Årsregnskap og årsberetning 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap og årsberetning 2013"

Transkript

1 Årsregnskap og årsberetning 2013

2

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse DEL I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap Befolkningsutvikling Internkontrollarbeidet Organisasjon og medarbeidere Miljøstatus Rana DEL II Årsregnskap Hovedoversikter Avdelingsregnskap Detaljert investeringsregnskap Noter Årsregnskap og årsberetning

4 Del I Årsberetning Å rsregnskap og årsberetning

5 Kommentarer til årsregnskapet Kommentarer til årsregnskapet Innledning Årsregnskapet som nå legges frem gir varsel om strammere økonomiske tider for Rana kommune. Regnskapet viser et mindre regnskapsmessig driftsoverskudd (mindreforbruk), i tråd med det som ble rapportert til kommunestyret høst Mindreforbruket på 5,9 mill. kr. indikerer god økonomisk styring og jevnt over god budsjettdisiplin. Rana kommune har levert velferdstjenester til innbyggerne i kommunen innenfor de rammer som er satt gjennom vedtatt budsjett for Likevel er det slik at for første gang siden 2008 leverer tjenesteproduksjonen et negativt resultat. Merforbruket i driften er 11,8 mill. kr. mot et gjennomsnittlig mindreforbruk de fire siste år på 11,9 mill. kr. Dette resultatbruddet skyldes i hovedsak strammere driftsrammer som ikke er realisert i sin helhet og understreker utfordringene i årene fremover med ytterligere reduksjoner. Netto driftsresultat (NDR) har en fallende tendens og er det laveste siden Selv om regnskapet samsvarer med regulert budsjett, er det grunn til å være oppmerksom på utviklingen relatert til tidligere års regnskap. Trenden er negativ med hensyn til driftsresultat og økonomiske indikatorer. Korrigeres netto driftsresultat for momskompensasjon på investeringer og netto premieavvik på pensjon, gikk Rana kommune i likhet med 40 prosent av landets kommuner med driftsunderskudd i Rana kommunes disposisjonsfond utgjør kun 1,5 prosent av driftsinntektene i 2013, langt lavere enn i sammenlignbare kommuner. Det forutsettes derfor at det fremover legges opp til en gradvis oppbygging av disposisjonsfondet. Årsregnskapet for 2013 må også sees i sammenheng med vedtatt budsjett for 2014 og økonomiplan for de påfølgende år. Det er vedtatt reduserte driftsrammer for samtlige avdelinger som gir utfordringer. Dette gjelder spesielt avdelinger med merforbruk, men også avdelinger som har levert mindreforbruk vil oppleve det som utfordrende å balansere forholdet mellom reduserte driftsrammer, budsjettdisiplin og tjenesteproduksjon. Årsregnskap og årsberetning

6 Kommentarer til årsregnskapet Om årsregnskapet og årsberetningen I årsberetningen gjennomgås kommunens årsregnskap. I tillegg beskrives internkontrolltiltak, organisasjon og medarbeidere samt miljø. Arbeidet med avslutning av årsregnskapet for 2013 har fulgt de faste aktiviteter og rutiner som er etablert for dette arbeidet. Den tettere kontakten mot kommunens revisjon, Indre Helgeland kommunerevisjon, er videreført. Informasjonsflyt mellom administrasjon og revisjon er som de siste årene ivaretatt gjennom blant annet jevnlige kontaktmøter. Det er også både ferdigstilt, iverksatt og under planlegging ulike tiltak som konkret følger opp revisjonens merknader. Det vises til egen omtale av internkontrolltiltak side 21. Innen fristen 17. februar ble årsregnskap og skjema med tjenesteproduksjonsdata for KOSTRA innsendt til SSB. Årsberetning og årsregnskap overleveres 31. mars kontrollutvalg og formannskap/ kommunestyre for videre behandling. Driftsregnskap Driftsregnskapet for 2013 viser et mindreforbruk på 5,9 mill. kr. Regnskapsresultatet er sammensatt av et mindreforbruk fra finans på 17,7 mill. kr. og et merforbruk fra kommunens tjenesteproduksjon på 11,8 mill. kr. Teknisk avdeling, skoleavdelingen og helse- og sosialavdelingen har størst merforbruk. Resultatet i finans har mange komponenter, men de største er premieavvik med 8,0 mill. kr., anordning lønn 4,3 mill. kr. og momskompensasjon drift 3,1 mill. kr. En indikator på handlingsrommet for en kommune er netto driftsresultat. Anbefalt nivå på NDR over tid er 3 prosent. NDR er summen av brutto driftsresultat, eksterne finanstransaksjoner og motpost til avskrivninger. NDR ble i ,1 prosent noe som er 7,6 mill. kr. bedre enn regulert budsjett. Imidlertid er NDR korrigert for investeringsmoms på 15,3 mill. kr. og netto premieavvik 28,0 mill. kr. negativt (- 0,2 prosent). Tilsvarende var NDR og korrigert NDR i 2012 henholdsvis 2,6 prosent og - 0,3 prosent. Å rsregnskap og årsberetning 2013 Resultatet for 2013 gir grunnlag for å styrke de kommunale reservene gjennom avsetning til disposisjonsfond. Per har Rana kommune et disposisjonsfond på 27,5 mill. kr., tilsvarende 1,5 prosent av driftsinntektene. Da er disposisjonsfond næringsformål, som er eiendomskattefinansiert, på 40,7 mill. kr. ikke inkludert. Disposisjonsfondet har øket med 5,0 mill. kr. i 2013, men er på et lavere nivå enn for to år siden. Fondsutviklingen er ikke positiv sett i lys av at fondet ble tilført 18,3 mill. kr. fra mindreforbruket i Tatt i betraktning at gjennomsnittlig for KOSTRAgruppe 13 utgjør disposisjonsfond 5,8 prosent av driftsinntektene, er kommunens reserver svært små. Et tilsvarende disposisjonsfond ville for Rana kommunes vedkommende utgjøre 108,0 mill. kr. Til orientering var disposisjonsfondet i Rana kommune i 2007, før Terra, på 4,5 prosent tilsvarende 80,0 mill. kr. i dagens verdi. Kommentarer til hovedoversikten Selv med økt fokus på bruttobudsjettering de siste årene, registreres fortsatt store avvik. Dette har i noen grad sammenheng med at endringer som skjer i løpet av året ikke i tilstrekkelig grad fanges opp og budsjettreguleres i avdelingene. Det har også sammenheng med at prinsippet om rammestyring retter avdelingenes fokus mot nettoforbruket. Kommunestyret vedtar budsjettet på nettonivå og det er denne rammen det styres etter og som avdelingene da blir målt i forhold til. Kommunens driftsinntekter var 1 858,0 mill. kr. mot regulert budsjett på 1 785,9 mill. kr. Driftsinntektene ble dermed 72,2 mill. kr. høyere enn budsjettert. Kommunens driftsutgifter var 1 810,2 mill. kr. mot regulert budsjett på 1 738,9 mill. kr. Driftsutgiftene ble dermed 71,3 mill. kr. høyere enn budsjettert. Brutto driftsresultat ble 47,8 mill. kr. mot regulert budsjett på 46,9 mill. kr. Brutto driftsresultat ble dermed 0,8 mill. kr. høyere enn budsjettert. 4

7 Kommentarer til årsregnskapet Kommunens finansinntekter ble 41,1 mill. kr. mot regulert budsjett på 41,2 mill. kr. Finansinntektene ble dermed 0,1 mill. kr. høyere enn budsjettert. Kommunens finansutgifter var 103,5 mill. kr. mot regulert budsjett på 106,2 mill. kr., dvs. 2,7 mill. kr. lavere enn budsjettert. Netto driftsresultat ble 39,9 mill. kr. mot regulert budsjett 32,3 mill. kr., en differanse på 7,6 mill. kr. Etter bruk av avsetninger og avsetninger med samlet differanse på 1,6 mill. kr. fikk kommunen i 2013 et regnskapsmessig mindreforbruk på 5,9 mill. kr. Skatt og rammetilskudd (frie inntekter) Kommunens frie inntekter består i hovedsak av skatteinntekter og rammetilskudd. De samlede frie inntektene var i ,1 mill. kr., 0,5 mill. kr. over budsjett på 1 215,6 mill. kr. Dette er en økning på 37,6 mill. kr. fra Skatteinntektene ble 544,6 mill. kr. (inklusiv naturressursskatt), 2,0 mill. kr. under budsjett på 546,6 mill. kr. Dette er en økning på 12,0 mill. kr. fra Kommunen fikk 671,5 mill. kr. i rammetilskudd i 2013, 2,5 mill. kr. mer enn budsjett på 669,0 mill. kr. Dette er en økning på 25,6 mill. kr. fra Det vises til figur 1. Figur 1. Fordeling inntekter og utgifter Inntekter Brukerbetalinger; 68,2 mill kr (3,7 %) Andre driftsinntekter; 328,9 mill kr (17,7 %) Sum skatter; 669,4 mill kr (36,0 %) Rammetilskudd; 671,5 mill kr (36,1 %) Salgs- og leieinntekter; 119,6 mill kr (6,4 %) Kjøp av tjen.som erstatter prod.; 149,5 mill kr (8,5 %) Overføringer; 175,1 mill kr (10,0 %) Kjøp av varer og tjenester i prod.; 264,4 mill kr (15,1 %) Sosiale utgifter; 185,5 mill kr (10,6 %) Utgifter Lønnsutgifter; 982,0 mill kr (55,9 % Eiendomsskatt Inntekter fra eiendomsskatt endte i 2013 på 112,8 mill. kr., som i regulert budsjett, K sak 75/13. I regulert budsjett ble det vedtatt å øke anslagene på eiendomsskatt med 12,8 mill. kr., knyttet til endringer i takst på verk og bruk etter vedtak i sakkyndig ankenemnd. Endringene skyldes klage- og ankesaksbehandling for 2011 til 2013, se note. I 2012 var kommunens inntekter fra eiendomsskatt 93,9 mill. kr. Lån og tilskudd Startlån Rana kommune vedtok i budsjett 2013 låneopptak på 50 mill. kr. til startlån. Låneopptaket ble imidlertid avkortet av Husbanken til 46,4 mill. kr. på grunn av endrede forutsetninger fra Husbanken. Samlet utlån i 2013 ble 50,8 mill. kr. inkludert bruk av tidligere års ubrukte lånemidler. I ordningen er det tom 2013 utlånt 261,0 mill. kr. Det ble i 2013 betalt 51,1 mill. kr. i avdrag på lånene i Husbanken. Av dette utgjorde 7,8 mill. kr. ordinære avdrag, mens 43,3 mill. kr. var ekstraordinært avdrag i henhold til K sak 96/13. Årsregnskap og årsberetning

8 Kommentarer til årsregnskapet Kommunen mottok samlet 33,6 mill. kr. i avdrag fra kunder i Forskjellen mellom det kommunen mottar i avdrag og det kommunen betaler til Husbanken avsettes til fond. Fondet kan bare brukes til nedbetaling av gjeld til Husbanken. Ved utgangen av 2013 var fondet på 11,5 mill. kr., og i 2014 vil det bli fremmet sak angående nytt ekstraordinært avdrag. I driftsbudsjettet føres renteinntektene fra kundene og renteutgifter til Husbanken. Kommunen betalte i ,5 mill. kr. i renteutgifter på kommunens lån i Husbanken. Kommunen mottok på den andre siden 10,9 mill. kr. i renter fra kundene og på beholdning i bank. I 2013 mottok Rana kommune 3,2 mill. kr. i etablerings- og tilpassingstilskudd fra Husbanken og det ble gitt 2,8 mill. kr. i tilskudd. Restbeløpet vil bli gitt i tilskudd i Tilskuddet kan benyttes til tiltak som bidrar til at personer kan bli boende i egen bolig, selv ved nedsatt funksjonsevne. Rana kommunes tapsfond utgjør ved utgangen av ,5 mill. kr., uforandret fra Landbrukslån Landbruksfondet er et selvfinansierende fond. Rente og avdragsinntekter blir lånt ut eller gitt som tilskudd. I 2013 ble det lånt ut 1,0 mill. kr. og kommunen mottok 1,4 mill. kr. i avdrag. Det er samlet utlånt 5,8 mill. kr. fra landbruksfondet. Det ble i tillegg gitt kr i tilskudd. Investeringsregnskap Det ble i 2013 investert i anleggsmidler for til sammen 134,2 mill. kr., mot 72,0 mill. kr. i Det ble lånt ut 50,8 mill. kr. gjennom startlånordningen samt 20,0 mill. kr. til Stakobygget AS som foreløpig likviditetstilførsel for finansiering av overskridelse på Campus Helgeland, jf. K sak 99/13. Avsetninger til ubundne investeringsfond utgjorde 31,7 mill. kr. og til bundne investeringsfond 26,8 mill. kr. Utgifter til kjøp av aksjer og andeler utgjorde 0,6 mill. kr., mens avdragsutgifter utgjorde totalt 51,1 mill. kr., herav 43,3 mill. kr. knyttet til ekstraordinært avdrag startlån. Å rsregnskap og årsberetning 2013 Totalt finansieringsbehov utgjorde dermed 287,5 mill. kr. mot 489,7 mill. kr. i Endringen fra 2012 til 2013 skyldes i hovedsak utlån til Stakobygget AS i 2012 med 246,4 mill. kr. Finansieringsbehovet i 2013 ble dekket ved bruk av 130,6 mill. kr. i lånemidler, en lånefinansieringsgrad på 45,4 prosent mot 77,0 prosent i Tallet må imidlertid korrigeres for tilleggsutlån til Stakobygget AS, som foreløpig er finansiert med fondsmidler. Korrigert for dette blir lånefinansieringsgraden 52,4 prosent, som likevel er en betydelig forbedring av kommunens egenfinansiering. Forbedringen forklares ved økt tilførsel av egenkapital til investeringene gjennom bruk av fondsmidler. De største investeringene i 2013 var innenfor vann og avløp, samlet om lag 32,0 mill. kr. Ellers utgjorde investeringer i skolebygg om lag 26,0 mill. kr. og Vikaleira 13,3 mill. kr. Det vises ellers til kommentarer til enkeltprosjekter nedenfor og til detaljert investeringsregnskap i egen tabell. Mobekken omsorgsbolig Totalt budsjett er 53,0 mill. kr. Byggearbeidene ble igangsatt sommer 2013 og det påløp 22,6 mill. kr. i utgifter på prosjektet i Byggearbeidene skal ferdigstilles 29. september Arbeidet holder framdriftsplan og økonomisk ramme. Utskarpen skole Totalt budsjett er 34,0 mill. kr. Byggearbeidene ble igangsatt juni 2011 og skolen ble tatt i bruk høst Total prosjektutgift pr er om lag 36,5 mill. kr. før utvendig arbeid ferdigstilles sommer Av total utgift er det påløpt 23,4 mill. kr. i Det er påløpt ekstrautgifter på om lag 0,5 mill. kr. for 6

9 Kommentarer til årsregnskapet midlertidige leide lokaler, leide lagercontainere/brakker, flyttekostnader, midlertidige oppkoblinger på data og brannvarsling o.l. Videre er det påløpt uforutsette kostnader for utbedring av fuktskader i eksisterende gulvog veggkonstruksjoner, større omfang av asbestsanering, økt omfang av ventilasjons- og elektroarbeider. Engvollen boliger Totalt budsjett er 50,3 mill. kr. Av dette er 11,3 mill. kr. kostnader til kjøp av eksisterende bygninger og tomt i Ombyggings- og utbyggingsarbeidene startet sommer 2013 og er beregnet ferdig om lag Arbeidet holder framdriftsplan og økonomisk ramme. Hovedplaner vann og avløp Hovedplan vannforsyning Budsjettert totalkostnad 16,0 mill. kr., og pr er 0,51 mill. kr. påløpt. Det redegjøres for delprosjektene under. Finansiering over hovedplan benyttes også ved mindre vannprosjekter som ikke skal tas over drift samt prosjektering. Påløpte utgifter for alle vannprosjekt i 2013 er 19,1 mill. kr. (sum alle anlegg). Ubrukte midler fra tidligere års bevilgninger dekker opp merforbruk. Utbedring avløp Budsjettert totalkostnad 8,0 mill. kr., og pr er 0,14 mill. kr. påløpt. Det redegjøres for delprosjektene under. Finansiering over hovedplan benyttes også ved mindre avløpsprosjekter som ikke skal tas over drift samt prosjektering. Påløpte utgifter for alle avløpsprosjekter i 2013 er 13,2 mill. kr. (sum alle anlegg). Ubrukte midler fra tidligere års bevilgninger dekker opp merforbruk. Pågående investeringsprosjekter innenfor hovedplanene - vann og avløp (VA) Mo vannverk etappe 2 ledning Budsjettert totalkostnad 35,0 mill. kr., og pr er 28,0 mill. kr. påløpt. Det gjenstår merknads- og garantiarbeider. Endelig ferdigstillelse er planlagt i Mo vannverk etappe 3 - reduksjonsbasseng Budsjettert totalkostnad 14,1 mill. kr, og pr er 11,2 mill. kr. påløpt. Det gjenstår merknads- og garantiarbeider. Endelig ferdigstillelse er planlagt i Mo vannverk etappe 4 - renseanlegg Budsjettert totalkostnad 33,2 mill. kr., og pr er 28,4 mill. kr. påløpt. Det gjenstår merknads- og garantiarbeider. Endelig ferdigstillelse er planlagt i Mjølan avløpsrenseanlegg Budsjettert totalkostnad 50,0 mill. kr., og pr er 47,7 mill. kr. påløpt. Det gjenstår gjenoppbygging etter skader tilbakeslag, samt merknads- og garantiarbeider. Endelig ferdigstillelse er planlagt i Moskjæran avløpsrenseanlegg Prosjektet er utsatt i påvente av sluttføring av Mjølan avløpsrenseanlegg. Totalkostnad er ikke beregnet. Årsregnskap og årsberetning

10 Kommentarer til årsregnskapet Pågående Rehabiliteringsprosjekter - vann og avløp VA Søderlundmyra (vann 50 prosent/avløp 50 prosent) Budsjettert totalkostnad 3,0 mill. kr, og pr er 3,4 mill. kr. påløpt. Overskridelsen er knyttet til utvidelse av anlegget. Det gjenstår garantiarbeider og tv-inspeksjon (dekkes over hovedplan vann/utbedring avløp), samlet om lag kr Endelig ferdigstillelse er planlagt i september Rehabilitering ledningsnett Båsmo (vann 100 prosent) Budsjettert totalkostnad 2,5 mill. kr., og pr er 3,9 mill. kr. påløpt. Overskridelsen er knyttet til ekstraarbeider utledet av geoteknisk rapport etter kontraktinngåelse samt vanskelige grunnforhold. Eventuelle merknadsarbeider i garantitiden dekkes over hovedplan vann. Endelig ferdigstillelse er planlagt i Rehabilitering ledningsnett Furumogata Jotnaveien (vann 46 prosent/avløp 54 prosent) Budsjettert totalkostnad 6,0 mill. kr., og pr er 7,1 mill. kr. påløpt. Overskridelsen er knyttet til flere forhold, som blant annet endring av plan etter kontraktinngåelse med flere nye kummer og rør, endrede grøftedybder og vanskelige grunnforhold. Anlegget ble overtatt etter sluttarrondering i september Det gjenstår garantiarbeider og tv-inspeksjon (dekkes over hovedplan vann/utbedring avløp), samlet om lag kr. Endelig ferdigstillelse er planlagt i september VA Fageråsen etappe 1 (vann 46 prosent/avløp 54 prosent) Budsjettert totalkostnad 6,0 mill. kr., og pr er 6,0 mill. kr. påløpt. Det gjenstår merknads- og garantiarbeider, samlet om lag kr. Endelig ferdigstillelse er planlagt i Trafikksikkerhetstiltak Selfors barne- og ungdomsskole (vann 100 prosent) Budsjettert totalkostnad 3,6 mill. kr., og pr er 2,8 mill. kr. påløpt etter tilskudd av 1,2 mill. kr. i trafikksikkerhetsmidler fra Fylkeskommunen. Det er vedtatt at prosjektets egenandel skal dekkes gjennom hovedplan vann siden det er lagt ny vannledning i nytt fortau. Prosjektet er ferdigstilt og garantitiden strekker seg til Å rsregnskap og årsberetning 2013 Ny vannledning E12 Gruben (vann 100 prosent) Budsjettert totalkostnad 2,2 mill. kr., og pr er 2,0 mill. kr. påløpt. Det gjenstår sluttoppgjør og merknadsarbeider, samlet om lag 0,3 mill. kr. Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i november Rehabilitering VA Møllerveien-Vårbeiteveiene (vann 50 prosent/avløp 50 prosent) Budsjettert totalkostnad 5,8 mill. kr., og pr er 3,4 mill. kr. påløpt. Det gjenstår sluttoppgjør og merknadsarbeider med tv-inspeksjon, samlet om lag 2,4 mill. kr. Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i november Rehabilitering VA Sagbakken-Nordlandsveien (vann 50 prosent/avløp 50 prosent) Budsjettert totalkostnad 1,6 mill. kr., og pr er 1,3 mill. kr. påløpt. Det gjenstår merknadsarbeider og tv-inspeksjon i 2015, samlet om lag kr. Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i oktober

11 Kommentarer til årsregnskapet Rehabilitering VA Revelmyra (vann 50 prosent/avløp 50 prosent) Budsjettert totalkostnad 5,7 mill. kr., og pr er 7,7 mill. kr. påløpt. Det gjenstår merknadsarbeider og tv-inspeksjon i 2015, samlet om lag kr. Overskridelsen er knyttet til flere forhold. Blant annet utvidelse av anlegg, vanskelige grunnforhold og mengdejustering av anbudsposter i forhold til prosjektert. Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i oktober Rehabilitering VA Hegreveien (vann 50 prosent/avløp 50 prosent) Budsjettert totalkostnad 17,0 mill. kr., og pr er 0,3 mill. kr. påløpt. Prosjektet ble konkurranseutsatt i 2013, men konkurransen ble avlyst da det kun kom ett anbud. Det gjennomføres ny konkurranseutsetting første kvartal Planlagt gjennomføring i 2014 og Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Rehabilitering VA Dalsvingen (vann 50 prosent/avløp 50 prosent) Budsjettert totalkostnad 11,8 mill. kr., og pr er 5,4 mill. kr. påløpt. Prosjektet ble konkurranseutsatt i 2013, men konkurransen ble avlyst da detetter klagesak kun forelå ett anbud. Prosjektet ble utvidet med Bjerkholtet og Tappenhaugen og konkurranseutsatt på nytt i Planlagt ferdigstilling i Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Omlegging vannledning E6 Hauknes (vann 100 prosent) Budsjettert totalkostnad 3,2 mill. kr., og pr er 2,8 mill. kr. påløpt. Prosjektet ble gjennomført i Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider desember i Rehabilitering VA Fingerdalsveien (vann 50 prosent/avløp 50 prosent) Budsjettert totalkostnad 7,4 mill. kr., og pr er 5,4 mill. kr. påløpt. Det gjenstår merknadsarbeider og tv-inspeksjon i Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i oktober Vannledning Langneset - Åga (fordelt på 60 prosent vann og 40 prosent avløp) Budsjettert totalkostnad 53,8 mill. kr., og pr er 7,0 mill. kr. påløpt. Prosjektet er delt inn i flere etapper. Etappe 1 omfatter også rehabilitering av gate i Langneset og ble konkurranseutsatt høst Etter flere klagerunder ble saken avgjort i KOFA vår Anlegget gjennomføres i 2013 og Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider etappe 1 i For etappene fra Langneset til vannklokke i Åga, og rehabilitering VA Nygata-Bjerkalléen er prosjektering i hovedsak ferdig. På grunn av kapasitet i entreprenørmarkedet og behovet for å prioritere mer akutte prosjekter, utsettes anleggsstart av ny vannledning til Åga til 2017 med en anleggstid på tre år. Utskifting AP20 Kariåsen (avløp 100 prosent) Budsjettert totalkostnad er 3,0 mill. kr., og pr er 0,4 mill. kr. påløpt. Anlegget ble påbegynt før nyttår og planlegges ferdigstilt i Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i AP14 Rehabilitering Saga (avløp 100 prosent) Budsjettert totalkostnad 15,0 mill. kr., og pr er 0,7 mill. kr. påløpt. Anlegget planlegges utført og ferdigstilt i Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Årsregnskap og årsberetning

12 Kommentarer til årsregnskapet Ombygging Båsmosil til avløpspumpestasjon (avløp 100 prosent) Budsjettert totalkostnad er 3,0 mill. kr., og pr er 0,3 mill. kr. påløpt. Anlegget planlegges utført og ferdigstilt i Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Sørsjona og Utskarpen vannverk Kommunen overtok i 2013 Sørsjona og Utskarpen vannverk for 2,4 mill. kr. Vannledning Steinbekkhaugen Budsjettert totalkostnad 17,0 mill. kr. Anlegget planlegges utført i 2014 og Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Trafikksikkhetstiltak Engliveien (tilskudd 80 prosent/egenandel 20 prosent) Budsjettert totalkostnad 5,0 mill. kr. Prosjektet er inndelt i 2 etapper. Totalt budsjett for etappe 1 er 3,3 mill. kr., herav tilskudd på 2,0 mill. kr. og 1,3 mill. kr. overført fra drift. Totalt budsjett for etappe 2 er 2,5 mill. kr., herav tilskudd på 2,0 mill. kr. og 0,5 mill. kr. overført fra drift. Etappe 1 ble gjennomført i 2013, og pr er det påløpt 3,1 mill. kr. Det gjenstår sluttarbeider, merknads- og garantiarbeider på om lag 1,2 mill. kr. Overskridelsen er i all hovedsak knyttet til at avslutning av stablemur ikke var medtatt i anbudsgrunnlaget i tillegg til flere mindre endringer i gjennomføringsfasen. Etappe 2 planlegges gjennomført i VVA Vikaleira (tomtefond) Budsjettert totalkostnad 14,0 mill. kr., og pr er 13,3 mill. kr. påløpt brutto. Det gjenstår brutto merknads- og garantiarbeider på om lag 1,0 mill. kr. inkl. mva. Overskridelsen er knyttet til for lavt beskrevne mengder i anbudsgrunnlaget og vansker med grunnforhold. Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Å rsregnskap og årsberetning 2013 Omlegging av OT Olsen gate Budsjettert totalkostnad 30,0 mill. kr., og pr er 1,1 mill. kr. påløpt brutto. Prosjektering startet høst Anlegget planlegges gjennomført i 2014 og Det fremmes sak om finansiering av anlegget etter anbudskonkurranse til Formannskapsmøte 13. mai Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Ombygging kryss Vikaåsen - Koksverksgata Budsjettert totalkostnad 13,0 mill. kr., og pr er 0,9 mill. kr. påløpt brutto. Prosjektering startet høst Anlegget planlegges gjennomført i 2014 og Det fremmes sak om finansiering av anlegget etter anbudskonkurranse til formannskapsmøte 13. mai Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i

13 Kommentarer til årsregnskapet Balansen Balansen gir en oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. I 2013 økte kommunens eiendeler med 231,6 mill. kr. Anleggsmidlene heri utlån økte med 286,3 mill. kr., mens omløpsmidlene ble redusert med 54,7 mill. kr. Egenkapitalen ble redusert med 3,1 mill. kr., mens kortsiktig gjeld økte med 48,8 mill. kr. Langsiktig gjeld økte med 185,9 mill. kr. Økningen i pensjonsforpliktelser utgjorde 234,2 mill. kr., mens øvrige lån ble redusert med 48,3 mill. kr. Det vises til tabell 1 under. Tabell 1. Oversikt balanse Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap EIENDELER Anleggsmidler Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Langsiktig gjeld Herav: - Pensjonsforpliktelser Lån Kortsiktig gjeld SUM EK OG GJELD Rana kommune har siden 2008 hatt mindreforbruk. Disse midlene har ikke gått til å bygge opp kommunens buffer, fond, i den grad som har vært forutsatt. Tvert om fremgår det at kommunens fondsmidler reduseres i Se figur 2 under. Figur 2. Utvikling fond Mill. kroner ,2 89,9 Disp.fond Disp.fond næring Ubundne investeringsfond Bundne fond 12,7 0,0 9,0 171,1 99,5 190,5 133,0 25,8 236,0 190,2 22,5 10,0 20,0 249,3 175, ,6 40,7 239,4 152,7 Årsregnskap og årsberetning

14 Kommentarer til årsregnskapet Nøkkeltall Under gjennomgås økonomiske nøkkeltall for Rana kommune, se tabell 2. Tabell 2. Utvalgte nøkkeltall Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1,6 % 5,2 % 2,1 % 2,9 % 2,2 % 2,6 % Netto driftsresultat i prosent brutto driftsinntekter 4,3 % 4,5 % 2,7 % 3,3 % 2,6 % 2,1 % Arbeidskapital i tusen kr Likviditetsgrad 1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,7 1,4 Likviditetsgrad 2 1,0 1,0 1,2 1,4 1,5 1,2 Gjeldsgrad 1,0 1,1 1,2 1,7 2,2 2,2 Egenkapitalprosent 23,9 % 24,4 % 24,3 % 17,7 % 15,0 % 14,4 % Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 47,5 % 54,8 % 58,4 % 61,1 % 56,7 % 54,6 % Netto lånegjeld i kr pr innbygger Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter - 3,4 % 2,4 % 2,5 % 2,7 % 3,3 % Renter og avdragsutg. i prosent av brutto driftsinnt. - 4,8 % 5,1 % 5,6 % 5,9 % 5,5 % Brutto driftsresultat (BDR) Brutto driftsresultat viser resultat av ordinær virksomhet inkludert avskrivninger. Resultatet uttrykker kommunens evne til å betjene sin gjeld, finansiere investeringer og avsette midler til fond. Brutto driftsresultat i andel av brutto driftsinntekter er på 2,6 prosent i 2013 mot 2,2 prosent i Korrigert for økt investeringsmoms og ekstraordinære eiendomsskatteinntekter på samlet 20,0 mill. kr., faller BDR med 1,1 prosentpoeng til 1,5 prosent. Netto driftsresultat (NDR) Å rsregnskap og årsberetning 2013 Kommunene har i de senere år hatt fokus på å etablere større grad av handlefrihet. Den viktigste indikatoren på handlingsrommet i kommunal økonomi er netto driftsresultat. Tommelfingerregelen tilsier at en kommune bør ha om lag 3,0 prosent for å ha tilfredsstillende handlefrihet. 3,0 prosent av driftsinntekter tilsvarer for Rana kommune 55,7 mill. kr. Kommunens handlingsfrihet er redusert fra 2012, da netto driftsresultat i 2013 utgjorde 2,1 prosent mot 2,6 prosent i Korrigeres netto driftsresultat for refusjon investeringsmoms på 15,3 mill. kr. og netto premieavvik på 28,0 mill. kr. blir NDR negativt (minus 0,2 prosent), se figur 3. Korrigeres det i tillegg for engangsinntekten på eiendomsskatt, blir NDR minus 0,9 prosent. Det vises til figur 3 under. 12

15 Kommentarer til årsregnskapet Figur 3. Netto driftsresultat 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 % -3,0 % 4,3 % 4,5 % 2,7 % 3,3 % 2,6 % 2,1 % 2,6 % 2,6 % 2,3 % 2,0 % 2,1 % 0,2 % 1,3 % -0,3 % -0,2 % ,6 % -0,9 % -1,7 % Netto driftsresultat NDR korrigert for inv.moms NDR korrigert for netto premieavvik Arbeidskapital Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Den uttrykker evnen til å betjene kortsiktig gjeld. Kommunens arbeidskapital ble redusert med 103,0 mill. kr. i Reduksjonen skyldes i hovedsak at kommunen ikke tok opp lån i For nærmere detaljer vises det til hovedoversikt endring i arbeidskapital og note 5. Likviditet Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld benevnes likviditetsgrader. Den sier noe om evnen til å dekke betalingsforpliktelsene etter hvert som disse forfaller. Likviditetsgrad 1 (langsiktig likviditet) forteller om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 1 er redusert fra 1,7 i 2012 til 1,4 i Det gjøres oppmerksom på at omløpsmidlene er korrigert for balanseført premieavvik som ikke er likvide midler. Likviditetsgrad 2 (kortsiktig likviditet) forteller om forholdet mellom de mest likvide midlene og kortsiktig gjeld. De mest likvide omløpsmidlene er bankinnskudd, kontanter og lignende. Likviditetsgrad 2 er redusert fra 1,5 i 2012 til 1,2 i Soliditet Soliditet angir evnen til å tåle tap. Gjeldsgraden og egenkapitalprosenten gir informasjon om dette. Fra 2011 ble forskrift for føring av pensjoner endret. Som følge av endringen, skal akkumulert uamortisert estimatavvik på pensjonsmidler og forpliktelser føres mot kapitalkonto. Dette, sammen med de øvrige føringene på pensjon, medførte en svekkelse av egenkapitalen: Egenkapitalen i 2013 utgjorde netto 303,2 mill. kr. og påvirker i negativ retning egenkapitalprosent og gjeldsgrad. Egenkapitalprosent sier noe om hvor stor andel av kommunens eiendeler som er finansiert med egenkapital. Ved utgangen av 2013 var 14,4 prosent av eiendelene finansiert med egenkapital, mot 15,0 prosent i Årsregnskap og årsberetning

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE HURUM ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE 2013 KOMMUNE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 4 2 ØKONOMISK UTVIKLING I 2013... 8 2.1 KOMMENTARER TIL HOVEDOVERSIKT DRIFT... 8 1.1.1 Sum driftsutgifter/driftsinntekter

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 DOKKA KULTURSTASJON

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 DOKKA KULTURSTASJON Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 Foto: Inger Toril Holte Breien DOKKA KULTURSTASJON INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 3 1 Forhold

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE Forord Årsmeldingen om virksomheten i Rennesøy kommune i 2009 gir et bilde av en kommune preget av dynamisk utvikling, høy kvalitet og solide resultater både når det

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... 20 ANSVARSOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG FELLESFUNKSJONER... 28 1001

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 20. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 20. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 07.06.2012 Møtested: Møterom 1, Rådhus 1B Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 20. Varamedlemmer møter

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

ORDFØRERENS KOMMENTAR

ORDFØRERENS KOMMENTAR ÅRSEVALUERING 2014 2 Innhold ORDFØRERENS KOMMENTAR... 4 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 6 ÅRET SOM GIKK... 9 Årsevaluering... 9 Profil og prioriteringer i planperioden 2014 2017... 9 Budsjettstrategi...10 Økt

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Kommuneblomst: Linnea

Kommuneblomst: Linnea Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS BETRAKTNINGER... 3 ØKONOMISK RESULTAT... 4 Driftsregnskapet... 5 Investeringsregnskapet... 12 Balanseregnskapet... 16 Balansen... 17 MEDARBEIDERE... 21 ORGANISASJON... 26

Detaljer