MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 27/10 10/282 REFERATER 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 27/10 10/282 REFERATER 3"

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: 1500 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 27/10 10/282 REFERATER 3 28/10 09/340 GANGVEG/FORTAU LANGS RV 115`S VESTSIDE. TILLEGGSBEVILGNING 4 29/10 09/866 ENDRING AV GANGVEGUTBYGGING KIRKELUND - OMSORGSSENTER I ENGSKLEIVA 5 30/10 10/215 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - MAMMAS PIZZA OG GRILL /10 10/250 RULLERING AV VEDLIKEHOLDSPLANEN KOMMUNALE BYGG /10 10/242 GLENNETANGEN FENICIA AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 12 33/10 10/278 KOMPETANSEFORUM - VEDRØRENDE VIDERE DRIFT - VÅREN /10 10/280 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL

2 35/10 10/282 AKTUELLE ORIENTERINGER 21 36/10 10/282 ÅPEN POST 22 Skiptvet, den Svein Olav Agnalt Ordfører Kjell Eivind Solberg Rådmann

3 SKIPTVET KOMMUNE Sak 27/10 SAKSFRAMLEGG REFERATER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 10/282 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/10 Formannskapet /10 Fra Skatteoppkrever oversikt over skatteinngang 14/10 Reiseliv Indre Østfold referat fra årsmøte /10 Fra Biskopen i Borg visitasforedrag fra visitas i Skiptvet 16/10 Fra Askim kommune/eidsberg kommune vedrørende prosjekt Byregion 17/10 Div. organisasjoner - forslag til kvalitetsforskrift Side 3 av 22

4 SKIPTVET KOMMUNE Sak 28/10 SAKSFRAMLEGG GANGVEG/FORTAU LANGS RV 115`S VESTSIDE. TILLEGGSBEVILGNING Saksbehandler: Knut Bjørnstad Arkivsaksnr.: 09/340 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/10 Hovedutvalg for næring og teknikk /10 Formannskapet / Kommunestyret Dokumenter: 1. Avtale mellom Ros Utvikling AS (RU) eller det selskap som RU utnevner (nå Skiptvet Sør AS) og Skiptvet kommune, datert Innledning/Beskrivelse/Vurdering. I forbindelse med Rema 1000 utbyggingen skal bygges gangveg/fortau langs Rv 115`s vestside fra Esso til Brekkeveien. Skiptvet kommune skal bekoste strekningen ovenfor Rema 1000 tomta og fram til Brekkeveien (gangfeltet over Rv 115 her). Denne kostnaden, som er anslått til ca. kr , må tilleggbevilges. INNSTILLING: For bygging av Skiptvet kommunes andel av gangveg/fortau langs Rv 115`s vestside fra Rema 1000 tomta og fram til Brekkeveien bevilges kr Bevilgningen tas over disposisjonsfondet til investeringer. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for næring og teknikk den sak 20/10 Behandling: Da dette er en rein bevilgningssak fant hovedutvalget det mest riktig å ta saken til etterretning. VEDTAK: For bygging av Skiptvet kommunes andel av gangveg/fortau langs Rv 115`s vestside fra Rema 1000 tomta og fram til Brekkeveien bevilges kr Bevilgningen tas over disposisjonsfondet til investeringer. Innstillingen tas enstemmig til etterretning. Side 4 av 22

5 SKIPTVET KOMMUNE Sak 29/10 SAKSFRAMLEGG ENDRING AV GANGVEGUTBYGGING KIRKELUND - OMSORGSSENTER I ENGSKLEIVA Saksbehandler: Knut Bjørnstad Arkivsaksnr.: 09/866 Arkiv: Q21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 47/09 Hovedutvalg for næring og teknikk /10 Hovedutvalg for næring og teknikk /10 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: 1. Tilbudsskjema/Åpning av tilbud g/s-veg, Engskleiva Kirkelund skole, datert Dokumenter: 1. Kommunestyresak 36/09 (Reguleringsplan areal øst for Karlsrudkrysset) 2. Kommunestyresak 25/10 (Kommuneplanens arealdel ) Innledning/Beskrivelse. Utbygging av gangveg fra Kirkelund til Omsorgssenter vil koste langt mer en først antatt, kfr. vedlegg 1. Utbyggingen var anslått til kr. 1,5 mill, inkl. konsulentutgifter. Det er inngått avtale med Statsbygg om å dekke 50 % av utgiftene, (maks. kr ). Justert rimeligste tilbudssum samt totale konsulentutgifter ga en kostnad på ca. kr. 2,4 mill. Her var imidlertid svært store utgifter medtatt for framføring av strøm til gatelysene. Vi har gjennomgått strømforsyningsmulighetene til gatelysnettet og funnet at denne strømforsyningen kan tas direkte fra Kirkelund skole, noe som gir en innsparing på ca. kr Vi har etter dette fått beregnet ny pris på hele strekningen, samt egen pris på strekningen Kirkelund- Karlsrudkrysset. Pris hele strekning Kirkelund Omsorgssenter, inkl. konsulentutgifter blir ca. kr. 2,1 mill. Pris på strekningen Kirkelund Karlsrudkrysset, inkl. konsulentutgifter blir ca. 1,1 mill. Vurdering. Å bygge hele gangvegstrekningen Kirkelund Omsorgssenter vil kreve en tilleggsbevilgning på ca. kr Statsbygg har akseptert at kun gangvegstrekningen Kirkelund Karlsrudkrysset bygges nå. I reguleringsbestemmelsene til Reguleringsplan areal øst for Karlsrudkrysset står under rekkefølgekrav at trafikksikker skoleveg skal etableres før første bolig og omsorgssenter bygges ut. I nylig vedtatt Kommuneplanens arealdel står det under utbyggingstidspunkt at det skal være sammenhengende gang- og sykkelvegnett til skoler og sentrum før det kan gis brukstillatelse til boliger for byggeområdene ved Karlsrudengen. Trafikktellinger viser en liten trafikkmengde på Fv 265 (Engskleiva), årsdøgntrafikk ca. 300, mens Fv 264 (Sundåsveien) har en langt større trafikkmengde med årsdøgntrafikk ca (ved Kirkelundområdet). På denne bakgrunn finner administrasjonen det forsvarlig å bygge kun gangvegstrekningen Kirkelund Karlsrudkrysset i denne omgang. Vi mener dette er forenelig med både reguleringsplan og arealdelplan. Trafikksikkerhetsgevinsten i prosjektet er at barna vil slippe å gå langs den sterkt traffikerte Sundåsveien fra Karlsrudkrysset og fram til Kirkelund skole. Grunnet de forsinkelser som er oppstått under planleggingen av dette prosjektet vil det nå ikke være mulig å ha ferdigstilt ny gangveg Kirkelund Karlsrudkrysset innen som Side 5 av 22

6 Sak 29/10 er datoen for når omsorgssenteret skal tas i bruk. Realistisk ferdigstillelse er før skolestart i august. Administrasjonen anbefaler derfor at det gis dispensasjon for rekkefølgebestemmelsene til Reguleringsplan areal øst for Karlsrudkrysset. INNSTILLING: I denne omgang bygges kun gangvegstrekningen Kirkelund Karlsrudkrysset. Hovedutvalg for næring og teknikk gir dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsenes rekkefølgekrav om etablering av trafikksikker skoleveg før omsorgssenteret tas i bruk. Trafikksikker skoleveg, ny gangveg Kirkelund Karlsrudkrysset, skal være ferdigstilt før skolestart i august Behandling/vedtak i Hovedutvalg for næring og teknikk den sak 21/10 Behandling: Hovedutvalget er opptatt av at det sikres best mulig plass for ventende fotgjengere ved Sundåsveien utenfor eiendommen Engskleiva 2, gnr 56, bnr 24. Enstemmig som innstillingen. VEDTAK: I denne omgang bygges kun gangvegstrekningen Kirkelund Karlsrudkrysset. Hovedutvalg for næring og teknikk gir dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsenes rekkefølgekrav om etablering av trafikksikker skoleveg før omsorgssenteret tas i bruk. Trafikksikker skoleveg, ny gangveg Kirkelund Karlsrudkrysset, skal være ferdigstilt før skolestart i august Side 6 av 22

7 SKIPTVET KOMMUNE Sak 30/10 SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - MAMMAS PIZZA OG GRILL 2010 Saksbehandler: Evy Ruud Eng Arkivsaksnr.: 10/215 Arkiv: U63 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/10 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg /10 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Søknad fra Inass Al-sahib Bestått kunnskapsprøve om alkoholloven Uttalelse fra lensmannen Bakgrunn: Det søkes om skjenkebevilling inne for rommet som betegnes som Baren og for uteserveringen (avgrenset område utenfor terrasse). Det søkes om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (øl og vin) samt alkoholholdig drikk gruppe 3 (sprit) for lukkede selskap. For uteserveringen søkes det om skjenking i perioden Det er ikke oppgitt skjenketider i søknaden. Men i søknad om serveringsbevilling er det oppgitt åpningstider og etter samtale med søkeren er dette å forstå som omsøkte skjenketider. Det søkes om skjenketid fra kl til kl for uteservering og fra kl til kl for inneserveringen. Juridiske forhold: Bevilling gis til den for hvis regning stedet drives og som i dette tilfellet er søker og styrer. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Styrer har bestått kunnskapsprøven. Stedfortreder har ikke bestått prøven. Bevillingshaver må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffeloven, skatte- og avgiftslovgivningen og regnskapslovgivningen. Det er ingen merknader på skatteattesten. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven. Det skal innhentes uttalelse fra politiet og sosialtjenesten. Lensmannen har ingen merknader til at det innvilges skjenkebevilling. Vurdering: Stedet skal i hovedsak drives etter samme konsept som tidligere. Det har ikke kommet merknader eller klager på uteskjenkingen og det anbefales at det gis skjenkebevilling for uteserveringen i sesongen Det søkes om skjenkebevilling for sprit til lukkede selskap. I følge alkoholpolitiske retninslinjer kan dette innvilges. Det tas forbehold om at stedfortreder består kunnskapsprøve for skjenkebevilling. Side 7 av 22

8 Sak 30/10 I innstillingen tas det utgangspunkt i de alkoholpolitiske retningslinjene når det gjelder skjenketid. Det er søkt om ½ time lenger skjenketid enn retningslinjene sier for inneserveringen. INNSTILLING: 1. Mamma s Pizza og grill v/inass Al-sahib innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk fra 4,7 til 22 volumprosent (øl og vin) i serveringslokalene inne hele året. For uteserveringen gis det skjenkebevilling i perioden Det innvilges skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk (4,7 til 60 volumprosent) til sluttede selskap. 3. Skjenkebevillingen gjelder til Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Inass Al-sahib og som stedfortreder Mehmet Ali Kösgerkirik. 5. Det tas forbehold om at kunnskapsprøve for skjenkebevilling bestås for stedfortreder. 6. Skjenketidene for inneserveringen settes til kl Skjenketidene for uteserveringen settes til kl Bevillingsgebyret for år 2010 fastsettes til kr og frist for innbetaling settes til Behandling/vedtak i Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg den sak 26/10 Behandling: Innstillingen vedtatt mot 2 stemmer. VEDTAK: 1. Mamma s Pizza og grill v/inass Al-sahib innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk fra 4,7 til 22 volumprosent (øl og vin) i serveringslokalene inne hele året. For uteserveringen gis det skjenkebevilling i perioden Det innvilges skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk (4,7 til 60 volumprosent) til sluttede selskap. 3. Skjenkebevillingen gjelder til Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Inass Al-sahib og som stedfortreder Mehmet Ali Kösgerkirik. 5. Det tas forbehold om at kunnskapsprøve for skjenkebevilling bestås for stedfortreder. 6. Skjenketidene for inneserveringen settes til kl Skjenketidene for uteserveringen settes til kl Bevillingsgebyret for år 2010 fastsettes til kr og frist for innbetaling settes til Side 8 av 22

9 Side 9 av 22 Sak 30/10

10 SKIPTVET KOMMUNE Sak 31/10 SAKSFRAMLEGG RULLERING AV VEDLIKEHOLDSPLANEN KOMMUNALE BYGG Saksbehandler: Jon Arild Bjercke Arkivsaksnr.: 10/250 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/10 Hovedutvalg for næring og teknikk /10 Formannskapet / Kommunestyret Bakgrunn: Saken gjelder årlig rullering av forrige års godkjente vedlikeholdsplan, sak 20/09, sett i et 4- årsperspektiv, og skal vise det fremtidig vedlikeholdsbehovet både utvendig og innvendig for den kommunale bygningsmassen. Det er viktig at kommuneplanen rulleres hvert år, både for å kunne se det som er utført for inneværende periode, samt kunne påføre nye forhold som har oppstått i samme periode. Et annet moment er at vedlikeholdsplanen skal grovt vise det som er konkret, og det skal være rom for justeringer underveis, samt vise hva den kommunale bygningsmassen krever av bevilgninger og investeringer for å kunne opprettholde standarden for bygningsmassen. Saksutredning: Det ble i løpet av 2009 gjennomført en rekke tiltak på flere kommunale bygg i regi av krisepakken som ble bevilget sentralt. Dette medførte at en rekke nødvendige tiltak ble gjennomført, og vedlikeholdsutbedringer ble gjennomført raskere enn det ellers ville blitt gjort. Skiptvet kommune står fortsatt ovenfor flere store oppgaver for fremtidige vedlikehold, både på skoler og helseinstitusjoner. Som det fremgår av vedlagte plan gjenstår flere forhold både på Kirkelund skole, Sollia Bo & Servicesenter og Herredshuset. Dette gjelder både ventilasjonsanlegg, samt generelt løpende vedlikehold, som utskifting av vinduer, dører, samt malingsarbeider. Juridiske forhold: Det er lov og forskrift om offentlige anskaffelser som gjelder enhver kommune i forbindelse med innhenting av pristilbud og kontrahering av entreprenører ved de ulike oppgavene so gjelder. Økonomiske forhold: Vedlikeholdsplanen synliggjør ønsker og behov for det fremtidige vedlikehold av den kommunale bygningsmassen og er følgelig grunnlag for innspill til økonomiplan og de årlige budsjettene. Side 10 av 22

11 Sak 31/10 Vurdering: Rulleringen av vedlikeholdsplanen viser et grovt anslag av kostnader forbundet med vedlikeholdet av den kommunale bygningsmassen innenfor et 4-årsperspektiv. Det må være muligheter for rokkeringer og interne prioriteringer, samt nødvendige beløp sikres for akutte hendelser som vil kunne oppstå og som krever ekstra kostnader INNSTILLING. Rullering av vedlikeholdsplanen som følger vedlagt i Excel godkjennes som den foreligger. Næring og teknikk kan foreta interne rokkeringer og prioriteringer ved behov. Det vil kunne bli foretatt omrokkeringer, samt nye oppgaver kan oppstå som ikke er nevnt i planen. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for næring og teknikk den sak 17/10 Behandling: Hovedutvalget ønsker en oversikt over når de ulike tiltak er blitt utført, og hva de enkelte vedlikeholdstiltak reelt har kostet. Enstemmig som innstillingen. VEDTAK: Rullering av vedlikeholdsplanen som følger vedlagt i Excel godkjennes som den foreligger. Næring og teknikk kan foreta interne rokkeringer og prioriteringer ved behov. Det vil kunne bli foretatt omrokkeringer, samt nye oppgaver kan oppstå som ikke er nevnt i planen. Side 11 av 22

12 SKIPTVET KOMMUNE Sak 32/10 SAKSFRAMLEGG GLENNETANGEN FENICIA AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Evy Ruud Eng Arkivsaksnr.: 10/242 Arkiv: U63 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg /10 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Vedlegg 1 Søknad fra Issa Chamoun Dokumenter til saken: - Skisse over serveringsområdet - Uttalelse fra lensmann - Leiekontrakt - Firmaattest - Skatteattest - Kunnskapsprøve om alkohollovem Bakgrunn: Issa Chamoun har inngått leiekontrakt med Chibel Homsy om leie at Glennetangen Fenicia fra for å driver serveringssted. Det vises til egen søknad om serveringsbevilling. Han søker alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) og skjenkebevilling for alkohol gruppe 1,2 og 3 til lukkede selskap (øl, vin og sprit). Det søkes om skjenktider fra kl mandag torsdag samt søndager/helligdager. Fredag og lørdag søkes det om skjenketider fra kl Saksutredning: Søker vil i hovedsak ha samme type drift som tidligere med servering av mat og tilbud om lukkede selskap. Det kan være aktuelt å avholde fester med orkester. Driften vil være sesongpreget, men det søkes om bevilling for hele året. Juridiske forhold: Bevilling gis til den for hvis regning stedet drives. I dette tilfellet er bevillingshaver og styrer samme person. Styrer og stedfortreder må være 20 år og ha dokumentert kunnskaper om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Styrer har avlagt prøve etter alkoholloven, men ikke etablererprøven. Stedfortreder har ikke avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven. Bevillingshaver må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven, skatte- og avgiftslovgivningen og regnskapslovgivningen. Det er innhentet uttalelse fra lensmannen som ikke hadde noen merknader. Økonomiske forhold: Bevillingsgebyret for skjenkebevilling er minimum kr 3.500,- per år. Det har tidligere år ikke vært større omsetning (skjenking) enn det minimumsgebyret dekker. Side 12 av 22

13 Sak 32/10 Vurdering: Søknaden behandles utfra gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer. Det tar forbehold om at det ikke framkommer opplysninger som gjør at bevilling ikke bør innvilges. Likeledes må styrer avlegge etablereprøve og stedfortreder avlegge prøve i alkoholloven. I og med at det kan bli avholdt fester med innleid orkester tas det med et punkt om at virksomheten må drives uten sjenerende støy. Ved tidligere arrangement har det kommet klage fra naboer lagt unna på høy musikk. INNSTILLING: 1. Issa Chamoun innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) på Glennetangen.Skjenkeområdene er restaurant med veranda, uteområdene på hver side av kiosken og brygga. 2. Skjenketidene settes til mandag torsdag samt søndager/helligdager Skjenketidene settes til kl fredag og lørdag. 3. Issa Chamoun innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 til sluttede selskap. Skjenketiden for alkoholholdig drikk for sluttende selskap er alle dager kl Skjenkebevillingen gjelder til Bevillingsgebyret fastsettes til kr for 2010 og forfaller til betaling Som styrer for bevillingen godkjennes Issa Chamoun og som stedfortreder Aziz Kara. 7. Styrer må ha avlagt godkjent etablererprøve inn og stedfortreder må ha avlagt godkjent prøve i alkoholloven innen Det settes som vilkår at virksomheten drives uten sjenerende støy. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg den sak 28/10 Behandling: Innstillingen blei vedtatt mot 2 stemmer. VEDTAK: 1. Issa Chamoun innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) på Glennetangen.Skjenkeområdene er restaurant med veranda, uteområdene på hver side av kiosken og brygga. 2. Skjenketidene settes til mandag torsdag samt søndager/helligdager Skjenketidene settes til kl fredag og lørdag. 3. Issa Chamoun innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 til sluttede selskap. Skjenketiden for alkoholholdig drikk for sluttende selskap er alle dager kl Skjenkebevillingen gjelder til Bevillingsgebyret fastsettes til kr for 2010 og forfaller til betaling Som styrer for bevillingen godkjennes Issa Chamoun og som stedfortreder Aziz Kara. 7. Styrer må ha avlagt godkjent etablererprøve inn og stedfortreder må ha avlagt godkjent prøve i alkoholloven innen Det settes som vilkår at virksomheten drives uten sjenerende støy. Side 13 av 22

14 Side 14 av 22 Sak 32/10

15 SKIPTVET KOMMUNE Sak 33/10 SAKSFRAMLEGG KOMPETANSEFORUM - VEDRØRENDE VIDERE DRIFT - VÅREN 2010 Saksbehandler: Kjell Eivind Solberg Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/278 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/10 Formannskapet Vedlegg: Aksjonæroversikt Spørsmål og svar fra Rådmannsgruppa Saksframlegg: KompetanseForums eiere ønsker at selskapet skal medvirke til å utdanne fagpersonell til regionen Indre Østfold. KompetanseForum har derfor tatt initiativet til - og administrert - én deltids sykepleierutdanning som uteksaminerte 22 sykepleiere våren Undervisningen ble gitt i Askim av den private Høgskolen Diakonova. Finansieringen av KompetanseForums kostnader ble da sikret ved egenbetaling fra studentene. For tiden utdannes det 32 førskolelærere etter initiativ fra KompetanseForum AS med bakgrunn i behovsundersøkelse. Undervisningen blir gitt i Mysen av Høgskolen i Nesna. KompetanseForum kan ikke finansiere sine kostnader ved egenbetalinger fra studentene fordi Høgskolen i Nesna er statlig, og fordi fagene fører fram til grad eller yrkesutdanning, dette i henhold til Lov om universiteter og høyskoler og Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler. Dette er også dobbeltsjekket med Kunnskapsdepartementet. KompetanseForum AS har imidlertid framforhandlet en avtale med Høgskolen i Nesna om at de betaler kr pr år til KompetanseForum AS til å dekke kostnader direkte relatert til førskolelærerstudiet som avsluttes våren Beløpet er stort nok til å drifte det igangsatte studiet, men ikke til å utvikle nye studietilbud. Grunnet mangelen på mulighet til innkreving av egenbetaling fra studentene, har nå KompetanseForum AS ikke midler til å drive utvikling av nye studietilbud, og fremtiden er på denne måten høyst uforutsigbar. KompetanseForum AS kan heller ikke oppfylle hensikten med selskapet i hht vedtektene: 3: Selskapets virksomhet er å tilby kompetansegivende aktiviteter til privatpersoner og organisasjoner av et hvert slag. Noen hevder at det bør etableres en permanent høyskole i Indre Østfold. Dette gjøres blant annet med bakgrunn i at regionen trenger kompetansen som høgskolen kan bidra med, både i form av uteksaminerte kandidater og i form av ansatte ved institusjonen. Steder med høyskoler får dessuten ofte et ungt innovativt miljø som gavner stedet. Realitetene i Indre Østfold er at det er et i denne sammenheng relativt lite innbyggerantall på ca mennesker. Disse har i dag tilgang til Norges største, veletablerte tilbud av høyere utdanning innenfor en gjennomsnittsavstand på ca 50 km (Høgskolen i Østfold (HiØ), Universitetet for Miljø- og biovitenskap på Ås (UMB), samt tusenvis av studieplasser i Oslo). I Norge i dag er det også slik at det er de store studiestedene som trekker studentene, de små sliter med sviktende studenttilgang. Å bygge opp en høgskole i Indre Østfold vil kreve svært store økonomiske ressurser tilknyttet en betydelig økonomisk risiko. En foreløpig konklusjon Side 15 av 22

16 Sak 33/10 synes å bli at det neppe er realistisk å bygge opp en permanent høyskole i Indre Østfold som kan overleve økonomisk. KompetanseForum AS sin grunnidé er god ut fra et slikt bakteppe. Organisasjonen skal og kan tilby fleksible behovstilpassede kompetansegivende aktiviteter til befolkningen i Indre Østfold. Gjennom praksis har da også selskapet vist at det har evne til å gi voksne mennesker som er etablert i Indre Østfold en etterspurt utdanning i eget nærmiljø. Det betyr i neste omgang at kommunene i Indre Østfold tilbys over gjennomsnittet stabil arbeidskraft innenfor fagområder hvor det i dag er vanskelige bemanningssituasjoner, og hvor det av arbeidsgiverne er gitt en rekke midlertidige ansettelsesdispensasjoner, for eksempel i barnehager og i omsorgsinstitusjoner. KompetanseForum AS er trolig det nærmeste Indre Østfold kan komme å ha et høgskoletilbud innenfor akseptabel økonomisk risiko, og som samtidig kan bidra til å dekke mye av regionens reelle behov for mennesker som innehar en ønsket kompetanse. Uten KompetanseForum AS er det vanskelig å se at det vil bli gitt tilbud om høyere utdanning lokalisert i regionen. Etterspørsel etter nye studier er ennå så god at man må anta at det ville være enkelt å fylle opp nye studentkull innenfor både sykepleie og førskolelærerutdanning. Trolig ville også andre utdanningstilbud innenfor fagutdanninger som er mye benyttet i det offentlige (psykiatri, vernepleie, ingeniør mfl) greit kunne fylles opp. Erfaringer fra de nesten 10 årene KompetanseForum AS har eksistert, viser at kostnader til ordinær drift er ca kr pr år. Kostnader knyttet til utvikling av nye studietilbud er ca kr pr år. Historisk har kommunenes økonomiske bidrag til KompetanseForum AS gjennom 10 års drift utgjort innbetalt aksjekapital (tegnet for kr pr aksje, pålydende kr 2.000). Alle Indre Østfold-kommunene er aksjonærer unntatt Aremark, se vedlegg. På denne bakgrunn ble det fattet vedtak i den ordinære generalforsamlingen i mai 2009 om at KompetanseForum AS sin situasjon skulle behandles særskilt i ekstraordinær generalforsamling i november I den ekstraordinære generalforsamling ble det fattet følgende enstemmige vedtak: Driften av KompetanseForum AS fortsetter. Finansieringen av kostnader til drift og utvikling dekkes opp med innbetalinger fra de kommunale aksjonærene. Dette gjøres ved at alle kommunene årlig innbetaler et grunnbeløp på kr hver og i tillegg en sum på kr 2,00 pr innbygger, til sammen ca kr Kostnader knyttet til gjennomføring av hvert enkelt studietilbud, finansieres særskilt. KompetanseForum AS skal konsentrere aktiviteten om å gi studietilbud av lengre varighet, helst ett år eller lenger. Dette vedtaket skal behandles politisk i eierkommunene og blant de øvrige eierne innen utgangen av april 2010 Side 16 av 22

17 Sak 33/10 Saken ble behandlet av Indre Østfold Regionråd , og de fattet da slik enstemmig beslutning: Indre Østfold Regionråd anbefaler at kommunene i Indre Østfold som har aksjer i KompetanseForum AS, gir sin tilslutning til vedtaket fattet i ekstraordinær generalforsamling Skiptvet kommune For Skiptvet kommune betyr forslaget at Skiptvet betaler kr pr år for å opprettholde Kompetanseforum AS. Når og hvis det blir aktuelt å utdanne personer i regi av Skiptvet kommune, så kommer slike kostnader i tillegg. Hva det vil koste er avhengig av hva slags utdanning det er snakk om, om det finnes andre tilskuddsordninger som kan utnyttes osv. For høgskolegruppen er det sansynelig at tilleggskostnadene vil være kr pr år. Skiptvet kommune har hittil hatt en sykepleier som har tatt sin utdanning gjennom Kompetanseforum AS. Den gang fikk sykepleierutdanningen et stort tilskudd fra Fylkesmannen, slik at kostnadene for Skiptvet kommune ble beskjedne. Ingen av Skiptvet kommunes ansatte deltar i utdanningen av førskolelærere som Kompetanseforum AS nå driver. Det er vanskelig å vurdere nytten av Kompetanseforum AS. Skiptvet kommune har tradisjon for å støtte de fleste interkommunale ordninger som regionrådet anbefaler. INNSTILLING: 1. Skiptvet kommune kommune ønsker at driften av KompetanseForum AS skal fortsette 2. Skiptvet kommune ønsker å bidra til dette ved årlig innbetaling av et grunnbeløp på og i tillegg kr 2 pr innbygger 3. Beløpet, kr dekkes fra reservekontoen Side 17 av 22

18 SKIPTVET KOMMUNE Sak 34/10 SAKSFRAMLEGG TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2010 Saksbehandler: Kjell Liborg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 10/280 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/10 Formannskapet / Kommunestyret Bakgrunn: Forskrift om årsbudsjett for kommuner sier i 10 at administrasjonssjefen skal legge fram rapport for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til vedtatt budsjett. Det betyr i praksis en rapport etter 4 mnd drift og en rapport etter 8 mnd drift. Rapporten etter 8 mnd drift sammenfaller med salderingen av budsjettet som gjøres etter sommerferien. I tillegg til tertialrapportene som behandes i formannskap og kommunestyret, lager alle virksomhetene måndedlige rapporter til rådmann og økonomi- og personalsjef som omhandler drift, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og økonomi. Saksutredning: Etter 4 mnd drift ser situasjonen slik ut: Alle tall i hele tusen B 2010 Regnskap 4 mnd Forbruk i % Sentraladministrasjonen Kirkelund Vestgård Barnehage * Kultur Pleie- og omsorg NAV Næring og teknikk Inntekter * Det er ikke ført statstilskudd til barnehage, derfor er nto utgift så høy. På utgiftsartene ligger barnehagen ihht budsjett når det gjelder lønn (36%) og kjøp av varer og tjenester (19%). På kjøp av tjenester og overføringer ligger prosenten på 50. Dette skyldes at det er utbetalt kommunalt tilskudd og statstilskudd til den private barenehagen for 1. halvår For alle virksomhetene samlet er forbruket fordelt på utgiftsarter som følger: Utgiftsarter: Forbruk Lønn 0 36 % Drift % Kjøp av tjenester 3 32 % Overføringer 4 31 % Salgsinntekter 6 16 % Refusjoner 7 18 % Overføringer 8 10 % Forbruk etter 4 mnd drift skal være omtrent 35% samlet lønn 36% og øvrig drift 33%. Side 18 av 22

19 Sak 34/10 Regnskapet er ikke à jour når det gjelder føring av inntekter. Pengene har kommet på kommunens bankkonto, men er ikke ført inn i regnskapet. Det ser derfor ut som vi har fått lite inntekter fra bla skatt og rammetilskudd. Lønn og drift er imidlertid àjour da dette blir kontert samtidig med at lønn blir utbetalt og regninger betalt. Lønn utgjør 67% av budsjettet og er den viktigste utgiftsarten i forhold til budsjettkontrollen. Etter 4 mnd lønn skal denne posten være på 36% hvilket den også er. Samtid er det kommet inn 2,5 mill kr i sykelønnsrefusjon. Dette er ikke budsjettert og kan sees mot lønnsutgiftene (sykevikar). Det betyr at lønnsutgiftene ligger noe under budsjett etter 4 mnd. Barnevernet har varslet om flere kostnadskrevende barenvernssaker som blant annet skal behandles i fylkesnemnda. Foreløpig holder barnevernet sin budsjettramme. For flere poster i budsjettet er det utbetalt beløp for hele året eller halve året. Dette gjelder bla forsikringer, andel i interkommunale ordninger mv. Forbruksprosenten blir da stor i forhold til periodiseringen, men dette vil jevne seg ut i løpet av året. Avvik fra budsjett: Annonser det er så langt brukt 50% av budsjettet. Det er flere dyre annonser på våren enn på høsten blant annet stillingsannonse skolene. Men denne posten må vurderes i forbindelse med salderingen. Smikt (Smaalensveven IKT) har varslet en tilleggsregning til kommunene som følge av underskuddet i For Skiptvet sin del blir det et tillegg på 1,3 mill kr. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjettet. På ansvaret for lærlinger ligger lønnsutgiftene på 45%. Dette skyldes i hovedsak at det ikke er noen lærlinger på laveste lønn 1. halvår. Fra høsten er det gitt tilbud til 1 lærling mer enn budsjettert. Dette for å gi tilbud til alle lærlinger som er fra Skiptvet. Lønn til lærlinger må sees på i budsjettsalderingen når vi vet om alle takker ja til lærlingeplassene. Miljørettet helsevern. Utgiften vil bli kr høyere enn budsjettert. På inntektssiden er det vedtatt at utbyttet fra Østfold Energi for Skiptvet kommune blir 3 mill kr mot budsjettert 1,5 mill kr. Vurdering: Gjennomgangen av regnskapet etter 4 mnd drift viser at det ikke er noen forhold som på nåværende tidspunkt må gjøres noe spesielt med. Den løpende driften er under kontroll og da spesielt lønnsutgiftene. Når regnskapet nå er ferdig må det sees spesielt på hvilke tiltak som må iverksettes for å komme à jour med regnskapsføringen. De forhold som er påpekt under avvik fra budsjettet kan tas opp i forbindelse med 2. tertialrapport (budsjettsalderingen). INNSTILLING: Side 19 av 22

20 Sak 34/10 Budsjettrapporten for 1. tertial ras til orientering. Side 20 av 22

21 SKIPTVET KOMMUNE Sak 35/10 SAKSFRAMLEGG AKTUELLE ORIENTERINGER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 10/282 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 35/10 Formannskapet Side 21 av 22

22 SKIPTVET KOMMUNE Sak 36/10 SAKSFRAMLEGG ÅPEN POST Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 10/282 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/10 Formannskapet Side 22 av 22

MØTEINNKALLING. På møtet vil virksomhetslederne orientere om årsmelding/regnskap og innspill til økonomiplanen for hver sine virksomheter.

MØTEINNKALLING. På møtet vil virksomhetslederne orientere om årsmelding/regnskap og innspill til økonomiplanen for hver sine virksomheter. SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Herredshuset Møtedato: 18.05.2010 Tid: 18.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. På

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 18.05.2010 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Odd-Ingar Widnes, Mats Petter Sydengen, Ragnhild Søby Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen,

Detaljer

Før møtestart blir det befaring i Idrettsveien 14 A og B (Morten Borger)

Før møtestart blir det befaring i Idrettsveien 14 A og B (Morten Borger) SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Herredshuset : 27.04.2010 Tid: kl.18.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret på tlf. 69806000 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne-Grethe Larsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes,

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Møtedato: 25.09.2012 Tid: 18.30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Møtedato: 25.09.2012 Tid: 18.30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: : 25.09.2012 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 08.05.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Marit Tangen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: kl. 18.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: kl. 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: kl. 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Cecilie Agnalt, Torgunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkallingen og saksliste Merknader: Behandlede saker: 40/11 48/11

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkallingen og saksliste Merknader: Behandlede saker: 40/11 48/11 SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.09.2011 Tid: kl. 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Villy Biman og Odd-Ingar Widnes Varamedlemmer: Kåre Haug

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 26.05.2009 Tid: 18.30 Til stede på møtet:

SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 26.05.2009 Tid: 18.30 Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 26.05.2009 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Cecilie Agnalt, Torgunn Skjelle Sollid, Jorunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Anne-Grethe Larsen, Ole-Kristian

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/09 09/439 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/09 09/439 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: 18.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806006 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Astrid

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Til stede Medlemmer: Berit Langenes Mysen, Erik M. Unaas, Inger Lise Floeng, Jan Fredrik

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 07.09.2010 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 23/13 13/267 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 23/13 13/267 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunehuset : 14.05.2013 Tid: 18.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Etter møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 14.03.2007 Tid: KL. 18.30 Til stede på møtet Medlemmer: Torgunn S. Sollid, Cecilie Schie, Viveke

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 30.06.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 12:00-12:30 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.03.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Kirsten Koffeld Iversen, Roy Sletner, Jorunn Lilleng,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: 09.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf 78985320. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 26.05.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Martin Wittingsrud Marit Tangen Lisbet Narvestad Grenager

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/966 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OX STEAK HOUSE STEINKJER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Ole Kristian Skjelle, Anne Grethe

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen, rådhuset Dato: 26.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10. MØTEPROTOKOLL Livsløp Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset : 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Jarle Svanem, Ingeborg Volden, Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SKIPTVET KOMMUNE. Hovedutvalg for næring og teknikk. Møtested: Skiptvet Herredshus Møtedato: Tid: 18.30

MØTEPROTOKOLL SKIPTVET KOMMUNE. Hovedutvalg for næring og teknikk. Møtested: Skiptvet Herredshus Møtedato: Tid: 18.30 SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet Herredshus Møtedato: 24.04.2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Barne- og ungdomsrepr. Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 06.03.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 LOVISENBERG FAMILIECAMPING - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 10.06.2008 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes, Ragnhild Søby, Dag Søby

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 11/09 09/215 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 11/09 09/215 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Herredshuset : 24.03.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til Wenche T. Eng på tlf. 69806080 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015 Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 10.02.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 10.02.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 10.02.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Anne Grethe Larsen, Villy Biman Varamedlemmer: Bjørg Kile, Hermann

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 08.06.2010 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Ole Kristian

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/1696 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HOTEL SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/1696 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HOTEL SANDNESSJØEN AS Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.09.2013 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 23.04.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 23.04.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 23.04.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Barne- og Ungdomsrepr: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201633418-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 26. januar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS

Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS Emil-Lion Nomat Deres ref: Molovegen 3 A Vår ref: 16283/2017 6004 Ålesund Saksnr: 2017/2297 Dato: 13.12.2017 Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS Viser til ovennevntes

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 18.03.2015, saksnr. 9/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 07.06.2011 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 07.06.2011 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 07.06.2011 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ranghild Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen,

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Helse- og sosialutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 15:00 Sted: Møterom HOS, Helse- og servicesenteret Arkivsak: 12/00442 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredhuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredhuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredhuset Møtedato: 27.01.2010 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.05.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Erik Ringstad, Mats Petter Sydengen, Willy Biman Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Haakon N. Grenager Fra adm. (evt. andre): Per

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Odd Ivar Gladsø til sak 132/08 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.06.2010 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.06.2010 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 01.06.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget Dato: 30.08.2017 kl. 15:30 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest på tlf 32068300

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: 23.08.2016 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon 72

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200016026-161 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. mars

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 02.11.2011 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 48/11 INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag)

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 02.10.2009 Tid: 09.30 (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad Klepp kommune Solavegen 1 Postboks 25 4358 Kleppe : 51 42 98 00 E-post: postmottak@klepp.kommune.no Hjemmeside: http://www.klepp.kommune.no Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad Bevillingstype

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.09.2009 Tid: 18.30 Til stede på møtet:

SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.09.2009 Tid: 18.30 Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.09.2009 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Cecilie Agnalt, Alf Ivar Torsvik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.03.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Alle medlemmer tilstede Forfall: Kåre Haug Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 18.08.2009 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Kari H. Heia, Alf I. Torsvik,

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-132 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 17.02.2014 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJENKEBEVILLING TIL NYTT DRIFTSSELSKAP - KARMØY KYSTKULTURSENTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.06.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ole Kristian Skjelle, Øyvind Lund. Kåre Haug kom til behandlingen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201516956-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Fagnotat - Møllaren Café, Wolffs gate 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Møllaren Café, Wolffs gate 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201330946-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 18.10.11 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Av 9 medlemmer møtte 9 medregnet møtende vararepresentanter. SAKLISTE

VEDTAKSPROTOKOLL. Av 9 medlemmer møtte 9 medregnet møtende vararepresentanter. SAKLISTE EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 02.05.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: 18.30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: 18.30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201511301-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven. Skiptvet kommune

Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven. Skiptvet kommune Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven Skiptvet kommune 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret xxxxx i sak xxx kjell/rådmann/alkoholloven/retningslinjer for bevillinger 1 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører(s)

Bjørn Iversen Ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.05.2016 OBS tirsdag Tid:

Detaljer