Midtre Namdal Regionråd. Årsmelding og regnskap for 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midtre Namdal Regionråd. Årsmelding og regnskap for 2008"

Transkript

1 Midtre Namdal Regionråd Årsmelding og regnskap for 2008

2 Innhold 1 REGIONRÅDET REGIONRÅDET RÅDMANNSGRUPPEN UTVIKLINGSPROSJEKTER I REGNSKAP SAMARBEIDSORDNINGER DER REGIONRÅDETS MEDLEMMER ER STYRE UTVIKLINGSKONTORET I MIDTRE NAMDAL KOMMUNEOVERLEGEN I MIDTRE NAMDAL LEGEVAKTTJENESTEN I MIDTRE NAMDAL SKATTEOPPKREVEREN I MIDTRE NAMDAL SAMARBEIDSORDNINGER MED EGET STYRE BARNEVERNTJENESTEN I MIDTRE NAMDAL MILJØ- OG LANDBRUKSFORVALTNINGEN I MIDTRE NAMDAL IKT OG FELLES FAGSYSTEM IT MNR FELLES SAK OG ARKIVSYSTEM FELLES ØKONOMISYSTEM FELLES PLEIE- OG OMSORGSSYSTEM FELLES KARTVERK GIS-SYSTEM ANDRE SAMARBEIDSORDNINGER MELLOM MNR-KOMMUNENE...34

3 1 Regionrådet 1.1 Regionrådet Regionrådet er et avtalebasert strategisk, politisk samarbeidsorgan for kommunene Flatanger Fosnes Namdalseid Namsos Overhalla, organisert etter kommunelovens 27og med Namsos kommune som juridisk person. Formålet med regionrådets virksomhet kan sammenfattes i 4 hovedpunkter: - Utvikle forslag til nye interkommunale samarbeidsordninger som kan bidra til bedre ressursbruk i administrasjon og tjenesteyting og større påvirkningskraft i samfunnsutviklingen. - Iverksette andre samarbeidstiltak som bidrar til positiv samfunnsutvikling i regionen - Drive aktiv, politisk påvirkning for å fremme regionens interesser og rammevilkår. - Være felles arena og kontaktpunkt for kommunene mot eksterne samarbeidspartnere og aktører både innenfor og utenfor regionen. De viktigste føringene fra kommunestyrene er gitt gjennom intensjonserklæringen fra 2002 og regionalpolitisk program av Innenfor dette fastlegger regionrådet i stor grad selv hvordan det vil organisere og legge opp sitt arbeid. Regionrådet består av ordfører og 1 opposisjonspolitiker fra hver kommune (10 representanter). Regionrådets medlemmer danner dessuten styre for følgende interkommunale ordninger: Kommuneoverlegen i MNR, legevakttjenesten i MNR, skatteoppkreverkontoret i MNR og utviklingskontoret i MNR. Regionrådet har ingen faste stillinger. Rådmannsgruppen er sekretariat med ansvar for saksforberedelse og oppfølging av vedtak. Rådmannsgruppen fungerer også som et administrativt samordningsorgan mellom regionrådet og kommunene. De administrative oppgavene utføres med kommunenes egne administrasjoner og innleid kompetanse på de enkelte utviklingsprosjekt. Regionrådet har i 2008 bestått av følgende medlemmer og varamedlemmer: Kommune Medlem Varamedlem Namsos Morten Stene Pers. vara: 1 Nils Jørgensen 2 Hilde V. Selnes Ståle Busch Pers. vara: Randi Dille Overhalla Jostein Hildrum Pers. vara: Karen H. Hasselvold Solvår Rustad Rian Pers. vara: Eskil Brøndbo Fosnes Bjørg Tingstad Pers. vara: Jarle Elden Roy Nilsen Pers. vara: Inger Aune Flatanger Reidar Lindseth Pers. vara: Tove H. Aagård Trond Strøm Pers vara: Knut Lassemo Namdalseid Steinar Lyngstad Vara: 1 Bjørn Engen Tove Sagnes 2 Astrid Fossum 3 Olav Johan Mork I tillegg til de politiske representanter møter rådmennene i deltakerkommunene og observatører fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fast i regionrådets møter. 4

4 Ordfører Steinar Lyngstad var regionrådets leder. Nestleder var ordfører Reidar Lindseth. Funksjonstiden for lederskapet ble vedtatt forlenget fram til ny organisering av regionsamarbeidet blir innført i Namdalseid kommune hadde ansvaret for regionrådets sekretariat. Møtene i regionrådet går på omgang mellom kommunene. Regionrådet avviklet 9 møter og behandlet 26 ordinære vedtakssaker. I tillegg behandlet regionrådet 38 drøftings- og orienteringssaker. Av større saker i 2008 nevnes: Sak nr PS 01/08 PS 02/08 PS 03/08 PS 08/08 PS 09/08 PS 11/08 PS 12/08 PS 13/08 PS 14/08 PS 15/08 PS 17/08 PS 20/08 PS 21/08 PS 23/08 PS 24/08 PS 25/08 PS 26/08 Vedtakssaker Evaluering av forsøksordningene i Midtre Namdal Gode hoder til Namdalen utviklingsprosjekt Høring Sørheimutvalget Inntektssystemet for kommunene Trøndersk reiselivsstrategi Høringsuttalelse fra Midtre Namdal Regionråd Oppgavedeling i Helse Midt-Norge RHF Uttalelse Uttalelse til NOU 2007: 12 om offentlig innkreving Handlingsprogram 2008 for regionrådets utviklingsprosjekter revisjon Felles fylkesplan for Trøndelag Foreløpig innspill Midlertidige tiltak for styrking av barneverntjenesten i Midtre Namdal Økonomirapport MNR-ordningene 1. halvår Samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell for Midtre Namdal prinsipper Forslag til framtidig samarbeidsstrategi og styringsmodell for MNR Innspill til fylkeskommunen om nasjonal transportplan og fylkesvegplan Status og prioriterte utviklingstiltak for barneverntjenesten i MNR Budsjett 2009 for samarbeidsordningene i MNR Søknad om forsøk, grunnavtale og forsøksforskrift for ny styringsmodell i MNR Newton Energi- og miljørom Namsos Større drøftingssaker og andre politiske initiativ Oppfølging av prosessene med evaluering og utredning av nye samarbeidsløsninger Innspill til alternative løsninger i forbindelse med omstrukturering av Nortura og Terrina Lokale konsekvenser av rettstvisten om fordeling av skogeiendommer etter Norske Skog Strategisk plan for landbruksrelatert næringsutvikling Skogprosjektet i Midtre Namdal I tilknytning til prosessen med evaluering av MNR- samarbeidet og utredning av ny samarbeidsmodell arrangerte regionrådet dessuten 2 felles kommunestyremøter for MNRkommunene. Det ble videre gjennomført 6 møter med eksterne aktører. Dato Tema Møte med Midtre Namdal kirkelig fellesråd om erfaringer med kirkens prøveprosjekt og aktuelle problemstillinger i forhold til kommunene Møte med fylkeskommunen om fylkesplan og RUP Møte med Innherred samkommune erfaringer med samkommuneløsningen Møte med representanter for lakseprosjektet for Namsen orientering Felles kommunestyremøte for MNR; Presentasjon av evalueringene for forsøksordningene og øvrige samarbeidsordninger i MNR, erfaringer med Innherred samkommune og alternative styringsmodeller for MNR Felles kommunestyremøte for MNR; Ny samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell for MNR-kommunene - foreløpige løsningsforslag og debatt Dialogmøte med Nord-Trøndelag fylkeskommune om innspill til handlingsprogram for riksveger og ny fylkesvegplan Dialogmøte med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om Omsorgsplan

5 1.2 Rådmannsgruppen Rådmannsgruppen har i 2008 bestått av følgende personer: Kommune Medlem Namsos Hege Sørli Overhalla Trond Stenvik Fosnes Knut Dypvik Flatanger Gurid Marthe Halsvik (til 01.04) Hans Petter Haukø ( ) Rune Strøm (fra 01.08) Namdalseid Roar Pedersen Roar Pedersen fungerte som sekretær og leder for rådmannsgruppen. Rådmannsgruppen hadde 9 møter og behandlet 82 saker. Større saker og arbeidsoppgaver i rådmannsgruppen Handlingsplan for utviklingsprosjekter i 2008 Organisering av prosessene med evaluering og utredning av ny samarbeidsmodell Kartlegging av status for interkommunalt samarbeid i MNR Informasjon til kommunestyrene om MNR-samarbeidet Saksforberedelse til regionrådets møter Kontakt og statusmøter med NAV Nord-Trøndelag Alternative samarbeidsløsninger for sosialtjenestene i NAV Innføring av nytt fagsystem for skole- og barnehageadministrasjon Innføring av ny telefoniløsning for MNR-kommunene Organisering av kompetanseutviklingsprogrammet for grunnskolen i MNR Midlertidige tiltak for styrking av barneverntjenesten Status og utviklingstiltak for barneverntjenesten Opplegg for videreføring av folkehelsesatsingen i regi av kommuneoverlegen Regnskapsrapport for samarbeidsordningene med budsjettoppfølging Driftsbudsjett for regionrådet 2009 og forslag til budsjett for samarbeidsordningene 2009 Søknad om forlengelse av forsøkene med felles barneverntjeneste og miljø-/landbruksforv. Alternative modeller for organisering av regionsamarbeidet Forslag til søknad, forsøksforskrift og grunnavtale for forsøk med samkommune 1.3 Utviklingsprosjekter i 2008 Regionrådet gjennomførte et omfattende utviklingsarbeid i Hovedprosjektene gjaldt - kartlegging av interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag - evaluering av forsøksordningene for barnevern og miljø- og landbruk - evaluering og utredning av ny modell for regionsamarbeidet i MNR - Utredning av alternative organisasjonsløsninger for sosialtjenesten i NAV Resultatene av dette arbeidet er oppsummert i egne rapporter og saksframlegg til kommunestyrene. Det vises til rapporter fra Nivi Analyse AS og Trøndelag Forskning og Utvikling AS. Prosessen rundt disse oppgavene var meget omfattende, og det ble bl.a. avholdt 2 felles kommunestyremøter med informasjon og debatt. Etter forslag fra regionrådet vedtok kommunestyrene i Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes i desember å søke om forsøk med ny organisering av samarbeidet som 6

6 samkommune. Flatanger valgte ikke å delta, men det er forutsatt at kommunen kan fortsatt kan delta i samarbeidet ved å kjøpe tjenester fra samkommunen. Det er også forutsatt at det skal opprettholdes en fast arena der alle 5 kommunene kan føre dialog med det regionale partnerskapet (Fylkesmannen, Fylkeskommunen og KS m.fl.) I tillegg til hovedprosjektene ble det arbeidet aktivt med følgende prosjekt: - Informasjonsstrategi og nye web-løsninger - Skogprosjektet Organisering av NAV i Nord-Trøndelag - Folkehelseprosjektet i regi av kommuneoverlegen Det ble gjennomført en omfattende intern utredning av status og utviklingstiltak for barneverntjenesten. Dette munnet ut i en rapport til regionrådet og kommunene med forslag til konkrete prioriteringer for videre utvikling av tjenesten. Helseforetaket gjennomførte en kartlegging og analyse som grunnlag for utvikling av nye samarbeidsløsninger mellom kommunene og helseforetaket. Det videre arbeidet vil nå inngå i utredningen som regionrådet har igangsatt for utvikling av pilotprosjekt i forbindelse med samhandlingsreformen. Følgende prosjekt ble ikke igangsatt pga kapasitet og prioritering: - Energi og klimastrategi for MNR - Styringsløsning for pleie- og omsorgssektoren Det må vurderes om budsjettrammene bør omdisponeres til andre formål. Forstudien til Lokaldemokratiprosjektet ble avsluttet uten at det påløp ytterligere utgift i Sluttregnskap blir å avlegge i forbindelse med rapportering til fylkesmannen. 1.4 Regnskap Regionrådets budsjett er delt i 2 hovedområder: - regionrådets drift - regionrådets utviklingsprosjekter Følgende regnskap foreligget (bearbeidede oppstillinger): Regnskap for regionrådets drift Tekst Regnskap 2008 Budsjett 2008 Driftsutgifter Sum driftsutgifter og avsetninger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra MNR kommuner Refusjon fra private til utviklingsprosjekt (KS) Sum driftsinntekter og bruk av fond Netto inntekt til egenfinansiering av utviklingsprosjekt Fordelingsnøkkel for kommunenes refusjon er 50 % likt og 50 % etter innbyggertall. 7

7 De viktigste årsakene til innsparing er: - møtegodtgjørelse for regionrådets medlemmer utbetales fom 2008 av den enkelte kommune, og belaster dermed ikke regionrådets regnskap - lavere utgift enn normalt til aktiviteter utenom utviklingsprosjektene. Regnskap for regionrådets utviklingsprosjekt i 2008 eksterne utgifter Tekst Regnskap 2008 Budsjett : Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Tr.lag : Ny modell for regionsamarbeidet i MNR : Sluttevaluering av forsøksordninger : Informasjonsstrategi og nye web-løsninger : Forstudie lokaldemokratiprosjekt : Forprosjekt, utredning av samarbeid med helseforetaket : Energi og klimastrategi for MNR : Skogprosjektet : Styringsløsning for pleie- og omsorgssektoren : Organisering av NAV i Nord-Trøndelag Folkehelseprosjektet, regionrådets finansieringsansvar Avsetning til bundet fond Sum eksterne driftsutgifter og avsetninger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon skjønnsmidler til utviklingsprosjekt Refusjon fra staten, rentemidler Refusjon fra MNR-kommuner til enkeltprosjekt Refusjon fra private Statstilskudd Tilskudd fra næringsfond Bruk av fond (avsatte skjønnsmidler folkehelseprosjektet) Bruk av fond (avsatte skjønnsmidler øvrige utviklingsprosjekt) Sum driftsinntekter og bruk av fond Netto utgift finansiert over regionrådets drift Regnskapsoppstillingen viser omsetning i Utviklingsprosjektene går som regel over flere regnskapsår, og regnskap avlegges derfor for hvert enkelt prosjekt i forbindelse med sluttrapportering til fylkesmannen. Fullstendig regnskap for utviklingsprosjektene omfatter i tillegg også kommunenes egeninnsats. Regnskapet for den eksterne årsomsetningen gir dermed begrenset informasjon om økonomien i utviklingsaktiviteten. Oppsummert er det likevel grunnlag for følgende kommentarer mht økonomisk status: - Det forventes at de totale utgiftene med utviklingsprosjektene kan finansieres med den egenfinansiering som regionrådet og kommunene tidligere har forutsatt. - Det foreligger et etterslep på ca 200 tusen mht finansiering fra skjønnsmidler til prosjekter som regionrådet har utført for Fylkesmannen med tilsagn om finansiering. Dette gjelder prosjektet med kartlegging av interkommunalt samarbeidet i Nord-Trøndelag og et utredningsprosjekt for organisering av NAV i Nord-Trøndelag. Begge prosjekter er fullført. - Enkelte prosjekt har et etterslep mht opparbeidet utgift. Dette gjelder spesielt skogprosjektet. - Enkelte prosjekt ble gjennomført til lavere kostnad enn forutsatt eller ble utsatt pga kapasitet og prioritering. Dette gjelder Forstudien for lokaldemokratiprosjekt, Energi og klimastrategi for MNR og Styringsløsning for pleie- og omsorgssektoren. 8

8 - De ledige budsjettmidler dette gir, er tilstrekkelig til å dekke overskridelser i prosjekt som har merutgift. Merutgift vil spesielt gjelde prosjektet med utvikling av ny modell for regionsamarbeidet i MNR der prosessen ble vesentlig mer omfattende enn forutsatt. - Innsparinger kan også gi mulighet til å omdisponeres noe finansiering til nye utviklingstiltak. Dette må i tilfelle vurderes ved prosjektavslutning og avklares med fylkesmannen. 2 Samarbeidsordninger der regionrådets medlemmer er styre 2.1 Utviklingskontoret i Midtre Namdal Beskrivelse av virksomheten. Utviklingskontoret er et avtalebasert samarbeid mellom kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla, organisert etter kommunelovens 27. Kommunenes regionrådsmedlemmer danner styre. Utviklingssjefen i MNR er sekretær og administrativ leder. Namsos er juridisk person. Omfatter også regionalt næringsfond regulert etter egen vedtekt. Formålet med samarbeidsordningen er å løse regionale og lokale kommunale oppgaver med næringsutvikling og samfunnsutvikling under ledelse av et interkommunalt politisk styre med ansvar for næringspolitikk og tiltaksarbeid. Ordningen skal bidra til - større kompetanse og kapasitet i arbeidet med næringsutvikling og samfunnsutvikling - at kommunene opptrer mer samlet som en stabil, langsiktig og kompetent partner i et utviklingssamarbeid med næringslivet, fylkeskommunen og andre regionale aktører - større påvirkningskraft og effekt av den kommunale innsatsen i regionen gjennom felles strategier og målrettet satsing Kontoret skal bl.a. utføre følgende oppgaver relatert til næringsutvikling: - utredning og strategisk planlegging - utviklingsprosesser og utviklingsprogram - initiere og etablere regionale og lokale utviklingsprosjekter - forvaltning av økonomiske virkemidler - bistand til akkvisisjon og profilering - regional infrastruktur - oppgaver for den enkelte kommune innenfor næringsutvikling Ordningen er en del av kommunenes felles utviklingsapparat, og skal sammen med miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal være kommunenes førstelinjetjeneste mot lokalt næringsliv og yte støtte til fornyelse, omstilling og etableringer. Kontoret driver i tillegg en omfattende aktivitet med utviklingsprosjekter. Tjenesteproduksjon. Tjenesteproduksjon Omfang 2008 Omfang 2007 Veiledning etablerere Veiledning bedrifter Prosjektledelse Daglig ledelse av selskaper 2 2 Forvaltning av reg. næringsfond Initiering av utviklingsprosjekter 6 5 9

9 Ressursinnsats drift. Personalressurser Avdelinger Årsverk 2008 Ansatte 2008 Sykefravær 2008 Hovedkontoret i Namsos 2,0 2 0 Avdelingskontoret i Fosnes 1,0 1 0 Sekretær 0,3 1 0 Sum: 3,3 4 0 Styret Det ble avholdt 5 styremøter i 2008 og behandlet til sammen 14 saker: Arbeidsplan for 2008 Styrets arbeid om egenoppgaven. Forslag til ny profilering av Utviklingskontoret i Midtre Namdal. Samarbeid om entreprenørskap i skolene i MNR Samarbeidsavtale med Innovasjon Norge. Regionalt Næringsfond årsrapport for Årsmelding 2007 Utviklingskontoret i Midtre Namdal. Regionalt Næringsfond Budsjett for Klima- og energiplan for Midtre Namdal. Ny organisering av Turistkontoret i Midtre Namdal fra Halvårsrapport for 2008 Utviklingskontoret i Midtre Namdal. Avklaring vedr. betalbare prosjekter ved Utviklingskontoret. Revidering av Utviklingsplan for Midtre Namdal eventuelle føringer for prosessen. Rapport vedr. bruken av regionalt Næringsfond 1. halvår Planer om utgivelse av musikkdagbok Søknad om finansiering. Nettverksprosjekt for reiselivet i Namdalen Mål og måloppnåelse. Utviklingskontoret for Midtre Namdal arbeider i hovedsak med utviklingsoppgaver for deltakerkommunene, og Utviklingsplanen er et styringsverktøy i den sammenheng. Det rapporteres til styret for virksomheten i henhold til dette. Det vises derfor til egen Årsmelding for Utviklingskontoret for 2008 når det gjelder dette punktet. Regnskapsresultat Tekst Regnskap 2008 Budsjett 2008 Sum driftsutgifter Refusjon fra MNR kommuner Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommunen Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra private Refusjon fra andre kommuner / kulturhus Namsos Refusjon fra andre kommuner /statlandvassdraget Sum driftsinntekter Utviklingskontoret har helt siden etableringen den hatt et lite mindreforbruk sammenlignet med budsjett hvert år. For 2008 ble innsparingen på kr. Dette skyldes delvis at virksomheten er pålagt inntjening samt god budsjettdisiplin. 10

10 Når det gjelder regionalt næringsfond, viser regnskapet for 2008 et mindreforbruk på kr sammenlignet med budsjett, men det har ingen praktisk betydning fordi det som nevnt ovenfor er fondssaldoen som er interessant. Enkelte år blir det foretatt en viderebevilgning som er mindre enn tilsagnet fra NTFK. Dette jevner seg dermed ut over tid. Alle prosjekter som Utviklingskontoret har hatt ansvar for har enten gått i balanse eller med et lite overskudd. Dette skyldes at de fleste utviklingsprosjektene har vært avstemt mot virkemidler fra eksterne kilder som NTFK eller Innovasjon Norge. Finansiering deltakerkommunenes refusjon Innbyggere pr Refusjon 2008, kroner Namsos kommune Fosnes kommune Overhalla kommune Namdalseid kommune Sum Fordelingsnøkkel er 50 % likt og 50 % etter innbyggertall. Kostnadsutvikling utvikling i kommunenes refusjonsutgift R2008 B2008 R2007 R2006 Refusjon kommuner Regnskap for turistinformasjon og utviklingsprosjekter Tekst Regnskap 2008 Sum driftsutgifter Refusjon fra MNR kommuner Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommunen Refusjon fra staten Sum driftsinntekter Resultat (netto inntekt) I tillegg til turistinformasjon omfatter dette prosjektledelse for utviklingsprosjekt i Overhalla kommune, utviklingsprosjekt for kulturhuset i Namsos, prosjektledelse for utredning av hurtigbåtforbindelse og prosjektledelse for utbygging av Statlandvassdraget i Namdalseid kommune. Begivenheter i Også året 2008 har vært et svært aktivt år for Utviklingskontoret i Midtre Namdal. Vi har deltatt i mange ulike utviklingsprosjekter innenfor de fleste bransjer. I tillegg har det vært lagt inn store ressurser i forhold til å møte sentraliseringen av samvirkeforetakene i Namsos. Både Terina og Nortura er bedrifter som lokalt går svært bra, men eierne mener det er nødvendig å flytte disse til mer sentrale områder. Dette er noen av våre utfordringer som skal bidra til å legge til rette for en positiv samfunns- og næringsutvikling i regionen. Det arbeides imidlertid med planer om ny virksomhet ved begge disse to fabrikkene som forhåpentligvis vil bidra til å erstatte noen av de industriarbeidsplassene som går tapt. 11

11 Året 2008 har vist at det er mange innen underholdningsindustrien som ser muligheter for å etablere egen virksomhet. Dette er alt fra artister som hevder seg nasjonalt til personer som skal levere tjenester i tilknytning til dette. For 2008 har vi gjennomført til sammen 255 bedriftsmøter/bedriftsbesøk, i tillegg er det mye veiledning av etablerere og forvaltning av det regionale næringsfondet for Midtre Namdal. Samarbeidet opp mot de øvrige utviklingsmiljøene i regionen fungerer godt og styrkingen av kontakten med Innovasjon Norge er svært positivt for samarbeidet framover. Året 2008 er det fjerde hele arbeidsåret for kontoret. Med styrking av ressursen på reiselivsutvikling, vil Utviklingskontoret få en sentral rolle for hele Namdalen, i første omgang for de neste 2 årene. Spesielle hendelser og større prosjekter som er gjennomfort, se Årsmelding for Utviklingskontoret i Midtre Namdal Utfordringer framover. Eierkommunene har etter hvert bedt om at Utviklingskontoret fakturerer stadig flere timer. Det vil si at kommunene må kjøpe tjenester av sitt eget næringsapparat som igjen fører til økt byråkrati gjennom registrering av timer, utarbeidelse av kontrakter, fakturagrunnlag, fakturering og innkreving. For 2009 er dette kravet økt til kroner. Med den økte arbeidsledigheten vil flere prøve å etablere egen virksomhet som et alternativ til arbeidsledighet. Dette vil føre til enda større pågang fra etablerere i året som kommer. Bedrifter som er i fare for å måtte permittere eller si opp ansatte tar også i økende grad kontakt for å sjekke utmuligheter i virkemiddelapparatet. Miljørelaterte tiltak. Utviklingskontoret har gjort forsøk på å selge inn Miljøfyrtårnsertifisering i samarbeid med Grønn Hverdag Nord-Trøndelag. Det viser seg at de fleste som har sagt seg interessert faller fra underveis og ikke ønsker slik sertifisering allikevel. 2.2 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Beskrivelse av virksomheten. Kommuneoverlegen er et avtalebasert samarbeid mellom kommunene Flatanger Fosnes Namdalseid Namsos Overhalla. Organisert etter kommunelovens 27. Regionrådets medlemmer danner styre. Rådmannen i Namsos er sekretær og administrativ leder. Namsos juridisk person. Omfatter bl.a. delegasjon av administrativ myndighet etter helselovgivningen fra kommunene til kommuneoverlegen. Kommuneoverlegetjenesten skal løse oppgaver som er pålagt kommunene i forhold til kommunal samfunnsmedisin. Dette omfatter: - Miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap - Helsestatistikk og epidemiologi ( KHL 1-4, 2.ledd) - Organisasjon, ledelse og kvalitetssikring - Sosialmedisinske funksjoner (enkeltindivid/grupper) - Kunnskap om og anvendelse av helserett - Medvirkning og rådgivning iht. kommunehelsetjenesteloven. Kommuneoverlegen skal sikre kommunene en tilfredsstillende samfunnsmedisinsk tjeneste og utføre oppgavene med medisinsk faglig rådgivning etter kommunehelsetjenesteloven. Kommuneoverlegen har ansvaret for den helsefaglige beredskapsplanleggingen og smittevernfaglige kontroll- og tilsynsvirksomheten etter smittevernloven. Oppgaver og myndighet er fastsatt gjennom et felles delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyrene. 12

12 Ordningen er en del av kommunenes helsetjeneste og skal ha et formålstjenlig samarbeid med kommunenes øvrige tjenester. Kommuneoverlegen bistår kommunene med flere administrative oppgaver knyttet til utvikling av de øvrige helsetjenestene (for eksempel legevakttjenesten) og i arbeidet med å utvikle samarbeidsløsninger mellom kommunene, helseforetaket og andre aktuelle samarbeidspartnere. Ordningen skal også være en ressurs for kommunene i det forebyggende helsearbeidet. Kontoret hadde i ,58 faste årsverk + 1,0 årsverk knyttet til prosjekt med forebyggende helsearbeid. Leder for enheten: Kommuneoverlege Per W. Tvete Tjenesteproduksjon. Miljørettet helsevern: Aktivitet Status pr Tilsyn med skoler og barnehager iht. forskrift om Alle enheter i MNR er revidert miljørettet helsevern i skoler og barnehager Lukking av avvik skjer fortløpende ved 35 enheter 18 enheter er godkjent 2 barnehager har fått gjennomført nytt tilsyn etter godkjenning, med utgangspunkt i usikkerhet i forhold til lukking av tidligere avvik, eller uromeldinger fra pårørende oppfølging av bygningseier med tanke på lukking av avvik i Namsos og Overhalla 2 Tilsyn med badeanlegg iht. forskrift om ingen aktivitet i 2008 badeanlegg med mer. 3 Tilsyn vedrørende frisører / hudpleie Gjennomført informasjonsmøte om forskriften for de ulike aktørene Gjennomført tilsyn ved 5 virksomheter 4 Bygge / plansaker Gitt uttalelse vedrørende 10 plansaker, herunder Høknes barneskole Bangsund skole Skate-rampe "Lagre" avløpssaker ballbinger 5 Rådgivning i tilknytning til kvalitetssystem for sosial- og helseetat 6 Rådgivning i tilknytning til utarbeidelse av dokumentasjon for oppvekst iht. miljørettet helsevern og HMS 7 Rådgivning i tilknytning til utarbeidelse av dokumentasjon for idrettsanleggene og hallene i Namsos iht. miljørettet helsevern og HMS 8 Rådgivning i tilknytning til utarbeidelse av internkontrolldokumentasjon som skal dekke 6- internkontrollforskrifter som kommunen må forholde seg til 9 Bistand til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser 10 Faste månedlige kontordager ute i de andre kommunene 11 Andre saker Plan for kartlegging av radon utarbeidelse av forslag til lokal forskrift vedrørende støy 13 Namsos kommune Flatanger kommune Overhalla kommune Fosnes kommune pågår i Namsos, Overhalla og Flatanger ikke avsluttet Flatanger kommune ved rådmannens lederteam En del også i 2008 Pågår avventer bestilling fra MNR ikke avsluttet

13 råd og veiledning muggsopp private boliger tilsyn overnattingsvirksomhet etablering av nye barnehager eller utvidelser i Namsos og Overhalla klagesak støy fra underholdning 12 Deltagelse / rådgivning i tilknytning til ISO miljøstyring 13 EPC prosjekt med kartlegging av inneklima i kommunale bygg i Namdalseid kommune 14 Bistand inn i fallforebyggingsprosjektet til folkehelsekoordinator etter telefonisk henvendelse pga kundeklage under arbeid avsluttet Bistått i forbindelse med internrevisjon i Overhalla kommune Svært omfattende, avsluttet vinter 2009 Herunder målinger av inneklimafaktorer og utarbeiding av 6 rapporter ROS-analyser lysmåling avsluttet foregår fortløpende 15 Rådgivning til andre etater etter telefonisk forespørsel 16 Rådgivning inneklima Lonet avlastningsbolig Namsos Pleie og omsorgstunet Flatanger Namsos brannstasjon Høknes barneskole rådgivning metodikk 17 Faste møter med IKT/kvalitetsansvarlig Namsos 18 Møter og aktiviteter knyttet til anmeldelse i forbindelse med kattesak 19 Arrangert dagskurs om sikkerhet knyttet til lekeplass-utstyr 20 Deltagelse på kurs etc - kurs om legionella - konferanse om miljø og helse - kvalitetskonferanse å bedre skal det bli - konferanse " Indoor air 2008" Pågår gjennomført med 60 deltagere Folkehelsekoordinator: Spreke og trygge eldre Igangsetting og oppfølging av fallforebyggende tiltakspakker Videreføring av prosjektet - arrangert og organisert styrings- og prosjektgruppemøter Deltagelse i prosjektgruppa til Senioruka i Overhalla kommune Deltagelse på samling i Oslo, Trygge eldre, Skadeforebyggende forum Organisert oppfølgingsmøter med mellomledere ca. en gang per måned ved de fleste enheter (19) Uformelle møter med ansatte i forbindelse med gjennomføring av tiltak Organisert 5 undervisningstimer per måned (tiltak) Motivasjonsarbeid i forhold til enheter som registrerer fall Innhentet skjema en gang per måned, ved 19 ulike enheter i 5 kommuner. Registrert fallskjema på regneark Deltagelse ved forebyggende hjemmebesøk i Fosnes kommune Presentasjon av prosjekt, for Eldreråd i Namsos og Folkehelsekomiteen Undervisning om forebyggende hjemmebesøk i institusjon i 2 kommuner Utarbeidelse og organisering av spørreundersøkelse i forbindelse med prosjektet Distribusjon av brosjyrer om fallforebygging i heimen, i 5 kommuner Uformelle samtaler med geriatrisk avdeling ved sykehuset Namsos om behov for samarbeid fra kommunene Deltagelse ved kulturelt arrangement for eldre i Namdalseid kommune 14

14 Barn og unge Deltatt på styringsgruppemøte i Hopp og Sprett Arrangert møte med prosjektleder i Hopp og Sprett Opprettholdt jevnlig kontakt med helsesøstre i MNR Annet Deltagelse på konferanse i Tønsberg, Trygge lokalsamfunn, Skadeforebyggende forum, Eldrerådskonferansen i Nord - Trøndelag. Deltagelse på møter med helsesjefer i MNR Deltagelse i prosjektgruppe i forhold til bygging av lavvo ved Namsos bo- og servicesenter Samfunnsmedisinske oppgaver og smittevern Av store oppgaver nevnes: Smittevernplanen ble revidert i Implementering av elektronisk beredskapsplan er videreført i Namsos, Namdalseid og delvis Overhalla. Uttalelser i enkeltsaker innen miljørettet helsevern, klagesaker. Deltagelse i nasjonal gruppe om Helhetlig gjennomgang av prehospitale tjenester Faglederfunksjonen i legevaktsorganiseringen etablering av legemiddelautomat ved legevakta høsten Fallforebyggingsprosjektet. Mål og måloppnåelse. En klar målsetting for 2008 var utviklingen av kommunenes folkehelseplan. Pga vesentlig høyere ressursbruk til fallforebyggingsprosjektet var dette ikke realistisk å gjennomføre som planlagt. Regnskapsresultat Den faste virksomheten Tekst Regnskap 2008 Budsjett 2008 Sum driftsutgifter Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra MNR kommuner Sum driftsinntekter Kommuneoverlegens regnskap innebærer en overskridelse på ca ,- som tilskrives årets lønnsjusteringer i lokale oppgjør. Driftsutgifter for øvrig ligger noe under budsjettert. 15

15 Folkehelseprosjektet Tekst Regnskap 2008 Budsjett 2008 Sum driftsutgifter Refusjon fra staten Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva-driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommunen Refusjon fra MNR kommuner Refusjon fra private Bruk bundet driftsfond (skjønnsmidler fylkesmannen) Sum driftsinntekter Folkehelseprosjektet er gjort opp med et lite overforbruk. Her er det bokført opptjente inntekter fra fylkeskommunen som det blir gjort opp for ved avslutningen av det fallforebyggende prosjektet i mai Finansiering deltakerkommunenes refusjon Innbyggere pr Fast virksomhet Refusjon 2008 Folkehelseprosjekt Refusjon 2008 Namsos kommune Fosnes kommune Overhalla kommune Flatanger kommune Namdalseid kommune Sum Fordelingsnøkkel er 40 % likt og 60 % etter innbyggertall. Begivenheter i Hovedutfordringen innen folkehelsearbeidet i 2008 har vært å gjennomføre samarbeidsprosjektet med fylkets eldreråd omkring det fallforebyggende arbeidet. For å opprettholde engasjementet for registreringen av alle fall gjennom hele perioden, er det lagt ned mye tid i den kontinuerlige oppfølgingen av alle registrerende enheter. I tillegg har kontoret bidratt sentralt i gjennomføringen av de 3 forebyggende tiltakspakkene. En hadde ambisjoner om fullføring av prosessen omkring folkehelseplanen, men resursbruken til fallprosjektet har ligget langt over forventet. Utfordringer framover. De store utfordringene i 2009 og videre vil være omstillingen til samkommune (viss prosjektet blir godkjent). Herunder å sikre det offentlige helsearbeidet, inkludert folkehelsesatsningen i den nye samkommunen. Samhandlingsutfordringer innen helseområdet vil bli store oppgaver etter de signaler som er gitt av regjeringens samhandlingsutvalg. Helhetlig tenkning omkring samhandling med 2. linjetjenesten er svært aktuelt. I tillegg er det viktig å skape prosesser mellom samkommunene om å utnytte de enkelte kommuners spisskompetanse innen helsefeltet. Folkehelsearbeidet skal vært tungt forankret i ny organisasjon. Når nå det fallforebyggende eldreprosjektet er avsluttet i mai, vil første prioritet ved folkehelsekoordinatoren være å arbeide med felles folkehelseplan for kommunene. I tillegg vil folkehelsekoordinatoren starte 16

16 arbeidet opp mot de utsatte gruppene som kommunene gjennom denne prosessen har pekt på, inkludert forebyggende arbeid rettet mot rusutsatte grupper. Samfunnssikkerhet og beredskap TILTAK JA (kryss av) NEI (kryss av) Gjennomført beredskapsplaner x Gjennomført ROS-analyser x 2.3 Legevakttjenesten i Midtre Namdal Beskrivelse av virksomheten. Et samarbeid mellom: Flatanger Fosnes Namdalseid Namsos Overhalla. Avtalebasert samarbeid, organisert etter kommunelovens 27. Regionrådets medlemmer danner styre. Rådmannen i Namsos er sekretær og administrativ leder. Namsos juridisk person. Ordningen omfatter avtalebasert salg av tjenester til Osen og Roan og avtalebasert kjøp av tjenester fra helseforetaket i NT. Formålet med ordningen er tilfredsstillende legevakttjeneste for innbyggerne, redusert vaktbelastningen for legene, styrket rekruttering og kostnadseffektiv drift for kommunene. Ordningen skal organisere og drive legevakttjeneste for medlemskommunene i tidsrommet alle hverdager og i tidsrommet alle helgedager og helligdager. Virksomheten omfatter drift av legevakttjeneste, organisering av vaktturnus for leger og administrasjon av ordningen. Ordningen utfyller kommunenes øvrige løsninger for legevakt gjennom LINA (legevakt natt) og legekontorene (legevakt i kontortiden) slik at innbyggerne er sikret en døgnkontinuerlig løsning. Legevakttjenesten er lokalisert til lokaler ved Sykehuset Namsos og betjener innbyggerne derfra, Dvs en sentralisert løsning etter samme prinsipp som LINA. Inkludert turnuslegene disponerte kommunene i 2008 i alt 21 legestillinger. 17 av disse deltok i legevaktsarbeidet. I tillegg tar enkelte sykehusleger og leger i nabodistrikt enkelte vakante vakter. Ordningen hadde ellers 0,75 faste årsverk hjelpepersonell. Tjenesteproduksjon, mål og måloppnåelse. Forbruket av legevakttjenester er ganske likt fra år til år, med et relativt overforbruk for befolkningen nærmest vaktsentralen. Per 1000 innbyggere ble legevakta kontaktet 446 ganger fra Namsos, 391 ganger Overhalla, 375 ganger- Fosnes, 370 ganger - Namdalseid, 302 ganger Fosnes, 274 ganger Roan og 220 ganger Osen (registreringer i tidsrommet 1. Sept Aug 2008). Hjelpepersonellfaktoren på legevakta har vært 4 timer pr vaktdøgn. Dette oppleves for lavt i forhold til arbeidsoppgavene. Spesielt gjelder dette i helg og høytidsdager. Kommuneoverlegen har behandlet 6 klagesaker som alle er rettet mot de enkelte legene og de faglige vurderingene som er gjort. Både legevaktsentralen og de enkelte legene er blitt flinkere til å sende avviksmeldinger når prosedyrene for samarbeidet brytes. Som oftest er dette manglende kvittering på hvem som har vakt, problemer med å dekke opp vakante vakter med mer. 17

17 Regnskapsresultat Tekst Regnskap 2008 Budsjett 2008 Sum driftsutgifter Salg av tjenester til Osen og Roan Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra ansatte Refusjon fra MNR kommuner Sum driftsinntekter Regnskapet er gjort opp med et lite overforbruk. Økte lønnskostnader, samt økte vaktgodtgjøringer som følge av sentrale oppgjør utgjør her hovedårsaken til negativ balanse. Legemiddelautomaten ble installert først senhøsten 2008, slik at de budsjetterte leasingkostnadene ikke ble utnyttet. Finansiering deltakerkommunenes refusjon Innbyggere pr Refusjon 2008, kroner Namsos kommune Fosnes kommune Overhalla kommune Flatanger kommune Namdalseid kommune Sum Fordelingsnøkkel er 40 % likt og 60 % etter innbyggertall. Utfordringer framover. MNR legevakt gir et godt og sikkert tilbud til befolkningen. Inkludert de områder hvor avstanden til legevaktsentralen er stor. Samarbeidet med helseforetaket oppleves godt. Antallet leger som er fritatt fra legevaktsarbeid er økende (jfr Særavtalens fritaksregler) Oppnådd alder, sykdom, permisjoner og samfunnsmedisinsk arbeid. Antallet vakanser på vaktlisten er økende og det oppleves ofte vanskelig for de enkelte kommuneadministrasjoner å finne leger som er villige til å ta ekstra vakter. Dette har ført til at beordring til vakt er et redskap som i stadig større grad blir benyttet. Dette virker negativt i en god samarbeidsånd. 2.4 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal Beskrivelse av virksomheten Skatteoppkreveren i Midtre Namdal er et avtalebasert samarbeid mellom kommunene Flatanger Fosnes Namdalseid Namsos Overhalla, organisert etter kommunelovens 27. Regionrådets medlemmer danner styre. Rådmannen i Namsos er sekretær og administrativ leder. Namsos juridisk person. Kommunene oppnevner felles skatteoppkrever og delegerer myndighet. Kontoret har 6 årsverk, hvorav 5,8 var i bruk i Skatteoppkreverkontoret skal løse de oppgaver som er pålagt kommunene og den kommunale skatteoppkreveren i lov av 21. November 1952 Nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven). Ordningen skal bidra til at kommunene når følgende mål: - Høg faglig kompetanse - Kostnadseffektiv utførelse av lovpålagte oppgaver 18

18 - En åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne - Rask saksbehandling - Habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen - Godt samarbeid med andre offentlige instanser Skatteoppkreveren utøver den myndighet og de plikter som skattebetalingsloven legger til den kommunale skatteoppkrever. Myndigheten er gitt gjennom oppnevning og delegasjon fra kommunestyrene. Hovedoppgavene er innkreving av skatt og avgift, føring av skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll. Hver kommune har egen skattekasse og eget skatteregnskap. En viktig satsning har vært bedre arbeidsgiverkontroll. Skatteoppkreveren skal innrette virksomheten slik at publikums behov er tilfredsstillende ivaretatt. Publikumstjenester er lagt til ekspedisjonene i kommunene. Skatteoppkreveren har ansvaret for slike tjenester, inkludert opplæring av personell. Skatteoppkreveren foretar den forberedende saksbehandling av saker etter skattebetalingsloven til skatteutvalget og er sekretær for skatteutvalgene. Tjenesteproduksjon Kommunenes andel av skatteinngangen 2008 (Alle tall i 1000 kr.) Endring Namsos Overhalla Namdalseid Flatanger Fosnes Mål og måloppnåelse Kontorets mål er følgende: Arbeidsgiverkontrollen skal bidra til økt etterlevelse, redusere svart økonomi og korrekte grunnlagsdata. Skatte- og avgiftsregnskapene skal være korrekte og à jour. Innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, være effektiv og sikre betalingsviljen. Det har i 2008 vært en økning i skatterestansene for 4 av deltakerkommunene, men det er avholdt flere arbeidsgiverkontroller sammenlignet med Årsaken til økte skatterestanser er at det har vært vakanse i stillinger ved sykefravær. En vil i 2009 bestrebe å få restansene ned ved bl.a. å ansette vikar ved eventuelt sykefravær. Detaljert rapport er sendt hver enkelt kommune. Regnskapsresultat Tekst Regnskap 2008 Budsjett 2008 Sum driftsutgifter Rettsgebyr Salg av tjenester Fordelte utg.(reiseutg. Skatter.sk Refusjon sykepenger Refusjon mva drift Refusjon reiseutgifter Refusjon kommuner Sum driftsinntekter

19 Regnskapet for 2008 viser et mindre forbruk på kr Dette er ikke en normal situasjon da vi har hatt vakanse i stillinger ved sykefravær, samtidig som vi har forpliktet oss, og utført arbeidsgiverkontroll for annen kommune. Portokostnadene og kostnader til datakommunikasjon er redusert med vel kr pr post. Dette har sammenheng med at vi i 2008 har frankert det som har vært mulig som B-post, og vi har gått til oppsigelse av kommunikasjonslinjer som vi ikke lenger har behov for (nytt skatteregnskap). Økonomisk resultat - refusjon fordelt på kommuner Innbyggere pr Fordelt utgift 2008 Namsos kommune Overhalla kommune Namdalseid kommune Flatanger kommune Fosnes kommune Sum refusjon Fordelingsnøkkel er 10 % likt og 90 % etter innbyggertall. Økonomisk resultat utvikling i kommunenes refusjonsutgift R2008 B2008 R2007 R2006 Refusjon kommuner Begivenheter i 2008 Den største utfordringen i 2008 har vært å få arbeidsgiverkontrollen tilbake til normalt nivå, samtidig som vi hadde forpliktet oss til å utføre arbeidsgiverkontroll for annen kommune. Dette er gjennomført til tross for at flere personer har vært sykemeldt i perioder. Utfordringer fremover I 2009 vil vi i hovedsak konsentrere oss om å få restanser opp på et normalt nivå, samtidig som budsjettet tilsier at det skal selges eksterne tjenester for ca ,-. Slik vi nå ser situasjonen må dette løses ved at vi benytter vikar ved sykefravær. 3 Samarbeidsordninger med eget styre 3.1 Barneverntjenesten i Midtre Namdal Beskrivelse av virksomheten. Barneverntjenesten er et avtalebasert forsøk etter forsøksloven for Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla, organisert etter kommuneloven 27 med utvidet myndighet og eget styre. Barnevernleder er sekretær og administrativ leder. Namsos juridisk person. Formålet med forsøket er å prøve ut en felles organisering med interkommunalt ansvar for barnevernet. Kommunene ønsker gjennom dette å høste erfaringer med en løsning med felles politisk styring av et viktig tjenesteområde som også kan være overførbart til andre samarbeidsområder. Formålet er videre å styrke barneverntjenesten ressursmessig og faglig. Et større og mer robust fagmiljø skal bidra til en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne, en aktiv 20

20 forebyggende innsats i alle kommunene, bedre kompetanse og samarbeid med andre hjelpeinstanser, habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen og effektiv saksbehandling. Ordningen skal utøve myndigheten og utføre oppgavene som er lagt til kommunene etter barnevernloven. Dette omfatter både myndighetsoppgaver, veiledningsoppgaver og forebyggende arbeid. Ordningen har hovedkontor i Namsos og samlet 8 faste årsverk i Forsøksperioden var opprinnelig fastsatt til Kommunal- og regionaldepartementet har godkjent en forlengelse av forsøket i påvente av ny organisering for det interkommunale samarbeidet i Midtre Namdal etter samkommuneprinsippet. Styrets sammensetning og virksomhet: Styreleder Oddbjørn Johansen Namsos Nestleder Karen Hatland Hasselvold Overhalla Styremedlem Jane Tingstad Fosnes Styremedlem Trond Strøm Flatanger Styremedlem Marit Hatland Namdalseid Varamedlem Marit Haukø Namsos Varamedlem Jo Morten Aune Overhalla Varamedlem Ola Ugseth Fosnes Varamedlem Lillian Dombu Flatanger Varamedlem Hans Jarle Stein Namdalseid Styret har hatt 1 styremøte i 2008 og har behandlet 1 sak i tillegg til 9 orienteringssaker. Kommunene i Midtre Namdal søkte om å få godkjent en endring i forsøksforskriften for Barneverntjenesten i Midtre Namdal vedrørende styrets sammensetning. Det ble fremmet forslag om at regionrådet skulle ivareta styrets funksjon, og styret ble orientert om dette i sitt møte og ble da nærmest nedlagt. Denne søknaden ble, , trukket av regionrådet med henvisning til den pågående prosessen for ny samarbeidsløsning i MNR som også ville avklare ny løsning for barneverntjenesten. Den uavklarte situasjonen førte til at styret ble inaktivt. Styrets funksjon er å være en faglig og styringsmessig ressurs, både ved at styret kan tilføye faglige råd og impulser og ved at styret kan informere kommunene om utviklingen i tjenesten. Tjenesteproduksjon. Tjenesteproduksjon Omfang 2008 Omfang 2007 Omfang 2006 Omfang 2005 Antall nye meldinger Undersøkelser i alt Avsluttede undersøkelser i alt Undersøkelser over 3 mnd Barn med tiltak i løpet av året Bare hjelpetiltak Omsorgstiltak Barn som bv.tj. fører tilsyn med Mål og måloppnåelse. Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre skal barneverntjenesten bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Det foreligger en sluttevaluering av forsøk med felles barneverntjenesten i MNR fra Trøndelag Forskning og Utvikling, juni 2008 og evaluering av regionrådet og 21

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Ny samarbeidsmodell i MNR. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Ny samarbeidsmodell i MNR. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/9443-1 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Ny samarbeidsmodell i MNR Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Regionrådets forslag

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell for Midtre Namdal

Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell for Midtre Namdal Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/9409-1 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell for Midtre Namdal Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/ Knut O. Dypvik

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/ Knut O. Dypvik Fosnes kommune Fellesfunksjoner Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Strandveien 38 7734 Steinkjer Att. Snorre Aurstad Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/9643-3 Knut O. Dypvik 74286470 15.01.2008 Interkommunalt

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

SERVICEERKLÆRING KOMMUNENE

SERVICEERKLÆRING KOMMUNENE SERVICEERKLÆRING KOMMUNENE Utvikling SERVICEERKLÆRING KOMMUNENE 1 Til våre kunder! MNS Utvikling er en avdeling i Midtre Namdal samkommune opprettet av kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla.

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen Vertskommuneavtale (KL`s 28c - felles folkevalgt nemnd) om Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune og Stjørdal kommune (vertskommune)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Flatanger kommune Rådmann Flatanger Saksmappe: 2009/5931-1 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Søknad om forlengelse av samarbeidsordning felles Miljø- og landbruksforvaltning og felles Barnevern i to år fra 2008.

Søknad om forlengelse av samarbeidsordning felles Miljø- og landbruksforvaltning og felles Barnevern i to år fra 2008. Namsos kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/5327-1 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Søknad om forlengelse av samarbeidsordning felles Miljø- og landbruksforvaltning og felles Barnevern i to år fra

Detaljer

Forslag til Samarbeidsavtale for Midtre Namdal Regionstyre

Forslag til Samarbeidsavtale for Midtre Namdal Regionstyre Dato: 28.05.2009 Forslag til Samarbeidsavtale for Midtre Namdal Regionstyre Vedtatt i Fosnes kommunestyre xx/xx. 2009, sak xx/xx Vedtatt i Namdalseid kommunestyre xx.xx. 2009, sak xx/xx Vedtatt i Namsos

Detaljer

Vertskommuneavtale. NAV Værnes

Vertskommuneavtale. NAV Værnes Vertskommuneavtale (KL s 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid) om NAV Værnes mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta Kommune og Stjørdal kommune (vertskommune) Vedtatt i: Tydal

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Barnevern Saksmappe: 1/1444-2 Saksbehandler: Karin Bergstrøm Saksframlegg STATUSRAPPORT FOR BARNEVERNTJENESTEN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for Utviklingskontoret i Midtre Namdal

MØTEPROTOKOLL. Styret for Utviklingskontoret i Midtre Namdal MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD MØTEPROTOKOLL Styret for Utviklingskontoret i Midtre Namdal Møtested: Næringshagen, Møterom Henden Møtedato: 23.02.2007 Fra kl: 09.30 Til kl: 11.45 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

SERVICEERKLÆRING NÆRINGSLIVET

SERVICEERKLÆRING NÆRINGSLIVET SERVICEERKLÆRING NÆRINGSLIVET Utvikling SERVICEERKLÆRING NÆRINGSLIVET 1 Til våre kunder MNS Utvikling er en avdeling i Midtre Namdal samkommune opprettet av kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla.

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

ETABLERERE. Utviklingskontoret i Midtre Namdal

ETABLERERE. Utviklingskontoret i Midtre Namdal SERVICEERKLÆRING ETABLERERE Utviklingskontoret i Midtre Namdal Til våre brukere Utviklingskontoret i Midtre Namdal er et interkommunalt samarbeid opprettet av kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla.

Detaljer

Midtre Namdal Region. Saksframlegg. Midtre Namdal Regionstyre. Regional løsning for den kommunale sosialtjenesten som del av NAV i Midtre Namdal

Midtre Namdal Region. Saksframlegg. Midtre Namdal Regionstyre. Regional løsning for den kommunale sosialtjenesten som del av NAV i Midtre Namdal Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionstyre Saksmappe: 2008/6581-10 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Regional løsning for den kommunale sosialtjenesten som del av NAV i Midtre Namdal Utvalg

Detaljer

SERVICEERKLÆRING ETABLERERE

SERVICEERKLÆRING ETABLERERE SERVICEERKLÆRING ETABLERERE Utvikling SERVICEERKLÆRING ETABLERERE 1 Til våre kunder! MNS Utvikling er en avdeling i Midtre Namdal samkommune opprettet av kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla.

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

NÆRINGSLIVET. Utviklingskontoret i Midtre Namdal

NÆRINGSLIVET. Utviklingskontoret i Midtre Namdal SERVICEERKLÆRING NÆRINGSLIVET Utviklingskontoret i Midtre Namdal Til våre brukere Utviklingskontoret i Midtre Namdal er et interkommunalt samarbeid opprettet av kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og

Detaljer

Spreke og trygge eldre Fallforebyggingsprosjekt finansiert av Eldrerådet i Nord-Trøndelag i samarbeid med Midtre Namdal Region

Spreke og trygge eldre Fallforebyggingsprosjekt finansiert av Eldrerådet i Nord-Trøndelag i samarbeid med Midtre Namdal Region Spreke og trygge eldre Fallforebyggingsprosjekt finansiert av Eldrerådet i Nord-Trøndelag i samarbeid med Midtre Namdal Region Spreke og trygge eldre Folkehelsekoordinator ansatt for å jobbe med prosjektet

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/228-22 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Kommunalt døgntilbud - videre prosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: 06.05.2011 Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

«HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL»

«HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» «HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» Flatanger kommune Osen kommune H T T P : / / WW W. M I D T R E - N A M D A L. N O 1 Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen Midtre Namdal samkommune MIDTRE

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F47 Arkivsaksnr: 2012/499-1 Saksbehandler: Kari Lindseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Revidert avtale for interkommunalt

Detaljer

Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk. Folkemøte i Horisonten

Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk. Folkemøte i Horisonten Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk Folkemøte i Horisonten 04.04.2016 Tema Arealer, geografi og befolkning Økonomi Tjenesteområdene Lokaldemokrati Kjennetegn «Midtre Namdal +» Flatanger, Namdalseid,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Frosta Meråker Selbu Stjørdal Tydal Justert avtale pr. 01.05.10 (Frosta kommune inntatt som partner) Behandlet i AU 17.03.10 Behandlet i RR 22.03.10 Vedtatt

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Fosen legevaktsenter, Ørland Møtedato: 21.3.2017 Tid: 10:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Tor Langvold

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina Staven

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Møte i politisk styringsgruppe INVEST

Møte i politisk styringsgruppe INVEST Møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 03.12.2008 Møtested: Kastvollen rehabiliteringssenter, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009 Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune Årsmelding og regnskap for Innhold Innholdsfortegnelse 1 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD OG MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE...4 1.1 REGIONRÅDET...4 1.2 MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNESTYRE...6

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE- 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester.

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Land barnevernstjeneste Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Tilsynsprosessen Startet 11. november. Sluttføres i løpet av høsthalvåret.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 02.05.2016 Formannskapet behandlet saken den 23.05.2016, saksnr. 83/16 Behandling: Ordfører foreslo at forslaget oversendes rådmannen for vurdering

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Notat Til: Fra: Resultatenhetsleder Årsmelding 2011 kommuneoverlegen og MNS - legevakt 1. Beskrivelse av resultatenhet. 1.1. Kommuneoverlegen i MNS Kommuneoverlegetjenesten

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Juridiske samarbeidsformer

Juridiske samarbeidsformer Juridiske samarbeidsformer Administrativt vertskommunesamarbeid ( 28b) Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd ( 28c) Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 Samarbeid etter lov om interkommunale

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget 18.6 2012. Plandokumentet er ført i pennen av Innlandet Revisjon IKS v/kristian Lein 1. Om plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Informasjon v/forhandlingsutvalget Ordfører Johnny Greibesland Varaordfører Jan Erik Tønnesland Kommunestyrerepresentant Ida Grødum. Stortingsvedtak

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/6099-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen

Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen Arkivsak. Nr.: 2012/624-11 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Kommunestyret Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen Rådmannens forslag

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den 21.2.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER Arkivsaksnr.:17/1887 SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingen fra Vertskommunenemda om å endre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 09.12.10 1 Fakta om Midtre Namdal samkommune Samkommunen ble formelt opprettet 09.09.09 Styres av et samkommunestyre valgt av og

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00-1030 Møteprotokoll Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Fra sak: PS 1/15 Til sak: PS 4/15 Følgende faste

Detaljer

Årsplan for Vedtatt av kontrollutvalget i møtet den , sak 023/15

Årsplan for Vedtatt av kontrollutvalget i møtet den , sak 023/15 Årsplan for 2016 Vedtatt av kontrollutvalget i møtet den 08.12.2015, sak 023/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Midtre Namdal Samkommunestyre

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Midtre Namdal Samkommunestyre Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Midtre Namdal Samkommunestyre Vedtatt av kontrollutvalget i møtet den 26.01.2016, sak 006/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS Daglig leder Bjørg Hagen 1 Disposisjon Formål Kjennskap til eget revisjonsselskap Kommunelovens system for tilsyn og kontroll 2 Eiet av: Oppland fylkeskommune og 12 kommuner i Oppland Etablert 01.01.05

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2016, Sak 30/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Kommunereformen - viktige utfordringer ved opprettholdelse av Fosnes kommune som egen kommune (selvstendighetsalternativet)

Kommunereformen - viktige utfordringer ved opprettholdelse av Fosnes kommune som egen kommune (selvstendighetsalternativet) Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2016/2362-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Kommunereformen - viktige utfordringer ved opprettholdelse av Fosnes kommune som egen kommune (selvstendighetsalternativet)

Detaljer

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen Arkivsak. Nr.: 2013/1065-60 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen 2017-2019 Rådmannens forslag til

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Namsos kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2011, Sak 029/11 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Østre Agder Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Formålet til Østre Agder Samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan. Styrke

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 30.08.2017, saksnr. 43/17 Behandling: Eldrerådets uttalelse av 29.08.2017 lagt ut. Innstillingen

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 16. mars 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 16. mars 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 16. mars 2011 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal ORIENTERING FOR SØKERE

Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal ORIENTERING FOR SØKERE ORIENTERING FOR SØKERE Midtre Namdal Regionråd har fått overført midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til påfyll av regionalt næringsfond. Tildelingen for 2005 er på kr. 1.500.000. Alle bedrifter og

Detaljer

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE, SIGDAL KOMMUNE OG MODUM KOMMUNE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Allmenne bestemmelser Parter Partene i denne avtalen er: Modum kommune, heretter

Detaljer

Søknad om forsøk med Midtre Namdal Regionstyre

Søknad om forsøk med Midtre Namdal Regionstyre Fosnes kommune Namdalseid kommune Namsos kommune Overhalla kommune Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/8395-15 Roar Pedersen 22.12.2008

Detaljer

Regionrådenes plass i forvaltningsstrukturen - aktuelle samarbeidsstrategier

Regionrådenes plass i forvaltningsstrukturen - aktuelle samarbeidsstrategier Regionrådenes plass i forvaltningsstrukturen - aktuelle samarbeidsstrategier Landskonferansen for regionråd 2. september 2008 Jørund K Nilsen Dagens temaer Sammensatt forvaltningsstruktur Kort om omfanget

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Fastsatt ved stiftelse av foretaket 13.12.2001. Revidert 25.6.2003, 30.6.2004, 21.6.2006, 12.2.2012, 14.2.2013, 19.6.2013 og 13.2.2014 1 Navn Helseforetakets navn

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Utkast til kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Utkast til kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE Utkast til kontrollutvalgets møte den 21.2.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING...

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

SAMARBEIDSORDNINGER MELLOM KOMMUNENE INDERØY, VERRAN OG STEINKJER

SAMARBEIDSORDNINGER MELLOM KOMMUNENE INDERØY, VERRAN OG STEINKJER SAMARBEIDSORDNINGER MELLOM KOMMUNENE INDERØY, VERRAN OG STEINKJER 1. BAKGRUNN. Ordførere og rådmenn i samarbeidskommunene har fra høsten 2002 hatt samtaler for å vurdere om det vil være hensiktsmessig

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer