Anstendig ARBEIDSLIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anstendig ARBEIDSLIV"

Transkript

1 Politisk regnskap Anstendig ARBEIDSLIV Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte mai 2011

2 Politisk regnskap

3 HANDLINGSPROGRAM Status pr. 15. november 2010 Vedtakene i programmet på landsmøtet 2007: Egen organisasjon Gjennomførte tiltak Forbundet vil: 1. Arbeide for å ha en sterk og slagkraftig organisasjon. Virkemidler for dette kan være nært samarbeid i det praktiske, faglige arbeidet med andre forbund sentralt, også med tanke på evt. sammenslåing. Videre arbeid med andre fagforbund lokalt særlig om kurs, medlemsverving og aktivitetsfremmende tiltak. I perioden er det gjennomført flere organisasjonsutviklingstiltak for å styrke forbundet. Det har vært bredt sammensatte arbeidsgrupper som har tatt full gjennomgang av hele organisasjonen og tiltak for å se på samspillet i de forskjellige organene. For mer detaljer henvises det til de årlige beretningene. Kontakten mellom forbundsledelsen og avdelingene er styrket ved at hver avdeling har fått sin faste kontaktperson i ledelsen. Det er igangsatt samarbeidsprosjekt med Norsk Transportarbeiderforbund og Postkom. 2. Forbundet vil i perioden velge bransjeråd for renhold og vakt. Forbundstyret velger disse etter innstilling fra gruppene. Bransjeråd for renhold, vakt og bergindustrien er opprettet i perioden. Informasjons- og opplysningsvirksomheten Gjennomførte tiltak Legg til rette for en sterk og aktiv profilering av forbundet. Brosjyrer, årsberetninger, nye websider og fra nett til trykk løsning er utviklet i perioden. Hurtiginfo og tariffinfo er produsert ved tariffoppgjør og streiker. Det har også vært gjennomført økt satsing på profilering av forbundet ovenfor politiske miljøer, samt omfattende mediaprofilering av forbundet og dets ledelse i perioden. 4. Bruke inforasjonsarbeidet som ledelsesverktøy på linje med andre styringsmidler og aktivt til å orientere om forbundets arbeid og interesser, til offentlige myndigheter, LO, politiske partier, bedrifter og andre organisasjoner og grupperinger som forbundet ønsker å påvirke. Forbundet har markert sine standpunkter ovenfor de nevnte organer, både gjennom aktiv møtevirksomhet, nettverksbygging og gjennom høringssvar fra forbundet til LO og offentlige myndigheter. Forbundet har også hatt høy markeringsprofil gjennom medier og produksjon av materiell i tilknytning til stortingsvalg og kommunevalg i perioden. 5. At egen og avdelingenes websider videreutvikles. Videre bør avdelingene sørge for løpende oppdatering av sine websider. Nye websider for forbundet og for avdelingene og web2print løsning er etablert i perioden. 2 Politisk regnskap

4 6. Ha et løpende informasjonsarbeid overfor skoleverket, særlig overfor lærlinger og andre ungdomsgrupper. Informasjonsmateriell er utarbeidet (se ungdomsarbeid). Noen avdelinger har hatt lærlingepatruljer. Men gjerne i samarbeid med LOs ungdomsutvalg i fylke. Skolering og utdanning Gjennomførte tiltak Utvikle kunnskapsnivået hos medlemmer og tillitsvalgte, rekruttere nye tillitsvalgte, verve og engasjere nye medlemmer. Grunnopplæringen Introduksjon og Forbundsskolen kjøres i avdelingenes regi, nær våre medlemmer og tilpasset de forskjellige gruppenes behov. Medlemsverving og medlemspleie har vært i fokus i hele perioden. Det er nå tilsatt 5 organisasjonsmedarbeidere i 100 % stillinger, i tillegg har det vært flere tidsbegrensede prosjektstillinger. Avdelingene har søkt om prosjektmidler fra aktivitetsfondet. 8. Styrke tillitsvalgtes kompetanse i data gjennom opplæring. Utført gjennom LOs utdanningsfond og stipendordninger i LO-stat. 9. Sette tillitsvalgte i stand til å takle de stadige omorganiseringene i bedriftene. Det er gjennomført en egen NAF - modul på Fordypning innen bla. omorganisering/omstillingsspørsmål, - med bla. utgangspunkt i erfaringsutveksling på tillitsvalgtrollen i dag. I tillegg har et stort antal tillitsvalgte deltatt på LO/AOF sin toppskolering på Sørmarka. 10. Arbeide for å oppnå mulighet til å utbetale full lønnsdekning for lengere kurs og skoleringsmoduler i NAFs, LOs og AOFs regi. Spørsmålet er reist med med AOF og OU fondets styre. Skatteregler og regelverk for tildeling av voksenopplæringsmidler setter grenser for hva vi kan foreta oss på dette området. Forbundsstyret har bevilget og prioritert ekstra midler (utover OU fondet) for å gjennomføre flere tiltak for så mange som mulig på eksisterende ordning. 11. Integrere og skolere medlemmer og tillitsvalgte med fremmedspråklig bakgrunn. Det er gjennomført flere tiltak i samarbeid med LO i perioden. Det er også gjennomført tiltak i regi av avdelingene. 12. Å utvikle kunnskapsnivået hos tillitsvalgte slik at de er i stand til å takle konsernfaglige internasjonale utfordringer. Et stort antall av våre tillitsvagte har gjennomført LO/AOFs toppskolering på Sørmarka og på internasjonale tiltak (Geneve og Yorkshire). Det er gjennomført en egen NAF - modul på Fordypning innen bla. konsernfaglige spørsmål, med erfaringsutveksling på tillitsvalgtrollen i dag. LO avholder årlige samlinger for konsertillitsvalgte og det deltar alltid tillitsvalgte fra forbundet. Politisk regnskap

5 Rekruttering og medlemspleie Gjennomførte tiltak At avdelingenes ressurspersoner engasjeres sterkere i vervearbeid og besøk på arbeidsplasser og i klubber. Avdelingsstyrene prioriterer arbeidsoppgaver gjennom sine handlingsplaner. 14. At nye medlemmer følges opp innen tre måneder og at klubber/tillitsvalgte holdes informert, samt styrke oppfølgingen av medlemmer som skifter arbeid eller blir arbeidsledige og eventuelt hjelpe dem over i annet LO - forbund. Arbeidet utføres i avdelingene. 15. Bygge opp og støtte tillitsvalgte i bedrifter med tariffavtale. Det er i perioden ansatt flere organisasjonsarbeidere i avdelingene. Flere avdelingsstyrer har også «fadderordninger» for tillitsvalgte. 16. At verveaktiviteten rettes mot firmaer uten tariffavtaler og med uorganiserte arbeidstakere, herunder å opparbeide større forståelse hos den enkelte arbeidsgiver for fordelene med organisering. Prioritering av hvilke bedrifter aktiviteten skal rettes mot skjer i avdelingene. På sentralt hold er det samarbeid med arbeidsgiverforeningene i flere sammenhenger. 17. Fortsette den sentrale verv og vinn kampanjen med premiering av flinke ververe, både blant tillitsvalgte og enkeltmedlemmer. Verv og vinn er videreført. 18. Medlemsverving og medlemspleie skal være en høyt prioritert oppgave. Vervearbeidet er gitt høy prioritet i perioden, se også årsberetningene. 19. Utvikle informasjonsmateriell på flere språk og gjøre eksisterende materiell mer tilgjengelig. Det foreligger informasjonsmateriell på engelsk, polsk, spansk, urdu både i trykt format og på forbundets hjemmesider. Ungdomsarbeid Gjennomførte tiltak Styrke aktiviteten i det sentrale ungdomsutvalget. Påse at alle avdelinger velger ungdomsutvalg og få valgt inn flere unge i styrer og utvalg. Alle avdelinger har pr i dag ungdomstillitsvalgte etter vedtaket fra landsmøte 07 om at de skulle tiltre med fulle rettigheter. Det ble også valgt en ungdomssekretær til å ha ansvaret for å lede det sentrale utvalget. Aktiviteten og kontinuiteten i arbeidet er styrket. Og det er unge medlemmer i alle styrer. Det sentrale ungdomsutvalget har hatt jevnlige møter i landsmøteperioden, det er også delt inn i avsvarsområder for å følge opp/ha dialog med lokale utvalg. 4 Politisk regnskap

6 21. At forbundet og avdelingene skal ha ungdomsrettede aktiviteter i sine aktivitets- og handlingsplaner, samordnet med LOs ungdomsutvalgs planer på riks- og fylkesnivå, og prioritere unge søkere ved kursopptak. Ungdomskurs og lignende er avholt i noen avdelinger. Forbundet sentralt har de siste årene hatt en sentral ungdomskonferanse som går på kursing av unge medlemmer. Representasjonen i LOs ungdomsutvalg i fylkene er også god. ungdom fra de forskjellige avdelinger deltar ofte på LOs ungdomsaktiviteter som LO sommerpatrulje, vinterpatrulje, skolebesøk m.m. 22. Å få opprettet flere lærlingplasser, få nye fag inn under Lov om fagopplæring, og bevisstgjøre bedrifter sterkere om nytten av å ha faglært arbeidskraft. Arbeid med sikkerhetsfaget gjennom faglig råd for service og samferdsel. I samarbeid med andre forbund arbeides det med muligheten for fagbrev innenfor parkering. Byggedrifterfaget (vaktmesterfaget) i samarbeid med Fellesforbundet. 23. Arbeide for at lærlinger får samme retten til studiebevis på lik linje med elever og studenter. 24. At avdelingenes ungdomskontakter brukes til informasjon om forbundet og fagbevegelsen i skolene. De fleste ungdomstillitsvalgte i avdelinger sitter også i LOs lokale ungdomsutvalg og deltar på ulike aktiviteter som er i regi av LO, deriblant skolebesøk. 25. Bidra til økt kunnskap om arbeidslivets lover og regler i fagplanene til videregående skole. Deltar sammen med LO på skolebesøk som arrangeres i fylkene. Enkelte distriktssekretærer og regionale verneombud besøker årlig klassene i bygg og anlegg. Arbeidsmiljø Gjennomførte tiltak Forbundet vil: 26. Styrke HMS-arbeidet. Kravet er jevnlig gjentatt i høringer, uttalelser til statsbudsjett, konferanser og møter med departementer. 27. At tillitsvalgte/verneombud får nødvendig bistand ved etablering og oppfølging av internkontroll, at opplæring av verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg blir mer bransjerettet, med spesiell vekt på de psykososiale miljøfaktorene, og at arbeidsforholdene for tillitsvalgte og verneombud styrkes. Kravet er reist i høringer og mot bransjeorganisasjonene. 28. At arbeidstidsordninger innen forbundets virkeområder praktiseres i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser, herunder at alt arbeid i tunneler og bergrom samt etterarbeid, skal omfattes av AML 10-4,6. Kravet er jevnlig gjentatt i høringer, uttalelser til statsbudsjett, konferanser. Politisk regnskap

7 29. At IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) skal omfatte så mange bedrifter som mulig. Kravet er reist mot bransjeorganisasjonene. 30. Arbeidet for at sykelønnsordningen ikke forringes og at trygdeytelsen fortsatt skal være et offentlig ansvar. Kravet er jevnlig gjentatt i uttalelser til statsbudsjett, konferanser i landsmøteperioden. 31. At forskriften om verne- og bedriftspersonell skal omfatte alle ansatte. Kravet er jevnlig gjentatt i høringer. 32. At det blir ført strengere kontroll på dokumentert sikkerhetsopplæring. I tillegg må det stilles krav om opplæring når arbeidstakere skal utføre arbeid innenfor nye arbeidsområder. Kravet er fulgt opp i høringer. 33. At AKAN-arbeidet i virksomhetene styrkes, bl.a. gjennom samarbeid med AKAN om opplæring og skolering av AKAN-kontakter. Kravet er fulgt opp i høringer. 34. Bruke AML 13 aktivt til å bekjempe all mobbing, trakassering og rasisme i arbeidslivet. Kravet er jevnlig gjentatt i møter som forbundet deltar i. 35. At Arbeidstilsynet styrkes slik at det blir i stand til å oppfylle sine revisjons og kontrollplikten. Kravet er jevnlig gjentatt i høringer, uttalelser til statsbudsjett, konferanser og møter med departementer. Arbeidstilsynet har også blitt styrket hvert år i landsmøteperioden. 36. Å få opprettet RVO-ordning for renhold og i andre aktuelle bransjer innenfor forbundets organisasjonsområde. Har i perioden bare vært aktuelt for renhold. Det har blitt gjennomført et massivt arbeid fra forbundet mot regjeringen. Forskriften for RVO innen renhold/hotell/restaurant er vedtatt og gjeldende fra At påviste belastningskader taes inn på listen over yrkesskader. Kravet er et løpende tema i IA-arbeidet. 6 Politisk regnskap

8 Internasjonal solidaritet Gjennomførte tiltak Forbundet vil: 38. Å støtte initiativ og aksjoner gjennom internasjonale faglige organisasjoner i praktisk solidaritetsarbeid, arbeide for fred og nedrustning og motarbeide rasisme og fremmedfrykt i enhver form. Arbeidet er ivaretatt gjennom aktiv deltakelse i nordiske og internasjonale fora/kongresser gjennom hele perioden. Det er også utarbeidet høringssvar i tilknytning til aktuelle dokumenter fra Regjeringen. Forbundet har også bidratt aktivt med støtte til internasjonale innsamlingsaksjoner med mer. 39. Å støtte kampen mot barnearbeid. Forbundet har deltatt aktivt i mediedebatten bl.a. i tilknytning til barnearbeid i gruver. 40. Bidra til kjennskap og praktisering av ILO-konvensjonene. Forbundet har arbeidet aktivt for implementering i gjeldende lov og regelverk gjennom aktiv bruk av bl.a. ILO-konvensjon 94 om lønn og arbeidsvilkår i tilknytning til praktisering av anbudsprosesser og sosial dumping. Tariffpolitikk Gjennomførte tiltak Forbundet vil: 41. Ha et tariffpolitisk samarbeid med myndighetene, basert på garantier og gjensidige forpliktelser, der alle samfunnsgrupper underlegges like rammer. Er fremmet og tatt opp gjennom tariffoppgjørene, samt gjennom inntektspolitisk i LO og LOs sekretariat og representantskap. 42. At tariffestede ytelser skal gjelde bare for organiserte. Er fremmet og tatt opp gjennom tariffoppgjørene. 43. At det innføres full fradragsrett for fagforeningskontingent. Er tatt opp med politiske myndigheter gjennom uttalelser til statsbudsjettet. Størrelsen på fradragsretten har økt i perioden. ( ) 44. At lavlønnsgarantien beholdes og videreutvikles. Forbundet har gjennom tariffrevisjoner på forbundets overenskomster krevd forbedring av eksisterende lavlønnsgarantier og innføring av garantiordninger for aktuelle overenskomster som ikke har slike bestemmelser. Forbundet har også stått sterkt i mot det press og krav som kommer fra arbeidsgiversiden om å ta bort eller redusere overenskomstenes garantibestemmelser. Forbundet har vært en aktiv pådriver i debatten innad i LO for å øke forståelsen av og nødvendigheten av garantiordninger for lavlønnsyrker. Politisk regnskap

9 45. At opparbeidede rettigheter beholdes ved omorganiseringer og overgang til nye overenskomster. Norsk Arbeidsmandsforbund har bistått i forhandlinger innenfor våre overenskomstområder der dette har vært aktuelt. 46. At faglige rettigheter/tariffavtaler sikres ved arbeid som norske virksomheter har utenlands. Kravet er fulgt opp i møter. 47. Å motarbeide sosial dumping. En rekke uttalelser, bransjeprogram, konferanser og samarbeid med arbeidsgivere og regjeringen, i tillegg har media blitt brukt aktivt. Kontinuerlig arbeid på flere plan i forbundet. 48. At mer av arbeidstiden legges til normalarbeidstid. Er fremmet og tatt opp gjennom tariffoppgjørene. 49. At overenskomstene i lavlønnsyrker blir likt med gjennomsnittet i industrien. Er fremmet og tatt opp gjennom tariffoppgjørene innenfor aktuelle overenskomstområder. 50. At reglene for omsorgspermisjon utvides. Utvidelse av kravene for omsorgspermisjon er fulgt opp i høringer. 51. Å bedre pensjonsrettighetene, og sørge for at disse fortsatt er offentlig ansvar. Deltok aktivt med høringssvar under pensjonsreformen og endringene rundt den nye AFP ordningen. 52. Å motarbeide ufrivillig deltidsarbeid. Forbundet støtter det pågående arbeidet med krav om lovfesting av retten til heltid, bl.a. i samarbeid med LOs likestillingsutvalg. 53. å arbeide for at ny teknologi blir tatt i bruk til beste for våre medlemmer. Forbundet har i perioden utviklet og tatt i bruk ny teknologi slik at uravstemning nå også kan avgis via nettet og SMS. Næringspolitikk Gjennomførte tiltak Prioritere utbygging av veg, baner, farleder, havner, vann- og gasskraft, modernisering av linjenett og opprusting av eksisterende kraftanlegg, samt videreføring av naturgass til flere deler av landet. Aktiv pådriver for økte bevilgninger til samferdselsmål i Nasjonal Transportplan. Deltatt aktivt i høringer på stortinget. Møter med Vegdirektoratet, LO Stat, LO, NSB, Jernbaneverket, departementer, komiteer og ministere. Uttalelser fra forbundsstyret og landsstyret. Videreformidlet uttalelser fra avdelinger. Innspill til LOs handlingsprogram. Forbundet har også uttalt seg om den nye forvaltningsreformen (Riksveger over til fylke) og om tiltakspakke i anleggssektoren under finanskrisen. 8 Politisk regnskap

10 55. At arbeidstakernes stillingsvern styrkes gjennom lovverket, for bl.a. å stå bedre rustet til å forsvare rettigheter ved konjunktursvingninger og bedriftsendringer. Flere uttalelser og høringssvar til LO og departement. 56. Arbeid for fleksibel pensjonsalder med fulle rettigheter fra 60 år, men mulighet for lavere grense for særlig belastende yrker. Gitt uttalelser ved høringer. Aktiv deltagelse ved lønnsoppgjør, pensjonsreformen og ny AFP. 57. Utvikle faglig-politisk kontakt med aktuelle politiske miljøer. Har hatt mange møter med ulike fraksjoner innenfor de rødgrønne partiene. 58. Bekjempe alle former for «svart økonomi» og sikre gjennom lovverket at offentlig og privat virksomhet bruker firmaer med ordnede lønns- og avtalevilkår. Avgitt flere høringer til LO for å få bedre innsyn og rettigheter for tillitsvalgte. Deltatt aktivt i møter, konferanser, i departement og på stortinget. Bidratt aktivt til FAFO prosjekt. Arbeidet for ID-kort, allmenngjøring, godkjenningsordning for bedrift og regionale verneombud innen renhold. Deltar i departementsoppnevnt seriøsitetsutvalg. 59. Arbeidet med å får arbeidstakere med fremmedkulturell bakgrunn sterkere inkludert i arbeidsog organisasjonslivet, skal ha høy prioritet. Lagt føringer og aktivt oppfordret til å hensyn ta dette ved valg. Egne møter og konferanser med dette som tema. 60. At det føres en utbyttepolitikk som gir de statseide selskapene forutsigbare muligheter til god industriell utvikling, ved oppbygging av egenkapital og investeringer. Utbytte må ikke være et verktøy for å få statsbudsjettet i balanse. Gjentatte ganger påpekt dette ved høringer, også ved høring i de årlige statsbudsjettene. Har hatt egne møter med departement for å klargjøre vårt syn. Politisk regnskap

11 10 Politisk regnskap

12 Politisk regnskap

13 12 Politisk regnskap

14 Layout og trykk: LO Media Illustrasjon: Trude Tjensvold

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Handlingsprogram 2011 2015 51 Innledning Handlingsprogrammet 2011 2015 er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Opplysningsvirksomheten

Opplysningsvirksomheten Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.A Opplysningsvirksomheten NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Forslagene med landsstyrets innstillinger. Handlingsprogram og diverse forslag. Anstendig ARBEIDSLIV

Forslagene med landsstyrets innstillinger. Handlingsprogram og diverse forslag. Anstendig ARBEIDSLIV Forslagene med landsstyrets innstillinger Handlingsprogram og diverse forslag Anstendig ARBEIDSLIV Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordin ære landsmøte 10.-14. mai 2011 Handlingsprogrammet Innledning 1 2

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig tilbud til ledere, ingeniører

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer?

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer? Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer? Status og planer for treparts bransjeprogram Gro Synnøve Færevåg Programleder, treparts bransjeprogram Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge - situasjonsbeskrivelse

Detaljer

FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND HANDLINGS - PROGRAM

FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND HANDLINGS - PROGRAM FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND HANDLINGS - PROGRAM 2015-2019 Innledning... 1 Formålsparagrafen... 1 Egen organisasjon... 2 Bolig og boligpolitikk... 3 Samfunn og arbeidsliv... 4 Kommunikasjon

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 Handlingsplan 2017 Erik Fjeldstad Næss 14.11.2016 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER FOR 2017: ARBEIDSLIV, TARIFF OG PENSJON OFFENTLIGE TJENESTER

Detaljer

Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem?

Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? - 1 - Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat...3 2. Utfordringer...4 3. Ny organisasjonsstruktur...5 4. Medlemmer...6 4.1 Medlemstilknytning...6

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg prioriteringer for Arbeidsliv, tariff pensjon Konkurranseutsetting, privatisering sosial dumping Kommunereformen

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering av tiltak mot sosial dumping Evaluering av tiltak mot sosial dumping -noen hovepunkter Line Eldring, Fafo Fafo Østforum 6.6.2013 Hovedspørsmål i evalueringen (2010-2011) Hvordan har tiltakene i handlingsplanene mot sosial dumping

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING GRUPPE: DISKUSJONSSAK: ORGANISASJONSUTVIKLING Diskusjonsnotat for organisasjonsutvikling Innledning: Parat er i dag en etablert samleorganisasjon med medlemmer i alle sektorer av norsk arbeidsliv. Antall

Detaljer

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra:

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra: L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no Flere handlingsplaner kan b till fra: Handlingsplan 2003-2006 NTLs ungdomsutvalg Notater Mandat for NTLs ungdomsutvalg Utvalget skal arbeide for økt

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Meløy avd 379 Vedtatt på årsmøtet den 02.02.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013 Innhold FORORD... 2 Dagens situasjon... 3 Generelle løpende oppgaver... 3 1. Medlemmene... 4 1.1 Avtaleforhold i arbeidslivet... 4 1.2 Lønns- og

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

Utfordringer i framtida

Utfordringer i framtida Utfordringer i framtida HVORDAN ER HK BEREDT TIL Å MØTE DEM? Handel og Kontor i Norge Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat 2. Utfordringer 3. Ny organisasjonsstruktur 4. Medlemmer 4.1 Medlemstilknytning

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 5 Handlingsplan 2012-2014 Sentralforvaltningen Innledning NTL Sentralforvaltningen arbeider etter NTLs Prinsipp- og handlingsprogram

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg...

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg... MER KOMPETANSE i samarbeid Det lønner seg... KOMPETANSE en trygghet med utløpsdato? Din kompetanse er viktig. Både for deg og bedriften. Det gir utvilsomt styrke for deg enten det skal omorganiseres, eller

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Handlingsplan Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum

Handlingsplan Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum Handlingsplan Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum omtanke solidaritet samhold 2 Pensjon Styret skal jobbe for å opprettholde dagens særaldersgrense og pensjonsrettigheter. Yrkesskadefondet Fondet

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Handlingsplan. for Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum

Handlingsplan. for Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum Handlingsplan for Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum Handlingsplan Norsk Brannmannsforum/Arbeidsgruppe Brann Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum ble opprettet i 1993 med tanke på å

Detaljer

Arbeidstilsynet Rett start for unge arbeidstakere

Arbeidstilsynet Rett start for unge arbeidstakere Arbeidstilsynet Rett start for unge arbeidstakere Hovedfunn 2009-2012 Innhold Hvorfor satsing på unge arbeidstakere?...s. 3 Erfaringer fra tilsyn og veiledning...s. 5 Funn fra prosjektet...s. 8 Veien videre...s.

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

«KS-timen» HMS- samarbeidsforum. Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand

«KS-timen» HMS- samarbeidsforum. Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand «KS-timen» HMS- samarbeidsforum Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand Oppfølging Arbeidsmiljømeldingen FoU om anskaffelser og sosial dumping Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aktuelle saker Meld. St.

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Farmasiforbundet Strategiplan

Farmasiforbundet Strategiplan Farmasiforbundet Strategiplan 2016 2018 1 Innhold: Innhold:...2 DEL I...3 Visjon, faglig- og politisk profil og strategiske mål...3 1. Rekruttering og kompetanseutvikling...3 2. Evne til påvirkning/premissleverandør...4

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

KAPITTEL 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

KAPITTEL 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 54: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må styrke regionene og medlemspleie Dette fordi at vi ser at Fylkeskoordinatorene ikke har fått den rollen som vi håpet når NNN opprettet disse stillingene.

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017

OPPLÆRINGSPLAN FOR FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 OPPLÆRINGSPLAN FOR FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 Plan for organisatorisk opplæring 2017 I følge Fagforbundets nasjonale strategiplan for 2017 skal det være følgende tema i opplæringen av tillitsvalgte i

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 06/2001-2-AKL 21.03.2007 HØRING - TILTAK MOT SOSIAL DUMPING Det vises

Detaljer

Intern organisasjon. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte november Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog!

Intern organisasjon. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte november Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2016-2018 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål - Evne til påvirkning-premissleverandør Politisk arbeid Etablere og opprettholde samarbeid med Utdanningsinstitusjoner

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innhold Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1-årig hovedsatsing 3 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Verving og oppretting av

Detaljer

Hovedlinjer i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Hovedlinjer i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk Hovedlinjer i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 2017 2021 Yrkesseksjon samferdsel og teknisk Innledning Fagforbundet Yrkesseksjon samferdsel og teknisk har som hovedoppgave å arbeide for gode faglige

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Handlingsplan 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013 Oslo kommunale bygg- og boligetaters forening avdeling 149 av Fagforbundet Handlingsplan 2012-2013 Handlingsplanen er utarbeidet på hovedstyrets årsplanseminar den 12. april 2012. 1. Innledning Til grunn

Detaljer

KURSKATALOG 2018 ADK MIDT-Norge

KURSKATALOG 2018 ADK MIDT-Norge KURSKATALOG ADK MIDT-Norge 1 Praktisk informasjon for deg som søker på kurs: Kurspris Alle kurs i regi av Fellesforbundet er gratis for medlemmene. Tapt arbeidsfortjeneste For dem som ikke får dekket lønn

Detaljer