Anstendig ARBEIDSLIV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anstendig ARBEIDSLIV"

Transkript

1 Politisk regnskap Anstendig ARBEIDSLIV Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte mai 2011

2 Politisk regnskap

3 HANDLINGSPROGRAM Status pr. 15. november 2010 Vedtakene i programmet på landsmøtet 2007: Egen organisasjon Gjennomførte tiltak Forbundet vil: 1. Arbeide for å ha en sterk og slagkraftig organisasjon. Virkemidler for dette kan være nært samarbeid i det praktiske, faglige arbeidet med andre forbund sentralt, også med tanke på evt. sammenslåing. Videre arbeid med andre fagforbund lokalt særlig om kurs, medlemsverving og aktivitetsfremmende tiltak. I perioden er det gjennomført flere organisasjonsutviklingstiltak for å styrke forbundet. Det har vært bredt sammensatte arbeidsgrupper som har tatt full gjennomgang av hele organisasjonen og tiltak for å se på samspillet i de forskjellige organene. For mer detaljer henvises det til de årlige beretningene. Kontakten mellom forbundsledelsen og avdelingene er styrket ved at hver avdeling har fått sin faste kontaktperson i ledelsen. Det er igangsatt samarbeidsprosjekt med Norsk Transportarbeiderforbund og Postkom. 2. Forbundet vil i perioden velge bransjeråd for renhold og vakt. Forbundstyret velger disse etter innstilling fra gruppene. Bransjeråd for renhold, vakt og bergindustrien er opprettet i perioden. Informasjons- og opplysningsvirksomheten Gjennomførte tiltak Legg til rette for en sterk og aktiv profilering av forbundet. Brosjyrer, årsberetninger, nye websider og fra nett til trykk løsning er utviklet i perioden. Hurtiginfo og tariffinfo er produsert ved tariffoppgjør og streiker. Det har også vært gjennomført økt satsing på profilering av forbundet ovenfor politiske miljøer, samt omfattende mediaprofilering av forbundet og dets ledelse i perioden. 4. Bruke inforasjonsarbeidet som ledelsesverktøy på linje med andre styringsmidler og aktivt til å orientere om forbundets arbeid og interesser, til offentlige myndigheter, LO, politiske partier, bedrifter og andre organisasjoner og grupperinger som forbundet ønsker å påvirke. Forbundet har markert sine standpunkter ovenfor de nevnte organer, både gjennom aktiv møtevirksomhet, nettverksbygging og gjennom høringssvar fra forbundet til LO og offentlige myndigheter. Forbundet har også hatt høy markeringsprofil gjennom medier og produksjon av materiell i tilknytning til stortingsvalg og kommunevalg i perioden. 5. At egen og avdelingenes websider videreutvikles. Videre bør avdelingene sørge for løpende oppdatering av sine websider. Nye websider for forbundet og for avdelingene og web2print løsning er etablert i perioden. 2 Politisk regnskap

4 6. Ha et løpende informasjonsarbeid overfor skoleverket, særlig overfor lærlinger og andre ungdomsgrupper. Informasjonsmateriell er utarbeidet (se ungdomsarbeid). Noen avdelinger har hatt lærlingepatruljer. Men gjerne i samarbeid med LOs ungdomsutvalg i fylke. Skolering og utdanning Gjennomførte tiltak Utvikle kunnskapsnivået hos medlemmer og tillitsvalgte, rekruttere nye tillitsvalgte, verve og engasjere nye medlemmer. Grunnopplæringen Introduksjon og Forbundsskolen kjøres i avdelingenes regi, nær våre medlemmer og tilpasset de forskjellige gruppenes behov. Medlemsverving og medlemspleie har vært i fokus i hele perioden. Det er nå tilsatt 5 organisasjonsmedarbeidere i 100 % stillinger, i tillegg har det vært flere tidsbegrensede prosjektstillinger. Avdelingene har søkt om prosjektmidler fra aktivitetsfondet. 8. Styrke tillitsvalgtes kompetanse i data gjennom opplæring. Utført gjennom LOs utdanningsfond og stipendordninger i LO-stat. 9. Sette tillitsvalgte i stand til å takle de stadige omorganiseringene i bedriftene. Det er gjennomført en egen NAF - modul på Fordypning innen bla. omorganisering/omstillingsspørsmål, - med bla. utgangspunkt i erfaringsutveksling på tillitsvalgtrollen i dag. I tillegg har et stort antal tillitsvalgte deltatt på LO/AOF sin toppskolering på Sørmarka. 10. Arbeide for å oppnå mulighet til å utbetale full lønnsdekning for lengere kurs og skoleringsmoduler i NAFs, LOs og AOFs regi. Spørsmålet er reist med med AOF og OU fondets styre. Skatteregler og regelverk for tildeling av voksenopplæringsmidler setter grenser for hva vi kan foreta oss på dette området. Forbundsstyret har bevilget og prioritert ekstra midler (utover OU fondet) for å gjennomføre flere tiltak for så mange som mulig på eksisterende ordning. 11. Integrere og skolere medlemmer og tillitsvalgte med fremmedspråklig bakgrunn. Det er gjennomført flere tiltak i samarbeid med LO i perioden. Det er også gjennomført tiltak i regi av avdelingene. 12. Å utvikle kunnskapsnivået hos tillitsvalgte slik at de er i stand til å takle konsernfaglige internasjonale utfordringer. Et stort antall av våre tillitsvagte har gjennomført LO/AOFs toppskolering på Sørmarka og på internasjonale tiltak (Geneve og Yorkshire). Det er gjennomført en egen NAF - modul på Fordypning innen bla. konsernfaglige spørsmål, med erfaringsutveksling på tillitsvalgtrollen i dag. LO avholder årlige samlinger for konsertillitsvalgte og det deltar alltid tillitsvalgte fra forbundet. Politisk regnskap

5 Rekruttering og medlemspleie Gjennomførte tiltak At avdelingenes ressurspersoner engasjeres sterkere i vervearbeid og besøk på arbeidsplasser og i klubber. Avdelingsstyrene prioriterer arbeidsoppgaver gjennom sine handlingsplaner. 14. At nye medlemmer følges opp innen tre måneder og at klubber/tillitsvalgte holdes informert, samt styrke oppfølgingen av medlemmer som skifter arbeid eller blir arbeidsledige og eventuelt hjelpe dem over i annet LO - forbund. Arbeidet utføres i avdelingene. 15. Bygge opp og støtte tillitsvalgte i bedrifter med tariffavtale. Det er i perioden ansatt flere organisasjonsarbeidere i avdelingene. Flere avdelingsstyrer har også «fadderordninger» for tillitsvalgte. 16. At verveaktiviteten rettes mot firmaer uten tariffavtaler og med uorganiserte arbeidstakere, herunder å opparbeide større forståelse hos den enkelte arbeidsgiver for fordelene med organisering. Prioritering av hvilke bedrifter aktiviteten skal rettes mot skjer i avdelingene. På sentralt hold er det samarbeid med arbeidsgiverforeningene i flere sammenhenger. 17. Fortsette den sentrale verv og vinn kampanjen med premiering av flinke ververe, både blant tillitsvalgte og enkeltmedlemmer. Verv og vinn er videreført. 18. Medlemsverving og medlemspleie skal være en høyt prioritert oppgave. Vervearbeidet er gitt høy prioritet i perioden, se også årsberetningene. 19. Utvikle informasjonsmateriell på flere språk og gjøre eksisterende materiell mer tilgjengelig. Det foreligger informasjonsmateriell på engelsk, polsk, spansk, urdu både i trykt format og på forbundets hjemmesider. Ungdomsarbeid Gjennomførte tiltak Styrke aktiviteten i det sentrale ungdomsutvalget. Påse at alle avdelinger velger ungdomsutvalg og få valgt inn flere unge i styrer og utvalg. Alle avdelinger har pr i dag ungdomstillitsvalgte etter vedtaket fra landsmøte 07 om at de skulle tiltre med fulle rettigheter. Det ble også valgt en ungdomssekretær til å ha ansvaret for å lede det sentrale utvalget. Aktiviteten og kontinuiteten i arbeidet er styrket. Og det er unge medlemmer i alle styrer. Det sentrale ungdomsutvalget har hatt jevnlige møter i landsmøteperioden, det er også delt inn i avsvarsområder for å følge opp/ha dialog med lokale utvalg. 4 Politisk regnskap

6 21. At forbundet og avdelingene skal ha ungdomsrettede aktiviteter i sine aktivitets- og handlingsplaner, samordnet med LOs ungdomsutvalgs planer på riks- og fylkesnivå, og prioritere unge søkere ved kursopptak. Ungdomskurs og lignende er avholt i noen avdelinger. Forbundet sentralt har de siste årene hatt en sentral ungdomskonferanse som går på kursing av unge medlemmer. Representasjonen i LOs ungdomsutvalg i fylkene er også god. ungdom fra de forskjellige avdelinger deltar ofte på LOs ungdomsaktiviteter som LO sommerpatrulje, vinterpatrulje, skolebesøk m.m. 22. Å få opprettet flere lærlingplasser, få nye fag inn under Lov om fagopplæring, og bevisstgjøre bedrifter sterkere om nytten av å ha faglært arbeidskraft. Arbeid med sikkerhetsfaget gjennom faglig råd for service og samferdsel. I samarbeid med andre forbund arbeides det med muligheten for fagbrev innenfor parkering. Byggedrifterfaget (vaktmesterfaget) i samarbeid med Fellesforbundet. 23. Arbeide for at lærlinger får samme retten til studiebevis på lik linje med elever og studenter. 24. At avdelingenes ungdomskontakter brukes til informasjon om forbundet og fagbevegelsen i skolene. De fleste ungdomstillitsvalgte i avdelinger sitter også i LOs lokale ungdomsutvalg og deltar på ulike aktiviteter som er i regi av LO, deriblant skolebesøk. 25. Bidra til økt kunnskap om arbeidslivets lover og regler i fagplanene til videregående skole. Deltar sammen med LO på skolebesøk som arrangeres i fylkene. Enkelte distriktssekretærer og regionale verneombud besøker årlig klassene i bygg og anlegg. Arbeidsmiljø Gjennomførte tiltak Forbundet vil: 26. Styrke HMS-arbeidet. Kravet er jevnlig gjentatt i høringer, uttalelser til statsbudsjett, konferanser og møter med departementer. 27. At tillitsvalgte/verneombud får nødvendig bistand ved etablering og oppfølging av internkontroll, at opplæring av verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg blir mer bransjerettet, med spesiell vekt på de psykososiale miljøfaktorene, og at arbeidsforholdene for tillitsvalgte og verneombud styrkes. Kravet er reist i høringer og mot bransjeorganisasjonene. 28. At arbeidstidsordninger innen forbundets virkeområder praktiseres i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser, herunder at alt arbeid i tunneler og bergrom samt etterarbeid, skal omfattes av AML 10-4,6. Kravet er jevnlig gjentatt i høringer, uttalelser til statsbudsjett, konferanser. Politisk regnskap

7 29. At IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) skal omfatte så mange bedrifter som mulig. Kravet er reist mot bransjeorganisasjonene. 30. Arbeidet for at sykelønnsordningen ikke forringes og at trygdeytelsen fortsatt skal være et offentlig ansvar. Kravet er jevnlig gjentatt i uttalelser til statsbudsjett, konferanser i landsmøteperioden. 31. At forskriften om verne- og bedriftspersonell skal omfatte alle ansatte. Kravet er jevnlig gjentatt i høringer. 32. At det blir ført strengere kontroll på dokumentert sikkerhetsopplæring. I tillegg må det stilles krav om opplæring når arbeidstakere skal utføre arbeid innenfor nye arbeidsområder. Kravet er fulgt opp i høringer. 33. At AKAN-arbeidet i virksomhetene styrkes, bl.a. gjennom samarbeid med AKAN om opplæring og skolering av AKAN-kontakter. Kravet er fulgt opp i høringer. 34. Bruke AML 13 aktivt til å bekjempe all mobbing, trakassering og rasisme i arbeidslivet. Kravet er jevnlig gjentatt i møter som forbundet deltar i. 35. At Arbeidstilsynet styrkes slik at det blir i stand til å oppfylle sine revisjons og kontrollplikten. Kravet er jevnlig gjentatt i høringer, uttalelser til statsbudsjett, konferanser og møter med departementer. Arbeidstilsynet har også blitt styrket hvert år i landsmøteperioden. 36. Å få opprettet RVO-ordning for renhold og i andre aktuelle bransjer innenfor forbundets organisasjonsområde. Har i perioden bare vært aktuelt for renhold. Det har blitt gjennomført et massivt arbeid fra forbundet mot regjeringen. Forskriften for RVO innen renhold/hotell/restaurant er vedtatt og gjeldende fra At påviste belastningskader taes inn på listen over yrkesskader. Kravet er et løpende tema i IA-arbeidet. 6 Politisk regnskap

8 Internasjonal solidaritet Gjennomførte tiltak Forbundet vil: 38. Å støtte initiativ og aksjoner gjennom internasjonale faglige organisasjoner i praktisk solidaritetsarbeid, arbeide for fred og nedrustning og motarbeide rasisme og fremmedfrykt i enhver form. Arbeidet er ivaretatt gjennom aktiv deltakelse i nordiske og internasjonale fora/kongresser gjennom hele perioden. Det er også utarbeidet høringssvar i tilknytning til aktuelle dokumenter fra Regjeringen. Forbundet har også bidratt aktivt med støtte til internasjonale innsamlingsaksjoner med mer. 39. Å støtte kampen mot barnearbeid. Forbundet har deltatt aktivt i mediedebatten bl.a. i tilknytning til barnearbeid i gruver. 40. Bidra til kjennskap og praktisering av ILO-konvensjonene. Forbundet har arbeidet aktivt for implementering i gjeldende lov og regelverk gjennom aktiv bruk av bl.a. ILO-konvensjon 94 om lønn og arbeidsvilkår i tilknytning til praktisering av anbudsprosesser og sosial dumping. Tariffpolitikk Gjennomførte tiltak Forbundet vil: 41. Ha et tariffpolitisk samarbeid med myndighetene, basert på garantier og gjensidige forpliktelser, der alle samfunnsgrupper underlegges like rammer. Er fremmet og tatt opp gjennom tariffoppgjørene, samt gjennom inntektspolitisk i LO og LOs sekretariat og representantskap. 42. At tariffestede ytelser skal gjelde bare for organiserte. Er fremmet og tatt opp gjennom tariffoppgjørene. 43. At det innføres full fradragsrett for fagforeningskontingent. Er tatt opp med politiske myndigheter gjennom uttalelser til statsbudsjettet. Størrelsen på fradragsretten har økt i perioden. ( ) 44. At lavlønnsgarantien beholdes og videreutvikles. Forbundet har gjennom tariffrevisjoner på forbundets overenskomster krevd forbedring av eksisterende lavlønnsgarantier og innføring av garantiordninger for aktuelle overenskomster som ikke har slike bestemmelser. Forbundet har også stått sterkt i mot det press og krav som kommer fra arbeidsgiversiden om å ta bort eller redusere overenskomstenes garantibestemmelser. Forbundet har vært en aktiv pådriver i debatten innad i LO for å øke forståelsen av og nødvendigheten av garantiordninger for lavlønnsyrker. Politisk regnskap

9 45. At opparbeidede rettigheter beholdes ved omorganiseringer og overgang til nye overenskomster. Norsk Arbeidsmandsforbund har bistått i forhandlinger innenfor våre overenskomstområder der dette har vært aktuelt. 46. At faglige rettigheter/tariffavtaler sikres ved arbeid som norske virksomheter har utenlands. Kravet er fulgt opp i møter. 47. Å motarbeide sosial dumping. En rekke uttalelser, bransjeprogram, konferanser og samarbeid med arbeidsgivere og regjeringen, i tillegg har media blitt brukt aktivt. Kontinuerlig arbeid på flere plan i forbundet. 48. At mer av arbeidstiden legges til normalarbeidstid. Er fremmet og tatt opp gjennom tariffoppgjørene. 49. At overenskomstene i lavlønnsyrker blir likt med gjennomsnittet i industrien. Er fremmet og tatt opp gjennom tariffoppgjørene innenfor aktuelle overenskomstområder. 50. At reglene for omsorgspermisjon utvides. Utvidelse av kravene for omsorgspermisjon er fulgt opp i høringer. 51. Å bedre pensjonsrettighetene, og sørge for at disse fortsatt er offentlig ansvar. Deltok aktivt med høringssvar under pensjonsreformen og endringene rundt den nye AFP ordningen. 52. Å motarbeide ufrivillig deltidsarbeid. Forbundet støtter det pågående arbeidet med krav om lovfesting av retten til heltid, bl.a. i samarbeid med LOs likestillingsutvalg. 53. å arbeide for at ny teknologi blir tatt i bruk til beste for våre medlemmer. Forbundet har i perioden utviklet og tatt i bruk ny teknologi slik at uravstemning nå også kan avgis via nettet og SMS. Næringspolitikk Gjennomførte tiltak Prioritere utbygging av veg, baner, farleder, havner, vann- og gasskraft, modernisering av linjenett og opprusting av eksisterende kraftanlegg, samt videreføring av naturgass til flere deler av landet. Aktiv pådriver for økte bevilgninger til samferdselsmål i Nasjonal Transportplan. Deltatt aktivt i høringer på stortinget. Møter med Vegdirektoratet, LO Stat, LO, NSB, Jernbaneverket, departementer, komiteer og ministere. Uttalelser fra forbundsstyret og landsstyret. Videreformidlet uttalelser fra avdelinger. Innspill til LOs handlingsprogram. Forbundet har også uttalt seg om den nye forvaltningsreformen (Riksveger over til fylke) og om tiltakspakke i anleggssektoren under finanskrisen. 8 Politisk regnskap

10 55. At arbeidstakernes stillingsvern styrkes gjennom lovverket, for bl.a. å stå bedre rustet til å forsvare rettigheter ved konjunktursvingninger og bedriftsendringer. Flere uttalelser og høringssvar til LO og departement. 56. Arbeid for fleksibel pensjonsalder med fulle rettigheter fra 60 år, men mulighet for lavere grense for særlig belastende yrker. Gitt uttalelser ved høringer. Aktiv deltagelse ved lønnsoppgjør, pensjonsreformen og ny AFP. 57. Utvikle faglig-politisk kontakt med aktuelle politiske miljøer. Har hatt mange møter med ulike fraksjoner innenfor de rødgrønne partiene. 58. Bekjempe alle former for «svart økonomi» og sikre gjennom lovverket at offentlig og privat virksomhet bruker firmaer med ordnede lønns- og avtalevilkår. Avgitt flere høringer til LO for å få bedre innsyn og rettigheter for tillitsvalgte. Deltatt aktivt i møter, konferanser, i departement og på stortinget. Bidratt aktivt til FAFO prosjekt. Arbeidet for ID-kort, allmenngjøring, godkjenningsordning for bedrift og regionale verneombud innen renhold. Deltar i departementsoppnevnt seriøsitetsutvalg. 59. Arbeidet med å får arbeidstakere med fremmedkulturell bakgrunn sterkere inkludert i arbeidsog organisasjonslivet, skal ha høy prioritet. Lagt føringer og aktivt oppfordret til å hensyn ta dette ved valg. Egne møter og konferanser med dette som tema. 60. At det føres en utbyttepolitikk som gir de statseide selskapene forutsigbare muligheter til god industriell utvikling, ved oppbygging av egenkapital og investeringer. Utbytte må ikke være et verktøy for å få statsbudsjettet i balanse. Gjentatte ganger påpekt dette ved høringer, også ved høring i de årlige statsbudsjettene. Har hatt egne møter med departement for å klargjøre vårt syn. Politisk regnskap

11 10 Politisk regnskap

12 Politisk regnskap

13 12 Politisk regnskap

14 Layout og trykk: LO Media Illustrasjon: Trude Tjensvold

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Handlingsprogram 2011 2015 51 Innledning Handlingsprogrammet 2011 2015 er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap INNHOLD SIDE Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer råd og

Detaljer

Faglig politisk beretning og regnskap

Faglig politisk beretning og regnskap Faglig politisk beretning og regnskap 2012 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 10

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsplan for 2011

INNHOLD. Arbeidsplan for 2011 ARBEIDSPLAN 2011 INNHOLD Arbeidsplan for 2011 Innledning.......................................................... 3 Forhandlinger....................................................... 4 Fagligpolitisk.......................................................

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler 13. september 2012 9 1. Handlingsprogram og medlemsfordeler Handlingsprogram og medlemsfordeler er utredet av følgende arbeidsgruppe: Håvard Sivertsen, Postkom Cathrine Ertsås, Postkom Helge Haukeland,

Detaljer

Faglig politisk beretning

Faglig politisk beretning Faglig politisk beretning 2013 Foto: Terje Hansteen Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 10 Rundskriv 14 Arbeidsmanden

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Politisk regnskap #organisertarbeidsliv Politisk beretning for landsmøteperioden 2011-2015 NOTATER: Dirigent, landsmøte Forbundets årsmeldinger er i henhold til

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2007 og regnskap 2007 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Faglig politisk beretning og regnskap

Faglig politisk beretning og regnskap Faglig politisk beretning og regnskap 2011 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer råd og utvalg 9 Forbunds- og landsstyremøter 11

Detaljer

Dagsorden punkt 3. Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002. Hefte 2

Dagsorden punkt 3. Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002. Hefte 2 Dagsorden punkt 3 Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002 Hefte 2 - 2 - Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING...3 2 FORBUNDETS PRIORITERTE OPPGAVER...4 2.1 PRIORITERTE OPPGAVER 1999...4 2.2 PRIORITERTE

Detaljer

LO-kongressen 2013. velkommen til debatt. Foran LOs 33. ordinære kongress 3. 7. mai 2013

LO-kongressen 2013. velkommen til debatt. Foran LOs 33. ordinære kongress 3. 7. mai 2013 LO-kongressen 2013 velkommen til debatt Foran LOs 33. ordinære kongress 3. 7. mai 2013 Debatthefte med foreløpig dagsorden, praktiske opplysninger, tidsfrister og LO-sekretariatets forslag til nytt handlingsprogram

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Foto: Erlend Angelo 2

Foto: Erlend Angelo 2 Beretning 2011 Foto: Erlend Angelo 2 Forord og sammendrag Fellesforbundet er det største forbundet i LO innenfor privat sektor. Ved utgangen av 2011 hadde forbundet totalt 151 137 medlemmer, og herav 104

Detaljer

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Beretning 2012 Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo 2 Foto:Erlend Angelo Forord og sammendrag På vegne av LO-fellesskapet dro Fellesforbundet i gang de forbundsvise

Detaljer

INDUSTRI ENERGI ARBEIDSPLAN FOR 2012

INDUSTRI ENERGI ARBEIDSPLAN FOR 2012 INDUSTRI ENERGI ARBEIDSPLAN FOR 2012 2 Forbundets arbeidsplan er dels ein handlingsplan for aktiviteten i 2012. Samstundes vert forbundet sine standpunkt i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. Den er

Detaljer

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. ÅRSRAPPORT 2010 INNLEDNING For Postkom var utfordringene i 2010 stort sett de samme som de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivisering, kostnadsoptimalisering og

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling

Detaljer

Dagsreferat 14. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011

Dagsreferat 14. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 5 Dagsreferat 14. mai Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 Landsmøtet lørdag Møtet satt kl. 0.9.00. Dirigent Brede Edvardsen ønsket velkommen, takket for i går, og spurte

Detaljer

Arbeidsplan 2015. Administrative saker og daglige gjøremål avspeiles ikke i arbeidsplanen.

Arbeidsplan 2015. Administrative saker og daglige gjøremål avspeiles ikke i arbeidsplanen. Arbeidsplan 2015 Forbundets arbeidsplan er en politisk handlingsplan for aktiviteten i 2015. Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt av arbeidsplanen. Planen er ikke uttømmende. Den

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august.

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte 241 MILJØMERKET

Detaljer

Rådgivende dokument 2013-2014

Rådgivende dokument 2013-2014 ORGANISERT ARBEIDER 20132014 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2013. Rådgivende dokument 2013 2014 Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer