AGARICAs GRUNNLEGGER. Roy l~risti8t\s6t\

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGARICAs GRUNNLEGGER. Roy l~risti8t\s6t\"

Transkript

1 L86l: VJIHV-9V I i

2 AGARICAs GRUNNLEGGER Roy l~risti8t\s6t\

3 8. argo nr. 15 AGARICA Mai 1987 tfyi(ologh K T1DSSK.RIFT UTGI'M AV FREDRIICSTAD sopprorening, A myco1og~ca1 ~ourna1 pub1~shed by the Myco1og~ca1 Soc~ety of Fredr~k.tad. Redakt.r/Editor: 0yvind Weholt Redaksjonskomite/Editorial board Thor Oybhavn Rolf Hermansen Marit Skyum Ingar Johnsen 0yvind Weholt Redaksjonens adresse/address of Editorial Board: AGARICA, P.p. BOK 167, N-1601 Fredrikstad, Norway. UT6IVELSER: EDlTlmtS: Tidsskriftet kommer to The journal is issued ganger pro Sr, hvert biannually, each issue nummer p~ sider pages. Bidrag kan v~re pa Contributions can be engelsk, tysk, fransk og written in English, skandinaviske sprak, men German, French and alltid med engelsk nordic languages, but sal!'mendrag. always with an English summary. AIJONII:JENTISAL6: SlJBS[RIPTIO't/SALE: Salg er basert pa Sale is primarily based abonnement/subskripsjon. on subscription. Prices Vanlig pris er fra kr. from NOK 30,- - 50,- an 30,- - 50,- pro utgave, issue, depending on avhengig av st.rrelse. number of pages. Betaling skjer ved Payment is made on mottagelse. receipt. Any remaining copies will be sold separately.

4 2 REDAKT8RENS SPALTE Fremdeles har nak ikke soppsesongen startet for fullt for de fleste. Men p3 kvister og pinner kan vi virkelig finne I itt av hvert selv f!llr snplen er smeltet, hvls vi har sansen for det sam er sm3tt og uspiselig - men desto mer spennende. Den f!llrste v3rturen til Jel!llya ble gjennomf"rt i slutten av april,og ogs3 i 3r ble vakre eksemplarer av skarlagen varbeger funnet. Men dette er fremdeles den eneste lakalltet i 0stfold. For aile dere som setter mer prls p3 det kulinariske enn det spennende, venter selvsagt v3rragerhatten om hj!llrnet. Denn" utgav.. av AGARICA er et "grav;hnummer" for v:ir sl!kalte matsopptltgave. Fra n..st.. 3r vii AGARICA vii!re et tldsskrift for spesielt int.. resserte hvor matsappstoffet Ikke lengre vii flnne sin plass. Gjennom fortlandlinger med Norsl-: Soppforening har vi kammet til at det vii v~re det beste for aile at "matstoff" ag lettere staff for fremtlden b!llr publlseres i BLEKKSOPPEN. Oette tidsskriftet vii og53 ptterhvert f:i en betydelig "ansiktslplftlng", ag allerede fra neste numm.. r vii vi m!llte en utgave med et mer fargesprakende uts..ende. Dett" hetyr selvsagt at AGARICA i aile tilfelle ville vlrke mer gr3tt i farhold, og derfor kanskje heller Ikke sa attraktivt. VI b-or ogs.ll at det er nok med ett matsoppblad I Norge, da det Ikl-:e alltid er sa lett 3 f3 sa mye stoff som!iinskelig til to eller fie're' tldsskrifter. Dessve-rre har "utenverdenen", som Fredril-:stad soppforenings medlemme'r, he Ile,- ikke' vist overveldende aktivitet n3r det gje\der I bid.a me'd stoff, noe som etterhvert har gjort det noe tungt for redaksjotlen. Vi h.'\pe,~ imidle,tld at dere aile vii f3 desto st!llrre glede av den nye BLFrYSOPPEN, og at denne vi 1 mer pnn oppveie' savnet av I'IGARICA. NA. det gjelder AGARICl'\s vldere sl-:jpbne' vi! dette farhapentllgvis, hvis stoffmengden tillate. det, utvomm ' med to nummer.li.-lig. Vi h;\pe, I1p,- "t vi sloal f3 tilfredsstillende tilgang p3 stoff fra ammt~rer med spesie!\e intere'sspr og profesjonelle fra b3de NorgE' oq utlandpt. Aktivitetene NorgE' bu.~de ogs3 v.,re s3 store for tiden at dpt skul IE' v1>'rr> mf'r enn nok av interpssante ting a skrivp. ()m~ Et h.'\f) fra umjp,~ tegnedp e'- at Norgp I!?nda st"rre g,-ad skal kunne m"rkp,,,, spg i intprnasjol>al -myko\ogi, og at AGARICA kan vii!re et bidrag til dettp. J dag vet vi at v3r.. ahonoenter finnes i ca.20 land, mpn qrel1seth) stopppl' (l<;~ np.ppf?' tnpd det.te-.. 'J1 h,'h fnll-- blanrl IUI-OPBS bpstp "proffcq-h ~ m~n vi s?'i,vnpr freul dplp5 ct 5t.p!~kt Pam.-lt~r-1r'\;)". IJelt ~lt rj("t vic;ps den fnl-nl2srir'\{':> rfh'-~r~'--t for vitpno;kbpen tjllfcie pn blnmstf nnrl~ 0\in"t fkolltinge'11t langt p~ vt'i kunnp CJ''\ tl~nd t Il~nd 1II!?d qpr-nffl?np" utpn rjit d,.tt~ sl~fq:lpr p,oblelflpl fnr f;lgpt. ~ {. I I'f I '/ I { ~: 1.~,1,,~c~ ~I<',~J,,~if',s(l!1l, ~ H~,: v i I ('" l r.<::.'; KANSKJE I hlekksoppen' v iller r! TAKY- I FOR OSS: VISES

5 3.~~mq Agarica er inne i sin 8.argang, og 1981, og de kommende arene, kan by pa forandringer som er n~dvendig for den videre utvikling og eksistens. Uten a komme med en masse forklaringer om ditt og datt,arsaker o.s.v., er det na et faktum at jeg trekker meg tilbake som redakt r, uten at min delaktighet i fremtiden dermed blir lik null,-el1er for evig og alltidl Men jeg er ikke tilhenger av for stor avhengighet til enkeltpersoner, og Agarica's eksistens ma lkke baseres pa del Med den interesse det har blitt for Agarica i dag, bade inn-og ut land, tror jeg det fortsatt overlever bade redakt~rbytte og redak sjonsforandringer. Redaksjonen er jo et team-work, hvor redakt ren kun har en rolle som administrator eller delegator.dette er hverken sarlig anstreng ende eller tidskrevende, men ~ person ma ha hovedansvaret for'driften' Som det har vart sagt tidligere, ved flere anledninger, det har vart en rivende utvikling av Agarica siden den spede starten i 1980, og ingen har vel egentlig hatt ambisjoner at det skulle utvikle sey til hva det er i dag. Selv om vi har slitt med! fa endene til og m tes, nesten fra hand til munn, har vi alltid/hittil klart a holde hode over vannet, og det bpr vi 6g klare i fremtiden. For! belyse og illustrere utviklingen en smule kan vi presentere noen facts. Fra 1980 (vol.l) til og med 1981 (vol.1) har vi hatt 12 bidra,sytere fra 18 nasjoner, hvorav 33 fra Norge (herav 8 fra FSF).~!ant disse kommer 4 fra oversj~iske land. Totalt har vi publisert ca 1930 sider, hvorav ca 1000 sider av foreningens med1emmer. Hver gang vi har gatt ut med en appell,- til Ramms 60 ars dag, til FSF 10 ars jub.-, og kongressen 1985, ker antall bidrags ytere og sider. Dette gar klart frem av tabellen nedenfor.

6 4 soo I I I I 50! ~ I, 11 '00 d, k "i -10 t, d.j ~ "~ ~ V ~I"OO -"0, k 1) ~ "f'.il! ell 20 ei 100 P 10 ~!,(!.-._ ,_ ' / / / /,', / "- "- /,! '\ I \ I \ I \! \ I \ I \! \ '.!. ilrg., 1/80 V81 J/82 4/8J 5/84 6/85 7/86 Innholdet har utelukkende omfattet makrosopper. Hvor mange slekter/ arter som er behandlet/nevnt vet vi forel~pig ikke eksakt; et register er under arbeid, men det tar tid, - masser av tid I aile fall, - for meg har det vart en meget givende tid, bade l~rerikt,inspirerende og oppslukende, - til tider kanskje for myel Det er en passende anledning a frembringe en stor takk til Marit, yvind,thor,ingar og Rolf for et fruktbart samarbeid disse!rene. Sist, men ikke minst -- lykke til videre,~yvind, som delegator La oss aile gi ham den hjelp og st~tte som er ~dvendig for Agaricas fremtidige eksistens. Hilsen Roy

7 5 TAKK, ROY Takk for gode.nskpr Roy. leg kan nok ikkp se det sa h.ytlde I ig som deg. Din stl!lrste styrke har V<l>rt dine "ville" ideer, ingen ting har hindret deg nar det er noe du har "tent pa". Som du sier, kanskje har det blltt litt for mye av det gode noen ganger, men du skal vite at for ass andre har du v~rt en stor inspirasjonskilde. leg vet du vii "lure" i bakgrunnen fremdeles, jeg vet vi fortsatt vii oppleve spennende turer sammen, og jeg vet vi fremdeles vii har ivrige diskusjoner am all verdens rart innen mykologiens verden. Oerfor heller ikke noe uttrykk for takk og farvel fra min side. Ou er na engang "inflsert", men feberen har kanskje' kulminert. sa far det g3 sin gang I andre former' H3per dette kan v~re en tr.st for noen av le'serne'. Q!yWe '----'fltl!l!l'-... i..._~~l~jij:1"_~_~~~~ Ito'( oq 9tw..l p~,..,.,,""'".'i:""q,!; Roy Oq 0yvlnd pi'! sopptur Teqn: Siqbj0rn Weholt

8 6 ARSBERETNING 1986 Styret har 1985 hatt f~lge'nde sammensetning: Formanll~kollegium: Odd Dietzel og Ingal Johnsen SeYret~r: ()str i Snleim NOI-dpnbnrg ~~asse'l-er : Alf Berg Styrempdlem: ppr Bugge Amundsen Val-arppresentanter: Marit Skyum og Ragllar Andreassen Foreningen har pr. 3/ medlemmer. StYfPt har avholdt styrem~te 30/1, 20/5, 14/8, 15/9, 20/10 og 3/11, tilsammen 5 ganger. Det har v~rt arrangert 7 soppturer, heflholdsvis 1/5, 24/8, 30/8 (sammen med Halden Soppforening), 7/9, 20/9, 28/9 og 12/10. Vi har ogs3 hatt 5 medlemsm~ter, nemlig 7/4, 2/5, 25/8, 29/9 samt 3rsm~tet 28/11. FSF sto som arrang~r av 3rets sopputstilling p3 Gudeberg Skole, s~ndag 21/ Ogs3 i 3r har foreningen f3tt en ny soppsakkyndig, npmlig Ragnar Andreassen. A,ets f~rste medlemsm~te 7/4 hadde ca. 20 fremm~tte. Det ble servprt soppsuppr, og deretter vist en videofilm om sopp. 1/5 val- rlpt tid for".'\rets f~r-ste sopptur, som vanlig til Jel~ya. Turpn fikh 5v~rt god oppslutning i det ca. 45 stk. m~tte (,-am, r1erav flef-e (ra Halden Soppforening. Det var dessvprre knapt mpd sopp, noe som muligens skyldtes det kj~lige v~ret. Til uet p,'\fpllgende medlemsm~tet 2/5 hadde ca. 25 medlemmer funnpt veipn. Rolf Hermansen k3sprte og viste Iysbilder bl.a. fra dpn 9. EUfopeiske Mykologiske Kongress. H~stens f~rste sopptur 24/8 hie avertert i byens aviser, og resultatet ble ove. 60 del takel-e, h3de medlemmer og andre. Det ble lett i omr3det nord for Evenr~d skole, men mye matsopp ble ikke funne t. P3 medlemsm~tet 25/8 hadde Thor Dybhavn sortert og bestemt sapper i b~rk\jrver, og medlemmerle ble satt i grupper og fikk rr~ve seg p3 bestemmelse. deretter k~serte Lene Rybom for de ca. 23 tilstedev~rendp om 50ppsanking Fredrikstad f~r, undel- og ette'f den 2. vel~densvr ig. Den 30/8 invitertp Halden Soppforening til fpllestur til Indrp 0stfold. rra V.'\I fnrening m~tte 4 stykker. To lokaliteter hip undpr5~kt, og det ble funnet myp matsopp som hie p,- e c, ell t r r t- i p n 1 i t r n II t s till i n 9 I? t t e r t U r P n Opn 7/g var dpt tur til Jpl!l!ya Vapell, et omr3de med gammel kalkg' unn, Leder va, Inga. Pettelspn, og ca. 10 deltagere hvor"v et par fra Moss, fant noen parasollsopper, men el1ers litp matsopp. Giftig r~dskivesopp ble imidlertid funnet. ), Den 20/9 var det tur for 3 samle inn sopp til 3rets sopputstilling dagen ettpr, mpdlemme.- stilte opp, og en god del sopp ble funnp\;. Opt ble,3n~,13tt ca. 150 arter, noe mind,-p pnn tidliqerp ~'"~ SpIvp utstilling,rlagen va,- det jevnt godt be';plk, med "n topp like E'ttp. 3pl1ingstid. Likevpl val be3 kpt!lop minrl,"p E"IlTl for-vptltpt. 1il I\g:l,-dsplvPlI i Tun" 'lih" tllr PI) dpl1 liens i ~- \;PI1 mer! den Tl e t tj, P Tl 'I do' f m1st () q f I P Ill'-, t. {~ f i 1\ I' P 111,1 t ~~ (l P 11 t j l r fflp cl I p m, m tet rlaqpn p t b::-t. r~n':hj t 20 rpt C,()llPl- dp 1 to~:, Ilvnl rt\/ PI] (ip 1

9 7 fra 0stfold Naturvern. PA grunn av kj~lig v~r(frostnetter) var det lite 3 finne. Matsoppm tet den 29/9 hadde god oppslutning, ca. 25 stk. Oet var nok sopp, men likevel ikke s3 mye sam tidligere 3r. Oypfryst sopp ble derfor benyttet. Mange delikate retter ble tillaget, og det sosiale samv~r var up3klagelig. Arets slste sopptur 12/10 ble dessverre Ingen suksess. Bare 4 medlemmer m tte, og det ble omtrent ikke funnet sopp. Lokalhistoriker Reidar Kristiansen deltok som kjentmann p3 denne turen. T nsberg Soppforening sto som arrang~r av "sopptreff 1986", 3r ved Nymoen, Randsfjorden, sept. Av de 65 deltakerne var 6 fra v3r forening. 10 lokaliteter ble unders~kt og deltakerne ble inndelt I grupper som tok for seg hvert sitt omrade. Et vellykket treff med pent v~r. Fredrikstad Soppforening/Agarica a~rangerte sl0rsoppseminar den september p3 Gudebel-g skole. Tor Er i k Brandrud, Egil Bendiksen og Klaus H~iland holdt forelesninger og vist~ lysbllder av disse lumske soppene. Kurset hadde ca. 30 deltakere og holdt h~yt faglig nlva. Oet deitok interesserte bade fra Sverige og Finland. Det har ogs3 I 3r v~rt avholdt soppkurs i Aftenskolens regi, kursleder har v~rt R.Hermansen. 6 s.ndager har det v~rt soppkontroll ved N~ringsmiddelkontrollen p3 Trara, 0.Weholt og R.Hermansen har deltatt her. Medlemmer av var forening har dessuten I I pet av 3ret kasert en rekke lag og foreninger, og pa den maten utbredt kjennskap til sopp savel som skapt PR for FSF. Nytt av Aret er at statskirken meldte sin interesse i sa mate. Arets soppsesong kan dessverre ikke betegnes sam s~rlig god. VAren var kald, og varfagerhatten ble det ikke funnpt mye avo Ett~r t~rt og kj01lg v~r jull og beg. av august fikk soppsesongen et oppsving i slutten av august og bpgynllelsen av september. Da kom det ogs3 mye sopp inn til soppkontrollen. Senere I september ble det kj lig, og vi hadde kalde netter, til dels med frost. Sesongen dabbet saledes avo ~ H sten -86 vii bli husket som det Aret da rimsoppen ble funnet i store mengder, et ganske uvanlig fenomen. Likedan var honningsoppen 3 finne pa omtrent allp stubber, i rikelige mengder. I august var det ogsa tore mengder kremler, men lite kantareller. Galler rsopp og hvit fluesopp ble ikke funnpt, selv om dat ble lett spesielt etter disse artene til utstillingen. Det er s3vidt sekret~ren bekjent ikke gjort spnsasjonelle funn i Nevnes kan at Ingar Johnsen fant en meget s<jelden sopp i Tunp denne b0sten, neml ig skrubbemunkehatt (M",lanolpllca Y!?'-r-ucip!?",l. DennE' soppen ar- kun pavist at Ultall sterjp,- i NOI-qe tldlig""-p, il5t.r i Solei... NnrdenbOt~g

10 ARSM0TE f' FREllIIISTAD SOPPFORUlftG I \JLJ Arsmetet ble avholt val' tllstede stlandskonsults kantlne og 30 interesserte Formannen ensket velkommen og det ble deretter valgt m0teleder. Odd Dietzel og referent.astrl Soleim Nordenborq. Det ble delt ut blomster til avtroppende styremedlemmer. Per Bugge Amundsen og Ingar Johnsen. Formannen leste ArsbereLnlngen. Rolf Hermansen hadde to bemerkninger UJ denne. Bildene fro den 9. mykologiske kongress var tatt av Ingeborg Eidissen og aile foreningens soppsakkyndige hadde deltatt pa soppkontrollene ved N;erlngsmiddelkontrollen pa Trara. Dette ble korrigert i Arsberetningen. Deretter ble regnskopet for FSF opplest av Alf Berg. Ingen kommentarer til dette. Rolf Ilermansen leste opp regnskapet for l\gariea. 0yvind Wehalt hadde en komment:ar hvor hon orienterte og redeqjorde ytterliqere for reqnskapet. Under innkomne forslaq diskuterte man A heve kontingenten. Flere forslag: Kr kr kr. RO. Stor debatt om detta. men det ble qjort vedtak om kr. 80.-, 0yvind Weholt fon~slo A utvide medlemstallet i foreningen ved oqsa A registrer-e alle familiemedlemmer. silk at foreningen skulle bli mer slaqkraftig, Saken ble ikke avgjort, Under f)ventllellt dreftct man Agariea som tidsskrift for soppforenillgen. 0.W. lurte pa om 10srivelse var enskelig. En del debatt om dette. nere fremmet at det fagllge niva 1 Agarica la sa heyt og var sa avansert at det vanlige medlem ikke hadde utbytte av A lese det. l\ndre mente at den fagl iqe tynqde som I\gartea repnlsenterte kom FSF ti Iqode pa aile maler. Og at en..drki.llelse ov l\qarir:a/fsf vi lie 'J.Er'e til skade for soppforeninqen, Konklusjon: lntet ski lie mellom Aqarlca/FSF. men oppfordring til st0rre samarbeid. Valg: Valqkomi teen ved Rnqnnr I\ndr'eassen lesle opp for'slag ti 1 nytt: styro, Det vedtatte styret ble: Formann: Odd Dietzel Styremedl.: Marlt Skyum Viseformann: Ragnar AndreClssen Vararep. :Berit Solgaard Sekret~r: l\std Soleim Nordenborq Vararep.: Ove Dediehen Kasserer: Alf Berg ValgkomiLe: Wi IU8m Dibb, Thor ljybhavn, Rflqnar Adreassen. Kflff~~komi.te: Turid Mollerup. III isabeth Hermansen, Helga Bon'evlk, l\rne flaeckert,

11 9 Revisor: Grethe Simensen. Grethe Simensen ville ha klarqjort forholdet mellom reqnskapet til til Aqarlca/FSF. Forholdet ble presisert. det nye styret ble presentert. savel som kaffe- og valgkomite. Etter Arsm0tet viste Ingar Pettersen lysbilder av orkideer oq andre relativt sjeldne blomster i Fredrikstadnaturen. Deretter hygget vi oss mad mat og drikke. kaffe oq kringle og samv~r. Sekr. Kommentarer p~ ~rsm.tet' Rett skal v~re rett. Ogs~ Ingar Pettersen, Kari Ekeberg Nilsen, Thor Dybhavn; Knut Age Lerfall og Ragnar Andreassen har v~rt kontroll.rer p~ soppkontrollen I Redaksjonens kommentarer, Vi syne's de't sppsielt hmr nevne's at Thor [)ybh<"'vn h;n ki\<;e, t om "Sopp gjpnnorn histor ipn" far flere.'lv v~re proft='sjonell p my~ologpr i Oslo hmsten 1'385. Hans bilde" f,<"' elusi.. <;' soppakvareller v.~te std. begeistring.

12 o :I. _ JEL0VA JUNI D.t er mange.rr.ngem.nt.r.om konkurrerer OM bet.gnel.en "Vlren. v.kr te.v.ntvr". No.n vll hevde.t d.t.r Fr.drlk.t.d Soppfor.ninv. vlrtur til Jel_v..om b t p r til d.nnn. b krlv.l n. Dl e tur.n. legg...lltid til Mln.d..klft.t ma1/3unl sl for.ommer-tur.r.n mer korr.kt b. n.vn.l Albv-omrld.t pi J.I_V..r.vert v.kkert pi d.nn. Arstlden d. det vr_nne.r pi d.t vr_nn t Tr.dl.30nelt.r da og.1 di tur.ne an f.mlll.utflukt hvor n.turopplevelsen er vlktlv.ra ann r.sult.t.t av.opplukklnven. D.t v.r.elvf_lv.iiv vlrfav.rh.tt.n(calocybe gambosa'.om v.r den mest ett.rtr.kt.d. av soppene for de c.. es turdelt.gerne sam vandr.t I pent, men Ikk. strai.nd. forsommervar. Noen flkk da og.1 fvlt Iltt.v d.n vakra og goda.opp.n I kurv.ne.ine. En del andre Arter ble ov.1 funnet, de fl t. u.pl.ellve, men d.t ble Ikke reglstrert noen nye Arter pi "Jel_y-It.ten". herlllan.- Dette var den f,rste h~stturen, ag som 51 afte pi denne tiden av ~ret er s.ndagen sam skapt for sappturer. Sam vanllg pi denne tiden var det agsl et godt fremm~te, ag nye "50ppanslkter" kunne Qg51 oppdages blant VE'teranene. Suppflol-Aen fl11! Vrll-af.;te-rl"5er"eS sam under middels, da t,rven i h.y grad hadde satt Ine spor, men pnkelte interessante funn blp dpt da, s"lv om "E'PPE' mange hadde tilstrekke'lig til s I1'ntit:':'HJsf1li dd.3gen.. Mye av pae'ngpt m"d tut"r e. da ogsl det sosiale ag pedagagiske, og fnr dpm sam hadde Inleresse utover matsoppen mltte df?t viftfp mar-somt bl.a a Sf? pn merkelig kr~mle 50m pnn~ ikke er oppllart. opttp til tr~ss fot' at den er stude'rt av den ~jente fran<;kp k,-pmlp.-p~:sppct Hptlr i RDmagne<;;i.. opt finn",,, ptte, hvp, t fler,., funn i dishiklet, og d"t ",,- my" snm t'y"rler p3 v i he! hal- Pll ny ('11" t. {\v,1tlc'r-p krf?mlpr 51,al ogr;~ npvnf?s nf?n ganskt? uv;:;nl ige brunfiolett kremle (Husc;u{,l, hr"unnf?ovlolilcea).. Den lntp)-es Sdllte (pkten F1Jmmutaster va,- reprp:~entprt ved dpn p~ norsk navnli1sp Fla... laster rhombosporus. Slel<ten er i det hele tatt fullsfendjg uteglpmt i Norske Soppni'lvn. Stor... Inldsldvesopp (E.llvj(jo"lhuml fant vi ogs:l mellom glan-nllene'. Ell r.,<lftig grupp" av "" reddiksopp som f.r st ble,"mtatt A v»re knippereddiksopp sto 1 utkr\ntrn av ~kolppl,~o:;<:"'l-'n p~ Evenrflrl skolp.. SeI1PIf? unoe)- flkp{spl Vi(':',Pl ~)t dpt TIluligpnc:) barf? Pl pn 1 sl.,-reddiksopp (1lrhplClfTltl fnpr::,oph,:h:lilm). [)pttp Pf PH vrlt;:?n q'-llppe.

13 1 1 Av trevlesopper fant vi denne gangen nydelige eksemplar.. r av filtet ringtr~vl..sopp (Inocybe agardhii) og I.boltonii. Arets f0rste funn av fl..kkhett.. (Mycena zephira) var et nae averaskende m0te s3 tidlig ['3 3net, mens ",n invasjon av den IiI]" "...regne sagsopp (L"ntine]]u" omrhalodps) Vill g,pi. Mp" altsil, n"'ppe my'" i\ gl"dp s"g OvPI~ fo'~ "\at<;npr~~plsh'r",. Rakkestad 30.auQust. 0yWe Som uttrykk for den gode kontakt mel 10m Halden og Fredrikstad Sappforeninger ble det 10rdag den 30. aug. -85 arrangert en felles sopptur til Rakkestad-distriktet. Deitagelsen ffa Fredrikstad var heller mager, men med sopplukke.e fra Halden og enkelte lokale innslag ble det tilsammen deltagere med stort og sm3tt. fra Halden var bl.a Signe Olesen, Hilda Hansl"n og EVil Weme med. To adskilte gruppe. var ute te "ng.. t "t par timers tid. Oet ble funnet en dpl matsnpp, f~r t~ rekke r~rsopppr og ~rpmler. KAnta.eIlp, og piggsopp v~r dpt lite av, en oq ilnnen hvit fluesopp yom inn~ Ellel Vi''' dpt 1. ngpn e, b:n p overera,s.kp!ser.. Oet innsamlede materiai.. t hle gl~uppl"rt som en utstilling i Rakkestad s.. ntrum, og omfattet anslagsvis arter. Soppterrl"nget var variert og interessilnt, og b~. nok utfor skes n<prmerl". Vi rettl"r en takk til Halden Soppforening fa. vellykket arrangement. T.O. ~el~ya KaDel! 7.september. Turen til Jel~ya, ved Jel~ya Kapell, trakk ikke m"r enn 10 deltagere i det fine v<pret. Oet bl.. heller ikke gjort de starl" funnene, verken i arter eller I mengder. Vi start"t fint ml"d ~ finnl" flere vak.e "Ksemplarer av r_dn..nd~ parasollsopp. To sto.e giftig r_dskivesopp ble gt'llndig gl'anc,ypt fot ~ t1nnq:\ diss - O\atsopp~.ul'ven. Litt matsopp ble det allikl"ve! med hjem. Liy.p VEld parkeringsplao;sen hlp rit?t rpqi5tr~t t et jnte... essc)lit amr3de med kalkrik sandjord, beplantet med furu. Hitill e. det bi.a regist,~ert f lere sllllrsopper (fine el,semplarl"r av Cortinarius seig hjiistmorkel, rabarb,asopp, furumatriske, gr~muss"rong. I snes.j~~dse I ~~_~~~~28. 5P,J:l~~t",.n..ber, Marit S. Frast"n kam t idl ig i ~r, a ller"de midt i september f~1 te man behov" t fo,~ ~ trl"kke i vottl"np i soppskoqen. Noe sam aile fcll~<;t.'h ilcke' er vidprp nppmljntrpnde for rie at]pr ivr lqste f?nqang. r;:\ val rim lleltet ij.cyp (,'pwmf\t;e p~ f?p gt ~H'rJld oq vindf.. Il.,.-, \i'i nrl,)q r; luttptl ;)'.1 uri t.pmbpl "~V rip c, t.~r <:'. t,p ~ rot rip a J (JSe, '-,llm 1,1 tl,.r-.nr (1r"1\11(> r\ll H1 (;)1!1,1ttll r\l"'-, ltll~;'! Vrl\!lp~.t(:> \lcjs:"\ PY!

14 I 2 nytelse. Kom man f~rst inn i skogens lunhet var det til tross for en miserabel sopph~st adskillig interessant og finne. Men heller ikke denne gang sa mye for de matfrelste. Praktfulle utgaver av jodoformkremle <R.turcil gleder en kremleelsker, og adskillige funn av den lille fnokket stubbeklokkehatt igalerina stylifera) kunne ogs3 skape glede mpllom vindkrtstene. ihvorfor den har f3tt det nor"ske navnet "'~ bero pi' manglende kjennskap til arten l ). Dr'lI lille tussehatten (r"yodia gracjiipe's) sto i god stil til dpn m~r~e, mospgroctde gt-anskogen. Mpn my~olgisk sett vac nok sl~rsoppe'ne' de mest interessante, til tross for et gigantisk funn av drapemusseronger itricholorna pessundatum). Det er feemdeles mange anonyme sl.rsopper, og den noesk listen har, til tr~ss for en markert forbedring til over 100 navn, mange' mangle'r. SpE'siE'lt innen den gruppen om kalles Telamania, en gruppe' som har ledet mange til fortvi leise. Av aeter som denne gang ble funnet kan nevnes C.tortuosus, stisl.rsopp (C.incisus), C.fulvescens, C.adaJbertl, C.subsertipes. For de' sam synes dette er mor"o (og det var det fleep av etter si~rsopp-treffet i Fredrikstad 14 dager tidligerp), var det god anledning til 3 studere den mangslunglle pelargoniumsl.rsopp (C.paleacpus) med sin ka."akteristiske luk t. Jo, dette va, ell typisk tur for Ola Nordmann. Selv ikke 'SVPTlcsl"pr PI ute i slikt v... r i 0yWe linde, tegnt:>r:ip. m~tte sam",en med lokalhistoriker, Reidar Kristiansen, p~ bus~holdeplassen. Frammii!tet var dessverre sv,p,-t d3,lig, bare tre voksne og to barn. Turen ble allikvel gjennomf~r t. Kr istiansen fortaltp og viste oss gamle gravrii!yser og ml,,"pster av gamle bopla5ser, noe som var meget interessant. Siden sesongen var p3 hell, ble det funnet sv~rt lite sopp, ba.rt? 8 10 elf ter. Ingar W.Johnsen

15 13 f2im FREDJlIKSTAD \JLJ SOPPFORE"'"G ARRANGEMENTER JTlai 1..:Junj. 23. august 24. a-ugust 6. sept:ejtlber 7. septejtlber 20. septejtlber: 21. septejtlbel:- : 4. oktober 5 oktober 28. no~ejtlber T'--.1r til JeJ<z>ya.. MedleJTlsJTl<;Z)te Tur til E~enr<z>d. Offentlig tur. MedleJTlsJTl<;Z)te. Tur til KrAker<;Z)y. Lu.nde sk:oje. Medl ejtlsrn<;z)t.e. Tur tjl Gansr<7>d. MedleJTlsm<;Z)te. MatsoPPJTl<z>te. Tur til Roos,Vans.:J<z> MedleJTlsJTl<;Z)te. ArsJTl<;Z)te. NY SOPPSAKKYNDIG RAGNAR ANDREASSEN Fredrikstad soppforening fikk sin Attende soppkontro11<;z)r. Vi gratulerer og k.:jenner Ragnar som en i~rig soppjeger.

16 14 «NtYH ~ For.Jette Aret pa rad ble Fredrlk.tad N.rlnQ.mlddelkontroll's soppkontroll bemannet med kontroll.rer fra Fredrlkstad SoppforenlnQ. D.n Jevne tllstr.mnlnq av.opplukk.r om ville ha.in fanq.t kontrollert bekreft.r at b.hovet for kontrollen er.tort. Denne kontrollen var for.vrlg den eneste I Fredrlkstaddl.trlkt.t denne.e.onqen. Sarp.borQ hadde lnqen kontroll, og av den grunn hadd. kontrollen Fredrlk.tad enkelt. "kunder" fra Sarp.borg-dl.trlkt.t. Soppkurvene. lnnhold bl. domlnert av r.r.opper oq kremler. EII.r. var d. fl te Qode mat.opper repre.entert pa kontrollen, men mange av artene I.v.rt be.kjedne menqder. NA.r kantar.ll.n(cantharellus clbarlus) en art.om av forstaellge grunn.r aldrl opptr.r I.tore mengd.r pa.oppkontrollene, men det b.r nevnes at.e.onqen var.t bunnar for kantarell Fr.drlk.tad-dlstrlkt.t. En annen art.om d.t nesten lkke var mullq A oppdrlv. d.nn. 0nQ.n var den usplsellge galler.r.oppen(galopilus felleus). D.tte er ellers en trofast gjest pa.oppkontrollen, da mange plukk.r den I hap om at det er Steln.opp(Boletus edulis). Mange av de.om kommer til kontrollen.r lnt.r rt I A vlt. mer om det d. har plukket enn hva som kan.pl.es oq lkke splse.. Kontroll.r.ne forteller hva de ullke arten. h.ter, peker pa speslelle artskjennetegn og glr rad om lnnsamllng og tllberednlng. Soppkontrollen hos N.rlng.mlddelkontrollen I Fredrlk.tad er derfor mer enn bare en kontroll, det er et sted hvor de som'.nsker det ken fa.ket.in kunnskap om sopp. Fredrlkstad Soppfor.nlng takker N.rlngsmlddelkontrollen ved byvet.rln.ren for flnt.amarbeld Forenlngens godkjente soppkontroll.rer.nsker vel m.tt I 1987.

17 15 BJ0RN WIBORG 50 AR Norsk Soppforening8 hi8torie gjennom ~e 8i8te ti ~r kan ikke 8krtve8 uten at Rj rn Wihorg8 innsats blir nevnt. 80m kabserer og styreme~lem i en ;rrekke har han sittet sen trait i foreningsarbeidet. Etter reorganiseringen BV ublekksopoen" har han ogsl hatt sin plass i redaksjonen. Dessuten har han v~rt turleder. utstlilings-organisator og lkke minst primus motor for Norsk Soppforenings utenlandsturer de senere ;r. Sammen med sin (og var I) kj~re ~lse h~r han s;ledes i sit nedlagt et stort og betydeli~ arbeid for soppsaken i v;rt land. I!elt Apenbart kan Norsk Soppforenings fremgang i AO-;rene ttlskrives Rj~rns (og altsh RIses I) innsats. Ikke mjnst det rent sosiale aspekt ved foreningslivet har f;tt h~y prioritet, noe ikke minst de tre" siste ~rs "sopptreff" viser. Dinse [orener p; en utmerket m;te den rent mykologiske interesse med hyggelig samv~r, og man blir stadig kjent merl nye soppvenner. Vinteraopptreffet pa Rlindern n; i mars ble en Buksess og f0yer seg pent inn i rekken av vellykkede sopparrangementer hvor vlrt kjrere "radar-par" har hatt en avgj~rende fin~er med i spillet. Ni g;r da Bj~rn bort og fyller 50 i mid ten av juni i ~r. Fortsatt er han i full virksomhet for soppsaken, med "Rlekk8oppe~" o~ ny utenlandstur til h_sten (Hallorea) Hom fremhte virkefelter. Takket v~re Hin vennll~het 0~ om~jen~eli~het er han ~lle Aoppv5nners ~ndp venn. nerfor er vi man~e over ~et!an~kr land Aom ~nrknr ham til lykke med de h~lvt hundre! Vi I!ttrykker 8qmtldig h;p om at han i mange ~r fremdver fnrtaatt vii nrhnlde til heste for Morak Soppforenin~ o~ norsk sopprnilj Gratulerer med dagen, nj~rn! Thor D.

18 16 ~(jarica-brev Sri tt Bdhen OspeJia II D 2020 SkedsmokorRet 0yvind Weholt PostbokR 19 N Torp E;v~rum. 16/4-86 redaksjon Hei.leg sitter her og leser i Agarica nr. 13, der ser jeg at du etterlyse. flere opplysnlnger om "R_dnende parasollsopp I blomsterpotter." Der kan jeg kanrkje tllf_y. en llten sak som skjedde I min blomsterpotte Ilet har seg silk at jeg har en.khnn "Amaryllus" liljefamlllen- slkkert lkke rlktlg navn, men jag pr;ver meg likevel. tetter nt hlomsten var visnet ned - og jeg sa smatt \ hegynte!l vanne planten Igjen vokste det opp 5 fine pnrnplyhattcr rundt nmkrlng i dcn lille potten. ) De var i forskjell!g st;rrelse, men den stlbrste var ce. 5 em. h~y, og fra 2 til 3 gm. i diameter. fl. "to vel der i ca. 4-6 dager gprydet min ellers ). ~;i vif'ne plante. ') Htttl1 er det f~r.5te og enelite gang.en dette fenomenet ( har skjedd hos meg. Med vennlig hilsen ~'>., \."' I)~ \,.J Britt Br?tten.'\..~... Nedre Romerike Soppforenlng. Sitter h~r og leser siste nummer av AGARICA(nr.13). S2riig artig er d~t A s~ ~. Weholts artlkkel om bitter rtddermusserong, hvor han forteiler om 1 fra funn fra Hedmark Jeg skj.nner at vi her I Nyttevekstfor~ningens lokallag, Elverum, har v2rt altfor lite fllnke til A m~ld~ om funnene yare' Vi flnn~r nemllg hver h.st adskillig mer av den bltre enn av d~n ekt~ riddermuss~rongen. VI finn~r d~n bltre rlddermuss~rongen I forholdsvls stor~ mengder pa de t.rre furumoene, hvor vi e11ers flnner my~ av r.dbrun st~insopp og rlmsopp. PA soppkursene var.e finner vi som regel all tid bitter riddermusserong, men det er slett ikke slkk~rt vi alltid flnner riddermusserongen. Den er derfor sl~tt ikke sjeld~n p~ va.-e trak ter, men er en s tagiq kilde til skuffels~ nar det.j.atter en g.. ng viser seg at det er den bitre riddermusserongen en har funne t.. Ned hi!sen

19 1 7 2ARICA-brev AGARICA. radakbjonen vi Roy Kristiansen P.O.Box 19 N- 165< TORP BOTANICAL INSTITUTE UNIVERSITY Of BERGEN Bergen Vleer til elste nr. 8Y Ag8rlca (nr. ljt!flare 1986), om etterly81ng 8V rqldnende par8f!olleopp 1 blol!l8terpotte. Legg ved kopi 8V Bergene Tldende-artlkkel, ), 80m 8g,,)(relv 1 forb. med innlevering IlV lappen, funne 1 blolft8terkasee kontorbygnlng. 1,-;'" Sjeldan SOpp 11\-4-14$J i blomsterkasse AVruvMS ten og s\ilk med ring, Mange er ganske sma. og med varierand~ largar era kvue. rosa UI Ivovel TIl aamhnrane ved Bolanllk rule. Tldleg... vart de... Imtitutt er de! Innkome eln Utt I.Ppene behrmdl. I..me.Iekt artir IOPP!evert IV Slkke 80m parb50u50ppane. E1n av FWtllad. Mlnde. Soppen er desse paraplyhattane, nemleg plukka I ein blornsterko_se f!kinande paraplyhatt minner me<! rullranke Ikonto,. W Inr. mykje om denne arten 10m her I. Thunel. Sto..tveltvn. 88 pi er IIlnnel. Begge har W lene. at Mlnde, I jon! lorn.". Ie""rt M IOppl<jlltet.-dnar ved brudd, Fantoll plate.kole Cor 6... ai men para.oh.opper hot m." dan. Soppen viser sec vore karakteristl.k knollrorml utvl f!kinande par oililopp (Macro dine av,ullthasl. 10m IIQke er Io-ploto rliacod<.j. eln ",,"yer. rolaktlg lorlengja, Ilmegi til at nes god matoopp,om normalt.kulle yore, den har stllrre IkjeU pi hatten. finne uland_rs I Skuile blomole",l.karar september manad. PI VesUrm rondt om kome over auk de! er denne IOppen temmeler.blomsterpottesopp' ler vi trlf'trtl1n, h~r bert"e kiend er. d~;";:.~ ~~ -::!:'!!""'!t Y:l"'! ~" r~ne~~ Vo... Herrnansverk, Sorndal ten 01 tek konlakt med Bota or Volda. Naturler vekseslad ni.k in.mutt. Det er sa pa._ er kulturplverka mark, gje-me lileldm at soppane dukkar opp, pi kompostjon! og.vfallsplas. og ddle er elnaste maten vi fir flat, J barm4!tter I granskog elier vite om desse godbitane pl. pl gamle maurtuet. Funnet av Paraplybattane er aile saman IOPpen pi denne Arstld. In. eksouske,soppsporar og mycel nandf/jfs I ein blomstetkasse ma vert tlireldlg Innr_rde med jord dilor karakteriserast 10m svbei1. t.n gartnerl 0.1, saman med tro 1Il_ld.n. piske planter, og del rna kar Tid om anna Br bolanlske akt.eriseorbst 10m avli!'rt ajeldne I museer lnnievert aopp 10m Nor.,. nettopp er ""mi. Innand_rs I "Oodbib er nemnt, men for blom.terpotter. I gartneri 0.1. III del - det er IkkJe rnat.sopp. Deose.blom.terpotte""pprme. EnkeUe er nemnt 10m SVlert ltaliast p' norsk Cor para ply glrl,e, andre'kjenner vi Ute til batt, tllh"yrende "'ek\a laue<> or dlcor skulle det vere au coprl... Del har Ille Itvlt larg. cronn til I. ve... omake p' pi Iklven., Utt.!<Jen.te pi hat desse IOppane. Heleing ct.,.q.... Olav Aafl UNIVERSITY Of BERGEN, I'01ANKAl to.l~nnnf. l"(\i'wyit II N.",. ~f,.c;f"'inop'''''l ~-~- ---.j

20 ~ 10 1ifA(jARIC~-brev ~~------~ ~----~ TROMS0 MUSEUM,, INSTItUTT ron MUSFUMSVIRKSOMHET UNIVERSIlETET I TROMS'" ~,... 1 Agar1ca myk.tldsskr. vlroy Kristiansen P~O.box 19 N-1652 TORP 160/86/GI> 1], liia Ang. arttkkel "R~dnende parasollsopp 1 blomsterpotter~" Agaric"" nr mara 1986, s. 40 Det bie i ovennevte artlkkel oppfol'dret til' rapportere om 8Ilka funn, 09 vi sender darfer vedla9t en notls om r~dnende parasol18opp fut'lnet i blotnsterpotter hel' i Troma. Mad hiloen botanisk avd. Trom." Museum ~~ Ourt Re1bo R0DNENDE PARASOLLSOPP I BLOMSTERPOTTE Den mottok botanisk avdeling ved Troms~ Museum fra et reklamebyr~ i Troms~, et flott eksemplar av en r~dnende parasollsopp!"acrolepiota rhacodes). Den hadde vokst i ei stor blomsterpotte. Det kom et eksemplar til, den , fra samme potte. I 1984, den og 9.4. fikk vi to eksemplarer av r~dnende parasollsopp fra froms~ Universitets sentraladministrasjon. De var funnet i en blomsterkasse. AliI" fira eksemplarene er fryset~rret og innlemmet i samlingene ved TromS0 Museum Gllri n"ibo

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Enkel innføring i sopp og sopplukking. Godlia vinklubb Onsdag 12. september 2012

Enkel innføring i sopp og sopplukking. Godlia vinklubb Onsdag 12. september 2012 Enkel innføring i sopp og sopplukking Godlia vinklubb Onsdag 12. september 2012 Om sopp En av de største organismegruppene, ca. 1,5 mill. arter i hele verden (anslag) 100 000 kjente for vitenskapen Fleste

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. 1. prestekrage 2. fluesopp 3. kantarell 4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. Nivå 1. Power Point-presentasjon

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012 Kjeere medarbeiderei Mars 2012 normisjon region enfold Den andre helgen i februar var aile leir, forening og fellesskaps- ledere invitert til Lederhelg pa Sj0glimt. Leir og Acta- ledere var samlet hele

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

Hva betyr tegnene? *** Meget god matsopp ** God matsopp * Spiselig matsopp Δ Uspiselig. Giftig Dødelig giftig

Hva betyr tegnene? *** Meget god matsopp ** God matsopp * Spiselig matsopp Δ Uspiselig. Giftig Dødelig giftig Hva betyr tegnene? *** Meget god matsopp ** God matsopp * Spiselig matsopp Δ Uspiselig Giftig Dødelig giftig TAKK! En takk til de som har gitt tillatelse til å bruke bildene: Kristin Vigander (http://www.kristvi.com/flora/)

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Svnsykdommer www.svnforeningen.no

Svnsykdommer www.svnforeningen.no Svnsykdommer www.svnforeningen.no Svnproblemer/ svnsykdommer Av professor dr. med Bjrn Bjorvatn (Universitetet i Bergen og Bergen svnsenter) Svnplager er et stort problem for mange: Tall fra Norge og andre

Detaljer

I en annen verden. Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen

I en annen verden. Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen Grace McCleen I en annen verden Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen Til engelen Dette er hva Herren Gud har sagt: «Den dagen jeg utvalgte Israel, da løftet jeg også min hånd til ed for Jakobs hus

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Kjære alle pårørende og omkommne. Jeg tenker på dere i denne sørgelige stunden. Ønsker dere alt godt. Hjertlig hilsen Agnes!

Kjære alle pårørende og omkommne. Jeg tenker på dere i denne sørgelige stunden. Ønsker dere alt godt. Hjertlig hilsen Agnes! Innsendt uke 31 Hei, Sender inn en hilsen til Barn og Unges Kondolanseprotokoll på vegne av min datter, i form av vedlagt tegning. Fint at barna kan sende inn en hilsen på et eget nettsted. På vegne av:

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Høstens soppturer med tilbud om minikurs på tur

Høstens soppturer med tilbud om minikurs på tur Høstens soppturer med tilbud om minikurs på tur Lørdag 22. august: Austevoll Vi starter soppsesongen med en tur til Austevoll. Oppmøte på parkeringsplassen i bakken før fergeleiet på Krokeide kl. 09.15.

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2016 Hei alle sammen! Da er nok en fin måned på Brynjå over. Ukene i april har gått fort, for vi har gjort mye kjekt sammen! Vi har begynt med svømmeopplæring i Tastahallen,

Detaljer

Såmannssøndag (16.februar) Hovedtekst: Luk 8,4-15. GT tekst: Jes 55,8-13. Epistel tekst: Hebr 4,12-13. Barnas tekst: Matt 4,1-11.

Såmannssøndag (16.februar) Hovedtekst: Luk 8,4-15. GT tekst: Jes 55,8-13. Epistel tekst: Hebr 4,12-13. Barnas tekst: Matt 4,1-11. Såmannssøndag (16.februar) Hovedtekst: Luk 8,4-15 GT tekst: Jes 55,8-13 Epistel tekst: Hebr 4,12-13 Barnas tekst: Matt 4,1-11 Støy på linja 26 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E : L UK 8, 4-1

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Fortellingen om Petter Kanin

Fortellingen om Petter Kanin Fortellingen om Petter Kanin Det var en gang fire små kaniner, og deres navn var Flopsi, Mopsi, Bomulldott og Petter. De bodde med sin mor på en sandbanke, under røttene til et veldig stort furutre. «Nå

Detaljer

1) Hva synes du om informasjonen du fikk fra HiST før arrangementet? Svært bra 9 15% Bra 37 61% Middels 10 16% Dårlig 3 5% Svært dårlig 1 2%

1) Hva synes du om informasjonen du fikk fra HiST før arrangementet? Svært bra 9 15% Bra 37 61% Middels 10 16% Dårlig 3 5% Svært dårlig 1 2% Side 1 av 9 61responses Summary See complete responses 1) Hva synes du om informasjonen du fikk fra HiST før arrangementet? Svært bra 9 15% Bra 37 61% Middels 10 16% Dårlig 3 5% Svært dårlig 1 2% Kommentar

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

AGARICA Veiledning til forfattere

AGARICA Veiledning til forfattere AGARICA Veiledning til forfattere Tidsskriftet Agarica publiserer fagfellevurderte (og poenggivende) originalartikler innen ulike aspekter av mykologi, med hovedfokus på fungistikk og taksonomi. Ulike

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen Rhododendron ferrugineum på ca 2050 m i Stubeital, Tirol. Etter mange år med Syden-turer fant kona og jeg i år ut at vi ville gjøre noe annet i ferien. Valget

Detaljer

Kjempen Yme og kua Audhumla

Kjempen Yme og kua Audhumla Side 1 av 5 Om hvordan verden ble til Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 I begynnelsen fantes

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Giftige sopper. Giftinformasjonen: 22 59 13 00 (døgnåpen) Foto: colourbox.com

Giftige sopper. Giftinformasjonen: 22 59 13 00 (døgnåpen) Foto: colourbox.com Giftige sopper Giftinformasjonen: 22 59 13 00 (døgnåpen) Foto: colourbox.com Litt om sopp Det finns flere tusen sopparter i norsk natur. Mange er det ufarlig å smake på, men det finnes sopp som er så giftig

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 3. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 3. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 3 okmål Lete etter mat Her er tre prosjekter som handler om hva små skapninger spiser, og hvordan de leter etter mat. Først må du finne ordentlige maur,

Detaljer

Så kommer vi til den første av de annerledes seksjonene. Seksjon 4 var en "speed-seksjon".

Så kommer vi til den første av de annerledes seksjonene. Seksjon 4 var en speed-seksjon. Hordalands Cup Runde 3 oppsummering Tekst og foto: Graeme Carter 3. runde i Hordalands Cup ble avviklet 6. sept. 2014 på Kokstad, i regi av Bergen Trial Team med hjelp fra gode venner. Meget vellykket,

Detaljer

Sosialpolitikk eller sosialpornografi?

Sosialpolitikk eller sosialpornografi? Sosialpolitikk eller sosialpornografi? Roel Puijk, Helge 0stbye og Else 0yen SOSIALPOLITIKK ELLER SOSIALPORNOGRAFI? En analyse av sosialpolitiske reportasjer i pressen UNIVERSITETSFORLAGET AS Bergen-Oslo-Stavanger-TromS0

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Hvorfor er tennene hvite?

Hvorfor er tennene hvite? Hvorfor er tennene hvite? Innlevert av 7b Grålum skole ved Grålum barneskole (Sarpsborg, Østfold) Årets nysgjerrigper 2011 Tusen takk for støtte av tannlege team Hilde Aas som hjalp oss, vi har også fått

Detaljer

~tandard. Metriske trapesgjenger Grunnprofil og basisprofil ISO-profil. Norsk Standard NS 5700. '-norge

~tandard. Metriske trapesgjenger Grunnprofil og basisprofil ISO-profil. Norsk Standard NS 5700. '-norge ~tandard '-norge Norsk Standard NS 5700 1. utgave juli 1978 les 21.040.10 Sprak: Norsklengelsk =: co +:::i Metriske trapesgjenger Grunnprofil og basisprofil ISO-profil ISO metric trapezoidal screw threads

Detaljer

Leksjon 5. Annie skriver kort til Tor

Leksjon 5. Annie skriver kort til Tor Leksjon 5 Annie skriver kort til Tor Kjære Tor! Tusen takk for sist! Hvordan går det? Nå er vi i Bergen men det regner. Jeg skal være her i 14 dager og jeg bor på Fantoft Sommerhotell. Det ligger fire

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop.

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Biotoper er avgrensede geografiske områder som gir muligheter

Detaljer

Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5

Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5 Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5 Dato: Sted: Tid: 25. februar 2075 Sorum 18.00-19:50 Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede vedtak: 8 fremm@tte ble godkjent som stemmeberettigete

Detaljer

Rødalger i ferskvann

Rødalger i ferskvann Rødalger i ferskvann Kunnskapsstatus med oversikt over arter i Norge (og Norden) Eli-Anne Lindstrøm, NIVA Jan Rueness, Universitetet i Oslo Maia Røst Kile, NIVA Mål Status for eksisterende kunnskap om

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Blanca Busquets. Stillhetens hus. Oversatt av Kaja Rindal Bakkejord

Blanca Busquets. Stillhetens hus. Oversatt av Kaja Rindal Bakkejord Blanca Busquets Stillhetens hus Oversatt av Kaja Rindal Bakkejord Til min far og til min onkel Francesc, som alltid har gitt alt for musikken Øvelsen Teresa Min første fiolin fant jeg på en søppelfylling.

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv 27.05.2009 Befaring av byggeområder omfattet av kommunedelplan Myra-Bråstad med tanke på mulige leveområder for garveren (Prionus coriarius) (Fase 1) BioFokus, ved Arne Laugsand og Stefan Olberg har på

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 873 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61G 13/02 (06.01) A61G 13/08 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published..12

Detaljer

Forskningsrådets bruk av bibliometri

Forskningsrådets bruk av bibliometri Forskningsrådets bruk av bibliometri NARMAs vårkonferanse 14.04.2014 Stig Slipersæter Forskningsrådets arbeid med bibliometri Finansierer datainnkjøp, kvalitetssikring og analyser ved NIFU Del av Forskningsrådets

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret $$KSkl$tts* fi$n$hall AnsMorr ssk SKJETTEnATDBALL TORSDAG 22. MARS 2OT2 h Ui. ltf h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill SSK Skjetten Hindball 14. marc2012 Ansuore ssr( skj ETTE N uat{ oeett Dag: Torsdag

Detaljer

AGARICA. Nr. S.b. M0RK tj0stmorkel (Helvella lacunosa) MYKOLOGISK TIDSSKRIFT 13. 7.Argang Mars 1986

AGARICA. Nr. S.b. M0RK tj0stmorkel (Helvella lacunosa) MYKOLOGISK TIDSSKRIFT 13. 7.Argang Mars 1986 , AGARICA MYKOLOGISK TIDSSKRIFT 13 Nr. 7.Argang Mars 1986 M0RK tj0stmorkel (Helvella lacunosa) S.b. AGAI{ICA 7.Aegang MARS 1986 Nr.13 HYKOLOGISK TIOSSKRIFT UTGITT AV FREORIKSTAD SOPPfORENING: A ~yco1ogica1

Detaljer

Leder har ordet! Redaktørens hjørne

Leder har ordet! Redaktørens hjørne amcar News nr. 1 januar 2015 Leder har ordet! Redaktørens hjørne I dette nummeret: Leder har ordet 2 Redaktørens hjørne 3 Pierce-Arrow 1901 1938 4 33 EcoBoost Roadster 8 Medlemsside 16 Hvem gjør hva i

Detaljer

Mat fra naturen Feltkurs i kroppsøving vg 1

Mat fra naturen Feltkurs i kroppsøving vg 1 Mat fra naturen vg 1 1 Læreplanmål Friluftsliv Mål for opplæringa er at eleven skal kunne praktisere friluftsliv med naturen som matkjelde Dagens program I dag skal vi lære å lage ulike båltyper, koke

Detaljer