Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Tittel PS 12/23 Årsrapport Harstad kommune PS 12/24 Evaluering av regler/rutiner for Eiendomsskatt i Harstad kommune PS 12/25 Orientering om søknader til offentlige prosjekter innenfor samhandlingsreformen PS 12/26 Tjenestebeskrivelser - gjennomgang Orienteringssaker: Informasjon etter møte i Tromsø 3.mai Rømningsveier Demonstrasjon lesebrett Regnskap 1.kvartal 2012 Notat fra Liv Kristiansen samling eldreråd i Nord-Norge Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på ordførerens kontor. Harstad, 8.mai 2012 Ivar Østberg leder 1

2 Saksdokument Saksmappenr: 2012/1706 Saksbehandler: John G. Rørnes Arkivkode: 151 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg for helse og omsorg Eldrerådet /23 Arbeidsmiljøutvalget Økonomiutvalget Formannskapet Kommunestyret ÅRSRAPPORT HARSTAD KOMMUNE Vedlegg: Årsrapport 2011 Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Regnskap 2011 Ingress: Rådmannen har utarbeidet årsrapport for Rapporten er utarbeidet på grunnlag av innspill til årsrapport fra alle tjeneste- og støtteenheter i kommunen, samt opplysninger fra årsregnskapet for Rådmannens tilrådning: Harstad kommunestyre tar rådmannens årsrapport for 2011 til etterretning Saksopplysninger/Vurdering Regnskap ble avlagt den , en uke etter fristen. Revisjonsberetning forelå Revisjonen konkluderer med at regnskapet er avgitt ihht lover og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen i Harstad kommune per 31/ Revisjonen tar et forbehold i beretningen og viser til at det i regulert budsjett er oppført en post for uspesifiserte innsparinger på 59,6 mill kroner. Revisjonen mener det kan stilles spørsmål om kommunens regulerte budsjett er vedtatt i balanse, uten at de konkluderer noe om det. Rådmannen viser til at det reviderte budsjettet er ihht kommunestyret vedtak. Rådmannen vil redegjøre nærmere for innholdet i beretningen i forbindelse med egen sak om regnskap I hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 10 skal regnskapet vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. 2

3 Årsrapporten er utarbeidet på grunnlag av innspill til årsrapport fra alle tjenesteog støtteenheter i kommunen, samt opplysninger fra årsregnskapet for Deler av årsrapporten er pliktig årsberetning i hht forskriftene og er oversendt revisjonen i hht frist 31.mars. Hugo Thode Hansen Rådmann Roald E. Andersen Enhetsleder 3

4 Saksdokument Saksmappenr: 2012/1885 Saksbehandler: Merete Dalsegg Arkivkode: 232 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Eldrerådet /24 Kommunestyret EVALUERING AV REGLER/RUTINER FOR EIENDOMSSKATT I HARSTAD KOMMUNE Vedlegg: 1. KS Eiendomsskatteforums Veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt 2. Lov om eigedomsskatt til kommunane 25 og Skattebetalingslov av 17. juni 2005 nr Reviderte Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt 5. Nytt forenklet skjema for søknad om utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Andre saksdokumenter: Ingress: Kommunestyret vedtok i VHP , sak 11/142 pkt 21 følgende: a) Rådmannen anmodes til umiddelbart å sørge for at informasjon om fritak for, nedsettelse av eller utsettelse av eiendomsskatt igjen gjøres kjent på Harstad kommunes hjemmesider. Rådmannen anmodes videre til å sørge for at søknadsskjemaet igjen blir tilgjengelig på kommunens hjemmeside umiddelbart. b) Rådmannen anmodes om å fremme en sak for formannskapet/kommunestyret om en forbedret fritaksordning for eiendomsskatt. c) Saken bør inneholde en beløpsgrense på 2G + kr ,- jfr. vedtaket i Moss. Saken bør inneholde en fritaksordning for nye boliger jf bestemmelsene i Skedsmo. Saken bør inneholde bestemmelser om informasjon til publikum. Saken bør inneholde forslag til et forenklet søknadsskjema. Rådmannens tilrådning: 1. Informasjon, regelverk, retningslinjer samt søknadsskjema for eiendomsskatt (både papirutgave og elektronisk), legges ut på kommunens hjemmeside /nettsted under søkeemnet Eiendomsskatt. 2. Retningslinjene på side 3 i dagens søknadsskjema fjernes, og legges som eget dokument på kommunens hjemmeside. 3. I retningslinjene foreslås følgende endringer gjort i 1, 2, 3 og 4; 1: I tillegg inntas; Det må søkes for hvert skatteår, selv om skatteyteren har fått fritak for det foregående året. Standard søknadsskjema skal benyttes. Søknadsfrist er 30.september hvert år. 4

5 2: 1.setning;..lav pensjon (for eksempel minstepensjon) eller lignende byttes ut med.lav trygd, pensjon eller lønn... Siste setning:.ligningsdokumentasjon. byttes ut med.selvangivelsen. Ny 3. Kortvarige betalingsutsettelser vil kunne gis med hjemmel i eiendomsskatteloven 25 andre ledd, og bestemmelsen lyder: "Skatteinnkrevjaren kan i særlege høve gjeva utsetjing." Langvarige utsettelser i medhold av 28 skal behandles av Formannskapet, og skal ikke gis for lengre tid enn 1,5 år. Ny 4 lyder; Saker om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt forberedes av Kemnerenheten. Det er spesielt viktig at det i søknaden fremkommer hvilke særlige grunner som påberopes som årsak for søknaden. Vedlagt søknad skal foreligge: siste års selvangivelse legeerklæring ved dokumentasjon av sykdom Lønnsslipper, leiekontrakt, strømregning m.v. som dokumentasjon på oppgitte inntekter og utgifter i søknaden. Tilsvarende dokumentasjon må også foreligge for ektefelle/samboer. Ved manglende dokumentasjon eller ufullstendig søknad vil søker bli kontaktet av saksbehandler. Kemnerenheten sender saken med Kemnerens tilrådning direkte til Formannskapet, som fatter endelig vedtak. Vedtaket om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt fattes for ett år om gangen. Forvaltningslovens bestemmelser gjelder for behandling av søknadene (foreløpig svar, saksbehandlingstid m.v.). 3. Nytt forenklet søknadsskjema (papirutgave) godkjennes. Nytt elektronisk søknadsskjema utarbeides. Begge legges ut på kommunens hjemmeside. Saksopplysninger De 3 siste evalueringene av eiendomsskatten ble politisk i K-sak 65/2008 samt i Eldrerådet, sak 10/8 og Formannskap, sak 10/23. Det ble også gitt som en orienteringssak i K-styret i januar Søknadsskjema Eiendomsskatt utsettelse, nedsettelse, ettergivelse finner man i dag 2 steder på Harstad kommunes hjemmesider på internett ; 1. Selvbetjening (blått felt på hovedsiden) Skjema A-Å Bokstav E, og 2. Bolig og eiendom (øverst på hovedsiden) Bolig og eiendom (blått felt til venstre på siden) Det arbeides p.t. med å forbedre informasjonen omkring Eiendomsskatt på Harstad kommune sitt nettsted. Det vil bli lagt vekt på brukervennlighet både når det gjelder å finne informasjon samt i oppbygging av denne. Arbeidet antas å være ferdig i løpet av 1.halvår Dette til opplysning. Det ble avholdt møte mellom Areal- og Byggesakstjenesten og Kemnerenheten den , hvor tema omkring eiendomsskatt ble drøftet. KS Eiendomsskatteforum har utgitt dokumentet Veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt, senest ajourført desember Her er vilkårene og fremgangsmåte for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt jf Eigedomsskattelova 28 utfyllende beskrevet. Det samme gjelder for betalingsutsettelse av eiendomsskatt, som reguleres av Eigedomsskattelova 25. 5

6 Veilederen har sammen med retningslinjer og søknadsskjemaer fra 2 andre kommuner i Norge, vært benyttet som arbeidsdokumenter i forbindelse med evalueringen av gjeldende retningslinjer og søknadsskjema for Harstad kommune. Saksbehandler har også vært i kontakt med leder for Eiendomsskatteforum hos KS i forbindelse med denne saksutredning. Vurdering Denne saken omhandler kun eiendomsskatteloven 25 og 28, og retningslinjer samt søknadsskjema for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt i Harstad kommune, som går innunder skatteinnkreverens ansvarsområde. I forarbeidene til eiendomsskatteloven uttales det at skatteevnen og økonomien til eieren ikke har noe å si for beregningen (utligningen) av eiendomsskatten. I spesielle tilfeller kan det imidlertid virke urimelig å kreve inn skatten uten hensyn til skattyterens økonomi. Utgangspunktet: Lovens ordlyd: Det er 2 vilkår som må være tilstede, for at eiendomsskatten skal kunne settes ned eller ettergis i henhold til eiendomsskatteloven 28; 1. det må foreligge særlege grunnar og 2. disse særlige grunnene må gjøre det særs urimeleg om hele eiendomsskatten ble innkrevd. Dette er strenge vilkår og det skal således svært mye til for at en skatteyter skal få medhold i at skatten settes ned eller ettergis ut fra såkalte rettferdighetsgrunner. Gjeldsproblemer er ikke tilstrekkelig Anstrengt økonomi som følge av høy gjeldsbelastning gir i seg selv ikke grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Personer med høy gjeldsbelastning bør henvises til å søke gjeldsordning. Sviktende økonomi på grunn av sykdom, ulykke eller lignende Skattyteren kan for eksempel ha kommet i økonomiske vanskeligheter, fordi han har lavere inntekt på grunn av sykdom, og han ikke har formue som han kan møte motgangen med. I slike eller tilsvarende tilfeller bør skatten kunne settes ned eller frafalles. Hvis skattyter har så stor formue at han med rimelighet kan betale eiendomsskatten, vil vilkåret for nedsettelse/ettergivelse ikke være oppfylt. Brann eller annen skade på eiendommen Finansdepartementet har gitt uttrykk for at nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt kan være aktuelt dersom en eiendom blir ødelagt ved brann eller på annen måte, inntil omtaksering av eiendommen er gjennomført. Rettferdighetsgrunner tilsier at skatten bør settes ned helt eller delvis for det skatteåret bygningen brant ned, siden skattegrunnlaget ikke lenger finnes. Ikke nok i seg selv å være pensjonist eller minstepensjonist Minstepensjonister kan ikke fritas på generell basis, fordi det ikke er en særlig grunn i seg selv å være minstepensjonist. De kan i tillegg ha formue som de kan betale eiendomskatten med. 6

7 Dersom minstepensjonister ikke har særlig formue og inntekt som blir skattlagt etter skatteloven, og de heller ikke bor for kostbart, vil det kunne være adgang til å sette ned eller ettergi eiendomskatten i en konkret sak. Likebehandlingsprinsippet Likhetsprinsippet i skatteretten innebærer at likeartede faktiske omstendigheter skal gi like skatterettslige virkninger. Brudd på likebehandlingsprinsippet vil ikke foreligge dersom en forskjellbehandling skyldes at en skattyter ikke har søkt om nedsettelse/ettergivelse. Kommunen har som utgangspunkt ikke plikt til å vurdere spørsmålet om nedsettelse/ettergivelse når det ikke foreligger søknad. Oppsummering Ut fra lovens ordlyd, formålet, kommentarene i forarbeidene til henholdsvis eiendomsskatteloven og ny skattebetalingslov, samt uttalelsene fra Finansdepartementet referert ovenfor, må det gjøres en konkret helhetsvurdering. Det skal på bakgrunn av ovennevnte mye til for at en skatteyter oppfyller lovens krav for å få satt ned eller ettergitt eiendomsskatten. Et eksempel er at han på grunn av sykdom har fått reduserte inntekter og i tillegg ikke har formue å betale eiendomsskatten med. Pensjonister, herunder minstepensjonister, kan ikke få satt ned eller ettergitt skatten på generell basis. Det må også for en pensjonist foreligge en særlig grunn og denne må gjøre det særlig urimelig å kreve inn hele skatten. Det er en konkret helhetsvurdering som skal ligge til grunn for avgjørelsen. Likebehandlingsprinsippet, herunder en svekkelse av allmenn betalingsmoral, er et moment i denne vurderingen. Saksbehandler er av den oppfatning at Harstad kommune sine nåværende retningslinjer og søknadsskjema oppfyller de krav som regelverket setter når det gjelder utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt. Etter nøye gjennomlesning av KS Eiendomsskatteforum sin veileder, finner saksbehandler det vanskelig å skulle tallfeste minimumsinntekter i retningslinjene, som retningsgivende for hvem som skal ha rett til nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt. Dette med bakgrunn i at det skal gjøres en konkret helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle, og at man ved å innføre beløpsgrenser på inntekt segmenterer grupper, noe som vil begrense muligheten for helhetsvurdering i den enkelte sak. Formue (bankinnskudd, verdipapirer etc.) og spesifikke utgifter skal også med i de økonomiske beregninger, hvor den enkelte søkers samlede økonomiske situasjon er avgjørende for om han oppfyller kravet eller ikke til nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Det er også viktig å presisere at reglene omhandler kun eiendomsskatt, og ikke øvrige kommunale eiendomsavgifter. Dette vil fremkomme under den generelle informasjonen for eiendomsskatt som skal legge ut på kommunens hjemmeside. Søknadsskjema og retningslinjer Når det gjelder søknadsskjema, anbefaler saksbehandler at det i tillegg til ny revidert papirutgave, også utarbeides en elektronisk utgave av søknaden. Videre at retningslinjene på side 3 i søknadsskjemaet fjernet, og legges som et eget dokument på kommunens hjemmeside. 7

8 Søknadsfrist Andre kommuner har satt søknadsfrist i sine retningslinjer. Kemneren anbefaler at dette innføres også i Harstad kommune, og foreslår 30.september som søknadsfrist hvert år. Dette fordi da vil siste års selvangivelse foreligge for alle søkerne. Fritak av eiendomsskatt på nye boliger Eiendomsskattekontoret som ligger under Areal- og byggesakstjenesten vil fremlegge egen sak angående Eiendomsskattelovens 7 og spesielt 7 c), som omhandler fritak av eiendomsskatt på nye boliger. Hugo Thode Hansen Rådmann Merete Dalsegg Enhetsleder/Kemner 8

9 Saksdokument Saksmappenr: 2011/3140 Saksbehandler: Roger Rasmussen Arkivkode: 030 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /43 Utvalg for helse og omsorg Eldrerådet /25 Råd for funksjonshemmede ORIENTERING OM SØKNADER TIL OFFENTLIGE PROSJEKTER INNENFOR SAMHANDLINGSREFORMEN. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Ingress: PS12/26 i Formannskapet av bes Rådmannen legge frem en orientering om hvilke prosjekter det skal søkes/er søkt om økonomiske midler til samhandlingstiltak for i Rådmannens tilrådning: Saken tas til orientering. Saksopplysninger Harstad kommune ved ansvarlige enheter har for 2012 søkt en rekke offentlige instanser om finansiering til diverse prosjekter innen helse og omsorg som en del av samhandlingsreformen. Vedlagte tabell viser hvilke prosjekter det er søkt om og søknadsbeløp. Det fremkommer av tabellen hvilke prosjektsøknader som er og resultat av dette. 9

10 Prosjekt Beskrivelse Søker Søkt til Søkt beløp Pasientkoordinator og saksbehandling Etablering av system for pasientkoordinator og saksbehandling alle virkedager ved UNN Harstad. Innvilget beløp Helsedirektoratet Ikke Individbasert kompetansestyring Systemet omfatter ordning med tjenesteansvarlige og primærkontakter, riktig kompetanse i grunnbemanningen og styrings- og beslutningsstøtte for ledere. Innføring av systemet påvirker ledelse, organisering, rutiner, kultur og holdninger. Helsedirektoratet Ikke Arbeidsrettede brukertiltak Mennesker med psykiske lidelser/rus får nødvendig tilrettelegging for å gjennomføre opplæring og utdanning for inntreden i ordinært arbeidsliv. Omsorg Stangnes og Inko Helsedirektoratet Ikke Dagsenter demens Drift av dagsenter for pasienter med demens. Helsedirektoratet Dagsenter demens Etablering av dagsenter for pasienter med demens. Fylkesmannen Kompetanseløftet Kompetansetilak, videreog etterutdanning, samt kurs innen helse og omsorg. Fylkesmannen Ikke Kompetanse psykisk helsearbeid Kompetanse psykisk helsearbeid og rus. Helsedirektoratet Ikke Eldresikkerhet Utvikle en bedre praksis i kommunene i fylket når det gjelder forebygging av ulykkesskader blant eldre Norsafety Helsedirektoratet Elektronisk meldingsutveksling (Harstad) Etablering av system for elektroniske meldinger mellom fagsystem innen hele og omsorg. FUNNKe Elektronisk meldingsutveksling (Bjarkøy) Etablering av system for elektroniske meldinger mellom fagsystem innen FUNNKe

11 Frisklivsentral Fagteam hverdagsrehabilitering hele og omsorg. Etablering og drift av Frisklivsentral. Etablere fagteam innen rehabilitering som skal få pasienter opp på et høgere funksjonsnivå for å bedre klare seg selv og utsette andre helse- og omsorgstjenester. Helsehuset Helsedirektoratet Ikke Helsehuset Helsedirektoratet Ikke Hugo Thode Hansen Rådmann Roald Andersen Enhetsleder Behandling Formannskapet : Vedtak Formannskapet : Saken tas til orientering. 11

12 Saksdokument Saksmappenr: 2012/1814 Saksbehandler: Tone Skoglund Arkivkode: 033 Unntatt off.: 15, 2. ledd Offl. Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Råd for funksjonshemmede Eldrerådet /26 TJENESTEBESKRIVELSER OMSORGSTJENESTER Vedlegg: Tjenestebeskrivelser for: Hjemmesykepleie Praktisk bistand Sykehjem Trygghetsalarm Avlastning i kommunal avlastningsbolig, 0-18 år Middag hjemmeboende Andre saksdokumenter: (ingen vedlegg) Ingress: Harstad kommunestyre har vedtatt at alle tjenestebeskrivelser i kommunen skal gjennomgås for å vurdere omfang og innhold av tjenestene. Hensikten er å se på kostnadsdrivende faktorer. Helse- og omsorgstjenesten har gjennomgått 6 tjenestebeskrivelser innenfor Tjenesteområde omsorg. Rådmannens tilrådning: Rådet tar vedlagte tjenestebeskrivelser til orientering. Saksopplysninger Etter kommunestyrevedtaket ble det etablert en arbeidsgruppe bestående av enhetslederne innenfor helse- omsorg samt fagrådgiver. Arbeidsgruppen har hatt jevnlige møter. Fokus var å se på kostnadsdrivende faktorer. KOSTRA analyse ble brukt for å vurdere kommuner med lavere kostnad en Harstad kommune. Harstad kommune drifter dyrere på de fleste punkter. Tjenestebeskrivelser fra de sammenlignede kommunene ble brukt som grunnlag for å vurdere endringer i Harstad kommune sine tjenestebeskrivelser. Det er også sett på helheten i KOSTRA oversikten slik at en har sammenlignet seg med kommuner som gir rimeligere tjenester innenfor de forskjellige tjenesteområdene. Lovkravet er fulgt. 12

13 Det er vanskelig å si noe eksakt om innsparingssum. Noe innsparing vil komme som følge av at enhetene får mindre organisering/administrasjon. Noe innsparing vil komme på sikt som følge av de foreslåtte endringer. Der en vet innsparingssum er dette beskrevet. Det skisseres kort de endringer som er foreslått i tjenestebeskrivelsene. Praktisk bistand: Beskrivelsen er mindre detaljert/spesifisert på innholdet i tjenesten enn tidligere. Beskrivelsen legger mer vekt på egenomsorg. Fjernet innhold som skifte av gardiner/vindusvask. Norm for vedtak praktisk bistand er hver 3 uke på nye vedtak. Fjernet oppgaven rydding av rømningsvei. Her vil kr avsatt til rømningsvei være innsparing for Dersom mottaker av tjenesten ikke melder fravær blir vedkommende belastet som om tjenesten var gitt. Hjemmesykepleie: Beskrivelsen er mindre detaljert/spesifisert på innholdet i tjenesten. Beskrivelsen legger mer vekt på egenomsorg. Alle lovpålagte omsorgsoppgaver dekkes innenfor de oppførte punkter. Det er lagt inn et punkt med hva tjenesten ikke inneholder. Ved innvilget vedtak er dette en gratis tjeneste for brukerne. Trygghetsalarm: Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste. Ingen endringer som får konsekvenser. Tekst at tjenesten er et lavterskeltilbud er fjernet. Sykehjem: Ingen endringer. Avlastning for barn og unge funksjonshemmede: Kun setningsendringer og klarering av tekst. Middag: Ingen endringer. Konklusjon Tjenestebeskrivelse er en beskrivelse av hva brukere kan forvente av tjenesteinnholdet fra Harstad kommune. Alle lovkrav er fulgt i de nye forslag. Det er nødvendig å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak. Dette betyr ikke at omsorgen eller kvaliteten forringes. Rådmannen sender med dette ovennevnte tjenestebeskrivelser på høring i eldreråd og utvalg for funksjonshemmede. Etter dette vil alle forslag til nye tjenestebeskrivelser i Harstad kommune behandles samlet i de aktuelle politiske utvalgene og sluttbehandles deretter i Kommunestyret. Evt merknader fra råd for funksjonshemmede eller eldrerådet vil følge saksgangen videre. Hugo Thode Hansen Rådmann Roald Andersen Enhetsleder 13

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 46 Til saksnr. 63 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 7 av

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 16.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/15 15/230 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Selbu kommune Juni 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden mars 2008 - juni 2008. Undersøkelsen er utført i

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer