og regnskap Årsmelding 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "og regnskap Årsmelding 2014"

Transkript

1 og regnskap Årsmelding 2014

2 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet vår bransje organisa sjon, NBBL. Denne ut viklingen kommer til å fort sette. For å kunne dri ve mer kostnads effektivt og imøte komme nye krav og be hov vil det bli sta dig større og færre regionale boligbyggelag. Dette har vi tatt konsekvensen av ble et fusjonsår for oss. har gått foran i vår region og fusjonen viser at det går an å få til et samarbeid på tvers av kommunegrensene. I januar 2014 slo Stavanger og Sandnes Boligbyggelag seg sammen til ett selskap. Til høsten flytter vi inn i nytt bygg på Mariero i Stavanger, lett tilgjengelig for våre medlemmer og kunder både fra sør og nord. Flyttingen vil gi ytterligere synergieffekt av fusjonen og samle 90 medarbeidere under samme tak. Samtidig dyrker vi et sterkt og godt samarbeid med våre kollegaer i Haugesund, Haubo, hvor intensjonen er å samarbeide om utbyggingsprosjekter og tjenester. Målet er å bygge et solid, moderne og nytenkede boligbyggelag på Sør-Vestlandet. Boligbyggelaget er en institusjon. Vi har vært her siden rett etter krigen og bygger nå videre for å være konkurransedyktige i mange år framover. Som en av regionens største ut byggere har vi også et samfunnsansvar til beste for ut viklingen i vår region. Dette tar vi på alvor. I juni i år flytter 32 unge etablerere inn i egen bolig, til tross for at de ikke har egen kapital. Vi er stolte av vårt unike «leie-eie»-konsept i Randaberg, og gleder oss over at vi har hjulpet noen av våre medlemmer inn i en av landets dyreste og vanske ligste bolig markeder. En særlig honnør til Randaberg kommune som har gått foran, nå gleder vi oss til lignende sam arbeid med andre kommuner. skal fortsette sin utvikling for fortsatt å gjøre en forskjell for våre medlemmer. Vi lever i en digital verden. Det må vi ta konsekvensen av for alvor. Vi må være der kundene er og de blir stadig mer digitale. Vår satsing har vi kalt «Kunden først», og skal være vår rettessnor i alt vi gjør, hver dag. FOTO: TOM HAGA Paul A. Boxill Adm. dir.

3 KONSERNET Deler av Bates virksomhet er organisert og skilt ut i egne datterselskaper. Datterselskaper som inngår i det konsoliderte konsernregnskapet er: Fordeler i andre byer er partner i storbysamarbeidet, et samarbeid mellom boligbyggelag i de største byene i landet, som gir medlemmene gjensidig forkjøpsrett til boliger. Boliger under planlegging Boligmarkedet har gjennom 2014 vært fallende, og det er noe usikkerhet rundt etterspørsel og prisnivå fremover. Vi oppnådde ikke våre salgsmål for nye boliger i ÅRSBERETNING 2014 INNLEDNING (Bate), har gjennom snart 70 års virksomhet utviklet bred kompetanse på bygging og forvaltning av boliger. et er organisert som et medlemseid andelslag. Selskapet har sine kontorer i Stavanger og Sandnes sentrum, men driver virksomheten i hele regionen. - BBL Bygg AS - Real Prosjektutvikling AS - Tastatomter AS - Nuten Bolig AS - Lyefjell Utbyggingsselskap AS - Vaktmesteren fra Bate AS I tillegg omfatter virksomheten følgende felleskontrollerte og tilknyttede selskaper: - Hovemarka Utbygningsselskap AS - Vindhagen AS - Rogaland Utbygningsselskap AS - Brattebø B5 AS - Skippergata 7375 AS - Jærveien 5-7 AS - Fredheim Parken AS - Skeienegata 2 AS Driftsorganisasjonen består av ulike virksomhetsområder og utgjør for tiden: - Medlemstjenester - Nybygg - Forvaltning, administrativ og økonomisk rådgivning - Tekniske tjenester - Vaktmesteren fra Bate Styrets oppfatning er at årsregnskapet med noter og beretning gir et riktig bilde av driften og situasjonen i konsernet ved årsskiftet. Etter regnskapsårets avslutning er det ikke inntruffet forhold som er av betydning ved bedømmelsen av virksomheten utover det som er redegjort for i denne årsberetningen. Samarbeidet gjelder byene Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Stavanger. NYBYGG Utvikling, salg og oppføring av nye boliger er lagt til Bates datterselskap Real Prosjektutvikling AS. Real selger de ferdige bolig ene til fast pris. All risiko ved tomtekjøp, ut vikling, salg og gjennomføring ligger i Real, men med av grensede garantier fra Bate. Det teg nes full tegnings forsikring for prosjektene gjennom NBBL Full tegnings forsikring AS, noe som reduserer risikoen ytterligere. Ferdigstilte boliger Det er i 2014 ferdigstilt følgende boliger: Rustabakken trinn I Rustabakken trinn 2 Rustabakken trinn 3 Vistespeilet Myklaberget Brattebø Tunet Sum 48 leiligheter 40 leiligheter 32 leiligheter 60 leiligheter 5 eneboliger 46 leiligheter 231 boenheter Boliger under bygging Det er ved utgangen i 2014 følgende boliger under bygging: Goagarden, Leie Eie Myklaberget Gausel Atrium Vindhagen Sum 32 leiligheter 4 eneboliger 20 rekkehus 4 eneboliger 60 boenheter For å lykkes med prosjektene er noen valg avgjørende. Det gjelder blant annet valg av type bebyggelse, utbyggings områder, pris- og kvalitetsnivå for å treffe våre ulike målgrupper. Bate boligbyggelags portefølje av prosjekter under planlegging er: Område Antall boliger Boligtype Planlagt bygging Hovemarka 27 Rekke Myklaberget D 3 Enebolig 2015 Åse Gård 70 Blokk Kleivane 60 Blokk Vistetunet 52 Blokk Brattebø Allé 32 Rekkehus Møllegården 37 Blokk/næring Jørpeland 105 Rekkehus Nuten 40 Rekkehus 2017 Lyefjell 90 Blokk 2019 Skarbekken 13 Rekkehus Sum 529 Med rundt medlemmer er Bate en av de største med lemsorganisasjonene i regionen. Selskapet skaper verdier først og fremst gjennom boligbygging. Men også gjennom teknisk-, økonomisk- og juridisk rådgivning til boligselskaper, samt vedlikehold og andre tjenester knyttet til det å bo. Vi inngår også avtaler som gir medlemmene mange fordeler. Bate er en av regionens ledende boligbyggere og den største boligforvalteren. Nær boliger, hver femte bolig i regionen, er bygget og tatt vare på av Bate. Selskapet har for tiden byggeprosjekter i Stavanger, Randaberg, Sola, Sandnes og Strand i tillegg til forvaltningsoppdrag i Hjelmeland, Gjesdal, Sirdal, Time, Lund, Eigersund, Hå og Odda. Året har vært preget av gjennomføringen av fusjonen mellom tidligere Stavanger Boligbyggelag og Sandnes Boligbyggelag, en tidkrevende prosess som har blitt gjennomført som planlagt. VIRKSOMHET MEDLEMSTJENESTER Medlemmene Ved utgangen av 2014 var det registrert medlemmer i. Dette er en økning på rundt 1,1 prosent fra året før. Cirka 2200 tegnet nytt medlemskap i fjor. I hele medlemsporteføljen er i underkant av «ikke-boende» medlemmer. Medlemsfordeler Forkjøpsretten er den viktigste fordelen ved et medlemskap i Bate. Den gir forsprang i boligkøen. I fjor ble forkjøpsretten benyttet i 15 prosent av den totale omsetningen av boliger i tilknyttede lag. I tillegg til forkjøpsretten er det rundt 30 andre medlemsfordeler, rabatt- og bonusordninger, tilknyttet fordelskortet. Disse omfatter alt fra bank, forsikring, byggevarer og interiør til fritid, reise, sport og kultur. / 4 / 5

4 har nå en tomtebank som sikrer aktivitet i årene framover. Samtidig vurderer vi fortløpende nye attraktive tomter. Det legges stor vekt på å drive fram prosjektene i et tempo og en rekkefølge som tar hensyn til kapasitet, risikoeksponering og markedssituasjon. FORVALTNING FORRETNINGSFØRSEL Forretningsførsel med teknisk, økonomisk, administrativ forvaltning og regnskapsførsel er en viktig del av Bates virksomhet og et strategisk satsingsområde for videre vekst. Bate forvalter boligselskapenes økonomi på en trygg måte og har et nært samarbeid med styrene i de enkelte selskapene. Hvert boligselskap er en egen juridisk enhet med eget styre og med rådighet over egen økonomi og drift. Den samlede bygnings- og eiendomsmasse som Bate forvalter, har en brannforsikringssum på rundt 50 milliarder kroner. Det er økende etterspørsel etter våre tjenester for teknisk og økonomisk planlegging og oppfølging, både når det gjelder vedlikehold, rehabilitering og ordinær drift. Styrene i boligselskapene står overfor stadig økte krav og etterspør derfor i større grad våre tjenester for å ha et best mulig beslutningsgrunnlag og effektiv drift. Ved utgangen av 2014 har selskapet forretningsførsel for i alt boliger i ordinær drift med følgende fordeling: Antall Kundegruppe Antall boliger 232 Tilknyttede borettslag Andre boligselskaper Til sammen Internkontroll/HMS er opptatt av trygge bomiljø. Boligselskap har ansvar og plikt til å utøve internkontroll i henhold til «Forskrift om helse-, miljø og sikkerhetsarbeid». Sammen med Storbybolig leverer vi «Bevar-HMS», et web basert system. Regnskapsførsel Vi har behandlet ca bilag mot ca året før. På vegne av våre kunder administrerer vi bankinnskudd, som ved årsskiftet utgjorde ca. 571 millioner kroner og lån som utgjorde ca millioner kroner. Opplæring og styreportal Selskapet driver utstrakt opplæring av styrene i bolig selskapene. Sentrale tema for kursene er vedlikeholdsansvar for boligselskap og eier, skadeforebygging, samt opplæring i styrearbeid og styreportal. FOTO: STIAN DIRDAL TEKNISKE TJENESTER Rehabilitering og vedlikehold I tråd med generell samfunnsutvikling øker kravene til styrene i boligselskapene når det gjelder ansvar for planlegging og gjennomføring av rehabiliteringsoppdrag, noe som opprettholder etterspørselen etter bistand fra vår tekniske avdeling. I 2014 har boligselskapene gjennomført bygningsmessig vedlikehold og rehabilitering for ca 160 millioner kroner. Koordinering av forsikringssaker har i 2014 styrket forsikringstilbudet for boligselskapene. I samarbeid med Boligbyggelagenes Partner AS og Storbybolig er det etablert gode forsikringstilbud for kundene. Selskapet administrerer skadeutbedring og skadeoppgjør for de av kundene som har valgt å knytte seg til våre framforhandlede avtaler. Dette gjelder rundt 90 prosent av kundemassen. VAKTMESTEREN FRA BATE AS Vaktmesteren fra Bate har i 2014 fortsatt å rendyrke sine vaktmester tjenester. Selskapet har i 2014 fått flere nye kunder. Ved årsskiftet var det registrert 86 boligselskaper med fast avtale. Selskapet har 9 ansatte. I 2015 vil en styrke kompetansen til alle ansatte, samt å etablere selskapet sterkere i regionen. ØKONOMI OG RESULTAT Regnskapet er gjort opp i henhold til regnskapsloven. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år 2015 og konsernets planer for årene framover. et er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Regnskapet viser et resultat før skatt på kr ,. for Bate og for konsernet kr ,. Bate fikk et overskudd etter skatt på kr ,. Styret foreslår at resultatet overføres slik: Avgitt konsernbidrag: kr , Overføring til annen egenkapital: kr , Total overføring: kr , ets overskudd etter skatt utgjør kr , Bokført egenkapital i Bate pr er kr ,, og for konsernet kr ,. Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele året. Driften er finansiert ved egenkapital og byggelån. ets egenkapital er på 47,8 prosent av totalkapitalen. I forhold til framtidig kapitalbinding og risikoeksponering er egenkapitalen på et tilfredsstillende nivå. / 6 / 7

5 FOTO: ELISABETH TØNNESEN Etter styrets oppfatning er det gjort tilstrekkelige avsetninger for påløpte og eventuelle framtidige forpliktelser. Styret er tilfreds med at det økonomiske resultat og driften for øvrig. Lønnsomhet er avgjørende for å ha en tilfredsstillende egen kapital og dermed styrke til å gå inn i nye og krevende prosjekter til fordel for medlemmene. ORGANISASJON Ordinær generalforsamling ble avholdt 22. mai Styret har hatt sju ordinære møter og behandlet 57 saker. Videre utvikling av organisasjonen med sikte på kunde tilfreds het, kvalitet og kompetanse vil fortsatt stå sentralt i arbeidet med å møte morgendagens utfordringer. De ansatte har i henhold til Bates vedtekter hatt to representanter og to vararepresentanter i styret. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) fortsetter sin virksomhet med tre medlemmer fra arbeidsgiversiden og tre medlemmer fra arbeidstakerne. Bedriften er tilsluttet Virke og har gjennom Virke tariffavtale for boligbyggelag med Fagforbundet og NITO. Det er i løpet av 2014 registrert fire hendelser, hvorav en resulterte i arbeidsfravær på to dager. Arbeidet for et godt arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess. Arbeidsmiljøutvalget har besluttet tiltak som gjennomføres i Fraværet for 2014 fordeler seg slik: 2014 </= 16 dager > 16 dager Fravær totalt Bate 1,3 % 3,8 % 5,1 % Vaktmesteren 1,8 % 5,9 % 7,7 % I Bate med datterselskaper er det ansatt 50 kvinner (55 prosent) av 90 ansatte. I ledergruppen er kvinneandelen 60 prosent. Totalt i ledende stillinger er kvinneandelen 59 prosent. Vår bedriftstankegang tar sikte på likestilling mellom kjønnene og på at forskjellsbehandling på grunn av kjønn ikke skal forekomme. HMS-politikk HMS-hensyn skal ivaretas ved alle våre aktiviteter, og vi skal bidra til at det er en god HMS-kultur i alle våre prosjekter. Vi vil forebygge ulykker og helseskader, og legge til rette for et sunt arbeidsmiljø der alle tar ansvar, viser engasjement og føler trivsel og trygghet i samsvar med våre verdier og intensjoner i lover og forskrifter. skal ha en bevisst holdning til miljøpåvirkning. Alle ansatte skal bidra til at vår miljøpåvirkning forbedres. Dette skal oppnås ved at ledelse og ansatte deltar aktivt i HMS-arbeidet og samarbeider for kontinuerlig forbedring. Selskapene i Storbysamarbeidet har videreutviklet selskapet BBL Finans AS i BBL Finans er nå vår valgte leverandør av produktene sikring av felleskostnader samt purring og inkasso for våre boligselskaps kunder. Selskapet vil fortsette å utvikles i 2015 der planen er å tilby produktet forskuttering av felleskostnader til våre kunder. YTRE MILJØ Våre prosesser og leveranser har ikke negative miljøkonsekvenser utover normalt for vår type virksomhet. Vi etterlever regler og forskrifter, og har fokus på å forbedre vår miljøprestasjon. Dette skal oppnås ved å samarbeide med miljøvennlige leverandører og forsøke å velge miljøvennlige produkter. Vi skal være en pådriver og oppfordre alle boligselskap til å ha en bevisst holdning til miljøspørsmål. PERSONALFORHOLD OG ARBEIDSMILJØ Antall ansatte ved årets utløp var: Bate Antall ansatte 56* 80 67* 90 *Tall for 2013 for Stavanger Boligbyggelag, inkludert Stavanger Boligbyggelag Bo- og eiendomsservice. Bedriften er tilsluttet avtale om Inkluderende Arbeidsliv og det har gjennom året vært lagt stor vekt på systematisk sykefraværsoppfølging. Diskriminering et arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme diskriminerings lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeids vilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. SAMARBEID MED ANDRE BOLIGBYGGELAG Storbybolig er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø Boligbyggelag, Bodø Boligbyggelag, Trondheim og Omegn Boligbyggelag, Vestbo i Bergen, Usbl i Oslo og. Samarbeidet startet med gjennomgående ansiennitet og forkjøpsrett. Det har utviklet seg videre til IT, forvaltning og marked. UTSIKTENE FRAMOVER Selskapets viktigste fokusområder framover vil være «Kunden Først» programmet, lønnsom vekst i kjerneområdene, tomteakkvisisjon og våre styringssystemer. Konkurransen i markedet tilspisses og vi må forstå kundenes og medlemmenes behov slik at vi imøtekommer deres forventninger. / 8 / 9

6 Vi må øke kundetilfredsheten gjennom et nært samarbeid med kundene om både tjenestenes omfang, servicegrad og kvalitet. Vi skal bli best på medlemsopplevelse og kundeopplevelse, ha grunnleggende lønnsomhet i kjerneområdene og satse på videreføring av profesjonalitet og faglig dyktighet i alle ledd. Vi skal endre selskapet til et mer digitalisert, automatisert og unikt selskap. For å nå vår visjon og våre mål er utviklingen av mennesker viktig. Det betyr ut vikling av våre medarbeidere, an settelse av nye med arbeidere samt utvikling av våre kunders styre ledere og styre medlemmer. Vi har en klar ambi sjon om å være en av regionens mest attraktive arbeidsplasser. Styret og administrasjonen vektlegger at organisasjonen har et robust egenkapitalgrunnlag. Å styrke lønnsomheten innen våre kjerne områder er en klar prioritet. På den måten er vi bedre rustet til å møte økt konkurranse og en framtid med lavere nybyggvirksomhet. Vi arbeider fort løpende med å finne fram til nye mulige utbyggings områder i regionen. Selskapet har prosjekter i kommunene Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola og Strand og i tillegg til en tomte bank som sikrer aktivitet i de nærmeste årene. Før nye prosjekter iverk settes gjennom føres grundige markedsog lønnsom hets vurderinger. Markedsutsiktene for nybyggvirksomheten i 2015 vurderes som usikre. Vi antar at salgstakten på nye prosjekter vil ligge på samme nivå som i Totalt sett regner vi med at 2015 blir et år der konsernets økonomiske resultat blir noe bedre enn i Utviklingen av Storbybolig, Boligbyggelagenes Partner AS, BBL DK AS og BBL Finans AS er viktig for oss. Samarbeidet med dem styrker vår konkurransekraft ytterligere, samt at fordelene tilfaller våre medlemmer. Styrets oppfatning er at er godt rustet til å møte framtidige oppgaver og utfordringer. / 10 / 11

7 RESULTATREGNSKAP BALANSE PER 31. DESEMBER Noter Driftsinntekter Medlemskontingenter Salg av fast eiendom Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader ,4 Lønnskostnad Avskrivning ,14 Nedskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Andel resultat tilknyttet selskap Annen rentekostnad Netto finansposter Noter Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler ,12 Tomter,bygninger og annen fast eiendom Biler, inventar og kontorutstyr Sum varige driftsmidler Finansielle eiendeler Inv. i datterselskap 6 Inv. i tilknyttet selskap Lån til foretak i samme konsern Inv. i aksjer og andeler Ansvarlig lån Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets skattekostnad Årets resultat Fordelt på 6,11 Majoritetsinteresser ,11 Minoritetsinteresser Varelager ,12 Aktiverte tomte- og prosjektkostnader Kortsiktige fordringer Kundefordringer Utført, ikke fakturert prosjektkostnad Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Overføringer Avgitt konsernbidrag Overført EK Sum omløpsmidler Sum eiendeler / 12 / 13

8 BALANSE PER 31. DESEMBER KONTANTSTRØMOPPSTILLING Noter Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Sum forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Byggelån ,13 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld (Alle tall i hele 1 000) Resultat før skattekostnad Tap /gevinst (-) ved utrangering anleggsmiddler Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i fordringer Endring i leverandørgjeld bidrag Endring prosjektkostnader lagerført Resultatandel tilknyttet selskap Endring i varelager Endring andre tidsavgrensinger Forskjell kostnadsført pensjon og innbetalinger til pensjonsordninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalt ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalt ved salg av aksjer/nedsettelse Utbetalt ved kjøp av aksjer Innbetalt utbytte fra tilknyttet selskap Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endringer kortsiktige lån/byggelån Innbetalinger fra utlån (+)/ Utlån(-) Endring ansvarlig lån Innbetalt andelskapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum egenkapital og gjeld Netto endring av kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd fra fusjon Kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd / 14 / 15

9 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER (tidligere Stavanger Boligbyggelag) har med virkning fra fusjonert med Sandnes Boligbyggelag. Sammenligningstallene i dette årsregnskapet inkluderer kun tall for tidligere Stavanger Boligbyggelag. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. regnskap Regnskapet viser konsernets resultat når mor- og datterselskaper betraktes som en regnskapsmessig enhet. Med datterselskap menes selskaper hvor morselskapet, direkte eller indirekte, eier mer en 50 % av aksjene eller gjennom avtale har bestemmende innflytelse i selskapet. Følgende datterselskaper inngår i konsernregnskapet: BBL-Bygg AS, Real Prosjektutvikling AS, Vaktmesteren fra Bate og Tastatomter AS. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virke lig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etablerings tidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av utførte tjenester skjer på leveringstids punktet. Inntektsføring av medlemskontingenter inntektsføres over den perioden disse vedrører. Inntekter fra salg av tjenester og langsiktige tilvirkingsprosjekter resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad, når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Fremdriften måles som påløpte timer i forhold til totalt estimerte timer. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. Prosjekter Akvisisjonskostnader utgiftsføres fortløpende. Det benyttes løpende avregning etter fullføringsgrad for pågående anleggskontrakter. For kontrakter som forventes å gi tap, resultat føres tapet i sin helhet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Pensjoner Foretaket har hovedsaklig to pensjonordninger pr , en innskuddsbasert ordning og en kompensasjonssparing. Ifm en fusjon i 2014 er en ytelsesbasert ordning avsluttet. Effekten av denne endringen er regnskapsført direkte i resultatregnskapet i 2014 med ett beløp på kr. 2 millioner. Usikret pensjonsordning Selskapet har usikret pensjonsordning knyttet til ledene stillinger med lønn over 12G. Beregningene er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, fripoliser og fremtidig avkastning på pensjonsmidler. AFP-ordning Selskapet deltar i LO/NHO-ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen fram til Gevinsten ved avviklingen av ordningen ble inntektsført i 2010, og presentert som en reduksjon av lønnskostnader. En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det ble ikke betalt premie i den nye ordningen før i 2011, og da var premien fastsatt til 1,4 % av samlede utbetalinger mellom 1G og 7,1G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. Investering i datterselskap og tilknyttede selskap Datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er av satt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbake betaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Tilknyttede selskaper er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. I konsernregnskapet brukes egen kapital metoden for tilknyttede selskaper. Andelen av resultatet er basert på resultatet etter skatt i det selskapet hvor man har investert med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelen vist under finansposter. Fusjon inngikk i 2014 en fusjon med Sandnes Boligbyggelag hvor eiendelene i Sandnes Boligbyggelag ble overført til. Fusjonen ble gjennomført med skattemessige og regnskapsmessig kontinuitet iht. praksis for fusjoner mellom boligbyggelag. Fusjonen skjedde med både skattemessig og regnskapsmessig virkning fra 1. januar Konsekvensene for egenkapitalen i selskapet er vis i egenkapitalnoten, se note 12. Proforma tall er gjengitt nedenfor for å vise effekt på salgsinntekter dersom fusjonen hadde skjedd med virkning fra 1. januar Proforma tall er urevidert Salgsinntekter / 16 / 17

10 NOTE 2 POSTER SOM ER SAMMENSLÅTT Andre driftsinntekter Forretningsførsel og administrasjon av tilknyttede borettslag Forretningsførsel for andre Prosjektadministrasjon og byggeledelse Inntekter fra boligomsetning Andre salgs- og provisjonsinntekter Leieinntekter Honorarinntekt Vaktmestertjenester Varesalg Sum andre driftsinntekter Andre driftskostnader Innkjøpt på vegne av kunder (annonser etc.) Andre personalkostnader Innleid arbeidskraft Revisjon og konsulenthonorarer Eiendomskostnader Kontorholdskostnader og fusjonskostnader Salgs- og markedsføringskostnader Avsetninger vedr. prosjekter Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader NOTE 3 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader usikret pensjoner Driftspensjon / innskuddspensjon Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Bate kommer inn under OTP ordningen. Selskapet gikk fra 31/ over fra ytelsesbasert forsikring til en innskuddsbasert ordning. Ifm fusjon i 2014 er ytelsesordning fra innfusjonert selskap avsluttet og innskuddspensjon opprettet. Dette medførte en engangseffekt på pensjonskostnaden i 2014 på 1 mill. kroner. Ordningene tilfredstiller lovens krav. Se note 1 og 4. NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Selskapet (konsernet) har pensjonsordninger som omfatter 75 (50) ansatte og 8 (8) pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Selskapet har både sikrede og usikrede pensjonsordninger. Sikrede ordninger er dekket gjennom forsikringsselskap. I tillegg til AFP-ordningen gjennom LO/NHO ytes en tilleggspensjon over driften Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene Administrasjonskostnader Resultatført planendring Resultatført estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser Estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pesjonsmidler /forpliktelse Brutto Pensjonsforpliktelser Netto pensjonsmidler /forpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 2,3 % 4,0 % 2,3 % 4,0 % Forventet lønnsregulering 2,8 % 3,8 % 2,8 % 3,8 % Forventet pensjonsøkning 0,0 % 1,4 % 0,0 % 1,4 % Forventet G-regulering 2,8 % 3,3 % 2,8 % 3,25 % Forventet avkastning på fondsmidler 0,0 % 4,0 % 0,0 % 4,0 % NOTE 5 VARIGE DRIFTSMIDLER Bygninger, Biler, Totalt Bygninger, Biler, Totalt tomt og annen fast eiendom inventar og kontor utstyr tomt og annen fast eiendom inventar og kontorutstyr Anskaffelseskost Anskeffelseskost fusjon Avgang Tilgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Lønn til daglig leder Daglig leder er med i selskapets innskuddspensjon. I tillegg er nedfelt en avtale om tilleggspensjon og forsikring fra fylte 65 år. Egen driftspensjon som tar høyde for lønn utover 12 G. Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 3-5 år år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Styremedlemmer: Bate Styrehonorarer for 2014 er kostnadsført med kr Revisor: Bate Revisjonshonorar er kostnadsført med I tillegg kommer andre tjenester med / 18 / 19

11 NOTE 6 DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAP AS BBL Bygg ble stiftet av i 1969 og har forretningskontor i Stavanger kommune. Selskapet administreres av som også eier alle aksjene og har 100 % stemmeandel i selskapet. Datterselskap Datterselskap Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel Stemmeandel AS BBL Bygg 1969 Stavanger 100 % 100 % Bokført verdi Utbetalt utbytte i 2014 Kapital -forhøyelse Nedskrevet Bokført verdi AS BBL Bygg Datterselskap og tilknyttet selskap AS BBL Bygg eier alle aksjene i Real Prosjektutvikling AS, Tastatomter AS og Vaktmesteren fra Bate AS. Real Prosjektutvikling eier alle aksjene i Nuten Bolig AS og 66 % av aksjene i Lyefjell Utbygging AS. Selskapene er konsolidert inn i konsernregnskapet. NOTE 7 AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK Aksjer og andeler i andre foretak Aksjer og andeler i andre selskaper Anskaffelses kost Balanseført verdi Eierandel Stemmeandel Storby AS ,7 % 16,7 % BBL-Partner AS ,2 % 8,2 % BBL-Datakompetanse AS ,1 % 8,1 % BBL-Finans AS ,4 % 13,4 % Sum Aksjer og andeler i andre foretak Aksjer og andeler i andre selskaper Anskaffelses kost Balanseført verdi Eierandel Stemmeandel Storby AS ,7 % 16,7 % BBL-Partner AS ,2 % 8,2 % BBL-Datakompetanse AS ,1 % 8,1 % BBL-Finans AS ,4 % 13,4 % Jørpeland Utviklingsselskap AS ,0 % 15,0 % Sum Tilknyttet selskap Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Vindhagen AS 2006 Stavanger 50 % 50 % Hovemarka AS 2006 Stavanger 50 % 50 % Fredheim Parken AS 2010 Sandnes 50 % 50 % Rogaland Utbyggingsselskap AS 2013 Stavanger 50 % 50 % Skeienegata 2 AS 2013 Sandnes 50 % 50 % Brattebø B5 AS 2012 Sandnes 50 % 50 % Skippergata 7375 AS 2010 Sandnes 33 % 33 % Jærveien 5-7 AS 2012 Sandnes 26 % 26 % NOTE 8 PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V. Pantstillelser: Bokført verdi av pant Pantsatt eiendel Kassekreditt, ramme kr Kontorbygg med tomt Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført: Bate er medlåntaker for datterselskapenes lån med til sammen kr , som utbygger i forbindelse med selskapenes prosjekter. I tillegg er det i konsernet stilt kausjon for kr ,. Lån i konsernet er sikret ved pant i konsernets eiendeler med kr ,. Bokført verdi Endring bokført verdi Resultat andel 2014 Bokført verdi Egenkapital Årets resultat Vindhagen AS Hovemarka AS Fredheim Parken AS Rogaland Utbyggingsselskap AS Skeienegata 2 AS Brattebø B5 AS Skippergata 7375 AS Jærveien 5-7 AS Endringer i bokført verdi i 2014: Det er utbetalt 2,5 mill. i utbytte fra Vindhagen AS. Aksjene i Hovemarka AS er nedskrevet med 1 mill. Kapitalen i Brattebø B5 AS er nedsatt med 1,985 mill. NOTE 9 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V. Lån Andre fordringer Foretak i samme konsern Det er gitt lån til datterselskap kr , i forbindelse med utbyggingsprosjekt. Lånet forfaller ved prosjektets ferdigstillelse, planlagt til Det beregnes renter i henhold til låneavtale. Kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern Tilknyttede selskaper er felles kontrollerte virksomheter og er fra 26 % til 50 % eiet av Real Prosjektutvikling AS. Selskapene er regnskapsført i henhold til egenkapitalmetoden i konsernregnskapet / 20 / 21

12 NOTE 10 SKATT NOTE 11 EGENKAPITAL Årets skattekostnad fremkommer slik: Bate Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Underskudd til fremføring Endring midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Betalbar skatt på årets resultat Endring ikke bokført utsatt skattefordel For lite avsatt skatt tidligere år Ikke resultatført utsatt skattefordel Formueskatt Bate Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Avstemming skattekostnad mot ordinært resultat før skatt: Årets totale skattekostnad For lite avsatt skatt tidligere år Endring ikke bokført utsatt skattefordel % av resultat før skatt Differanse pga permanente forskjeller og formueskatt Betalbar skatt i balansen: Formueskatt Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag Betalbar skatt i balansen Årets endring i egenkapital Andelskapital Annen egenkapital Egenkapital Ny andelskapital Avgitt konsernbidrag etter skatt Innfusjonert selskap Årets resultat Egenkapital Årets endring i egenkapital Andelskapital Annen egenkapital Sum Minoritetsinteresser Egenkapital Ny andelskapital Innfusjonert konsern Årets resultat Egenkapital NOTE 12 ANLEGGSKONTRAKTER PR Sum Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader knyttet til opptjent inntekt Netto resultatført på igangværende prosjekter Utført, ikke fakturert prosjektkostnad Aktiverte tomte- og prosjektkostnader i egen regi Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt, forskjeller som utlignes: Bate 2014 Bate Driftsmidler Tilvirkningskontrakter Finansielle instrumenter Pensjonsmidler (+) -forpliktelse (-) Prosjektutviklingskostnader Påløpte kostnader Gevinst og tapskonto Fordringer Sum Underskudd til fremføring Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel (-) Beregnet utsatt skatt/utsatt skattefordel (-) Ikke balanseført utsatt skatt/skattefordel (-) Balanseført utsatt skatt/skattefordel (-) tall er korrigert med tall fra innfusjonerte selskap. / 22 / 23

13 NOTE 13 ANNEN KORTSIKTIG GJELD I Bate er det til sammen satt av kr , til kjente forpliktelser. I konsernet er det i tillegg foretatt avsetning for å dekke opp for eventuelt ansvar. NOTE 14 ANSVARLIG LÅN et har per gitt ansvarlig lån til tilknyttet virksomhet på til sammen kr ,. Lånet er nedskrevet med ,. NOTE 15 BUNDNE MIDLER Bundne midler i Bate utgjør ved årsskiftet: Innestående på skattetrekkskonto Bate (konsernet) kr , ( , ). 31. desember 2014 STAVANGER, 26. MARS 2015 Paul Åkre styremedlem Erik Tjemsland styreleder Helga Scheie styremedlem Inger Janne Karlsen styremedlem Ståle Berntsen styremedlem Terje Eidsmo styremedlem Janne Karin Rasmussen styremedlem Paul A Boxill adm. direktør / 24

14

15 LAYOUT OG TRYKK: IMPRESSMEDIA.NO. DESIGNMAL: ALDENTE. FOTO: JAN INGE HAGA. ILLUSTRASJONER: KRISTIN ROSKIFTE. 3D: EVE. Smart, enkelt og greit Postboks 88, Sentrum 4001 Stavanger

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER REVISORS BERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER REVISORS BERETNING 215 ÅRSOPPGJØRET 215 STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER REVISORS BERETNING 1 INNHOLD 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 6 BALANSE 8 KONTANTSTRØMSOPPSTILLING

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer