AGARICAs GRUNNLEGGER. Roy l~risti8t\s6t\

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGARICAs GRUNNLEGGER. Roy l~risti8t\s6t\"

Transkript

1 L86l: VJIHV-9V I i

2 AGARICAs GRUNNLEGGER Roy l~risti8t\s6t\

3 8. argo nr. 15 AGARICA Mai 1987 tfyi(ologh K T1DSSK.RIFT UTGI'M AV FREDRIICSTAD sopprorening, A myco1og~ca1 ~ourna1 pub1~shed by the Myco1og~ca1 Soc~ety of Fredr~k.tad. Redakt.r/Editor: 0yvind Weholt Redaksjonskomite/Editorial board Thor Oybhavn Rolf Hermansen Marit Skyum Ingar Johnsen 0yvind Weholt Redaksjonens adresse/address of Editorial Board: AGARICA, P.p. BOK 167, N-1601 Fredrikstad, Norway. UT6IVELSER: EDlTlmtS: Tidsskriftet kommer to The journal is issued ganger pro Sr, hvert biannually, each issue nummer p~ sider pages. Bidrag kan v~re pa Contributions can be engelsk, tysk, fransk og written in English, skandinaviske sprak, men German, French and alltid med engelsk nordic languages, but sal!'mendrag. always with an English summary. AIJONII:JENTISAL6: SlJBS[RIPTIO't/SALE: Salg er basert pa Sale is primarily based abonnement/subskripsjon. on subscription. Prices Vanlig pris er fra kr. from NOK 30,- - 50,- an 30,- - 50,- pro utgave, issue, depending on avhengig av st.rrelse. number of pages. Betaling skjer ved Payment is made on mottagelse. receipt. Any remaining copies will be sold separately.

4 2 REDAKT8RENS SPALTE Fremdeles har nak ikke soppsesongen startet for fullt for de fleste. Men p3 kvister og pinner kan vi virkelig finne I itt av hvert selv f!llr snplen er smeltet, hvls vi har sansen for det sam er sm3tt og uspiselig - men desto mer spennende. Den f!llrste v3rturen til Jel!llya ble gjennomf"rt i slutten av april,og ogs3 i 3r ble vakre eksemplarer av skarlagen varbeger funnet. Men dette er fremdeles den eneste lakalltet i 0stfold. For aile dere som setter mer prls p3 det kulinariske enn det spennende, venter selvsagt v3rragerhatten om hj!llrnet. Denn" utgav.. av AGARICA er et "grav;hnummer" for v:ir sl!kalte matsopptltgave. Fra n..st.. 3r vii AGARICA vii!re et tldsskrift for spesielt int.. resserte hvor matsappstoffet Ikke lengre vii flnne sin plass. Gjennom fortlandlinger med Norsl-: Soppforening har vi kammet til at det vii v~re det beste for aile at "matstoff" ag lettere staff for fremtlden b!llr publlseres i BLEKKSOPPEN. Oette tidsskriftet vii og53 ptterhvert f:i en betydelig "ansiktslplftlng", ag allerede fra neste numm.. r vii vi m!llte en utgave med et mer fargesprakende uts..ende. Dett" hetyr selvsagt at AGARICA i aile tilfelle ville vlrke mer gr3tt i farhold, og derfor kanskje heller Ikke sa attraktivt. VI b-or ogs.ll at det er nok med ett matsoppblad I Norge, da det Ikl-:e alltid er sa lett 3 f3 sa mye stoff som!iinskelig til to eller fie're' tldsskrifter. Dessve-rre har "utenverdenen", som Fredril-:stad soppforenings medlemme'r, he Ile,- ikke' vist overveldende aktivitet n3r det gje\der I bid.a me'd stoff, noe som etterhvert har gjort det noe tungt for redaksjotlen. Vi h.'\pe,~ imidle,tld at dere aile vii f3 desto st!llrre glede av den nye BLFrYSOPPEN, og at denne vi 1 mer pnn oppveie' savnet av I'IGARICA. NA. det gjelder AGARICl'\s vldere sl-:jpbne' vi! dette farhapentllgvis, hvis stoffmengden tillate. det, utvomm ' med to nummer.li.-lig. Vi h;\pe, I1p,- "t vi sloal f3 tilfredsstillende tilgang p3 stoff fra ammt~rer med spesie!\e intere'sspr og profesjonelle fra b3de NorgE' oq utlandpt. Aktivitetene NorgE' bu.~de ogs3 v.,re s3 store for tiden at dpt skul IE' v1>'rr> mf'r enn nok av interpssante ting a skrivp. ()m~ Et h.'\f) fra umjp,~ tegnedp e'- at Norgp I!?nda st"rre g,-ad skal kunne m"rkp,,,, spg i intprnasjol>al -myko\ogi, og at AGARICA kan vii!re et bidrag til dettp. J dag vet vi at v3r.. ahonoenter finnes i ca.20 land, mpn qrel1seth) stopppl' (l<;~ np.ppf?' tnpd det.te-.. 'J1 h,'h fnll-- blanrl IUI-OPBS bpstp "proffcq-h ~ m~n vi s?'i,vnpr freul dplp5 ct 5t.p!~kt Pam.-lt~r-1r'\;)". IJelt ~lt rj("t vic;ps den fnl-nl2srir'\{':> rfh'-~r~'--t for vitpno;kbpen tjllfcie pn blnmstf nnrl~ 0\in"t fkolltinge'11t langt p~ vt'i kunnp CJ''\ tl~nd t Il~nd 1II!?d qpr-nffl?np" utpn rjit d,.tt~ sl~fq:lpr p,oblelflpl fnr f;lgpt. ~ {. I I'f I '/ I { ~: 1.~,1,,~c~ ~I<',~J,,~if',s(l!1l, ~ H~,: v i I ('" l r.<::.'; KANSKJE I hlekksoppen' v iller r! TAKY- I FOR OSS: VISES

5 3.~~mq Agarica er inne i sin 8.argang, og 1981, og de kommende arene, kan by pa forandringer som er n~dvendig for den videre utvikling og eksistens. Uten a komme med en masse forklaringer om ditt og datt,arsaker o.s.v., er det na et faktum at jeg trekker meg tilbake som redakt r, uten at min delaktighet i fremtiden dermed blir lik null,-el1er for evig og alltidl Men jeg er ikke tilhenger av for stor avhengighet til enkeltpersoner, og Agarica's eksistens ma lkke baseres pa del Med den interesse det har blitt for Agarica i dag, bade inn-og ut land, tror jeg det fortsatt overlever bade redakt~rbytte og redak sjonsforandringer. Redaksjonen er jo et team-work, hvor redakt ren kun har en rolle som administrator eller delegator.dette er hverken sarlig anstreng ende eller tidskrevende, men ~ person ma ha hovedansvaret for'driften' Som det har vart sagt tidligere, ved flere anledninger, det har vart en rivende utvikling av Agarica siden den spede starten i 1980, og ingen har vel egentlig hatt ambisjoner at det skulle utvikle sey til hva det er i dag. Selv om vi har slitt med! fa endene til og m tes, nesten fra hand til munn, har vi alltid/hittil klart a holde hode over vannet, og det bpr vi 6g klare i fremtiden. For! belyse og illustrere utviklingen en smule kan vi presentere noen facts. Fra 1980 (vol.l) til og med 1981 (vol.1) har vi hatt 12 bidra,sytere fra 18 nasjoner, hvorav 33 fra Norge (herav 8 fra FSF).~!ant disse kommer 4 fra oversj~iske land. Totalt har vi publisert ca 1930 sider, hvorav ca 1000 sider av foreningens med1emmer. Hver gang vi har gatt ut med en appell,- til Ramms 60 ars dag, til FSF 10 ars jub.-, og kongressen 1985, ker antall bidrags ytere og sider. Dette gar klart frem av tabellen nedenfor.

6 4 soo I I I I 50! ~ I, 11 '00 d, k "i -10 t, d.j ~ "~ ~ V ~I"OO -"0, k 1) ~ "f'.il! ell 20 ei 100 P 10 ~!,(!.-._ ,_ ' / / / /,', / "- "- /,! '\ I \ I \ I \! \ I \ I \! \ '.!. ilrg., 1/80 V81 J/82 4/8J 5/84 6/85 7/86 Innholdet har utelukkende omfattet makrosopper. Hvor mange slekter/ arter som er behandlet/nevnt vet vi forel~pig ikke eksakt; et register er under arbeid, men det tar tid, - masser av tid I aile fall, - for meg har det vart en meget givende tid, bade l~rerikt,inspirerende og oppslukende, - til tider kanskje for myel Det er en passende anledning a frembringe en stor takk til Marit, yvind,thor,ingar og Rolf for et fruktbart samarbeid disse!rene. Sist, men ikke minst -- lykke til videre,~yvind, som delegator La oss aile gi ham den hjelp og st~tte som er ~dvendig for Agaricas fremtidige eksistens. Hilsen Roy

7 5 TAKK, ROY Takk for gode.nskpr Roy. leg kan nok ikkp se det sa h.ytlde I ig som deg. Din stl!lrste styrke har V<l>rt dine "ville" ideer, ingen ting har hindret deg nar det er noe du har "tent pa". Som du sier, kanskje har det blltt litt for mye av det gode noen ganger, men du skal vite at for ass andre har du v~rt en stor inspirasjonskilde. leg vet du vii "lure" i bakgrunnen fremdeles, jeg vet vi fortsatt vii oppleve spennende turer sammen, og jeg vet vi fremdeles vii har ivrige diskusjoner am all verdens rart innen mykologiens verden. Oerfor heller ikke noe uttrykk for takk og farvel fra min side. Ou er na engang "inflsert", men feberen har kanskje' kulminert. sa far det g3 sin gang I andre former' H3per dette kan v~re en tr.st for noen av le'serne'. Q!yWe '----'fltl!l!l'-... i..._~~l~jij:1"_~_~~~~ Ito'( oq 9tw..l p~,..,.,,""'".'i:""q,!; Roy Oq 0yvlnd pi'! sopptur Teqn: Siqbj0rn Weholt

8 6 ARSBERETNING 1986 Styret har 1985 hatt f~lge'nde sammensetning: Formanll~kollegium: Odd Dietzel og Ingal Johnsen SeYret~r: ()str i Snleim NOI-dpnbnrg ~~asse'l-er : Alf Berg Styrempdlem: ppr Bugge Amundsen Val-arppresentanter: Marit Skyum og Ragllar Andreassen Foreningen har pr. 3/ medlemmer. StYfPt har avholdt styrem~te 30/1, 20/5, 14/8, 15/9, 20/10 og 3/11, tilsammen 5 ganger. Det har v~rt arrangert 7 soppturer, heflholdsvis 1/5, 24/8, 30/8 (sammen med Halden Soppforening), 7/9, 20/9, 28/9 og 12/10. Vi har ogs3 hatt 5 medlemsm~ter, nemlig 7/4, 2/5, 25/8, 29/9 samt 3rsm~tet 28/11. FSF sto som arrang~r av 3rets sopputstilling p3 Gudeberg Skole, s~ndag 21/ Ogs3 i 3r har foreningen f3tt en ny soppsakkyndig, npmlig Ragnar Andreassen. A,ets f~rste medlemsm~te 7/4 hadde ca. 20 fremm~tte. Det ble servprt soppsuppr, og deretter vist en videofilm om sopp. 1/5 val- rlpt tid for".'\rets f~r-ste sopptur, som vanlig til Jel~ya. Turpn fikh 5v~rt god oppslutning i det ca. 45 stk. m~tte (,-am, r1erav flef-e (ra Halden Soppforening. Det var dessvprre knapt mpd sopp, noe som muligens skyldtes det kj~lige v~ret. Til uet p,'\fpllgende medlemsm~tet 2/5 hadde ca. 25 medlemmer funnpt veipn. Rolf Hermansen k3sprte og viste Iysbilder bl.a. fra dpn 9. EUfopeiske Mykologiske Kongress. H~stens f~rste sopptur 24/8 hie avertert i byens aviser, og resultatet ble ove. 60 del takel-e, h3de medlemmer og andre. Det ble lett i omr3det nord for Evenr~d skole, men mye matsopp ble ikke funne t. P3 medlemsm~tet 25/8 hadde Thor Dybhavn sortert og bestemt sapper i b~rk\jrver, og medlemmerle ble satt i grupper og fikk rr~ve seg p3 bestemmelse. deretter k~serte Lene Rybom for de ca. 23 tilstedev~rendp om 50ppsanking Fredrikstad f~r, undel- og ette'f den 2. vel~densvr ig. Den 30/8 invitertp Halden Soppforening til fpllestur til Indrp 0stfold. rra V.'\I fnrening m~tte 4 stykker. To lokaliteter hip undpr5~kt, og det ble funnet myp matsopp som hie p,- e c, ell t r r t- i p n 1 i t r n II t s till i n 9 I? t t e r t U r P n Opn 7/g var dpt tur til Jpl!l!ya Vapell, et omr3de med gammel kalkg' unn, Leder va, Inga. Pettelspn, og ca. 10 deltagere hvor"v et par fra Moss, fant noen parasollsopper, men el1ers litp matsopp. Giftig r~dskivesopp ble imidlertid funnet. ), Den 20/9 var det tur for 3 samle inn sopp til 3rets sopputstilling dagen ettpr, mpdlemme.- stilte opp, og en god del sopp ble funnp\;. Opt ble,3n~,13tt ca. 150 arter, noe mind,-p pnn tidliqerp ~'"~ SpIvp utstilling,rlagen va,- det jevnt godt be';plk, med "n topp like E'ttp. 3pl1ingstid. Likevpl val be3 kpt!lop minrl,"p E"IlTl for-vptltpt. 1il I\g:l,-dsplvPlI i Tun" 'lih" tllr PI) dpl1 liens i ~- \;PI1 mer! den Tl e t tj, P Tl 'I do' f m1st () q f I P Ill'-, t. {~ f i 1\ I' P 111,1 t ~~ (l P 11 t j l r fflp cl I p m, m tet rlaqpn p t b::-t. r~n':hj t 20 rpt C,()llPl- dp 1 to~:, Ilvnl rt\/ PI] (ip 1

9 7 fra 0stfold Naturvern. PA grunn av kj~lig v~r(frostnetter) var det lite 3 finne. Matsoppm tet den 29/9 hadde god oppslutning, ca. 25 stk. Oet var nok sopp, men likevel ikke s3 mye sam tidligere 3r. Oypfryst sopp ble derfor benyttet. Mange delikate retter ble tillaget, og det sosiale samv~r var up3klagelig. Arets slste sopptur 12/10 ble dessverre Ingen suksess. Bare 4 medlemmer m tte, og det ble omtrent ikke funnet sopp. Lokalhistoriker Reidar Kristiansen deltok som kjentmann p3 denne turen. T nsberg Soppforening sto som arrang~r av "sopptreff 1986", 3r ved Nymoen, Randsfjorden, sept. Av de 65 deltakerne var 6 fra v3r forening. 10 lokaliteter ble unders~kt og deltakerne ble inndelt I grupper som tok for seg hvert sitt omrade. Et vellykket treff med pent v~r. Fredrikstad Soppforening/Agarica a~rangerte sl0rsoppseminar den september p3 Gudebel-g skole. Tor Er i k Brandrud, Egil Bendiksen og Klaus H~iland holdt forelesninger og vist~ lysbllder av disse lumske soppene. Kurset hadde ca. 30 deltakere og holdt h~yt faglig nlva. Oet deitok interesserte bade fra Sverige og Finland. Det har ogs3 I 3r v~rt avholdt soppkurs i Aftenskolens regi, kursleder har v~rt R.Hermansen. 6 s.ndager har det v~rt soppkontroll ved N~ringsmiddelkontrollen p3 Trara, 0.Weholt og R.Hermansen har deltatt her. Medlemmer av var forening har dessuten I I pet av 3ret kasert en rekke lag og foreninger, og pa den maten utbredt kjennskap til sopp savel som skapt PR for FSF. Nytt av Aret er at statskirken meldte sin interesse i sa mate. Arets soppsesong kan dessverre ikke betegnes sam s~rlig god. VAren var kald, og varfagerhatten ble det ikke funnpt mye avo Ett~r t~rt og kj01lg v~r jull og beg. av august fikk soppsesongen et oppsving i slutten av august og bpgynllelsen av september. Da kom det ogs3 mye sopp inn til soppkontrollen. Senere I september ble det kj lig, og vi hadde kalde netter, til dels med frost. Sesongen dabbet saledes avo ~ H sten -86 vii bli husket som det Aret da rimsoppen ble funnet i store mengder, et ganske uvanlig fenomen. Likedan var honningsoppen 3 finne pa omtrent allp stubber, i rikelige mengder. I august var det ogsa tore mengder kremler, men lite kantareller. Galler rsopp og hvit fluesopp ble ikke funnpt, selv om dat ble lett spesielt etter disse artene til utstillingen. Det er s3vidt sekret~ren bekjent ikke gjort spnsasjonelle funn i Nevnes kan at Ingar Johnsen fant en meget s<jelden sopp i Tunp denne b0sten, neml ig skrubbemunkehatt (M",lanolpllca Y!?'-r-ucip!?",l. DennE' soppen ar- kun pavist at Ultall sterjp,- i NOI-qe tldlig""-p, il5t.r i Solei... NnrdenbOt~g

10 ARSM0TE f' FREllIIISTAD SOPPFORUlftG I \JLJ Arsmetet ble avholt val' tllstede stlandskonsults kantlne og 30 interesserte Formannen ensket velkommen og det ble deretter valgt m0teleder. Odd Dietzel og referent.astrl Soleim Nordenborq. Det ble delt ut blomster til avtroppende styremedlemmer. Per Bugge Amundsen og Ingar Johnsen. Formannen leste ArsbereLnlngen. Rolf Hermansen hadde to bemerkninger UJ denne. Bildene fro den 9. mykologiske kongress var tatt av Ingeborg Eidissen og aile foreningens soppsakkyndige hadde deltatt pa soppkontrollene ved N;erlngsmiddelkontrollen pa Trara. Dette ble korrigert i Arsberetningen. Deretter ble regnskopet for FSF opplest av Alf Berg. Ingen kommentarer til dette. Rolf Ilermansen leste opp regnskapet for l\gariea. 0yvind Wehalt hadde en komment:ar hvor hon orienterte og redeqjorde ytterliqere for reqnskapet. Under innkomne forslaq diskuterte man A heve kontingenten. Flere forslag: Kr kr kr. RO. Stor debatt om detta. men det ble qjort vedtak om kr. 80.-, 0yvind Weholt fon~slo A utvide medlemstallet i foreningen ved oqsa A registrer-e alle familiemedlemmer. silk at foreningen skulle bli mer slaqkraftig, Saken ble ikke avgjort, Under f)ventllellt dreftct man Agariea som tidsskrift for soppforenillgen. 0.W. lurte pa om 10srivelse var enskelig. En del debatt om dette. nere fremmet at det fagllge niva 1 Agarica la sa heyt og var sa avansert at det vanlige medlem ikke hadde utbytte av A lese det. l\ndre mente at den fagl iqe tynqde som I\gartea repnlsenterte kom FSF ti Iqode pa aile maler. Og at en..drki.llelse ov l\qarir:a/fsf vi lie 'J.Er'e til skade for soppforeninqen, Konklusjon: lntet ski lie mellom Aqarlca/FSF. men oppfordring til st0rre samarbeid. Valg: Valqkomi teen ved Rnqnnr I\ndr'eassen lesle opp for'slag ti 1 nytt: styro, Det vedtatte styret ble: Formann: Odd Dietzel Styremedl.: Marlt Skyum Viseformann: Ragnar AndreClssen Vararep. :Berit Solgaard Sekret~r: l\std Soleim Nordenborq Vararep.: Ove Dediehen Kasserer: Alf Berg ValgkomiLe: Wi IU8m Dibb, Thor ljybhavn, Rflqnar Adreassen. Kflff~~komi.te: Turid Mollerup. III isabeth Hermansen, Helga Bon'evlk, l\rne flaeckert,

11 9 Revisor: Grethe Simensen. Grethe Simensen ville ha klarqjort forholdet mellom reqnskapet til til Aqarlca/FSF. Forholdet ble presisert. det nye styret ble presentert. savel som kaffe- og valgkomite. Etter Arsm0tet viste Ingar Pettersen lysbilder av orkideer oq andre relativt sjeldne blomster i Fredrikstadnaturen. Deretter hygget vi oss mad mat og drikke. kaffe oq kringle og samv~r. Sekr. Kommentarer p~ ~rsm.tet' Rett skal v~re rett. Ogs~ Ingar Pettersen, Kari Ekeberg Nilsen, Thor Dybhavn; Knut Age Lerfall og Ragnar Andreassen har v~rt kontroll.rer p~ soppkontrollen I Redaksjonens kommentarer, Vi syne's de't sppsielt hmr nevne's at Thor [)ybh<"'vn h;n ki\<;e, t om "Sopp gjpnnorn histor ipn" far flere.'lv v~re proft='sjonell p my~ologpr i Oslo hmsten 1'385. Hans bilde" f,<"' elusi.. <;' soppakvareller v.~te std. begeistring.

12 o :I. _ JEL0VA JUNI D.t er mange.rr.ngem.nt.r.om konkurrerer OM bet.gnel.en "Vlren. v.kr te.v.ntvr". No.n vll hevde.t d.t.r Fr.drlk.t.d Soppfor.ninv. vlrtur til Jel_v..om b t p r til d.nnn. b krlv.l n. Dl e tur.n. legg...lltid til Mln.d..klft.t ma1/3unl sl for.ommer-tur.r.n mer korr.kt b. n.vn.l Albv-omrld.t pi J.I_V..r.vert v.kkert pi d.nn. Arstlden d. det vr_nne.r pi d.t vr_nn t Tr.dl.30nelt.r da og.1 di tur.ne an f.mlll.utflukt hvor n.turopplevelsen er vlktlv.ra ann r.sult.t.t av.opplukklnven. D.t v.r.elvf_lv.iiv vlrfav.rh.tt.n(calocybe gambosa'.om v.r den mest ett.rtr.kt.d. av soppene for de c.. es turdelt.gerne sam vandr.t I pent, men Ikk. strai.nd. forsommervar. Noen flkk da og.1 fvlt Iltt.v d.n vakra og goda.opp.n I kurv.ne.ine. En del andre Arter ble ov.1 funnet, de fl t. u.pl.ellve, men d.t ble Ikke reglstrert noen nye Arter pi "Jel_y-It.ten". herlllan.- Dette var den f,rste h~stturen, ag som 51 afte pi denne tiden av ~ret er s.ndagen sam skapt for sappturer. Sam vanllg pi denne tiden var det agsl et godt fremm~te, ag nye "50ppanslkter" kunne Qg51 oppdages blant VE'teranene. Suppflol-Aen fl11! Vrll-af.;te-rl"5er"eS sam under middels, da t,rven i h.y grad hadde satt Ine spor, men pnkelte interessante funn blp dpt da, s"lv om "E'PPE' mange hadde tilstrekke'lig til s I1'ntit:':'HJsf1li dd.3gen.. Mye av pae'ngpt m"d tut"r e. da ogsl det sosiale ag pedagagiske, og fnr dpm sam hadde Inleresse utover matsoppen mltte df?t viftfp mar-somt bl.a a Sf? pn merkelig kr~mle 50m pnn~ ikke er oppllart. opttp til tr~ss fot' at den er stude'rt av den ~jente fran<;kp k,-pmlp.-p~:sppct Hptlr i RDmagne<;;i.. opt finn",,, ptte, hvp, t fler,., funn i dishiklet, og d"t ",,- my" snm t'y"rler p3 v i he! hal- Pll ny ('11" t. {\v,1tlc'r-p krf?mlpr 51,al ogr;~ npvnf?s nf?n ganskt? uv;:;nl ige brunfiolett kremle (Husc;u{,l, hr"unnf?ovlolilcea).. Den lntp)-es Sdllte (pkten F1Jmmutaster va,- reprp:~entprt ved dpn p~ norsk navnli1sp Fla... laster rhombosporus. Slel<ten er i det hele tatt fullsfendjg uteglpmt i Norske Soppni'lvn. Stor... Inldsldvesopp (E.llvj(jo"lhuml fant vi ogs:l mellom glan-nllene'. Ell r.,<lftig grupp" av "" reddiksopp som f.r st ble,"mtatt A v»re knippereddiksopp sto 1 utkr\ntrn av ~kolppl,~o:;<:"'l-'n p~ Evenrflrl skolp.. SeI1PIf? unoe)- flkp{spl Vi(':',Pl ~)t dpt TIluligpnc:) barf? Pl pn 1 sl.,-reddiksopp (1lrhplClfTltl fnpr::,oph,:h:lilm). [)pttp Pf PH vrlt;:?n q'-llppe.

13 1 1 Av trevlesopper fant vi denne gangen nydelige eksemplar.. r av filtet ringtr~vl..sopp (Inocybe agardhii) og I.boltonii. Arets f0rste funn av fl..kkhett.. (Mycena zephira) var et nae averaskende m0te s3 tidlig ['3 3net, mens ",n invasjon av den IiI]" "...regne sagsopp (L"ntine]]u" omrhalodps) Vill g,pi. Mp" altsil, n"'ppe my'" i\ gl"dp s"g OvPI~ fo'~ "\at<;npr~~plsh'r",. Rakkestad 30.auQust. 0yWe Som uttrykk for den gode kontakt mel 10m Halden og Fredrikstad Sappforeninger ble det 10rdag den 30. aug. -85 arrangert en felles sopptur til Rakkestad-distriktet. Deitagelsen ffa Fredrikstad var heller mager, men med sopplukke.e fra Halden og enkelte lokale innslag ble det tilsammen deltagere med stort og sm3tt. fra Halden var bl.a Signe Olesen, Hilda Hansl"n og EVil Weme med. To adskilte gruppe. var ute te "ng.. t "t par timers tid. Oet ble funnet en dpl matsnpp, f~r t~ rekke r~rsopppr og ~rpmler. KAnta.eIlp, og piggsopp v~r dpt lite av, en oq ilnnen hvit fluesopp yom inn~ Ellel Vi''' dpt 1. ngpn e, b:n p overera,s.kp!ser.. Oet innsamlede materiai.. t hle gl~uppl"rt som en utstilling i Rakkestad s.. ntrum, og omfattet anslagsvis arter. Soppterrl"nget var variert og interessilnt, og b~. nok utfor skes n<prmerl". Vi rettl"r en takk til Halden Soppforening fa. vellykket arrangement. T.O. ~el~ya KaDel! 7.september. Turen til Jel~ya, ved Jel~ya Kapell, trakk ikke m"r enn 10 deltagere i det fine v<pret. Oet bl.. heller ikke gjort de starl" funnene, verken i arter eller I mengder. Vi start"t fint ml"d ~ finnl" flere vak.e "Ksemplarer av r_dn..nd~ parasollsopp. To sto.e giftig r_dskivesopp ble gt'llndig gl'anc,ypt fot ~ t1nnq:\ diss - O\atsopp~.ul'ven. Litt matsopp ble det allikl"ve! med hjem. Liy.p VEld parkeringsplao;sen hlp rit?t rpqi5tr~t t et jnte... essc)lit amr3de med kalkrik sandjord, beplantet med furu. Hitill e. det bi.a regist,~ert f lere sllllrsopper (fine el,semplarl"r av Cortinarius seig hjiistmorkel, rabarb,asopp, furumatriske, gr~muss"rong. I snes.j~~dse I ~~_~~~~28. 5P,J:l~~t",.n..ber, Marit S. Frast"n kam t idl ig i ~r, a ller"de midt i september f~1 te man behov" t fo,~ ~ trl"kke i vottl"np i soppskoqen. Noe sam aile fcll~<;t.'h ilcke' er vidprp nppmljntrpnde for rie at]pr ivr lqste f?nqang. r;:\ val rim lleltet ij.cyp (,'pwmf\t;e p~ f?p gt ~H'rJld oq vindf.. Il.,.-, \i'i nrl,)q r; luttptl ;)'.1 uri t.pmbpl "~V rip c, t.~r <:'. t,p ~ rot rip a J (JSe, '-,llm 1,1 tl,.r-.nr (1r"1\11(> r\ll H1 (;)1!1,1ttll r\l"'-, ltll~;'! Vrl\!lp~.t(:> \lcjs:"\ PY!

14 I 2 nytelse. Kom man f~rst inn i skogens lunhet var det til tross for en miserabel sopph~st adskillig interessant og finne. Men heller ikke denne gang sa mye for de matfrelste. Praktfulle utgaver av jodoformkremle <R.turcil gleder en kremleelsker, og adskillige funn av den lille fnokket stubbeklokkehatt igalerina stylifera) kunne ogs3 skape glede mpllom vindkrtstene. ihvorfor den har f3tt det nor"ske navnet "'~ bero pi' manglende kjennskap til arten l ). Dr'lI lille tussehatten (r"yodia gracjiipe's) sto i god stil til dpn m~r~e, mospgroctde gt-anskogen. Mpn my~olgisk sett vac nok sl~rsoppe'ne' de mest interessante, til tross for et gigantisk funn av drapemusseronger itricholorna pessundatum). Det er feemdeles mange anonyme sl.rsopper, og den noesk listen har, til tr~ss for en markert forbedring til over 100 navn, mange' mangle'r. SpE'siE'lt innen den gruppen om kalles Telamania, en gruppe' som har ledet mange til fortvi leise. Av aeter som denne gang ble funnet kan nevnes C.tortuosus, stisl.rsopp (C.incisus), C.fulvescens, C.adaJbertl, C.subsertipes. For de' sam synes dette er mor"o (og det var det fleep av etter si~rsopp-treffet i Fredrikstad 14 dager tidligerp), var det god anledning til 3 studere den mangslunglle pelargoniumsl.rsopp (C.paleacpus) med sin ka."akteristiske luk t. Jo, dette va, ell typisk tur for Ola Nordmann. Selv ikke 'SVPTlcsl"pr PI ute i slikt v... r i 0yWe linde, tegnt:>r:ip. m~tte sam",en med lokalhistoriker, Reidar Kristiansen, p~ bus~holdeplassen. Frammii!tet var dessverre sv,p,-t d3,lig, bare tre voksne og to barn. Turen ble allikvel gjennomf~r t. Kr istiansen fortaltp og viste oss gamle gravrii!yser og ml,,"pster av gamle bopla5ser, noe som var meget interessant. Siden sesongen var p3 hell, ble det funnet sv~rt lite sopp, ba.rt? 8 10 elf ter. Ingar W.Johnsen

15 13 f2im FREDJlIKSTAD \JLJ SOPPFORE"'"G ARRANGEMENTER JTlai 1..:Junj. 23. august 24. a-ugust 6. sept:ejtlber 7. septejtlber 20. septejtlber: 21. septejtlbel:- : 4. oktober 5 oktober 28. no~ejtlber T'--.1r til JeJ<z>ya.. MedleJTlsJTl<;Z)te Tur til E~enr<z>d. Offentlig tur. MedleJTlsJTl<;Z)te. Tur til KrAker<;Z)y. Lu.nde sk:oje. Medl ejtlsrn<;z)t.e. Tur tjl Gansr<7>d. MedleJTlsm<;Z)te. MatsoPPJTl<z>te. Tur til Roos,Vans.:J<z> MedleJTlsJTl<;Z)te. ArsJTl<;Z)te. NY SOPPSAKKYNDIG RAGNAR ANDREASSEN Fredrikstad soppforening fikk sin Attende soppkontro11<;z)r. Vi gratulerer og k.:jenner Ragnar som en i~rig soppjeger.

16 14 «NtYH ~ For.Jette Aret pa rad ble Fredrlk.tad N.rlnQ.mlddelkontroll's soppkontroll bemannet med kontroll.rer fra Fredrlkstad SoppforenlnQ. D.n Jevne tllstr.mnlnq av.opplukk.r om ville ha.in fanq.t kontrollert bekreft.r at b.hovet for kontrollen er.tort. Denne kontrollen var for.vrlg den eneste I Fredrlkstaddl.trlkt.t denne.e.onqen. Sarp.borQ hadde lnqen kontroll, og av den grunn hadd. kontrollen Fredrlk.tad enkelt. "kunder" fra Sarp.borg-dl.trlkt.t. Soppkurvene. lnnhold bl. domlnert av r.r.opper oq kremler. EII.r. var d. fl te Qode mat.opper repre.entert pa kontrollen, men mange av artene I.v.rt be.kjedne menqder. NA.r kantar.ll.n(cantharellus clbarlus) en art.om av forstaellge grunn.r aldrl opptr.r I.tore mengd.r pa.oppkontrollene, men det b.r nevnes at.e.onqen var.t bunnar for kantarell Fr.drlk.tad-dlstrlkt.t. En annen art.om d.t nesten lkke var mullq A oppdrlv. d.nn. 0nQ.n var den usplsellge galler.r.oppen(galopilus felleus). D.tte er ellers en trofast gjest pa.oppkontrollen, da mange plukk.r den I hap om at det er Steln.opp(Boletus edulis). Mange av de.om kommer til kontrollen.r lnt.r rt I A vlt. mer om det d. har plukket enn hva som kan.pl.es oq lkke splse.. Kontroll.r.ne forteller hva de ullke arten. h.ter, peker pa speslelle artskjennetegn og glr rad om lnnsamllng og tllberednlng. Soppkontrollen hos N.rlng.mlddelkontrollen I Fredrlk.tad er derfor mer enn bare en kontroll, det er et sted hvor de som'.nsker det ken fa.ket.in kunnskap om sopp. Fredrlkstad Soppfor.nlng takker N.rlngsmlddelkontrollen ved byvet.rln.ren for flnt.amarbeld Forenlngens godkjente soppkontroll.rer.nsker vel m.tt I 1987.

17 15 BJ0RN WIBORG 50 AR Norsk Soppforening8 hi8torie gjennom ~e 8i8te ti ~r kan ikke 8krtve8 uten at Rj rn Wihorg8 innsats blir nevnt. 80m kabserer og styreme~lem i en ;rrekke har han sittet sen trait i foreningsarbeidet. Etter reorganiseringen BV ublekksopoen" har han ogsl hatt sin plass i redaksjonen. Dessuten har han v~rt turleder. utstlilings-organisator og lkke minst primus motor for Norsk Soppforenings utenlandsturer de senere ;r. Sammen med sin (og var I) kj~re ~lse h~r han s;ledes i sit nedlagt et stort og betydeli~ arbeid for soppsaken i v;rt land. I!elt Apenbart kan Norsk Soppforenings fremgang i AO-;rene ttlskrives Rj~rns (og altsh RIses I) innsats. Ikke mjnst det rent sosiale aspekt ved foreningslivet har f;tt h~y prioritet, noe ikke minst de tre" siste ~rs "sopptreff" viser. Dinse [orener p; en utmerket m;te den rent mykologiske interesse med hyggelig samv~r, og man blir stadig kjent merl nye soppvenner. Vinteraopptreffet pa Rlindern n; i mars ble en Buksess og f0yer seg pent inn i rekken av vellykkede sopparrangementer hvor vlrt kjrere "radar-par" har hatt en avgj~rende fin~er med i spillet. Ni g;r da Bj~rn bort og fyller 50 i mid ten av juni i ~r. Fortsatt er han i full virksomhet for soppsaken, med "Rlekk8oppe~" o~ ny utenlandstur til h_sten (Hallorea) Hom fremhte virkefelter. Takket v~re Hin vennll~het 0~ om~jen~eli~het er han ~lle Aoppv5nners ~ndp venn. nerfor er vi man~e over ~et!an~kr land Aom ~nrknr ham til lykke med de h~lvt hundre! Vi I!ttrykker 8qmtldig h;p om at han i mange ~r fremdver fnrtaatt vii nrhnlde til heste for Morak Soppforenin~ o~ norsk sopprnilj Gratulerer med dagen, nj~rn! Thor D.

18 16 ~(jarica-brev Sri tt Bdhen OspeJia II D 2020 SkedsmokorRet 0yvind Weholt PostbokR 19 N Torp E;v~rum. 16/4-86 redaksjon Hei.leg sitter her og leser i Agarica nr. 13, der ser jeg at du etterlyse. flere opplysnlnger om "R_dnende parasollsopp I blomsterpotter." Der kan jeg kanrkje tllf_y. en llten sak som skjedde I min blomsterpotte Ilet har seg silk at jeg har en.khnn "Amaryllus" liljefamlllen- slkkert lkke rlktlg navn, men jag pr;ver meg likevel. tetter nt hlomsten var visnet ned - og jeg sa smatt \ hegynte!l vanne planten Igjen vokste det opp 5 fine pnrnplyhattcr rundt nmkrlng i dcn lille potten. ) De var i forskjell!g st;rrelse, men den stlbrste var ce. 5 em. h~y, og fra 2 til 3 gm. i diameter. fl. "to vel der i ca. 4-6 dager gprydet min ellers ). ~;i vif'ne plante. ') Htttl1 er det f~r.5te og enelite gang.en dette fenomenet ( har skjedd hos meg. Med vennlig hilsen ~'>., \."' I)~ \,.J Britt Br?tten.'\..~... Nedre Romerike Soppforenlng. Sitter h~r og leser siste nummer av AGARICA(nr.13). S2riig artig er d~t A s~ ~. Weholts artlkkel om bitter rtddermusserong, hvor han forteiler om 1 fra funn fra Hedmark Jeg skj.nner at vi her I Nyttevekstfor~ningens lokallag, Elverum, har v2rt altfor lite fllnke til A m~ld~ om funnene yare' Vi flnn~r nemllg hver h.st adskillig mer av den bltre enn av d~n ekt~ riddermuss~rongen. VI finn~r d~n bltre rlddermuss~rongen I forholdsvls stor~ mengder pa de t.rre furumoene, hvor vi e11ers flnner my~ av r.dbrun st~insopp og rlmsopp. PA soppkursene var.e finner vi som regel all tid bitter riddermusserong, men det er slett ikke slkk~rt vi alltid flnner riddermusserongen. Den er derfor sl~tt ikke sjeld~n p~ va.-e trak ter, men er en s tagiq kilde til skuffels~ nar det.j.atter en g.. ng viser seg at det er den bitre riddermusserongen en har funne t.. Ned hi!sen

19 1 7 2ARICA-brev AGARICA. radakbjonen vi Roy Kristiansen P.O.Box 19 N- 165< TORP BOTANICAL INSTITUTE UNIVERSITY Of BERGEN Bergen Vleer til elste nr. 8Y Ag8rlca (nr. ljt!flare 1986), om etterly81ng 8V rqldnende par8f!olleopp 1 blol!l8terpotte. Legg ved kopi 8V Bergene Tldende-artlkkel, ), 80m 8g,,)(relv 1 forb. med innlevering IlV lappen, funne 1 blolft8terkasee kontorbygnlng. 1,-;'" Sjeldan SOpp 11\-4-14$J i blomsterkasse AVruvMS ten og s\ilk med ring, Mange er ganske sma. og med varierand~ largar era kvue. rosa UI Ivovel TIl aamhnrane ved Bolanllk rule. Tldleg... vart de... Imtitutt er de! Innkome eln Utt I.Ppene behrmdl. I..me.Iekt artir IOPP!evert IV Slkke 80m parb50u50ppane. E1n av FWtllad. Mlnde. Soppen er desse paraplyhattane, nemleg plukka I ein blornsterko_se f!kinande paraplyhatt minner me<! rullranke Ikonto,. W Inr. mykje om denne arten 10m her I. Thunel. Sto..tveltvn. 88 pi er IIlnnel. Begge har W lene. at Mlnde, I jon! lorn.". Ie""rt M IOppl<jlltet.-dnar ved brudd, Fantoll plate.kole Cor 6... ai men para.oh.opper hot m." dan. Soppen viser sec vore karakteristl.k knollrorml utvl f!kinande par oililopp (Macro dine av,ullthasl. 10m IIQke er Io-ploto rliacod<.j. eln ",,"yer. rolaktlg lorlengja, Ilmegi til at nes god matoopp,om normalt.kulle yore, den har stllrre IkjeU pi hatten. finne uland_rs I Skuile blomole",l.karar september manad. PI VesUrm rondt om kome over auk de! er denne IOppen temmeler.blomsterpottesopp' ler vi trlf'trtl1n, h~r bert"e kiend er. d~;";:.~ ~~ -::!:'!!""'!t Y:l"'! ~" r~ne~~ Vo... Herrnansverk, Sorndal ten 01 tek konlakt med Bota or Volda. Naturler vekseslad ni.k in.mutt. Det er sa pa._ er kulturplverka mark, gje-me lileldm at soppane dukkar opp, pi kompostjon! og.vfallsplas. og ddle er elnaste maten vi fir flat, J barm4!tter I granskog elier vite om desse godbitane pl. pl gamle maurtuet. Funnet av Paraplybattane er aile saman IOPpen pi denne Arstld. In. eksouske,soppsporar og mycel nandf/jfs I ein blomstetkasse ma vert tlireldlg Innr_rde med jord dilor karakteriserast 10m svbei1. t.n gartnerl 0.1, saman med tro 1Il_ld.n. piske planter, og del rna kar Tid om anna Br bolanlske akt.eriseorbst 10m avli!'rt ajeldne I museer lnnievert aopp 10m Nor.,. nettopp er ""mi. Innand_rs I "Oodbib er nemnt, men for blom.terpotter. I gartneri 0.1. III del - det er IkkJe rnat.sopp. Deose.blom.terpotte""pprme. EnkeUe er nemnt 10m SVlert ltaliast p' norsk Cor para ply glrl,e, andre'kjenner vi Ute til batt, tllh"yrende "'ek\a laue<> or dlcor skulle det vere au coprl... Del har Ille Itvlt larg. cronn til I. ve... omake p' pi Iklven., Utt.!<Jen.te pi hat desse IOppane. Heleing ct.,.q.... Olav Aafl UNIVERSITY Of BERGEN, I'01ANKAl to.l~nnnf. l"(\i'wyit II N.",. ~f,.c;f"'inop'''''l ~-~- ---.j

AGARIC A. 5. A R GANG AU G U S T 19 8 4 Nr.10. ,, s s N 0800-1820 I. mykologisk tidsskrift

AGARIC A. 5. A R GANG AU G U S T 19 8 4 Nr.10. ,, s s N 0800-1820 I. mykologisk tidsskrift AGARIC A mykologisk tidsskrift 5. A R GANG AU G U S T 19 8 4 Nr.10,, s s N 0800-1820 I +l04am pu~aa0 :olohd a1qwes '~Jewa1a1 'AeMJON Bu~scsaJS) ~Jaz1n4Js ewej+ojbah e JIVld AGARICA 5.Arg. Nr.lO August

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

DE USYNLIGE INNVANDRERNE

DE USYNLIGE INNVANDRERNE DE USYNLIGE INNVANDRERNE En sosiologirapport om å flytte til Norge etter å ha tilbrakt store deler av barne- og ungdomstiden i utlandet April 2013 1 Innholdsfortegnelse DEL 1-INTRODUKSJON...3 1.1 Innledning...3

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Skogeierkommunikasjon i en ny tid

Skogeierkommunikasjon i en ny tid ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen av Vigdis M. Olsvik ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen

Detaljer

INNBLIKK. ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

INNBLIKK. ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER INNBLIKK ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER 2 Informasjon This PDF is registered for copyright under

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014 Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2014 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY ECONOMICS Noen

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Når troen tar Nye veier

Når troen tar Nye veier Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker Når troen tar Nye veier En studie av pendling mellom kristne og nyåndelige miljøer KIFO Rapport 2013: 1 Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker NÅR TROEN TAR NYE

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR.

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. TW-Nytt «Conservare - Illuminare - Inspirare» «Bevare - Belyse - Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 - THOMAS WILDEY GOD JUL! JULENUMMER NR. 4-2001 Liste over embedsmenn i perioden

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer