Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Hans Petter Myrland. Saksnr Innhold PS 099/07 DELEGERTE VEDTAK DS 131/07 SVAR ANG. SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENEBEVILLING I HHT. ALKOHOLLOVENS 1-6, 2. LEDD DS 132/07 SVAR ANG. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - LYNGSEIDET BRIDGEKLUBB DS 133/07 SVAR VEDR. 79/2 - MELDING OM TILTAK - ARILD RIBE - GARASJE OG UTV. AV EKSIST. DRIFTSBYGNING DS 134/07 SVAR VEDR. 83/182 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - DANIEL LARSEN - ENEBOLIG DS 135/07 117/4 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - FRITHJOF MOEN DS 136/07 SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - EIRIK LARSEN, PS 100/07 GODKJENNING AV NY SELSKAPSAVTALE PS 101/07 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KONFERANSEN HÅP I HAVET 2008 VED NORGES FISKERIHØYSKOLE PS 102/07 SØKNAD OM MIDLER FRA ADHD-TROMSFYLKESLAG - ANKE PÅ AVSLAG PS 103/07 SØKNAD OM AVDRAGSFRITT LÅN/TILSKUDD - TOMMY HILBERTSEN PS 104/07 SØKNAD OM FINANSIERING AV KJØP AV SJARK - TOR ANDRE DAHL PS 105/07 TERTIALRAPPORT NR. 2 FOR 2007 Postadresse: Saksbehandlers besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 PS 106/07 ØKONOMIPLAN /ÅRSBUDSJETT KONSEKVENSJUSTERT 2 Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef VEDLEGG: Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Ordfører, her Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet: Kommunestyret: Marthe Karlsen, Stasjonsbakken 10, 9060 Lyngseidet og Marte Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen Formannskapet: Raade Willassen, Solheim fritidsgård, 9064 Svensby Levekår: Driftsutvalget: Hanne Rodahl Johansen, Hovedveien 26, 9062 Furuflaten Ann-Hilde Teigen, Lattervik, 9064 Svensby (Ikke saker unntatt off. til noen av disse) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 PS 099/07 DS 131/07 vedtak: Delegerte vedtak SVAR ANG. SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENEBEVILLING I HHT. ALKOHOLLOVENS 1-6, 2. LEDD Lyngstuva Sportsklubb v/bevillingsansvarlig Àndre Sigvaldsen f , gis ambulerende skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 (øl og vin) ved arrangementet: Medlemsfest tidspunkt: Klubbhuset i Nord-Lenangen sted: Lørdag fra kl til Det forutsettes at arrangementet holdes lukket for allmennheten og har forutgående påmelding. DS 132/07 SVAR ANG. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - LYNGSEIDET BRIDGEKLUBB vedtak: Søknaden avslås. Begrunnelse for avslag: For å kunne få innvilget skjenkebevilling for en enkelt anledning i hht. alkohollovens 1-6, 2. ledd (åpnet arrangement), bør arrangementet i hht. kommunens edruskapspolitiske plan ansees å være et ledd i profilering av kultur eller næringsliv. Dette arrangementet kan ikke defineres slik. DS 133/07 SVAR VEDR. 79/2 - MELDING OM TILTAK - ARILD RIBE - GARASJE OG UTV. AV EKSIST. DRIFTSBYGNING vedtak: Rammetillatelse etter søknad datert Igangsettingstillatelse etter søknad datert x Tillatelse til enkle tiltak etter søknad datert For tillatelsen gjelder følgende spesifikasjoner/vilkår: Tiltaket/byggets art: Garasje og utvidelse av eksisterende driftsbygning. Tillatelsen omfatter: Hele tiltaket. Merknader: Vilkår: DS 134/07 vedtak: SVAR VEDR. 83/182 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - DANIEL LARSEN - ENEBOLIG Rammetillatelse etter søknad datert

4 4 X Igangsettingstillatelse etter søknad datert Tillatelse til enkle tiltak etter søknad datert For tillatelsen gjelder følgende spesifikasjoner/vilkår: Tiltaket/byggets art: Enebolig Tillatelsen omfatter: Hele tiltaket Merknader: Avstand til annen bygning oppgis å være 27 m. Vilkår: DS 135/07 117/4 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - FRITHJOF MOEN vedtak: I medhold av jordloven avslås delingssøknad for 2- parseller til fritidsformål på eiendommen Moen gnr 117 bnr 4 i Lyngen. DS 136/07 SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - EIRIK LARSEN, Saken er behandlet og det ble gjort slikt vedtak: I medhold av Jordlovens 9 med tilhørende forskrifter godkjennes nydyrking av 40 daa skogsmark på gnr/bnr 82/1 i Lyngen kommune. Vilkår: o Søkeren er selv ansvarlig dersom dyrkingen får privatrettslige konsekvenser, f.eks i forhold til vassdragsloven og forurensingsloven (drikkevannskilder), beiterettigheter og andre rettigheter. o Det må settes igjen en vegetasjonssone mot vassdrag. Sonen skal være minst 6 meter langs vassdrag med årssikker vassføring og 2 meter langs vassdrag uten årssikker vassføring. o Det skal svares skogavgift for virke som er avvirket fra omsøkte parsell og omsettes. Skogavgiften betales til Skogbrukssjefen i kommunen o Områdene må gjerdes med gjerde som freder for rein og arbeidet må stanses dersom det skulle dukke opp spor etter tidligere menneskers aktivitet. Troms fylkeskommune og Sametinget må varsles umiddelbart.

5 5 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /07 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: GODKJENNING AV NY SELSKAPSAVTALE SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I GODKJENNING AV NY SELSKAPSAVTALE IKAT S GODKJENNING AV NY SELSKAPSAVTALE Vedlegg: - Brev fra IKAT, dat Endring av selskapsavtalens 9,15 og 16 - Gjeldende selskapsavtale. Saksopplysninger: Som følge av at Kvæfjord kommune har søkt om deltakelse i det interkommunale selskapet Interkommunalt arkiv Troms IKS. Dette medfører, dersom slik deltakelse skal kunne godkjennes, at selskapsavtalens 1 og 5 endres og deltakelsen godkjennes i hht. 21 av de øvrige 24 deltakende kommuner. Når gjeldende selskapsavtale må endres fremmes det også forslag om endring av 9, 15 og 16 for å tilpasse tidsfrister og rutiner til reelle forhold. De ønskede endringer og behovet for dette beskrivers i vedlegget Endringer i selskapsavtalen. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen ser det bare positivt at antallet deltakere i det interkommunale selskapet øker og tilrår derfor at Lyngen gir sitt samtykke til at Kvæfjord kommune godkjennes som ny deltaker i ordningen IKAT. De foreslåtte endringer av de som også ønskes endret ser administrasjonssjefen bare som en tilpassig til faktiske forhold og tilrår at endringene godkjennes.

6 6 Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen kommune gir sin godkjenning til at Kvæfjord kommune tas opp som deltaker i selskapet Interkommunalt arkiv Troms IKS. Endring av selskapsavtalens 1 og 5 godkjennes som følge av dette. Likeså godkjennes de foreslåtte endringene av avtalens 9,15 og 16.

7 7 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KONFERANSEN HÅP I HAVET 2008 VED NORGES FISKERIHØYSKOLE SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I S SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KONFERANSEN HÅP I HAVET 2008 VED NORGES FISKERIHØYSKOLE SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KONFERANSEN HÅP I HAVET 2008 VED NORGES FISKERIHØYSKOLE Håp i Havet v/marianne Karlsen Vedlegg: - Søknad dat Saksopplysninger: I brev av søker Marianne Karlsen om støtte til konferansen Håp i Havet 2008 som skal arrangeres ved Norges Fiskerihøyskole i Tromsø, det er den sjette konferansen med tilknytning til og referanse til fiskerinæringen. Av søknaden framgår hva som blir konferansens hovedtemaer. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen ser klart at konferansen har et innhold som også har betydning for fiskerinæringen i kommunen, særlig på bakgrunn av den omstilling som er på gang i Ytre Lyngen som følge av kolapset i rekenæringen. Selv om det ikke er avsatt budsjettmidler til slike konferanser er administrasjonssjefens holdning til søknaden at kommunen må kunne bidra med et mindre beløp en omsøkt.administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Søknaden imøtekommes med kr ,- ved overføring fra post til

8 8 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD OM MIDLER FRA ADHD-TROMSFYLKESLAG - ANKE PÅ AVSLAG SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I SØKNAD OM MIDLER FRA ADHD-TROMS FYLKESLAG AD/HD-foreningen I PURRING PÅ SØKNAD AD/HD-foreningen U SVAR ANG. SØKNAD OM MIDLER FRA ADHD-TROMS AD/HD-foreningen FYLKESLAG I ANKE - SØKNAD OM MIDLER TIL ADHD NORGE TROMS AD/HD Norge FYLKESLAG S SØKNAD OM MIDLER FRA ADHD-TROMSFYLKESLAG - ANKE PÅ AVSLAG Vedlegg: - Ingen Saksopplysninger: I søknad dat søkte AD/HD NORGE Troms Fylkeslag Lyngen kommune om økonomisk støtte kr til de aktiviteter som Troms Fylkeslag ønsket å arbeide med, uten at de påtenke aktivitetene var kostnadsspesifisert. Avslag på søknaden ble sendt og det er dette avslag som det i brev av som ankes. I brevet er vedlagt budsjett for to leirskoleopphold på Grøtavær for ungdom i alderen år. Med en samlet kostnad på kr ,- brutto og en nettoutgift på kr ,- hvorav var beregnet dekket av tilskudsmidler og tilsvarende fra AD/HD Norge Troms Fylkeslag. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen har ingen problemer med å se behovet for den type aktivitet som Fylkeslaget driver. Når det gjelder den konkrete søknaden så var Psykiatrimidlene for 2007 allerede bundet opp slik at det ikke finns muligheter for å tilgodese Fylkeslaget med et beløp i den størrelsesorden som det er søkt om.

9 Psykiatrimidlene brukes først og fremst til lokale tiltak og til lokale organisasjoner, men kan også tildeles til fylkeslag når det ikke finns lokal organisasjon. AD/HD-Norge Troms fylkeslag anmodes om å fremme en ny søknad med en nærmere spesifikasjon om tiltak som kommer barn og unge i Lyngen til gode, dermed vil det være mulig å se bruken av midlene i sammenheng. Administrasjonssjefen tilrår derfor om at avslaget opprettholdes. 9 Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Klagen fra AD/HD Norge Troms Fylkeslag dat. 30. august tas ikke til følge.

10 10 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD OM AVDRAGSFRITT LÅN/TILSKUDD - TOMMY HILBERTSEN SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I S SØKNAD OM AVDRAGSFRITT LÅN/TILSKUDD - TOMMY HILBERTSEN SØKNAD OM AVDRAGSFRITT LÅN/TILSKUDD - TOMMY HILBERTSEN Tommy Hilbertsen Vedlegg: - Søknad dat Saksopplysninger: Søknad dat søker Tommy Hilbertsen om kr ,- i avdragsfritt lån/tilskudd p.g.a store investeringer på gården. I søknaden nevnes oppdyrking av 60 dekar til en kostnad på kr ,- i 2006 og kjøp av melkekvote i 2007 for ca. kr ,- Søknaden fremmes som en følge av at Innovasjon Ytre Lyngen avslo hans søknad om lån tilskudd i næringsfondet til kvotekjøpet. Begrunnelsen for avslaget var at det etter styrets mening lå lite innovasjon i å øke en eksisterende produksjon. Formannskapet fastholdt avslaget ved klagebehandlingen. I tillegg til styrets begrunnelse så vises det også at det for 2007 ikke er avsatt midler til melkekvotekjøp. Det er flere som har henvendt seg til kommunen om en slik støtteordning. Skal Hilbertsens søknad imøtekommes så må også de andre som har kjøpt melkekvote i 2007 til gode sees tilsvarende. Når det gjelder oppdyrkning så er denne ordningen avviklet og er ikke blitt erstattet men en kommunal ordning. Også her er det vanskelig å kunne tilgodese Hilbertsen ensidig uten at det oppstår ulikebehandling i forhold til andre gårdsbrukere som også har dyrket opp nytt areal både i 2006 og 2007.

11 Søknaden er forelagt og forberedt i samråd med kommunens jordbrukssjef. 11 Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til søknaden og har ingen vanskeligheter med å forstå at det er oppdyrkingen og kvotekjøpet som er årsak til søkerens likvide situasjon, administrasjonssjefen har sett på hvilke muligheter kommunen kan avhjelpe denne situasjon, men er kommet til at det ikke finns mulighet uten å begynne med direkte bankvirksomhet, altså gi et rent driftslån, en slik virksomhet ligger utenfor kommunens virksomhetsområde. Da det ikke finns midler på næringsfondet for å imøtekomme søknaden ser administrasjonssjefen ingen annen mulighet en å tilrå at søknaden avslås. Søkeren må søken finansiering gjennom bank. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Søknaden om et avdragsfritt lån eller tilskudd kan ikke imøtekommes.

12 12 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD OM FINANSIERING AV KJØP AV SJARK - TOR ANDRE DAHL SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I S SØKNAD OM FINANSIERING AV KJØP AV SJARK - TOR ANDRE DAHL SØKNAD OM FINANSIERING AV KJØP AV SJARK - TOR ANDRE DAHL Tor Andre Dahl Vedlegg: - Søknad dat Driftskalkyle - Kjøpekontrakt Saksopplysninger: I brev av søker Tor-Andre Dahl om et lån stor kr ,- og et tilskudd stor kr ,- til kjøp av sjark. Kjøpet er tenkt finansiert slik: Egenkapital Kr ,- Tilskudd Lyngen kommune ,- Tilskudd Sametinget ,- Lån Lyngen kommune ,- Lån bank ,- Sum kr ,- Fartøyet er rigget for fiske med juksa, line og garn, det gjenstår ennå kvote som kan fiskes opp i høst. Søkeren blir snart 25 år. Han har allerede anskaffet bruk med tanke på kunne starte opp driften av fartøyet i inneværende år. Anskaffelsen som har en verdi av ca ,- kommer i tillegg til egenkapitalen. Kvoterettighetene framgår av driftskalkylen,

13 13 Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen syns det er positivt at ungdom vil satse på en framtid i fiskerinæringa og mener at også Lyngen kommune skal strekke seg langt for å hjelpe til med å få finansiert det på tenkte kjøpet og vil derfor tilrå at kommunen gir tilsagn som omsøkt, dette betinget av at de øvrige elementene i finasieringsplanen faller på plass. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: I. Lyngen kommune imøtekommer søknaden på følgende måte: II. Lån stor kr ,- innvilges på følgende vilkår: Lånet gis med en løpetid på 10 år og avdras over 7 år, første avdrag pr Rente ordinær bankrente. III. Det omsøkte tilskudd stor kr ,- innvilges.

14 14 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /07 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Tom-Jarle Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: TERTIALRAPPORT NR. 2 FOR 2007 SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: X DRIFTSENHETENES TERTIALRAPPORT NR. 2/2007 S TERTIALRAPPORT NR. 2 FOR 2007 Vedlegg: Saksopplysninger: I hht. vedtatt årshjul for strategisk økonomiplanlegging i Lyngen kommune legges økonomirapport for 2. tertial fram for politisk behandling. Denne tertialrapporten er i hovedsak omfattet av vurderinger rundt driftsregnskapet, men det er også lagt inn en investeringsoversikt pr. 10. oktober. Rapporten følges opp med forslag til budsjettendringer. Administrasjonens vurderinger: DRIFTSREGNSKAPET Oversikten nedenfor viser at det er små endringer i prognosene mht. avvik i ramme 1-4, dvs. de områdene som dekker kommunal tjenesteproduksjon. Avvikene ser ut til å bli litt større innenfor ramme 1 Politikk, næring, administrative tjenester, ramme 2 - Oppvekst og kultur og litt mindre på ramme 3 - Helse, sosial og omsorg. For ramme 4 Teknisk drift synes avviket å bli litt større enn tidligere antatt, og det er fortsatt usikkerhet rundt kostnadene med drift av veilys som gjør at prognosen er litt usikker. Av generelle rammevilkår gir økt refusjon for ressurskrevende tjenester og økte frie inntekter muligheter for å dekke inn andre negative budsjettavvik. Budsjettavvikene på særlig Solhov bosenter, men også Lyngstunet skyldes i hovedsak økte brukerbehov og må således ses i sammenheng med økt refusjon til ressurskrevende brukere. Eiendomsskatten gir betydelig mindre inntekter enn budsjettert og kapitalutgiftene ser også ut til å gi betydelige negative avvik i Selv om det synes å bli betydelige negative budsjettavvik på tjenesteområdene, så vil det med all mulig reservasjon for utviklingen på slutten av året, gå mot en regnskapsmessig balanse i driftsregnskapet for Endelig regnskapsresultat er ikke mulig å fastslå før årsregnskapet avlegges i februar 2008, og det er betydelig usikkerhet rundt kostnadene til pensjon da Vital ikke har levert foreløpige prognoser for Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av avvikene i tabellen:

15 15 (Mill. kr) Politikk og kontroll -0,2 Prosjekter næring, skole, omsorg -0,1 Administrative tjenester, servicekontor 0,1 Næring -0,2 Felleskostnader -0,2 Ikt -0,3 SUM RAMME 1-0,8 Grunnskole, sfo, VO -0,9 Barnehager -0,4 Kulturtiltak 0,0 RAMME 2-1,3 Sosialtjenesten 0,0 BPA, praktisk bistand, f.hemmede 0,1 Ytre Lyngen hjemmetjeneste 0,3 Lyngstunet -0,8 Solhov bo- og aktivitetssenter -1,6 SUM RAMME 3-1,9 Bygg og anlegg -0,7 Vann og avløp? Feiing og brannberedskap -0,3 SUM RAMME 4-1,0 Pensjonskostnader? Lønnsreserve -0,5 Statstilskudd barnehager 0,2 Ressurskrevende tjenester 5,3 Kompensasjonstilskudd skole 0,1 Kompensasjonstilskudd omsorg 0,5 Integreringstilskudd 0,3 Mva-kompensasjon -0,3 Skatt og rammetilskudd 2,5 Ekstra skjønnsmidler 0,3 Eiendomsskatt -2,0 Sparetiltak 27 - kommunale eiendommer -0,3 Formidlingslån - renter netto -0,1 Renteutgifter egne formål -1,3 Avdrag lån egne formål -0,1 Renteinntekter bank 0,4 SUM ESTIMERT AVVIK ,1

16 16 RAMME 1 POLITIKK, NÆRING, ADMINISTRATIVE TJENESTER Politikk gir avvik fordi skifte av ordfører gir dobbel godtgjørelse i ca. 3,5 måneder i hht. vedtak om ventelønn i k-sak 25/03. I tillegg skal nyvalgt ordfører ha godtgjørelse lik administrasjonssjefen, jfr. k-sak 48/05. Dette er ikke budsjettert og vil derfor gi avvik. Hvorvidt manglende nedleggelse av levekårs- og driftsutvalget gir avvik er usikkert. Administrative tjenester kan komme ut med en mindre besparelse, i hovedsak som følge av økte vakanser og avlønning av prosjektmidler. Inntekter vedrørende oppmåling, som det var en del usikkerhet rundt for 1. tertial, ser ut til å komme ut med et positivt avvik. Inntektene bør justeres ned i Utgifter i forbindelse med ulike prosjekter igangsatt for å stimulere til næringsetablering, og på den måten skaffe nye arbeidsplasser, gir betydelige avvik. Dette gjelder bl.a. reguleringsplanarbeidet i Tyttebærvika. Her hadde en håp om en del ekstern finansiering, men det ser ikke ut til å være mulig. På næringssiden for øvrig mangler det fortsatt midler i forbindelse med kjøp av melkekvoter vedtatt av kommunestyret. Dette forutsettes dekkes inn gjennom forslaget til budsjettendring. Vakanse vedrørende landbruksvikar da 1 stilling har vært ubesatt store deler av året. Felleskostnader synes å gi avvik på kontingenter, nye serviceavtaler og leasing av ny konvolutteringsmaskin. Portoutgiftene ser fortsatt ut til å kunne gi et avvik. Ikt-kostnadene gir et avvik på økt overtid og generelt overforbruk på driftsutgiftene. Ramma for ikt synes for liten til å gjennomføre daglig drift innenfor tildelt budsjett, og denne bør derfor økes ved rullering av økonomiplanen. RAMME 2 OPPVEKST OG KULTUR Skolene ser ut til å komme ut med et betydelig negativt avvik i Gjelder fellesområder. Hver enkelt skole ser ut til å holde budsjettet med noen avvik. Skolene har gjennomført de vedtatte kutt i rammetimetallene, men effektene spises i stor grad opp av behov for økte ressurser til enkeltelever. Lyngsdalen skole har besparelse pga. vakanser. Eidebakken har et betydelig avvik når det gjelder innkjøp av læremidler i hht. Kunnskapsløftet, og har også satt inn betydelige tiltak innenfor spesialundervisning og språktiltak. Tiltak 14 omorganisering av oppvekstområder vil ikke kunne gjennomføres før i 2008 og gir derfor ingen økonomisk gevinst i Budsjettramme er for lita til å dekke felleskostnader innenfor skole, bl.a. PPT, logoped, spesialundervisning, utgifter til elever i andre kommuner, mv. Utgifter til lærling. Avvikene innenfor barnehagene skyldes følgende forhold: Utgifter til styrket tilbud til barn etter grunnskoleloven og svikt i foreldrebetaling da økningen i foreldrebetalingen måtte utsettes til 1. august pga. brukergarantien. Økt søkning til Solhov barnehage gjør det ikke mulig å gjennomføre sparetiltak 18 færre barn. Dette gir igjen økt statstilskudd som fremkommer senere i rapporten. Kultur inkl. kulturskolen, bibliotek og fritidsklubber ser som vanlig ut til å gå i balanse til tross for relativt beskjedne budsjetter. RAMME 3 HELSE, SOSIAL OG OMSORG Sosialtjenesten kan komme i balanse til tross for relativt stor økning i økonomisk sosialhjelp og tiltak innenfor barnevern. Innsparing ved vakanser og mindre bruk av introduksjonsordningene enn budsjettert. Det ser ut til å bli besparelser innenfor tiltak for funksjonshemmede, både på lønn og støttekontakt. Ytre Lyngen hjemmetjeneste vil med dagens omsorgsbehov komme ut med besparelser i 2007 pga. mindre behov enn forutsatt i budsjettet. Dette kan endre seg i løpet av høsten. Lyngstunet helse- og omsorgssenter ser ut til å få betydelig avvik i 2007, selv om det ser ut til å bli litt mindre enn rapportert for 1. tertial. Deler av avvikene må ses i sammenheng med økt refusjon for ressurskrevende brukere. Avvikene skyldes i hovedsak følgende forhold: Bortfall av inntekt for ressurskrevende bruker på 0,5 mill. Sparetiltak 22 reduksjon 0,2 årsverk tilsynslege ikke gjennomført pga nye statlige føringer. Økt vaktgodtgjørelse for bemanning ved legevaktsentralen. Økt bemanning i helgene. Skadereparasjoner av leiebiler som er innlevert. Kjøp av renholdstjenester som følge av Noro-virus. Etterslep av utgifter fra Svikt i brukerbetaling for langtidsopphold pga. lavere belegg enn i fjor. Kostnader til sykefravær økt i forhold til budsjett, jfr. sparetiltak 24 reduksjon i sykefravær. Solhov bo- og aktivitetssenter vil komme ut med en budsjettoverskridelse i 2007 på i overkant av 1,5 mill. hvis omsorgsbehovet blir det samme resten av året. Overskridelsene må ses i direkte sammenheng med refusjon for ressurskrevende brukere. Skyldes følgende forhold:

17 17 Sykefraværsutgifter på ca. 0,5 mill. Dette er noe mindre enn tidligere år. Nye behov for bl.a. 2 døgnvakter i uka og behov for nattevakt som ikke var innarbeidet i budsjettet. RAMME 4 TEKNISK DRIFT Bygg og anlegg Tomgangsutgifter Lyngen sykehjem ca kr. Husleie for teknisk drift hos Troms Kraft er ikke budsjettert. Må innarbeides i økonomiplanen. Oppgradering av kommunal bolig før salg. Salgsinntekt føres i investeringsregnskapet. Svikt i husleieinntekter. Kommunale veier - økte utgifter til brøytekontrakter og økt sommervedlikehold. Usikkert om budsjett for drift av veilys holder. Sykelønn og overtid gir også avvik. Vann og avløp Underskudd på vannsektoren for 2006 må dekkes inn i løpet av 2008 underskudd for 2007 må dekkes inn senest i Dette gjøres ved økning av inntektene fra vanngebyret fom Underskudd i avløpssektoren dekkes sannsynligvis i 2007 ved bruk av bundet driftsfond. Inntektene fra avløpssektoren må økes fom I forbindelse med gjennomgang av bygningsmassen i kommunen for utskrivning av eiendomsskatt er det avdekket mangler i grunnlaget for beregning av vann- og avløpsgebyrer. Når dette grunnlaget blir oppdatert i etterkant av arbeidet med eiendomsskatt, vil sannsynligvis dette medføre til økte inntekter uten at gebyrene blir øket. Sannsynligvis vil det likevel være behov for å justere gebyrene, men dette vil en måtte komme tilbake til senere. Feiing og brannberedskap Det forutsettes av interkommunal ordning for feiertjenesten ikke gir avvik. Brannvern vil gi en budsjettoverskridelse for godtgjørelse til brannmannskaper pga. lønnsjusteringer. I tillegg er det først i høst kommet krav om husleie fra Troms Kraft for ¾ av 2006 og hele 2007 for leie av brannstasjon og lager, samt at leie av brannstasjon i Furuflaten er økt. Dette gir en overskridelse i budsjettet for 2007 med ca Må innarbeides i økonomiplanen. Økte utgifter for tilknytning til brannvarslingssentralen i Tromsø gir også budsjettoverskridelse med ca RAMME 8 OG 9 SKATTER, RAMMETILSKUDD, FINANS, MV. Pensjonskostnader. Usikker på virkningene ennå da foreløpige prognoser for 2007 ikke er mottatt fra alle selskapene. Lønns- og trygdeoppgjøret ble betydelige høyere enn forventet på landsbasis, og dette gjør at reguleringspremien ble betydelig høyere enn anslått. Pensjonskostnadene kan derfor bli høyere enn budsjettert. Lønnsreserve. Var beregnet i forhold til som generelt tillegg for alle fra Men lønnsforhandlingene gav som utslag 1,6% i tillegg, og medfører at budsjettet ikke holder. Statstilskudd barnehager gir, avhengig av barnetallet for høsten, en merinntekt på ca. 0,2 mill. Ressurskrevende tjenester gav en refusjon på 9,3 mill. mot budsjett på 4 mill. Refusjonen var klar i juli. Det sjekkes om dette nivået kan videreføres i Skatt og rammetilskudd. Skatteinntekter i landet er ved utgangen av august 4,3% høyere enn forutsatt i statsbudsjettet og vil, hvis utviklingen fortsetter, kunne gi mellom 2,5 og 3 mill. i merinntekter for Det understrekes fra sentralt hold at det er de tunge skattemånedene september og november samt ligning/avregning for 2006 som gjør utslag i høstens skatteinntekter. Dette gjør at prognosen har en viss usikkerhet, og vil kunne slå begge veier. Skatteinntektene for Lyngen er om lag på samme nivå som i 2006 pr. utgangen av august. Skjønnsmidler. Fylkesmannen har tildelt i ekstra skjønnsmidler for 2007 til delvis dekning av merutgiftene for Noro-virus. Eiendomsskatten gir mindre inntekter enn budsjettert. Anslaget for dette var også meget usikkert, og det største avviket er på skatt fra verker og bruk som gir ca. 1,1 mill. i mindre inntekter enn beregnet. Utgiftene til tilrettelegging og innføring er pr. utgangen av august bokført med ca. 1,1 mill. Sparetiltak 27 kommunale eiendommer selges ut til eget selskap er ikke startet opp pga kapasitetsproblemer. Renteutgifter vedrørende lån til kommunale formål gir et avvik pga. økt rentenivå og vedtak om opptak av lån som ikke var innarbeidet i økonomiplanen. Av sistnevnte grunn får en også et avvik på avdragsutgiftene. Renteinntektene var bankinnskudd blir større enn budsjettert pga. økt rentenivå og et forsiktig anslag.

18 18 INVESTERINGSREGNSKAPET Investeringsregnskapet viser følgende status pr. medio oktober: (Tall i mill. kr) Årsbudsjett Regnskap Avvik Prosj. Tiltak Skatteregnskap ,200 0,000 0, Egenkapitalinnskudd Klp 0,005 0,078-0, Ikt-Investeringer ,700 0,436 0, Legekontor Lyngstunet - Ombygging 0,300 0,064 0, Sosial- og Barnevernsystem 0,225 0,257-0, Sandvika Badestrand - Tilrettelegging 0,000 0,050-0, Uteomr./Friidr.Anl. Sør-L ,000 0,005-0, Eidebakken Skole - Renovering ,195 0,194 0, Sør-Lenangen Barnehage - Ventilasjon 0,150 0,000 0, Rødtoppen Barnehage - Personalrom 0,350 0,080 0, Eidebakken Skole - Forprosjekt 3,500 1,109 2, Lyngsdalen Skole - Oppvekstsenter 1,000 0,028 0, Ambulansestasjon Lyngseidet 3,566 3,217 0, Ambulansestasjon Lenangen 3,360 3,158 0, Nord-Lenangen Kirkegård 1,000 0,000 1, Nord-Lenangen Steinbrudd 0,000 0,004-0, Ørnesbakken 0,000 0,003-0, Årøybukt Vannverk Forl. til Elvejord 0,030 0,003 0, Vann- og avløpsnett Lyngseidet Sentrum 0,400 0,414-0, Kjøp/Salg av tomt og grunn 0,000 0,027-0, Røykdykkerutstyr 0,100 0,000 0, Husbanklån Innlån 1,883 3,163-1,280 SUM 16,964 12,290 4,674 Kommentarer til noen av investeringene: Prosjekt Egenkapitalinnskudd KLP. Krav om egenkapitalinnskudd vedrørende sykepleiere. Ikke budsjettert. Prosjekt Legekontor Lyngstunet ombygging. Alle utgiftene er ikke registrert på prosjektet ennå. Vil gi overskridelse. Prosjekt Sosial- og barnevernsystem. Overskridelse. Prosjekt Sør-Lenangen barnehage ventilasjon. Prosjektet må utsettes pga. nye krav. Prosjekt Nord-Lenangen kirkegård. Arbeidet så langt er gjort med egne ansatte. Prosjekt Nord-Lenangen steinbrudd. Arbeider med igjenlegging og tilrettelegging for hyttefelt i hht. avtale om makeskifte. Forutsettes på sikt å være selvfinansierende ved salg av hyttetomter, men usikker på om dette lar seg gjøre da utgiftene foreløpig er ukjente. Prosjekt Husbanklån innlån. Gjelder formidlingslån som lånes videre ut til kommunens innbyggere. Større utlån enn så ut til ved årets begynnelse gjør at underskuddet på prosjektet kan bli mindre enn beregnet. Administrasjonssjefen tar sikte på å fremlegge et forslag til revidering av investeringsregnskapet senere. OPPSUMMERING

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møterommet på Lyngstunet

Møterommet på Lyngstunet Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Lyngstunet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE BUDSJETT 29 og ØKONOMIPLAN 29 212 For FROSTA KOMMUNE November 29 Rådmannens forslag FORORD Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for år 29, og økonomiplan 29212. Rådmannen har tatt

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 11:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 11:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer