Årsregnskap og årsberetning 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap og årsberetning 2013"

Transkript

1 Årsregnskap og årsberetning 2013

2

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse DEL I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap Befolkningsutvikling Internkontrollarbeidet Organisasjon og medarbeidere Miljøstatus Rana DEL II Årsregnskap Hovedoversikter Avdelingsregnskap Detaljert investeringsregnskap Noter Årsregnskap og årsberetning

4 Del I Årsberetning Å rsregnskap og årsberetning

5 Kommentarer til årsregnskapet Kommentarer til årsregnskapet Innledning Årsregnskapet som nå legges frem gir varsel om strammere økonomiske tider for Rana kommune. Regnskapet viser et mindre regnskapsmessig driftsoverskudd (mindreforbruk), i tråd med det som ble rapportert til kommunestyret høst Mindreforbruket på 5,9 mill. kr. indikerer god økonomisk styring og jevnt over god budsjettdisiplin. Rana kommune har levert velferdstjenester til innbyggerne i kommunen innenfor de rammer som er satt gjennom vedtatt budsjett for Likevel er det slik at for første gang siden 2008 leverer tjenesteproduksjonen et negativt resultat. Merforbruket i driften er 11,8 mill. kr. mot et gjennomsnittlig mindreforbruk de fire siste år på 11,9 mill. kr. Dette resultatbruddet skyldes i hovedsak strammere driftsrammer som ikke er realisert i sin helhet og understreker utfordringene i årene fremover med ytterligere reduksjoner. Netto driftsresultat (NDR) har en fallende tendens og er det laveste siden Selv om regnskapet samsvarer med regulert budsjett, er det grunn til å være oppmerksom på utviklingen relatert til tidligere års regnskap. Trenden er negativ med hensyn til driftsresultat og økonomiske indikatorer. Korrigeres netto driftsresultat for momskompensasjon på investeringer og netto premieavvik på pensjon, gikk Rana kommune i likhet med 40 prosent av landets kommuner med driftsunderskudd i Rana kommunes disposisjonsfond utgjør kun 1,5 prosent av driftsinntektene i 2013, langt lavere enn i sammenlignbare kommuner. Det forutsettes derfor at det fremover legges opp til en gradvis oppbygging av disposisjonsfondet. Årsregnskapet for 2013 må også sees i sammenheng med vedtatt budsjett for 2014 og økonomiplan for de påfølgende år. Det er vedtatt reduserte driftsrammer for samtlige avdelinger som gir utfordringer. Dette gjelder spesielt avdelinger med merforbruk, men også avdelinger som har levert mindreforbruk vil oppleve det som utfordrende å balansere forholdet mellom reduserte driftsrammer, budsjettdisiplin og tjenesteproduksjon. Årsregnskap og årsberetning

6 Kommentarer til årsregnskapet Om årsregnskapet og årsberetningen I årsberetningen gjennomgås kommunens årsregnskap. I tillegg beskrives internkontrolltiltak, organisasjon og medarbeidere samt miljø. Arbeidet med avslutning av årsregnskapet for 2013 har fulgt de faste aktiviteter og rutiner som er etablert for dette arbeidet. Den tettere kontakten mot kommunens revisjon, Indre Helgeland kommunerevisjon, er videreført. Informasjonsflyt mellom administrasjon og revisjon er som de siste årene ivaretatt gjennom blant annet jevnlige kontaktmøter. Det er også både ferdigstilt, iverksatt og under planlegging ulike tiltak som konkret følger opp revisjonens merknader. Det vises til egen omtale av internkontrolltiltak side 21. Innen fristen 17. februar ble årsregnskap og skjema med tjenesteproduksjonsdata for KOSTRA innsendt til SSB. Årsberetning og årsregnskap overleveres 31. mars kontrollutvalg og formannskap/ kommunestyre for videre behandling. Driftsregnskap Driftsregnskapet for 2013 viser et mindreforbruk på 5,9 mill. kr. Regnskapsresultatet er sammensatt av et mindreforbruk fra finans på 17,7 mill. kr. og et merforbruk fra kommunens tjenesteproduksjon på 11,8 mill. kr. Teknisk avdeling, skoleavdelingen og helse- og sosialavdelingen har størst merforbruk. Resultatet i finans har mange komponenter, men de største er premieavvik med 8,0 mill. kr., anordning lønn 4,3 mill. kr. og momskompensasjon drift 3,1 mill. kr. En indikator på handlingsrommet for en kommune er netto driftsresultat. Anbefalt nivå på NDR over tid er 3 prosent. NDR er summen av brutto driftsresultat, eksterne finanstransaksjoner og motpost til avskrivninger. NDR ble i ,1 prosent noe som er 7,6 mill. kr. bedre enn regulert budsjett. Imidlertid er NDR korrigert for investeringsmoms på 15,3 mill. kr. og netto premieavvik 28,0 mill. kr. negativt (- 0,2 prosent). Tilsvarende var NDR og korrigert NDR i 2012 henholdsvis 2,6 prosent og - 0,3 prosent. Å rsregnskap og årsberetning 2013 Resultatet for 2013 gir grunnlag for å styrke de kommunale reservene gjennom avsetning til disposisjonsfond. Per har Rana kommune et disposisjonsfond på 27,5 mill. kr., tilsvarende 1,5 prosent av driftsinntektene. Da er disposisjonsfond næringsformål, som er eiendomskattefinansiert, på 40,7 mill. kr. ikke inkludert. Disposisjonsfondet har øket med 5,0 mill. kr. i 2013, men er på et lavere nivå enn for to år siden. Fondsutviklingen er ikke positiv sett i lys av at fondet ble tilført 18,3 mill. kr. fra mindreforbruket i Tatt i betraktning at gjennomsnittlig for KOSTRAgruppe 13 utgjør disposisjonsfond 5,8 prosent av driftsinntektene, er kommunens reserver svært små. Et tilsvarende disposisjonsfond ville for Rana kommunes vedkommende utgjøre 108,0 mill. kr. Til orientering var disposisjonsfondet i Rana kommune i 2007, før Terra, på 4,5 prosent tilsvarende 80,0 mill. kr. i dagens verdi. Kommentarer til hovedoversikten Selv med økt fokus på bruttobudsjettering de siste årene, registreres fortsatt store avvik. Dette har i noen grad sammenheng med at endringer som skjer i løpet av året ikke i tilstrekkelig grad fanges opp og budsjettreguleres i avdelingene. Det har også sammenheng med at prinsippet om rammestyring retter avdelingenes fokus mot nettoforbruket. Kommunestyret vedtar budsjettet på nettonivå og det er denne rammen det styres etter og som avdelingene da blir målt i forhold til. Kommunens driftsinntekter var 1 858,0 mill. kr. mot regulert budsjett på 1 785,9 mill. kr. Driftsinntektene ble dermed 72,2 mill. kr. høyere enn budsjettert. Kommunens driftsutgifter var 1 810,2 mill. kr. mot regulert budsjett på 1 738,9 mill. kr. Driftsutgiftene ble dermed 71,3 mill. kr. høyere enn budsjettert. Brutto driftsresultat ble 47,8 mill. kr. mot regulert budsjett på 46,9 mill. kr. Brutto driftsresultat ble dermed 0,8 mill. kr. høyere enn budsjettert. 4

7 Kommentarer til årsregnskapet Kommunens finansinntekter ble 41,1 mill. kr. mot regulert budsjett på 41,2 mill. kr. Finansinntektene ble dermed 0,1 mill. kr. høyere enn budsjettert. Kommunens finansutgifter var 103,5 mill. kr. mot regulert budsjett på 106,2 mill. kr., dvs. 2,7 mill. kr. lavere enn budsjettert. Netto driftsresultat ble 39,9 mill. kr. mot regulert budsjett 32,3 mill. kr., en differanse på 7,6 mill. kr. Etter bruk av avsetninger og avsetninger med samlet differanse på 1,6 mill. kr. fikk kommunen i 2013 et regnskapsmessig mindreforbruk på 5,9 mill. kr. Skatt og rammetilskudd (frie inntekter) Kommunens frie inntekter består i hovedsak av skatteinntekter og rammetilskudd. De samlede frie inntektene var i ,1 mill. kr., 0,5 mill. kr. over budsjett på 1 215,6 mill. kr. Dette er en økning på 37,6 mill. kr. fra Skatteinntektene ble 544,6 mill. kr. (inklusiv naturressursskatt), 2,0 mill. kr. under budsjett på 546,6 mill. kr. Dette er en økning på 12,0 mill. kr. fra Kommunen fikk 671,5 mill. kr. i rammetilskudd i 2013, 2,5 mill. kr. mer enn budsjett på 669,0 mill. kr. Dette er en økning på 25,6 mill. kr. fra Det vises til figur 1. Figur 1. Fordeling inntekter og utgifter Inntekter Brukerbetalinger; 68,2 mill kr (3,7 %) Andre driftsinntekter; 328,9 mill kr (17,7 %) Sum skatter; 669,4 mill kr (36,0 %) Rammetilskudd; 671,5 mill kr (36,1 %) Salgs- og leieinntekter; 119,6 mill kr (6,4 %) Kjøp av tjen.som erstatter prod.; 149,5 mill kr (8,5 %) Overføringer; 175,1 mill kr (10,0 %) Kjøp av varer og tjenester i prod.; 264,4 mill kr (15,1 %) Sosiale utgifter; 185,5 mill kr (10,6 %) Utgifter Lønnsutgifter; 982,0 mill kr (55,9 % Eiendomsskatt Inntekter fra eiendomsskatt endte i 2013 på 112,8 mill. kr., som i regulert budsjett, K sak 75/13. I regulert budsjett ble det vedtatt å øke anslagene på eiendomsskatt med 12,8 mill. kr., knyttet til endringer i takst på verk og bruk etter vedtak i sakkyndig ankenemnd. Endringene skyldes klage- og ankesaksbehandling for 2011 til 2013, se note. I 2012 var kommunens inntekter fra eiendomsskatt 93,9 mill. kr. Lån og tilskudd Startlån Rana kommune vedtok i budsjett 2013 låneopptak på 50 mill. kr. til startlån. Låneopptaket ble imidlertid avkortet av Husbanken til 46,4 mill. kr. på grunn av endrede forutsetninger fra Husbanken. Samlet utlån i 2013 ble 50,8 mill. kr. inkludert bruk av tidligere års ubrukte lånemidler. I ordningen er det tom 2013 utlånt 261,0 mill. kr. Det ble i 2013 betalt 51,1 mill. kr. i avdrag på lånene i Husbanken. Av dette utgjorde 7,8 mill. kr. ordinære avdrag, mens 43,3 mill. kr. var ekstraordinært avdrag i henhold til K sak 96/13. Årsregnskap og årsberetning

8 Kommentarer til årsregnskapet Kommunen mottok samlet 33,6 mill. kr. i avdrag fra kunder i Forskjellen mellom det kommunen mottar i avdrag og det kommunen betaler til Husbanken avsettes til fond. Fondet kan bare brukes til nedbetaling av gjeld til Husbanken. Ved utgangen av 2013 var fondet på 11,5 mill. kr., og i 2014 vil det bli fremmet sak angående nytt ekstraordinært avdrag. I driftsbudsjettet føres renteinntektene fra kundene og renteutgifter til Husbanken. Kommunen betalte i ,5 mill. kr. i renteutgifter på kommunens lån i Husbanken. Kommunen mottok på den andre siden 10,9 mill. kr. i renter fra kundene og på beholdning i bank. I 2013 mottok Rana kommune 3,2 mill. kr. i etablerings- og tilpassingstilskudd fra Husbanken og det ble gitt 2,8 mill. kr. i tilskudd. Restbeløpet vil bli gitt i tilskudd i Tilskuddet kan benyttes til tiltak som bidrar til at personer kan bli boende i egen bolig, selv ved nedsatt funksjonsevne. Rana kommunes tapsfond utgjør ved utgangen av ,5 mill. kr., uforandret fra Landbrukslån Landbruksfondet er et selvfinansierende fond. Rente og avdragsinntekter blir lånt ut eller gitt som tilskudd. I 2013 ble det lånt ut 1,0 mill. kr. og kommunen mottok 1,4 mill. kr. i avdrag. Det er samlet utlånt 5,8 mill. kr. fra landbruksfondet. Det ble i tillegg gitt kr i tilskudd. Investeringsregnskap Det ble i 2013 investert i anleggsmidler for til sammen 134,2 mill. kr., mot 72,0 mill. kr. i Det ble lånt ut 50,8 mill. kr. gjennom startlånordningen samt 20,0 mill. kr. til Stakobygget AS som foreløpig likviditetstilførsel for finansiering av overskridelse på Campus Helgeland, jf. K sak 99/13. Avsetninger til ubundne investeringsfond utgjorde 31,7 mill. kr. og til bundne investeringsfond 26,8 mill. kr. Utgifter til kjøp av aksjer og andeler utgjorde 0,6 mill. kr., mens avdragsutgifter utgjorde totalt 51,1 mill. kr., herav 43,3 mill. kr. knyttet til ekstraordinært avdrag startlån. Å rsregnskap og årsberetning 2013 Totalt finansieringsbehov utgjorde dermed 287,5 mill. kr. mot 489,7 mill. kr. i Endringen fra 2012 til 2013 skyldes i hovedsak utlån til Stakobygget AS i 2012 med 246,4 mill. kr. Finansieringsbehovet i 2013 ble dekket ved bruk av 130,6 mill. kr. i lånemidler, en lånefinansieringsgrad på 45,4 prosent mot 77,0 prosent i Tallet må imidlertid korrigeres for tilleggsutlån til Stakobygget AS, som foreløpig er finansiert med fondsmidler. Korrigert for dette blir lånefinansieringsgraden 52,4 prosent, som likevel er en betydelig forbedring av kommunens egenfinansiering. Forbedringen forklares ved økt tilførsel av egenkapital til investeringene gjennom bruk av fondsmidler. De største investeringene i 2013 var innenfor vann og avløp, samlet om lag 32,0 mill. kr. Ellers utgjorde investeringer i skolebygg om lag 26,0 mill. kr. og Vikaleira 13,3 mill. kr. Det vises ellers til kommentarer til enkeltprosjekter nedenfor og til detaljert investeringsregnskap i egen tabell. Mobekken omsorgsbolig Totalt budsjett er 53,0 mill. kr. Byggearbeidene ble igangsatt sommer 2013 og det påløp 22,6 mill. kr. i utgifter på prosjektet i Byggearbeidene skal ferdigstilles 29. september Arbeidet holder framdriftsplan og økonomisk ramme. Utskarpen skole Totalt budsjett er 34,0 mill. kr. Byggearbeidene ble igangsatt juni 2011 og skolen ble tatt i bruk høst Total prosjektutgift pr er om lag 36,5 mill. kr. før utvendig arbeid ferdigstilles sommer Av total utgift er det påløpt 23,4 mill. kr. i Det er påløpt ekstrautgifter på om lag 0,5 mill. kr. for 6

9 Kommentarer til årsregnskapet midlertidige leide lokaler, leide lagercontainere/brakker, flyttekostnader, midlertidige oppkoblinger på data og brannvarsling o.l. Videre er det påløpt uforutsette kostnader for utbedring av fuktskader i eksisterende gulvog veggkonstruksjoner, større omfang av asbestsanering, økt omfang av ventilasjons- og elektroarbeider. Engvollen boliger Totalt budsjett er 50,3 mill. kr. Av dette er 11,3 mill. kr. kostnader til kjøp av eksisterende bygninger og tomt i Ombyggings- og utbyggingsarbeidene startet sommer 2013 og er beregnet ferdig om lag Arbeidet holder framdriftsplan og økonomisk ramme. Hovedplaner vann og avløp Hovedplan vannforsyning Budsjettert totalkostnad 16,0 mill. kr., og pr er 0,51 mill. kr. påløpt. Det redegjøres for delprosjektene under. Finansiering over hovedplan benyttes også ved mindre vannprosjekter som ikke skal tas over drift samt prosjektering. Påløpte utgifter for alle vannprosjekt i 2013 er 19,1 mill. kr. (sum alle anlegg). Ubrukte midler fra tidligere års bevilgninger dekker opp merforbruk. Utbedring avløp Budsjettert totalkostnad 8,0 mill. kr., og pr er 0,14 mill. kr. påløpt. Det redegjøres for delprosjektene under. Finansiering over hovedplan benyttes også ved mindre avløpsprosjekter som ikke skal tas over drift samt prosjektering. Påløpte utgifter for alle avløpsprosjekter i 2013 er 13,2 mill. kr. (sum alle anlegg). Ubrukte midler fra tidligere års bevilgninger dekker opp merforbruk. Pågående investeringsprosjekter innenfor hovedplanene - vann og avløp (VA) Mo vannverk etappe 2 ledning Budsjettert totalkostnad 35,0 mill. kr., og pr er 28,0 mill. kr. påløpt. Det gjenstår merknads- og garantiarbeider. Endelig ferdigstillelse er planlagt i Mo vannverk etappe 3 - reduksjonsbasseng Budsjettert totalkostnad 14,1 mill. kr, og pr er 11,2 mill. kr. påløpt. Det gjenstår merknads- og garantiarbeider. Endelig ferdigstillelse er planlagt i Mo vannverk etappe 4 - renseanlegg Budsjettert totalkostnad 33,2 mill. kr., og pr er 28,4 mill. kr. påløpt. Det gjenstår merknads- og garantiarbeider. Endelig ferdigstillelse er planlagt i Mjølan avløpsrenseanlegg Budsjettert totalkostnad 50,0 mill. kr., og pr er 47,7 mill. kr. påløpt. Det gjenstår gjenoppbygging etter skader tilbakeslag, samt merknads- og garantiarbeider. Endelig ferdigstillelse er planlagt i Moskjæran avløpsrenseanlegg Prosjektet er utsatt i påvente av sluttføring av Mjølan avløpsrenseanlegg. Totalkostnad er ikke beregnet. Årsregnskap og årsberetning

10 Kommentarer til årsregnskapet Pågående Rehabiliteringsprosjekter - vann og avløp VA Søderlundmyra (vann 50 prosent/avløp 50 prosent) Budsjettert totalkostnad 3,0 mill. kr, og pr er 3,4 mill. kr. påløpt. Overskridelsen er knyttet til utvidelse av anlegget. Det gjenstår garantiarbeider og tv-inspeksjon (dekkes over hovedplan vann/utbedring avløp), samlet om lag kr Endelig ferdigstillelse er planlagt i september Rehabilitering ledningsnett Båsmo (vann 100 prosent) Budsjettert totalkostnad 2,5 mill. kr., og pr er 3,9 mill. kr. påløpt. Overskridelsen er knyttet til ekstraarbeider utledet av geoteknisk rapport etter kontraktinngåelse samt vanskelige grunnforhold. Eventuelle merknadsarbeider i garantitiden dekkes over hovedplan vann. Endelig ferdigstillelse er planlagt i Rehabilitering ledningsnett Furumogata Jotnaveien (vann 46 prosent/avløp 54 prosent) Budsjettert totalkostnad 6,0 mill. kr., og pr er 7,1 mill. kr. påløpt. Overskridelsen er knyttet til flere forhold, som blant annet endring av plan etter kontraktinngåelse med flere nye kummer og rør, endrede grøftedybder og vanskelige grunnforhold. Anlegget ble overtatt etter sluttarrondering i september Det gjenstår garantiarbeider og tv-inspeksjon (dekkes over hovedplan vann/utbedring avløp), samlet om lag kr. Endelig ferdigstillelse er planlagt i september VA Fageråsen etappe 1 (vann 46 prosent/avløp 54 prosent) Budsjettert totalkostnad 6,0 mill. kr., og pr er 6,0 mill. kr. påløpt. Det gjenstår merknads- og garantiarbeider, samlet om lag kr. Endelig ferdigstillelse er planlagt i Trafikksikkerhetstiltak Selfors barne- og ungdomsskole (vann 100 prosent) Budsjettert totalkostnad 3,6 mill. kr., og pr er 2,8 mill. kr. påløpt etter tilskudd av 1,2 mill. kr. i trafikksikkerhetsmidler fra Fylkeskommunen. Det er vedtatt at prosjektets egenandel skal dekkes gjennom hovedplan vann siden det er lagt ny vannledning i nytt fortau. Prosjektet er ferdigstilt og garantitiden strekker seg til Å rsregnskap og årsberetning 2013 Ny vannledning E12 Gruben (vann 100 prosent) Budsjettert totalkostnad 2,2 mill. kr., og pr er 2,0 mill. kr. påløpt. Det gjenstår sluttoppgjør og merknadsarbeider, samlet om lag 0,3 mill. kr. Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i november Rehabilitering VA Møllerveien-Vårbeiteveiene (vann 50 prosent/avløp 50 prosent) Budsjettert totalkostnad 5,8 mill. kr., og pr er 3,4 mill. kr. påløpt. Det gjenstår sluttoppgjør og merknadsarbeider med tv-inspeksjon, samlet om lag 2,4 mill. kr. Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i november Rehabilitering VA Sagbakken-Nordlandsveien (vann 50 prosent/avløp 50 prosent) Budsjettert totalkostnad 1,6 mill. kr., og pr er 1,3 mill. kr. påløpt. Det gjenstår merknadsarbeider og tv-inspeksjon i 2015, samlet om lag kr. Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i oktober

11 Kommentarer til årsregnskapet Rehabilitering VA Revelmyra (vann 50 prosent/avløp 50 prosent) Budsjettert totalkostnad 5,7 mill. kr., og pr er 7,7 mill. kr. påløpt. Det gjenstår merknadsarbeider og tv-inspeksjon i 2015, samlet om lag kr. Overskridelsen er knyttet til flere forhold. Blant annet utvidelse av anlegg, vanskelige grunnforhold og mengdejustering av anbudsposter i forhold til prosjektert. Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i oktober Rehabilitering VA Hegreveien (vann 50 prosent/avløp 50 prosent) Budsjettert totalkostnad 17,0 mill. kr., og pr er 0,3 mill. kr. påløpt. Prosjektet ble konkurranseutsatt i 2013, men konkurransen ble avlyst da det kun kom ett anbud. Det gjennomføres ny konkurranseutsetting første kvartal Planlagt gjennomføring i 2014 og Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Rehabilitering VA Dalsvingen (vann 50 prosent/avløp 50 prosent) Budsjettert totalkostnad 11,8 mill. kr., og pr er 5,4 mill. kr. påløpt. Prosjektet ble konkurranseutsatt i 2013, men konkurransen ble avlyst da detetter klagesak kun forelå ett anbud. Prosjektet ble utvidet med Bjerkholtet og Tappenhaugen og konkurranseutsatt på nytt i Planlagt ferdigstilling i Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Omlegging vannledning E6 Hauknes (vann 100 prosent) Budsjettert totalkostnad 3,2 mill. kr., og pr er 2,8 mill. kr. påløpt. Prosjektet ble gjennomført i Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider desember i Rehabilitering VA Fingerdalsveien (vann 50 prosent/avløp 50 prosent) Budsjettert totalkostnad 7,4 mill. kr., og pr er 5,4 mill. kr. påløpt. Det gjenstår merknadsarbeider og tv-inspeksjon i Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i oktober Vannledning Langneset - Åga (fordelt på 60 prosent vann og 40 prosent avløp) Budsjettert totalkostnad 53,8 mill. kr., og pr er 7,0 mill. kr. påløpt. Prosjektet er delt inn i flere etapper. Etappe 1 omfatter også rehabilitering av gate i Langneset og ble konkurranseutsatt høst Etter flere klagerunder ble saken avgjort i KOFA vår Anlegget gjennomføres i 2013 og Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider etappe 1 i For etappene fra Langneset til vannklokke i Åga, og rehabilitering VA Nygata-Bjerkalléen er prosjektering i hovedsak ferdig. På grunn av kapasitet i entreprenørmarkedet og behovet for å prioritere mer akutte prosjekter, utsettes anleggsstart av ny vannledning til Åga til 2017 med en anleggstid på tre år. Utskifting AP20 Kariåsen (avløp 100 prosent) Budsjettert totalkostnad er 3,0 mill. kr., og pr er 0,4 mill. kr. påløpt. Anlegget ble påbegynt før nyttår og planlegges ferdigstilt i Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i AP14 Rehabilitering Saga (avløp 100 prosent) Budsjettert totalkostnad 15,0 mill. kr., og pr er 0,7 mill. kr. påløpt. Anlegget planlegges utført og ferdigstilt i Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Årsregnskap og årsberetning

12 Kommentarer til årsregnskapet Ombygging Båsmosil til avløpspumpestasjon (avløp 100 prosent) Budsjettert totalkostnad er 3,0 mill. kr., og pr er 0,3 mill. kr. påløpt. Anlegget planlegges utført og ferdigstilt i Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Sørsjona og Utskarpen vannverk Kommunen overtok i 2013 Sørsjona og Utskarpen vannverk for 2,4 mill. kr. Vannledning Steinbekkhaugen Budsjettert totalkostnad 17,0 mill. kr. Anlegget planlegges utført i 2014 og Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Trafikksikkhetstiltak Engliveien (tilskudd 80 prosent/egenandel 20 prosent) Budsjettert totalkostnad 5,0 mill. kr. Prosjektet er inndelt i 2 etapper. Totalt budsjett for etappe 1 er 3,3 mill. kr., herav tilskudd på 2,0 mill. kr. og 1,3 mill. kr. overført fra drift. Totalt budsjett for etappe 2 er 2,5 mill. kr., herav tilskudd på 2,0 mill. kr. og 0,5 mill. kr. overført fra drift. Etappe 1 ble gjennomført i 2013, og pr er det påløpt 3,1 mill. kr. Det gjenstår sluttarbeider, merknads- og garantiarbeider på om lag 1,2 mill. kr. Overskridelsen er i all hovedsak knyttet til at avslutning av stablemur ikke var medtatt i anbudsgrunnlaget i tillegg til flere mindre endringer i gjennomføringsfasen. Etappe 2 planlegges gjennomført i VVA Vikaleira (tomtefond) Budsjettert totalkostnad 14,0 mill. kr., og pr er 13,3 mill. kr. påløpt brutto. Det gjenstår brutto merknads- og garantiarbeider på om lag 1,0 mill. kr. inkl. mva. Overskridelsen er knyttet til for lavt beskrevne mengder i anbudsgrunnlaget og vansker med grunnforhold. Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Å rsregnskap og årsberetning 2013 Omlegging av OT Olsen gate Budsjettert totalkostnad 30,0 mill. kr., og pr er 1,1 mill. kr. påløpt brutto. Prosjektering startet høst Anlegget planlegges gjennomført i 2014 og Det fremmes sak om finansiering av anlegget etter anbudskonkurranse til Formannskapsmøte 13. mai Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Ombygging kryss Vikaåsen - Koksverksgata Budsjettert totalkostnad 13,0 mill. kr., og pr er 0,9 mill. kr. påløpt brutto. Prosjektering startet høst Anlegget planlegges gjennomført i 2014 og Det fremmes sak om finansiering av anlegget etter anbudskonkurranse til formannskapsmøte 13. mai Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i

13 Kommentarer til årsregnskapet Balansen Balansen gir en oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. I 2013 økte kommunens eiendeler med 231,6 mill. kr. Anleggsmidlene heri utlån økte med 286,3 mill. kr., mens omløpsmidlene ble redusert med 54,7 mill. kr. Egenkapitalen ble redusert med 3,1 mill. kr., mens kortsiktig gjeld økte med 48,8 mill. kr. Langsiktig gjeld økte med 185,9 mill. kr. Økningen i pensjonsforpliktelser utgjorde 234,2 mill. kr., mens øvrige lån ble redusert med 48,3 mill. kr. Det vises til tabell 1 under. Tabell 1. Oversikt balanse Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap EIENDELER Anleggsmidler Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Langsiktig gjeld Herav: - Pensjonsforpliktelser Lån Kortsiktig gjeld SUM EK OG GJELD Rana kommune har siden 2008 hatt mindreforbruk. Disse midlene har ikke gått til å bygge opp kommunens buffer, fond, i den grad som har vært forutsatt. Tvert om fremgår det at kommunens fondsmidler reduseres i Se figur 2 under. Figur 2. Utvikling fond Mill. kroner ,2 89,9 Disp.fond Disp.fond næring Ubundne investeringsfond Bundne fond 12,7 0,0 9,0 171,1 99,5 190,5 133,0 25,8 236,0 190,2 22,5 10,0 20,0 249,3 175, ,6 40,7 239,4 152,7 Årsregnskap og årsberetning

14 Kommentarer til årsregnskapet Nøkkeltall Under gjennomgås økonomiske nøkkeltall for Rana kommune, se tabell 2. Tabell 2. Utvalgte nøkkeltall Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1,6 % 5,2 % 2,1 % 2,9 % 2,2 % 2,6 % Netto driftsresultat i prosent brutto driftsinntekter 4,3 % 4,5 % 2,7 % 3,3 % 2,6 % 2,1 % Arbeidskapital i tusen kr Likviditetsgrad 1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,7 1,4 Likviditetsgrad 2 1,0 1,0 1,2 1,4 1,5 1,2 Gjeldsgrad 1,0 1,1 1,2 1,7 2,2 2,2 Egenkapitalprosent 23,9 % 24,4 % 24,3 % 17,7 % 15,0 % 14,4 % Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 47,5 % 54,8 % 58,4 % 61,1 % 56,7 % 54,6 % Netto lånegjeld i kr pr innbygger Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter - 3,4 % 2,4 % 2,5 % 2,7 % 3,3 % Renter og avdragsutg. i prosent av brutto driftsinnt. - 4,8 % 5,1 % 5,6 % 5,9 % 5,5 % Brutto driftsresultat (BDR) Brutto driftsresultat viser resultat av ordinær virksomhet inkludert avskrivninger. Resultatet uttrykker kommunens evne til å betjene sin gjeld, finansiere investeringer og avsette midler til fond. Brutto driftsresultat i andel av brutto driftsinntekter er på 2,6 prosent i 2013 mot 2,2 prosent i Korrigert for økt investeringsmoms og ekstraordinære eiendomsskatteinntekter på samlet 20,0 mill. kr., faller BDR med 1,1 prosentpoeng til 1,5 prosent. Netto driftsresultat (NDR) Å rsregnskap og årsberetning 2013 Kommunene har i de senere år hatt fokus på å etablere større grad av handlefrihet. Den viktigste indikatoren på handlingsrommet i kommunal økonomi er netto driftsresultat. Tommelfingerregelen tilsier at en kommune bør ha om lag 3,0 prosent for å ha tilfredsstillende handlefrihet. 3,0 prosent av driftsinntekter tilsvarer for Rana kommune 55,7 mill. kr. Kommunens handlingsfrihet er redusert fra 2012, da netto driftsresultat i 2013 utgjorde 2,1 prosent mot 2,6 prosent i Korrigeres netto driftsresultat for refusjon investeringsmoms på 15,3 mill. kr. og netto premieavvik på 28,0 mill. kr. blir NDR negativt (minus 0,2 prosent), se figur 3. Korrigeres det i tillegg for engangsinntekten på eiendomsskatt, blir NDR minus 0,9 prosent. Det vises til figur 3 under. 12

15 Kommentarer til årsregnskapet Figur 3. Netto driftsresultat 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 % -3,0 % 4,3 % 4,5 % 2,7 % 3,3 % 2,6 % 2,1 % 2,6 % 2,6 % 2,3 % 2,0 % 2,1 % 0,2 % 1,3 % -0,3 % -0,2 % ,6 % -0,9 % -1,7 % Netto driftsresultat NDR korrigert for inv.moms NDR korrigert for netto premieavvik Arbeidskapital Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Den uttrykker evnen til å betjene kortsiktig gjeld. Kommunens arbeidskapital ble redusert med 103,0 mill. kr. i Reduksjonen skyldes i hovedsak at kommunen ikke tok opp lån i For nærmere detaljer vises det til hovedoversikt endring i arbeidskapital og note 5. Likviditet Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld benevnes likviditetsgrader. Den sier noe om evnen til å dekke betalingsforpliktelsene etter hvert som disse forfaller. Likviditetsgrad 1 (langsiktig likviditet) forteller om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 1 er redusert fra 1,7 i 2012 til 1,4 i Det gjøres oppmerksom på at omløpsmidlene er korrigert for balanseført premieavvik som ikke er likvide midler. Likviditetsgrad 2 (kortsiktig likviditet) forteller om forholdet mellom de mest likvide midlene og kortsiktig gjeld. De mest likvide omløpsmidlene er bankinnskudd, kontanter og lignende. Likviditetsgrad 2 er redusert fra 1,5 i 2012 til 1,2 i Soliditet Soliditet angir evnen til å tåle tap. Gjeldsgraden og egenkapitalprosenten gir informasjon om dette. Fra 2011 ble forskrift for føring av pensjoner endret. Som følge av endringen, skal akkumulert uamortisert estimatavvik på pensjonsmidler og forpliktelser føres mot kapitalkonto. Dette, sammen med de øvrige føringene på pensjon, medførte en svekkelse av egenkapitalen: Egenkapitalen i 2013 utgjorde netto 303,2 mill. kr. og påvirker i negativ retning egenkapitalprosent og gjeldsgrad. Egenkapitalprosent sier noe om hvor stor andel av kommunens eiendeler som er finansiert med egenkapital. Ved utgangen av 2013 var 14,4 prosent av eiendelene finansiert med egenkapital, mot 15,0 prosent i Årsregnskap og årsberetning

16 Kommentarer til årsregnskapet Gjeldsgraden viser forholdet mellom gjelden og egenkapitalen. En gjeldsgrad på 1 vil si at kommunen har like stor gjeld som egenkapital. Jo mindre dette forholdstallet er, jo mer solid er kommunen. Gjeldsgraden korrigert for pensjonsforpliktelser var i 2013 uendret fra 2012 på 2,2. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Investeringsnivået og opptak av lån må innrettes slik at lånegjelden ikke er større enn at utgifter til renter og avdrag kan dekkes gjennom løpende inntekter. Det er derfor viktig å ha kontroll på utviklingen av gjeldsnivået. En økning i lånegjelden indikerer at kommunen må bruke en større andel av inntektene til å dekke renter og avdrag. Det historisk lave rentenivået de siste årene har bidratt til at kommunen har unngått at renter og avdrag har spist en større andel av inntektene. På lengre sikt med et normalt rentenivå vil økt lånegjeld få betydning for rammene til tjenesteproduksjon. Indikatoren viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet. Netto lånegjeld utgjorde 54,6 prosent av brutto driftsinntekter i Reduksjonen fra 2012 har i all hovedsak sammenheng med økningen i brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld pr innbygger Netto lånegjeld var i 2013 kr pr. innbygger mot kr i I 2008 var netto lånegjeld kr pr. innbygger. I 2013 var netto lånegjeld pr. innbygger kr lavere enn gjennomsnittet i KOSTRAgruppe 13. Netto finans- og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter Netto finans- og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, viser hvor stor andel av brutto driftsinntekter som er bundet opp i tilbakebetaling av lån. Netto finans- og avdrag sin andel av driftsinntekter, var i ,3 prosent mot 2,7 prosent i Å rsregnskap og årsberetning 2013 Utbytte og eieruttak omfattes også av definisjonen, derfor er det greit å også følge utvikling av renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter. Renter og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter Rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter er redusert fra 5,9 prosent i 2012 til 5,5 prosent i Dette begrunnes i to forhold, vekst i brutto driftsinntekter samt at det ikke er foretatt låneopptak på finansiering av investeringer. 14

17 Avdelingsregnskap Avdelingsregnskap Avdelingsregnskapet for 2013 viser netto driftsutgifter på 1 355,1 mill. kr, en økning på 57,6 mill. kr. eller 4,4 prosent fra I figur 4 under illustreres avdelingenes relative størrelser. Figur 4. Andel driftsregnskap 2013 Kirkelig fellesråd; 17,6 mill kr (1,3 %) Kultur; 36,1 mill kr (2,7 %) Teknisk; 185,5 mill kr (13,7 %) Omsorg; 301,3 mill kr (22,2 %) NAV kommune; 45,9 mill kr (3,4 %) Helse og sosial; 235,5 mill kr (17,4 %) Støttetjeneste; 91,7 mill kr (6,8 %) Skole; 268,4 mill kr (19,8 %) Barnehage; 165,2 mill kr (12,2 %) PPT; 8,0 mill kr (0,6 %) Produksjonsavdelingene har et samlet merforbruk i 2013 på 11,8 mill. kr. Dette er en forverring på 22,9 mill. kr fra 2012, da produksjonsavdelingene hadde et samlet mindreforbruk på 11,1 mill. kr. Dette resultatbruddet skyldes i hovedsak strammere driftsrammer som ikke er realisert i sin helhet av avdelingene i 2013 og understreker utfordringene i årene fremover med ytterligere reduksjoner. De største prosentuelle økningene i netto driftsutgifter er i teknisk avdeling samt NAV kommune, henholdsvis 11,3 samt 7,6 prosent. Andelsmessig utgjør dette 18,8 mill. kr. for teknisk avdeling og 3,3 mill. kr. for NAV kommune. Teknisk avdeling har den mest negative utviklingen og har gått fra et mindreforbruk i 2012 på 4,2 mill. kr. til et merforbruk på hele 9,3 mill. kr. i Ellers har skoleavdelingen et merforbruk på 4,5 mill. kr., som har vært varslet i flere rapporteringer i Helse- og sosialavdelingen har tatt ned et varslet merforbruk på 6-8 mill. kr. til 3,4 mill. kr. I tillegg har barnehageavdelingen et merforbruk på 0,7 mill. kr. Ellers har sentrale støttetjenester, kulturavdelingen, NAV kommune, og omsorgsavdelingen m.fl. et samlet mindreforbruk på 6,2 mill. kr. Det vises til tabell 3 under. Årsregnskap og årsberetning

18 Avdelingsregnskap Tabell 3. Avdelingsregnskap *) Avdeling *) Negative tall viser merforbruk i forhold til regulert budsjett Sentrale støttetjenester Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Forbruk i % Avvik i kroner Regnskap 2012 Regulert budsjett for 2013 utgjorde 94,4 mill. kr., mens regnskap for 2013 viser 91,7 mill. kr., et mindreforbruk på 2,7 mill. kr. i Endring R-12 - R-13 i % Sentrale Støttetjenester ,1 % ,5 % Skoleavdelingen ,7 % ,4 % PPT ,0 % ,3 % Barnehageavdelingen ,4 % ,6 % Helse og sosialavdelingen ,5 % ,1 % NAV kommune ,3 % ,6 % Omsorgsavdelingen ,9 % ,6 % Kulturavdelingen ,2 % ,3 % Teknisk avdeling ,3 % ,3 % Kirkelig fellesråd ,3 % ,9 % Netto drift ,9 % ,4 % Av avdelingens budsjett går om lag 50 prosent til drift av avdelingene. Resten av budsjettet disponeres til tilskuddsordninger, ulike interkommunale samarbeid, kontingenter samt politisk styring. Avdelingen har i 2013 i tillegg til ordinær drift kjørt følgende sektorovergripende utviklingsprosjekter: Å rsregnskap og årsberetning 2013 Internkontrollprosjektet, se egen omtale av tiltak under dette prosjektet side 21. Utvikling av støttetjenesten Nytt dokumentasjonssystem Ephorte Ny internettportal Utsiden Kompetansekartlegging Ny pensjonsordning Det er gjennomført ett tilsyn innen avdelingen i 2013, en sikkerhetsrevisjon fra Norsk Helsenett i forhold til kommunens etterlevelse av bestemmelsene i Norm for informasjonssikkerhet i helse- omsorgs- og sosialsektoren. Sikkerhetsrevisjonen viste at det er god styring på informasjonsbehandlingen og sikkerhet i forbindelse med denne. Skoleavdelingen Regulert budsjett for 2013 utgjorde 263,8 mill. kr., mens regnskap for 2013 viser 268,4 mill. kr., et merforbruk på 4,5 mill. kr. i Merforbruket er noe lavere enn rapportert for 3. kvartal Avdelingen gikk inn i 2013 med for høyt driftsnivå, og tiltakene med størst driftsreduserende effekt kunne først iverksettes fra høst Dette har ikke vært tilstrekkelig til å levere et årsregnskap i balanse. Inntektssiden har bidratt positivt med 4,3 mill. kr., i hovedsak økte overføringer fra stat relatert til Rana voksenopplæring og satsing på ungdomstrinnet. Merforbruket knyttes til lønn og kjøp av varer og tjenester. Disse faktorene bidrar negativt med henholdsvis 4,1 og 5,2 mill. kr. For variabel lønn er det et mindreforbruk på 5,7 mill. kr. mens det for fastlønn er et merforbruk på 9,9 mill. kr., samlet merforbruk lønn 4,2 mill. kr. 16

19 Avdelingsregnskap Avdelingen hadde i 2013 et samlet innsparingskrav på 1,8 mill. kr. Avdelingen jobber med tilpasning av antall årsverk til vedtatte rammer for 2014 gjennom ressursfordelingsmodell og dialog med skolene i forkant av etablering av nytt skoleår. Barnehageavdelingen Regulert budsjett for 2013 utgjorde 164,5 mill. kr., mens regnskap for 2013 viser 165,2 mill. kr., et merforbruk på 0,7 mill. kr. i Ved utgangen av 2013 hadde kommunale barnehager 704 barn og de private barnehagene 711 barn. Barnehageavdelingen er delt inn i tre områder; Barnehagesjef, Kommunale barnehager og Private barnehager. Området for Barnehagesjefen resulterte i ett mindreforbruk på 7,5 mill. kr. Av dette ble 5,5 mill. kr. brukt til dekning av tilskudd for styrket tilbud i private barnehager. Videre ble 1,8 mill. kr. brukt til dekning av tilskudd søskenmoderasjon i private barnehager. Resten av mindreforbruket på 0,2 mill. kr. er knyttet til besparelser i barnehageadministrasjon. Kommunale barnehager fikk ett mindreforbruk på 1,6 mill. kr. Dette fordelte seg på 0,8 mill. kr. knyttet til besparelser i ordinær drift i de kommunale barnehager. Resten på 0,8 mill. kr. er lavere etterspørsel til styrket tilbud i de kommunale barnehager. Private barnehager resulterte i ett merforbruk på 9,8 mill. kr. Av dette ble 5,5 mill. kr. til utbetaling av tilskudd styrket tilbud og søskenmoderasjon 1,8 mill. kr. finansiert via mindreforbruk på barnehagesjefens driftsansvar. Ved utgangen av 2013 var det 704 barn i kommunale barnehager og 711 barn i private barnehager. Helse- og sosialavdelingen Regulert budsjett i 2013 utgjorde 232,1 mill. kr., mens regnskap for 2013 viste 235,5 mill. kr., et merforbruk på 3,4 mill. kr. i Det ble i juli 2013 iverksatt tiltak for å dempe merforbruket som da lå på 6-8 mill. kr. med mål om balanse ved årets slutt. Tiltakene som ble iverksatt var å begrense vikarbruk, vurdere vakanser, redusere reisevirksomhet, redusere deltakelse på eksterne kurs samt innføre innkjøpsstopp. Det ble også gitt økt fokus mot inntektssiden i driften. Merforbruket i 2013 er knyttet til miljøterapeutisk avdeling (MTA) herunder helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede som venter på heldøgns omsorgsbolig, barnevern - betaling av fosterhjem/beredskapshjem herunder økning av antall fosterhjem fra 40 til 56, innleie av legevikarer og tjenester til enkeltbrukere innen rus og psykisk helse. Avdelingen hadde i 2013 et samlet innsparingskrav på 4,7 mill. kr. NAV kommune Regulert budsjett for 2013 utgjorde 47,2 mill. kr., mens regnskap for 2013 viser 45,9 mill. kr., et mindreforbruk på 1,3 mill. kr. i 2013 som i hovedsak skyldes besparelser i den ordinære sosialhjelpen. Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet er økt i 2013, fra 12 ved inngangen av året til 22 pr. desember. Dette skyldes at ressursinnsatsen i programmet er økt slik at brukere gjennom programmet kvalifiseres til arbeid på sikt. Årsregnskap og årsberetning

20 Avdelingsregnskap Antall sosialhjelpsbrukere er på samme nivå som i 2012, men det har vært en økning i antall unge mellom 18 til 24 år med behov for økonomisk sosialhjelp, til tross for at dette er et prioritert fokusområde i avdelingen. Det er også flere ungdommer med behov for tett oppfølging og behov for koordinerende tiltak med helse- og sosialavdelingen. Det er søkt tilskudd fra fylkesmannen til tiltak i Det er behov for tettere samarbeid med helse- og sosialavdelingen innen flyktningeområdet for å fremme overgang til arbeid og aktivitet for denne gruppen. Utgifter til bosettinger av flyktninger har økt i forhold til tidligere år. Dette som følge av at det bosettes flere flyktninger som er avhengig av økonomisk sosialhjelp ved bosetting samt at større familier har behov for supplerende økonomisk stønad. Husbanken strammet inn virkemiddelapparatet ultimo 2013 noe som medførte økt utbetaling av økonomisk sosialhjelp, blant annet til barnefamilier. Sosialhjelpsutgiftene viser en stigende tendens på slutten av 2013, noe som bør følges nøye i Omsorgsavdelingen Regulert budsjett i 2013 utgjorde 301,4 mill. kr., mens regnskap for 2013 viste 301,2 mill. kr., et mindreforbruk på 0,2 mill. kr., eller et regnskap i balanse i Dette har vært mulig fordi en samlet avdeling tok grep/gjennomførte tiltak utover året, spesielt på tampen av året, både i forhold til det generelle rammenedtrekket og i forhold til driftsnivået, som var for høyt. Dette har ikke vært mulig uten «omkostninger» for brukere, pårørende og ansatte. Både kvaliteten og omfanget av tjenesten er blitt redusert og ansatte har fått en strammere arbeidshverdag, da det blant annet ble strammet inn på permisjoner, innleie mv. Innen tjenesteutvikling i 2013 kan nevnes: multidosepakkede legemidler som ble tatt i bruk i hjemmetjenester (tidligere år kun i sykehjem), prosjekt uønsket deltid ved Gruben sykehjem ble innrullet i vanlig drift, prosjekt demenslag i hjemmetjenester avd. Vest ble gjennomført med godt resultat, avdelingen fikk prosjektmidler til å øke med 9 dagplasser for personer med demenssykdom. Å rsregnskap og årsberetning 2013 Det ble i 2013 utført to omfattende statlige tilsyn: Arbeidstilsynet med fokus på gode arbeidsbetingelser og helsefremmende arbeidsmiljø, og Helsetilsynet med fokus på medikamenthåndtering. Innen begge disse er avdelingen fornøyd med konklusjonene. I forbindelse med Samhandlingsreformen er det betalt for 3 liggedøgn til sykehuset i 2013, men reformen ligger stort press på avdelingen. Rekruttering, også til faste 100 prosent stillinger, er utfordrende. Kulturavdelingen Regulert budsjett i 2013 utgjorde 37,9 mill. kr., mens regnskap for 2013 viste 36,1 mill. kr., et mindreforbruk på 1,8 mill. kr. i Mindreforbruket kan knyttes til alle avdelingene. Dette gjenspeiler både at alle utøver konservativ budsjettstyring, men i enda større grad kan det knyttes til at avdelingen har hatt høyt sykefravær som ikke er erstattet med vikarer. Dette har på noen områder gitt svekket produksjon og ført til redusert vedlikehold. Som eksempel på en stor årlig aktivitet, ble vinteraktivitetsuka (VAKU) i 2013 avlyst på grunn av sykdom. Biblioteket hadde lave utgifter på grunn av opphold i provisoriske lokaler store deler av 2013 og hadde nedsatt aktivitet og mindre medieinnkjøp. Kulturavdelingen har også gitt noe mindre tilskudd enn budsjettert. 18

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Evenes kommune Årsmelding 2015

Evenes kommune Årsmelding 2015 Evenes kommune Årsmelding 2015 Forsidefoto: Ole Øystein Lindebø Årsmelding 2015 Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi 24.06.2016 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk handlingsrom Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene, og veksten fortsatte også i 2015. Kommunenes

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Øyvind Bakke Reier (Ap), Elise Andersen (Frp), Andreas Muri (H), Hanne Eikeland (H) vara

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Øyvind Bakke Reier (Ap), Elise Andersen (Frp), Andreas Muri (H), Hanne Eikeland (H) vara MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 14.04.2016 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Ra Arkivsak: 15/00043 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall

Økonomiske nøkkeltall Økonomiske nøkkeltall Økonomisk balanse Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntektene (regnskap korrigert for VAR-fond / T-forbindelsen) Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Endelige tall per 15. juni 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer