Rapport for 1. kvartal 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 1. kvartal 2002"

Transkript

1 Rapport for1. kvartal 2002

2 Rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal 2002 DnB oppnådde i første kvartal et driftsresultat før skatt på millioner kroner, mot millioner i tilsvarende periode i fjor. Svake internasjonale finansmarkeder førte til lavere inntekter. Samtidig ble kostnadene redusert som følge av sterk kostnadsstyring. Kvaliteten i kredittporteføljen er tilfredsstillende, og DnB fikk i første kvartal tilbakeføring av tap. Overskuddet ble 905 millioner kroner, mot millioner kroner året før. Resultatet per aksje ble 1,17 kroner, mot 1,48 kroner i første kvartal Uten goodwillavskrivninger utgjorde resultatene henholdsvis 1,22 og 1,52 kroner per aksje. Egenkapitalavkastningen ble 13,8 og 18,8 prosent. Uten goodwillavskrivninger ble egenkapitalavkastningen henholdsvis 14,3 og 19,3 prosent. DnB fikk et driftsresultat før tap og skatt på millioner kroner i første kvartal, mot millioner kroner i første kvartal Driftsresultatet i første kvartal 2001 var påvirket av salgsgevinster på til sammen 264 millioner kroner. Driftsresultatet i første kvartal i 2002 var negativt påvirket av svake aksjemarkeder, men dette ble delvis kompensert med høyere provisjonsinntekter innenfor flere områder. Effektivisering av driften, herunder utkontraktering av virksomhet, ga reduserte driftskostnader i første kvartal sammenlignet med året før, noe som kompenserte fullt ut for kostnadsøkningen ved innføring av merverdiavgift på tjenester. I første kvartal ble det netto inntektsført 127 millioner kroner i tilbakeføringer av tidligere tap. Tilbakeføringene gjelder blant annet salg av en tidligere avskrevet utlånsportefølje. DnB hadde en kjernekapitaldekning på 8,9 prosent ved utgangen av første kvartal når 50 prosent av periodens resultat regnes med, mot 8,8 prosent ved inngangen til året. Samlet kapitaldekning utgjorde 11,4 prosent på begge disse tidspunktene. I januar inngikk DnB en avtale om kjøp av Skandias globale kapitalforvaltningsvirksomhet. Overtagelsen er en vesentlig utvidelse av DnBs aktivitet innen kapitalforvaltningsområdet og vil tilføre konsernet betydelig kompetanse. Norske, svenske og kinesiske myndigheter har godkjent overtakelsen. Det gjenstår godkjennelse fra myndighetene i enkelte andre land hvor virksomheten er representert. Disse forventes å foreligge innen utgangen av første halvår. Generalforsamlingen i DnB Holding ASA godkjente i møte 25. april en ny fullmakt for tilbakekjøp av inntil 10 prosent av aksjene i selskapet. DnB vil vurdere å benytte fullmakten som et instrument for å styrke kapitaleffektiviteten og aksjonærverdiene når forholdene tilsier det. INNTEKTER I første kvartal utgjorde s netto renteinntekter millioner kroner, som var 81 millioner kroner høyere enn i første kvartal Gjennomsnittlige utlån økte med 20 milliarder kroner fra første kvartal 2001, mens innskuddene økte med til sammen 14 milliarder kroner. Som følge av volumøkningene steg nettorenten med 115 millioner kroner. Marginer på kundeutlån og -innskudd ble til sammen redusert med 0,14 prosentpoeng fra første kvartal 2001 til første kvartal 2002 og svekket nettorenten med 49 millioner kroner. Økning i andre balanseposter og opptak av hybridkapital ga også reduksjon i renteinntektene. Inntekter fra renteinstrumenter i interbankvirksomhet økte med 89 millioner kroner fra første kvartal 2001 til første kvartal Disse inntektene må ses i sammenheng med øvrige inntekter fra finansielle instrumenter. Andre driftsinntekter utgjorde millioner kroner i første kvartal 2002, mot millioner kroner i første kvartal Målt i forhold til samlede inntekter utgjorde slike inntekter henholdsvis 35,9 og 44,3 prosent. Reduksjonen skyldtes blant annet den svake utviklingen i aksjemarkedet og salgsgevinster i Vitals resultat til fordeling på forsikringstakere, eier og skatt utgjorde 452 millioner kroner. Etter goodwillavskrivninger ble det inntektsført 77 millioner kroner fra Vital i konsernets regnskap, mot 88 millioner kroner i første kvartal Premieinntektene før overføring fra andre selskaper utgjorde millioner kroner, mot millioner i første kvartal Dette tilsvare en økning på 23 prosent. I tillegg mottok Vital 843 millioner kroner i premieinntekter fra andre selskaper, mot millioner i første kvartal Den verdijusterte av-

3 4 Rapport for 1. kvartal 2002 kastningen var 1,6 prosent, mot minus 1 prosent for samme periode i Provisjonsinntektene fra banktjenester utgjorde 654 millioner kroner i første kvartal 2002, mot 669 millioner kroner i første kvartal Inntektene fra betalingsformidling ble redusert med 51 millioner kroner som følge av salget av Postbankens Betalingssentral. I tillegg påvirket overgangen fra manuelle transaksjoner til nettbanker og elektroniske tjenester inntektene negativt på grunn av lavere enhetspriser. Usikkerheten og sterke svingninger i aksjemarkedene reduserte inntektene fra fondsforvaltning med 19 millioner kroner og kurtasjeinntektene med 11 millioner kroner. Inntektene fra rådgivningstjenester og garantivirksomhet, syndikeringsaktiviteter og kredittformidling viste en sterk økning. Svak verdiutvikling i aksjemarkedene ga inntekter på egne aksjeinvesteringer på 11 millioner kroner i første kvartal 2002, mot 34 millioner i første kvartal Porteføljen hadde ved utgangen av første kvartal 2002 en merverdi på 3 millioner kroner. Netto gevinster fra valuta- og renteinstrumenter utgjorde 208 millioner kroner i første kvartal 2002, mot 310 millioner kroner i første kvartal Inntektene må vurderes sammen med renteinntekter fra finansielle instrumenter. Samlet var inntekter fra finansielle instrumenter 13 millioner kroner lavere enn i Kundeinntekter fra valuta og renteinstrumenter i DnB Markets ble redusert fra 214 til 180 millioner kroner som følge av lavere volatilitet i markedene. Øvrige driftsinntekter utgjorde 132 millioner kroner i første kvartal 2002, en reduksjon på 253 millioner sammenlignet med første kvartal Gevinstene ved salg av Postbankens Betalingssentral og en leasingportefølje i London i første kvartal 2001 utgjorde 264 millioner kroner. Inntektene fra eiendomsmegling økte med 10 millioner kroner fra første kvartal 2001 til første kvartal DRIFTSKOSTNADER Sum driftskostnader utgjorde millioner kroner i første kvartal 2002, mot millioner kroner i første kvartal Kostnadsgraden eksklusive goodwillavskrivninger utgjorde 63,7 prosent, mot 59,3 prosent året før. Personalkostnadene økte med 22 millioner kroner fra første kvartal 2001 til første kvartal På gjennomsnittsbasis eksklusive Vital ble bemanningen redusert med 109 årsverk, som ga en reduksjon i lønnskostnadene på 19 millioner kroner. Bemanningen ved utgangen av første kvartal 2002 utgjorde årsverk, mot årsverk ett år tidligere. Lønnsoppgjøret og avsetninger til resultatbasert lønn økte lønnskostnadene med 57 millioner kroner. Mindre bruk av overtid og innleid hjelp reduserte kostnadene med 17 millioner kroner. Gjennomføring av samordningstiltak mellom Postbanken og DnB ga en reduksjon i kostnadene mellom kvartalene på 36 millioner kroner. Den årlige synergieffekten av tiltakene utgjorde 447 millioner kroner ved utgangen av første kvartal I henhold til planen skal årlige synergieffekter være 464 millioner kroner innen utgangen av Utkontraktering av IT-drift, salget av Postbankens Betalingssentral og annen rasjonalisering ga kostnadsreduksjoner i første kvartal 2002 på 134 millioner kroner, mens innføring av merverdiavgift på tjenester økte kostnadene med rundt 59 millioner kroner. I første kvartal 2002 ble det benyttet 9 millioner kroner av restruktureringsavsetningen for integrasjon mellom Postbanken og DnB. Resterende avsetning utgjorde ved utgangen av første kvartal 64 millioner kroner. Det ble tilbakeført 20 millioner kroner av tidligere avsetninger i kvartalet. Det ble også gjennomført avgrensede omstillingstiltak i deler av konsernet i første kvartal 2002, som ga en kostnad på 20 millioner kroner. TAP OG PROBLEMENGASJEMENTER Tap på utlån og garantier viste en netto tilbakeføring på 127 millioner kroner i første kvartal I tilsvarende periode i 2001 ble det netto inntektsført 94 millioner kroner. Nye tap og tapsavsetninger utgjorde 153 millioner, mens tilbakeføring av tidligere tap og tapsavsetninger utgjorde 280 millioner kroner i første kvartal Tilsvarende tall for første kvartal 2001 var henholdsvis 161 og 255 millioner kroner. Av tilbakeføringene i første kvartal 2002 gjaldt 80 millioner kroner salget av en portefølje tidligere nedskrevne engasjementer i DnB Finans, mens tilbakeføringene i første kvartal 2001 inkluderte 132 millioner kroner vedrørende et forsikringsoppgjør. Problemengasjementer, som omfatter misligholdte og tapsutsatte engasjementer, utgjorde 2,3 milliarder kroner etter fradrag for spesifiserte tapsavsetninger ved utgangen av første kvartal Dette representerte 0,8 prosent av sum utlån. Tilsvarende tall ved årsskiftet var 2,4 milliarder kroner og 0,8 prosent, mens tallene ved utgangen av første kvartal 2001 var 2,7 milliarder kroner og 1 prosent. Uspesifiserte tapsavsetninger utgjorde 2,1 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. Veksten i utlån var moderat i første kvartal, samtidig som porteføljekvaliteten ble opprettholdt. Avsetningen er derfor opprettholdt på samme nivå som ved utgangen av SKATT Skattekostnaden for første kvartal utgjorde 302 millioner kroner, som er 25 prosent av driftsresultat før skatt. Det tilsvarer anslått fremtidig skattenivå for konsernet. Det relativt lave nivået reflekterer at skatt på Vital og deleide selskaper ikke inngår som en del av konsernets skattekostnad, samtidig som spesielle allokeringsregler mellom virksomheter i Norge og i utlandet påvirker skattekostnaden i Norge. FORVALTET KAPITAL OG SPAREMIDLER forvaltet 485 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, mot 460 milliarder kroner ved årsskiftet. Høyere innskudd i Norges Bank og interbankplasseringer stod for 21 milliarder kroner av endringen fra årsskiftet. Eiendeler i balansen utgjorde 379 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, og forvaltningskapitalen i Vital utgjorde 75 milliarder kroner. Andre midler til forvaltning utgjorde 39 milliarder kroner. Dersom den formelle overtagelsen av Skandias kapitalforvaltningsvirksomhet var blitt gjennomført ved kvartalets utløp, ville s forvaltede kapital ha utgjort rundt 730 milliarder kroner. Utlånsveksten var moderat i første kvartal. Ved utgangen av perioden utgjorde netto utlån 277,2 milliarder kroner, mot 275,2 milliarder kroner ved inngangen til året. Utlån med pant

4 Rapport for 1. kvartal i bolig til personkunder økte med 1,4 milliarder kroner. Utlån til bedriftskundemarkedet utgjorde 152 milliarder kroner, mot 151,8 milliarder kroner ved årsskiftet. Utviklingen i valutakurser medførte en reduksjon på 0,8 milliarder kroner. På grunn av usikkerhet i aksjemarkedet fant det sted en overføring fra fond til tradisjonell banksparing. Bankinnskuddene lå på et høyt nivå gjennom første kvartal. Gjennomsnittlige innskudd utgjorde 200 milliarder kroner, mot 196 milliarder i fjerde kvartal og 186 milliarder i første kvartal Ved utgangen av første kvartal 2002 var det plassert til sammen 190,2 milliarder kroner i bankinnskudd, mot 191,6 milliarder kroner ved årsskiftet. Gjennomsnittlig innskuddsdekning utgjorde 72,1 prosent i første kvartal, mot 70,6 prosent for året 2001 og 72,4 prosent i første kvartal Dersom plasseringer i aksjeindeksobligasjoner og lignende instrumenter regnes med, utgjorde innskuddsdekningen 74,4 prosent ved utgangen av første kvartal Forsikringstakerfond i Vital økte i første kvartal fra 65,9 til 69,3 milliarder kroner. Fond forvaltet av DnB Investor utgjorde 26,8 milliarder kroner, mot 26,1 milliarder kroner ved årsskiftet. Også for annen formuesforvaltning var det små endringer i første kvartal. Til sammen forvaltet DnB 12,3 milliarder kroner i slike midler ved utgangen av kvartalet. RISIKOFORHOLD OG KAPITALDEKNING Risikojustert kapital er et felles mål for beregning av risiko i. Tabellen til høyre viser utviklingen i risikojustert kapital siden første kvartal Brutto risikojustert kapital ble i første kvartal 2002 redusert med 0,6 milliarder kroner til 20,4 milliarder. Beregnet kapitalbehov som tar hensyn til diversifikasjonseffekter mellom risikotypene og innholder et tillegg for variasjoner i ventede kredittap, gikk ned med 0,4 milliarder kroner til 18,4 milliarder. Den vesentligste endringen i risikobildet i første kvartal var reduksjon i eierrisiko for Vital. Aksjeandelen i balansen var 22 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 23,8 prosent ved årsskiftet. I tillegg ble det kjøpt salgsopsjoner knyttet til eksponeringen i internasjonale aksjer som reduserte tapsrisikoen. Andelen plassert i pengemarkedet økte fra 12,7 prosent ved årsskiftet til 14,3 prosent ved utgangen av første kvartal Vitals resultat på 451 millioner kroner før fordeling mellom eier og forsikringstakere vil tjene som buffer for utviklingen videre i Risikojustert kapital for Vital er på grunn av disse forholdene redusert med 0,7 milliarder kroner siden årsskiftet til 3,8 milliarder til tross for en økning i balansen på 3,5 milliarder kroner. Kvaliteten på konsernets kreditteksponering er fortsatt tilfredsstillende. Volumet av engasjementer som følges særlig nøye utviklet seg igjen positivt etter en økning i fjerde kvartal Årlige normaliserte tap ble beregnet til 0,32 prosent av balanseførte netto utlån, som er samme nivå som ved årsskiftet og ved utgangen av første kvartal Risikojustert kapital for kreditt økte med 0,2 milliarder kroner fra årsskiftet til 11,1 milliarder. For markedsrisiko og likviditetsrisiko var det ikke endringer av betydning i første kvartal. Beregningene for risikojustert kapital indikerer at er godt kapitalisert. Beregningsgrunnlaget for den offisielle kapitaldekningen var 315,3 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, mot 313,4 milliarder kroner ved inngangen til året. Endringen i kvartalet gjenspeiler en moderat vekst i utlån og økte volumer i Vital Forsikring. hadde ved utgangen av første kvartal en kjernekapital på 27,7 milliarder kroner. Kjernekapitaldekningen for utgjorde 8,8 prosent, mens samlet kapitaldekning utgjorde 11,2 prosent. Dersom femti prosent av resultatet tas med i beregningene, øker dekningsprosentene med ca. 0,1 prosentpoeng. Ved begynnelsen av året utgjorde kjernekapitaldekningen og samlet kapitaldekning henholdsvis 8,8 og 11,4 prosent. Vital hadde ved utgangen av første kvartal en kapitaldekning på 12,4 prosent. Risikojustert kapitalbehov 31. mars 31. des. 31. mars Kredittrisiko Markedsrisiko Likviditetsrisiko Eierrisiko for Vital Operasjonell risiko Annen risiko Sum før diversifikasjon *) Sum etter diversifikasjon *) Tillegg for variasjon i ventede kredittap Beregnet kapitalbehov *) Diversifikasjonseffekten gjelder den risikoreduserende effekten konsernet oppnår ved å arbeide innen flere risikoområder som ikke kan påregnes å medføre uventede tap samtidig. UTSIKTER FOR RESTEN AV ÅRET Svekkelsen av de internasjonale konjunkturene gjennom fjoråret ser ut til å bli avløst av moderat oppgang i Det antas at oppgangen i USA vil styrkes gjennom året og føre til høyere vekst internasjonalt. I Norge ventes det en relativt begrenset vekst i inneværende år. Den norske kronen styrket seg gjennom første kvartal som følge av høy rente og stigende oljepris. Konsumprisveksten ventes å ligge nær Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 prosent. Det endelige utfallet av lønnsoppgjøret vil være av vesentlig betydning for rentefastsettelsen gjennom året. Industrien venter etter hvert at investeringsveksten vil ta seg opp. Bedriftenes samlede kredittetterspørsel ventes imidlertid å være noe lavere i 2002 enn i Husholdningenes finansielle posisjon er fortsatt sterk til tross for utviklingen i aksjemarkedet i God formuessituasjon, bedrede fremtidsutsikter og stigende kjøpekraft ventes å gi vekst i omsetningen av bruktboliger og bidra til å holde veksten i husholdningenes kredittetterspørsel oppe. God inntektsvekst blant husholdningene ventes å bidra til høy sparing og god innskuddsvekst i bankene. De bedrede konjunkturene vil etter hvert kunne trekke i retning av stigende aksjekurser og ny vekst i verdipapirfond og forsikringsfond.

5 6 Rapport for 1. kvartal 2002 DnB vil legge stor vekt på at samordningen mellom konsernets ulike enheter innen kapitalforvaltningsvirksomheten skal skje raskt etter den endelige godkjennelsen av overtagelsen av Skandias kapitalforvaltningsvirksomhet. DnB vil fortsette arbeidet for effektivisering av driften. Integrasjonsarbeidet etter fusjonen mellom Postbanken og DnB vil gi ytterligere rasjonaliseringseffekter i 2002, og nye tiltak for utkontraktering av virksomhet vil bli vurdert. Det foregår et stort omstillingsarbeid i Personkundeområdet som vil medføre kostnadsreduksjoner i Konsernets strategi tilsier at DnB skal være den ledende finansielle partner for norske bedrifter og privatpersoner, samt den foretrukne leverandør av finansielle tjenester til utenlandske kunder som har behov for forretninger i Norge og i norske kroner. DnB skal gjennom sitt omfattende utenlandsnett blant annet tilby visse produkter til kunder utenfor Norge innen kapitalforvaltning og shipping. Med et slikt utgangspunkt vil DnB vurdere alle tiltak av strukturell karakter som passer inn i strategien. Konsernet har ved utgangen av første kvartal en sterk finansiell stilling og evne til å gjennomføre raske tilpasninger. FORRETNINGSOMRÅDENE ble i januar 2002 omorganisert ved at Livsforsikringsområdet og Kapitalforvaltningsområdet ble definert som to selvstendige forretningsområder ved siden av Personkundeområdet, Bedriftskundeområdet og DnB Markets. Omorganiseringen skjedde i sammenheng med DnBs overtagelse av kapitalforvaltningsvirksomheten i Skandia-konsernet. Overtagelsen ble godkjent av norske og svenske myndigheter i første kvartal, men det gjenstod fortsatt formell godkjennelse fra enkelte andre land hvor virksomheten er representert. Det forventes at slik godkjennelse vil foreligge i løpet av andre kvartal. Endelig overtagelse av virksomheten vil finne sted når siste godkjennelse er innhentet. Inntil overtagelsen skjer arbeider Kapitalforvaltningsområdet med å forberede den nye organisasjonen. Bedriftskundeområdet Bedriftskundeområdet betjener storkunder, shippingkunder og små og mellomstore bedrifter gjennom sentrale enheter, datterselskaper, 11 finanssentre og 125 regionale kontorer i Norge, samt utenlandske filialer. Bedriftskundeområdet opprettet i første kvartal et nytt kompetansesenter, Structured Finance. Enheten skal ha ansvar for å tilrettelegge transaksjoner og gi råd til kunder i Norge og internasjonalt om finansielle produkter knyttet til balansestyring og kapitalstruktur. DnB ble i første kvartal valgt til agentbank for EØSfinansiering av prosjekter hvor formålet er økonomiske stimulering innenfor visse områder i Europa. DnBs oppgave er forvaltning av midler samt rådgivning tilknyttet utbetalinger til prosjektene. Samlet resultat før tap og skatt utgjorde 681 millioner kroner for perioden, mot 762 millioner kroner ett år tidligere. Resultatet i første kvartal 2002 skyldes god vekst og forbedret drift, mens resultatene i tilsvarende periode i 2001 var sterkt preget av høye renteinntekter fra et forsikringsoppgjør. Bedriftskundeområdet har oppnådd en kontrollert vekst i kreditter av god kvalitet. Dette kommer til uttrykk gjennom vekst i utlån i egen balanse på til sammen 6,9 milliarder kroner og gjennom garantivolumer og arrangerte syndikat-, sertifikatog obligasjonslån for til sammen 52,8 milliarder kroner i første kvartal Ny kredittgiving rettes mot kunder med lav kredittrisiko. Den sterke posisjonen i det norske markedet har også ført til en god vekst i innskuddsvolumene, som økte med 12,3 prosent fra tilsvarende periode i Kvaliteten i kredittporteføljen viste stabil utvikling i første kvartal. Tapene var lavere enn i siste del av I tillegg viste volumene av misligholdte lån en reduksjon på til sammen 29,4 prosent fra året før. Netto tilbakeføring av tidligere tap utgjorde til sammen 43 millioner kroner. I tillegg ble det inntektsført 80 millioner kroner i forbindelse med salg av tidligere nedskrevne engasjementer i DnB Finans. Rentemarginen er fortsatt under press. Dette skyldes sterk innenlandsk konkurranse. Arbeidet med bedret kvalitet i egen portefølje påvirket utviklingen i rentemarginen. Andre driftsinntekter utgjorde 372 millioner kroner, som er 104 millioner kroner lavere enn året før. Endringen skyldes inntektsføringen av Bedriftskundeområdets andel av gevinst ved salg av Postbankens Betalingssentral i første kvartal Kostnadene utgjorde 577 millioner kroner for første kvartal og er redusert med 5,3 prosent fra året før. Dette skyldes blant annet positive effekter av integrasjonsarbeidet med Postbanken. Personkundeområdet Personkundeområdet betjener personkunder og småbedrifter under merkenavnene DnB, Postbanken og Vital, og er Norges største personkundebank. De viktigste betjeningskanalene er DnBs og Postbankens filialer, postnettet, nettbankene, telefonbankene, Postbanken Eiendomsmegling, DnB Eiendom og DnB Kort. Postbanken og Posten Norges etablering av felles betjeningsløsninger innenfor Post-i-Butikk-samarbeidet ble videreført i første kvartal og Post-i-Butikk er nå etablert 757 steder. Tilgjengeligheten vil bli ytterligere forbedret gjennom 400 nye Post-i-Butikk-etableringer som er planlagt i inneværende år. En betydelig andel av Postbankens nettbankkunder har takket ja til å motta blant annet kontoutskrifter og meldinger om innbetalinger til konto via e-post. Det arbeides med å kunne tilby denne tjenesten også til DnBs nettbankkunder. Bruksområdene for SmartPay, som er en betalingsløsning over mobiltelefonen, er blitt utvidet med nye brukersteder. Personkundeområdet oppnådde i første kvartal et driftsresultat før tap og skatt på 199 millioner kroner, som er 78 millioner kroner lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Reduserte rentemarginer i forhold til tilsvarende periode i fjor ble mer enn kompensert av økte utlåns- og innskuddsvolumer og førte til at samlede netto renteinntekter økte med 20 millioner kroner. Justert for gevinst ved salg av Postbankens Betalingssentral i 2001 var andre driftsinntekter på samme nivå som i tilsvarende periode i fjor. Inntektene fra salg av boligeiendommer var betydelige høyere i år enn i tilsvarende periode i fjor. Dette kompenserte for bortfall av inntekter ved salg av fond.

6 Rapport for 1. kvartal Kunders plasseringer i indekserte produkter utgjør en stadig større andel av det totale sparevolumet. Produktet Bankinnskudd med aksjeavkastning (BMA), som selges via Postbanken, oppnådde i første kvartal en markant økning i salget. Som et resultat av videreføring av kostnadsreduserende tiltak som ble iverksatt i 2001, ble de ordinære driftskostnadene redusert med 49 millioner kroner i forhold til tilsvarende periode i fjor. I første kvartal ble det inntektsført netto 13 millioner kroner i tilbakeføringer av tidligere tap. Dette skyldes at det var grunnlag for å inntektsføre tapsavsetninger fra tidligere perioder, samtidig som nye tapsavsetninger i perioden var lave. DnB Markets DnB Markets er Norges største verdipapirforetak og tilbyr kunder et bredt spekter av verdipapir- og investeringstjenester. DnB Markets betjener markedet fra 11 byer i Norge, filialer i London, New York og Singapore samt over Internett. Forretningsområdet hadde en tilfredsstillende utvikling i første kvartal, til tross for generelt moderat aktivitet i markedene. Inntektene utgjorde 506 millioner kroner, mot 510 millioner i første kvartal Inntekter fra kundeaktiviteter utgjorde 309 millioner kroner, mot 335 millioner i tilsvarende periode i Resultat før skatt ble 271 millioner kroner, mot 310 millioner i første kvartal Kundeinntekter fra valuta og rentederivater økte til 158 millioner kroner, fra 137 millioner i tilsvarende periode i Inntekter fra valuta og renteprodukter viste vekst, blant annet som følge av økt oppmerksomhet fra kunder om styring av renterisiko. Lavere volatilitet i markedene enn i tilsvarende periode i fjor bidro isolert til lavere marginer i første kvartal, men ble mer enn oppveid av økt omsetning. Kundeinntekter fra omsetning av verdipapirer og andre investeringsprodukter utgjorde 58 millioner kroner, mot 123 millioner i første kvartal Reduksjonen skyldes redusert aktivitet i markedet for aksjer og aksjerelaterte produkter. Antall kunder av aksjehandelstjenesten på Internett passerte i slutten av kvartalet. DnB Markets lanserte i første kvartal en ny og forbedret investortjeneste på DnB.no. DnB Markets var det verdipapirforetaket som hadde flest aksjehandler på Oslo Børs i første kvartal. I mars lanserte DnB som første bank i Norge warrants på aksjeindekser som et produkt til DnBs kunder. Kundeinntekter fra corporate finance-tjenester økte til 54 millioner kroner, fra 31 millioner i tilsvarende kvartal i Det ble gjennomført aksjeemisjoner og oppkjøp for flere børsnoterte selskaper. DnB Markets var blant annet rådgiver for Olje- og energidepartementet i salget av 6,5 prosent av SDØEs petroleumsandeler i Nordsjøen. En kundeundersøkelse foretatt av Prospera AB bekreftet DnB Markets ledende posisjon i Norge innen arrangering av obligasjonslån, sertifikatlån og syndikerte lån. Kundeinntekter fra salg av verdipapiradministrative tjenester var 39 millioner kroner, mot 44 millioner i første kvartal Endringen gjenspeiler lav aktivitet i aksjemarkedene. Internettbaserte verdipapirservicetjenester for aksjeselskaper/ utstedere (www.dnb.no/selskapstjenester) og investorer (www.dnb.no/investortjenester) fikk mange nye kunder i løpet av kvartalet. Inntekter fra market making og annen egenhandel økte til 174 millioner kroner, fra 149 millioner i tilsvarende kvartal i Det var særlig gode resultater innen handel med norske renter og valutahandel. Den lave risikoprofilen ble videreført. Livsforsikringsområdet - Vital Livsforsikringsområdet i DnB, som består av selskapene Vital Forsikring ASA og Vital Link AS, utvikler, selger og leverer forsikrings- og spareprodukter til foretak og privatpersoner. Premieinntektene for Vital Forsikring og Vital Link før overføringer fra andre selskaper ble millioner kroner, som er en økning på 494 millioner kroner fra samme periode i Vital fikk overført 843 millioner kroner gjennom flytting av forsikringsordninger fra andre selskaper i første kvartal, mot millioner i første kvartal Totale premieinntekter ble således millioner kroner, mot millioner i første kvartal Vital Forsikring fikk en verdijustert avkastning på 1,6 prosent. Den bokførte avkastningen ble også 1,6 prosent. Resultat før fordeling ble 451 millioner kroner, hvorav 117 millioner kroner ble fordelt til eier og skatt. Tilsvarende tall for første kvartal 2001 var henholdsvis 753 millioner kroner og 126 millioner kroner. Samlede kundemidler til forvaltning utgjorde millioner kroner, mot millioner per 31. desember 2001 og millioner per 31. mars Vital Forsikrings totale bufferkapital som kan benyttes til å oppfylle avkastningsgarantien på forsikringsmidlene, ble økt med 110 millioner kroner i løpet av første kvartal, og var millioner kroner ved utgangen av kvartalet. Kursreguleringsfondet, som var 53 millioner kroner ved inngangen til 2002, ble benyttet i første kvartal. Bufferkapital ut over kapitaldekningskravet på 8 prosent utgjorde millioner kroner per 31. mars 2002, som gir en økning på 177 millioner kroner fra årsskiftet. Konsernet har med regnskapsmessig virkning i kvartalet overtatt alle aksjer i Acta Fondsforsikring ASA (Acta Link), og konsesjon for kjøpet er gitt av Kredittilsynet. Vital Link lanserte i begynnelsen av april 15 nye fond. Selskapets kunder kan etter dette velge mellom 59 forskjellige fond og porteføljer. Dette gjør at Vital Link har det største og bredeste utvalget av fond blant unit linked-selskapene i Norge. Det er foretatt en Embedded Value -beregning av Vital Forsikring og Vital Link per 31. desember Beregningen verdsetter selskapene med nåværende forsikringsportefølje til millioner kroner basert på et avkastningskrav på 11 prosent etter skatt, som er millioner kroner over den bokførte verdien av s investering i de to selskapene. Beregningen inkluderer ikke verdien av forventet nysalg. Kapitalforvaltningsområdet I første kvartal 2002 var DnBs fondsforvaltning og kapitalforvaltning organisert i henholdsvis DnB Investor AS og DnB Kapitalforvaltning ASA.

7 8 Rapport for 1. kvartal 2002 Kapitalforvaltningsområdet arbeidet i første kvartal med forberedelser til samordning av virksomheten i de enhetene som vil utgjøre forvaltningsområdet DnB Kapitalforvaltning etter at DnB i løpet av andre kvartal 2002 formelt overtar Skandias kapitalforvaltningsvirksomhet (SAM). Ny ledelse under konserndirektør Anders Kvist er utpekt, og den nye operative organisasjonen er under utforming. Samtidig fortsatte eksisterende virksomhet for fullt. DnB har lagt stor vekt på å betjene kundene med samme høye mål for avkastning og servicegrad også i samordningsperioden. Kapitalforvaltningsområdet vil basere sin virksomhet på følgende forretningsidé: DnBs kapitalforvaltning skal være den ledende forvalteren av nordiske og andre utvalgte kunders kapital. Vi skal skape førsteklasses langsiktig avkastning og gi kundeservice av høyeste kvalitet. DnB Kapitalforvaltning vil etter overtakelsen av SAM omfatte DnBs og Skandias kapitalforvaltnings- og fondsforvaltningsenheter i Norge, samt i Stockholm, London, New York og Hong Kong. Total kapital til forvaltning for området vil utgjøre ca. 350 milliarder kroner. DnB Kapitalforvaltning vil blant annet ha ansvaret for langsiktige forvaltningsavtaler med Skandia Liv og Skandia Fondsforvaltning i Sverige samt Vital i Norge. Den kunderettede virksomheten vil deles inn i privatkunder og institusjonelle investorer. I tillegg vil DnB PrivatBank utgjøre et eget område. Oppkjøpet styrker DnBs forvaltningsorganisasjon, som i fremtiden vil kunne drive både regional- og sektorforvaltning på globalt nivå. Samlede midler til forvaltning i DnBs eksisterende virksomhet utgjorde 106 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, mot 101 milliarder kroner ved årsskiftet. Forvaltningsvolumene ble påvirket av svak verdiutvikling for aksjeporteføljene samt fortsatt lav vekst i sparemarkedet. Fond forvaltet av DnB Investor utgjorde 26,9 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, mot 26,1 milliarder kroner ved årsskiftet. Fordelingen mellom aksje- og obligasjonsfond og obligasjons- og pengemarkedsfond var omtrent uendret fra årsskiftet. Netto nye plasseringer utgjorde 1,1 milliarder kroner. Antall kundeforhold i DnB Investor var uendret fra årsskiftet og utgjorde 470 tusen. DnB Kapitalforvaltning ASA oppnådde forvaltningsresultat er som var bedre enn markedsutviklingen i perioden. Forvaltet kapital økte med 3,8 milliarder kroner i første kvartal, til 75,7 milliarder kroner. Av dette utgjorde midler forvaltet for Vital 63,4 milliarder kroner. DnB PrivatBanks aktive kapital ved utgangen av første kvartal 2002 var ca. 13 milliarder kroner, og enheten hadde om lag kunder. Oslo/Bergen, 2. mai 2002 I styret for DnB Holding ASA Jannik Lindbæk Jørn O. Kvilhaug Vigdis Mathisen Rolf Rønning (formann) (nestformann) Anne Carine Tanum Asbjørn Larsen Tormod Hermansen Berit Kjøll Per Hoffmann Bent Pedersen Svein Aaser (konsernsjef)

8 9 Resultatregnskap 1. kvartal 1. kvartal Året Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte Andel resultat fra Vital Provisjonsinntekter m.v Provisjonskostnader m.v Netto gevinster på valuta og finansielle instrumenter Diverse ordinære driftsinntekter Gevinster ved salg av varige driftsmidler Netto andre driftsinntekter Lønn og andre ordinære personalkostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Diverse ordinære driftskostnader Restrukturering, nedskrivninger, etc. 1 (2) 75 Sum driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilbakeføringer av tap) på utlån m.v. (note 2) (127) (94) 178 Netto gevinster/(tap) på langsiktige investeringer i verdipapirer (1) 14 (332) Driftsresultat Skattekostnad Resultat for perioden Resultat per aksje 1,17 1,48 5,29 Utvannet resultat per aksje 1,16 1,46 5,26 Gjennomsnittlig forvaltningskapital Balanser 31. mars 31. des. 31. mars Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder (note 3) Spesifiserte tapsavsetninger (1 652) (1 764) (1 958) - Uspesifiserte tapsavsetninger (2 115) (2 115) (2 115) Netto utlån til kunder (note 3) Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner Aksjer m.v Eierinteresser i Vital og tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger til forpliktelser Ansvarlig lånekapital Aksjekapital (note 4) Fond (note 4) Resultat for perioden Sum gjeld og egenkapital Garantiansvar

9 10 Noter til regnskapet NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Kvartalsregnskapet er avlagt i samsvar med norsk regnskapslovgivning, Kredittilsynets regnskapsforskrifter og god regnskapsskikk. Nærmere beskrivelse av s regnskapsprinsipper fremkommer i note 1 til årsrapporten for Det er ikke gjort endringer i regnskapsprinsippene i 1. kvartal NOTE 2 NETTO TAP/(TILBAKEFØRINGER AV TAP) PÅ UTLÅN, GARANTIER M.V. 1. kvartal 1. kvartal Året Resultatanalyse Kostnadsførte konstaterte tap a) Økte spesifiserte tapsavsetninger b) Nye spesifiserte tap b) Sum nye tap Tilbakeførte spesifiserte tap b) Sum spesifiserte tap Inngått på tidligere perioders konstaterte tap c) Netto tap/(tilbakeføringer av tap) på utlån, garantier m.v. *) (127) (94) 178 Endringsanalyse Endring i spesifiserte avsetninger b) minus d) (136) 75 (84) + Konstaterte tap som det tidligere år er avsatt spesifiserte avsetninger for d) Konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt spesifiserte avsetninger for a) Inngang på tidligere perioders konstaterte tap c) Netto tap/(tilbakeføringer av tap) på utlån, garantier m.v. *) (127) (94) 178 *) Herav netto tap/(tilbakeføringer av tap) på garantier (10) (1) 16 a)-d) Viser sammenheng og kobling mellom postene NOTE 3 MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENTER 31. mars 31. des. 31. mars Misligholdte engasjementer Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger Tapsutsatte engasjementer Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger NOTE 4 - EGENKAPITAL Aksje- Overkurs- Annen Sum Beløp i millioner kroner kapital fond egenkapital egenkapital Balanse per Valutakursendring - - (23) (23) Balanse per

10 Noter til regnskapet 11 NOTE 5 - KAPITALDEKNING 31. mars 31. des. 31. mars Kapitaldekning (prosent) 11,2 11,4 10,1 Kjernekapitaldekning (prosent) 8,8 8,8 7,1 Risikovektet volum (milliarder kroner) 315,3 313,4 306,3 - herav bankporteføljen 301,0 299,7 290,5 - herav handelsporteføljen 14,3 13,7 15,8 NOTE 6 - FORRETNINGSOMRÅDER (PRO FORMA TALL) Forretningsområderapporteringen er basert på intern ledelsesrapportering til styret og konsernsjef. Prinsippene for internprising og dobbeltføringer ble endret i løpet av 2001, og beløpene for første kvartal 2001 har blitt justert i samsvar med dette. Justeringene er basert på ledelsens beste estimater. Utdrag av resultatregnskapet 1) Netto tap Netto Andre Driftsresultat på utlån og Driftsrente- drifts- Drifts- før tap langsiktige resultat inntekter inntekter kostnader og skatt verdipapirer før skatt 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal Beløp i millioner kroner Bedriftskundeområdet (123) (113) Personkundeområdet (13) DnB Markets (17) Livsforsikringsområdet - Vital Øvrig 3) (36) (1) (47) 49 Elimineringer 1) (37) (55) (159) (138) (26) (23) (170) (170) 0 0 (170) (170) (126) (108) Balanser, gjennomsnitt Nøkkeltall: for periodene 1) Netto Fondsmidler til Kostn./inntekts- Nøkkeltall: Nøkkeltall: utlån til forvaltning og dekning (%) Innskudds- Allokert Egenkapitalkunder kundeinnskudd ekskl. goodwill dekning (%) egenkapital avkastning (%) 2) 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal Beløp i milliarder kroner Bedriftskundeområdet 153,8 146,9 105,5 93, ,0 11, Personkundeområdet 122,8 110,3 91,1 85, ,6 3, DnB Markets 1,1 1,2 8,2 6, ,4 1, Livsforsikringsområdet - Vital 67,6 62,6 4,2 3, Øvrig/Elimineringer 1) 3) 2,4 1,1 32,0 35,7 5,0 5,0 280,2 259,6 304,4 284, ,3 24, ) s inntekter, kostnader og balansevolumer er allokert til forretningsområdene. I tabellen over er noen av inntektene som er opptjent i DnB Markets relatert til valuta- og finansielle instrumenter, førstehåndsalg av aksjer og verdipapirtjenester også inkludert i andre driftsinntekter for Personkundeområdet og Bedriftskundeområdet. Disse dobbeltføringene er eliminert under Elimineringer. 2) Beregningen av egenkapitalavkastning er basert på resultat etter skatt. For Personkundeområdet, Bedriftskundeområdet og DnB Markets er 28 prosent skattesats benyttet. For Livsforsikringsområdet - Vital er forventet skattesats på 10 prosent benyttet. 3) Inkluderer DnB Asset Management. Eliminering av dobbeltførte poster som er beskrevet ovenfor, er vist under linjen for "Elimineringer". Disse postene utgjør: Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter 4 7 Andre driftsinntekter Driftskostnader 6 9

11 12 Noter til regnskapet NOTE 7 - RESULTAT- OG BALANSEUTVIKLING Resultatregnskap 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte Andel resultat fra Vital (254) Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinster på valuta og finansielle instrumenter Diverse ordinære driftsinntekter Gevinster ved salg av varige driftsmidler Netto andre driftsinntekter Lønn og andre ordinære personalkostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Diverse ordinære driftskostnader Restrukturering, nedskrivninger, etc (2) Sum driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilbakeføringer av tap) på utlån og garantier m.v. (127) (101) (94) Netto gevinster/(tap) på langiktige investeringer i verdipapirer (1) (1) (351) 7 14 Driftsresultat Skattekostnad (162) 304 Resultat for perioden Resultat per aksje 1,17 1,17 0,48 2,16 1,48 Utvannet resultat per aksje 1,16 1,17 0,48 2,14 1,46 Gjennomsnittlig forvaltningskapital Balanser 31. mars 31. des. 30. sept. 30. juni 31. mars Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner Aksjer m.v Eierinteresser i Vital og tilknyttede selskaper Øvrige eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Sum gjeld og egenkapital

12 13 Resultatregnskap DnB Holding ASA 1. kvartal 1. kvartal Året Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter (41) (43) (128) Utbytte/konsernbidrag Provisjonskostnader m.v Sum andre driftsinntekter (1) (1) Lønn og andre ordinære personalkostnader Diverse ordinære driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat (61) (64) Skattekostnad (17) Resultat for perioden (44) (46) Balanser DnB Holding ASA 31. mars 31. des. 31. mars Eiendeler Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Andre avsetninger til forpliktelser og utgifter Aksjekapital Fond Resultat for perioden (44) - (46) Sum gjeld og egenkapital

13

Rapport for. 4. kvartal 2001

Rapport for. 4. kvartal 2001 Rapport for 4. kvartal 2001 PRESSEMELDING DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001 DnB oppnådde et overskudd i 2001 på 4 100 millioner kroner, 82 millioner høyere enn året før. Driftsresultat før

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2002

Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 3 Rapport for 2. kvartal 2002 oppnådde et driftsresultat før tap og skatt på 1 998 millioner kroner i første halvår, mens tilsvarende resultat for

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 9,3 (7,4) Kostnadsgrad

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015 Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 04.02.2016 Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 34,1 (28,7) Kostnadsgrad

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 28,7 (24,7) Kostnadsgrad

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 9,5 MNOK som

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015 Q3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 22.10. 3. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 8,1 (7,6) Kostnadsgrad

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 2. kvartal 2012 et resultat før skatt på 14,9 MNOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN Kvartalsregnskap Pr. 30.0.06.07.07 Sparebanken BIEN Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 2. kvartal 2007 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2003 Den norske Bank ASA

Rapport for 3. kvartal 2003 Den norske Bank ASA Rapport for 3. kvartal 2003 Rapport for 3. kvartal 2003 Den norske Bank-konsernet 1) (heretter kalt "bankkonsernet") fikk i årets tre første kvartaler et driftsresultat før tap og skatt på 3 777 millioner

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 7,4 (5,1) Kostnadsgrad

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Resultater for DnB-konsernet

Resultater for DnB-konsernet Resultater for DnB-konsernet Foreløpige og ureviderte tall for 7. august Resultatene for 1. halvår Driftsresultat før tap og skatt: 1 998 millioner kroner (2 751) God kostnadskontroll Lave tap kvalitet

Detaljer

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor TREDJE KVARTAL 2011 RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011 Netto utlån har økt med 21,6 % fra utgangen av tredje kvartal 2010 Misligholdt utlånsvolum er redusert med MNOK 37,2, tilsvarende 22,2 % av misligholdt utlånsvolum

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer