MØTEINNKALLING SAKSLISTE 171/05 04/3044 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FOR 2005 TIL 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 171/05 04/3044 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FOR 2005 TIL 2006"

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl NB! Merk tiden Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Fra kl til kl blir det en orientering ved Kolumbus vedr. nytt ruteopplegg på Haugalandet. Det vil også i løpet av møtet bli en orientering om strategisk reiselivsplan for Karmøy Fra kl blir det avvikla to ekstraordinære generalforsamlinger (Industripartner Karmøy AS og Karmøy Produksjon AS), og møte i partssammensatt utvalg, arbeidsgiverpolitisk utvalg og valgstyret. Det henvises til innkallinger i egen sending. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 170/05 04/1394 ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER /05 04/3044 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FOR 2005 TIL /05 05/3446 EIENDOMSSKATT - BEGJÆRING OM OMTAKSTER PR /05 04/205 SKOLEBIBLIOTEK/FOLKEBIBLIOTEK 174/05 05/3212 FORESPØRSEL OM KJØP AV TOMT - SAGA PRODUCTS AS 175/05 05/3068 FYLKESVEGPLAN

2 176/05 05/3319 PILOTANLEGG FOR OFFSHORE VINDMØLLE 177/05 05/77 REFERATLISTA 178/05 00/1533 BUDSJETTREGULERING: P363 UTSTILLINGER NORDVEGEN HISTORIESENTER 179/05 05/78 EVENTUELT Karmøy rådhus, sign. sign.

3 Sak 170/05 ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2005 Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 04/1394 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 170/05 Formannskapet Forslag til vedtak: Karmøy formannskap tar vedlagte økonomirapport per oktober 2005 til orientering. Side 3 av 25

4 Sak 170/05 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken: I tråd med vedtatt prosedyre for økonomisk rapportering til formannskap og kommunestyre har budsjettkontoret utarbeidet økonomirapport per 31. oktober Rådmannens kommentar: Vedlagte talloversikter viser at driftsregnskapet per 31. oktober viser et positivt avvik på 75 millioner kroner. Kroner 15 millioner av disse er rent teknisk avvik, da dette er midler som skal overføres til finansiering i investeringsbudsjettet, uten av posteringen er foretatt ennå. Avvik innen skatt og rammetilskudd er netto sett stort sett i balanse, slik at den løpende driften for øvrig viser ca kroner 60 millioner bedre enn forventet per oktober. Talloversikten viser at det er gjennomgående positive tall i de fleste funksjoner. Det eneste negative av betydning er merforbruket på kroner 7,5 millioner innen pleie, omsorg og hjelp i institusjon. Store deler av dette avviket reguleres imidlertid i november. Noe av forklaringen til det positive resultatet så langt skyldes at enkelte inntekter har kommet tidligere enn forventet, og at enkelte utgifter blir belastet senere enn forventet. Videre ble det i juni måned regulert inn en del budsjettmidler fra fonds. Med resultatet så langt i år, kan det synest som om dekningen kunne vært gjort ved å regulere andre budsjettposter i opprinnelig budsjett. Samlet sett vil dette imidlertid ikke dekke opp for hele det positive resultatet så langt i år, slik at vi forventer et positivt regnskapsresultat når året er omme. I vedlagte oversikter er det kommentert avvik på KOSTRA-funksjoner. Når det gjelder investeringer så viser oversikten at det er benyttet kroner 131 millioner per oktober måned (inkludert kroner 15 millioner til Startlån). Her er de største investeringene innen skolebygg og VAR-sektor, samt sluttfinansiering av Norvegen Historiesenter. Når det gjelder skolebygg så er det blant annet benyttet kroner 12 millioner til Grindhaug skole, kroner 9 millioner til Ådland skole, kroner 5 millioner til Åkra skole, og 7 millioner til minihallen ved Avaldsnes skole. Rådmannens konklusjon: Karmøy formannskap tar vedlagte økonomirapport per oktober 2005 til orientering. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 4 av 25

5 Sak 171/05 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FOR 2005 TIL 2006 Saksbehandler: Kjell Noremark Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 04/3044 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 171/05 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy formannskap godkjenner rådmannens innstilling i fremlagte spesifiserte søknad om overføringer av ubrukte driftsmidler fra 2005 til Det forutsettes budsjettdekning ved regnskapsavslutningen for 2005, og at midlene registreres som budsjettreguleringsposter i Ubrukte midler i investeringsregnskapet overføres til år 2006, og blir vurdert når prosjektene er avsluttet. Ubrukte budsjetterte driftsmidler til investeringsprosjekter vedtas avsatt til investeringsfond, og rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere avsatt beløp til de respektive prosjektene i Alle øremerkede tilskudd fra stat, fylkeskommune, kommune eller andre som ikke er benyttet ved årets utgang overføres til 2006, inklusiv eventuell ubrukt kommunal andel. 4. Ubrukte midler bevilget til avdrag på lån, avsettes, hvis overskudd, til fond øremerket til nedbetaling av lån. 5. Eventuelle ubrukte midler av bevilgninger som blir gitt i kommunestyret , og formannskapsmøte , overføres til 2006 Side 5 av 25

6 Sak 171/05 Innledning: I samsvar med kommunens delegasjonsreglement i økonomiske saker vedrørende punktet Ubrukte midler, avsetning til fond etc., er det søkt om overføring av budsjettmidler fra Søknaden er gjennomgått og rådmannens innstilling fremgår av vedlegget til denne sak. I vedlegget er det også en kort orientering om de enkelte beløp som søkes overført. I vedlegget er det også en oversikt over EU-midler øremerktet til prosjekter der Ped.senter deltar, og som overføres. I vedlegget er det også tatt med søknad om overføring der beløpet ennå ikke er avklart. Dette gjelder i all hovedsak beløp som består av øremerkede tilskudd i kombinasjon med kommunale bevilgninger, og der beløp ikke vil være klart før årsavslutningspostene er på plass. Oversikt i vedlegget. For å systematisere søknadene er disse inndelt i 4 grupper. Nummer på gruppen som det enkelte beløp tilhører står i kolonnen gruppe til venstre for beløpet som søkes overført. Gruppe 1 Pågående driftsprosjekter Dette er løpende prosjekter som for eksempel Avaldsnesprosjektet. Gruppe 2 Statstilskudd og andre tilskudd Dette er øremerkede tilskudd fra stat, fylkeskommune, kommune og andre. De oppførte beløp er for det meste anslag fordi det er først når regnskapet er oppgjort at rest ubrukte midler fremkommer. Det er disse restmidlene som overføres. Midlene skal bare brukes til de øremerkede formål, og ubrukte midler må enten overføres eller tilbakebetales hvis midlene ikke brukes til formålet. Gruppe 3 - Ordinære driftsposter Dette gjelder ordinære overføringer fra driftsbudsjettet 2005 til driftsbudsjettet Midlene overføres til disposisjonsfond til det formål som er angitt. En kort begrunnelse/orientering er gitt i vedlegget. Gruppe 4 Driftsmidler til investeringsregnskapet Ubrukte driftsmidler til vedtatte investeringsprosjekter skal følge prosjektet til det er avsluttet. Disse midlene overføres automatisk, og det er derfor ikke vist noe beløp her. Oversikt over disse beløpene vil bli gitt i forbindelse med regnskapsavslutningen. Generelt For å lette kontrollen med bruken av de overførte midlene i budsjettet for 2006, bør det vedtas at slike midler skal budsjettreguleres i Dette vil også være til hjelp i den økonomiske oppfølgingen i løpet av året med tilhørende rapportering til folkevalgte. Når budsjettet for 2007 skal settes opp, vil det likevel være opprinnelig beløp for 2006 som er sammenligningsgrunnlag. (Overførte midler tas ikke med). Side 6 av 25

7 Sak 171/05 I henhold til retningslinjer for beregning av selvkost, vil eventuelle regnskapsoverskudd/underskudd innen VAR-sektoren avsettes til/tas fra selvkostfond, som øremerket til regulering av avgift. Rådmannens vurdering/innstilling: Fremgår av vedlegget i saken. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 7 av 25

8 Sak 172/05 EIENDOMSSKATT - BEGJÆRING OM OMTAKSTER PR Saksbehandler: Bjørg Halleraker Einarsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/3446 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 172/05 Formannskapet Forslag til vedtak: Karmøy formannskap godkjenner den gjennomførte omtakseringa for eiendomsskatt i samsvar med forelagte oppgave. Side 8 av 25

9 Sak 172/05 Side 9 av 25

10 Sak 173/05 SKOLEBIBLIOTEK/FOLKEBIBLIOTEK Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 04/205 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 44/05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Formannskapet Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur behandlet saken i møte , sak 44/05 Eventuelt, pkt. 8 Behandling Grant Hinderaker fremmet følgende forslag: Hovedutvalg skole- og kultur ønsker å få utredet en sak om mulighetene for nedlegging av skolebiblioteket der folkebiblioteket har filialer i samme bygg. Vedtatt tatt opp til avstemning. Hinderakers forslag fikk 4 stemmer og falt. (3Frp, 1H) Hinderaker anket saken inn for formannskapet. Hinderakers forslag fikk 3 stemmer (3Frp) og ble dermed anket inn for formannskapet. Hovedutvalg skole og kultur behandlet saken i møte , sak 44/05 Eventuelt, pkt. 8 Behandling Grant Hinderaker fremmet følgende forslag: Hovedutvalg skole- og kultur ønsker å få utredet en sak om mulighetene for nedlegging av skolebiblioteket der folkebiblioteket har filialer i samme bygg. Side 10 av 25

11 Sak 174/05 Vedtatt tatt opp til avstemning. Hinderakers forslag fikk 4 stemmer og falt. (3Frp, 1H) Hinderaker anket saken inn for formannskapet. Hinderakers forslag fikk 3 stemmer (3Frp) og ble dermed anket inn for formannskapet. Side 11 av 25

12 Sak 174/05 Side 12 av 25

13 Sak 174/05 FORESPØRSEL OM KJØP AV TOMT - SAGA PRODUCTS AS Saksbehandler: Synnøve K. Medhaug Arkiv: 611 &55 Arkivsaksnr.: 05/3212 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 174/05 Formannskapet Forslag til vedtak: Formannskapet imøtekommer søknad fra Saga Products A/S om kjøp av næringstomt på Vestheim. Tomtepris er kr.250,00 pr.m2 tomtens areal er ca. 1250m2. Det skal inngås standard kjøpekontrakt med kommunen i forbindelse med kjøpet. Side 13 av 25

14 Sak 174/05 Side 14 av 25

15 Sak 174/05 SAKSFRAMSTILLING FORESPØRSEL OM KJØP AV TOMT SAGA PRODUCTS A/S Viser til mottatt søknad fra Saga Products A/S datert om kjøp av tomt på Bygnes/Vestheim. Fakta/saksopplysninger: Saga Products A/S er et aksjeselskap etablert sommeren 2004 i Kopervik, som driver med import av sanitærutstyr for videresalg til forhandlere over hele landet. Firmaet er i dag etablert i søkers privatbolig, hvor kjelleren fungerer som showrom lagerlokalene for varene har de på leiebasis i en annen plass. Nå begynner firmaet å vokse seg større, som en må si er svært positivt, slik at plassmangel og det som følger med framkommelighet for kunder presentasjon av produktene o.s.v. blir et problem. Dersom ønsker søker å etablere seg i eget næringsbygg på Vestheim. Søker ønsker å sette opp et bygg på 20m x 12,5m ca. 250m2. Rådmannens kommentarer: Det er viktig kan kommunen kan tilrettelegge næringsområder og kunne tilby interessante næringsområder for slike nyetablerte firmaer. Rådmannens konklusjon: Etter en samlet vurdering tilrår rådmannen at søknaden imøtekommes. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 15 av 25

16 Sak 175/05 FYLKESVEGPLAN Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 05/3068 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 175/05 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Karmøy formannskap viser til forslag til fylkesvegplan og ingen vesentlige merknader til forslaget. 2. Karmøy formannskap forutsetter at Karmøy kommune i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Haugesund kommune i løpet av våren 2006 kan gjennomføre en utredning med tanke på å finne den samfunnsmessige beste disponering av de 25 millioner kroner som er foreslått disponert til Skrevegen i perioden. Side 16 av 25

17 Sak 175/05 FYLKESVEGPLAN Fylkesrådmannen i Rogaland har sendt forslag til fylkesvegplan ut på høring. Frist var satt til 7. november, men det er gitt en administrativ fristforlengelse slik at høringsuttalelser som foreligger før fylkestingets behandling i desember vil bli lagt fram i forbindelse med sluttbehandlingen. Innholdet i planen: Generelt: Samlet foreslås det i planperioden investert 322 mill kroner i fylkesveger eller 80,5 mill kroner per år. Dette tilsvarer nivået i fylkeskommunens budsjettet for I henhold til fylkeskommunens økonomiplan for skal det gjennomføres en opptrapping til 90 mill for veginvesteringene. Om man greier å følge opp dette i årsbudsjettet, blir det ytterligere bli 9,5 mill til årlige investeringer. Til drift og vedlikehold foreslås det totalt 339 mill kroner eller 84,8 mill kroner per år. Spesielt for Karmøy kommune: I forslaget til investeringsbudsjett er Skrevegen oppført med totalt 25 mill kroner fordelet med 6 mill i 2006, 10 mill i 2007 og 9 mill i I praksis betyr dette at arbeidene ikke kan påbegynnes før tidligst i Det foreligger godkjent reguleringsplan for prosjektet, men detaljprosjektering er ikke gjennomført. Det er heller ikke startet grunnforhandlinger for prosjektet. I planen foreslås også snuplassen i Ytre Røyksund og fylkesveg 845 fra Hauge til Vikshåland omklassifisert til kommunal veg. Det vises for øvrig til det vedlagte sammendrag av forslaget til plan. Rådmannens kommentarer: Rådmannen har ingen vesentlige merknader til forslaget til fylkesvegplan. Det hadde naturligvis vært ønskelig at flere prosjekter på Karmøy hadde kommet med i planen. I denne sammenheng er det kanskje den nye forbindelsen mellom østre og vestre Veaveg det som er mest aktuelt og som vil ha den største gevinst for trafikkavviklingen i kommunen. Men med de begrensede midler som er til rådighet, er det positivt at en har funnet plass til opprusting av Skrevegen. Nå er imidlertid situasjonen den at etter at reguleringsplanen for dette prosjektet ble godkjent, er dette området på grunnlag av en regional planprosess, sett på som et framtidig utbyggingsområde. Det er derfor etter rådmannens vurdering ikke sikkert at en investering i Skrevegen er den mest kostnadseffektiv bruk av 25 millioner kroner. I dette Side 17 av 25

18 Sak 175/05 prosjektet er det for eksempel ikke avsatt midler til en utbedring av krysset med E134, et kryss som mange betrakter som farlig. Det kan kanskje være slik at for eksempel en bygging av nye Eikjeveg fram til det framtidige 2-plankrysset i Skåredalen er en bedre samfunnsmessig disponering av midlene. Det er imidlertid ikke gjennomført noen planlegging av dette prosjektet, ei heller foreligger det noe kvalitetssikret kostnadsoverslag. Rådmannen vil imidlertid foreslå at det blir gitt åpning for at det i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Haugesund kommune gjøres noen alternativvurderinger for å finne den samfunnsmessig beste disponering av de foreslått 25 millioner til Skrevegen. Konklusjonen kan naturligvis bli at en opprustning av Skrevegen er den beste løsning, men med det tidsaspektet en her ser, vil det etter rådmannens vurdering være tid til å gjennomføre noen alternativvurderinger. Rådmannen vil derfor foreslå at dette blir påpekt i Karmøy kommunes høringsuttalelse. For øvrig har rådmannen ingen vesentlige merknader til det foreliggende forslag til fylkevegplan Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 18 av 25

19 Sak 176/05 PILOTANLEGG FOR OFFSHORE VINDMØLLE Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 05/3319 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 176/05 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Karmøy formannskap har ingen vesentlige innvendiger til at det blir gitt konsesjon for etablering av et demonstrasjonsanlegg for offshore vindkraft utenfor Karmøy. 2. Formannskapet vil peke på at det i tillatelsen til etablering blir tatt hensyn til fiskeriinteressene i området. 3. Formannskapet har ingen vesentlige merknader til den foreslåtte lokalisering av ilandføringen av strømkabelen fra anlegget. Side 19 av 25

20 Sak 176/05 PILOTANLEGG FOR OFFSHORE VINDMØLLE Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oversendt søknad fra Norsk Hydro Produksjon AS om konsesjon for et demonstrasjonsanlegg for offshore vindkraft utenfor Karmøy. Søknaden gjelder etablering av et anlegg med installert effekt på 2-3 MW med 22kV tilknytning til etablert kraftnett på land. Alternative lokasjoner er vist ca 10 km fra land. Formannskapet fikk en kort orientering om prosjektet i møte 14. november. Kopi av konsesjonssøknaden vedlegges til orientering. Rådmannens kommentarer: Rådmannen ser den foreliggende konsesjonssøknad som en oppfølging av nasjonal politikk for å utnytte fornybare energikilder og som sådan er det positivt at norsk industri tar den utfordringen dette er. Med den beliggenhet som Karmøy har, er det ikke uventet at flere prosjekter som har som mål å utnytte vind- eller bølgekraft er blitt lokalisert i eller i nærheten av kommunen. Den foreliggende konsesjonssøknad gjelder et anlegg plassert ca 10 km fra land og med en ilandføring av strømkabelen fra anlegget i Røyrvika nord for Syreneset. Konkurrerende arealbruk i sjøområdet er ulike former for fiskeri og rådmannen forutsetter at den konkrete plasseringen av anlegget blir gjort i samråd med representanter for fiskeriinteressene. Dette er da også forutsatt i konsesjonssøknaden. Ilandføringen av sjøkabelen fra anlegget er foreslått i Røyrvika nord for Syreneset. Området er vist til LNF-område i kommuneplanen og rådmannen kan ikke se at det er negative konsekvenser knyttet til ilandføring som foreslått. Rådmannen forutsetter at nødvendige terrengarbeider blir utført på en skånsom måte og at terrenget blir tilbakeført til opprinnelig tilstand etter arbeidene. På bakgrunn av det som er sagt over og med de forutsetninger som det er pekt på, har rådmannen ingen innvendinger mot at det blir gitt konsesjon som omsøkt. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 20 av 25

21 Sak 177/05 REFERATLISTA Saksbehandler: Jostein Espeset Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/77 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 177/05 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Haugalandrådet protokoll fra møtet Karmsund Havnevesen protokoll fra møtet Melding om politisk vedtak Fylkesplan for Rogaland Karmøy kommunes aksjer pr Ferjesambandet til Skudeneshavn, Rogaland. Vitalisering og bedre utnyttelse av ferjekapasiteten. 6. Oversitting og kapasitetsproblemer i Boknafjordsambandet 7. Endring i Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 8. NAV-reformen noen hovedpunkter og viktige milepæler 9. Karmøy folkehøgskule 100 års jubileum søknad om støtte til piano Side 21 av 25

22 Sak 178/05 BUDSJETTREGULERING: P363 UTSTILLINGER NORDVEGEN HISTORIESENTER Saksbehandler: Marit Synnøve Vea Arkiv: C51 Arkivsaksnr.: 00/1533 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 178/05 Formannskapet Forslag til vedtak: Budsjett 2005, P363 Utstillinger Nordvegen Historiesenter, reguleres i henhold til vedlagte oppstillinger. Vedtaket er avgjort etter 13 Utvidet myndigheter i hastesaker Side 22 av 25

23 Sak 178/05 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken: Innen årsskiftet må Karmøy kommune levere sluttrapport med revidert regnskap til Kulturdepartementet for P194 Bygging Nordvegen Historiesenter og P363 Utstillinger Nordvegen Historiesenter. Rapporten må blant annet dokumentere at tilskuddene er brukt etter intensjonene. Før sluttrapport og regnskap kan sendes Kulturdepartementet, må det gjennomføres en del budsjettreguleringer som er vedtatt av Styringsgruppa for Avaldsnesprosjektet. Dette gjelder MVA-kompensasjon til utstillingene, renter av sponsormidler og utgifter belastet utstillingsprosjektet som skal belastes byggeprosjektet.(se vedlegg) Før regnskap for byggeprosjektet kan sendes til Kulturdepartementet, må utgifter til P-plass ved kommende kirkegård, grøfting og forbedring av Kong Augvalds veg fra R14 og fram mot prestegården skilles ut fra regnskapet. Disse tiltakene var ikke med i den opprinnelige søknaden til Kulturdepartementet, og departementet godkjenner ikke dette som en del av utviklingen av Tusenårsstedet Avaldsnes. Innen årsskiftet vil kommunen også: - Be Kulturdepartementet om å få utbetalt kr 3 mil som ble bevilget til Utstillingsavdeling for ny forskning i Nordvegen Historiesenter (Tippemidler, bevilget juli 2005). - Be fylkeskommunen om å få utbetalt kr 3 mill til ferdigstilling av utstillingene i Nordvegen Historiesenter (Fylkestinget, vedtak av ) Av de 6 mill som ble ekstrabevilget til utstillingene fra stat og fylke i 2005, er det allerede brukt ca 1.8 mill til å gjennomføre eksisterende utstilling i Nordvegen Historiesenter. Når budsjettreguleringen er gjennomført, vil det være igjen ca 4.2 mill til å fullføre utstillingene. Disse midlene skal etter intensjonene brukes til å: Lage en fordypningsavdeling for ny forskning der det på en spennende måte kan gis fortløpende informasjon om nye forskningsresultat etter hvert som de arkeologiske undersøkelsene fortsetter på Avaldsnes. (Et ca 200 kvm stort rom står i dag tomt) Lage utstillingsopplegg og interaktive stasjoner for barn og ungdom. Disse tiltakene ble tatt ut av det nåværende utstillingsprospektet fordi det ikke var midler til gjennomføring. Barn og ungdom vil i framtida være en viktig målgruppe for Nordvegen Historiesenter, og det har vært et savn at denne delen av utstillingene ennå ikke er gjennomført. Side 23 av 25

24 Sak 178/05 Rådmannens kommentarer: Dette er egentlig en kommunestyresak som skulle vært avklart i Rådmannen vil foreslå at saken blir avgjort etter Kommunelovens 13 Utvidet myndigheter i hastesaker. At saken blir avgjort er særlig viktig for de rapporter som skal videre til departementer/fylket for rapportering og utbetaling av gitte tilskudd. For øvrig vil rådmannen signalisere om at det kan være oppstått noe misforståelse i finansiering mellom selve bygget og utstillingene. Dette vil rådmannen komme tilbake til i en egen sak vedrørende byggeprosjektet. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 24 av 25

25 Sak 178/05 EVENTUELT Saksbehandler: Jostein Espeset Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/78 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 178/05 Formannskapet Side 25 av 25

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/52 85 74 21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/52 85 74 21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/52 85 74 21 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 2005 0. SAMMENDRAG...4 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HOF KOMMUNE?...4 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN I HOF KOMMUNE?...4

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Formannskapets sakliste 12.01.04

Formannskapets sakliste 12.01.04 Page 1 of 10 Formannskapets sakliste 12.01.04 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapssalen 12.01.04Tid: Kl. 16.00 NB! Merk dag og tid. Eventuelle forfall må

Detaljer

Formannskapets sakliste 02.02.04

Formannskapets sakliste 02.02.04 Page 1 of 28 Formannskapets sakliste 02.02.04 Karmøy kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.02.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes på telefon 52 85 74 19 / 21 eller på e-post til valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer