N o t a t RIVeg-NOT-003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003"

Transkript

1 N o t a t RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar Bratheim, Jan Orsteen Sign.: Kontrollert av: Lars Hjermstad Sign.: Godkjent av: Gunnar Bratheim Sign.: Sammendrag På oppdrag fra Statens vegvesen har Multiconsult supplert foreliggende mulighetsstudie for E18 Holmen Slependen med nye alternativer hvor man også ser hele strekningen Drengsrud Holmen i sammenheng. Dette muliggjør løsninger som krysser den tidligere parsellgrensen ved Holmen. I alt 9 ulike konsepter er vurdert. Egenskapene ved de ulike alternativene er stikkordsmessig oppsummert: Konseptbetegnelse 4.1a: E18 dagløsning, 6 felt, kollektivtrafikk langs Fekjan Vurdering Mangler gjennomgående prioritert kollektivløsning, utgår fra videre vurdering 4.1b: E18 dagløsning, 8 felt, kollektivfelt på E18 Innebærer vesentlige inngrep langs E18-korridoren. Vil bli eneste strekning på E18 i Asker og Bærum med kollektivfelt langs E18 som konsept 4.2: E18 med miljølokk Ravnsborg og Nesbru Avlastning av eks. bebyggelse, noe utbyggingspotensiale, nødvendig kapasitet på lokalveg/omkjøringsveg må avklares 4.3: E18 med tunnel Nesbru-Slependen. Ingen teknisk løsning funnet som tilfredsstiller gjeldende regelverk. Høye kostnader. Vurderes som uaktuell 4.4: E18 i tunnel Holmen-Nesbru. Avlastning av eks. bebyggelse, utløser noe utbyggingspotensiale ved Holmen øst og Nesbru 4.5a: E18 i lang tunnel forbi Holmen 4.5b: E18 i kort tunnel forbi Holmen 4.6a: E18 i dagen lokalveg i tunnel fra Holmen mot Nesbru 4.6b: E18 i kort tunnel forbi Holmen, lokalveg som 4.6a Utbyggingspotensiale ved Holmen. Gunstig trafikalt for Holmenkrysset. Unngår inngrep i Grønlia. Utbyggingspotensiale ved Holmen. Gunstig trafikalt for Holmenkrysset. Rimeligste fullverdige løsning for lokalveg og kollektivtrafikk. Ingen avlastning langs E18 Som 4.6a, men unngår også nye inngrep i Grønlia. Denne studien tar ikke stilling til valg av løsninger, og før et endelig valg treffes må de mest aktuelle løsningene detaljeres og konsekvenser av disse utredes i tråd med gjeldende metoder og regelverk. Det er viktig å påpeke at valg av løsning for parsell Høn-Holmen som er under planlegging også påvirker mulige løsninger Holmen Slependen. Tunnel mellom Høn og Holmen vil utelukke alle tunnelløsninger forbi Holmenkrysset. AS Nedre Skøyen vei 2 P.b. 265 Skøyen 0213 Oslo Tel.: Fax:

2 E18 Asker: 1. Bakgrunn Kommunedelplan for Holmen- Slependenområdet ble lagt ut til høring I planforslaget er det satt av plass til utvidelse av E18 til 8 felter (i dagen) på strekningen, 6 felter for biltrafikk og to kollektivfelter. Planen tar imidlertid ikke endelig stiling til valg av løsning for E18 i området, og for å belyse dette har Asker kommune bedt Statens vegvesen å se på ulike alternative løsninger for E18 mellom Holmen og Slependen. Som en del av dette arbeidet ble det våren 2012 utført en mulighetsstudie på et overordnet nivå, hvor prinsipper for lokkløsninger, tunneler og en kombinasjon av dette ble vurdert. Arbeidet ble utført av rådgiverne som bistår Statens vegvesen med kommunedelplan og KU for E18-korridoren fra Lysaker til Slependen (ViaNova/ Aas-Jakobsen). I arbeidet med kommunedelplan for E18-korridoren i sentrale Asker er det sett på ulike løsninger for E18 og lokalvegsystem fra Drengsrud til Holmen. Noen av løsningene som er aktuelle mellom Høn og Holmen vil kreve ombygging av dagens Holmenkryss, og en tunnelløsning Høn Holmen kan komme i konflikt med enkelte av løsningene som er skissert i mulighetsstudien Holmen Slependen. Det har derfor vært behov for å se de to parsellene i sammenheng, og Multiconsult har derfor på oppdrag fra Statens vegvesen supplert mulighetsstudien fra våren Vårt oppdrag har vært å se på mulighetene på strekningen på fritt grunnlag uten å være bundet av planavgrensningen ved Holmen. Dette åpner også for løsninger som krysser parsellgrensen i tunnel. 1.1 Dagens E18 Dagens E18 har på strekningen tre felt mot Asker og to felt + ett kollektivfelt mot Oslo. Den totale bredden på motorveien er ca. 25 meter. Mellom Holmen og Slependen er det i dagens situasjon en årsdøgntrafikk (ADT) på ca kjøretøyer. Det er ingen bussholdeplasser langs E18 i dag. Busstilbudet i området er lokalbusser som går på lokalveinettet (Fekjan Billingstadsletta). Ekspressbusser kjører E18 uten stopp mellom Asker og Sandvika. 2. Premisser 2.1 Vegutforming Det er lagt til grunn de samme tekniske forutsetningene for vegsystemet Holmen Slependen som mellom Høn og Holmen. Dette innebærer: E18 utformes med 6 felt for ordinær biltrafikk (3+3) Det er krav til omkjøringsveg som kan benyttes ved stenging av tunneler på E18. Denne må ha minst fire felter for ordinær biltrafikk. Det skal være et gjennomgående tilbud for kollektivtrafikk på strekningen, som kollektivfelt på E18 eller langs lokalveg, eller som kollektivveg. Veglinjene for E18 fyller de geometriske kravene til en S7-stamveg med 80 km/t. Trafikkprognose for E18 på strekningen i 2030 er en ÅDT på Side 2 av 15

3 3. Beskrivelse av løsninger 3.1 Oversikt over konsepter For å gi en total oversikt over mulighetene som er belyst i området er også alternativene fra mulighetsstudien av juni 2012 tatt med her. I noen tilfeller er alternativene fra denne foreslått supplert eller justert. Alternativene er presentert som håndtegnede skisser, og er ikke prosjektert i digitale verktøy på dette nivået. Alternativsbetegnelsene starter med 4, da det i forhold til planarbeidet for E18-korridoren i sentrale Asker utgjør en 4. parsell. En oversikt over de konsepter som er belyst er gitt i tabell 3-1 Alle konseptene tar utgangspunkt i, og er vist med, diagonal fra Syverstad til Grønlia for avlastning av Slemmestadveien forbi Holmensenteret. Dette er imidelrtid ikke en forutsetning for l Tabell 3-1: Oversikt over konsepter Konseptbetegnelse Kombinasjoner Beskrivelse/kommentarer Alternativ i AAJ mulighetstudie 4.1a: E18 dagløsning, 6 felt, kollektivtrafikk langs Fekjan 4.1b: E18 dagløsning, 8 felt, kollektivfelt på E18 4.2: E18 med miljølokk Ravnsborg og Nesbru Kan kombineres med alle alternativer Høn-Holmen Kan kombineres med alle alternativer Høn-Holmen Kan kombineres med alle alternativer Høn-Holmen 4.3: E18 med tunnel Nesbru-Slependen. Kan kombineres med alle alternativer Høn-Holmen 4.4: E18 i tunnel Holmen-Nesbru. Kan kombineres med alle alternativer Høn-Holmen 4.5a: E18 i lang tunnel forbi Holmen 4.5b: E18 i kort tunnel forbi Holmen 4.6a: E18 i dagen lokalveg i tunnel fra Holmen mot Nesbru 4.6b: E18 i kort tunnel Hofstad Holmen, lokalveg i tunnel fra Holmen mot Nesbru Kan bare kombineres med veg i dagen Høn-Holmen Kan bare kombineres med veg i dagen Høn-Holmen Kan kombineres med alle alternativer Høn-Holmen Kan bare kombineres med veg i dagen Høn-Holmen Mangler gjennomgående hovedlokalveg Holmen- Nesbru Mangler gjennomgående hovedlokalveg Holmen- Nesbru Lokk på hhv. 600 m og 250 m Supplert med lokalveg til Nesbru Tunnel (3+3) ca 1,6 km Mangler beredskapsveg/ hovedlokalveg Holmen- Slependen Tunnel (3+3) ca 1,2 km. Hovedlokalveg 4 felt Holmen-Nesbru. Halve kryss ved Holmen og Nesbru Tunnel (3+3) ca 1,8 km fra Hofstad til Ravnsborg Tunnel (3+3) ca 1,0 km Tunnel lokalveg (ettløps) 500 m, deretter veg i dagen til Nesbru Tunnel (3+3) ca 0,9 km Tunnel lokalveg (ettløps) 500 m Alt. 1 Alt. 1 Justert alt. 2a. Alt. 2b ikke tatt med. Justert alt. 4 Justert alt. 3 Side 3 av 15

4 3.2 Konsept 4.1: E18 i dagen med 6 felt, kollektivtrafikk langs Fekjan I konsept 4.1 beholdes E18 traséen i dagen, men utvides til 3 kjørefelt i hver retning med fullverdig standard etter dagens krav, inklusive 3 m bred skulder. Vegbredde vil være meter, total bredde på vegkorridoren meter avhengig av sideterreng. Dette innebærer en breddeutvidelse på 7-8 meter i forhold til i dag. Av hensyn til plassforholdene langs E18-korridoren er det ikke forutsatt kollektivfelt på E18. Kollektivtrafikken ledes da fra kollektivvegen vest for Holmen ned mot Holmen sentrum og videre langs Fekjan. Virkemidler for å sikre kollektivtrafikkens fremkommelighet langs Fekjan må vurderes, da løsningen mangler hovedsamleveg Holmen Nesbru. Med bedre kapasitet på E18 og omleggingg av Slemmestadveien utenom Holmen (Syverstad- tiltak for ordinær biltrafikk. diagonalen) vil det lettere kunne gjennomføres restriktive Det forutsettes kollektivfelt i begge retninger langs Billingstadsletta. Figur 3-1: Konsept 4.1: E18 i dagen med 6 felt i dagen (3+3) Side 4 av 15

5 3.33 Konsept 4.1b: E18 i dagen med 8 felt inklusive kollektivfelt E18 forutsettes utvidet til tre pluss tre felt i tillegg til to kollektivfelt. Den totale bredden på vegkorridoren vil variere fra ca m, avhengig av sideterrenget. E18 i dagen medfører en breddeutvidelse på ca. 15 meter. Utvidelsen vil hovedsakelig komme øst for eksisterende E18 og medføre at enkelte bygninger nærmest E18 blir direkte berørt av tiltaket. Figur 3-2: Konsept 4.1: E18 i dagen med 8 felt i dagen ( ) Side 5 av 15

6 siale, spesielt langs det vestre lokket. Høydeforskjellene er imidlertid store på tvers av E18, noe som gjør utbyggingg krevende. Det er også en utfordring å koordineree utbygging av lokk og bebyggelse. Tillatelse til bebyggelse oppå lokk kan ikke påregnes. 3.4 Konsept 4.2: E18 med miljølokk Ravnsborg og Nesbru Konseptet bygger på alternativ 2a i mulighetsstudien fra AaJ/ViaNova, men er justert på noen punkter. E18 utvides til 6 felt og det etableres miljølokk (betongtunneler) ved Ravnsborg (600 m) og Nesbru (250 m). Det foreslås etablert parallell lokalveg mellom Holmen og Slependen. Dette er en 2-felts veg og slik sett ikke fullverdig omkjøringsveg for E18. Det bør vurderes å korte inn lokket til 500 m for å unngå behov for beredskapstiltak som kreves for tunneler over 500 m. Kollektivtilbudet i området forsterkes ved at Fekjan kan stenges for gjennomkjøring for ordinær trafikk. Dette muliggjøres gjennom ny lokalveg og økt kapasitet på E18. Miljølokkene gir økt tilgjengelighet på tvers av E18 korridoren og redusert miljøbelastning for omgivelsene. Dette kan utløse noe utbyggingspoten- Figur 3-3: Konsept 4.2: E18 med miljølokkk Ravnsborg og Nesbru Side 6 av 15

7 3.5 Konsept 4.3: E18 i tunnel Nesbru Slependen Konseptet bygger på alternativ 3 i mulighetsstudien fra AaJ/ViaNova, men er justert på noen punkter, blant annet med lokalveg for virksomheter langs dagens E18 trasé. For å få en sammenhengende fjelltunnel fra Holmen til Slependen må traseen ligge dypt under Neselva da det antas å være stor dybde til fjell i dette området. Dette vil ikke være forenlig med stigningskravene som gjelder for tunneler, og kryssingen under Neselva er derfor forutsatt i tunnel gjennom løsmasser, mest sannsynlig ved bruk av åpen, spuntet byggegrop. Kostnaden ved en slik løsning blir høy, og betydelige inngrep i bebyggelsen kan være nødvendig. Med tilsvarende krav som til annen vegplanlegging i regionen vil det være krav om en omkjøringsvei i tillegg til tunnel. Mest sannsynlige trase for omkjøringsvei mellom Holmen og Slependen vil være dagens E18, og en slik hovedlokalveg vil måtte ha fire felt. Med en e gjennomgående hovedlokalveg kan Fekjan prioriteres for kollektivtrafikk. Kobling av hovedlokalveg og E18 ved Slependen vil være krevende, og man har h så langt ikke funnet en god løsning for dette. Årsaken til dette er for kort avstand mellomm tunnelportal og krysset. Eksisterende E18 mellom Nesbru og Slependen kan derfor ikke brukes som lokalveg. Et alternativ vil være å benytte lokalvegløsningen fra konsept 4.4. Konseptet med tunnel Nesbru-Slependenn synes på bakgrunn av den kompliserte kryssingenn av Neselva å være lite realistisk. Figur 3-4: Konsept 4.3: E18 i tunnel Nesbru Slependen Side 7 av 15

8 3.6 Konsept 4.4: E18 i tunnel Holmen Nesbru Konseptet bygger på alternativ 4 i mulighetsstudien fra AaJ/ViaNova, med en fjelltunnel fra Holmenkrysset til Nesbru på ca meter. Trafikkberegninger i mer detaljert planlegging må avklare om tunnelen skal være 2+2 eller 3+3 felt. Fra Nesbru til Slependen utvides E18 til 6 felt (3+ +3). Det er gjort noen justeringer i forhold til forslaget i mulighetsstudien. Kollektivtrase er foreslått via Fekjan, som stenges for gjennomkjøring for ordinær trafikk. Kryssutformingen på Holmen er også noe justert Dagens E18 beholdes som omkjøringsvei med fire felt. Det blir halve kryss på Holmen og Nesbru. Lokalvegen får forholdsvis stor trafikk, da også Oslorettet trafikk fra Slemmestadveien vil måtte kjøre denne vegen fram til Nesbru. Breddereduksjon og nedgradering av dagens E18 korridor mellom Holmen og Nesbru kan legge til rette for noe arealutvikling langs vegen, avhengig av hvilken byggegrensesom aksepteres. Stor trafikkmengde tilsier at boligutvikling i første husrekke langs vegen er mindre aktuelt. Tilgjengelighet på tvers i dette området kan tilrettelegges med gangbroer/korte lokk. To næringsbygg ved Holmenkrysset og boliger og næringsbygg ved Nesbru må rives. Figur 3-5: Konsept 4.4: E18 i tunnel Holmen Nesbru Side 8 av 15

9 3.7 Konsept 4.5a: E18 i lang tunnel forbi Holmen I dette konseptet vil E18 gå i tunnel fra Hofstad skole til Ravnsborg. Trafikkberegninger i mer detaljert planlegging må avklare om tunnelen skal være 2+2 eller 3+3 felt. Tunnelstrekningen vil være ca meter lang Fra Ravnsborg til Slependen utvides E18 til fullverdig 6 felt (3+3). Hovedlokalveg med omkjøringsfunksjon for E18 legges i dagens E18- trasé. Denne bør ha fire felt for ordinær biltrafikk Kollektivtrase er foreslått langs hovedlokalvegen fram til Holmen, deretter via Fekjan, som stenges for gjennomkjøring for ordinær trafikk, og videre i tosidige kollektivfeltt langs Billingstadsletta. Trafikk til og fra Slemmestadveien kobles inn på hovedlokalvegen ved Syverstad (Syverstaddiagonalen) og av og på E18 via kryssramper på Hofstad og Ravnsborg. Breddereduksjon og nedgradering av dagens E18 korridor forbi Holmen legger til rette for arealutvikling langs vegen gjennom Holmen, som er utpekt som et senterområde i kommuneplanen. Dette vil imidlertid være avhengig av hvilke byggegrenser som tillates langs vegen. Løsningen er gunstig trafikalt, da de tunge trafikkstrømmene til og fra Holmen og Slemmestadveien tas av og på E18 via gaffelkryss. Dette reduserer risikoen for oppstuvning på E18, som er stor dersom det eksisterende Holmenkrysset beholdes. Løsningen vil også gjøre det mulig å unngå potensielt konfliktfylte inngrep i Grønlia, som er nødvendig ved alle skisserte løsninger hvor E18 går i dagenn forbi Holmen. Konseptet gir konflikt med deler av gartneriet ved Hofstad og noen boliger i Ravnsborgområdet. Løsningen kan ikke kombineres med tunnel mellom Høn og Holmen. Det err også sett på en løsning hvor tunnelpåhugget legges vest for Hofstad skole.. Dette er imidlertid vanskelig på grunn av stigningsforholdene. Det er forutsatt at skolen kan skjermes ved en kort lokkløsning, støyskjermings- tiltak rundt portal og ev. også etablering av luftetårn for tunnel. Det er usikkert om lokkløsningen kan realiseress innenfor gjeldende regelverk. Figur 3-6: Konsept 4.5a: E18 i tunnel Hofstad-Ravnsborg Side 9 av 15

10 3.8 Konsept 4.5b: E18 i kort tunnel forbi Holmen I dette konseptet vil E18 gå i tunnel mellom Holmen og Ravnsborg. Tunnelstrekningen vil være ca meter lang. Trafikkberegninger i mer detaljert planleggingg må avklare om tunnelen skal være 2+2 eller 3+3 felt. Mellom Ravnsborg og Slependen utvides E18 til fullverdig 6 felt (3+3). Hovedlokalveg med omkjøringsfunksjon for E18 legges i dagens E18- trasé. Denne bør ha fire felt for ordinær biltrafikk Kollektivtrase er foreslått langs hovedlokalvegen fram til Holmen, deretter via Fekjan, som stenges for gjennomkjøring for ordinær trafikk, og videre i tosidige kollektivfeltt langs Billingstadsletta. Trafikk til og fra Slemmestadveien føres via Syverstaddiagonalen og kobles inn på hovedlokalvegen i ny stor rundkjøring ved dagens Holmenkryss. Trafikk av og på E18 føres via vestvendte kryssramper vest for dagens Holmenkryss og østvendte ramper ved Ravnsborg. Breddereduksjon og nedgradering av dagens E18 korridorr forbi Holmen leggerr til rette for noe arealutvikling langs vegen gjennom Holmen, som er utpektt som et senterområde i kommuneplanen. Potensialet er noe avhengigg av hvilke byggegrenserr som kan legges til grunn. Løsningen er som 4.5a gunstig trafikalt, da de tunge trafikkstrømmene til og fraa Holmen og Slemmestadveien tas av og på E18 via gaffelkryss. Dettee reduserer risikoen for oppstuvning på E18, som er stor dersom det eksisterende Holmenkrysset beholdes. Løsningen kan ikke kombineres med tunnel mellom Høn og Holmen. Konseptet gir konflikt med et næringsbygg ved Holmen, samt noen boliger i Ravnsborgområdet. Figur 3-7: Konsept 4.5b: E18 i tunnel Holmen-Ravnsborg Side 10 av 15

11 3.9 Konsept 4.6a: E18 i dagen, lokalveg i tunnel Holmen Ravnsborg I dette konseptet vil E18 gå i dagens trasé med 3+3 felter på hele strekningen fra Holmen til Slependen. Det etableres en ny tofelts tunnel med ett løp fra Holmen til Ravnsborg. Tunnelen er i underkant av 500 m lang og vil være en del av ny gjennomgående lokalveg fra Holmen til Nesbru. Siden lokalvegen ikke har omkjøringsfunksjonn for tunneler på E18, er tofelts veg tilstrekkelig. Kollektivtrasé er foreslått langs hovedlokalvegen fram til Holmen, deretter via Fekjan, som kan stenges for gjennomkjøring for ordinær trafikk, og videre i tosidige kollektivfelt langs Billingstadsletta. Trafikk til og fra Slemmestadveien føres via Syverstaddiagonalen og kobles inn på E18 i Holmenkrysset. Konseptet er den rimeligste løsningen som gir gjennomgående lokalveg og kollektivtrasé på hele strekningen. Det at E18 begrenses til 3+3 felt gjør at inngrepene langs E18-korridoren blir moderate. Konseptet har konflikt med gartneriet ved Holmenkrysset. Figur 3-8: Konsept 4.6a: E18 i dagen, lokalveg i tunnel Holmen-Ravnsborg Side 11 av 15

12 3.10 Konsept 4.6b: E18 i kort tunnel Hofstad Holmen, lokalveg i tunnel Holmen Ravnsborg I dette konseptet vil E18 gå i tunnel mellom Hofstad skole og Holmen. Tunnelen for E18 er om lag 900 m lang. Trafikkberegninger i mer detaljert planlegging må avklare om tunnelen skal være 2+2 eller 3+3 felt. Fra Holmen til Slependen vil E18 gå i dagens trasé med 3+3 felt. Lokalvegsystemet utformes nokså likt som i 4.6a. Det etableres en ny tofelts tunnel med ett løp fra Holmen til Ravnsborg. Tunnelen er i underkant av 500 m lang og vil være en del av ny gjennomgående lokalveg fra Holmen til Nesbru. Siden lokalvegen ikke har omkjøringsfunksjon for tunneler på E18 er tofelts veg tilstrekkelig. Kollektivtrase er foreslått langs hovedlokalvegen fram til Holmen, deretter via Fekjan, som stenges for gjennomkjøring for ordinær trafikk, og videre i tosidige kollektivfeltt langs Billingstadsletta. Trafikk til og fra Slemmestadveien føres via Syverstaddiagonalen og kobles inn på E18 vestover via ramper ved Hofstad skole og østover via ramper i Holmenkrysset. Siden de tunge trafikkstrømmene til og fra Holmen og Slemmestadveien tas av og på E18 via gaffelkryss vil man også i denne løsningen redusere risikoen for oppstuvning på E18sammenliknet med å beholdedagens Holmenkryss. Breddereduksjon og nedgradering av dagens E18 korridorr vest for Holmen vil ha mindre betydning for arealutvikling rundt det utpekte senterområdet. Løsningen vil imidlertid gjøre det mulig å unngå potensielt konfliktfylte inngrep i Grønlia, som er nødvendig ved alle skisserte løsninger hvor E18 går i dagen d forbi Holmen. Konseptet gir konflikt med gartneriet ved Hofstad og gartneriet nord for Holmenkrysset. Som i konsept 4.6a vil det at E18 begrenses til 3+3 felt medføre at inngrepene langs E18-korridoren blir mer moderate enn i en 8-felts løsning. Figur 3-9: Konsept 4.6a: E18 i dagen, lokalveg i tunnel Holmen-Ravnsborg Side 12 av 15

13 4. Oppsummering og anbefalinger for videre arbeid De 9 ulike konseptene som er belyst i de gjennomførte mulighetsstudiene representerer en stor bredde i løsningsvalg for E18 mellom Holmen og Slependen. Løsningene skiller seg vesentlig i valg av ambisjonsnivå i forhold til tunnellengde, og hvordan man løser lokalvegsystemet og trasévalg for kollektivtrafikken i området. I konsept 4.2 er det foreslått miljølokk over 6-felts E18. Lokket ved Ravnsborg har i utgangspunktet en lengde som vil medføre krav til omkjøringsveg med 4 felt. Dette vil være krevende å få realisert sammen med lokkløsningen. Lokket bør derfor kortes ned til maks. 500 meter og suppleres med en tofelts lokalveg som gjøre det mulig å prioritere Fekjan for kollektivtrafikk. De store høydeforskjellene i området vil gjøre det nødvendig å utvikle arealene langs lokket parallelt med at lokket bygges. 4.1 Vurdering av konseptene Konsept 4.1a innebærer en 8-felts E18, 3+3 felt for biltrafikk og kollektivfelt i begge retninger. Utvidelse til 8 felt vil medføre vesentlige inngrep langs korridoren. For kollektivtrafikken planlegges det parallell bussveg mellom Drengsrud og Holmen, eventuelt kollektivfelt langs lokalvegsystemet. Tilsvarende konsept for kollektivtrafikken planlegges også langs E18 i Bærum. Begrunnelsen for denne løsningen for kollektivtrafikken er å sikre framføring av buss uhindret av E18-trafikk, samt skape bedre bussdekning langs korridoren ved å kunne tilretteleggee flere holdeplasser. Med kollektivfelt langs E18 Holmen-Slependen vil dette bli den eneste parsellen i Asker og Bærum hvor denne løsningen foreslås. I stedet for å etablere kollektivfeltene langs E18, kan det være hensiktsmessig å fokusere på å utvikle et parallelt lokalvegsystem som kan avlaste Fekjan slik at framkommelighet for buss på denne vegen kan prioriteres. Dette vil gi vesentlig mindre inngrep i E18-korridoren og gi mulighet for å utvikle vegen til fullverdig standard med mer beskjedne utvidelser av dagens profil. På denne bakgrunn anbefales det å vurdere nærmere om man skal gå videre med konsept 4.1a. Å utelate kollektivfelt på E18 uten å prioritere Fekjan som kollektivveg vurderes å bryte med sentrale målsetninger for E18-prosjektet. Konsept 4.1b vurderes derfor som uaktuelt. Figur 4-1: 4 Det er vesentlige høydeforskjeller i området langs E18 ved Ravnsborg/Bellevue, men området har arealer som har potensiale for høyere utnyttelse. Konsept 4.3 med tunnel Holmen-Slependen er vurdert som uaktuell grunnet problemer med å koble på nødvendig firefelts lokalveg ved Slependen, problemer med å tilfredsstillee stigningsgrad i tunnel ved kryssing under Neselva, ev. svært høye kostnader og store konflikter ved kryssing i løsmasser under elva. Konsept 4.4 med m lang tunnel Holmen Nesbru er teknisk langt enklere enn 4.3, og gir mulighet for nedgradering av E18 på strekningen til firefelts lokalveg. Siden det kun blir halve kryss både ved Holmen og Side 13 av 15

14 Nesbru vil lokalvegen på strekningen imidlertid få stor trafikk, trolig i overkant av i ÅDT. Arealene nærmest lokalvegen vil neppe være egnet til boligbygging, men breddereduksjon langs dagens vegtrase og støyreduksjon i området kan åpne oppp for en noe tetteree utnyttelse av arealene. Konsept 4.5a med tunnel fra Hofstad til Ravnsborg er den lengste tunnelen som er vurdert, om lag m. Tunnel forbi dagens Holmenkryss er trafikalt gunstig i forhold til avvikling av de tunge trafikkstrømmene som skal av og på E18 i området. Løsningen gir også mindre inngrep i Grønlia sammenliknet med øvrige løsninger Høn Holmen, og kan legge til rette for realisering av noe utbyggingspotensiale rundt det utpekte senterområdet på Holmen. Konsept 4.5b med m tunnel fra Holmen til Ravnsborg gir trafikalt mye av de samme virkningene som 4. 5a til en lavere kostnad. Konseptett kan også gi mulighet for realisering av noe utbyggingspotensiale ved det utpekte senterområdet på Holmen, primært rundt og øst for dagens Holmenkryss. Konsept 4.6a med lokalveg i tunnel mot Ravnsborg og videre i dagen til Nesbru gir ingen avlastingseffekter langs E18, men muliggjør etablering av en parallell lokalveg til en forholdsviss lav kostnad, noe som igjen gir rom for å prioritere Fekjan som kollektivtrase. Dette er trolig rimeligste konsept som gir en akseptabel løsning både for lokalveg og kollektivtrafikk. Løsningen kan også kombineres med ulike lokkløsninger på E18. Konsept 4.6b har 9000 m tunnel fra Hofstad til Holmen og lokalveg som i 4.5b. Løsningen frigjør lite nytt utbyggingspotensiale, men vil som 4.5 a innebære redusert miljøbelastning og inngrep i Grønlia sammenliknet med øvrige løsninger Høn Holmen. For lokalveg og kollektivtrafikk er konseptet en akseptabel løsning. Figur 4-2: 4 Området ved dagens Holmenkrysss Side 14 av 15

15 4.2 Prioriteringer ved valg av løsning Denne studien tar ikke stilling til valg av løsninger, og før et endelig valg treffes må de mest aktuelle løsningen detaljeres og konsekvenser av disse utredes i tråd med gjeldende metoder og regelverk. Vi vil imidlertid påpeke at ulike valg av løsning innebærer ulike prioriteringer. Et fullverdig vegnett for E18, lokaltrafikk og kollektivtrafikk kan oppnås ved å etablere en ny lokalveg Holmen Nesbru, delvis i tunnel (konsept 4.6a). Dette vil bedre mange av de trafikale utfordringene i området. De ulike tunnelløsningene gir avlastingseffekt for eksisterende bebyggelse og alle vil i noen grad utløse et utbyggingspotensiale, avhengig av hvilke byggegrenser som tillates langs avlastet veg. I forslaget til kommunedelplan for Holmen Slependen er området fra Holmen sentrum og opp til og rundt Holmenkrysset utpekt som de arealene hvor det skal skje størst transformasjon og utbygging, og tunneler som passerer dette området er trolig de løsningene som vil realisere det største potensialet i forhold til arealutvikling. De tunnelene som er vurdert som mulige/aktuelle på E18 er grovt sett vurdert å innebære følgende målprioriteringer i forhold til arealbruk: Tunnelstrekning Konsept Prioriterer følgende mål Miljølokk Ravnsborg 4.2 Avlasting eks. boligbebyggelse, noe utbyggingspotensiale Miljølokk Slependen 4.2 Avlasting eks. boligbebyggelse, tverrforbindelser Tunnel Holmen- Nesbru Tunnel Hofstad Ravnsborg Tunnel Holmen Ravnsborg Tunnel Hofstad Holmen 4.4 Avlasting eks. boligbebyggelse, noe utbyggingspotensiale Holmen sørøst og Nesbru 4.5a Avlasting og utbyggingspotensiale Holmen, redusere inngrep Grønlia 4.5b Avlasting og utbyggingspotensiale Holmen 4.6b Redusere inngrep Grønlia 4.3 Kombinasjonsmuligheter Alle løsningene med tunnel forbi selve Holmenkrysset utelukker tunnel Høn Holmen. Ved å prioritere tunnel forbi Holmen prioriterer man derfor samtidig bort tunnel Høn Holmen. Miljølokk ved Nesbru (konsept 4.2) kan kombineres med alle øvrige løsninger som er vist med E18 i dagen på denne strekningen. Et mulig unntak er tunnel Holmen Nesbru, hvor av- og pårampingen til E18 må vurderes nærmere i forhold til lokkløsningen. Side 15 av 15

Veikonsepter parsell Slependen-Høn Oppsummering av notat datert Multiconsult 16.12.2014 Vedlegg 3

Veikonsepter parsell Slependen-Høn Oppsummering av notat datert Multiconsult 16.12.2014 Vedlegg 3 Alternativ 2.1, E18 i dagen mellom Slependen og Høn Vei i dagen gir lavere samlet kostnadsnivå for investering og drift enn tunneler, og er mer robust i forhold til uforutsette hendelser. God trafikal

Detaljer

Kommunedelplan E18-korridoren i sentrale Asker Innledende fase: Optimalisering og løsningsutvikling

Kommunedelplan E18-korridoren i sentrale Asker Innledende fase: Optimalisering og løsningsutvikling Kommunedelplan E18-korridoren i sentrale Asker Innledende fase: Optimalisering og løsningsutvikling Presentasjon for kommunestyret i Asker 25.9.2012 Sølve Jerm planprosessleder Statens vegvesen Gunnar

Detaljer

E18 Asker Kommunedelplan Slependen-Drengsrud

E18 Asker Kommunedelplan Slependen-Drengsrud E18 Asker Kommunedelplan Slependen-Drengsrud Presentasjon i Asker rådhus 19.3.2015 Gunnar Bratheim Oppdragsleder Multiconsult Dagens temaer Vurderte løsninger og viktige konsekvenser av disse Endringer

Detaljer

utredning KONTAKTPERSON Sølve Jerm

utredning KONTAKTPERSON Sølve Jerm NOTAT OPPDRAG E18 korridoren i Asker DOKUMENTKODE 123134 PLAN NOT 002 EMNE Vurdering av alternative vegkonsepter Høn Slependen TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region øst ANSVARLIG ENHET

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, 1. gangs behandling PSN 11.2.2016 FMS 16.2.2016

Forslag til kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, 1. gangs behandling PSN 11.2.2016 FMS 16.2.2016 Forslag til kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, 1. gangs behandling PSN 11.2.2016 FMS 16.2.2016 Kommunedelplan for E18 med bussgate og sykkelvei Alternativene som følger planforslaget

Detaljer

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av fremtidig veisystem

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av fremtidig veisystem Kommunedelplan Holmen - Slependen Vurdering av fremtidig veisystem Fremtidig veisystem Holmen Slependen Viktige føringer for kommunedelplanen Miljøbelastning og barrierevirkning fra veitrafikk skal reduseres

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

SAKSFREMLEGG. ::: Sett inn innstillingen under denne linja denne linjen skal ikke fjernes

SAKSFREMLEGG. ::: Sett inn innstillingen under denne linja denne linjen skal ikke fjernes SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Toril Skovli Arkivsaksnr.: 11/626 Arkiv: 143 E18-korridoren i Asker, Slependen - Drengsrud Innledende siling av alternativer på parsell Høn-Drengsrud og orientering

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn Møte med kontaktgrupper 2016 Agenda 1. Velkommen 2. Presentasjon av løsningen 3. Gjennomgang av områdene ved prosjektleder Sølve

Detaljer

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 i 1962 E18 dagsorden har endret karakter Argumentene for ny E18 har utviklet seg fra et ensidig hensyn til bilen, til et helhetlig

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker PLANBESKRIVELSE MED KVU KORTVERSJON KOMMUNEDELPLAN E18-korridoren i Asker E18 Slependen - Drengsrud fv. 165 Hval - Ravnsborg, fv. 167 Bondi - Fusdal Asker kommune Høringsutgave Region øst Oslo kontorsted

Detaljer

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av veisystem gjennom Holmen

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av veisystem gjennom Holmen Kommunedelplan Holmen - Slependen Vurdering av veisystem gjennom Holmen Kommunedelplan Holmen Slependen Fremtidig veisystem "Vi" ønsker oss en langsiktig utvikling av området som; minimaliserer behovet

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen E18 Vestkorridoren Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen 28.10.2015 E18 Lysaker- Ramstadsletta Agenda Tiden før og etter valget Hva skjer fremover hva gjør vi Ny inndeling av

Detaljer

E18-korridoren i Asker KOMMUNEDELPLAN RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

E18-korridoren i Asker KOMMUNEDELPLAN RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE KOMMUNEDELPLAN E18-korridoren i Asker E18 Slependen - Drengsrud fv. 165 Hval - Ravnsborg, fv. 167 Bondi - Fusdal Asker kommune Region øst Oslo kontorsted 01.12.2015 Forside:

Detaljer

Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta. Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen

Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta. Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen 13.11.2014 13.11.2014 E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan - alternativ 4 Ny E18 i Bærum Hva oppnår vi? Bedre levevilkår

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn. Beboermøter 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn. Beboermøter 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn Beboermøter 2016 Agenda 1. Velkommen ved kommuneplansjef Tor Arne Midtbø 2. Presentasjon av løsningen ved samferdselsplanlegger

Detaljer

Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013

Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013 Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013 Akershus fylkeskommune har i regionalt planforum 15. oktober 2013 etterspurt en synliggjøring av konsekvenser

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn. Beboermøter 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn. Beboermøter 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn Beboermøter 2016 Agenda 1. Velkommen ved kommuneplansjef Tor Arne Midtbø 2. Presentasjon av løsningen ved samferdselsplanlegger

Detaljer

E18 Lysaker - Slependen

E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan med konsekvensutredning FORNEBU LYSAKER STRAND HØVIK RAMSTADSLETTA BLOMMENHOLM SANDVIKA SLEPENDEN April 2014 E18 Lysaker - Slependen Tilleggsnotat beskrivelse av optimalisert løsning Tilleggsrapport:

Detaljer

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset I forbindelse med et innspill fra Selsbakk velforening ble det avholdt et folkemøte hos Selsbakk velforening med representanter fra bygningsrådet.

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

E18-korridoren i Asker Slependen - Drengsrud

E18-korridoren i Asker Slependen - Drengsrud Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt E18 Vestkorridoren 24.02.2014 Planprogram E18-korridoren i Asker Slependen - Drengsrud fv. 167 Bondi - Fusdal fv. 165 Holmen FORORD Statens vegvesen Region øst har

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT

RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT Oppdragsgiver: Randaberg Kommune Oppdrag: 517172 Reguleringsplan Randaberg Del: Dato: 2012-02-16 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Arild Byrkjedal RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT

Detaljer

Hensikten med KVUen. Avklaringer: Behov. for utvikling/endring av transportsystemet. Prinsipiell(e) løsning(er) Om videre planlegging skal igangsettes

Hensikten med KVUen. Avklaringer: Behov. for utvikling/endring av transportsystemet. Prinsipiell(e) løsning(er) Om videre planlegging skal igangsettes Oppsummering Konseptvalgutredning for helhetlig transportløsning sning for Tønsbergregionen Morten Ask, prosjektleder Hensikten med KVUen Avklaringer: Behov for utvikling/endring av transportsystemet Prinsipiell(e)

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

E18 i Asker Kontaktgruppemøter oktober 2013 Prinsipper for skjerming av bebyggelse

E18 i Asker Kontaktgruppemøter oktober 2013 Prinsipper for skjerming av bebyggelse E18 i Asker Kontaktgruppemøter oktober 2013 Prinsipper for skjerming av bebyggelse Gunnar Bratheim Oppdragsleder Multiconsult Støyskjerming av bebyggelse hva er kravene? Miljøverndepartementets retningslinje

Detaljer

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 2014 VEGER I NYBUÅSEN Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Utredningen... 3 1.2 Lokalisering... 3 2.0 Forutsetninger... 3 2.1 Omfang... 3 2.2 Trafikktall... 3 2.3 Fartsgrenser:...

Detaljer

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Rv 23 Linnes - E18 Historikk

Detaljer

VESTKORRIDOREN NOVEMBER 2005

VESTKORRIDOREN NOVEMBER 2005 VESTKORRIDOREN NOVEMBER 2005 Siling av alternativer for E16 Sandvika - Wøyen og E18 Høvik - Slependen FORORD Statens vegvesen har som tiltakshaver i samråd med Vegdirektoratet vedtatt å gjennomføre en

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING NOTAT Oppdrag 2120536 Kunde Statens vegvesen Region vest Notat nr. 1 Til Lilli Mjelde Fra Rambøll SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb Temanotat: Trafikk Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt Vestoppland Dato: November 2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Celine Raaen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

E18 Vestkorridoren Lysaker Slependen Lysaker skole 16.08.2013

E18 Vestkorridoren Lysaker Slependen Lysaker skole 16.08.2013 E18 Vestkorridoren Lysaker Slependen Lysaker skole 16.08.2013 Kommunedelplan Agenda Planens omfang viktige forutsetninger Gjennomgang av alternativene ++ Støy Andre viktige konsekvenser Statens vegvesens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr: 2013/2926 Klassering: Q10 Saksbehandler: Egil Stensheim TRAFIKALE FORBINDELSER

Detaljer

RAPPORT FORPROSJEKT. Nytt transportsystem. Statens vegvesen Region Sør 18.11.201 4 14.11.2014

RAPPORT FORPROSJEKT. Nytt transportsystem. Statens vegvesen Region Sør 18.11.201 4 14.11.2014 RAPPORT FORPROSJEKT Nytt transportsystem Delprosjekt: Arendal E18 Arendal havn Eydehavn 14.11.2014 Statens vegvesen Region Sør 18.11.201 4 Forprosjekt: Nytt transportsystem Arendal, Delprosjekt E18-Arendal

Detaljer

Temanotat E6 Kåterud-Arnkvern

Temanotat E6 Kåterud-Arnkvern Temanotat E6 Kåterud-Arnkvern Vurdering av avbøtende TS-tiltak på lokalvegnettet i Hamar Region øst Hamar kontorsted 08.04.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppsummering... 2 3. Alternative bomplasseringer

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Fv 78 arm Drevja - Ømmervatn Planopplysninger:

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Fv 78 arm Drevja - Ømmervatn Planopplysninger: PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Fv 78 arm Drevja - Ømmervatn Planopplysninger: Arkivsaksnr. 12/330 Planbeskrivelse datert: 21.11.2012 Planvedtak dato Saksnr: Planident: 20131043 Innledning: Reguleringsplan

Detaljer

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Meldingen ligger ute til offentlig ettersyn frem til 24.02.05.

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 Endret arealbruk i planforslag.

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland grense og Hedmark grense Med følgende delstrekninger: Vikna Gartland (Fv. 770, Fv. 17, Fv. 775) Gartland Åsen (E6) Åsen Stjørdal (E6) Stjørdal Storlien(E14)

Detaljer

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA Til: Stavanger kommune Fra: Norconsult Dato/Rev: 17. mars 2015/Rev. 0 ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA I dette notatet er det beskrevet hvordan kabling av 300 kv

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Pressemelding: Store mangler i konsekvensutredning av Sluppen bro Tilleggsutredninger nødvendig

Pressemelding: Store mangler i konsekvensutredning av Sluppen bro Tilleggsutredninger nødvendig Pressemelding: Store mangler i konsekvensutredning av Sluppen bro Tilleggsutredninger nødvendig Trondheim, 6. desember 2010 Syklistenes Landsforening i Trondheim (SLF) er svært kritisk til konsekvensutredningen

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Hei. Detaljreguleringsplanen legges nå ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 1.november 2014. Se vedlegg. Med hilsen Øystein Aalen

Hei. Detaljreguleringsplanen legges nå ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 1.november 2014. Se vedlegg. Med hilsen Øystein Aalen Fra: Aalen Øystein Sendt: 19. september 2014 15:55 Til: postmottak@fmva.no; postmottak@vaf.no; aev@ae.no; nett@ae.no; rs@nve.no; sfn@telenor.com; post.agder@politiet.no; jorgen.johannessen@marmuseum.no

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Prosjekt transport og byutvikling

Prosjekt transport og byutvikling PF Samferdsel 16.04.2015 Ny riksvegdiagonal i Groruddalen hvilke muligheter og utfordringer gir det? Prosjekt transport og byutvikling Prosjektleder Ingun Risnes Vegavdeling Oslo Statens vegvesen Region

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 E18 (Drammensveien) - landets mest trafikkerte vei - gjennom landets tettest bebodde område Ringerike og Hole 37.000 innb. Oslo 620.000 innb.

Detaljer

Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord

Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord Fv. 405 - Sentrumsvegen 3519/al 13.05.2016 Utarbeidet av ViaNova Kristiansand AS. FORORD I forbindelse med utbygging av områdene i og rundt Vennesla sentrum, har Vennesla kommune bestilt en vei- og trafikkfaglig

Detaljer

Kommunedelplan og konsekvensutredning for E18 Elvestad Vinterbro

Kommunedelplan og konsekvensutredning for E18 Elvestad Vinterbro Rambøll Norge AS Statens vegvesen Kommunedelplan og konsekvensutredning for E18 Elvestad Vinterbro 2005-10-14 Forord Statens vegvesen planlegger og utreder ny E18 på strekningen Østfold grense til Vinterbro

Detaljer

Overordnet vegnett. Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016. Olav Lofthus Statens vegvesen

Overordnet vegnett. Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016. Olav Lofthus Statens vegvesen Overordnet vegnett Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016 Olav Lofthus Statens vegvesen Innhold Kort om status for hovedvegnettet Framover kommuneplanen. Biltrafikk sentralt i Bergen Ringveg øst

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger 35 Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger E18 Oslo Kristiansand 1. Innledning Ruta omfatter E18 fra kryss med rv 190 ved Loenga i Oslo til kryss med E39 i Kristiansand. På deler av ruta overskrider

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Spikkestadkorridoren

Spikkestadkorridoren En sentral transportåre i Asker og Røyken - i periferien av to fylker, - i periferien av to veiregioner, - i periferien av jernbanesystemet. Spikkestadkorridoren omfatter: Spikkestadlinjen (tog) Røykenveien

Detaljer

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming NVF-seminar Fornying av veger Tromsø 26.-27. mai 2011 Terje Giæver Statens vegvesen Vegdirektoratet Del D Utbedring av eksisterende

Detaljer

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Gert Myhren Prosjektleder

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Gert Myhren Prosjektleder Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss Gert Myhren Prosjektleder Disposisjon Tidligere utredninger av rv. 35 Grunnlaget for å starte med kommunedelplan for rv. 35 og fv. 287 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

E18 Lysaker - Ramstadsletta inkludert Bærumsdiagonalen

E18 Lysaker - Ramstadsletta inkludert Bærumsdiagonalen Kommunedelplan Reguleringsplan med konsekvensutredning FORNEBU LYSAKER STRAND HØVIK STABEKK N N Juni 2015 RAMSTADSLETTA BLOMMENHOLM E18 Lysaker - Ramstadsletta inkludert Bærumsdiagonalen Rapport forfase

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

LYSAKER VEL Boks 341 1326 LYSAKER

LYSAKER VEL Boks 341 1326 LYSAKER LYSAKER VEL Boks 341 1326 LYSAKER Etablert 1901 Leder: Dag Holmen, telefon 928 69 331 Til Bærum kommune Områdeutvikling 1304 Sandvika post@baerum.kommune.no Lysaker, 14.10.2013 Deres ref.: ARKIVSAK ID

Detaljer

Innsigelse fra Statens vegvesen til kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby, Nittedal kommune

Innsigelse fra Statens vegvesen til kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby, Nittedal kommune Samordningsstaben Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Revidert håndbok 017 Veg- og. Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet

Revidert håndbok 017 Veg- og. Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet Revidert håndbok 017 Veg- og gateutforming g Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet Status ny vegnormal Forslag til ny normal er klar til å sendes på høring så snart Samferdselsdepartementet avklarer

Detaljer

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering? Er det suboptimalisering å utbedre E6 på deler av strekningen Oslo Trondheim Steinkjer

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Beboere i Hagakollen, Hagaveien og Reistadlia Forslag til kommunedelplan 31.03.2016 Gjeldende rammer og premisser Nasjonale føringer Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger

Detaljer

Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen

Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen - Trafikkutvikling, framkommelighet, transportmiddelfordeling og byspredning Jon Inge Lian Transportøkonomisk institutt (TØI) Transport i by, Oslo 20.9.2005

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1789-78 Arkiv: Q12 Dato: 01.12.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/14 Fast utvalg

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Thorer Lie - 69243543 2003/030808-126 12.02.2007 E18 Østfold gr - Vinterbro. Siling av

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

FASTLANDSSAMBANDET SOTRA BERGEN

FASTLANDSSAMBANDET SOTRA BERGEN FASTLANDSSAMBANDET SOTRA BERGEN KONSEPT OG TRASÉALTERNATIV NOTAT fra Statens vegvesen Region vest, datert 05.11.07 Dette notatet er en oppsummering av det videre arbeidet med konsept og traséalternativ

Detaljer

Område D3 - Longyearbyen

Område D3 - Longyearbyen Område D3 - Longyearbyen Trafikkvurdering 29.10.2013 rao4n 2008-01-23 RAPPORT 29.10.2013 Trafikkvurdering Område D3 i RAPPORT Trafikkvurdering Område D3 i Longyearbyen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1

Detaljer

E6 GARDERMOEN R17 AVVIKSSITUASJONER, OMKJØRINGSVEIER

E6 GARDERMOEN R17 AVVIKSSITUASJONER, OMKJØRINGSVEIER repo002.docx 2013-06-14 ARBEIDSRAPPORT BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R17 AVVIKSSITUASJONER, OMKJØRINGSVEIER 2013-09-09 Sweco repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Kommentarutkast

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer