ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK SA FJORDHUSET. Onsdag 27. februar kl 1900

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK SA FJORDHUSET. Onsdag 27. februar 2013. kl 1900"

Transkript

1 ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK SA PÅ FJORDHUSET Onsdag 27. februar 2013 kl 1900 Side 1

2 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av protokollfører og 2 medlemmer til å skrive under protokollen sammen med møteleder. 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Drift - og investeringsbudsjett for inneværende år og en 4-årig økonomiplan. 6. Fastsettelse av gebyrer for inneværende år 7. Innkomne forslag med styrets forslag til vedtak 8. Valg. Tilstede: 11 andelshavere inklusiv 6 fra styret. Sak 01/13: Sak 01/13: Sak 02/13: Sak 02/13: Godkjenning av innkalling og dagsorden Enstemmig godkjent Valg av protokollfører og 2 medlemmer til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Protokollfører Arild Sundby Signere protokoll. Rolf Morten Karlsen og Marius Larsen sammen med møteleder Alvin Nystad. Enstemmig godkjent. Sak 03/13: Styrets årsberetning for 2012 a) Styret: Styret i Beisfjord Vannverk AL har i året 2012 hatt følgende sammensetning: Leder Alvin Nystad Nestleder Hans Gunnar Holand Sekretær Arild Sundby Kasserer Rolf-Morten Karlsen Styremedlemmer Knut Nilsen Per Eivind Hansen Varamedlemmer Magnus Karlsen Terje Sjursen Revisor Robin Jenssen Vara til revisor Kenneth Nystad Valgkomite Ebrikke Bjørnstrøm Hans Kildal Steinar Sebergsen Styret har hatt 5 styremøter og behandlet 23 saker i b) Vannprøver Vannverket har tatt 20 serier med prøver. Alle prøvene etter rensingen i Mølnelva av UVanlegget viser god kvalitet med unntak 1. Etterfølgende kontrollprøve var i orden. Dette kan bero på feil ved uttak av prøven. Fargetallet ligger langt under grenseverdien mens turbiditeten i juli og juli er så vidt over øvre grense. De øvrige prøvene er langt under grenseverdien. Urenset vann fra Mølnelva hadde høgt innhold av bakterier i august og oktober. Dette kan ha sammenheng med mye smågnagere i naturen. Etter rensingen med UV var det ikke bakterier i vannet. Side 2

3 c) Inntak Mølnelva Vannet i Mølnelva ble borte 4. febr og kom tilbake 25. febr på grunn av tørrfrost. 15. mai kom det flom i Mølnelva og vannet var brunt. Inntaket fra elva ble stengt og pumpene leverte vann til nettet i ca 3 uker. Fra 19. juni til 10. juli ble inntaket fra Mølnelva stengt mens man la ny ledning i Mølnveien og til UV-huset. Reserveanlegget leverte vann i denne perioden. Midt i juli var det ny flom i Mølnelva og det var stor vannstand i ca en måned. Luka i demningen ble holdt åpen hele sommeren slik at lausmasse som kom ned med elva kunne gå ut med strømmen. 1. des fraus røret like utenfor demningen. Det ble tint opp med varmovn. I etterkant ble det montert en frostvakt som hindrer frysing. Det øvrige i inntaket har fungert uten noen problemer.. d) Pumpehus 8. januar startet man frosttapping på ledningen i Gropveien og Mosemyra inn i Pumpehuset. Mølnelva gikk tørr 4. febr. Da ble reserveanlegget i Pumpehuset brukt i ca 2 uker. Driften i Pumpehuset har gått helt normalt. e) Ledningsnettet Ledningen mellom Syrinbakken og inntaket i Mølnelva ble gjort ferdig i juli. Arbeidet gikk etter planen. Overdekningen over rørgata nedenfor UV-huset var bare cm medd torv og lyng. Her ble det fylt myr til ca cm. Det ble lagt 270 m med 110mm PE-rør mellom Syrinbakken 3 og ny kumme i Mølnveien. Fra denne kummen og til UV-huset ble det lagt 260 mm PE-rør. Utbyggingen av vannledningen til Nedre Tømmerbakken boligfelt ble ferdigstilt i mai. Det ble lagt 145 m med 110mm PE-rør og satt ned 2 kummer med brannuttak i byggefeltet. I 2011 ble det lagt 45 m med 110mm PE-rør og en kumme på hovedledningen hvor ledningen til feltet går ut fra. Ledningen innenfor Fjøsnes er ferdig overdekt med overskuddsmasse i samsvar med Vegvesenet og grunneierne. Det kommer en del finmasse i Lakselva like innenfor Pumpehuset som hindrer vanntilførselen til grunnvannsbrønnene i Pumpehuset. Vannverket har rensket opp området i samsvar med NVE. Det var en lekkasje i en kumme i Gropveien 72 som ble reparert. Samtidig ble det etablert en privat ledning til Hesjemoen fra samme kumme. Ellers er det gjort en del tiltak som bl.a. å heve kumlokk som lå for lavt og satt opp merkestenger til nye kummer. Nettet ble spylt i slutten av april. f) Nye abonnenter Det er registrert en ny abonnent i 2012 Side 3

4 g) Eierskifte av andeler. Andelshaverne plikter å melde fra til Vannverket når andelen skifter eier. Alle nye abonnenter gjøres oppmerksom på dette ved tilknytning på følgende måte: Andelshaveren plikter å varsle A/L Beisfjord Vannverk ved salg av andelen og ved forandring av grunnlaget for vannavgiften Ifølge vedtektene følger andelen eiendommen Det viser seg at noen ikke varsler fra om eierskifte og forandring av avgiften. Vannverket vil med dette gjøre oppmerksom at på at andelshaverne har plikt til å varsle Vannverket ved eierskifte og forandring av grunnlaget for vannavgiften. h) Arbeid med å skifte ut gamle jernrør Det fins gamle jernrør mellom idrettsplassen (kommunesletta) og krysset på sørsiden og over Brenna til Stornesveien 30. Styret er innstilt å bytte ut disse så snart det lar seg gjøre. Dette vil gå fram av den 4-årig økonomiplanen. i) Oppgadering av hjemmesiden. Hemmesiden til Vannverket er oppgradert etter den nye organiseringen som Samvirkeforetak. Sak 03/13: Årsberettning enstemmig godkjent. Side 4

5 Sak 04/13: Regnskap og budsjett Årsregnskap Beisfjord Vannverk A/L 2012 Resultatregnskap Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2013 Utfakturerte vannavgifter Andre driftsinntekter Driftskostnader: Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Strøm,vannprøver mv Leie av utstyr Reparasjoner/vedlikehold Regnskap/revisjon/kons Advokathonorar Tlf, porto kontorrekv Møte, reisekostn, annet Forsikringer Andre driftskonstnader Avsetning tap/tap Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinnt./kostnader Renteinntekter Rentekostnader Sum Finansposter Årsresultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Balanse Eiendeler: Gjeld og egenkapital Anleggsmidler: Egenkapital Maskiner, inventar og lignende Andelskapital Sum anleggsmidler Annen egenkapital Sum egenkapital Omløpsmidler: Langsiktig gjeld: Kundefordringer Pantelån Andre kortsiktige fordringer Annen langsiktig gjeld Bankinnskudd,kontanter Sum omløpsmidler Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Kassekreditt - Leverandørgjeld Off avg.,skattetrekk mv Sum kortsiktig gjeld: Sum eiendeler Sum gjeld/egenkapital Beisfjord, den / Styret i Beisjord vannverk AL Alvin Nystad Leder Sak 04/13: Regnskap og budsjett enstemmig godkjent. Side 5

6 Sak 05/13 Drift- og investeringsbudsjett samt en 4-årig økonomiplan Utenom vanlig drift man må diskutere tidsplan for å koble ut gamle jernrør. Tanken er å foreta en omlegging ved bussgarasjen på eiendommen til Hans Kildal i år og å plombere uttak på hovedledningen til tyskledningen ved krysset Brenna/Gropveien. Vannverket må legge toppdekke i Mølnveien ved Arne Pedersen i trassen for vannledningen som ble lagt i fjor. Det øvrige arbeidet med å fase ut jernrør tenkes foretatt over flere år. Budsjettet for 2013 fremgår av tabellen i sak 04/13 Tabell 1 viser plan for arbeid i tidsrommet Tekst Tidspunkt Kostnad Omlegging av 110 mm ledning ved bussgarasjen Koble fra tyskledning ved Gropveien / Brenna Gruse Mølnveien ved Arne Pedersen Registrering av kummer og ledningsnett 2013 / Flytte kumme ved Steinar Sebergsen Koble vann hos Karen Brenna og Torbjørn Kufaas 2014/ fra jernrør til PVC-ledning Skifte ut jernrør mellom Bussgarasjen og 2015/2016 Hesjedalen Tabell 1 Sak 05/13 Drift- og investeringsbudsjett samt en 4-årig økonomiplan enstemmig godkjent. Sak 06/13: Fastsettelse av gebyrer for Nedenfor er angitt gebyrene for 2012: Tilknytningsavgift kr eksklusiv MVA Årsavgift kr inklusiv MVA Styrets forslag til vedtak: Gebyrene for 2013 settes lik gebyrene i 2012 Sak 06/13: Fastsettelse av gebyrer for 2013 enstemmig godkjent. Sak 07 /13: Sak 07 /13: Innkomne forslag med styrets forslag til vedtak Det er ikke kommet noen forslag til årsmøtet Innkomne forslag med styrets forslag til vedtak taes til orientering. Side 6

7 Sak 08 /13: Valg: Valgene ble foretatt på ekstraordinært årsmøte og følgende ble valgt: Funksjon Navn Periode 2013 Periode Periode Leder Alvin Nystad x Sekretær Arild Sundby x Styremedlem Hans Gunnar Holand x Styremedlem Marius Larsen x Styremedlem Per Eivind Hansen x Kasserer Rolf-Morten Karlsen x Varamedlem Magnus Karlsen x Varamedlem Terje Sjursen x Valgkomite Ebrikke Bjørnstrøm x Valgkomite Hans Kildal x Valgkomite Steinar Sebergsen x Sak 08 /13: Valg: Taes til orientering. Signaturer. Møteleder: Medlemmer: Alvin Nystad Rolf Morten Karlsen Marius Larsen Beisfjord Vannverket SA Adresse: Kvanta 30, 8522 Beisfjord Hjemmeside: Leder: Alvin Nystad, Kvanta 30, 8522 Beisfjord Tlf: , Driftspersonell: Arild Sundby: Mob Kristian Kristiansen: Tlf.: , Økonomi: Kasserer: Regnskap: Rolf Morten Karlsen Økonor Side 7

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L 2001 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TIRSDAG 12. Mars 2002 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 2 2 3 Leder'n har ordet Så har tiden kommet for å skrive forordet

Detaljer

ÅRSMØTE FOR VAADAN VANN OG AVLØP

ÅRSMØTE FOR VAADAN VANN OG AVLØP Trondheim 30.3.2014 ÅRSMØTE FOR VAADAN VANN OG AVLØP Vaadan Vann og Avløp SA innkaller med dette til årsmøte 2014 STED: STALLKROA Vådan Gård DATO: 9. april 2014 KLOKKESLETT: 19:00 Alle fullmakter må være

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING.

INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING. Dato: 17. april 2007. Tid: Klokken 20.00 Sted: Kantina på Røyslimoen skole SAKLISTE: 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA Forslag til nye vedtekter Andelslag som organisasjonsmodell skal opphøre fra og med 01.01.2013 ny lov). Da skal organiseringen være Samvirkeforetak. Nedenfor er gitt forslag til vedtekter godkjent av årsmøtet

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.00

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.00 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2003 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 22. april 2004 Åsvang Samfunnshus kl. 19.00 2 Leder'n har ordet Så har tiden kommet for å skrive forordet

Detaljer

Vedtekter Våler Vannverk SA

Vedtekter Våler Vannverk SA Side 1 av 5 Vedtekter Våler Vannverk SA 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn. Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Våler Vannverk SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Generalforsamling Dalsåsen Vel 214 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 19. mars kl. 18.3 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2004 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET ONSDAG 01. juni 2005 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2005 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 01. juni 2006 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 2 Lederen har ordet Så skriver jeg igjen forordet til årsberetningen

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til Rauma Travforening Innkaller til ÅRSMØTE 2011 Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900 Saksliste: 1. Velkommen, registrering og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement,

Detaljer

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no INFORMASJON Innkalling til Årsmøte Onsdag 2. april 2008 kl. 1900. Nytt sted: Molex kantine i Brynsveien

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2002 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 27. mars 2003 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 OPPDAL FORSØKS- OG DRIFTSPLANRING... side 3 Innkalling til Årsmøtet 16. april (sammen med Avløserlaget)... side

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 21 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE Lørdag 13. juli kl. 09:00 12:00. Sted: RIL klubblokale, Sukkevann. 28.06.2013 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING 25. mars 2015 Kl. 19.00 Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen Årsmøte for 2014 Knarberg Båtforening Det inviteres med dette til årsmøte for 2014 i Knarberg

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer