Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994"

Transkript

1 Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994 Simrad Optronics gjennomfører sitt beste driftsår noensinne. Bare 2% av leveransene går til det norske forsvar. Simrad Optronics styrker sin posisjon innen stridsvognsegmentet og mottar tilleggsordre på 259 laser avstandsmålere til Vickers Defence Challenger 2 stridsvognprogram. Simrad Optronics vinner store militære lysforsterkningskontrakter i nye eksportmarkeder. Utvikling og leveranse av et avansert termisk avbildningssystem rettidig levert til Defence Research Agency i Storbritannia. Simrad Optronics markedsleder av infrarød baserte gassdetektorer på britisk og norsk sektor av Nordsjøen. Hovedtall Main Figures Simrad Optronics achieves best operating year ever Only 2 per cent of total deliveries to the Norwegian Defence Forces Simrad Optronics improves its position in the combat vehicle segment of the market and receives an additional order of 259 laser rangefinders for the Vickers Defence Challenger 2 programme Simrad Optronics signs major contracts for military image intensifying equipment in new export markets Development and on-time delivery of an advanced thermal imaging system to the Defence Research Agency in Britain Simrad Optronics emerges as market leader in infra-redbased gas detectors in the British and Norwegian sector of the North Sea Tall i mill kr Figures in NOK mill. Omsetning Revenues Resultat......Profit Driftsresultat (0.3) (2.3) (17.0)...Operating profit Res. før skatt (1.4) (2.2) (15.9)...Profit before tax Res. etter skatt (1.4) (1.6) (16.2)...Profit after tax Kapital......Assets Omløpsmidler Current assets Anleggsmidler Fixed assets Kortsiktig gjeld Short term liabilities Egenkapital Equity Totalkapital Total assets Kapitalens omløpshastighet Turnover on total assets Rentabilitet......Profitability Totalrentabilitet i prosent (10.7)...Return of total assets Egenkapitalrentabilitet (2.6) (2.5) (30.8)...Return on equity (per cent) Likviditet......Cash flow Likviditetsgrad Current ratio Likviditetsgrad Acid ratio Soliditet......Financial strength Egenkapitalprosent Equity ratio (per cent) Marginer......Margins Brutto driftsmargin (18.8)...Gross operating margin Netto driftsmargin (0.4) (2.3) (22.2)...Net operating margin Brutto fortjenestemargin (1.6) (2.2) (20.8)...Gross profit margin Netto fortjenestemargin (1.6) (1.6) (21.2)...Net profit margin Andre......Other figures Antall aksjer i Number of shares (in 1,000) Fortjeneste pr. aksje (0.57) (0.64) (6.57)...Earnings per share in NOK Cash flow pr aksje (5.49)...Cash flow per share Børskurs pr Market price Antall aksjonærer Number of share holders Antall ansatte Number of employees * Definisjon av hovedtall side 14 * Definition of main figures, refer to page 14. 1

2 Styrets beretning Directors' report OMSETNING OG RESULTAT Simrad Optronics oppnådde også i 1994 et solid overskudd. Lønnsomheten økte gjennom året og 1994 ble det beste driftsår noensinne. Driftsinntektene for konsernet økte til 120,8 mill kr fra 115,6 mill kr i Driftsresultatet økte til 19,4 mill kr fra 11,9 mill kr foregående år. Årets resultat etter skatt endte på 13,2 mill kr, opp fra 7,4 mill kr i Også i 1994 ble annet halvår vesentlig bedre enn første halvår, både med hensyn til omsetning og lønnsomhet. Driftsinntektene for annet halvår ble 66,6 mill kr og driftsresultat 15,0 mill kr. Tilsvarende for første halvår var 54,2 mill kr og 4,4 mill kr. Selskapets likviditet og finansiering er god. Eksport og omsetning i utlandet utgjorde 92%. Datterselskapet i Storbritannia økte omsetningen til 35,7 mill kr. TURNOVER AND PROFIT Simrad Optronics also achieved a comfortable profit in Profitability increased throughout the year and 1994 was the best year of operation ever. Operating revenues for the group increased to NOK million up from NOK million in The trading profit increased to NOK 19.4 million from NOK 11.9 million the previous year. Profits after tax for the year were NOK 13.2 million up from NOK 7.4 million in As in 1993, the last six months of 1994 were considerably better than the first six months as regards both turnover and profitability. Operating revenues for the last six months were NOK 66.6 million and the operating profit was NOK 15.0 million. The corresponding figures for the first six months were NOK 54.2 million and NOK 4.4 million. The company s liquidity and financing are healthy. Export and foreign turnover amounted to 92%. Turnover for the British subsidiary increased to NOK 35.7 million. Tall i mill kr The Group Parent Company Figures in NOK million Konsernet Morselskapet Driftsinntekter Operating Revenues Driftsresultat Operating Profit Resultat før skatt Pre-Tax Profit Årets resultat Profit for the year MARKED OG PRODUKTOMRÅDER Simrad Optronics hovedstrategi ble ikke endret i Selskapets mål er å: - bevare sin ledende posisjon som systemleverandør av avstandsog retningsgivende instrumenter for bruk på døgnet rundt basis i artilleri- og infanterienheter samt til stridskjøretøy. - stå som leverandør av systemer som setter alle organisasjoner, militære som sivile, i stand til å utnytte sine instrumenter og våpen i mørke. - innarbeide seg i det sivile elektrooptiske marked, spesielt ved å tilby infrarødbaserte gassdetektorer til offshore og landbasert petrokjemisk industri. Simrad Optronics er aktiv både i det militære og sivile elektrooptiske marked. Selskapet har en sterk posisjon innen flere nisjer i markedet og fortsatte sin konsentrasjon om laser avstandsmålere og lysforsterkningsutstyr til forsvarsmarkedet og infrarødbaserte gassdetektorer til det sivile marked. I 1994 utgjorde det militære marked 82% og det sivile 18% av omsetningen. Leveranser til det norske forsvar utgjorde mindre enn 2%. Konsernets ordreinngang i 1994 ble 145,1 mill kr, hvorav 90,7 mill kr ble inngått av datterselskapet i Storbritannia. Ordrereserven var ved årsskiftet 137,7 mill kr. Av ordrereserven er 79,7 mill kr kontraktsfestet for Tilsvarende tall ved forrige årsskifte var 78,3 mill kr. LASER AVSTANDSMÅLERE Simrad Optronics har en langsiktig leverandøravtale med Vickers Defence for leveranse av laser avstandsmålere til deres Challenger 2 stridsvogner. Dette har tidligere resultert i en utviklingskontrakt og ordre på 144 lasersystemer med testutstyr. I 1994 motttok datterselskapet i Storbritannia en bestilling på ytterligere 259 systemer med testutstyr. Leveransen vil pågå frem til Kontrakten har styrket selskapets muligheter for leveranser til nye stridsvognprogram. MARKET AND PRODUCT AREA Simrad Optronics overall strategy remained the same in The company s aim are: - to maintain its leading position as a system supplier of rangefinding and direction finding instruments for round-the-clock use in artillery and infantry units, as well as in combat vehicles. - to supply systems allowing any organisation, whether military or civilian, to use its instruments and weapons in the dark. - to gain entry into the civilian electro-optical market, particularly by offering infra-red-based gas detectors to the petrochemical industry, both offshore and land-based. Simrad Optronics is active in both the military and the civilian market. The company has a strong position in several niches in the market and has continued to concentrate on laser rangefinders and night vision equipment for the military market and infra-red-based gas detectors for the civilian market. In 1994 the military market accounted for 82% of turnover, and the civilian market 18%. Deliveries to the Norwegian armed forces accounted for less than 2%. The group of companies received orders to the value of NOK million in Of this, NOK 90.7 million of orders were received by the British subsidiary. The order reserve at the end of the year was NOK million. Of the order reserve, NOK 79.7 million was contracted for The corresponding figure for the previous year-end was NOK 78.3 million. LASER RANGEFINDERS Simrad Optronics has a long-term supply contract with Vickers Defence for the delivery of laser rangefinders for their Challenger 2 tanks. This has previously resulted in a development contract and an order for 144 laser systems with test equipment. In 1994 the British subsidiary received an additional order for 259 more systems with test equipment. Delivery will continue until The contract has improved the company's chances in obtaining deliveries from other tank programmes. 2

3 Simrad Optronics er anerkjent som en ledende leverandør av håndholdte laser avstandsmålere til artilleri- og infanteristyrker i Europa. Dette markedet har vært i metning i noen år nå. Selskapet har utviklet en ny, håndholdt laser avstandsmåler basert på ny teknologi. Denne er øyesikker, og vil være et alternativ når utskiftningsprogrammene begynner. I 1994 mottok vi de første eksportordrene på denne. Omsetning innenfor produktområdet laser avstandsmålere ble i ,8 mill kr mot 36,4 mill kr i Ordreinngangen ble 68,7 mill kr og ordrereserven ved siste årsskifte var 78,3 mill kr. Av dette er 26,5 mill kr kontraktfestet for leveranse i LYSFORSTERKNING OG TERMISK AVBILDING I løpet av de senere år har bedriften utviklet en portefølje av unike lysforsterkningsprodukter. Disse skiller seg fra konkurrerende utstyr ved stor brukervennlighet og anvendelighet sammen med eksisterende instrumenter og våpensystemer. Løsningene er patentert. Produktene vant innpass på nye markeder også i I USA inngikk vår samarbeidspartner Kigre Inc en viktig kontrakt med US Navy for leveranse av nattsikter til skarpskyttergevær. Denne kontrakten inneholder også opsjoner på betydelige leveranser. Leveransene fra Simrad Optronics startet i desember. Det forventes at opsjonene eventuelt vil bli utløst fra første halvår Omsetningen innenfor produktområdet lysforsterkning ble i ,9 mill kr mot 57,2 mill kr i Ordreinngangen ble 56,2 mill kr og ordrereserven ved årsskiftet var 49,8 mill kr. Av dette er 45,6 mill kr kontraktsfestet for leveranse i Selskapet sluttførte utviklings- og leveransekontrakten på et avansert termisk avbildningssystem til Defence Research Agency i Storbritannia. Kontrakten var i samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt og utstyret ble levert som planlagt. GASSDETEKTORER Med de endringer som har skjedd innen det militære marked i Europa som en følge av nedrustingen mellom øst og vest har Simrad Optronics valgt å fokusere sterkere på det sivile markedet. Etter en strategiendring med å konsentrere innsatsen om infrarødbaserte gassdetektorer til offshore og landbasert petrokjemisk industri, fikk selskapet sitt gjennombrudd innen dette markedet i Denne fremgangen fortsatte i Omsetningen økte fra 16,5 kr mill i 1993 til 19,5 mill kr i Mest gledelig var økningen på eksportmarkedene. Katalytiske detektorer har vært enerådende for deteksjon av hydrokarbongasser på offshore plattformer. Det er nå en økende erkjennelse i markedet av at infrarød baserte detektorer er mer pålitelige, trenger mindre vedlikehold og har lavere levetidskostnader. I Nordsjøområdet har dette medført at infrarød baserte detektorer er iferd med å utkonkurrere katalytiske detektorer for alle nye installasjoner. De øvrige markedene ligger noe etter i tid. Selskapet venter en sterkere konkurranse på dette markedet i 1995 og lavere margin. PRODUKTUTVIKLING Simrad Optronics utgiftsførte alle sine kostnader til utvikling i 1994, totalt 10,4 mill kr. Tilsammen 20 av selskapets 83 ansatte er engasjert i utvikling. Hovedtyngden av utviklingen var rettet mot laser relaterte prosjekter. Av de viktigste prosjektene var utvikling og uttesting av et nytt våpenmontert ildledningssystem for direkte skytende våpen, IS2000. Produktet vil bli lansert i Selskapet ferdigstilte også sin nye øyesikre laser avstandsmåler, LE7, frem til produksjonsstart. Simrad Optronics is recognised as a leading supplier of hand-held laser rangefinders for artillery and infantry forces in Europe. This market has been in a state of saturation for some years now. The company has developed a new hand-held laser rangefinder based on new eyesafe technology. This eyesafe technology will be an alternative when replacement programmes for non-eyesafe lasers starts. In 1994 we received the first export orders for the new eyesafe laser rangefinder. Turnover in the laser rangefinder field of products was NOK 51.8 million in 1994 compared to NOK 36.4 million in At the end of last year, NOK 68.7 million worth of orders were received and the order reserve was NOK 78.3 million. Of this, NOK 26.5 million are contracted for delivery in NIGHT VISION AND THERMAL IMAGING In recent years, the firm has developed a range of various night vision products. These differ from competing equipment in that they are simple to operate and can be used in tandem with existing instruments and weapons systems. The solutions are patented. The products also made inroads into new markets in In the USA, our collaborator Kigre Inc entered into an important contract with the US Navy for delivery of night sights for sniper rifles. This contract also included options on sizeable deliveries. Simrad Optronics began delivery in December. The options are expected to be realized during the first six months of Turnover for night vision products in 1994 was NOK 42.9 million compared to NOK 57.2 million in Orders received were worth NOK 56.2 million and the order reserve at the end of the year was NOK 49.8 million. Of this, NOK 45.6 million is contracted for delivery in The company completed the development and supply contract for an advanced thermal imaging system for the Defence Research Agency in Britain. The contract was in cooperation with the Norwegian Defence Research Agency (Forsvarets Forskningsinstitutt) and the equipment was supplied as scheduled. GAS DETECTORS As a result of changes to the military market in Europe following de-armament between East and West, Simrad Optronics has decided to focus more on the civilian market. After a change in strategy to concentrate efforts on infra-red-based gas-detectors for the offshore and land-based petrochemical industry, the company made its breakthrough in this market in This advancement continued in Turnover increased from NOK 16.5 million in 1993 to NOK 19.5 million in Growth in export markets was particularly encouraging. Catalytic detectors have dominated the detection of hydro-carbon gases on offshore platforms. The market is gradually recognising the infra-red-based detectors as more reliable, requiring less maintenance and giving a lower life cycle cost. In the North Sea area this has meant that infra-red-based detectors are now practically pushing the catalytic detectors out of the competition for all new installations. Other markets are lagging somewhat behind. The company anticipates stronger competition in this market in 1995 and a lower profit margin. PRODUCT DEVELOPMENT Simrad Optronics charged all of its development costs in 1994, a total of NOK 10.4 million, to the profit ans loss account. Altogether 20 of the company's 83 employees are involved in development. The main emphasis in development was directed towards laser-related projects. The development and testing of a new weapon-mounted fire control system for direct fire weapons, 3

4 Videreutvikling av lysforsterkningsprodukter for å tilfredsstille nye markedskrav var en viktig aktivitet i Selskapet deltar også i et forsknings- og utviklingssamarbeid mellom Frankrike, Storbritannia og Norge, under EUCLID-programmet. Prosjektet er rettet mot såkalte diodepumpede faststofflasere. Programmet går over 4 år med finansiell støtte fra myndighetene i deltakerlandene. ORGANISASJON, STYRE OG LEDELSE Ved årsskiftet var det 83 ansatte, 4 færre enn ved årets begynnelse. 8 personer er ansatt i datterselskapet i Storbritannia. Det planlegges med samme bemanning for Omsetning pr. årsverk ble kr mot kr i Tilsvarende var bearbeidingsverdien pr. årsverk kr mot kr i Som følge av det gode resultatet utbetalte bedriften en bonus til alle ansatte, tilsammen 1,1 mill kr. Styret har godkjent en tilsvarende ordning for Styret har i 1994 hatt følgende sammensetning: Aksjonærvalgte styremedlemmer var Konserndirektør Kåre Bjørn Imeland, Kværner a.s (styreformann), adm. dir. Johannes Norheim, Raufoss Technology A/S, viseadm. dir. Kjell Roderburg, SINTEF og økonomidir. Tor Øyan, Kværner a.s. Olav Haugen og Ole Onsrud var valgte ansatte representanter frem til generalforsamling 24. mai Olav Haugen og Per Olav Nyhus er de ansattes valgte representanter fra ordinær generalforsamling 24. mai Styret har i 1994 mottatt kr i styrehonorer. Lønn og godtgjørelse til adm. direktør i Simrad Optronics A/S utgjorde kr. Honorar til revisor for 1994 var kr. Arbeidsmiljøet er godt og selskapet har ingen virksomhet som forurenser det ytre miljøet i vesentlig grad. AKSJONÆRER OG KAPITALFORHOLD Simrad Optronics A/S hadde pr. 31. desember 1994 en aksjekapital på kr fordelt på aksjer pålydende 10 kr. Av styrets medlemmer er det bare styrets formann K.B. Imeland som eier aksjer i selskapet (1.000 stk.). Selskapet hadde 984 aksjonærer ved årsskiftet, hvorav de største aksjonærene var: Ant. aksjer % av AK 1. Kværner a.s ,6 2. DnB Real Vekst ,8 3. Vesta Forsikring ,6 4. K. Vekst Aksjefond ,5 5. Alfred Berg Aksjespareforen ,5 Utenlandsandelen var ca. 1,2%. Det ble omsatt aksjer i løpet av året. Kursen på selskapets aksjer varierte i 1994 fra 33 kr til 62 kr. Ved årsskiftet var kursen 33 kr mot 42,50 kr ved forrige årsskifte. Børsverdien av selskapet pr var 81.6 mill kr. Egenkapitalen pr var 70,4 mill kr og egenkapitalandelen 60,8 %. Det er foretatt investeringer for 2,3 mill kr i UTSIKTER FOR 1995 Styret forventer en svak økning i omsetningen men lavere margin som følge av en sterk dreining mot lysforsterkningsutstyr i Det forventes et tilfredsstillende resultat også i the IS2000, was one of the more important of these projects. The product will be launched in The company also completed the development of its new eyesafe laser rangefinder, the LE7, and made it ready for production. An important activity in 1994 was further development of night vision products to satisfy new market demands. The company is also participating in research and development with France, Britain and Norway under the EUCLID programme. The project is directed towards so-called diode-pump solid lasers. The programme extends over four years with financial support from the authorities in the participating countries. ORGANISATION, ADMINISTRATION AND MANAGEMENT At the end of the year, there were 83 employees, 4 fewer than at the beginning of the year. Eight people are employed at the British subsidiary. The same manpower is anticipated for Turnover for the man-labour year was NOK 1,421,000 compared to NOK 1,314,000 in The corresponding gross contribution value for the man-labour year was NOK 812,000 compared to NOK 710,000 in As a result of the substantial profit, a bonus was paid to employees, altogether NOK 1.1 million. The Board has approved a comparable arrangement for The Board was made up as follows in 1994: Members elected by the shareholders were Group Company Director Kåre Bjørn Imeland, Kværner a.s (Chairman of the Board); Johannes Norheim, Managing Director of Raufoss Technology A/S; Kjell Roderburg, Senior Executive Vice President of SINTEF; and Tor Øyan, Managing Director of Finance, Kværner a.s. Olav Haugen and Ole Onsrud were the elected employee representatives until the Annual General Meeting on 24 May Olav Haugen and Per Olav Nyhus are the employees' elected representatives from the Ordinary Annual General Meeting of 24 May In 1994 the Board received a remuneration of NOK 155,000. The salary and remuneration for the Managing Director of Simrad Optronics A/S came to NOK 724,480. The auditor's remuneration was NOK 170,000. The environment in the different departments is good and the company has no activities polluting the external environment to any significant degree. SHAREHOLDERS AND CAPITAL As of 31 December 1994, Simrad Optronics A/S had a share capital of NOK 24,729,000 distributed among 2,492,900 shares with a nominal value of NOK 10. Among the Board members, only the Chairman, K.B. Imland, held shares in the company (1,000 shares). The company had 984 shareholders at the end of the year. The main shareholders were: No. of shares % of share cap. 1. Kværner a.s 1,969, DnB Real Vekst (bank) 45, Vesta Forsikring 40, K. Vekst Aksjefond 37, Alfred Berg Aksjespareforen. 36, Foreign participation was approx. 1.2%. 376,000 shares were sold during the year. The price for the company's shares varied during 1994 from NOK 33 to NOK 62. At the end of the year the rate was NOK 33 compared to NOK at the end of the previous year. The value of the company at the Stock Exchange as per was NOK 81.6 million. 4

5 DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Med de muligheter og utfordringer selskapet står overfor, foreslår styret at det ikke utbetales utbytte for Styret foreslår videre at morselskapets overskudd på 10,482 mill kr disponeres som følger; Tall i kr Fra tilbakeføringsfond (888) Til disposisjonsfond Til reservefond Årets resultat Equity capital as per was NOK 70.4 million and the equity ratio was 60.8 %. Investments to the value of NOK 2.3 million were made in PROSPECTS FOR 1995 The Board anticipates a slight increase in turnover, but a smaller margin as a result of a significant shift in turnover in favour of night vision equipment in A satisfactory profit is also anticipated for ALLOCATION OF THE YEAR'S PROFITS Considering the options and challenges the company is facing, the Board proposes that dividend should not be paid for The Board also proposes that the parent company's profit of NOK million should be allocated as follows: Figures are in NOK 1,000. From the restricted fund (888) To the free reserve fund 10,322 To the reserve fund 1,048 Profit for the year 10,482 Oslo, 7. april 1995 Kåre Bjørn Imeland Formann/Chairman Olav Haugen Johannes Norheim Per Olav Nyhus Kjell Roderburg Tor Øyan 5

6 Resultatregnskap 1994 Profit and loss account (Tall i 1000 kr) (Figures in NOK 1,000) Konsern/Group Morselskap/Parent company Note Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER...OPERATING REVENUES AND EXPENSES Driftsinntekter Operating revenues Solgte varers materialkost Material cost of goods sold Lønn og sosiale kostnader Wages and salaries, holiday pay, fees etc. Andre innkjøp, tilvirknings, utviklings-,......other purchasing, manufacturing, devesalgs- og administrasjonskostnader lopm., selling and administration expenses Tap på fordringer Bad debts Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Driftskostnader Operating expenses Driftsresultat Operating profit FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER FINANCIAL REVENUES AND EXPENSES Finansinntekter Financial revenues Finanskostnader Financial expenses Netto finansposter... (619) (630) (679) (587)...Result of financial items Resultat før skatt Result before tax Skatt Taxes Årsresultat Result DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT OG...ALLOCATION OF THIS YEAR S EGENKAPITALOVERFØRINGER......RESULT AND EQUITY TRANSFERS Til reservefond To reserve fund Fra tilbakeføringsfond... (888) (1.446) (888) (1.446)...From other restricted fund Til disposisjonsfond To free reserve fund Sum disponert Sum of allocations Simrad IS2000 øyesikkert lasersikte er et avansert ildledningssystem for flatbanevåpen. IS2000, med innebygget ildledningscomputer, representerer et gjennombrudd for miniatyriserte øyesikre lasersikter. The Simrad IS2000 Eyesafe Laser Gun Sight is an advanced fire control system for direct fire weapons. The IS2000, with a built-in fire control computer, represents a technological breakthrough in miniaturisation of eyesafe laser gun sights. 6

7 Balanse Balance sheet (Tall i 1000 kr) (Figures in NOK 1,000) Konsern/Group Morselskap/Parent company Note Note Omløpsmidler:......Current assets Bankinnskudd, kontanter og postgiro Cash, bank deposits Kundefordringer Accounts receivable Kundefordringer konsernselskap Intercompany accounts receivable Andre kortsiktige fordringer Other short term receivables Lager av råvarer Stock of raw materials Lager av varer i arbeid Stock of goods in progress Lager av ferdigvarer Stock of finished goods Sum omløpsmidler Total current assets Anleggsmidler......Fixed assets Pensjonsmidler Pre-paid pension Aksjer i datterselskap Shares in subsidiaries Obligasjoner, langsiktige lån Bonds, long term loan Driftsmidler Machinery, fixture and fittings Bygninger, tomt Building and site Sum anleggsmidler Total fixed assets SUM EIENDELER TOTAL ASSETS GJELD OG EGENKAPITAL......LIABILITIES AND EQUITY Kortsiktig gjeld:......current liabilities Leverandørgjeld Accounts payable Skattetrekk,... Unpaid tax witholdings, employer's share arbeidsgiveravgift......of national insurance and contribution, feriepenger o.l V.H.T. and other deductions Skatteavsetning Taxes payable Forskudd fra kunder Prepayment from customers Kassekreditt Bank overdraft Annen kortsiktig gjeld Other short term debts Sum kortsiktig gjeld Total current liabilities Langsiktig gjeld:......long term liabilities Pantelån Mortgage loans Annen langsiktig gjeld Other long term liabilities Utsatt skatteforpliktelse Deferred tax liabilities Sum langsiktig gjeld Total long term liabilities Egenkapital:......Equity Aksjekapital à kr 10, Share capital 2,472,900 à NOK 10 Reservefond Reserve fund Tilbakeføringsfond Other restricted fund Sum bundet egenkapital Restricted equity Disposisjonsfond Free reserve Sum egenkapital Total equity SUM GJELD OG EGENKAPITAL TOTAL LIABILITIES AND EQUITY Pantegjeld Mortgage Garantier Guarantees Oslo, Kåre Bjørn Imeland Olav Haugen Johannes Norheim Formann/Chairman Per O. Nyhus Kjell Roderburg Tor Øyan Roy A. Jensen Adm. dir.managing Director 7

8 Kontantstrømanalyse Cash flow statement Tall i 1000 kr Figures in NOK 1,000 Konsern/Group Morselskapet/Parent company Resultat før skatt Profit before tax Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Salgsgevinst... (139) - (139) -...Sales profit Betalbar skatt... (5.611) (889) (5.132) (285)...Tax payable Tilført fra årets virksomhet Total generated from operation Endring i andre omløpsm., kreditorer (4.632) (4.180) Change in other current assets, acc. payable Endring andre tidsavgrensinger... (5.529) 494 (5.266) (121)...Change in prepayments and accrules Netto likviditetsendring fra driften Net change in cash from operation Investeringer i varige driftsmidler... (2.642) (6.583) (2.322) (6.558)...Investment in fixed assets Salg varige driftsmidler Sale of fixed assets Endring i andre formuesmidler Change in other assets Netto likv.endr. fra investeringer (6.311) (6.016)...Net change in cash from investments Endring langsiktig finansiering... (3.308) (3.308) Change long term financing Endring kortsiktig finansiering... (3.120) (4.292) (3.125) (5.370)...Change short term financing Andre endringer i EK... (6.835) (2.827) (6.790) (2.975)...Other changes in equity Netto likv.endr. fra finansiering... (13.263) (1.975) (13.222) (3.201)...Net change in cash from finance Netto likv.endr. gjennom året (21) Net change in cash through the year Likviditetsbeholdning Cash and bank deposit Likviditetsbeholdning Cash and bank deposit Simrad TS11 termisk avbildningssystem er et avansert overvåknings- og observasjonssystem. Monitorbildet blir dannet gjennom deteksjon av temperaturforskjeller. Systemet er utviklet i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt. Vårt nære samarbeid med norske og utenlandske forskningsmiljøer er et viktig element i selskapets strategi for å beholde sin ledende teknologiske posisjon. The advanced Simrad TS11 Thermal Imaging System is an allweather surveillance and detection system. The monitor image is created through detection of temperature differences. The system has been developed in close collaboration with the Norwegian Defence Research Agency. The company's close relations with Norwegian and foreign research environments are important in the company's strategy to stay in the lead technologically. 8

9 Generelle regnskapsprinsipper Accounting principles Konsernregnskapet Konsernregnskapet omfatter morselskapet samt et heleid datterselskap i England. Resultatoppstillingen for konsernet fremkommer som summen av selskapenes resultatregnskap etter at alle inntekter og utgifter vedrørende interne avregninger er eliminert. I konsernbalansen er alle poster vedrørende fordringer og gjeld mellom selskapene likeledes eliminert. Ved eliminering av aksjer i datterselskapet benyttes oppkjøpsmetoden. Siden det heleide datterselskapet er stiftet av Simrad Optronics A/S oppstår det ikke merverdier ved konsolidering. Ved konsolidering av det utenlandske datterselskapet, omregnes resultatregnskapet til gjennomsnittlig valutakurs for året og balansen til valutakurser pr Den omregnings-differanse som oppstår føres direkte til balansen under fri egenkapital. Valuta Balanseposter i fremmed valuta omregnes til valutakurser pr I tråd med forsiktig regnskapsførsel kostnadsføres urealiserte kurstap, mens urealiserte kursgevinster ikke inntektsføres. Varebeholdninger Varebeholdningen består av råvarer, varer i arbeid og ferdigvarer. Råvarebeholdningen er vurdert til anskaffelseskost. Varer i arbeid og ferdigvarer er vurdert til tilvirkningskost (dvs. direkte materialer til anskaffelseskost og arbeid til timelønn, inkl. sosiale kostnader, med påslag for tilhørende indirekte tilvirkningskostnader). Avskrivning for ukurans er foretatt og beholdningene som er vist i balansen er nettobeholdninger. Varige driftsmidler Anleggsmidler er i balansen oppført til opprinnelig anskaffelseskost minus akkumulerte ordinære avskrivninger. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært av kostverdiene over driftsmidlenes økonomiske levetid. Avskrivningssatsene er mellom 10-25% i gruppen driftsmidler. Bygninger er avskrevet lineært med 2%. Pensjonsforpliktelser Selskapet har en kollektiv pensjonsordning som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser (ytelsesplaner). Pensjonsytelsen er normalt basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Tilskudd til pensjonsordningen foretas i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. Pensjonsforpliktelsen er fra 1994 beregnet iht. ny norsk foreløpig regnskapsstandard for pensjoner. Beregningene er basert på forutsetninger om diskonteringsrente, forventet fremtidig lønnsvekst og pensjonsregulering. Group Accounts The group accounts comprises the parent company and a wholly-owned subsidiary in England. The group's consolidated accounts include the sum of the companies' profit and loss accounts after all income and cost regarding inter-company transactions have been eliminated. Likewise, all inter-company accounts are eliminated in the consolidated balance sheet. When eliminating shares in the subsidiary, the past equity method is used. Since the wholly-owned subsidiary was founded by Simrad Optronics A/S, consolidation does not give rise to added value. In consolidating the foreign subsidiary accounts, the profit and loss account is calculated using the average currency exchange rate for 1994, and the balance sheet is calculated using the registered exchange rate as per The resultant currency exchange difference is entered directly into the balance sheet under free equity. Currency The foreign exchange balance entries are converted using the exchange rate of In accordance with Norwegian accounting principles, unrealised exchange losses are entered as costs, while unrealised gains are not included as income. Inventory Inventory consist of raw materials, work in progress and finished goods. Stocks of raw materials are calculated at original cost. Work in progress and finished goods are calculated at production cost (ie raw materials at original cost and cost per man-hour including social expenses and the related indirect costs are calculated and added). Depreciation is allowed for unsaleable goods and the value of the inventory shown in the balance sheet is net value. Fixed assets Fixed assets in the balance sheet are shown at original cost minus accumulated depreciation. Depreciation Ordinary depreciation is straight line calculated over the economic lifespan of the assets, with the original cost as basis for the calculation. Fixed assets such as machinery, instrument fixtures and fittings are depreciated by %. Buildings are straight line depreciated by 2%. Pension Commitments The company has a joint pension scheme entitling employees to agreed future pension benefits (benefit plans). Pension yields are normally based on the number of years of accumulation and salary upon reaching retirement age. Contributions to the pension scheme are made in accordance with applicable laws and regulations. Pension commitments as from 1994 are calculated in accordance with new provisional Norwegian accounting standards for pensions. The calculations are based on assumptions regarding capitalisation rates, anticipated future wage increases and pension adjustments. 9

10 Forskning og utvikling Alle kostnader i forbindelse med forskning og utvikling utgiftsføres. Avsetning utestående fordringer Avsetning til delkrederefond er belastet resultatregnskapet og ført til fradrag i kundefordringer. Garantiavsetning For å møte eventuelle fremtidige garanti- og reklamasjonsansvar på solgte produkter, foretas en én bloc avsetning tilsvarende 1,6 % av siste års omsetning med tillegg av eventuelle kjente krav. Økning/reduksjon er ført over resultatregnskapet og totalt avsatt beløp er ført under kortsiktig gjeld. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endringen i utsatt skatt. Endringen i utsatt skatt reflekterer de fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt er den skatten som påhviler det akkumulerte resultatet, men som kommer til betaling i senere perioder. Det er beregnet utsatt skatt av netto positive midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier etter utligning av negative midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring etter gjeldsmetoden i samsvar med reglene i "Foreløpig norsk regnskapsstandard". Research and Development All expenses relating to research and development are charged to the profit and loss account. Bad Debts Provision for bad debt is charged to the profit and loss account and deducted from accounts receivable in the balance sheet. Guarantee Fund In order to meet any future guarantee and claims on products sold, an en-bloc provision is made equal to 1.6 % of last year's turnover. This provision is made in addition to any possible provisions for known claims. Increases/decreases are charged to the profit and loss account, and the total allocation is shown under short term debts. Tax Taxes in the profit and loss account include both payable tax for the period as well as the change in deferred tax. The change in deferred tax reflects future payable tax incurred as a result of the year's activities. Deferred tax is defined as the tax arising from the accumulated result, but not due for payment until later periods. Deferred tax is calculated from net positive temporary differences between account and tax balance values after balancing negative temporary differences and deficit to be brought forward according to the debtmethod in accordance with the rules in "Preliminary Norwegian Accounting Standard Principles" ("Foreløpig norsk regnskapsstandard"). Simrad KN250F lysforsterker gir nattsyn til optiske dagsikter. KN250F kan enkelt monteres på ethvert optisk dagsikte. Bildet viser KN250F montert på et standard kikkertsikte. The Simrad KN250F Image Intensifier gives a night-time capability to optical day sights. The KN250F can easily be mounted on any optical day sight. Picture shows the KN250F mounted on a standard telescopic sight. 10

11 Noter til resultatregnskap og balanse Notes to profit and loss account and balance sheet Tall i kr Generelt. Der intet annet er nevnt gjelder samme note for morselskap som for konsern. Note 1 - Tap på kundefordringer Konstatert tap i løpet av året er kostnadsført med 2. Delkredereavsetningen beløper seg for 1994 til (2.850 i 1993). Beløpet som er netto utgiftsført som tap på fordringer beløper seg til 52. Figures in NOK 1,000 General Unless otherwise indicated, the same note applies to both the parent company and the group of companies. Note 1 - Bad debts Confirmed losses during the course of the year are accounted for and amounts to 2. The total provision for bad debts for 1994 is 2,900 (2,850 in 1993). The total net amount charged to the profit and loss account in 1994 amounts to 52. Note 2 - Driftsmidler og andre anleggsmidler Note 2 - Fixed Assets and Other Assets Maskiner, Instrum., Inventar Bygninger Tomter Sum Konsern Machin.,Instrum., Equip. Buildings Capit. costs Sum Group of Companies Anskaffelseskost Original cost as per Tilgang Increase in 1994 Avgang Decrease in 1994 Samlede ordinære......accumulated ordinary avskrivninger depreciation Bokført verdi Book value as per Årets ordinære......ordinary depreciation avskrivninger for the year Avskrivningssats % 2-10% Rate of depreciation Driftsmidler og andre anleggsmidler Fixed Assets and Other Assets Maskiner, Instrum., Inventar Bygninger Tomter Sum Morselskap Machin.,Instrum., Equip. Buildings Capit. costs Sum Parent Company Anskaffelseskost Original cost as per Tilgang Increase in 1994 Avgang Decrease in 1994 Samlede ordinære......accumulated ordinary avskrivninger depreciation Bokført verdi Book value as per Årets ordinære......ordinary depreciation avskrivninger for the year Avskrivningssats % 2-10% Rate of depreciation Investeringer i og salg av varige driftsmidler de 5 siste år Investments in and sales of fixed assets during the last five years Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg Konsern Inv. Sales Inv. Sales Inv. Sales Inv. Sales Inv. Sales Group of Companies Driftsmidler Fixed assets Bygninger Premises Sum Sum Investeringer i og salg av varige driftsmidler de 5 siste år Investments in and sales of fixed assets during the last five years Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg Inv. Salg Morselskapet Inv. Sales Inv. Sales Inv. Sales Inv. Sales Inv. Sales Parent Company Driftsmidler Fixed assets Bygninger Premises Sum Sum 11

12 Note 3 - Skatter Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av året. Det er beregnet utsatt skatt av midlertidige forskjeller knyttet til: Note 3 - Taxes Deferred tax is calculated on the basis of the temporary differences between the accounting values and the tax assessed values existing at the end of the year. Deferred tax has been calculated from temporary differences in connection with; Morselskap Parent Company Omløpsmidler/kortsiktig gjeld... (6.401) (2.873)...Current assets/current liabilities Anleggsmidler/langsiktig gjeld Fixed assets/long-term liabilities Andre midlertidige forskjeller Other temporary differences Sum midlertidige forskjeller... (2.523) *...Total of temporary differences (Utsatt skattefordel),utsatt skatt... (706) Deferred tax Skattesats... 28% 28%...Tax rate *Midlertidige forskjeller er endret pr som følge av norsk foreløpig regnskapsstandard for pensjoner. * Temporary differences are adjusted as per as a result of new temporary Norwegian accounting standards for pensions. I henhold til foreløpig regnskapsstandard for behandling av skatt er negative midlertidige forskjeller og positive midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode, utlignet og nettoført. I henhold til aksjeloven ledd er utsatt skattefordel ikke oppført i selskapets balanse pr Betalbar skatt (morselskap) In accordance with temporary accounting standards regarding assessment of tax, negative temporary differences and positive temporary differences which are reversed or can be reversed in the same period, are equalised and entered as net values. In accordance with Companies Act paragraph 11, section 7, deferred tax advantage is not included in the company's balance sheet as per Tax Payable (Parent Company) Årets resultat før skatt Pre-tax profit for the year Permanente forskjeller Permanent differences Endring i midlertidige forskjeller Change in temporary differences Årets skattegrunnlag Basis for tax this year Betalbar skatt Tax payable Skattekostnadene i regnskapet består av følgende poster: Tax cost in the account is made up as follows: Konsern/Group Morselskap/Parent Company Betalbar skatt Tax payable Endring i utsatt skatt... (327) (327) Change in deferred tax Årets skattekostnad Tax cost for the year Note 4 - Varebeholdningen Varebeholdningen er oppført til netto verdier. Konsernets avskrivning for ukurans i råvarebeholdningen beløper seg i 1994 til og i ferdigvarebeholdningen til 418. Note 4 - Stocks Stocks are entered at net values. In 1994 the group's write off for obsolete raw materials is 1,291, and for stocks of finished products it is 418. Note 5 - Garantiavsetning Økning/reduksjon i garantiavsetning føres over driften. I 1994 er det en netto reduksjon i avsetningen på 29. Garantiavsetningen pr er på Det er pr ingen kjente garantikrav mot selskapet. Note 5 - Guarantee Allocation Any increase or reduction in guarantee allocation is entered as operating costs. In 1994 there is a net reduction in the allocation of 29. As of the guarantee allocation is 1,730. As of there are no known guarantee claims against the Company. Note 6 - Pensjonsforpliktelser NRS, Foreløpig norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader, er implementert i årets regnskap. Selskapet har tidligere balanseført pensjonsordningens pensjonspremiefond med motpost mot egenkapital og utsatt skatt. Implementering av ny standard pr og den regnskapsmessige behandling av pensjonsforpliktelsene har medført en direkte belastning av egenkapitalen på (6.790) og en reduksjon netto i utsatt skatt beregningen på Note 6 - Pension Commitments NRS, the Temporary Norwegian Standard for Pension Costs ( Foreløpig norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader ), is implemented in this year s accounts. The Company previously offset the pension scheme s pension premium fund to the balance sheet with corresponding entries against equity and deferred tax. The implementation of the new standard as of and the treatment of pension commitment in the account has led to a direct reduction in equity of (6,790) and a net reduction in the calculation of deferred tax of 2,

13 Beregning av netto periodisert pensjonskostnad Calculation of net periodical pension costs 1994 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Net present value of the benefits earned through the year Rentekostnader av pensjonsforpliktelsen Interest costs on prior benefits Forventet avkastning på pensjonsmidlene... (2.087)...Expected return on pension assets Netto pensjonskostnad Net pension costs Beregning av selskapets pensjonsforpliktelser :...Calculation of the company's pension commitments: 1994 Opptjente pensjonsforpliktelser Accrued pension commitments Beregnet effekt av fremtidige lønnsjusteringer Calculated effect of future wage adjustments Beregnede pensjonsforpliktelser Calculated pension commitments Pensjonsmidler til markedsverdi Pension assets at market value Pensjonsforpliktelser (netto)... (10.250)...Pension commitments (net) Ved beregningene er følgende økonomiske forutsetninger lagt til The following financial principles form the basis of the calculations: grunn ; Diskonteringsfaktor... 6,0 %...Capitalisation rate Forventet avkastning... 7,0 %...Rate of return Forventet lønns- og G-vekst... 3,3 %...Anticipated wages and G-growth Forventet pensjonsregulering... 2,5 %...Anticipated pension adjustment Den kollektive pensjonsordningen er overfinansiert. I tråd med NRS standard er overfinansieringen vurdert mot den beregnede totale pensjonsforpliktelse for ordningen. Andel av overfinansieringen som kan utnyttes, 6.000, er balanseført. Årets beregnede pensjonskostnad på 70 er belastet pensjonsmidler i balansen. Usikrede pensjonsforpliktelser beløper seg pr til 2.091, og er ført under annen langsiktig gjeld. Endringen i nåverdien av pensjonsforpliktelsen på 8 er belastet resultatregnskapet. Note 7 - Aksjer Aksjer i det 100% eide datterskapet Simrad Optronics Ltd er oppført under anleggsmidler, og er bokført til kostpris 110. Note 8 - Langsiktige lån Simrad Optronics A/S har ydet sin samarbeidspartner i USA, Kigre Inc., et lån på som finansiering i forbindelse med et felles utviklingsprosjekt på en ny type laser avstandsmåler samt oppbygging av nødvendige produksjons-/test faciliteter i forbindelse med lansering av Simrads lysforsterkningsutstyr i USA. Lånet er ført under Obligasjoner, langsiktige lån. Note 9 - Forskudd fra kunder I konsernsammenheng er det pr bare morselskapet som, på inngåtte kontrakter om fremtidige leveranser, har mottatt forskudd fra kunder. Forskuddene er ført under kortsiktig gjeld og gjelder forskudd innbetalt på kontrakter hvor leveranser skal finne sted i Innbetalte forskudd utgjør Note 10 - Kassekreditt Konsernet disponerer totalt en kassekredittramme på 8.554, hvorav 61 var trukket pr For morselskapet er innvilget kassekredittramme på Bundne bankinnskudd i form av skattetrekk beløper seg til Note 11 - Pantstillelse og garantiforpliktelser Morselskapet har garantert for kassekreditt og forskuddsgarantier for Simrad Optronics Ltd. på ialt GBP Eiendommen i Ensjøvn. 23B og driftsmidler er pantsatt og stillet som sikkerhet for lån på Eiendommens bokførte verdi er Andel av pantelån som forfaller til betaling i 1995 beløper seg for morselskapet til 634. The joint pension scheme is excessively funded. In accordance with NRS standards the excessive funding is evaluated against the total commitment for the scheme. The share of the excessive funding that can be utilised amounts to 6,000, which has been entered in the balance sheet. This year's calculated pension cost of 70 is credited to the pension funds in the balance sheet. Unsecured pension commitments amount to 2,091 as per , and are entered under other long-term liabilities. The change in the net present value for pension commitments, 8, is charged to the profit and loss account. Note 7 - Shares Shares in the 100% owned subsidiary Simrad Optronics LTD are entered under fixed assets, and are entered at cost price, 110. Note 8 - Long-term loans Simrad Optronics A/S has granted a loan to its collaborator in the USA, Kigre Inc., for 1,474 to help finance a joint development project for a new type of laser rangefinder as well as to support necessary production and testing facilities in connection with the launch of Simrad's night vision equipment in the USA. The loan is entered under, "Bonds, long term loan", in the balance sheet. Note 9 - Advance payment from customers As regards the group of companies as per , only the parent company has received prepayment from customers for contracts that have been entered into, with delivery due in the future. The advance payments are entered as short-term debt and apply to prepayments made for contracts due to be delivered in Total advance payment amounts to 4,848. Notes 10 - Bank Overdraft The Group has at its disposal bank overdrafts with a limit of 8,554, of which 61 is utilised as per 31st December The parent company has at its disposal a bank overdraft of 8,000. Bank deposits tied up and relating to prepaid taxes for the employees amounts to 1,159. Note 11 - Mortgage and Guarantee Commitments The parent company has guaranteed Simrad Optronics LTD's overdraft and advance guarantees to a total of GBP 710,000. The parent company at Ensjøvn. 23B and its premises are mortgaged and are security for a loan of 13,000. The property's book value is 23,349. The portion of the mortgage due for payment in 1995 is

14 Note 12 - Egenkapitalavstemming Note 12 - Equity Aksjekapital Reservefond Tilbakef. fond Disp. fond Total egenkap. Share Capital Reserv fund Oth. restr. fund Disp. fund Total equity Konsern Group of Companies Egenkapital pr Equity as per Netto effekt av endring i......net effect of change pensjonsstandard (6.790) (6.790)...in pension Årets resultat This year s result Overført fra tilbakeføringsfond (888) Transferred from restricted fund Kursdifferanse (45) (45)...Exchange differences Egenkapital pr Equity as per Aksjekapital Reservefond Tilbakef. fond Disp. fond Total egenkap. Share Capital Reserv fund Oth. restr. fund Unrestr. fund Total equity Morselskap Parent Company Egenkapital pr Equity as per Netto effekt av endring i......net effect of change pensjonsstandard (6.790) (6.790)...in pension Årets resultat This year's result Overført fra tilbakeføringsfond (888) Transferred from restricted fund Egenkapital pr Equity as per Definisjon av hovedtall (se Hovedtall side 1) Definition of Main Figures (refer to Main Figures, page 1) Totalrentabilitet Egenkapitalrentabilitet Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad 2 Egenkapitalprosent Brutto driftsmargin Netto driftsmargin Brutto fortjenestemargin Netto fortjenestemargin 14 (Resultat før ekstraordinære poster + finanskostnader) x 100 (Profit before extraordinary items + interest charged) x 100 Gjennomsnittlig totalkapital/average total assets Resultat før ekstraordinære poster - skatter) x 100 (profit before extraordinary items - taxes) x 100 Gjennomsnitt av egenkapital/average equity Omløpsmidler/Current assets Kortsiktig gjeld/short term liabilities Likvider + Finansinvesteringer + Debitorer Cash + finance investment + Accounts receivables Kortsiktig gjeld/short term liabilities Egenkapital/Equity x 100 Total kapital/total assets Brutto driftsresultat x 100/Gross operating profit x 100 Netto driftsinntekter/net revenues Netto driftsresultat x 100/Net operating profit x 100 Netto driftsinntekter/net revenues Resultat før ekstraordinære poster x 100 Profit before extraordinary items x 100 Netto driftsinntekter/net revenues (Resultat før ekstraordinære poster - skatter) x 100 (Profit before extraordinary items - taxes) x 100 Netto driftsinntekter/net revenues Return on total assets Return on equity Current ratio Acid test Equity ratio Gross operating margin Net operating margin Gross profit margin Net profit margin

15 15

16 Verdiskapningsregnskapet Value creation statement Tall i mill kr. Figures in NOK mill Driftsinntekter ,8 115,6 90,7 100,8 76,3...Operating Revenues - forbruk av innkjøpte varer/tjenester... (67,9) (71,1) (54,8) (62,9) (51,4)...purchased goods and services- = verdiskapning i egen virksomhet - brutto... 52,8 44,5 35,9 37,9 24,9...gross value creation from operations = - kapitalslit... (2,6) (2,1) (2,4) (2,6) (2,6)...ordinary depreciation - = verdiskapning i egen virksomhet - netto... 50,2 42,4 33,5 35,3 22,3...net value creation from operations = + finansinntekter... 1,9 2,3 2,2 3,4 4,5...financial expenses + - ekstraordinære poster - netto net extraordinary expenses - = Verdier til fordeling fra egen virksomhet 52,1 44,7 35,7 38,7 26,8...Total value to be distributed = 1994 % 1993 % 1992 % 1991 % 1990 % Ansatte......Employees: - brutto lønn og sos. ytelser... 27,4 52,6 27,4 61,3 29,5 89,9 32,4 83,7 34,2 127,6...wages and social expenses (herav inntektsskatt ansatte)... (8,3) (7,4) (8,0) (9,3) (9,8)...(income tax employees) Kapitalinnskytere......Capital depositors - renter til långivere... 2,5 4,8 2,9 6,5 3,3 9,2 3,3 8,6 3,4 12,9...financial expenses - utbytte til aksjonærene... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0...dividend Stat og kommune......government - skatter og avgifter... 9,0 17,3 7,0 15,7 4,3 12,0 4,7 12,1 5,4 20,0...taxes and fees Bedriften......The Company - tilbakeholdt for sikring og ny......withheld profit to secure and create verdiskaping i bedriften... 13,2 25,3 7,4 16,5 (1,4) (4,0) (1,7) (4,4) (16,2) (60,5)...growth Verdier fordelt i alt ,0 44,7 100,0 35,7 100,0 38,7 100,0 26,8 100,0...Total value distributed 16

17 Simrad Optronics har ekspertise og lang erfaring fra produksjon av elektrooptiske instrumenter. Produksjonen er i overensstemmelse med strenge militære standarder. Simrad Optronics has the professional skill and expertise gained through years of experience in producing electro-optical equipment. The production lines conform to stringent military standards.

18 Simrad GN1 Night Vision Goggle The Smallest and Lightest Ever Produced Simrads ergonomiske bæremaske gir en komfortabel og stabil montering for GN1 nattbrille. Simrad's ergonomic headmount provides a comfortable and stable support for the GN1 Night Vision Goggle. Design and photo: Studio Haukner. Printed by DL Grafisk A/S. Simrad Simrad Optronics A/S Ensjøveien 23 B UK subsidiary: Simrad Optronics Ltd. 3 Oakwood Industrial Park P.O.Box 6114 Etterstad 0602 Oslo, NORWAY Gatwick Road, Crawley West Sussex RH10 2AZ, ENGLAND Telephone: Telefax: / Telephone: +44 (0) Telefax: +44 (0)

19 Innhold/Contents Side/Page Hovedbegivenheter i Main Events 1994 Hovedtall Main Figures Styrets beretning Directors Report Resultatregnskap Profit and loss account Balanse Balance sheet Kontantstrømanalyse Cash flow statement Generelle regnskapsprinsipper Accounting principles Noter til resultatregnskap,... Notes to profit and loss account og balanse and balance sheet Revisors beretning Auditor s report Verdiskapningsregnskap Value creation statement Simrad Optronics er et industriselskap med elektrooptiske instrumenter som forretningsområde. Innen flere nisjer i det militære og sivile marked er vi blant de ledende i verden. Produktene omfatter laser avstandsmålere og små ildledningssystemer, termiske sensorsystemer, lysforsterkningsinstrumenter og gassdetektorer. Simrad Optronics er lokalisert i Oslo og har vært notert på Oslo Børs siden Kværner a.s. er hovedaksjonær i selskapet. Simrad Optronics is an industrial company with electro-optical instruments as area of business. In several niches in the military and civilian market we are among the world's leading companies. The range of products include laser rangefinders and small fire control systems, thermal imaging systems, image intensifying devices and infra-red gas detectors. Simrad Optronics is located in Oslo and has been quoted on the Oslo Stock Exchange since Kværner a.s is the principal shareholder. Forside: Simrad IS2000 øyesikker laser avstandsmåler Front page: Simrad IS2000 Eyesafe Laser Rangefinder

20 SIMRAD OPTRONICS Innholdsfortegnelse Presentasjon av selskapet Oppsummering av 1994 Nøkkeltall Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømsanalyse Noter til regnskapet Aksjonærforhold 1994

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

Marathon Petroleum Norge AS

Marathon Petroleum Norge AS Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathonkonsernet ) der konsernspissen er Marathon Oil Corporation, som er nummer 41 på 2010-listen til bladet Fortune over de

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 År - Year Uten sikringsbokføring

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathon-konsernet ) der konsernspissen er Marathon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report/Årsrapport 2010 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2010 2009 Fra konsernregnskapet STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Operating

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS ANNUAL REPORT 2013 NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS AS Dear all, It is a pleasure for me to announce that 2013 has been another successful year for NES. The turnover increased

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA To the bondholders in: ISIN NO 1 37392.1-1.5

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

KORT OM RICA. Frem til 01.01.87 foregikk all drift i Rica Hotell- og. Hotell og restaurant i 20 år. Forretningsidé. Målsetting. Rica i dag.

KORT OM RICA. Frem til 01.01.87 foregikk all drift i Rica Hotell- og. Hotell og restaurant i 20 år. Forretningsidé. Målsetting. Rica i dag. KORT OM RICA Hotell og restaurant i 20 år Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA ble etablert i 1975 og kunne i 1995 feire 20 års jubileum. Selskapets første bedrift var Bajazzo i Bygdøy Alle, Oslo. De første

Detaljer

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning.

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning. 2 3 Innhold Content Innho ld Dette er Ekornes 4-5 Innhold Konsernoversikt 6 Resultatregnskap 7 Ledergruppen 8-9 Organisasjonsplan Ekornes ASA 10-11 Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring 32-37 Risikostyring

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no 2015 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER www.solstad.no RAPPORT REPORT 1. KVARTAL 2015 1ST QUARTER 2015 - Driftsinntektene for 1. kvartal ble NOK 909 mill (NOK 870 mill) - Kontantstrøm

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 1st quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47 23

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

Ecuanor ASA årsrapport 2004

Ecuanor ASA årsrapport 2004 årsrapport 2004 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Innhold Dette er Ecuanor 3 Årsberetning 2004 5 Resultat 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter 12 Revisors beretning 19 Electromagnetic

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 4 th quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47

Detaljer

Årsberetning 2010 / Report from the board of directors 2010

Årsberetning 2010 / Report from the board of directors 2010 Årsberetning 2010 / Report from the board of directors 2010 Norsk Regnesentral (NR) er et forskningsinstitutt med fagområdene statistiskmatematisk modellering og informasjons og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Årsrapport Annual report

Årsrapport Annual report Årsrapport Annual report Innhold Contents Norsk Regnesentral 3 The Norwegian Computing Center Styrets beretning 4 Extracts from the statement of the board of directors Resultatregnskap 7 Income statement

Detaljer