Lunner kommune ÅRSMELDING 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lunner kommune ÅRSMELDING 2011"

Transkript

1 Lunner kommune ÅRSMELDING 2011 Rådmannen, 31. mars

2 INNHOLDSFORTEGNELSE LESEVEILEDNING RÅDMANNENS VURDERING AV ÅRET SAMFUNNSUTVIKLING Måloppnåelse Tilbakemelding på strategiske valg Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering Regnskap pr. funksjon KOMMUNEORGANISASJON Måloppnåelse Tilbakemelding på strategiske valg Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering Regnskap pr. funksjon KULTUR Måloppnåelse Tilbakemelding på strategiske valg Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering Regnskap pr. funksjon OPPVEKST Måloppnåelse Tilbakemelding på strategiske valg Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering Regnskap pr. funksjon OMSORG Måloppnåelse Tilbakemelding på strategiske valg Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering Regnskap pr. funksjon

3 7 TEKNISK Måloppnåelse Tilbakemelding på strategiske valg Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering Regnskap pr. funksjon SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING Status finans Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering Regnskap pr. funksjon ÅRSBERETNING Økonomisk stilling og resultat av virksomheten samt andre vesentlige forhold Økonomisk utvikling Statlige styringssignaler og utvikling i rammebetingelser Forhold av betydning for økonomisk utvikling, vesentlig og sentral økonomisk informasjon Vesentlig avvik mellom driftsbudsjettet og driftsregnskapet Investeringsregnskapet Likestilling Miljø Arbeidsmiljø Interkommunalt samarbeid REGNSKAP ØVRIG INFORMASJON Status utviklingsprosjekter Sluttregnskap per prosjekt Samletabell VEDLEGG 1 Årsberetning for Gavestyret LOS VEDLEGG 2 Årsmelding for Eldrerådet

4 VEDLEGG 3 Årsmelding Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne VEDLEGG 4 Arbeidsmiljøutvalget s årsrapport VEDLEGG 5 Regionrådets årsmelding

5 LESEVEILEDNING Som tidligere år vil dette dokumentet bli lagt ut på kommunens hjemmeside, slik at innbyggere og andre interesserte kan få innsikt i Lunner kommunes drift og prioriteringer. Kapittel 1 er Rådmannens innledning som er en overordnet og meget kortfattet vurdering av Lunner kommune gjennom året. Kapittel 2 7 er bygget opp i tråd med inndelingen i de ulike kommunedelplanene; samfunnsutvikling, kommuneorganisasjon, kultur, oppvekst, omsorg og teknisk. Her rapporteres det måloppnåelse i forhold til målsettinger vedtatt i kommunedelplanene/handlingsprogrammet. Det tilbakemeldes også i forhold til vedtatte strategiske valg og tiltak fra disse dokumentene. I tillegg rapporteres KOSTRA-tall og økonomi. Kapittel 8 omhandler skatt og rammetilskudd. Kapittel 9 inneholder årsberetningen. Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom året. Her skal viktige hendelser tas inn sammen med en vurdering av den økonomiske stilling og resultat gjennom året. Årsberetningen er ment å være utfyllende i forhold til informasjon som fremkommer i årsregnskapet. Kommunens fortolkning av statlige styringssignaler og forventet utvikling i rammebetingelser omtales i årsberetningen. Dette er særlig aktuelt i forhold til økonomiplanen. Kapittel 10 inneholder regnskap med tilhørende noter. Forhold som påpekes i note kan beskrives nærmere i årsberetningen. Kapittel 11 inneholder øvrig informasjon. Se innholdsfortegnelsen for en nærmere spesifisering av dette. Eldrerådets årsmelding, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes årsmelding, Regionsrådets åsmelding og årsberetning fra gavestyret ved Lunner sykehjem er vedlegg til Årsmeldingen. 5

6 1 RÅDMANNENS VURDERING AV ÅRET Kjære leser 2011 har i hovedsak vært et stabilt år. Aktiviteten har for de fleste tjenesteområder vært tilsvarende budsjettet. Hovedutfordringen har vært knyttet til økt etterspørsel etter tjenester innen pleie og omsorg og særdeleshet hjemmebasert pleie. Sykefraværet er rimelig stabilt, 8,4 % i 2010 og 8,4 % i Fra timer etter at Utøyatragedien var et faktum ble tjenestesteder i Lunner kommune involvert. Leder av kriseteamet møtte på Sundvollen før midnatt 22. etter anmodning om hjelp fra Hole - uten at kommunen på det tidspunktet var direkte involvert og det ikke forelå opplysninger om at innbyggere i Lunner var rammet. I 06-tida 23. orienterte leder øvrige kriseteammedlemmer som stilte opp på Sundvollen hotell tidlig lørdag 23. for å bistå medlemmene fra Norsk folkehjelp som hadde vært på Utøya. Oppfølging av disse og familiene deres ved forskjellige møteplasser (helsestasjonen, Bergosenteret og hjemme hos berørte) med praktisk bistand og samtaler. Det var tett oppfølging av familien til den omkomne hver dag den første tiden (flere uker) fra helsesøster og personell fra psykisk helse. Mange andre aktiviteter i Familie og oppvekst måtte settes på vent. Lunner kommune har avventet utfallet av anke på en erstatningssak innen barnevern. Kommunen ble i Høyesterett gitt medhold i anke og dommen fra Gjøvik tingrett som entydig var i Lunner kommunes favør ble gjort rettskraftig. I 2011 var det stor aktiviet innen arealforvaltningen knyttet til byggesøknader og store reguleringsplanarbeider som Bislingen, Rv4 og Sagparken. I tillegg startet kommunen opp arbeidet med ny kommuneplan. Gjennom 2011 har det fortsatt vært en jevn økning av antall besøk hjemmetjenesten skal betjene pr uke. Antallet har økt fra omlag 200 besøk i vårhalvåret til omlag 220 ved utgangen av året. Det ble gitt en tilleggsbevilgning på kr 2 mill for annet halvår som har avhjulpet situasjonen noe. For institusjonsplassene på Los har det vært et markant økt trykk i Lettplassene med lav bemanning har gjennom året vært belagt av somatiske langtidspasienter. Situasjonen høsten 2011 har vært slik at det har vært et overbelegg på 2 til 3 pasienter, i tillegg til dette har det vært nødvendig å kjøpe plasser ved Søster Ninas sykehjem i Østre Jevnaker. Det er utviklet et nytt verktøy som måler tjenestemengde og som forklarer utviklingen innen pleie og omsorgsbehovet. Dette verktøyet vil være nyttig mht dimensjonering av Hjemmetjenester og Institusjonsplasser i fremtiden. Innenfor Tilrettelagte tjenester har man i 2011 fått på plass et avslatningstilbud som er tilgjengelig hele året, i motsetning til tidligere hvor dette var stengt blant annet i helg og høytidsdager. Brukerne av dagtilbudet har fått mer stabilitet, ved at det nå er noe fast personell ved dagtilbudene. Det har vært et økende behov blant kommunens innbyggere å få på plass Individuell plan, og mange av disse har behov for et tilbud om Varig tilrettelagt arbeid. Hovedfokus for skolene har i 2011 fortsatt vært utviklingsprosjektet "Læringsmiljø Hadeland". Fra høsten 2011 har temaet vært elevvurdering under overskriften "Vurdering for læring i et godt læringsmiljø". Systematisk og god tibakemelding til elevene på hvor de står og hvordan de kan komme videre, står sentralt. Effekten av systemet med leseveiledere på skolene synes etterhvert godt på småskoletrinnet og begynner også å vises oppover i trinnene. Det 6

7 er økt tilflytting av fremmedspråklige elever både gjennom bosetting av flyktninger og arbeidsinnvandring. Utfordringen er å gi disse elevene gode norskkunnskaper så raskt som mulig. Det er derfor startet et arbeid med utprøving av egen innføringsklasse ved Lunner barneskole for å oppnå dette. Voksenopplæringen opplever fortsatt økende aktivitet, noe som blant annet kommer som følge av vedtak om økt bosetting av flyktninger. Ved utgangen av året var det mellom 170 og 180 elever som fikk sin undervisning ved skolen. Prognosene viser en fortsatt vekst frem mot mellom 200 og 220 elever i I august 2011 ble det innført 2 årig grunnskolenivå med formål om at flere av elevene skal oppnå et bedre grunnlag før videreutdanning og evt jobb. Innen barnehagesektoren er det er godt fokus på tidlig innsats på alle nivåer. Både inn språk og begrepslære samt sosisale og fysiske ferdigheter er det viktig at vi klarer å gi alle barn det beste utgangspunkt. Barnehageteamet har vært i drift i 2,5 år nå og vi begynner å se klare resultater av denne innsatsen som retter seg inn mot enkeltvedtak samt med språk og begrepsforståelse generelt. I august 2011 ble nybygget ved Eventyrskogen barnehage tatt i bruk. Dette ga 25 nye barnehageplasser. Disse plassene gjorde at kommunen nådde full barnehagedekning ved opptaket for Gamleskolen barnehage har fått oppgradert sitt uteareal samt at påbygget som ble påbegynt i 2010 ble ferdigstilt i Barneverntjenesten fikk i 2011 statlige midler til opprettelse av en 100 % fagstilling fra 1.april. Økningen har ført til en nedgang i avvik fra 2010 til Barneverntjenesten har hatt god nytte av stillingen i et år med økning av både omsorgsovertakelser og plasseringer. Barneverntjenesten har også hatt en økning i saker som er blitt fremmet for Fylkesnemnda for barnevern og sosialesaker. Flyktningkontoret bosatte i flyktninger i Lunner, hvilket betyr at det er bosatt i henhold til vedtak. I tillegg er det bosatt 5 mindreårige flyktninger i bofellesskap. Boligmarkedet er stramt men bosetting har latt seg løse på en god møte gjennom året. Det har vært brukbar tilgang på leiemarkedet i aksen Roa, Grua, Harestua. Videre skal det arbeides med forslag til en bosettingsplan som sikrer og ivaretar bosetting under ulike situasjoner i boligmarkedet. Høsten 2010 ble det vedtatt en økning i mottak av flyktninger, 27 i 2011, 29 i 2012 og 31 i Dette vil utfordre både bosetting i tillegg til at antall elever i Voksenopplæringen vil vokse. Lunner Frivilligsentral ble igangsatt høsten Sentralen har kontor på Bergosenteret. Offisiell åpning av sentralen var 18. januar Responsen så langt har vært veldig positiv. Innen teknisk område skjedde det en større administrativ sammenslåing dette året. Fra 1 mai ble Eiendomsavdelingen og Teknisk drift sammenslått til et nytt tjenestested under navnet Eiendom og Infrastruktur. Det nye er organisert slik at de totale ressurser innenfor området utnyttes bedre. Av større prosjekter kan nevnes at det nye renseanlegget på Harestua ble ferdigstilt i løpet av året. Det betyr at alt avløp fra Grua og Harestua renses samlet på et sted i et nytt og forskriftsmessig anlegg. Renseanlegget er bygget med en kapasitet til å ta mot utbyggingen på Harestua senter med både boliger og senter. I 2011 er det også gjennomført tiltak mht trafikksikkerhet. Gangvegen mellom Kalvsjø og Heimly er det største prosjektet i denne sammenheng. Lunner kommune gjennomførte i 2011 et tjenesteovergripende utviklingsprogram LEA`N I LUNNER! Målet med programmet er å oppnå kvalitetsforbedring for å oppnå rom for 7

8 det vi vil, bedret brukeropplevelse og engasjerte verdipraktiserende fornøyde medarbeidere. I 2011 ble programmet forankret gjennom to ledersamlinger hvor det deltok 75 ledere, rådgivere og andre ressurspersoner fra kommuneorganisasjonen. KS-K ble engasjert til å utdanne interne veiledere og ressurspersoner. Gjennomføringen av medarbeiderskapskurs internt i organisasjonen. Det ble gjennomført 6 kurs med til sammen 119 medarbeidere fra 8 forskjellige enheter/avdelinger i kommuneorganisasjonen. Kursene fortsetter i 2012 og Når det gjelder verktøyet Lean (prosessforedningsverktøy) ble det utdannet 17 ressurspersoner herav 12 veiledere til å forestå gjennomføringen av lean prosess i samtlige avdelinger som hadde gjennomgått medarbeiderskapskurs. Det er gjennomført leanløp og etablert kontinuerlig forbedringsarbeid i 7 av de 8 enhetene/avdelingene. Lunner kommune ble etter søknad tatt opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Programmet pågår i perioden Kommunen deltar i nettverk med 6 andre kommuner for å arbeide med Strategisk kompetanseutvikling. Arbeid er igangsatt med å lage en Strategisk kompetansestyringsplan. Denne blir fulgt opp med kompetanseutviklingsplaner (handlingsprogram) for alle nivåer og tjenestesteder i kommuneorganisasjonen. Lunner kommune som organisasjon går inn i 2012 med høy måloppnåelse og en drift i balanse. Siden det ikke er blitt avsatt penger til og gjennomført brukerundersøkelser i kommunen i 2011, er det vanskelig å dokumentere graden av måloppnåelse på enkelte punkter. Kommunens organisasjon består av dyktige myndiggjorte medarbeidere som trives, er stolte av arbeidsplassen sin og gir tjenester som innbyggerne setter pris på, dokumentert gjennom årlige bruker- og medarbeiderundersøkelser. Ansatte i Lunner kommune fortjener stor honnør for den innsatsen de gav for sin arbeidsgiver i Tore M. Andresen, rådmann 8

9 2 SAMFUNNSUTVIKLING 2.1 Måloppnåelse Tema: Bosettingsmønster Hensikt Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Styre bostrukturen i forhold til områder og typer boliger. Det skal tilrettelegges for vekst i befolkningen Befolkningsvekst >0,5% årlig Harestua. Utbygging skal i hovedsak skje fra og med Grua og sørover Det skal være et variert tilbud av boliger. Bruksendre hytter i bygda slik at spredt boligbebyggelse kan ivaretas. Utbygging innen oppgitt område >80% av all ny BYA Vedtatte reguleringsplaner gir mulighet for etablering i eneboliger, tomannsboliger og leiligheter Bruksendre >5 hytter pr. år 1,4% Antall nye boliger som er tatt i bruk var 24 i 2011 mot 17 i I stor grad bygd på Ikke registrert Oppfylt Ledige byggeområder for ulik bebyggelse innen reguleringsplanene for Voldstadsletta, Hadelandsparken, Liåker, Solheimstorget, Sørenga, Marthetunet, Skolevegen, Jonsrud, Haneknemoen, Sveafeltet, Skoleberget, Skøien Søndre, Hasselbakken, Nordseth-Vestbygda, Hellgelandsbråten, Sand-Lindgård-Bakkehaugen, Frøyslie, Gruaenga, Grindvoll, Roa syd, Roshov, Hyttabråtan. 1 De sakene som kommer behandlesi hht. kriteriene som kommunestyret har fastsatt i gjeldende kommuneplan, og i hht. andre lovog forskriftskrav. 9

10 Tema: Arealforvaltning Hensikt Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Styre bruk og utvikling av arealene i kommunen slik at bærekraft og livskvalitet ivaretas. Sikre landbrukets produksjonsarealer Legge til rette for næringsinteresser Ikke omdisponere A- eller B-jord Det skal til enhver tid være planavklarte arealer for Oppfylt Skape gode bomiljøer, jfr. målsettinger bosettingsmønster Opprettholde kulturlandskapet Utbygging skal skje ved fortetting. Nye sentrumsnære utbyggingsarealer skal ha høy utnyttelsesgrad Grenser mellom mulige utbyggingsområder og arealer med aktivt jordbruk næringsutbygging Avvik fra utfyllende bestemmelser og retningslinjer for dispensasjonspraksis < 5 pr. år Det skal ikke omdisponeres kulturlandskap utenom sentrums-nære områder Nye tomter skal ligge inntil eksisterende bebygd(e) boligeiendom(mer) 0 Hverken nye reguleringsplaner elller delingstillatelser som medfører omdisponering. Haganskogen nord, Tangenmoen, Roshov, Roa syd, Del av Ødegården og Grua Auto, Stryken industripark, Hadelandsparken. 26 De fleste dispensasjonssaker gjelder forhold som det er gjort prinsippavklaringer på tidligere. Nye forhold avklares politisk. Oppfylt Oppfylt Henger sammen med mål om å ikke omdisponere A- eller B-jord. Utnyttelsesgrad >30% Oppfylt Ivaretas ved regulering av nytt sentrumsområde på Harestua. Det skal være min. 30 m buffersone mellom utbyggingsområde og arealer med aktivt jordbruk. Oppylt Iverksatt for nye fradelinger, reguleringsplaner som ikke er i samsvar med kommuneplanen og satt som kriterie ved revisjon av kommuneplanen. 10

11 Tema: Miljøvern, friluftsliv, kulturminner, natur- og kulturlandskap Hensikt Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Ta vare på spesielle områder, fravær av forurensing. Stanse tap av biologisk mangfold Kartlegging av kommunens område og gjennomføring av tiltak jfr. Handlingsplan for biologisk Ikke igangsatt Ikke avsatt ressurser til å gjennomføre oppgaven i Ta vare på og evt. forbedre vannkvalitet. Ta vare på særlig viktige kulturminner. Veileder for byggeskikk for Hadeland og Land følges Særlig verdifullt kulturlandskap skal ivaretas Friluftslovens bestemmelser om retten til fri ferdsel i utmark skal vektlegges. mangfold Vanndirektivet er oppfylt. Nyere tids kulturminner i Myllaområdet er kartlagt. Igangsatt. Langt fra oppfylt. Ikke igangsatt Vurdering av utbygging av avløpsnett i kommunedelplan for Teknisk. 50% stilling som kontrollør av separate avløpsanlegg. 60% av anleggene er nå kontrollert. Kommunen bidrar til en 50% stilling som prosjektleder for vannområde Randsfjorden (fellesprosjekt) og prosjektleder for Leira/Nitelva (fellesprosjekt). Fått utsettelse for gjennomføring av bygging av avløpsledning i Oppdalen fra vannregionmyndigheten. Ikke avsatt midler og personressurser til å gjennomføre oppgaven. Antall avvik < 10% Ikke målbar Veilederen er ikke spesifikk nok til at avvik kan måles. Kulturlandskap som Ikke igangsatt Ikke avsatt midler og personressurser til å er gradert og gjennomføre oppgaven. Kan innarbeides som kulturlandskap hensynssoner ved revisjon av vurdert som særlig kommuneplanens arealdel. Nødvendig verdifullt skal ikke kartlegging ikke planlagt. omdisponeres. Stengsler i strandsonen i Myllaområdet er kartlagt og ulovlige stengsler er fjernet Ferdig 11

12 Tema: Klima og energi Hensikt Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Legg til rette for bærekraftig Økt binding av co2 i skog Øke med 40 planter pr. daa. energibruk som bidrar til naturlig utvikling av klima og miljø. Økt bruk av trevirke i bygninger Øke bruken i treverk i nye bygg med 5% Ikke målbart I tillegg til LUB kommer 12 GWh til. Det skal være miljøvennlige oppvarmingskilder både i bolig- og næringsbygg Øke bruken av lokalt virke til bioenergiformål Kommunal virksomhet skal være et godt eksempel i forhold til ENØK-tiltak Kommunale tjenestesteder skal være miljøfyrtårnsertifisert Kommunal transport skal følge nasjonale mål om 10% elektrisk eller fornybart drivstoff Kommunen skal være proaktiv i forhold til reduksjon av klimagassutslipp fra privatbilbruk Bruken av bioenergi i registrerte anlegg skal økes fra 12 GWh til 20 GWh innen 2014 Alle kommunale bioenergi-anlegg benytter lokale råvarer. Kommunale bygg skal redusere forbruk av energi med 20% innen 2012 (fra 2009) Innen 2014 skal alle tj.steder hvor det er mulig og hensiktsmessig være miljøfyrtårnsertifisert. Innen 2014 skal det være minst 15 ladepunkter for elektriske biler i kommunen. Minst 10% av kommunale tjenestebiler skal bruke fornybart drivstoff eller elektrisitet Øke sykkel- og gangveinett med 3% årlig Antall kollektivreisende økes med 3% årlig Ja Ikke gjennomført, Igangsatt 3 ladepunkter etablert. Ingen biler Ikke % målt For omfattende arbeid å skulle dokumentere bruk av treverk i alle bygg det blir gitt tillatelse De 12 GWh kommer fra Harestua skole (2010/2011) Eventyrskogen bhg (Våren 2011) Los (Desember 2011) Lunner Almening lever til alle anleggene En del av Teknisk plan Gjennomført for Eventyrskogen barnehage Det blir vurdert å lease tjenestebiler i 2012, til erstatning for kjøring med privatbiler. Disse vil event. være Plugin hybrid. Etablert gangvei mellom Kalvsjø og Lunby 12

13 Tema: Geodata Hensikt Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Bruk av geografiske data til det beste for innbyggerne i kommunen, nå og i framtiden Godt grunnlag for å forta riktig valg i forhold til innbyggernes behov og kommunens økonomi. Antall tilbakemeldinger om feil i basene < 20 pr. år kartverk. Innbyggerne får dekket alle sine Geodatabehov innenfor felles WEBløsning for Gran, Jevnaker og Lunner. Automatisk ovf av data fra lokalt system til WEB-løsningen >5 baser Alle gatelys i gatelysbase med automatisk feilmelding Oppfylt Oppfylt Ikke hensiktsmessig å rapportere feil i basene. Feilretting skjer fortløpende som feil meldes samtidig som det jobbes systematisk med feilretting basert på rapporter fra Statens 6 baser overføres automatisk Alle boliger, hytter og relevante bygninger i kommunen skal ha en offisiell adresse Alle eiendomsgrenser skal være riktig registrert Geografisk informasjon nyttiggjøres i all relevant saks- og kundebehandling. Alle grunneiere skal kunne finne riktig planstatus for sin eiendom Andel byggetillatelse på Internett. Byggsøk >20% Andel boliger, hytter og relevante bygninger registrert med offentlig adresse = 100% Andel eiendommer der eiendomsgrenser er kval.sikret>90%. Antall saks-/kundebehandlere som bruker geografiske data >20 ansatte Andel planer med omriss og egenskaper = 100% 2,3% 4 søknader av totalt ,7% Gjenstår 116 matrikkeladresser. 87% Det er mer tidkrevende å kvalitetssikre de eldste eiendommene, da gamle skylddelingsforretningene er krevende å forstå. 15 ansatte De som har behov for kartdata sikres kontiuerlig tilgang til det. 86,6% 58 av 67 reguleringsplaner er digitale 13

14 Tema: Samfunnssikkerhet og beredskap Hensikt Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Sikring av lokalsamfunnet i forbindelse med, og håndtering av, uønskede hendelser og ulykker. God krisehåndtering Årlig øvelse Deler av kriseledelsen/- staben har vært i aktivitet i tilknytning til reelle Når hele eller deler av kriseledelsen/-staben har vært i aktivitet evalueres arbeidet. På denne måten er dette læring og utgangspunkt for å forbedre rutiner og planer. Kriseplaner Oppdaterte kriseplaner hendelser. Plan for kommunal kriseledelse og Plan for mental førstehjelp er revidert i Tema: Landbruk Hensikt Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Opprettholde et levedyktig landbruk som ivaretar hensynet til produksjonsvolum, natur- og kulturlandskap. Økt lokal produksjon og økt lokalt forbruk av økologiske varer Bruk av økologiske varer i kommunal drift skal øke med 50%. Det totale arealet som er drevet økologisk i Lunner kommune har gått ned fra 613 daa i 2010 til 458 daa i Øke bruken av lokalt virke til bioenergi-formål Opprettholde sysselsettingen i landbruksnæringen, inkl. tilleggsnæringer Alle kommunale bioenergi-anlegg benytter lokale råvarer. Det er etablert en ny Inn på tunet - næring pr. år. Råstoff fra Lunner og Gran Almenning brukes i alle anleggene Målet er ikke nådd Det er utarbeideet varslingskort. Vi mangler plan for å håndtere lengre strømavbrudd og evakueringsplan. Det jobbes fortsatt med å opprette en ny innkjøpsordning for lokale og økologiske varer. Harestua skole og Lunner barneskole er blant skolene på Hadeland som bruker økologiske matvarer i sin servering. Lunner barneskole jobber med å opprette en økologisk skolehage. Tre anlegg. Miljøvarne Hadeland drifter LOS og Harestua anleggene, mens kommunen selv drifter LBS anlegget Dette jobbes det med i prosjektet «Kom Inn på tunet på Hadeland» som ble etablert i

15 Tema: Annen næring Hensikt Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Legge forholdene til rette for ny og eksisterende næring. Bredbånd Dekningsgrad 100% Ikke målbart For kommunen Det skal arbeides aktivt for at det skapes nye arbeidsplasser i kommunen Veksten i nye arbeidsplasser er større enn veksten i antall yrkesaktive innbyggere Tema: Kommunale eiendommer Hensikt Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Forvalte kommunens bebygde og ubebygde eiendommer i henhold til politiske vedtak. Kommunen skal ikke eie eiendommer /bygninger som kommunen kan klare seg uten. Alt som er definert for salg er avhendet. Ingen eiendommer solgt i 2011 Avhending av eiendom skal skje til gjeldende markedspris. Effektiv arealutnyttelse. All solgt eiendom er solgt til høystbydende. Alle arealer har en planlagt bruk. Ingen salg Alle bygg har planlagt og effektiv utnyttelse I løpet av 2011 er oversikten over kommunens eiendommer oppdatert. Denne skal innarbeides og hensyntas i fbm rullering av kommuneplanens arealdel som skal vedtas høsten Salg av eiendommer skal avvente vedtatt kommuneplan. Kommunens bygningsmasse benyttes i dag fullt ut. Under planlegging er etterbruken av Frøystad som etter planen skal få sitt vedtak i kommunestyret i mars

16 2.2 Tilbakemelding på strategiske valg Tema: Generelt Strategiske valg Det åpnes for at arbeidet med kommunestruktur kan tas opp igjen. Lunner kommunes størrelse vil være begrensende i forhold til de krav som stilles om tjenester til innbyggerne. Spesielt gjelder dette faglighet og valg av hensiktsmessige løsninger. I dag løses dette, på stadig flere områder, med interkommunale samarbeider Tema: Bosettingsmønster Strategiske valg Utbygging skal i hovedsak skje fra og med Grua og sørover Dette gjennomføres for å kunne ivareta jordvernhensyn og kulturlandskapet, samtidig som vi får til en god samordning mellom arealbruk, og infrastruktur Tema: Arealforvaltning Strategiske valg Ikke omdisponere A- eller B-jord Dette skal gjøres for å opprettholde landbruksområdene og den produksjonen som disse muliggjør Fradelingssaker innen landbruket skal ivareta ønsket om en variert bruksstruktur. Dette bidrar til å bevare kulturlandskapet og krever et kontinuerlig politisk skjønn Utnyttelsesgraden på sentrumsnære tomter skal være større enn 30%. Dette gir fordeler i forhold til infrastruktur, jordvern og bærekraftig utvikling. Det innebærer ikke at husene nødvendigvis skal bygges større, men at tomtene skal være mindre. Tilbakemelding Iniativ har vært avventende i forhold til valget høsten 2011 Tilbakemelding I 2011 er det ikke vedtatt nye reguleringsplaner som i vesentlig grad påvirker dette men det arbeides med ferdigstillesle av områdereguleringsplan for Sagparken på Harestua. Tilbakemelding Ikke omdisponert i Målsettingen viser seg å være ullen fordi ulike politikere tolker det ulikt. Bl.a. mener enkelte at 30% kan bebygges innenfor allerede regulerte felt med lavere utnytting dvs. de kan bygge større bolig uten at dette genererer flere boenheter. Flere boenheter sentralt burde vært målsettingen. Andre politikere mener at 30% skal gjelde for sentrumsnære områder som det igangsettes regulering på nå og videre framover. 16

17 Tema: Miljøvern, friluftsliv, kulturminner, natur- og kulturlandskap Strategiske valg Tilbakemelding Nyere tids kulturminner i Mylla-området skal Ikke igangsatt kartlegges. Mylla-området er under press i forhold til hytteutbygging. Det er derfor viktig at vi får registrert bevaringsverdige kulturminner i området. Grunneiere, lag og foreninger skal inviteres med på et samarbeid slik at eksisterende turveier, gutuer og gamle ferdselsårer kan registreres. Det er viktig at de gamle ferdselsveiene blir kjent. Dette fordi det gir innbyggerne en fin mulighet til å bruke naturen samtidig som det ikke er i konflikt med landbruksinteressene Kulturlandskap vurdert som særlig verdifullt skal ikke omdisponeres. Det er viktig at særlig verdifullt kulturlandskap bevares. Dette fordi kulturlandskapet er av stor verdi for kommunens innbyggere og kanskje det som i størst grad gir kommunen sitt særpreg Tema: Klima og energi Strategiske valg Areal- og transportplanlegging skal bidra til redusert bilbruk og økt bruk av kollektivtransport og aktiv transport (gå/sykle) Lunners største kilde til klimagassutslipp er biltransport. Det er derfor viktig at planlegging av boligområder, veier, gang- og sykkelveier og kommunale tjenestetilbud reduserer behovet for bruk av bil En aktiv skogpolitikk skal føre til økt opptak og lagring av co2. Lunner består av ca.75% skog og det årlige opptaket er tre ganger utslippet. Dette opptaket kan øke gjennom økt plantetetthet i foryngelsesbestand og ved å velge rett treslag i forhold til jordbunnsforhold Tilrettelegge og stimulere til å videreutvikle nett for fjernvarme/nærvarme. Lunner kommune skal både i egen tjenesteproduksjon og som Det er igangsatt arbeid med dette regionalt og vil bli et kartlagt. Vurdering av hvilke områder som er særlig verdifullt kulturlandskap og som evt. bør avsettes som hensynssone gjøres i forbindelse med kommuneplanrevisjonen. Tilbakemelding Kommunestyret har gjort vedtak i forbindelse med kommuneplanprosessen som skal bidra til reduksjon av biltrafikk. Skogbrukets kontaktutvalg har dette løpende på sin dagsorden. Skogbrukskonsulentene ved landbrukskontoret fortsetter arbeidet med rett treslag på rett mark og økt fokus på foryngelse og ungskogpleie. Kommunen har bygd biobrenselanlegg som nærvarmeanlegg for Harestua skole, Eventyrskogen barnehage og Lunner omsorgssenter. 17

18 forvaltningsmyndighet være tilrettelegger og pådriver i forhold til å videreutvikle fjernvarme/nærvarme. Plan- og bygningslovens muligheter skal nyttiggjøres Det skal arbeides med Miljøfyrtårnsertifisering av de kommunale enhetene og oppmuntre eksterne bedrifter til dette. Det å miljøfyrtårnsertifisere egne enheter fører med seg energibesparende tiltak og bevissthet knyttet til bruk av ressurser. At eksterne bedrifter i kommunen blir miljøfyrtårnsertifisert kan også gi dem et konkurransefortrinn Det skal arbeides for at utbyggere prioriterer energiøkonomiske løsninger. Dette bidrar til å oppfylle målsettinger innen Klima og energi Kommunen skal påvirke befolkningens handlingsvilje i forhold å gjennomføre tiltak som reduserer klimagassutslipp. Det opprettes et fond på kr ,- som disponeres av en klimagruppe til stimulerende tiltak (premier, støtteordninger). Det etableres fleksible kollektivordninger(ruslebuss/fleksiskyss). Samarbeide om regional busstransport slik at pendlerbussene som i dag snur ved fylkesgrensen Akershus går videre og snur ved Grua. Dette bidrar til bedre muligheter for pendlere og større muligheter for de som ikke disponerer egen bil Eventyrskogen barnehage er sertifisert. De andre enhetene fortsetter suksessivt etter. Iniativ utfordres i utbyggningsavtaler. Innarbeides i føringene for stedsutviklingen på Harestua Ikke gjennomført Henvendelser er gjort med bistand fra regionrådskontoret. Ikke endret praksis så langt. 18

19 Tema: Geodata Strategiske valg Det gode samarbeidet med Gran og Jevnaker kommuner innen geodata og webløsning videreføres. Gevinsten med samarbeid er både økonomisk effektive løsninger og at forvaltning og distribusjon av data kan skje på en mer effektiv måte. Felles prosjekter produserer større mengde data til en rimeligere pris for den enkelte kommune Geografisk informasjon skal nyttiggjøres i all relevant kunde- og saksbehandling. Det skal gjennomføres opplæring og gis informasjon om hvilke muligheter som finnes. Geografisk informasjon har tradisjonelt vært brukt innen tekniske fagområder. Det har imidlertid anvendelse på de fleste fagområder i kommunen og bør derfor brukes av flere områder Lunner kommune deltar i et samarbeidsprosjekt (geovekst) hvor hensikten er å kartlegge og ajourføre tettstedene i Lunner. Prosjektet er planlagt med oppstart i Eksisterende data gir ikke riktig informasjon om kommunens tettsteder. Dette prosjektet er et samarbeid mellom kommunen, Statens kartverk, Statens veivesen, Jernbaneverket, Hadeland Energi, Telenor og landbruket. Gjennom et geovekstsamarbeid reduseres kostnadene fra ca. 1 mill. kroner til kr 450 for Lunner kommune Tilbakemelding Lunner jobber kontinuerlig med digitalt eiendomskart, adressering og innlegging av plandata. Dette er fagdatalag som betyr sikkerhet for innbyggeren (gateadresse) og som har juridisk betydning. Analyseverktøy er tatt i bruk til bl.a. å få oversikt over hvor Lunners befolkning bor og brukes i kommuneplanrevisjonen. Lunner kommune deltar. 19

20 Tema: Samfunnssikkerhet og beredskap Strategiske valg Risiko og sårbarhet, herunder radonforekomster, skal vurderes i all planlegging, drift og forvaltning Vårt samfunn er sårbart i forhold til plutselige og uforutsette hendelser. Beredskapsmessige hensyn skal derfor ivaretas i all planlegging, for å hindre at unødvendige situasjoner oppstår. Dette for å sikre innbyggerne og andre som befinner seg i kommunen best mulig mot at kriser og ulykker skjer; altså samfunnssikkerhet og trygghet så langt det er mulig Det reetableres beredskapsråd i kommunen Beredskapsrådet skal være kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål. Rådet skal være et forum for utveksling av informasjon og koordinering av kommunens og andre berørte aktørers tiltak. Reglement og sammensetning legges fram for kommunestyret til vedtak. Det skal gjennomføres årlige øvelser. For å sikre vår evne til å håndtere kriser er det viktig at vi har erfaring og gode rutiner Tilbakemelding Det er under utarbeiding ny Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland. Arbeidet startet høssten 2011 ved at Hadelandskommunene leide inn Brannvernog beredskapsrådgiver 1 til dette arbeidet. Rådmennene er styringsgruppe og beredskapsansvarlige og lensmannen i Lunner og Gran er prosjektgruppe. Ny ROSanalyse skal være ferdig seinest Beredskapsråd ble opprettet i Det har vært gjennomført årlige møter i rådet. Det har i forbindelse med utarbeiding av ROS-analyse kommet opp spørsmål o Hadelandskommunene bør ha felles beredskapsråd. Det er ikke tatt stilling til dette spørsmålet. Gjennomføres ved interkommunal øvelse hvert annet år. I tillegg gjennomfører Lunner kommune varslingsøvelse for kommunal kriseledelse. Lunner ble i stor grad berørt av 22.7, og i den forbindelse var deler av kriseledelsen/-staben i aktivitet. POSOM (Kriseteamet) hadde stor aktivitet i denne sammenhengen og er aktiv i forbindelse med andre hendelser gjennom året. 20

Lunner kommune ÅRSMELDING 2011

Lunner kommune ÅRSMELDING 2011 Lunner kommune ÅRSMELDING 2011 Rådmannen, 31. mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE LESEVEILEDNING... 5 1 RÅDMANNENS VURDERING AV ÅRET... 6 2 SAMFUNNSUTVIKLING... 9 2.1 Måloppnåelse... 9 2.2 Tilbakemelding på

Detaljer

Lunner kommune ÅRSMELDING 2012

Lunner kommune ÅRSMELDING 2012 Lunner kommune ÅRSMELDING 2012 Rådmannen, 22. mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold LESEVEILEDNING... 4 1 RÅDMANNENS VURDERING AV ÅRET... 5 2 SAMFUNNSUTVIKLING... 7 2.1 Måloppnåelse... 7 2.2 Tilbakemelding

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Lunner kommune ÅRSMELDING 2010

Lunner kommune ÅRSMELDING 2010 Lunner kommune ÅRSMELDING 2010 Rådmannen, 31. mars 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE LESEVEILEDNING... 5 1 RÅDMANNENS VURDERING AV ÅRET... 6 2 SAMFUNNSUTVIKLING... 8 2.1 Måloppnåelse... 8 2.2 Tilbakemelding på

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Forslag til. Handlingsprogram 2012 2015. Lunner kommune

Forslag til. Handlingsprogram 2012 2015. Lunner kommune Lunner kommune Forslag til Handlingsprogram 2012 2015 Kommunestyrets forslag, vedtatt 30.9.2011 sak 58/11 lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist: 9. november 2011 Arkiv 11/975-13 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Handlingsprogram 2011 2014

Handlingsprogram 2011 2014 Lunner kommune Forslag til Handlingsprogram 2011 2014 Samletabell med forslag til prioriterte tiltak i planperioden Kommunestyrets forslag, vedtatt 3.6.2010 sak 31/10, Legges ut til offentlig ettersyn

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015 Arkivsaksnr.: 12/58-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Kommunedelplan KOMMUNE- ORGANISASJONEN

Kommunedelplan KOMMUNE- ORGANISASJONEN Lunner kommune Kommunedelplan for KOMMUNE- ORGANISASJONEN 2014 2017 Foreløpig arbeidsdokument til revidert plan 10.04.2013/OLL Oppdatert versjon til Trepartsorganet sin behandling 16. mai 2013/oll Innhold

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

Lunner kommune ÅRSMELDING 2009

Lunner kommune ÅRSMELDING 2009 Lunner kommune ÅRSMELDING 29 Rådmannen, 31. mars 21 1 INNHOLDSFORTEGNELSE LESEVEILEDNING... 5 1 RÅDMANNENS VURDERING AV ÅRET... 6 2 SAMFUNNSUTVIKLING... 8 2.1 Måloppnåelse... 8 2.2 Tilbakemelding på strategiske

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2024 UTARBEIDING AV MÅL OG STRATEGISKE VALG

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2024 UTARBEIDING AV MÅL OG STRATEGISKE VALG Arkivsaksnr.: 08/2026-314 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2024 UTARBEIDING AV MÅL OG STRATEGISKE VALG Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

1 Kapasitet sosial og teknisk infrastruktur

1 Kapasitet sosial og teknisk infrastruktur 1 Kapasitet sosial og teknisk infrastruktur I hht. vedtatt planprogram skal det utarbeides en oversikt over hvilke konsekvenser planlagt utvikling har for sosial og teknisk infrastruktur. Det er tatt utgangspunkt

Detaljer

Kommunedelplan KOMMUNE- ORGANISASJONEN

Kommunedelplan KOMMUNE- ORGANISASJONEN Lunner kommune Kommunedelplan for KOMMUNE- ORGANISASJONEN 2014 2017 Foreløpig arbeidsdokument til revidert plan 10.04.2013/OLL Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Mål og strategiske valg... 6 2.1 Kommunen som

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Verran kommune -Overordnede målsettinger for 2014

Verran kommune -Overordnede målsettinger for 2014 Styringssignaler, jf. vedtak i kommunestyret den 19.12.13 Økonomi God økonomisk utvikling og god budsjettdisiplin Fornuftig og ansvarsfull utgiftsside (+/-) Avvik regnskap/ økonomi Netto lånegjeld Netto

Detaljer

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler Kommunereformen Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016 Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner Tema : Kommunen som samfunnsutvikler Felles arbeidsgruppe v/ Sidsel Haugen seniorrådgiver rådmannens stab, Sandnes

Detaljer

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 SIDE 2 BYGGING AV NY KOMMUNE BESTÅENDE AV AUDNEDAL, HÆGEBOSTAD

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

ARBEIDSGIVER- STRATEGI

ARBEIDSGIVER- STRATEGI ARBEIDSGIVER- STRATEGI Innledning Dette dokumentet beskriver Grue kommune sin arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlaget for denne. Her synliggjøres fokusområder, mål, suksessfaktorer og handlinger som arbeidsgiver

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/2421-46 Arkivnr.: 033 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. for sammenslutning av kommunene Nordre Land og Søndre Land - 03.02.16

INTENSJONSAVTALE. for sammenslutning av kommunene Nordre Land og Søndre Land - 03.02.16 INTENSJONSAVTALE for sammenslutning av kommunene Nordre Land og Søndre Land - 03.02.16 Innhold 1. Innledning... 2 2. Visjon og mål for den nye kommunen... 2 3. Kommunenavn og symboler... 3 4. Prinsipper

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Rolleforståelse og rollefordeling

Rolleforståelse og rollefordeling Rolleforståelse og rollefordeling Politikk - administrasjon Arbeidsøkt 5 Rådgiver Morten Strand størst mulig fleksibilitet og ressursutnyttelse Samarbeidets prøvelser Kommunestyret bestemmer Kommuneloven

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 AGDENES KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 03.05.2010 i sak 11/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling Årsrapport 2013 Plan, byggesak og oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: V10 2010/426-33 26.10.2011 Harald Nøding Østvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Utsendte vedlegg Ikke

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

8 Medarbeidere. 8.2 Status

8 Medarbeidere. 8.2 Status 8 Medarbeidere Utvalg for samarbeid har det politiske ansvaret for kommunen som arbeidsgiver, og beslutter kommunens personalpolitikk innenfor de strategiske rammer fastlagt av kommunestyret. 8.1 Innledning

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Sperle Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 09/5772 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret 02.12. 2009 INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Likestilte kommuner Prosjekt Real Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn Likestilte kommuner Arbeidsgivervirksomheten Arbeidsgruppe Personalrådgiver Olav Wilhelmsen Personalrådgiver Marit Skånseng Mjelve

Detaljer

Rådmannens svar til Høyre

Rådmannens svar til Høyre Rådmannens svar til Høyre Spørsmålene Det ser som om vi bruker veldig mye mer enn andre på både hjemmehjelp og institusjon. o Hvorfor? o Hva er døgnpris pr pasient på LOS? Ex renter og avskrivninger Hva

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 Saken sluttbehandles i Regionrådet BO- OG ETABLERERREGION - HADELAND HOVEDPROSJEKT Rådmannens innstilling: Regionrådet

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Planprogrammet for kommuneplanen Kommuneplanen baseres på ATP (helhetlig arealog transportplanlegging) Grønne Asker - friluftsliv, landbruk, natur og landskap Vedtatt

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer