Rapport for 1. kvartal 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 1. kvartal 2002"

Transkript

1 Rapport for1. kvartal 2002

2 Rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal 2002 DnB oppnådde i første kvartal et driftsresultat før skatt på millioner kroner, mot millioner i tilsvarende periode i fjor. Svake internasjonale finansmarkeder førte til lavere inntekter. Samtidig ble kostnadene redusert som følge av sterk kostnadsstyring. Kvaliteten i kredittporteføljen er tilfredsstillende, og DnB fikk i første kvartal tilbakeføring av tap. Overskuddet ble 905 millioner kroner, mot millioner kroner året før. Resultatet per aksje ble 1,17 kroner, mot 1,48 kroner i første kvartal Uten goodwillavskrivninger utgjorde resultatene henholdsvis 1,22 og 1,52 kroner per aksje. Egenkapitalavkastningen ble 13,8 og 18,8 prosent. Uten goodwillavskrivninger ble egenkapitalavkastningen henholdsvis 14,3 og 19,3 prosent. DnB fikk et driftsresultat før tap og skatt på millioner kroner i første kvartal, mot millioner kroner i første kvartal Driftsresultatet i første kvartal 2001 var påvirket av salgsgevinster på til sammen 264 millioner kroner. Driftsresultatet i første kvartal i 2002 var negativt påvirket av svake aksjemarkeder, men dette ble delvis kompensert med høyere provisjonsinntekter innenfor flere områder. Effektivisering av driften, herunder utkontraktering av virksomhet, ga reduserte driftskostnader i første kvartal sammenlignet med året før, noe som kompenserte fullt ut for kostnadsøkningen ved innføring av merverdiavgift på tjenester. I første kvartal ble det netto inntektsført 127 millioner kroner i tilbakeføringer av tidligere tap. Tilbakeføringene gjelder blant annet salg av en tidligere avskrevet utlånsportefølje. DnB hadde en kjernekapitaldekning på 8,9 prosent ved utgangen av første kvartal når 50 prosent av periodens resultat regnes med, mot 8,8 prosent ved inngangen til året. Samlet kapitaldekning utgjorde 11,4 prosent på begge disse tidspunktene. I januar inngikk DnB en avtale om kjøp av Skandias globale kapitalforvaltningsvirksomhet. Overtagelsen er en vesentlig utvidelse av DnBs aktivitet innen kapitalforvaltningsområdet og vil tilføre konsernet betydelig kompetanse. Norske, svenske og kinesiske myndigheter har godkjent overtakelsen. Det gjenstår godkjennelse fra myndighetene i enkelte andre land hvor virksomheten er representert. Disse forventes å foreligge innen utgangen av første halvår. Generalforsamlingen i DnB Holding ASA godkjente i møte 25. april en ny fullmakt for tilbakekjøp av inntil 10 prosent av aksjene i selskapet. DnB vil vurdere å benytte fullmakten som et instrument for å styrke kapitaleffektiviteten og aksjonærverdiene når forholdene tilsier det. INNTEKTER I første kvartal utgjorde s netto renteinntekter millioner kroner, som var 81 millioner kroner høyere enn i første kvartal Gjennomsnittlige utlån økte med 20 milliarder kroner fra første kvartal 2001, mens innskuddene økte med til sammen 14 milliarder kroner. Som følge av volumøkningene steg nettorenten med 115 millioner kroner. Marginer på kundeutlån og -innskudd ble til sammen redusert med 0,14 prosentpoeng fra første kvartal 2001 til første kvartal 2002 og svekket nettorenten med 49 millioner kroner. Økning i andre balanseposter og opptak av hybridkapital ga også reduksjon i renteinntektene. Inntekter fra renteinstrumenter i interbankvirksomhet økte med 89 millioner kroner fra første kvartal 2001 til første kvartal Disse inntektene må ses i sammenheng med øvrige inntekter fra finansielle instrumenter. Andre driftsinntekter utgjorde millioner kroner i første kvartal 2002, mot millioner kroner i første kvartal Målt i forhold til samlede inntekter utgjorde slike inntekter henholdsvis 35,9 og 44,3 prosent. Reduksjonen skyldtes blant annet den svake utviklingen i aksjemarkedet og salgsgevinster i Vitals resultat til fordeling på forsikringstakere, eier og skatt utgjorde 452 millioner kroner. Etter goodwillavskrivninger ble det inntektsført 77 millioner kroner fra Vital i konsernets regnskap, mot 88 millioner kroner i første kvartal Premieinntektene før overføring fra andre selskaper utgjorde millioner kroner, mot millioner i første kvartal Dette tilsvare en økning på 23 prosent. I tillegg mottok Vital 843 millioner kroner i premieinntekter fra andre selskaper, mot millioner i første kvartal Den verdijusterte av-

3 4 Rapport for 1. kvartal 2002 kastningen var 1,6 prosent, mot minus 1 prosent for samme periode i Provisjonsinntektene fra banktjenester utgjorde 654 millioner kroner i første kvartal 2002, mot 669 millioner kroner i første kvartal Inntektene fra betalingsformidling ble redusert med 51 millioner kroner som følge av salget av Postbankens Betalingssentral. I tillegg påvirket overgangen fra manuelle transaksjoner til nettbanker og elektroniske tjenester inntektene negativt på grunn av lavere enhetspriser. Usikkerheten og sterke svingninger i aksjemarkedene reduserte inntektene fra fondsforvaltning med 19 millioner kroner og kurtasjeinntektene med 11 millioner kroner. Inntektene fra rådgivningstjenester og garantivirksomhet, syndikeringsaktiviteter og kredittformidling viste en sterk økning. Svak verdiutvikling i aksjemarkedene ga inntekter på egne aksjeinvesteringer på 11 millioner kroner i første kvartal 2002, mot 34 millioner i første kvartal Porteføljen hadde ved utgangen av første kvartal 2002 en merverdi på 3 millioner kroner. Netto gevinster fra valuta- og renteinstrumenter utgjorde 208 millioner kroner i første kvartal 2002, mot 310 millioner kroner i første kvartal Inntektene må vurderes sammen med renteinntekter fra finansielle instrumenter. Samlet var inntekter fra finansielle instrumenter 13 millioner kroner lavere enn i Kundeinntekter fra valuta og renteinstrumenter i DnB Markets ble redusert fra 214 til 180 millioner kroner som følge av lavere volatilitet i markedene. Øvrige driftsinntekter utgjorde 132 millioner kroner i første kvartal 2002, en reduksjon på 253 millioner sammenlignet med første kvartal Gevinstene ved salg av Postbankens Betalingssentral og en leasingportefølje i London i første kvartal 2001 utgjorde 264 millioner kroner. Inntektene fra eiendomsmegling økte med 10 millioner kroner fra første kvartal 2001 til første kvartal DRIFTSKOSTNADER Sum driftskostnader utgjorde millioner kroner i første kvartal 2002, mot millioner kroner i første kvartal Kostnadsgraden eksklusive goodwillavskrivninger utgjorde 63,7 prosent, mot 59,3 prosent året før. Personalkostnadene økte med 22 millioner kroner fra første kvartal 2001 til første kvartal På gjennomsnittsbasis eksklusive Vital ble bemanningen redusert med 109 årsverk, som ga en reduksjon i lønnskostnadene på 19 millioner kroner. Bemanningen ved utgangen av første kvartal 2002 utgjorde årsverk, mot årsverk ett år tidligere. Lønnsoppgjøret og avsetninger til resultatbasert lønn økte lønnskostnadene med 57 millioner kroner. Mindre bruk av overtid og innleid hjelp reduserte kostnadene med 17 millioner kroner. Gjennomføring av samordningstiltak mellom Postbanken og DnB ga en reduksjon i kostnadene mellom kvartalene på 36 millioner kroner. Den årlige synergieffekten av tiltakene utgjorde 447 millioner kroner ved utgangen av første kvartal I henhold til planen skal årlige synergieffekter være 464 millioner kroner innen utgangen av Utkontraktering av IT-drift, salget av Postbankens Betalingssentral og annen rasjonalisering ga kostnadsreduksjoner i første kvartal 2002 på 134 millioner kroner, mens innføring av merverdiavgift på tjenester økte kostnadene med rundt 59 millioner kroner. I første kvartal 2002 ble det benyttet 9 millioner kroner av restruktureringsavsetningen for integrasjon mellom Postbanken og DnB. Resterende avsetning utgjorde ved utgangen av første kvartal 64 millioner kroner. Det ble tilbakeført 20 millioner kroner av tidligere avsetninger i kvartalet. Det ble også gjennomført avgrensede omstillingstiltak i deler av konsernet i første kvartal 2002, som ga en kostnad på 20 millioner kroner. TAP OG PROBLEMENGASJEMENTER Tap på utlån og garantier viste en netto tilbakeføring på 127 millioner kroner i første kvartal I tilsvarende periode i 2001 ble det netto inntektsført 94 millioner kroner. Nye tap og tapsavsetninger utgjorde 153 millioner, mens tilbakeføring av tidligere tap og tapsavsetninger utgjorde 280 millioner kroner i første kvartal Tilsvarende tall for første kvartal 2001 var henholdsvis 161 og 255 millioner kroner. Av tilbakeføringene i første kvartal 2002 gjaldt 80 millioner kroner salget av en portefølje tidligere nedskrevne engasjementer i DnB Finans, mens tilbakeføringene i første kvartal 2001 inkluderte 132 millioner kroner vedrørende et forsikringsoppgjør. Problemengasjementer, som omfatter misligholdte og tapsutsatte engasjementer, utgjorde 2,3 milliarder kroner etter fradrag for spesifiserte tapsavsetninger ved utgangen av første kvartal Dette representerte 0,8 prosent av sum utlån. Tilsvarende tall ved årsskiftet var 2,4 milliarder kroner og 0,8 prosent, mens tallene ved utgangen av første kvartal 2001 var 2,7 milliarder kroner og 1 prosent. Uspesifiserte tapsavsetninger utgjorde 2,1 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. Veksten i utlån var moderat i første kvartal, samtidig som porteføljekvaliteten ble opprettholdt. Avsetningen er derfor opprettholdt på samme nivå som ved utgangen av SKATT Skattekostnaden for første kvartal utgjorde 302 millioner kroner, som er 25 prosent av driftsresultat før skatt. Det tilsvarer anslått fremtidig skattenivå for konsernet. Det relativt lave nivået reflekterer at skatt på Vital og deleide selskaper ikke inngår som en del av konsernets skattekostnad, samtidig som spesielle allokeringsregler mellom virksomheter i Norge og i utlandet påvirker skattekostnaden i Norge. FORVALTET KAPITAL OG SPAREMIDLER forvaltet 485 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, mot 460 milliarder kroner ved årsskiftet. Høyere innskudd i Norges Bank og interbankplasseringer stod for 21 milliarder kroner av endringen fra årsskiftet. Eiendeler i balansen utgjorde 379 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, og forvaltningskapitalen i Vital utgjorde 75 milliarder kroner. Andre midler til forvaltning utgjorde 39 milliarder kroner. Dersom den formelle overtagelsen av Skandias kapitalforvaltningsvirksomhet var blitt gjennomført ved kvartalets utløp, ville s forvaltede kapital ha utgjort rundt 730 milliarder kroner. Utlånsveksten var moderat i første kvartal. Ved utgangen av perioden utgjorde netto utlån 277,2 milliarder kroner, mot 275,2 milliarder kroner ved inngangen til året. Utlån med pant

4 Rapport for 1. kvartal i bolig til personkunder økte med 1,4 milliarder kroner. Utlån til bedriftskundemarkedet utgjorde 152 milliarder kroner, mot 151,8 milliarder kroner ved årsskiftet. Utviklingen i valutakurser medførte en reduksjon på 0,8 milliarder kroner. På grunn av usikkerhet i aksjemarkedet fant det sted en overføring fra fond til tradisjonell banksparing. Bankinnskuddene lå på et høyt nivå gjennom første kvartal. Gjennomsnittlige innskudd utgjorde 200 milliarder kroner, mot 196 milliarder i fjerde kvartal og 186 milliarder i første kvartal Ved utgangen av første kvartal 2002 var det plassert til sammen 190,2 milliarder kroner i bankinnskudd, mot 191,6 milliarder kroner ved årsskiftet. Gjennomsnittlig innskuddsdekning utgjorde 72,1 prosent i første kvartal, mot 70,6 prosent for året 2001 og 72,4 prosent i første kvartal Dersom plasseringer i aksjeindeksobligasjoner og lignende instrumenter regnes med, utgjorde innskuddsdekningen 74,4 prosent ved utgangen av første kvartal Forsikringstakerfond i Vital økte i første kvartal fra 65,9 til 69,3 milliarder kroner. Fond forvaltet av DnB Investor utgjorde 26,8 milliarder kroner, mot 26,1 milliarder kroner ved årsskiftet. Også for annen formuesforvaltning var det små endringer i første kvartal. Til sammen forvaltet DnB 12,3 milliarder kroner i slike midler ved utgangen av kvartalet. RISIKOFORHOLD OG KAPITALDEKNING Risikojustert kapital er et felles mål for beregning av risiko i. Tabellen til høyre viser utviklingen i risikojustert kapital siden første kvartal Brutto risikojustert kapital ble i første kvartal 2002 redusert med 0,6 milliarder kroner til 20,4 milliarder. Beregnet kapitalbehov som tar hensyn til diversifikasjonseffekter mellom risikotypene og innholder et tillegg for variasjoner i ventede kredittap, gikk ned med 0,4 milliarder kroner til 18,4 milliarder. Den vesentligste endringen i risikobildet i første kvartal var reduksjon i eierrisiko for Vital. Aksjeandelen i balansen var 22 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 23,8 prosent ved årsskiftet. I tillegg ble det kjøpt salgsopsjoner knyttet til eksponeringen i internasjonale aksjer som reduserte tapsrisikoen. Andelen plassert i pengemarkedet økte fra 12,7 prosent ved årsskiftet til 14,3 prosent ved utgangen av første kvartal Vitals resultat på 451 millioner kroner før fordeling mellom eier og forsikringstakere vil tjene som buffer for utviklingen videre i Risikojustert kapital for Vital er på grunn av disse forholdene redusert med 0,7 milliarder kroner siden årsskiftet til 3,8 milliarder til tross for en økning i balansen på 3,5 milliarder kroner. Kvaliteten på konsernets kreditteksponering er fortsatt tilfredsstillende. Volumet av engasjementer som følges særlig nøye utviklet seg igjen positivt etter en økning i fjerde kvartal Årlige normaliserte tap ble beregnet til 0,32 prosent av balanseførte netto utlån, som er samme nivå som ved årsskiftet og ved utgangen av første kvartal Risikojustert kapital for kreditt økte med 0,2 milliarder kroner fra årsskiftet til 11,1 milliarder. For markedsrisiko og likviditetsrisiko var det ikke endringer av betydning i første kvartal. Beregningene for risikojustert kapital indikerer at er godt kapitalisert. Beregningsgrunnlaget for den offisielle kapitaldekningen var 315,3 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, mot 313,4 milliarder kroner ved inngangen til året. Endringen i kvartalet gjenspeiler en moderat vekst i utlån og økte volumer i Vital Forsikring. hadde ved utgangen av første kvartal en kjernekapital på 27,7 milliarder kroner. Kjernekapitaldekningen for utgjorde 8,8 prosent, mens samlet kapitaldekning utgjorde 11,2 prosent. Dersom femti prosent av resultatet tas med i beregningene, øker dekningsprosentene med ca. 0,1 prosentpoeng. Ved begynnelsen av året utgjorde kjernekapitaldekningen og samlet kapitaldekning henholdsvis 8,8 og 11,4 prosent. Vital hadde ved utgangen av første kvartal en kapitaldekning på 12,4 prosent. Risikojustert kapitalbehov 31. mars 31. des. 31. mars Kredittrisiko Markedsrisiko Likviditetsrisiko Eierrisiko for Vital Operasjonell risiko Annen risiko Sum før diversifikasjon *) Sum etter diversifikasjon *) Tillegg for variasjon i ventede kredittap Beregnet kapitalbehov *) Diversifikasjonseffekten gjelder den risikoreduserende effekten konsernet oppnår ved å arbeide innen flere risikoområder som ikke kan påregnes å medføre uventede tap samtidig. UTSIKTER FOR RESTEN AV ÅRET Svekkelsen av de internasjonale konjunkturene gjennom fjoråret ser ut til å bli avløst av moderat oppgang i Det antas at oppgangen i USA vil styrkes gjennom året og føre til høyere vekst internasjonalt. I Norge ventes det en relativt begrenset vekst i inneværende år. Den norske kronen styrket seg gjennom første kvartal som følge av høy rente og stigende oljepris. Konsumprisveksten ventes å ligge nær Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 prosent. Det endelige utfallet av lønnsoppgjøret vil være av vesentlig betydning for rentefastsettelsen gjennom året. Industrien venter etter hvert at investeringsveksten vil ta seg opp. Bedriftenes samlede kredittetterspørsel ventes imidlertid å være noe lavere i 2002 enn i Husholdningenes finansielle posisjon er fortsatt sterk til tross for utviklingen i aksjemarkedet i God formuessituasjon, bedrede fremtidsutsikter og stigende kjøpekraft ventes å gi vekst i omsetningen av bruktboliger og bidra til å holde veksten i husholdningenes kredittetterspørsel oppe. God inntektsvekst blant husholdningene ventes å bidra til høy sparing og god innskuddsvekst i bankene. De bedrede konjunkturene vil etter hvert kunne trekke i retning av stigende aksjekurser og ny vekst i verdipapirfond og forsikringsfond.

5 6 Rapport for 1. kvartal 2002 DnB vil legge stor vekt på at samordningen mellom konsernets ulike enheter innen kapitalforvaltningsvirksomheten skal skje raskt etter den endelige godkjennelsen av overtagelsen av Skandias kapitalforvaltningsvirksomhet. DnB vil fortsette arbeidet for effektivisering av driften. Integrasjonsarbeidet etter fusjonen mellom Postbanken og DnB vil gi ytterligere rasjonaliseringseffekter i 2002, og nye tiltak for utkontraktering av virksomhet vil bli vurdert. Det foregår et stort omstillingsarbeid i Personkundeområdet som vil medføre kostnadsreduksjoner i Konsernets strategi tilsier at DnB skal være den ledende finansielle partner for norske bedrifter og privatpersoner, samt den foretrukne leverandør av finansielle tjenester til utenlandske kunder som har behov for forretninger i Norge og i norske kroner. DnB skal gjennom sitt omfattende utenlandsnett blant annet tilby visse produkter til kunder utenfor Norge innen kapitalforvaltning og shipping. Med et slikt utgangspunkt vil DnB vurdere alle tiltak av strukturell karakter som passer inn i strategien. Konsernet har ved utgangen av første kvartal en sterk finansiell stilling og evne til å gjennomføre raske tilpasninger. FORRETNINGSOMRÅDENE ble i januar 2002 omorganisert ved at Livsforsikringsområdet og Kapitalforvaltningsområdet ble definert som to selvstendige forretningsområder ved siden av Personkundeområdet, Bedriftskundeområdet og DnB Markets. Omorganiseringen skjedde i sammenheng med DnBs overtagelse av kapitalforvaltningsvirksomheten i Skandia-konsernet. Overtagelsen ble godkjent av norske og svenske myndigheter i første kvartal, men det gjenstod fortsatt formell godkjennelse fra enkelte andre land hvor virksomheten er representert. Det forventes at slik godkjennelse vil foreligge i løpet av andre kvartal. Endelig overtagelse av virksomheten vil finne sted når siste godkjennelse er innhentet. Inntil overtagelsen skjer arbeider Kapitalforvaltningsområdet med å forberede den nye organisasjonen. Bedriftskundeområdet Bedriftskundeområdet betjener storkunder, shippingkunder og små og mellomstore bedrifter gjennom sentrale enheter, datterselskaper, 11 finanssentre og 125 regionale kontorer i Norge, samt utenlandske filialer. Bedriftskundeområdet opprettet i første kvartal et nytt kompetansesenter, Structured Finance. Enheten skal ha ansvar for å tilrettelegge transaksjoner og gi råd til kunder i Norge og internasjonalt om finansielle produkter knyttet til balansestyring og kapitalstruktur. DnB ble i første kvartal valgt til agentbank for EØSfinansiering av prosjekter hvor formålet er økonomiske stimulering innenfor visse områder i Europa. DnBs oppgave er forvaltning av midler samt rådgivning tilknyttet utbetalinger til prosjektene. Samlet resultat før tap og skatt utgjorde 681 millioner kroner for perioden, mot 762 millioner kroner ett år tidligere. Resultatet i første kvartal 2002 skyldes god vekst og forbedret drift, mens resultatene i tilsvarende periode i 2001 var sterkt preget av høye renteinntekter fra et forsikringsoppgjør. Bedriftskundeområdet har oppnådd en kontrollert vekst i kreditter av god kvalitet. Dette kommer til uttrykk gjennom vekst i utlån i egen balanse på til sammen 6,9 milliarder kroner og gjennom garantivolumer og arrangerte syndikat-, sertifikatog obligasjonslån for til sammen 52,8 milliarder kroner i første kvartal Ny kredittgiving rettes mot kunder med lav kredittrisiko. Den sterke posisjonen i det norske markedet har også ført til en god vekst i innskuddsvolumene, som økte med 12,3 prosent fra tilsvarende periode i Kvaliteten i kredittporteføljen viste stabil utvikling i første kvartal. Tapene var lavere enn i siste del av I tillegg viste volumene av misligholdte lån en reduksjon på til sammen 29,4 prosent fra året før. Netto tilbakeføring av tidligere tap utgjorde til sammen 43 millioner kroner. I tillegg ble det inntektsført 80 millioner kroner i forbindelse med salg av tidligere nedskrevne engasjementer i DnB Finans. Rentemarginen er fortsatt under press. Dette skyldes sterk innenlandsk konkurranse. Arbeidet med bedret kvalitet i egen portefølje påvirket utviklingen i rentemarginen. Andre driftsinntekter utgjorde 372 millioner kroner, som er 104 millioner kroner lavere enn året før. Endringen skyldes inntektsføringen av Bedriftskundeområdets andel av gevinst ved salg av Postbankens Betalingssentral i første kvartal Kostnadene utgjorde 577 millioner kroner for første kvartal og er redusert med 5,3 prosent fra året før. Dette skyldes blant annet positive effekter av integrasjonsarbeidet med Postbanken. Personkundeområdet Personkundeområdet betjener personkunder og småbedrifter under merkenavnene DnB, Postbanken og Vital, og er Norges største personkundebank. De viktigste betjeningskanalene er DnBs og Postbankens filialer, postnettet, nettbankene, telefonbankene, Postbanken Eiendomsmegling, DnB Eiendom og DnB Kort. Postbanken og Posten Norges etablering av felles betjeningsløsninger innenfor Post-i-Butikk-samarbeidet ble videreført i første kvartal og Post-i-Butikk er nå etablert 757 steder. Tilgjengeligheten vil bli ytterligere forbedret gjennom 400 nye Post-i-Butikk-etableringer som er planlagt i inneværende år. En betydelig andel av Postbankens nettbankkunder har takket ja til å motta blant annet kontoutskrifter og meldinger om innbetalinger til konto via e-post. Det arbeides med å kunne tilby denne tjenesten også til DnBs nettbankkunder. Bruksområdene for SmartPay, som er en betalingsløsning over mobiltelefonen, er blitt utvidet med nye brukersteder. Personkundeområdet oppnådde i første kvartal et driftsresultat før tap og skatt på 199 millioner kroner, som er 78 millioner kroner lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Reduserte rentemarginer i forhold til tilsvarende periode i fjor ble mer enn kompensert av økte utlåns- og innskuddsvolumer og førte til at samlede netto renteinntekter økte med 20 millioner kroner. Justert for gevinst ved salg av Postbankens Betalingssentral i 2001 var andre driftsinntekter på samme nivå som i tilsvarende periode i fjor. Inntektene fra salg av boligeiendommer var betydelige høyere i år enn i tilsvarende periode i fjor. Dette kompenserte for bortfall av inntekter ved salg av fond.

6 Rapport for 1. kvartal Kunders plasseringer i indekserte produkter utgjør en stadig større andel av det totale sparevolumet. Produktet Bankinnskudd med aksjeavkastning (BMA), som selges via Postbanken, oppnådde i første kvartal en markant økning i salget. Som et resultat av videreføring av kostnadsreduserende tiltak som ble iverksatt i 2001, ble de ordinære driftskostnadene redusert med 49 millioner kroner i forhold til tilsvarende periode i fjor. I første kvartal ble det inntektsført netto 13 millioner kroner i tilbakeføringer av tidligere tap. Dette skyldes at det var grunnlag for å inntektsføre tapsavsetninger fra tidligere perioder, samtidig som nye tapsavsetninger i perioden var lave. DnB Markets DnB Markets er Norges største verdipapirforetak og tilbyr kunder et bredt spekter av verdipapir- og investeringstjenester. DnB Markets betjener markedet fra 11 byer i Norge, filialer i London, New York og Singapore samt over Internett. Forretningsområdet hadde en tilfredsstillende utvikling i første kvartal, til tross for generelt moderat aktivitet i markedene. Inntektene utgjorde 506 millioner kroner, mot 510 millioner i første kvartal Inntekter fra kundeaktiviteter utgjorde 309 millioner kroner, mot 335 millioner i tilsvarende periode i Resultat før skatt ble 271 millioner kroner, mot 310 millioner i første kvartal Kundeinntekter fra valuta og rentederivater økte til 158 millioner kroner, fra 137 millioner i tilsvarende periode i Inntekter fra valuta og renteprodukter viste vekst, blant annet som følge av økt oppmerksomhet fra kunder om styring av renterisiko. Lavere volatilitet i markedene enn i tilsvarende periode i fjor bidro isolert til lavere marginer i første kvartal, men ble mer enn oppveid av økt omsetning. Kundeinntekter fra omsetning av verdipapirer og andre investeringsprodukter utgjorde 58 millioner kroner, mot 123 millioner i første kvartal Reduksjonen skyldes redusert aktivitet i markedet for aksjer og aksjerelaterte produkter. Antall kunder av aksjehandelstjenesten på Internett passerte i slutten av kvartalet. DnB Markets lanserte i første kvartal en ny og forbedret investortjeneste på DnB.no. DnB Markets var det verdipapirforetaket som hadde flest aksjehandler på Oslo Børs i første kvartal. I mars lanserte DnB som første bank i Norge warrants på aksjeindekser som et produkt til DnBs kunder. Kundeinntekter fra corporate finance-tjenester økte til 54 millioner kroner, fra 31 millioner i tilsvarende kvartal i Det ble gjennomført aksjeemisjoner og oppkjøp for flere børsnoterte selskaper. DnB Markets var blant annet rådgiver for Olje- og energidepartementet i salget av 6,5 prosent av SDØEs petroleumsandeler i Nordsjøen. En kundeundersøkelse foretatt av Prospera AB bekreftet DnB Markets ledende posisjon i Norge innen arrangering av obligasjonslån, sertifikatlån og syndikerte lån. Kundeinntekter fra salg av verdipapiradministrative tjenester var 39 millioner kroner, mot 44 millioner i første kvartal Endringen gjenspeiler lav aktivitet i aksjemarkedene. Internettbaserte verdipapirservicetjenester for aksjeselskaper/ utstedere (www.dnb.no/selskapstjenester) og investorer (www.dnb.no/investortjenester) fikk mange nye kunder i løpet av kvartalet. Inntekter fra market making og annen egenhandel økte til 174 millioner kroner, fra 149 millioner i tilsvarende kvartal i Det var særlig gode resultater innen handel med norske renter og valutahandel. Den lave risikoprofilen ble videreført. Livsforsikringsområdet - Vital Livsforsikringsområdet i DnB, som består av selskapene Vital Forsikring ASA og Vital Link AS, utvikler, selger og leverer forsikrings- og spareprodukter til foretak og privatpersoner. Premieinntektene for Vital Forsikring og Vital Link før overføringer fra andre selskaper ble millioner kroner, som er en økning på 494 millioner kroner fra samme periode i Vital fikk overført 843 millioner kroner gjennom flytting av forsikringsordninger fra andre selskaper i første kvartal, mot millioner i første kvartal Totale premieinntekter ble således millioner kroner, mot millioner i første kvartal Vital Forsikring fikk en verdijustert avkastning på 1,6 prosent. Den bokførte avkastningen ble også 1,6 prosent. Resultat før fordeling ble 451 millioner kroner, hvorav 117 millioner kroner ble fordelt til eier og skatt. Tilsvarende tall for første kvartal 2001 var henholdsvis 753 millioner kroner og 126 millioner kroner. Samlede kundemidler til forvaltning utgjorde millioner kroner, mot millioner per 31. desember 2001 og millioner per 31. mars Vital Forsikrings totale bufferkapital som kan benyttes til å oppfylle avkastningsgarantien på forsikringsmidlene, ble økt med 110 millioner kroner i løpet av første kvartal, og var millioner kroner ved utgangen av kvartalet. Kursreguleringsfondet, som var 53 millioner kroner ved inngangen til 2002, ble benyttet i første kvartal. Bufferkapital ut over kapitaldekningskravet på 8 prosent utgjorde millioner kroner per 31. mars 2002, som gir en økning på 177 millioner kroner fra årsskiftet. Konsernet har med regnskapsmessig virkning i kvartalet overtatt alle aksjer i Acta Fondsforsikring ASA (Acta Link), og konsesjon for kjøpet er gitt av Kredittilsynet. Vital Link lanserte i begynnelsen av april 15 nye fond. Selskapets kunder kan etter dette velge mellom 59 forskjellige fond og porteføljer. Dette gjør at Vital Link har det største og bredeste utvalget av fond blant unit linked-selskapene i Norge. Det er foretatt en Embedded Value -beregning av Vital Forsikring og Vital Link per 31. desember Beregningen verdsetter selskapene med nåværende forsikringsportefølje til millioner kroner basert på et avkastningskrav på 11 prosent etter skatt, som er millioner kroner over den bokførte verdien av s investering i de to selskapene. Beregningen inkluderer ikke verdien av forventet nysalg. Kapitalforvaltningsområdet I første kvartal 2002 var DnBs fondsforvaltning og kapitalforvaltning organisert i henholdsvis DnB Investor AS og DnB Kapitalforvaltning ASA.

7 8 Rapport for 1. kvartal 2002 Kapitalforvaltningsområdet arbeidet i første kvartal med forberedelser til samordning av virksomheten i de enhetene som vil utgjøre forvaltningsområdet DnB Kapitalforvaltning etter at DnB i løpet av andre kvartal 2002 formelt overtar Skandias kapitalforvaltningsvirksomhet (SAM). Ny ledelse under konserndirektør Anders Kvist er utpekt, og den nye operative organisasjonen er under utforming. Samtidig fortsatte eksisterende virksomhet for fullt. DnB har lagt stor vekt på å betjene kundene med samme høye mål for avkastning og servicegrad også i samordningsperioden. Kapitalforvaltningsområdet vil basere sin virksomhet på følgende forretningsidé: DnBs kapitalforvaltning skal være den ledende forvalteren av nordiske og andre utvalgte kunders kapital. Vi skal skape førsteklasses langsiktig avkastning og gi kundeservice av høyeste kvalitet. DnB Kapitalforvaltning vil etter overtakelsen av SAM omfatte DnBs og Skandias kapitalforvaltnings- og fondsforvaltningsenheter i Norge, samt i Stockholm, London, New York og Hong Kong. Total kapital til forvaltning for området vil utgjøre ca. 350 milliarder kroner. DnB Kapitalforvaltning vil blant annet ha ansvaret for langsiktige forvaltningsavtaler med Skandia Liv og Skandia Fondsforvaltning i Sverige samt Vital i Norge. Den kunderettede virksomheten vil deles inn i privatkunder og institusjonelle investorer. I tillegg vil DnB PrivatBank utgjøre et eget område. Oppkjøpet styrker DnBs forvaltningsorganisasjon, som i fremtiden vil kunne drive både regional- og sektorforvaltning på globalt nivå. Samlede midler til forvaltning i DnBs eksisterende virksomhet utgjorde 106 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, mot 101 milliarder kroner ved årsskiftet. Forvaltningsvolumene ble påvirket av svak verdiutvikling for aksjeporteføljene samt fortsatt lav vekst i sparemarkedet. Fond forvaltet av DnB Investor utgjorde 26,9 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, mot 26,1 milliarder kroner ved årsskiftet. Fordelingen mellom aksje- og obligasjonsfond og obligasjons- og pengemarkedsfond var omtrent uendret fra årsskiftet. Netto nye plasseringer utgjorde 1,1 milliarder kroner. Antall kundeforhold i DnB Investor var uendret fra årsskiftet og utgjorde 470 tusen. DnB Kapitalforvaltning ASA oppnådde forvaltningsresultat er som var bedre enn markedsutviklingen i perioden. Forvaltet kapital økte med 3,8 milliarder kroner i første kvartal, til 75,7 milliarder kroner. Av dette utgjorde midler forvaltet for Vital 63,4 milliarder kroner. DnB PrivatBanks aktive kapital ved utgangen av første kvartal 2002 var ca. 13 milliarder kroner, og enheten hadde om lag kunder. Oslo/Bergen, 2. mai 2002 I styret for DnB Holding ASA Jannik Lindbæk Jørn O. Kvilhaug Vigdis Mathisen Rolf Rønning (formann) (nestformann) Anne Carine Tanum Asbjørn Larsen Tormod Hermansen Berit Kjøll Per Hoffmann Bent Pedersen Svein Aaser (konsernsjef)

Rapport for 2. kvartal 2002

Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 3 Rapport for 2. kvartal 2002 oppnådde et driftsresultat før tap og skatt på 1 998 millioner kroner i første halvår, mens tilsvarende resultat for

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2001

Rapport for 2. kvartal 2001 1984 Rapport for 2. kvartal 2001 Rapport for 2. kvartal 2001 hadde en god utvikling i første halvår og andre kvartal 2001. Resultatene var de høyeste noen sinne. Den ordinære driften var tilfredsstillende

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2001

Rapport for 1. kvartal 2001 1984 Rapport for 1. kvartal 2001 Rapport for 1. kvartal 2001 DnB hadde solid resultatfremgang i første kvartal, til tross for den dårlige utviklingen i aksjemarkedene. Ved å tilby andre produkter oppnådde

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån DnB NOR Bank ASA, prospekt av 26. oktober 2006 REGISTRERINGSDOKUMENT Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 DnB NOR

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen fire forretningsområder: Retail Banking, Asset

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Årsresultat 2002 Forbedrede resultater i fjerde kvartal Driftsresultatet opp 12 % Samlede inntekter økte 4 %; høyere netto renteinntekter og provisjonsinntekter

Detaljer

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Årsrapport 2001 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk.............. 1 Nordlandsbanken i år 2001................ 2 Hovedtall............................ 3 Årsberetning 2001...................... 4 Resultatregnskap.......................

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42 Viktig informasjon*

Detaljer

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer

BNbanks forretningsstrategi

BNbanks forretningsstrategi Årsrapport 1999 BNbanks forretningsstrategi Det overordnede mål for konsernets samlede virksomhet er å oppnå best mulig avkastning på egenkapitalen innenfor egen forretningsidé, gjeldende lovverk og andre

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4. Fokus Bank, Årsrapport 2004, side 1/44

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4. Fokus Bank, Årsrapport 2004, side 1/44 Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 Fokus Bank, Årsrapport, side 1/44 ÅRSRAPPORT - I KORTE TREKK Fokus Bank-konsernet har gjennom året erfart en tiltakende forretningsmessig aktivitet. - Utlånsvekst på 19 prosent

Detaljer

Meget godt resultat bygget på solid drift

Meget godt resultat bygget på solid drift Side 1 Meget godt resultat bygget på solid drift 3. kvartal 2010 Resultat før skatt: 386 mill kr (503 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt 14,3 % (25,2 %) Nedskrivning på utlån: 43 mill kr (85 mill

Detaljer

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 (BELØP I MILL KRONER) nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 fra resultatregnskapet 932 1 019 1 030 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1 038 1 021 932 223 122 317 Sum

Detaljer

Holla og Lunde Sparebank

Holla og Lunde Sparebank Holla og Lunde Sparebank Styrets årsberetning for 2010 Holla og Lunde Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank med forankring i Midt-Telemark. Banken er godt posisjonert for lønnsom vekst gjennom

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer