AGARICAs GRUNNLEGGER. Roy l~risti8t\s6t\

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGARICAs GRUNNLEGGER. Roy l~risti8t\s6t\"

Transkript

1 L86l: VJIHV-9V I i

2 AGARICAs GRUNNLEGGER Roy l~risti8t\s6t\

3 8. argo nr. 15 AGARICA Mai 1987 tfyi(ologh K T1DSSK.RIFT UTGI'M AV FREDRIICSTAD sopprorening, A myco1og~ca1 ~ourna1 pub1~shed by the Myco1og~ca1 Soc~ety of Fredr~k.tad. Redakt.r/Editor: 0yvind Weholt Redaksjonskomite/Editorial board Thor Oybhavn Rolf Hermansen Marit Skyum Ingar Johnsen 0yvind Weholt Redaksjonens adresse/address of Editorial Board: AGARICA, P.p. BOK 167, N-1601 Fredrikstad, Norway. UT6IVELSER: EDlTlmtS: Tidsskriftet kommer to The journal is issued ganger pro Sr, hvert biannually, each issue nummer p~ sider pages. Bidrag kan v~re pa Contributions can be engelsk, tysk, fransk og written in English, skandinaviske sprak, men German, French and alltid med engelsk nordic languages, but sal!'mendrag. always with an English summary. AIJONII:JENTISAL6: SlJBS[RIPTIO't/SALE: Salg er basert pa Sale is primarily based abonnement/subskripsjon. on subscription. Prices Vanlig pris er fra kr. from NOK 30,- - 50,- an 30,- - 50,- pro utgave, issue, depending on avhengig av st.rrelse. number of pages. Betaling skjer ved Payment is made on mottagelse. receipt. Any remaining copies will be sold separately.

4 2 REDAKT8RENS SPALTE Fremdeles har nak ikke soppsesongen startet for fullt for de fleste. Men p3 kvister og pinner kan vi virkelig finne I itt av hvert selv f!llr snplen er smeltet, hvls vi har sansen for det sam er sm3tt og uspiselig - men desto mer spennende. Den f!llrste v3rturen til Jel!llya ble gjennomf"rt i slutten av april,og ogs3 i 3r ble vakre eksemplarer av skarlagen varbeger funnet. Men dette er fremdeles den eneste lakalltet i 0stfold. For aile dere som setter mer prls p3 det kulinariske enn det spennende, venter selvsagt v3rragerhatten om hj!llrnet. Denn" utgav.. av AGARICA er et "grav;hnummer" for v:ir sl!kalte matsopptltgave. Fra n..st.. 3r vii AGARICA vii!re et tldsskrift for spesielt int.. resserte hvor matsappstoffet Ikke lengre vii flnne sin plass. Gjennom fortlandlinger med Norsl-: Soppforening har vi kammet til at det vii v~re det beste for aile at "matstoff" ag lettere staff for fremtlden b!llr publlseres i BLEKKSOPPEN. Oette tidsskriftet vii og53 ptterhvert f:i en betydelig "ansiktslplftlng", ag allerede fra neste numm.. r vii vi m!llte en utgave med et mer fargesprakende uts..ende. Dett" hetyr selvsagt at AGARICA i aile tilfelle ville vlrke mer gr3tt i farhold, og derfor kanskje heller Ikke sa attraktivt. VI b-or ogs.ll at det er nok med ett matsoppblad I Norge, da det Ikl-:e alltid er sa lett 3 f3 sa mye stoff som!iinskelig til to eller fie're' tldsskrifter. Dessve-rre har "utenverdenen", som Fredril-:stad soppforenings medlemme'r, he Ile,- ikke' vist overveldende aktivitet n3r det gje\der I bid.a me'd stoff, noe som etterhvert har gjort det noe tungt for redaksjotlen. Vi h.'\pe,~ imidle,tld at dere aile vii f3 desto st!llrre glede av den nye BLFrYSOPPEN, og at denne vi 1 mer pnn oppveie' savnet av I'IGARICA. NA. det gjelder AGARICl'\s vldere sl-:jpbne' vi! dette farhapentllgvis, hvis stoffmengden tillate. det, utvomm ' med to nummer.li.-lig. Vi h;\pe, I1p,- "t vi sloal f3 tilfredsstillende tilgang p3 stoff fra ammt~rer med spesie!\e intere'sspr og profesjonelle fra b3de NorgE' oq utlandpt. Aktivitetene NorgE' bu.~de ogs3 v.,re s3 store for tiden at dpt skul IE' v1>'rr> mf'r enn nok av interpssante ting a skrivp. ()m~ Et h.'\f) fra umjp,~ tegnedp e'- at Norgp I!?nda st"rre g,-ad skal kunne m"rkp,,,, spg i intprnasjol>al -myko\ogi, og at AGARICA kan vii!re et bidrag til dettp. J dag vet vi at v3r.. ahonoenter finnes i ca.20 land, mpn qrel1seth) stopppl' (l<;~ np.ppf?' tnpd det.te-.. 'J1 h,'h fnll-- blanrl IUI-OPBS bpstp "proffcq-h ~ m~n vi s?'i,vnpr freul dplp5 ct 5t.p!~kt Pam.-lt~r-1r'\;)". IJelt ~lt rj("t vic;ps den fnl-nl2srir'\{':> rfh'-~r~'--t for vitpno;kbpen tjllfcie pn blnmstf nnrl~ 0\in"t fkolltinge'11t langt p~ vt'i kunnp CJ''\ tl~nd t Il~nd 1II!?d qpr-nffl?np" utpn rjit d,.tt~ sl~fq:lpr p,oblelflpl fnr f;lgpt. ~ {. I I'f I '/ I { ~: 1.~,1,,~c~ ~I<',~J,,~if',s(l!1l, ~ H~,: v i I ('" l r.<::.'; KANSKJE I hlekksoppen' v iller r! TAKY- I FOR OSS: VISES

5 3.~~mq Agarica er inne i sin 8.argang, og 1981, og de kommende arene, kan by pa forandringer som er n~dvendig for den videre utvikling og eksistens. Uten a komme med en masse forklaringer om ditt og datt,arsaker o.s.v., er det na et faktum at jeg trekker meg tilbake som redakt r, uten at min delaktighet i fremtiden dermed blir lik null,-el1er for evig og alltidl Men jeg er ikke tilhenger av for stor avhengighet til enkeltpersoner, og Agarica's eksistens ma lkke baseres pa del Med den interesse det har blitt for Agarica i dag, bade inn-og ut land, tror jeg det fortsatt overlever bade redakt~rbytte og redak sjonsforandringer. Redaksjonen er jo et team-work, hvor redakt ren kun har en rolle som administrator eller delegator.dette er hverken sarlig anstreng ende eller tidskrevende, men ~ person ma ha hovedansvaret for'driften' Som det har vart sagt tidligere, ved flere anledninger, det har vart en rivende utvikling av Agarica siden den spede starten i 1980, og ingen har vel egentlig hatt ambisjoner at det skulle utvikle sey til hva det er i dag. Selv om vi har slitt med! fa endene til og m tes, nesten fra hand til munn, har vi alltid/hittil klart a holde hode over vannet, og det bpr vi 6g klare i fremtiden. For! belyse og illustrere utviklingen en smule kan vi presentere noen facts. Fra 1980 (vol.l) til og med 1981 (vol.1) har vi hatt 12 bidra,sytere fra 18 nasjoner, hvorav 33 fra Norge (herav 8 fra FSF).~!ant disse kommer 4 fra oversj~iske land. Totalt har vi publisert ca 1930 sider, hvorav ca 1000 sider av foreningens med1emmer. Hver gang vi har gatt ut med en appell,- til Ramms 60 ars dag, til FSF 10 ars jub.-, og kongressen 1985, ker antall bidrags ytere og sider. Dette gar klart frem av tabellen nedenfor.

6 4 soo I I I I 50! ~ I, 11 '00 d, k "i -10 t, d.j ~ "~ ~ V ~I"OO -"0, k 1) ~ "f'.il! ell 20 ei 100 P 10 ~!,(!.-._ ,_ ' / / / /,', / "- "- /,! '\ I \ I \ I \! \ I \ I \! \ '.!. ilrg., 1/80 V81 J/82 4/8J 5/84 6/85 7/86 Innholdet har utelukkende omfattet makrosopper. Hvor mange slekter/ arter som er behandlet/nevnt vet vi forel~pig ikke eksakt; et register er under arbeid, men det tar tid, - masser av tid I aile fall, - for meg har det vart en meget givende tid, bade l~rerikt,inspirerende og oppslukende, - til tider kanskje for myel Det er en passende anledning a frembringe en stor takk til Marit, yvind,thor,ingar og Rolf for et fruktbart samarbeid disse!rene. Sist, men ikke minst -- lykke til videre,~yvind, som delegator La oss aile gi ham den hjelp og st~tte som er ~dvendig for Agaricas fremtidige eksistens. Hilsen Roy

7 5 TAKK, ROY Takk for gode.nskpr Roy. leg kan nok ikkp se det sa h.ytlde I ig som deg. Din stl!lrste styrke har V<l>rt dine "ville" ideer, ingen ting har hindret deg nar det er noe du har "tent pa". Som du sier, kanskje har det blltt litt for mye av det gode noen ganger, men du skal vite at for ass andre har du v~rt en stor inspirasjonskilde. leg vet du vii "lure" i bakgrunnen fremdeles, jeg vet vi fortsatt vii oppleve spennende turer sammen, og jeg vet vi fremdeles vii har ivrige diskusjoner am all verdens rart innen mykologiens verden. Oerfor heller ikke noe uttrykk for takk og farvel fra min side. Ou er na engang "inflsert", men feberen har kanskje' kulminert. sa far det g3 sin gang I andre former' H3per dette kan v~re en tr.st for noen av le'serne'. Q!yWe '----'fltl!l!l'-... i..._~~l~jij:1"_~_~~~~ Ito'( oq 9tw..l p~,..,.,,""'".'i:""q,!; Roy Oq 0yvlnd pi'! sopptur Teqn: Siqbj0rn Weholt

8 6 ARSBERETNING 1986 Styret har 1985 hatt f~lge'nde sammensetning: Formanll~kollegium: Odd Dietzel og Ingal Johnsen SeYret~r: ()str i Snleim NOI-dpnbnrg ~~asse'l-er : Alf Berg Styrempdlem: ppr Bugge Amundsen Val-arppresentanter: Marit Skyum og Ragllar Andreassen Foreningen har pr. 3/ medlemmer. StYfPt har avholdt styrem~te 30/1, 20/5, 14/8, 15/9, 20/10 og 3/11, tilsammen 5 ganger. Det har v~rt arrangert 7 soppturer, heflholdsvis 1/5, 24/8, 30/8 (sammen med Halden Soppforening), 7/9, 20/9, 28/9 og 12/10. Vi har ogs3 hatt 5 medlemsm~ter, nemlig 7/4, 2/5, 25/8, 29/9 samt 3rsm~tet 28/11. FSF sto som arrang~r av 3rets sopputstilling p3 Gudeberg Skole, s~ndag 21/ Ogs3 i 3r har foreningen f3tt en ny soppsakkyndig, npmlig Ragnar Andreassen. A,ets f~rste medlemsm~te 7/4 hadde ca. 20 fremm~tte. Det ble servprt soppsuppr, og deretter vist en videofilm om sopp. 1/5 val- rlpt tid for".'\rets f~r-ste sopptur, som vanlig til Jel~ya. Turpn fikh 5v~rt god oppslutning i det ca. 45 stk. m~tte (,-am, r1erav flef-e (ra Halden Soppforening. Det var dessvprre knapt mpd sopp, noe som muligens skyldtes det kj~lige v~ret. Til uet p,'\fpllgende medlemsm~tet 2/5 hadde ca. 25 medlemmer funnpt veipn. Rolf Hermansen k3sprte og viste Iysbilder bl.a. fra dpn 9. EUfopeiske Mykologiske Kongress. H~stens f~rste sopptur 24/8 hie avertert i byens aviser, og resultatet ble ove. 60 del takel-e, h3de medlemmer og andre. Det ble lett i omr3det nord for Evenr~d skole, men mye matsopp ble ikke funne t. P3 medlemsm~tet 25/8 hadde Thor Dybhavn sortert og bestemt sapper i b~rk\jrver, og medlemmerle ble satt i grupper og fikk rr~ve seg p3 bestemmelse. deretter k~serte Lene Rybom for de ca. 23 tilstedev~rendp om 50ppsanking Fredrikstad f~r, undel- og ette'f den 2. vel~densvr ig. Den 30/8 invitertp Halden Soppforening til fpllestur til Indrp 0stfold. rra V.'\I fnrening m~tte 4 stykker. To lokaliteter hip undpr5~kt, og det ble funnet myp matsopp som hie p,- e c, ell t r r t- i p n 1 i t r n II t s till i n 9 I? t t e r t U r P n Opn 7/g var dpt tur til Jpl!l!ya Vapell, et omr3de med gammel kalkg' unn, Leder va, Inga. Pettelspn, og ca. 10 deltagere hvor"v et par fra Moss, fant noen parasollsopper, men el1ers litp matsopp. Giftig r~dskivesopp ble imidlertid funnet. ), Den 20/9 var det tur for 3 samle inn sopp til 3rets sopputstilling dagen ettpr, mpdlemme.- stilte opp, og en god del sopp ble funnp\;. Opt ble,3n~,13tt ca. 150 arter, noe mind,-p pnn tidliqerp ~'"~ SpIvp utstilling,rlagen va,- det jevnt godt be';plk, med "n topp like E'ttp. 3pl1ingstid. Likevpl val be3 kpt!lop minrl,"p E"IlTl for-vptltpt. 1il I\g:l,-dsplvPlI i Tun" 'lih" tllr PI) dpl1 liens i ~- \;PI1 mer! den Tl e t tj, P Tl 'I do' f m1st () q f I P Ill'-, t. {~ f i 1\ I' P 111,1 t ~~ (l P 11 t j l r fflp cl I p m, m tet rlaqpn p t b::-t. r~n':hj t 20 rpt C,()llPl- dp 1 to~:, Ilvnl rt\/ PI] (ip 1

9 7 fra 0stfold Naturvern. PA grunn av kj~lig v~r(frostnetter) var det lite 3 finne. Matsoppm tet den 29/9 hadde god oppslutning, ca. 25 stk. Oet var nok sopp, men likevel ikke s3 mye sam tidligere 3r. Oypfryst sopp ble derfor benyttet. Mange delikate retter ble tillaget, og det sosiale samv~r var up3klagelig. Arets slste sopptur 12/10 ble dessverre Ingen suksess. Bare 4 medlemmer m tte, og det ble omtrent ikke funnet sopp. Lokalhistoriker Reidar Kristiansen deltok som kjentmann p3 denne turen. T nsberg Soppforening sto som arrang~r av "sopptreff 1986", 3r ved Nymoen, Randsfjorden, sept. Av de 65 deltakerne var 6 fra v3r forening. 10 lokaliteter ble unders~kt og deltakerne ble inndelt I grupper som tok for seg hvert sitt omrade. Et vellykket treff med pent v~r. Fredrikstad Soppforening/Agarica a~rangerte sl0rsoppseminar den september p3 Gudebel-g skole. Tor Er i k Brandrud, Egil Bendiksen og Klaus H~iland holdt forelesninger og vist~ lysbllder av disse lumske soppene. Kurset hadde ca. 30 deltakere og holdt h~yt faglig nlva. Oet deitok interesserte bade fra Sverige og Finland. Det har ogs3 I 3r v~rt avholdt soppkurs i Aftenskolens regi, kursleder har v~rt R.Hermansen. 6 s.ndager har det v~rt soppkontroll ved N~ringsmiddelkontrollen p3 Trara, 0.Weholt og R.Hermansen har deltatt her. Medlemmer av var forening har dessuten I I pet av 3ret kasert en rekke lag og foreninger, og pa den maten utbredt kjennskap til sopp savel som skapt PR for FSF. Nytt av Aret er at statskirken meldte sin interesse i sa mate. Arets soppsesong kan dessverre ikke betegnes sam s~rlig god. VAren var kald, og varfagerhatten ble det ikke funnpt mye avo Ett~r t~rt og kj01lg v~r jull og beg. av august fikk soppsesongen et oppsving i slutten av august og bpgynllelsen av september. Da kom det ogs3 mye sopp inn til soppkontrollen. Senere I september ble det kj lig, og vi hadde kalde netter, til dels med frost. Sesongen dabbet saledes avo ~ H sten -86 vii bli husket som det Aret da rimsoppen ble funnet i store mengder, et ganske uvanlig fenomen. Likedan var honningsoppen 3 finne pa omtrent allp stubber, i rikelige mengder. I august var det ogsa tore mengder kremler, men lite kantareller. Galler rsopp og hvit fluesopp ble ikke funnpt, selv om dat ble lett spesielt etter disse artene til utstillingen. Det er s3vidt sekret~ren bekjent ikke gjort spnsasjonelle funn i Nevnes kan at Ingar Johnsen fant en meget s<jelden sopp i Tunp denne b0sten, neml ig skrubbemunkehatt (M",lanolpllca Y!?'-r-ucip!?",l. DennE' soppen ar- kun pavist at Ultall sterjp,- i NOI-qe tldlig""-p, il5t.r i Solei... NnrdenbOt~g

10 ARSM0TE f' FREllIIISTAD SOPPFORUlftG I \JLJ Arsmetet ble avholt val' tllstede stlandskonsults kantlne og 30 interesserte Formannen ensket velkommen og det ble deretter valgt m0teleder. Odd Dietzel og referent.astrl Soleim Nordenborq. Det ble delt ut blomster til avtroppende styremedlemmer. Per Bugge Amundsen og Ingar Johnsen. Formannen leste ArsbereLnlngen. Rolf Hermansen hadde to bemerkninger UJ denne. Bildene fro den 9. mykologiske kongress var tatt av Ingeborg Eidissen og aile foreningens soppsakkyndige hadde deltatt pa soppkontrollene ved N;erlngsmiddelkontrollen pa Trara. Dette ble korrigert i Arsberetningen. Deretter ble regnskopet for FSF opplest av Alf Berg. Ingen kommentarer til dette. Rolf Ilermansen leste opp regnskapet for l\gariea. 0yvind Wehalt hadde en komment:ar hvor hon orienterte og redeqjorde ytterliqere for reqnskapet. Under innkomne forslaq diskuterte man A heve kontingenten. Flere forslag: Kr kr kr. RO. Stor debatt om detta. men det ble qjort vedtak om kr. 80.-, 0yvind Weholt fon~slo A utvide medlemstallet i foreningen ved oqsa A registrer-e alle familiemedlemmer. silk at foreningen skulle bli mer slaqkraftig, Saken ble ikke avgjort, Under f)ventllellt dreftct man Agariea som tidsskrift for soppforenillgen. 0.W. lurte pa om 10srivelse var enskelig. En del debatt om dette. nere fremmet at det fagllge niva 1 Agarica la sa heyt og var sa avansert at det vanlige medlem ikke hadde utbytte av A lese det. l\ndre mente at den fagl iqe tynqde som I\gartea repnlsenterte kom FSF ti Iqode pa aile maler. Og at en..drki.llelse ov l\qarir:a/fsf vi lie 'J.Er'e til skade for soppforeninqen, Konklusjon: lntet ski lie mellom Aqarlca/FSF. men oppfordring til st0rre samarbeid. Valg: Valqkomi teen ved Rnqnnr I\ndr'eassen lesle opp for'slag ti 1 nytt: styro, Det vedtatte styret ble: Formann: Odd Dietzel Styremedl.: Marlt Skyum Viseformann: Ragnar AndreClssen Vararep. :Berit Solgaard Sekret~r: l\std Soleim Nordenborq Vararep.: Ove Dediehen Kasserer: Alf Berg ValgkomiLe: Wi IU8m Dibb, Thor ljybhavn, Rflqnar Adreassen. Kflff~~komi.te: Turid Mollerup. III isabeth Hermansen, Helga Bon'evlk, l\rne flaeckert,

11 9 Revisor: Grethe Simensen. Grethe Simensen ville ha klarqjort forholdet mellom reqnskapet til til Aqarlca/FSF. Forholdet ble presisert. det nye styret ble presentert. savel som kaffe- og valgkomite. Etter Arsm0tet viste Ingar Pettersen lysbilder av orkideer oq andre relativt sjeldne blomster i Fredrikstadnaturen. Deretter hygget vi oss mad mat og drikke. kaffe oq kringle og samv~r. Sekr. Kommentarer p~ ~rsm.tet' Rett skal v~re rett. Ogs~ Ingar Pettersen, Kari Ekeberg Nilsen, Thor Dybhavn; Knut Age Lerfall og Ragnar Andreassen har v~rt kontroll.rer p~ soppkontrollen I Redaksjonens kommentarer, Vi syne's de't sppsielt hmr nevne's at Thor [)ybh<"'vn h;n ki\<;e, t om "Sopp gjpnnorn histor ipn" far flere.'lv v~re proft='sjonell p my~ologpr i Oslo hmsten 1'385. Hans bilde" f,<"' elusi.. <;' soppakvareller v.~te std. begeistring.

12 o :I. _ JEL0VA JUNI D.t er mange.rr.ngem.nt.r.om konkurrerer OM bet.gnel.en "Vlren. v.kr te.v.ntvr". No.n vll hevde.t d.t.r Fr.drlk.t.d Soppfor.ninv. vlrtur til Jel_v..om b t p r til d.nnn. b krlv.l n. Dl e tur.n. legg...lltid til Mln.d..klft.t ma1/3unl sl for.ommer-tur.r.n mer korr.kt b. n.vn.l Albv-omrld.t pi J.I_V..r.vert v.kkert pi d.nn. Arstlden d. det vr_nne.r pi d.t vr_nn t Tr.dl.30nelt.r da og.1 di tur.ne an f.mlll.utflukt hvor n.turopplevelsen er vlktlv.ra ann r.sult.t.t av.opplukklnven. D.t v.r.elvf_lv.iiv vlrfav.rh.tt.n(calocybe gambosa'.om v.r den mest ett.rtr.kt.d. av soppene for de c.. es turdelt.gerne sam vandr.t I pent, men Ikk. strai.nd. forsommervar. Noen flkk da og.1 fvlt Iltt.v d.n vakra og goda.opp.n I kurv.ne.ine. En del andre Arter ble ov.1 funnet, de fl t. u.pl.ellve, men d.t ble Ikke reglstrert noen nye Arter pi "Jel_y-It.ten". herlllan.- Dette var den f,rste h~stturen, ag som 51 afte pi denne tiden av ~ret er s.ndagen sam skapt for sappturer. Sam vanllg pi denne tiden var det agsl et godt fremm~te, ag nye "50ppanslkter" kunne Qg51 oppdages blant VE'teranene. Suppflol-Aen fl11! Vrll-af.;te-rl"5er"eS sam under middels, da t,rven i h.y grad hadde satt Ine spor, men pnkelte interessante funn blp dpt da, s"lv om "E'PPE' mange hadde tilstrekke'lig til s I1'ntit:':'HJsf1li dd.3gen.. Mye av pae'ngpt m"d tut"r e. da ogsl det sosiale ag pedagagiske, og fnr dpm sam hadde Inleresse utover matsoppen mltte df?t viftfp mar-somt bl.a a Sf? pn merkelig kr~mle 50m pnn~ ikke er oppllart. opttp til tr~ss fot' at den er stude'rt av den ~jente fran<;kp k,-pmlp.-p~:sppct Hptlr i RDmagne<;;i.. opt finn",,, ptte, hvp, t fler,., funn i dishiklet, og d"t ",,- my" snm t'y"rler p3 v i he! hal- Pll ny ('11" t. {\v,1tlc'r-p krf?mlpr 51,al ogr;~ npvnf?s nf?n ganskt? uv;:;nl ige brunfiolett kremle (Husc;u{,l, hr"unnf?ovlolilcea).. Den lntp)-es Sdllte (pkten F1Jmmutaster va,- reprp:~entprt ved dpn p~ norsk navnli1sp Fla... laster rhombosporus. Slel<ten er i det hele tatt fullsfendjg uteglpmt i Norske Soppni'lvn. Stor... Inldsldvesopp (E.llvj(jo"lhuml fant vi ogs:l mellom glan-nllene'. Ell r.,<lftig grupp" av "" reddiksopp som f.r st ble,"mtatt A v»re knippereddiksopp sto 1 utkr\ntrn av ~kolppl,~o:;<:"'l-'n p~ Evenrflrl skolp.. SeI1PIf? unoe)- flkp{spl Vi(':',Pl ~)t dpt TIluligpnc:) barf? Pl pn 1 sl.,-reddiksopp (1lrhplClfTltl fnpr::,oph,:h:lilm). [)pttp Pf PH vrlt;:?n q'-llppe.

13 1 1 Av trevlesopper fant vi denne gangen nydelige eksemplar.. r av filtet ringtr~vl..sopp (Inocybe agardhii) og I.boltonii. Arets f0rste funn av fl..kkhett.. (Mycena zephira) var et nae averaskende m0te s3 tidlig ['3 3net, mens ",n invasjon av den IiI]" "...regne sagsopp (L"ntine]]u" omrhalodps) Vill g,pi. Mp" altsil, n"'ppe my'" i\ gl"dp s"g OvPI~ fo'~ "\at<;npr~~plsh'r",. Rakkestad 30.auQust. 0yWe Som uttrykk for den gode kontakt mel 10m Halden og Fredrikstad Sappforeninger ble det 10rdag den 30. aug. -85 arrangert en felles sopptur til Rakkestad-distriktet. Deitagelsen ffa Fredrikstad var heller mager, men med sopplukke.e fra Halden og enkelte lokale innslag ble det tilsammen deltagere med stort og sm3tt. fra Halden var bl.a Signe Olesen, Hilda Hansl"n og EVil Weme med. To adskilte gruppe. var ute te "ng.. t "t par timers tid. Oet ble funnet en dpl matsnpp, f~r t~ rekke r~rsopppr og ~rpmler. KAnta.eIlp, og piggsopp v~r dpt lite av, en oq ilnnen hvit fluesopp yom inn~ Ellel Vi''' dpt 1. ngpn e, b:n p overera,s.kp!ser.. Oet innsamlede materiai.. t hle gl~uppl"rt som en utstilling i Rakkestad s.. ntrum, og omfattet anslagsvis arter. Soppterrl"nget var variert og interessilnt, og b~. nok utfor skes n<prmerl". Vi rettl"r en takk til Halden Soppforening fa. vellykket arrangement. T.O. ~el~ya KaDel! 7.september. Turen til Jel~ya, ved Jel~ya Kapell, trakk ikke m"r enn 10 deltagere i det fine v<pret. Oet bl.. heller ikke gjort de starl" funnene, verken i arter eller I mengder. Vi start"t fint ml"d ~ finnl" flere vak.e "Ksemplarer av r_dn..nd~ parasollsopp. To sto.e giftig r_dskivesopp ble gt'llndig gl'anc,ypt fot ~ t1nnq:\ diss - O\atsopp~.ul'ven. Litt matsopp ble det allikl"ve! med hjem. Liy.p VEld parkeringsplao;sen hlp rit?t rpqi5tr~t t et jnte... essc)lit amr3de med kalkrik sandjord, beplantet med furu. Hitill e. det bi.a regist,~ert f lere sllllrsopper (fine el,semplarl"r av Cortinarius seig hjiistmorkel, rabarb,asopp, furumatriske, gr~muss"rong. I snes.j~~dse I ~~_~~~~28. 5P,J:l~~t",.n..ber, Marit S. Frast"n kam t idl ig i ~r, a ller"de midt i september f~1 te man behov" t fo,~ ~ trl"kke i vottl"np i soppskoqen. Noe sam aile fcll~<;t.'h ilcke' er vidprp nppmljntrpnde for rie at]pr ivr lqste f?nqang. r;:\ val rim lleltet ij.cyp (,'pwmf\t;e p~ f?p gt ~H'rJld oq vindf.. Il.,.-, \i'i nrl,)q r; luttptl ;)'.1 uri t.pmbpl "~V rip c, t.~r <:'. t,p ~ rot rip a J (JSe, '-,llm 1,1 tl,.r-.nr (1r"1\11(> r\ll H1 (;)1!1,1ttll r\l"'-, ltll~;'! Vrl\!lp~.t(:> \lcjs:"\ PY!

14 I 2 nytelse. Kom man f~rst inn i skogens lunhet var det til tross for en miserabel sopph~st adskillig interessant og finne. Men heller ikke denne gang sa mye for de matfrelste. Praktfulle utgaver av jodoformkremle <R.turcil gleder en kremleelsker, og adskillige funn av den lille fnokket stubbeklokkehatt igalerina stylifera) kunne ogs3 skape glede mpllom vindkrtstene. ihvorfor den har f3tt det nor"ske navnet "'~ bero pi' manglende kjennskap til arten l ). Dr'lI lille tussehatten (r"yodia gracjiipe's) sto i god stil til dpn m~r~e, mospgroctde gt-anskogen. Mpn my~olgisk sett vac nok sl~rsoppe'ne' de mest interessante, til tross for et gigantisk funn av drapemusseronger itricholorna pessundatum). Det er feemdeles mange anonyme sl.rsopper, og den noesk listen har, til tr~ss for en markert forbedring til over 100 navn, mange' mangle'r. SpE'siE'lt innen den gruppen om kalles Telamania, en gruppe' som har ledet mange til fortvi leise. Av aeter som denne gang ble funnet kan nevnes C.tortuosus, stisl.rsopp (C.incisus), C.fulvescens, C.adaJbertl, C.subsertipes. For de' sam synes dette er mor"o (og det var det fleep av etter si~rsopp-treffet i Fredrikstad 14 dager tidligerp), var det god anledning til 3 studere den mangslunglle pelargoniumsl.rsopp (C.paleacpus) med sin ka."akteristiske luk t. Jo, dette va, ell typisk tur for Ola Nordmann. Selv ikke 'SVPTlcsl"pr PI ute i slikt v... r i 0yWe linde, tegnt:>r:ip. m~tte sam",en med lokalhistoriker, Reidar Kristiansen, p~ bus~holdeplassen. Frammii!tet var dessverre sv,p,-t d3,lig, bare tre voksne og to barn. Turen ble allikvel gjennomf~r t. Kr istiansen fortaltp og viste oss gamle gravrii!yser og ml,,"pster av gamle bopla5ser, noe som var meget interessant. Siden sesongen var p3 hell, ble det funnet sv~rt lite sopp, ba.rt? 8 10 elf ter. Ingar W.Johnsen

15 13 f2im FREDJlIKSTAD \JLJ SOPPFORE"'"G ARRANGEMENTER JTlai 1..:Junj. 23. august 24. a-ugust 6. sept:ejtlber 7. septejtlber 20. septejtlber: 21. septejtlbel:- : 4. oktober 5 oktober 28. no~ejtlber T'--.1r til JeJ<z>ya.. MedleJTlsJTl<;Z)te Tur til E~enr<z>d. Offentlig tur. MedleJTlsJTl<;Z)te. Tur til KrAker<;Z)y. Lu.nde sk:oje. Medl ejtlsrn<;z)t.e. Tur tjl Gansr<7>d. MedleJTlsm<;Z)te. MatsoPPJTl<z>te. Tur til Roos,Vans.:J<z> MedleJTlsJTl<;Z)te. ArsJTl<;Z)te. NY SOPPSAKKYNDIG RAGNAR ANDREASSEN Fredrikstad soppforening fikk sin Attende soppkontro11<;z)r. Vi gratulerer og k.:jenner Ragnar som en i~rig soppjeger.

16 14 «NtYH ~ For.Jette Aret pa rad ble Fredrlk.tad N.rlnQ.mlddelkontroll's soppkontroll bemannet med kontroll.rer fra Fredrlkstad SoppforenlnQ. D.n Jevne tllstr.mnlnq av.opplukk.r om ville ha.in fanq.t kontrollert bekreft.r at b.hovet for kontrollen er.tort. Denne kontrollen var for.vrlg den eneste I Fredrlkstaddl.trlkt.t denne.e.onqen. Sarp.borQ hadde lnqen kontroll, og av den grunn hadd. kontrollen Fredrlk.tad enkelt. "kunder" fra Sarp.borg-dl.trlkt.t. Soppkurvene. lnnhold bl. domlnert av r.r.opper oq kremler. EII.r. var d. fl te Qode mat.opper repre.entert pa kontrollen, men mange av artene I.v.rt be.kjedne menqder. NA.r kantar.ll.n(cantharellus clbarlus) en art.om av forstaellge grunn.r aldrl opptr.r I.tore mengd.r pa.oppkontrollene, men det b.r nevnes at.e.onqen var.t bunnar for kantarell Fr.drlk.tad-dlstrlkt.t. En annen art.om d.t nesten lkke var mullq A oppdrlv. d.nn. 0nQ.n var den usplsellge galler.r.oppen(galopilus felleus). D.tte er ellers en trofast gjest pa.oppkontrollen, da mange plukk.r den I hap om at det er Steln.opp(Boletus edulis). Mange av de.om kommer til kontrollen.r lnt.r rt I A vlt. mer om det d. har plukket enn hva som kan.pl.es oq lkke splse.. Kontroll.r.ne forteller hva de ullke arten. h.ter, peker pa speslelle artskjennetegn og glr rad om lnnsamllng og tllberednlng. Soppkontrollen hos N.rlng.mlddelkontrollen I Fredrlk.tad er derfor mer enn bare en kontroll, det er et sted hvor de som'.nsker det ken fa.ket.in kunnskap om sopp. Fredrlkstad Soppfor.nlng takker N.rlngsmlddelkontrollen ved byvet.rln.ren for flnt.amarbeld Forenlngens godkjente soppkontroll.rer.nsker vel m.tt I 1987.

17 15 BJ0RN WIBORG 50 AR Norsk Soppforening8 hi8torie gjennom ~e 8i8te ti ~r kan ikke 8krtve8 uten at Rj rn Wihorg8 innsats blir nevnt. 80m kabserer og styreme~lem i en ;rrekke har han sittet sen trait i foreningsarbeidet. Etter reorganiseringen BV ublekksopoen" har han ogsl hatt sin plass i redaksjonen. Dessuten har han v~rt turleder. utstlilings-organisator og lkke minst primus motor for Norsk Soppforenings utenlandsturer de senere ;r. Sammen med sin (og var I) kj~re ~lse h~r han s;ledes i sit nedlagt et stort og betydeli~ arbeid for soppsaken i v;rt land. I!elt Apenbart kan Norsk Soppforenings fremgang i AO-;rene ttlskrives Rj~rns (og altsh RIses I) innsats. Ikke mjnst det rent sosiale aspekt ved foreningslivet har f;tt h~y prioritet, noe ikke minst de tre" siste ~rs "sopptreff" viser. Dinse [orener p; en utmerket m;te den rent mykologiske interesse med hyggelig samv~r, og man blir stadig kjent merl nye soppvenner. Vinteraopptreffet pa Rlindern n; i mars ble en Buksess og f0yer seg pent inn i rekken av vellykkede sopparrangementer hvor vlrt kjrere "radar-par" har hatt en avgj~rende fin~er med i spillet. Ni g;r da Bj~rn bort og fyller 50 i mid ten av juni i ~r. Fortsatt er han i full virksomhet for soppsaken, med "Rlekk8oppe~" o~ ny utenlandstur til h_sten (Hallorea) Hom fremhte virkefelter. Takket v~re Hin vennll~het 0~ om~jen~eli~het er han ~lle Aoppv5nners ~ndp venn. nerfor er vi man~e over ~et!an~kr land Aom ~nrknr ham til lykke med de h~lvt hundre! Vi I!ttrykker 8qmtldig h;p om at han i mange ~r fremdver fnrtaatt vii nrhnlde til heste for Morak Soppforenin~ o~ norsk sopprnilj Gratulerer med dagen, nj~rn! Thor D.

18 16 ~(jarica-brev Sri tt Bdhen OspeJia II D 2020 SkedsmokorRet 0yvind Weholt PostbokR 19 N Torp E;v~rum. 16/4-86 redaksjon Hei.leg sitter her og leser i Agarica nr. 13, der ser jeg at du etterlyse. flere opplysnlnger om "R_dnende parasollsopp I blomsterpotter." Der kan jeg kanrkje tllf_y. en llten sak som skjedde I min blomsterpotte Ilet har seg silk at jeg har en.khnn "Amaryllus" liljefamlllen- slkkert lkke rlktlg navn, men jag pr;ver meg likevel. tetter nt hlomsten var visnet ned - og jeg sa smatt \ hegynte!l vanne planten Igjen vokste det opp 5 fine pnrnplyhattcr rundt nmkrlng i dcn lille potten. ) De var i forskjell!g st;rrelse, men den stlbrste var ce. 5 em. h~y, og fra 2 til 3 gm. i diameter. fl. "to vel der i ca. 4-6 dager gprydet min ellers ). ~;i vif'ne plante. ') Htttl1 er det f~r.5te og enelite gang.en dette fenomenet ( har skjedd hos meg. Med vennlig hilsen ~'>., \."' I)~ \,.J Britt Br?tten.'\..~... Nedre Romerike Soppforenlng. Sitter h~r og leser siste nummer av AGARICA(nr.13). S2riig artig er d~t A s~ ~. Weholts artlkkel om bitter rtddermusserong, hvor han forteiler om 1 fra funn fra Hedmark Jeg skj.nner at vi her I Nyttevekstfor~ningens lokallag, Elverum, har v2rt altfor lite fllnke til A m~ld~ om funnene yare' Vi flnn~r nemllg hver h.st adskillig mer av den bltre enn av d~n ekt~ riddermuss~rongen. VI finn~r d~n bltre rlddermuss~rongen I forholdsvls stor~ mengder pa de t.rre furumoene, hvor vi e11ers flnner my~ av r.dbrun st~insopp og rlmsopp. PA soppkursene var.e finner vi som regel all tid bitter riddermusserong, men det er slett ikke slkk~rt vi alltid flnner riddermusserongen. Den er derfor sl~tt ikke sjeld~n p~ va.-e trak ter, men er en s tagiq kilde til skuffels~ nar det.j.atter en g.. ng viser seg at det er den bitre riddermusserongen en har funne t.. Ned hi!sen

19 1 7 2ARICA-brev AGARICA. radakbjonen vi Roy Kristiansen P.O.Box 19 N- 165< TORP BOTANICAL INSTITUTE UNIVERSITY Of BERGEN Bergen Vleer til elste nr. 8Y Ag8rlca (nr. ljt!flare 1986), om etterly81ng 8V rqldnende par8f!olleopp 1 blol!l8terpotte. Legg ved kopi 8V Bergene Tldende-artlkkel, ), 80m 8g,,)(relv 1 forb. med innlevering IlV lappen, funne 1 blolft8terkasee kontorbygnlng. 1,-;'" Sjeldan SOpp 11\-4-14$J i blomsterkasse AVruvMS ten og s\ilk med ring, Mange er ganske sma. og med varierand~ largar era kvue. rosa UI Ivovel TIl aamhnrane ved Bolanllk rule. Tldleg... vart de... Imtitutt er de! Innkome eln Utt I.Ppene behrmdl. I..me.Iekt artir IOPP!evert IV Slkke 80m parb50u50ppane. E1n av FWtllad. Mlnde. Soppen er desse paraplyhattane, nemleg plukka I ein blornsterko_se f!kinande paraplyhatt minner me<! rullranke Ikonto,. W Inr. mykje om denne arten 10m her I. Thunel. Sto..tveltvn. 88 pi er IIlnnel. Begge har W lene. at Mlnde, I jon! lorn.". Ie""rt M IOppl<jlltet.-dnar ved brudd, Fantoll plate.kole Cor 6... ai men para.oh.opper hot m." dan. Soppen viser sec vore karakteristl.k knollrorml utvl f!kinande par oililopp (Macro dine av,ullthasl. 10m IIQke er Io-ploto rliacod<.j. eln ",,"yer. rolaktlg lorlengja, Ilmegi til at nes god matoopp,om normalt.kulle yore, den har stllrre IkjeU pi hatten. finne uland_rs I Skuile blomole",l.karar september manad. PI VesUrm rondt om kome over auk de! er denne IOppen temmeler.blomsterpottesopp' ler vi trlf'trtl1n, h~r bert"e kiend er. d~;";:.~ ~~ -::!:'!!""'!t Y:l"'! ~" r~ne~~ Vo... Herrnansverk, Sorndal ten 01 tek konlakt med Bota or Volda. Naturler vekseslad ni.k in.mutt. Det er sa pa._ er kulturplverka mark, gje-me lileldm at soppane dukkar opp, pi kompostjon! og.vfallsplas. og ddle er elnaste maten vi fir flat, J barm4!tter I granskog elier vite om desse godbitane pl. pl gamle maurtuet. Funnet av Paraplybattane er aile saman IOPpen pi denne Arstld. In. eksouske,soppsporar og mycel nandf/jfs I ein blomstetkasse ma vert tlireldlg Innr_rde med jord dilor karakteriserast 10m svbei1. t.n gartnerl 0.1, saman med tro 1Il_ld.n. piske planter, og del rna kar Tid om anna Br bolanlske akt.eriseorbst 10m avli!'rt ajeldne I museer lnnievert aopp 10m Nor.,. nettopp er ""mi. Innand_rs I "Oodbib er nemnt, men for blom.terpotter. I gartneri 0.1. III del - det er IkkJe rnat.sopp. Deose.blom.terpotte""pprme. EnkeUe er nemnt 10m SVlert ltaliast p' norsk Cor para ply glrl,e, andre'kjenner vi Ute til batt, tllh"yrende "'ek\a laue<> or dlcor skulle det vere au coprl... Del har Ille Itvlt larg. cronn til I. ve... omake p' pi Iklven., Utt.!<Jen.te pi hat desse IOppane. Heleing ct.,.q.... Olav Aafl UNIVERSITY Of BERGEN, I'01ANKAl to.l~nnnf. l"(\i'wyit II N.",. ~f,.c;f"'inop'''''l ~-~- ---.j

20 ~ 10 1ifA(jARIC~-brev ~~------~ ~----~ TROMS0 MUSEUM,, INSTItUTT ron MUSFUMSVIRKSOMHET UNIVERSIlETET I TROMS'" ~,... 1 Agar1ca myk.tldsskr. vlroy Kristiansen P~O.box 19 N-1652 TORP 160/86/GI> 1], liia Ang. arttkkel "R~dnende parasollsopp 1 blomsterpotter~" Agaric"" nr mara 1986, s. 40 Det bie i ovennevte artlkkel oppfol'dret til' rapportere om 8Ilka funn, 09 vi sender darfer vedla9t en notls om r~dnende parasol18opp fut'lnet i blotnsterpotter hel' i Troma. Mad hiloen botanisk avd. Trom." Museum ~~ Ourt Re1bo R0DNENDE PARASOLLSOPP I BLOMSTERPOTTE Den mottok botanisk avdeling ved Troms~ Museum fra et reklamebyr~ i Troms~, et flott eksemplar av en r~dnende parasollsopp!"acrolepiota rhacodes). Den hadde vokst i ei stor blomsterpotte. Det kom et eksemplar til, den , fra samme potte. I 1984, den og 9.4. fikk vi to eksemplarer av r~dnende parasollsopp fra froms~ Universitets sentraladministrasjon. De var funnet i en blomsterkasse. AliI" fira eksemplarene er fryset~rret og innlemmet i samlingene ved TromS0 Museum Gllri n"ibo

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Enkel innføring i sopp og sopplukking. Godlia vinklubb Onsdag 12. september 2012

Enkel innføring i sopp og sopplukking. Godlia vinklubb Onsdag 12. september 2012 Enkel innføring i sopp og sopplukking Godlia vinklubb Onsdag 12. september 2012 Om sopp En av de største organismegruppene, ca. 1,5 mill. arter i hele verden (anslag) 100 000 kjente for vitenskapen Fleste

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012 Kjeere medarbeiderei Mars 2012 normisjon region enfold Den andre helgen i februar var aile leir, forening og fellesskaps- ledere invitert til Lederhelg pa Sj0glimt. Leir og Acta- ledere var samlet hele

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. 1. prestekrage 2. fluesopp 3. kantarell 4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. Nivå 1. Power Point-presentasjon

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Hva betyr tegnene? *** Meget god matsopp ** God matsopp * Spiselig matsopp Δ Uspiselig. Giftig Dødelig giftig

Hva betyr tegnene? *** Meget god matsopp ** God matsopp * Spiselig matsopp Δ Uspiselig. Giftig Dødelig giftig Hva betyr tegnene? *** Meget god matsopp ** God matsopp * Spiselig matsopp Δ Uspiselig Giftig Dødelig giftig TAKK! En takk til de som har gitt tillatelse til å bruke bildene: Kristin Vigander (http://www.kristvi.com/flora/)

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Regnearkene nevnt i denne artikkelen kan du hente via www.caspar.no/tangenten/ 2003/anneberit103.html Regneark er et av de verktøyprogram som gir mange

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen Rhododendron ferrugineum på ca 2050 m i Stubeital, Tirol. Etter mange år med Syden-turer fant kona og jeg i år ut at vi ville gjøre noe annet i ferien. Valget

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

I en annen verden. Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen

I en annen verden. Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen Grace McCleen I en annen verden Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen Til engelen Dette er hva Herren Gud har sagt: «Den dagen jeg utvalgte Israel, da løftet jeg også min hånd til ed for Jakobs hus

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Fortellingen om Petter Kanin

Fortellingen om Petter Kanin Fortellingen om Petter Kanin Det var en gang fire små kaniner, og deres navn var Flopsi, Mopsi, Bomulldott og Petter. De bodde med sin mor på en sandbanke, under røttene til et veldig stort furutre. «Nå

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Rolvsøy 31. januar 2016 Til våre medlemsorganisasjoner Innkalling til årsmøte Med dette innkalles representanter fra medlemsorganisasjonene i fylket til årsmøte i Studieforbundet natur og miljø Østfold

Detaljer

Hvorfor er tennene hvite?

Hvorfor er tennene hvite? Hvorfor er tennene hvite? Innlevert av 7b Grålum skole ved Grålum barneskole (Sarpsborg, Østfold) Årets nysgjerrigper 2011 Tusen takk for støtte av tannlege team Hilde Aas som hjalp oss, vi har også fått

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED. Tirsdag klokken Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING:

JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED. Tirsdag klokken Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING: JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED Tirsdag 19.3. 2013 klokken 19.00 Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING: Leder ønsket vel møtt. Det var ingen merknader til innkalling og avholdelse av møtet.

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Rødalger i ferskvann

Rødalger i ferskvann Rødalger i ferskvann Kunnskapsstatus med oversikt over arter i Norge (og Norden) Eli-Anne Lindstrøm, NIVA Jan Rueness, Universitetet i Oslo Maia Røst Kile, NIVA Mål Status for eksisterende kunnskap om

Detaljer

Leksjon 5. Annie skriver kort til Tor

Leksjon 5. Annie skriver kort til Tor Leksjon 5 Annie skriver kort til Tor Kjære Tor! Tusen takk for sist! Hvordan går det? Nå er vi i Bergen men det regner. Jeg skal være her i 14 dager og jeg bor på Fantoft Sommerhotell. Det ligger fire

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Skogens røtter og menneskets føtter

Skogens røtter og menneskets føtter Elevhefte Skogens røtter og menneskets føtter Del 1 Frøspiring og vekst NAVN: Skogens røtter og menneskets føtter Frøspiring og vekst Innhold Del 1 Frøspiring og vekst... 1 1. Alle trær har vært et lite

Detaljer

Denne artikkelen er produsert for. Amatør Radio. "Bullen" og står trykt i sin helhet i utgave 5-2009

Denne artikkelen er produsert for. Amatør Radio. Bullen og står trykt i sin helhet i utgave 5-2009 Denne artikkelen er produsert for Amatør Radio "Bullen" og står trykt i sin helhet i utgave 5-2009 Hvordan komme seg på «lufta» med UI-View (APRS) fra en gammel PC med XP og Internett kontakt? Automatic

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015 Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 Tur dag 5 Samling 5 år: Samling 4 år: 6 Samling 5 år: Samling 4 år. Varm mat: Tomatsuppe med egg og makaroni 7 8 9 Tur dag

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Nyhetsbrev. Marit Leigland Figenschou Juni 2014

Nyhetsbrev. Marit Leigland Figenschou Juni 2014 Nyhetsbrev Marit Leigland Figenschou Juni 2014 3 I den siste tiden har mye i livet mitt handlet om å flytte og finne ro på ny adresse. En stor og krevende prosess som røsker opp i det mest grunnleggende

Detaljer

Høstens soppturer med tilbud om minikurs på tur

Høstens soppturer med tilbud om minikurs på tur Høstens soppturer med tilbud om minikurs på tur Lørdag 22. august: Austevoll Vi starter soppsesongen med en tur til Austevoll. Oppmøte på parkeringsplassen i bakken før fergeleiet på Krokeide kl. 09.15.

Detaljer

Såmannssøndag (16.februar) Hovedtekst: Luk 8,4-15. GT tekst: Jes 55,8-13. Epistel tekst: Hebr 4,12-13. Barnas tekst: Matt 4,1-11.

Såmannssøndag (16.februar) Hovedtekst: Luk 8,4-15. GT tekst: Jes 55,8-13. Epistel tekst: Hebr 4,12-13. Barnas tekst: Matt 4,1-11. Såmannssøndag (16.februar) Hovedtekst: Luk 8,4-15 GT tekst: Jes 55,8-13 Epistel tekst: Hebr 4,12-13 Barnas tekst: Matt 4,1-11 Støy på linja 26 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E : L UK 8, 4-1

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Så kommer vi til den første av de annerledes seksjonene. Seksjon 4 var en "speed-seksjon".

Så kommer vi til den første av de annerledes seksjonene. Seksjon 4 var en speed-seksjon. Hordalands Cup Runde 3 oppsummering Tekst og foto: Graeme Carter 3. runde i Hordalands Cup ble avviklet 6. sept. 2014 på Kokstad, i regi av Bergen Trial Team med hjelp fra gode venner. Meget vellykket,

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

En siste. Blomsterhilsen. Slaattene a.s. Arendal og omegn begravelsesbyrå

En siste. Blomsterhilsen. Slaattene a.s. Arendal og omegn begravelsesbyrå En siste Blomsterhilsen Slaattene a.s Arendal og omegn begravelsesbyrå 2 2 BloMSTER TIL SORG Blomster ved livets slutt Fargerik skjønnhet, stil og eleganse veier tungt når vi skal ta et siste farvel med

Detaljer

Årbok i planteklubben for georginer 2015

Årbok i planteklubben for georginer 2015 Årbok i planteklubben for georginer 2015 Foto: Anita Røilid Velkommen til den andre årboka for planteklubben for georginer Vi forsøker samme opplegg som i fjor med bestilling av knoller. De som ønsker

Detaljer