaver til alle onledninger finner du i Stasjonsveien 14. pa Varhaug ru st Frivillighetssentralen "Lat ik{e graset gro att mellom grannar". Dette er overskrifta på stortingsmeldinga som handlar om frivillighetssentralar. Som vel dei fl este kjenner til, vart Frivillighetssentralen i Hå - som held til i Kyr\ievegen 5 pa Nærbø - (i \iellaren på det gamle kommunehuset) offisielt hpna 12. oktober. Frivillighetssentralen heyrer til underkulturctaten. Myrtel Grødem er leiar for styret, der m.a. Liv Hobberstad er med frå bondekvinnelaget. Frivillighetssentralen i Hå vil vera: - eit suplement til etablerte lag og foreninger. - eit suplement til offentlege tjenester. Frivillighetssentralen vil og 1ta service utifrå frivillege som vil gle tid og krefter i samarbeid med ogi omsorgfor andre. Dagleg leiar av Frivillighetssentralen i Hå - Karin B. Dahlstrøm - kjem pa møet til bondekvinnelaget 26. november. VARHAUG HUD- OG FOTTERAPI væ{eidi Dubland Bø - En god kontakt på Jæren ililååffi*?l Tlf Vakt * Hudpleie * * Harfierning * Vortebehandling * Farge vippe/bryn * Al{Atrruldsyrebehandling Ttf sv. 20, 4360 Varhaug (2. etc SR-Bank) VARHAUG BUEN NT Side t5

16 Adresse: Blad Returaddresse: Varhaug Buen v/ Anbjørn Ueland Lensmansgarden Varhaug Varhaug Buen Ir.,Iedlemsblad utgitt av Varhaug Bygdeungdomslag Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Opplag: 1200 Redaktør: Anbjørn Ueland Tlf.: 5l l Varhaug BU: Steinar B. Kartevold Tn l8 Jon Reinhart Huwegg Tlf: Svala 4H Anne Mette Bjelland Varhaug Bondelag Geir Egil Aanestad Tlf: Harald Odland Tlf: Varhaug BU: Desember Juledekurasjonskurs Januar 23 Volleyballturnering Februar 13 Go-Cart turnering 20 fusfest nnu 27 Aldivitetsdag 27 Diskotek pa Elgane Mars 20 Kølleturnering 20 Køllefest April Påsken Hyttetrir til Gilja Gammaldanskun Mai 8 l7 Steinkjerringa Folketog Tur til Preikestolen Kva skjer? Svala 4H: Desember 4 Grautefest m/oppgåvevalg 5 Plastinnsamling Varhaug Bondekvinnelag: Ilesember ll JulemøteSEldresenteret (Aanestadkrinsen) Januar 28 I-agsmøte tr'ebnrar 25 Lagsmøte Varhaug Bondelag: Januar - Studieringar ijordbruksartalen KSL Int rnett Tur til Øksnavad Varhaug Bondekvinnelag Liv Hobberstad AudHåland Tn t 63 lnternatet: 5{ Stoffrist: 15. Februar t998 Til nr. I Bladet \iem ut uke 1l lil lrus luostail e tålrnd ls Telefon Mob.tlf t6 37 u Damebyen 27, 4360 Varhaug

ryw ffi Lasso-kasting på Gri llfest NBLI 4H på tur i Møgedalen har vært på landsleir i Larvik September 1999 IETIT Varhaug BU

ryw ffi Lasso-kasting på Gri llfest NBLI 4H på tur i Møgedalen har vært på landsleir i Larvik September 1999 IETIT Varhaug BU ryw ffi NBLI IETIT Varhaug BU Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag September 1999 Lasso-kasting på Gri llfest Mer på Side 8-9 Varhaug BU har vært på

Detaljer

Ww I nlol-locco.'ic rrfciff or'\/qrharro Rl I S,.'alo zlij \/qrhørrc El^-,1^1.- uvrrwrså ^- vå \/--l.a"a A^6,1-L-'i--^1..'

Ww I nlol-locco.'ic rrfciff or'\/qrharro Rl I S,.'alo zlij \/qrhørrc El^-,1^1.- uvrrwrså ^- vå \/--l.aa A^6,1-L-'i--^1..' ffi : r 7- -1, varlraue, Bondeicvinneiag Ww I nlol-locco.'ic rrfciff or'\/qrharro Rl I S,.'alo zlij \/qrhørrc El^-,1^1.- uvrrwrså ^- vå \/--l.a"a A^6,1-L-'i--^1..' v qruss6 uvuswa Y rrurwrså Juni 1997

Detaljer

Lokal-lags utgitt av. Varhaug BU og Svala 4H. Februar 1994. Gratulerer Elisebeth. ffi Varhaug BIJ opp på det nivået vi nå. er.

Lokal-lags utgitt av. Varhaug BU og Svala 4H. Februar 1994. Gratulerer Elisebeth. ffi Varhaug BIJ opp på det nivået vi nå. er. BU' Lokal-lags utgitt av Varhaug BU og Svala 4H Februar 1994 Gratulerer Elisebeth Elisebeth Haaland har gjort seg fortjent til en innsats-pokal for sitt arbeid i Varhaug BU. Ho har gjennom mange år gjort

Detaljer

. 'nnonsgbilag. ,ffi[ .,.ristins. . Husk. til marken. tilbud side 10- ongaløpet på. 0 varhaug. fredag. med mange gode. Marken. -,b.

. 'nnonsgbilag. ,ffi[ .,.ristins. . Husk. til marken. tilbud side 10- ongaløpet på. 0 varhaug. fredag. med mange gode. Marken. -,b. 0 varhaug Marken 1, og 2, juni.,.ristins 17. mai-tale o Tønes kiæme til marken. Husk ongaløpet på fredag. 'nnonsgbilag med mange gode tilbud side 10-17 + baksida -,b.iii d,ffi[ l Varhaugmarken Fre. Lør.

Detaljer

Minikoret. Fylkesleir. Tysklands- på Varhaug 25 år. Jon Harald. iiir. llil ;l'iill. ,lr. lri llll. ;i', iiil. ,rilll

Minikoret. Fylkesleir. Tysklands- på Varhaug 25 år. Jon Harald. iiir. llil ;l'iill. ,lr. lri llll. ;i', iiil. ,rilll Minikoret på Varhaug 25 år Fylkesleir 4H Jon Harald Tysklands- lr ' lri llll iiir ri ;i', iiil llil ;l'iill,rilll,lr Varhaugs Pulsen I første nummer av "den nve" Varhaugbuen, skreiv me om Fol-- toppen

Detaljer

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 4 2012 Tenning av julegrana Side 5 Julekonsert Side 14-15 Frå bygdekvinnelaget Side 16 BU i svevet Side 22 Elgane side 20 og 21 Den siste jula før olja Det skjedde

Detaljer

Varhaugbuen. Det vårast! Krigseglaren. Brigt Skrettingland. Fotoklubb. Ungdomsklubben. Side 6. Side 10-11. Side 12. Side 16-17.

Varhaugbuen. Det vårast! Krigseglaren. Brigt Skrettingland. Fotoklubb. Ungdomsklubben. Side 6. Side 10-11. Side 12. Side 16-17. Varhaugbuen BLADET FOR BYGDA VÅR NR. 1 2015 Krigseglaren Side 6 Rekneskapslaget 50 år Side 10-11 Brigt Skrettingland Side 12 Fotoklubb Side 16-17 Ungdomsklubben Side 31 Det vårast! Adelen på Jæren - Du

Detaljer

,,W .,*# Breiband på Ualand. Gienbruksbutikken. Julegrana tennes. PIastinnsamling. {**lfi* ,,tffi ',rlitlit:rr. klokka 10.00-13.

,,W .,*# Breiband på Ualand. Gienbruksbutikken. Julegrana tennes. PIastinnsamling. {**lfi* ,,tffi ',rlitlit:rr. klokka 10.00-13. BLADET FOR BYGDA VÅR. NR. 4 2OO8 Julegrana tennes fredag 29. nov. kl. 17.30 PIastinnsamling laurdag 13. des. klokka 10.00-13.00, Breiband på Ualand Driftige koner syter for familien og forsamlingshuset

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

Varhaug Misjonshus. Meldingsblad. Nr. 2 2011-23. årgang 1

Varhaug Misjonshus. Meldingsblad. Nr. 2 2011-23. årgang 1 Meldingsblad Nr. 2 2011-23. årgang 1 Varhaug Misjonshus Innhald: Andakt Side 5 Min song Side 11 Sundag Side 13 Barnas side Side 14 Oversikt arrangement side 18 Ta en pause og nyt av vårt rikholdige tilbud

Detaljer

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11 Nr 4, 2013 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja ADVENT No tenner vi det første lys, åleine må det stå. Vi ventar på det vesle barn i krubba lagt på

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar Årgang 10, Nummer 1 Januar 2006 Innhald ÅRSMØTE OG NYTTÅRSBALL Leiaren 2 Det nya styret 3 Årsmøte og Nyttårsball 5 Han Sa!! 6 Når kommunikasjon sviktar

Detaljer

Time Sau- og Geit. Årsmelding og rekneskap - 2010 -

Time Sau- og Geit. Årsmelding og rekneskap - 2010 - Time Sau- og Geit Årsmelding og rekneskap - 2010 - NORGE`S AMBASSADØR I IRLAND INVITERTE TIME SAU & GEIT PÅ BESØK TIL IRLAND. IRLANDS BESTE CHAROLAIS VER MED SON (NEDRE BILETE) Torstein Tunheim er stolt

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer

BYGDE. rett til værs. Medlemstallet 2012: Bildeserien: Magiske vinteraugneblikk side 14-15 Tema: VAL spesial side 18-24 UNGDOMMEN.

BYGDE. rett til værs. Medlemstallet 2012: Bildeserien: Magiske vinteraugneblikk side 14-15 Tema: VAL spesial side 18-24 UNGDOMMEN. BYGDE UNGDOMMEN NR. 1/2013, 78. årgang. Medlemsblad for NBU. Medlemstallet 2012: side 6 rett til værs Bildeserien: Magiske vinteraugneblikk side 14-15 Tema: VAL spesial side 18-24 ! Ring oss på 03100,

Detaljer

internavis nr. 2 2014 Tu skule Klepp kommune

internavis nr. 2 2014 Tu skule Klepp kommune internavis nr. 2 2014 Tu skule Klepp kommune Innhold Frå redaksjonen 2 Fra Inger 3 Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4-5 Kenneth Skrettingland, prosj. leder 6 Leif Jarle Vigre, driftsleder 7 Espen Woldstad,

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

internavis nr. 1 2012 FRÅ strategisamlinga

internavis nr. 1 2012 FRÅ strategisamlinga internavis nr. 1 2012 FRÅ strategisamlinga Innhold Frå redaksjonen 2 Sumarhelsing 3 Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4 Liv Hobberstad Redaktør ] Inger Haugstad Regnskapsansvarlig ] Jan Erik Tuen, daglig

Detaljer

Sjakk i monotypi Sidene 4-14. Hest er gøy Sidene 14-18. IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22

Sjakk i monotypi Sidene 4-14. Hest er gøy Sidene 14-18. IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22 Påska 2012 7. årgang Laussal kr. 50,- Sjakk i monotypi Sidene 4-14 Hest er gøy Sidene 14-18 IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22 USKEDALSPOSTEN Side 2 Mannskapet på

Detaljer

Bygde. ungdommen. Vossaslepp s.4 Sann imydlå tædene s.14 Årets unge bonde s.18 Sprenger Hong Kongs undergrunn s.26

Bygde. ungdommen. Vossaslepp s.4 Sann imydlå tædene s.14 Årets unge bonde s.18 Sprenger Hong Kongs undergrunn s.26 Bygde ungdommen Nr. 1/2011, 76. årgang - medlemsblad for NBU Vossaslepp s.4 Sann imydlå tædene s.14 Årets unge bonde s.18 Sprenger Hong Kongs undergrunn s.26 Norsk Landbrukssamvirke et serviceorgan for

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

internavis nr. 1 2014 Stavanger bofelleskap

internavis nr. 1 2014 Stavanger bofelleskap internavis nr. 1 2014 Stavanger bofelleskap SØRa-BRÅdEt Innhold Frå redaksjonen 2 Sumarhelsing fra Inger 3 Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4-5 Frode Kleiveland, prosj. leder 6 Lars Kjærgaard, prosj.

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer