og regnskap Årsmelding 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "og regnskap Årsmelding 2014"

Transkript

1 og regnskap Årsmelding 2014

2 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet vår bransje organisa sjon, NBBL. Denne ut viklingen kommer til å fort sette. For å kunne dri ve mer kostnads effektivt og imøte komme nye krav og be hov vil det bli sta dig større og færre regionale boligbyggelag. Dette har vi tatt konsekvensen av ble et fusjonsår for oss. har gått foran i vår region og fusjonen viser at det går an å få til et samarbeid på tvers av kommunegrensene. I januar 2014 slo Stavanger og Sandnes Boligbyggelag seg sammen til ett selskap. Til høsten flytter vi inn i nytt bygg på Mariero i Stavanger, lett tilgjengelig for våre medlemmer og kunder både fra sør og nord. Flyttingen vil gi ytterligere synergieffekt av fusjonen og samle 90 medarbeidere under samme tak. Samtidig dyrker vi et sterkt og godt samarbeid med våre kollegaer i Haugesund, Haubo, hvor intensjonen er å samarbeide om utbyggingsprosjekter og tjenester. Målet er å bygge et solid, moderne og nytenkede boligbyggelag på Sør-Vestlandet. Boligbyggelaget er en institusjon. Vi har vært her siden rett etter krigen og bygger nå videre for å være konkurransedyktige i mange år framover. Som en av regionens største ut byggere har vi også et samfunnsansvar til beste for ut viklingen i vår region. Dette tar vi på alvor. I juni i år flytter 32 unge etablerere inn i egen bolig, til tross for at de ikke har egen kapital. Vi er stolte av vårt unike «leie-eie»-konsept i Randaberg, og gleder oss over at vi har hjulpet noen av våre medlemmer inn i en av landets dyreste og vanske ligste bolig markeder. En særlig honnør til Randaberg kommune som har gått foran, nå gleder vi oss til lignende sam arbeid med andre kommuner. skal fortsette sin utvikling for fortsatt å gjøre en forskjell for våre medlemmer. Vi lever i en digital verden. Det må vi ta konsekvensen av for alvor. Vi må være der kundene er og de blir stadig mer digitale. Vår satsing har vi kalt «Kunden først», og skal være vår rettessnor i alt vi gjør, hver dag. FOTO: TOM HAGA Paul A. Boxill Adm. dir.

3 KONSERNET Deler av Bates virksomhet er organisert og skilt ut i egne datterselskaper. Datterselskaper som inngår i det konsoliderte konsernregnskapet er: Fordeler i andre byer er partner i storbysamarbeidet, et samarbeid mellom boligbyggelag i de største byene i landet, som gir medlemmene gjensidig forkjøpsrett til boliger. Boliger under planlegging Boligmarkedet har gjennom 2014 vært fallende, og det er noe usikkerhet rundt etterspørsel og prisnivå fremover. Vi oppnådde ikke våre salgsmål for nye boliger i ÅRSBERETNING 2014 INNLEDNING (Bate), har gjennom snart 70 års virksomhet utviklet bred kompetanse på bygging og forvaltning av boliger. et er organisert som et medlemseid andelslag. Selskapet har sine kontorer i Stavanger og Sandnes sentrum, men driver virksomheten i hele regionen. - BBL Bygg AS - Real Prosjektutvikling AS - Tastatomter AS - Nuten Bolig AS - Lyefjell Utbyggingsselskap AS - Vaktmesteren fra Bate AS I tillegg omfatter virksomheten følgende felleskontrollerte og tilknyttede selskaper: - Hovemarka Utbygningsselskap AS - Vindhagen AS - Rogaland Utbygningsselskap AS - Brattebø B5 AS - Skippergata 7375 AS - Jærveien 5-7 AS - Fredheim Parken AS - Skeienegata 2 AS Driftsorganisasjonen består av ulike virksomhetsområder og utgjør for tiden: - Medlemstjenester - Nybygg - Forvaltning, administrativ og økonomisk rådgivning - Tekniske tjenester - Vaktmesteren fra Bate Styrets oppfatning er at årsregnskapet med noter og beretning gir et riktig bilde av driften og situasjonen i konsernet ved årsskiftet. Etter regnskapsårets avslutning er det ikke inntruffet forhold som er av betydning ved bedømmelsen av virksomheten utover det som er redegjort for i denne årsberetningen. Samarbeidet gjelder byene Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Stavanger. NYBYGG Utvikling, salg og oppføring av nye boliger er lagt til Bates datterselskap Real Prosjektutvikling AS. Real selger de ferdige bolig ene til fast pris. All risiko ved tomtekjøp, ut vikling, salg og gjennomføring ligger i Real, men med av grensede garantier fra Bate. Det teg nes full tegnings forsikring for prosjektene gjennom NBBL Full tegnings forsikring AS, noe som reduserer risikoen ytterligere. Ferdigstilte boliger Det er i 2014 ferdigstilt følgende boliger: Rustabakken trinn I Rustabakken trinn 2 Rustabakken trinn 3 Vistespeilet Myklaberget Brattebø Tunet Sum 48 leiligheter 40 leiligheter 32 leiligheter 60 leiligheter 5 eneboliger 46 leiligheter 231 boenheter Boliger under bygging Det er ved utgangen i 2014 følgende boliger under bygging: Goagarden, Leie Eie Myklaberget Gausel Atrium Vindhagen Sum 32 leiligheter 4 eneboliger 20 rekkehus 4 eneboliger 60 boenheter For å lykkes med prosjektene er noen valg avgjørende. Det gjelder blant annet valg av type bebyggelse, utbyggings områder, pris- og kvalitetsnivå for å treffe våre ulike målgrupper. Bate boligbyggelags portefølje av prosjekter under planlegging er: Område Antall boliger Boligtype Planlagt bygging Hovemarka 27 Rekke Myklaberget D 3 Enebolig 2015 Åse Gård 70 Blokk Kleivane 60 Blokk Vistetunet 52 Blokk Brattebø Allé 32 Rekkehus Møllegården 37 Blokk/næring Jørpeland 105 Rekkehus Nuten 40 Rekkehus 2017 Lyefjell 90 Blokk 2019 Skarbekken 13 Rekkehus Sum 529 Med rundt medlemmer er Bate en av de største med lemsorganisasjonene i regionen. Selskapet skaper verdier først og fremst gjennom boligbygging. Men også gjennom teknisk-, økonomisk- og juridisk rådgivning til boligselskaper, samt vedlikehold og andre tjenester knyttet til det å bo. Vi inngår også avtaler som gir medlemmene mange fordeler. Bate er en av regionens ledende boligbyggere og den største boligforvalteren. Nær boliger, hver femte bolig i regionen, er bygget og tatt vare på av Bate. Selskapet har for tiden byggeprosjekter i Stavanger, Randaberg, Sola, Sandnes og Strand i tillegg til forvaltningsoppdrag i Hjelmeland, Gjesdal, Sirdal, Time, Lund, Eigersund, Hå og Odda. Året har vært preget av gjennomføringen av fusjonen mellom tidligere Stavanger Boligbyggelag og Sandnes Boligbyggelag, en tidkrevende prosess som har blitt gjennomført som planlagt. VIRKSOMHET MEDLEMSTJENESTER Medlemmene Ved utgangen av 2014 var det registrert medlemmer i. Dette er en økning på rundt 1,1 prosent fra året før. Cirka 2200 tegnet nytt medlemskap i fjor. I hele medlemsporteføljen er i underkant av «ikke-boende» medlemmer. Medlemsfordeler Forkjøpsretten er den viktigste fordelen ved et medlemskap i Bate. Den gir forsprang i boligkøen. I fjor ble forkjøpsretten benyttet i 15 prosent av den totale omsetningen av boliger i tilknyttede lag. I tillegg til forkjøpsretten er det rundt 30 andre medlemsfordeler, rabatt- og bonusordninger, tilknyttet fordelskortet. Disse omfatter alt fra bank, forsikring, byggevarer og interiør til fritid, reise, sport og kultur. / 4 / 5

4 har nå en tomtebank som sikrer aktivitet i årene framover. Samtidig vurderer vi fortløpende nye attraktive tomter. Det legges stor vekt på å drive fram prosjektene i et tempo og en rekkefølge som tar hensyn til kapasitet, risikoeksponering og markedssituasjon. FORVALTNING FORRETNINGSFØRSEL Forretningsførsel med teknisk, økonomisk, administrativ forvaltning og regnskapsførsel er en viktig del av Bates virksomhet og et strategisk satsingsområde for videre vekst. Bate forvalter boligselskapenes økonomi på en trygg måte og har et nært samarbeid med styrene i de enkelte selskapene. Hvert boligselskap er en egen juridisk enhet med eget styre og med rådighet over egen økonomi og drift. Den samlede bygnings- og eiendomsmasse som Bate forvalter, har en brannforsikringssum på rundt 50 milliarder kroner. Det er økende etterspørsel etter våre tjenester for teknisk og økonomisk planlegging og oppfølging, både når det gjelder vedlikehold, rehabilitering og ordinær drift. Styrene i boligselskapene står overfor stadig økte krav og etterspør derfor i større grad våre tjenester for å ha et best mulig beslutningsgrunnlag og effektiv drift. Ved utgangen av 2014 har selskapet forretningsførsel for i alt boliger i ordinær drift med følgende fordeling: Antall Kundegruppe Antall boliger 232 Tilknyttede borettslag Andre boligselskaper Til sammen Internkontroll/HMS er opptatt av trygge bomiljø. Boligselskap har ansvar og plikt til å utøve internkontroll i henhold til «Forskrift om helse-, miljø og sikkerhetsarbeid». Sammen med Storbybolig leverer vi «Bevar-HMS», et web basert system. Regnskapsførsel Vi har behandlet ca bilag mot ca året før. På vegne av våre kunder administrerer vi bankinnskudd, som ved årsskiftet utgjorde ca. 571 millioner kroner og lån som utgjorde ca millioner kroner. Opplæring og styreportal Selskapet driver utstrakt opplæring av styrene i bolig selskapene. Sentrale tema for kursene er vedlikeholdsansvar for boligselskap og eier, skadeforebygging, samt opplæring i styrearbeid og styreportal. FOTO: STIAN DIRDAL TEKNISKE TJENESTER Rehabilitering og vedlikehold I tråd med generell samfunnsutvikling øker kravene til styrene i boligselskapene når det gjelder ansvar for planlegging og gjennomføring av rehabiliteringsoppdrag, noe som opprettholder etterspørselen etter bistand fra vår tekniske avdeling. I 2014 har boligselskapene gjennomført bygningsmessig vedlikehold og rehabilitering for ca 160 millioner kroner. Koordinering av forsikringssaker har i 2014 styrket forsikringstilbudet for boligselskapene. I samarbeid med Boligbyggelagenes Partner AS og Storbybolig er det etablert gode forsikringstilbud for kundene. Selskapet administrerer skadeutbedring og skadeoppgjør for de av kundene som har valgt å knytte seg til våre framforhandlede avtaler. Dette gjelder rundt 90 prosent av kundemassen. VAKTMESTEREN FRA BATE AS Vaktmesteren fra Bate har i 2014 fortsatt å rendyrke sine vaktmester tjenester. Selskapet har i 2014 fått flere nye kunder. Ved årsskiftet var det registrert 86 boligselskaper med fast avtale. Selskapet har 9 ansatte. I 2015 vil en styrke kompetansen til alle ansatte, samt å etablere selskapet sterkere i regionen. ØKONOMI OG RESULTAT Regnskapet er gjort opp i henhold til regnskapsloven. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år 2015 og konsernets planer for årene framover. et er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Regnskapet viser et resultat før skatt på kr ,. for Bate og for konsernet kr ,. Bate fikk et overskudd etter skatt på kr ,. Styret foreslår at resultatet overføres slik: Avgitt konsernbidrag: kr , Overføring til annen egenkapital: kr , Total overføring: kr , ets overskudd etter skatt utgjør kr , Bokført egenkapital i Bate pr er kr ,, og for konsernet kr ,. Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele året. Driften er finansiert ved egenkapital og byggelån. ets egenkapital er på 47,8 prosent av totalkapitalen. I forhold til framtidig kapitalbinding og risikoeksponering er egenkapitalen på et tilfredsstillende nivå. / 6 / 7

5 FOTO: ELISABETH TØNNESEN Etter styrets oppfatning er det gjort tilstrekkelige avsetninger for påløpte og eventuelle framtidige forpliktelser. Styret er tilfreds med at det økonomiske resultat og driften for øvrig. Lønnsomhet er avgjørende for å ha en tilfredsstillende egen kapital og dermed styrke til å gå inn i nye og krevende prosjekter til fordel for medlemmene. ORGANISASJON Ordinær generalforsamling ble avholdt 22. mai Styret har hatt sju ordinære møter og behandlet 57 saker. Videre utvikling av organisasjonen med sikte på kunde tilfreds het, kvalitet og kompetanse vil fortsatt stå sentralt i arbeidet med å møte morgendagens utfordringer. De ansatte har i henhold til Bates vedtekter hatt to representanter og to vararepresentanter i styret. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) fortsetter sin virksomhet med tre medlemmer fra arbeidsgiversiden og tre medlemmer fra arbeidstakerne. Bedriften er tilsluttet Virke og har gjennom Virke tariffavtale for boligbyggelag med Fagforbundet og NITO. Det er i løpet av 2014 registrert fire hendelser, hvorav en resulterte i arbeidsfravær på to dager. Arbeidet for et godt arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess. Arbeidsmiljøutvalget har besluttet tiltak som gjennomføres i Fraværet for 2014 fordeler seg slik: 2014 </= 16 dager > 16 dager Fravær totalt Bate 1,3 % 3,8 % 5,1 % Vaktmesteren 1,8 % 5,9 % 7,7 % I Bate med datterselskaper er det ansatt 50 kvinner (55 prosent) av 90 ansatte. I ledergruppen er kvinneandelen 60 prosent. Totalt i ledende stillinger er kvinneandelen 59 prosent. Vår bedriftstankegang tar sikte på likestilling mellom kjønnene og på at forskjellsbehandling på grunn av kjønn ikke skal forekomme. HMS-politikk HMS-hensyn skal ivaretas ved alle våre aktiviteter, og vi skal bidra til at det er en god HMS-kultur i alle våre prosjekter. Vi vil forebygge ulykker og helseskader, og legge til rette for et sunt arbeidsmiljø der alle tar ansvar, viser engasjement og føler trivsel og trygghet i samsvar med våre verdier og intensjoner i lover og forskrifter. skal ha en bevisst holdning til miljøpåvirkning. Alle ansatte skal bidra til at vår miljøpåvirkning forbedres. Dette skal oppnås ved at ledelse og ansatte deltar aktivt i HMS-arbeidet og samarbeider for kontinuerlig forbedring. Selskapene i Storbysamarbeidet har videreutviklet selskapet BBL Finans AS i BBL Finans er nå vår valgte leverandør av produktene sikring av felleskostnader samt purring og inkasso for våre boligselskaps kunder. Selskapet vil fortsette å utvikles i 2015 der planen er å tilby produktet forskuttering av felleskostnader til våre kunder. YTRE MILJØ Våre prosesser og leveranser har ikke negative miljøkonsekvenser utover normalt for vår type virksomhet. Vi etterlever regler og forskrifter, og har fokus på å forbedre vår miljøprestasjon. Dette skal oppnås ved å samarbeide med miljøvennlige leverandører og forsøke å velge miljøvennlige produkter. Vi skal være en pådriver og oppfordre alle boligselskap til å ha en bevisst holdning til miljøspørsmål. PERSONALFORHOLD OG ARBEIDSMILJØ Antall ansatte ved årets utløp var: Bate Antall ansatte 56* 80 67* 90 *Tall for 2013 for Stavanger Boligbyggelag, inkludert Stavanger Boligbyggelag Bo- og eiendomsservice. Bedriften er tilsluttet avtale om Inkluderende Arbeidsliv og det har gjennom året vært lagt stor vekt på systematisk sykefraværsoppfølging. Diskriminering et arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme diskriminerings lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeids vilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. SAMARBEID MED ANDRE BOLIGBYGGELAG Storbybolig er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø Boligbyggelag, Bodø Boligbyggelag, Trondheim og Omegn Boligbyggelag, Vestbo i Bergen, Usbl i Oslo og. Samarbeidet startet med gjennomgående ansiennitet og forkjøpsrett. Det har utviklet seg videre til IT, forvaltning og marked. UTSIKTENE FRAMOVER Selskapets viktigste fokusområder framover vil være «Kunden Først» programmet, lønnsom vekst i kjerneområdene, tomteakkvisisjon og våre styringssystemer. Konkurransen i markedet tilspisses og vi må forstå kundenes og medlemmenes behov slik at vi imøtekommer deres forventninger. / 8 / 9

6 Vi må øke kundetilfredsheten gjennom et nært samarbeid med kundene om både tjenestenes omfang, servicegrad og kvalitet. Vi skal bli best på medlemsopplevelse og kundeopplevelse, ha grunnleggende lønnsomhet i kjerneområdene og satse på videreføring av profesjonalitet og faglig dyktighet i alle ledd. Vi skal endre selskapet til et mer digitalisert, automatisert og unikt selskap. For å nå vår visjon og våre mål er utviklingen av mennesker viktig. Det betyr ut vikling av våre medarbeidere, an settelse av nye med arbeidere samt utvikling av våre kunders styre ledere og styre medlemmer. Vi har en klar ambi sjon om å være en av regionens mest attraktive arbeidsplasser. Styret og administrasjonen vektlegger at organisasjonen har et robust egenkapitalgrunnlag. Å styrke lønnsomheten innen våre kjerne områder er en klar prioritet. På den måten er vi bedre rustet til å møte økt konkurranse og en framtid med lavere nybyggvirksomhet. Vi arbeider fort løpende med å finne fram til nye mulige utbyggings områder i regionen. Selskapet har prosjekter i kommunene Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola og Strand og i tillegg til en tomte bank som sikrer aktivitet i de nærmeste årene. Før nye prosjekter iverk settes gjennom føres grundige markedsog lønnsom hets vurderinger. Markedsutsiktene for nybyggvirksomheten i 2015 vurderes som usikre. Vi antar at salgstakten på nye prosjekter vil ligge på samme nivå som i Totalt sett regner vi med at 2015 blir et år der konsernets økonomiske resultat blir noe bedre enn i Utviklingen av Storbybolig, Boligbyggelagenes Partner AS, BBL DK AS og BBL Finans AS er viktig for oss. Samarbeidet med dem styrker vår konkurransekraft ytterligere, samt at fordelene tilfaller våre medlemmer. Styrets oppfatning er at er godt rustet til å møte framtidige oppgaver og utfordringer. / 10 / 11

7 RESULTATREGNSKAP BALANSE PER 31. DESEMBER Noter Driftsinntekter Medlemskontingenter Salg av fast eiendom Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader ,4 Lønnskostnad Avskrivning ,14 Nedskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Andel resultat tilknyttet selskap Annen rentekostnad Netto finansposter Noter Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler ,12 Tomter,bygninger og annen fast eiendom Biler, inventar og kontorutstyr Sum varige driftsmidler Finansielle eiendeler Inv. i datterselskap 6 Inv. i tilknyttet selskap Lån til foretak i samme konsern Inv. i aksjer og andeler Ansvarlig lån Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets skattekostnad Årets resultat Fordelt på 6,11 Majoritetsinteresser ,11 Minoritetsinteresser Varelager ,12 Aktiverte tomte- og prosjektkostnader Kortsiktige fordringer Kundefordringer Utført, ikke fakturert prosjektkostnad Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Overføringer Avgitt konsernbidrag Overført EK Sum omløpsmidler Sum eiendeler / 12 / 13

8 BALANSE PER 31. DESEMBER KONTANTSTRØMOPPSTILLING Noter Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Sum forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Byggelån ,13 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld (Alle tall i hele 1 000) Resultat før skattekostnad Tap /gevinst (-) ved utrangering anleggsmiddler Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i fordringer Endring i leverandørgjeld bidrag Endring prosjektkostnader lagerført Resultatandel tilknyttet selskap Endring i varelager Endring andre tidsavgrensinger Forskjell kostnadsført pensjon og innbetalinger til pensjonsordninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalt ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalt ved salg av aksjer/nedsettelse Utbetalt ved kjøp av aksjer Innbetalt utbytte fra tilknyttet selskap Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endringer kortsiktige lån/byggelån Innbetalinger fra utlån (+)/ Utlån(-) Endring ansvarlig lån Innbetalt andelskapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum egenkapital og gjeld Netto endring av kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd fra fusjon Kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd / 14 / 15

9 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER (tidligere Stavanger Boligbyggelag) har med virkning fra fusjonert med Sandnes Boligbyggelag. Sammenligningstallene i dette årsregnskapet inkluderer kun tall for tidligere Stavanger Boligbyggelag. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. regnskap Regnskapet viser konsernets resultat når mor- og datterselskaper betraktes som en regnskapsmessig enhet. Med datterselskap menes selskaper hvor morselskapet, direkte eller indirekte, eier mer en 50 % av aksjene eller gjennom avtale har bestemmende innflytelse i selskapet. Følgende datterselskaper inngår i konsernregnskapet: BBL-Bygg AS, Real Prosjektutvikling AS, Vaktmesteren fra Bate og Tastatomter AS. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virke lig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etablerings tidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av utførte tjenester skjer på leveringstids punktet. Inntektsføring av medlemskontingenter inntektsføres over den perioden disse vedrører. Inntekter fra salg av tjenester og langsiktige tilvirkingsprosjekter resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad, når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Fremdriften måles som påløpte timer i forhold til totalt estimerte timer. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. Prosjekter Akvisisjonskostnader utgiftsføres fortløpende. Det benyttes løpende avregning etter fullføringsgrad for pågående anleggskontrakter. For kontrakter som forventes å gi tap, resultat føres tapet i sin helhet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Pensjoner Foretaket har hovedsaklig to pensjonordninger pr , en innskuddsbasert ordning og en kompensasjonssparing. Ifm en fusjon i 2014 er en ytelsesbasert ordning avsluttet. Effekten av denne endringen er regnskapsført direkte i resultatregnskapet i 2014 med ett beløp på kr. 2 millioner. Usikret pensjonsordning Selskapet har usikret pensjonsordning knyttet til ledene stillinger med lønn over 12G. Beregningene er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, fripoliser og fremtidig avkastning på pensjonsmidler. AFP-ordning Selskapet deltar i LO/NHO-ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen fram til Gevinsten ved avviklingen av ordningen ble inntektsført i 2010, og presentert som en reduksjon av lønnskostnader. En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det ble ikke betalt premie i den nye ordningen før i 2011, og da var premien fastsatt til 1,4 % av samlede utbetalinger mellom 1G og 7,1G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. Investering i datterselskap og tilknyttede selskap Datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er av satt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbake betaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Tilknyttede selskaper er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. I konsernregnskapet brukes egen kapital metoden for tilknyttede selskaper. Andelen av resultatet er basert på resultatet etter skatt i det selskapet hvor man har investert med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelen vist under finansposter. Fusjon inngikk i 2014 en fusjon med Sandnes Boligbyggelag hvor eiendelene i Sandnes Boligbyggelag ble overført til. Fusjonen ble gjennomført med skattemessige og regnskapsmessig kontinuitet iht. praksis for fusjoner mellom boligbyggelag. Fusjonen skjedde med både skattemessig og regnskapsmessig virkning fra 1. januar Konsekvensene for egenkapitalen i selskapet er vis i egenkapitalnoten, se note 12. Proforma tall er gjengitt nedenfor for å vise effekt på salgsinntekter dersom fusjonen hadde skjedd med virkning fra 1. januar Proforma tall er urevidert Salgsinntekter / 16 / 17

10 NOTE 2 POSTER SOM ER SAMMENSLÅTT Andre driftsinntekter Forretningsførsel og administrasjon av tilknyttede borettslag Forretningsførsel for andre Prosjektadministrasjon og byggeledelse Inntekter fra boligomsetning Andre salgs- og provisjonsinntekter Leieinntekter Honorarinntekt Vaktmestertjenester Varesalg Sum andre driftsinntekter Andre driftskostnader Innkjøpt på vegne av kunder (annonser etc.) Andre personalkostnader Innleid arbeidskraft Revisjon og konsulenthonorarer Eiendomskostnader Kontorholdskostnader og fusjonskostnader Salgs- og markedsføringskostnader Avsetninger vedr. prosjekter Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader NOTE 3 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader usikret pensjoner Driftspensjon / innskuddspensjon Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Bate kommer inn under OTP ordningen. Selskapet gikk fra 31/ over fra ytelsesbasert forsikring til en innskuddsbasert ordning. Ifm fusjon i 2014 er ytelsesordning fra innfusjonert selskap avsluttet og innskuddspensjon opprettet. Dette medførte en engangseffekt på pensjonskostnaden i 2014 på 1 mill. kroner. Ordningene tilfredstiller lovens krav. Se note 1 og 4. NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Selskapet (konsernet) har pensjonsordninger som omfatter 75 (50) ansatte og 8 (8) pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Selskapet har både sikrede og usikrede pensjonsordninger. Sikrede ordninger er dekket gjennom forsikringsselskap. I tillegg til AFP-ordningen gjennom LO/NHO ytes en tilleggspensjon over driften Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene Administrasjonskostnader Resultatført planendring Resultatført estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser Estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pesjonsmidler /forpliktelse Brutto Pensjonsforpliktelser Netto pensjonsmidler /forpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 2,3 % 4,0 % 2,3 % 4,0 % Forventet lønnsregulering 2,8 % 3,8 % 2,8 % 3,8 % Forventet pensjonsøkning 0,0 % 1,4 % 0,0 % 1,4 % Forventet G-regulering 2,8 % 3,3 % 2,8 % 3,25 % Forventet avkastning på fondsmidler 0,0 % 4,0 % 0,0 % 4,0 % NOTE 5 VARIGE DRIFTSMIDLER Bygninger, Biler, Totalt Bygninger, Biler, Totalt tomt og annen fast eiendom inventar og kontor utstyr tomt og annen fast eiendom inventar og kontorutstyr Anskaffelseskost Anskeffelseskost fusjon Avgang Tilgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Lønn til daglig leder Daglig leder er med i selskapets innskuddspensjon. I tillegg er nedfelt en avtale om tilleggspensjon og forsikring fra fylte 65 år. Egen driftspensjon som tar høyde for lønn utover 12 G. Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 3-5 år år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Styremedlemmer: Bate Styrehonorarer for 2014 er kostnadsført med kr Revisor: Bate Revisjonshonorar er kostnadsført med I tillegg kommer andre tjenester med / 18 / 19

11 NOTE 6 DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAP AS BBL Bygg ble stiftet av i 1969 og har forretningskontor i Stavanger kommune. Selskapet administreres av som også eier alle aksjene og har 100 % stemmeandel i selskapet. Datterselskap Datterselskap Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel Stemmeandel AS BBL Bygg 1969 Stavanger 100 % 100 % Bokført verdi Utbetalt utbytte i 2014 Kapital -forhøyelse Nedskrevet Bokført verdi AS BBL Bygg Datterselskap og tilknyttet selskap AS BBL Bygg eier alle aksjene i Real Prosjektutvikling AS, Tastatomter AS og Vaktmesteren fra Bate AS. Real Prosjektutvikling eier alle aksjene i Nuten Bolig AS og 66 % av aksjene i Lyefjell Utbygging AS. Selskapene er konsolidert inn i konsernregnskapet. NOTE 7 AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK Aksjer og andeler i andre foretak Aksjer og andeler i andre selskaper Anskaffelses kost Balanseført verdi Eierandel Stemmeandel Storby AS ,7 % 16,7 % BBL-Partner AS ,2 % 8,2 % BBL-Datakompetanse AS ,1 % 8,1 % BBL-Finans AS ,4 % 13,4 % Sum Aksjer og andeler i andre foretak Aksjer og andeler i andre selskaper Anskaffelses kost Balanseført verdi Eierandel Stemmeandel Storby AS ,7 % 16,7 % BBL-Partner AS ,2 % 8,2 % BBL-Datakompetanse AS ,1 % 8,1 % BBL-Finans AS ,4 % 13,4 % Jørpeland Utviklingsselskap AS ,0 % 15,0 % Sum Tilknyttet selskap Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Vindhagen AS 2006 Stavanger 50 % 50 % Hovemarka AS 2006 Stavanger 50 % 50 % Fredheim Parken AS 2010 Sandnes 50 % 50 % Rogaland Utbyggingsselskap AS 2013 Stavanger 50 % 50 % Skeienegata 2 AS 2013 Sandnes 50 % 50 % Brattebø B5 AS 2012 Sandnes 50 % 50 % Skippergata 7375 AS 2010 Sandnes 33 % 33 % Jærveien 5-7 AS 2012 Sandnes 26 % 26 % NOTE 8 PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V. Pantstillelser: Bokført verdi av pant Pantsatt eiendel Kassekreditt, ramme kr Kontorbygg med tomt Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført: Bate er medlåntaker for datterselskapenes lån med til sammen kr , som utbygger i forbindelse med selskapenes prosjekter. I tillegg er det i konsernet stilt kausjon for kr ,. Lån i konsernet er sikret ved pant i konsernets eiendeler med kr ,. Bokført verdi Endring bokført verdi Resultat andel 2014 Bokført verdi Egenkapital Årets resultat Vindhagen AS Hovemarka AS Fredheim Parken AS Rogaland Utbyggingsselskap AS Skeienegata 2 AS Brattebø B5 AS Skippergata 7375 AS Jærveien 5-7 AS Endringer i bokført verdi i 2014: Det er utbetalt 2,5 mill. i utbytte fra Vindhagen AS. Aksjene i Hovemarka AS er nedskrevet med 1 mill. Kapitalen i Brattebø B5 AS er nedsatt med 1,985 mill. NOTE 9 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V. Lån Andre fordringer Foretak i samme konsern Det er gitt lån til datterselskap kr , i forbindelse med utbyggingsprosjekt. Lånet forfaller ved prosjektets ferdigstillelse, planlagt til Det beregnes renter i henhold til låneavtale. Kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern Tilknyttede selskaper er felles kontrollerte virksomheter og er fra 26 % til 50 % eiet av Real Prosjektutvikling AS. Selskapene er regnskapsført i henhold til egenkapitalmetoden i konsernregnskapet / 20 / 21

12 NOTE 10 SKATT NOTE 11 EGENKAPITAL Årets skattekostnad fremkommer slik: Bate Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Underskudd til fremføring Endring midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Betalbar skatt på årets resultat Endring ikke bokført utsatt skattefordel For lite avsatt skatt tidligere år Ikke resultatført utsatt skattefordel Formueskatt Bate Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Avstemming skattekostnad mot ordinært resultat før skatt: Årets totale skattekostnad For lite avsatt skatt tidligere år Endring ikke bokført utsatt skattefordel % av resultat før skatt Differanse pga permanente forskjeller og formueskatt Betalbar skatt i balansen: Formueskatt Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag Betalbar skatt i balansen Årets endring i egenkapital Andelskapital Annen egenkapital Egenkapital Ny andelskapital Avgitt konsernbidrag etter skatt Innfusjonert selskap Årets resultat Egenkapital Årets endring i egenkapital Andelskapital Annen egenkapital Sum Minoritetsinteresser Egenkapital Ny andelskapital Innfusjonert konsern Årets resultat Egenkapital NOTE 12 ANLEGGSKONTRAKTER PR Sum Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader knyttet til opptjent inntekt Netto resultatført på igangværende prosjekter Utført, ikke fakturert prosjektkostnad Aktiverte tomte- og prosjektkostnader i egen regi Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt, forskjeller som utlignes: Bate 2014 Bate Driftsmidler Tilvirkningskontrakter Finansielle instrumenter Pensjonsmidler (+) -forpliktelse (-) Prosjektutviklingskostnader Påløpte kostnader Gevinst og tapskonto Fordringer Sum Underskudd til fremføring Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel (-) Beregnet utsatt skatt/utsatt skattefordel (-) Ikke balanseført utsatt skatt/skattefordel (-) Balanseført utsatt skatt/skattefordel (-) tall er korrigert med tall fra innfusjonerte selskap. / 22 / 23

13 NOTE 13 ANNEN KORTSIKTIG GJELD I Bate er det til sammen satt av kr , til kjente forpliktelser. I konsernet er det i tillegg foretatt avsetning for å dekke opp for eventuelt ansvar. NOTE 14 ANSVARLIG LÅN et har per gitt ansvarlig lån til tilknyttet virksomhet på til sammen kr ,. Lånet er nedskrevet med ,. NOTE 15 BUNDNE MIDLER Bundne midler i Bate utgjør ved årsskiftet: Innestående på skattetrekkskonto Bate (konsernet) kr , ( , ). 31. desember 2014 STAVANGER, 26. MARS 2015 Paul Åkre styremedlem Erik Tjemsland styreleder Helga Scheie styremedlem Inger Janne Karlsen styremedlem Ståle Berntsen styremedlem Terje Eidsmo styremedlem Janne Karin Rasmussen styremedlem Paul A Boxill adm. direktør / 24

14

15 LAYOUT OG TRYKK: IMPRESSMEDIA.NO. DESIGNMAL: ALDENTE. FOTO: JAN INGE HAGA. ILLUSTRASJONER: KRISTIN ROSKIFTE. 3D: EVE. Smart, enkelt og greit Postboks 88, Sentrum 4001 Stavanger

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 2 I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin utsikt. KORT OM STAVANGER

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Fasade Finnestadveien 44. Fasade Viking Redningstjeneste. Forsiden: Detalj fra Sørbø skole. FINNESTADVEIEN 44 (TOTAL) Arkitekt: Rambøll/Aros Byggherre: Norwegian

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 as ing. gunnar m. backe Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien 1 2 3 1 3: Würth Norge AS. Forsiden: Sørenga byggetrinn 2 ble ferdigstilt

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole AS MILJØBYGG Hadeland videregående skole HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS Byggherre: Oppland fylkeskommune Byggestart: Februar 2010 Ferdigstillelse: Mai 2012 Beskrivelse:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS ØSTSIDEN SYKEHJEM Byggherre: Fredrikstad kommune Arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor Byggestart: Oktober 2013Ferdigstillelse: Des. 2014 + prøvedrift

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer