ffæeto Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Desember 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ffæeto Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Desember 1998"

Transkript

1 ffæeto Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Desember 1998 Varhaug BU og Politiet i holdningskampanje tr Varhaug Bondelag Varhaug Bondekvinnelag qb Svala 4H Varhaug Bondelag laga skulefrokost til ungdomskulen Aud Håland forsett i bondekvinnelaget Haustfesten Side l0-11 Side 14 Side 12-13

2 lnternatet Arsmelding for lnternatet 1998 Desse har vore i styret: Olav R. Huweg leiar frå bondelaget Tor Jan Lende kasserar frå 4H LivHobberstad sekretær fråbondekvinnelaget Elisebeth Berge matr.forv. frå bygdeungdomslaget Anton Tjemsland dugnadsanw. frå bondelaget Revisorar: Hanne Lise Nevland og Sigmund Rangen. Det har vore eit roleg år for stlret både når det gjeld møter og dugnadsdarbeid. 4H har som tidlegare år hatt ansvaret for plenkll'ppinæ, og bondekvinnelaget for vasking av møteromet. Det har ffievore noko støne arbeid på anlegget i Ein har fiksa litt opp i gangen i \lellaren. Det er og saga ned nokre store tre aust for huset, plassen er op'pgrusa og parkeringsplassen har vorte litt større. Elles har ein luka "plantefeltet" før investeringa er i orden. Styret har Styret har giort vedtak om å starta likevell filtt utarbeidt eit førebels kostoppfilsingaavromatild5nleganestraks, nadsoverslag frå kommunen, for å sjå ogtildetteharmefåtttilskotfråkommu- kva øl det var snakk om. DåInternatetliggieitområdesomer nen på kr På årsmøet ifor vart det luftå ei regulert til bustadar, har ein søkt komeventuell dbyggrng av huset med ein munen om omdisponering av eigedomen. festsalmotvest. Sjølvomstyretharteke Ein har vidare søl<t Jernbaneverket om med l<r på investeringsplanen dispensajon ffi Jernbanelovas g l0 for til kommune både for 2002 og 2003, \iem ein ikkje særleg langt med desse avjernbanesporet. tala.eitev.påbyævilrktjekomapatale I desember hadde Internatet *Åpe Hus" der det vart servert risgrøt og kaffi. Til tross for god annonsering, var det ik\ie så veldig mange utånom styret som kom. Litt slcuffande kans\ie, men det er vel noko ein må rekna med i ei travel førjulstid. Me vil få tal*a alle som på eit eller anna vis har vore med på dugnadsarbeid for Internatet Mange takk alle saman! INTERNATSTYRET 4360 Varhaug Ttf Alt i graving, dyrking og stetnløing Forskaling og støyping - Betong- og trearbeid Salg og montering av ebment - Armering - Tegning Tlf: , Nærbø. SIDE 2 vahhnuo BUEN Nr.41998

3 lnternatet Olav R. Husveg takker for seg OIav R Husveg takker for seg som Ieiarfor styret i INTERNATET. Varhaugbuen har i det høvet hatt ein liten prat med Olav. <Nå har du vore med i Internatstlret heilt frå starten, og i grunnen er du <fan> til det Internatet me har i dag. Korleis har desse åra vore? Olav: Det er ikkje noko einmannsjotrb å driva eit bygg slik som Internatet. Ein er avhengig av å ha gode folk med seg i styret, og ik\ie minst flinke og usltne dugnadsfolk Før me fekk bygget, såg at at det ik$e vart ei lett oppgåve å halda eit så stort hus. På utsida var ik\ie huset så verst, men det trongs ei ganske stor opppussing inne. Men det har i grunnen gått over all Olav R. Husveg fowentning takkavera ein stor innsats frå dei 4 eigarlag4 faste inntekter frå leigebuarane og ik$e minst god økonomisk støtte frå bank og kommune. Når det gield kommunen har dei alltid vore veldig imøtekomande, og det er ei grei ordning der ein kan ffi tilskot både til utstyr og vedlikehald. Eg håper at denne gode ordninga vil halda fram i åra som $em. <På tampen av tida di i Internatstyret har det kome fram planar om eit ev. tilbygg. Kva meining har du om det?> Olav: Det hadde vore veldig godt om me kunne fått eit <samfunnhuu pa Varhaug. Dette harvore eit sakn lenge, så eg Mper at det let seg giennomføra økonomisk om ik$e alt for mange år. <Er det noko meir du har lyst å seia til slutt?> txs*r'dame & Rå4fua*.s, /ariaA fl.: 5 / 43 lo / I ]az: 5 / herrekllpp Olav: Fyst vil eg f;i takka alle dei som eg har vore saman med i styret desse åra, og yns\ia dei nye lukke til med det vidare arbeidet for Internatet Det har vore gilde år, og eg \iem nok siklrert til å Mlma det å rk\ie vera med lenger. Men om eg forwinn ut av stlret, så vil eg nok framleis vera med padugnadsarbeid elles. Red onm : \j ell S lereing frå bondelagd og Ingve Slveingfrå BU er nye i saret ruån osr c,{n FORT I SVINGANE llt,r l\r'r l.r r,^\,^( I t rs rrt yrrr rrl li rtn!.!1rr,lglrrr, n ',h,9r l)lr!ar In l)pi1r lrr trtc n\t (n(rrr )onr d(n l,.utrr.!r nrn, il'.\rlr \,r! r,,r,j(r, =v-e-in _-*flfl 5a430L99_ Lobdrfg_- _ r..=-l-*f Y VARHAUG BUEN NT Sr'de 3

4 Varhauq Bvqdeunqdomsla Aksjonsveka 1998 Aksjonsveka defre åretvar lagdtil uke 45. Defre er ein øksjon der alle BU-løgøilandd har eiveke medforskjellige aldiviletar Iagt til eit temo- Defre ård var temøet < TraJikk og ungdom>. Me i Varhaug BA hadde i den forbindelse tleire aldivitetar med fokus på trafikk Trafikksikkerhet Torsdag kveld i uke 45 arrangerte Varhaug Bygdeungdomslag ein aksjon i samarbeid med politiet i Hå. Norges bygdeungdomslag hadde denne veka ei landsomfattande aksjonweke med temaet "Ungdom og trafikk". Målsettinga med denne veka var kprøva å skape ei haldningsendring hjå ungdom medtanke på anwar i trafillcen. I denne anledning laga me i Varhaug BU til ein folder som me ville dele ut til trafikantane i bygda vår. Me ogtre kjekke polititjenestemenn stilde oss opp i sentrum og stoppa foftipasserande traflkantar. Dei fleste stokk då politiet stoppa dei, men dei fleste tok det med godt humør då dei vart stoppa. På denne kvelden stoppa me om lag 150 bilistar som fekk kvar sin folder. I {or vart tretten drepne i Rogalandstrafikken. Det er alles anwar at dette talet vert eit minimum i tala framover. Det er viktig med ei haldningsendring. Til dømes bruk av bilbelte. Kjør med anwar, vert ikkje den neste pa statistikken. Etter ein vellukka aksjon gjekk me og politiet til lokalet vårt, internatet, og varma oss med pizza etterfulgt av fleytekake. Me vil nyua høvet til å takke politiet som brukte fritida si for å vera med oss på denne særs kalde kvelden, sjølv om dei giekk glipp av Vålerenga - Besiktas S fernsynet. i fokus Varhaug BU sammen med Politiet stoppet 150 bilister og delte ut informasjon om trafikksilcring. BU-Styret fv: Ingann Helen Reiestad, Svein Borgen, Steinor Kartevold, John Reinhart Husvegg og Sveinung Håland sammen med 3 betjenter fra Hå lensmannskontor R.SmGYt SELSKAFSMAT 4360 Varhaug Tlt R. SKRETTII{G o/s KJØTrFORRETNING DELIKATESSE. SELSKAPSMAT NBLI WS HOLDNING WD -rhandling Varhaug Servicenter A/S Tlf. 5 T VARHAUG SIDE 4 VARHAUG BUEN NT

5 På laurdag stilde ti trauste trausker opp pa Varhaug ungdomsskule for å konkurrera i ferdighetskøyring med traktor, såkalla TRT-tevling (Traktor, Redskap og Tryghet). Dette er ei spanande konkurranseform med masse uforutsette hendingar som kan dukke opp i løpet av konkurransen. Twlinga me hadde laga giekk ut på å keyra ei lerype pa kortast mogleg tid, med færrast Varhauo B deunodomsl Aksjonsveka {998 Gøy på landet feil. Utstyretmebrukte låna me pa bygda. Me fann fort ut kven som hadde tjuvtrent. Det lar veldig fon\iell på nivået blant tevlarane. Til slutt stod me att med to finalistar, Geir Egil RoslandogSveinArild Varhaug. Deikqtdeto omgangar, der me til slutt klara å ldra ein vinnar. Vinnaren vart Svein Arild Varhaug medeiglimrande sistetid. TRT har ein utmerka puklikumsappell. Me håper at arenaen vert fullselt nest gong. Me vonar at deløkarane stiller opp på neste ute-twling me i Varhaug BU arrangerer. BYGGMESTER / AUT. ENTREPRENøR Miqdor Shretting Dublandsveien 13, 4360 Vafiaug Telefon: ' Fax: $ 43 e7o Mobil Varhaug Handelslag Resulter: 1. Svein Arild Varhaug 3.15 min 2. Geir Egil Rosland 4.15 min 3. Oddmund Vagle 4.49 min 4. Ingve Skretting 5.10 min 5. Erik Auestad 6.26 truln 6. Svein Borgen 6.33 min 7. Steinar B. Kartevold 7.48 min 8. Ingunn Helen Reiestad min 9. Bjørn Pedersen min 10.Kim E. Nord-Varhaug2l.26 min VARHAUG BUEN I{r siæ 5

6 Varhauq Bvodeunqdomsla lnfo folder Vi har laget ein infomasjon folder for Varhaug Bu. Denne folderen inneholder arrangement plan og kva Varhaug Bu leggervekl på. Her står ogsa info.om Norges Bygdeungdomslag og Varhaug Bu sine formåi. Spør ein i styret etter han, slik at dublir orientert om kva som skjer. Så hli med oo ha det shmo- vi tre,nø akkurat deo for å få det til!!! LÆNET{AUTOAS BILUTLEIE - BILSALG. TLF.: sl 43 o42z - 'ARHAUG Danmarks-tu Helga29-31Januar skal Orre BU ha turtil Danmark. Me æ nogen i frå Varhaug så au ska nerøve for å Sdla opp kvoten. Viss dar æ nogen andre au så vil væra med så ø kontakt mæ Svein Borgen, tlf 9112 L320 Prisen æ sett te lcr. 1200,- for BUmedlem, ogkr. 1400,- for ikkje medlem. Kan au nebna at dæ ska vær ei Landbruksmessa der den heljå. Først pe Jæren! Du kan nå få utført dine banktjenester også på internett NA Gjertrud Hobberctad Naturtcrapeut MNNH Ønsker du mer informasjon, kontakt oss. http : I I tim e-spa re b a n k. n o Bryne Varhaug Kvernaland Undheim sl st 43 tt St AromateraPi ZoneteraPi Kinesiologi Øreakupunktur ffi Dysjalandsv Varhaug Ttt.51 æ36 VARHAUG BUEN NT

7 Nå er det nye styre på plass. Det er eit stort styre så vi satser pa mykje aktivitet og stor deltakelse. Vist du er intresert i nokre av Leiar: Nestleiar: Sekretær: Kasserer: Info leiar: Svein Borgen Ingunn Helen Reiesød Hege Kvia Steinar Kartevold Kim E Nord-Varhaug Varhauq B wr srg Nytt styre i Varhaug BU deunodomsla aktivitetane våre er det bare å ø kontakt med ein i styret. Bli med å fr swing pa bvem. Sty'remedl: Per Olav Krekling 5t lokl.repr. Jon Reinhart Huwegg Utetev leiar Per Erik Skretting Innebandy Te{e Lerbrekk Aktivitet kom. Sveinung Skretting Ingve Skretting Hans Ånestad Blomstertevling Onsdag 4/ll hadde Varhaug BU blomstertevling på Internatet. Me var 2 guttår og 2 jenter + twlingsleder Hege. Ho forklarte koss me skulle gjæra dette, og så satte me igang. Detvar mykje fine blomma og blad å velja i, så det var bara å bruka fantasien til å ffi oppsatsane til å varta fine. Kvelden giekkfort så me må ha kost okke med Mde drøs og tevlinga. Det hadde vore plass til fleire på loftet denne kvelden, så viss nogen der ute er interessert i innetevlingar, sjå etter info eller ø kontakt med nogen i styret. N. A.R.F FORENING. MEDLEM HA REGNSKAP OG DATA ÆS Rådhusgt. 2, Boks 1O4, 4360 VARHAUG Tlf.5'146Ø.77 - Fax51 Æg2n Mobil Regnskap - Lønn - Arsoppgjør Firmaregistreringer - Budsjett m.m EII LOKAT MESTER STAR BAK - l{8rh, Tlf. 5l a Dråhndry.bn - V.rl[q0 Tlf. 5t a3 tl 66 VARHAUG BUEN NT Side

8 3 Varhaug Bondelag I Årsmøtet i Varhaug Bondelag var måndag 2l.september pa Varhaug Misjonshus. Det møtte ca 40 stk. noko vi seier oss godt nøgde med Dei fleste årsmøtesakene vart godkjende utan merknader. Detvart frå salen teke opp enkeltsaker som det vart ytra ynskje om at vi arbeidde vidare med- Desse vart protokollerte og det nye styret tek dette med seg inn i det nye arbeidsåret. Det var i år stor spaning knltt til valet. Det var ingen som hadde sagt seg viljug til å ta leiaranwaret i laget. Årsmøtet måtte difor fi nna og velja ein leiar. Stemninga var ei stund ganske spent. Det kom fleire benkeforslag, men den eine etter den andre nekta å stilla som kandidat. Det heile enda likevel veldig god. Harald Odland vart vald til ny leiar. Han har også tidlegare vore leiar i Varhaug Bondelag, så det er ein god og røynd Arsmøte Endre Skjørestad deltok på årsmøtet mann vi no har ffitt. I år hadde vi frtt med oss Endre S(lørestadfråfinansdepartementet. Han gav oss ei god og lettfatteleg innføring i kva som foregår der og kva som er med og påverkar norsk økonomi. Han ville likevel ikkje koma med nokon "budsjettlekkasjar". Han hadde syn for landbruket sine interesser, noko vi tykte var positilt. Menyen på årsmøtet var smøft rød" fl øytekake og kaff i. Som bevis $ og takk for god innsats i styret fekk Solveig fuøt, nrne Odland, Helga Bøhn Skrettingland og Tommy Hadland overrekl Varhaug Bondelags vipe. Sigmund Rangen hadde allereie ei vipe frå ein tidlegare periode i styret. Endre S\iørestådfekk med segblomar og Varhaug Bondelags jubileumsbok. Så vil vi retta en spesiell låkk til valkomitåen dette året for den tunge ogvanskelegejotiben dei fekk med å finna kandidatar til valet. Opprett BSU og vi kan 90% lån til til ditt første hos oss trå, gi deg 60% pris boliglån SpureBank0' sr-bank t Best når det gielder S'DE8 VARHAUG BUEN Nr

9 3 Varhaug Bondelag I {6. Oktober Dette året var bondefesten lagt til Karlsbu på Skjæret, og som alle veit høyrer ik\ie S$æret til Varhaug men akkurat denne kvelden vart det til Varhaug sin <<2.etg.>>. Store deler av programmet stod dg i naboskapets tegn, med uff[tta Nærbø-buar: Marian H. Egeland og Ola Bjorland. Marian som ikkje kunne motstå ein mann i frå Dysjaland, har flyft den <rette) vegen, og opna med ein aldeles framifrå prolog der ho filosoferte over dei ulike sidene ved tilværelsen som gardbrukar i å^8. Dette vart framført S ein fin måte, kvar tek du det fiå Marian? Etter ein god middag som bestod av sursteik og wiskegraut til dessert, feljr me tale/ord for dagen ved Ola Bjorland Ola som er mest kjent for <Vindr mot livetr> programmet på Jærradioen er busatt på Bryne, men har tidligare budd i USd nærmare bestemt Chicago. Det var i frå denne tida han S en lun og humoristisk måte fortalde om. Særlig giorde det inntrykk å høryra han fortelja om besøk på kyrklegarder i midtvesten, der mange av dei som utvandra frå Jæren ligg gravlagde. Dette var ein tale som ein ik\ie gløymer så Bondefesten Marian H. Egeland opna bondefesten medframføring av prolog lett. Var dei to første innslaga av høg klasse, så stod ik\ie neste innslag på noko måte tilbake for dei. Torolf Nordbø med sitt (RADIO INNANTE>show, fekkforsamligatil å le seg skakke, me tar med ein av dei mange historiane: 2 unger står og snakker med kvarandre, då den eine spør; - Er du gutt eller jente? Egveit ikkje svarqr den andre. - Kva heiter du då? Monsl - Då er du katt!/ De smarte sparer tid og penger! Ærttelstølil VARHAUG Tlf Ola Bjorland var festtalar Historiane kom som perler på ei snor, så han var dyktig. Liv Hotrberstad som leia det på ein fin måte avslutta den delen av festen, deretter vart det laga til småbord og dans, så alle dei 83 som hadde tatt vegen til S\iæret denne kvelden såg ut til å hatt det gildt. VARHAUG BUEN Nr Srde 9

10 ! Varhaug Bondelag { Skulefrokost Nam, nam, dette var god frokost! Onsdag 18. november var styret i bondelaget på Ungdomsskulen og laga til frokost. Det vart servert kneipbrød, ost, kjøt$legg og honning + melk. Matlysten var på topp, så me måtte legga meir og meir på fata. Dei som ville, kunne og smørja seg matpakke til å eta seinare pa dagen. Elevane skal ha slsøyd for at dei var så veldisiplinerte. "Uten mat og drikke..." JÆRBETONG A.S Njølstad, 4350 NÆRBØ Fax ,; Betong bestilling: VI LEVERER: Ferdigbetong Betongpumping Betongpeler stde 10 VARHAUG BUEN Nr

11 I Varhaug Bondelag Glade og forn øyde elevar etter frokosten Etter maten slapp elevane av i midtbytter før "skulealvoret" tok til Det nye styret i Varhaug Bondelag Leiar: Flarald Odland Nestleiar: Tone Skeie Studieleiar: Kjell Skretting Skulekontakt : Øyvind Todnem Sekretær: Elin Hobberstad Kasserer: Geir Egil Aanesød 1. Varamann: Tarald Ånestad VARHAUG BUEN NT Side 11

12 Fredag 23 Oktober kl sto hausfesæn for tur i gien. Denne hausfestenva skiklcele gille. Ska vedda pa at adle dai store koste wgligø møje så dai litt mindre store. For alkurat dette året va dæ møje spennande. IIåbe at alle I. års-aqirantane slns at dette va \fekt, å at dai vil fortsetta. Så vil døt en dag vera dai så står ome på scenen å får heile oppmerftsomheten. Dæ såg jatral ud så Steinar B. Kartevold ogflarald Skretting storkoste sæg i <søkelysed. Begge to had& nå deue årafullførd 9 år i Svala 4H. Me ffir vel adle ynslqia dai lyllre te viare, men me fllr au håba at dai vil hjelpa å oppfordra deiyngrete å defta å fullføra. Tondlode så æ en (gammale 4H'an vaau $ hausfesten å haldt en flotte tale. Han fekk oppmerksomheten både av dai Svala 4H Haustfesten Steinar B. Kqrtevold og Harald Skretting. Begge fullførd 9 år i Svala 4H. Dei fekk plaketten + vase! Dæ va nok ik\ie mange av dai så vaderane såforstodkæ han hald på mæ, å koss han fekk dæ te. Dæ va nok magi, dæ såg iall fall sånn ud! Når han va færige mæ tryllingå, så dakto han festlige ballonger te adle dai så ville ha. Ivlffit Johanne Kartevold fekk en fortente innsatspokal. Anita Årsland stakk av mæ to pokala. Den eine fekk hu av Bondelaget, å den andre fekk hu av Sør Jæren sau & geit. Hu hadde hatt <saur i oppgava dette året, å utstillingå va flotte. Jane Elin Bjelland fekk eit Kjempefint dys-glau av bondestoreådaismåe.hanfortaldemøjeomsi den dag i dag sidde igien mæ. Han tii4h, althanfekkopplevaåaltdæhan oppfordra adle te å raisa pa leirvisst de får sjansen, bfub paflkesleir og landsleir. <Fordæva knall-gillt.> Plutsele uventa for adle dokte dar plutsele opp en løyen mann. Mange lurde nok på kæ dæ va for en løyen skapning. Dæ viste sæg å vera en tryllekunstnar så hadde forvilla sæg ud te Varhaug. Adle va nok glae for at han kom, fordæ han varveldig flinke. 1 ffi4k BYGGMESTER. ', *ffi lt JonHctuld, I $ H&rcr-nacs tl I 1 S Kydtandsvegen 6,4360 Varhaug,, :ffi"' Mob. uf. s lf. s1 +g'oz to t 7 lr ''-7'x; Privat L W ) t-tzjt---t.tr^tj,tj/j,tj,j.j.-r,ar,ar.ar^a^ar-/,rt stde 12 VARHAUG BUEN NT

13 v e lfortent i nn satspokal I kvinnelaget. Oppgavå hennas dette året har vore <Gardsvert på Kvia 4H-gard>, og utstillinga va fine. Heile 4H-bønsjen sko hatt sægen. pokal, for dæ va mange flotte utsillinga så antagele he *revd en del ti.!! Jon Flåten fekk sæg en liden øveraskelse. Hån hadde sagl dette en dag: < visst darva nogen såfortende en innsatspokal så ædæ ingenml omat dette haddevore mæg>r Annlaug å Astrid ordna dæ sånn at han fekk en liden sjuldige pokal, si Egentleg så skulle kra$eturen ha vore i august, men på gmnn av dårleg ver måtte den utsettes litt. Heilt i begynnelsen av september (3/ Svala 4H han hadde insistert såpss møje om at han fortende en. Dæ va ingen tvil om at hausfesten dette året va gjevande for både foreldre å onga. Mange foreldre he vore mæ å giort møje godt for 4H'en dette året. Te neste år hadde dæ vore extra gillt visst endå fleire va mæ å giorde en insats. Setlølgele æ ungdommen å Krabbetur i Bodle Felleskjøpet avd Varhaus Tlf: Fa'r: 5l STIHL MOTORSAG Apent; 08: Lor:09:00-13:00 Igbb'?ircrc' HUNDEFOR PLENKLIPPER I års aspiranter ongane goe å få dæ te sjøi, men dai klare sæg ikkje uden hjelp!! Derfor bør dollce foreldre (spesiellt dokke <sofagrisen>) engasjeradokke endå mair. Nogen æ goe å stidle opp uansitt, takk te dei! For at Svala 4H ska klara sæg trenge me vaksne folk te å væra mæ å veileda. Håb at me f?lr mange sånne gille haustfesta så me hadde dette året!! Anne Mettte Det var underholdning med Tryllekunstnar. Her laga han ballonger til dei som ville hal l0) prøvde me atter ein gong. Veret var det iallefall iljcje noko i vegen med denne dagen. Det var ikkje den heilt store fangsten. Resultatet medrøde krabber var rundt Og det er ikkje så mykje. Så enten er glengen i Svala 4H elendige <krabbaran> eller så hadde nok stort sett alle dei røde wære krabbane stokke avgfude til sjøs. Eller så burde kanskje dei vaksne ha <<lærdr> oss lift, og ik\fe berre slffølta. Men ein ting var iallefall sikkert, og det var det at det var nesten (oversvørnmelse>> av dei grønne små hissige krabbane. Og så lenge det var napp å m, så såg det ut som gjengen var fornøgde. Til neste år må me ha som mål å få endå fleire krabber l!! Detvarveldigkjekt at foreldra ogvar med i <laget>, neste år Mpar me at rnange fleire vil vera med i <laged. Me har det som regel veldig koseleg nar fleire av <<okke galne trauska> kjem ilag. Foruten krabbane å drøsingå, så har me alltid gillen tende i tilfelle me varte woltne.!! Anne Mette. VARHAUG BUEN NT sid - 13

14 $ Varhaug Bondekvinnelag å Aud Håland tok eit nytt år som leiar!.24. September hadde bondekvinnelaget årsmøte. Valkomiteen hadde ik\ie hatt det vanskeleg denne gongen, for det var berre ei i sqret som takka for seg. Styret er nå slik: Aud Håland leiar Evy Haugland nestleiar Olena Karetevold kasserar Helga Ueland sekretær Olena Skeie s$remedlem LivHobbersød skuleringsleiar Bente Håland l. varamedlem Kari Bryne 2. varamedlem Gunvor Huweg 3. varamedlem Årsmeldinga slrrte at det hadde vore 8 styremøter + 1 saman med bondelaget, årsmøte og 7 lagsmøter. I tillegg $em sonemøtet pa Undheim. I sitt 63. arbeidsår, har laget 69 medlemar. Medlemstalet har gatt ne4 så eit satsingsområde i tida som \iem vert nok medlemsverving. Dette har vore enun på lagsmøta: "Frå nedlagt meieri til ferdigmat" i oktober, Adventsmøe i november, der me sjølv fekk prøva oss pil å laga advendtskransar. I desember hadde Læft relks-krinsen ansvaret for julemøæt, der Einar Lea m.a. snakka om jærhus. I ^J^J^J^J^J^f WALDELAND 7 & DUBLANDA.S, Djupholdsv. 3, 4360 Varhaug ^a Alt i mur - puss - flier Z Mobil: a Ttf Fax: , tyy'ffy-^l -, januar "tok me ein tur til Israel" sarnan med Anette Fløystøl i kaseriet "Når det eksotiske utland blir hverdagsliv og alvodig - mitt møte med Israel". I februar tok me oss meir av oss sjølv, oghadde fått Gunn AuglendNedrebø til å snakka om "Stil og farge". Mars var meir alvorleg. Her hadde Greta Møll foredrag om "Alle $enner vel noen som har kreft". Toradergiengen frå Brusand underheldt med fi n musikk da Klokkargarden var innbedne i april. Grillkvelden på Holmavatn saman med bondelaget har etter kvart vorte ein tradisjon. Men det kadde vore endå gildare om fleire hadde kome. Her hadde me og med oss Einar Lea. Me hadde og ein gild, (men heller litt kald) kveld i Botanisk Hage i mai. Men me felft fort varmen i oss med chinamaten etterpå. Varhaugmarken er ein gild dag for Julemøtet Ånestadkrinsen har anwaret for julemøet, som vert på Eldresenteretfredag ll. desember. Leif frrestad" Berit og Evy lnde skal underhalda oss dei fleste, men helst travel for bondekvinnelaget. Men dei som vart spurde om å ta eit tak denne dagen var utruleg positive, så det vart smørkinning og flatbrødbaking i år og. Juli er feriemånad for dei fleste, også for bondekvinnelaget. Man i august starta me opp med basar på eldresenteret, så kom årsmøtet i september, og så var dette arbeidsåret. Som de ser er prograrnrna temmeleg variable, og de treng ffie plent ha tilknytning til noko gard for å vera med oss på møta. Kanslie har du som før var med i husmorlag eller sanitetsforening lyst til åvera saman medoss. Møtavåre er åpnefor alle, og alle er like velkomne enten dei er medlem eller ik(ie. Men me skal ik\fe legga sliiul på at me yns\ier fleire aktive medlemar. Gitde Agro Fellesslakteii BA Kjrttprodusrntcner.bcdrift : i::*'.'r'*"."en i sas j o n KløTTSAt'tvtRKET TtL KJøTTpRoDUSEilTET{S BESTE stde 14 VARHAUG BUEN NT

15 Varhau Bondekvinnela -.Bohus STUELAND VABHAUG: Tlf Liljekonvsllen Blomstrende gaver til alle onledninger finner du i Stasjonsveien 14. pa Varhaug ru st Frivillighetssentralen "Lat ik{e graset gro att mellom grannar". Dette er overskrifta på stortingsmeldinga som handlar om frivillighetssentralar. Som vel dei fl este kjenner til, vart Frivillighetssentralen i Hå - som held til i Kyr\ievegen 5 pa Nærbø - (i \iellaren på det gamle kommunehuset) offisielt hpna 12. oktober. Frivillighetssentralen heyrer til underkulturctaten. Myrtel Grødem er leiar for styret, der m.a. Liv Hobberstad er med frå bondekvinnelaget. Frivillighetssentralen i Hå vil vera: - eit suplement til etablerte lag og foreninger. - eit suplement til offentlege tjenester. Frivillighetssentralen vil og 1ta service utifrå frivillege som vil gle tid og krefter i samarbeid med ogi omsorgfor andre. Dagleg leiar av Frivillighetssentralen i Hå - Karin B. Dahlstrøm - kjem pa møet til bondekvinnelaget 26. november. VARHAUG HUD- OG FOTTERAPI væ{eidi Dubland Bø - En god kontakt på Jæren ililååffi*?l Tlf Vakt * Hudpleie * * Harfierning * Vortebehandling * Farge vippe/bryn * Al{Atrruldsyrebehandling Ttf sv. 20, 4360 Varhaug (2. etc SR-Bank) VARHAUG BUEN NT Side t5

16 Adresse: Blad Returaddresse: Varhaug Buen v/ Anbjørn Ueland Lensmansgarden Varhaug Varhaug Buen Ir.,Iedlemsblad utgitt av Varhaug Bygdeungdomslag Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Opplag: 1200 Redaktør: Anbjørn Ueland Tlf.: 5l l Varhaug BU: Steinar B. Kartevold Tn l8 Jon Reinhart Huwegg Tlf: Svala 4H Anne Mette Bjelland Varhaug Bondelag Geir Egil Aanestad Tlf: Harald Odland Tlf: Varhaug BU: Desember Juledekurasjonskurs Januar 23 Volleyballturnering Februar 13 Go-Cart turnering 20 fusfest nnu 27 Aldivitetsdag 27 Diskotek pa Elgane Mars 20 Kølleturnering 20 Køllefest April Påsken Hyttetrir til Gilja Gammaldanskun Mai 8 l7 Steinkjerringa Folketog Tur til Preikestolen Kva skjer? Svala 4H: Desember 4 Grautefest m/oppgåvevalg 5 Plastinnsamling Varhaug Bondekvinnelag: Ilesember ll JulemøteSEldresenteret (Aanestadkrinsen) Januar 28 I-agsmøte tr'ebnrar 25 Lagsmøte Varhaug Bondelag: Januar - Studieringar ijordbruksartalen KSL Int rnett Tur til Øksnavad Varhaug Bondekvinnelag Liv Hobberstad AudHåland Tn t 63 lnternatet: 5{ Stoffrist: 15. Februar t998 Til nr. I Bladet \iem ut uke 1l lil lrus luostail e tålrnd ls Telefon Mob.tlf t6 37 u Damebyen 27, 4360 Varhaug

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

ffiffi rywww Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Desember 1999 Haustfest isvala 4H ffi

ffiffi rywww Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Desember 1999 Haustfest isvala 4H ffi ffiffi rywww Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Desember 1999 Haustfest isvala 4H Mer pa side 6-7 NBLI rr-a Varhaug BU VBU på Tur ffi : Varhaug Bondelag

Detaljer

ryw ffi Lasso-kasting på Gri llfest NBLI 4H på tur i Møgedalen har vært på landsleir i Larvik September 1999 IETIT Varhaug BU

ryw ffi Lasso-kasting på Gri llfest NBLI 4H på tur i Møgedalen har vært på landsleir i Larvik September 1999 IETIT Varhaug BU ryw ffi NBLI IETIT Varhaug BU Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag September 1999 Lasso-kasting på Gri llfest Mer på Side 8-9 Varhaug BU har vært på

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Egil Christophersen til minne.

Egil Christophersen til minne. Egil Christophersen til minne. Adjø Egil. Eg visste ikkje at du skulle dra så snart. Hadde eg det, skulle du fått desse bileta mens det endå var tid. Bilete eg tok på den fantastiske turen eg hadde til

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad Kasserar ; Edgar Grindheim * Styremedlem ; Lone Møller

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to til

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING Norge universelt utformet 2025 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING LEIRVIK SENTRUM 16.OKT 2013 ARRANGØR: «TRYGGLEIK OG TILGJENGE FOR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) SCENE II: I Tjuvhøla. SCENE lll: Dina og Anna.

Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) SCENE II: I Tjuvhøla. SCENE lll: Dina og Anna. Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) Kilde: Boka om Lars O. Skrefsrud (Kerap - Jungelfolkets høvding) av Olav Hodne. Innleiing: For 160 år sidan (i 2010, er det 170 år sidan) vart det født ein

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017

UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017 UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017 Tysdag 8. juni Klubb ved Nesvatnet, kl. 14.20-21.00 Det vert aktivitetar, volleyball, bading og grilling mm. Sal av grillmat og brus. Ingen påmelding. Ved stygt vér,

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Onsdag 10.september, sette nettverksgruppa for læring og mestring i Helse Vest, kursen mot Danmark. Me møttes frå nord til sør i Helse Vest på flyplassen

Detaljer