Rapport. Evaluering av Mestringsveier til arbeid. Andre delrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Evaluering av Mestringsveier til arbeid. Andre delrapport"

Transkript

1 - Åpen Rapport Evaluering av Mestringsveier til arbeid Andre delrapport Forfattere Sissel Steihaug, Halvdan Haugsba kken, Ha ld is H jo rt og Tonje Lo ssius Husum SINTEF Teknologi og samfunn Helse

2 SINTEF Teknologi og samfunn Helse

3 SINTEF Teknologi og samfunn Postadr ess e: Postbok s 1 24 Bl i ndern 0314 Oslo Sentralbo rd: Telefaks: no Foret aksr egister: NO MVA Rapport Evaluering av Mestringsveier til arbeid Andre delrapport EMNEORD : Emn eo rd Versjonsnummer DATO FORFATTER(E) Sissel Steihaug, Halvdan Haugsba kken, Ha ld is H jo rt og Tonje Lo ssius Husum OPPDRAGSGIVER(E) Arbeids- og velferdsdirektoratet OPPDRAGSGIVERS REF. Gina Krogsvold ANTALL SIDER OG VEDLEGG: 74 sider SAMMENDRAG SINTEFs eva lu ering av Mestring sveier til a rbeid p sy kisk helse og ru s i Hed ma rk, Opp land og Vestfo ld gjenno mfø res i p erioden o ktober desember Eva lueringen utfo rmes so m fø lgefo rskn ing d er vi, i tillegg til å vu rdere resu lta toppnåelse, fø lg er u tvikling sarb eid et i de tre p ilo tp rosjekten e. Eva lueringen konsen treres o m fire ho ved temaer: M etodeu tvikling, sa ma rbeid, brukernes utby tte av oppfø lg ingen og p ro sjekta rbeid. Denne andre delrapporten oppsummerer funn fra eva lu eringen i Resu lta tene er basert p å SINTEFs b esø k med in tervju i a lle p rosjekten e to ganger i Det er g jenno mfø rt til sa mmen 22 in tervjuer med d elta kere og 57 in tervjuer med personer so m er eller ha r vært in vo lvert i p rosjekten e. Pro sjektet i Vestfo ld ha r ha tt en turbulen t tid siden opp sta rt, men ser p er no vemb er ut til å ha funnet sin fo rm. Pro sjektene i Hed ma rk og Oppland hadde også sta rtvansker, men fremstår nå so m veld revene og velo rganiserte p rosjekter. I a lle tre p rosjekter jobbes det godt med oppfø lg ingen av brukere, og alle er god t i gang med å u tvikle en oppfø lg ingsmetode fo r å b istå d elta kern e i å ko mme i a rbeid / a ktivitet. D elta kerne i a lle p rosjekten e sier i in tervju a t d e ha r nytte av å delta. De vektlegg er trygghet og tillit til oppfø lg ern e og opp levelsen av å b li respektert og verdsa tt. Videre er de oppta tt a v a rbeidspra ksis, og mange etterlyser flere og mer va rierte tilbud om ekstern pra ksis. Sa ma rbeidet om oppfølging av delta kerne fungerer rimelig godt på pra ksisnivået, men er utfordrende på overordnet - og systemnivå. De tre prosjektene er ulike, og det innebærer a t det høstes erfaring med oppfølging av ulike grupper brukere og med NAVs sa ma rbeid med ulike d eler a v helsevesen et: Ko mmuneh elsetjen esten, DPS og døgnin stitu sjon. UTARBEIDET AV Sissel Steihaug SIGNATUR KONTROLLERT AV Ma rian Ådnanes SIGNATUR GODKJENT AV Rand i Rein ertsen SIGNATUR ISBN GRADERING Åp en GRADERING DENNE SIDE Åp en 1 av 75

4 Versjonsnummer 2 av 75

5 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Mestringsveier til arbeid Omorganisering av fagutviklingsprogrammet SINTEFs evalueringsrapporter SINTEFs følgeevaluering av de tre pilotprosjektene Mål for følgeevalueringen Metodeutvikling - Mestringsveier til arbeid Samarbeid Deltakernes utbytte av oppfølgingen Prosjektarbeid Data og datakilder Informanter Andre delrapport Prosjektet "Mestringsveier til arbeid" ved NAV Hedmark Bakgrunn Organisering og organisatorisk forankring Utvikling i prosjektet Oppfølgingsmetode Mestringsveier til arbeid Relasjonsbygging Krevende arbeid - behov for veiledning Motiverende intervju Arbeid og aktivitet Samarbeid Internt i prosjektet Samarbeid eksternt Kunnskapsoppsummering og -spredning Hindringer/ rammebetingelser Prosjektet får hovedansvaret for deltakerne NAVs tilbud Dårligere og dårligere tilbud til personer med dobbeldiagnose Integrasjon mellom attføring og behandling - en samarbeidsmodell? Deltakere i prosjektet Deltakernes erfaringer SINTEFs vurdering Prosjektet "Mestringsveier til arbeid" ved NAV Oppland Bakgrunn Versjonsnummer 3 av 75

6 4.2 Prosjektets ledelse og organisatoriskforankring Prosjektdeltakere Utvikling av oppfølgingsmetode Mestringsveier til arbeid Samarbeid integrasjon av behandlings- og attføringsperspektivet? Samarbeid i oppfølgingen av den enkelte deltaker Samarbeid på høyere nivå Samarbeid mellom ulike etater Samarbeid med beboernes hjemstedskommuner Deltakernes utbytte av oppfølgingen Erfaringene slik prosjektdeltakerne selv beskriver dem Prosjektarbeid og kunnskapsutvikling SINTEFs vurdering Prosjekt Mestringsveier til arbeid ved NAV Vestfold - Basen Bakgrunn Organisatorisk forankring Utviklingen i prosjektet Basen Fra august 2008 til april Fretex som ny tiltaksarrangør fra Nye endringer høst 2010 veien videre Brukerrettet arbeid oppfølgingsmetode Samarbeid Kunnskapsoppsummering Deltakere i prosjektet Deltakernes erfaringer SINTEFs vurdering Oppsummerende drøfting Prosjektarbeid Mestringsveier til arbeid og aktvitet Oppfølgingsmetode NAVs tilbud Arbeid og aktvitet Samarbeid - integrasjon av attførings- og behandlingsperspektivet? Et tverretatlig og tverrfaglig team - en samarbeidsmodell? Deltakernes utbytte Kunnskapsoppsummering og - spredning Veien videre det siste prosjektåret SINTEFs videre evaluering Referanser Versjonsnummer 4 av 75

7 1 Innledning 1.1 Mestringsveier til arbeid Fagutviklingsprogrammet Mestringsveier til arbeid - psykisk helse og rus er rettet mot mennesker som har både en alvorlig psykisk lidelse og et rusproblem, fortrinnsvis i aldersgruppen år. Programmet omfatter prosjekter i syv fylker, herunder pilotprosjektene i Hedmark, Oppland og Vestfold. Til sammen 11 stillinger i NAV er knyttet til disse prosjektene. Prosjektene er ulikt utformet og utvikles i nokså ulik retning i de forskjellige fylkene, i motsetning til de øvrige fagutviklingsprogrammene, som har langt fastere rammer. Fagansvarlig for den nasjonale strategiplanen for arbeid og psykisk helse er Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet. Arbeids- og velferdsdirektoratet (tidligere NAV drift og utvikling, NDU) har ansvar for gjennomføring av Nasjonal strategiplan og er fagansvarlig for Mestringsveier til arbeid - psykisk helse og rus. NAVs fylkeskoordinator for arbeid og psykisk helse er fagansvarlig for de lokale prosjektene og rapporterer til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Helsedirektoratet deltar ikke i dette fagutviklingsprogrammet. 1.2 Omorganisering av fagutviklingsprogrammet Mestringsveier til arbeid som eget fagutviklingsprogram ble lagt ned i løpet av Etter nedleggelsen ble Mestringsveier til arbeid i Hedmark og Vestfold lagt inn i Veilednings- og oppfølgingslos-programmet, men ikke prosjektet i Oppland. I Oppland har de har fått opplyst at fylkene selv kan velge hvor de vil innlemmes og er fra NAV blitt anbefalt kobling til Vilje Viser Vei-tiltakene. Prosjektmedarbeiderne i Finnmark, Hedmark, Rogaland, Nord Trøndelag og en medarbeider i Sandefjord er lagt inn i veilednings og oppfølgingslos som fagutviklingsprogram. Prosjektet i Oppland har ingen NAV-stilling tilknyttet. 1.3 SINTEFs evalueringsrapporter Dette er den andre av til sammen tre rapporter om evaluering av prosjekt Mestringsveier til arbeid psykisk helse og rus. Første delrapport Evaluering av Mestringsveier til arbeid. Første delrapport, SINTEF rapport A15544, april 2010 betegnes Oppstartrapport videre i dette dokumentet. Denne rapporten omhandler oppstartfasen i pilotprosjektene Mestringsveier til arbeid i Hedmark og Oppland. Høst 2010 ble pilotprosjektet Mestringsveier til arbeid ved NAV Vestfold inkludert i evalueringen. Denne andre delrapporten inneholder en oppstartrapport og statusrapport for prosjektet i Vestfold og statusrapport for de to øvrige prosjektene. For mer bakgrunnsinformasjon om disse to henvises til Oppstartrapporten. Versjonsnummer 5 av 75

8 Versjonsnummer 6 av 75

9 2 SINTEFs følgeevaluering av de tre pilotprosjektene SINT EFs evaluering gjennomføres i perioden oktober desember Vi har valgt å utforme evalueringen som et følgeforskningsprosjekt som følger utviklingsarbeidet i de tre pilotstudiene. I tillegg til å vurdere resultatet av prosjektene vil vi i evalueringen rette oppmerksomhet mot prosesser, dvs. endring, utvikling og læring, og vi velger derfor hovedsakelig å innhente data gjennom kvalitative intervju. I tillegg gjennomfører vi dokumentstudier. Nedenfor oppsummerer vi problemstillingene for den totale evalueringen. 2.1 Mål for følgeevalueringen Et overordnet mål for prosjekt Mestringsveier til arbeid psykisk helse og rus - er å bidra til å utvikle en oppfølgingsmetode for å bistå mennesker med samtidig rusavhengighet og psykiske vansker i å komme i arbeid og aktivitet. Felles for pilotprosjektene er at de har som mål å styrke samarbeid og samordning for personer med behov for integrert behandling. Spesielt vektlegges samarbeid mellom helsevesenet og NAV og at behandlings- og attføringsperspektivet integreres i oppfølgingen. Oppdragsgiver påpeker at det er viktig å sikre erfaringer som kan videreutvikles i fagutviklingsprogrammene. I Oppdragsgivers konkurransegrunnlag angis en rekke mål, fokusområder og problemstillinger for Mestringsveier-prosjektet og for evalueringen av pilotprosjektene i Hedmark og Oppland (Arbeids- og velferdsdirektoratet, Konkurransegrunnlag Del III, SINTEFs Oppstartrapport). For å tydeliggjøre det vi oppfatter som hovedfokus i evalueringen, har vi i vårt tilbud valgt å utforme fire hovedtemaer som omfatter de ulike målene, fokusområdene og problemstillingene som presenteres i konkurransegrunnlaget. De fire temaene presenteres nærmere nedenfor Metodeutvikling - Mestringsveier til arbeid 1. Hva innebærer oppfølgingsmetodikken og hvordan er den blitt utviklet i de tre prosjektene? Metodeutviklingsaspektet er det overordnede i prosjektene. Innen prosjektene skal det utvikles oppfølgingsmetodikk - "Mestringsveier til arbeid" - for å bistå mennesker med samtidig psykiske vansker og rusavhengighet i å komme i arbeid og aktivitet. Hovedmålet med evalueringen er å utvikle kunnskap om oppfølgingsmetodikken og hva som er virksomme mestringsveier for å lykkes med målsetting om arbeid og aktivitet. Vi studerer hvordan prosjektene tilpasses til ulike lokale forhold og hva utvikling av oppfølgingsmetodikken innebærer i ulike sosiale kontekster Samarbeid 2. Hvordan samarbeides det i oppfølgingen av brukerne i de tre prosjektene og hvilken betydning har samarbeid for oppfølgingsmetoden? De tre prosjektene er ulike, men alle har som mål å styrke samarbeid og samordning for å bidra til at personer med behov for integrert behandling kommer i arbeid og aktivitet. Samarbeidet mellom NAV og helsevesenet ligger som et ubetinget krav i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse. I evalueringen vil vi studere samarbeid og samarbeidsmodeller som er utviklet, hva som er viktige rammebetingelser for samarbeid og hvordan samarbeidet bør organiseres og forankres. Versjonsnummer 7 av 75

10 2.1.3 Deltakernes utbytte av oppfølgingen 3. Hva slags nytte har deltakerne av tilbudene i de tre prosjektene og hvilke faktorer er av betydning for deres eventuelle utbytte? Hvilken betydning har samarbeidet for brukernes erfaring med og utbytte av tilbudet? Oppfølgingsmetodikken utvikles for å hjelpe mennesker med samtidig psykiske vansker og rusavhengighet til å komme i arbeid/aktivitet. En god oppfølgingsmetode må være nyttig for brukerne. Utbytte for brukerne vil primært bli vurdert ut fra effekt på arbeid og aktivitet. Andre utkommemål blir også inkludert, som mestring av stress, symptomer og rus, livskvalitet, boevne og sosial deltakelse. Hvis brukerne har nytte av tilbudet, vil det være viktig å identifisere aspekter ved oppfølgingsmetoden som er viktige for deres utbytte Prosjektarbeid 4. Hvordan fungerer prosjektarbeidet i de tre prosjektorganisasjonene i praksis? Hvordan er prosjektformen eventuelt egnet til å utvikle en oppfølgingsmetode - mestringsveier til arbeid - for mennesker med samtidig alvorlige psykiske vansker og rusproblem? Et mål for evalueringen er å beskrive i hvilken grad de ulike prosjektene (form og innhold) er egnet til å bedrive intern og ekstern kunnskapsutvikling fra sitt eget prosjektarbeid. Videre studerer vi prosjektenes evne til å evaluere egne resultater og til å vurdere resultatenes overførbarhet til andre sammenhenger enn der de er utviklet. 2.2 Data og datakilder Besøk i prosjektene At SINTEFs evaluering er utformet som følgeforskning, innebærer at vi skal gi de involverte i prosjektene tilbakemeldinger underveis om hvordan vi vurderer utviklingen i prosjektene og eventuelt forslag til kursendring. To SINT EF-forskere besøkte pilotprosjektene i Hedmark og Oppland en gang vår og en gang høst 2010 og prosjektet i Vestfold to ganger høst Ved begge besøkene i Hedmark og Oppland og siste besøk i Vestfold ble det gjennomført et møte der vi la fram hovedfunn og inntrykk fra tidligere besøk. Ved alle besøkene gjennomførte vi individuelle, semistrukturerte intervjuer av involverte i prosjektene etter intervjuguider som vi hadde utarbeidet på forhånd. Enkelte informanter ble intervjuet per telefon etter besøkene. Intervjuguidene ble brukt fleksibelt slik at det var rom for å ta opp andre temaer enn dem i guiden, og ulike temaer kunne utdypes i de ulike intervjuene. Intervjuene ble tatt opp på digitalt opptaksutstyr og skrevet ut tilnærmet ordrett. Dokumentstudie I 2010 omfatter det skriftelige materialet oppdaterte planer, rapporter, referater og samarbeidsavtaler. Formålet med å gjennomgå dette datamaterialet er blant annet å få en bedre forståelse av hvordan de ulike prosjektene endres og utvikles. Versjonsnummer 8 av 75

11 Dataanalyse Dokumenter og intervjuutskrifter utgjør våre kvalitative data. Dokumentene brukes som bakgrunnsinformasjon, mens intervjuutskriftene er analysert etter en kvalitativ analysemetode for systematisk datakondensering (Malterud 2003). Dette er en datastyrt analysemodell der datamaterialet danner utgangspunkt for analysen, og ikke forhånds-bestemte kategorier. Metoden er egnet for å sammenfatte fortellinger fra mange forskjellige typer informanter, og den er egnet til å identifisere og analysere forhold som ikke har vært beskrevet i problemstillingene før evalueringen. 2.3 Informanter I evalueringen av pilotprosjektene legges stor vekt på å følge deltakernes utvikling og mestringsevne gjennom prosjektperioden. Metodeutvikling, og dermed læringselementer for alle involverte parter, er viktig. Derfor er ulike aktørers erfaringer og opplevelser viktig informasjon, både deltakere i prosjektene, de som bistår deltakerne på ulike måter og øvrige samarbeidspartnere. Som planlagt er det i 2010 innhentet informasjon fra tre grupper informanter: 1. Deltakere i de tre pilotprosjektene. 2. Aktørene som deltar i oppfølgingen av deltakerne. 3. Samarbeidspartnere som er involvert i oppfølgingen/metodeutviklingen, men ikke deltar aktivt i oppfølgingen. T il sammen i de tre prosjektene er det i 2010 gjennomført 22 intervjuer med prosjektdeltakere og 57 med oppfølgere/ samarbeidspartnere. 2.4 Andre delrapport Vår første delrapport, Oppstartrapporten, omhandler oppstartfasen i pilotprosjektene Mestringsveier til arbeid i Hedmark og Oppland, og oppmerksomheten er der rettet hovedsakelig mot spørsmål 4 og 2: Prosjektarbeid og samarbeid. Denne rapporten omhandler evaluering av alle de tre pilotprosjektene, i Hedmark, Oppland og Vestfold, og oppmerksomheten rettes mot alle de fire områdene som skal evalueres: Metodeutvikling, samarbeid, deltakernes utbytte og prosjektarbeid. Et overordnet mål for alle prosjektene er å bidra til å utvikle en oppfølgingsmetode for å bistå mennesker med samtidig rusavhengighet og psykiske vansker i å komme i arbeid/ aktivitet. Oppdragsgiver påpeker at det er viktig å sikre erfaringer som kan videreutvikles i fagutviklingsprogrammene. Felles for prosjektene er at de har som mål å styrke samarbeid og samordning for å bidra til at personer med behov for integrert behandling kommer i arbeid og aktivitet. I prosjektene i Hedmark og Oppland står samordning mellom NAV og Sykehuset Innlandet sentralt. I Vestfoldprosjektet rettes oppmerksomheten først og fremst mot samarbeidet mellom NAV og Sandefjord kommune. De tre prosjektene er ulike med hensyn til utforming, organisering og målgruppe og har, etter vår vurdering, ulike potensialer for kunnskapsutvikling og ulike utfordringer. Vi vil derfor først beskrive og vurdere prosjektene hver for seg (Kap. 3,4 og 5). For Vestfoldprosjektet vil vi også gjøre rede for oppstartfasen, slik vi gjorde for de to andre prosjektene i vår Oppstartrapport. Etter beskrivelsen av de tre enkeltprosjektene vil vi drøfte en del overordnede tema som er aktuelle for alle prosjektene (Kap. 6). Versjonsnummer 9 av 75

12 Versjonsnummer 10 av 75

13 3 Prosjektet "Mestringsveier til arbeid" ved NAV Hedmark Av oppdragsgivers kravspesifikasjon fremgår følgende opplysninger om prosjektet i Hedmark: Prosjektet retter seg mot personer under 35 år med samtidig rusmisbruk og alvorlig psykisk lidelse, som står utenfor arbeidslivet og som er bosatt i Stange og Hamar kommuner. Aldersgrensen er ikke absolutt. Målgruppen anslås til personer. Antall deltakere begrenses til personer til enhver tid. Leder for prosjektet og to prosjektmedarbeidere er tilsatt i NAV. Det er opprettet en referansegruppe. Prosjektets mål: Utvikle oppfølgingsmetodikk som bygger på individuell tilpasning etter brukerens behov. Dokumentere betydningen av målrettet og samordnet innsats hva gjelder arbeid og aktivitet. Utvikle bruken av Individuell Plan som verktøy og bidra til økt bruk av Individuell Plan. Utprøving og evaluering av en forpliktende samhandlingsmodell med vekt på integrert behandling, og hvor bolig, omsorgstjenester, NAV og kommunehelsetjenesten inngår. Med integrert behandling menes samtidig behandling for ruslidelse og psykisk lidelser på spesialisthelsetjenestenivå. Bidra til utvikling av nye tiltak tilpasset brukergruppen. Utvikling og samordning av tiltak og virkemidler vurderes som sentralt for å lykkes i arbeidet. SINTEFs evaluering i 2010 baseres på dokumentstudier og besøk av to SINTEF-forskere ved NAV Hamar vår og høst 2010 samt noen telefonintervjuer. Følgende dokumenter inngår i 2010: Statusrapport og handlingsplan mai 2010 Mestringsveier til arbeid NAV Hedmark Statusrapport og fremdriftsplan desember 2010 Mestringsveier til arbeid NAV Hedmark Referat fra referansegruppemøte Det er gjennomført til sammen syv intervjuer med prosjektdeltakere. Tre ble intervjuet vår og fire høst 2010, kun én ble intervjuet begge ganger. Vår 2010 hadde åtte og høst hadde seks deltakere sagt seg villige til å bli intervjuet, men mange møtte ikke til tross for at de ble påminnet og tilbudt henting. Ved besøkene ble det gjennomført til sammen 19 intervjuer med prosjektansatte og samarbeidspartnere. De tre prosjektansatte og fylkeskoordinator for psykisk helse og arbeid ble intervjuet både vår og høst Videre er tre andre NAVansatte (på ulike nivåer), to ansatte ved DPS, to ved Kirkens sosialtjeneste og én annen samarbeidspartner intervjuet, alle én gang. I tillegg har en tredje SINTEF-forsker intervjuet de tre prosjektansatte per telefon. 3.1 Bakgrunn Prosjektets utgangspunkt er en søknad som ble utformet i 2006 i et samarbeid mellom NAV Hedmark, Sykehuset Innlandet (Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnoseproblematikk) og Fylkesmannen i Hedmark. I forbindelse med at Mestringsveier til arbeid som eget fagutviklingsprogram for rus ble lagt ned i 2010, nevnes som en bekymring at man kan få redusert fokuset på rus og miste fagsamlinger knytte til det. 3.2 Organisering og organisatorisk forankring Prosjekt Mestringsveier til arbeid NAV Hedmark var fra starten organisert i ARK Hedmark, men ble flyttet til NAV Hamar under leder for rusteamet. Prosjektet ligger nå i linjen, og leder for rusteamet har personalansvar for de tre som er ansatte i prosjektet. Fylkesdirektør i NAV Hedmark har ansvar for prosjektet, mens fylkeskoordinator for arbeid og psykisk helse har det faglige oppfølgingsansvaret. En NAVintern styringsgruppe for prosjektet ble konstituert og nedlagt september samme år. Den første Versjonsnummer 11 av 75

14 prosjektlederen sluttet i stillingen En av prosjektmedarbeiderne fungerte deretter som prosjektleder fram til ny prosjektleder ble ansatt Samtidig som ny leder ble ansatt, ble stillingsbetegnelsen endret fra prosjektleder til veileder med teamlederansvar. Grunnen var at man ikke ville skape forvirring om hva stillingen innebærer. Det er bred enighet blant informantene som jobber på praksisnivået om at det er uhensiktsmessig å plassere et slikt kunnskapsutviklingsprosjekt nederst i organisasjonen. Også flere samarbeidspartnere påpeker at organiseringen i rusteamet ved NAV Hamar er uheldig. Ulike argumenter angis, som: Nå blir prosjektet veldig lokalt, prosjektet skal være noe annet enn og på siden av ordinær drift, jeg har følt helt siden omorganiseringen at prosjektet skal tilpasse seg ordinær drift. NAV-ansatte på ulike nivåer mener omorganiseringen var heldig og nødvendig. Det var et godt grep, nå går prosjektet på skinner!, det var naturlig å legge prosjektet til rusteamet, for i prosjektet skal det jobbes brukerrettet, og da trengs samarbeid med fagmiljøet i rusteamet, denne organiseringen ivaretar at prosjektet kan styres i linjen. Til tross for skepsisen mot organisatorisk plassering forteller de prosjektansatte at prosjektarbeidet går fint i praksis fordi de gis gode rammer for å utvikle prosjektet slik de mener er riktig. Først og fremst leder for rusteamet gis æren for dette. Hennes hjelpsomhet og velvillighet kompenserer noe for organisering av prosjektet langt ned i organisasjonen. Selv sier lederen at hun har full tillit til dem som jobber i prosjektet, slik at det ikke er aktuelt å styre prosjektutviklingen. Noen ulemper ved organiseringen trekkes likevel fram. Ved intervjuene i mai formidler flere frustrasjon over at mye tid går med til møter om saker som angår NAV-kontoret. Videre påpekes lang tjenestevei fra prosjektet, via leder for rusteamet og via leder NAV Hamar, hvis det er behov for å løfte saker opp til fylkesnivået. Det innebærer f.eks. at det er utfordrende for teamleder å etablere eksterne samarbeidsavtaler på ledernivå. Flere informanter mener at prosjektet burde vært knyttet til fylkesnivået med direkte kontakt til fylkesdirektøren. Prosjektet er knyttet til fylkesleddet gjennom regelmessige møter med fylkeskoordinater som er faglig avsvarlig. Teamlederen for prosjektet har formelt ingen fullmakter. All økonomi knyttet til prosjektet ligger på fylkesnivå, og alle innkjøp foretas av teamleder for prosjektet i samråd med fylkeskoordinater. 3.3 Utvikling i prosjektet Ved intervjuene i november 2010 fremstår prosjektet som tydelig, og alle informantene, både interne og eksterne, formidler felles forståelse av hva prosjektet er og hva som er målet. Alle som kjenner prosjektet, beskriver en god utvikling. Informantene fra ulike ledernivåer i NAV er enige om at prosjektet er veldrevet, at prosjektmedarbeiderne jobber meget godt med oppfølging av deltakerne og at prosjektet har utviklet seg betydelig siste året. Arbeidet med å følge opp deltakere kom godt i gang allerede høst 2009 og har utviklet seg gjennom hele prosjektperioden. Prosjektmedarbeiderne og deres oppfølgingsarbeid er blitt beskrevet i rosende ordelag ved alle SINTEFs besøk i Hedmark-prosjektet. Informantene gir overensstemmende beskrivelse av at ting skjedde fort da teamleder begynte i prosjektet Hun beskrives som energisk, orienterte seg rask om situasjonen, tok tak i praktiske ting som kontorplass og -utstyr, oppdaterte prosjektplanen og gikk på kurs. Selv forteller hun at det var krevende å komme inn i prosjektet, som var uten struktur og rammer og retning for arbeidet. Hun opplevde forventninger om at det skulle skje noe veldig fort og savnet veiledning i prosjektarbeid og faglig veiledning. Ved SINTEFs besøk i prosjektet i mai 2010 er imidlertid ting på plass, teamleder har et godt grep om prosjektet, de tre prosjektarbeiderne beskriver seg som samkjørte, og arbeidet med deltakerne går fint. I november 2010 beskriver en leder i NAV situasjonen slik: Prosjektet er helt annerledes i dag enn for ett år siden. Etter at teamleder kom inn og tok tak, gikk det veldig fort. Hun var veldig interessert fra før hun kom inn, og med den kunnskapen og ikke minst den hun er Versjonsnummer 12 av 75

15 som person. De tre er en fin gjeng, utfyller hverandre faglig og er flinke til å spille på det. Og så har jo kjemien de tre imellom klaffet veldig. Og ære være de gutta! De gjør en kjempejobb, de er gode fagfolk med mange tiltak i ryggsekken. 3.4 Oppfølgingsmetode Mestringsveier til arbeid Relasjonsbygging I intervju i november 2009 forteller de prosjektansatte at det er bred enighet innen fagmiljøene om at mennesker med både alvorlig psykisk lidelse og rusproblem har god nytte av tett, individuell oppfølging over tid med tillit, kontinuitet og forutsigbarhet hos hjelperne. Prosjektmedarbeiderne påpeker at betingelsen for å bidra til endring hos prosjektdeltakerne, er å bygge tillit og trygge relasjoner. Tillit handler om å kunne stole på, og mennesker i denne målgruppen har ofte opplevd gjentatte tillitsbrudd, også i forhold til behandlingsapparatet. Det understrekes at det å bygge tillit ikke er gjort på en uke eller en måned; det tar tid. De ansatte i prosjektet forteller at oppmerksomhet mot relasjon, og relasjonsbygging hele tiden har gjennomsyret arbeidet med deltakerne, enten det dreier seg om å følge til Kirkens sosialtjenestes tilbud eller trene eller å spille musikk sammen med deltakerne. Dette angis som essensielt viktig i oppfølging og samtidig personlig krevende. Det gis eksempler på at relasjon kan ha blitt for tett og at deltakerne blir skuffet over at hjelperne ikke kan være deres ordentlige venner: Kanskje vi er blitt for flinke til å bygge relasjon. En deltaker var veldig skuffet over meg, som han opplevde mer som en kamerat enn som en ansatt. Plutselig sender jeg ham på jobb, det ble en stor skuffelse. Vi har lært mye av dette. Selv om vi to (i prosjektet) jobber veldig tett og har gode støttespillere på DPS, er vi mye alene med deltakerne vi har ansvaret for å følge opp. Det har brakt oss opp i vanskelige situasjoner. Brukerne relaterer seg følelsesmessig til oss, og vi merker at vi blir følelsesmessig berørt ved at vi tar ting litt mer inn over oss enn vi egentlig burde. Det har vi snakket om i det siste, ut fra konkrete hendelser der dette har blitt tydelig. Dette er stadig tema i veiledning. Det beskrives hvordan veileder reflekterer sammen med de prosjektansatte og at de sammen finner løsninger. De er nå blitt tydeligere på hvor grensen går, om man er en hjelper i hjelpeapparatet eller en privatperson. Det er en hårfin balanse mellom å få en god relasjon slik at man kan hjelpe noen og det å få et venneforhold. Det påpekes at det er ekstra vanskelig å sette grenser for seg selv i denne jobben fordi deltakerne faktisk ikke har noe annet tilbud. Prosjektmedarbeiderne har jobbtelefon. Det er en belastning, men de mener at det også har stor betydning for deltakerne å ha noen som er tilgjengelige Krevende arbeid - behov for veiledning T eamleder understreker at deltakerne i prosjektet er en gruppe som det er slitsomt å jobbe med i praksisfeltet. Det krever alt av prosjektmedarbeiderne. Hun beskriver det slik: Du jobber og jobber og jobber, og så går det ad undas. Du smir mens jernet er varmt og gjør så godt du kan, men det blir kriser og kriser og kriser. Og jeg ser jo også hvorfor deltakerne faller fra, for dette er krevende og slitsomme endringsprosesser. Men så er det å se disse små fremskrittene og seirene som vi gleder oss over og feirer! Det har lenge vært et åpenbart behov for faglig veiledning i prosjektet, og fra august 2010 har de fast veiledning fra en erfaren psykiater 4 timer en gang per måned. Det synes alle i prosjektet er svært bra, og for prosjektmedarbeiderne er det helt nødvendig for å holde ut i jobben. De har erfart at det ofte trengs debrifing etter belastende hendelser, og at man trenger hjelp til å vurdere egne vurderinger. Det er viktig å få drøftet ting hele veien når man arbeider med så dårlige folk. Veiledningen beskrives som glimrende med mye fokus Versjonsnummer 13 av 75

16 på relasjon. T eamet og veilederen diskuterer og reflekterer sammen over konkrete deltakere og konkrete hendelser. Det høres ut til at det også handler om å legge ambisjonsnivået og forventingene litt ned når oppfølgerne forteller hva slags råd de har fått: Her er det ikke noe å hente akkurat nå, nå er han på kjøret, bare hold kontakten og la ham vite at dere er der. Sprekk er regelen, ikke unntaket. Dette kan ta mange år! Ikke tro at dere nødvendigvis kan få dem i jobb i løpet av den perioden dere har. Men dere kan se hva som skal til for at de skal komme i jobbe, og det er mye viktigere Motiverende intervju De ansatte i prosjektet forteller at de bruker motiverende intervju som arbeidsmetode. Alle tre har vært på tre dagers kurs i å bruke motiverende intervju. To skal fullføre 10 studiepoeng med eksamen i metodikken og kan da være instruktører. Elementer i motiverende intervju er aktiv lytting, åpne spørsmål, refleksjon sammen med deltakeren og oppsummering. Motiverende intervju angis å ivareta brukermedvirkning på en god måte, og deltakeren får en aktiv rolle i endringsarbeidet. I oppfølgingen brukes et endringshjul, og det legges vekt på å kartlegge ambivalens. Hjelperne er forsiktige med å anbefale løsninger for deltakerne og legger mer til rette for at folk skal tenke gjennom situasjoner selv, slik at det blir egne og ikke hjelpernes forventninger deltakerne skal innfri. Det er litt nytt for mange deltakere Arbeid og aktivitet I oppfølgingen forsøker prosjektmedarbeiderne å finne aktuelle aktiviteter og arbeid ut fra en kartlegging og arbeidsevnevurdering av deltakerne. Ut fra arbeidsevnevurderingen settes det opp tydelige mål sammen med deltakeren. Deltakeren får utdelt en egen mappe, et slags hjemmearkiv for egne papirer som IP, ukeplaner, søknader, vedtak, CV osv. Tanken er at det kan øke deltakerens følelse av kontroll over eget liv. Prosjektplanen beskriver hvordan det direkte brukerrettete arbeidet med oppfølging av prosjektdeltakerne knyttes til Hamarmodellen. Modellen innebærer at den sammenslåtte tjenesten ved NAV samarbeider tett med Kirkens sosialtjenestes tiltak for brukergruppen. Kirkens Sosialtjeneste driver Arbeideren, som er et utvidet lavterskeltilbud med varmestue, mat og arbeidstilbud mot motivasjonslønn, der det går an å komme selv om man er ruspåvirket. Kirkens sosialtjeneste driver også Barmsenteret som er et "værested" og oppfølgingssenter for dem som er rusfrie. Gjenbruksbutikken Fønix er knyttet til Barmsentert. Den brukerrettede delen av prosjekt Mestringsveier knyttes opp mot disse tiltakene og dreier seg om å tilrettelegge for arbeid/aktivitet. Virksomheten ved Barmsenteret konsentreres om å utvikle nettverk av ansatte, frivillige og brukere slik at brukere gis mulighet til å bygge nye nettverk som alternativ til de gamle. Informanter fra Kirkens sosialtjeneste forteller at noen brukere kommer jevnt og trutt, og noen kan holde kontakten i mange år fordi det oppleves som trygt å ha denne tilhørigheten over tid. Noen brukere forsvinner fort fordi de begynner å ruse seg igjen. Da kan ansatte holde kontakt med dem til de eventuelt er blitt rusfrie og kan komme tilbake. Det fortelles at brukerne ofte har god kontakt med og mye glede av hverandre innen senteret, men at mange er skeptiske og at de i liten grad etablerer kontakt og vennskap med hverandre utenfor Barmsenteret. I utgangspunktet er tre APS-plasser i butikken Fønix direkte knyttet opp mot prosjekt Mestringsveier. Det angis som en fordel å knytte arbeidstilbudet til et frivillig dagsenter, slik at brukerne kan jobbe i butikken og samtidig ha tilknytning til Barmsenteret, f.eks. spise lunsj der når de jobber i butikken. Det innebærer at de må levere og møte opp til bestemte tider, og at de også kan bli ivaretatt; det er de samme folka som står for oppfølgingen i jobb som yter omsorg når det trengs. Prosjektmedarbeiderne jobber mye ved Barmsentert, er en del av miljøet der og inngår i team med de ansatte. Ved intervju nov 2010 er NAVs avtale med Kirkens sosial tjeneste sagt opp, og det er uklart hva slags arbeidstreningstilbud deltakerne i prosjektet vil få. Versjonsnummer 14 av 75

17 Fysisk aktivitet vektlegges. Prosjektet disponerer treningskort i svømmehall og helsestudio. Dette er også nettverksskapende, er med på å bygge gode relasjoner og kan være en egnet start i prosjektet. 3.5 Samarbeid Internt i prosjektet Prosjektteamet er godt tverrfaglig sammensatt med teamleder som er sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid, en vernepleier med erfaring fra rusinstitusjon og en lærer med betydelig NAVkompetanse etter mange års erfaring med attføringsarbeid. De utfyller hverandre godt på kompetanse og mener de er flinke til å lære av hverandre. Alle tre angis også å ha gode samarbeidsevner og lite personlig prestisje i å ha rett. De bruker en god del tid på å diskutere enkeltsaker og systemet. I dette prosjektet ivaretas integrasjon av behandlings- og attføringsperspektivet innen prosjektgruppen det daglige arbeidet. Samarbeidet beskrives godt av alle, og følgende utsagn fra én kan beskrive alles oppfatning: Internt i prosjektet har vi det veldig fint, og er vi uenige om noe så, er det en fruktbar diskusjon. Personlige egenskaper trekkes også fram som viktige, og det understrekes at dess mer spesielle tilfellene blir, dess viktigere blir oppfølgerens personlige egenskaper. De to prosjektmedarbeiderne har fordelt deltakerne mellom seg, og ved nærmere ettertanke kommer de fram til at fordelingen preges av at deltakernes egenskaper til en viss grad gjenspeiler hjelpernes egenskaper. Det antas blant annet å ha sammenheng med at det er lettere å sette seg inn i situasjonen til noen som likner en selv Samarbeid eksternt Alle deltakerne fra Hamar har veieleder i rusteamet ved NAV Hamar. Imidlertid har ruskonsulentene i gjennomsnitt ansvaret for 38 brukere hver, og det innebærer at de ikke har mulighet for tett oppfølging. Samarbeidet med rusteamet angis som godt, tatt i betraktning de begrensede ressurser teamet har. Prosjektet har også samarbeidet med rusoppfølgingstjenesten i Stange kommune. DPS Hamar De prosjektansatte angir godt samarbeid på sak med DPS Hamar, både med ansatte i rusteamet og rehabiliteringsteamet. Også ansatte ved DPS beskriver samarbeidet som godt. Informantene sier at de lærer mye av hverandre og nevner flere eksempler på deltakere de ikke kunne hjulpet uten dette samarbeidet. En DPS-ansatt beskriver det slik: Jeg er inne i en sak, og vi samarbeider veldig godt. Med skam å melde hadde vi ikke klart å komme i posisjon i forhold til den pasienten og fått ham/henne inn til oppfølging eller utredning hvis det ikke hadde vært for X. Det har vært gjort forsøk tidligere, og det har gått dårlig. Slik samarbeid er jo sikkert personavhengig, og kjemien mellom X og meg er veldig bra Begge parter er opptatt av å være lett tilgjengelig for hverandre. Prosjektmedarbeiderne forteller at behandlerne ved DPS er til uvurderlig hjelp også når en deltaker må innlegges i sykehus. DPS-ansatte synes det er stor hjelp å ha støttespillere på gata og å ha en link og veiledning inn i NAV-systemet. I ett tilfelle ønsker deltakeren at oppfølgeren fra prosjektet skal være med på samtaler med psykologen, og dette oppleves nyttig for alle tre. Det påpekes imidlertid fra begge parter at dette samarbeidet er kommet i gang mer eller mindre tilfeldig, og at det baserer seg på kjennskap og forholdet mellom enkeltpersoner. Det er ikke noen avtale som ligger til grunn for samarbeidet. Det etterlyses et system for samarbeidet og noen prosedyrer som beskriver det. Versjonsnummer 15 av 75

18 DPS på Hamar har etablert et krisepsykiatrisk team som har åpent til kl De prosjektansatte er glade for å kunne fortelle deltakerne dette når de går hjem for dagen. Prosjektet deltar i fellesmøter med kriseteamet hver 14. dag, der også psykisk helseteam på Hamar, rusteamet i NAV Hamar og DPS er representert. Her diskuteres samarbeid om enkeltbrukere. Kirkens sosialtjeneste Både de ansatte i prosjektet og i Kirkens sosialtjeneste beskriver i intervjuene samarbeidet på praksisnivået som omfattende og godt. Virksomheten ved Kirkens sosialtjeneste er kjernen i trappetrinnsmodellen som oppfølgingsmodellen bygger på. Det jobbes for å få brukerne inn på Barmsenteret, og det fungerer godt. Men gjenbruksbutikken er ikke så mye brukt som man trodde på forhånd fordi brukergruppa ikke passer så godt. Det gjennomføres ad hoc samarbeidsmøter om enkeltbrukere, men flere, i begge etater, savner en samarbeidsavtale om prosjektet på overordnet nivå. Ressursgruppe Det er opprettet en ressursgruppe med følgende medlemmer: Representanter fra Mental helse, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Fylkesmannen i Hedmark, Stange kommune psykisk helsetjeneste, Hamar kommune psykisk helsetjeneste, NAV Stange, NAV Hamar, DPS Hamar, Kirkens sosialtjeneste, Kompetansesenter for rus øst og Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose. Videre deltar fylkeskoordinater for psykisk helse og arbeid og alle de ansatte i prosjektet. Ressursgruppa møtes to ganger per år. Planen var å diskutere samarbeidsrutiner, men man har i stedet bestemt å ta opp ulike temaer. Ett møte var f.eks. viet Nasjonale faglige retningslinjer for pasienter med samtidig rus- og psykiske lidelser. Gruppa er et forum der man blir kjent med hverandre, og tanken er at dette kan åpne for bedre samarbeid. 3.6 Kunnskapsoppsummering og -spredning Et mål for SINTEFs evaluering er å vurdere i hvilken grad prosjektene greier å bedrive intern og ekstern kunnskapsutvikling fra sitt eget prosjektarbeid. Dette diskuteres kontinuerlig i Hedmark-prosjektet. De har ulike strategier for å samle og bearbeide erfaringene de gjør i prosjektet. Hver uke gjennomføres prosjektmøter der teamleder systematisk skriver ned viktige erfaringer og diskusjoner knytte til disse. I tillegg skriver hun spontane notater når ting oppstår. Teamleder oppsummerer prosjektstatus i halvårlige rapporter. En tverretatlig gruppe med representanter fra DPS og Kirkens sosialtjeneste har gjennomført ett møte for erfaringsoppsummering, og nytt møte er planlagt i slutten av prosjektperioden. En masterstudent skal skrive oppgave om de prosjektansattes erfaringer. For å spre erfaringer fra prosjektet utad holder prosjektgruppa faglige innlegg ved ulike kurs og konferanser. Videre er de svært opptatt av å formidle erfaringene innad i NAV og har påbegynt dette arbeidet. 3.7 Hindringer/ rammebetingelser I Oppstartrapporten påpekes at fra rusreduksjon til det å stå i et arbeid finnes det mange barrierer, og at et poeng med prosjektet er å synliggjøre disse barrierene. I året som er gått siden Oppstartrapporten ble skrevet, er mange barrierer blitt tydelige for dem som jobber rundt deltakerne i Hedmark-prosjektet. Først og fremst dreier hindringene seg om for lite ressurser. De prosjektansatte forteller at de møter begrensende rammebetingelser hele tiden. Å utvikle en god relasjon krever tid. Rusteamet har ikke den tiden, DPS har for mange pasienter, det finnes ikke ambulant team som fungerer og det finnes ikke tilstrekkelig med institusjonsplasser. En prosjektansatt sier: Versjonsnummer 16 av 75

19 Det er et morsomt og spennende prosjekt, men det går i bølger. Det er tungt at vi må skrape på mange dører og selge inn veldig tungt for i det hele tatt å få folk til å bry seg om den gruppa vi jobber med! Det er ikke lagt til rette for dem i noen leir. Vi er tett på brukerne i det daglige og kjenner deres frustrasjon over ikke å komme seg videre, ikke bli trodd og ikke få gjennomslag for noe. Det gjør oss slitne og leie innimellom. Det er trist. Jeg ser det jo som et viktig funn, vi ser jo hindringene og at det ikke fungerer, men ser også noen tegn på hva som kan fungere. Ett stressmoment er deltakernes økonomi. Det understrekes at hvis attføringsarbeidet skal fungere for denne gruppen, må man kunne trå til der og da. Det betinger at økonomien er på plass, og prosjektmedarbeiderne påpeker viktigheten av rask saksbehandling. Ett hinder som trekkes fram, er at prosjektet mangler vedtaksmyndighet på arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette har skapt mye frustrasjon, blant annet lang saksbehandlingstid. Ved vårt besøk i mai forteller informantene at prosjektet har fått vedtaksmyndighet, men i november er dette fortsatt ikke i orden. Det forteller at ordningen skal tre i kraft fra Når teamet ikke har denne myndigheten, innebærer det at deltakerne må vente kanskje 3 måneder på svar på søknad, og da kan motivasjonen for endring være borte for lenge siden. En prosjektansatt sier: Det er et prosjekt som skal drive med attføring, og da trenger vi de fullmaktene som trengs for å drive attføring. Hvis vi ikke er definert som saksbehandlere og veiledere, kan vi egentlig ikke gjøre noen ting, ikke engang søke folk inn på tiltak Prosjektet får hovedansvaret for deltakerne Prosjektet avslører generelt manglende tilbud til denne gruppen. Ansatte i prosjektet forteller at de ofte blir sittende med hoved- eller eneansvaret for prosjektdeltakerne. Man kan under seg over hva slags hjelp deltakerne ville hatt uten prosjektet. Prosjektdeltakerne sier: Vi ser jo at vi har bare oss selv. Vi prøver alle systemene og finner så ut at det er bare oss, da får jeg bruke min egen bil. Jeg er det eneste virkemiddelet. Alle er glade for at vi tar tak, så slipper de. Akkurat nå synes jeg det har vært veldig mye kjemping for å få til tilbud for folk, argumentering for hvorfor folk skal få institusjonsplass eller plass i et arbeidstiltak, eller hvorfor man ikke skal avslutte når det er sprekk. En påpeker at selv om deltakerne får institusjonsplass, får de prosjektansatte det videre ansvaret. De sier at det er mer snakk om utredning og stabilisering enn behandling i spesialisthelsetjenesten, og at når pasientene er utredet, kommer de tilbake i prosjektet. De prosjektansatte beskriver en arbeidssituasjon der de må strekke seg langt ut over det som er jobben deres og arbeidstiden deres fordi det ikke er andre tilbud som passer gruppen. Også ansatte ved DPS forteller at de må jobbe på utradisjonelle måter for å kunne hjelpe målgruppen: Hadde jeg gjort klassisk DPS-arbeid og X klassisk NAV-arbeid, hadde ikke pasienten hatt noe tilbud. Han ville vært i fri flyt og skapt enda mer kaos ute. Prosjektansatte og DPS-ansatte kjemper sammen for å skaffe deltakerne tilbud. En annen fra DPS sier: Vi har felles frustrasjon og felles løsningsforslag for å lage opplegg for denne gutten her. Dett e beskriver en kamp mot syst emene, for du møter sjelden motvilje hos dem du samarbeider med, de vil også gjerne bidra, men de har sine begrensninger. Har man ikke en ledig plass, så har man ikke en ledig plass. Versjonsnummer 17 av 75

20 Ulikt tidsperspektiv angis som en utfordring i samarbeidet mellom prosjektet og helsevesenet. I prosjektet har man anledning til å handle på timen, mens DPS har lange ventelister som gjør at deltakerne kan miste motivasjonen i ventetiden. For å få prosjektsamarbeidet til å fungere må DPS-ansatte ofte gjøre unntak. Det påpekes også at prosjektet har alt for kort varighet til å nå målet om et stabilt arbeidsforhold. For de aller fleste deltakerne trengs det mye mer enn 2 år for å nærme seg jobb; en del litteratur angir at man må bruke 5 år eller mer. Flere informanter er opptatt av at det fortsatt er knyttet betydelig stigma til rusmisbruk og at enkelte ansatte i ulike tjenester kan ha en negativ holdningen til brukergruppen. De prosjektansatte sier at de stort sett opplever folk som velvillige og imøtekommende når de henvender seg angående prosjektdeltakerne, men at de noen ganger opplever lite velvilje og direkte uvilje. De mener dette kan skyldes uvitenhet eller utilstrekkelighetsfølelse, men at det også kan ha noe å gjøre med en negativ holdning til rus: Mange i hjelpeapparatet misliker, og kanskje forakter, denne gruppa. Jeg tror det handler en del om usikkerhet og avmakt. En informant snakker om at mange i hjelpeapparatet generelt har en alt for enkel oppfatning av rus. Rus blir forklaringen på alt, og da kommer fort holdningen om at dette er en viljestyrt handling. Man får beskjed om å skjerpe seg. Det glemmes at det antakelig er en ordenlig spiral i forhold til psykiske lidelser og forsøk på å løse det med rus NAVs tilbud NAVs tilbud er avgjørende for å bistå deltakerne i å komme i arbeid. Av prosjektbeskrivelsen for Hedmarkprosjektet fremgår at ett mål er å bidra til utvikling av nye tiltak tilpasset brukergruppen. Utvikling og samordning av tiltak og virkemidler vurderes som sentralt for å lykkes i arbeidet. NAVs tilbud angis av flere å være lite tilpasset mennesker med både alvorlig psykisk lidelse og rusproblem. En NAV-ansatt sier: Vi hadde ikke trengt noe prosjekt for å finne ut at NAVs tiltak ikke passer for denne gruppa. Det kunne jeg sagt i forfjor. DPS-ansatte forteller at de har en stor pasientgruppe som ikke er sterke eller friske nok til å nyttiggjøre seg det vanlige NAV tilbudet: Å møte opp til rett tid, skrive de rette søknadene osv. De dårligst fungerende trenger en mye tettere og mer fleksibel oppfølging enn NAV vanligvis kan bidra med. For eksempel må man være forberedt på sprekker i arbeidet med denne gruppen. Det påpekes fra behandlesiden at det handler mye om å stille fornuftige, realistiske krav til brukere i forhold til egenaktivitet, egeninnsats og å bidra til egen behandlingsprosess. Kravet fra NAV ligger ofte langt over pasientenes funksjonsnivå. Det understrekes at denne kunnskapen må inn i NAV. Gjennom prosjektet er behandlerne også blitt oppmerksomme på interne hindringer i NAV for å få på plass økonomiske tiltak. NAVs strenge krav til diagnose oppleves av mange som et tankekors og et betydelig problem for deltakerne i dette prosjektet. Det angis at tilbudet til denne brukergruppen er forverret fordi NAV har skjerpet kravet om en diagnose. En fra behandlersiden sier: Man hører ofte at rus ikke er en god nok grunn til å få en trygdeytelse. For meg er det åpenbart hvor store svakheter diagnosesystemet har, og det er veldig problematisk. Så blir jeg skremt over hvor stor vekt andre systemer legger på diagnose. Kunne de ikke bare stole på oss når vi skriver at her er det veldig alvorlig psykisk problematikk og veldig lavt funksjonsnivå. Da er det lang vei å gå til arbeid. Versjonsnummer 18 av 75

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Å BLI TATT PÅ ALVOR SOM HELE MEDMENNESKER.

Å BLI TATT PÅ ALVOR SOM HELE MEDMENNESKER. SENTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS FORSKNINGSRAPPORT NR. 15/2015 Å BLI TATT PÅ ALVOR SOM HELE MEDMENNESKER. EN FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV BROBYGGER LAR/ROP I NOTODDEN Stian Biong Senter for Psykisk Helse

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

- Hva er e vi driver med?

- Hva er e vi driver med? Prosjektrapport: SPoR Vestfold 2010-2013 - SAMHANDLING PSYKIATRI OG RUS Psykososial rehabilitering av RoP-pasienter: - Hva er e vi driver med? 1 siv.no/spor-prosjektrapport Om rapporten Denne rapporten

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram Mer helhetlig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, NAV og fastlegene innenfor arbeidsrettet rehabilitering Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Bruker Brukermedvirkning Bruker med virkning Tverrfaglig samarbeid Partnerskap

Bruker Brukermedvirkning Bruker med virkning Tverrfaglig samarbeid Partnerskap Bruker Brukermedvirkning Bruker med virkning Tverrfaglig samarbeid Partnerskap En brukermedvirkningsprosess i HUSK Forord I april 2008 var brukere fra alle HUSKene med på en bevisstgjøringsprosess sammen

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer