This thesis analyzes the process of the adoption of agricultural intensification in a mid-hill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "This thesis analyzes the process of the adoption of agricultural intensification in a mid-hill"

Transkript

1 Abstract This thesis analyzes the process of the adoption of agricultural intensification in a mid-hill watershed in Nepal and the impacts of soil disturbances due to chemical fertilizer inputs into intensive agriculture and livestock grazing in the forest on greenhouse gas emissions. In order to avoid food insecurity and meet household expenses, mid-hill farmers have been shifting to intensified agriculture and commercial vegetable production. Agricultural intensification has been seen as an important option to overcome the food deficit, while chemical fertilizer is regarded as the engine of agricultural growth. However, the country s changing fertilizer subsidy schemes could better contribute to food production in the country. The study was carried out in the Ansikhola watershed in the mid-hill region of central Nepal and the Biligiri Rangaswamy Temple wildlife sanctuary in India during 2009 and The objectives were to (i) assess the process of agricultural intensification, (ii) determine factors influencing the adoption of intensified farming practices, (iii) assess the effects of high nitrogen fertilizer inputs on soil acidification and the potential for N 2 O emission, (iv) determine the effects of livestock grazing in forests on the fluxes of N 2 O and CH 4, and (v) examine fertilizer policy development by focusing on fertilizer subsidy schemes, and farmers actions and perceptions. In order to meet the objectives of the research, data collection was conducted using a questionnaire survey, group discussions, key informant interviews, participant observation, a workshop, informal discussions, laboratory and field experiments and analysis, and desk studies. Each of the five objectives has been addressed in five separate papers. However, the synthesis of these studies reveals that the process of agricultural intensification in the midhills of Nepal has been described as a ladder approach where some steps of the ladder take longer time to climb than others and each step is characterized differently. With the intensification process, mid-hill farmers have increased the number of crops per year that

2 resulted in a significant increase in the use of urea and diammonium phosphate and a significant decrease in the use of farmyard manure and potassium fertilizers in the past 20 years. However, the adoption behaviour of farmers is determined by several socio-economic and institutional factors. The study revealed that irrigation, crop yield, landholding size and access to credit increased the likelihood of adoption behaviour significantly, whereas distance to the chemical fertilizer store has significant negative influence. The total amount of chemical fertilizer used by farmers and the net income accrued from selling cereals and vegetables due to the high market value of these crops imply that there will be a tendency towards increasing the area under crop intensification. However, the increased dependency on chemical fertilizers with intensive cultivation practices appears to lead to soil acidification. The results from standardized anoxic incubations of soils revealed that intensification increased the N 2 O/N 2 O+N 2 product ratio of denitrification. Whatever mechanisms are involved in soil acidification, it is clear that the widespread application of ammonia-based fertilizers that is taking place in South Asian countries has a potential to acidify the soil to the level for denitrification N 2 O release. Soil disturbance by grazing is often an important phenomenon in South Asia due to the increased human and livestock population. It significantly lowered the net CH 4 uptake in disturbed forest areas. However, the net N 2 O emission was significantly higher for undisturbed forest areas contrary to expectations. The development of the fertilizer policy and subsidy schemes in Nepal occurred in four phases: without subsidy (from 1952 to 1972); with subsidy (from 1973/74 to 1996/97); with deregulation of fertilizer trade (from 1997/98 to 2007/08); and with the current policy on fertilizer subsidies (from 2009 to the present). The majority of the farmers (88%) were not aware of recent change in fertilizer policy.

3 Based on the research conducted for this thesis, the need for balancing increased food production with reduced impacts on soil and atmosphere (climate gases emission) through sustainable agricultural intensification is recommended. Sustainable agricultural intensification can be achieved by improving the effectiveness of the country s extension services and their approaches, especially those related to fertilizer inputs and new technology.

4 Sammendrag I denne avhandlingen analyseres intensiveringsprosessen i jordbruket i et vannskille i de mellomliggende åsene i Nepal og virkningene jordpåvirkninger som følge av bruk av kunstgjødsel i intensivt jordbruk og husdyrbeiting i utmark, har på utslipp av klimagasser. For å unngå matusikkerhet og bli i stand til å dekke husholdningsutgiftene har bøndene i åsene gått over til intensivt jordbruk og kommersiell grønnsaksdyrking. Intensivering av jordbruket har blitt sett på som en viktig mulighet til å overvinne matmangelen, mens kunstgjødsel ses på som en motor for vekst i jordbruket. Landets skiftende subsidieringsordninger for gjødsel kunne imidlertid ha bidratt til matproduksjonen på en bedre måte. Studien ble gjennomført i vannskillet Ansikhola i de mellomliggende åsene i det sentrale Nepal, og i dyrereservatet Biligiri Rangaswamy Temple i India, i løpet av 2009 og Målene var å (i) vurdere intensiveringsprosessen i jordbruket, (ii) bestemme hvilke faktorer som påvirker beslutningen om å ta i bruk intensiverte jordbruksmetoder, (iii) vurdere hvordan gjødsel med høyt nitrogeninnhold virker inn på forsuringen av jordsmonnet og potensielle N 2 O-utslipp, (iv) fastslå hvordan husdyrbeiting i utmark påvirker tilførselen av N 2 O og CH 4 og (v) undersøke utviklingen av myndighetenes gjødselpolicy ved å fokusere på subsidieringsordninger for gjødsel og bøndenes handlinger og synspunkter. Målene for forskningsarbeidet ble forsøkt nådd på ved å bruke følgende metoder for datainnsamling: spørreundersøkelse, gruppediskusjoner, intervjuer med nøkkelinformanter, deltakende observasjon, en workshop, uformelle samtaler, laboratorie- og feltforsøk/-analyse samt skrivebordsundersøkelser. De fem målene behandles enkeltvis i fem separate artikler. Sett under ett viser imidlertid disse studiene at intensiveringen av landbruket i de mellomliggende åsene i Nepal kan beskrives som en trinnvis prosess, der noen trinn i stigen tar lengre tid å komme opp på enn andre, og hvert trinn har sine egne kjennetegn. Ved hjelp av intensiveringsprosessen har

5 bøndene i de mellomliggende åsene økt antallet avlinger per år, noe som har ført til en signifikant økning i bruken av urea og diammoniumfosfat og en signifikant reduksjon i bruken av naturgjødsel og kaliumgjødsel de siste 20 årene. Bøndenes omstillingsatferd bestemmes imidlertid av flere sosioøkonomiske og institusjonelle faktorer. Studien avdekket at vanning, avlingens størrelse, størrelsen på arealene og tilgangen til kreditt økte sannsynligheten for omstilling i betydelig grad, mens avstand til utsalgsstedet for kunstgjødsel har en signifikant negativ innvirkning. Den totale mengden kunstgjødsel som bøndene bruker, og nettoinntekten som oppnås ved å selge kornprodukter og grønnsaker på grunn av den høye markedsverdien av disse produktene, tilsier at det vil være en tendens til å øke arealet som tas i bruk for intensivt jordbruk. Den økte avhengigheten av kunstgjødsel ved intensive dyrkingsmetoder ser imidlertid ut til å føre til at jordsmonnet forsures. Resultatene fra standardisert anoksisk inkubasjon av jord avdekket at intensiveringen økte graden av denitrifikasjon og utslipp av N 2 O/N 2 O+N 2 i forhold til produktmengden. Uansett hvilke mekanismer som er bidrar til forsuring av jordsmonnet, er det klart at den utstrakte bruken av ammoniumbasert kunstgjødsel som finner sted i sørasiatiske land, potensielt kan forsure jordsmonnet til en grad av denitrifikasjon som fører til N 2 O-utslipp. Jordpåvirkning som følge av husdyrbeite er ofte et viktig fenomen i Sør-Asia, på grunn av økte populasjoner av både mennesker og husdyr. Det har ført til en signifikant reduksjon av CH 4 -opptaket i berørte skogsområder. Netto N 2 O-utslipp var imidlertid betydelig høyere enn forventet for skogsområder som ikke var berørt. Utviklingen av gjødselpolicyen og subsidieringsordningene i Nepal foregikk i fire faser: uten subsidier (fra 1952 til 1972), med subsidier (fra 1973/74 til 1996/97), med privatisering av kunstgjødselomsetningen (fra 1997/98 til 2007/08) og med gjeldende policy med gjødselsubsidier (fra 2009 til i dag). Majoriteten av bøndene (88 %) var ikke kjent med den nylige endringen av gjødselpolicyen.

6 På basis av forskningen som er gjennomført for denne avhandlingen, anbefales det å veie opp for økt matproduksjon med redusert påvirkning på jorda og atmosfæren (klimagassutslipp) ved å intensivere jordbruket på en bærekraftig måte. Bærekraftig intensivering av jordbruket kan oppnås ved å gjøre landets tjenester for jordbruksekspansjon mer formålstjenlige, og spesielt når det gjelder bruken av kunstgjødsel og ny teknologi.

Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon Sammenligning av havbruk og jordbruk

Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon Sammenligning av havbruk og jordbruk NILF-rapport 2008 4 Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon Sammenligning av havbruk og jordbruk Risk exposure and risk management in food production Comparing aquaculture and agriculture

Detaljer

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17.

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17. Gradsdagen 2015 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 17. juni 2015 Master i økonomi og administrasjon/ Master degree in Business Administration

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering Av Hans Olav Bråtå, Vegard Johansen, Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18.

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18. Gradsdagen 2014 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. juni 2014 Master i samfunnsøkonomi/ Master degree in Economics Does the Polluter

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus

Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus RAPPORT 2010 2 Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus Karen Refsgaard Marianne Bechmann Anne-Grete Buseth Blankenberg Svein Skøien Asbjørn Veidal Serie

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Institusjonell respons på klimaendringer

Institusjonell respons på klimaendringer VF-rapport 3/03 VESTLANDSFORSKING Institusjonell respons på klimaendringer Gjennomgang av hvordan fire institusjonelle systemer kan bidra i arbeidet med å tilpasse samfunnet til klimaendringer Sogndal

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Kan gårdsbasert entreprenørskap bidra til reiselivsutvikling og et livskraftig lokalsamfunn i Balsfjord kommune?

Kan gårdsbasert entreprenørskap bidra til reiselivsutvikling og et livskraftig lokalsamfunn i Balsfjord kommune? NOTAT 2013 7 Kan gårdsbasert entreprenørskap bidra til reiselivsutvikling og et livskraftig lokalsamfunn i Balsfjord kommune? BENTE SØRENSEN NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Verdien av kontanter SAMMENDRAG. kpmg.no. En analyse utført på vegne av NHO Service Juni 2013

Verdien av kontanter SAMMENDRAG. kpmg.no. En analyse utført på vegne av NHO Service Juni 2013 SAMMENDRAG Verdien av kontanter En analyse utført på vegne av NHO Service Juni 2013 Executive Summary, The value of cash An analysis prepared on behalf of NHO Service June 2013 kpmg.no Innhold Sammendrag

Detaljer

Bjart Holtsmark Virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff en litteraturgjennomgang

Bjart Holtsmark Virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff en litteraturgjennomgang Bjart Holtsmark Virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff en litteraturgjennomgang Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Stig Karlstad (red.), Kari Falkenborg, Jan Åge Riseth og Unni Krogh KVINNER I REINDRIFTA

Stig Karlstad (red.), Kari Falkenborg, Jan Åge Riseth og Unni Krogh KVINNER I REINDRIFTA Stig Karlstad (red.), Kari Falkenborg, Jan Åge Riseth og Unni Krogh KVINNER I REINDRIFTA SAMARBEIDS RAPPORT 2002 Stig Karlstad (red.), Kari Falkenborg, Jan Åge Riseth og Unni Krogh KVINNER I REINDRIFTA

Detaljer

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»?

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 17/1997 Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Sluttrapport fra prosjektet «Et miljøtilpasset

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Hans Bonesrønning Jon Marius Vaag Iversen Ivar Pettersen SØF-prosjekt nr. 7000: Analyse av ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen

Detaljer

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak En studie av streknings-atk, automatisk fartstilpasning (ISA)

Detaljer

Notat. Undertittel. Effekter av kollektivtransporttiltak, endret transportomfang og reisemiddelfordeling. Kunnskapsoversikt og kunnskapshull

Notat. Undertittel. Effekter av kollektivtransporttiltak, endret transportomfang og reisemiddelfordeling. Kunnskapsoversikt og kunnskapshull Notat Bård Norheim Christoph Siedler 45 / 2012 Effekter av kollektivtransporttiltak, endret transportomfang og reisemiddelfordeling Alberte Ruud Bård Norheim Ingunn Ellis Christoph Siedler Undertittel

Detaljer

FORORD. Kåre Gunnar Fløystad

FORORD. Kåre Gunnar Fløystad Biovarme for folk og dyr - kostnader og brukererfaringer fra eiere av mindre fyringsanlegg med flis, ved eller halm Bioheating for people and animals - cost and user experiences from owners of minor heating

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET Hilde Lidén, Anja Bredal, Axel West Pedersen, Solveig Igesund og Anne Staver Rapport 2015:04 Institutt for samfunnsforskning Rapport 2015:4 Tiltak

Detaljer

Organisering teller, ressurser avgjør. Asylsaksbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv. August 2010. Asylsaksbehandling

Organisering teller, ressurser avgjør. Asylsaksbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv. August 2010. Asylsaksbehandling Asylsaksbehandling Organisering teller, ressurser avgjør Asylsaksbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv August 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 27.08.2010 11:17:00 Sist utskrevet:

Detaljer

NIBR-rapport 2015:9. Trine Monica Myrvold Lars Christian Monkerud. Helsekontoen

NIBR-rapport 2015:9. Trine Monica Myrvold Lars Christian Monkerud. Helsekontoen Trine Monica Myrvold Lars Christian Monkerud Helsekontoen Utviklingen i Nordlands befolknings kunnskaper om livsstil og helse 2012-2014 Norsk institutt for by- og region-forskning (NIBR) er et uavhengig,

Detaljer

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011. Sikkerhetseffekter av salting

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011. Sikkerhetseffekter av salting Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011 Sikkerhetseffekter av salting TØI rapport 1171/2011 Sikkerhetseffekter av salting Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten

Detaljer

Verdiskapning i byggeprosjekt

Verdiskapning i byggeprosjekt Verdiskapning i byggeprosjekt Bruk av Customer Value Propositions for å sikre verdiskapning i byggeprosjekt Nina Bjørke Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Ola Lædre, BAT Medveileder:

Detaljer

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen NF-rapport nr. 13/2012 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid 20 15 Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen 10 5 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid

Detaljer

Verdi for eier av et eiendomsselskap

Verdi for eier av et eiendomsselskap Verdi for eier av et eiendomsselskap Strategi, portefølje og enkelt-eiendom Nicolas Brun Lie Knudtzon Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Svein Bjørberg, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer