REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61"

Transkript

1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap Vedtak xx/xx xx.xx.2012 Offentlig ettersyn i perioden xx.xx.-xx.xx gangs behandling formannskap Sak xx/xx xx.xx.2012 Vedtak i kommunestyret, godskjenning av plan Sak xx/xx xx.xx.2012 Revisjoner: Bestemmelsene er sist revidert i hht formannskapets vedtak: 1 GENERELLE BESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Planområdet er ca 13,5 daa. Det regulerte området er vist på plankart i målestokk:1000. Arealene skal nyttes til de formål og på de betingelser som plankart og bestemmelser angir. Innen planområdet er arealene regulert til følgende formål: a) Bebyggelse og anlegg: boligbebyggelse (1110) og kombinert bolig/forretning (1801). b) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: kjøreveg (2011), gatetun (2014), gang-/sykkelveg (2015), annen veggrunn (2018 og 2019), parkeringsplasser (2082). c) Grønnstruktur: Friområde (3040). d) Hensynssoner: Frisiktsone veg (140). 2 FELLESBESTEMMELSER 2.1 Krav om nærmere dokumentasjon. Sammen med søknad om tiltak (byggetillatelse) skal det leveres utomhusplan i angitt målestokk som viser bebyggelsens plassering og utforming, gesims/mønehøyder, adkomstforhold, parkeringsløsninger for biler og sykler, interne kjøre- og gangveger, renovasjonsløsning, trafo, løsning for håndtering av overflatevann og plan for opparbeidelse av utearealer med forstøtningsmurer og beplantning og evt. støyskjermingstiltak. Det skal i detaljplanen fremgå hvordan det skal skilles mellom ulike trafikkgrupper. Situasjonsplanen skal angi kotehøyder for ferdig terreng. Situasjonsplanen skal i nødvendig grad ta med tilstøtende arealer selv om dette ligger utenfor tomteområdet. Plan- og bygningsmyndighetene kan kreve supplerende materiale i form av snitt, oppriss og Side 1

2 tredimensjonal fremstilling (modell, aksonometri, perspektiv) som belyser planlagte tiltak i forhold til naboskap. 2.2 Forurensning i grunnen. Ved planlegging av byggverk skal det undersøkes om det finnes grunnforurensning. Ved riving av eksisterende bygg på tomta og før en ny byggetillatelse kan gis, skal det gjennomføres en tilstandsundersøkelse av oljetanker som ligger nedgravd i grunnen. Det skal videre foretas en vurdering av behov for fjerning/sanering av disse. Eventuell grunnforurensning skal behandles iht. Forurensningsforskriftens kap. 1 og Støy. Ekvivalent støynivå for utendørs oppholdsareal skal tilfredsstille de krav som er satt i Miljøverndepartementets T1442 Retningslinje for støy i arealplanleggingen. Der krav til utenivå mot gate ikke kan oppfylles skal retningslinjene innfris ved etablering av uteoppholdsareal mot en stille side eller avskjermet areal på annen måte. Innendørs gjelder krav i Norsk standard NS 8175 klasse C. For leilighetsbyggene innen B1 og K1 må det gjennomføres fasadetiltak som sikrer tilfredsstillende innendørs støynivå i tråd med Norsk standard. Tiltak mht støy skal utarbeides iht. støyrapport for området. 2.4 Trafo/nettstasjon. Trafo skal plasseres innenfor område K1. Avstand til nærmeste bygning minimum 5m uten branntekniske krav. Trafo skal tilfredsstille tilgjengelighet, samt plassering og utforming som gir en funksjonell og estetisk god helhetsløsning. 2.5 Renovasjon. Innen hvert av byggeområdene skal det avsettes tilstrekkelig plass/rom til avfallshåndtering og renovasjonsutstyr. Renovasjonsboder skal plasseres med god tilgjengelighet. Renovasjonsbil skal ha rettighet til bruk av internt trafikkareal innenfor hvert område. 2.6 Bebyggelsens plassering og omfang: Bebyggelsen skal plasseres innenfor viste byggegrenser. Bebyggelsens minimum avstand til senterlinje for Ogndalsvegen skal være 12m. Tomteutnyttelse er angitt som maksimum bebygd areal i prosent (%BYA). Utnytting beregnes som forholdet mellom bebygd areal (bygninger og parkeringsareal på bakken) og tomtestørrelse. I tillegg benyttes gesimshøyder og maksimum/minimum antall boenheter. 2.7 Rekkefølgebestemmelse: Før boliger i B1 og K1 taes i bruk skal felles Friområde F1 og gang/sykkelveg GS1 være opparbeidet. 2.8 Parkering/biloppstilling: Parkeringsdekningen skal være iht. kommunens vedtekt til 69 nr 3 i PBL85: Det skal opparbeides minimum 1,2 biloppstillingsplass pr leilighet for 2- og 3-roms leiligheter og min. 1,5 biloppstillingsplass pr leilighet for 4-roms leiligheter i område B1 og K1. Biloppstillingsplasser for forretning i K1 skal lokaliseres til område P1 og være min. 1 plass pr 50m2 og maks. 1 plass pr 30m2 bruksareal for forretning. For område B1 og K1 kan antall biloppstillingsplasser pr leilighet ut over 1 stk pr leilighet, legges til område P Side 2

3 Biloppstillingsplasser for område B2 skal legges i tilknytning til eksisterende biloppstillingsplasser ved Skjeftejordet bofellesskap. Inntil 10 biloppstillingsplasser for B2 kan legges mot østre side i gatetun GT1. Minimum 5% av biloppstillingsplassene skal være dimensjonert for bevegelseshemmede innenfor hvert område. 2.9 Sykkelparkering Parkeringsdekningen for sykler skal være iht. kommunens vedtekt til 69 nr 3 i PBL85: Det skal opparbeides min 2 sykkelparkeringsplasser pr leilighet for 2- og 3-roms leiligheter og 3 plasser pr leilighet for 4-roms leiligheter. Sykkeloppstilling for boligene skal være overdekt. Det skal opparbeides minimum 1 sykkelparkeringsplasser pr. 100m2 butikkareal Felles leke-/uteoppholdsareal: For boliger i B1 og K1 skal det opparbeides min. 40 m2 felles leke-/uteoppholdsareal pr. boenhet (MUA). Areal som legges til grunn for beregning er felles friområde F1 og egnet uteareal innen eget område Tilgjengelighet: Anlegg og utomhusområder skal i størst mulig grad gjøres tilgjengelig, slik at de kan nyttes uten spesielle innretninger av brukere med ulike funksjonshemminger. Utvendige gangforbindelser kan ha maksimal stigning 1:12 for kortere strekninger inntil 3,0m. Materialbruk på gangareal og ledelinjer illustreres/beskrives i forbindelse med søknad om byggetillatelse Miljø- og energiløsninger Utbygger skal dokumentere at planlagt bebyggelse vil gi en miljøvennlig utbygging mht. materialbruk, utforming av bygninger og valg av energiløsning Estetikk/materialbruk Ved prosjektering av bygningene skal det vektlegges bruk av virkemidler som kan dempe store og monotone bygningsvolum. Virkemidler som kan nyttes er oppdeling i flere blokker, variasjon i høyde, utforming og materialbruk. Bebyggelsen skal ha et enkelt og moderne formspråk. Det skal nyttes materialer som gir estetisk kvalitet. Yttervegger skal være i trepanel, pusset mur, betong, glass eller tegl. 3 OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG 3.1 Boligbebyggelse B1 Området er vist med gul farge på reguleringskartet. Innenfor område B1 tillates oppført leilighetsbygg med minimum 33 og maksimum 39 boenheter. Minimum 25% av boenhetene skal være 4-roms leiligheter. Boenhetene skal være tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. Tomteutnyttelse For område B1 er tillatt BYA 55%. Angitte byggegrenser på plankartet viser ytre begrensning for bygningsvolumene. Minimum avstand mellom byggegrense og plangrense mot øst er 4m. Carporter/boder kan plasseres som selvstendige bygg utenfor byggegrense mot øst, men minimum 1 m fra tomtegrense. Carport/biloppstillingsområde med innkjøring vinkelrett fra kjøreveg V1 skal ikke plasseres nærmere enn 5,0m fra formålsgrense mot kjøreveg V Side 3

4 Utforming av bygningene Leilighetsbyggene tillates oppført i 3 etasjer over ferdig terreng, og med et tillegg på inntil 30% av 3. etasjes bruksareal i en 4.etasje. 4. etasje skal være inntrukket. Orienteringspiler på plankartet er retningsgivende hovedretning på bygningsvolumene. Det tillates parkeringskjeller. Inngangsnivå i 1.etasje skal være på kote +18,6moh. Avvik på +- 0,5m aksepteres forutsatt at krav om tilgjengelighet oppfylles. Bebyggelsen innen område B1 skal ha flate tak. Maksimal gesimshøyde målt fra gjennomsnittlig ferdig terreng ved bygning er 10m. En inntrukket 4. etasje kan ha maks gesimshøyde 13m over gjennomsnittlig terreng ved bygning. Trappe-/heistårn kan ha gesims inntil 1,5m over maks gesimshøyde. Flate tak eller pulttak med takvinkel maks 6 grader tillates på mellombygg eller boder/carporter. Boder/ carporter skal ha maks gesimshøyde 3,0m. Ankomst/Parkering Biladkomst til område B1 er fra område V1, som er hovedadkomst til planområdet fra Ogndalsvegen. Minimum 1,0 biloppstillingsplass pr boenhet skal legges i carport/ parkeringshus eller parkeringskjeller. Hver bolig skal ha sin definerte oppstillingsplass. Eventuell intern adkomstveg skal legges mot tomtegrensen i øst. Utomhusarealer/lek/opphold Utendørs leke- og oppholdsarealer skal være opparbeidet før det gis ferdigattest for ny bebyggelse. Det kan opparbeides forstøtningsmur og/eller vegetasjonsskjerm langs gang/sykkelveg GS1, som skal plasseres innenfor område B1. Støyskjerm kan opparbeides langs forstøtningsmur nordvest i område B1. Renovasjon Det skal etableres bod for renovasjonsbeholdere med god tilgjengelighet fra område V1 og/eller fra område GT1. Plassering og utforming av renovasjonsbod beskrives i forbindelse med søknad om byggetillatelse. 3.2 Boligbebyggelse B2 Området er vist med gul farge på reguleringskartet. Innenfor område B2 tillates oppført omsorgsboliger med maksimum 32 boenheter, fordelt på 2 etasjer. Alle boenhetene skal være tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. Det skal avsettes nødvendig areal for fellesfunksjoner. Bebyggelsen i B2 skal bygges sammen med eksisterende Skjeftejordet bofellesskap. Tomteutnyttelse For område B2 er tillatt BYA 63%. Angitte byggegrenser på plankartet viser ytre begrensning for bygningsvolumene. En sammenbygging med Skjeftejordet bofellesskap skal lokaliseres sentralt i anlegget. Utforming av bygningene Bofellesskapet tillates oppført i maks 2 etasjer over ferdig terreng. Bebyggelsen innen område B2 skal ha flate tak eller skråtak med takvinkel maks 6 grader. Maksimal gesimshøyde målt fra gjennomsnittlig ferdig terreng ved bygning er 7,0m. Trappe-/heistårn kan ha gesims inntil 1m over maks gesimshøyde Side 4

5 Adkomst/Parkering Adkomst til område B2 skal skje fra Moveien. Parkeringsbehov skal løses sammen med eksisterende anlegg for Skjeftejordet bofellesskap innen gnr 189/484, og suppleres med 10 parkeringsplasser innen område GT1. Utomhusarealer /opphold Utendørs oppholdsarealer skal være opparbeidet før det gis ferdigattest for ny bebyggelse. Det skal opparbeides felles uteoppholdsarealer mellom ny og eksisterende bebyggelse innen gnr 189/484, med lett tilgang fra felles mellombygg. Renovasjon Det skal etableres felles renovasjonsløsning for ny og eksisterende bebyggelse ved Skjeftejordet bofellesskap. Plassering og utforming av eventuell renovasjonsbod beskrives i forbindelse med søknad om byggetillatelse. 3.3 Kombinert formål bolig/forretning K1 Området er vist med skravert gult og lilla farge på reguleringskartet. Området tillates benyttet til kombinert formål som bolig, forretning. Det tillates oppført forretning for dagligvarer i 1. etasje, med bruksareal BRA maks 1300m2. Det tillates oppført leilighetsbygg med minimum 18 og maksimum 23 boenheter i 2-3 etasjer over forretning. Boenhetene skal være tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. Tomteutnyttelse For område K1 er tillatt maks BYA 60%. Forretningslokale/parkeringshus kan opparbeides med takterrasse. Inntil 20% av ikke overbygd takterrasse over forretning kan innregnes i uteoppholdsarealet MUA. Angitte byggegrenser på plankartet viser ytre begrensning for bygningsvolumene. Minimum avstand mellom byggegrense og plangrense mot sør er 4 m. Mot Nerliveien i vest er avstand mellom byggegrense og plangrense 2m. Boder/carporter kan plasseres som selvstendige bygg inntil 1m fra nabogrense, men ikke utenfor byggegrense mot Nerlivegen. Utforming av bygningene Leilighetsbyggene tillates oppført i 2 etasjer over forretningslokale, og med et tillegg på inntil maks 35% av 3. etasjes bruksareal i en 4. etasje. Leilighetsbyggene skal være inntrukket fra gesims over forretning mot øst. Det tillates parkeringshus eller parkeringskjeller. Inngangsnivå i 1.etasje skal være på kote +18,0 moh. Avvik på +- 0,5m aksepteres forutsatt at krav om universell tilgjengelighet oppfylles. Bebyggelsen innen område K1 skal ha flate tak. Maksimal gesimshøyde målt fra inngangsnivå for forretning er 11 m hvor det er 2 boligetasjer, og 14 m der det er 3 boligetasjer over forretning. Trappe-/heistårn kan ha gesims inntil 1,5m over maks gesimshøyde. Flate tak eller pulttak med takvinkel maks 6 grader tillates på boder/carporter. Boder/ carporter skal ha maks gesimshøyde 3,0m. Adkomst/Parkering/Vareinntak Side 5

6 Biladkomst og vareleveranse til forretning og boliger i område K1 er fra område V1, via parkeringsplass P1. Biladkomst for boliger skal også skje fra fra Nerlivegen. Avkjørsel fra offentlige veger er vist med pil på plankartet. Minimum 1,0 biloppstillingsplass pr boenhet skal legges i carport/parkeringshus eller parkeringskjeller. Hver bolig skal ha sin definerte oppstillingsplass. Vareinntak til forretning skal legges mot nord, inntil Ogndalsvegen. Vareinntak skal skjermes visuelt fra Ogndalsvegen med vegetasjon eller skjermvegg. Utomhusarealer/lek/opphold Utendørs leke- og oppholdsarealer skal være opparbeidet før det gis ferdigattest for ny bebyggelse. Det skal opparbeides forstøtningsmur langs krysset mellom Ogndalsveien og Nerlivegen, som skal ivareta adkomst og nivåforskjell mellom forretning og boliger. Støyskjerm skal opparbeides på takterrasse foran boliger mot Ogndalsvegen. Leilighetene i K1 skal skjermes for eventuell støy i forbindelse med vareleveranse til forretning. Renovasjon Det skal etableres boder for renovasjonsbeholdere med god tilgjengelighet både fra område foran forretning og fra Nerlivegen. Plassering og utforming av renovasjonsbod beskrives i forbindelse med søknad om byggetillatelse. Skilt/reklame Skilt og reklame skal tilpasses bebyggelsens karakter og materialbruk. Det vises for øvrig til gjeldende kommunale skiltbestemmelser. 4 OMRÅDER FOR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1 Kjøreveg V1 Området er vist med grå farge på reguleringskartet. V1 er privat felles atkomstveg for område B1 og K1. Kjøreveg V1 skal ha vegbredde 7m. Det skal avsettes minimum 1,5 m annen veggrunn grøntareal mot vest. Det skal avsettes 1m annen veggrunn mot øst, jfr Gang-/sykkelveg GS1 Området er vist med rosa farge på reguleringskartet. Gang-/sykkelveg GS1 skal være kommunal veg, med regulert bredde 3m. Utenfor vegbanen er det avsatt 1m annen veggrunn på hver side av gang-/sykkelveg. Mot trafikkareal V1 og P1 skal offentlig veggrunn legges på samme nivå som V1 og P1, og nyttes sammen med disse arealene. 4.3 Gatetun GT1 Området er vist med grå-rosa farge på reguleringskartet. Gatetun GT1 skal være kommunalt trafikkareal. Det kan opprettes inntil 10 biloppstillingsplasser for B2 i gatetun GT1. Oppstillingsplassene skal legges mot østre side. Det tillates gangtrafikk over GT Parkeringsplass P1 Området er vist med grå farge på reguleringskartet. Området er privat felles parkerings- og manøvreringsareal for områdene B1 og K1. I område P1 skal det opparbeides 60 biloppstillingsplasser for forretning og boliger i B1 og K1. Parkeringsplasser som B1 og K1 ikke dekker innen egne områder skal dekkes innen område P1. Området nyttes dessuten til varetilbringing for forretning. Renovasjonskjøretøy skal i nødvendig grad kunne nytte arealet Side 6

7 5 OMRÅDER FOR GRUNNSTRUKTUR 5.1 Friområde F1 Området er vist med grønn farge på reguleringskartet. Område F1 er privat felles friområde for boliger i område B1 og K1. Område F1 skal være opparbeidet før det gis ferdigattest for ny bebyggelse i B1 og K1. 6 HENSYNSSONER 6.1 Frisiktsoner Området er vist med stiplet linje. Innenfor frisiktsone tillates ikke sikthindringer med større høyde enn 0,5m over plannivå på tilstøtende veier. PRAKSIS arkitekter as Side 7

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for HØVLERIET VEST Halden kommune Planbestemmelser datert: 13.01.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 30.05.2011 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 revidert 25. mars 2015 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innhold Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1 Gjeldende planer... 4 1-1.2 Reguleringsplaner som oppheves... 4

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

10/2135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl.

10/2135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl. 102135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl. 1medhold av 26 og 27 i Plan- og bygningsloven av 01.07.1986 nr. 71 har Sola

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Plan ID: 2013007 Plankart dato: 28.01.2014 Reguleringsbestemmelser dato: 01.02.2014 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER...

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 20.mars 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kap. I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004.

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. 119k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. For rådmannen Tor Arne Midtbø REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

bambus a r k i t e k t e r

bambus a r k i t e k t e r REGULERINGSBESTEMMELSER FOR TVEDESTRAND FJORDHOTELL, G.NR. 74, B.NR. 42, 57, 59, 60 I TVEDESTRAND KOMMUNE 1 GENERELT Datert: 14.01.08 Sist Revidert: Egengodkjent: Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer