Lars Sivertstn Blekkan solgte i 1899 Øue Blekkan, g.nr. 8Q b.nr. I, lil sønnen Lars Larsen BJekkan. Sl.:ylden var i ;11 mark og i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lars Sivertstn Blekkan solgte i 1899 Øue Blekkan, g.nr. 8Q b.nr. I, lil sønnen Lars Larsen BJekkan. Sl.:ylden var i 1892 9;11 mark og i 1932 6."

Transkript

1 ".. i \ BLEKKA N Blekkan forekommer som gardsnavn pl lere steder. Slekkan i Strinda nevnes forste gang i 1277 og da under navneformen Blikar. Dette er flertallsformen av ordet -blik. som betegner noe blankt. noe som lyser elter blinker. Navnet kan hentyde pl en lys slenart f. eks. og det passer her da det finnes marmor pl gårdens grunn. Gårdsnavnet Blekkan skrives i ickum i 1026 Bleehen bj~ en som het Ame eier av Blekkan eller en del derav. Han fikk den v«l. makeskifte idet lo av prestene ved Korskirken i Nidaros makeskiftet denne glfd til ham mol nogen glrdparter i andre bygder. Denne Arne blev kalt Ame Blikafoli 'idel han fikk tilnavnet efter gltden. Foli~ betegner efter mltidens sprogbruk noget slikt som en losse eller lomse og navnet Blikafoli ml da bety tomsen fra Slekkan. _ Olrden Blekkan blev senere igjen kirkegods. Hele eiendommen var pa 3 spand og dtrav hørte 2 spand 1 øre frue kirkes sognepreslembede til mens 1 øre tilhørte bispestolen. Leilending pl garden var i 1645 Laurids Blekkan. [ 1657 og senere er Blekkan delt i to like store leilendi"gsbruk. Brukerne i 1657 var Erik og Oluf.. Besetningen var i 1657 pl den ene glrd: 3 hesttr 11 kyr 6 sauer 4 j/"eiter svin og på den andre: 3 hester 12 kyr 6 sauer4 geiter svin var Oluf og Ole B1rdsen brukere i 1683 Oluf og Erik i 1701 Einar Olsen og Anders Tollefsen i 1722 Henrik og Peder Olsen. som ogsa nevnes som brukere i Besetningen pl hver gard var i 1723: 2 hester 6 kyr. 4 sautr. Utseden pl hver glrd var: 1 td. bygg. 7 tdr. havre og høi avlingen 60 lass. Undtr den ene glrd hørte l husmannsplass. Olrdene har skog lil husbehov ligger i solli tr komviss slett til eng og tungvint 1772 utsteder prosl Hagerup en slags Urkonlrakt til Chrisloler Eriksen Blekkan som hadde vært bygselmann pl den ene av gardene men som da blev fratatt bygselen. Efter prostens uttalelse hadde bygselmannen vanskjøttet glrden og husene med hensyn til drift og vedlikehold sl proslen finner han kunde ha rett lil holde ulkastelsesdom over ham men har bestemi sig til la nlde gl fo r rett. sa bygselmannen skulde fl husrum pi garden samt bruken av et stykke jord pa 4 å 5 mil mot en del forpliktelser. nntil denne tid t.t ikke angitt h~ilken av de to Blekkangirder hver leilending brukte og bodde pl; men fra 1778 kan man følge hver gard for sig. 413 "

2 ØVRE gammelt matr.nr nytt.. 44 lopcnr. 230 av gammel skyld l spand øre 12 mark. n~ skyld 4 daler ore 23 skill" bruktes i 1778 av leilending Ole Jonss0n i 1790 av Peder Larssen. Han ~ ogil opført som bruker i folketallet pl gården var da 16 hvorav 2 tjenestedrtnger l tjeneslepil(e. l 1811 ov~ok Peder Larssens sønn Sivert Pede~ n garden tom leilending men kjøpte den m. kg l.' skjøte av u h h 844 0i blev d ledes stiveier. Dermed 19ikk denne drd over i ph... a! eie blev sistnevntes' sønn Peder Sivertsen eier Of i Bfl dennes bror Lars Sivertsen. [ 1810 var besetningen : 2 hester 8 storle og 12 smafe og 'ulseden: 7 tdr. korn: 2 tdr. poteter. Komq modnes fullkommen Di er fritt for frost og skinn. Til opdyrkning av nyland er ikke synd ' lig anledning. Drilten er nokså ~vær l l g. Enget er naget 'utnful 4 ljler avhoster del Glrden har fornøden brenneskog o( havn gang. l 183's var besetningen: 2 heste 8 storfe 10 sauer 2 svin og utseden: 1 td. byg&" 8 (dr. havre 8 tdr. poteter. Det samlede folketall pl gården var 13 hvorav 3 daglonnere var besetningen: 2 heste. 10 ky r 19 sauer og avlingen: 20 dr. byga' 35 tdr. havre 70 tdr. poteter 70 lass hoi. Gårdens dyrkede areal var 112 mll. Naturlig england 23 mål. Gården har havnegang lor bese ingen skog til husbehov og noget til salg. er noget tuna'brukt g veldyrket. Fer 1875 mangler opgave vedkommende denne glrd 414

3 Lars Sivertstn Blekkan solgte i 1899 Øue Blekkan g.nr. 8Q b.nr. lil sønnen Lars Larsen BJekkan. Sl.:ylden var i ;11 mark og i mark Dyrket jord 150 ma og 1000 mi l skog. Olrden har sagbruk. Besetning; 3 hesler 22 storfe 40 svin 10 sauer og 50 høns. Avlilli; 8000 kg bygg 1500 kg ha\re 2000 kg hvete og kg poteter. Havebruk til husbehov og lill til salg. 415

4 NEDRE gammelt matr.nr. 595 nyll matr.nr. 43 løpenr. 229 av gammel skyld l spand ørt 12 mark. ny skyld 4 daler l ort 23 skill bruktes i 1778 av leilending Erik Jonssen. Han er også oplert som leilending og brukt!" ved tellingen i SO. Det samlede folketall på garden var da 13 hvora~ 1 tjenestedreng som var sønn pl garden. fra 1811 er Jon ErikSf" (anlagelig forannc:vnles sønn) bruker av nedre SJekkan. Besetni~g. utsw og beskri velse for 1'819 er for nedre Blekka" likelydende med opgavc:ne for øvre Blekkan. Jon Eriksen nevnes ogsl som leilending ved teningen i ]835. Bmlninren vat da: 2 hester 8 storft 12 sauer 2 svin og ut seden: J d. bygg 8 havre 6 dr. poteter solgtes guden ved kil. skjøte til Jon Eriksens enke ngeborg Arnlsdatter. Dermed iitk den over i privat eie blev glrden delt i 2 deler idet geborg Arntsdtr. so l gt~ d~n en~ ' halv ~ d ~l lepenr. 229 b av ny kyld 2 ' dal~r 1 ort 23 skilt. til sønn~n Erik Jonsen B~kk.n og v b~holdt d~n andre halvdel løpenr. 229 a. Hun bt~v s~ n~r~ gift med H.ldo Ol s~ n Sæt~r. som d~rved bl~v eier av s i stn~vnte e-lrd. Han solgte i 1853 den ene halvd~ 1 av denn~ gard til stedson~n Erik Jonsen som Jer var eier av løpenr. 229 b. Den andrt halvdel av løpenr. 229a solgte Haldo Olsen til sttdsonnen Arnt Jonsd1 Blekkan. Denne del av nedre Blekkan blev i 1892 av Amt Jonjens arvinger solgt til $erina og ngeborg Eriksdøtre Blekkan var besetningen pl Erik onsens 2 deler av nedre Blekkan 416

5 tilsammen: 2 lester 6 ky r 10 sauer og avlingen: 19 dr. bygg 21 dr. havre 26 tdr. poteter 45 lass høi. OJrdefl~ dyrkede areal ms. var 108 mil. Oirdene hadde tilstrekkelig havnegang skog til ved og gjerdefang var lettbrukt og slett dyrket. pj Ami Jonsens eiendom var besetningen: l h~t 3 kyr og avlingen: 10 dr. bygg tq dr. havre 12 tdr. poteter 30 lass høi. GArdens dyrkede areal var Oirden hadde hav negang for 5 kyr skog til ved og gjerdefang var leubrukl og middels dyrket var besetningen pa Erik Jonsens eiendom: 2 hester. 7 kyr 13 sauer svin og ulseden: 2 dr. bygg 6 dr. havre kg gressfrø 6 dr. poteter. Pi Am Jonsens eiendom var besetningff: 1 h~l 3 kyr4 sauer l svin og ulseden: i/4 d. bygg 1 d. havre 5 kg gressfrø 2 dr. poteter blev A. Grønbeck overdratt rett lil i utvinne marmor pi Blekkanglrdene. Denne reit tiltranspol1el1es Chr. Anker i ngebrigt Kvile gifl med ngeborg Arntsdatler Blekkan fikk i auksjonsskjote pl nedre Blekkan g.nr. 88 b.nr blev det holdt delingsforretning over skogen som for var felles med den annen nedre Blekkan-gArd var skylden 314 mark og i f mark. Nedre Blekka n (lepenr. 229b og al) fikk ved den siste matrikkel g.nr.88 b.nr. 2. Erik Jonsen Blekkan solgte i 1896 lil sønnen Jon Eriksen Blekkan. Denne solgte i 1932 til Lars Larsen Blekkan jnr. sonn av eieren av Øvre Blekkan. Skylden var i mark og i mark blev eiendommen ved odelssøksmal ovel1all av Anne Røstad. GArden har 114 mil dyrket og 30 udyrket men dy rk bar jord og 500 mil skog. et gjennemsnittsar selges kg høi. Besetning: 2 hester. Avling: 5000 kg bygg 1000 kg havre 2000 kg hvete og 5000 kg poteter. " 417

6 TVE REOOEN Om gardsnavnet Tvereggen uttakr O. Rygh : Hvis det er den nedre av gårdene som er den eldste kunde navnet ha sin grunn deri at den Ugier pl en høide lsom springer frem i en større bukl av Nidelven.> Forslvidt Q. RYE' med _den nedre av girdene her har tenkt pl den glrd som i matrikkelen av 1886 er kalt Tvereggen nedre sl er denne ald les ikke den eldste av Tvereggglrdene men som av det efterl"'l~nde vil ses den yngste og i senere tid utskilt av girden Utltr. Det kan aus! ikke være fra denne glrd navnet har sin oprinnel~. De andre to TvtTegg-glrdene er eldre og har utgjort den oprinnelige glrd Tvereggen. Navnet skrives i 1559 Tuereg i 1590 Tuer Egenn i 1631 Tuereggen. fra 1723 rvet Eggen. Første gang Tvereggen finnes of vol er i 1545 idel høvedsmann pl Stenviksholm Tord ~ undtr 28. Stptembfr 1545 i henhold til kongelig forordning om alme ~ni ngene nordenljelds bortfester til Erlend Olssønn den ode mark isom kalles Tuereg mellem Audtieren (Utleren) og Føldallen (Foldal) pl Wpstrinden (Opstrinden). følge delte borifestelsesbrey fikk neynt~ Erlend Olssønn rell til l rydde bebygge bruke og bfholde for sig 0i sine arvinger som eiendom s.\ meget ay neynte øderark som han kunde i nngi~rde. pl den bftingelse al han SkUldefvare kongen og Norges krone leding derav likesom andre jorde nde bønder. ngen mltte gjøre Erlend Otssøn nogen -hinder ell r forfang. i nogen mlte pl den her nevnte ødemark. Dette var arls! optinnelsen til glrden Tver-. 418

7 . ~g~n. Hvorvidt Erlend Olsson ved delte bortitstelsesbrev fikk jorden til odel og eie eller om eiend ::>tnsretten bare var en bruksrett for ham og hans efterkommere er ikke aldeles klart da Tvereggen senere rna ha vært krongods solgte Erlend Olssonn den av ham opryddede ødemark T vmgg til Peter Pelerssønn for 24 lodd sølv 13 'loger fisk OR 2 mark i rede penger. Ledingen p~ Tvereggen angis i 1603 til 16 mark smør 1 pund 8 mark mel. Bruker av Tvereggen var i 1610 Peder Tvereggen i ]645 Nils Tvereggen. Ved tellingen i 1657 var glrdens ~setni ng: 4 hester 13 kyr 2 sauer 2 svin. Tvereggens gamle malr.nr. var 596. Nytt matr.nr. 48 løpenr ] jordboken lor 166] er g5rdens matrikkelskyld oplort med ' l sp3nd ore. Men der nevnes ogsl foruten Tvereggen el bruk av navnet Tveregøffn (Tvereggaune) som hadde en matrikkelskyld pl 12 mark. HovedgSrden Tvereggen tilhørte i 1661 rldmann i Trondhjem Erik Blix og' Tve reggaune til hørte Johan Gram som benev~ for.skriver i Slrinden~ 1683 er Kristian Fredr. rgens direktør ved Røros kobberverk opfort som eier bide av Tvereggen og Tvereggaune. Tvereggaune gikk dermed inn itvereggen blev elt bnlk med denne g:\rd og g~r dermed ut av matrikkelfortegnesen og Tvereggens sam lede matrikkelskyld blev 1 span d l øre 12 mark finnes magister Peder Schelderup som var sogneprest i Storen opfort som eier av Tvereggen. Som bruker av garden - forpakter eller lei lending - nevnes ved telli ngen i 170t Ole Bondesen. Nevnte. Peder Schelderup lot i 1707 brukeren av Kastbrekken Henrik Kastbrekken stevne for rellen fordi denne hadde innlagt til sin g:\rd Kastbrekken et stykke jord som horte Tvereggen til. Samtidig lot han innstevne Einer BJekkan fordi denne hadde tilvendt sig urettmessig en del av Tvereggens hestehage. Henrik Kastbrekken blev av retten dømt ti l l gi fra sig det innlagte jordstykke samt til :\ betale i leie 16 skilling :\rhg for de 8 :\r han hadde benyllet det samt til :\ betale l riksdaler i omkostninger. Einer Blekkan blev likeledes tilpliktet :\ ti lbakelevere det jordstykke han hadde tilegnet sig av Tve reggen [ solgte Peder Schelderup Tvereggen til søstersønnen Ove Schelderup som var amtmann over Nordland men bodde pl Storfosen. Han solgte i Tvereggen m. ll. glrder (Leir:\sen Rosmo og Rein.isen) til Bastian Krenchels enke Mari:!. f. Horneman. Efter "9

8 " henne var henn~ sønn kjøpmanp og fattigforstander Henrich Krenchel eier. Han solgte i 173~ Tvc:reggen og Rosmo til sin svoger kjøpmann William Hammopd som i 1739 avhendet disse glrder lil assessor Peter fro st.l l ~5 blev kjøpmann i Trondhjem O le (eller Olul) Tangen eier. Han solgte i 1773 Tvtreggen til sønnen Peder Tangen. Rosmoen var kommet i andre hender. Peder Tangen hadde Tvertggen til 1785 og solgte da garden til Ole Sivertsen som i 1787 igjen solgte den til Carsten WenselL fra 1829 var løitnant lorentz Sommerschield eier: Han kjøpte samme lr ogsl Foldalsspandri som hittil hadde vært bygselglrd oe: som sldan i en rekke av i T vært bygslet av Tvtreggens eiere og som underbruk hørt under Tveregeen. foldalsspandet har fra den tid samme eier som Tvereggen og gar inn i denne glrd. [ 1723 oplyses om Tvereggen : Besetning: 3 hester 8 kyr 8 sauer. Utsed: P / td. bygg 9 dr. havre. Høiavling 70 lass. Glrden ligger i solli er kom viss har leirjord er skarp til eng. målelig lil bruks beboddes den' av husfolk Til glrden hørte en husmann me~ jord. Det samlroe folketall P~ eiendommen var 13. l 1819 var besetningen: 4 hester 118 storfe 12 småfe og utseden: 16 dr. korn og 4 tdr. poteter. Kornet modnes fullkommen og ler fritt for frost og skinn. Anlroni.ngen lil opdyrking' er benyttel Driften er nogel besværlig. Enget er fritt for slen og skog. 7 jl~ avhøsler det. Grdens hele utstrekning er opdyrkel 1835 var del samlroe fojkttall pl eiendommen 19 hvorav 1 husmann og 2 tjenestefol k. Besetningen var: 3 hester 20 slbrfe 12 sauer l svin. Utseden : 211~ td. bygg 14 dr. ~lavre 20 dr. poteter. f ra 1836 av var blokkmaker iarne Rasmussen og Chrislen AndeTSSØn Gjervan eiere av Tvereggen. $(nere eides girden av seminarist Eilert Rosenvinge. Han solgte i 1843 den ene halvdel Tvereggen løpenr. 231 a til Ole Nilssen Tvereggen og den andre halvdel Tvereggen 231 b til Lars Nilssen Tvereggen. Disse kjøpere fikk sine skjøter utslrot 'ørst i 18$3 av Rosenvinges dødsbo. Lars Nilssen er forresten i som!l1e d~umenter kalt Lars Rasmussen; men ~nnsynligvis er Lars Nilssen) det rette navn. 420

9 TVEREGGEN løpenr. 231 a tilhørte som før nevnt Ole Nilssen Tvereggen fra 1843 derefter hans sonner Jon og Ole fra 1866 Jon Olsen alene fra 1869 hans bror Christian Olsen ra 1877 Arnt Olsen Tvereggen fra var pl denne gard besetningen: 2 hester 10 kyr 10 sauer og avlingen utgjorde 25 tdr. bygg 16 tdr. havre 70 tdr. poteter og 130 lass høi. GArdens dyrkede areal var 200 mil. Glrden har havnegang for 2 kyr; halvdelen av glrden er temmelig tungbrukt den er ikke aldeles ftostiri og er middemidig dyrket 1875 var bestlningen: 2 hester kyr 2 ungnau! 13 sauer 2 svin og utseden: 2 tdr. bygg 5 tdr. havre 9 kg erter 25 kg gressfrø og 3 tdr. poteter blev Tvereggen g.nr. 90 b.nr. solgt til Edv. Larsen Nervik overtok sønnen Anders Nervik gjrden. l 1892 var skylden 1286 mark og i mark Eiendommen er pl 210 mil dyrket og 3 mll udyrket men dyrkbar jord og 180 mil skog. Av glrdtn selges i et gjennemsnittsar kg høi. Besetning: 4 hester 4 storfe 40 svin 2Q høns. Avling: 6000 kg bygg og kg poteter. TVEREGGEN løpenr. 231 b tilhørte som før nevnt Lars Nilssen (eller Rasmussen) Tvereggen fra 1843 og hans sønn Anders Larssen Tvereggen fra var besetningen: 2 hester 12 kyr 12 sauer og avlingen : 30 tdr. bygg 55 tdr. havre 80 tdr. poteter 130 lass høi. Grdens dyrkede areal var 214 ml!. Havnegang for 8 kyr. Beskrivelsen forøvrig som foregiende g3rd var besetningen: 3 hester 15 kyr 4 ungnaut 12 sauer 3 svin. og u\:seden: 2 tdr. bygg 5 dr. havre 18 kg gressfrø 10 tdr. poteter. [ opgavene fra 1866 og 1875 for disse to girder Tvereggen er ogsl medtatt Foldalsspandet som da var gatt inn i Tveregg-glrdene med en halvdel i hver. r 1898 solgte Anders Larssen Tvereggen g.nr.90 b.nt. 2 til Ole Olsen Bramseth. Senere eiere: Laurits og Johan Ystines fra 1918 Gustav Sormo fra 1921 ngebrigt Re i 1924 Halvor Klungerbo 421

10 . f J ra 1924 Karl Jonsvald i " S. 0ie fra \927 Andreas og lohan Turbekmo fra 1929 og Gu edus Hokstad fra var skylden 12m mark blev parsellen Flatheim og i 1904 TveregiOaten fradelt Skyldmarken var i mark. Foruten forannevnte to Tveregg-tlrder 'inots i senere m~ l ri kkel fortegnelser enda en alrd Tvereggen som blev utskilt fra Utleren ]845 nemlig TVEREOOEN NEDRE ratr. nr. 47 løpenr. 223 b av ny skyld 3 ort 9 skill. Eier av ldenne gard var Sivert Pedersen ra 1845 og derefter enken Kare Nilsdalter blev Sivert P. Blekkan eier og han solgte den samme ir til lorentz Christian Næs. Fra 1878 var Oudbrand Hansen eier. [ 1806 var gardens besehtinr: l hest 2 kyr 3 sauer og avlingen: 5 dr. bygg 8 dr. havre 20 dr. poteter 12 lass hoi. Girdens dyrkede areal var 34 mll Havnegang for sauene. Girden er meget tungbrukt og "iddes godt dyrket. ] ]87~ var besetningen: l h~ 3 kyr ungnau t t svin og utseden : l td. bygg ltd. havre'l l td. poteter. Tvereggen nedre gjlt. 93 b.l1'. : Eiere: Gudbrand Hansens enke 5erine ra 1893 Rikard Hansen fra 1898 Johan Sk'lUge fra 1908 Olal Stene ra 1914 Bernt Grav fra 1 91~ og-sivert Grimsen fra Skylden i ]892 var 192 mark og i mark. 422

11 FO LDAL Ol. matr.nr Nytt matr.nr. '50.nr Gl. skyld 2 spand. Ny skyld dir. lort 16 skill. Senere tillagt av Foldalsspandet Tils. 5 dir. l oli 21 skill. Navnd. Efter O. Rygh: Uttales fardalen. Uttalefotmen har hovedtonen pl annen stavelse. r i første ledd er innkommet ved disimilasjon istedetfor l. Det synes uvisst om første ledd ler kan inneholde del alrriindelige elvenavn Folla. [ tilfelle måtte dette navn ha tilhørt en bekk som går nedover mol Sluppen langs den nye vei. SkrivemAten: folda!!en 1545 og Føldall og føeida! foldahl Føldal Eiere og brukere. GArden har oprinnelig vært kirkegods og nevnes i 1661 som tilhørende Halvardi og Erici præbende. J jordebok lor 1722 sees eierforholdet anført slledes: Leetor benifieeret for nolari capituli (lektor ved katedralskolen. Denne skole dreves sl 1 si av Domkirkens midler) heter opsitteren O luff og er opført som fu!lglrdsmann. Hån er gift (konens navn ikke anført) o~ har 4 barn: Nils Joen Kirsten og Mildri. [ 1661 er Halvardi og End præbende op/ørt som eier av 2 spand. pessuten er anmerket at Føldahls underliggende engslette brukes av bispen. Opsitteren heter Torgeir - skatt 6 daler heter opsitteren Anders. Men i \701 er der 423

12 m. folkelelline-en ingm op$itler - drenil'et er angitt 1 bo pl girden. Olrden blir brukt som avtsg.lrd aven borger i bym Ebbe Carstensen. Denne sees 1 ha [Vært bygsler ogs! i 1706 idet mag. Simen Hoff det r stevner Ebbe Carstensen til tings lor urettelig bruk aven engslette under f oldalog som tilhørte Hoff. Fra omkring 1701 har glrden vært delt mellem 2 byisltte. Pl ting avhol! på MohoJt 9. juli 1707 blev byeselseddel pl! spand i g~rden utstedt til Henrich Carslenko Schøltts og i 1708 blev by~lstddel til sal. Christian Fr enke tinglyst pl 1 spand. datert Uh er Ellen by ler av 1 spand og likeledes Margme Frost pl spand er der fremdeles lo bygslere nemlig Peller Svendsen (matr.nr. 619) og Petter Svendsens sønn Ole (matr.nr. 020). GArden er fra omkring denne tid delt i to matrikkelnummer 619 O& 620. Petter Svendsens 50nn Ole Peltmen overtar bygselen efter sin far i 1770 og dennes sønn Erik Olkn i glr glrden over i privat eie idet Gunhild Llrsdatter (ant. enke efter Erik Olsen) Qg hennes mann John Pede~n lar kgl. skjøte pl garden blir sønnen Peder Johnsen eier og dennes sønn John Petersen overtok glrden i 1892 PA ldenne gård har slledes samme slekt sittet siden først som bygslere siden som selveiere Besetning: 3 hester. 13 kyr 4 sauer 3 SVin Opsilter: Ole. Utsed: l td. byu 6 dr. havre. Besetning: 2 hester 5 kyr l ungnaut 4 $luer. Høiavling: 60 lass. Beskrivelse: Ugger i solli komvl. matelig til eng lettvunden. SO\. Opsitter: Erik Olsen. 4 jentstedrtnger (sønner) 2 tjenestepiker (døtre). Samlet folketall l O psi tt e~: Erik Olsen. Besetning: 2 hester 8 storfe 9 sm!fe. Utsed: a tdr. korn 2 tdr. poteter avler 4 og a fold. Beskrivelse: Kornet modnes fullkomment og er fritt for frost og skinn. Til opdyrkning av nyland mbngler ikke anledning. Engel er fritt for sten og skog 3 ljler l vhøster det. Girden har fornøden havnegang som dog tildels ~ 1 søkes i en seler l mil borte John Pedersens enke (eier). Samlet folketalla derav selveier l. tjenert 2. Utsed: l td. bygg 6 tdr. havre 5 tdr. poteter. j3esetning: 2lhester 8 storfe 10 sauer l svin Peder Johnsen (eier). 200 mil dyrket jord. Avling: 30 'dr. bygg 50 tdr. havre. 60 tdr. poteter 150 lass høi. Besetning: 2 ihester 12 kyr 10 sa u('t. 4.

13 Havning for ~ n ku. ngen skog. Lang og besværlig adkomstvel - privatvei. Jordveien noe lungbrukt middels... eldyrket Peder Johnsen (eier). Samle! folketall 10. Besetning: 2 hester 15 kyr 3 ungnaul 20 sauer 4 svin. Utsed : 311t d. bygg 8 tdr. havre 18 kg erter 18 kg gressfrø 10 tdr. poteter 1/4 mi l andre: rotfrukter. foldalsaunet (foldal øvtt). GL matr.nr Nytt matr.nr. 49.nr OJ.. skyld 1 spand. Ny skyld 2 dir. 4 or! 3 skill. Om denne glrdpart sies i matrikkelen for 1723: _Er et engslette har aldri været til sj.dd eller bebygget meget ringe til eng- Eiendommen var OpT. kirkegods Erid og Halvardi præbende og har vært drevet som underbruk under andre glrder. fra 1746 var Ole Pette~n bruker (se under Foldal) finnes Ole Tangen nevnt i forbindelse med foldalsaund; han var i sin lid driver av Tvereggen og har anlagelig halt Foldalsaund som underbruk lr kjøpmann Wensell bygselbrev pi eiendommen. Han var eier av Tvereggen og drev Foldalsaunet som underbruk. Såvel i 1778 som i 1790 er glrden i jordebøkene anført som ode. Da den blev drevd som underbruk er den derfor heller ikke opført i tellingen hverken for 1801 eller Heller ikke finn es glrden nevnt i distriklsmalrikulleringen for l 1829 glt g5rden over i privat eie idel løilnanl Lorentz Sommerschield som i det ir kjøpte Tvereggen f5r kgl. skjøte pl Foldalsaunel Eiendommen fulgte senere Tvereggen som underbruk og er ifl. matrikkelen av 1886 gltt inn i Tveregglrdene mt<! omtrentlig like fordeling blev tradell en parsell av.skyld l dr. 2 ort 2 skill. og solgt lil Lars Rasmussen (Nilsen?) som også eide en av Tveregglrdene. Denne parsell solgtes i 1867 til sønnen Anders larsen. [ 1836 blev blokkmaker Arne Rasmu!;!Cn og Chrislen Andersen Ojervan eiere av Foldalsaund; disse var ogsl eiere av Tvereggen. Fra 1853 er Ole Nilsen eier og fra 1866 dennes lo sønner John og Ol!. [ 1869 selger Ole sin del lil broren John og John selger til broren Christian Olsen Tvereggen i J 1884 selger Christian O lsens arvinger lil medarvingen Ami Olsen Tvereggen. Foldal g. nr. 91 b.m. l blev i 1898 solgt til Anders K. Ojervan. Skylden i 1892 var 1309 og i mark. 425

14 o LE RA Bide Leira og Vller antas l ha sitt navn aven bekk som gir forbi begge garder og faller ut i Nidelven. Denne bekk ml aus! ha hatt navnet ltira. Glrden Leira nevnn i 1277 under navncl Læiru Senert hos Aslak Bolt som Konungsleirin i 1559 som Lerenn i 1626 LetTenn i ffuer og Neder.Lehren i 1723 Ølre og Nedre Læren.. jordboken for 1661 er nevnt 4 ~ lrder av navnet Lehren hvoraven benevnes Øffuer Lehren (øm LeTen) og lo Ncder Lc:hml mens den fjerde er opfert med bare navne! Lehren. Antagelig var det i virkeligheten to øvre og lo nedre Lerenglrder. Øvre leira fikk senere matr.nr. 569 og nedre 'Leira 574. Dto ene av gardene øvre Leira hørte i 1661 Reinsklostrel til. Den nr pl 2 spand. ~ andre var pl spand l øre 12 marki. hvorav 1 spand ore var krongods og de øvrige 12 mark. hørte Frue kirke lill Til den sistnevnte gird hørte et mellested skyldsatt for 1 øre. Av girdene nedr~ Leita var d~n ~n~ pl spand 18 marki. og var kirkegods (ltdores præbend~) den andre var pl spand øre og var kroniods. Til d~nne hørte ogsl et mølle sted skyldsatt lor l ør~. L ~ dingsskatten utgjorde 1 pund smør 2 pund mel pl den ene 0i 20 mark smør l pund 20 mark mel pl den andre. formentlig gjelder den første opgave øvre 0i den andre nedre Leira. Som brokere (leilendinger) er i 1610 nevnt Torkild Olufr. Tore og Anders i 1645 Anders Siffer q av navnet Olluff og en enke 426

15 ialt 5 brukere i 1657 Rasmus Ole en enke og Ole Berssen ialt 4. AUerede temmelig tidlig har del vært industrielle anlegg p~ Leira omtales at borgermester i Trondhjem Jørgen Grum (Gram) hadde en sag der som han da fikk kgl. tillatelse til 1 mltte beholde. Denne sag eiedes senere av den danske adelsmann Erik Krag som i 1657 fikk bevilling av kong Fredrik den p1 sagen lor sin livstid og p.t de samme betingelser som Jørgen Gram før hadde drevet den. E. Krag solgte den imidlertid året efter med kgl. tillatelse og bekreftelse til NicoJau$ Paulsen ogsl en dansk adelsmann 1). l 1629 fikk også Oluf Parsberg kongens befalingsmann på Trondhjems gård kgl. tillatelse til l opfere en sag ved Lerfossen. Eiere av uira. [ 1683 er størstedelen av Leira gatt over i privat eie. En ke Else Baltzersen er da oplørt som eier av 5 spand i Leira (øvre Lei ra). Hun var enke efter stiftsamtsskriver i Trondhjem ver Baltzersen Balch som visstnok hadde vært eier. Av nedre Leira var en del i 1683 kommen i Schøllerfamiliens eie og tilhørte Kristofer Kaspersen Schøllers arvinger mens en del fremdeles var kirkegods (leetores præbende). Kristofer Schøllers sønn commerseråd Anders Schøller blev senere eier av hele Leira er han opført som eier av Leira med undtagelse av den andel som fremdeles var kirkegods.. l 1716 lyser Nils Baltzersen Balch odelsrett bide til øvre leira og en del andre gårder i Strinda som hans forlædre hadde eid (Engelsås Leirls Rosmo og Bjørken); men denne odelslysning sees ingen følger å ha hatt. Formentlig var han ikke istand til å innløse eiendommene. Anders Schøller blev nok også eier av sagbrukene og møllebrukene på Leira og eide tillike en rekke skogeiendommer i Tydalen Selbu og Klæbu som hørte Leira gods til og skaffet tømmer til sagbrukene pl Leira. hans tid nedbrente et av møllebrukene og møllemesteren Jon møller blev efter Sehøllers saksøking dømt til å betale 50 riksdaler for materialer til nylt kvernhus da han anlokes ved uforsiktighet å ha vært årsak til branden. Anders Schøl1er var gift med Stie Tønsbergs datter Anna Tønsberg og døqe i Hans enke blev i 1727 gift med oberstløitnant Johan J-enrik Wejnige. Vielsen fant sted pa Leira. Wejnigel opførte en del nye hus pl Leira og reparerte dem som hadde stått ') Rld~ Kras: og Paul""n h.dd mbffi.. i Danmark og bodd. d

16 der før lot han avholde em offentlig takstforrdning over det han hadde formtt mt<! husene. De forbedringer han hadde utført mt<! de tidligere bygninger' laksertes til 222 riksdaler og nybyggene til 2170 riksdaler. t takstforrdningen er gitt en meget detaljert beskrivelse av hvad han hadde utført med husene. Efter hans hustrus død blev hennes 50nnl av første ekteskap Stie Tønsberg Schøller eier av Leira gods. Hr" var gift med generalløilnanl Frølichs datter Cicilia Christiana SOm er omtalt under garden Rønningen. Stie Tønsberg Scholler blev stiflamlmann i Trondhjem og bodde der. Kun om sommeren bodde familien på Leira. Han hadde med sin hustru Cidlia Christina en datter Elisabeth som blev gift med generalloitnant Oeori" Fredrik von Krogh. Stholler fikk i 1761 kgl. btvil1ig til 1 skjære bord lrli& pl Leiras ste sag og til i skjære pl 2nen sag det kvantum som ikke kunde skjæres pl ste ug. Han døde i Efter enkens død i 1786 arvet hennes dattersøn. Stie Tønsberg Schøller von Krogh hennes eiendommer. Han var en sønn av generalløitnant Georg fredrik von Krogh 0i Elisabeth f Schøller og solgte i 1188 godset til sin far Georg f. von Krogh for riksdaler. Den samlede matrikkel skyld pl LeJraglrdene angives i 1788 til 7 spand øre 18 mark. 13 husmannsplasser hørte til. Generalløitnant Krogh var en bltydelig mann og en dyktig militær. sine yngre ir hadde ha n som kaptein med ære 'dellatt i syvlrskrigen i 'Tyskland under f rel:lrich den store. Pl Leira opførte han en ny hovedbygning som antagelig var ferdigbygget i Denne praktfulle bygning tillikemed øyt'ige hus pl Leira nedbrente dessværre 25. november Blandt de da nedbrente by& ninger var ogsl 2 senere opførte 0i merkverdige nemlig _folkebygningen_ 50 m. lani. og det monumentale S-kantede stabbur. At alt dette blev lagt i aske ml m~ rette betegnes som et uoprettelig kullurtap. jordboken fra 1790 er opført 2! ilendinger pl øvre Leira. Den ene var Ole Olessønn og den andre sak Jakobsen. Pl nedre Leira er ogs! nevnt 2 leilendinger Ole Olessønn og Tørris fenssen. Leilendingene bebodde glrdene. Ved folketellingen i 1801 er den ene glrd bestyrt aven rldsdreng. Til denne glrd hørte lo husmenn med jord. folketallet pl eiendom men var 19 hvorav 6 tjenestedrenger og 3 tjenestepiker. Den andre girden (slvidt kan skjønnes nedre Leira) va r bebodd av to leilendinger Jon saksen og Tørris Jen~n. Til denne ~rd hørte en rekke husmenn hvorav 17 1med jord. folketallet pl eien- 428

17 domm~n var 123 hvorav tj~n~ted~ng og l tj~n~t~pik~ pl hv~r glrd. Den sistnevnte ~i~r av leira g~n~ralløitnant Georg F. v. Krogh dod ~ i 1818 ov~r 80 r gammel. Han var annen gang gift med Margretha Lerche og hadde med henne en rekk~ barn deriblandt sonnen kammerherre Oeorg Fredrik von Krogh. Til denne overdroa- han i 1804 Leira gods. Kammerherre b. F. von Krogh bodde i den bygning som nu hø~r t elegrafv~net til i Trondhjem pl hjørnet av Nordre gate og Kongffls gate. Som eier av Leira glrd og fabrikk utviklet han stor virksomhet. Han anla s11ed~ et kobbervalseverk som skal ha kostet ham ca spesiedaler. Dett~ valseverk bidrog imidlertid til hans utarmel s~. Han skal av kong Fr~drik den 6te ha fatt løft~ om l ~veranse av den platekobber som trengtes til den danske flate; men Norg~ adskill~ls~ fra Danmark i 1814 førte med sig at forutsetningen for denne lev~ran se brasl Kammerherre v. Krogh døde i 1826 sbm en ruin~rt mann og hans eiendommer blev realisert. Val~~rket og gården Avtrelt i Selbu som hørte leira gods til blev da tilsammen betalt med l4s6 spesiedaler. En del av de girder som hittil hadde hørt leira gods til bl~v nu solgt til opsitterne. Selve leira med sagbruk~ne samt en d~1 av de øvrig~ garder som hørte under godset blev i 1828 solgt til Thoning Owesen. For øvr~ Leira betalte han spesiedaler og for nedre leira 3580 spesiedaler. Owesen forbedret i sin tid gardffl betydelig og d~ jorden pl systematisk mlte. lrl~ndmn Logan var forstander for jordbruket og bidrog meget til dets rasjonelle drift. Owesen.optørte ny fjosbygning pl Leira. Denn~ var ved sin hensiktsmessighet og tillike skjønnhet en sjeldenhet i silt slags i det nordenfjellske Norge. Da Thoning Owes~n v~d sine mange donasjoner i veldædig øiemed har gjort sig fortjent til '- minnes ikk~ al~ne i Strinda men i h~le vlrt land hits~ttes en del nærmere oplysninger om ham og d~ av ham oprettede testatoriske gaver. Oplysningene er et utdrag av det som finnes herom i det av Strinda kommune ved Magnus Lie utgivne hefte -legater og Stiftelser i Strinda~. Thoning Ovesen var født 27. april 1804 i Dublin i rland. Hans foreldre var grosserer i Trondhjem Otto Frederich Owesen og hustru J an~ Mari~ Allingham. Ha ns far Otto Frederich Owesen var født i Ftensborg i 1768 og kom i 17-lrsalderen til Trondhjem som handelsbetjent hos grosserer Johan Wider{)e Thoning. Thoning drev stor virksomhet som trelasthandl ~ r og Otto Ow~n 429 i

18 ~. ' vant ved sin flid og dyktighet sin prinsipals full e tillit. Han blev pl firmaets v~ne sendt ut pl reiser til Dublin hvor han ofte opholdt sig flere m!neder for hver ttb-. Han SttS ogsll ha opholdl sig i England. rlandsreisene fortsalle ogsl efterat han av Thoning var optall som medlem av firmaet; hvis navn da blev forandret lil ThoninR" 80 Owtsen. r Sre! ]803 blev han under et av sine ophold i rland gift mtd Jane Marie AUing-ham. Hun var lodi i 1784 i havnebyen Ballys /lannon i rland. _ Det første år fftera! de var gift bodde de f"idlertidig i Dublin og her plev da Thoning O"'tsen fodl. Han blev opkal! efter grosserer ThoninK så hans lulle navn var Johan Widerøe Thoning Owesen. Utp1.sommeren 1804 kom hans foreldre med lille rrhoning fra Dublin til Trond- jem. Hans far kjøpte sig et \ andsted i Strinda - en del av vie. Han kalte stedet Ballyslannon efter hustruens fødeby. Del er det nuværende ~Lovise lyst. Gross. Thoning døde i 1804 og Otlo Owesen overtok for retningen som eneinnehaver. Firmaet drev ogs5. forretning ; kolonialva..rer stent0~ malerva ~r kull spirituosa m. m. Owesen samlet sig efterhlnden en betydelig fonnul'. [ 1806 lødte hans huslru en datter som døde noren mlneder efter fødselen og Aret elter døde også. hans huslru elter noa-en mlneders sykeleie. Hennes familie sendte da familiens gamle barnepike Madge over fra rland for 5. hente den 3 år gamle Toning med di t hvis hans far var villig til det. Owesen hadde ingen _lekt i Trondhjem og besluttet hvor tungt det enn var å sende fra sig sin lille sønn at han fikk!)elro ham ti! besteforeldrenes o~sorg. Således kom Thoning Owe5en lil a vokse op i rland Of hans far fikk ikke se sin sonn igjen mere. Hans far kom nemlig ikke til rland oftere da han var oplatl med ledelsen av sin store forretnillg. Snart begynte ogsl: hans helbred 5. svikte 0i en langvarig sykdom endte lians 430

19 liv i 1812 Under sin sykdom bønnfalt han hustruens familie om 1 sende sønnen hjem til Norge men den bønn blev ikke efterkommel og som tidene den gang var var det vel ogs.i omtrent umulig å efterkomme den Otto Owesen og hans hustru ligger begravet pa VlT Frue kirkes hu nedlagte kirkegård Under sin lange sykdom var grosserer Owesen i hoi grad oplatt av tanken pl hvordan han på beste mlte skulde ' f1 ordnet alt for sin sonn. Tidene var 'dengang alvorlige og vanskelige og avviklingen aven så stor forretning som den han hadde var ikke nogen lett sak. Han fikk det dog lør sin død ordnet sådan at saken blev lagt i de beste hender sl den formue han efterlot sønnen også blev bevart for denne. Boet avsluttedes i En arv pa spd 4 ort 7 skill. - omtr kroner - tilfalt hans sønn. Otto Owesen hadde bestemt at sønnen skulde 11 den best mulige utdannelse og der blev da heller intet spart for!l. gi ham en sldan. Han blev i 1814 sendt til Londonderry for å gå pli. skole der og kom inn pli. undervisningsanstalten Foyle College. Undervisningen var helt og holden! viet de klassiske videnskaper Owesen visle utmerkede evner og gjorde gode fremskritt pli. skolen var han ferdig med skolegangen og reiste hjem til Ballyshannon i rland og.iret efter besøkte han. ledsa~et av sin onkel Edward Allingham for første gang Norge dl~r al han ~om 3-1rs gutt forlot sin lars hjem. Trondhjem blev han vel molta!! av sin fars gamle venner og kjenninger og skal under sitt ophold der dengang også sammen med onkelen ha vært en lur på Leira som da tilhorte kammerherre G. F von Krogh. To)r senere altså i 1822 kom han atler Norge. Hans mors famihe ønsket al han skulde bosette sig i rland og kjøpe en landeiendom der. Men Owesen befant sig vel i Norge og trivdes her. Han bodde hos en av sin fars gamle venner Michael Vrsin i Trondhjem men foretok reiser omkring i landet og følte sig tiltalt av norsk natur og av landet i det hele tatt og han bestemte sig lor å sl1 sig ned her.. Ved kammerherre Georg Fredrik von Kroghs død i 1826 blev som lor nevn! hans eiendommer tilsalgs og ved auksjon over disse i 1828 kom de pa lorskjehige hender. Som likeledes foran opjyst kjøpte Owesen da Leira med tilliggende herligheter kunde han tillræ sin nye eiendom og kom til å leve her som landmand i over 50 år. Han tok alt pl jordbruket med kralt og interesse og den store eiendom blev ikke bare holdt i hevd men 431

20 i mange henseender forbedret O esen hadde alltid en forvalter til hjelp ved bestyrelsen av det store gods. En av disse forvaltere var den nevnte irlender James Logan. Owesen hadde dog selv overtilsynet med all pl godset førte selv med stor nøiaktighet regnskapene og var i onnetidene hver dag med forvalteren ute pl jordene. Han var forøvrig en ~ann med mangt interesser og levde i sine yngre 1r noksl selskapelig i senere år mete tilbaketrukket. Han reiste meget Som yngre mann foretok han ofte reiser til utlandet og da gjeme i følge med en av sine venner. Han levde hele tiden ugift og hadde ingen slektninger i Norge. Sil.vidt vites stod han ikke i nogen forbindelse med eller kjente larens slekt i Flensborg. Med sin mors slektninger i rland hos hvem han hadde tilbragt sine bamdoms- og tidligste ungdomsår vedblev han stadig A stå i forbindelse og ibetenkte dem i sitt testamente med en stor del av sin formue kroner. Mange fremstående engelskmenh som besøkte Trondhjem og under sitt ophold her reiste o~er for A se leirfossene drog også opover ti! leira for å hilse pa Qwesen. Blandt dem var f. eks. prins Arthur av Storbritannien og rland da han i 1873 var l Trondhjem i anledning Oscar den 2nens kroning. Omtrent 15 lr før sin" død gjennemgikk Owesen en religiøs krise som for~ndret hans livssyn og bragte ham til en fast tro pl kristendommen og dens sannhet~r. Fra den tid lpnet han med glede sitt hjem fot religiøse sammenkomster. De siste Ar av sitt liv beskjeftiget han sig meget med tanken pl hvordan hans store fonnue sk ulde anvendes efter hans død. De bestemmelser som han i sitt testamente fastsatte derom var frukten av lange overveielser. Owesen hadde 'hatt en god helbred; men utpl høsten 1880 begynte han l skrante. og han d'fde ste mars Hans forvalter og hans husholderske var jilstedll ved dødsleiet. Da han ikke hadde slekt her var det eksekutorene av hans testamente som bekjentgjorde dødsfallet. Begravelsen foregikk 9de mars fra leira til DomkirkegArden. Minnetalen holdles av res. kapell. til Vl r Frue kirke Q. A. T. Krogness som tidligere hadde vært prest i Strinda og som i den tid hadde kommet i nært forhold til Owesen. Hans graver på sydsiden av kirken li ke ved Erkebispegårdens mur. En enkel stenplate dekker graven. Ved Dalen blindeskole er reist hans buste. huggen i kl ebers~1 n. Det skjønneste og varigste minnesmerke har han selv reist ~i ved de stiftelser som han ved sitt testamente oprettel og ved de fortjener hans navn l minnes. 432

ROSMO ØSTRE, løpenr. 30 b

ROSMO ØSTRE, løpenr. 30 b .' ~~--c ---- LE I RAs Rygh formod~ at Iste ledd i dette gårdsnavn er dannet av navnet Leira på den bekk som gar nordenfor gården. Det oprinnelige navn har sikkert vært Leirb. formene fra del 16.1rhundrede

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal Gårdene Opsal Den gammelnorske navneformen er Uppsalir. Gårdsnavnet kan bety enten den høytliggende gården eller den øvre gården. Navnet på gården var Uppsal helt til etter 1900-tallet. Opsal ligger der

Detaljer

I ' bebodd iirden" Han skriver. mørke

I ' bebodd iirden Han skriver. mørke BERG PRESTEGÅRD. Matr.nr. 591 gammelt matr.nr. 62lopenr. 250 a skyld 11 dir. 3 ort. Mal rikkelkommisjonen av 1866 an fører: Besetning: 3 hester 18 kyr 7 sauer. Avling: 65 tdr. bygg 80 tdr. havre 80 tdr.

Detaljer

Olrden er nu på 135 mlt dyrket jord. I 1935 var besetningen 3 hester, 18 storfe, 13 svin, 12 høns, og avtingtn: 2000 kg byggog 12000 kg poteter.

Olrden er nu på 135 mlt dyrket jord. I 1935 var besetningen 3 hester, 18 storfe, 13 svin, 12 høns, og avtingtn: 2000 kg byggog 12000 kg poteter. HEG D A LE N 01. matr.nr. 570. Nytt matr.n r. 59. lopenr. 217. Ol. skyld l ore 8 mark. Navnet. Q. Rygh: Her er intet vannløp; første ledd m~ 'ære trenavnet hegg. Eiere Ol! brukert J-egda\en har oprinnelig

Detaljer

Jenssen, 46 lr gammel, og Ole ~rsen,

Jenssen, 46 lr gammel, og Ole ~rsen, Jenssen 46 lr gammel og Ole ~rsen 54 Ar gammel med tilfølelse: -Bruker giroen til lotte 'or rådmann WesseL 17'12 er oberst Stonn optert som eier av Halset Den beboddes av general Budde. Efter Storm va~

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

I STAV GA.rdsnavnet Stavne er avledet a

I STAV GA.rdsnavnet Stavne er avledet a I ; ;._ I STAV GA.rdsnavnet Stavne er avledet a slafn ellrt slavn som i delte m her dannes vtd en puktning av NIdelven idel man har sam1enlignet denne fremspringende. tilfelle an~ 1 sikle til den odden

Detaljer

Bringsen. Klaver. Note Fra koral til barcarole, s.82. CD Tonar frå Trøndelag, spor 19 Eg veit ei lita gjente, spor 15

Bringsen. Klaver. Note Fra koral til barcarole, s.82. CD Tonar frå Trøndelag, spor 19 Eg veit ei lita gjente, spor 15 Bringsen 1930 Klaver Note Fra koral til barcarole, s.82 CD Tonar frå Trøndelag, spor 19 Eg veit ei lita gjente, spor 15 Manuskripter i Nasjonalbiblioteket Mus.ms. 9670 "Bringsen". [4] s. Springar nedtegnet

Detaljer

Historikk Sluppen gård 1661-1917

Historikk Sluppen gård 1661-1917 Historikk Sluppen gård 1661-1917 Sluppen gård omfattet hele tomtearealet der Siemens sine eiendommer på Sluppen Nord og Sluppen Syd ligger. Mellom Sluppen Nord og Sør, der parkeringsplassen i dag er, var

Detaljer

RØNNINGEN (vfil Trondheim).

RØNNINGEN (vfil Trondheim). RØNNINGEN (vfil Trondheim). Anglende dette glrdsnavns betydning henvises til det som derom er oplyst under Rønningen ved Ranheim. Den nuværende gard Rønningen (Rønningen vestre) utgjøt bar~ en rest av

Detaljer

HISTORIEN. Viktige navn og årstall

HISTORIEN. Viktige navn og årstall HISTORIEN Viktige navn og årstall Denne historiske gjennomgangen satt sammen av Arne Holst, er i stor grad basert på opplysninger tatt fra Jens Haukdals «Busetnad og folkeliv i Soknedal» (1972). NAVNET

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Samlet og nedskrevet av Ole Arild Vesthagen Oslo, februar 1997 Ole Paulsen Avkjærn (1) Ole Paulsen Avkjærn ble født 13.1.1848 på Sørumseie i Gran. Ole ble gift første

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Elisabeth Eliasdtr, f. 7.7.1870 i Valnes, Stryn, 1 d. 10.9.1956 i Skåre, Oppstryn. Gift med Ole Pedersen Skåre, 22.4.1895 i Not. Publ. Nordfjordeid (borgerlig gift), 2 f. 22.7.1865 i Skåre, Stryn, 1

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Eidsvoll bygdebok RØISI

Eidsvoll bygdebok RØISI RØISI Ligger ca 180 m o. h. på vekslende sand- og leirgrunn i sterkt opskåret lende mellem Vorma og Nynabben. Eiendommen fyller hele området mellem åsen og elva, der det er på det smaleste. Hovedveien

Detaljer

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten ble født den 11. mai 1824 på Vikna 1. Foreldrene var Adrian Jensen (slektsledd 140) og Marit Mikkelsdatter (141) på Ofstad. Elen Johanna ble født den

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Om Størkajorda på Sætre og folket der

Om Størkajorda på Sætre og folket der Kenneth Bratland Åsabuen nr.15 2010 Om Størkajorda på Sætre og folket der Bilde av høying på Sætre omkring 1930. Bak til venstre skimter vi husene på Sætre (bnr. 4), Størkajorda. Våningshuset er til høyre

Detaljer

Grønn tur på Månen. Kulturminner og kulturhistorier. 19. mai 2016 21. okt 2016 6 poster. Dette er en grønn tur for nybegynnere.

Grønn tur på Månen. Kulturminner og kulturhistorier. 19. mai 2016 21. okt 2016 6 poster. Dette er en grønn tur for nybegynnere. Grønn tur på Månen 19. mai 2016 21. okt 2016 6 poster Dette er en grønn tur for nybegynnere. Postene inngår i den tradisjonelle turorienteringen, og er en del av kartet Månen. Tilbudet er for de som har

Detaljer

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre 1. Johanna Magdalena Strand, f. 11. August 1882 i Alta. Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1 Foreldre 2. Johan Erik Strand, f. 24 Februar 1853 i Raipas i Alta, d. 21. Juli 1910 i Alta kirke, Alta.

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 JUR111, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR111, oppgave 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

SKOTSVÆR GNR 88 I ALSTAHAUG KOMMUNE

SKOTSVÆR GNR 88 I ALSTAHAUG KOMMUNE I SKOTSVÆR GNR 88 I ALSTAHAUG KOMMUNE Skaadtzuer Schotswær Marie Mørch Skotsvær Hun bygde et moderne gårdsbruk, men ble også den siste i aktiv drift 2 1. Generelt Beliggenhet Skotsværøyene er et nedlagt

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

TUNE 1537-1800 SVEN G. ELIASSEN UTGITT AV TUNE KOMMUNE

TUNE 1537-1800 SVEN G. ELIASSEN UTGITT AV TUNE KOMMUNE TUNE 1537-1800 SVEN G. ELIASSEN UTGITT AV TUNE KOMMUNE 1978 Saksinndeling BOSETTING OG BEFOLKNING - side 14 Folketallet omkring Folketellingen av 1801-20 ff reformasjonen 14 Kurver over fødsler og dødsfall

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02582-A, (sak nr. 2013/938), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02582-A, (sak nr. 2013/938), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 12. desember 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02582-A, (sak nr. 2013/938), sivil sak, anke over dom, I. A (advokat Rolf Knudsen) mot B (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen til prøve)

Detaljer

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05-06.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.05.2015 Svar på søknad om sanitærabonnement - 49/2/150 Søknad om sanitærabonnement

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Anene til Olai Bertran Olsen

Anene til Olai Bertran Olsen Anene til Olai Bertran Olsen Første generasjon 1. Olai Bertran Olsen, sønn av Gunder Olsen Lien og Anne Olsdatter, ble født den 22 Jul 1862 i Christiansund, Møre og Romsdal, Norge, ble døpt den 19 Okt

Detaljer

Klæbu bygdemuseum 40 år

Klæbu bygdemuseum 40 år Klæbu bygdemuseum 40 år «her har du museet ditt», sagt på en befaring en gang tidlig på 1970- tallet av Arild Huitfeldt til Ole Svaan. Ole Svaan tok initiativet til at en komite ble satt ned i november

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Forfedre av Karen Christiansdatter Hovde

Forfedre av Karen Christiansdatter Hovde Forfedre av Karen Christiansdatter Hovde 25 apr 2014 Publisert av Else Marie Eriksen 1 Karen Christiansdatter Hovde Fødselsdato: 26 mar 1870 Gen: 1 2 Christian Andersen Hovde Fødselsdato: 8 mai 1839 3

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

AGR Kraftløpet. Startliste. Hennummarka - Tranby 16.08.2015. 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401

AGR Kraftløpet. Startliste. Hennummarka - Tranby 16.08.2015. 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401 Gutter 10,5 km 14-15 år 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401 Gutter 10,5 km 16-17 år 2 Terje Jacobsson Sportsklubben Kraft 12:00:00 402 3 Henrik Grevstad Sportsklubben Kraft 12:00:00

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Gjert Lind Hansen, f. 27 FEB 1819 på Ørsnes i Vågan. Fikk barn med med Johanna Kristine Johannesdatter, f. ca 1817/1819 på Rystad i Gimsøy, d. 19 FEB 1895 på Kilan i Flakstad, 1 gravlagt 30 APR 1895

Detaljer

Parasha 5 Torah. Første Mosebok. Kapittel 23 Kapittel 24 Kapittel 25. Kapittel 23

Parasha 5 Torah. Første Mosebok. Kapittel 23 Kapittel 24 Kapittel 25. Kapittel 23 Parasha 5 Torah Første Mosebok Kapittel 23 Kapittel 24 Kapittel 25 Kapittel 23 Sara levde i hundre og tjuesju år. Dette var Saras leveår. 2 Så døde Sara i Kirjat-Arba, det er Hevron, i Kanaans land, og

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RINGSAKER 0412 STATISTISK SENTRALBYRÅ -OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RINGSAKER 0412 STATISTISK SENTRALBYRÅ -OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RINGSAER 0412 STATISTIS SENTRALBYRÅ -OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Ektemann: Thore Olsen Reesmoen Også kjent som: Thore Olsen Aaremmen 1, Thore Olsen Aaremsneset 2 1791 - Meldal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 2.

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere!

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Program : Kort familiepresentasjon. Litt slektshistorie. Bevertning med koldtbord og tid for samtale rundt

Detaljer

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. :

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : Gardens navn: eier/bruker: øvrige mannspersoner Horgen Amund Rasmussenoe Hans Amundsen, Tore Erichsøn,

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Som det fremgår av beskrivelsen fra Bolsøyboka ble Årønes skilt ut fra indre del av indre Årøs bømark slik som vist nedenfor:

Som det fremgår av beskrivelsen fra Bolsøyboka ble Årønes skilt ut fra indre del av indre Årøs bømark slik som vist nedenfor: Tilkjøp og frasalg Side 1 Årønes Gård "Årønes er en forholdsvis nyskipet gård, utgått av indre Årø på 16 h. tallet uten at tiden nøyaktig kan fastslåes. Gården eller stedet finnes ikke nevnt i noe mantall

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE INNSENDT MELDING OM MULIGE RETTIGHETER

Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE INNSENDT MELDING OM MULIGE RETTIGHETER Šalču-siida v/anders Somby Jr., Vajamohkenjarga, 9730 Karasjok Šalču-siida v/mathis M. Somby, Ajaluodda 19, 9730 Karasjok Finnmarkskommisjonen 9845 Tana Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere.

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere. Møter i Beisfjord Vannverk 1946 1958 Møte 1: 31.05.1946 Møte ang. vannverk i Beisfjord Den 31/05-46 møtte en komité fra sørsiden, bestående av Bertheus Antonsen og Karl Antonsen med en komité fra nordsiden,

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅS 0214 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅS 0214 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser - ÅS 014 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles

Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles KJØLLEFJORD Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles prestegjeldet Kjøllefjord. Kjøllefjord, med den eldre kirkegården hvor Kjøllefjord 2 ble bygget.

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Folketellingen 1801, Higrav.

Folketellingen 1801, Higrav. Folketellingen 1801, Higrav. Marcus Nielsen, mann, 40 år, 1. gang gift, Jordmann. Anna Hansdatter, kone, 30 år, 1. gang gift, Barn: Ole Marcussen, sønn, 9 år. Hans Marcussen, sønn, 6 år. Marit Marcusdatter,

Detaljer

Slektsforskning er «in»

Slektsforskning er «in» Slektsforskning er «in» - kildene finnes i arkivene Viggo Eide, f. 1955 ansatt i fylkeskommunen, 1984- lokalhistoriker & slektsgransker Aktiv blogger: Tid & rom Årboka SF er populært i media Folk engasjerer

Detaljer

Hvittingfossveien 9 Navn Gnr. Bnr. Festnr. 59 28.761 10.19.249. Tomt der det tidligere var et bakeri og før det både "Landhandleri og Bakeri".

Hvittingfossveien 9 Navn Gnr. Bnr. Festnr. 59 28.761 10.19.249. Tomt der det tidligere var et bakeri og før det både Landhandleri og Bakeri. Feltskjema Registrering av kulturminner i Holmestrand kommune Objekt nr.: HO-10032 Kulturminnetype: Utfyllende type/navn MIS nummer og navn: Butikk og bakeri Olaf Granheim, Bakeri og utsalg 57. Annen teknisk/industrielt

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/729-1 Arkiv: 16/1 Saksbeh: Thorvald A. Garthe Dato: 27.02.2015 Søknad om fradeling av tomter ifm. overføring av eierskap til kirker og kirkegårder

Detaljer

Nr: Navn: Klubb: Resultat Hcp Total Poeng. 1. Per E Solbakken Norpapp 1121. 2. Steinar Karlsen Nordea 1264. 3. Terje Barkald Jil Grrud 1289

Nr: Navn: Klubb: Resultat Hcp Total Poeng. 1. Per E Solbakken Norpapp 1121. 2. Steinar Karlsen Nordea 1264. 3. Terje Barkald Jil Grrud 1289 Sommercup er nå ferdigspilt. resultater og totallister er klare... Neste delturnering spilles 21.-26.7, Heteslaget og er 6 serier. Bedrift: Nr: Navn: Klubb: Resultat Hcp Total Poeng 1. Per E Solbakken

Detaljer

1. Friederikke Junker, f. 14.3.1878 i Arendal, 1 d. 12.12.1961 i Stavanger. 2

1. Friederikke Junker, f. 14.3.1878 i Arendal, 1 d. 12.12.1961 i Stavanger. 2 1. Friederikke Junker, f. 14.3.1878 i Arendal, 1 d. 12.12.1961 i Stavanger. 2 Var døpt Frederikke, men var alltid nøye på å kalle seg Friederikke. Hadde i 1900 tjenestepost hos Kongelig fulmektig Oluf

Detaljer

Nord-Troms tingrett har mottatt stevning av 16.2.2012 om odelsløsning fra advokat Kjetil Rege, som representerer Christian Johan Forsmo.

Nord-Troms tingrett har mottatt stevning av 16.2.2012 om odelsløsning fra advokat Kjetil Rege, som representerer Christian Johan Forsmo. Fylkesrnannen i Troms Romssa Fyikkamånni Saksbehandler Bjørn Einan Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 21 05 10.12.2012 2012/3187-9 422.4 Deres dato Deres ref. g 15-9- Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

På jakt etter gårder og slekter i Gunnerusbibliotekets arkiver. Fem Strindagårder. Det Brodtkorbske arkiv (Tjøtta)

På jakt etter gårder og slekter i Gunnerusbibliotekets arkiver. Fem Strindagårder. Det Brodtkorbske arkiv (Tjøtta) Gamle Strinda Tjøtta På jakt etter gårder og slekter i Gunnerusbibliotekets arkiver. Fem Strindagårder. Det Brodtkorbske arkiv (Tjøtta) Temakveld DIS-Sør-Trøndelag 13.febr.2014 Ved Sølvi Løchen Privatarkiver

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Petronelle Olava Nilsdatter, født 2 mar 1884 i Eltedalen, Trysil, Hedmark, 1 død 28 jan 1914 i Romedal, Hedmark, 2 gravlagt 5 feb 1914 i Romedal, Hedmark. 2 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 3 med

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

MALURTAASEN VEL 1914-1964

MALURTAASEN VEL 1914-1964 MALURTAASEN VEL 1914-1964 AV ROLF KLUGE ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKES TRYKKERI SANDVIKA 1964 Forord Malurtaasen Vel markerer sitt jubileum ved å utgi en beretning om virksomheten gjennem 50 år. Oppgaven

Detaljer

FAGERNES GNR. 46 FAGERNES

FAGERNES GNR. 46 FAGERNES GNR. 46 FAGERNES Fagernes er den ytterste gården på Grunnfjordens sørlige side. Slik det ble beskrevet under skyldsettingen i 1776, ligger gården mellom Gresvik og Tømmervik. Skillet mellom Gresvik og

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms.

1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms. 1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms. Bodde i 1900 på Nyelvholm (Holmen). Drev tjærebruk og fiskeri. Merknad i 1910 tellingen

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

Kongen kom ut på kjøkkenet, og da han så det store gilde reinsdyret, ble han vel glad. "Men kjære min venn! hvem er det som sender meg så gjev en

Kongen kom ut på kjøkkenet, og da han så det store gilde reinsdyret, ble han vel glad. Men kjære min venn! hvem er det som sender meg så gjev en Herreper Det var engang et par fattige folk; de hadde ingenting uten tre sønner. Hva de to eldste het, vet jeg ikke, men den yngste het Per. Da foreldrene var døde, skulle barna arve dem, men det var ikke

Detaljer

7. søndag i treenighetstiden, 2015

7. søndag i treenighetstiden, 2015 7. søndag i treenighetstiden, 2015 En mann sa en gang: «Noen mennesker er så ensomme at de ringer til kontofonen tre ganger om dagen bare for å høre en stemme som snakker til dem!» Dette er noen år siden,

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. 90/3, 256/8 og 20/8 Mæla nedre østre ofl.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. 90/3, 256/8 og 20/8 Mæla nedre østre ofl. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 90/3 Arkivsaksnr: 2014/901-21 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø 90/3, 256/8 og 20/8 Mæla nedre østre ofl. - odelsfrigjøring

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Trondhjems PK Postboks 1857 7440 Lade Telefon: 97708178 Epost: styret@tpk.no Hjemmeside: http://www.tpk.no

Trondhjems PK Postboks 1857 7440 Lade Telefon: 97708178 Epost: styret@tpk.no Hjemmeside: http://www.tpk.no Trondhjems PK Postboks 1857 7440 Lade Telefon: 97708178 Epost: styret@tpk.no Hjemmeside: http://www.tpk.no Stevne: 1F Finfelt Dato/tid: 05.09.2015 1000 Stevnenummer: 1516098 Bane: Jonsvatnet Stevneleder:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Per Valebrokk Fikk aldri sin siste vilje

Per Valebrokk Fikk aldri sin siste vilje Per Valebrokk Fikk aldri sin siste vilje Publisert: VG 21. oktober 2000 Journalist: Per Valebrokk Verdens Gang Samfunnsavdelingen Postboks 1185 Sentrum 0107 Oslo Telefon: 22 00 00 00 Telefaks: 22 00 06

Detaljer

1 3R E S U L T A T - L I S T E P R K L U B B

1 3R E S U L T A T - L I S T E P R K L U B B Side: 1 Bj erkv ik SK Christoffer Sandersen 20 25 Fri M (10 0 2r o e) 99 1999.22.11 0 3 * 28 50 Fri M (10 0 2r o e) 99 1999.48.22 86 4 * 38 25 Rygg M (10 0 2r o e) 99 1999.23.01 0 1 P * Ingeborg Vassbakk

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Firedobbelt bryllup. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren

Firedobbelt bryllup. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren Firedobbelt bryllup Fra utstillingsplansjene på Taterleiren Fredag 21. mars 1952 var det firedobbelt taterbryllup i Selbu kirke. Fire brødre Fredriksen giftet seg med tre søstre Karlsen. Brudeparene fotografert

Detaljer