HOLMEN OG LANDØEN VEL. Folkemøte og årsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLMEN OG LANDØEN VEL. Folkemøte og årsmøte"

Transkript

1 HOLMEN OG LANDØEN VEL Innkalling til Folkemøte og årsmøte Mandag 27. februar 2012 kl. 18:00 Holmen Seniorsenter, 4. etasje i Holmensenteret (inngang fra øverste plan i parkeringshuset) Kl. 18:00: Asker kommune v/ bl.a. ordfører Lene Conradi oppdaterer vellets medlemmer om planarbeidet for Holmen/Slependen, herunder planene for utvidet trasé for E18 gjennom vårt vel, se bakgrunnsinformasjon på I forlengelsen av ovennevnte, og før årsmøtet tar til, vil det bli gitt en redegjørelse for vellets prosjektgruppe for drøftelse av utbyggingsspørsmål i velområdet. Ca. kl. 19:30 Vellets generalforsamling. Dagsorden: 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av protokollfører 3. Godkjennelse av innkallingen og saksliste 4. Velge to personer som sammen med styrets leder skal underskrive protokollen 5. Behandle årsberetning fra styret 6. Behandle revidert regnskap og budsjettforslag 7. Fastsette medlemsavgiftens størrelse samt eventuelle andre avgifter 8. Fastsette godtgjørelse til styret 9. Behandle innkomne saker 10. Vedtektsendringer 11. Valg av styreleder. Valg av styremedlemmer og vararepresentanter som er på valg 12. Valg av 2 revisorer 13. Valg av valgkomité Årsberetning, regnskap/budsjett og valgkomiteens innstilling følger denne innkallingen og distribueres til samtlige husstander.

2 Årsberetning for Holmen og Landøen Vel Styrets sammensetning etter generalforsamlingen i 2010 har vært: Leder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Olav Marius Øyehaug Petter Hesselroth Ole Christian Lappen Unni Øiseth Øystein Fjeldstad (Lasse Steen) Knut-Frode Lid Styret konstituerer seg selv. I 2011 har Petter Hesselroth vært veisjef og hovedansvarlig for etableringen av ballbingen på Holmenskjæret. er kasserer og viseformann og sekretær. har hatt ansvar for arrangementet Holmendagen og bistått med ballbingen. Ole Christian Lappen har hatt ansvaret for webside oppdatering, aksjon Rusken og vårrydding på Holmenskjæret. Lasse Steen har i perioden tatt over for Øystein Fjeldstad som varamedlem, og har vært hovedansvarlig for nyttårsfesten samt gjennomføringen av lotteriaksjonen for å sikre midler til lekeplassen som skal etableres på Holmenskjæret. har hovedansvaret for layout og trykk av vellets informasjonsmateriale. Unni Øiseth holder vellets arkiver. Knut Frode Lid har påtatt seg å være general for vellets 100årsjubileum i Det har vært avholdt 12 styremøter. Styret har også fungert som styre for Holmen og Landøen Vels Veilag 2. Andre tillitsmenn: Revisorer: Jon Hønsi og Anne Holmen Valgkomité: Kåre Kurås, Karl Bønnhoff og Jan Yngvar Øhrn. Karl Bønnhoff har gjennom året vært leder av en prosjektgruppe, jf. nedenfor. 3. Medlemsoppslutning** Vårt vel er det nest største i Asker med ca 800 husstander. Av disse har XX fullt medlemskap (det høyeste medlemsantallet noensinne). I tillegg er XX leieboere medlemmer med redusert medlemskontingent. 4. Saker. Kommunedelplan Holmen Slependen Asker kommune har arbeidet videre med kommunedelplan for Holmen-Slependen området etter bl.a. å ha fått innsigelser fra Fylkesmannen. Et nytt forslag vil bli lagt ut i februar. Det vil bli redegjort for kommunens planer i fellesmøtet i forkant av årsmøtet. En del av planen er å utvide E18 fra 25 til 50 meters bredde, noe som bl.a. vil medføre at flere hus i vårt velområde må eksproprieres. Det er i denne forbindelse etablert en

3 aksjonsgruppe mot utbyggingen. Vi håper fellesmøtet vil gi deltakerne en bedret forståelse for kommunens forslag og hvilke alternativer som er aktuelle. Vellets prosjektgruppe for utbyggingsspørsmål Vellet har stilt seg bak en prosjektgruppe initiert av tidligere styreformann Karl Bønnhoff og som bl.a. arbeider med å undersøke mulighetene for å se om interesser for og mot utbygging kan forenes. Gruppen arbeider for å fremlegge en innstilling til velstyret. Karl Bønnhoff er nå blitt innvalgt i kommunestyret og bygningsrådet og har foreslått at ledervervet går videre til Tore Staver, og han har påtatt seg å videreføre arbeidet. Holmenbingen og andre planer for Holmenskjæret Vellet i samarbeid med Holmen IF, og med støtte fra kommunen, søkte den 25. februar 2011 om midler til en ballbinge på Holmenskjæret. Allerede den 1. desember s.å. ble den nye ballbingen offisielt åpnet. Det var en stor åpningsfest med åpningskamper mellom Mellomnes, Billingstad og Hvalstad SFO og med bl.a. ordfører og Budstikka tilstede (http://www.budstikka.no/nyheter/ballbinge-apnet-pa-holmenskjeret ). I samme forbindelse inviterte vi SFOene til en navnekonkurranse, og Hvalstad SFO v/ Marcus Austenå gikk seirende ut av konkurransen. Det beste navneforslaget var rett og slett Holmenbingen. Vi håper bingen vil være til glede for barn og ungdom i mange år fremover. Vellet arbeider også med andre tiltak som skal gjøre Holmenskjæret til et enda bedre oppholdssted for barn og voksne. Til sommeren ønsker vi å sette opp noen lekeapparater til glede for de minste. Her arbeider vi videre med å få finansieringen på plass. For de eldre, og andre, vurderer vi om det bør anlegges to boulle -baner, slike vi kjenner fra sydligere strøk. Jan Yngvar Øhrn er primus motor i dette arbeidet. På sikt ønsker vi også å få etablert en eller to fastmonterte griller på Holmenskjæret. Velveier Velveiene er blitt velveilagets hovedansvarsområde. Velstyret behandler andre trafikale spørsmål, bl.a. i forbindelse med utbyggingsspørsmål. Vellet har i Vel-Ment sendt ut en oppfordring til vellets beboere om å beskjære sine trær slik at man unngår trafikkfare. Russeparkering på Holmenskjæret Vi arbeider for fortsatt begrensning av russeparkering på Holmenskjæret og tilknyttede områder, og vi oppfatter at utviklingen er positiv. Ruskenaksjonen Vellets innsamling av kvist og løv har i mange år vært et populært og miljøvennlig tiltak. Aksjonen i 2011 var mer vellykket enn noensinne, og det ble samlet opp dobbelt så mye som i tidligere år. Dette medførte også doble kostnader. Vi fikk støtte av kommunen til dekning av en halvpart av kostnadssprekken, og håper vi får tilsvarende støtte til neste år. Dugnad Holmenskjæret Vi var også i 2011 parat for å gjennomføre dugnad, men i år kom andre oss i forkjøpet noe vi for så vidt satte pris på. Vi vil også i år ta initiativ til en slik dugnad på Holmenskjæret. Holmendagen I samarbeid med Holmen Senter, Holmen Idrettsforening og forskjellige organisasjoner, har vi igjen arrangert den meget populære Holmendagen. Det er en rekke aktiviteter for voksne og barn. I år la vi vekt på et lotteri for å skaffe penger til lekestativene på Holmenskjæret, noe som ga et overskudd på kr Vi tar sikte på å gjøre det samme igjen i 2012 slik at vi kommer i mål med finansieringen.

4 Nyttårsafen På nyttårsaften gjennomførte vi vårt tradisjonelle arrangement på Holmenskjæret med isbading, bål, raketter, gløgg og pepperkaker. Hele 400 personer møtte, og arrangementet øker dermed år for år. Asker kommune sponset oss med kr Budstikka har laget et flott oppslag om evenementet (http://www.budstikka.no/kultur/iskald-nyttarsfeiring ). Holmen og Landøen Vels 100årsjubileumsfest 20. oktober 2012 Velstyrets Knut Frode Lid er festgeneral og leder en prosjektgruppe for festen. Festen avholdes på Holmen Fjordhotell den 20. oktober Vi håper alle vellets medlemmer møter på festen. Mange i vårt område både nyinnflyttede og andre etterlyser en sterkere følelse av lokal tilhørighet og samhold, og vi håper denne festen kan være et viktig bidrag til dette. Dette skal være en fest for alle i vellet, og ikke bare for personer som er opptatt av velarbeid. Vi tar også sikte på andre aktiviteter gjennom året for å markere jubileet. Vel-Ment: Vi har utgitt 3 Vel-Ment i 2011 og oppfatter at våre medlemmer setter pris på våre oppdateringer på lokale nyheter. Send oss gjerne forslag til temaer dere ønsker at vi skal skrive om. Hjemmeside: Vår hjemmeside blir ofte besøkt og oppdatert med informasjon om arrangementer, saker vellet er engasjert i m.m. Økonomi Regnskapet føres etter kontantprinsippet. Styret har gjennomført et høyt aktivitetsprogram. Rusken aksjonen er populær i vellet og er forbeholdt vellets medlemmer. Omfanget av aksjonen i 2011 oversteg alle tidligere år noe som også ga høyere utgifter. Kommunen har vært imøtekommende og har bidratt en del. Det er gjort en ekstra innsats for å finansiere lekeplass på Holmenskjæret, men videre innsats kreves i Utgiftene på lekeplass i regnskapet har en tilsvarende inntekt (sponsing) under inntekter. Prosjekt ballbinge tør være godt kjent, og finansieringen har ikke belastet vellet, men prosjektet har medført betydelig dugnadsinnsats. Vellets aktiva ble ytterligere styrket i løpet av året og vellets økonomi må sies å være god. Kontingent 2011 Styret innstiller på at kontingenten beholdes uendret; kr. 250 for husstander og kr. 125 for leietagere. Budsjett 2012 Vellet går inn i sitt hundrede år i 2012, og styret innstiller på markere den begivenheten. Det er derfor avsatt kr , i budsjettet til hundreårsmarkering og fest. I tillegg har styret ambisjoner om å få anlagt en lekeplass på Holmenskjæret og budsjettet tar høyde for å bruke kr ,- av vellets midler på det prosjektet. Øvrige midler er allerede skaffet eller er planlagt skaffet (kr ,-) fra sponsorer etc. De øvrige postene er mye på linje med siste år. Regnskaper og budsjett ligger tilgjengelig på våre hjemmesider.

5 Styret i Holmen og Landøen Vel 2011 Styret per i dag: Styreleder, varamedlemmer, valgkomitemedlemmer og revisorer velges for ett år, mens styremedlemmer ellers velges for to år (tre hver periode). Styreleder Olav Marius Øyehaug Styremedlemmer Ole Christian Lappen Petter Hesselroth igjen igjen igjen Varamenn Unni Øiseth Knut Frode Lid Øystein Fjeldstad/ Lasse Steen Revisorer Anne Holmen Jon Hønsi Valgkomité Kåre Kurås Jan Yngvar Øhrn Karl Bønnhoff (ny) Valgkomiteens forslag til nytt styre for 2012 Formann Olav Marius Øyehaug Styremedlemmer Sissel Hvam Lahell 2 år (ny) 2 år 2 år Petter Hesselroth ( igjen av perioden) ( igjen av perioden) ( igjen av perioden) Varamenn Unni Øiseth Ole Christian Lappen Lasse Steen (ny) Jubileumsansvarlig Knut Frode Lid Revisorer Anne Holmen Jon Hønsi Valgkomite Jan Yngvar Øhrn Kåre Kurås Karl Bønnhoff (ny)

Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010

Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010 Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte for 2010 i NOIL-huset, 2. etg. Torsdag 27.1.2011 kl. 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Årsberetning for 2010

Årsberetning for 2010 Områdeutvalget for Søreide Områdeutvalget for Søreide En interesseorganisasjon for velforeninger tilknyttet Søreide skolekrets Org.nr 990 554 153 www.soreide.info Årsberetning for 2010 Aktiviteter i 2010.

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Strandparken Velforening

Strandparken Velforening Strandparken Velforening Protokoll/referat fra Årsmøtet torsdag 19. mars 2015. Årsmøtet ble avholdt på Best Western Hotell Horten kl. 19.00. 34 medlemmer møtte. Dagsorden: 1) Åpning. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt. Årsberetning 2000 Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 25. april 2001, kl. 1900 på Ekrom skole Dagsorden Sak

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30 innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag Dagsorden: 1. Konstituering 2. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret 3. Årsberetning

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Til andelseierne. Del 3: Den kommende periode: Sak 8/04 Planer for 2004/2005 Sak 9/04 Styrets forslag og innkomne saker Sak 10/04 Budsjett år 2004

Til andelseierne. Del 3: Den kommende periode: Sak 8/04 Planer for 2004/2005 Sak 9/04 Styrets forslag og innkomne saker Sak 10/04 Budsjett år 2004 1 Til andelseierne Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag torsdag 25. mars 2004, kl. 1800 på Ekrom skole Dagsorden Del

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret

Årsrapport for NOIL Hovedstyret Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2008 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte i NOIL-huset tirsdag 27.01.2009 kl 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3.

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2013-2014

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2013-2014 Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2013-2014 Årsmøtet for 2013 ble avholdt i Læringsverkstedet Barnehage Nordbymoen, Jessheim, 24.april 2013. Tilstede var 22 stk boligeiere. Etter årsmøtet har styret

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening ÅRSBERETNING 2011 Løren velforening 1 Innhold Styreleder har ordet... 2 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2011... 5 Årsberetning for 2011... 6 Årets ildsjelpris... 12 Bomiljøvaktavtalen... 13

Detaljer

Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim

Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim Saksliste Sak 1 Valg av møteleder, referent og underskrift av protokoll Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3 Styrets

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer