Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Hans Petter Myrland. Saksnr Innhold PS 099/07 DELEGERTE VEDTAK DS 131/07 SVAR ANG. SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENEBEVILLING I HHT. ALKOHOLLOVENS 1-6, 2. LEDD DS 132/07 SVAR ANG. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - LYNGSEIDET BRIDGEKLUBB DS 133/07 SVAR VEDR. 79/2 - MELDING OM TILTAK - ARILD RIBE - GARASJE OG UTV. AV EKSIST. DRIFTSBYGNING DS 134/07 SVAR VEDR. 83/182 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - DANIEL LARSEN - ENEBOLIG DS 135/07 117/4 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - FRITHJOF MOEN DS 136/07 SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - EIRIK LARSEN, PS 100/07 GODKJENNING AV NY SELSKAPSAVTALE PS 101/07 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KONFERANSEN HÅP I HAVET 2008 VED NORGES FISKERIHØYSKOLE PS 102/07 SØKNAD OM MIDLER FRA ADHD-TROMSFYLKESLAG - ANKE PÅ AVSLAG PS 103/07 SØKNAD OM AVDRAGSFRITT LÅN/TILSKUDD - TOMMY HILBERTSEN PS 104/07 SØKNAD OM FINANSIERING AV KJØP AV SJARK - TOR ANDRE DAHL PS 105/07 TERTIALRAPPORT NR. 2 FOR 2007 Postadresse: Saksbehandlers besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 PS 106/07 ØKONOMIPLAN /ÅRSBUDSJETT KONSEKVENSJUSTERT 2 Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef VEDLEGG: Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Ordfører, her Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet: Kommunestyret: Marthe Karlsen, Stasjonsbakken 10, 9060 Lyngseidet og Marte Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen Formannskapet: Raade Willassen, Solheim fritidsgård, 9064 Svensby Levekår: Driftsutvalget: Hanne Rodahl Johansen, Hovedveien 26, 9062 Furuflaten Ann-Hilde Teigen, Lattervik, 9064 Svensby (Ikke saker unntatt off. til noen av disse) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 PS 099/07 DS 131/07 vedtak: Delegerte vedtak SVAR ANG. SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENEBEVILLING I HHT. ALKOHOLLOVENS 1-6, 2. LEDD Lyngstuva Sportsklubb v/bevillingsansvarlig Àndre Sigvaldsen f , gis ambulerende skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 (øl og vin) ved arrangementet: Medlemsfest tidspunkt: Klubbhuset i Nord-Lenangen sted: Lørdag fra kl til Det forutsettes at arrangementet holdes lukket for allmennheten og har forutgående påmelding. DS 132/07 SVAR ANG. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - LYNGSEIDET BRIDGEKLUBB vedtak: Søknaden avslås. Begrunnelse for avslag: For å kunne få innvilget skjenkebevilling for en enkelt anledning i hht. alkohollovens 1-6, 2. ledd (åpnet arrangement), bør arrangementet i hht. kommunens edruskapspolitiske plan ansees å være et ledd i profilering av kultur eller næringsliv. Dette arrangementet kan ikke defineres slik. DS 133/07 SVAR VEDR. 79/2 - MELDING OM TILTAK - ARILD RIBE - GARASJE OG UTV. AV EKSIST. DRIFTSBYGNING vedtak: Rammetillatelse etter søknad datert Igangsettingstillatelse etter søknad datert x Tillatelse til enkle tiltak etter søknad datert For tillatelsen gjelder følgende spesifikasjoner/vilkår: Tiltaket/byggets art: Garasje og utvidelse av eksisterende driftsbygning. Tillatelsen omfatter: Hele tiltaket. Merknader: Vilkår: DS 134/07 vedtak: SVAR VEDR. 83/182 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - DANIEL LARSEN - ENEBOLIG Rammetillatelse etter søknad datert

4 4 X Igangsettingstillatelse etter søknad datert Tillatelse til enkle tiltak etter søknad datert For tillatelsen gjelder følgende spesifikasjoner/vilkår: Tiltaket/byggets art: Enebolig Tillatelsen omfatter: Hele tiltaket Merknader: Avstand til annen bygning oppgis å være 27 m. Vilkår: DS 135/07 117/4 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - FRITHJOF MOEN vedtak: I medhold av jordloven avslås delingssøknad for 2- parseller til fritidsformål på eiendommen Moen gnr 117 bnr 4 i Lyngen. DS 136/07 SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - EIRIK LARSEN, Saken er behandlet og det ble gjort slikt vedtak: I medhold av Jordlovens 9 med tilhørende forskrifter godkjennes nydyrking av 40 daa skogsmark på gnr/bnr 82/1 i Lyngen kommune. Vilkår: o Søkeren er selv ansvarlig dersom dyrkingen får privatrettslige konsekvenser, f.eks i forhold til vassdragsloven og forurensingsloven (drikkevannskilder), beiterettigheter og andre rettigheter. o Det må settes igjen en vegetasjonssone mot vassdrag. Sonen skal være minst 6 meter langs vassdrag med årssikker vassføring og 2 meter langs vassdrag uten årssikker vassføring. o Det skal svares skogavgift for virke som er avvirket fra omsøkte parsell og omsettes. Skogavgiften betales til Skogbrukssjefen i kommunen o Områdene må gjerdes med gjerde som freder for rein og arbeidet må stanses dersom det skulle dukke opp spor etter tidligere menneskers aktivitet. Troms fylkeskommune og Sametinget må varsles umiddelbart.

5 5 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /07 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: GODKJENNING AV NY SELSKAPSAVTALE SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I GODKJENNING AV NY SELSKAPSAVTALE IKAT S GODKJENNING AV NY SELSKAPSAVTALE Vedlegg: - Brev fra IKAT, dat Endring av selskapsavtalens 9,15 og 16 - Gjeldende selskapsavtale. Saksopplysninger: Som følge av at Kvæfjord kommune har søkt om deltakelse i det interkommunale selskapet Interkommunalt arkiv Troms IKS. Dette medfører, dersom slik deltakelse skal kunne godkjennes, at selskapsavtalens 1 og 5 endres og deltakelsen godkjennes i hht. 21 av de øvrige 24 deltakende kommuner. Når gjeldende selskapsavtale må endres fremmes det også forslag om endring av 9, 15 og 16 for å tilpasse tidsfrister og rutiner til reelle forhold. De ønskede endringer og behovet for dette beskrivers i vedlegget Endringer i selskapsavtalen. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen ser det bare positivt at antallet deltakere i det interkommunale selskapet øker og tilrår derfor at Lyngen gir sitt samtykke til at Kvæfjord kommune godkjennes som ny deltaker i ordningen IKAT. De foreslåtte endringer av de som også ønskes endret ser administrasjonssjefen bare som en tilpassig til faktiske forhold og tilrår at endringene godkjennes.

6 6 Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen kommune gir sin godkjenning til at Kvæfjord kommune tas opp som deltaker i selskapet Interkommunalt arkiv Troms IKS. Endring av selskapsavtalens 1 og 5 godkjennes som følge av dette. Likeså godkjennes de foreslåtte endringene av avtalens 9,15 og 16.

7 7 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KONFERANSEN HÅP I HAVET 2008 VED NORGES FISKERIHØYSKOLE SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I S SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KONFERANSEN HÅP I HAVET 2008 VED NORGES FISKERIHØYSKOLE SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KONFERANSEN HÅP I HAVET 2008 VED NORGES FISKERIHØYSKOLE Håp i Havet v/marianne Karlsen Vedlegg: - Søknad dat Saksopplysninger: I brev av søker Marianne Karlsen om støtte til konferansen Håp i Havet 2008 som skal arrangeres ved Norges Fiskerihøyskole i Tromsø, det er den sjette konferansen med tilknytning til og referanse til fiskerinæringen. Av søknaden framgår hva som blir konferansens hovedtemaer. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen ser klart at konferansen har et innhold som også har betydning for fiskerinæringen i kommunen, særlig på bakgrunn av den omstilling som er på gang i Ytre Lyngen som følge av kolapset i rekenæringen. Selv om det ikke er avsatt budsjettmidler til slike konferanser er administrasjonssjefens holdning til søknaden at kommunen må kunne bidra med et mindre beløp en omsøkt.administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Søknaden imøtekommes med kr ,- ved overføring fra post til

8 8 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD OM MIDLER FRA ADHD-TROMSFYLKESLAG - ANKE PÅ AVSLAG SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I SØKNAD OM MIDLER FRA ADHD-TROMS FYLKESLAG AD/HD-foreningen I PURRING PÅ SØKNAD AD/HD-foreningen U SVAR ANG. SØKNAD OM MIDLER FRA ADHD-TROMS AD/HD-foreningen FYLKESLAG I ANKE - SØKNAD OM MIDLER TIL ADHD NORGE TROMS AD/HD Norge FYLKESLAG S SØKNAD OM MIDLER FRA ADHD-TROMSFYLKESLAG - ANKE PÅ AVSLAG Vedlegg: - Ingen Saksopplysninger: I søknad dat søkte AD/HD NORGE Troms Fylkeslag Lyngen kommune om økonomisk støtte kr til de aktiviteter som Troms Fylkeslag ønsket å arbeide med, uten at de påtenke aktivitetene var kostnadsspesifisert. Avslag på søknaden ble sendt og det er dette avslag som det i brev av som ankes. I brevet er vedlagt budsjett for to leirskoleopphold på Grøtavær for ungdom i alderen år. Med en samlet kostnad på kr ,- brutto og en nettoutgift på kr ,- hvorav var beregnet dekket av tilskudsmidler og tilsvarende fra AD/HD Norge Troms Fylkeslag. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen har ingen problemer med å se behovet for den type aktivitet som Fylkeslaget driver. Når det gjelder den konkrete søknaden så var Psykiatrimidlene for 2007 allerede bundet opp slik at det ikke finns muligheter for å tilgodese Fylkeslaget med et beløp i den størrelsesorden som det er søkt om.

9 Psykiatrimidlene brukes først og fremst til lokale tiltak og til lokale organisasjoner, men kan også tildeles til fylkeslag når det ikke finns lokal organisasjon. AD/HD-Norge Troms fylkeslag anmodes om å fremme en ny søknad med en nærmere spesifikasjon om tiltak som kommer barn og unge i Lyngen til gode, dermed vil det være mulig å se bruken av midlene i sammenheng. Administrasjonssjefen tilrår derfor om at avslaget opprettholdes. 9 Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Klagen fra AD/HD Norge Troms Fylkeslag dat. 30. august tas ikke til følge.

10 10 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD OM AVDRAGSFRITT LÅN/TILSKUDD - TOMMY HILBERTSEN SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I S SØKNAD OM AVDRAGSFRITT LÅN/TILSKUDD - TOMMY HILBERTSEN SØKNAD OM AVDRAGSFRITT LÅN/TILSKUDD - TOMMY HILBERTSEN Tommy Hilbertsen Vedlegg: - Søknad dat Saksopplysninger: Søknad dat søker Tommy Hilbertsen om kr ,- i avdragsfritt lån/tilskudd p.g.a store investeringer på gården. I søknaden nevnes oppdyrking av 60 dekar til en kostnad på kr ,- i 2006 og kjøp av melkekvote i 2007 for ca. kr ,- Søknaden fremmes som en følge av at Innovasjon Ytre Lyngen avslo hans søknad om lån tilskudd i næringsfondet til kvotekjøpet. Begrunnelsen for avslaget var at det etter styrets mening lå lite innovasjon i å øke en eksisterende produksjon. Formannskapet fastholdt avslaget ved klagebehandlingen. I tillegg til styrets begrunnelse så vises det også at det for 2007 ikke er avsatt midler til melkekvotekjøp. Det er flere som har henvendt seg til kommunen om en slik støtteordning. Skal Hilbertsens søknad imøtekommes så må også de andre som har kjøpt melkekvote i 2007 til gode sees tilsvarende. Når det gjelder oppdyrkning så er denne ordningen avviklet og er ikke blitt erstattet men en kommunal ordning. Også her er det vanskelig å kunne tilgodese Hilbertsen ensidig uten at det oppstår ulikebehandling i forhold til andre gårdsbrukere som også har dyrket opp nytt areal både i 2006 og 2007.

11 Søknaden er forelagt og forberedt i samråd med kommunens jordbrukssjef. 11 Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til søknaden og har ingen vanskeligheter med å forstå at det er oppdyrkingen og kvotekjøpet som er årsak til søkerens likvide situasjon, administrasjonssjefen har sett på hvilke muligheter kommunen kan avhjelpe denne situasjon, men er kommet til at det ikke finns mulighet uten å begynne med direkte bankvirksomhet, altså gi et rent driftslån, en slik virksomhet ligger utenfor kommunens virksomhetsområde. Da det ikke finns midler på næringsfondet for å imøtekomme søknaden ser administrasjonssjefen ingen annen mulighet en å tilrå at søknaden avslås. Søkeren må søken finansiering gjennom bank. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Søknaden om et avdragsfritt lån eller tilskudd kan ikke imøtekommes.

12 12 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD OM FINANSIERING AV KJØP AV SJARK - TOR ANDRE DAHL SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I S SØKNAD OM FINANSIERING AV KJØP AV SJARK - TOR ANDRE DAHL SØKNAD OM FINANSIERING AV KJØP AV SJARK - TOR ANDRE DAHL Tor Andre Dahl Vedlegg: - Søknad dat Driftskalkyle - Kjøpekontrakt Saksopplysninger: I brev av søker Tor-Andre Dahl om et lån stor kr ,- og et tilskudd stor kr ,- til kjøp av sjark. Kjøpet er tenkt finansiert slik: Egenkapital Kr ,- Tilskudd Lyngen kommune ,- Tilskudd Sametinget ,- Lån Lyngen kommune ,- Lån bank ,- Sum kr ,- Fartøyet er rigget for fiske med juksa, line og garn, det gjenstår ennå kvote som kan fiskes opp i høst. Søkeren blir snart 25 år. Han har allerede anskaffet bruk med tanke på kunne starte opp driften av fartøyet i inneværende år. Anskaffelsen som har en verdi av ca ,- kommer i tillegg til egenkapitalen. Kvoterettighetene framgår av driftskalkylen,

13 13 Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen syns det er positivt at ungdom vil satse på en framtid i fiskerinæringa og mener at også Lyngen kommune skal strekke seg langt for å hjelpe til med å få finansiert det på tenkte kjøpet og vil derfor tilrå at kommunen gir tilsagn som omsøkt, dette betinget av at de øvrige elementene i finasieringsplanen faller på plass. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: I. Lyngen kommune imøtekommer søknaden på følgende måte: II. Lån stor kr ,- innvilges på følgende vilkår: Lånet gis med en løpetid på 10 år og avdras over 7 år, første avdrag pr Rente ordinær bankrente. III. Det omsøkte tilskudd stor kr ,- innvilges.

14 14 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /07 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Tom-Jarle Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: TERTIALRAPPORT NR. 2 FOR 2007 SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: X DRIFTSENHETENES TERTIALRAPPORT NR. 2/2007 S TERTIALRAPPORT NR. 2 FOR 2007 Vedlegg: Saksopplysninger: I hht. vedtatt årshjul for strategisk økonomiplanlegging i Lyngen kommune legges økonomirapport for 2. tertial fram for politisk behandling. Denne tertialrapporten er i hovedsak omfattet av vurderinger rundt driftsregnskapet, men det er også lagt inn en investeringsoversikt pr. 10. oktober. Rapporten følges opp med forslag til budsjettendringer. Administrasjonens vurderinger: DRIFTSREGNSKAPET Oversikten nedenfor viser at det er små endringer i prognosene mht. avvik i ramme 1-4, dvs. de områdene som dekker kommunal tjenesteproduksjon. Avvikene ser ut til å bli litt større innenfor ramme 1 Politikk, næring, administrative tjenester, ramme 2 - Oppvekst og kultur og litt mindre på ramme 3 - Helse, sosial og omsorg. For ramme 4 Teknisk drift synes avviket å bli litt større enn tidligere antatt, og det er fortsatt usikkerhet rundt kostnadene med drift av veilys som gjør at prognosen er litt usikker. Av generelle rammevilkår gir økt refusjon for ressurskrevende tjenester og økte frie inntekter muligheter for å dekke inn andre negative budsjettavvik. Budsjettavvikene på særlig Solhov bosenter, men også Lyngstunet skyldes i hovedsak økte brukerbehov og må således ses i sammenheng med økt refusjon til ressurskrevende brukere. Eiendomsskatten gir betydelig mindre inntekter enn budsjettert og kapitalutgiftene ser også ut til å gi betydelige negative avvik i Selv om det synes å bli betydelige negative budsjettavvik på tjenesteområdene, så vil det med all mulig reservasjon for utviklingen på slutten av året, gå mot en regnskapsmessig balanse i driftsregnskapet for Endelig regnskapsresultat er ikke mulig å fastslå før årsregnskapet avlegges i februar 2008, og det er betydelig usikkerhet rundt kostnadene til pensjon da Vital ikke har levert foreløpige prognoser for Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av avvikene i tabellen:

15 15 (Mill. kr) Politikk og kontroll -0,2 Prosjekter næring, skole, omsorg -0,1 Administrative tjenester, servicekontor 0,1 Næring -0,2 Felleskostnader -0,2 Ikt -0,3 SUM RAMME 1-0,8 Grunnskole, sfo, VO -0,9 Barnehager -0,4 Kulturtiltak 0,0 RAMME 2-1,3 Sosialtjenesten 0,0 BPA, praktisk bistand, f.hemmede 0,1 Ytre Lyngen hjemmetjeneste 0,3 Lyngstunet -0,8 Solhov bo- og aktivitetssenter -1,6 SUM RAMME 3-1,9 Bygg og anlegg -0,7 Vann og avløp? Feiing og brannberedskap -0,3 SUM RAMME 4-1,0 Pensjonskostnader? Lønnsreserve -0,5 Statstilskudd barnehager 0,2 Ressurskrevende tjenester 5,3 Kompensasjonstilskudd skole 0,1 Kompensasjonstilskudd omsorg 0,5 Integreringstilskudd 0,3 Mva-kompensasjon -0,3 Skatt og rammetilskudd 2,5 Ekstra skjønnsmidler 0,3 Eiendomsskatt -2,0 Sparetiltak 27 - kommunale eiendommer -0,3 Formidlingslån - renter netto -0,1 Renteutgifter egne formål -1,3 Avdrag lån egne formål -0,1 Renteinntekter bank 0,4 SUM ESTIMERT AVVIK ,1

16 16 RAMME 1 POLITIKK, NÆRING, ADMINISTRATIVE TJENESTER Politikk gir avvik fordi skifte av ordfører gir dobbel godtgjørelse i ca. 3,5 måneder i hht. vedtak om ventelønn i k-sak 25/03. I tillegg skal nyvalgt ordfører ha godtgjørelse lik administrasjonssjefen, jfr. k-sak 48/05. Dette er ikke budsjettert og vil derfor gi avvik. Hvorvidt manglende nedleggelse av levekårs- og driftsutvalget gir avvik er usikkert. Administrative tjenester kan komme ut med en mindre besparelse, i hovedsak som følge av økte vakanser og avlønning av prosjektmidler. Inntekter vedrørende oppmåling, som det var en del usikkerhet rundt for 1. tertial, ser ut til å komme ut med et positivt avvik. Inntektene bør justeres ned i Utgifter i forbindelse med ulike prosjekter igangsatt for å stimulere til næringsetablering, og på den måten skaffe nye arbeidsplasser, gir betydelige avvik. Dette gjelder bl.a. reguleringsplanarbeidet i Tyttebærvika. Her hadde en håp om en del ekstern finansiering, men det ser ikke ut til å være mulig. På næringssiden for øvrig mangler det fortsatt midler i forbindelse med kjøp av melkekvoter vedtatt av kommunestyret. Dette forutsettes dekkes inn gjennom forslaget til budsjettendring. Vakanse vedrørende landbruksvikar da 1 stilling har vært ubesatt store deler av året. Felleskostnader synes å gi avvik på kontingenter, nye serviceavtaler og leasing av ny konvolutteringsmaskin. Portoutgiftene ser fortsatt ut til å kunne gi et avvik. Ikt-kostnadene gir et avvik på økt overtid og generelt overforbruk på driftsutgiftene. Ramma for ikt synes for liten til å gjennomføre daglig drift innenfor tildelt budsjett, og denne bør derfor økes ved rullering av økonomiplanen. RAMME 2 OPPVEKST OG KULTUR Skolene ser ut til å komme ut med et betydelig negativt avvik i Gjelder fellesområder. Hver enkelt skole ser ut til å holde budsjettet med noen avvik. Skolene har gjennomført de vedtatte kutt i rammetimetallene, men effektene spises i stor grad opp av behov for økte ressurser til enkeltelever. Lyngsdalen skole har besparelse pga. vakanser. Eidebakken har et betydelig avvik når det gjelder innkjøp av læremidler i hht. Kunnskapsløftet, og har også satt inn betydelige tiltak innenfor spesialundervisning og språktiltak. Tiltak 14 omorganisering av oppvekstområder vil ikke kunne gjennomføres før i 2008 og gir derfor ingen økonomisk gevinst i Budsjettramme er for lita til å dekke felleskostnader innenfor skole, bl.a. PPT, logoped, spesialundervisning, utgifter til elever i andre kommuner, mv. Utgifter til lærling. Avvikene innenfor barnehagene skyldes følgende forhold: Utgifter til styrket tilbud til barn etter grunnskoleloven og svikt i foreldrebetaling da økningen i foreldrebetalingen måtte utsettes til 1. august pga. brukergarantien. Økt søkning til Solhov barnehage gjør det ikke mulig å gjennomføre sparetiltak 18 færre barn. Dette gir igjen økt statstilskudd som fremkommer senere i rapporten. Kultur inkl. kulturskolen, bibliotek og fritidsklubber ser som vanlig ut til å gå i balanse til tross for relativt beskjedne budsjetter. RAMME 3 HELSE, SOSIAL OG OMSORG Sosialtjenesten kan komme i balanse til tross for relativt stor økning i økonomisk sosialhjelp og tiltak innenfor barnevern. Innsparing ved vakanser og mindre bruk av introduksjonsordningene enn budsjettert. Det ser ut til å bli besparelser innenfor tiltak for funksjonshemmede, både på lønn og støttekontakt. Ytre Lyngen hjemmetjeneste vil med dagens omsorgsbehov komme ut med besparelser i 2007 pga. mindre behov enn forutsatt i budsjettet. Dette kan endre seg i løpet av høsten. Lyngstunet helse- og omsorgssenter ser ut til å få betydelig avvik i 2007, selv om det ser ut til å bli litt mindre enn rapportert for 1. tertial. Deler av avvikene må ses i sammenheng med økt refusjon for ressurskrevende brukere. Avvikene skyldes i hovedsak følgende forhold: Bortfall av inntekt for ressurskrevende bruker på 0,5 mill. Sparetiltak 22 reduksjon 0,2 årsverk tilsynslege ikke gjennomført pga nye statlige føringer. Økt vaktgodtgjørelse for bemanning ved legevaktsentralen. Økt bemanning i helgene. Skadereparasjoner av leiebiler som er innlevert. Kjøp av renholdstjenester som følge av Noro-virus. Etterslep av utgifter fra Svikt i brukerbetaling for langtidsopphold pga. lavere belegg enn i fjor. Kostnader til sykefravær økt i forhold til budsjett, jfr. sparetiltak 24 reduksjon i sykefravær. Solhov bo- og aktivitetssenter vil komme ut med en budsjettoverskridelse i 2007 på i overkant av 1,5 mill. hvis omsorgsbehovet blir det samme resten av året. Overskridelsene må ses i direkte sammenheng med refusjon for ressurskrevende brukere. Skyldes følgende forhold:

17 17 Sykefraværsutgifter på ca. 0,5 mill. Dette er noe mindre enn tidligere år. Nye behov for bl.a. 2 døgnvakter i uka og behov for nattevakt som ikke var innarbeidet i budsjettet. RAMME 4 TEKNISK DRIFT Bygg og anlegg Tomgangsutgifter Lyngen sykehjem ca kr. Husleie for teknisk drift hos Troms Kraft er ikke budsjettert. Må innarbeides i økonomiplanen. Oppgradering av kommunal bolig før salg. Salgsinntekt føres i investeringsregnskapet. Svikt i husleieinntekter. Kommunale veier - økte utgifter til brøytekontrakter og økt sommervedlikehold. Usikkert om budsjett for drift av veilys holder. Sykelønn og overtid gir også avvik. Vann og avløp Underskudd på vannsektoren for 2006 må dekkes inn i løpet av 2008 underskudd for 2007 må dekkes inn senest i Dette gjøres ved økning av inntektene fra vanngebyret fom Underskudd i avløpssektoren dekkes sannsynligvis i 2007 ved bruk av bundet driftsfond. Inntektene fra avløpssektoren må økes fom I forbindelse med gjennomgang av bygningsmassen i kommunen for utskrivning av eiendomsskatt er det avdekket mangler i grunnlaget for beregning av vann- og avløpsgebyrer. Når dette grunnlaget blir oppdatert i etterkant av arbeidet med eiendomsskatt, vil sannsynligvis dette medføre til økte inntekter uten at gebyrene blir øket. Sannsynligvis vil det likevel være behov for å justere gebyrene, men dette vil en måtte komme tilbake til senere. Feiing og brannberedskap Det forutsettes av interkommunal ordning for feiertjenesten ikke gir avvik. Brannvern vil gi en budsjettoverskridelse for godtgjørelse til brannmannskaper pga. lønnsjusteringer. I tillegg er det først i høst kommet krav om husleie fra Troms Kraft for ¾ av 2006 og hele 2007 for leie av brannstasjon og lager, samt at leie av brannstasjon i Furuflaten er økt. Dette gir en overskridelse i budsjettet for 2007 med ca Må innarbeides i økonomiplanen. Økte utgifter for tilknytning til brannvarslingssentralen i Tromsø gir også budsjettoverskridelse med ca RAMME 8 OG 9 SKATTER, RAMMETILSKUDD, FINANS, MV. Pensjonskostnader. Usikker på virkningene ennå da foreløpige prognoser for 2007 ikke er mottatt fra alle selskapene. Lønns- og trygdeoppgjøret ble betydelige høyere enn forventet på landsbasis, og dette gjør at reguleringspremien ble betydelig høyere enn anslått. Pensjonskostnadene kan derfor bli høyere enn budsjettert. Lønnsreserve. Var beregnet i forhold til som generelt tillegg for alle fra Men lønnsforhandlingene gav som utslag 1,6% i tillegg, og medfører at budsjettet ikke holder. Statstilskudd barnehager gir, avhengig av barnetallet for høsten, en merinntekt på ca. 0,2 mill. Ressurskrevende tjenester gav en refusjon på 9,3 mill. mot budsjett på 4 mill. Refusjonen var klar i juli. Det sjekkes om dette nivået kan videreføres i Skatt og rammetilskudd. Skatteinntekter i landet er ved utgangen av august 4,3% høyere enn forutsatt i statsbudsjettet og vil, hvis utviklingen fortsetter, kunne gi mellom 2,5 og 3 mill. i merinntekter for Det understrekes fra sentralt hold at det er de tunge skattemånedene september og november samt ligning/avregning for 2006 som gjør utslag i høstens skatteinntekter. Dette gjør at prognosen har en viss usikkerhet, og vil kunne slå begge veier. Skatteinntektene for Lyngen er om lag på samme nivå som i 2006 pr. utgangen av august. Skjønnsmidler. Fylkesmannen har tildelt i ekstra skjønnsmidler for 2007 til delvis dekning av merutgiftene for Noro-virus. Eiendomsskatten gir mindre inntekter enn budsjettert. Anslaget for dette var også meget usikkert, og det største avviket er på skatt fra verker og bruk som gir ca. 1,1 mill. i mindre inntekter enn beregnet. Utgiftene til tilrettelegging og innføring er pr. utgangen av august bokført med ca. 1,1 mill. Sparetiltak 27 kommunale eiendommer selges ut til eget selskap er ikke startet opp pga kapasitetsproblemer. Renteutgifter vedrørende lån til kommunale formål gir et avvik pga. økt rentenivå og vedtak om opptak av lån som ikke var innarbeidet i økonomiplanen. Av sistnevnte grunn får en også et avvik på avdragsutgiftene. Renteinntektene var bankinnskudd blir større enn budsjettert pga. økt rentenivå og et forsiktig anslag.

18 18 INVESTERINGSREGNSKAPET Investeringsregnskapet viser følgende status pr. medio oktober: (Tall i mill. kr) Årsbudsjett Regnskap Avvik Prosj. Tiltak Skatteregnskap ,200 0,000 0, Egenkapitalinnskudd Klp 0,005 0,078-0, Ikt-Investeringer ,700 0,436 0, Legekontor Lyngstunet - Ombygging 0,300 0,064 0, Sosial- og Barnevernsystem 0,225 0,257-0, Sandvika Badestrand - Tilrettelegging 0,000 0,050-0, Uteomr./Friidr.Anl. Sør-L ,000 0,005-0, Eidebakken Skole - Renovering ,195 0,194 0, Sør-Lenangen Barnehage - Ventilasjon 0,150 0,000 0, Rødtoppen Barnehage - Personalrom 0,350 0,080 0, Eidebakken Skole - Forprosjekt 3,500 1,109 2, Lyngsdalen Skole - Oppvekstsenter 1,000 0,028 0, Ambulansestasjon Lyngseidet 3,566 3,217 0, Ambulansestasjon Lenangen 3,360 3,158 0, Nord-Lenangen Kirkegård 1,000 0,000 1, Nord-Lenangen Steinbrudd 0,000 0,004-0, Ørnesbakken 0,000 0,003-0, Årøybukt Vannverk Forl. til Elvejord 0,030 0,003 0, Vann- og avløpsnett Lyngseidet Sentrum 0,400 0,414-0, Kjøp/Salg av tomt og grunn 0,000 0,027-0, Røykdykkerutstyr 0,100 0,000 0, Husbanklån Innlån 1,883 3,163-1,280 SUM 16,964 12,290 4,674 Kommentarer til noen av investeringene: Prosjekt Egenkapitalinnskudd KLP. Krav om egenkapitalinnskudd vedrørende sykepleiere. Ikke budsjettert. Prosjekt Legekontor Lyngstunet ombygging. Alle utgiftene er ikke registrert på prosjektet ennå. Vil gi overskridelse. Prosjekt Sosial- og barnevernsystem. Overskridelse. Prosjekt Sør-Lenangen barnehage ventilasjon. Prosjektet må utsettes pga. nye krav. Prosjekt Nord-Lenangen kirkegård. Arbeidet så langt er gjort med egne ansatte. Prosjekt Nord-Lenangen steinbrudd. Arbeider med igjenlegging og tilrettelegging for hyttefelt i hht. avtale om makeskifte. Forutsettes på sikt å være selvfinansierende ved salg av hyttetomter, men usikker på om dette lar seg gjøre da utgiftene foreløpig er ukjente. Prosjekt Husbanklån innlån. Gjelder formidlingslån som lånes videre ut til kommunens innbyggere. Større utlån enn så ut til ved årets begynnelse gjør at underskuddet på prosjektet kan bli mindre enn beregnet. Administrasjonssjefen tar sikte på å fremlegge et forslag til revidering av investeringsregnskapet senere. OPPSUMMERING

19 19 Budsjettavvikene på rammeområdene 1-4 er betydelige og omtrent på samme nivå som rapportert for 1. tertial, men kan dekkes inn ved budsjettendringer fra økte inntekter. Hoveddelen av avviket i omsorg må ses i sammenheng med økte refusjoner for ressurskrevende brukere. Avvikene bør få konsekvenser for prioriteringene av budsjettrammer ved rullering av økonomiplan Inntektene av eiendomsskatten ble mindre enn budsjettert og i 2007 kommer også innføringskostnadene som en engangsutgift. Kapitalutgiftene øker også betydelig som følge av renteøkningene. I vedtatt budsjett 2008 lå det kutt og vakanser av ca. 15 stillinger. Dette er i hovedsak gjennomført og i kommunestyrets behandling av 1. tertialrapport ble kravet om vakanser innskjerpet. Ei stor utfordring er at reduksjonene innen velferdsområdene i stor grad spises opp av nye behov knyttet til enkeltpersoner. I tillegg til økningene vi over tid har hatt til ressurskrevende brukere innen omsorg så ser vi i år at behovene øker foruroligende også innen barnehager og skoler. Vedtaket om vakanser gjennomføres konsekvent innen administrative tjenester og det er også vakante stillinger på Lyngstunet og i teknisk avdeling. Dette har imidlertid sin pris ved at tjenestenivået blir dårligere og ikke minst at kommunens utviklingskraft blir svekket. Selv om driftsregnskapet i 2007 ser ut til å kunne gå i balanse, er de langsiktige økonomiske utfordringene minst like store og økonomiplanen er en meget krevende oppgave. BUDSJETTENDRINGER Administrasjonssjefen legger sammen med tertialrapporten fram et forslag til budsjettendringer på rammenivå hvor budsjettavvikene innarbeides. Ny dekning vedrørende f-sak 23/07 kjøp av melkekvoter innarbeides i denne. Det er også behov for budsjettendring vedrørende bevilgede midler til frukt og grønt i skoler med ungdomstrinn i revidert nasjonalbudsjett for Bevilgningen på dekkes av økt rammetilskudd. (Tall i mill. kr) Budsjett- endringer Politikk og kontroll 0,2 Prosjekter næring, skole, omsorg 0,1 Administrative tjenester, servicekontor -0,1 Næring 0,2 Felleskostnader 0,2 Ikt 0,3 SUM RAMME 1 0,8 Grunnskole, sfo, VO 1,0 Barnehager 0,4 RAMME 2 1,4 BPA, praktisk bistand, f.hemmede -0,1 Ytre Lyngen hjemmetjeneste -0,3 Lyngstunet 0,8 Solhov bo- og aktivitetssenter 1,6 SUM RAMME 3 2,0 Bygg og anlegg 0,7 Feiing og brannberedskap 0,3 SUM RAMME 4 1,0

20 20 Lønnsreserve 0,5 Statstilskudd barnehager -0,2 Ressurskrevende tjenester -5,3 Kompensasjonstilskudd skole -0,1 Kompensasjonstilskudd omsorg -0,5 Skatt og rammetilskudd -2,5 Ekstra skjønnsmidler -0,3 Eiendomsskatt 2,0 Formidlingslån - renter netto 0,1 Renteutgifter egne formål 1,3 Avdrag lån egne formål 0,1 Renteinntekter bank -0,4 Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret tar administrasjonssjefens tertialrapport nr. 2 for 2007 til orientering. 2. Budsjettrammene bør gjøres gjenstand for grundig gjennomgang ved rullering av økonomiplan Kommunestyret godkjenner følgende budsjettreguleringer: Budsjett- (Tall i mill. kr) endringer RAMME 1 0,8 RAMME 2 1,4 RAMME 3 2,0 RAMME 4 1,0 RAMME 8-6,3 RAMME 9 1,1

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Anette Holst Hans Karlsen Lene Simonsen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent-

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent- Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.10.07 Tidspunkt: 10:00 Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune, den. Albrigt Albrigtsen Utvalgsleder Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den. Albrigt Albrigtsen Utvalgsleder Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Kommunestyresalen Dato: 15.12.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig

Detaljer

ADMINISTRASJONSSJEFENS

ADMINISTRASJONSSJEFENS ADMINISTRASJONSSJEFENS TERTIALRAPPORT NR. 1-2007 1. INNLEDNING Lyngen kommunestyre vedtok i sak 29/06 den 21. juni 2006 årshjul for strategisk økonomiplanlegging i Lyngen kommune. I hht. dette vedtaket

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Telefonmøte Dato: Onsdag 24.08.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00.

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Marie Berglund Fritz Lund Følgende medlemmer møtte

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Kommunestyresalen Dato: 16.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig

Detaljer

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj.

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Reidar Lund Asbjørn Rygh Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

Lyngstunet, møterommet ved kantina

Lyngstunet, møterommet ved kantina Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.06.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet, møterommet ved kantina Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Johansen Fred Skogeng Følgende medlemmer møtte ikke:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt: Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 15.02.08 Tidspunkt: 09:00 Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72.

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: kommunestyresalen Dato: 01.07.2005 Tidspunkt: 13.00-14.30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Werner Kiil Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Lyngen havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: driftsutvalget Dato: 08.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Troms Kraft Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Driftsutvalget og levekårsutvalget hadde en felles gjennomgang av økonomiplan 2007 2010 inkl årsbudsjettet 2007 (kl 09.00 kl 11.45).

Driftsutvalget og levekårsutvalget hadde en felles gjennomgang av økonomiplan 2007 2010 inkl årsbudsjettet 2007 (kl 09.00 kl 11.45). 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 30.11.2006 Tidspunkt: 9:00 14:40 Følgende medlemmer møtte: Lill Tove Andersen Bergmo Wenche Ludvigsen Tor Steinar

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Hans Kristian Karlsen, unntatt i sak

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Lyngen kommune, den 04.01.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent

Lyngen kommune, den 04.01.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterommet på Lyngstunet Dato: Fredag 11.01.08 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Rolf Johansen, Unntatt i sakene nr.120,

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 25.10.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 07.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Stein Are Olsen MEDL LYAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Stein Are Olsen MEDL LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 09:15 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 11.10.07 11.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 11.10.07 11.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/01240-001 U Datert: 28.09.07 Arkiv: 2 M22 Saksbeh.: TEK-TEK-HLH Til: Dagmar Johnsen Sak: TILKNYTNING KOMMUNALT VANNVERK Dok: TILKNYTNING ÅRØYBUKT VANNVERK Lnr.: 007704/07 J.nr: 07/00868-005 U

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Anette Holst Rolf Johansen Werner Kiil Fred Skogeng Følgende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Johannes Grønvoll Rolf Johansen Werner

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 09:00 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2011/1653-16 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 10.11.2011 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.11.2011 101/11 Kommunestyret 13.12.2011

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: Umiddelbart etter møtet i PAU Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2015-2018, årsbudsjett 2015. Formannskapet fikk ikke behandlet saken ferdig i dette møtet.

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2015-2018, årsbudsjett 2015. Formannskapet fikk ikke behandlet saken ferdig i dette møtet. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2014/1651-52 Arkiv: 151 Saksbehandler: Hilde Grønaas Dato: 03.11.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 135/14 Lyngen formannskap 12.11.2014 8/14 Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 23.10.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Møteinnkalling for Ungdomsrådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Innstillingene til sakene 143 og 144 fra Levekårsutvalget deles ut i møtet. Lyngen kommune, den 05.05.06

Innstillingene til sakene 143 og 144 fra Levekårsutvalget deles ut i møtet. Lyngen kommune, den 05.05.06 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 12.05.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.12.2012 2011/517-4459/2012 / 151 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Bjørn Alling 76 91 91 06 Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret BUDSJETT 2012 - REGULERING

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård,

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer