SAK 21/2014 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN INNSTILLING:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 21/2014 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 INNSTILLING:"

Transkript

1 SAK 21/2014 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN INNSTILLING: Styret anbefaler representantskapet å vedta foreliggende økonomi- og handlingsplan som grunnlag for den årlige budsjettbehandlingen med de konsekvenser planen har for driftstilskuddet i perioden. Dal Skog, Pål Torneby daglig leder Side 1 av 13

2 Saksbehandler: Vedlegg: Saksdokumenter: Pål Torneby Tallbudsjett med nye tiltak ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN Planen deles inn i følgende hovedområder: 1 INNLEDNING 2 RAMMEBETINGELSER 3. MÅL OG TILTAK FOR VIRKSOMHETEN 4. DRIFTSKONSEKVENSER FOR 5. ØKONOMISKE VURDERINGER 1 INNLEDNING Planen er utarbeidet på grunnlag av vedtatte økonomi- og handlingsplaner, eierpolitikk for kommunene i ØRU, konsekvensutredningen, strategiplan og fornyet utslippstillatelse av Den er et viktig styringsredskap for og skal årlig rulleres på grunnlag av nye rammebetingelser i form av pålegg og vedtak i styrende organer i. Planlagte/pålagte investeringer og endrede driftsutgifter/inntekter som følge av dette er tatt med. 2 RAMMEBETINGELSER sin virksomhet utøves innenfor rammene av selskapsavtalen, avfallsplanen vedtatt i de respektive eierkommuner samt målsetninger vedtatt av de deltakende kommuner i samarbeid med. Overordnet miljøvernmyndighet har gitt oss utslippstillatelse og beskrevet hvordan vi skal drive for å overholde lover og forskrifter. Det oppleves at en stadig større del av selskapets virksomhet styres av innspill og pålegg fra overordnede myndigheter slik at planen må sees i lys av dette. Nye påbud og med det økte utgifter, kan komme på kort varsel slik at planen ikke må sees på som endelig. Planen vil dog gi en pekepinn på hvordan en ser for seg utviklingen framover. 3. MÅL OG TILTAK FOR VIRKSOMHETEN Skjematisk kan en sette opp følgende «planhierarki»: 3.1 Selskapsavtalen. Side 2 av 13

3 3.2 Forurensingsloven med forskrift 3.3 Utslippstillatelsen gitt av Fylkesmannen den Avfallsplan er ikke som tidligere lovpålagt å rullere min. 1 gang i valgperioden jfr. Forurensningslovens 33a. ønsket likevel fortsatt å ha en avfallsplan. Eksisterende plan går ut i år og det vil bli utarbeidet en ny plan etter at kommunene har vedtatt ny selskapsavtale for. 3.5 Handlings-/virksomhetsplan viser konkret hva en skal iverksette påfølgende år for å oppfylle del av avfallsplanens målsetninger. 3.6 Økonomiplan for må munne ut fra avfallsplanens handlingsdel og ha et perspektiv på 4 år I henhold til 3.1 i selskapsavtalen, vedtatt av representantskapet 22. mai då., er selskapets formål: 3.1 Selskapets formål er, på vegne av eierkommunene og i henhold til rammer gitt i forurensningsloven, å drive innsamling og behandling av husholdningsavfallet i eierkommunene på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte. Selskapet har ikke erverv som formål. Selskapet skal: Søke å redusere avfallsmengdene i samarbeid med eierkommunene Utnytte ressursene i avfallet Behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller de miljømessige krav myndighetene stiller 3.2 Selskapet skal gjennom å utarbeide forslag til kommunale renovasjonsforskrifter bidra til å utvikle en enhetlig praksis innen avfallsrelaterte funksjoner i eierkommunene og utvikle en felles avfallspolitikk. Deltakerkommunene velger selv hvilke funksjoner relatert til avfallsbehandling, unntatt innsamling og fakturering, mottak og behandling av husholdningsavfall, de overlater til. 3.3 Selskapet kan engasjere seg alene, eller i samarbeid med andre, i kjøp og salg av varer og tjenester som knytter seg til innsamling, transport, behandling og omsetning av avfallsprodukter og det som står i forbindelse med dette. I avfallsplan har det vært gjennomført en vurdering av aktuelle tiltak i planperioden. Tiltakene er inndelt i stort sett de samme hovedgruppene som i forrige plan, men det er tatt inn tiltak mot klimautslipp. Så lenge det ikke er laget noen ny avfallsplan velger vi å benytte samme inndeling og hovedmålsettinger som i eksisterende selv om en rekke tiltak er gjennomført Avfallsplanen deles inn i følgende virksomhetsområder i planperioden. Side 3 av 13

4 KLIMAUTSLIPP AVFALLSREDUKSJON HINDRE AT AVFALL OPPSTÅR SORTERING OG GJENVINNING OPPSAMLING, INNSAMLING OG MOTTAK AV AVFALL AVFALLSBEHANDLING FARLIG AVFALL FORSØPLING INFORMASJON ADMINISTRATIVE FORHOLD Til virksomhetsområdene er det knyttet hovedmål, tiltak og virkemidler. OVERORDNET MÅL Hovedmål: og kommunene vil følge regjeringen og EU sin hovedstrategi i arbeidet med å løse avfallsproblemene. Dette gir følgende prioriteringsrekkefølge for valg av løsninger: 1. Avfallsreduksjon - hindre at avfall oppstår. 2. Ombruk. 3. Materialgjenvinning. 4. Forbrenning med energiutnyttelse. 5. Deponering. Som et lokalt overordnet mål er det i tillegg satt opp: og skal ha forbruksmønster og avfallsløsninger som er bærekraftige og blant de ledende og mest framtidsrettede i Østlandsregionen og i landet Klimautslipp Klimautslipp målt i CO2-ekvivalenter i regionen som har sammenheng med avfallsgenerering, -behandling og -deponering skal ned med 20 % i planperioden. Tiltak klimautslipp Mindre avfalls-generering Økt materialgjenvinning Redusert deponigass-utslipp Stimulere til mindre generering av avfall. Utspill mot sentrale myndigheter. Støtte holdningsskapende tiltak., medlemskommunene Utføre tiltak som beskrevet under sortering og gjenvinning, medlemskommunene Oppgradering av deponigassanlegg på Dal Skog for å utnytte hele uttakspotensialet Vurdere tiltak på gamle nedlagte kommunale deponier, Medlems- Side 4 av 13

5 sannsynligvis i første rekke bedre toppdekke. kommunene Økt utnyttelse av deponigass Søke i marked om å få avtager av gass i sommermånedene Avfallsreduksjon og kommunene skal i planperioden arbeide for reduksjon av avfallsmengden i samsvar med eller bedre enn sentrale nasjonale målsettinger. Tiltak - Avfallsreduksjon Mindre avfalls-generering Økt klima- og miljø-vekting i offentlig anskaffelse Renere material-bruk Arbeide for avfallsreduksjon i offentlig virksomhet Lengre produkt-levetid Til rette-legge for økt om- /gjenbruk Mindre post-utsending Redusere mengde unødig emballasje engangs-poser Stimulere til mindre generering av avfall. Utspill mot sentrale myndigheter. Støtte holdningsskapende tiltak. Forbedrede innkjøpskrav med høynet miljøranking og vekting mot økonomi og andre forhold (krav om levetid, utslipp osv. som kan graderes, vektes osv.) Følge opp mot innkjøpsavdelingene i kommunene og det interkommunale samarbeidet IIØR Initiativ og påtrykk mot sentrale myndigheter og aktører for å stimulere til renere materialbruk uten materialblanding i produkter Aktuelle tema: omfang av utsendelse møtedokumenter dobbeltsidig utskrift unødig utskrift osv Mest mulig papirløs politisk saksbehandling Initiativ mot nasjonale aktører for å stimulere til bedre og mer holdbare produkter. Opplysnings-/motivasjonskampanje. Følge opp mot og evt. etablere samarbeid med bedrifter og organisasjoner for yrkesvalg hemmede for reparasjon og salg. Mulig web-løsning for salg til publikum. Redusere reklameutsending, Redusere annen papirutsending (årsrapporter osv.) Følge nasjonale retningslinjer vedr reservasjon mot reklame (Initiativ mot sentrale aktører og myndigheter. Oppfordre til Nei takk til reklame Opplysnings-/motivasjons-kampanje, stimulere til og ombruk av handleposer, Oppfordre til nei takk til unødvendig emballasje, medlemskommunene s og Nasjonale myndigheter og aktører Off. virksomhet Publikum, næringslivet, kommunene Publikum, næringslivet,k, Ø Side 5 av 13

6 Hjemme-kompostering Premiere avfalls-reduksjon Det et fritt for den som ønsker å drive hjemmekompostering. Organisk avfall blir kompostert ved MDS Økt info om mulighet for mindre beholdere og derigjennom mindre gebyr, publikum Sortering og gjenvinning skal hvert år i planperioden øke utsorteringsgraden for de fraksjoner som det er etablert kildesorteringsordninger for. har som mål å forbli blant de beste i landet når det gjelder utsortering av fraksjoner til materialgjenvinning. Tiltak - Sortering og gjenvinning Nye hente-ordninger Utvidet åpnings--tider ved gjenvinnings-stasjoner Bedre mobile gjenvinningsstasjoner Permanente gjenvinningsstasjoner i alle kommunene Bedre tilrettelegging for avfalls håndtering ved utbygging, tilbud til sortering i hjemmene Forbedret sorterings-løsning og -resultat i borettslag Bedre informasjon om returordninger Økt gjenvinning - Forenkle kildesortering - færre Vurdere om nye henteløsninger skal innføres ved fellesbeholdere, mest realistisk for glass og metall, eventuelt henteordning for grovavfall hos abonnenter Vurdere å ha lenger åpent på MDS og lengre perioder for de mobile stasjonene. Vurdere hvordan/om ordning skal videreføres kort sikt (planperioder) lang sikt ( etter 2019) Utrede om det skal etableres permanente gjenvinningsstasjoner i alle kommuner -1,2 eller 3 nye. Ledd i utredning for drift etter 2019, relasjon mobile Informasjon til utbyggere Krav i planarbeid og byggesaksbehandling i kommunene Informasjon til boligbyggere.. Krav i planarbeid og byggesaksbehandling i kommunene. Arbeide for universell utforming av avfallsrom. Gjennomføre informasjonskampanjer om eksisterende mottaksordninger i bransjeregi - (apotek, butikker osv.) Kontroll med bransjemottaket av EE-avfall i utsalgssteder osv. Gjennomføre tiltak som medfører at for eksempel all plast er plast og alt metall er metall slik at det kan samles inn Kommune, avfallsentreprenør er, bransje Side 6 av 13

7 avfallstyper mindre ettersortering Bedre/økt tekstil-gjenvinning GIS-basert avfalls- og miljøkart Bedre avfalls-håndtering i all kommunal og offentlig virksomhet (se også tiltak om avfallsreduksjon) Ordning for smittefarlig avfall Premiere økt materialgjenvinning Sikre en god bruk av matavfall ressursen. og gjenvinnes all plast og metall. Vurdere å dekke inn ekstrakostnadene for marginal plast og metall som ikke dekkes av dagens bransjeordninger. Utvidet ettersortering/kontroll. Samarbeide med nasjonale aktører om mulig deponiforbud mot plast Ut fra markedssituasjonen: Vurdere dagens tekstilgjenvinning og arbeide for gjenvinning på høyest mulig nivå. Arbeide for å etablere et miljøkart med nøkkelinformasjon til publikum, returpunkt osv. kartfestes. Tilrettelegge for standardiserte, og miljøvennlige løsninger for avfallsbehandling og sorterings-/gjenvinningsopplegg ved alle offentlige virksomheter, som mest mulig tilsvarer løsninger for husholdningene. Opplysning og motivasjon. Koordinering. Supplering av nødvendig utstyr til kommunale virksomheter. Få oversikt over ordninger og om mulig etablere avtale om mottak av smittefarlig avfall minst ett sted i kommunen. Vurdere å la hustander få større beholdere for materialfraksjoner for samme pris Sørge for at produsert kompost markedsføres og anvendes på best mulig måte Oppsamling, innsamling og transport Det skal til enhver tid benyttes hensiktsmessige oppsamlingsløsninger med lavest mulig ressursbruk tilpasset brukernes behov og som bidrar til å nå målsettingene innen sortering/gjenvinning. Tiltak - Oppsamling, innsamling og transport Koordinert avfallsinnsamling Vurdere om ordninger for avfallsinnsamlingen skal være felles, koordinert av Ett felles innsamlingsområde Vurdere innsamling i ett område i en innsamlingskontrakt Vurdere skille ut eget næringsselskap i Vurdere å etablere eget næringsselskap i, som skal drives med overskudd og opererer i et fritt marked. Forbedret avfallsinnsamling Innføring av andre innsamlings-systemer Der det er fellesbeholdere f.eks. Stimulere til bruk av større beholdere (nedgravde og lignende) Universell utforming i renovasjonsordningen oppsamlings-system UU hensyn innarbeides i reg. plan og byggesaksprosess. Vurdere hvilke tiltak som er gjennomførbare for eksempel merking, informasjon Side 7 av 13

8 Avfallsbehandling Alt avfall som oppstår skal disponeres på en miljømessig god måte, og avfall som ikke material- eller energigjenvinnes, skal gis en forsvarlig sluttdisponering. Praktisk talt alt restavfall skal energigjenvinnes. Minimalt med avfall skal gå til deponi. Tiltak - Avfallsbehandling Separate mottaksordninger for nye avfalls-typer God miljøstandard på MDS Sikre best mulig avfallsbehandling på MDS og deres mottaksapparat Vurdere om nye henteløsninger skal innføres ved fellesbeholdere, mest realistisk for glass og metall, eventuelt henteordninger for grovavfall hos abonnentene. Gjennom fornying av sertifisering i miljøstyringssystemet ISO og EMAS sikre en tilstrekkelig høy miljøstandard på all virksomhet på anlegget. Løpende fokus hos IKS om miljømessig god avfallsbehandling, både egen og hos deres kontraktspartnere (mottak) Farlig avfall Praktisk talt alt farlig avfall og EE-avfall skal samles inn. skal ha en innsamlingsgrad som er minst på landsgjennomsnittet. Tiltak - Farlig avfall Vurdere permanente mottaks-stasjoner i alle kommuner Vurdere henteordninger for farlig avfall Bedre ordning for smittefarlig avfall (sprøyter etc.) Øke fokus på næring som er forpliktet til å ta imot EE avfall Vurdere om det skal etableres permanente mottaksstasjoner for farlig avfall i alle 4 kommunene. Vurdere om det kan benyttes andre lokale løsninger (for eksempel spesialcontainere på bensinstasjoner) Vurdere om det skal innføres henteordninger for farlig avfall dersom permanente mottak ikke kan etableres. Få oversikt over ordninger og om mulig etablere avtale om mottak av smittefarlig avfall minst ett sted i kommunen. Informasjon via renovasjons ordningen Etterspørre informasjon hos næring, vurdere tilsyn. /Kommune /Kommune / kommune /Kommune Forsøpling skal i planperioden arbeide for å unngå ulovlig avfallsdisponering, og sørge for rask opprydding der ulovlig avfallsdisponering avdekkes. Side 8 av 13

9 Tiltak- Forsøpling Utvidet tilbud til avfallsinnsamling Samle inn og behandle herreløst avfall Til-strekkelig avfallsbeholdere i det offentlige rom Føre tilsyn med næringsavfall Vurdere å tilby henting av grovavfall mot betaling Hindre forsøpling oppstår gjennom informasjon om sanksjoner. Best mulig tilrettelegging for leveranse av avfall. Vurdere om det er nok oppsamlingsenheter i det offentlige rom til å hindre forsøpling. Vurdere tilsyn hos næringsliv, Etabler varslingsrutiner til vegmyndigheter og næring om opprydding og tømming av avfall Informasjon og kommunene skal gjennom målrettet informasjonsarbeid bidra til å bedre innbyggernes kunnskap og holdninger om avfall, slik at befolkningen er i stand til å gjøre bevisste og miljøriktige valg. Det skal fokuseres på avfallsreduksjon og kildesortering. Alle innbyggerne skal gis god kjennskap til og kunne bruke de ulike sorteringsordningene, og hva og kommunene tilbyr av tjenester. Tiltak- Informasjon Best mulig informasjonsopplegg Skole-prosjekt Informasjon til grupper på forespørsel Løpende vurdering av effektivitet av informasjonsopplegg og -løsninger for best mulig informasjon og kommunikasjon med publikum og brukere Årlige informasjonsplaner Videreføre dagens opplegg med 4. klasser og 9. el 10.trinn vurdere utvidelse til andre aldersgrupper Tilby tilrettelagte ordninger info om MDS () innsamlingsordningen (kommune) /kommune Administrative forhold Utsorteringsgrader og avfallsmengder levert til materialgjenvinning skal prioriteres fremfor energigjenvinning. Administrasjon og drift i kommunene og skal være så rasjonell som mulig og i tråd med overordnede målsettinger for øvrig. Renovasjonsgebyret skal ligge under landsgjennomsnittet for sammenliknbare renovasjonsordninger. Side 9 av 13

10 Tiltak- Administrative forhold Revurdere avfalls sektoren etter 2019 Bruker-undersøkelse Utrede og avklare rammer, ordning, ansvarsforhold og organisering av avfallssektoren etter 2019 (leieavtalens utløp) Vurdere gjennomføring av en brukerundersøkelse mht. hvor fornøydabonnentene er med kommunenes og tilbud og tjenester innen Benchmarking - Vurdere: Deltagelse i benchmarking Sorteringsgrad i ordningene Vurderes løpende. Vurdere distriktsmessige forskjeller i plukkanalyser. Hvis sortering er dårlig gjennomføres ny plukkanalyse Reaksjon ved dårlig sortering Vurdere om dagens reaksjon på feilsortering er tilstrekkelig. Innføre endringer ved behov. Naturressurs- og miljøutvalget i Nannestad ser det som høyeste prioritet å få avklart forholdene rundt videre drift av IKS etter De ber også om at IKS blir representert i plangruppen ved neste rullering av avfallsplan. De fleste av målene i avfallsplanen er oppnådd, men det er fortsatt mye som kan forbedres for å heve standarden og bedre miljømålene og det foreslås derfor følgende tiltak: 3.5 Handlingsplan 2015 Mill kr Fortsette nyanskaffelser og utskifting av avfallsbeholdere, 0,8 returpunkter og tilskudd til nedgravde avfallsbrønner. Inventar og utstyr 0,4 Anlegg Dal Skog 2,0 Handlingsplan 2016, 2017 og 2018 Utskifting av maskiner og utstyr ettersom leasingavtalene utløper. I tillegg må vi starte utredning vedr. kapasiteten på renseanlegget som følge av økte nedbørsmengder. Vi må forvente en investering på ca. 2-4 mill. kroner hvert år i perioden. Dette er omtrent som vi betaler i avdrag pr. år. (3,37 mill) 4. DRIFTSKONSEKVENSER FOR 4.1 Organisatoriske forhold: Det er stadig endrede rammebetingelser innen avfallssektoren og det må forventes større krav fra våre eiere og kunder. Den største utfordringen i forhold til abonnentene er en videreutvikling av henteordninger og returpunkter. I brukerundersøkelsen som er gjennomført våren 2014 kommer returpunktene fram som det området hvor innbyggerne er bare middels fornøyd. Side 10 av 13

11 I forhold til behandling av avfall gir selskapsavtalen handlingsrom til å møte nye utfordringer. må, som et lite selskap, stadig vurdere nye allianser på områder der vi må stå sterkere. Dette kan være innen forurenset jord, behandling av matavfall, slam, kompost mm. I tillegg har overordnede myndigheter varslet økt krav til materialgjenvinning. Hvis innsamling og fakturering blir overført til, vil dette føre til at vi må revidere budsjett og handlingsplan i tråd med dette. Vi har ikke tatt høyde for dette så lenge kommunene ikke har vedtatt forslag til ny selskapsavtale. 4.2 Bemanning: Totale personalkostnader inkludert overtid mm er budsjettert med ca. kr 15,2 mill. i Dette beløpet økes med 3,5 % hvert år resten av perioden. Vi vil øke staben med en ansatte i perioden. Dette for å bedre bemanningen på gjenvinningsstasjonen, men vi vil fortsatt ha behov for å leie inn mannskaper ved behov. På grunn av svært stor sesongvariasjon sommer- /vinterhalvår, ser vi det hensiktsmessig å leie inn arbeidskraft i sommerhalvåret fremfor å øke den faste bemanningen utover nevnte stilling. Lønnskostnader i er ca. 30 % av de totale driftskostnadene. 4.3 Maskiner og utstyr: Vi har nå en blanding med innkjøpte maskiner og "leasede". I planperioden er det ikke planlagt utvidelse av maskinparken, men at brukte maskiner skiftes ut. Utover "tunge" maskininvesteringer er det stadig behov for utstyr. Dette er vanskelig å budsjettere i detalj, men i langtidsbudsjettet er det satt av noe hvert år til utstyr, beholdere, konteinere m.m. 4.4 Bygninger og anlegg: Bygningsmassen på Miljøstasjon Dal Skog begynner å bli meget bra, men det vil stadig være behov for vedlikehold av bygg og anlegg. I tillegg må vi utrede kapasiteten på sigevannsrenseanlegget for å tilfredsstille kravene i utslippsavtalen. Vi må også sette opp lagertelt for restavfall og grovavfall på deponiet. Dette for å hindre flygeavfall til omgivelsene og fuktighet i avfallet som skal gå til forbrenning. 4.5 Andre driftsutgifter: Utgifter til behandling av ulike avfallstyper er variable kostnader som for stor del er styrt av tilbud og etterspørsel. Det er tatt utgangspunkt i dagens prisnivå. 4.6 Kapitalkostnader: I driftsbudsjettet for framkommer kapitalkostnader som renteutgifter og avskrivninger. I forbindelse med kjøp av arealet til Dal Skog har vi refinansiert lånene og øke avdragstiden mer i trå med avskrivningstiden. Dette har ført til at avskrivningene er redusert i forhold til regnskapet for ØKONOMISKE VURDERINGER 5.1 Inntekter har sine inntekter fra driftstilskuddet fra eierkommunene og mottak av næringsavfall og forurensede masser. Driftstilskuddet økes med 4,0 % hvert år i perioden. Økningen i driftstilskuddet følger stort sett lønns- og prisveksten. Tar Side 11 av 13

12 vi med volumøkning pga. befolkningsveksten, vil driftstilskuddet i realiteten bli redusert i perioden. Driftstilskuddet må opprettholdes på nåværende nivå av følgende årsaker: Mindre næringsinntekter Bedre kvalitet på våre tjenester for farlig avfall, gjenvinningsstasjon og på returpunkter. I tillegg bør vi øke materialgjenvinningsgraden i tråd med myndighetenes krav Bedre håndtering av sigevann Økt behov for vedlikehold og oppgradering av driften, blant annet mottakskontroll Økte utgifter til materialhåndtering. Mottak av avfall fra næringslivet til deponiet samt forurenset masse har vært gode inntekter for i flere år. Dette har vært med på å fordele utgiftene til maskiner og annen drift. Disse inntektene er nå sterkt redusert og driftstilskuddet fra kommunene må nå bære en større del av den totale inntektsramma. Slik det fremkommer av diagrammet nedenunder, vil allikevel ikke driftstilskuddet føre til nevneverdig økte utgifter for den enkelte innbygger de nærmeste årene. 720 Driftstilskudd per innbygger totalt 3,5 % økning fra kr/innb Utgifter Utgiftene til kan deles inn i følgende områder. Side 12 av 13

13 Personalkostnader: Lønnsutgifter til egne ansatte inkl. sosiale utgifter mm.. Totale lønnsutgifter er budsjettert med ca. kr 15,1 mill. i 2015 og foreslås økt med 10,8 % i planperioden, dvs. 3,5 % pr år i gjennomsnitt. Dette for å dekke inn lønns- og prisstigning. Drift av MDS: Drift inkl. innleid arbeidskraft, vedlikehold og avskrivninger av anlegg og maskiner. Totale utgifter ca. kr 35,14 mill., derav utgjør avskrivninger ca. 17,1 % og avfall til forbrenning og deponiavgift 14,2 %. Finanskostnader: Netto renteutgifter på ca. 1,6 mill. kr i Dette vil øke noe i perioden på grunn av nye låneopptak. Etterbruksfond: Det settes ikke av noe mer til etterbruksfond. Det står 6,6 mill. kr på fondet i dag. Følgende usikkerheter må tas hensyn til: Statlige rammebetingelser med nye krav til utsortering Store variasjoner i råvarepriser på papir, plast og metall. KONKLUSJON Økonomiplanen gir rom for å gjennomføre de tiltak som er prioritert i avfallsplanen samt fortsatt være en av landets beste med hensyn til miljøstandard. I tillegg viser planen hvordan vi skal redusere selvkostfondet i perioden. Fondet sto i kr pr Renovasjonsgebyret til abonnentene ligger i dag langt under landsgjennomsnittet for sammenlignbare renovasjonsordninger. Det vil det fortsatt gjøre med denne økonomiplanen. Side 13 av 13

SAK 10/2012 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2013 2016 INNSTILLING: Styrets innstilling

SAK 10/2012 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2013 2016 INNSTILLING: Styrets innstilling SAK 10/2012 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2013 2016 INNSTILLING: Styrets innstilling Representantskapet vedtar foreliggende økonomi- og handlingsplan 2013 2016 som grunnlag for den årlige budsjettbehandlingen

Detaljer

ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2012 2015

ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2012 2015 SAK 22/2011 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2012 2015 INNSTILLING: Styret anbefaler representantskapet å vedta foreliggende økonomi- og handlingsplan 2012 2015 som grunnlag for den årlige budsjettbehandlingen

Detaljer

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING:

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: Styret i ØRAS innstiller på at regnskapet for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig underskudd på kr 1 397 800 foreslås dekket av selvkostfondet. Dal Skog, 4.3.2014 Pål

Detaljer

BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK

BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK SAK 20/2014 BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK INNSTILLING: 1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagte drifts- og investeringsbudsjett for 2015 med et samlet låneopptak på

Detaljer

Avfallsplan 2010-2014 for Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker kommuner Vedtatt 2010

Avfallsplan 2010-2014 for Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker kommuner Vedtatt 2010 Avfallsplan 2010-2014 for Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker kommuner Vedtatt 2010 Avfallsplan 2010-2014 for Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker kommuner. Side: 1 av 40 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HOVEDPLAN FOR AVFALL. 2005-2016 Mål og strategier

HOVEDPLAN FOR AVFALL. 2005-2016 Mål og strategier HOVEDPLAN FOR AVFALL 2005-2016 Mål og strategier INNHOLD INNLEDNING 3 STRATEGISK MÅL 4 MÅLSETTINGER OG TILTAK 5 Avfallsreduksjon 5 Sortering og gjenvinning 5 Oppsamling, innsamling og transport 5 Behandling

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING:

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: Representantskapet i ØRAS godkjenner regnskapet for 2011. Regnskapsmessig overskudd på kr 3 822 540 foreslås avsatt til annen egenkapital og selvkostfond.

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2016 Fremlagt på møte i representantskapet 18.4.2016 Bakgrunn for eiermeldingen Eiermeldingen er utarbeidet

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD

Eiermelding fra styret i RfD fra styret i RfD for driftsåret 2016 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2017 Årsrapport RfD 2016 side 37 for 2016 BAKGRUNN FOR EIERMELDINGEN en er utarbeidet med bakgrunn i selskapsavtalen og

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Økonomiplan 2009-2012

Økonomiplan 2009-2012 Follo Ren IKS Verkstedveien 29,1400 Ski Tlf.: +47 64 85 23 30 Faks: +47 64 85 23 40 Org. nr. 975 804 569 MVA E-post: post@folloren.no www.folloren.no Økonomiplan 2009-2012 September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAK 11/2011 REVIDERT BUDSJETT 2011 INNSTILLING:

SAK 11/2011 REVIDERT BUDSJETT 2011 INNSTILLING: SAK 11/2011 REVIDERT BUDSJETT 2011 INNSTILLING: 1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagte reviderte drifts- og investeringsbudsjett for 2011. Investeringsbudsjettet er i sin helhet lånefinansiert

Detaljer

Avfallsdeponi er det liv laga?

Avfallsdeponi er det liv laga? Avfallsdeponi er det liv laga? Avfall Norges seminar om deponering av avfall Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik 28. oktober 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR 2016-2025 KORTVERSJON Om Avfall Sør Avfall Sør er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 9180/16 Arkivsaksnr.: 16/1726-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 9180/16 Arkivsaksnr.: 16/1726-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 9180/16 Arkivsaksnr.: 16/1726-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2017 Vedlegg: Dekningsgradsberegninger renovasjon 2017 Andre saksdokumenter

Detaljer

REVIDERT BUDSJETT 2014, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK

REVIDERT BUDSJETT 2014, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK SAK 19/2014 REVIDERT BUDSJETT 2014, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK INNSTILLING: 1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagte reviderte drifts- og investeringsbudsjett for 2014. Investeringsbudsjettet

Detaljer

Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018

Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Representantskapet Vedlegg 1 Sak 5-2015 Forslag til selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Informasjon

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10 Side 1 av 7 Lardal kommune Saksbehandler: Britt H. Lie Telefon: 33 15 52 05 Lardal kommunale eiendom JournalpostID: 10/5470 Avfallsordning - Lardal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner pr 01 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner pr 01 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunen som samfunnsutvikler og samfunnsaktør Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 2012 Avfall Oppsummering Gruppering av tiltak ( tallene angir antall kommuner

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Tirsdag 20. november Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomiske hovedtall 3) Viktige utfordringer 4) Fremtidens

Detaljer

KiO Kildesortering i Oslo

KiO Kildesortering i Oslo KiO Kildesortering i Oslo Anita Borge, prosjektleder OSLO KOMMUNE 1 Avfallsplan for Oslo kommune 2006-2009 Innføring av kildesorteringsløsninger for plastemballasje og våtorganisk avfall i Oslo kommune:

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet!

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Øivind Brevik adm.dir. 1 Bestilling fra AHK Presentasjon av virksomheten bør inneholde: Status Drift Nøkkeltall Strategier 2 Avfallspyramiden

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn De endringene som gir innholdsmessige forskjeller i forhold til eksisterende forskrifter er listet i tabellen nedenfor. Nr Endring i forhold til gammel forskrift

Detaljer

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje.

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Miljøverndepartementet (MD) Attn.: Aasen Therese P.b. 8013 Dep 0030 OSLO Skøyen, 12/10/2011 Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Grønt Punkt Norge

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Konkurransen om avfallet slik industrien ser det Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1450 ansatte 250 ansatte 330 ansatte 60 ansatte 200 ansatte

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Strategiplan 2010-2015

Strategiplan 2010-2015 Strategiplan 2010-2015 Vår visjon: IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser Innhold Forord... 2 Visjon og mål... 3 for strategivalget... 3 Våre hovedprodukter

Detaljer

Orientering fra Innherred Renovasjon. Geir Tore Leira, administrerende direktør

Orientering fra Innherred Renovasjon. Geir Tore Leira, administrerende direktør Orientering fra Innherred Renovasjon Geir Tore Leira, administrerende direktør Om Innherred Renovasjon Nord-Trøndelag Inderøy Mosvik Leksvik Frosta Stjørdal Meråker Levanger Verdal Sør-Trøndelag Malvik

Detaljer

Vedlegg 1 sak 24/11 Økonomisk handlingsplan med budsjett

Vedlegg 1 sak 24/11 Økonomisk handlingsplan med budsjett Økonomisk handlingsplan Follo Ren IKS 2012 2015 Hovedpunkter i budsjett 2012 Budsjettet er basert på den generelle utviklingen i marked mht avfallsmengder, priser på behandling og transport, materialverdier

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler Fagnotat Saksnr.: 201503797-1 Emnekode: ESARK-641 Saksbeh: KOAK Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 RENOVASJONSORDNING FOR KARMØY KOMMUNE I FREMTIDEN

Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 RENOVASJONSORDNING FOR KARMØY KOMMUNE I FREMTIDEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 05.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.09.2014 RENOVASJONSORDNING FOR

Detaljer

SeSammen regional avfallsstrategi. Stiklestad, Gunhild Flaamo Strategikoordinator

SeSammen regional avfallsstrategi. Stiklestad, Gunhild Flaamo Strategikoordinator SeSammen regional avfallsstrategi Stiklestad, 24.8.2016 Gunhild Flaamo Strategikoordinator Visjon: Sammen om fremtidens avfallsløsning! «Vi vil jobbe for en samfunnsansvarlig og kretsløpsbasert ressursutnyttelse

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble De endringene som gir innholdsmessige forskjeller i forhold til eksisterende forskrifter er listet i tabellene nedenfor. Ettersom den nye forskriften erstatter

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet 10.11.2014 Selskapsavtale for RfD Side 1 1.0 Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2013-2020 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 3 2 SAMMENDRAG... 5 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020.... 7

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2012-2020 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 4 2 SAMMENDRAG... 6 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020... 8

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 16.05.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/13 12/528 KOMMUNEDELPLAN FOR AVFALL OG MILJØ

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Torsdag 18. februar 2016 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomi og nøkkeltall 3) Aktiviteter og tiltak 4)

Detaljer

AVFALL I BYØKOLOGISK PROGRAM. Miljøvernleder Guttorm Grundt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune

AVFALL I BYØKOLOGISK PROGRAM. Miljøvernleder Guttorm Grundt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune AVFALL I BYØKOLOGISK PROGRAM Miljøvernleder Guttorm Grundt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune VISJONER Oslo skal være en by i bærekraftig utvikling preget av økonomisk, sosial og kulturell

Detaljer

STRATEGI 2010-2016. for klima, kretsløp og miljø

STRATEGI 2010-2016. for klima, kretsløp og miljø STRATEGI 2010-2016 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og miljø INNHOLD ROAFS VISJON... 2 FORMÅL MED STRATEGIEN... 3 RAMMEBETINGELSER... 5 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER... 8 1. Organisasjonsutvikling...

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT For kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Forskriften gjelder fra 1. juli 2017 og avløser forskrift datert 1. juli 2014.

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007.

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. Historikk Finnmark Miljøtjeneste AS ble stiftet av kommunene Gamvik, Karasjok, Lebesby, Måsøy, Nordkapp og Porsanger 10. april 1996. Finnmark Miljøtjeneste

Detaljer

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfall, miljø og klima Innlegg FrP 06.04.2008 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges

Detaljer

Avfallsplan for Trondheim kommune forslag til planprogram 1

Avfallsplan for Trondheim kommune forslag til planprogram 1 Avfallsplan for Trondheim kommune 2018-2030 - forslag til planprogram 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Formål og føringer for planarbeidet 3 Generelt 4 Dagens rammebetingelser 4

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Presisering blått Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Fastsatt av kommunestyret i

Detaljer

«Har vi avfall i 2030»

«Har vi avfall i 2030» «Har vi avfall i 2030» Synnøve Bjørke Adm. direktør Roaf IKS synnove.bjorke@roaf.no 1 Vår visjon Enkelt for deg bra for miljøet! 2 Bakteppet sirkulærøkonomi 3 Jordas tåleevne Befolkningsvekst og økt forbruk

Detaljer

Revidert renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen

Revidert renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen Likelydende i henhold til høringsliste Drammen, 10.03.2017 Revidert renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen Høring Innledning Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) arbeider med

Detaljer

INNHOLD 1. SELSKAPETS VISJON 2. SELSKAPETS FORRETNINGSIDÉ 3. STRATEGISKE MÅL

INNHOLD 1. SELSKAPETS VISJON 2. SELSKAPETS FORRETNINGSIDÉ 3. STRATEGISKE MÅL Sak: Overordnet selskapsstrategi Kommune Drammen Kommune, v/rådmannen Vår ref: Saksbeh.: B Os Dato: 14.01.07 INNHOLD 1. SELSKAPETS VISJON 2. SELSKAPETS FORRETNINGSIDÉ 2.1 Selskapets renovasjonsordning

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS: Fredag den 03. september kl i Rissa.

INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS: Fredag den 03. september kl i Rissa. INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS: Fredag den 03. september kl. 11.00 i Rissa. Saker til behandling: SAK 23 GODKJENNELSE MØTEPROTOKOLLER SAK 24 REFERAT-

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars 2013 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 10/13

Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 1.november 2013 Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Presisering blått Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Forskrift for kommunal renovasjon

Detaljer

Deponiforbud nedbrytbart avfall

Deponiforbud nedbrytbart avfall Deponiforbud nedbrytbart avfall Lise K Svenning Jensen 14. Juni 2006 Deponiforbud for nedbrytbart avfall Hva vil skje med dette avfallet? Gjennomføringen av øvrig regelverk mv. for deponier Hvor står vi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 21.03.2017 Tid 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/17 17/159 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Gjenvinningsstasjoner

Gjenvinningsstasjoner Gjenvinningsstasjoner En vurdering av brukere, tilgjengelighet, finansiering og sikkerhet Olav Rønningen Norsas - Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning AS Rica Hell Hotel - 3. november 2004

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE Fastsatt av styre 21. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

Sak om hovedplan for renovasjonstjenester i Grenlandskommunene

Sak om hovedplan for renovasjonstjenester i Grenlandskommunene Sak om hovedplan for renovasjonstjenester i Grenlandskommunene 2018-2030 Saksbehandler: Erik Høines, Renovasjon i Grenland 1 Bakgrunn Stilt overfor nye og ambisiøse målsettinger for ombruk, sortering og

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: M50 &13 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: M50 &13 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: M50 &13 Arkivsaksnr.: 05/3020-8 Dato: * RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN - STRATEGISK PLAN 2007-2010 OG ENDRINGER I TJENESTETILBUDET INNSTILLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE Vedlegg: FORSLAG TIL REVIDERT FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING Saksopplysninger:

Detaljer

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Fastsatt av Hemsedal kommunestyre den 01.07.04 k.sak 68/04 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014 Forskrift gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79, 83 og 85. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1 Forskriftens formål og virkeområde

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv.

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift gitt med hjemmel i Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven) 30 33, 34, 37, 79, 85, jf 83. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Hamar 24. januar 2013 Toralf Igesund FoU sjef BIR «Framtidens avfallssortering» Hva tror vi om fremtiden? vi vet en del om fortiden: Samfunnet endrer seg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I FOSEN RENOVASJON

MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I FOSEN RENOVASJON SAK 05/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I FOSEN RENOVASJON 23.04.2010 I Rissa Kl. 09.30 Kl. 12.00 Til stede Vibeke Stjern, Jon Husdal, Per Skjærvik og Frank Aronsen(møtte

Detaljer

KJØP AV AREALER PÅ DAL SKOG ØKNING AV LÅNERAMMEN

KJØP AV AREALER PÅ DAL SKOG ØKNING AV LÅNERAMMEN SAK 10/2012 KJØP AV AREALER PÅ DAL SKOG ØKNING AV LÅNERAMMEN INNSTILLING: Styret anbefaler representantskapet å kjøpe det regulerte arealet, stort 221,7 daa, på Dal skog for 30 mill. kroner og samtidig

Detaljer

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning I kraft fra 1. mars 2014

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning I kraft fra 1. mars 2014 Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning I kraft fra 1. mars 2014 Forskrift gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79,

Detaljer

Sammendrag. Utvalg for tekniske saker sak 69/09 vedlegg

Sammendrag. Utvalg for tekniske saker sak 69/09 vedlegg Utvalg for tekniske saker 14.10.09 sak 69/09 vedlegg Sammendrag Kommunen er ikke lengre pålagt å lage og ajourføre kommunale avfallsplaner, men Sandnes kommune ønsker likevel å bruke Hovedplan Avfall som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/863 M50 Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/863 M50 Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/863 M50 Harald Silseth FRAMTIDIG DRIFT AV ENGER GJENVINNINGSSTASJON RÅDMANNENS FORSLAG: Drift av Enger avfallsanlegg i kommunal regi utgår

Detaljer

Selskapsstrategi for RfD Selskapsstrategi

Selskapsstrategi for RfD Selskapsstrategi Selskapsstrategi 2014-2017 Vedtatt av representantskapet 25.11.2013 1 Innledning Selskapsstrategien bygger på mandat og forventinger som er beskrevet i selskapsavtalen og eierstrategien (vedtatt 3.12.2008).

Detaljer