Extraordinaer Generalphrosamling Dato: 5. Februar Kl Rom: S4. Møtestart: kl Valg av ordstyrer a. Kaja Kvello

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Extraordinaer Generalphrosamling Dato: 5. Februar Kl. 18.00 Rom: S4. Møtestart: kl. 18.15. 1. Valg av ordstyrer a. Kaja Kvello"

Transkript

1 Extraordinaer Generalphrosamling Dato: 5. Februar Kl Rom: S4 Møtestart: kl Valg av ordstyrer a. Kaja Kvello 2. Valg av referent a. Bettan 3. Godkjenning av dagsorden 4. Regnskap Phaestcommiteen 5. Regnskap Sosialcommiteen 6. Regnskap Kielderen a. Hvorfor ha Røros i kjelder regnskap? - Bruker kielderkortet på å betale b. Div. Omega inntekt skriv heller fond c. Diverse ut hva? d. De tingene som dere har fått penger til på div, skriv fotnote på hva dere har brukt div ut på e. Godkjent 7. Regnskap Omega Bulletin 8. Regnskap Loccomotivcommiteen 9. Regnskap Sport og spill a. 1. Aug Juli 2013 Godkjent b. 1. Aug Des 2013 Annen inntekt: Kontingent, boxersalg, div. i Legg til flere punkter for å utdype Annen inntekt ii Annen utgifter: Tilbakebetale boxer-leverandør iv. Godkjent 10. Regnskap Contactorcommiteen a. Momsregistrert, det er fra juli, det kommer til å komme et tilbakebetalingskrav på ca Kan etterfakturere bedriftene, men bedriftene kan velge å ikke betale

2 b. Godkjent 11. Regnskap Vevcommiteen 12. Driftsresultat Sct. Omega Broderskab 13. Balanse Sct. Omega Broderskab 14. Driftsresultat Arrangementregnskap a. Forslag å flytte inntekter på driftskostnader opp til driftsinntekter b. Godkjent 15. Regnskap fondsutdeling 16. Forandring av Vedtekter a. Forslag fra Hovedstyret å stemme om alle forandringene under et. Godkjent med 29 for og to blankt i Forandringer av Vedtektene ble godkjent med 30 for, en blankt b. 2. Koordineringsmøter c. 4. Informasjonsplikt d. 6. Avsettelse 17. Forandring av Statutter a. Forslag fra Hovedstyret å stemme om alle forandringene under et. Godkjent med 29 for og to blankt i Forandringer av Statutter ble godkjent med 29 for, to blankt b. Paragraph 7 Må renskrives til neste Genphors c. Paragraph 12 d. Paragraph 13 e. Paragraph Forandring av Vedtekter og statutter med 29 for og 2 blankt Møteslutt: kl Oversikt over forandringene av Vedtekter og Statutter.

3 Forandring av Vedtekter 2. Koordineringsmøter Hovedstyret innkaller minst en gang i semesteret til koordineringsmøte. Koordineringsmøtet skal ta opp aktuelle saker i Broderskabet samt sørge for at de ulike Commiteene er informert om hva som skjer. Hver Commitee skal møte med minst en representant på koordineringsmøtet. Hovedstyret og de enkelte Committeer har hver én stemme ved stemmeavgivning. Tradisjonelt avgir Hovedstyret sin stemme ved Stormeister, og de enkelte Commiteer ved sine ledere. Stemmene skal reflektere flertallet i de respektive Commiteene. De fristilte comiteene har uttalerett, men ikke stemmerett på koordineringsmøte. Innkalling til koordineringsmøte skal sendes ut minst to uker før møtet. Fullstendig saksliste skal sendes ut minst én uke før møtet. Koordineringsmøtet er rådgivende for Hovedstyret og dets beslutninger ikke bindende. Unntatt fra dette er ved vedtektsendringer og ved situasjoner som faller inn under vedtektenes punkt om Avsettelse eller statuttenes paragrafer der vedtak på koordineringsmøter er beskrevet. To-tredjedels flertall på koordineringsmøtet kan erklære Hovedstyret, en Committee eller en representant for inhabil. Hovedstyret innkaller minst en gang i semesteret til koordineringsmøte. Ved behov kan hovedstyret eller komiteledere kalle inn til koordineringsmøte. 4. Informasjonsplikt

4 Leder av den enkelte Commitee skal ved endring av Commiteens sammensetning umiddelbart informere Hovedstyret om de endringer som er gjort, samt hvem som innehar de ulike verv. Endringen skal også offentliggjøres for de andre Commiteene på det første koordineringsmøtet etter at endringen er trådt i kraft. Listene på Omegaveven over hvem som er medlemmer av en Commitee skal alltid være oppdatert, dette er Commiteelederen sitt ansvar. Økonomiansvarlig i hver Commitee er ansvarlig for regnskap og budsjett, for sin periode, helt til dette er godkjent ved Generalphorsamlingen. Hvis dette ikke blir godkjent i Generalphorsamlingen må sistnevnte stille det på nytt til neste koordineringsmøte. For Det Gamle Raad gjelder denne informasjonsplikten ved endringer av de offisielle stillinger, og ved opptak av nye medlemmer. Hver Commiteeleder skal gjøre sine nye Commiteemedlemmer kjent med Broderskabets statutter samt generelle vedtekter og vedtektene for de enkelte Commiteene. Hver Commiteeleder plikter også å referere til sine Commiteemedlemmer diskusjoner og vedtak fra koordineringsmøtene. Cantzler plikter å sende ut et offisielt referat til hver Commitee. Hovedstyret er ansvarlig for å holde offisiell informasjon på Omegaveven oppdatert, samt at det til enhver tid ligger gjeldende statutter og vedtekter ut på Omegaveven. Endringen skal også offentliggjøres for de andre Commiteene på det første koordineringsmøtet etter at endringen er trådt i kraft. Hvis dette ikke blir godkjent i Generalphorsamlingen må sistnevnte stille det på nytt til neste koordineringsmøte. Endringen skal også offentliggjøres for de andre Commiteene på førstkommende koordineringsmøte eller Generalphorsamling etter at endringen er trådt i kraft. Hvis budsjettet ikke blir godkjent i Ordinaer Generalphorsamling må økonomiansvarlig stille det på nytt på et koordineringsmøte før starten av neste regnskapsår. Hvis regnskapet ikke blir godkjent i Sequndaer Generalphorsamling må økonomiansvarlig stille det på nytt på et koordineringsmøte før innsendingfrist av regnskap til momsregisteret. Hovedstyret har ansvaret for å kalle inn til slike koordineringsmøter. 6. Avsettelse

5 Den enkelte Commitee er ansvarlig for orden i egne rekker. Et ikke egnet Commiteemedlem kan eksluderes ved to-tredjedels flertall i Commiteen. Dersom en Commitee er ute av stand til dette, kan Hovedstyret frata styremedlemmer deres verv og ekskludere dem fra Commiteen. Den ekskluderte kan kreve sin sak forelagt på neste koordineringsmøte, som fatter et endelig vedtak i saken. To-tredjedels flertall på et koordineringsmøte kan ekskludere et av Commiteens medlemmer som av koordineringsmøtet finnes uegnet for verv i Commiteen. Den ekskluderte kan kreve sin sak forelagt på neste koordineringsmøte, som fatter et endelig vedtak i saken. Den ekskluderte kan kreve sin sak forelagt på et koordineringsmøte, som De Sechs Store da er pliktige til å kalle inn til. Koordingeringsmøtet fatter et endelig vedtak i saken. Forandring av Statutter Paragraph 7 Bagefter huer Phaestum Immatricularis afholdes Broderskabets ordinaere Generalphorsamling hvor Valg, Budsjett phor det kommende Aar, Semester- iitem Regnskabsberetninger samt Droeftelser af interne Sager phinder Steed som udii De Gamle Skrifter ere bescrefuet. Innkallelse til en Generalphorsamling bekientgioeres senest tre Uker phoer denne phinder Steed. Sammen meed Innkallelsen bekientgioeres frist phor innkomne Phorslag. Endelig Saksliste, iitem alle Saksdokumenter, herunder ochsaa Aarsmeldinger, Aarsregnskaber iitem Budsjett phor det kommende Aar, til en Generalphorsamling bekientgioeres senest een Uke phoer denne phinder Steed. De Sechs Store kan innkalle til extraordinaer Generalphorsamling veed Behov. Veed en slik Generalphorsamling vil Valg, Budsjett phor det kommende Aar, Semester- iitem Regnskabsberetninger ikke phinde Steed, meed mindre disse ere nevnt i Sakslisten. Innkallelsen foregaar paa samme Maade som veed ordinaer Generalphorsamling.

6 Innkallelse, Saksliste iitem Saksdokumenter til een Generalphorsamling bekientgioeres veed Oppslag paa Omegaveven iitem Utsendelse til huer Commitee. Bagefter huer Phaestum Immatricularis afholdes Broderskabets ordinaere Generalphorsamling hvor Valg, Budsjett phor det kommende Aar, Semesteriitem Regnskabsberetninger samt Droeftelser af interne Sager phinder Steed som udii De Gamle Skrifter ere bescrefuet. Bagefter huer Phaestum Immatricularis afholdes Broderskabets Ordinaere Generalphorsamling hvor Valg af de nye medlemmer udii Hovedstyret iitem godkienning af Budsjett phor det kommende Aar phinder steed. Bagefter hvert afsluttet regnskapbsaar afholdes Sequndaer Generalphorsamling hvor Regnskabsberetninger phinder steed. Paa baade Ordinaer iitem Sequndear Generalphorsamling kan Droeftelser af interne Sager phinde Steed som udii De Gamle Skrifter ere bescrefuet. Paragraph 12 Under De Sechs Store hafuer Sct. Omega Broderskab phoelgende Commiteer: Kielderstyret - der hafuer Ansvar phor at Broderskabets Phorsamlingslokaliteter paa Moholt Studentby, Kielderen, ere aapent til Broedrene iitem Systrenes Phorlystelse. Phaestcommiteen - der skal soerge phor at Broedrene iitem Systrene hafuer mindst een phaestlig Sammenkomst udii huert Semester. Disse ere Loc- & Hyttephaest iitem Commandoloebet som udii disse Statutter ere bescrefuet. OmBul Redactionen - der hafuer Ansvar phor at Phoreningens uperiodisque Tiidsskrift, Omega Bulletin, kommer uud til Broedrenes iitem Systrenes Phorlystelse. Locomotiv Commiteen - Omega Jernbaneselskab der hafuer Ansvaret phor Broderskabets Locomotiv, Ohma Electra. Contactor Commiteen - der hafuer Ansvar phor at etablere Kontakt mellom Broedre iitem Systre och Naeringslifuet. Socialcommiteen - der hafuer Ansvar phor Kontakten mellom Broderskabet och Liniene, iitem sociale Arrangementer phor Linienes allem Aarstrinn. Vevcommiteen - der hafuer Ansvar phor Vevsiden Oppdatering og Endring af denne.

7 Sport og Spill - der hafuer ansvar phor aa phremme physisk aktivitet blandt Medlemme af Broderskabet. Som Commitee rechnes ochsaa: Det Gamle Raad - der bestaar uudaf Pensjonister phra De Sechs Store, de Commiteer naefnt udii disse Statutter iitem tiidligere Commiteer. Pensjoniststatus oppnaaes som det i Generelle Vedtekter phor Commiteer udii Sct. Omega Broderskab ere bescrefuet. Alle Commiteer iitem De Sechs Store ere phorpliktet til at phremlegge Aarsregnskab iitem Aarsmaelding til godkienning paa Broderskabets ordinaere Generalphorsamling. Aarsregnskab iitem Aarsmaelding skal leveres til De Sechs Store senest een Uke phoer Generalphorsamlingen phinder Steed phor Bekientgioerelse sammen meed oefrige Saksdokumenter. Alle Commiteer plikter at levere Scriphtlig iitem Underskrefuet Kopi til De Sechs Store innen een Uke phoer Generalphorsamlingen ere satt. Kun Broedre iitem Systre uudaf Sct. Omega Broderskab kan velges ind udii Commiteene. Alle Commiteer iitem De Sechs Store ere phorpliktet til at phremlegge Aarsregnskab iitem Aarsmaelding til godkienning paa Broderskabets ordinaere Generalphorsamling Alle Commiteer iitem De Sechs Store ere phorpliktet til at phremlegge Aarsregnskab til godkjenning paa Broderskabets Sequndaere Generalphorsamling iitem Aarsmaelding til godkienning paa Broderskabets ordinaere Generalphorsamling. Paragraph 13 Broderskabet hafuer ochsaa tilknuettet foelgende fristilte commiteer: Studentorchesteret «Dei Taktlause» - der hafuer en selfstaendig Stilling udii Broderskabet iitem egne Statutter. Orchesteret spiller phor Broedre iitem Systre paa de Hoeitider der udii disse Statutter ere bescrefuet. Unntaket phra dette kan vaere Commandoloebet. Som Motytelse kan Orchesteret motta oekonomisk Bistand phra Broderskabet. Omega Verksted - der hafuer en selfstaendig Stilling i Broderskabet iitem egne Statutter. Omega Verksted hafuer dog Ansvar phor at Stormeisterens Handske ere i Orden til Phaestum Immatricularis. Omega Band - der hafuer en selfstaendig Stilling iitem egne Statutter. Bandet spiller phor Broedre iitem Systre paa Phaestum Immatricularis. Som Motytelse kan bandet motta oekonomisk Bistand phra Broderskabet.

8 Dei Taktlause, Omega Band iitem Omega Verksted plikter at phremlegge Aarsregnskab iitem Aarsmelding til Orientering paa Broderskabets ordinaere Generalphorsamling. Phor Dei Taktlause, Omega Band iitem Omega Verksted gielder ochsaa «Generelle Vedtekter phor Commiteer udii Sct. Omega Broderskab», men de hafuer Muligheed til at reservere seg mod Punkter i disse. Dei Taktlause, Omega Band iitem Omega Verksted plikter at phremlegge Aarsregnskab iitem Aarsmelding til Orientering paa Broderskabets Ordinaere Generalphorsamling. Dei Taktlause, Omega Band iitem Omega Verksted plikter at phremlegge Aarsregnskab til Orientring paa Broderskabets Sequndaere Generalphorsamling iitem Aarsmelding til Orientering paa Broderskabets Ordinaere Generalphorsamling. Paragraph 19 Regnskabsaaret til Sct. Omega Broderskab loeber phra 1. Augusti til 31. Juli neste aar, men den enquelte Commitee kan velge aa ha Regnskabsaar phra 1. Septembris til 31. August Dersom een een Commitee hafuer valgt een Afslutningsdato phor sit Regnskap, pligter den at ofuerholde denne Datoen i Phremtiiden. Hele paragrafen endres. Regnskabsaaret til Sct. Omega Broderskab loeber phra 1. Januaris til 31. Decembris samme aar. Dette gjelder alle Broderskabets Committeer.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Lover for. Bergen Teknikersamfund

Lover for. Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 11. mars 2015 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

Bergen Teknikersamfund

Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 22. februar 2012 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for ELSA Norge

Vedtekter for ELSA Norge Vedtekter for ELSA Norge Sist oppdatert Landsmøtet Bergen vår 2015 1 Navn og struktur KAPITEL I FORMÅL, TILKNYTNING OG MEDLEMSKAP Organisasjonens navn er ELSA Norge. ELSA Norge er medlem av organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Statutter for Foreningen Blindern Studenterhjem

Statutter for Foreningen Blindern Studenterhjem Statutter for Foreningen Blindern Studenterhjem I. Formål 1. Foreningen Blindern Studenterhjem er en sosial forening, hvis formål er å skape, drive og tilrettelegge muligheten for sosiale aktiviteter for

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb 1. Navn Klubbens navn er Bergen og Omegn Airsoftklubb (Forkortet BOA). Klubben ble opprettet 30.06.2004. Offisielt stiftelsesmøte ble avholdt 29.07.2010, i forbindelse

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR 2014 09032006 med senere endringer, senest av 8 april 1 Definisjon betalende medlemmer representerer ett medlem med en ste Alle ) delag vedkommende tilhører Medlemmet

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer