Redegjørelse om Forsvarssjefens fagmilitære råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redegjørelse om Forsvarssjefens fagmilitære råd"

Transkript

1 Redegjørelse om Forsvarssjefens fagmilitære råd v/fylkesrådsleder Tomas Norvoll 1.oktober la Forsvarsjef, Håkon Bruun-Hanssen, frem sitt fagmilitære råd for Forsvarsministeren. Dette er et ledd i regjeringens arbeid med en ny langtidsplan for forsvarssektoren. I tillegg til det fagmilitære rådet har forsvarsministeren bestilt en konsulentrapport om modernisering og effektivisering av stabs-, støtte- og forvaltningsfunksjoner i forsvarssektoren. Samt et sikkerhetsfaglig råd fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet og en rapport fra en ekstern ekspertgruppe om Forsvaret av Norge. Regjeringen arbeider nå med å utarbeide en stortingsproposisjon som vil foreligge på nyåret. Stortinget behandler saken om en ny langtidsplan for forsvarsektoren i vårsesjonen Langtidsplanen vil gjelde fra 2017 til I arbeidet med en proposisjon har Forsvarsdepartementet lagt opp til å få høringsinnspill innen 9. november. I tillegg til dette skal departementet avholde konsultative møter med berørte kommuner og fylkeskommuner 16. og 17. november. Fylkesrådet vil, med bakgrunn i denne redegjørelsen og den påfølgende fylkestingsdebatten på onsdag, gi et skriftlig innspill og delta på møtet med Forsvarsdepartementet. Fylkesrådet vil, fylkesordfører, også bestrebe seg på å informere og involvere fylkestinget på egnet måte i det videre arbeidet med den kommende langtidsplanen for Forsvarssektoren. Før jeg redegjør om innholdet i forsvarsjefen fagmilitære råd vil jeg informere om at jeg 9. oktober hadde møte med forsvarskommunene i Nordland. Det var et godt og konstruktivt møte. I tillegg hadde jeg møte med arbeidsutvalget i Nord-Norsk råd sist fredag. Arbeidsutvalget består av fylkesrådslederen i Troms, fylkesordføreren i Finnmark i tillegg til fylkesrådslederen i Nordland. Vi er enige om å utarbeide en felles Nord-Norsk strategi i arbeidet mot en ny langtidsplan. Dette vil bli ytterligere drøftet på møte i Nord-Norsk råd i starten av november. 1

2 Overordnet er det riktig å si at Forsvarssjefen rammer inn sitt fagmilitære råd i tilknytning til behov for en større økonomisk ramme. Det er lagt opp to scenarier. Like fullt er det en svært tydelig konklusjon om et sterkt behov for økte rammer. I det videre vil jeg konsentrere redegjørelsen om hvordan rådet slår ut i Nord-Norge og Nordland. Nordområdepolitikken handler om å styrke Norges posisjon i nord. Norsk nordområdepolitikk bygger på pilarene kunnskap, aktivitet og nettopp nærvær. Stortinget vedtok i 2012 stortingsmeldingen Nordområdene; visjon og virkemidler. Jeg skal sitere fra meldingen; «Norge har flyttet Forsvarets fellesoperative hovedkvarter til Bodø og flyttet tyngdepunktet for Forsvarets ressurser og aktivitet nordover. Dette er ikke et svar på en militær trussel, snarere en naturlig måte for nordområdestaten Norge å markere det ansvaret vi har i nord. Forsvaret vil i tiden fremover ha et økende fokus på å løse sine oppgaver i nord.» Det er vanskelig å se at Forsvarsjefens fagmilitære råd har denne forståelsen med seg. Hvis regjeringen legger frem en proposisjon som følger Forsvarsjefens råd vil det føre til at Norge mister viktige deler av handlingsrommet i norsk nordområdepolitikk. Siden 2008 har russiske myndigheter arbeidet med å fornye og erstatte deler av sine militære kapasiteter. Denne modernisering bidrar ikke automatisk til en eskalering av konfliktnivået eller en militarisering av nordområdene. Modernisering og oppgradering er ikke det samme som militarisering. Vi må forstå begrepet militarisering som at militære styrker og militære hensyn er førende og dominerende i et område. Det er ikke dekkende for russisk politikk nordområdene. Nordområdene er, også i 2015, en region preget av samarbeid mellom nasjoner, blant annet innen fiskeri, søk og redning og miljøvern. Vi har alle en felles interesse av å forvalte naturressursene på en god måte. Det er samtidig viktig å påpeke at nordområdene aldri har vært demilitarisert, men det militære fotavtrykket i regionen er i dag mindre enn det var i begynnelsen av 1990-tallet. 2

3 Det er likevel ingen garantier for at nordområdene fortsatt skal være et lavspenningsområde. Som en følge av issmeltingen i Arktis og mulighetene det gir for blant annet nye transportruter og nye funn av olje og gass, har nordområdene igjen fått en form for renessanse. Den fremvoksende stormakten Kina er bare ett av flere land som har fattet økt interesse for nordområdene. Russland er igjen tilbake som en militær stormakt med nasjonale ambisjoner og interesser. Russisk trusselforståelse omfatter også en mulighet for konflikt i nord, hvor betydelige deler av Russlands strategiske interesser er lokalisert. Globaliseringen har gjort verden mindre, og nasjoners interesser er vevd mer inn i hverandre enn tidligere. Det er ikke lenger slik at avstand gir trygghet og isolerer oss fra hendelser langt borte. Det er derfor tenkelig at vi kan få spillovereffekter fra andre konflikter også inn i nordområdene, slik vi har sett i forbindelse med Ukrainakrisen hvor blant annet det norsk-russiske militære samarbeidet har blitt suspendert på ubestemt tid. Det er en av hovedgrunnene til Norge må ha aktivitet og tilstedeværelse av militære kapabiliteter og permanente ledelsesstrukturen i nordområdene. Jeg tror vi gjør klokt om vi låner øre til den nylig avgåtte sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, Morten Haga Lunde, da han i fjor uttalte at; «Mitt primære oppdrag som felles styrkesjef er å ivareta norsk suverenitet og territoriell integritet gjennom overvåkning av vårt hav, land og luftterritorium. Det er viktig at vi som suveren stat har oversikt over hele ansvarsområdet vårt. Dette øker vår evne til suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse. Helt sentralt i denne sammenheng er Forsvarets evne til å utgjøre en terskel mot en eventuell aggressor, og reagere raskt dersom en militær trussel eskalerer. Dette oppnår vi ved regelmessig militær tilstedeværelse. Derfor har jeg tatt til orde for en økt militær, regelmessig tilstedeværelse i nordområdene, spesielt med maritime og luftbårne ressurser. Ved at det blir vanlig å se en fregatt patruljere i nordlige havområdene etableres en ny normaltilstand. I fredstid vil dette virke som en krigsforebyggende terskel og bidra til avskrekking. En økt tilstedeværelse i nord vil dermed verken føre til en militarisering i begrepets rette forstand, eller et økt konfliktnivå. Et fast, synlig og konsekvent militært nærvær i nordområdene vil derimot være en stabiliserende faktor. Ved å være tilstede med moderne og funksjonelle kapasiteter bidrar Forsvaret til at nordområdene fortsatt er stabile og med lav spenning.» 3

4 Det er mye klokt i dette sitatet. Når vi ser hvordan det fagmilitære rådet samlet legger opp til endringer av Forsvaret i nordområdene er det vanskelig å se at denne tenkningen i like stor grad er tilstede hos forsvarssjefen. Noen av forslagene i det fagmilitære rådet vil bidra positivt til Forsvaret evne i nordområdene. Det er summen av grepene som foreslås som virker negativt for utviklingen av norsk forsvarog sikkerhetspolitikk i nordområdene. Ett overordnet grep forsvarssjefen forslår er å styrke etterretningen. Det reflekterer et endret trusselbilde. Russland har den største innvirkning på prioriteringene innenfor norsk etterretning og overvåkning. Den negative utviklingen i Russland har medført økt behov for å følge situasjonen i Europas nærområder fortløpende. Vi må også forholde oss til et Russland med styrket militær kapasitet. Norge har gjennom årene bygget opp meget god kunnskap om Russlands utvikling på det politiske og militære området. Denne innsikten er et viktig bidrag til forutsigbarhet og stabilitet i forholdet mellom Norge og Russland. For å holde tritt med moderniseringen på russisk side trenger Etterretningstjenesten å fornye sine systemer for innsamling og bearbeiding av informasjon. Det å styrke etterretningen er heldig for norske forsvarets evne i nordområdene. I tillegg til dette foreslår forsvarssjefen en delvis styrking av Hæren i nordområdene. Styrkingen gjelder økt tilstedeværelse og kampkraft i Finnmark og Troms. Forsvarsjefen anbefaler at beslutningen om å utvikle en fremskutt operasjonsbase for kampflyene ved Evenes ligger fast. Men fylkesordfører, det er summen av de øvrige grepene som foreslås som fører til en svekkelse av Forsvaret i nordområdene. Et tydelig eksempel på det er ønsket om minimalt med ledelsesnivå i nord. Forsvarsjefen forslår blant annet å flytte Kystvaktledelsen fra Sortland til Haakonsvern i Bergen. Samtidig foreslås det at Generalinspektøren for Luftforsvaret med stab ikke skal flyttes til Reitan, men forbli på Rygge. Jeg vil komme tilbake til begge disse forslagene, noe senere. 4

5 Forsvarssjefen forslår samtidig å flytte transporthelikoptrene Bell 412 fra Bardufoss til Rygge. Bell-helikoptre er viktig for trening/beredskap med spesialstyrker og politiet. Flytting av disse helikoptrene vil medfører at beredskapen i Nord-Norge svekkes, samtidig med at helikopterstøtten til hæren blir borte. Innen Luftforsvaret foreslår også forsvarsjefen å fase ut de såkalte Orionflyene og legge ned Andøya flystasjon. I Sortland vil forsvarsjefen legge med Kystvaktbasen. Kystjegerkommandoen og Taktisk båtsskvadron ved Trondenes, i Harstad, foreslås nedlagt. Kompetansen fra Kystjegerkommandoen er foreslått videreført på Haakonsvern. Forsvarsdepartementet vurderer nå hvorvidt det skal bygge en ny ubåtklasse i Norge. Forsvarssjefen forslår å redusere nye ubåter fra seks til fire. Jeg er skeptisk til denne reduksjonen. Vi må ikke glemme at Forsvarets ubåter utgjør et viktig element for å ivareta norske interesser i nordområdene. Forsvarsjefen foreslår å fase ut Korvettene en gang ut på 2020-tallet. Det vil ta bort en kapasitet som bidrar med stor mobilitet og slagkraft i norske kyst- og havområder. Forsvarssjefen foreslår også å legge ned kystradaren i Nord-Norge. Radarene leverer blant annet bilder og situasjonsforståelse over skipstrafikken til Reitan. De åtte stasjonen i nord er en viktig del av totalforsvaret i Norge. I Nordland berører nedleggelsen Træna, Øksnes og Værøy. Forsvarsjefen anbefaler å kutte antallet mannskaper i Heimevernet fra til I dette tallet ligger det å avvikle sjøheimevernet samt avvikle Heimevernsdistrikt 11 ved Åndalsnes. Det vil si at de tre heimevernsdistriktene i nord er foreslått videreført, men med redusert mannskap og uten sjøheimevernet. Dette er kutt som vil medføre svekket beredskap i nord. Forsvarssjefen forslår altså å legge ned Kystvaktens base på Sortland. Hans anbefaling er todelt. På den ene siden vil han at Kystvaktstaben med operativ ledelse flyttes fra Sortland til Haakonsvern. Her anbefales det at kystvaktledelsen etablerer ett felles 5

6 operativt og administrativt ledelsesapparat. På den andre siden forslås det at deler av logistikkelementeten ved Kystvakten flyttet til Ramsund i Tjeldsund kommune. Dette som et ledd i å konsentrere Sjøforsvarets landbaserte base- og støttestruktur til Ramsund. Jeg tror det er viktig å minne oss om hvilken rolle Kystvakten utgjør i det norske samfunnet. Kystvakten ivaretar et bredt spekter av oppgaver, men skal primært bidra til suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse og overvåking i norske interesseområder. Kystvakten er en avdeling i Sjøforsvaret, men ikke en del av Marinen. Det er, fylkesordfører, en veldig viktig forskjell. Det innebærer at kystvaktpersonell i fredstid primært er politifolk, tollbetjenter, grensekontrollører, redningsmenn, fiskerikontroll og mye annet. I tillegg til politioppgavene, kommer de mange forvaltningsoppgavene. Samlet utgjør de sivile oppdragene til Kystvakten om lag 90 prosent av virksomheten i fredstid. I fredstid er Kystvakten en del av den sivile politimakten. Det er et en skarpt folkerettslig skille mellom politimakt og militærmakt. For det er sånn fylkesordfører, Marinefartøyene representerer militærmakten og skal vokte Norge mot angrep fra fremmede stater. Kystvakten representerer politimakten, som skal sikre at norske lover overholdes til sjøs. Det er dette forsvarssjefen nå legger opp til å endre. Fylkesordfører: vi kan altså si at forslaget om å legge Kystvakten inn under Marinen kan bidra til å militarisere Kystvakten. Forslaget vil legge opp til en helt unødvendig militarisering av nordområdene. Jeg vil advare regjeringen mot å svekke et av de viktigste virkemidlene den norske staten har i sin politiske verktøykasse i nordområdene. I den sammenheng er det også viktig å påpeke at Kystvakten i dag er en av få etater som har daglig kontakt med russiske myndigheter. En viktig grunn til det er nettopp det nære samarbeidet gjennom den norsk-russiske fiskeriforvaltningen. Forsvaret har, som en klar hovedregel, ikke jurisdiksjon eller myndighet over sivile borgere eller foretak i fredstid. Forsvaret generelt har ikke rettslig adgang til å gjennomføre fiskeriinspeksjoner av norske eller utenlandske fiskefartøy i de norske jurisdiksjonsområdene til havs eller til å utøve politi- eller påtalemyndighet mot fiskefartøy, kaptein eller besetning. 6

7 Denne kompetansen er alene gitt til den delen av Forsvaret som tilhører Kystvakten, og er gitt i kraft av kystvaktloven. Det må også minnes om at når Kystvakten opptrer i rollen som Kystvakt ovenfor og i kontakt med norske eller utenlandske fiskere og fiskefartøy, er de enten underlagt Fiskeridirektoratet, politiet og/eller påtalemyndigheten. Førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause uttalte nylig at; «Det er følgelig ikke av uvesentlig betydning at Kystvakten også i fremtiden er etablert på og virker fra sin egen base, klart adskilt fra Forsvaret for øvrig.» Et av forsalgene til Forsvarssjefen er å fase ut de maritime patruljeringsflyene populært omtalt som Orionflyene og legge ned Andøya flystasjon. Det er et forsalg som vil ta bort Luftforsvarets evne til å identifiserer ubåter i norske havområder. Norsk etterretning og overvåkning i nordområdene tjener både nasjonale og allierte interesser. Virksomheten bygger på samarbeid med og støtte fra USA. Fordi Norge har så gode kapasiteter, er det lite behov for at andre vestlige land selv skal drive innsamling med fly og overflatefartøyer i nord, nær opp til Russland. Denne arbeidsdelingen bidrar til lavspenning i nord. Det er viktig at Norge tar seg av disse oppgavene i våre nærområder. Antiubåtkrigføring må prioriteres når Norge nå søker å binde NATO tettere til seg. Militærstrategisk er det et viktig poeng at forsterkninger må kunne bringes nordover uten å bli nedkjempet av ubåter og andre våpen. Samarbeidet med USA er avgjørende for at Norge skal være i stand til å drive etterretning og overvåkning i nordområdene. Det eksterne ekspertutvalget, som var ledet av professor ved Institutt for forsvarsstudier Rolf Tamnes, peker i sin analyse på at dette er særlig viktig med tanke på tilgang til amerikansk høyteknologi til en rimelig pris. 7

8 Et eksempel på det er anskaffelsen av det nye etterretningsfartøyet Marjata. Det samme gjelder for maritim patruljering. Overvåkning av de enorme havområdene rundt Norge er av største betydning for å oppdage og overvåke aktivitet, og for å identifisere fartøyer og ubåter. Fylkesordfører, denne overvåkningen er viktig i forhold til våre allierte. Jeg mener det er riktig å si at forsvarssjefen med forslaget å ta bort denne delen av norsk etterretning tar ut et viktig verktøy i politikerens verktøykasse i nordområdene. Et annet viktig argument knyttet til Andøya flystasjon er koblingen til Andøya rakettskytefelt. Deler av testene som utføres på rakettskytefeltet utføres som en del av et NATO-oppdrag. Det er også et poeng i seg selv at Kystvakten opererer i tett samspill med Luftforsvarets maritime patruljefly. Slik det fagmilitære rådet er utarbeidet er det liten tvil om at det underspiller hvor viktig oppgaver både Orion og Kystvakten utgjør for det norske samfunnet. På mange måter er det riktig å snakke om en Vesterålsklynge med svært høy grad av sivilmilitær kompetanse. Både være for seg og samlet vil nedleggelse av Kystvakten og Orion utfordre Norges evne til å utøve søk og redning i nordområdene. Jeg tror regjeringen ikke regjeringen er villig til nedprioritere disse elementene knyttet til norsk samfunnssikkerhet. I så fall har vi en regjering som bryter med sin egne politiske plattform. I Sundvollerklæringen heter det blant annet at; «I lys av utviklingen i nordområdene, med økt aktivitet i form av sjøtransport og ressursutvinning, må norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse sikres. Norges interesser og særlige ansvar i nordområdene krever også militære kapasiteter. Kystvaktens oppdrag, og god kapasitet innen søk og redning, er særlig viktig i denne sammenheng. Regjeringen vil sikre at Forsvaret har god situasjonsforståelse og høy operativ evne i nord.» Forsvarssjefen foreslår å endre generalinspektørenes rolle. Generalinspektørene og sjefen for spesialstyrkene gjøres til taktiske sjefer (omtales også som styrkesjefer), der generalinspektørene endrer navn til sjef for henholdsvis Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet. 8

9 Operativ kommando er delegert til sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter. Operative leveranser forenkles ved at sjefene for forsvarsgrenene, Heimevernet og spesialstyrkene blir styrkesjefer og gis i hele konfliktspekteret et samlet ansvar for såkalt styrkeproduksjon og ledelse av styrkene på taktisk nivå. Det er viktig å merke seg at styrkesjefene fører taktisk kommando og er underlagt sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter i operative anliggender. I tilknytning til Generalinspektøren for Luftforsvaret eller da sjef for Luftforsvaret foreslår Forsvarssjefen at denne skal være plassert på Rygge. I den gjeldene langtidsplanen for Forsvarssektoren, som ble vedtatt av Stortinget i 2012, ble det vedtatt at Generalinspektøren for Luftforsvaret og Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat og Luftforsvarets utdanningsinspektorat skal samlokaliseres med Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. Stortinget understreket at denne løsningen måtte ses i sammenheng med etableringen av et luftoperasjonssenter ved Reitan. I stortingsmeldingen heter det at «Etablering av et robust luftmilitært fagmiljø ved Reitan med Luftforsvarets staber, gir fremtidsrettede utviklingsmuligheter for evnen til å styrkeprodusere luftkapasiteter og lede luftoperasjoner i en fellesoperativ ramme. I dette ligger det at styrkeproduksjonsorganisasjonen i større grad kan bidra i en operativ rolle, og at løsningen gir synergi mellom Luftforsvarets ledelse og Forsvarets operative hovedkvarter». Fylkesordfører, det er svært vanskelig å se at noe er endret i forhold til dette vedtaket fra Forsvarssjefen foreslår at Luftoperasjonssenteret (den såkalte NAOCen) fortsatt skal være samlokalisert med Forsvarets operative hovedkvarter. Dette senteret skal på taktisk nivå planlegge, lede og gjennomføre hele bredden av luftoperasjoner, og kunne inngå sømløst i NATOs luftkommandostruktur. Fylkesordfører, jeg vil tillate å stille spørsmål med Forsvarssjefens argumentasjon når han skriver at «Det er vesentlige kostnader forbundet med å flytte Luftforsvarets ledelse fra Rygge til Reitan». 9

10 Forsvarssjefen innrømmer at «selv om det er operative fordeler knyttet til å samlokalisere ledelsen med annen virksomhet på Reitan, anbefales det, etter en samlet vurdering og prioritering av operative og økonomiske forhold, at ledelsen forblir på Rygge». Fylkesordfører, det er vanskelig å si at dette er et rent fagmilitært råd. Stortinget fastslo investeringsbehovet for å flyttet Generalinspektøren med stab i 2012 til å være om lag 350 millioner. Dette har sannsynligvis økt noe. Samtidig minner jeg om at dette er en engangskostnad. Like fullt, fylkesordfører, er det slik at Forsvarssjefen ikke opererer med tall knyttet til å etablere Rygge som en ny basestruktur i Luftforsvaret. I dag er ikke Rygge det. Men ved å flyttet Hærens helikoptre fra Bardufoss til Rygge, samtidig som du ikke flytter GIL med stab, blir Rygge en ny base i Luftforsvaret. Da blir det et vesentlig poeng å etterspørre tallene for å etablere Rygge som en ny base i Luftforsvaret. Jeg nærmer meg en avslutning nå. Slik det fagmilitære rådet foreligger er de tre ting jeg vil at fylkestinget merker seg. Det første er at forsvarsjefen prioriterer ned militær tilstedeværelse i nordområdene. Dette gjelder spesielt innen ledelsesnivået. For det andre er det uheldig at forsvarssjefen ikke gir oss innsikt i de reelle tallene som ligger til grunn for Forsvarssjefens fagmilitære råd. Med innsikt i tallene vil vi som politikere kunne fatte informerte beslutninger om forsvarets fremtid i Norge. Samtidig vil innsikt i tallene bidra til at fylkeskommunene og kommune kan være konstruktive innspillpartnere ovenfor regjeringen og stortinget i det videre arbeidet med langtidsplanen. Det siste poenget, fylkesordfører, er at forsvarsjefen ikke i tilstrekkelig grad vektlegger at en del av de militære kapasitetene i nord bidrar til lavspenning gjennom et utstrakt sivilmilitært samarbeid. Her tenker jeg særlig på Kystvaktens og Orionflyenes kapasitet til eksempelvis å drive søk og redningsoperasjoner, fiskeriinspeksjon og miljøovervåkning. 10

11 11

Fylkesrådets innspill til Prop. 151 S ( ) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren

Fylkesrådets innspill til Prop. 151 S ( ) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren Vår dato: 12.08.2016 Vår referanse: 16/76619 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Utenriks- og forsvarskomiteen Fylkesrådets innspill til Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postmøte Dato: 27.06.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 Saker til behandling: 077/16 Tilstede faste medlemmer Jonni H Solsvik

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD

VESTERÅLEN REGIONRÅD VESTERÅLEN REGIONRÅD Innkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postmøte Dato: 27.06.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 Vi ber om at alle sender skriftlig tilbakemelding innen mandag 27.

Detaljer

UGRADERT. Side 2 av 5

UGRADERT. Side 2 av 5 Til Forsvarsdepartementet Vår saksbehandler: BFO v/regionstyret for Nord-Norge +4791111783, rsl-nord@bfo.no Kopi til Vår referanse 2015/BFO/RSL Vår dato 10.11.2015 Internt Styret i BFO Region Nord-Norge

Detaljer

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48 (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier FN er og blir selve grunnpilaren i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Sortland hotell, Møterom 01 Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 10:00-13:30 Saker til behandling: 019/15-024/15 Tilstede faste medlemmer:

Detaljer

Marinens oppgaver i Nordområdene

Marinens oppgaver i Nordområdene Marinens oppgaver i Nordområdene dene Sjømilit militære Samfunds Sjømaktseminar Ulvik 1 september 2006 Viseadmiral Jan Reksten Sjef Fellesoperativt hovedkvarter Målbilde i 2010 -> MARINEN: Fregatter med

Detaljer

Kommentarer til Prop. 151 S ( ) Kampkraft og bærekraft Langtidsplan for forsvarssektoren

Kommentarer til Prop. 151 S ( ) Kampkraft og bærekraft Langtidsplan for forsvarssektoren Høring i Utenriks- og forsvarskomiteen 24/26 august 2016 Kommentarer til Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft Langtidsplan for forsvarssektoren LO er opptatt av at Norge skal ha et forsvar som

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Høringsuttalelse fra Andøy kommune. Lokaliseringsalternativ for Forsvarets nye kampfly F-35

Høringsuttalelse fra Andøy kommune. Lokaliseringsalternativ for Forsvarets nye kampfly F-35 Høringsuttalelse fra Andøy kommune Lokaliseringsalternativ for Forsvarets nye kampfly F-35 6. januar 2012 Høringsuttalelsen fra Andøy kommune har fire hovedelementer Hva er best for Norge Forsvaret og

Detaljer

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 Temaer FOHs perspektiv FOHs virksomhetsmodell Krise og krigsoppgaver Fredsoperative oppgaver Utviklingsområder FOHs perspektiv Hvordan vi ser på den nasjonale sikkerhetssituasjonen

Detaljer

Sammendrag - høringsuttalelse til Forsvarssjefens Fagmilitære råd

Sammendrag - høringsuttalelse til Forsvarssjefens Fagmilitære råd SØRREISA KOMMUNE Ordføreren Dato: 04.01.2012 Deres ref: Arkiv - arkivsak: X10-11/157 Vår ref: 140/12 Direkte telefon: 77875001 E-post: paul.dahlo@sorreisa.kommune.no Org.nr. 940755603 Sammendrag - høringsuttalelse

Detaljer

La meg så begynne med de overordnede mål for forsvarspolitikken slik disse foreslås av Forsvarspolitisk utvalg.

La meg så begynne med de overordnede mål for forsvarspolitikken slik disse foreslås av Forsvarspolitisk utvalg. Sjømaktseminar 7 (2000) Hvordan anvender Norge Sjømakt sett fra et strategisk nivå av Viseadmiral Eivind Hauger- Johannessen, Stabssjef Forsvarets overkommando 1. september 2000 Innledning Norsk anvendelse

Detaljer

Headquarter FOH. Forsvarets operative hovedkvarter. Rolle i Nordområde politikken

Headquarter FOH. Forsvarets operative hovedkvarter. Rolle i Nordområde politikken FOH operative hovedkvarter Rolle i Nordområde politikken 1 1 Relevant tilstedeværelse 2 2 FOH KUNNSKAP KONTAKT FASTHET Strategisk målsetning Å skape bærekraftig vekst og utvikling i nordområdene 3 3 Strategisk

Detaljer

FOR NORDOMRÅDENE OG ARKTIS

FOR NORDOMRÅDENE OG ARKTIS FOR NORDOMRÅDENE OG ARKTIS Katarzyna Zysk Institutt for forsvarsstudier Forskningsrådets nordområdekonferanse, 28. nov. 2012 RUSSLANDS MÅL OG AMBISJONER I ARKTIS OVERSIKT 1. Russlands betydning for regionen;

Detaljer

NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN FORSVARSPOLITISKE PRIORITERINGER SOM BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSEN AV FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD

NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN FORSVARSPOLITISKE PRIORITERINGER SOM BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSEN AV FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD Dato: 10. januar 2011 NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN FORSVARSPOLITISKE PRIORITERINGER SOM BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSEN AV FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD 1. Innledning Regjeringen tar sikte på å legge

Detaljer

Totalforsvaret i et nytt lys?

Totalforsvaret i et nytt lys? Totalforsvaret i et nytt lys? Trussebilde Sivilt-militært samarbeid FSJs Fagmilitære råd «Vi hadde forsømt å forberede oss også på det verste alternativet, hvilket et suverent rike må gjøre» Jens Chr Hauge

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - LOKALISERINGSALTERNATIVER FOR FORSVARETS NYE KAMPFLY

HØRINGSUTTALELSE - LOKALISERINGSALTERNATIVER FOR FORSVARETS NYE KAMPFLY Fylkesrådet FYLKESRÅDSNOTAT FYLKESRÅDSSAK NR.: 89/10 Løpenr.: 12208/10 Saknr.: 03/3500-14 Ark.nr.: X10SAKSARKIV Dato: 11.05.2010 Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesrådsleder HØRINGSUTTALELSE - LOKALISERINGSALTERNATIVER

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Generalinspektør for Sjøforsvaret Kontreadmiral Bernt Grimstvedt 30.08.2012 17:02 1 Sikkerhetspolitisk grunnlag

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge LO i Vesterålen

Landsorganisasjonen i Norge LO i Vesterålen Landsorganisasjonen i Norge LO i Vesterålen LOs lokalorganisasjon for organisasjonsledd som har medlemmer i Vesterålen, og som omfatter kommunene: Andøy, Bø i Vesterålen, Hadsel, og Øksnes PRESSEMELDING

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Vi er i ferd med å ruste opp Luftforsvaret

Vi er i ferd med å ruste opp Luftforsvaret Vi er i ferd med å ruste opp Luftforsvaret Tale ved Luftmaktseminaret 1. februar 2011 Forsvarsminister Grete Faremo (sjekkes mot framføring) Om ettermiddagen, søndag 2. mai i fjor gikk alarmen i operasjonssenteret

Detaljer

Motiverte og kvalifiserte vernepliktige

Motiverte og kvalifiserte vernepliktige Langtidsplan for Forsvaret Prop 151 S Et helhetlig alternativ: Venstres utgangspunkt for forhandlinger Det eneste unike med det norske Forsvaret Motiverte og kvalifiserte vernepliktige Venstre vil bruke

Detaljer

F o r a lt v i h a r. o g a lt v i e r. årsrapport

F o r a lt v i h a r. o g a lt v i e r. årsrapport F o r a lt v i h a r. o g a lt v i e r. årsrapport 2013 FORSVARETS ÅRSRAPPORT 2013 OVERSIKTf Innhold Forsvarets årsrapport LOKASJONER Hovedtall 002 Forsvarssjefens innledning 004 Forsvarets ledelse 008

Detaljer

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Sivilt-militært samarbeid Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Forsvarets ni hovedoppgaver 1. Utgjøre en forebyggende terskel med basis i NATOmedlemskapet 2. Forsvare Norge

Detaljer

Militærteknologiens betydning hvor mye og til hvilken pris?

Militærteknologiens betydning hvor mye og til hvilken pris? Militærteknologiens betydning hvor mye og til hvilken pris? Oslo Militære Samfund 5. desember 2011 Paul Narum Administrerende direktør Innhold 1. Utfordringer 2. Forsvarets oppgaver 3. Planleggingsdilemmaer

Detaljer

Bodø som beredskapshovedstad i nord

Bodø som beredskapshovedstad i nord Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg på NHDs konferanse om Store maritime muligheter i nord Bodø, 19. februar 2013 Bodø som beredskapshovedstad i nord Kjære alle sammen! Takk for invitasjon til å snakke

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering

Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering Tormod Heier og Anders Kjølberg (red.) Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering Universitetsforlaget Innhold Forord 9 Innledning 11 Anders Kjølberg og Tormod Heier Hva er en krise? 13 Gråsoner

Detaljer

FORSVARSSJEFENS FORORD

FORSVARSSJEFENS FORORD Forsvarets årsrapport 2011 2 FORSVARSSJEFENS FORORD Forsvarssjefens forord Forsvarets viktigste oppgaver er å sikre norsk suverenitet, norske rettigheter, interesser og verdier. For å løse oppgavene stilles

Detaljer

Forsvarets bistand til politiet

Forsvarets bistand til politiet Forsvarets bistand til politiet arbeidet med ny bistandsinstruks, sentrale utfordringer og status Beredskapskonferansen 2017 Kjell Inge Bjerga, Forsvarets høgskole Grunnloven 101 Regjeringen har ikke rett

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.01.2012 FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD - HØRING Vedtak 1. Ullensaker kommune tar

Detaljer

FFIs STRATEGI. ω2 = ω 0. + αt θ = θ 0. t + ½αt α(θ θ0) ω = ½(ω + ω 0

FFIs STRATEGI. ω2 = ω 0. + αt θ = θ 0. t + ½αt α(θ θ0) ω = ½(ω + ω 0 FFIs STRATEGI ω = ω 0 + αt θ = θ 0 + ω 0 t + ½αt 2 ω2 = ω 0 2 + 2α(θ θ0) ω = ½(ω + ω 0 ) VISJON INNLEDNING Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar FFIs MÅLBILDE FORSVARET ER EFFEKTIVT OG RELEVANT

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE. Midt- Troms regionråd (ordførerne i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy) Dato 9 november 2015

HØRINGSUTTALELSE. Midt- Troms regionråd (ordførerne i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy) Dato 9 november 2015 HØRINGSUTTALELSE Til Forsvarsministeren Fra Midt- Troms regionråd (ordførerne i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy) Dato 9 november 2015 INNSPILL TIL LANGTIDSPLAN I FORSVARSSEKTOREN

Detaljer

Forsvarets overvåkning i nordområdene. Innlegg på Fargiskonferansen 2004 Ved Kontreadmiral Jørgen Berggrav Sjef Landsdelskommando Nord-Norge

Forsvarets overvåkning i nordområdene. Innlegg på Fargiskonferansen 2004 Ved Kontreadmiral Jørgen Berggrav Sjef Landsdelskommando Nord-Norge Forsvarets overvåkning i nordområdene Innlegg på Fargiskonferansen 2004 Ved Kontreadmiral Jørgen Berggrav Sjef Landsdelskommando Nord-Norge Ny forretningsidé for Forsvaret? Militære utfordringer i Nord

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Prop. 151 S. Kampkraft og bærekraft. Langtidsplan for forsvarssektoren. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) ( )

Prop. 151 S. Kampkraft og bærekraft. Langtidsplan for forsvarssektoren. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) ( ) Prop. 151 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Langtidsplan for forsvarssektoren 2 Prop. 151 S 2015 2016 Innledning og sammendrag Et styrket og fornyet forsvar Forsvaret

Detaljer

Bærekraftig kampkraft i nord

Bærekraftig kampkraft i nord Bærekraftig kampkraft i nord 19.08.2016 Troms-dokumentet ble lagt fram for ei uke siden. Det ble svært godt mottatt. Det ble berømmet for soliditet og helhetlig, nasjonal tilnærming. Kritikken gikk på

Detaljer

ET FORSVAR I ENDRING F ORS VA RS S JEF ENS FA GMIL I TÆR E R Å D KOR T V ERS JON

ET FORSVAR I ENDRING F ORS VA RS S JEF ENS FA GMIL I TÆR E R Å D KOR T V ERS JON 201 T FORSVAR I NDRING F ORS VA RS S JF NS FA GMIL I TÆR R Å D KOR T V RS JON 1 2 Forsvarssjefens forord Gjennom 2014 endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i uropa seg og aktualiserte behovet for

Detaljer

DET KONGELIGE FOR SVARSDE PARTEMENT SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA KONTROLL- OG KON=SJONSKOMITEEN OM NEDLEGGELSEN AV OLAVSVERN

DET KONGELIGE FOR SVARSDE PARTEMENT SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA KONTROLL- OG KON=SJONSKOMITEEN OM NEDLEGGELSEN AV OLAVSVERN DET KONGELIGE FOR SVARSDE PARTEMENT Kontroll- og konstitusjonskomiteen ref. Brev av 15. desember 2011 Vår ref, 2011/00168-14/FD III/KNIN/TJM Dato 6 JAN Oi SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA KONTROLL- OG KON=SJONSKOMITEEN

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/11 Kommunestyret Langtidsplan for Forsvaret - Høring av rapport - Forsvarssjefens fagmilitære råd 2011

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/11 Kommunestyret Langtidsplan for Forsvaret - Høring av rapport - Forsvarssjefens fagmilitære råd 2011 Saksnr: 2011/813-3 Arkiv: Saksbehandler: Inge Morten Angård Dato: 05.12.2011 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/11 Kommunestyret 12.12.2011 Langtidsplan for Forsvaret - Høring av rapport - Forsvarssjefens

Detaljer

TOTALFORSVAR. Tanker om trusler og trygghet, forsvarsevne og forsvarsvilje

TOTALFORSVAR. Tanker om trusler og trygghet, forsvarsevne og forsvarsvilje TOTALFORSVAR Tanker om trusler og trygghet, forsvarsevne og forsvarsvilje fra ordførerne i to forsvarskommuner: MARIANNE BREMNES, HARSTAD NILS FOSHAUG, MÅLSELV TROMSØ, 11.01.2018 Totalforsvaret Fellesbetegnelse

Detaljer

Forsvarets årsrapport 2012

Forsvarets årsrapport 2012 Forsvarets årsrapport 2012 3 1 Forsvarssjefens forord Forsvarets fremste oppgave er å sikre Norges suverenitet, rettigheter, interesser og verdier. For å løse oppgaven stilles store samfunnsressurser til

Detaljer

Orientering om vinterøvelsene i 2008: -Armatura Borealis -Tundra -Nordlys

Orientering om vinterøvelsene i 2008: -Armatura Borealis -Tundra -Nordlys Orientering om vinterøvelsene i 2008: -Armatura Borealis -Tundra -Nordlys Brigader Tor Sæther, Sjef lokal øvingsledelse Innhold Øvelsenes hensikt Fakta om øvelsene Øvingsaktiviteten (tid/sted) Sikkerhet

Detaljer

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14 Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14 Innhold Fakta om Heimevernet HV-14 Sivilt-militært samarbeid lokalt VERNER VOKTER VIRKER De enkle fakta om HV 45 000 soldater.

Detaljer

Oslofjord Heimevernsdistrikt-01(HV- 01) Oppdrag, kapasiteter og evner Beredskapsdagen 18. juni 2014

Oslofjord Heimevernsdistrikt-01(HV- 01) Oppdrag, kapasiteter og evner Beredskapsdagen 18. juni 2014 UGRADERT Oslofjord heimevernsdistrikt 01 Oslofjord Heimevernsdistrikt-01(HV- 01) Oppdrag, kapasiteter og evner Beredskapsdagen 18. juni 2014 Innhold Heimevernet Hva og hvem er HV-01? Daglig virksomhet

Detaljer

Innhold TILLEGG TIL FORSVARETS ÅRSRAPPORT

Innhold TILLEGG TIL FORSVARETS ÅRSRAPPORT Innhold Forsvarssjefens innledning 004 Introduksjon til virksomheten 008 Årets aktiviteter og resultater 018 Styring og kontroll 030 Vurdering av fremtidsutsikter 034 Årsregnskap 042 TILLEGG TIL FORSVARETS

Detaljer

Senter for Strategiske Studier (SEFOSS)

Senter for Strategiske Studier (SEFOSS) Senter for Strategiske Studier (SEFOSS) Utrede spørsmål av langsiktig økonomisk, sikkerhetsmessig og annen strategisk betydning for Norge, med vekt på utvikling av forslag til konkrete strategier Ikke

Detaljer

Norges Offisersforbund Høringsnotat FMR 2015

Norges Offisersforbund Høringsnotat FMR 2015 Vår saksbehandler: Torbjørn Bongo Kopi til: [Navn Navnesen] Vår referanse: [xxx] Tidligere referanse: [xxx] Sted, dato Oslo, 14.09.2015 Tidligere dato Til Forsvarssjefen Kopi til Internt Intern kopi til

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015. Utgiftskapitler: 1700 1795

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015. Utgiftskapitler: 1700 1795 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 1700 1795 Inntektskapitler: 4700 4799 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Vi øver for din sikkerhet

Vi øver for din sikkerhet Viktig informasjon til beboere i Nord-Norge Forsvaret arrangerer øvelsen Cold Response fra 7. 21. mars Vi øver for din sikkerhet Neste uke kommer over 16 000 soldater fra 15 nasjoner til Nord-Norge. Sammen

Detaljer

KAn bli uten stridsvogner

KAn bli uten stridsvogner Forsvaret i endring KAn bli uten stridsvogner Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret 18 Uke 4 2017 Da Stortinget vedtok den nye langtidsplanen for Forsvaret i november, ble landmakten satt på vent. Nå har

Detaljer

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 Forsvarssjefens landmaktutredning Agenda Grunnlag Mandatet i kortversjon Metode og militærteori Referansegruppen Utfordringer med dagens landmakt Presentasjon

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning. Bell 412

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning. Bell 412 Prøveprosjekt Forslag til ny arbeidstidsordning Bell 412 Luftforsvaret ved Forsvarsstaben har fått godkjenning av lederne av hovedsammenslutningene i Staten og statens personaldirektør av å se på nye arbeidstidsordninger

Detaljer

Hvilket forsvar vil vi ha?

Hvilket forsvar vil vi ha? Norges Offisersforbund Fotograf Adrian Lombardo, Forsvarets bildearkiv Hvilket forsvar vil vi ha? Søkelys på forsvarets økonomiske situasjon November 2010 Hvilket forsvar vil vi ha? Forsvaret skal være

Detaljer

BFS AFA i Sjøforsvaret

BFS AFA i Sjøforsvaret BFS 5-1-1-1-5 AFA i Sjøforsvaret Generalinspektøren for Sjøforsvaret fastsetter instruks for administrativ foresatt avdeling (AFA) i Sjøforsvaret til bruk i Sjøforsvaret. Oslo, 2009-12-17 Haakon Bruun-Hanssen

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

Nordområdene. Utvalg for sikkerhetspolitikk, nedrustning og internasjonale utfordringer mot norsk sikkerhet. Notat til utenriksministeren Møte 2/2009

Nordområdene. Utvalg for sikkerhetspolitikk, nedrustning og internasjonale utfordringer mot norsk sikkerhet. Notat til utenriksministeren Møte 2/2009 Utvalg for sikkerhetspolitikk, nedrustning og internasjonale utfordringer mot norsk sikkerhet Notat til utenriksministeren Møte 2/2009 1. Sammendrag og tilrådinger Nordområdene Regjeringens nordområdesatsing

Detaljer

IFS og Skolesenterets akademisering

IFS og Skolesenterets akademisering IFS og Skolesenterets akademisering Status og veien videre Rolf Tamnes Direktør r IFS OMS 25. februar 2008 Disposisjon Akademisering IFS Samspillet IFS - FSS Forsvarets skolesenter Sjef FSS Stab Forsvarets

Detaljer

Forsvarssjefens FAGMILITÆRE RÅD. kortversjon

Forsvarssjefens FAGMILITÆRE RÅD. kortversjon Forsvarssjefens FAGMILITÆRE RÅD kortversjon Forsvarssjefen I løpet av de siste 15 20 årene er Forsvaret i stor grad omstilt fra et mobiliseringsbasert invasjonsforsvar til et utrykningsklart innsatsforsvar.

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 1700 1795

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 1700 1795 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 1700 1795 Inntektskapitler: 4700 4799 Innhold Del I Innledende del... 7 1 Hovedmål

Detaljer

Et forsvar i endring

Et forsvar i endring 2015 t forsvar i endring FORSVARSSJFNS FAGMILITÆR RÅD 2 2 Innhold «Med oppdraget som er gitt og den beskrevne økonomiske rammen, vurderes det ikke å være mulig å legge frem en anbefaling om en struktur

Detaljer

Kystvakten. Rolle innenfor fisk/seismikk. Orientering 7.april Ved Orlogskaptein Erling H. Øksenvåg Leder Fiskeriseksjonen Sjef Kystvakten Stab

Kystvakten. Rolle innenfor fisk/seismikk. Orientering 7.april Ved Orlogskaptein Erling H. Øksenvåg Leder Fiskeriseksjonen Sjef Kystvakten Stab Rolle innenfor fisk/seismikk Orientering 7.april 2016 Ved Orlogskaptein Erling H. Øksenvåg Leder Fiskeriseksjonen Sjef Stab alltid tilstede Organisatorisk tilhørighet FORSVARSDEP FORSVARSSTAB HÆREN SJØFORSVARET

Detaljer

Kampkraft og bærekraft, høringsinnspill fra Personellforbundet

Kampkraft og bærekraft, høringsinnspill fra Personellforbundet Vår dato Vår referanse 1 av 7 12.08.2016 JH Tidligere dato Tidligere referanse Vår saksbehandler [Sett inn dato] [Tidligere referanse] JH Utenriks- og forsvarskomiteen Kampkraft og bærekraft, høringsinnspill

Detaljer

Innst. 388 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen

Innst. 388 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Innst. 388 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 73 S (2011 2012) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Et forsvar for vår tid Innhold Side 1. Sammendrag...

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

Forsvarsstrukturen og videreføring av MTBvåpenet

Forsvarsstrukturen og videreføring av MTBvåpenet Forsvarsstrukturen og videreføring av MTBvåpenet Sikkerhetspolitiske rammevilkår og mål Av Kjell A Bratli Regjeringen har i sin vurdering av den strategiske situasjon i St. prp, nr. 45 uttalt at: "Norges

Detaljer

Prop. 153 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 153 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 153 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet (ekstraordinære utgifter i Sjøforsvaret og Luftforsvaret) Tilråding

Detaljer

Hvorfor Sjøheimevern?

Hvorfor Sjøheimevern? Hvorfor Sjøheimevern? Jens Christian Mikkelsen Områdesjef Nærmere 66.000 anløp skjer inn til Norske havner løpet av ett år Over 70% av verdiene transporteres inn og ut av landet over kjøl Brorparten av

Detaljer

Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om OECDrapporten Northern sparsely populated areas

Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om OECDrapporten Northern sparsely populated areas Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse OECD-rapporten Nortern sparsely populated areas Bodø, 05.desember 2016 Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om OECDrapporten Northern sparsely populated

Detaljer

Krav om ny rullebane i Bodø

Krav om ny rullebane i Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.03.2012 14860/2012 2010/7088 L01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/47 Formannskapet 07.03.2012 12/22 Bystyret 08.03.2012 Krav om ny rullebane i Bodø

Detaljer

ALLIERT TRENING og andre muligheter

ALLIERT TRENING og andre muligheter ALLIERT TRENING og andre muligheter ORIENTERING FOR Statssekretær Øystein Bøe, FD Åsegarden, 14.03.2017 Møtets hovedhensikt Presentere skisse til et nytt sivil/militært konsept for alliert utdanning, trening

Detaljer

Høringsuttalelse - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Høringsuttalelse - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2013 64435/2013 2013/4229 X31 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/167 Formannskapet 25.09.2013 Høringsuttalelse - NOU 2013:9 Ett politi - rustet

Detaljer

Norges Sikkerhet. Balanse gang mellom internasjonal rettsorden og allianse politikk?

Norges Sikkerhet. Balanse gang mellom internasjonal rettsorden og allianse politikk? Norges Sikkerhet Balanse gang mellom internasjonal rettsorden og allianse politikk? Innlegg Tromsø 08 Septmber 2008, Stina Torjesen, Seniorforsker NUPI. Hei takk til Refleks for at jeg fikk komme og hyggelig

Detaljer

Innst. S. nr. 318. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen

Innst. S. nr. 318. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen Innst. S. nr. 318 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen St.prp. nr. 48 (2007 2008) Innstilling fra forsvarskomiteen om et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

Detaljer

HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM ØÆR LUFIF ØMYNDIGHET

HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM ØÆR LUFIF ØMYNDIGHET DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Tidl. ref Vår ref 2009/02352-3/FD 115/MAN Dato HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM ØÆR LUFIF ØMYNDIGHET 1. Bakgrunn Forsvaret har gjennomgått store organisatoriske

Detaljer

F-35 Lightning II Anskaffelsesfasen sett i lys av Prop 73 S

F-35 Lightning II Anskaffelsesfasen sett i lys av Prop 73 S Norwegian Ministry of Defence F-35 Lightning II Anskaffelsesfasen sett i lys av Prop 73 S OMS 1. oktober 2012 Morten Klever Brigader, NK F-35 Programmet Agenda Hvorfor F-35? Utviklingen i det norske F-35

Detaljer

Forsvarssjefens FAGMILITÆRE RÅD

Forsvarssjefens FAGMILITÆRE RÅD Forsvarssjefens FAGMILITÆRE RÅD 02 Forsvarssjefens fagmilitære råd Innhold Forsvarssjefens forord 4 1 Innledning 6 2 Sentrale rammefaktorer 7 2.1 Politiske rammer for Forsvarets videre utvikling 7 2.2

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen. Dokument nr. 8:30 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen. Dokument nr. 8:30 ( ) Innst. S. nr. 136 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen Dokument nr. 8:30 (2005-2006) Innstilling fra forsvarskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Per Ove

Detaljer

Organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven. NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder

Organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven. NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder Organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder 2 Sivilforsvaret- Generelt Utvalget gir stor anerkjennelse for den innsats et stort antall menn og kvinner

Detaljer

Prop. 1 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2016. Utgiftskapitler: 1700 1795

Prop. 1 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2016. Utgiftskapitler: 1700 1795 Prop. 1 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2016 Utgiftskapitler: 1700 1795 Inntektskapitler: 4700 4799 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Hovedmål

Detaljer

Høringsuttalelse fra Bodø kommune til Forsvarssjefens Fagmilitære råd av 24. november 2011

Høringsuttalelse fra Bodø kommune til Forsvarssjefens Fagmilitære råd av 24. november 2011 Høringsuttalelse fra Bodø kommune til Forsvarssjefens Fagmilitære råd av 24. november 2011 6. januar 2012 Side 1 av 15 1 Innledning Dette er Bodø kommunes høringsuttalelse til Forsvarssjefens fagmilitære

Detaljer

FORSVARET VED INNGANGEN I 2014. Status og utfordringer. Forsvarsjefens tale Oslo Militære Samfund. 13 januar 2014

FORSVARET VED INNGANGEN I 2014. Status og utfordringer. Forsvarsjefens tale Oslo Militære Samfund. 13 januar 2014 FORSVARET VED INNGANGEN I 2014 Status og utfordringer Forsvarsjefens tale Oslo Militære Samfund 13 januar 2014 (Tekst må kontrolleres mot fremføring) Gode forsvarsvenner, Godt nytt år! Det er nå 20 år

Detaljer

FLOs betydning for operativ evne

FLOs betydning for operativ evne FLOs betydning for operativ evne Svein Nielsen Direktør Sjef FLO Vedlikehold Sjømilitære Samfunn Sjømaktseminar 2014 29 aug 2014 Ulvik, Hardanger Forfatter Prosjektittel 29.08.2014 1 29.08.2014 1 FLOs

Detaljer

Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om regionreform

Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om regionreform Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse Regionreform Bodø, 25. april 2016 Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om regionreform Fylkesordfører; Stortinget har vedtatt at det skal være tre folkevalgte

Detaljer

Kystvakten. Rolle, ansvar og myndighet. Orientering 24.april 2015. Ved Orlogskaptein Erling H. Øksenvåg Leder Fiskeriseksjonen Sjef Kystvakten Stab

Kystvakten. Rolle, ansvar og myndighet. Orientering 24.april 2015. Ved Orlogskaptein Erling H. Øksenvåg Leder Fiskeriseksjonen Sjef Kystvakten Stab Rolle, ansvar og myndighet Orientering 24.april 2015 Ved Orlogskaptein Erling H. Øksenvåg Leder Fiskeriseksjonen Sjef Stab alltid tilstede alltid tilstede Primær oppdrag er å bidra til suverenitetshevdelse

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. januar 2007 Ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. januar 2007 Ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. januar 2007 Ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen VERDIER VERD Å VERNE Foto: Stig Morten Karlsen, Oslo Militære Samfund Mine damer og herrer, kjære

Detaljer

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Når det virkelig gjelder. Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Alfred Bjørlo, ordførar i Eid kommune og Utvalsmedlem Mandat 1. Gjennomgå organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet

Detaljer

Høringsuttalelse - Brannanalysen

Høringsuttalelse - Brannanalysen Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.01.2014 4330/2014 2014/477 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/10 Formannskapet 29.01.2014 Høringsuttalelse - Brannanalysen Forslag til vedtak Formannskapet

Detaljer

INNSPILL FRA NORDLAND POLITIDISTRIKT TIL FORSLAG OM NY INSTRUKS FOR FORSVARETS BISTAND TIL POLITIET

INNSPILL FRA NORDLAND POLITIDISTRIKT TIL FORSLAG OM NY INSTRUKS FOR FORSVARETS BISTAND TIL POLITIET INNSPILL FRA NORDLAND POLITIDISTRIKT TIL FORSLAG OM NY INSTRUKS FOR FORSVARETS BISTAND TIL POLITIET Innledning Nordland politidistrikt er et langstrakt distrikt med spredt kystnær bosetning. Distriktet

Detaljer

Uttalelser. vedtatt av Bodø Arbeiderpartis Årsmøte 2014

Uttalelser. vedtatt av Bodø Arbeiderpartis Årsmøte 2014 Uttalelser vedtatt av Bodø Arbeiderpartis Årsmøte 2014 Bodø, 18.januar 2014 Styrk barnehagene i Bodø Barnehagene skal være et trygt og tilrettelagt tilbud, som utvikler barns iboende nysgjerrighet og utforskertrang.

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Et forsvar i endring

Et forsvar i endring 2015 t forsvar i endring FORSVARSSJFNS FAGMILITÆR RÅD 30⁰ 25⁰ 20⁰ 15⁰ 2 FORSVARSSJFNS FAGMILITÆR RÅD 10⁰ 5⁰ 5⁰ 10⁰ 15⁰ 20⁰ 25⁰ 30⁰ Innhold Forsvarssjefens forord 1 INNLDNING 4 6 Forsvarets spesialstyrker

Detaljer

FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 5. NOVEMBER 2015 I SALTSTRAUMEN

FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 5. NOVEMBER 2015 I SALTSTRAUMEN REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 5. NOVEMBER 2015 I SALTSTRAUMEN Til stede: I tillegg møtte: Rolf Steffensen Ole Henrik Hjartøy Per Swensen Monika Sande Rolf Kåre Jensen Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen

Detaljer

Viktige nasjonale og regionale oppgaver for Bodøregionen i valgkampen 2013.

Viktige nasjonale og regionale oppgaver for Bodøregionen i valgkampen 2013. Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.06.2013 43012/2013 2013/4134 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/9 Formannskapet 26.06.2013 Viktige nasjonale og regionale oppgaver

Detaljer

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET VI ØVER FOR DIN SIKKERHET 19. februar til 22. mars holder Forsvaret øvelsen Cold Response i Trøndelag. 15 000 deltakere fra fjorten land øver for din sikkerhet. DISSE DELTAR PÅ ØVELSEN LAND M109A3GNM Leopard

Detaljer