ÅRSMØTE. 22.mars 2014 Molde. Møre og Romsdal Musikkråd. Quality hotel Alexandra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE. 22.mars 2014 Molde. Møre og Romsdal Musikkråd. Quality hotel Alexandra"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2014 Møre og Romsdal Musikkråd 22.mars 2014 Molde Quality hotel Alexandra

2 Program for fagkonferanse/årsmøtet, 22. mars 2014 Kl 1030 Kl 1100 Kaffe registrering Åpning av styreleder, Arne-Dag Gjærde Musikkinnslag Kl 1130 Fagkonferanse v/odd Fossum - Organisasjonsutvikling - Rekrutering - Omdømmebygging Odd Fossum Er opprinnelig fra Årvoll i Oslo, men har bodd i Ålesund i flere tiår. Han jobber til daglig ved Ålesund kulturskole. Med sin store entusiasme og innsatsvilje har Odd hatt stor betydning for storbandmiljøet i Ålesund-regionene, blant annet gjennom bevisst satsing på rekrutering av barn og unge. I 1997 startet han Junior Big Band for å sikre rekruteringa til voksenbandet, Big Odd Band. I 2000 startet han opp Knøtte Big Band for de aller minste, som nå har skiftet navn til KBB. For sitt brenne engasjement for storbandmiljøet og for norsk jazz fikk Odd tildelt Norsk Jazzforums storbandpris. Ny norsk standard for akustikk i musikklokaler v/jonas Høgseth Kl 1300 Kl 1400 Kl 1500 Lunsj Fagkonferansen fortsetter Orientering om Møremusikerordningen Konstituering av årsmøte 1.1. Godkjenning av representantene sine fullmakter 1.2. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 1.3 Valg av møtedirigent og referent 1.4 Valg av to protokollunderskrivere 2. Melding om virksomheten for 2012 og Godkjenne regnskap for 2012/ Behandle innkomne saker a) Vedtektsendringer 5. Behandle styrets sitt framlegg til Handlingsprogram for 2015/ Behandle budsjett for kommende årsmøteperiode 7. Valg 7.1. Leder for to år 7.2. Fire (4) styremedlemmer for to år 7.3. Tre (3) varamedlemmer for to år 7.4. Tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem til valgkomitèen for to år 7.5. Valg av utsending til Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd sitt representantskapsmøte. 8. Valg av revisor 2

3 Deltakerliste - Fagkonferanse og Årsmøte 2014 Nr. Organisasjon/lag Navn Delegat Observatør 1 Molde musikkråd Ove Ødegård x 2 Molde musikkråd Nils Petter Heggem x 3 Sunndal musikkråd Turid Stave x 4 Giske musikkråd Odd Anders Følsvik X 5 Sykkylven musikkråd Lindis Utgård X 6 Kristiansund musikkråd Trond Ulseth X 7 Ålesund musikkråd Odd Fossum x 8 Romsdalsorkesteret Vroljub Penjin x 9 Romsdalsorkesteret x 10 Stoyville Jazz Club Eli-Karin Walle x 11 Molde kulturskole x 12 BandOrg/M&R musikkråd Jonas Høgseth x 13 VOFO M&R Kolbjørn Aarstein x Styre 19 M&R musikkråd Arne-Dag Gjærde X 20 M&R musikkråd Stig Piel X 21 M&R musikkråd Frank Stenløs X 22 Valgkomiteen Nils Gunnar Solli Administrasjonen 23 M&R musikkråd Else Marie Outzen X 3

4 SAK Godkjenning av fullmakter SAK Godkjenning av dagsorden Styret forslår følgende saksliste: Sak 1.1. Godkjenning av representantene sine fullmakter Sak 1.2. Godkjenning av saksliste og forretningsorden Sak 1.3. Valg av møtedirigent og referent Sak 1.4. Valg av to protokollunderskrivere Sak 2 Melding om virksomheten for 2012 og 2013 Sak 3 Godkjenne regnskap for 2012/2013 Sak 4 Behandle innkomne saker a) Vedtektsendring Sak 5 Behandle styret sitt framlegg til Handlingsprogram for 2015/2016 Sak 6 Behandle budsjett for kommende årsmøteperiode Sak 7 Valg SAK Valg av møtedirigent og referent Styrets forslag: Møtedirigent: 1. Referenter:

5 SAK Valg av to protokollunderskrivere Styrets forslag: Protokollunderskrivere: SAK 2 - Melding om virksomheten 2012 og 2013 Melding om virksomheten for Møre og Romsdal musikkråd for 2012 og 2013 ligger vedlagt. Etter styrets vurdering viser meldingen et godt tverrsnitt av aktiviteten i musikkrådet for denne årsmøteperioden. Med bakgrunn i dette, ber styret om at årsmøte gir sin tilslutning til følgende vedtak: Styrets forslag til vedtak: Melding om virksomheten for 2012 og 2013 godkjennes 5

6 SAK 3 - Regnskap for 2012/2013 Saksdokumenter 1. Revisjonsberetning 2012 fra Fylkesrevisjon 22.april Revisjonsberetning 2013 fra Fylkesrevisjon (ikke ferdig revidert) Resultatregnskap 2012 og 2013 INNTEKTER: Note Regnskap 2012 Budsjett 2012 Note Regnskap 2013 Budsjett 2013 Salg av tjenester UKM/annet , , , ,00 Fylkeskom. Drift UKM , , , ,00 Tilskudd UKM prosjekt , ,00 Delt.avg.kurs/UKM , , , ,00 BandOrg , , ,00 0 Tilskudd Miff, MSF , , , ,00 Prosjekt , , , ,00 Fylkeskom. VO-tilskudd , , , ,00 Fylkeskom. Drift , , , ,00 VO-tilskudd stat , , , ,00 Driftstilskudd MSF , , , ,00 Andre tilskudd , , , ,00 Mva kompensasjon , , , ,00 VO-nasjonale oppgaver , , , ,00 SUN INNTEKTER , , , ,00 KOSTNADER Note Regnskap 2012 Budsjett 2012 Note Regnskap 2013 Budsjett 2013 Lønnskostnader ansatte , , , ,00 Lønn andre/selvstendig , , , ,00 Pensjonskostbader/AFP , , , ,00 Refusjon av sjukepenger ,00 Utg.fylkeshuset , , , ,00 Andre kontorkostn , , , ,00 Utstyr/vedlikehold/service , , , ,00 Revisjon , , ,00 Kontorrekvisita/abonnement 6 778, , , ,00 telefon/porto/ 4 669, , , ,00 Reiseutgifter , , , ,00 Markedsføring/annonser 9 643, , , ,00 Kontingentr/forsikringer 4 178, , , ,00 Møtekostanader/egne kurs , , , ,00 Andre kostn. blomster/ 4 577, , , ,00 gaver/gebyr BandOrg 140, ,00 Multikult.kor 8 970,88 0 Utg. UKM , , , ,00 UTG. Miff , , , ,00 Utg. akustikk , ,00 SUM KOSTNADER , , , ,00 Resultat , , ,96 535,00 Finansresultat , , ,00 Årsresultat før avsetning , ,96 6

7 NOTER TIL REGNSKAP 2012 OG 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser for ideelle foreninger/ organisasjoner. Regnskapet er utarbeidet etter norsk regnskapsstandard. Note 1. Salg av tjenester gjelder; salg av tjenester vedr. UKM i 50% stilling, fra Møre og Romsdal fylkeskommune. MR fylke kr ,-. Salg av tjenester til UKM Norge, kr 11539,60, og Norsk musikkråd for arbeidet med lokale musikkråd på landsbasis, kr ,-. Note 2. Dette er prosjekt under ungdommens kulturmønstring. Prosjektmidler fra Møre og Romsdal fylkeskommune ( ,-) og UKM Norge ( ,-) Ikke brukt opp tilskuddet og rest (44 636,52) er overført Note 3. Salg av akustikkprosjektet har blitt mindre enn forventet. Dårlig økonomi i kommunen har gjort at dette ikke har blitt prioritert. Tilskudd fra M&R fylkeskommune ang. multikulturelt kor på kr ,-. Prosjektet ikke avsluttet, kr ,12 overføres 2014 Note 4. Gjelder kurs vi arrangerer og har søkt voksenopplæringsstilskudd på. Note 5. Overført voksenopplæringsmidler som var ført som kortsiktig gjeld i 2012 og er brukt i Tillegg er tilskudd for FRIFOND og KOMP ført her. Note 6. Møre og Romsdal musikkråd utfører rådgiving og saksbehandling av voksenopplæring for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Musikkens studieforbund kjøper tjenester av oss for å få utført denne jobben. Note 7. Lønnsutgifter større på grunn av at vi har hatt en 60% stilling mer enn budsjettert. Møre og Romsdal fylkeskommune foretar utlønning for Møre og Romsdal musikkråd, som innebær all innberetning av arbeidsgiveravgift og avsetting av feriepenger. De fakturerer oss hver måned for skyldig lønnsutgifter. Utestående sjukepenger fra NAV som ikke har blitt trukket ut på faktura fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Står oppført som refusjon av sjukepenger kr ,-. Note ble det innført en ny AFP-ordning i Norge. Den nye ordningen er definert som en ytelsesbasert ordning. Dette er en dyr ordning for musikkrådet, men god for de ansatte. Pr. i dag er det imidlertid ikke mulig å regne ut på forhånd pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i ordningen. Derfor er innbetalt beløp stort i forhold til den budsjetterte summen. Note 9. Her ligg utgifter vedr. kontorhold, reingjøring, kopier, porto, vaktmestertjeneste, møtelokaler og andre fellesutgifter. 7

8 EIENDELER Omløpsmidler: Fordringer: Note pr pr Kundefordringer , ,52 Påløpt refusjon sjukepenger ,00 Ander forskuddsbetalte kostnader , ,00 Sum fordringer , ,52 Bankinnskudd: Bank brukskonto , ,81 Bank skattekonto 45,50 45,50 Bank fond , ,33 Kasse 257,88 6,80 Sum omløpsmidler , ,44 Inventar 1,00 1,00 Sum eiendeler , ,96 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Avsatt lønnsfond , ,00 Annen egenkapital , ,59 Sum egenkapital , ,59 Gjeld: Kortsiktig gjeld: Avsatt til kurs 4 379,20 0,00 Leverandørgjeld , ,14 Annen kortsiktig gjeld , ,23 Sum gjeld , ,37 Sum gjeld og egnekapital , ,96 Note 1. Kundefordringer gjelder: Utestående fordring som gjeld UKM prosjekt, UKM materiell som er fakturert kommunen i 2013, AFP. Note 2. Leverandørgjeld gjelder: Faktura som er sendt oss som gjelder for 2013, betales i Gjelder lønn for desember, honorar prosjekt og serviceavtaler. Note 3. Annen kortsiktig gjeld gjelder: Tildelt tilskudd i 2013 som ikke er brukt opp og overført 2014 Møre og Romsdal styret for Møre og Romsdal musikkråd Arne-Dag Gjærde (leder) Stig Piel (nestleder) Tove Hansen (styremedlem) Bente Dyrhaug (styremedlem) Vegard Hansen (styremedlem) Styrets forsalg til vedtak: Regnskapene for 2012 og 2013 godkjennes 8

9 SAK 4 - Innkomne saker - Vedtektsendringer Vedtektene til Møre og Romsdal musikkråd ble sist endret på årsmøte i Styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund mener det er behov for å samkjøre og harmonisere organisasjonens vedtekter mer enn hva gjeldene vedtekter gjør. Vedlagt følger forslag til nye vedtekter for Møre og Romsdal. Verdigrunnlaget har samme formulering som tidligere, men forslås som ny 1 Verdigrunnlag 3 Medlemskap Møre og Romsdal musikkråd kan ha medlemsorganisasjoner som utfører oppgaver innen voksenopplæring innenfor musikkområdet og som slutter seg til 1 og 2 i M&R musikkråds vedtekter. 4 Regionledd og lokalledd Det ønskes i større grad å benytte begrepene regionledd og lokalledd. Disse begrepene benyttes sentralt, og det er greit at organisasjonen er gjennomgående med sine begrep. 6 Styret Styret foreslår at det tas inn i vedtektene at styret har et arbeidsgiveransvar for de ansatte i Møre og Romsdal musikkråd Vedtektene til lokalleddene skal godkjennes av styret i Møre og Romsdal musikkråd ( 4). Styret foreslår derfor et nytt kulepunkt i 6 om at styret har som oppgave å godkjenne vedtektene til lokalleddene. Med bakgrunn i dette, ber styret om at årsmøte gir sin tilslutning til dette vedtaket: Vedtekter Møre og Romsdal gamle Møre og Romsdal Musikkråd er eit samarbeids- og interesseorgan for musikklivet i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal Musikkråd fylkesledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Grunnlaget for Møre og Romsdal Musikkråd ligg i erkjenninga av at musikk er ei kjelde til glede og meining, til læring og personleg vekst, til sosial samkjensle, identitet og mellomkulturell forståing. Denne erkjenninga er knytt både til musikk som eigenarta kunst og kulturform og til musikk som innhald i sosial samhandling. For Møre og Romsdal Musikkråd er alle musikkgenre likeverdige og skal ha like stor merksemd og omsorg. Møre og Romsdal Musikkråd er stifta og er partipolitisk nøytralt. Vedtekter Møre og Romsdal - ny 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Møre og Romsdal Musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til gled og mening, til læring og personlig vekst, til sosiale tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Møre og Romsdal musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Møre og Romsdal Musikkråd er stifta og er partipolitisk nøytralt. 9

10 1 FORMÅL Møre og Romsdal Musikkråd skal arbeide for å fremme opplæring, kulturelt samarbeide og musikkpolitikk for musikklivet i fylket. 1.1 Opplæringsverksemd Møre og Romsdal Musikkråd er fylkesledd av musikkorganisasjonane sitt studieforbund, og skal gjennom si opplærings- og samarbeidsverksemd hjelpe den enkelte deltakar til eit meir meiningsfylt liv ved å: bidra til å gje menneske lik adgang til kunnskap, innsikt og ferdighet som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlege utvikling og styrker grunnlaget for sjølvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv. bidra til aktiv deltaking i musikk gjennom opplæring, lytting og formidling. samarbeide med andre organisasjonar, institusjonar og offentlege myndigheter som forvaltar og organiserer musikkopplæring/- utdanning og musikkformidling. tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid i musikk. 1.2 Kulturelt samarbeid Vidare er Møre og Romsdal Musikkråd eit kulturelt samarbeidsorgan for fylkesomfattande musikkorganisasjonar som har musikkopplæring, musikkutdanning, musikkinformasjon og musikkformidling som sentrale oppgåver. 1.3 Musikkpolitikk For å nå måla skal Møre og Romsdal Musikkråd utøve musikkpolitisk arbeid både lokalt, regionalt, nasjonalt i samarbeid med Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og medlemsorganisasjonane, samt være et musikk- og kulturpolitisk interesseorgan for musikklivet i fylket. 2 FORMÅL Møre og Romsdal musikkråd er fylkesledd/regionsledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Møre og Romsdal musikkråd er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikklivet i Møre og Romsdal. For å nå sine mål skal Møre og Romsdal musikkråd: Utøve musikkpolitisk arbeid i fylket og nasjonalt i samarbeid med Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og medlemsorganisasjonene. Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studieog formidlingsarbeid i musikk og innen musikklivet. I tråd med 2 i vedtektene til Musikkens studieforbund fremme kompetanseutvikling og livslang læring i fylkets musikkliv Koordinere og initiere faglig og organisatorisk arbeid og samarbeid innen musikklivet. Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste for musikklivet. 2 MEDLEMSKAP Fylkesledd av musikkorganisasjonar som er medlemmer i Norsk musikkråd er medlemmer i Møre og Romsdal Musikkråd. Styret i Møre og Romsdal Musikkråd avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som ankeinstans. 2.1 Medlemskap 2.1.A Fylkesomfattande musikkorganisasjonar som sluttar seg til 1 (Formål) i Møre og Romsdal Musikkråd sine vedtekter kan bli medlemer i Møre og Romsdal Musikkråd. For å bli opptatt som medlem må følgjande krav vere oppfylt: Organisasjonen er basert på individuell medlemskap eller kollektiv medlemskap av foreiningar med individuelle medlemmar. Organisasjonen er open for alle. Leiinga av organisasjonen er valt av medlemene. Organisasjonen har musikkopplæring og/eller musikkformidling som sentral oppgåve. 2.1.B Øvrige regionale musikkorganisasjonar som ikkje fyller krava ovanfor, og offentlige institusjonar kan bli medlemmer i Møre og Romsdal Musikkråd dersom de sluttar seg til 1 i Møre og Romsdal Musikkråd sine vedtekter. 3 MEDLEMSKAP Fylkes-/regionlegg av musikkorganisasjoner som er medlemmer i Norsk musikkråd/musikkens studieforbund er medlemmer i Møre og Romsdal musikkråd 2. Regionale musikkorganisasjoner som slutter seg til 1 og 2 i Møre og Romsdals musikkråds vedtekter, kan bli medlemmer i Møre og Romsdal musikkråd. 3. Der det ikke er fylkes-/regionalledd av Norsk musikkråd/musikkens studieforbunds medlemsorganisasjoner, betraktes disse organisasjonenes medlemmer (lag) i Møre og Romsdal fylke samlet som ett medlem i Møre og Romsdal musikkråd For å bli opptatt som medlem må følgende krav være oppfylt: Organisasjonen er åpen for alle Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene Offentlige institusjoner, stiftelser og kulturorganisasjoner med musikk som vesentlig arbeidsområde, kan bli medlemmer i Møre og Romsdal musikkråd hvis de slutter seg til 1 og 2 Møre og Romsdals musikkråds vedtekter. 10

11 3.2 Styret i Møre og Romsdal musikkråd avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som ankeinstans. 3.3 Inn- og utmeldinger skjer skriftlig. Medlemskap må sies opp senest året før medlemskapet opphøres. 3.4 Organisasjoner som arbeider i strid med Møre og Romsdals verdigrunnlag eller formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, fratas medlemskapet. Årsmøtet fatter slike vedtak med 2/3 flertall 3 ORGANISASJON Møre og Romsdal Musikkråd er eit sjølvstendig organisasjonsledd med ansvar for eiget budsjett og eigne ansatte. Møre og Romsdal Musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds fylkesledd i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal Musikkråd har lokalledd, lokale musikkkråd, der det er hensiktsmessig 4 ORGANISASJON Møre og Romsdal Musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds fylkesledd i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal musikkråd er et selvstendig organisasjonsledd med ansvar for eget budsjett og egne ansatte. Møre og Romsdal Musikkråd har lokalledd, lokale musikkråd, der det er hensiktsmessig. For at et lokalt musikkråd skal være et lokalt organisasjonsledd av Møre og Romsdal musikkråd, og dermed også av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, skal styret i Møre og Romsdal musikkråd godkjenne vedtektene. Medlemskap i lokalleddene bygger på prinsippene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds sentrale vedtekter. Nærmere bestemmelser er fastsatt i vedtekter for lokalleddene, som utarbeides på bakgrunn av mønstervedtekter vedtatt av styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. 4 - ÅRSMØTE Årsmøtet er Møre og Romsdal Musikkråd sin høgste myndigheit. Årsmøtet skal haldast annakvart år i mars/april. 4.1 Representasjon og rettar På årsmøtet møter: Frå kvar organisasjon med ordinært medlemskap møter delegatar etter følgjande fordelingsnøkkel: Med fulle rettigheitar: Organisasjon med færre enn 500 medlemmer 2 utsendingar Organisasjon med medlemmer 3 utsendingar Organisasjon med medlemmer 4 utsendingar Organisasjon med over 3000 medlemmer 5 utsendingar Medlemmer med medlemskap etter 2.1.B møter med 2 utsendingar ÅRSMØTE Årsmøtet er Møre og Romsdal Musikkråds høyeste myndighet, og holdes hvert annet år i mars/april 5.1 Representasjon og rettigheter På årsmøtet møter: Følgende med fulle rettigheter: Medlemmene med medlemskap etter 3.1.1, pkt. 1 og 2 Organisasjon med færre enn 500 medlemmer: 2 representanter Organisasjon med medlemmer eller flere: 3 representanter Medlemmene med medlemskap etter 3.1.2: 2 representanter hver Medlemmene med medlemskap etter pkt. 3: 1 representant hver. Lokale ledd med vedtekter godkjente av Møre og Romsdal musikkråd: 2 representanter hver

12 2 utsendingar for kvart lokalt musikkråd Styret - har ikkje stemmerett ved behandling av regnskap og årsmelding Når årsmøtet gjennomfører avstemmingar i saker som gjelder vaksenopplæring, har berre representantar frå godkjende studieorganisasjonar stemmerett Med tale- og forslagsrett: Medlemsorganisasjonar i Norsk musikkråd/musikkens studieforbund utan fylkesledd møter med 2 representantar Varamedlemmar til styret Valkomiteen sine medlemmer Medlemmer i komitear valt av årsmøtet Representant frå Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund Personar årsmøtet gir fullmakt 4.2 Innkalling og sakspapir Innkalling til ordinært årsmøte skal sendast ut to (2) månader før årsmøtet skal haldast. Framlegg til sak ein ønskjer handsama, må vere sendt styret seinast ein (1) månad før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig sakliste seinast 14 dagar før årsmøtet. 4.3 Dagsorden for årsmøtet 1. Konstituering 1.1 Godkjenne representantane sine fullmakter 1.2 Godkjenne sakliste og forretningsorden 1.3 Velje dirigent, referentar 1.4 Velje to protokollunderskrivarar 2. Handsame styret si innstilling som vedkjem medlemskap 3 Handsame årsmelding 4 Godkjenne og fastsette rekneskapen 5 Handsame innkomne saker 6 Handsame styret sitt framlegg til handlingsprogram 7 Handsame budsjett for komande periode 8 Velje: 8.1 Leiar (særskild val) 8.2 Fire (4) styremedlemer for to år , 2. og 3. varamedlem for styret for to år 8.4 Tre (3) medlemer og eitt (1) varamedlem til valkomitèen for to år 8.5 Val av utsending til Musikkens studieforbund sitt representanskapsmøte. 9 Fortsette å bruke Fylkesrevisjonen som revisor for kommande to-års periode. Alle val skjer skriftleg om det finst meir enn eitt framlegg, eller nokon krev det. Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av Regnskap og årsmelding. Hver delegat har en stemme. Medlemsorganisasjoner kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt. Følgende har forslag- og talerett: Styrets varamedlemmer Representanter fra Norsk musikkråd/musikkens studieforbund Valgkomiteens medlemmer Følgende har bare talerett: Hovedtillitsvalgt for de ansatte Medlemmer i komiteer valgt av årsmøte Personer årsmøtet gir fullmakt Følgende møter som observatører: Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene Øvrige representanter fra lokale musikkråd Gjester invitert av styret Ansatte 5.2 Innkalling og sakspapirer Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut seneste 2 måneder før årsmøtet holdes. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest 1 måned før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig saksliste senest 2 uker før årsmøtet. 5.3 Dagsorden for årsmøtet Årsmøtet skal: Godkjenne representantenes fullmakter Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden Velge dirigenter, referenter og 2 protokollunderskrivere Behandle styrets melding om virksomheten i toårsperioden Behandle revidert regnskap for årsmøteperioden. Behandle styrets innstilling vedrørende medlemskap Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten Behandle strategi- og handlingsplan for kommende to-årsperiode Behandle budsjett for kommende to-årsperiode Foreta valg av: 2 Leder velges særskilt 3 Fire styremedlemmer 4 Tre varamedlemmer til styret 5 Tre medlemmer og et varamedlem til valgkomite 6 Revisor 12

13 Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det. Personer som skal velges til tillitsverv i Møre og Romsdal musikkråd må ha medlemstilknytning til en organisasjon som er medlem av Møre og Romsdal musikkråd. Alle valg gjelder for 2 år. Valgperioden løper fra årsmøte til årsmøte 4.4 Ekstraordinært årsmøte Styret kallar inn, etter vedtak, med minst ein (1) månads varsel til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av ordinære medlemer krev det. Ekstraordinært årsmøte kan berre handsame dei sakene som er sett opp i innkallinga til møtet. 5 - STYRET 5.1 Samansetning Styret er sett saman av leiar og fire (4) styremedlemer valt av årsmøtet. Styret vel sjølv nestleiar. 5.2 Mandat og oppgåver Styret skal: Leie Møre og Romsdal Musikkråd i perioden mellom årsmøta. Setje i verk vedtak gjort av årsmøtet. Oppnemne nødvendige utval. Oppnemne representantar til aktuelle organisasjonar/fylkeskommunale organ. Utarbeide årsmelding og rekneskap. Gjere framlegg til handlingsprogram og budsjett. Sette innkomne saker på saklista for årsmøtet. Styret er vedtaksført når leiar eller nestleiar og to styremedlemer er til stades. Ved likt røystetal har leiar dobbelrøyst. 6 - LEIARMØTE Styret kallar inn leiarane i medlemsorganisasjonar/institusjonar/lokale musikkråd til møte minst ein gong i året. Møtet er rådgjevande i høve til styret. 5.4 Ekstraordinært årsmøte Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst 1 måneds varsel dersom minst 1/3 av de ordinære medlemmene forlanger det. Dersom styret innkaller til ekstraordinært årsmøte, må minst 3 av styret 5 medlemmer kreve det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet. 6 - STYRET 6.1 Sammensetning Styret består av leder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet. Styret velger selv nestleder. 6.2 Mandat og oppgaver Styret skal: Lede Møre og Romsdal Musikkråd i perioden mellom årsmøtene Iverksette årsmøtets vedtak Tilsette daglig leder og ivareta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Møre og Romsdal musikkråd. Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev. Oppnevne nødvendige utvalg Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og offentlige organer Utarbeide årsmelding og regnskap Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett Godkjenne vedtekter for lokale musikkråd i fylket Behandle søknader om medlemskap Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær). 7 - LEDERMØTE Styret innkaller medlemmene, jfr. 3, og lokale musikkråd til ledermøte. Ledermøte kan avholdes når styret eller 1/3 av medlemmene ønsker det. 13

14 Møtet er rådgivende i forhold til styret. Styret kan innkalle til ledermøter oftere dersom det finner det hensiktsmessig. Ledermøtet innkalles med minst 1 måneds varsel. Saker som ønskes behandlet på ledermøtet må være styret i hende innen 2 uker før ledermøtet avholdes. 7 - ENDRINGAR I VEDTEKTENE Endringar i vedtektene kan berre skje på ordinært årsmøte. Til lovleg vedtak krevst 2/3 røystefleirtal. Endringar i vedtektene skal leggjast fram for styret i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund til orientering. 8 - ENDRINGER I VEDTEKTENE Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte, eller på ekstraordinært årsmøte når saken om vedtaksendringer er påbegynt i siste ordinære årsmøte. Gyldige vedtak krever 2/3 flertall. Endringene i vedtektene skal legges fram til styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund til godkjenning. 8 - OPPLØYSING Framlegg om oppløysing av Møre og Romsdal Musikkråd må handsamast på ordinært årsmøte. Grunngjeve framlegg må vere sendt Møre og Romsdal Musikkråd og alle tilslutta organisasjonar/institusjonar/lokale musikkråd minst 4 månader før årsmøtet. Oppløysingsvedtak krev ¾ røystefleirtal. Vedtak om oppløysing skal leggjast fram for Norsk musikkråd. Dersom det er disponible midlar ivaretar Norsk musikkråd disse inntil nytt råd kan etableras. Det oppløsende årsmøtet velgjer et fondsstyre på 3 personar som disponerer midlane til beste for musikklivet i Møre og Romsdal dersom nytt råd ikkje kan etableras i løpet av 3 år etter oppløysninga. 9 - OPPLØSNING Forslag om oppløsning av Møre og Romsdal Musikkråd må behandles i ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemmer, jfr. 3, minst fire måneder før årsmøtet. Oppløsning krever ¾ flertall. Vedtak om oppløsning skal oversendes Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund som ivaretar disponible midler inntil nytt Møre og Romsdal musikkråd kan etableres. Styrets forslag til vedtak: Vedtektsendringene godkjennes. Nye vedtekter gjøres gjeldende umiddelbart 14

15 SAK 5 - Forslag til handlingsprogram for 2014/2015 Styres vurdering Handlingsprogrammet er administrasjonen og styrets rettesnor for arbeidet i årsmøteperioden. De neste to års handlingsplan blir noe endret, og noe er videreføring av den eksisterende. HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogrammet for perioden er retningsgivende for styret og administrasjonens arbeid fram til neste årsmøte. Ny lov om voksenopplæring ble iverksatt i Det er viktig å følge opp innføringen av loven, ikke minst lokal og regionalt, og med fokus på lovens målformuleringer: a) Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere b) Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke og egen livssituasjon c) Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering d) Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring e) Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet f) Å være en selvstendig arena for læring og ett supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne. I OPPLÆRING Mål Ha fokus på voksenopplæringsloven, være aktiv både som medspiller for det offentlige og gjennom å formidler nye lover, regler, muligheter etc til musikklivets frivillige lag og organisasjoner Styrke de lokale musikkrådenes rolle i forhold til lokal samarbeid Bidra til å bedre opplæringstilbudet for band Ha fokus på egne opplæringstiltak Oppfølging av «Musikk i fengsel og frihet» gjennom samarbeid med Friomsorgen Møre og Romsdal og skoleavd. ved Hustad fengsel og Ålesund fengsel. God tilgang til kvalifiserte instruktører og dirigenter Tiltak i prioritert rekkefølge Oppfølging av ny lov om voksenopplæring Informere /rekruttere nye brukere Stimulere til utvikling av nye kurstilbud, gjennom egne kurs og kurs i samarbeid med andre. Følge opp eksisterende kurs Aktiv veiledning og hjelp til eksisterende lokale musikkråd og lokale samarbeidsorgan for musikk Aktiv arbeid for etablering av lokale musikkråd/samarbeidsorganer i kommuner som ikke har slike Bandgrupper har til nå vært beskjedne brukere av voksenopplæringssystemet. Musikkrådet/bandkontoret vil øke fokus på bedre tilrettelegging for økt tilskudd for band Gjennomføre egne kurs innen bruk av teknisk utstyr, lyd og lys til bruk i konserter, opplæring i konsertarrangering, rekrutteringsarbeid, organisasjonsarbeid, videreføring av «Jeg kan ikke synge» - kursene Bidra til at Musikk i fengsel og frihet opprettholdes i Møre og Romsdal vedr. søke midler til videre drift. Arrangere kurs for instruktører Arbeide for et godt samarbeid mellom musikklivet, kulturskolen og grunnskolen 15

16 II FORMIDLING Mål Arbeide for at hele musikklivet har god tilgang til lokaler med god akustisk kvalitet til øving og konserter. Arbeide for å øke kvaliteten i Ungdommens kulturmønstring. Tiltak i prioritert rekkefølge Hovedfokus på akustiske forhold for den enkelte musikksjanger, herunder foreta akustiske målinger av lokaler som brukes av musikklivet. Målsetting er å få gjennomføre målinger i minst 3 kommuner i året. Ha fokus på videreutvikle arrangementet basert på de opprinnelige UKM-ideene, men også tenke nytt for evt. økt deltakertall. Fortsatt ha god kontakt med kommunene. III SAMARBEID PÅ TVERS AV SJANGER OG KULTUR Mål Bidra til etablering av gode samarbeidsmodeller i forhold til andre organisasjoner på kulturområdet, offentlige myndigheter og næringslivet. Arbeide for kontakt og samarbeid med innvandrermiljøene for bedre involvering i det lokale musikklivet. Fokusere sterkere på musikkens betydning for folkehelsa. Tiltak i prioritert rekkefølge Delta aktiv på felles arenaer, høringer og konferanser Spre gode eksempler på samarbeid Kontakt med Flerkulturelt senter for evt. samarbeid vedr. flerkulturelt musikkopplæring Synliggjør allerede eksisterende tiltak som folkehelsefremmende, ikke minst den effekten det frivillige lokale musikkliv har for folks engasjement og livskvalitet. Gleden av å spill og synge er utvilsomt trivselsfremmende, og er kanskje musikklivet viktigste bidrag til å oppfylle fylkesplanens hovedmål om «trivelige lokalsamfunn». IV NETTVERK OG INFORMASJON Mål Arbeide for å spre relevant informasjon til musikklivet i fylket. Bidra til drift og utvikling av lokale musikkråd Tiltak i prioritert rekkefølge Drifte rådets hjemmeside Sende ut nyhetsbrev distribueres automatisk til mottakere. Delta på møter lokalt om etablering/utvikling av lokale musikkråd V MUSIKK OG KULTUPOLITIKK Mål Bedre rammevilkår som stimulerer til egenaktivitet. Tiltak i prioritert rekkefølge Arbeide for bedre rammevilkår gjennom bruk av støtteordninger. Informere ut om alle tilskudds ordninger til alle medlemsorganisasjonene. Arbeide for grunnlaget for videre drift. Informere politisk og administrative nivå i kommuner og fylkeskommuner om musikklivets aktiviteter og behov. Delta aktivt i samhandling med fylkeskommunens kulturavdeling. Styrets forsalg til vedtak: Handlingsprogrammet for 2014 og 2015 godkjennes 16

17 SAK 6 - Budsjett for 2014 og 2015 Styrets orientering Langtidsbudsjettet er retningsgivende og vil til enhver tid være avhengig av de offentlige tilskuddene. Styrets forslag til budsjett for kommende 2- årsperiode bygger på noen kjente budsjettvedtak som fylkeskommunene og Musikkens studieforbund har gjort. INNTEKTER: Regnskap 2012 Regnskap Salg av tjenester UKM/annet , , , ,00 BandOrg , , , ,00 Tilskudd Miff, MSF , , , ,00 Prosjekt akustikk/kor , , , ,00 Fylkeskom. VO-tilskudd , , , ,00 Fylkeskom. Drift , , , ,00 VO-tilskudd stat , , , ,00 Driftstilskudd MSF , , , ,00 Andre tilskudd , , , ,00 Mva kompensasjon , , , ,00 Fylkeskom. Drift UKM , , , ,00 Tilskudd UKM prosjekt , , ,00 VO-nasjonale oppgaver , , , ,00 Delt.avg.kurs/UKM , , , ,00 Andre kurs ,00 SUN INNTEKTER , , , ,00 UTGIFTER: Regnskap 2012 Regnskap Lønnskostnader ansatte , , , ,00 Lønn andre/selvstendig , , , ,00 Pensjonskostnader/AFP , , , ,00 Utg.fylkeshuset , , , ,00 Andre kontorkostn , , , ,00 Utstyr/vedlikehold/service , , , ,00 Revisjon ,00 0, , ,00 Kontorrekvisita/abonnement 6 778, , , ,00 telefon/porto/ 4 669, , , ,00 Reiseutgifter , , , ,00 Markedsføring/annonser 9 643, , , ,00 Kontingentr/forsikringer 4 178, , , ,00 Møtekostanader/egne kurs , , , ,00 Andre kostn. blomster/ 4 577, , , ,00 gaver/gebyr BandOrg 140, , ,00 Multikult.kor/andre kurs 8 970, ,00 0,00 Utg. UKM , , , ,00 UTG. Miff , , , ,00 Utg. akustikk 4 000, ,00 SUM UTGIFTER , , , ,00 Resultat , , , ,00 Finansresultat , , , ,00 Års over-/underskudd , , , ,00 Års over-/underskudd , , , ,00 17

18 Med bakgrunn i dette ber styret om at årsmøtet gir sin tilslutning til følgende vedtak: Budsjettet for perioden 2014 og 2015 godkjennes SAK 11 - Valg Alle medlemsorganisasjoner i Møre og Romsdal musikkråd er tilskrevet og bedt om å fremme forslag på kandidater. Valgkomiteens forslag til årsmøtet i Møre og Romsdal musikkråd 2014: (Vil bli ettersendt evt. lagt fram på årsmøte) For valgkomiteen Nils-Gunnar Solli Martin Lyngstad Odd Arne Halaas 18

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Fylkesledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Norsk sangerforum. landsmøte 2012

Norsk sangerforum. landsmøte 2012 Norsk sangerforum landsmøte 2012 Tromsø Søndag 29. april 2012 INNHOLD Saksliste... 4 SAK 1 Konstituering... 5 SAK 2 Behandle toårsmelding... 9 SAK 3 Behandle regnskap... 10 SAK 4 Behandle innkomne saker...

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15 Årsmøte 2015 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes)

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) Forslagsstiller: Styret Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) 1 Organisering Amatørkulturrådet er et felles organ for amatørkulturlivet i Bergen kommune. Amatørkulturrådet er et frivillig,

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 Program for årsmøtet 26. april 2014 0930 Registrering og litt fingermat + drikke

Detaljer

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013 2011 Årsmøte Sak 1 Konsitutering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Øvre Sunndal hjortevilt-vald

Øvre Sunndal hjortevilt-vald Øvre Sunndal hjortevilt-vald Vedtekter Utkast 0.3 Version: 0.3 Side: 1 of (5) VEDTEKTER FOR ØVRE SUNNDAL HJORTEVILTLAG 1. Laget Laget er en sammenslutning av grunneiere og andre rettighetshavere med jaktrett

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Idrettens Studieforbund Finnmark

Idrettens Studieforbund Finnmark Idrettens Studieforbund Finnmark 10. ORDINÆRE TING Kautokeino 10. og 11. mai 2014 Innhold: ISF Finnmarks saksliste Styrets beretning for 2012 og 2013 Vedtekter for Idrettens Studieforbund SAKSLISTE 1.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Aktivitetsklubben

Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtatt av landsmøtet for Aktivitetsklubben 15. februar 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig og uavhengig forening

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps 1 ORGANISASJON Volden og Ringshaug Skolekorps (VRSK) stiftet 29.09.1966 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør Organisering av

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 09.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus Møtetid: kl. 19:00 Eventuelle forfall må meldast til per tlf. 41587200, sms til eller per epost til Varamedlemmer møter

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Grunnlag og formål 1. Blå Kors Norge er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet, og er tilsluttet Blå Kors Internasjonale

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer