N o t a t RIVeg-NOT-003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003"

Transkript

1 N o t a t RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar Bratheim, Jan Orsteen Sign.: Kontrollert av: Lars Hjermstad Sign.: Godkjent av: Gunnar Bratheim Sign.: Sammendrag På oppdrag fra Statens vegvesen har Multiconsult supplert foreliggende mulighetsstudie for E18 Holmen Slependen med nye alternativer hvor man også ser hele strekningen Drengsrud Holmen i sammenheng. Dette muliggjør løsninger som krysser den tidligere parsellgrensen ved Holmen. I alt 9 ulike konsepter er vurdert. Egenskapene ved de ulike alternativene er stikkordsmessig oppsummert: Konseptbetegnelse 4.1a: E18 dagløsning, 6 felt, kollektivtrafikk langs Fekjan Vurdering Mangler gjennomgående prioritert kollektivløsning, utgår fra videre vurdering 4.1b: E18 dagløsning, 8 felt, kollektivfelt på E18 Innebærer vesentlige inngrep langs E18-korridoren. Vil bli eneste strekning på E18 i Asker og Bærum med kollektivfelt langs E18 som konsept 4.2: E18 med miljølokk Ravnsborg og Nesbru Avlastning av eks. bebyggelse, noe utbyggingspotensiale, nødvendig kapasitet på lokalveg/omkjøringsveg må avklares 4.3: E18 med tunnel Nesbru-Slependen. Ingen teknisk løsning funnet som tilfredsstiller gjeldende regelverk. Høye kostnader. Vurderes som uaktuell 4.4: E18 i tunnel Holmen-Nesbru. Avlastning av eks. bebyggelse, utløser noe utbyggingspotensiale ved Holmen øst og Nesbru 4.5a: E18 i lang tunnel forbi Holmen 4.5b: E18 i kort tunnel forbi Holmen 4.6a: E18 i dagen lokalveg i tunnel fra Holmen mot Nesbru 4.6b: E18 i kort tunnel forbi Holmen, lokalveg som 4.6a Utbyggingspotensiale ved Holmen. Gunstig trafikalt for Holmenkrysset. Unngår inngrep i Grønlia. Utbyggingspotensiale ved Holmen. Gunstig trafikalt for Holmenkrysset. Rimeligste fullverdige løsning for lokalveg og kollektivtrafikk. Ingen avlastning langs E18 Som 4.6a, men unngår også nye inngrep i Grønlia. Denne studien tar ikke stilling til valg av løsninger, og før et endelig valg treffes må de mest aktuelle løsningene detaljeres og konsekvenser av disse utredes i tråd med gjeldende metoder og regelverk. Det er viktig å påpeke at valg av løsning for parsell Høn-Holmen som er under planlegging også påvirker mulige løsninger Holmen Slependen. Tunnel mellom Høn og Holmen vil utelukke alle tunnelløsninger forbi Holmenkrysset. AS Nedre Skøyen vei 2 P.b. 265 Skøyen 0213 Oslo Tel.: Fax:

2 E18 Asker: 1. Bakgrunn Kommunedelplan for Holmen- Slependenområdet ble lagt ut til høring I planforslaget er det satt av plass til utvidelse av E18 til 8 felter (i dagen) på strekningen, 6 felter for biltrafikk og to kollektivfelter. Planen tar imidlertid ikke endelig stiling til valg av løsning for E18 i området, og for å belyse dette har Asker kommune bedt Statens vegvesen å se på ulike alternative løsninger for E18 mellom Holmen og Slependen. Som en del av dette arbeidet ble det våren 2012 utført en mulighetsstudie på et overordnet nivå, hvor prinsipper for lokkløsninger, tunneler og en kombinasjon av dette ble vurdert. Arbeidet ble utført av rådgiverne som bistår Statens vegvesen med kommunedelplan og KU for E18-korridoren fra Lysaker til Slependen (ViaNova/ Aas-Jakobsen). I arbeidet med kommunedelplan for E18-korridoren i sentrale Asker er det sett på ulike løsninger for E18 og lokalvegsystem fra Drengsrud til Holmen. Noen av løsningene som er aktuelle mellom Høn og Holmen vil kreve ombygging av dagens Holmenkryss, og en tunnelløsning Høn Holmen kan komme i konflikt med enkelte av løsningene som er skissert i mulighetsstudien Holmen Slependen. Det har derfor vært behov for å se de to parsellene i sammenheng, og Multiconsult har derfor på oppdrag fra Statens vegvesen supplert mulighetsstudien fra våren Vårt oppdrag har vært å se på mulighetene på strekningen på fritt grunnlag uten å være bundet av planavgrensningen ved Holmen. Dette åpner også for løsninger som krysser parsellgrensen i tunnel. 1.1 Dagens E18 Dagens E18 har på strekningen tre felt mot Asker og to felt + ett kollektivfelt mot Oslo. Den totale bredden på motorveien er ca. 25 meter. Mellom Holmen og Slependen er det i dagens situasjon en årsdøgntrafikk (ADT) på ca kjøretøyer. Det er ingen bussholdeplasser langs E18 i dag. Busstilbudet i området er lokalbusser som går på lokalveinettet (Fekjan Billingstadsletta). Ekspressbusser kjører E18 uten stopp mellom Asker og Sandvika. 2. Premisser 2.1 Vegutforming Det er lagt til grunn de samme tekniske forutsetningene for vegsystemet Holmen Slependen som mellom Høn og Holmen. Dette innebærer: E18 utformes med 6 felt for ordinær biltrafikk (3+3) Det er krav til omkjøringsveg som kan benyttes ved stenging av tunneler på E18. Denne må ha minst fire felter for ordinær biltrafikk. Det skal være et gjennomgående tilbud for kollektivtrafikk på strekningen, som kollektivfelt på E18 eller langs lokalveg, eller som kollektivveg. Veglinjene for E18 fyller de geometriske kravene til en S7-stamveg med 80 km/t. Trafikkprognose for E18 på strekningen i 2030 er en ÅDT på Side 2 av 15

3 3. Beskrivelse av løsninger 3.1 Oversikt over konsepter For å gi en total oversikt over mulighetene som er belyst i området er også alternativene fra mulighetsstudien av juni 2012 tatt med her. I noen tilfeller er alternativene fra denne foreslått supplert eller justert. Alternativene er presentert som håndtegnede skisser, og er ikke prosjektert i digitale verktøy på dette nivået. Alternativsbetegnelsene starter med 4, da det i forhold til planarbeidet for E18-korridoren i sentrale Asker utgjør en 4. parsell. En oversikt over de konsepter som er belyst er gitt i tabell 3-1 Alle konseptene tar utgangspunkt i, og er vist med, diagonal fra Syverstad til Grønlia for avlastning av Slemmestadveien forbi Holmensenteret. Dette er imidelrtid ikke en forutsetning for l Tabell 3-1: Oversikt over konsepter Konseptbetegnelse Kombinasjoner Beskrivelse/kommentarer Alternativ i AAJ mulighetstudie 4.1a: E18 dagløsning, 6 felt, kollektivtrafikk langs Fekjan 4.1b: E18 dagløsning, 8 felt, kollektivfelt på E18 4.2: E18 med miljølokk Ravnsborg og Nesbru Kan kombineres med alle alternativer Høn-Holmen Kan kombineres med alle alternativer Høn-Holmen Kan kombineres med alle alternativer Høn-Holmen 4.3: E18 med tunnel Nesbru-Slependen. Kan kombineres med alle alternativer Høn-Holmen 4.4: E18 i tunnel Holmen-Nesbru. Kan kombineres med alle alternativer Høn-Holmen 4.5a: E18 i lang tunnel forbi Holmen 4.5b: E18 i kort tunnel forbi Holmen 4.6a: E18 i dagen lokalveg i tunnel fra Holmen mot Nesbru 4.6b: E18 i kort tunnel Hofstad Holmen, lokalveg i tunnel fra Holmen mot Nesbru Kan bare kombineres med veg i dagen Høn-Holmen Kan bare kombineres med veg i dagen Høn-Holmen Kan kombineres med alle alternativer Høn-Holmen Kan bare kombineres med veg i dagen Høn-Holmen Mangler gjennomgående hovedlokalveg Holmen- Nesbru Mangler gjennomgående hovedlokalveg Holmen- Nesbru Lokk på hhv. 600 m og 250 m Supplert med lokalveg til Nesbru Tunnel (3+3) ca 1,6 km Mangler beredskapsveg/ hovedlokalveg Holmen- Slependen Tunnel (3+3) ca 1,2 km. Hovedlokalveg 4 felt Holmen-Nesbru. Halve kryss ved Holmen og Nesbru Tunnel (3+3) ca 1,8 km fra Hofstad til Ravnsborg Tunnel (3+3) ca 1,0 km Tunnel lokalveg (ettløps) 500 m, deretter veg i dagen til Nesbru Tunnel (3+3) ca 0,9 km Tunnel lokalveg (ettløps) 500 m Alt. 1 Alt. 1 Justert alt. 2a. Alt. 2b ikke tatt med. Justert alt. 4 Justert alt. 3 Side 3 av 15

4 3.2 Konsept 4.1: E18 i dagen med 6 felt, kollektivtrafikk langs Fekjan I konsept 4.1 beholdes E18 traséen i dagen, men utvides til 3 kjørefelt i hver retning med fullverdig standard etter dagens krav, inklusive 3 m bred skulder. Vegbredde vil være meter, total bredde på vegkorridoren meter avhengig av sideterreng. Dette innebærer en breddeutvidelse på 7-8 meter i forhold til i dag. Av hensyn til plassforholdene langs E18-korridoren er det ikke forutsatt kollektivfelt på E18. Kollektivtrafikken ledes da fra kollektivvegen vest for Holmen ned mot Holmen sentrum og videre langs Fekjan. Virkemidler for å sikre kollektivtrafikkens fremkommelighet langs Fekjan må vurderes, da løsningen mangler hovedsamleveg Holmen Nesbru. Med bedre kapasitet på E18 og omleggingg av Slemmestadveien utenom Holmen (Syverstad- tiltak for ordinær biltrafikk. diagonalen) vil det lettere kunne gjennomføres restriktive Det forutsettes kollektivfelt i begge retninger langs Billingstadsletta. Figur 3-1: Konsept 4.1: E18 i dagen med 6 felt i dagen (3+3) Side 4 av 15

5 3.33 Konsept 4.1b: E18 i dagen med 8 felt inklusive kollektivfelt E18 forutsettes utvidet til tre pluss tre felt i tillegg til to kollektivfelt. Den totale bredden på vegkorridoren vil variere fra ca m, avhengig av sideterrenget. E18 i dagen medfører en breddeutvidelse på ca. 15 meter. Utvidelsen vil hovedsakelig komme øst for eksisterende E18 og medføre at enkelte bygninger nærmest E18 blir direkte berørt av tiltaket. Figur 3-2: Konsept 4.1: E18 i dagen med 8 felt i dagen ( ) Side 5 av 15

6 siale, spesielt langs det vestre lokket. Høydeforskjellene er imidlertid store på tvers av E18, noe som gjør utbyggingg krevende. Det er også en utfordring å koordineree utbygging av lokk og bebyggelse. Tillatelse til bebyggelse oppå lokk kan ikke påregnes. 3.4 Konsept 4.2: E18 med miljølokk Ravnsborg og Nesbru Konseptet bygger på alternativ 2a i mulighetsstudien fra AaJ/ViaNova, men er justert på noen punkter. E18 utvides til 6 felt og det etableres miljølokk (betongtunneler) ved Ravnsborg (600 m) og Nesbru (250 m). Det foreslås etablert parallell lokalveg mellom Holmen og Slependen. Dette er en 2-felts veg og slik sett ikke fullverdig omkjøringsveg for E18. Det bør vurderes å korte inn lokket til 500 m for å unngå behov for beredskapstiltak som kreves for tunneler over 500 m. Kollektivtilbudet i området forsterkes ved at Fekjan kan stenges for gjennomkjøring for ordinær trafikk. Dette muliggjøres gjennom ny lokalveg og økt kapasitet på E18. Miljølokkene gir økt tilgjengelighet på tvers av E18 korridoren og redusert miljøbelastning for omgivelsene. Dette kan utløse noe utbyggingspoten- Figur 3-3: Konsept 4.2: E18 med miljølokkk Ravnsborg og Nesbru Side 6 av 15

7 3.5 Konsept 4.3: E18 i tunnel Nesbru Slependen Konseptet bygger på alternativ 3 i mulighetsstudien fra AaJ/ViaNova, men er justert på noen punkter, blant annet med lokalveg for virksomheter langs dagens E18 trasé. For å få en sammenhengende fjelltunnel fra Holmen til Slependen må traseen ligge dypt under Neselva da det antas å være stor dybde til fjell i dette området. Dette vil ikke være forenlig med stigningskravene som gjelder for tunneler, og kryssingen under Neselva er derfor forutsatt i tunnel gjennom løsmasser, mest sannsynlig ved bruk av åpen, spuntet byggegrop. Kostnaden ved en slik løsning blir høy, og betydelige inngrep i bebyggelsen kan være nødvendig. Med tilsvarende krav som til annen vegplanlegging i regionen vil det være krav om en omkjøringsvei i tillegg til tunnel. Mest sannsynlige trase for omkjøringsvei mellom Holmen og Slependen vil være dagens E18, og en slik hovedlokalveg vil måtte ha fire felt. Med en e gjennomgående hovedlokalveg kan Fekjan prioriteres for kollektivtrafikk. Kobling av hovedlokalveg og E18 ved Slependen vil være krevende, og man har h så langt ikke funnet en god løsning for dette. Årsaken til dette er for kort avstand mellomm tunnelportal og krysset. Eksisterende E18 mellom Nesbru og Slependen kan derfor ikke brukes som lokalveg. Et alternativ vil være å benytte lokalvegløsningen fra konsept 4.4. Konseptet med tunnel Nesbru-Slependenn synes på bakgrunn av den kompliserte kryssingenn av Neselva å være lite realistisk. Figur 3-4: Konsept 4.3: E18 i tunnel Nesbru Slependen Side 7 av 15

8 3.6 Konsept 4.4: E18 i tunnel Holmen Nesbru Konseptet bygger på alternativ 4 i mulighetsstudien fra AaJ/ViaNova, med en fjelltunnel fra Holmenkrysset til Nesbru på ca meter. Trafikkberegninger i mer detaljert planlegging må avklare om tunnelen skal være 2+2 eller 3+3 felt. Fra Nesbru til Slependen utvides E18 til 6 felt (3+ +3). Det er gjort noen justeringer i forhold til forslaget i mulighetsstudien. Kollektivtrase er foreslått via Fekjan, som stenges for gjennomkjøring for ordinær trafikk. Kryssutformingen på Holmen er også noe justert Dagens E18 beholdes som omkjøringsvei med fire felt. Det blir halve kryss på Holmen og Nesbru. Lokalvegen får forholdsvis stor trafikk, da også Oslorettet trafikk fra Slemmestadveien vil måtte kjøre denne vegen fram til Nesbru. Breddereduksjon og nedgradering av dagens E18 korridor mellom Holmen og Nesbru kan legge til rette for noe arealutvikling langs vegen, avhengig av hvilken byggegrensesom aksepteres. Stor trafikkmengde tilsier at boligutvikling i første husrekke langs vegen er mindre aktuelt. Tilgjengelighet på tvers i dette området kan tilrettelegges med gangbroer/korte lokk. To næringsbygg ved Holmenkrysset og boliger og næringsbygg ved Nesbru må rives. Figur 3-5: Konsept 4.4: E18 i tunnel Holmen Nesbru Side 8 av 15

9 3.7 Konsept 4.5a: E18 i lang tunnel forbi Holmen I dette konseptet vil E18 gå i tunnel fra Hofstad skole til Ravnsborg. Trafikkberegninger i mer detaljert planlegging må avklare om tunnelen skal være 2+2 eller 3+3 felt. Tunnelstrekningen vil være ca meter lang Fra Ravnsborg til Slependen utvides E18 til fullverdig 6 felt (3+3). Hovedlokalveg med omkjøringsfunksjon for E18 legges i dagens E18- trasé. Denne bør ha fire felt for ordinær biltrafikk Kollektivtrase er foreslått langs hovedlokalvegen fram til Holmen, deretter via Fekjan, som stenges for gjennomkjøring for ordinær trafikk, og videre i tosidige kollektivfeltt langs Billingstadsletta. Trafikk til og fra Slemmestadveien kobles inn på hovedlokalvegen ved Syverstad (Syverstaddiagonalen) og av og på E18 via kryssramper på Hofstad og Ravnsborg. Breddereduksjon og nedgradering av dagens E18 korridor forbi Holmen legger til rette for arealutvikling langs vegen gjennom Holmen, som er utpekt som et senterområde i kommuneplanen. Dette vil imidlertid være avhengig av hvilke byggegrenser som tillates langs vegen. Løsningen er gunstig trafikalt, da de tunge trafikkstrømmene til og fra Holmen og Slemmestadveien tas av og på E18 via gaffelkryss. Dette reduserer risikoen for oppstuvning på E18, som er stor dersom det eksisterende Holmenkrysset beholdes. Løsningen vil også gjøre det mulig å unngå potensielt konfliktfylte inngrep i Grønlia, som er nødvendig ved alle skisserte løsninger hvor E18 går i dagenn forbi Holmen. Konseptet gir konflikt med deler av gartneriet ved Hofstad og noen boliger i Ravnsborgområdet. Løsningen kan ikke kombineres med tunnel mellom Høn og Holmen. Det err også sett på en løsning hvor tunnelpåhugget legges vest for Hofstad skole.. Dette er imidlertid vanskelig på grunn av stigningsforholdene. Det er forutsatt at skolen kan skjermes ved en kort lokkløsning, støyskjermings- tiltak rundt portal og ev. også etablering av luftetårn for tunnel. Det er usikkert om lokkløsningen kan realiseress innenfor gjeldende regelverk. Figur 3-6: Konsept 4.5a: E18 i tunnel Hofstad-Ravnsborg Side 9 av 15

10 3.8 Konsept 4.5b: E18 i kort tunnel forbi Holmen I dette konseptet vil E18 gå i tunnel mellom Holmen og Ravnsborg. Tunnelstrekningen vil være ca meter lang. Trafikkberegninger i mer detaljert planleggingg må avklare om tunnelen skal være 2+2 eller 3+3 felt. Mellom Ravnsborg og Slependen utvides E18 til fullverdig 6 felt (3+3). Hovedlokalveg med omkjøringsfunksjon for E18 legges i dagens E18- trasé. Denne bør ha fire felt for ordinær biltrafikk Kollektivtrase er foreslått langs hovedlokalvegen fram til Holmen, deretter via Fekjan, som stenges for gjennomkjøring for ordinær trafikk, og videre i tosidige kollektivfeltt langs Billingstadsletta. Trafikk til og fra Slemmestadveien føres via Syverstaddiagonalen og kobles inn på hovedlokalvegen i ny stor rundkjøring ved dagens Holmenkryss. Trafikk av og på E18 føres via vestvendte kryssramper vest for dagens Holmenkryss og østvendte ramper ved Ravnsborg. Breddereduksjon og nedgradering av dagens E18 korridorr forbi Holmen leggerr til rette for noe arealutvikling langs vegen gjennom Holmen, som er utpektt som et senterområde i kommuneplanen. Potensialet er noe avhengigg av hvilke byggegrenserr som kan legges til grunn. Løsningen er som 4.5a gunstig trafikalt, da de tunge trafikkstrømmene til og fraa Holmen og Slemmestadveien tas av og på E18 via gaffelkryss. Dettee reduserer risikoen for oppstuvning på E18, som er stor dersom det eksisterende Holmenkrysset beholdes. Løsningen kan ikke kombineres med tunnel mellom Høn og Holmen. Konseptet gir konflikt med et næringsbygg ved Holmen, samt noen boliger i Ravnsborgområdet. Figur 3-7: Konsept 4.5b: E18 i tunnel Holmen-Ravnsborg Side 10 av 15

11 3.9 Konsept 4.6a: E18 i dagen, lokalveg i tunnel Holmen Ravnsborg I dette konseptet vil E18 gå i dagens trasé med 3+3 felter på hele strekningen fra Holmen til Slependen. Det etableres en ny tofelts tunnel med ett løp fra Holmen til Ravnsborg. Tunnelen er i underkant av 500 m lang og vil være en del av ny gjennomgående lokalveg fra Holmen til Nesbru. Siden lokalvegen ikke har omkjøringsfunksjonn for tunneler på E18, er tofelts veg tilstrekkelig. Kollektivtrasé er foreslått langs hovedlokalvegen fram til Holmen, deretter via Fekjan, som kan stenges for gjennomkjøring for ordinær trafikk, og videre i tosidige kollektivfelt langs Billingstadsletta. Trafikk til og fra Slemmestadveien føres via Syverstaddiagonalen og kobles inn på E18 i Holmenkrysset. Konseptet er den rimeligste løsningen som gir gjennomgående lokalveg og kollektivtrasé på hele strekningen. Det at E18 begrenses til 3+3 felt gjør at inngrepene langs E18-korridoren blir moderate. Konseptet har konflikt med gartneriet ved Holmenkrysset. Figur 3-8: Konsept 4.6a: E18 i dagen, lokalveg i tunnel Holmen-Ravnsborg Side 11 av 15

12 3.10 Konsept 4.6b: E18 i kort tunnel Hofstad Holmen, lokalveg i tunnel Holmen Ravnsborg I dette konseptet vil E18 gå i tunnel mellom Hofstad skole og Holmen. Tunnelen for E18 er om lag 900 m lang. Trafikkberegninger i mer detaljert planlegging må avklare om tunnelen skal være 2+2 eller 3+3 felt. Fra Holmen til Slependen vil E18 gå i dagens trasé med 3+3 felt. Lokalvegsystemet utformes nokså likt som i 4.6a. Det etableres en ny tofelts tunnel med ett løp fra Holmen til Ravnsborg. Tunnelen er i underkant av 500 m lang og vil være en del av ny gjennomgående lokalveg fra Holmen til Nesbru. Siden lokalvegen ikke har omkjøringsfunksjon for tunneler på E18 er tofelts veg tilstrekkelig. Kollektivtrase er foreslått langs hovedlokalvegen fram til Holmen, deretter via Fekjan, som stenges for gjennomkjøring for ordinær trafikk, og videre i tosidige kollektivfeltt langs Billingstadsletta. Trafikk til og fra Slemmestadveien føres via Syverstaddiagonalen og kobles inn på E18 vestover via ramper ved Hofstad skole og østover via ramper i Holmenkrysset. Siden de tunge trafikkstrømmene til og fra Holmen og Slemmestadveien tas av og på E18 via gaffelkryss vil man også i denne løsningen redusere risikoen for oppstuvning på E18sammenliknet med å beholdedagens Holmenkryss. Breddereduksjon og nedgradering av dagens E18 korridorr vest for Holmen vil ha mindre betydning for arealutvikling rundt det utpekte senterområdet. Løsningen vil imidlertid gjøre det mulig å unngå potensielt konfliktfylte inngrep i Grønlia, som er nødvendig ved alle skisserte løsninger hvor E18 går i dagen d forbi Holmen. Konseptet gir konflikt med gartneriet ved Hofstad og gartneriet nord for Holmenkrysset. Som i konsept 4.6a vil det at E18 begrenses til 3+3 felt medføre at inngrepene langs E18-korridoren blir mer moderate enn i en 8-felts løsning. Figur 3-9: Konsept 4.6a: E18 i dagen, lokalveg i tunnel Holmen-Ravnsborg Side 12 av 15

13 4. Oppsummering og anbefalinger for videre arbeid De 9 ulike konseptene som er belyst i de gjennomførte mulighetsstudiene representerer en stor bredde i løsningsvalg for E18 mellom Holmen og Slependen. Løsningene skiller seg vesentlig i valg av ambisjonsnivå i forhold til tunnellengde, og hvordan man løser lokalvegsystemet og trasévalg for kollektivtrafikken i området. I konsept 4.2 er det foreslått miljølokk over 6-felts E18. Lokket ved Ravnsborg har i utgangspunktet en lengde som vil medføre krav til omkjøringsveg med 4 felt. Dette vil være krevende å få realisert sammen med lokkløsningen. Lokket bør derfor kortes ned til maks. 500 meter og suppleres med en tofelts lokalveg som gjøre det mulig å prioritere Fekjan for kollektivtrafikk. De store høydeforskjellene i området vil gjøre det nødvendig å utvikle arealene langs lokket parallelt med at lokket bygges. 4.1 Vurdering av konseptene Konsept 4.1a innebærer en 8-felts E18, 3+3 felt for biltrafikk og kollektivfelt i begge retninger. Utvidelse til 8 felt vil medføre vesentlige inngrep langs korridoren. For kollektivtrafikken planlegges det parallell bussveg mellom Drengsrud og Holmen, eventuelt kollektivfelt langs lokalvegsystemet. Tilsvarende konsept for kollektivtrafikken planlegges også langs E18 i Bærum. Begrunnelsen for denne løsningen for kollektivtrafikken er å sikre framføring av buss uhindret av E18-trafikk, samt skape bedre bussdekning langs korridoren ved å kunne tilretteleggee flere holdeplasser. Med kollektivfelt langs E18 Holmen-Slependen vil dette bli den eneste parsellen i Asker og Bærum hvor denne løsningen foreslås. I stedet for å etablere kollektivfeltene langs E18, kan det være hensiktsmessig å fokusere på å utvikle et parallelt lokalvegsystem som kan avlaste Fekjan slik at framkommelighet for buss på denne vegen kan prioriteres. Dette vil gi vesentlig mindre inngrep i E18-korridoren og gi mulighet for å utvikle vegen til fullverdig standard med mer beskjedne utvidelser av dagens profil. På denne bakgrunn anbefales det å vurdere nærmere om man skal gå videre med konsept 4.1a. Å utelate kollektivfelt på E18 uten å prioritere Fekjan som kollektivveg vurderes å bryte med sentrale målsetninger for E18-prosjektet. Konsept 4.1b vurderes derfor som uaktuelt. Figur 4-1: 4 Det er vesentlige høydeforskjeller i området langs E18 ved Ravnsborg/Bellevue, men området har arealer som har potensiale for høyere utnyttelse. Konsept 4.3 med tunnel Holmen-Slependen er vurdert som uaktuell grunnet problemer med å koble på nødvendig firefelts lokalveg ved Slependen, problemer med å tilfredsstillee stigningsgrad i tunnel ved kryssing under Neselva, ev. svært høye kostnader og store konflikter ved kryssing i løsmasser under elva. Konsept 4.4 med m lang tunnel Holmen Nesbru er teknisk langt enklere enn 4.3, og gir mulighet for nedgradering av E18 på strekningen til firefelts lokalveg. Siden det kun blir halve kryss både ved Holmen og Side 13 av 15

14 Nesbru vil lokalvegen på strekningen imidlertid få stor trafikk, trolig i overkant av i ÅDT. Arealene nærmest lokalvegen vil neppe være egnet til boligbygging, men breddereduksjon langs dagens vegtrase og støyreduksjon i området kan åpne oppp for en noe tetteree utnyttelse av arealene. Konsept 4.5a med tunnel fra Hofstad til Ravnsborg er den lengste tunnelen som er vurdert, om lag m. Tunnel forbi dagens Holmenkryss er trafikalt gunstig i forhold til avvikling av de tunge trafikkstrømmene som skal av og på E18 i området. Løsningen gir også mindre inngrep i Grønlia sammenliknet med øvrige løsninger Høn Holmen, og kan legge til rette for realisering av noe utbyggingspotensiale rundt det utpekte senterområdet på Holmen. Konsept 4.5b med m tunnel fra Holmen til Ravnsborg gir trafikalt mye av de samme virkningene som 4. 5a til en lavere kostnad. Konseptett kan også gi mulighet for realisering av noe utbyggingspotensiale ved det utpekte senterområdet på Holmen, primært rundt og øst for dagens Holmenkryss. Konsept 4.6a med lokalveg i tunnel mot Ravnsborg og videre i dagen til Nesbru gir ingen avlastingseffekter langs E18, men muliggjør etablering av en parallell lokalveg til en forholdsviss lav kostnad, noe som igjen gir rom for å prioritere Fekjan som kollektivtrase. Dette er trolig rimeligste konsept som gir en akseptabel løsning både for lokalveg og kollektivtrafikk. Løsningen kan også kombineres med ulike lokkløsninger på E18. Konsept 4.6b har 9000 m tunnel fra Hofstad til Holmen og lokalveg som i 4.5b. Løsningen frigjør lite nytt utbyggingspotensiale, men vil som 4.5 a innebære redusert miljøbelastning og inngrep i Grønlia sammenliknet med øvrige løsninger Høn Holmen. For lokalveg og kollektivtrafikk er konseptet en akseptabel løsning. Figur 4-2: 4 Området ved dagens Holmenkrysss Side 14 av 15

15 4.2 Prioriteringer ved valg av løsning Denne studien tar ikke stilling til valg av løsninger, og før et endelig valg treffes må de mest aktuelle løsningen detaljeres og konsekvenser av disse utredes i tråd med gjeldende metoder og regelverk. Vi vil imidlertid påpeke at ulike valg av løsning innebærer ulike prioriteringer. Et fullverdig vegnett for E18, lokaltrafikk og kollektivtrafikk kan oppnås ved å etablere en ny lokalveg Holmen Nesbru, delvis i tunnel (konsept 4.6a). Dette vil bedre mange av de trafikale utfordringene i området. De ulike tunnelløsningene gir avlastingseffekt for eksisterende bebyggelse og alle vil i noen grad utløse et utbyggingspotensiale, avhengig av hvilke byggegrenser som tillates langs avlastet veg. I forslaget til kommunedelplan for Holmen Slependen er området fra Holmen sentrum og opp til og rundt Holmenkrysset utpekt som de arealene hvor det skal skje størst transformasjon og utbygging, og tunneler som passerer dette området er trolig de løsningene som vil realisere det største potensialet i forhold til arealutvikling. De tunnelene som er vurdert som mulige/aktuelle på E18 er grovt sett vurdert å innebære følgende målprioriteringer i forhold til arealbruk: Tunnelstrekning Konsept Prioriterer følgende mål Miljølokk Ravnsborg 4.2 Avlasting eks. boligbebyggelse, noe utbyggingspotensiale Miljølokk Slependen 4.2 Avlasting eks. boligbebyggelse, tverrforbindelser Tunnel Holmen- Nesbru Tunnel Hofstad Ravnsborg Tunnel Holmen Ravnsborg Tunnel Hofstad Holmen 4.4 Avlasting eks. boligbebyggelse, noe utbyggingspotensiale Holmen sørøst og Nesbru 4.5a Avlasting og utbyggingspotensiale Holmen, redusere inngrep Grønlia 4.5b Avlasting og utbyggingspotensiale Holmen 4.6b Redusere inngrep Grønlia 4.3 Kombinasjonsmuligheter Alle løsningene med tunnel forbi selve Holmenkrysset utelukker tunnel Høn Holmen. Ved å prioritere tunnel forbi Holmen prioriterer man derfor samtidig bort tunnel Høn Holmen. Miljølokk ved Nesbru (konsept 4.2) kan kombineres med alle øvrige løsninger som er vist med E18 i dagen på denne strekningen. Et mulig unntak er tunnel Holmen Nesbru, hvor av- og pårampingen til E18 må vurderes nærmere i forhold til lokkløsningen. Side 15 av 15

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Lier kommune/ Drammen kommune Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda 2014-05-07 5140660 5140660 Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Rapport 01 01 2014-05-07

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen. Kommunedelplan med KU

Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen. Kommunedelplan med KU Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT E18-korridoren Lysaker - Slependen Kommunedelplan med KU Mai 2013 E18-korridoren Lysaker Slependen. Kommunedelplan med KU. Temarapport ikke-prissatte konsekvenser

Detaljer

øst 625.111 (481) JBV Mul

øst 625.111 (481) JBV Mul øst 625.111 (481) JBV Mul 2 ( ( tuj)036 / Forord Mulighetsstudie le Østfoldbanen Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen.

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE RAPPORT /// NOVEMBER 2011 OPPDRAGSGIVER Ruter AS KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no Forsidebilde: Strasbourg Alle fotografier: Plan Urban Kartgrunnlag:

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 ØSTLANDET HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 Rapport - revidert KaKLa KSt MaVei 01A Rapport - revidert 12.05.2015 KaKLa MaVei MaVei 00A Rapportutkast 18.03.2015 MaVei KSt MaVei Revisjon Revisjonen

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Skyss Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Endelig rapport September 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Skyss Driftskonsept

Detaljer

KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling

KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Stian Brosvik Bayer og Gottfried Heinzerling KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Vurdering av forlenging av E16 til riksgrensen mot Sverige

Vurdering av forlenging av E16 til riksgrensen mot Sverige Vurdering av forlenging av E16 til riksgrensen mot Sverige August 2008 Sammendrag Det finnes i dag ingen overordnet europa- eller riksvegforbindelse som forbinder de østlige og sørlige delene av Norge

Detaljer

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning for nordre korridor Rv23 må også uføres med bompenger

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning for nordre korridor Rv23 må også uføres med bompenger Røyken fjord og miljø Høvikveien 11 3477 Båtstø Båtstø 27.02.2015 Statens Vegvesen Region Øst Postboks 1010 2605 Lillehammer firmapost-ost@vegvesen.no Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning

Detaljer

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 NORDREISA KOMMUNE Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 18.04.2012 Arbeidsdokumentet er grunnlaget for utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Arbeidsdokumentet er mer omfattende enn det

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer