Kap 5 - Elementene i økonomistyringssystemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kap 5 - Elementene i økonomistyringssystemet"

Transkript

1 Kap 5 - Elementene i økonomistyringssystemet ID ØK.F Versjon 0.00 Gyldig fra Forfatter Magnar Steffensen Verifisert Ernst Opdalshei Godkjent <ikke styrt> Side 1 av Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring på alle nivåer i organisasjonen Hele Nordland fylkeskommune Fylkesøkonomisjefen Økonomistyringssystemet består av 4 årige økonomiplaner, årsbudsjett, regnskap, måneds- og tertialrapportering og resultatvurderinger samt regler for delegasjon av ansvar og myndighet. I tillegg kommer regional plansystem som en overordnet plan for fylkeskommunen. De økonomiske planprosessene har en sentral plass i økonomistyringssystemet. Dette kapittelet innleder med en generell beskrivelse av en planprosess. Deretter går vi nærmere inn på de enkelte delene av økonomistyringssystemet. GENERELT OM ØKONOMISKE PLANPROSESSER Den økonomiske planprosessen er en kontinuerlig prosess som foregår hele året. Budsjettprosessen er en integrert del av denne syklusen som består av 5 elementer: Informasjon Valg/prioritering Planlegging Iverksetting Evaluering Prosessen har som sitt viktigste formål å sørge for kommunikasjon mellom de som setter i verk, behandler, underviser, transporterer osv. og de som skal foreta valg og avveininger på vegne av Nordlands befolkning. Fylkestingets 53 representanter opptrer på vegne av de nesten innbyggerne i Nordland, mens fylkesrådet sørger for kommunikasjon mellom fylkestingets representanter og de ansatte i Nordland fylkeskommune som skal yte tjenester til befolkningen. Informasjon Planprosessen har som formål å gi fylkestinget informasjon om: fylkeskommunens økonomi på kort og lang sikt, dvs. hva slags evne fylkeskommunen har til å løse de behov som er fylkeskommunens ansvar tiltak/muligheter for å påvirke denne økonomiske handlefriheten, dvs. omstillings-, effektiviserings- og nedleggingstiltak tilstanden i fylkeskommunens tjenesteapparat, dvs. hva slags bemanning/kompetanse fylkeskommunen rår over, hvilke bygg/anlegg og maskiner fylkeskommunen har,

2 Ver.0.00 Side: 2 av hvilken standard de har, og om de er egnet for å løse dagens og morgendagens behov behovsstrukturen, dvs. hvilke behov (som fylkeskommunen har ansvaret for å dekke) befolkningen har i dag, vil behovene endres i planperioden, og vil fylkeskommunen stå overfor de samme eller helt andre behov i framtida behovsdekning, dvs. hva slags volum og standard det er på de tilbud som fylkeskommunen yter, og om tilbudet er i samsvar med de mål som fylkestinget har satt Valg Når fylkestinget har fått oversikt over status og behov, er det fylkestingets oppgave å foreta politiske valg: valg av strategi, f.eks. forebygging versus reparasjon valg mellom nåtid og framtid (avveie dagens behovene mot forventede framtidige behov) valg mellom grupper av befolkningen valg mellom lokalisering/tilgjengelighet Driftsplanlegging Når de politiske valg er foretatt og avveining mellom dagens drift, nye tiltak og prioriteringer er foretatt, går planprosessen over i en fase hvor administrasjonen/de ansatte overtar. I denne fasen foregår den konkrete driftsplanleggingen, dvs. planlegging av hvordan personell, bygninger og utstyr skal benyttes for å realisere fylkestingets prioriteringer. Eksempelvis hvilke lærerkrefter de ulike skolene skal ha, hvilke bygningsmessige tiltak må gjennomføres, hvilket personell mangler og hvilke personellgrupper er det overkapasitet på, samt hvem som skal utføre de ulike oppgavene. Iverksetting Gjennomføring av ulike tiltak foregår i budsjettåret. For fylkeskommunale virksomheter gir budsjettet, sammen med mål, resultat og kvalitetskrav, rammebetingelsene for driften i budsjettåret. Budsjettet er den enkelte virksomhets ressursramme, og ingen har anledning til å disponere mer ressurser enn det som er tildelt gjennom den forutgående politiske beslutningsprosessen. Evaluering Hver måned skal de tilsynsansvarlige rapportere til fylkesrådet om aktivitet og økonomi i forhold til plan. I tillegg skal økonomirapporteringen sikre gjennomføring av vedtatt aktivitet innenfor godkjent økonomisk ramme. To ganger i året (1. og 2. tertial), lages det en større økonomirapport til fylkestinget. Dersom det er behov for å endre årsplanene blir dette forelagt fylkestinget til behandling samtidig. Ved utgangen av hvert år lages det en resultatvurdering eller årsrapport, hvor fylkestinget gis tilbakemelding på om den vedtatte

3 Ver.0.00 Side: 3 av aktiviteten er gjennomført i hht. plan. I tilfelle avvik gis en begrunnelse. Formålet med de ulike evalueringene er å dra lærdom av våre egne erfaringer og å bruke dem i den videre planprosessen. KORT OVERSIKT OVER DE ENKELTE ELEMENTENE I MODELLEN Fylkesplanen er en overordnet regionalpolitisk plan med siktemål å samordne statens, fylkeskommunens og hovedtrekkene i kommunenes fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle virksomhet i fylket. Planen skal være et redskap for regional folkevalgt styring, og er et av de viktigste verktøy for å skape en ønsket regional utvikling. Fylkesplanen skal også ivareta nasjonale interesser, men da ut fra et regionalt ståsted. Fylkesplanen fastsetter overordnede mål og strategier for utviklingen av fylket som skal legges til grunn i planleggingen av fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon og utviklingsarbeid. Planen revideres hvert 4. år. Økonomiplanen er en 4-årsplan for fylkeskommunens virksomhet. Planen rulleres årlig. Økonomiplanen er styrende for det første årsbudsjettet i planperioden. Bindende budsjettvedtak med tilhørende disposisjonsrett fattes først i årsbudsjettet. Økonomiplanen er det fremste politiske styringsinstrumentet i fylkeskommunen ved at det gir en politisk klargjøring av fylkeskommunens prioriteringer de nærmeste 4 årene og av hvordan disse målene best kan nås. Årsbudsjettet er en konkretisering av 1. året i økonomiplanen, og består av detaljerte driftsplaner for iverksetting og gjennomføring av vedtatte aktiviteter og tiltak. Den økonomiske ramme i økonomiplanen er styrende for hvilken ressursinnsats som kan settes inn på de enkelte formål i årsbudsjettet. Budsjettet er et bevilgningsdokument som er bindende når fylkestinget har fattet vedtak. Budsjettet angir dermed hvor mye penger som kan disponeres, gir tillatelse til å bruke penger i hht. gitte fullmakter samt gir ordre om hvordan/til hva pengene skal disponeres og hva som forutsettes oppnådd. Regnskapet skal til enhver tid vise hvilke midler som er brukt eller disponert, og således gi grunnlag for kontroll av at budsjettet overholdes. Regnskapet skal gi grunnlag for analyser av virksomheten og for utarbeidelse av planer og budsjetter. Regnskapet skal videre vise hvilke beholdninger og verdier som skal være til stede, og gi grunnlag for å kontrollere dette. I tillegg skal regnskapet sammen med interne rutiner være et hjelpemiddel for å kontrollere at det ikke oppstår tap for fylkeskommunen ved tilsiktede eller utilsiktede feil eller forsømmelser, ved uærlighet eller andre straffbare handlinger. Budsjettoppfølging og rapportering er en viktig forutsetning for at økonomimodellen skal fungere etter hensikten. Budsjettansvarlige på alle nivå plikter å holde seg løpende orientert om aktivitets- og budsjettgjennomføring og jevnlig, det vil si månedlig, rapportere til overordnet administrativt nivå om aktivitets- og budsjettgjennomføring i forhold til vedtatt årsbudsjett. Rapportene

4 Ver.0.00 Side: 4 av skal omfatte vurdering av budsjett- og aktivitetsgjennomføring, angi årsprognoser og ved avvik angi hvilke tiltak som er, eller vil bli iverksatt for å sikre budsjettbalanse og realisering av forutsatt aktivitet. Evt. konsekvenser av tiltakene skal også oppgis. Dersom iverksetting av nødvendige tiltak krever politisk behandling, må det opplyses om dette. Resultatvurderingen er fylkesrådets årlige tilbakemelding til fylkestinget på realiseringen av årsbudsjettvedtaket. Resultatvurderingen skal gi informasjon som gir grunnlag for å vurdere om ressursene er brukt som forutsatt i budsjettet. REGIONAL PLANSYSTEM Generelt om regional plansystem Det regionale plansystemet er et samlet system for offentlig planlegging i fylkene, som omfatter regional planstrategi, regional plan og regional planbestemmelse. Fylkeskommunen er som regionalpolitisk organ tillagt ansvaret for arbeidet med regional planstrategi og regionale planer. Det regionale plansystemet er lovfestet i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008, samt i Kommuneloven av 25. september Nærmere om planleggingens rolle og funksjon på fylkesnivå finnes bl.a. i rundskriv T-2/09 -Ikraftsetting av ny plandel i plan- og bygningsloven, Forskrift om samvirke mellom bestemmelsen i planog bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77 og bestemmelsene i plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 og Forskrift om konsekvensutredninger av 26. juni i Kommuneloven sier følgende om fylkeskommunal planlegging Fylkeskommunen skal utarbeide en regional planstrategi og kan utarbeide en regional plan. Regional plan skal samordne statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket. Fylkeskommuneplanleggingen skal bygge på en realistisk vurdering av den forventede utvikling i kommunen eller fylkeskommunen, og av de økonomiske ressurser som vil stå til rådighet, slik dette framgår av økonomiplanen. I henhold til Plan- og bygningsloven er det nye regionale plansystemet et samlet system for offentlig planlegging i fylkene, som omfatter regional planstrategi, regional plan og regional planbestemmelse. Disse vedtas av fylkestinget som er regional planmyndighet. Om planlegging på fylkesnivå sier den nye plan- og bygningslovens 7-1: Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet.

5 Ver.0.00 Side: 5 av Formål Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. Den regionale planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp og opplegget for medvirkning i planarbeidet. Kongen kan gi forskrift om innholdet i og opplegget for de enkelte delene av den regionale planleggingen. Planleggingen skal bidra til å utvikle samfunn som tar vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. For å få dette til er det viktig at det i planprosessene legges stor vekt på åpenhet, innsyn og medvirkning. I hovedsak kan formålet med planleggingen sies å være utvikling av levedyktige regioner i alle deler av landet, med en balansert befolkningssammensetning, et likeverdig sysselsettings- og velferdstilbud og et godt fysisk og kulturelt miljø. Planleggingen skal være langsiktig i sin karakter. Et viktig siktemål er at planleggingen skal bidra til at nødvendige kortsiktige tiltak blir utformet slik at de samtidig fremmer en ønsket langsiktig utvikling. Regional planstrategi Regional planstrategi er et nytt element i fylkesplanleggingen, og er det eneste obligatoriske elementet i loven for planlegging på regionalt nivå, dvs. det enste som skal godkjennes av Kongen i statsråd. Utarbeidingen av regional planstrategi skal forplikte aktører i regional utvikling til å ta stilling til de viktigste utfordringene i egen region (fylke), og hvordan det skal arbeides for å møte disse utfordringene. Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. Vurderingene skal ta utgangspunkt i statlige planretningslinjer og planvedtak og nasjonale mål og rammer som uttrykkes gjennom Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging som utarbeides hvert fjerde år. Forventningsdokumentet peker på hvilke hensyn fylkeskommunene bør legge vekt på i sin planlegging for å gjennomføre nasjonal politikk på områder som spenner fra klima og natur til samferdsel, næringsliv og oppvekstvilkår. Den regionale planstrategien skal ta stilling til hvilke planoppgaver som bør prioriteres, og om oppfølgingen skal skje i form av regional plan eller interkommunal planlegging. Planstrategien skal også inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp.

6 Ver.0.00 Side: 6 av Regional plan Det er ikke lengre obligatorisk å utarbeide fylkesplaner og fylkesdelsplaner. I stedet skal fylkeskommunenen utarbeide regionale planer etter behov. Hvilke tema og områder fylkeskommunen skal utarbeide regionale planer, fastsettes i den regionale planstrategien. Regional plan kan også pålegges av Kongen i statsråd. Regionale planer angir fylkeskommunens mål og strategier innenfor de tema som omfattes av planen. Til regional plan skal det også utarbeides et handlingsprogram som skal revideres hvert år. Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet, og for kommunal og statlig planlegging i regionen. Tidligere fylkesplan for Nordland vil i det nye plansystemet være å sammenlikne med en regional plan for hele fylket. Regionale planbestemmelser Fylkestinget (regional planmyndighet) kan fastsette regionale planbestemmelser som legger føringer for arealbruk for å ivareta nasjonale eller regionale hensyn og interesser. Regionale planbestemmelser fremmes ved utarbeidelse av regional plan og kan fastsette at det for inntil 10 år nedlegges forbud mot særskilte tiltak innen avgrensede områder. Etter samråd med fylkesmannen og berørte kommuner kan disse også forlenges. ØKONOMIPLANEN Generelt om økonomiplanen Kapittel 8 i Kommuneloven av 25. september 1992 inneholder bestemmelser om økonomiplan og årsbudsjett. I 44 er følgende fastsatt for økonomiplanen: 1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. 46 nr Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet

7 Ver.0.00 Side: 7 av avgi innstilling som nevnt. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering. Økonomiplanen regnes som det fremste politiske styringsinstrumentet i fylkeskommunen, og er et sentralt redskap for planlegging og styring av fylkeskommunens egen virksomhet. Gjennom økonomiplanen fastsettes hva fylkeskommunen gjennom egen tjenesteproduksjon og drift skal prioritere og gjennomføre i en 4-årsperiode. Overordnede mål og strategier i fylkesplanen vil være retningsgivende ved utarbeidelse av økonomiplanen. Rammene for neste budsjettår fastsettes gjennom økonomiplanvedtaket. Økonomiplanen gir dermed rammer for etatenes og institusjonenes budsjettarbeid. Gjennom økonomiplanen gis grunnlag for de politiske partiers virksomhet i lokalpolitikken. I årsbudsjettsammenheng er det vanskelig å foreta større omprioriteringer som følge av at store deler av budsjettet er bundet opp. På lengre sikt er det mulig å få gjennomført større endringer og omprioriteringer. I tillegg er det lettere å sette sitt syn inn i en større sammenheng når planleggingsperioden strekker seg over flere år. Ambisjonene er at det primært er i økonomiplanen og i prosessen forut at verdiavveining og prioriteringer mellom ulike tiltak skal foretas. Oppstart av nye eller utvidelse av eksisterende tiltak og aktiviteter, omprioriteringer mellom tiltak eller sanering av tiltak forutsettes dermed vurdert en gang i året - i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen. Bakgrunnen for denne ambisjonen er at fylkeskommunens ressurser er begrensede. Ressursenes alternative anvendelse må derfor alltid vurderes for å sikre at det er de høyest prioriterte tiltakene med størst velferdsvirkning som tilgodesees. Dette sikres best gjennom økonomiplanen hvor hele virksomheten ses i sammenheng og settes i et lengre tidsperspektiv. Økonomiplanen er det viktigste redskapet for å styre omstillinger som følger av endringer i fylkeskommunens rammebetingelser. Ved at flere år ses i sammenheng, kan det føres en langsiktig, jevn og planmessig strategi, uavhengig av tilfeldige svingninger i inntektene fra ett år til et annet. Tidsperspektivet til årsbudsjettet er videre for kort til at alle konsekvenser av drifts- og investeringstiltak kommer klart nok fram (overhengseffekter til etterfølgende år). Arbeidet med økonomiplanen er en kommunikasjonsprosess hvor samtlige tjenesteytende enheter skal få informasjon, styringssignal og kjennskap til prioriteringer, og hvor de får melde tilbake om status, behov og muligheter for en bedre og mer effektiv tjenesteproduksjon.

8 Ver.0.00 Side: 8 av Økonomiplanprosessen Økonomiplanen ivaretar de to første funksjonene i plansyklusen nemlig informasjon og politisk prioritering/valg av tiltak. Økonomiplanen er ikke en konkret plan som skal gjennomføres de påfølgende 4 år, men en rullerende plan med to helt klare formål: å foreta den politiske avveiningen i økonomiplanperioden. å holde orden på konsekvenser av dagens valg i forhold til de påfølgende år. Med andre ord en rullerende oversikt over konsekvensene av dagens og planlagte valg. På nyåret foretas en første analyse av fylkeskommunens økonomiske situasjon basert på den kunnskap vi har etter at så vel fylkeskommunens budsjett for inneværende år og Statsbudsjettet er kjent. Denne første analysen er nærmest en fremskriving av dagens inntekter og utgifter korrigert for de kjente endringene. Dette kan være endringer i inntektsforventninger, overhengseffekter, vedtatte effektiviseringskrav, overgangsordningen i inntektssystemet osv. Fylkesøkonomisjefen i samarbeid med fylkesråden for økonomi har ansvaret for denne analysen. Basert på denne analysen periodentar fylkesrådet stilling til hvor store effektiviserings- og omstillingskrav det skal stilles til organisasjonen. Etter fylkesrådets behandlingen er det de enkelte tilsynsansvarlige i samarbeid med sin fagråd som kommuniserer dette ut i sin del av organisasjonen, samt starte opp en prosess med sikte på å frigjøre ressurser i denne størrelsesorden. Handlingsplan for økt handlefrihet og forslag til disponering Med bakgrunn i de krav fylkesrådet stiller i saken om planrammer, skal den enkelte tilsynsansvarlige i samarbeid med den enkelte fagråd gjennomføre prosesser med alle anvisningsansvarlige innenfor sitt tilsynsområde. Det skal avholdes møter der det redegjøres for planprosessen og der det vurderes hvilke midler som kan frigjøres og vurderes opp mot nye uløste oppgaver. Stikkord i denne forbindelse vil være: Effektiviseringstiltak Omstillinger Sparing Nedlegginger Investeringer Inntektsøkning (avgifts-/gebyrøkning) Medio mars skal denne delen av prosessen være avsluttet og fylkesrådet sammen med samarbeidspartnerne i fylkestinget har tatt stilling til forslagene til omstilling/effektivisering m.m. Samtidig skal det tas stilling til forslagene om økt aktivitet.

9 Ver.0.00 Side: 9 av På bakgrunn av den økonomiske analysen og forslagene om økt handlefrihet, skal det foretas en vurdering/prioritering av hvilke nye tiltak som skal foreslås realisert, og hvilke omstillings- /effektiviseringstiltak som foreslås gjennomført. I denne delen av prosessen skal det foretas prioriteringer mellom ulike nye tiltak og dagens aktivitet opp mot nye uløste behov. Dvs. evaluere de "dårligst anvendte kronene" i dagens drift i forhold til nye oppgaver. I begynnelsen av mai skal den komplette økonomiplan foreligge. Fylkesrådet fremmer saken for fylkestinget som behandler den i juni. Oppdatert handlefrihet, gir grunnlag for valg/prioritering som ender opp i nye rammer for de enkelte virksomheter. Mens økonomiplanen fastsetter hvilke tjenester og ytelser som skal produseres, samt mengde, standard, kvalitet og tidspunkt for gjennomføring, er årsbudsjettet en konkret driftsplan for hvordan denne tjenesteproduksjonen skal foregå og hvilke typer ressurser/innsatsfaktorer som skal brukes m.v. ÅRSBUDSJETTET Generelt om årsbudsjettet Kommunelovens kapittel 8 samt Budsjett- og regnskapsforskrifter for kommuner og fylkeskommuner inneholder bestemmelser om årsbudsjettet. I Kommunelovens 45 sies følgende om årsbudsjettet: 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 3. Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet. 4. Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering. I Kommunelovens 46 fastlegges følgende krav til innhold i årsbudsjettet: 1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anvendelsen av disse i

10 Ver.0.00 Side: 10 av budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta. 2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret. 4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram. 5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. 6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår. 8. Departementet kan gi nærmere regler om årsbudsjettet og innstilling til årsbudsjettet. I disse reglene kan det stilles krav om oversikter over inntekter og utgifter for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet. Årsbudsjettet er en konkretisering av 1. året i økonomiplanen. Arbeidet med årsbudsjettet dreier seg derfor om detaljplanlegging av drift, iverksetting og gjennomføring av den aktivitet som er vedtatt i økonomiplanen. Nye tiltak eller endringer i vedtatt aktivitetsnivå, kvalitetsnivå og målgrupper m.m. (som ikke er innarbeidet i økonomiplanen) skal ikke planlegges og innarbeides i årsbudsjettet uten at det er skjedd vesentlige endringer i fylkeskommunens rammebetingelser eller behovsutvikling etter at økonomiplanvedtaket ble fattet. Årsbudsjettet er en driftsplan for fylkeskommunens virksomhet i budsjettåret. Den skal omfatte alle deler av fylkeskommunens virksomhet, og fastsette i detalj: hva som skal oppnås hva som skal gjennomføres av tjenesteproduksjon (aktiviteter og tiltak) for hvem tjenesteproduksjonen skal utføres ("kundegruppe") hvordan det skal gjennomføres hvor tjenesteproduksjonen skal foregå hvem (hvilke institusjoner/organer) som skal utføre tjenesteproduksjonen hvilke og hvor store ressurser som skal anvendes i tjenesteproduksjonen Årsbudsjettets sentrale formål og funksjoner er å være:

11 Ver.0.00 Side: 11 av En plan for fylkeskommunens utgifter og inntekter i budsjettåret En tillatelse til å bruke penger i hht. gjeldende fullmakter. En ordre om at pengene skal brukes i tråd med fylkestingets vedtak Et krav om hvilken tjenesteproduksjon (type, mengde og kvalitet) som skal realiseres. En ramme for hvor mye penger som kan disponeres. Et styrings- og kontrolldokument som ressursbruken i året kan sees opp mot Et informasjonsdokument både internt og eksternt. Budsjett- og regnskapsforskriftene fastsetter en rekke krav til budsjettet: Budsjettet er bindende når det er vedtatt av fylkestinget. Dette innebærer at tiltak og aktiviteter som ikke er medtatt i budsjettet, ikke kan settes i verk uten at det foreligger tilleggsbevilgning. For reguleringer av vedtatt budsjett, jfr. Reglement for delegert budsjettfullmakt (kap. 3.2). I årsbudsjettet er alle midler disponert fullt ut til bestemte formål eller tiltak. Konsekvensen av å pådra seg, eller bli utsatt for større utgifter enn det driftsenheten har fått, er at overskridelsen må dekkes innenfor tildelt budsjettramme. Tilleggsbevilgninger kan bare oppnås på bekostning av prioriterte behov innenfor egen eller andre sektorer. Budsjettet skal være reelt - underbudsjettering, som innebærer at en bevisst budsjetterer med regnskapsmessig underskudd, er ikke tillatt. Budsjettet skal være fullstendig, dvs. at alle kjente utgifter og inntekter skal være med. Budsjettet skal være i balanse, dvs. at utgiftene ikke skal overstige inntektene Budsjettet skal settes opp etter bruttoprinsippet - utgiftene skal føres opp i sin helhet Budsjettet skal være klart og oversiktlig slik at det gir et fullstendig og klart bilde av fylkeskommunens økonomi Budsjettet må vise hvilke utgiftssteder/formål de enkelte inntekter/utgifter tilhører. Budsjettet skal være tilstrekkelig spesifisert slik at fylkestingets bevilgningsrett ikke uthules Budsjett og regnskap skal settes opp ensartet for alle fylkeskommunene for å lette statens tilsynsoppgaver og produksjon av offentlig statistikk. Budsjett og regnskap skal svare til hverandre - post for post - slik

12 Ver.0.00 Side: 12 av at vedtak og resultat kan sammenstilles. Budsjettet er offentlig. Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet. Et overordnet prinsipp er at driftsutgiftene inkl. renter og avdrag skal dekkes av driftsinntektene. Dette betyr videre at låneopptak eller andre kapitalinntekter ikke kan brukes til å dekke løpende utgifter Budsjettforslaget for den enkelte enhet/institusjon er en konkret handlingsplan som danner grunnlag for enhetens/institusjonens styring av virksomheten i budsjettåret. Samtidig er budsjettforslaget input til fylkesrådets utarbeidelse av et samlet budsjettforslag til fylkestinget. Sistnevnte krever at innholdet i institusjonenes budsjettforslag inneholder nødvendig informasjon i hht. krav til innhold i budsjettframlegget, jfr. under. Budsjettforslaget består av tre deler; hovedkommentarer, sektorkommentarer og tallbudsjett. I hovedkommentarene fokuseres på rammebetingelser og økonomiske forutsetninger i budsjettet, samt at det gis et sammendrag av prioriteringer og omdisponeringer i forhold til sist vedtatte årsbudsjett og økonomiplan. Dvs.: nasjonaløkonomiske rammebetingelser i stats- og nasjonalbudsjett økonomiske rammebetingelser forutsetninger i fylkesrådets budsjettforslag mht. prisvekst, lønnsvekst, inntektsforutsetninger m.m. endringer i forhold til vedtatt økonomiplan mht. rammebetingelser, inntektsforutsetninger og prioriteringer sammendrag av forslagene i årsbudsjettet, dvs. utgifter/inntekter fordelt på type samt sektor Sektorkommentarene er for hver sektor delt inn i én del som tar for seg de økonomiske rammer og omprioriteringer, og én del som består av handlingsplan for budsjettåret fordelt på de enkelte formål/virksomhetsområder. Kommentarene vil i liten grad beskrive den enkelte institusjon, men være et sammendrag av samtlige institusjoner hva angår aktivitet og økonomiske konsekvenser for de enkelte formål. Den økonomiske delen består av oversikt over: endringer i budsjettrammen i forhold til sist vedtatte budsjett omprioriteringer i forhold til sist vedtatte budsjett sammenstilt med vedtatte omprioriteringer i økonomiplanen fordeling av utgifter og inntekter pr. formål Handlingsplanen beskriver for hvert formål/virksomhetsområde:

13 Ver.0.00 Side: 13 av hvilke tjenester som skal produseres og formålet med de ønsket effekt av tjenesten innholdet i tjenesten mengde som skal produseres samt dekningsgrad og tilgjengelighet standard/kvalitet på tjenesten målgrupper for tjenesten utgifter forbundet med tjenesten, totalt og pr. enhet hvordan tjenesten skal produseres, og av hvem For å gi et godt bilde av forslagene i budsjettet og være et tilfredsstillende grunnlag for politisk vurdering og beslutning, skal alle økonomiske og aktivitetsmessige data sammenstilles med sist avlagte regnskap/resultat samt sist vedtatte budsjett. Videre skal realendring i forhold til sist vedtatte budsjett framgå. Tallbudsjettet er en tallmessig oppstilling av utgifter og inntekter knyttet til gjennomføringen av planlagt aktivitet. Tallbudsjettet stilles opp på samme måte som regnskapet, og splittes opp på kostnads- og inntektsarter samt kostnadssted. Utarbeidelse av årsbudsjettet er en omfattende prosess hvor samtlige fylkeskommunale enheter og institusjoner er involvert. Arbeidet består av detaljkalkulering av den aktivitet m.v. som ble vedtatt i økonomiplanen, og utarbeidelse av konkrete handlingsplaner for utførelse av denne aktiviteten. De tjenesteproduserende enhetene har en svært sentral rolle i budsjettarbeidet ved at det meste av detaljplanlegging og kalkulering foretas i disse enhetene. Fylkesrådets oppgave er å fastsette rammer og rammebetingelser for institusjonenes budsjettarbeid, planlegging og styring av budsjettprosessen og utarbeidelse av et samlet og totalt budsjettforslag som forelegges fylkestinget for behandling. Årsbudsjettprosessen Arbeidet med årsbudsjettet starter senest opp når økonomiplanen er vedtatt i juni. Etter fylkestingets behandling oppdateres så vel de ulike økonomiske rammer som aktivitetskravene. Oppfølgingen og informasjonen til den ytre virksomhet håndteres av de tilsynsansvarlige som kommuniserer ut konkrete rammer og aktivitetskrav til den enkelte anvisningsansvarlige. Dette innebærer at de tilsynsansvarlige innenfor sitt ansvarsområde skal planlegge og styre den sektorvise budsjettprosessen. Når de konkrete rammene er kjent og fordelt, foretas det en konkret driftsplanlegging i den enkelte institusjon i forhold til de økonomiske rammer som foreligger. Dersom det skulle vise seg at det ikke er samsvar mellom økonomiske rammer og planlagt aktivitet skal den tilsynsansvarlige i samarbeid med de berørte institusjoner gå gjennom forutsetningene for å finne årsaken til at det er oppstått avvik. Dersom det viser seg umulig å gjennomføre den aktiviteten som

14 Ver.0.00 Side: 14 av var forutsatt i økonomiplanen innenfor de tildelte økonomiske rammer, må det undersøkes om oppgavene kan løses på en annen måte. Det er den tilsynsansvarliges plikt å sørge for at det er samsvar mellom de økonomiske rammer som den enkelte anvisningsansvarlige tildeles, og de krav til aktivitet og kvalitet som stilles til ham. Hvis en til slutt ikke lykkes i å lage realistiske planer innenfor rammen, skal den tilsynsansvarlige avklare om rammen kan økes eller om kravet til aktivitet skal reduseres. Den tilsynsansvarlige skal samtidig påse at det er samsvar mellom de investeringer som skal foretas i budsjettåret, og det driftsnivået det legges opp til i budsjettet. I begynnelsen av september skal de enkelte fagrådene fremlegge en statusrapport til fylkesråden for økonomi hvor det orienteres om: oppfølging av økonomiplanen arbeidet og fremdriften i institusjonenes budsjett hvilke tiltak som settes i verk for å realisere fylkestingets krav hvilken aktivitet som vil kunne realiseres økonomisk status pr. dato (salderingsproblem) tilstanden til realkapitalen tilstanden og status til personellet I hele perioden fra økonomiplanen er vedtatt til endelig budsjett foreligger foretas det en kontinuerlig oppdatering av de økonomiske rammer basert på kunnskap om endringer i ytre og indre rammebetingelser (f.eks. endringer i statlige særtilskott, endringer i egengenererte inntekter, endringer i satsene for arbeidsgiveravgift, pensjonspremier, lønnsoppgjør m.m.). Medio september orienteres fylkesrådet om budsjettarbeidet så langt, med spesiell vekt på oppfølgingen av økonomiplanen. Innen 1. oktober skal fylkesrådene levere inn sektorkommentarer inkl. aktivitetskrav til fylkesråden for økonomi. Det skal nå foreligge et komplett og saldert budsjett for hele fylkeskommunen basert på prioriteringene i økonomiplanen og oppdatert med kjente endringer i ytre og indre rammebetingelser. I begynnelsen av oktober foreligger Statsbudsjettet. Etter at fylkesrådet sammen med administrasjonen har gjennomgått Statsbudsjettet, oppdateres de enkelte rammene for funksjonsendringer og endringer i finansiering (spesielt endringer mellom rammetilskott og øremerket bevilgning). Når Statsbudsjettet foreligger, kjenner fylkeskommunen de endelige størrelser på de "frie" inntekter (skatt og rammetilskott). Dersom det er samsvar mellom forutsetningene i økonomiplanen og Statsbudsjettet, innebærer dette i realiteten at budsjettet er klart. Dersom det er avvik mellom Statsbudsjettet og de forutsetningene som lå i økonomiplanen, vil en på dette stadiet i prosessen tas stilling til hva som skal gjøres. Dersom avviket ikke er for stort, vil det ikke få konsekvenser for aktiviteten og institusjonenes rammer.

15 Ver.0.00 Side: 15 av Mer- eller mindreinntekter vil bli saldert mot de deler av budsjettet hvor ansvaret ligger sentralt. Hvis derimot inntektsavvikene er store (særlig hvis inntektene er betydelig mindre enn forutsatt) vil det bli nødvendig å foreta endringer i rammene til den ytre virksomhet, de tjenesteytende institusjoner. Når budsjettet er saldert, foretas en teknisk oppdatering (simulering) av budsjettet i nytt pris- og lønnsnivå. På dette tidspunktet skal forslaget som foreligger være en konkret oppfølging av de politiske prioriteringer som er gjort i økonomiplanen, med mindre det tidligere i prosessen har vist seg ikke å være samsvar mellom de økonomiske rammer til enkeltinstitusjoner og aktivitetskrav de er pålagt, eller at konsekvensene av Statsbudsjettet er så store at det må få konsekvenser for innholdet i budsjettforslaget. I så fall vil budsjettforslaget inneholde nye/endrede tiltak i forhold til økonomiplanen. Når "arbeidsdokumentet" er ferdig i slutten av oktober, fullfører fylkesrådet behandlingen av selve budsjettforslaget. Fylkesrådet vil i større eller mindre grad foreta politiske endringer i budsjettforslaget før de sender sin innstilling til fylkestinget. Normalt vil ikke fylkesrådet gjøre særlige store endringer i budsjettet på dette tidspunktet, noe som i hovedsak skyldes to ting: politikken utformes i økonomiplanen og ikke i årsbudsjettet budsjettforslaget er en oppfølging av fylkestingets vedtatte økonomiplan, med andre ord ikke et nytt forslag, men en oppfølging av et fylkestingsvedtak. Når budsjettet er vedtatt av fylkestinget i desember, er endelige rammer og aktivitetskrav fastlagt. Nå er det den enkelte anvisningsansvarliges (institusjonsleders) ansvar å realisere aktiviteten innenfor vedtatt budsjettramme. ENDRINGER I VEDTATT ÅRSBUDSJETT Generelt om budsjettreguleringer Budsjettet blir de enkelte virksomheters ressursramme. Ingen har anledning til å disponere mer ressurser enn man er tildelt gjennom den forutgående politiske beslutningsprosessen. Ved gjennomføring av planlagte tiltak, måles/registreres ressursforbruket i regnskapet. For å styre den samlede fylkeskommunale virksomhet, måles faktisk ressursforbruk mot budsjettert ressursforbruk. Eventuelle avvik kan skyldes at: produksjon ikke er gjennomført i henhold til plan ressursforbruk er forskjellig fra plan/kalkyle Budsjettreguleringer skal begrenses til å omfatte vedtatte

16 Ver.0.00 Side: 16 av produksjonsendringer. Det er av avgjørende betydning for kvaliteten på avviksanalysene og bruken av regnskapet som styringsverktøy at dette prinsippet gjennomføres 100 %. Med vedtatte produksjonsendringer forstås også fordeling av fellesposter som i utgangspunktet budsjetteres sentralt, men fordeles i budsjettåret. Typiske eksempler er fordeling av midler til lønnsoppgjør og teknisk undervisningsutstyr. Man kan skille mellom to hovedtyper av budsjettreguleringer: Regulering av budsjettramme Regulering av detaljbudsjett Regulering av budsjettramme blir foretatt når det er endringer i den planlagte aktiviteten, eller endringer i rammebetingelsene. Alle slike endringer behandles av Fylkestinget, eller i henhold til delegasjonsreglement for myndighet fra fylkestinget (FT-sak 111/12). All regulering av budsjettramme foregår sentralt. Regulering av detaljbudsjettet blir foretatt når det er endringer i produksjonen av teknisk eller organisatorisk art. Slike endringer behandles administrativt ved etaten/institusjonen. Det finnes to måter å endre detaljbudsjettet på. rammeøkning, dvs. etaten/institusjonen har fått sin ramme økt fra sentralt hold omfordeling mellom konti, uten at drifts- og inntektsramme økes Budsjettregulering av rammeendringer Endring av planlagt aktivitet skal alltid behandles av Fylkestinget, eller i henhold til delegasjonsreglement for myndighet fra fylkestinget (FT-sak 111/12). Den vanligste formen for rammeendring er når det i utgangspunktet er budsjettert midler på en sentral konto, som skal viderefordeles til etatene/institusjonene. Et eksempel er fordeling av lønnsoppgjøret. først foreligger et vedtak fra fylkesrådet aksept av forhandlingsresultatet ved lønnforhandlingene rammen sentralt reduseres (man har nå fått frigitt midler til fordeling) rammen til etatene/institusjonene økes det gis skriftlig beskjed om at budsjettreguleringen er foretatt sektorene har fått rammen økt og deltaljregulerer videre til institusjonene all annen detaljregulering foretas av økonomiavdelingen Budsjettregulering innenfor uendret ramme Endring av detaljbudsjett som ikke medfører endret aktivitet behandles administrativt. Omfordeling som innebærer endret aktivitet innenfor en institusjon skal behandles politisk, jfr. Reglement for delegert budsjettfullmakt som er omtalt i

17 Ver.0.00 Side: 17 av håndbokens kap Budsjettendringene må være balansert, dvs. at reduksjonene må være like store som økningene. Rammene blir ikke berørt ved detaljregulering. Hjemmel Etatene/institusjonene er selv ansvarlig for at reguleringer som foretas, faktisk er hjemlet i delegasjonsreglement for myndighet fra fylkestinget (FT-sak 111/12). Alle budsjettreguleringer skal dokumenteres på eget skjema, der følgende skal fremgå: hjemmel for reguleringen (vedtak eller delegert budsjettmyndighet) hvem som har godkjent reguleringen kvittering og dato for innlegging Alle skjema med nødvendig underdokumentasjon nummereres fortløpende og lagres i egen mappe på tilsvarende måte som øvrige regnskapsbilag. Det må etableres krysshenvisning med bilagsnummer mellom budsjettregister og dokumentasjon. Ved henvendelse fra økonomiavdelingen eller revisjon skal det framlegges dokumentasjon for alle budsjettreguleringer som er foretatt ved institusjonen. Denne dokumentasjonen skal oppbevares i 2 år ut over det gjeldende budsjettår. LØPENDE RESULTATVURDERING OG RAPPORTERING Evalueringsprosessen Innsamling og bearbeiding av økonomiske og aktivitetsmessige data er en kontinuerlig prosess som foregår hele året. Resultatmåling og rapportering er sentrale elementer og en forutsetning for praktisering av rammestyringsmodellen. Dette har sammenheng med at rammestyring innebærer utstrakt delegering av ansvar og myndighet til de tjenesteproduserende enhetene. Detaljkunnskap og oversikt vedrørende aktivitets- og budsjettgjennomføring vil av den grunn i hovedsak forefinnes på dette nivået, og det påligger anvisningsansvarlige å rapportere videre oppover i organisasjonen. Nedenfor går vi først gjennom de ulike typene rapportering som praktiseres i fylkeskommunen. Deretter behandles krav til innhold i rapportene. Administrativ rapportering Rapportering er en plikt som følger av delegert myndighet. Rapporteringen fra anvisningsansvarlig til tilsynsansvarlig bør normalt skjer hver måned. Det er opp til den tilsynsansvarligelige å vurdere hvor ofte rapportering bør skje. I noen tilfeller kan det være slik at noen anvisningsansvarlige bør rapportere hver måned, mens andre anvisningsansvarlige kan sende rapport for eksempel hvert kvartal. Tilsynsansvarlige fastsetter krav til innhold og

18 Ver.0.00 Side: 18 av tidsfrister ut fra hva hun/han anser nødvendig for å ivareta sitt tilsynsansvar. Kravene bør i hovedsak være i samsvar med hva som er skissert under avsnittet krav til innhold i rapportene. Den som har fått delegert anvisningsmyndighet plikter bl.a. å: holde budsjettrammen realisere vedtatt aktivitetsnivå holde seg orientert om ressursforbruk og aktivitetsnivå ha gode rutiner mht. styring og intern kontroll jevnlig rapportere til tilsynsansvarlig om aktivitets- og budsjettgjennomføring i hht. vedtatte planer/budsjett Jfr. forøvrig kap. 3.1 vedrørende delegering av anvisningsmyndighet. Tilsynsansvarlig (etatsjef) er tillagt ansvar for oppfølging av at delegerte fullmakter ivaretas som forutsatt og på en tilfredsstillende måte. For å kunne ivareta denne oppfølgingen, har tilsynsansvarlige behov for jevnlig rapportering og resultatvurdering. Anvisningsansvarlige er selv ansvarlige for å legge opp interne rapporteringsrutiner for sin institusjon ut fra hva som anses nødvendig med hensyn til intern styring og kontroll. Det bør legges opp til regelmessig rapportering også internt, og kravene må settes ut fra de behov ledelsen har. Kravene må være slik at de gir nødvendig informasjon til å utarbeide tilfredsstillende økonomirapporter til tilsynsansvarlige. Krav til innhold i rapportene Rapportene fra budsjettansvarlige til tilsynsansvarlig skal, for de enkelte formål/virksomhetsområder institusjonen driver, inneholde følgende: ressursforbruk i forhold til budsjett for perioden og totalt for året realisert aktivitet i forhold til vedtatt plan/budsjett for perioden og totalt for året prognoser for ressursforbruk for året som helhet prognoser for aktivitetsnivå for året som helhet angivelse av oppstått/prognostisert avvik (positivt og negativt) mht. ressursforbruk og aktivitetsnivå hittil i år. og for året totalt angivelse av evt. andre avvik fra vedtatt plan/budsjett, f.eks. mht. realisering av fastsatt standard/kvalitetsnivå, realisering av føringer i budsjettet, f.eks. krav til omstilling og effektivisering m.v. Dersom regnskapet eller prognosene for ressursforbruk og aktivitetsnivå viser at det styres mot avvik i forhold til vedtatt plan/budsjett, skal rapportene inneholde: opplysninger om hvilke tiltak som er, eller vil bli iverksatt for å realisere vedtatt aktivitetsnivå innenfor gjeldende budsjettrammer hvilken effekt de enkelte tiltakene antas å ha

19 Ver.0.00 Side: 19 av hvilke konsekvenser tiltakene evt. vil gi Delegerte fullmakter setter som absolutt krav at budsjettet overholdes og aktiviteten gjennomføres som planlagt. Dette innebærer videre at budsjettansvarlige plikter å levere økonomirapporter i balanse, dvs. at det ved avvik skal oppgis (og iverksettes) tiltak med en effekt tilsvarende avviket. Dersom nødvendige tiltak for å sikre planlagt aktivitetsgjennomføring eller budsjettbalanse går utover de fullmakter som er delegert (jfr. reglement for delegert budsjettfullmakt), må rapporten til tilsynsansvarlig inneholde opplysninger om dette slik at fylkesrådet kan ta stilling til evt. forslag til endringer i vedtatt handlingsplan. Slike forslag fremmes fortrinnsvis gjennom tertialrapportene til fylkestingets juni- og oktobersamling. Månedlig innsamling og registrering av data rapport til fylkesrådet Den enkelte tilsynsansvarlige skal hver måned foreta en evaluering av den økonomiske og aktivitetsmessige fremdrift i de enkelte institusjoner og i sektoren samlet, og rapportere sin vurdering og handlingsplan videre til økonomiavdelingen. Med bakgrunn i de tilsynsansvarliges rapporter og egne vurderinger, skal økonomiavdelingen på vegne av fylkesråden for økonomi utarbeide en månedlig rapport til fylkesrådet. Etter at saken er behandlet av fylkesrådet vil det bli gitt tilbakemelding om eventuelle kursendringer og handlingsplaner for å oppfylle fylkestingets krav innenfor tildelt ressursramme. Rapportering til fylkestinget Fylkesrådet framlegger rapport til fylkestinget etter 1. og 2. tertial. Formålet med denne er å: orientere om ressursforbruk og aktivitetsgjennomføring i forhold til plan/budsjett orientere om planlagte og iverksatte tiltak for å rette opp evt. avvik framlegge forslag til endring av budsjett/handlingsplan dersom dette anses nødvendig ut fra endrede forutsetninger, endrede prioriteringer, oppståtte avvik som krever tiltak ut over hva som kan foretas i hht. delegert budsjettfullmakt m.v. I forbindelse med tertialrapportering til fylkestinget, kreves utvidet rapportering fra de tilsynsansvarlige pr. april og august måned. Bl.a. skal evt. forslag til budsjettreguleringer/ endringer i handlingsplanen for å sikre budsjettbalanse og realisering av planlagt aktivitet i året medtas. Månedsrapportene sammen med utvikling i sentrale inntektsforutsetninger og fellesutgifter, danner grunnlag for utarbeiding av månedlig økonomirapport for fylkeskommunens totaløkonomi og samlet budsjett- og aktivitetsgjennomføring. Denne utarbeides for fylkesrådsleder, som legger den fram for fylkesrådet til orientering og gjennomgang før den forelegges fylkestinge

20 Ver.0.00 Side: 20 av REGNSKAPET Regnskapet er en oppstilling over utgifter og inntekter slik de faktisk har påløpt, og gir et økonomisk (regnskapsmessig) resultat. Mens budsjettet er en plan for ressursbruk totalt for fylkeskommunen og knyttet til de enkelte institusjoner, formål og aktiviteter, er regnskapet stedet hvor man fører de utgifter og inntekter som reelt har oppstått i året. Regnskapsåret følger kalenderåret, og siste frist for regnskapsavslutning for fylkeskommunen som helhet er 15. februar året etter. Da blir regnskapet overlevert revisjonen. Regnskapet blir videre, sammen med revisjonsberetningen, framlagt for fylkestinget av fylkestingets Kontrollkomite. Kontrollkomiteen lager en uttalelse til fylkestinget og fylkesrådet lager innstillingen. Formålet med regnskapet Regnskapet har flere funksjoner, både i løpet av budsjettåret, og som sluttdokument når året er omme. Disse kan oppsummeres til: kontroll av og styring med at budsjettet overholdes kontroll av at midlene brukes i samsvar med de forutsetninger og intensjoner som ligger i det budsjett som fylkestinget har vedtatt, både totalt og innenfor de enkelte formål hjelpemiddel til å sikre gjennomføring av virksomheten på en effektiv og økonomisk forsvarlig måte gi beslutningsgrunnlag for bedre økonomistyring, både for fylkeskommunen som helhet, og for de enkelte sektorer/institusjoner/avdelinger grunnlagsmateriale for utarbeiding av analyser av eksisterende og framtidig virksomhet, bl.a. forholdet mellom ressursforbruk og resultater (KOSTRA) bakgrunnsmateriale for utarbeiding av planer og budsjetter (trekke lærdom til framtidige handlinger) Regnskapet skal videre vise hvilke beholdninger og verdier som skal være tilstede, og gi grunnlag for å kontrollere dette. Regnskapet skal også være et hjelpemiddel for å kontrollere at det ikke oppstår tap for fylkeskommunen ved tilsiktede eller utilsiktede feil og forsømmelser, ved uærlighet eller andre straffbare handlinger. Brukere av regnskapsinformasjon (målgrupper) Regnskapet inngår som et ledd i det informasjonssystem som trenges for å styre de enkelte sektorer, formål, institusjoner, avdelinger, prosjekt eller tiltak/program. Regnskapet vil derfor være viktig for alle deler av fylkeskommunen, spesielt for ledere med budsjettansvar og økonomimedarbeidere. De mest sentrale målgruppene er fylkestinget som bevilgende myndighet, fylkesrådet og administrasjonen (fylkesadministrasjonen og de tjenesteproduserende enhetene).

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune

Økonomireglement for Mandal kommune Vedtatt av Mandal bystyre : 13.12.2012, justert av Bystyret 22.05.2014 sak 83/14 Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer...

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

Kap 3 - Delegering av ansvar og myndighet

Kap 3 - Delegering av ansvar og myndighet Kap 3 - Delegering av ansvar og ID ØK.F.4.2.3 Versjon 0.00 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert Ernst Opdalshei Godkjent Side 1 av13 Formål Omfang Ansvar Handling Gi

Detaljer

Budsjettreglement for Drammen kommune

Budsjettreglement for Drammen kommune Budsjettreglement for Drammen kommune Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.2015 1. Budsjettreglement omfang og formål 1.1. Hensikten med reglementet Budsjettreglementet fastlegger de overordnede prinsippene

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Plan- og bygningslovens bestemmelser om kommuneplanlegging

Plan- og bygningslovens bestemmelser om kommuneplanlegging Plan- og bygningslovens bestemmelser om kommuneplanlegging Kap. VI. Kommuneplanlegging. 20-1. Kommunalplanlegging 20-2. Organisering av kommuneplanarbeidet 20-3. Interkommunalt plansamarbeid 20-4. Arealdelen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Arkivsaksnr.: 14/1667-2 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Hva kan gå galt ved budsjettering

Hva kan gå galt ved budsjettering Hva kan gå galt ved budsjettering Noen erfaringer fra revisor Økonomiforum Troms 25.-26. september 2013 1 Årsbudsjettskjema, Noter, Redegjørelser eller Økonomisk oversikt mangler eller er ikke i samsvar

Detaljer

RUNDSKRIV Nr.: 1/2010

RUNDSKRIV Nr.: 1/2010 RUNDSKRIV Nr.: 1/2010 Fra: Rådmannen Dato: 04.01.2010 Til: Kopi: Enhetsledere og rådmannens stab. Kommunestyret, formannskapet, utvalgene. PLANRUNDSKRIV FOR 2010 Dette rundskrivet gir oversikt over planlagte

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 Fra: Rådmannen Dato: 07.01.2015 Til: Kopi: Enhetsledere og rådmannens stab. Kommunestyret, formannskapet, utvalgene. PLANRUNDSKRIV FOR 2015 Dette rundskrivet gir oversikt over planlagte

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus F 2 (3.etg.) Tirsdag 20.04.2010 kl. 12.00 Se vedlagte saksliste

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Økonomireglement for Folldal kommune ØKONOMI- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

Økonomireglement for Folldal kommune ØKONOMI- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE ØKONOMI- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE Vedtatt K-sak 50/14, 11.12.2014 side1 av 10 KAP. 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 1 Formål 3 2 Hjemmel 3 KAP. 2: KOMMUNENS PLAN- OG RAPPORTERINGSSYSTEM 3 3 Økonomiplan 3

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomireglement for Sandnes kommune

Økonomireglement for Sandnes kommune Økonomireglement for Sandnes kommune Vedtatt av Sandnes bystyre 11.02.2014 (BSAK 12/14) Gjeldende fra regnskapsåret 2014 1. INNLEDNING Sandnes kommune skal være en handlekraftig og langsiktig forvalter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

VEILEDER INVESTERINGSREGNSKAPET

VEILEDER INVESTERINGSREGNSKAPET VEILEDER INVESTERINGSREGNSKAPET Ingvar Linde Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS BUDSJETTERING OG REKNESKAPSFØRING AV INVESTERINGAR Utkast

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU)

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret iforeningen GKRS27.09.2011 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven

Detaljer

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet Budsjettfullmakter innenfor rammeområde Bystyret Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet a. Budsjettvedtak og viderefordeling av rammer Forretningsutvalget har fullmakt til å viderefordele vedtatt budsjettramme

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

ROBEK-nettverk IV. Oppstartssamling Gardermoen 10.-11.03.2015. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

ROBEK-nettverk IV. Oppstartssamling Gardermoen 10.-11.03.2015. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ROBEK-nettverk IV Oppstartssamling Gardermoen 10.-11.03.2015 Fylkesmannen sine refleksjoner om ROBEK, og forventninger til kommunene Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Marit Lunde

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel.

ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel. 3 ØKONOMISTYRING 3.1 Ansvar og rutiner ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel. Budsjettansvarlig - kan disponere budsjetterte midler på sitt ansvarsområde

Detaljer

3. REGNSKAP. Side nr: Sist revidert: Revisjonsansvarlig: 1 12.06.2006 Regnskapssjef. 3.1. Regulerende bestemmelser

3. REGNSKAP. Side nr: Sist revidert: Revisjonsansvarlig: 1 12.06.2006 Regnskapssjef. 3.1. Regulerende bestemmelser 1 3. REGNSKAP 3.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, 48-49 Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 15. desember 2000

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 14.05.2014 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Arne Steingrimsen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/1570

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Arne Steingrimsen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/1570 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Arne Steingrimsen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/1570 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapets innstilling til kommunestyrevedtak: 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE Vedtatt av Inderøy kommunestyre 22.06.09 1 Innholdsfortegnelse 1. Lovgrunnlag side 3 2. Formål økonomireglement side 3 3. Planlegging og budsjettering side 4 4. Budsjettoppfølgning,

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hønefoss krisesenter 1 Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Økonomihåndbok for seksjoner og foreninger i Norges juristforbund. Versjon Dato Endring Av 1.0 26.08.2013 Utkast til 2.

Økonomihåndbok for seksjoner og foreninger i Norges juristforbund. Versjon Dato Endring Av 1.0 26.08.2013 Utkast til 2. Økonomihåndbok for seksjoner og foreninger i Norges juristforbund Versjon Dato Endring Av 1.0 26.08.2013 Utkast til 2. versjon msh Godkjent av hovedstyret i JF 26.08.2013 Innholdsfortegnelse Hensikten

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer