Ungdomsinitiativ Prosjekttype 1.2. Søknadsskjemaet Steg for steg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdomsinitiativ Prosjekttype 1.2. Søknadsskjemaet Steg for steg"

Transkript

1 Ungdomsinitiativ Prosjekttype 1.2. Søknadsskjemaet Steg for steg

2 Før du startar å fylle ut søknadsskjemaet så sjekk dette! Søknadsskjema Sit eg med det rette søknadsskjemaet? Aktiv Ungdom. Delprogram 1.2. Ungdomsinitiativ. Versjon som gjeld pr. 1. januar Nye opplysningar Sjekk heimesida vår det kan vere at det er kome nye satsar eller anna viktig informasjon om programmet. Det kan også vere ein god ide å melde seg på nyheitsbrevet vårt slik at du kan halde deg oppdatert. Meld deg på her: Tid Start i god tid - det tek tid å fylle ut skjemaet korrekt med alle detaljane! Søknadsfrist Ver sikker på at du blir ferdig med søknaden i rett tid. Elles må du nemleg vente til neste søknadsrunde. Tvil Dersom du er i tvil eller har bruk for hjelp, kan du få svar på mange spørsmål på heimesida vår (www.aktivungdom.eu). Du er sjølvsagt og velkomen til å ringe ( ) eller sende e-post

3 Kor lenge varer prosjektet? Det er viktig, at du tenkjer over at aktivitetane først kan starte 3 månader etter søknadsfristen. Dessutan skal du vere oppmerksom på at prosjektet ikkje kan vare meir enn i 18 månadar. Prosjektstart og utgifter Hugs at projektet ikkje kan starte før den fastsatte 3 månadsgrensa. Dersom dette er tilfelle vil søknaden bli avvist. Til dømes Har de søkt 1. april, kan startdatoen for prosjektet tidlegast vere 1.juli. For å seie det på ein anna måte, de kan først begynne at bruke av prosjektmidlane 3 månadar etter søknadsfristen. Prosjektets varighet 1 Angi prosjektets totale varighet, fra forberedelse til evaluering. Prosjektet begynner 2 : (datoen de første utgiftene inntreffer) / / Prosjektet slutter: (datoen de siste utgiftene inntreffer) 3 / / Aktiviteten 4 begynner: / / Aktiviteten slutter: / / Total varighet for prosjektet (i måneder): Det er viktig at det er overensstemmelse mellom prosjektsstart og utgiftsstart. Aktiv Ungdom dekkjer kun dei utgiftene som er betalt innanfor prosjektsperioden. Prosjektet sin sluttdato Det er ein god ide, at prosjektet avsluttast tidlegast ein månad etter aktivitet er avslutta, så det er tid til å betale alle utgifter. Utgifter som er betalt utanfor den avtalte prosjektperioden, kan ikkje dekkast av Aktiv Ungdom.

4 Målsetjingar ved prosjektet Prosjektet skal bidra til å oppfylle minst to av dei generelle målsetjingane. Hugs at det ikkje er nødvendig at de oppfyller alle målsetjingane. Sett berre kryss ved dei som verkleg er relevant for prosjektet dykkar. Relevans til de generelle målsetningene for Aktiv Ungdom-programmet Kryss av i relevant(e) rute(r). Prosjektet: fremmer unge menneskers aktive medborgerskap1 generelt og/eller på europeisk nivå skaper solidaritet og fremmer toleranse blant unge mennesker, med særlig henblikk på å styrke sosialt samhold i EU fremmer gjensidig forståelse blant unge mennesker i forskjellige land Målsetjingane Bruk oversikta og modellen på neste side i vurdering av kva målsetjingar som er relevant for prosjektet dykkar. bidrar til kompetansebygging i frivillige ungdomsorganisasjoner og til å forbedre kvaliteten på støttestrukturer for ungdomsaktiviteter2 bidrar til økt europeisk samarbeid på ungdomsfeltet.

5 Prioriteringar i programmet Du må tenkje over på kva måtar prosjektet ditt er relevant for EU sine prioriteringar for Aktive Ungdom. Dessutan skal du grunngje dine val av prioriteringar i forhold til prosjektet ditt. Relevans i forhold til prioriteringene i Aktiv Ungdom-programmet Permanente prioriteringar På neste side er dei fire permanente prioriteringane skildra nærare. Kryss av i relevant(e) rute(r) Permanente prioriteringer Årlige prioriteringer1 Nasjonale prioriteringer2 Europeisk medborgerskap Ungdomsdeltakelse Kulturelt mangfold Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial ekskludering Arbeidsledighet blant ungdom Globale utfordringer (bærekraftig utvikling, klimaendringer, migrasjon o.l) Dersom aktuelt, beskriv nærmere: Inkludering av ungdom med færre muligheter De nye årlige prioriteringane for 2010: Arbeidsløyse blandt ungdom og å fremme dei unge arbeidslause si aktive deltaking i samfunnet Kunnskap og mobilisering av unge kring globale utfordringar som bærekraftig utvikling, klimaendringar og migrasjon er det europeiske året for å kjempe mot fattigdom og sosial eksklusjon I 2010 blir det derfor gjeve særlig prioritet til prosjekter som involverer: Handikappa ungdommar og utvekslingar mellom unge med og utan handikap Prosjekter med fokus på handicappede, unge med innvandrarbakgrunn eller etniske, religiøse eller språkleg mindretal. Nasjonale prioriteringar I år har det norske nasjonalkontoret fokus på ungdom med færre moglegheitar, Barents samarbeid, geografisk balanse.

6 Aktive Ungdom Dei permanente prioriteringane EU har ei rekke spesielle satsingsområder som prosjekta i programmet i større eller mindre grad skal reflektere. Tanken er at ungdommar sine idéar og bidrag skal vere med på å forme EU og Europa si fremtid. Derfor skal alle prosjekter ha ein sterk europeisk dimensjon og vere relevant for ein eller fleire av dei følgjande emnene. Europeisk medborgarskap Europeisk medborgerskap er eit viktig tema i programmet. Meninga er at unge skal engasjere seg i diskusjonen om europeiske emne og EU sin framtidige oppbygning. Ungdom si deltaking i samfunnet Eit av måla med programmet er å skape ei auka interesse blandt ungdom for å engasjere seg i den demokratiske samfunnsutviklinga. Det er derfor viktig å gje de unge føresetnadar for å kunne delta som borgarar i dei demokratiske prosessane i samfunnet. Kulturelt mangfald I ei globalisert verd er det vigtig at unge får moglegheit til å lære andre kulturer og land å kjenne. Gjennom prosjekt med ungdom frå andre kulturar kan dei i fellesskap utvikle ei betre forståing for forskjellige kulturar og religionar. Plass til alle (inkludering) Det skal gjerast ein ekstra innsats for at alle ungdom uansett bakgrunn og evne ha like moglegheitar for å delta på aktivitetane i programmet.

7 Hovudtema Der er 14 forskjellige tema de kan velje mellom, men de kan berre velje to - og sjølv om aktivitetane dykkar dekkjer fleire enn to. Dersom ingen av dei nemde temaane passar på nettopp dykkar prosjekt, skal de velje temaet Anna og så føre på det temaet de har valt ved sida av. Hovedtemaer for aktiviteten kryss av i maks 2 ruter Europeisk bevissthet Dialog mellom religioner Antidiskriminering Kunst og kultur Likestilling mellom kjønn Funksjonshemming Ikke-diskriminering med hensyn til seksuell orientering Minoriteter Roma-samfunn By-/distriktsutvikling Ungdomspolitikk Media og kommunikasjon/ungdomsinformasjon Læring gjennom idrett og utendørsaktiviteter Helse Miljø Annet - spesifiser: Tema Tenk over kva tema de vel. Dette valet skal grunngjevast i søknaden i del V Prosjektbeskrivelse.

8 Samandrag I skildringa av prosjektet er det viktig at de følger disposisjonen i søknadsskjemaet, og at skildringa er kort og konsis. Summary of the project (Sammendraget MÅ skrives på engelsk!) Please give a short description of your project (approximately lines). Please note that if your project is approved, this paragraph may be used for publication. Therefore be accurate and include the venue, the type of project, the theme, the objectives, the duration in days, the countries involved, the number of participants, the implemented activities and the methods applied. This summary should be completed in English, French or German, regardless of which language you use to fill in the rest of this application. Please be concise and clear. Samandrag Skildringa av prosjektet skal vere på engelsk. Følg disposisjonen Når de skriv eit samandrag av prosjektet er det viktig at de les den vesle teksten i boksen, og hugser å ta med alle punkt i samandraget som det blir spurt etter: kva type prosjekt, stad mm.

9 B. Søkergruppens profil Type og status Aktivitetsnivå Ikke-kommersiell / frivillig organisasjon Frivillig ungdomsorganisasjon på europeisk nivå (ENGO) Lokalt Re gio nal t Offentlig virksomhet Uformell ungdomsgruppe Annet, spesifiser: Nasjonalt Europeisk/Internasjonalt Gi en kort beskrivelse av organisasjonen/gruppen (vanlige aktiviteter, medlemskap/tilknytning til, osv.), og beskriv deres kompetanse og motivasjon for å gjennomføre det planlagte prosjektet. Har organisasjonen/gruppen deres søkt eller mottatt midler fra EU tidligere? Nei Ja vennligst oppgi prosjektnummer: Uformelle grupper Når ei uformell gruppe søkjer om midlar til ei utveksling, tek ei av gruppa sine medlemmar på seg rolla som koordinator/juridisk ansvarleg. Den juridisk ansvarlege er og ansvarleg for å skrive under avtalen om tilskot på vegne av gruppa.

10 Samarbeidspartnarar (Kun for internasjonale ungdomsinitiativ) I søknadsskjemaet er det viktig at partnerorganisasjonen blir skildra. C. Preliminary agreement of the partner I, the undersigned, on behalf of (repeat the name of the partner) confirm our participation in each stage of the project (repeat the title of the project as stated in Part I): I declare having reached an agreement with all the promoters involved in the project with regard to the share of EU grant my organisation/group is entitled to receive in order to implement the project. I confirm that my organisation/group has not applied for funding for this project to another National Agency or to the Executive Agency. Furthermore, I confirm my undertaking to ensure visibility of the European Union support for the project and to ensure dissemination and exploitation of its results. Name in capital letters: Place: Date: Signature (legal representative): Partnererklæringar Dersom de ikkje har dei originale partnererklæringane klar innan de sender søknaden er det mogleg å ettersende dei. Nokre nasjonalkontor godtek faksa eller scanna signatur på Preliminary agreement of the partner. De må gjerne gjere oss merksame på at dei er på veg, og fortelje når de ventar dei. Les det med lita skrift Det er viktig at partnarane dykkar har lese søknaden grundig og at dei har sett seg inn i dei betingelsar dei skriver under på. Underskrifta er nemleg juridisk bindande.

11 Oversikt over deltakarane i prosjektet Oversikta har til mål å teikne eit bilete av dei involverte deltakarane. Det skal være ein rimeleg balanse i fordelinga av kjønn, alder og nasjonalitet i gruppa. Del IV. Deltakere som er direkte involvert i prosjektet Gi opplysninger om sammensetningen av ungdomsgruppen(e) som organiserer prosjektet, fordelt etter land. For ytterligere informasjon, se del B delprogram 1.2 i programguiden. Legg gjerne til flere rader hvis dere trenger mer plass. A. Opplysninger om søkergruppens deltakere Navn på deltaker Bosatt i Kjønnsfordeling Aldersfordeling 3 Menn Kvinn er Deltakarliste Det er viktig at lista er komplett og at alle initiativtakarane har sitt navn på lista TOTALT ANTALL DELTAKERE 4 Merk dykk at det er deltakarane sin alder på søknadstidspunktet som de skal opplyse om her.

12 Skildring av prosjektet Prosjektskildringa skal vere utfyllande. Dette er avgjerande for den endelege vurderinga av prosjektet. I dei følgjande punkta i søknadsskjemaet har de moglegheit for å utdjupe prosjektskildringa i forhold til arbeidsmetodar, læringspotensiale, den europeiske dimensjonen med meir. For å sikre kvaliteten på prosjektet er det viktig at de skildrar samanhengen mellom dei valde målsetningane og prioriteringane. Eit godt planlagt prosjekt brukar aktivt dei valde prioriteringane og målsetningane i utforminga av prosjektet. Del V. Prosjektbeskrivelse Punktene nedenfor er ment å være en veiledning til beskrivelsen av de foreslåtte aktivitetene. Informasjonen er svært viktig i vurderingsprosessen, og senere i gjennomføringen av prosjektet. Se del B - delprogram 1.1. i programguiden for mer informasjon. Dersom dere trenger mer plass kan dere utvide boksene. Mål og prioriteringer: Vennligst beskriv opprinnelsen og målene for prosjektet deres, og hvordan det kan knyttes til målene og prioriteringene til Aktiv Ungdom-programmet. Målsetningar Du kan lese meir om og hente inspirasjon til, korleis ein arbeidar med målsetningar og prioriteringar i skjemaet på neste side.

13 Arbeidsprosessen Modellen viser, korleis ein kan arbeide med prioriteringane, målsetningane og hovedtema. Korleis innarbeider vi målsetningane i arbeidsmetodane våre? Kva trur vi deltakarane i prosjektet vil få ut av det? Prioriteringar Målsetningar Aktiviteten sitt hovedtema Korleis inkluderar vi deltakarane i arbeidet med dei forskjellige målsetningar, prioriteringar og tema? Korleis heng målsetningerne saman med aktivitetsvala våre? Korleis vil vi formidle dette temaet videre til resten av gruppa og partnarane våre? Til dømes: Prioritering: Miljø og energi Målsetting: Europeisk medborgarskap Hovudtema til aktiviteten: Sunnhet og læring gjennom idrett og utandørsaktivitetar 1. Start med å bryte ned dei valde prioriteringane i undertema. T.d: Europeisk medborgarskap er ein ganske brei betegelse: Kva aspekt er interessante i forhold til dykkar prosjekt? 2. Konkretiser ideen dykkar. Korleis vil de arbeide med europeisk medborgarskap, miljø og energi osv. Her kan de bruke modellen som inspirasjon. 3. Korleis heng dei enkelte tema saman t.d: Korleis blir ungdoms europæiske medborgarskap fremma gjennom arbeidet med miljø og energi? Og korleis kjem dette til uttrykk i utvekslinga sine aktivitetar og arbeidsmetodar? Korleis kan vi tilføye ein europeisk dimensjon til dei planlagte aktivitetane? Det kan være ein god ide å utarbeide ein disposisjon, så de er einige om kva de vil fokusere spesiellt på. 4. Involver deltakarane frå start til slutt. I starten av prosjektet kan de t.d setje saman arbeidsgrupper som går i gong med dei enkelte temaane gruppene kan deretter vidareformidle deira kunnskap til dei andre gruppene. Dette styrkjer både samhaldet i gruppa og projektet sitt læringspotensiale. 5. Evaluer resultata dykkar og arbeidsinnsatsen og skriv ned resultata av dette det vil gjere det mykje enklare å skrive rapporten. Ein anna fordel er at prosjektet held fokuset og at eventuelle problemer blir løyste.

14 Aktivitetsprogram Det programmet som skal vedleggast søknaden skal vere ein meir detaljert plan enn berre ei oversikt over planlagde aktivitetar. Programmet kan sjåast på som ein framdriftsplan for prosjektet. Programmet kan eventuelt utformast som eit skjema med tre eller fleire kolonner. Prosjektets utforming: Vennligst oppgi: hvilke aktiviteter som er planlagt i løpet av prosjektet, inkludert forberedelses- og evalueringsaktiviteter hvordan dere fant partneren/partnerne, hvordan dere opprettet et godt partnersamarbeid og hvordan partnergruppene skal samarbeide og være involvert i prosjektet (kun for internasjonale ungdomsinitiativ). Vennligst legg ved et foreløpig dagsprogram for den planlagte aktiviteten. Eit program skal innehalde ei oversikt (inkl. dato og tidspunkt) over alle dei planlagte aktivitetane Beskriv kort kva aktiviteten går ut på. Beskriv i kva samanheng de brukar ikkje-formelle metodar. Programmet må gjerne vise, korleis det er kobla til dei valde prioriteringane og målsetningane til Aktiv Ungdom

15 Tryggleikstiltak for deltakarane i ungdomsinitiativet Det er viktig at de utarbeider ein tryggleikssstrategi og tenkjer over tryggingssprosedyrer sjølv om de allereie har dykkar eigne interne retningslinjer. Vern og sikkerhet: Beskriv hvordan sikkerheten til de involverte ungdommene vil bli ivaretatt i prosjektet. Sjekk tryggleiken På heimesida vår kan de laste ned retningslinjene for tryggleik i arbeidet med barn og unge. Tryggleiksstrategi Retningslinjene er meint til å vere eit praktisk verktøy til å utvikle ein god tryggleiksstrategi.

16 Planleggingsbesøk (Kun for internasjonale ungdomsinitiativ) Eit førebuingsbesøk gjev moglegheit for å planlegge prosjektet saman med dei involverte partnerorganisasjonane. Aktiv Ungdom dekkjer reiseutgiftene for to personar pr.gruppe. For å kunne få tilskot til førebuinga av prosjektet, er det viktig at de i søknaden legg ved eit program og ei kort skildring av formålet med besøket. Planleggingsbesøk: Har dere planlagt et planleggingsbesøk? Hvis ja, vennligst oppgi beregnet program, tidspunkt og sted 1. Ja Nei Program Dersom de har planlagt eit førebuingsbesøk, skal de utarbeide eit program. Programmet skal innehalde ei detaljert oversikt over dei planlagte aktivitetane Deltakarar Det kan maksimalt delta to personar i førebuingsbesøket. EIn av deltakarane kan vere veiledaren.de må hugse å opplyse om kven som er deltakaren (ein ungdom frå prosjektet, eller ein veildar og ein ungdom). Budsjett Hugs å fylle ut dei nødvendige opplysningane i budsjettet.

17 Projektet sine målsetningar for læring Det grunnleggande prinsippet i ikkje-formel læring er at læringa føregår utanfor skulen eller utdanningsstaden. Prosjektets innhold og metoder: Vennligst beskriv: tema(er) for prosjektet hvordan prosjektet deres er nyskapende og stimulerer kreativiteten og lysten til å starte opp noe eget hvordan ungdommene (=deltakerne i prosjektet, jf del IV A) skal være direkte og aktivt engasjert i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet arbeidsmetoder som benyttes hvordan de planlagte aktivitetene og arbeidsmetodene vil bidra til sosial og personlig utvikling hos deltakerne. Den ikkje-formelle læringsprosessen Aktivitetane er frivillige men strukturerte, og læringa er tett knytta til dei unge sine behov, ønskjer og interesser. Anerkjennelse Alle som har delteke i eit Aktiv Ungdom prosjekt har rett til å motta eit Youthpass som skildrar og validerer den ikkje-formelle og uformelle læringserfaringa som dei har fått i løpet av prosjektet Uformell læring Læringa er motsett ikkje-formel læring typisk ustruktureret og karakterisert ved Learning by doing. Læringa skjer i samband med dei aktivitetane, som ikkje er ein del av programmet t.d i sosialt samvær etc.

18 Prosjektet sin europeiske dimensjon Det er viktig at de gjennom heile prosjektfasen tenkjer nøye igjennom projektet sin europeiske dimensjon og relevans. Desse aspekta er avgjerande for å kunne motta tilskot frå Aktiv Ungdom. Europeisk dimensjon: Angi om og hvordan prosjektet deres passer følgende beskrivelser (kryss av i boks(er) og beskriv): prosjektet fremmer ungdoms følelse av europeisk medborgerskap1, og hjelper dem til å forstå sin rolle som del av nåtidens og fremtidens Europa prosjektet gjenspeiler et felles engasjement i europeiske samfunnsspørsmål, f.eks. rasisme, fremmedfrykt, antisemittisme eller narkotikamisbruk prosjektets tema er knyttet til EU, som f.eks. utvidelse av EU, rollene og aktivitetene til EUinstitusjoner, eller EUs tiltak i saker som angår ungdom prosjektet diskuterer prinsippene som lå til grunn for opprettelsen av EU: frihet, demokrati, respekt for menneskeretter og de grunnleggende friheter, samt lovstyre. Europeisk dimensjon Prosjektet sin europeiske dimensjon kan til dømes komme til uttrykk ved at innarbeide nokre av dei følgende innsatsområdene i prosjektet: Ungdom sitt europeiske medborgarskap Aktiviteter som fremmer ungdom sin kjenskap til europeisk medborgarskap og hjelper dei med å forstå dei si rolle som ein del av det noverende og framtidige Europa. Europeiske samfunnsproblem Aktiviteter som avspeglar ei allmen interesse for europeiske samfunnsproblem som til dømes rasisme, antisemitisme og narkotikaproblem. Europapolitikk Aktiviteter som handlar om emner av europeisk interesse til dømes utviding av EU, europeiske institusjonar og prosjekt. Europeiske verdiar Aktiviteter som promoterer europeiske verdier til dømes likestilling, menneskerettighetar, respekt for andre kulturar og demokrati.

19 Konsekvensar, overføringsverdi og oppfølging Det er viktig, at det ikkje berre er deltakarane i prosjektet som får glede av det. De skal derfor tenkje over, kva aktørar det ville vore hensiktsmessig å få med (til dømes kommunar, ungdomsskuler eller ungdomsklubbar) i programmet. Konsekvenser, overføringsverdi og oppfølging Beskriv forventet innvirkning på deltakerne og lokalsamfunn som er involvert i prosjektet, og hvilke tiltak som er planlagt for å oppnå dette. Forklar hvordan dere planlegger at prosjektet skal kunne ha overføringsverdi og dermed gi resultater også i et mer langsiktig perspektiv. Beskriv videre hvordan dere planlegger å følge opp prosjektet (f.eks. nye prosjekter i Aktiv Ungdom-programmet, videre samarbeid med partneren/partnerne osv.). Oppføljande prosjekt Dersom de allereie har planlagt eit fremtidig prosjekt, må de gjerne skildre det her. Det kan til dømes vere et gjenbesøk, der de besøkjer samarbeidspartnarane dykkar. Konsekvensar og overføring av resultat Prosjektsøkjaren er forplikta ved kontrakt til å synleggjere Aktive Ungdom, og spreie prosjektet sine resultat så andre kan få nytte av dei. Derfor skal de tenkje over korleis: De vil spreier resultata dykkar til forskjellige relevante aktørar og målgrupper. Aktiviteten og resultata av prosjektet kan vere til inspirasjon for til dømes ungdomsarbeidarar, beslutningtakarar eller ungdom, som har lyst til å starte opp sine eigne prosjekt. At de tenkjer over korleis dykkar prosjektresultat kan brukast av beslutningstakarar og andre nøkkelaktørar i beslutningsprosessar og utviklinga av ungdomsarbeid. At de tenkjer over korleis prosjektet kan forsette i endra eller uendra form når støtteperioden er over. Vil du vite meir Dersom du vil vite meir om korleis ein utnyttar og overfører sine resultat, kan de lese meir på heimesida vår. Her kan de og finne ei rekke nyttige linkar til brosjyrer og publikasjonar.

20 Synleggjering Alle prosjekt som mottek tilskot frå Aktiv Ungdom, er forplikta å bidra med ei auka reklamemessig verdi for programmet gjennom synleggjering av dei enkelte prosjekta. Synleggjering tyder til dømes at aktivitetar og produkt som har fått tilskot frå EU, klart må vise det ved å bruke Aktiv Ungdom sin logo. Dessutan skal alle prosjekt så ofte som muleg, promotere Aktive Ungdom, til dømes ved å utnytte alle dei moglegheitane som er for mediadekning av prosjektet til dømes i lokale nyheiter, artiklar i aviser og blad eller liknande. Synlighet: I tillegg til den obligatoriske bruken av programmets logo (se del C Publisitet i programguiden), beskriv hvordan: dere vil gjøre prosjektet synlig i lokalmiljøet, media osv hvordan prosjektet vil gjøre Aktiv Ungdom-programmet mer kjent. Bruk logoane Ein føresetnad for tilskotet, og dermed eit absolutt minstekrav er at prosjekt brukar Aktiv Ungdom sin logo på alt skriftlig materiale om prosjektet. Logoane kan lastast ned frå heimesida vår:

21 Overføring av resultat frå prosjektet Frå EU si side stillast det krav om at den erfaringa og kunnskapen som deltakarane har oppnådd gjennom prosjektet, skal videreformidlast til nytte for andre. Dei erfaringane og resultata de har oppnådd kan kanskje brukast av andre eller i eit oppfølgings prosjekt. De skal derfor tenkje over korleis de kan vidarekommunisere resultata av dykkar prosjekt til andre (til dømes gjennom foredrag, heimeside, bloggar og liknande.). Hensikta med dette er at det ikkje berre er deltakarane i prosjektet som skal ha nytte av resultata, men og andre ungdomar, lokalsamfunn osv. Formidling og videre bruk av resultater: Gi en detaljert beskrivelse av planlagte tiltak for formidling og videre bruk av resultatene fra prosjektet Se del B Hvordan utvikle et godt prosjekt? i programguiden for mer informasjon. Utbreiing av resultat Skriv kort korleis de har planlagt å vidareformidle den kunnskapen og dei erfaringane som de har oppnådd gjennom prosjektet. Har dere planer om ytterligere tiltak for formidling og videre bruk av prosjektets resultater? Ja Nei Hvis ja, vennligst beskriv og inkluder informasjon om målgruppe og et program for de planlagte aktivitetene. Resultat Ofte vil prosjektet dykkar innehalde både konkrete og ukonkrete resultater: Konkrete resultat i form av eit produkt som til dømes utviklinga av nye metodar, ein CD, teaterforestilling, tilråding til beslutningstakarar, nettverk, prosessar og metoder. Ukonkrete resultater som personlege erfaringar og læring, betre språkkunnskapar, auka kulturell innsikt. Desse resultata kan vere vansklegare å synleggjere, men ein måte å synleggjere desse er gjennom spørjekjema og intervju. Ytterlegare vidareformidling Dersom de har planlagt ytterlegare tiltak i forhold til å utbreie og utnytte prosjektet sine resultat, kan de søkje om tilskot til dette. Dette kan vere til dømes brosjyrer, workshops, foredrag mm. Men det er viktig at det går ut over de allereie eksisterande krav til utbreiing av resultat. Det kan søkjast om opp til 2500 Euro til å spreie prosjektresultata. Dei planlagte ekstra aktivitetane for vidareformidling skal skildrast i detalj og utgiftene skal reiknast med i budsjettet. Det skal også leggast ved ein tidsplan for dei planlagte aktivitetane.

22 Deltakarar med spesielle behov Ei viktig målsetning i programmet er å påverke at all ungdom får like moglegheiter for å kunne dra nytte av Aktiv Ungdom uansett sosiale og utdanningsmessige vilkår eller eventuelle handikap. Inkludering av ungdom med færre muligheter: Involverer prosjektet deres ungdommer med færre muligheter (dvs. ungdom som står overfor hindringer som gjør sosial deltakelse vanskelig se under) og/eller med spesielle behov (bevegelseshemming, behov for pleie, osv)? Hvis ja, vennligst forklar og oppgi begrunnelse. Angi antall ungdommer med færre muligheter som er direkte involvert i prosjektet (av det totale antallet deltakere som er ført opp i tabell A, del iv): Vennligst kryss av for hvilken situasjon de står overfor: Sosiale vanskeligheter Økonomiske hindringer Funksjonshemming Utdanningsrelaterte problemer Geografiske hindringer Kulturelle forskjeller Annet, spesifiser: Helseproblemer Ungdom med spesielle behov Ungdom med spesielle behov omfattar ungdom som kjem frå eit kulturelt, geografisk eller sosioøkonomisk ugunstig stillt miljø eller har spesielle utfordringar. Dersom prosjektet involverer ungdom med spesielle behov skal de skildre det her. Alle ekstrautgifter som direkte kan relaterast til deltakarar med fysiske eller psykiske utfordringar, til dømes transportutgift til hjelpemiddel, ekstra forsikring til kroniske sjukdommar, spesiell førebuing av deltakararen, spesielle hjelpemiddel eller andre førebuingar i forbindelse med det konkrete prosjekt samt reise- og oppholdsutgifter til assistent kan dekkast med 100%. Lønnsutgift til assistent blir dekka med 1000 kr pr døgn.

23 Kva skal eg hugse? Hugs ALTTID å bruke EUog Aktiv Ungdom- logoen på alt materiale som angår prosjektet. Hugs at alle deltakarane skal vere kjend med at prosjektet er støtta av EU. Hugs og at vi innimellom kjem på besøk.

24 Utarbeidelse av budsjett for nasjonale ungdomsinitiativ Kva del av budsjettet de skal fylle ut er avhengig av om det er eit nasjonalt eller internasjonalt ungdomsinitiativ de søkjer om støtte til. Når de reknar ut kostnadane i budsjettet må de hugse å bruke dei nyaste satsane desse kan de finne på heimesida vår. Del VI. Budsjett ALLE BELØP I EURO Se programguiden for oversikt over regler for støtte. Legg merke til at nasjonalt kontor kan endre støttebeløpene i søknaden i samsvar med reglene for støtte i programguiden. A. Beløp søkt fra Aktiv Ungdom-programmet Fyll ut kun ett avsnitt (A.1 eller A.2) under. A.1 Nasjonalt ungdomsinitiativ Aktivitetsutgifter (engangsbeløp) (maks euro) Utgifter knyttet til coach (engangsbeløp) ved behov (1250 euro) Utgifter knyttet til ytterligere formidling og bruk av resultater (100% av faktiske utgifter opp til 1.000) Samlet støttebeløp til nasjonalt ungdomsinitiativ Beløp søkt fra Aktiv Ungdomprogrammet (EURO) Endelig utregnet støttebeløp (fylles ut av nasjonalt kontor) Rettleiar/ Coach I samband med planlegging og gjennomføring av eit ungdomsinitiativ, kan gruppa velje å få hjelp frå ein rettleiar eller coach. Merk dykk at ungdom under 18 år (mellom 15 og 17 år) kan kun delta dersom dei blir rettleia av ein rettleiar. Kva kan ein rettleiar bidra med? Rettleiaren si oppgåve er å støtte deltakarane i gjennomføringa og planlegginga av aktivitetane i prosjektet. Rettleiaren må på ingen måte delta som ein deltakar i prosjektet. Tilskot Ein kan søke omm 1250 Euro i støtte til rettleiing. Aktivitetar Nasjonale ungdomsprosjekt kan få eit eingongsbeløp på opp til 6900 Euro til dekking av utgifter i forbindelse med prosjektet. Her skriv du det totale beløpet som du søker frå Aktiv Ungdom til heile prosjektet ditt. Rettleiaren Rettleiaren kan både vere ein ungdomsleiar, ein ungdomsklubbmedarbeidar, eller ein ungdom over 18 år.

25 Utarbeidelse av budsjett for internasjonale ungdomsinitiativ A.2. Internasjonalt ungdomsinitiativ Aktivitetsutgifter (engangsbeløp) (maks euro) Utgifter knyttet til evt. coach (engangsbeløp)( 1250 euro) Utgifter knyttet til ytterligere formidling og bruk av resultater (100% av faktiske utgifter opp til 1.000) Planleggingsbesøk reiseutgifter (100% av faktiske utgifter) Planleggingsbesøk andre utgifter (enhetsbeløp) (60 euro) Aktivitetar Nasjonale ungdomsprosjekt kan få eit eingongsbeløp på opp til 6900 Euro til dekking av utgifter i forbindelse med prosjektet. Planleggingsbesøk Utenom reiseutgifter blir det gjeve eit fast beløp pr. deltakar til eit førebuingsbesøk. Tilskuddet er på 60 Euro pr. person pr.døgn. (Max to dagar og to personar pr. gruppe) Reiseutgifter (70% av faktiske utgifter) Samlet støttebeløp for internasjonalt ungdomsinitiativ Reiseutgifter Aktiv Ungdom dekker 70 % av reiseutgiftene. Til dømes: Reise 4900 Euro 30% = 3430 Euro Her skriv du det totale beløpet som du søker frå Aktiv Ungdom til heile prosjektet ditt.

26 Tilleggsfinansiering Det er ikkje meininga at utvekslinga skal dekkast av Aktive Ungdom åleine. Tilskotet er basert på tilleggsfinansiering av andre offentlige eller private bidrag. Det er viktig, de reiknar ut kor stor tilleggsfinansieringa dykkar er, og fører dette inn budsjettet. B. Tilleggsfinansiering Husk at andelen av reiseutgiftene som ikke dekkes av EU-støtten skal oppgis under (kun for internasjonale ungdomsinitiativ). Beløp Egne ressurser Andre bidrag til prosjektet (beskriv): Samlet beløp tilleggsfinansiering Tilleggsfinansiering Her skal du oppgje tilleggsfinansieringa i prosjektet.

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008)

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008) Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet European Commission Aktiv Ungdom Søkerveiledn ing (Gyldig fra 1. januar 2008) 2 3 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 DEL A - GENERELL INFORMASJON OM

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter Gruppeutveksling Ungdomsinitiativ Demokratiprosjekter Frivillig arbeid i Europa Opplæring for ungdomsarbeidere

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap SOKRATES, LEONARDO DA VINCI OG UNG I EUROPA EUROPAVEGEN EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER - E9-2004/2005 Kreativt fellesskap Internasjonalt samarbeid sporer til kreativitet og nye måter å tenke

Detaljer

1. Om prosjektforvaltningsmappen 2. 2. Innledning 3 Hva er FOKUS 3 FOKUS fra prosjekt til program 4. 3. Årshjulet 6

1. Om prosjektforvaltningsmappen 2. 2. Innledning 3 Hva er FOKUS 3 FOKUS fra prosjekt til program 4. 3. Årshjulet 6 PROSJEKTFORVALTNINGSMAPPE INNHOLD 1. Om prosjektforvaltningsmappen 2 2. Innledning 3 Hva er FOKUS 3 FOKUS fra prosjekt til program 4 3. Årshjulet 6 4. Søknader/Budsjett 7 Søknaden 7 Budsjett 8 5. Tilsagn,

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Prosjektet er leia frå Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS (RKHR)

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa Ungdomspolitiske møter Strategiske partnerskap Kurs og opplæring Ungdomsinitiativ Prosjekttyper

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Seminar om bevisstgjøring om antidiskriminering og likeverd rettet mot frivillige organisasjoner - VT/2010/007 - Łukasz

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD

Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD kompendium Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD Noen generelle råd og tips Dette kompendiet består av kopier av tekster (fra lysbilder/power Point-presentasjon), og utgjør arbeidsmateriale til et minikurs rundt

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Utvikling av et sett med indikatorer

Utvikling av et sett med indikatorer Utvikling av et sett med indikatorer for inkluderende opplæring i Europa Europeisk senter for utvikling av tilpasset opplæring Rapporten er resultatet av et prosjekt som mottok støtte fra EUs Program for

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer