Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013"

Transkript

1 Markedssyn: Juni 2013

2 Markedssyn Allegro Finans ASA Juni 2013

3 Oppsummering Fordelingen mellom positive overraskelser og skuffelser er nå mer balansert, og veksten er på det jevne Vi frykter fortsatt effektene av den høye arbeidsledigheten i Europa, både på lang og kort sikt, men de fundamentale forholdene synes å være i bedring På kort sikt med hensyn til stabiliteten På lang sikt med hensyn til en varig reduksjon i evnen til verdiskapning Veksten i USA er alt for svak til tross for kraftige stimulanser. Arbeidsmarkedet er godt, men sysselsettingen vokser fortsatt litt for lite. Totalt sett virker det som om USA vil bruke noe lengre tid før veksten kommer tilbake enn først antatt. Det underliggende balansene bedres sakte med sikkert Norge virker å ha godt klar av problemene nok en gang, men vi er bekymret for utviklingen likevel. Det er mange deler av den norske økonomien som hadde hatt godt av en nedtur

4 Hvordan er veksten egentlig? Det globale bilsalget kan gi en god pekepinn på hvordan veksten i sluttetterspørselen egentlig er i verden Med tall til mai er det ingen ting som tyder på at veksten er veldig under press. Det var riktig nok en dip rundt årsskiftet, men tallene indikerer at denne svakheten nå er historie Årsveksten ligger rundt 10%, noe som er omtrent der den har vært siden årtusenskifte Den globale handelen og industriproduksjonen er imidlertid ikke like lystig, og årsveksten pr mars befinner seg godt under «normale» nivå for en høykonjunktur

5 Hvordan er veksten egentlig? Lyspunktet er at sluttetterspørselen ikke har forsvunnet. Detaljhandelen hadde en soft-patch i 1.kvartal, men har kommet tilbake igjen nå Høyere vekst i detaljhandel enn industriproduksjon indikerer et potensiale for stigende produksjon, og er et tegn på at det trekkes fra lager

6 Makro 1 USA EUROPA ASIA - NORGE

7 Konklusjon USA Veksten i USA er langt fra høy, og Fed følger utviklingen med argusøyne Det har vist seg vanskelig å skape noe særlig vekst i USA så lenge verden for øvrig bremser. Konsumentene har ikke så mye gass å gi, og bedriftene tør ikke gi gass Realøkonomien har i snitt utviklet seg omtrent som ventet gjennom måneden ISM skuffet på ny, men noen av de øvrige industritillitsindikatorene kom på den positive siden Basert på hvor USA er i syklusen, og relativt sunne balanser både hos husholdningene og bedriftene tror vi ikke på en alvorlig sprekk Det holder ikke med 2% vekst i BNP for at de offentlige balansene skal komme tilbake til pluss innen rimelig tid Sysselsettingen vokser greit, men samtidig ikke mer enn den bør. Foreløpig er ledighetsraten reddet av fallende yrkesdeltakelse

8 USA: ISM falt videre ISM falt i likhet med de øvrige regionale indeksene videre i mai. Den nasjonale PMI indeksen holdt imidlertid noe bedre Et hederlig unntak er indeksen fra Chicago PMI, men den er dessverre en av de mest volatile, og dermed en vi stoler lite på Chicago PMI har hatt en tendens til å ligge litt utenfor flokken Tyngdepunktet flyttes ytterligere nedover En del andre regionale indekser, som Dallas, Richmont og Kansas viste også en svak stigning i mai Vi må tilbake til juli 2009 for å finne et lavere nivå på industri-ism i USA ISM har historisk truffet godt når det gjelder å predikere utviklingen i den amerikanske økonomien, og delkomponentene produksjon og nye ordre har truffet enda bedre Detaljene viser en svekkelse i de viktigste delkomponentene. Summen av disse har kun vært svakere 16 perioder siden 1949, 70% av disse har resultert i resesjon

9 USA: Service-næringene omtrent som normalt ISM for servicenæringen fluktuerer rundt sine gjennomsnittlige verdier Ikke bra, men så er forventningene til økonomien heller ikke veldig høye Sammenhengen mellom ISM nonmanf. og BNP-veksten har historisk vært ganske god, selv om ISM det siste årene har overrapportert veksten noe Dagens måling indikerer en annualisert BNP-vekst på rundt 4% i nominelle termer, noe som er høyere enn markedets forventninger til veksten i USA, men avviket er ikke større enn snittet de siste 3 årene

10 USA: Konsumenttilliten bedret seg- Fortsatt under vann Vi opplevde at indeksene igjen steg i mai, og nå med en bevegelse som vises på grafen Nivåmessig er det noe bedre enn der vi har vært de siste 2 årene, og vi begynner å nærme oss normale nivå Konsumentene er kronisk negative, både når det gjelder nåsituasjonen og forventningene til framtiden Litt glattet så har alle indeksen i vårt utvalg vært under sitt snitt siden starten av finanskrisen, dvs. vi har hatt vedvarende lave målinger i 5 år Historisk har forventningskomponenten til CC vært den beste til å predikere konsumentenes agerende, men indeksen svinger mye fra måned til måned, og gir derfor lite troverdige signaler på kort sikt Litt glattet kan vi likevel få noen signaler ut, og det ser mye bedre ut enn for noen måneder siden. Forventet forbruksvekst har økt med 1 prosentpoeng fra 0,5% til 1,5% Mai-nivå (uglattet) indikerer en vekst på rundt 2,0%

11 USA: Hva kan bedre konsumenttilliten? Det private forbruket utgjør omtrent 70% av den amerikanske BNP, og uten at konsumentene kommer på banen vil ikke veksten i USA være særlig høy Konsumentene har forbedret sin finansielle posisjon relativt mye siden finanskrisen, og de sitter egentlig ikke så ille i det, selv om spareraten ikke er den beste En del av forbedringen skyldes selvsagt den ekstremt lave renten, og er dermed noe som vil bli reversert nå veksten kommer Vi heller mot at svakheten i boligmarkedet er den viktigste årsakene til hvorfor konsumentene har så lav tillit, og at en svak reallønnsvekst bidrar til å svekke den ytterligere NB! Skatteøkningene har bidratt til at spareraten er nede på 2,5% igjen nå

12 USA: Hva kan bedre konsumenttilliten? Arbeidsmarkedet Arbeidsmarkedet er en åpenbar kilde til bedret tillit til egen og landets økonomi i USA Historisk ser vi at BNP-veksten sjelden avviker veksten i den disponible inntekten, og selv om man selvsagt kan dope den disponible inntekten med skatteletter, er bedring i arbeidsmarkedet en mer varig løsning Denne gangen virker tyngdekraften mot oss. Skattesatsen er allerede alt for lav og må opp, dvs gapet mellom disponibel inntekt og lønnsinntekt vil trolig vedvare

13 USA: Lønnsøkningen må deles med Uncle Sam All bedringen i arbeidsmarkedet vil ikke kunne komme konsumentene til gode. Staten trenger penger, og skattesatsen er svært lav Faktisk betales det kun 2,5% av den disponible inntekten i skatt, og før «Fiscall Cliff» var skattesatsen null USA har for vane å redusere skattetrykket ganske kraftig i forbindelse med resesjoner, men da for stimulere økonomien i en kort periode I de siste to resesjonene har stimulansene vært kraftigere enn normalt, og skattetrykket har ikke returnert til sitt normale nivå Under finanskrisen så var det i tillegg en effekt av at skattene ble redusert samtidig som overføringene økte

14 USA: Lønnsøkningen må deles med Uncle Sam Historisk så har en Republikansk president vært synonymt med stimulanser og lavere skatter, samtidig som demokratiske presidenter alltid har strammet til Det er liten tvil om hva vi har i vente nå. Landet trenger høyere inntekter, og personbeskatningen er en effektiv måte å øke disse på, samtidig som vi starter på 0 Til slutt: Hva er best; Høye skatter og lav vekst eller lave skatter og høy vekst? Demokratenes skatteøkninger har i alle fall en veldig god effekt på underskuddet (ikke overraskende) Republikanernes skattereduksjoner synes også å virke som ment med tanke på vekst

15 USA: Hva kan bedre konsumenttilliten? Arbeidsmarkedet Arbeidsmarkedet er sterkt. Tegnene på svakhet fra i vår er forsvunnet. Litt rart med tanke på den svake veksten Sysselsettingsveksten var i mai tilbake til 175, noe over forventningene og et nivå som normalt er forenlig med fallende arbeidsledighet Historien ble marginalt nedjustert Ledighetsraten steg igjen fra 7,5% til 7,6%, men så lenge det skapes 175 nye jobber i måneden, så vil ledighetsraten falle

16 USA: Arbeidsmarkedet Til tross for bedringen i arbeidsmarkedet de siste kvartalene, er det fortsatt gode grunner til fortsatt edruelighet I følge beregninger gjort av Congressional Budget Office (CBO) vil de automatiske budsjettinnstrammingene i USA, alt annet likt, i år bidra til å redusere den totale sysselsettingen med rundt personer i år, eller i snitt ca personer per måned fra og med innstrammingene ble iverksatt 1. mars Effekten av dette er ennå ikke synlig, men det bør ikke være så veldig vanskelige beregninger Sysselsettingen er totalt sett lav, og yrkesdeltakelsen har falt jevnt siden tallet. Dette kan gjøre det vanskeligere enn vi tror å få redusert arbeidsledighetsratene i USA Med litt lengre briller har jobbveksten i USA vært svak, og de siste 10 årene har kun gitt omtrent 500 nye jobber i året. Tilsvarende tall for perioden 1970 til 2005 var på mellom 1500 og 2000

17 USA: Hva kan bedre konsumenttilliten? Boligmarkedet Et enkelt regnestykke : I juni 2008 var det 3,7 millioner enheter til salgs, i januar 2013 er det 1,7 millioner enheter I samme periode er det igangsatt 2,9 millioner enheter Samlet behov for nye enheter i perioden er på 4,9 millioner enheter Under forutsetning om at behovet skal matches framover må nybyggingen økes med 2 millioner, tilsvarende nesten 70% opp, dvs til nesten 4% av BNP i grafen under Hva er alternativet til økt bygging? Fortsatt trekke fra lager Går i noen år til men så må trolig byggingen bli enda høyere Gjøre noe med etterspørselen, bo trangere. Dette vil trolig også være en kortsiktig løsning Til slutt: Hva med Shadow Inventory? Det finnes ingen offisiell statistikk over Shadow Inventory, men CoreLogic utgir statistikk som viser stadig fallende lager. Ned fra 3 millioner på toppen i januar 2010 til 2,2 millioner i mars Statistikken inkluderer Foreclosure (800 ), Seriously delinquent (1000 ) og eid av andre gjeldsforhandlere (300 ) Shadow Inventory ødelegger ikke regnestykket. Det har trolig blitt solgt mer fra Shadow Inventory de siste 5 årene enn det vil bli solgt i årene framover. Underskuddet på byggingen er trolig enda større!!

18 Det finnes flere forskjellige statistikker over prisene i det amerikanske eiendomsmarkedet, men felles for dem alle at de viser en relativt kraftig prisoppgang de siste kvartalene Endringen siste året ligger på rundt 10%, og stigningen siden bunnen er rundt 20% USA: Prisene har steget

19 Konklusjon Europa Den positive trenden vi har opplevd de siste månedene synes å ha stoppet opp, og tallene kommer igjen ut på den gale siden av forventningene Arbeidsledigheten fortsetter å stige, og er nå på 12,2% for regionen sett under ett Muddle trough framstår imidlertid fortsatt som det mest sannsynlige scenariet Hvis vi ser på balansene til PIIGS landene så viser disse at mye faktisk er gjort. Det har riktignok rammet veksten hardt. Det store spørsmålet er om kreditorene og innbyggerne har tålmodighet til å la det bli bra ECB har gjort en god jobb med å sørge for at rammebetingelsene muliggjør en snuoperasjon. Statsrentene er holdt nede og bankene skal sikres Slik vi ser det må to viktige forutsetninger på plass for at den europeiske økonomien skal oppnå den ønskede utviklingen: Statsrentene må holdes ned og tilgangen på kapital må holdes oppe. Er disse to faktorene tilstede så kan jobben begynne. Det er ingen tvil om at Draghi ser det samme, spørsmålet er bare hvor mye det vil koste Utviklingen i marginene til statsgjelden for Italia og Spania er gode indikatorer på markedets kollektive vurdering av situasjonen, og den vurderingen blir mest sannsynlig selvoppfyllende. Statsrentene har falt veldig mye de siste månedene Tilgangen på kapital i Europa forteller oss om bankenes vilje og evne til å låne ut penger, samt om bedrifter og husholdningers vilje og evne til å låne penger. Ingen kapital, ingen vekst. Gjeldsveksten til bedriftene er veldig lav

20 Europa: Det går fortsatt nedover men farten er avtakende. Faktisk så har indeksen stabilisert seg rundt det siste halve året Ut fra den historiske sammenhengen indikeres det et fall i BNP på rundt 0,5%, noe som vi kan tro på Forskjellene mellom landene er imidlertid store Optimismen er størst i Tyskland Tilliten er derimot vesentlig lavere i PIIGS-landene Frankrike har rast nedover feltet, og har kun Portugal og Italia etter seg Generelt har imidlertid forskjellene blitt mindre de siste månedene. Tyskland har vært flat, samtidig som de svakeste landene melder om lysere tider Med unntak av Frankrike har alle landene i vårt utvalg en høyere verdi nå enn for 9 måneder siden Fallet er for de fleste landene altså mindre nå enn det var for en tid tilbake

21 EMU: Mulighet til å vokse framover Driftsbalansen er på +3% av BNP for PIIGSlandene samlet Alle landene har positiv driftsbalanse PIGS-landene har i løpet av få år samlet redusert sitt underskudd på driftsbalansen fra -8% til omtrent +3% Landene har bedret sin konkurransekraft, og på den måte bedret handelsbalansen Lønnsreduksjonene som må til herfra er veldig små i forhold til de som er foretatt Det er selvsagt likevel ikke gitt at veksten kommer tilbake med en gang. Fortsatt går vekstmotoren i revers og vekstimpulsene vil ikke komme internt I 2013 har PIGS (eks Irland), alle falt tilbake til gal side av 0 igjen, så dette vil svinge. Selv om bedringen de siste månedene av 2012 var ekstrem, er det trenden som imponerer

22 Hovedårsaken til bedringen av driftsbalansen er at handelsbalansen er bedret tilsvarende Bedringen i handelsbalansen har skjedd som en kombinasjon av at landene har evnet å holde eksporten konstant, samtidig som importen har blitt redusert EMU: Handelsbalansene

23 EMU: men både bedrifter og konsumenter sliter enormt Det er vel å bra at balansene er rettet opp. Det kan gi oss håp om en bedring om en stund, men verken konsumentene eller bedriftene ser håp for en umiddelbar bedring Bedriftstilliten ligger rundt 1 standardavvik under normalen for de fleste landene i EMU, Tyskland er en outlayer på oppsiden, og Portugal på nedsiden Konsumentene har en tillit som er helt på bunnivå. «Flokken» ligger rundt 2 standardavvik under normalen, og flere land ligger vesentlig laver enn under finanskrisen Igjen ligger Tyskland i en klasse for seg i toppen, kanskje ikke så rart hvis vi ser på arbeidsmarkedet

24 Europa: Har industriproduksjonen funnet bunnen? For EMU som helhet trender ikke industriproduksjonen åpenbart nedover lengre. Tyskland har rapportert om en voldsom bedring siden nyttår nesten 4 % på fire måneder PMI forsøker seg forsiktig oppover, og det er ikke veldig mye støtte å finne hos de øvrige tillitsindikatorene heller, så det det er kanskje tidlig å legge champagnen på kjøleren Belgia er et lite land midt i Europa, og den såkalte «belgiske indikatoren» har historisk vist en veldig høy forklaringsgrad mot BNP-veksten i unionen. Den belgiske indikatorene trender dessverre fortsatt nedover og indikere et fall i BNP i regionen på omtrent 0,5%

25 Europa: Arbeidsledigheten bekymrer Arbeidsledigheten i regionen steg ytterligere i mars, og er nå oppe i 12,1% Den høyeste ledigheten siden 2.verdenskrig Ledigheten har steget hver måned siden april 2011, og det settes stadig nye rekorder Spania og Hellas kan skilte med ledighet på over 27%, og en ungdomsledighet som nærmer seg 60% Fortsatt er vekstforventningene såpass lave at vi neppe kan forvente at det slutter her, så ledigheten vil trolig trende oppover i 2013 og starten av 2014 også Så høy arbeidsledighet er alltid et faresignal, spesielt så lenge pilen peker den gale veien

26 Europa: Folk bruker lite penger Både detaljomsetningen og det private forbruket faller stadig Handelen har falt nesten sammenhengende i 5 år på rad. Den negative spiralen fortsetter nedover Forbrukerne agerer omtrent som de sier, og det er fortsatt god sammenhengen mellom forbrukstillit og detaljhandelen Utsiktene er fortsatt svake Ledigheten øker Forbrukertilliten faller Budsjettpolitikken strammes til

27 Europa: og bankene er forsiktige Utlånet til bedriftene har frosset til, og gjelden har vært synkende det siste året Husholdningene er ikke like ille stilt, men her er veksten ekstremt svak Tradisjonell teori tilsier at bankene må være til stede slik at bedrifter som trenger kapital til investeringer får det, og vi hadde helst sett at gjeldsveksten var til stede På en andre siden så vokser heller ikke BNP, så det er ikke mindre gjeld pr BNP-enhet enn det var for 6 måneder eller et år siden

28 Konklusjon Norge Penge- og finanspolitiske stimuli har sammen med lav prisvekst og kraftig reduserte lånekostnader i en periode gitt husholdningene økt kjøpekraft, samtidig som den sterke veksten i offentlige utgifter er med på å holde arbeidsledigheten svært lav Norge virket en stund å være upåvirket av de internasjonale forholdene, men virkelighet har gradvis begynt å treffe oss også Konsumentene har begynt å bli markant mer forsiktige, gjeldsveksten blant husholdningene er laver Arbeidsmarkedet har bremset opp Industriproduksjonen har bremset opp i de fleste sektorene, og industritilliten faller Det som kan bli et problem for Norge på litt sikt er at våre handelspartnere nå foretar store tilpasninger for å bedre sin konkurransekraft, mens vi ikke trenger å gjøre tilsvarende Vi er bekymret for boligmarkedet. Det er mulig å argumentere for at prisene er riktige, men det er samtidig lett å se at noe er galt Husholdningene øker sin gjeld dramatisk for å kunne henge med Boligprisene har i realtermer mer enn doblet seg siden 2000 Hva blir konsekvensene for de enkelte og banken ved et fall på 30-40% i boligprisene?

29 Norge: Industritilliten er marginalt under historisk snitt SSB sitt industribarometer falt til like under gjennomsnittlige verdier i 1.kvartal. Totalt sett varsles det et lite fall i industriproduksjonen framover PMI og SSB er nå ganske samkjørte i sine spådommer, selv om PMI steg til over 50 i mai Detaljene fra PMI var også gode i mai, produksjon og ordre viste begge hyggelig oppgang Det siste kvartalet har veksten i industriproduksjonen oversteget signalene fra tillitsindikatorene med klar margin Skal vi tro på SSB sin indeks, så kan vi vente en negativ realvekst i industriproduksjonen, men så ille blir det vel ikke Gapet kan trolig forklares med todelingen i den norske industrien

30 Norge: Industriproduksjonen falt tilbake i mars Industriproduksjonen falt tilbake, årsveksten er i underkant av 4 prosent Nå begynner en periode hvor baseeffekten vil gjøre det tungt å holde årsveksten ved like, slik at årsveksten trolig vil falle framover I realiteten har produksjonen utviklet seg omtrent flatt de siste 6-8 månedene Todeling av industrien er svært markert; Oljerelatert vokser, men andre industrier sliter med høyt kostnadsnivå og svak vekst hos handelspartnerne. Implikasjon: Industrien gir ikke Norges Bank noe argument for å heve renten/styrkekronen. Men samlet sett er den heller ikke så svak at rentekutt får støtte Oljen har reddet bildet, men hvor lenge vil det vare?

31 Norge: Oljeprisen har falt $10-15 siden nyttår For alle praktiske formål har oljeprisen holdt seg omtrent flat de siste 2 årene Investeringene for 2012 endte på rekordhøye NOK 175 milliarder (ca 30% av fastlands BNP), NOK 35 milliarder høyere enn i ligger 25 milliarder over det igjen Norge er i en fantastisk situasjon, og trenger på kort sikt ikke å bry seg om uroen ute i verden Det er med andre ord ikke bare bruken av oljepenger som virker ekspansivt på økonomien i Norge Til sammenligning bikket statsbudsjettet 1000 milliarder for 2013, dvs investeringene tilsvarer 20% av statsbudsjettet. Dette er vel så viktig som bruken av oljepenger Sammenhengen mellom endringen i investeringen og endringen i prisen er ganske god, investeringen reagerer omtrent 2 år etter prisendringen Prisfallet i forbindelse med finanskrisen ga raskere effekt Gjennomsnittlig pris i 2012 var $112 pr fat, og oljen handles nå på rundt $100 pr fat

32 Norge : Europa er vår viktigste handelspartner 85% av den norske eksporten går til Europa, og rundt 70% av fastlandseksporten går dit Effekten av finanskrisen vises tydelig i tallene, og andelen har ikke kommet seg etter dette og med sammenlignbare tall ser det ikke bra ut Siden 2000 har arbeidskraftkostnaden i industrien steget med 70% i Norge, i overkant av og 20% i EMU I tillegg har den norske kronen styrket seg med 8% mot Euro og 15% mot våre handelspartnere i samme periode. Valutaen er imidlertid mer volatil, og befant seg omtrent på samme nivå i 2002 som nå Når vi i tillegg tar med i regnestykket at de innstramningene som nå foretas i Europa vil fortsette i en periode, så blir det ikke lettere for norsk næringsliv å konkurrere internasjonalt framover.

33 Olje og gass-eksporten står for over 60% av Norges eksport. Sjømat og metall utgjør begge 6-7%. De øvrige komponentene er relativt små Siden 2000 har inflasjonen på norske eksport-varer vært på over 100%. Den totale inflasjonen har bare økt med 30%, mens import-varene kun har steget med 15% i verdi Norge: Olje er viktig

34 Norge: Arbeidsmarkedet lugger Ledigheten stiger ikke dramatisk, i alle fall ikke i henhold til NAV, men SSB finner ikke at sysselsettingen øker lengre Det er ikke lett å finne noen trend i sysselsettingsveksten lengre. Vi er nå omtrent på samme nivå som for april/mai i fjor Norges Bank hadde et estimat for ledigheten i 2013 på 3,25%, mens AKU-ledigheten nå er på 3,7% - NB har det ikke travelt med rentehevingen I år har også NAV merket en økende pågang, og ledighetsraten fra NAV var i mars rapportert til 2,8%, opp fra 2,3% i januar 6 måneders endringen i ledigheten fra NAV er nå på +2163, den høyeste økningen siden finanskrisen, og et nivå som normalt bare nås i forbindelse med «kriser» Befolkningsveksten har vært normal, og deltakelsen i arbeidsmarkedet faller

35 Norge: Stigende konkursrater Vi har opplevd en ganske stor stigning i konkursratene på relativt kort tid. Totalt sett er nivået nå bare 11,5% lavere enn toppen under finanskrisen, og hele 40% høyere enn bunnivået etter finanskrisen Hva har skjedd? Økonomien vokser fortsatt bra, renten og ledigheten er lav Et slikt hopp i antall konkurser har ikke forekommet historisk uten at økonomien samtidig har gått i resesjon, men «konkursraset» kommer som regel etter resesjonen, ikke før Sektormessig virker det som om alle rammes omtrent like hardt. Detaljhandel og bygg & anlegg står hver for omtrent 25% av de totale konkursene Underlig at det rammer så vidt, uten at vi har noen åpenbar forklaring i økonomien

36 Norge: Konsumentene klager ikke Den generelle konsumenttilliten har falt noe de siste kvartalene, men det er stort sett utsiktene i bakspeilet som er svekket, når vi ser framover er det fortsatt ingen skyer på horisonten Norske konsumenter er langt over normalt positiv til egen økonomi de nesten 12 månedene Et stort flertall av norske husstander tror de vil få det bedre om 12 måneder enn de har det i dag Planlagte større innkjøp har ikke endret seg veldig mye de siste kvartalene. Mange vil reise mer og pusse opp huset dersom økonomien i husstanden bedres

37 Norge: men de har begynt å bli litt forsiktige Veksten er ikke sprek, selv om det kommer noen gode måneder innimellom Årsveksten er nå nede i 1,2%, og mai målingen for 2012 var sterk. Kan det være at årsveksten blir negativ ved neste måling Kanskje er det utviklingen i arbeidsmarkedet som merkes litt De voldsomme svingningene i bilsalget fortsetter, men det glidende snittet tikker oppover. Det har ikke blitt solgt så mange biler i en seks måneders periode i Norge siden 1986!

38 Norge: Sannsynligheten for rentenedgang øker Det meste som Norges Bank sier at de følger utvikler seg svakere enn banken selv ventet, og det øker isolert sett sannsynligheten for en rentenedgang fra den kanten Vi tror likevel at Norges Bank ikke vil senke renten fra dagens nivå. Den innenlandske aktiviteten er uansett veldig god, og vi tåler en langt høyere rente enn det vi har i dag Det er i alle fall ikke innenlandske forhold som forårsaker den lave inflasjonen

39 Norge: Konsumentene øker gjelden lite Den lave veksten i gjelden fra mars har forsvunnet gjennom revideringene, og veksten tok seg mye opp i april. Oppfatningen er likevel at konsumentene har blitt noe mer forsiktig 6 månedersveksten har falt noe de siste månedene, og opptaket av gjeld er på trend avtakende, men fortsatt øker gjelda mer enn lønningene. Veksten har kommet ned i omtrent 5% Konsumentene har generelt vært litt mer tilbakeholdne med gjeldsopptaket i første kvartal, men fortsatt øker gjelda mer enn lønningene slik at gjeldsgraden fortsatt øker

40 Norge: Stadig mer forgjeldet Det er ingen dramatikk i utviklingen, men balansene forverres stadig. Så lenge renten er lav er imidlertid rentebelastningen også lav Gjelden er høyere enn noensinne i forhold til den disponible inntekten, så lenge låneviljen er til stede så vil den bare fortsette å øke Boligprisene har også steget, og er mye av grunnen til gjeldsøkningen, men mens boligformuen skrumper ved et eventuelt boligprisfall, vil gjelden forbli den samme En stadig økende andel av folks formue er såkalte forsikringstekniske avsetninger som har svært lav

41 Norge: Boligmarkedet klar for en pause Boligprisene i Norge har steget som en rett strek de siste 20 årene, med en stigningstakt på 10,2% i året (Stavanger på 12%) Det er mye mer enn det meste det er naturlig å sammenligne med, med unntak av gjelden som er en følge av de høye boligprisene Boligprisene steg litt igjen i mai, har nå vært omtrent flat siden januar Starten på noe verre, eller bare naturlige svingninger? Ikke akkurat en byggeboom, men det bygges flere enheter enn på noe år Ikke så rart med tanke på prisutviklingen

42 Norge: Boligpriser. Vil det falle? Ja, det er åpenbart at boligprisene skal falle igjen Det er en kjensgjerning at boligprisene i Norge nå har steget mer enn noen gang de siste 100 år Historien viser at boligprisene i realtermer har vært stort sett stabile, for så å eksplodere de siste 20 årene Den samme boligboblen opplevde også USA, og de fleste andre vestlige land, og vi vet alle hvordan det har gått I hht en beregning gjort av First Securities, så har boligverdien i forhold til inntekten steget med 125% siden Boligverdiene i forhold til inntekten er nå 25% høyere enn den var på toppen i jappetiden på slutten av 1980-tallet Uansett hva som skjer, så kan ikke den voldsomme veksten i boligprisene fortsette Slingringsmonnet til sentralbanken er allerede dramatisk innskrenket. Vi husker hva som skjedde i 2007, sist den norske renten var på normaliserte nivå- Gjeldsoffer ble igjen et begrep i dagligtalen Kilde: First Sec

43 Aktivaklasser 2 Prising i aksje- og obligasjonsmarkedet

44 Bonds-markedet

45 Spreadutvikling Norge- Senior Finans

46 Spreadutvikling Norge- OMF

47 Spreadutvikling Norge- Ansvarlig lån bank

48 Begivenheter, handler Emisjoner (se under). Ingen vesentlige endringer i VFF kurvene denne uken. Stor aktivitet i markedet for ansvarlig kapital og nye emisjoner settes godt under VFF kurvene. Norske statsrenter opp denne uken. Størst bevegelse i 2 og 5 år mens 10 år er relativt marginalt opp +22bp, +16bp +2bp. Covered uendret i VFF kurver utsteder targets ligger lavere generellt. Swaprenter fortsetter noe nordover denne uken 2 år opp 4bp, 5 år opp 6 bp og 10år opp 4 bp. til 3.13% - den var 2.86 på bid-siden for 5 uker siden Kredittpåslag målt ved ITRAXX senior financials opp 16 bp siden forrige fredag. Klepp Sparebank med nytt T1 NOK 100 mill på 3M +475 kupong til markedet. Wilhelmsen med NOK 700mill 5år på 3M +235 kupong til markedet. Spb1 SMN med NOK 500m i nytt T1 fondsobligasjonslån på +375 kupong til markedet. Fana Sparebank Boligkreditt 300mill i ny 6åring på +47 kupong. DnB T2 tidsbegrenset ansvarlig 1,25mrd på kupong 3M +170.

49 Spreadutvikling utlandet-itraxx sen financials

50 Spreadutvikling utlandet-nordisk bank

51 Spreadutvikling utlandet- IG Europa og High yield Europa

52 Aksjemarkedet

53 Norge: I utgangspunktet lavt priset Prisene i forhold til en sykel-inntjening er lavere enn normalt, men ikke lengre like mye lavere P/B på rundt 1,5 Historisk har dette vært et nivå man skal kjøpe aksjer på også lukke øynene og vente

54 Norge: Mulighet for skuffelser Men vi dytter noe foran oss

55 USA: Prisingen er noe mer strukket

56 Allokering 3 Konklusjon

57 Allokering i juni 2013 Med utgangspunkt i referanseportefølje (venstre)

58 Allokering Nøytralvekt aksjer: Svingningene i aksjemarkedet har økt noe de siste ukene i kjølvannet av voldsomme utslag i det japanske aksjemarkedet. Uroen i Japan har kommet som følge av usikkerhet rundt de ekstreme stimulansepakkene der. Det blir feil å si at vi med dette har fått den korreksjonen vi har ventet på, og vi velger fortsatt å opprettholde nøytral aksjevekt både i norske- og internasjonale aksjer. Vi vurderer fortsatt prisingen av norske aksjer til å være gunstig, og vi er derfor positivt innstilt til aksjer på lang sikt. Prisingen av internasjonale aksjer er noe mer strekt på enkelte prisingsmål, men billig på andre. Totalt sett er det vår oppfatning at aksjeprisene vil være høyere om ett år enn de er i dag. Undervekt obligasjoner: 3-års renter har i måneden som var steget noe, men bevegelsene har ikke vært veldig store, og vi er kun tilbake på nivåene som vi hadde i mars i år. Det er ennå ikke en stor nok bevegelse til at vi kan si at den langsiktige fallende trenden er brutt. Vi velger fortsatt å holde på vår store undervekt i obligasjonsmarkedet i påvente av en større renteoppgang innen rimelig tid. Når det gjelder kredittspreadene så har disse stort sett falt, og dermed fortsatt det siste årets trend. Nivåmessig begynner vi nå kanskje å nærme oss det vi kan kalle normaliserte nivå, i alle fall på bank-obligasjoner som grafen her viser. Det vil i såfall innebære at retningen på kredittspreadene ikke lengre vil være like entydig fallende i tiden framover

59 Generell disclaimer Allegro Finans ASA forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Allegro Finans ASA sine investeringer skjer på vegne av våre kunder med basis i egne analyser og verdivurderinger. Investeringene er således uavhengig av de til enhver tids eierinteresser i Allegro Finans ASA Denne presentasjon er ikke en salgspresentasjon, og skal ikke brukes som det. Det er en ikke uttømmende presentasjon av en portefølje eller et marked, og må ikke forstås som en anbefaling om kjøp eller salg. Ansatte i Allegro Finans ASA har i henhold til verdipapirhandelslovgivningen anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Ansattes investeringer er undergitt meldeplikt. Ansatte i Allegro Finans ASA med innsyn i forvaltningen av Allegro Grunnfondsbevis har ikke anledning til å investere i grunnfondsbevis i SpareBank1 Midt-Norge I følge forskrift om investeringsanbefalinger av 1 juli 2005 gjør vi oppmerksom på at Allegro Finans ASA og ansatte kan ha interesser i anbefalinger som er gitt. All verdipapirforvaltning i Allegro Finans ASA baseres på analyse materiale. Ønskes ytterligere opplysninger om plasseringer i Allegro Finans ASA sine verdipapirporteføljer er nærmere analyser tilgjengelig hos Allegro Finans ASA. Analysene selskapet lager baserer seg på informasjon fra selskapene notert på Oslo Børs, fra våre samarbeidspartnere, meglerhus og banker, Six trader, Bloomberg og andre informasjonsleverandører. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, porteføljens risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Deler av tegnings- og forvaltningshonoraret tilfaller distributør/rådgiver Dersom man ønsker å tegne en av Allegro Finans porteføljer skal det utføres en vurdering av tjenestens egnethet for deg som investor og for din totale portefølje. Ta kontakt med en av våre distributører eller Allegro Finans for viderebefordring.

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012 Markedssyn: Januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering Utvikling

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no 2014: Aksjer S&P500 steg 11,4% mens OSEBX la på seg drøye 5% Stabile markeder som USA (verdensindeksen) foretrekkes fremdeles fremover Emerging markets 2014: Diverse

Detaljer

Glimt av lys. allegrokapital.no

Glimt av lys. allegrokapital.no Glimt av lys allegrokapital.no Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Tallene som har kommet den siste perioden indikerer imidlertid at mindre skuffelser i

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Store utfordringer i USA.. Problemene i kredittmarkedene forverrer seg daglig Aktørene i rentemarkedet gjør seg klar for en resesjon Høye priser på mat og energi

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Konjunkturrapport. Snart tom for bensin. Macro Research. Fall i olje- og gassinvesteringene. Svakere vekst i fastlandsøkonomien

Konjunkturrapport. Snart tom for bensin. Macro Research. Fall i olje- og gassinvesteringene. Svakere vekst i fastlandsøkonomien Macro Research 23 oktober 2014 Konjunkturrapport Snart tom for bensin Fall i olje- og gassinvesteringene Svakere vekst i fastlandsøkonomien Ingen renteheving, kanskje kutt Volatil krone, risiko for videre

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Økonomiske analyser 1/2009

Økonomiske analyser 1/2009 Økonomiske analyser 1/2009 28. årgang Innhold Perspektiver 3 1. Konjunkturtendensene internasjonalt 6 2. Konjunkturtendensene i Norge 12 Temaboks 2.1. Virkninger av lavere oljeinvesteringer 19 Temaboks

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer