ÅRSMØTE. 22.mars 2014 Molde. Møre og Romsdal Musikkråd. Quality hotel Alexandra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE. 22.mars 2014 Molde. Møre og Romsdal Musikkråd. Quality hotel Alexandra"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2014 Møre og Romsdal Musikkråd 22.mars 2014 Molde Quality hotel Alexandra

2 Program for fagkonferanse/årsmøtet, 22. mars 2014 Kl 1030 Kl 1100 Kaffe registrering Åpning av styreleder, Arne-Dag Gjærde Musikkinnslag Kl 1130 Fagkonferanse v/odd Fossum - Organisasjonsutvikling - Rekrutering - Omdømmebygging Odd Fossum Er opprinnelig fra Årvoll i Oslo, men har bodd i Ålesund i flere tiår. Han jobber til daglig ved Ålesund kulturskole. Med sin store entusiasme og innsatsvilje har Odd hatt stor betydning for storbandmiljøet i Ålesund-regionene, blant annet gjennom bevisst satsing på rekrutering av barn og unge. I 1997 startet han Junior Big Band for å sikre rekruteringa til voksenbandet, Big Odd Band. I 2000 startet han opp Knøtte Big Band for de aller minste, som nå har skiftet navn til KBB. For sitt brenne engasjement for storbandmiljøet og for norsk jazz fikk Odd tildelt Norsk Jazzforums storbandpris. Ny norsk standard for akustikk i musikklokaler v/jonas Høgseth Kl 1300 Kl 1400 Kl 1500 Lunsj Fagkonferansen fortsetter Orientering om Møremusikerordningen Konstituering av årsmøte 1.1. Godkjenning av representantene sine fullmakter 1.2. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 1.3 Valg av møtedirigent og referent 1.4 Valg av to protokollunderskrivere 2. Melding om virksomheten for 2012 og Godkjenne regnskap for 2012/ Behandle innkomne saker a) Vedtektsendringer 5. Behandle styrets sitt framlegg til Handlingsprogram for 2015/ Behandle budsjett for kommende årsmøteperiode 7. Valg 7.1. Leder for to år 7.2. Fire (4) styremedlemmer for to år 7.3. Tre (3) varamedlemmer for to år 7.4. Tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem til valgkomitèen for to år 7.5. Valg av utsending til Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd sitt representantskapsmøte. 8. Valg av revisor 2

3 Deltakerliste - Fagkonferanse og Årsmøte 2014 Nr. Organisasjon/lag Navn Delegat Observatør 1 Molde musikkråd Ove Ødegård x 2 Molde musikkråd Nils Petter Heggem x 3 Sunndal musikkråd Turid Stave x 4 Giske musikkråd Odd Anders Følsvik X 5 Sykkylven musikkråd Lindis Utgård X 6 Kristiansund musikkråd Trond Ulseth X 7 Ålesund musikkråd Odd Fossum x 8 Romsdalsorkesteret Vroljub Penjin x 9 Romsdalsorkesteret x 10 Stoyville Jazz Club Eli-Karin Walle x 11 Molde kulturskole x 12 BandOrg/M&R musikkråd Jonas Høgseth x 13 VOFO M&R Kolbjørn Aarstein x Styre 19 M&R musikkråd Arne-Dag Gjærde X 20 M&R musikkråd Stig Piel X 21 M&R musikkråd Frank Stenløs X 22 Valgkomiteen Nils Gunnar Solli Administrasjonen 23 M&R musikkråd Else Marie Outzen X 3

4 SAK Godkjenning av fullmakter SAK Godkjenning av dagsorden Styret forslår følgende saksliste: Sak 1.1. Godkjenning av representantene sine fullmakter Sak 1.2. Godkjenning av saksliste og forretningsorden Sak 1.3. Valg av møtedirigent og referent Sak 1.4. Valg av to protokollunderskrivere Sak 2 Melding om virksomheten for 2012 og 2013 Sak 3 Godkjenne regnskap for 2012/2013 Sak 4 Behandle innkomne saker a) Vedtektsendring Sak 5 Behandle styret sitt framlegg til Handlingsprogram for 2015/2016 Sak 6 Behandle budsjett for kommende årsmøteperiode Sak 7 Valg SAK Valg av møtedirigent og referent Styrets forslag: Møtedirigent: 1. Referenter:

5 SAK Valg av to protokollunderskrivere Styrets forslag: Protokollunderskrivere: SAK 2 - Melding om virksomheten 2012 og 2013 Melding om virksomheten for Møre og Romsdal musikkråd for 2012 og 2013 ligger vedlagt. Etter styrets vurdering viser meldingen et godt tverrsnitt av aktiviteten i musikkrådet for denne årsmøteperioden. Med bakgrunn i dette, ber styret om at årsmøte gir sin tilslutning til følgende vedtak: Styrets forslag til vedtak: Melding om virksomheten for 2012 og 2013 godkjennes 5

6 SAK 3 - Regnskap for 2012/2013 Saksdokumenter 1. Revisjonsberetning 2012 fra Fylkesrevisjon 22.april Revisjonsberetning 2013 fra Fylkesrevisjon (ikke ferdig revidert) Resultatregnskap 2012 og 2013 INNTEKTER: Note Regnskap 2012 Budsjett 2012 Note Regnskap 2013 Budsjett 2013 Salg av tjenester UKM/annet , , , ,00 Fylkeskom. Drift UKM , , , ,00 Tilskudd UKM prosjekt , ,00 Delt.avg.kurs/UKM , , , ,00 BandOrg , , ,00 0 Tilskudd Miff, MSF , , , ,00 Prosjekt , , , ,00 Fylkeskom. VO-tilskudd , , , ,00 Fylkeskom. Drift , , , ,00 VO-tilskudd stat , , , ,00 Driftstilskudd MSF , , , ,00 Andre tilskudd , , , ,00 Mva kompensasjon , , , ,00 VO-nasjonale oppgaver , , , ,00 SUN INNTEKTER , , , ,00 KOSTNADER Note Regnskap 2012 Budsjett 2012 Note Regnskap 2013 Budsjett 2013 Lønnskostnader ansatte , , , ,00 Lønn andre/selvstendig , , , ,00 Pensjonskostbader/AFP , , , ,00 Refusjon av sjukepenger ,00 Utg.fylkeshuset , , , ,00 Andre kontorkostn , , , ,00 Utstyr/vedlikehold/service , , , ,00 Revisjon , , ,00 Kontorrekvisita/abonnement 6 778, , , ,00 telefon/porto/ 4 669, , , ,00 Reiseutgifter , , , ,00 Markedsføring/annonser 9 643, , , ,00 Kontingentr/forsikringer 4 178, , , ,00 Møtekostanader/egne kurs , , , ,00 Andre kostn. blomster/ 4 577, , , ,00 gaver/gebyr BandOrg 140, ,00 Multikult.kor 8 970,88 0 Utg. UKM , , , ,00 UTG. Miff , , , ,00 Utg. akustikk , ,00 SUM KOSTNADER , , , ,00 Resultat , , ,96 535,00 Finansresultat , , ,00 Årsresultat før avsetning , ,96 6

7 NOTER TIL REGNSKAP 2012 OG 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser for ideelle foreninger/ organisasjoner. Regnskapet er utarbeidet etter norsk regnskapsstandard. Note 1. Salg av tjenester gjelder; salg av tjenester vedr. UKM i 50% stilling, fra Møre og Romsdal fylkeskommune. MR fylke kr ,-. Salg av tjenester til UKM Norge, kr 11539,60, og Norsk musikkråd for arbeidet med lokale musikkråd på landsbasis, kr ,-. Note 2. Dette er prosjekt under ungdommens kulturmønstring. Prosjektmidler fra Møre og Romsdal fylkeskommune ( ,-) og UKM Norge ( ,-) Ikke brukt opp tilskuddet og rest (44 636,52) er overført Note 3. Salg av akustikkprosjektet har blitt mindre enn forventet. Dårlig økonomi i kommunen har gjort at dette ikke har blitt prioritert. Tilskudd fra M&R fylkeskommune ang. multikulturelt kor på kr ,-. Prosjektet ikke avsluttet, kr ,12 overføres 2014 Note 4. Gjelder kurs vi arrangerer og har søkt voksenopplæringsstilskudd på. Note 5. Overført voksenopplæringsmidler som var ført som kortsiktig gjeld i 2012 og er brukt i Tillegg er tilskudd for FRIFOND og KOMP ført her. Note 6. Møre og Romsdal musikkråd utfører rådgiving og saksbehandling av voksenopplæring for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Musikkens studieforbund kjøper tjenester av oss for å få utført denne jobben. Note 7. Lønnsutgifter større på grunn av at vi har hatt en 60% stilling mer enn budsjettert. Møre og Romsdal fylkeskommune foretar utlønning for Møre og Romsdal musikkråd, som innebær all innberetning av arbeidsgiveravgift og avsetting av feriepenger. De fakturerer oss hver måned for skyldig lønnsutgifter. Utestående sjukepenger fra NAV som ikke har blitt trukket ut på faktura fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Står oppført som refusjon av sjukepenger kr ,-. Note ble det innført en ny AFP-ordning i Norge. Den nye ordningen er definert som en ytelsesbasert ordning. Dette er en dyr ordning for musikkrådet, men god for de ansatte. Pr. i dag er det imidlertid ikke mulig å regne ut på forhånd pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i ordningen. Derfor er innbetalt beløp stort i forhold til den budsjetterte summen. Note 9. Her ligg utgifter vedr. kontorhold, reingjøring, kopier, porto, vaktmestertjeneste, møtelokaler og andre fellesutgifter. 7

8 EIENDELER Omløpsmidler: Fordringer: Note pr pr Kundefordringer , ,52 Påløpt refusjon sjukepenger ,00 Ander forskuddsbetalte kostnader , ,00 Sum fordringer , ,52 Bankinnskudd: Bank brukskonto , ,81 Bank skattekonto 45,50 45,50 Bank fond , ,33 Kasse 257,88 6,80 Sum omløpsmidler , ,44 Inventar 1,00 1,00 Sum eiendeler , ,96 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Avsatt lønnsfond , ,00 Annen egenkapital , ,59 Sum egenkapital , ,59 Gjeld: Kortsiktig gjeld: Avsatt til kurs 4 379,20 0,00 Leverandørgjeld , ,14 Annen kortsiktig gjeld , ,23 Sum gjeld , ,37 Sum gjeld og egnekapital , ,96 Note 1. Kundefordringer gjelder: Utestående fordring som gjeld UKM prosjekt, UKM materiell som er fakturert kommunen i 2013, AFP. Note 2. Leverandørgjeld gjelder: Faktura som er sendt oss som gjelder for 2013, betales i Gjelder lønn for desember, honorar prosjekt og serviceavtaler. Note 3. Annen kortsiktig gjeld gjelder: Tildelt tilskudd i 2013 som ikke er brukt opp og overført 2014 Møre og Romsdal styret for Møre og Romsdal musikkråd Arne-Dag Gjærde (leder) Stig Piel (nestleder) Tove Hansen (styremedlem) Bente Dyrhaug (styremedlem) Vegard Hansen (styremedlem) Styrets forsalg til vedtak: Regnskapene for 2012 og 2013 godkjennes 8

9 SAK 4 - Innkomne saker - Vedtektsendringer Vedtektene til Møre og Romsdal musikkråd ble sist endret på årsmøte i Styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund mener det er behov for å samkjøre og harmonisere organisasjonens vedtekter mer enn hva gjeldene vedtekter gjør. Vedlagt følger forslag til nye vedtekter for Møre og Romsdal. Verdigrunnlaget har samme formulering som tidligere, men forslås som ny 1 Verdigrunnlag 3 Medlemskap Møre og Romsdal musikkråd kan ha medlemsorganisasjoner som utfører oppgaver innen voksenopplæring innenfor musikkområdet og som slutter seg til 1 og 2 i M&R musikkråds vedtekter. 4 Regionledd og lokalledd Det ønskes i større grad å benytte begrepene regionledd og lokalledd. Disse begrepene benyttes sentralt, og det er greit at organisasjonen er gjennomgående med sine begrep. 6 Styret Styret foreslår at det tas inn i vedtektene at styret har et arbeidsgiveransvar for de ansatte i Møre og Romsdal musikkråd Vedtektene til lokalleddene skal godkjennes av styret i Møre og Romsdal musikkråd ( 4). Styret foreslår derfor et nytt kulepunkt i 6 om at styret har som oppgave å godkjenne vedtektene til lokalleddene. Med bakgrunn i dette, ber styret om at årsmøte gir sin tilslutning til dette vedtaket: Vedtekter Møre og Romsdal gamle Møre og Romsdal Musikkråd er eit samarbeids- og interesseorgan for musikklivet i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal Musikkråd fylkesledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Grunnlaget for Møre og Romsdal Musikkråd ligg i erkjenninga av at musikk er ei kjelde til glede og meining, til læring og personleg vekst, til sosial samkjensle, identitet og mellomkulturell forståing. Denne erkjenninga er knytt både til musikk som eigenarta kunst og kulturform og til musikk som innhald i sosial samhandling. For Møre og Romsdal Musikkråd er alle musikkgenre likeverdige og skal ha like stor merksemd og omsorg. Møre og Romsdal Musikkråd er stifta og er partipolitisk nøytralt. Vedtekter Møre og Romsdal - ny 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Møre og Romsdal Musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til gled og mening, til læring og personlig vekst, til sosiale tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Møre og Romsdal musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Møre og Romsdal Musikkråd er stifta og er partipolitisk nøytralt. 9

10 1 FORMÅL Møre og Romsdal Musikkråd skal arbeide for å fremme opplæring, kulturelt samarbeide og musikkpolitikk for musikklivet i fylket. 1.1 Opplæringsverksemd Møre og Romsdal Musikkråd er fylkesledd av musikkorganisasjonane sitt studieforbund, og skal gjennom si opplærings- og samarbeidsverksemd hjelpe den enkelte deltakar til eit meir meiningsfylt liv ved å: bidra til å gje menneske lik adgang til kunnskap, innsikt og ferdighet som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlege utvikling og styrker grunnlaget for sjølvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv. bidra til aktiv deltaking i musikk gjennom opplæring, lytting og formidling. samarbeide med andre organisasjonar, institusjonar og offentlege myndigheter som forvaltar og organiserer musikkopplæring/- utdanning og musikkformidling. tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid i musikk. 1.2 Kulturelt samarbeid Vidare er Møre og Romsdal Musikkråd eit kulturelt samarbeidsorgan for fylkesomfattande musikkorganisasjonar som har musikkopplæring, musikkutdanning, musikkinformasjon og musikkformidling som sentrale oppgåver. 1.3 Musikkpolitikk For å nå måla skal Møre og Romsdal Musikkråd utøve musikkpolitisk arbeid både lokalt, regionalt, nasjonalt i samarbeid med Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og medlemsorganisasjonane, samt være et musikk- og kulturpolitisk interesseorgan for musikklivet i fylket. 2 FORMÅL Møre og Romsdal musikkråd er fylkesledd/regionsledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Møre og Romsdal musikkråd er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikklivet i Møre og Romsdal. For å nå sine mål skal Møre og Romsdal musikkråd: Utøve musikkpolitisk arbeid i fylket og nasjonalt i samarbeid med Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og medlemsorganisasjonene. Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studieog formidlingsarbeid i musikk og innen musikklivet. I tråd med 2 i vedtektene til Musikkens studieforbund fremme kompetanseutvikling og livslang læring i fylkets musikkliv Koordinere og initiere faglig og organisatorisk arbeid og samarbeid innen musikklivet. Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste for musikklivet. 2 MEDLEMSKAP Fylkesledd av musikkorganisasjonar som er medlemmer i Norsk musikkråd er medlemmer i Møre og Romsdal Musikkråd. Styret i Møre og Romsdal Musikkråd avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som ankeinstans. 2.1 Medlemskap 2.1.A Fylkesomfattande musikkorganisasjonar som sluttar seg til 1 (Formål) i Møre og Romsdal Musikkråd sine vedtekter kan bli medlemer i Møre og Romsdal Musikkråd. For å bli opptatt som medlem må følgjande krav vere oppfylt: Organisasjonen er basert på individuell medlemskap eller kollektiv medlemskap av foreiningar med individuelle medlemmar. Organisasjonen er open for alle. Leiinga av organisasjonen er valt av medlemene. Organisasjonen har musikkopplæring og/eller musikkformidling som sentral oppgåve. 2.1.B Øvrige regionale musikkorganisasjonar som ikkje fyller krava ovanfor, og offentlige institusjonar kan bli medlemmer i Møre og Romsdal Musikkråd dersom de sluttar seg til 1 i Møre og Romsdal Musikkråd sine vedtekter. 3 MEDLEMSKAP Fylkes-/regionlegg av musikkorganisasjoner som er medlemmer i Norsk musikkråd/musikkens studieforbund er medlemmer i Møre og Romsdal musikkråd 2. Regionale musikkorganisasjoner som slutter seg til 1 og 2 i Møre og Romsdals musikkråds vedtekter, kan bli medlemmer i Møre og Romsdal musikkråd. 3. Der det ikke er fylkes-/regionalledd av Norsk musikkråd/musikkens studieforbunds medlemsorganisasjoner, betraktes disse organisasjonenes medlemmer (lag) i Møre og Romsdal fylke samlet som ett medlem i Møre og Romsdal musikkråd For å bli opptatt som medlem må følgende krav være oppfylt: Organisasjonen er åpen for alle Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene Offentlige institusjoner, stiftelser og kulturorganisasjoner med musikk som vesentlig arbeidsområde, kan bli medlemmer i Møre og Romsdal musikkråd hvis de slutter seg til 1 og 2 Møre og Romsdals musikkråds vedtekter. 10

11 3.2 Styret i Møre og Romsdal musikkråd avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som ankeinstans. 3.3 Inn- og utmeldinger skjer skriftlig. Medlemskap må sies opp senest året før medlemskapet opphøres. 3.4 Organisasjoner som arbeider i strid med Møre og Romsdals verdigrunnlag eller formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, fratas medlemskapet. Årsmøtet fatter slike vedtak med 2/3 flertall 3 ORGANISASJON Møre og Romsdal Musikkråd er eit sjølvstendig organisasjonsledd med ansvar for eiget budsjett og eigne ansatte. Møre og Romsdal Musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds fylkesledd i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal Musikkråd har lokalledd, lokale musikkkråd, der det er hensiktsmessig 4 ORGANISASJON Møre og Romsdal Musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds fylkesledd i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal musikkråd er et selvstendig organisasjonsledd med ansvar for eget budsjett og egne ansatte. Møre og Romsdal Musikkråd har lokalledd, lokale musikkråd, der det er hensiktsmessig. For at et lokalt musikkråd skal være et lokalt organisasjonsledd av Møre og Romsdal musikkråd, og dermed også av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, skal styret i Møre og Romsdal musikkråd godkjenne vedtektene. Medlemskap i lokalleddene bygger på prinsippene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds sentrale vedtekter. Nærmere bestemmelser er fastsatt i vedtekter for lokalleddene, som utarbeides på bakgrunn av mønstervedtekter vedtatt av styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. 4 - ÅRSMØTE Årsmøtet er Møre og Romsdal Musikkråd sin høgste myndigheit. Årsmøtet skal haldast annakvart år i mars/april. 4.1 Representasjon og rettar På årsmøtet møter: Frå kvar organisasjon med ordinært medlemskap møter delegatar etter følgjande fordelingsnøkkel: Med fulle rettigheitar: Organisasjon med færre enn 500 medlemmer 2 utsendingar Organisasjon med medlemmer 3 utsendingar Organisasjon med medlemmer 4 utsendingar Organisasjon med over 3000 medlemmer 5 utsendingar Medlemmer med medlemskap etter 2.1.B møter med 2 utsendingar ÅRSMØTE Årsmøtet er Møre og Romsdal Musikkråds høyeste myndighet, og holdes hvert annet år i mars/april 5.1 Representasjon og rettigheter På årsmøtet møter: Følgende med fulle rettigheter: Medlemmene med medlemskap etter 3.1.1, pkt. 1 og 2 Organisasjon med færre enn 500 medlemmer: 2 representanter Organisasjon med medlemmer eller flere: 3 representanter Medlemmene med medlemskap etter 3.1.2: 2 representanter hver Medlemmene med medlemskap etter pkt. 3: 1 representant hver. Lokale ledd med vedtekter godkjente av Møre og Romsdal musikkråd: 2 representanter hver

12 2 utsendingar for kvart lokalt musikkråd Styret - har ikkje stemmerett ved behandling av regnskap og årsmelding Når årsmøtet gjennomfører avstemmingar i saker som gjelder vaksenopplæring, har berre representantar frå godkjende studieorganisasjonar stemmerett Med tale- og forslagsrett: Medlemsorganisasjonar i Norsk musikkråd/musikkens studieforbund utan fylkesledd møter med 2 representantar Varamedlemmar til styret Valkomiteen sine medlemmer Medlemmer i komitear valt av årsmøtet Representant frå Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund Personar årsmøtet gir fullmakt 4.2 Innkalling og sakspapir Innkalling til ordinært årsmøte skal sendast ut to (2) månader før årsmøtet skal haldast. Framlegg til sak ein ønskjer handsama, må vere sendt styret seinast ein (1) månad før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig sakliste seinast 14 dagar før årsmøtet. 4.3 Dagsorden for årsmøtet 1. Konstituering 1.1 Godkjenne representantane sine fullmakter 1.2 Godkjenne sakliste og forretningsorden 1.3 Velje dirigent, referentar 1.4 Velje to protokollunderskrivarar 2. Handsame styret si innstilling som vedkjem medlemskap 3 Handsame årsmelding 4 Godkjenne og fastsette rekneskapen 5 Handsame innkomne saker 6 Handsame styret sitt framlegg til handlingsprogram 7 Handsame budsjett for komande periode 8 Velje: 8.1 Leiar (særskild val) 8.2 Fire (4) styremedlemer for to år , 2. og 3. varamedlem for styret for to år 8.4 Tre (3) medlemer og eitt (1) varamedlem til valkomitèen for to år 8.5 Val av utsending til Musikkens studieforbund sitt representanskapsmøte. 9 Fortsette å bruke Fylkesrevisjonen som revisor for kommande to-års periode. Alle val skjer skriftleg om det finst meir enn eitt framlegg, eller nokon krev det. Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av Regnskap og årsmelding. Hver delegat har en stemme. Medlemsorganisasjoner kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt. Følgende har forslag- og talerett: Styrets varamedlemmer Representanter fra Norsk musikkråd/musikkens studieforbund Valgkomiteens medlemmer Følgende har bare talerett: Hovedtillitsvalgt for de ansatte Medlemmer i komiteer valgt av årsmøte Personer årsmøtet gir fullmakt Følgende møter som observatører: Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene Øvrige representanter fra lokale musikkråd Gjester invitert av styret Ansatte 5.2 Innkalling og sakspapirer Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut seneste 2 måneder før årsmøtet holdes. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest 1 måned før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig saksliste senest 2 uker før årsmøtet. 5.3 Dagsorden for årsmøtet Årsmøtet skal: Godkjenne representantenes fullmakter Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden Velge dirigenter, referenter og 2 protokollunderskrivere Behandle styrets melding om virksomheten i toårsperioden Behandle revidert regnskap for årsmøteperioden. Behandle styrets innstilling vedrørende medlemskap Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten Behandle strategi- og handlingsplan for kommende to-årsperiode Behandle budsjett for kommende to-årsperiode Foreta valg av: 2 Leder velges særskilt 3 Fire styremedlemmer 4 Tre varamedlemmer til styret 5 Tre medlemmer og et varamedlem til valgkomite 6 Revisor 12

13 Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det. Personer som skal velges til tillitsverv i Møre og Romsdal musikkråd må ha medlemstilknytning til en organisasjon som er medlem av Møre og Romsdal musikkråd. Alle valg gjelder for 2 år. Valgperioden løper fra årsmøte til årsmøte 4.4 Ekstraordinært årsmøte Styret kallar inn, etter vedtak, med minst ein (1) månads varsel til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av ordinære medlemer krev det. Ekstraordinært årsmøte kan berre handsame dei sakene som er sett opp i innkallinga til møtet. 5 - STYRET 5.1 Samansetning Styret er sett saman av leiar og fire (4) styremedlemer valt av årsmøtet. Styret vel sjølv nestleiar. 5.2 Mandat og oppgåver Styret skal: Leie Møre og Romsdal Musikkråd i perioden mellom årsmøta. Setje i verk vedtak gjort av årsmøtet. Oppnemne nødvendige utval. Oppnemne representantar til aktuelle organisasjonar/fylkeskommunale organ. Utarbeide årsmelding og rekneskap. Gjere framlegg til handlingsprogram og budsjett. Sette innkomne saker på saklista for årsmøtet. Styret er vedtaksført når leiar eller nestleiar og to styremedlemer er til stades. Ved likt røystetal har leiar dobbelrøyst. 6 - LEIARMØTE Styret kallar inn leiarane i medlemsorganisasjonar/institusjonar/lokale musikkråd til møte minst ein gong i året. Møtet er rådgjevande i høve til styret. 5.4 Ekstraordinært årsmøte Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst 1 måneds varsel dersom minst 1/3 av de ordinære medlemmene forlanger det. Dersom styret innkaller til ekstraordinært årsmøte, må minst 3 av styret 5 medlemmer kreve det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet. 6 - STYRET 6.1 Sammensetning Styret består av leder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet. Styret velger selv nestleder. 6.2 Mandat og oppgaver Styret skal: Lede Møre og Romsdal Musikkråd i perioden mellom årsmøtene Iverksette årsmøtets vedtak Tilsette daglig leder og ivareta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Møre og Romsdal musikkråd. Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev. Oppnevne nødvendige utvalg Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og offentlige organer Utarbeide årsmelding og regnskap Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett Godkjenne vedtekter for lokale musikkråd i fylket Behandle søknader om medlemskap Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær). 7 - LEDERMØTE Styret innkaller medlemmene, jfr. 3, og lokale musikkråd til ledermøte. Ledermøte kan avholdes når styret eller 1/3 av medlemmene ønsker det. 13

14 Møtet er rådgivende i forhold til styret. Styret kan innkalle til ledermøter oftere dersom det finner det hensiktsmessig. Ledermøtet innkalles med minst 1 måneds varsel. Saker som ønskes behandlet på ledermøtet må være styret i hende innen 2 uker før ledermøtet avholdes. 7 - ENDRINGAR I VEDTEKTENE Endringar i vedtektene kan berre skje på ordinært årsmøte. Til lovleg vedtak krevst 2/3 røystefleirtal. Endringar i vedtektene skal leggjast fram for styret i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund til orientering. 8 - ENDRINGER I VEDTEKTENE Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte, eller på ekstraordinært årsmøte når saken om vedtaksendringer er påbegynt i siste ordinære årsmøte. Gyldige vedtak krever 2/3 flertall. Endringene i vedtektene skal legges fram til styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund til godkjenning. 8 - OPPLØYSING Framlegg om oppløysing av Møre og Romsdal Musikkråd må handsamast på ordinært årsmøte. Grunngjeve framlegg må vere sendt Møre og Romsdal Musikkråd og alle tilslutta organisasjonar/institusjonar/lokale musikkråd minst 4 månader før årsmøtet. Oppløysingsvedtak krev ¾ røystefleirtal. Vedtak om oppløysing skal leggjast fram for Norsk musikkråd. Dersom det er disponible midlar ivaretar Norsk musikkråd disse inntil nytt råd kan etableras. Det oppløsende årsmøtet velgjer et fondsstyre på 3 personar som disponerer midlane til beste for musikklivet i Møre og Romsdal dersom nytt råd ikkje kan etableras i løpet av 3 år etter oppløysninga. 9 - OPPLØSNING Forslag om oppløsning av Møre og Romsdal Musikkråd må behandles i ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemmer, jfr. 3, minst fire måneder før årsmøtet. Oppløsning krever ¾ flertall. Vedtak om oppløsning skal oversendes Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund som ivaretar disponible midler inntil nytt Møre og Romsdal musikkråd kan etableres. Styrets forslag til vedtak: Vedtektsendringene godkjennes. Nye vedtekter gjøres gjeldende umiddelbart 14

15 SAK 5 - Forslag til handlingsprogram for 2014/2015 Styres vurdering Handlingsprogrammet er administrasjonen og styrets rettesnor for arbeidet i årsmøteperioden. De neste to års handlingsplan blir noe endret, og noe er videreføring av den eksisterende. HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogrammet for perioden er retningsgivende for styret og administrasjonens arbeid fram til neste årsmøte. Ny lov om voksenopplæring ble iverksatt i Det er viktig å følge opp innføringen av loven, ikke minst lokal og regionalt, og med fokus på lovens målformuleringer: a) Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere b) Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke og egen livssituasjon c) Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering d) Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring e) Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet f) Å være en selvstendig arena for læring og ett supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne. I OPPLÆRING Mål Ha fokus på voksenopplæringsloven, være aktiv både som medspiller for det offentlige og gjennom å formidler nye lover, regler, muligheter etc til musikklivets frivillige lag og organisasjoner Styrke de lokale musikkrådenes rolle i forhold til lokal samarbeid Bidra til å bedre opplæringstilbudet for band Ha fokus på egne opplæringstiltak Oppfølging av «Musikk i fengsel og frihet» gjennom samarbeid med Friomsorgen Møre og Romsdal og skoleavd. ved Hustad fengsel og Ålesund fengsel. God tilgang til kvalifiserte instruktører og dirigenter Tiltak i prioritert rekkefølge Oppfølging av ny lov om voksenopplæring Informere /rekruttere nye brukere Stimulere til utvikling av nye kurstilbud, gjennom egne kurs og kurs i samarbeid med andre. Følge opp eksisterende kurs Aktiv veiledning og hjelp til eksisterende lokale musikkråd og lokale samarbeidsorgan for musikk Aktiv arbeid for etablering av lokale musikkråd/samarbeidsorganer i kommuner som ikke har slike Bandgrupper har til nå vært beskjedne brukere av voksenopplæringssystemet. Musikkrådet/bandkontoret vil øke fokus på bedre tilrettelegging for økt tilskudd for band Gjennomføre egne kurs innen bruk av teknisk utstyr, lyd og lys til bruk i konserter, opplæring i konsertarrangering, rekrutteringsarbeid, organisasjonsarbeid, videreføring av «Jeg kan ikke synge» - kursene Bidra til at Musikk i fengsel og frihet opprettholdes i Møre og Romsdal vedr. søke midler til videre drift. Arrangere kurs for instruktører Arbeide for et godt samarbeid mellom musikklivet, kulturskolen og grunnskolen 15

16 II FORMIDLING Mål Arbeide for at hele musikklivet har god tilgang til lokaler med god akustisk kvalitet til øving og konserter. Arbeide for å øke kvaliteten i Ungdommens kulturmønstring. Tiltak i prioritert rekkefølge Hovedfokus på akustiske forhold for den enkelte musikksjanger, herunder foreta akustiske målinger av lokaler som brukes av musikklivet. Målsetting er å få gjennomføre målinger i minst 3 kommuner i året. Ha fokus på videreutvikle arrangementet basert på de opprinnelige UKM-ideene, men også tenke nytt for evt. økt deltakertall. Fortsatt ha god kontakt med kommunene. III SAMARBEID PÅ TVERS AV SJANGER OG KULTUR Mål Bidra til etablering av gode samarbeidsmodeller i forhold til andre organisasjoner på kulturområdet, offentlige myndigheter og næringslivet. Arbeide for kontakt og samarbeid med innvandrermiljøene for bedre involvering i det lokale musikklivet. Fokusere sterkere på musikkens betydning for folkehelsa. Tiltak i prioritert rekkefølge Delta aktiv på felles arenaer, høringer og konferanser Spre gode eksempler på samarbeid Kontakt med Flerkulturelt senter for evt. samarbeid vedr. flerkulturelt musikkopplæring Synliggjør allerede eksisterende tiltak som folkehelsefremmende, ikke minst den effekten det frivillige lokale musikkliv har for folks engasjement og livskvalitet. Gleden av å spill og synge er utvilsomt trivselsfremmende, og er kanskje musikklivet viktigste bidrag til å oppfylle fylkesplanens hovedmål om «trivelige lokalsamfunn». IV NETTVERK OG INFORMASJON Mål Arbeide for å spre relevant informasjon til musikklivet i fylket. Bidra til drift og utvikling av lokale musikkråd Tiltak i prioritert rekkefølge Drifte rådets hjemmeside Sende ut nyhetsbrev distribueres automatisk til mottakere. Delta på møter lokalt om etablering/utvikling av lokale musikkråd V MUSIKK OG KULTUPOLITIKK Mål Bedre rammevilkår som stimulerer til egenaktivitet. Tiltak i prioritert rekkefølge Arbeide for bedre rammevilkår gjennom bruk av støtteordninger. Informere ut om alle tilskudds ordninger til alle medlemsorganisasjonene. Arbeide for grunnlaget for videre drift. Informere politisk og administrative nivå i kommuner og fylkeskommuner om musikklivets aktiviteter og behov. Delta aktivt i samhandling med fylkeskommunens kulturavdeling. Styrets forsalg til vedtak: Handlingsprogrammet for 2014 og 2015 godkjennes 16

17 SAK 6 - Budsjett for 2014 og 2015 Styrets orientering Langtidsbudsjettet er retningsgivende og vil til enhver tid være avhengig av de offentlige tilskuddene. Styrets forslag til budsjett for kommende 2- årsperiode bygger på noen kjente budsjettvedtak som fylkeskommunene og Musikkens studieforbund har gjort. INNTEKTER: Regnskap 2012 Regnskap Salg av tjenester UKM/annet , , , ,00 BandOrg , , , ,00 Tilskudd Miff, MSF , , , ,00 Prosjekt akustikk/kor , , , ,00 Fylkeskom. VO-tilskudd , , , ,00 Fylkeskom. Drift , , , ,00 VO-tilskudd stat , , , ,00 Driftstilskudd MSF , , , ,00 Andre tilskudd , , , ,00 Mva kompensasjon , , , ,00 Fylkeskom. Drift UKM , , , ,00 Tilskudd UKM prosjekt , , ,00 VO-nasjonale oppgaver , , , ,00 Delt.avg.kurs/UKM , , , ,00 Andre kurs ,00 SUN INNTEKTER , , , ,00 UTGIFTER: Regnskap 2012 Regnskap Lønnskostnader ansatte , , , ,00 Lønn andre/selvstendig , , , ,00 Pensjonskostnader/AFP , , , ,00 Utg.fylkeshuset , , , ,00 Andre kontorkostn , , , ,00 Utstyr/vedlikehold/service , , , ,00 Revisjon ,00 0, , ,00 Kontorrekvisita/abonnement 6 778, , , ,00 telefon/porto/ 4 669, , , ,00 Reiseutgifter , , , ,00 Markedsføring/annonser 9 643, , , ,00 Kontingentr/forsikringer 4 178, , , ,00 Møtekostanader/egne kurs , , , ,00 Andre kostn. blomster/ 4 577, , , ,00 gaver/gebyr BandOrg 140, , ,00 Multikult.kor/andre kurs 8 970, ,00 0,00 Utg. UKM , , , ,00 UTG. Miff , , , ,00 Utg. akustikk 4 000, ,00 SUM UTGIFTER , , , ,00 Resultat , , , ,00 Finansresultat , , , ,00 Års over-/underskudd , , , ,00 Års over-/underskudd , , , ,00 17

18 Med bakgrunn i dette ber styret om at årsmøtet gir sin tilslutning til følgende vedtak: Budsjettet for perioden 2014 og 2015 godkjennes SAK 11 - Valg Alle medlemsorganisasjoner i Møre og Romsdal musikkråd er tilskrevet og bedt om å fremme forslag på kandidater. Valgkomiteens forslag til årsmøtet i Møre og Romsdal musikkråd 2014: (Vil bli ettersendt evt. lagt fram på årsmøte) For valgkomiteen Nils-Gunnar Solli Martin Lyngstad Odd Arne Halaas 18

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 Program for årsmøtet 26. april 2014 0930 Registrering og litt fingermat + drikke

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15 Årsmøte 2015 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE 2015

INNKALLING ÅRSMØTE 2015 INNKALLING ÅRSMØTE 2015 Det innkalles til årsmøte i Amatørkulturrådet i Bergen: Mandag 16. mars 2015, kl.18.00. Sted: Aktivitets- og forsamlingshuset "Gnisten", Håsteinsgate 3, 5163 Laksevåg. AGENDA: 1.

Detaljer

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7 2011-2013 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget

Detaljer

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b:

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b: Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum Onsdag 5. juni 2013 kl. 0900 1200, Rica Hotell Narvik Sak 1/2013: Konstituering Innkalling og saksliste godkjennes Som dirigenter velges: Anders Jaarvik og Randi Langøigjelten

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND. Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012

ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND. Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012 ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012 Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2012 Side 1 Innhold 1 Styrets beretning 2012...

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse

Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse SAKSLISTE Vedlegg A Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse Strategier og tiltak for året: Videreutvikle felles WEB portal for EFK www.efk.no tatt

Detaljer

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd Hordala Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd ÅRSMELDING 2013 AKTIVITETSRAPPORT 2013 - INNHOLD Styreleder har ordet 4 Hvem er Hordaland musikkråd 5 Styret 6 Styremøter og representasjon

Detaljer

LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013)

LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013) LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013) Punkter fremhevet med rød skrift = nye bestemmelser i lovnormen som ikke allerede fremkommer i våre gamle vedtekter. Punkter med grønn

Detaljer