Ungdomsinitiativ Prosjekttype 1.2. Søknadsskjemaet Steg for steg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdomsinitiativ Prosjekttype 1.2. Søknadsskjemaet Steg for steg"

Transkript

1 Ungdomsinitiativ Prosjekttype 1.2. Søknadsskjemaet Steg for steg

2 Før du startar å fylle ut søknadsskjemaet så sjekk dette! Søknadsskjema Sit eg med det rette søknadsskjemaet? Aktiv Ungdom. Delprogram 1.2. Ungdomsinitiativ. Versjon som gjeld pr. 1. januar Nye opplysningar Sjekk heimesida vår det kan vere at det er kome nye satsar eller anna viktig informasjon om programmet. Det kan også vere ein god ide å melde seg på nyheitsbrevet vårt slik at du kan halde deg oppdatert. Meld deg på her: Tid Start i god tid - det tek tid å fylle ut skjemaet korrekt med alle detaljane! Søknadsfrist Ver sikker på at du blir ferdig med søknaden i rett tid. Elles må du nemleg vente til neste søknadsrunde. Tvil Dersom du er i tvil eller har bruk for hjelp, kan du få svar på mange spørsmål på heimesida vår (www.aktivungdom.eu). Du er sjølvsagt og velkomen til å ringe ( ) eller sende e-post

3 Kor lenge varer prosjektet? Det er viktig, at du tenkjer over at aktivitetane først kan starte 3 månader etter søknadsfristen. Dessutan skal du vere oppmerksom på at prosjektet ikkje kan vare meir enn i 18 månadar. Prosjektstart og utgifter Hugs at projektet ikkje kan starte før den fastsatte 3 månadsgrensa. Dersom dette er tilfelle vil søknaden bli avvist. Til dømes Har de søkt 1. april, kan startdatoen for prosjektet tidlegast vere 1.juli. For å seie det på ein anna måte, de kan først begynne at bruke av prosjektmidlane 3 månadar etter søknadsfristen. Prosjektets varighet 1 Angi prosjektets totale varighet, fra forberedelse til evaluering. Prosjektet begynner 2 : (datoen de første utgiftene inntreffer) / / Prosjektet slutter: (datoen de siste utgiftene inntreffer) 3 / / Aktiviteten 4 begynner: / / Aktiviteten slutter: / / Total varighet for prosjektet (i måneder): Det er viktig at det er overensstemmelse mellom prosjektsstart og utgiftsstart. Aktiv Ungdom dekkjer kun dei utgiftene som er betalt innanfor prosjektsperioden. Prosjektet sin sluttdato Det er ein god ide, at prosjektet avsluttast tidlegast ein månad etter aktivitet er avslutta, så det er tid til å betale alle utgifter. Utgifter som er betalt utanfor den avtalte prosjektperioden, kan ikkje dekkast av Aktiv Ungdom.

4 Målsetjingar ved prosjektet Prosjektet skal bidra til å oppfylle minst to av dei generelle målsetjingane. Hugs at det ikkje er nødvendig at de oppfyller alle målsetjingane. Sett berre kryss ved dei som verkleg er relevant for prosjektet dykkar. Relevans til de generelle målsetningene for Aktiv Ungdom-programmet Kryss av i relevant(e) rute(r). Prosjektet: fremmer unge menneskers aktive medborgerskap1 generelt og/eller på europeisk nivå skaper solidaritet og fremmer toleranse blant unge mennesker, med særlig henblikk på å styrke sosialt samhold i EU fremmer gjensidig forståelse blant unge mennesker i forskjellige land Målsetjingane Bruk oversikta og modellen på neste side i vurdering av kva målsetjingar som er relevant for prosjektet dykkar. bidrar til kompetansebygging i frivillige ungdomsorganisasjoner og til å forbedre kvaliteten på støttestrukturer for ungdomsaktiviteter2 bidrar til økt europeisk samarbeid på ungdomsfeltet.

5 Prioriteringar i programmet Du må tenkje over på kva måtar prosjektet ditt er relevant for EU sine prioriteringar for Aktive Ungdom. Dessutan skal du grunngje dine val av prioriteringar i forhold til prosjektet ditt. Relevans i forhold til prioriteringene i Aktiv Ungdom-programmet Permanente prioriteringar På neste side er dei fire permanente prioriteringane skildra nærare. Kryss av i relevant(e) rute(r) Permanente prioriteringer Årlige prioriteringer1 Nasjonale prioriteringer2 Europeisk medborgerskap Ungdomsdeltakelse Kulturelt mangfold Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial ekskludering Arbeidsledighet blant ungdom Globale utfordringer (bærekraftig utvikling, klimaendringer, migrasjon o.l) Dersom aktuelt, beskriv nærmere: Inkludering av ungdom med færre muligheter De nye årlige prioriteringane for 2010: Arbeidsløyse blandt ungdom og å fremme dei unge arbeidslause si aktive deltaking i samfunnet Kunnskap og mobilisering av unge kring globale utfordringar som bærekraftig utvikling, klimaendringar og migrasjon er det europeiske året for å kjempe mot fattigdom og sosial eksklusjon I 2010 blir det derfor gjeve særlig prioritet til prosjekter som involverer: Handikappa ungdommar og utvekslingar mellom unge med og utan handikap Prosjekter med fokus på handicappede, unge med innvandrarbakgrunn eller etniske, religiøse eller språkleg mindretal. Nasjonale prioriteringar I år har det norske nasjonalkontoret fokus på ungdom med færre moglegheitar, Barents samarbeid, geografisk balanse.

6 Aktive Ungdom Dei permanente prioriteringane EU har ei rekke spesielle satsingsområder som prosjekta i programmet i større eller mindre grad skal reflektere. Tanken er at ungdommar sine idéar og bidrag skal vere med på å forme EU og Europa si fremtid. Derfor skal alle prosjekter ha ein sterk europeisk dimensjon og vere relevant for ein eller fleire av dei følgjande emnene. Europeisk medborgarskap Europeisk medborgerskap er eit viktig tema i programmet. Meninga er at unge skal engasjere seg i diskusjonen om europeiske emne og EU sin framtidige oppbygning. Ungdom si deltaking i samfunnet Eit av måla med programmet er å skape ei auka interesse blandt ungdom for å engasjere seg i den demokratiske samfunnsutviklinga. Det er derfor viktig å gje de unge føresetnadar for å kunne delta som borgarar i dei demokratiske prosessane i samfunnet. Kulturelt mangfald I ei globalisert verd er det vigtig at unge får moglegheit til å lære andre kulturer og land å kjenne. Gjennom prosjekt med ungdom frå andre kulturar kan dei i fellesskap utvikle ei betre forståing for forskjellige kulturar og religionar. Plass til alle (inkludering) Det skal gjerast ein ekstra innsats for at alle ungdom uansett bakgrunn og evne ha like moglegheitar for å delta på aktivitetane i programmet.

7 Hovudtema Der er 14 forskjellige tema de kan velje mellom, men de kan berre velje to - og sjølv om aktivitetane dykkar dekkjer fleire enn to. Dersom ingen av dei nemde temaane passar på nettopp dykkar prosjekt, skal de velje temaet Anna og så føre på det temaet de har valt ved sida av. Hovedtemaer for aktiviteten kryss av i maks 2 ruter Europeisk bevissthet Dialog mellom religioner Antidiskriminering Kunst og kultur Likestilling mellom kjønn Funksjonshemming Ikke-diskriminering med hensyn til seksuell orientering Minoriteter Roma-samfunn By-/distriktsutvikling Ungdomspolitikk Media og kommunikasjon/ungdomsinformasjon Læring gjennom idrett og utendørsaktiviteter Helse Miljø Annet - spesifiser: Tema Tenk over kva tema de vel. Dette valet skal grunngjevast i søknaden i del V Prosjektbeskrivelse.

8 Samandrag I skildringa av prosjektet er det viktig at de følger disposisjonen i søknadsskjemaet, og at skildringa er kort og konsis. Summary of the project (Sammendraget MÅ skrives på engelsk!) Please give a short description of your project (approximately lines). Please note that if your project is approved, this paragraph may be used for publication. Therefore be accurate and include the venue, the type of project, the theme, the objectives, the duration in days, the countries involved, the number of participants, the implemented activities and the methods applied. This summary should be completed in English, French or German, regardless of which language you use to fill in the rest of this application. Please be concise and clear. Samandrag Skildringa av prosjektet skal vere på engelsk. Følg disposisjonen Når de skriv eit samandrag av prosjektet er det viktig at de les den vesle teksten i boksen, og hugser å ta med alle punkt i samandraget som det blir spurt etter: kva type prosjekt, stad mm.

9 B. Søkergruppens profil Type og status Aktivitetsnivå Ikke-kommersiell / frivillig organisasjon Frivillig ungdomsorganisasjon på europeisk nivå (ENGO) Lokalt Re gio nal t Offentlig virksomhet Uformell ungdomsgruppe Annet, spesifiser: Nasjonalt Europeisk/Internasjonalt Gi en kort beskrivelse av organisasjonen/gruppen (vanlige aktiviteter, medlemskap/tilknytning til, osv.), og beskriv deres kompetanse og motivasjon for å gjennomføre det planlagte prosjektet. Har organisasjonen/gruppen deres søkt eller mottatt midler fra EU tidligere? Nei Ja vennligst oppgi prosjektnummer: Uformelle grupper Når ei uformell gruppe søkjer om midlar til ei utveksling, tek ei av gruppa sine medlemmar på seg rolla som koordinator/juridisk ansvarleg. Den juridisk ansvarlege er og ansvarleg for å skrive under avtalen om tilskot på vegne av gruppa.

10 Samarbeidspartnarar (Kun for internasjonale ungdomsinitiativ) I søknadsskjemaet er det viktig at partnerorganisasjonen blir skildra. C. Preliminary agreement of the partner I, the undersigned, on behalf of (repeat the name of the partner) confirm our participation in each stage of the project (repeat the title of the project as stated in Part I): I declare having reached an agreement with all the promoters involved in the project with regard to the share of EU grant my organisation/group is entitled to receive in order to implement the project. I confirm that my organisation/group has not applied for funding for this project to another National Agency or to the Executive Agency. Furthermore, I confirm my undertaking to ensure visibility of the European Union support for the project and to ensure dissemination and exploitation of its results. Name in capital letters: Place: Date: Signature (legal representative): Partnererklæringar Dersom de ikkje har dei originale partnererklæringane klar innan de sender søknaden er det mogleg å ettersende dei. Nokre nasjonalkontor godtek faksa eller scanna signatur på Preliminary agreement of the partner. De må gjerne gjere oss merksame på at dei er på veg, og fortelje når de ventar dei. Les det med lita skrift Det er viktig at partnarane dykkar har lese søknaden grundig og at dei har sett seg inn i dei betingelsar dei skriver under på. Underskrifta er nemleg juridisk bindande.

11 Oversikt over deltakarane i prosjektet Oversikta har til mål å teikne eit bilete av dei involverte deltakarane. Det skal være ein rimeleg balanse i fordelinga av kjønn, alder og nasjonalitet i gruppa. Del IV. Deltakere som er direkte involvert i prosjektet Gi opplysninger om sammensetningen av ungdomsgruppen(e) som organiserer prosjektet, fordelt etter land. For ytterligere informasjon, se del B delprogram 1.2 i programguiden. Legg gjerne til flere rader hvis dere trenger mer plass. A. Opplysninger om søkergruppens deltakere Navn på deltaker Bosatt i Kjønnsfordeling Aldersfordeling 3 Menn Kvinn er Deltakarliste Det er viktig at lista er komplett og at alle initiativtakarane har sitt navn på lista TOTALT ANTALL DELTAKERE 4 Merk dykk at det er deltakarane sin alder på søknadstidspunktet som de skal opplyse om her.

12 Skildring av prosjektet Prosjektskildringa skal vere utfyllande. Dette er avgjerande for den endelege vurderinga av prosjektet. I dei følgjande punkta i søknadsskjemaet har de moglegheit for å utdjupe prosjektskildringa i forhold til arbeidsmetodar, læringspotensiale, den europeiske dimensjonen med meir. For å sikre kvaliteten på prosjektet er det viktig at de skildrar samanhengen mellom dei valde målsetningane og prioriteringane. Eit godt planlagt prosjekt brukar aktivt dei valde prioriteringane og målsetningane i utforminga av prosjektet. Del V. Prosjektbeskrivelse Punktene nedenfor er ment å være en veiledning til beskrivelsen av de foreslåtte aktivitetene. Informasjonen er svært viktig i vurderingsprosessen, og senere i gjennomføringen av prosjektet. Se del B - delprogram 1.1. i programguiden for mer informasjon. Dersom dere trenger mer plass kan dere utvide boksene. Mål og prioriteringer: Vennligst beskriv opprinnelsen og målene for prosjektet deres, og hvordan det kan knyttes til målene og prioriteringene til Aktiv Ungdom-programmet. Målsetningar Du kan lese meir om og hente inspirasjon til, korleis ein arbeidar med målsetningar og prioriteringar i skjemaet på neste side.

13 Arbeidsprosessen Modellen viser, korleis ein kan arbeide med prioriteringane, målsetningane og hovedtema. Korleis innarbeider vi målsetningane i arbeidsmetodane våre? Kva trur vi deltakarane i prosjektet vil få ut av det? Prioriteringar Målsetningar Aktiviteten sitt hovedtema Korleis inkluderar vi deltakarane i arbeidet med dei forskjellige målsetningar, prioriteringar og tema? Korleis heng målsetningerne saman med aktivitetsvala våre? Korleis vil vi formidle dette temaet videre til resten av gruppa og partnarane våre? Til dømes: Prioritering: Miljø og energi Målsetting: Europeisk medborgarskap Hovudtema til aktiviteten: Sunnhet og læring gjennom idrett og utandørsaktivitetar 1. Start med å bryte ned dei valde prioriteringane i undertema. T.d: Europeisk medborgarskap er ein ganske brei betegelse: Kva aspekt er interessante i forhold til dykkar prosjekt? 2. Konkretiser ideen dykkar. Korleis vil de arbeide med europeisk medborgarskap, miljø og energi osv. Her kan de bruke modellen som inspirasjon. 3. Korleis heng dei enkelte tema saman t.d: Korleis blir ungdoms europæiske medborgarskap fremma gjennom arbeidet med miljø og energi? Og korleis kjem dette til uttrykk i utvekslinga sine aktivitetar og arbeidsmetodar? Korleis kan vi tilføye ein europeisk dimensjon til dei planlagte aktivitetane? Det kan være ein god ide å utarbeide ein disposisjon, så de er einige om kva de vil fokusere spesiellt på. 4. Involver deltakarane frå start til slutt. I starten av prosjektet kan de t.d setje saman arbeidsgrupper som går i gong med dei enkelte temaane gruppene kan deretter vidareformidle deira kunnskap til dei andre gruppene. Dette styrkjer både samhaldet i gruppa og projektet sitt læringspotensiale. 5. Evaluer resultata dykkar og arbeidsinnsatsen og skriv ned resultata av dette det vil gjere det mykje enklare å skrive rapporten. Ein anna fordel er at prosjektet held fokuset og at eventuelle problemer blir løyste.

14 Aktivitetsprogram Det programmet som skal vedleggast søknaden skal vere ein meir detaljert plan enn berre ei oversikt over planlagde aktivitetar. Programmet kan sjåast på som ein framdriftsplan for prosjektet. Programmet kan eventuelt utformast som eit skjema med tre eller fleire kolonner. Prosjektets utforming: Vennligst oppgi: hvilke aktiviteter som er planlagt i løpet av prosjektet, inkludert forberedelses- og evalueringsaktiviteter hvordan dere fant partneren/partnerne, hvordan dere opprettet et godt partnersamarbeid og hvordan partnergruppene skal samarbeide og være involvert i prosjektet (kun for internasjonale ungdomsinitiativ). Vennligst legg ved et foreløpig dagsprogram for den planlagte aktiviteten. Eit program skal innehalde ei oversikt (inkl. dato og tidspunkt) over alle dei planlagte aktivitetane Beskriv kort kva aktiviteten går ut på. Beskriv i kva samanheng de brukar ikkje-formelle metodar. Programmet må gjerne vise, korleis det er kobla til dei valde prioriteringane og målsetningane til Aktiv Ungdom

15 Tryggleikstiltak for deltakarane i ungdomsinitiativet Det er viktig at de utarbeider ein tryggleikssstrategi og tenkjer over tryggingssprosedyrer sjølv om de allereie har dykkar eigne interne retningslinjer. Vern og sikkerhet: Beskriv hvordan sikkerheten til de involverte ungdommene vil bli ivaretatt i prosjektet. Sjekk tryggleiken På heimesida vår kan de laste ned retningslinjene for tryggleik i arbeidet med barn og unge. Tryggleiksstrategi Retningslinjene er meint til å vere eit praktisk verktøy til å utvikle ein god tryggleiksstrategi.

16 Planleggingsbesøk (Kun for internasjonale ungdomsinitiativ) Eit førebuingsbesøk gjev moglegheit for å planlegge prosjektet saman med dei involverte partnerorganisasjonane. Aktiv Ungdom dekkjer reiseutgiftene for to personar pr.gruppe. For å kunne få tilskot til førebuinga av prosjektet, er det viktig at de i søknaden legg ved eit program og ei kort skildring av formålet med besøket. Planleggingsbesøk: Har dere planlagt et planleggingsbesøk? Hvis ja, vennligst oppgi beregnet program, tidspunkt og sted 1. Ja Nei Program Dersom de har planlagt eit førebuingsbesøk, skal de utarbeide eit program. Programmet skal innehalde ei detaljert oversikt over dei planlagte aktivitetane Deltakarar Det kan maksimalt delta to personar i førebuingsbesøket. EIn av deltakarane kan vere veiledaren.de må hugse å opplyse om kven som er deltakaren (ein ungdom frå prosjektet, eller ein veildar og ein ungdom). Budsjett Hugs å fylle ut dei nødvendige opplysningane i budsjettet.

17 Projektet sine målsetningar for læring Det grunnleggande prinsippet i ikkje-formel læring er at læringa føregår utanfor skulen eller utdanningsstaden. Prosjektets innhold og metoder: Vennligst beskriv: tema(er) for prosjektet hvordan prosjektet deres er nyskapende og stimulerer kreativiteten og lysten til å starte opp noe eget hvordan ungdommene (=deltakerne i prosjektet, jf del IV A) skal være direkte og aktivt engasjert i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet arbeidsmetoder som benyttes hvordan de planlagte aktivitetene og arbeidsmetodene vil bidra til sosial og personlig utvikling hos deltakerne. Den ikkje-formelle læringsprosessen Aktivitetane er frivillige men strukturerte, og læringa er tett knytta til dei unge sine behov, ønskjer og interesser. Anerkjennelse Alle som har delteke i eit Aktiv Ungdom prosjekt har rett til å motta eit Youthpass som skildrar og validerer den ikkje-formelle og uformelle læringserfaringa som dei har fått i løpet av prosjektet Uformell læring Læringa er motsett ikkje-formel læring typisk ustruktureret og karakterisert ved Learning by doing. Læringa skjer i samband med dei aktivitetane, som ikkje er ein del av programmet t.d i sosialt samvær etc.

18 Prosjektet sin europeiske dimensjon Det er viktig at de gjennom heile prosjektfasen tenkjer nøye igjennom projektet sin europeiske dimensjon og relevans. Desse aspekta er avgjerande for å kunne motta tilskot frå Aktiv Ungdom. Europeisk dimensjon: Angi om og hvordan prosjektet deres passer følgende beskrivelser (kryss av i boks(er) og beskriv): prosjektet fremmer ungdoms følelse av europeisk medborgerskap1, og hjelper dem til å forstå sin rolle som del av nåtidens og fremtidens Europa prosjektet gjenspeiler et felles engasjement i europeiske samfunnsspørsmål, f.eks. rasisme, fremmedfrykt, antisemittisme eller narkotikamisbruk prosjektets tema er knyttet til EU, som f.eks. utvidelse av EU, rollene og aktivitetene til EUinstitusjoner, eller EUs tiltak i saker som angår ungdom prosjektet diskuterer prinsippene som lå til grunn for opprettelsen av EU: frihet, demokrati, respekt for menneskeretter og de grunnleggende friheter, samt lovstyre. Europeisk dimensjon Prosjektet sin europeiske dimensjon kan til dømes komme til uttrykk ved at innarbeide nokre av dei følgende innsatsområdene i prosjektet: Ungdom sitt europeiske medborgarskap Aktiviteter som fremmer ungdom sin kjenskap til europeisk medborgarskap og hjelper dei med å forstå dei si rolle som ein del av det noverende og framtidige Europa. Europeiske samfunnsproblem Aktiviteter som avspeglar ei allmen interesse for europeiske samfunnsproblem som til dømes rasisme, antisemitisme og narkotikaproblem. Europapolitikk Aktiviteter som handlar om emner av europeisk interesse til dømes utviding av EU, europeiske institusjonar og prosjekt. Europeiske verdiar Aktiviteter som promoterer europeiske verdier til dømes likestilling, menneskerettighetar, respekt for andre kulturar og demokrati.

19 Konsekvensar, overføringsverdi og oppfølging Det er viktig, at det ikkje berre er deltakarane i prosjektet som får glede av det. De skal derfor tenkje over, kva aktørar det ville vore hensiktsmessig å få med (til dømes kommunar, ungdomsskuler eller ungdomsklubbar) i programmet. Konsekvenser, overføringsverdi og oppfølging Beskriv forventet innvirkning på deltakerne og lokalsamfunn som er involvert i prosjektet, og hvilke tiltak som er planlagt for å oppnå dette. Forklar hvordan dere planlegger at prosjektet skal kunne ha overføringsverdi og dermed gi resultater også i et mer langsiktig perspektiv. Beskriv videre hvordan dere planlegger å følge opp prosjektet (f.eks. nye prosjekter i Aktiv Ungdom-programmet, videre samarbeid med partneren/partnerne osv.). Oppføljande prosjekt Dersom de allereie har planlagt eit fremtidig prosjekt, må de gjerne skildre det her. Det kan til dømes vere et gjenbesøk, der de besøkjer samarbeidspartnarane dykkar. Konsekvensar og overføring av resultat Prosjektsøkjaren er forplikta ved kontrakt til å synleggjere Aktive Ungdom, og spreie prosjektet sine resultat så andre kan få nytte av dei. Derfor skal de tenkje over korleis: De vil spreier resultata dykkar til forskjellige relevante aktørar og målgrupper. Aktiviteten og resultata av prosjektet kan vere til inspirasjon for til dømes ungdomsarbeidarar, beslutningtakarar eller ungdom, som har lyst til å starte opp sine eigne prosjekt. At de tenkjer over korleis dykkar prosjektresultat kan brukast av beslutningstakarar og andre nøkkelaktørar i beslutningsprosessar og utviklinga av ungdomsarbeid. At de tenkjer over korleis prosjektet kan forsette i endra eller uendra form når støtteperioden er over. Vil du vite meir Dersom du vil vite meir om korleis ein utnyttar og overfører sine resultat, kan de lese meir på heimesida vår. Her kan de og finne ei rekke nyttige linkar til brosjyrer og publikasjonar.

20 Synleggjering Alle prosjekt som mottek tilskot frå Aktiv Ungdom, er forplikta å bidra med ei auka reklamemessig verdi for programmet gjennom synleggjering av dei enkelte prosjekta. Synleggjering tyder til dømes at aktivitetar og produkt som har fått tilskot frå EU, klart må vise det ved å bruke Aktiv Ungdom sin logo. Dessutan skal alle prosjekt så ofte som muleg, promotere Aktive Ungdom, til dømes ved å utnytte alle dei moglegheitane som er for mediadekning av prosjektet til dømes i lokale nyheiter, artiklar i aviser og blad eller liknande. Synlighet: I tillegg til den obligatoriske bruken av programmets logo (se del C Publisitet i programguiden), beskriv hvordan: dere vil gjøre prosjektet synlig i lokalmiljøet, media osv hvordan prosjektet vil gjøre Aktiv Ungdom-programmet mer kjent. Bruk logoane Ein føresetnad for tilskotet, og dermed eit absolutt minstekrav er at prosjekt brukar Aktiv Ungdom sin logo på alt skriftlig materiale om prosjektet. Logoane kan lastast ned frå heimesida vår:

21 Overføring av resultat frå prosjektet Frå EU si side stillast det krav om at den erfaringa og kunnskapen som deltakarane har oppnådd gjennom prosjektet, skal videreformidlast til nytte for andre. Dei erfaringane og resultata de har oppnådd kan kanskje brukast av andre eller i eit oppfølgings prosjekt. De skal derfor tenkje over korleis de kan vidarekommunisere resultata av dykkar prosjekt til andre (til dømes gjennom foredrag, heimeside, bloggar og liknande.). Hensikta med dette er at det ikkje berre er deltakarane i prosjektet som skal ha nytte av resultata, men og andre ungdomar, lokalsamfunn osv. Formidling og videre bruk av resultater: Gi en detaljert beskrivelse av planlagte tiltak for formidling og videre bruk av resultatene fra prosjektet Se del B Hvordan utvikle et godt prosjekt? i programguiden for mer informasjon. Utbreiing av resultat Skriv kort korleis de har planlagt å vidareformidle den kunnskapen og dei erfaringane som de har oppnådd gjennom prosjektet. Har dere planer om ytterligere tiltak for formidling og videre bruk av prosjektets resultater? Ja Nei Hvis ja, vennligst beskriv og inkluder informasjon om målgruppe og et program for de planlagte aktivitetene. Resultat Ofte vil prosjektet dykkar innehalde både konkrete og ukonkrete resultater: Konkrete resultat i form av eit produkt som til dømes utviklinga av nye metodar, ein CD, teaterforestilling, tilråding til beslutningstakarar, nettverk, prosessar og metoder. Ukonkrete resultater som personlege erfaringar og læring, betre språkkunnskapar, auka kulturell innsikt. Desse resultata kan vere vansklegare å synleggjere, men ein måte å synleggjere desse er gjennom spørjekjema og intervju. Ytterlegare vidareformidling Dersom de har planlagt ytterlegare tiltak i forhold til å utbreie og utnytte prosjektet sine resultat, kan de søkje om tilskot til dette. Dette kan vere til dømes brosjyrer, workshops, foredrag mm. Men det er viktig at det går ut over de allereie eksisterande krav til utbreiing av resultat. Det kan søkjast om opp til 2500 Euro til å spreie prosjektresultata. Dei planlagte ekstra aktivitetane for vidareformidling skal skildrast i detalj og utgiftene skal reiknast med i budsjettet. Det skal også leggast ved ein tidsplan for dei planlagte aktivitetane.

22 Deltakarar med spesielle behov Ei viktig målsetning i programmet er å påverke at all ungdom får like moglegheiter for å kunne dra nytte av Aktiv Ungdom uansett sosiale og utdanningsmessige vilkår eller eventuelle handikap. Inkludering av ungdom med færre muligheter: Involverer prosjektet deres ungdommer med færre muligheter (dvs. ungdom som står overfor hindringer som gjør sosial deltakelse vanskelig se under) og/eller med spesielle behov (bevegelseshemming, behov for pleie, osv)? Hvis ja, vennligst forklar og oppgi begrunnelse. Angi antall ungdommer med færre muligheter som er direkte involvert i prosjektet (av det totale antallet deltakere som er ført opp i tabell A, del iv): Vennligst kryss av for hvilken situasjon de står overfor: Sosiale vanskeligheter Økonomiske hindringer Funksjonshemming Utdanningsrelaterte problemer Geografiske hindringer Kulturelle forskjeller Annet, spesifiser: Helseproblemer Ungdom med spesielle behov Ungdom med spesielle behov omfattar ungdom som kjem frå eit kulturelt, geografisk eller sosioøkonomisk ugunstig stillt miljø eller har spesielle utfordringar. Dersom prosjektet involverer ungdom med spesielle behov skal de skildre det her. Alle ekstrautgifter som direkte kan relaterast til deltakarar med fysiske eller psykiske utfordringar, til dømes transportutgift til hjelpemiddel, ekstra forsikring til kroniske sjukdommar, spesiell førebuing av deltakararen, spesielle hjelpemiddel eller andre førebuingar i forbindelse med det konkrete prosjekt samt reise- og oppholdsutgifter til assistent kan dekkast med 100%. Lønnsutgift til assistent blir dekka med 1000 kr pr døgn.

23 Kva skal eg hugse? Hugs ALTTID å bruke EUog Aktiv Ungdom- logoen på alt materiale som angår prosjektet. Hugs at alle deltakarane skal vere kjend med at prosjektet er støtta av EU. Hugs og at vi innimellom kjem på besøk.

24 Utarbeidelse av budsjett for nasjonale ungdomsinitiativ Kva del av budsjettet de skal fylle ut er avhengig av om det er eit nasjonalt eller internasjonalt ungdomsinitiativ de søkjer om støtte til. Når de reknar ut kostnadane i budsjettet må de hugse å bruke dei nyaste satsane desse kan de finne på heimesida vår. Del VI. Budsjett ALLE BELØP I EURO Se programguiden for oversikt over regler for støtte. Legg merke til at nasjonalt kontor kan endre støttebeløpene i søknaden i samsvar med reglene for støtte i programguiden. A. Beløp søkt fra Aktiv Ungdom-programmet Fyll ut kun ett avsnitt (A.1 eller A.2) under. A.1 Nasjonalt ungdomsinitiativ Aktivitetsutgifter (engangsbeløp) (maks euro) Utgifter knyttet til coach (engangsbeløp) ved behov (1250 euro) Utgifter knyttet til ytterligere formidling og bruk av resultater (100% av faktiske utgifter opp til 1.000) Samlet støttebeløp til nasjonalt ungdomsinitiativ Beløp søkt fra Aktiv Ungdomprogrammet (EURO) Endelig utregnet støttebeløp (fylles ut av nasjonalt kontor) Rettleiar/ Coach I samband med planlegging og gjennomføring av eit ungdomsinitiativ, kan gruppa velje å få hjelp frå ein rettleiar eller coach. Merk dykk at ungdom under 18 år (mellom 15 og 17 år) kan kun delta dersom dei blir rettleia av ein rettleiar. Kva kan ein rettleiar bidra med? Rettleiaren si oppgåve er å støtte deltakarane i gjennomføringa og planlegginga av aktivitetane i prosjektet. Rettleiaren må på ingen måte delta som ein deltakar i prosjektet. Tilskot Ein kan søke omm 1250 Euro i støtte til rettleiing. Aktivitetar Nasjonale ungdomsprosjekt kan få eit eingongsbeløp på opp til 6900 Euro til dekking av utgifter i forbindelse med prosjektet. Her skriv du det totale beløpet som du søker frå Aktiv Ungdom til heile prosjektet ditt. Rettleiaren Rettleiaren kan både vere ein ungdomsleiar, ein ungdomsklubbmedarbeidar, eller ein ungdom over 18 år.

25 Utarbeidelse av budsjett for internasjonale ungdomsinitiativ A.2. Internasjonalt ungdomsinitiativ Aktivitetsutgifter (engangsbeløp) (maks euro) Utgifter knyttet til evt. coach (engangsbeløp)( 1250 euro) Utgifter knyttet til ytterligere formidling og bruk av resultater (100% av faktiske utgifter opp til 1.000) Planleggingsbesøk reiseutgifter (100% av faktiske utgifter) Planleggingsbesøk andre utgifter (enhetsbeløp) (60 euro) Aktivitetar Nasjonale ungdomsprosjekt kan få eit eingongsbeløp på opp til 6900 Euro til dekking av utgifter i forbindelse med prosjektet. Planleggingsbesøk Utenom reiseutgifter blir det gjeve eit fast beløp pr. deltakar til eit førebuingsbesøk. Tilskuddet er på 60 Euro pr. person pr.døgn. (Max to dagar og to personar pr. gruppe) Reiseutgifter (70% av faktiske utgifter) Samlet støttebeløp for internasjonalt ungdomsinitiativ Reiseutgifter Aktiv Ungdom dekker 70 % av reiseutgiftene. Til dømes: Reise 4900 Euro 30% = 3430 Euro Her skriv du det totale beløpet som du søker frå Aktiv Ungdom til heile prosjektet ditt.

26 Tilleggsfinansiering Det er ikkje meininga at utvekslinga skal dekkast av Aktive Ungdom åleine. Tilskotet er basert på tilleggsfinansiering av andre offentlige eller private bidrag. Det er viktig, de reiknar ut kor stor tilleggsfinansieringa dykkar er, og fører dette inn budsjettet. B. Tilleggsfinansiering Husk at andelen av reiseutgiftene som ikke dekkes av EU-støtten skal oppgis under (kun for internasjonale ungdomsinitiativ). Beløp Egne ressurser Andre bidrag til prosjektet (beskriv): Samlet beløp tilleggsfinansiering Tilleggsfinansiering Her skal du oppgje tilleggsfinansieringa i prosjektet.

Ungdomsinitiativ Prosjekttype 1.2. Søknadsskjemaet Steg for steg

Ungdomsinitiativ Prosjekttype 1.2. Søknadsskjemaet Steg for steg Ungdomsinitiativ Prosjekttype 1.2. Søknadsskjemaet Steg for steg Før du startar å fylle ut søknadsskjemaet så sjekk dette! Søknadsskjema Sit eg med det rette søknadsskjemaet? Aktiv Ungdom. Delprogram 1.2.

Detaljer

Gruppeutveksling Prosjekttype 1.1. Søknadsskjema Steg for steg Hjelp til søknadsskjemaet

Gruppeutveksling Prosjekttype 1.1. Søknadsskjema Steg for steg Hjelp til søknadsskjemaet Gruppeutveksling Prosjekttype 1.1. Søknadsskjema 2010 Steg for steg Hjelp til søknadsskjemaet Før du startar å fylle ut søknadsskjemaet så sjekk dette! Søknadsskjema Sit eg med det rette søknadsskjemaet?

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu EUs støtteordning for ungdomsprosjekter Produsert med støtte fra Europakommisjonen aktivungdom.eu Prosjekttyper Informasjon, søknadsskjema og søkerveiledning finner du på aktivungdom.eu Gjennom Aktiv Ungdom

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati NYNORSK 2 1-2-3 KURS! Så flott

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Spelet varer om lag ein dobbeltime og kan enkelt setjast opp i klasserommet. Talet på spelarar bør vere minst ti elevar.

Spelet varer om lag ein dobbeltime og kan enkelt setjast opp i klasserommet. Talet på spelarar bør vere minst ti elevar. Lærarrettleiing Kva er b.stem? b.stem er ein digital læringsressurs for skuleklasser. Han er lagd opp som eit rollespel der klassa får rolla som ungdomsrådet i Snasen ein fiktiv, mellomstor norsk kommune.

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Retningsliner for tilskot til lag og organisasjonar i Åmli kommune

Retningsliner for tilskot til lag og organisasjonar i Åmli kommune Retningsliner for tilskot til lag og organisasjonar i Åmli kommune Vedteke i kommunestyret 24.4.2014, sak K-14/62 INNHALD: 1 Generelt... 3 2 Aktivitets- og driftsstøtte... 3 3 Prosjektmidlar og investeringsstøtte...

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

Opplysningar om søkjar

Opplysningar om søkjar Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 (nynorsk) Referanse 1005724 Innsendt 05.05.2015 18:23:47 Opplysningar om søkjar Søkjar Namn på organisasjonen Leiar av institusjonen Postadresse

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om kontrakten Dette er Forbrukarrådet sin standardkontrakt for leige av bustad. På Forbrukerrådets hjemmeside finn de informasjon om reglar i husleigeforhold, skjema ved overtaking av bustad, og inventarliste

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Maktens pluttifikasjon

Maktens pluttifikasjon Maktens pluttifikasjon Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Rogaland fylkesbibliotek Adresse Boks 130 4001 Stavanger Organisasjonsnummer 974624346 Hjemmeside www.rogfk.no/fylkesbiblioteket

Detaljer

Hva er Erasmus+: Aktiv Ungdom?

Hva er Erasmus+: Aktiv Ungdom? Hva er Erasmus+: Aktiv Ungdom? EUs program for ungdom (13-30 år), ungdomsarbeidere og organisasjoner som jobber for ungdom 2017: 3,3 millioner euro (ca. 30 millioner kroner) til fordeling i Norge Ca. 10%

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21)

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Ektefellar som har vore separert ved bevilling i eitt år, kan søkje Fylkesmannen om løyve til skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet.

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink Skolerådgjevarsamling, 20. april 2010 Europakontoret.? gir råd og informasjon om EU/EØS program M.a. Nordsjøprogrammet nasjonal kontaktpunkt Programmet

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Læring utanfor skulen

Læring utanfor skulen Læring utanfor skulen Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet HFK Internasjonale tenester Barbara Harterink og volontørane Bjørnar Brakstad og Julie Tvilde Erasmus+: Aktiv Ungdom EU-støtte til: Prosjekt for

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter Gruppeutveksling Ungdomsinitiativ Demokratiprosjekter Frivillig arbeid i Europa Opplæring for ungdomsarbeidere

Detaljer

Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune

Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune Vedtatt i kommunestyret 21. september 2016 sak 041/2016 1. Kulturmidlar Kulturmidlar er midlar Radøy kommune set av i kommunebudsjettet kvart år til utvikling

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo Søknadsskjema Strategiske Partnerskap Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo 29. 1.2016 Hva skal beskrives i søknaden? A. General Information B. Context C. Priorities D. Participating Organisations

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Søknad om tilskot frå Utanriksdepartementet S01 - Søknadsskjema for prosjekt-/programstøtte

Søknad om tilskot frå Utanriksdepartementet S01 - Søknadsskjema for prosjekt-/programstøtte Søknad om tilskot frå Utanriksdepartementet S01 - Søknadsskjema for prosjekt-/programstøtte Utanriksdepartementet Postboks 8114 Dep N-0032 Oslo post@mfa.no Søknaden skal sendast elektronisk til post@mfa.no

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer

Partnerskap Søknadsprosessen

Partnerskap Søknadsprosessen Partnerskap Søknadsprosessen Søkerseminar Oslo, 12.01.2011 Kari Ystebø 2 EUs program for livslang læring 2007-2013 COMENIUS LEONARDO DA VINCI ERASMUS GRUNDTVIG SKOLE OG BARNEHAGE FAG- OG YRKESOPPLÆRING

Detaljer

8 tema for godt samspel

8 tema for godt samspel PROGRAM FOR FORELDRERETTLEIING BUF00032 8 tema for godt samspel Samtalehefte for foreldre og andre vaksne PROGRAM FOR foreldrerettleiing Dette heftet inngår i ein serie av materiell knytta til foreldrerettleiings

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Søknad om midler. Referansenummer: R3J5TB Registrert dato: 2008-06-14 12:03:45. Innledning. 2009 Prosjektets varighet Antall år:

Søknad om midler. Referansenummer: R3J5TB Registrert dato: 2008-06-14 12:03:45. Innledning. 2009 Prosjektets varighet Antall år: Søknad om midler Referansenummer: R3J5TB Registrert dato: 2008-06-14 12:03:45 Vedlegg: Prosjektbes krivelse : Budsjett : Skru ned lyden_ta vare på høyrsla[1].doc Budsjett_skruned.doc Innledning Søknaden

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

www.questback.com - print preview

www.questback.com - print preview Side 1 av 9 Kompetanseutvikling i bibliotek-13:44 1) Kva type bibliotek jobbar du i? Fylkesbibliotek Folkebibliotek Bibliotek i vidaregåande skule Universitetsbibliotek Høgskulebibliotek Fagbibliotek 2)

Detaljer

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Internasjonalisering ein veg til attraktive kommunar Bergen 28.10.2010 Målgruppe for Aktiv Ungdom programmet: ALL UNGDOM 13-30 ÅR og dei som arbeidar

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer