Kommunedelplan for Mysen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan for Mysen 2006 2018"

Transkript

1 Kommunedelplan for Mysen Strategisk del Datert , revidert og sist revidert

2 KOMMUNEDELPLAN FOR MYSEN STRATEGISK DEL DATERT REVIDERT SIST REVIDERT

3 Innhold INNLEDNING 2 KOMMUNEDELPLANENS FUNKSJON 2 PLANPROSESSEN 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING 3 Prognoser for befolkningsutviklingen 3 VIKTIGE FØRINGER FOR KOMMUNEDELPLANEN 4 Lovverk, forskrifter og rundskriv 4 Vedtatte planer 4 Andre planforutsetninger 4 Verdigrunnlag 4 Mysens kvaliteter 4 STRATEGIEN I KORTFORM 5 Visjoner 5 Må 6 Virkemidler 6 BYSENTRUMS BETYDNING 6 UTFORDRINGER I SENTRUM 6 MILJØ-OG SAMFUNNSSIKKERHET 6 MYSENS REGIONALE ROLLE 7 NÆRINGSUTVIKLING OG KOMPETANSEUTVIKLING 7 BOLIGUTVIKLING 8 BYGNINGSMILJØ 8 KUNST, KULTUR OG FRITID 8 GRØNNSTRUKTUR 9 BYROM- OG PLASSER 9 SKILT OG REKLAME 9 GJENNOMFØRING AV KOMMUNEDELPLANEN 10

4 INNLEDNING Kommunedelplanen skal være et virkemiddel for utvikling av Mysen i planperioden Planen består av en strategisk del og en arealdel. I arealdelen fastlegges den overordna disponering av byens arealer. Kommunedelplanens arealdel, dvs. plankartet og bestemmelsene er juridisk bindende. Kommunedelplanen skal bygge på en bærekraftig utvikling. Flere aktører har bidratt i kommunedelplanarbeidet; politikere, innbyggere, næringsliv, nabokommuner og regionale myndigheter. Kommunedelplanen skal også bidra til å følge opp vedtatt fylkesplan for Østfold. Kommunedelplanarbeidet er hjemlet i Plan- og bygningsloven KOMMUNEDELPLANENS FUNKSJON Det er ikke noe sammenhengende plangrunnlag for Mysen sentrum. Noen planer er nye, men de fleste planene er gamle og gir ikke de utviklingsmuligheter som er ønskelig. Det er derfor behov for å etablere et nytt, tidsaktuelt og sammenhengende plangrunnlag i form av kommunedelplanens arealdel. Denne kommunedelplanen kan danne grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplaner der dette anses nødvendig. En viktig del av kommunedelplanarbeidet har vært å gjennomgå gamle reguleringsplaner i sentrumsområdet for å ta stilling til hvilke planer som skal beholdes og hvilke planer som delvis eller helt skal oppheves. Reguleringsplaner som gir aktuelle og tidsriktige formål, beholdes. De planene som oppheves, er av eldre dato og er ikke i tråd med ønsket utvikling. Det vises til liste i bestemmelsene over planer som oppheves og de planer som helt eller delvis skal gjelde. På plankartet er reguleringsplanene nummerert. De overordna visjoner og mål for Mysens utvikling er uttrykt i kommunedelplanen. Kommunedelplanperioden er 12 år. Kommunens arbeid med konkrete oppgaver gjennom årlige budsjett og økonomiplaner vil synliggjøre ressursbruken for gjennomføring av ulike tiltak. Kravet om reguleringsplan kommer automatisk i forbindelse med såkalte større bygg- og anleggsarbeid, jfr. Pbl

5 Kommunedelplanen bygger på sentrumsanalysen for Mysen fra De visjoner og mål som her er beskrevet, er gjort gjeldende i kommuneplansammenheng. I kommunedelplanen disse tema berørt: bysentrums betydning og utfordringer, miljø og samfunnsikkerhet, Mysens sentrale rolle, næringsutvikling og kompetanseutvikling, boligutvikling, bygningsmiljø, kunst, kultur og fritid, Grønnstruktur, byrom og plasser og skilt og reklame. PLANPROSESSEN: I starten av prosessen ble det nedsatt arbeidsgrupper med representanter fra næringsliv, næringsrådet, Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune og ulike etater i Eidsberg kommune. Disse arbeidsgruppene fremmet forslag til visjoner, mål og virkemidler for ulike planområder. Innspill fra gruppene er i stor grad tatt med i kommunedelplanen. Det ble gjennomført et åpent møte den om kommunedelplanen og om ulike tiltak innen sentrumsutvikling. Medvirkning og åpenhet i planprosessen er en viktig del av kvalitetssikringen av planen. Kommunedelplanen består av plankart med bestemmelser som er juridisk bindende. Det er i tillegg laget retningslinjer. I etterkant av vedtatt kommunedelplan for Mysen, kan det utarbeides ulike temaplaner. BEFOLKNINGSUTVIKLING PROGNOSER FOR BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN Eidsberg kommune hadde pr innbyggere. Befolkningsveksten framover forutsettes å være på 0,7%. Kvaliteten på tjenestetilbudet vil være viktig for å tiltrekke seg nye innbyggere. Mysens fysiske omgivelser og omdømme er også av betydning. Produksjonen av nye boliger pr. år vil være et viktig virkemiddel for å oppnå vekst innenfor en ramme av bærekraftig utvikling. 3

6 VIKTIGE FØRINGER FOR KOMMUNEDELPLANEN LOVVERK, FORSKRIFTER OG RUNDSKRIV Følgende overordna føringer ligger til grunn for kommunedelplan for Mysen. - Plan- og bygningsloven ( 20-1) - Plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredning - Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn og unge - RPR for areal og transportplanlegging Vedtatte planer - Areal og transportplan for Indre Østfold - Kommuneplanen Reguleringsplaner for ulike deler av sentrum - Temaplan for grønnstruktur - Kommunedelplan for trafikksikkerhet - Sentrumsanalysen fra Tematisk kommunedelplan for vannmiljø Strategisk næringsplan Andre planforutsetninger - Ny E Ny vei fra Folkenborg til Ringveien /Kapellveien. - Søskenbyprosjektet. Askim og Eidsberg kommune har gått sammen om en felles strategi for å markedsføre byene for å møte Oslo-effekten på en konstruktiv måte. VERDIGRUNNLAG Etiske forpliktende standarder er viktig og et avgjørende suksesskriterium for et velfungerende samfunn. Kommunens verdigrunnlag er basert på trygghet, åpenhet, universell utforming, estetikk og en bærekraftig utvikling. Åpenhet I forhold til byens fysiske miljø skal det offentlige rom være tilgjengelig for alle, og det må legges til rette også for forflytningshemmede og eldre. Trygg og god by Det er viktig med en følelse av trygghet både i egen bolig og i det offentlige rom. Kommunedelplanen bør derfor bidra til å legge forholdene til rette for en trygg by. MYSENS KVALITETER Fysisk karakter: Mysens opprinnelse som stasjonsby er knyttet til etablering av jernbanen i I forbindelse med dette ble de første teglstenshusene oppført. Oppføringen av de større byggene ble oppført i form av kvartalsstruktur, i første rekke i Jernbanegaten og Storgaten. 4

7 Det historiske kartbildet viser at Smedgata utgjorde det opprinnelige sentrum. Sentrum ble deretter forflyttet mot Storgaten. Nå er det en tendens til utvidelse av forretningsvirksomhet fra området rundt JStorgaten, David Blids gate til Hegginområdet. Mysen sentrum består av et etablert ringveisystem hvor Rema 1000, El-kjøp, Lidl og Europris ligger innenfor sentrumsområdet. De sistnevnte områdene ligger imidlertid ikke innenfor sentrumsdefinisjonen i sentrumsanalysen fra Landemerker: Mysen har følgende landemerker som kjennetegnes ved sin plassering, funksjon og særegenhet: Mysen Kornsilo og Mølle (dimensjon og karakteristiske form) Mysen kirke (visuelt og funksjonelt) Jernbanestasjonen Kommunale bygg på Heggin STRATEGIEN I KORTFORM VISJONER OG MÅL FOR AREALPLANLEGGINGEN VISJONER Kommunen har følgende visjoner for Mysen. Mysen skal være en av to motorer i utviklingen av regionen med vekt på bevaring og utvikling av stedets identitet, levende sentrum og balansert utvikling av områder til forretning, industri, kontor, bolig, spesialområder og grøntområder. MÅL Målsettinger for kommunedelplanen er bærekraftig utvikling, folkehelse og naturkontakt, velferd og individuell mestring samt ønske om et trygt og trafikksikkert bysamfunn. DELMÅL Utvikle et attraktivt og miljøvennlig sentrum for alle brukere Mysen skal være et godt sted å bo og besøke Vitalisere sentrum ved bl.a. å legge til rette for variert utvalg av butikker og boligbebyggelse i sentrum Registrere og bevare bygningsmiljøer som historiske dokumenter for ettertiden 5

8 Sikre viktige grønnstrukturer for lek, rekreasjon og opplevelse Sikre god tilgjengelighet for gående, forflytningshemmede, syklende og busser VIRKEMIDLER Avgrense sentrumskjernen Legge til rette for sentrumsnære boligprosjekter Miljøprioriterte gater i sentrum med 30 km/t Opprettholde og utvikle grønnstrukturene Fortsette samarbeidet mellom kommune, næringsliv, grunneiere/gårdeiere om forvaltning og drift av bygninger, gater, torv og grøntanlegg For å nå visjonen om det gode lokalsamfunn, er verdier som trygghet, respekt og engasjement sentrale. BYSENTRUMS BETYDNING: De siste årene har sentrumskjernen blitt gjenstand for fornyet interesse fra myndighetene, eiendomsutviklere, boligsøkere og næringsliv. Dagens store utfordring ligger i å vitalisere og omforme byens sentrum slik at de historiske sporene og byens særegne kvaliteter tas vare på og brukes aktivt. I et gammelt tett bysentrum med mange kryssende interesser er dette komplisert og stiller store krav til planlegging. UTFORDRINGER I MYSEN SENTRUM Inne i sentrum må den miljøvennlige trafikken gis fortrinnsrett med god framkommelighet og høy kvalitet på traséer og holdeplasser. Utfordringer og mål Det er naturlig med en fortetting i Mysen, men ikke så mye at det går ut over de urbane kvaliteter. Byaksene skal utvikles som viktige møteplasser. I tillegg skal Mysens historiske kvaliteter utvikles. Det er viktig å satse videre på miljøgater i Mysen. MILJØ OG SAMFUNNSSIKKERHET Det er viktig at kommunen planlegger å skape et trygt og godt miljø, og har en beredskap for å møte kriser på en effektiv måte. Kommunen har utarbeidet en egen kriseplan som gir retningslinjer og avklarer ansvarsforhold ved situasjoner som berører samfunnssikkerheten. Kommunens risikosituasjon kan påvirkes gjennom fremtidig arealbruk. 6

9 I forbindelse med behandling av reguleringsplaner og/eller bebyggelsesplaner må det foreligge geotekniske undersøkelser for utbyggingsområder der kommunen krever dette. MYSENS REGIONALE ROLLE. Mysen har bystatus og har viktige funksjoner som et viktig senter for regionen. Mysens identitet og attraktivitet er i stor grad basert på bokvalitet knyttet til landlige omgivelser og mulighet for friluftsliv. Mysen er preget av Hovedstadsregionen med sitt arbeidsmarked. 18 % av innbyggerne i regionen Indre Østfold pendler til Oslo. Det er en viktig utfordring at Mysen drar nytte av det tilbudet hovedstadregionen gir, og samtidig opprettholder egen identitet og egne tilbud. Det er i denne sammenheng viktig med en satsing på utvikling av reiseliv i Indre Østfold. Det er en viktig utfordring å legge til rette for befolkningsvekst i Mysen. E 18 vil kunne bidra til fremtidig vekst og utvikling. Togtilbudet og infrastrukturen på Østre linje er av stor betydning for Indre Østfold og må oppgraderes. Det er utarbeidet en felles Areal og transportplan for Indre Østfold. Denne må legges til grunn for utviklingen i Mysen. Hovedstrategien i denne planen er: Et utbyggingsmønster basert på eksisterende sentra og redusert transportbehov Utvikling av byer og tettsteder Gode kommunikasjoner til Oslo og internt i regionen. NÆRINGSUTVIKLING OG KOMPETANSEUTVIKLING Næringslivet må basere seg på naturlige utviklingsmuligheter, mangfold og kunnskap. Det er viktig at det skapes miljø som legger til rette for nyskaping, blant annet gjennom ulike former for entrepenørskap og kompetansenettverk. Det er spesielt viktig å legge til rette for ungdom, bl.a. ved henholdsvis innføring og videreføring av entrepenørskap i skolen. Mysen ligger geografisk svært gunstig til i forhold til Oslo. Det er gode veiforbindelser til Oslo gjennom eksisterende E 18 og nordover via Rv. 22. Etter prognosene vil ny E 18 fra Momarken til Krossby stå ferdig i Det er ønskelig å legge til rette for arbeidsintensiv og kompetansebasert næringsvirksomhet. I tillegg er det ønskelig å satse på kulturbasert næringsliv og turisme, bl.a. på Høytorp fort og i forbindelse med kulturtorget. 7

10 Handel og service I sentrum er det i hovedsak en blanding av næring, forretning og bolig. Kommunen skal bidra til å legge til rette for utviklingsmuligheter for handel og service ved å bidra til å legge til rette for nærings-etablering og videreutvikle et trivelig sentrum. BOLIGUTVIKLING. Mysen må regne med en økt befolkningsvekst, og det er grunn til å regne med at det meste av boligutviklingen vil komme i sentrumsnære områder. Dette bygger på de føringer som er lagt i kommuneplanen. Det antas at % av befolkningsveksten vil skje i Mysen. Sentrumsnære boligområder bidrar til å sikre liv i sentrum til ulike tider og til å styrke sentrum som et handelsmessig og sosial tyngdepunkt. Det er imidlertid ikke grunnlag for større fortetting i eksisterende boligområder med enkeltstående hus. BYGNINGSMILJØ: Bevaringsverdige bygningsmiljø skal bevares med hjemmel i kommunedelplanens kart og bestemmelser. Gamle og nyere bygninger viser stedets historie og vil være en viktig del av sentrums særegenhet. For bestemte bygningsmiljø er innføres det bestemmelser knyttet til eventuelle søknader om endringer og ombygninger av slike bygningsmiljø. KUNST, KULTUR OG FRITID Det er viktig å satse på kommunens kulturelle mangfold. Kommunen har en sterk satsing på kulturtiltak, bl.a. i form av nytt kulturtorg. Kulturtorget består av et fellesområde for kino, nytt bibliotek, lokaler for bruk for ulike lag og institusjoner, samt et estetisk fint utformet uteanlegg. Dette blir byens storstue. Dette vil også bli et hjerte i sentrumsaksen (Storgaten) som binde sammen det gamle sentrum med etablering v/heggin. Utviklingen av kulturtorget har et mål om å etablere attraktive møtesteder og fellesrom for lek, opphold og deltakelse i ulike kulturaktiviteter. I tillegg er det viktig å sikre nærmiljøtiltak for sentrums beboere i form av tilstrekkelige og gode arealer for rekreasjon og lek i nærheten av bykjernen. Dette søkes gjort gjennom bl.a. traseer ut av Mysenområdet. De ulike lag og foreninger spiller en viktig rolle når det gjelder å sikre barn, unge, voksne og eldre gode fritidstilbud og god livskvalitet. 8

11 GRØNNSTRUKTUR Grønnstrukturen er et nettverk av naturpregede områder i byen. Natur og kulturlandskap inngår i betegnelsen grønnstruktur og utgjør private hager, parker, beplantinger langs vei, jordbruksområder og restarealer. Landskap og naturelementer er viktig for byens identitet. Grønnstruktur bidrar til at Mysen fremstår med grønn profil og kan fremstå som en småby. Det blir derfor en målsetting å bevare en del av de offentlige og private grønne kvaliteter. BYROM OG PLASSER Byrommene skal bedømmes ut fra estetikk, funksjonalitet, tilgjengelighet for alle grupper (universell utforming) og kvalitet i materialbruk. Byrommet er torget, gatetuna, smugene og trappene. Et friområde avsatt til parkmessig utnyttelse på Nordre Mysen vil gi mulighet for et rekreasjonsområde i denne delen av Mysen. Kulturtorget vil fremstå som et sentralt element i sentrumsutviklingen og vil bidra til å danne en helhet der Festiviteten, kulturhuset og nytt bibliotek inngår i helhetsbildet. Kulturtorget vil utgjøre en del av byrommet i aksen jernbanestasjonen Heggin. Det er spesielt viktig å utvikle de offentlige byrom og ta vare på bindeleddet mellom henholdsvis plassene og byrommene for å skape mangfold og karakter. Det gode byrom gir beskyttelse mot trafikk, ulykker og kriminalitet, i tillegg til at det gir mulighet for spasering, lek og utfoldelse. Folkehelseprosjektet og Lokal Agenda 21 sier noe om viktigheten av uformelle møteplasser, bl.a. i form av kulturarrangement. Mysen mangler plasser der vann med tilhørende fontene utgjør et sentralt element i bybildet. Det er naturlig å vurdere vegetasjon, murer og gjerder som romdannende elementer. Stedets liv Det er viktig å videreføre en blanding av bolig og forretning i sentrum for å sikre et levende sentrum også etter stengetid. SKILT OG REKLAME Det må utarbeides vedtekter til Plan -og bygningsloven for skilt og reklame da dette er et nødvendig grunnlag for behandling av søknader. 9

12 GJENNOMFØRING AV KOMMUNEDELPLANEN Bruk av interkommunale løsninger, samarbeid mellom kommune og private er måter å bidra til gjennomføring av kommunedelplanen. Dette gjelder i forhold til parkeringsløsninger, men også i forhold til rekreasjon, grøntarealer og oppussing av byrom- og plasser. Slik sett kan prosjekter finansieres, prosjekter som det ellers ikke hadde latt seg finansiere eller at man får gjennomført prosjekter raskere. Det er i denne sammenheng viktig å legge til rette for investorer og næringslivsinteresser ved å arbeide for å: Nytte kommunedelplanen som et forutsigbart, moderne og tidsriktig arealplansystem. Legge til rette for kulturlivet og kunnskapsmiljøet. Dette vil bidra til positiv utvikling for Mysen bl.a. ved å gjøre Mysen mer attraktiv. Opprusting, drift og vedlikehold av byens offentlige rom. Legge til rette for tilstrekkelig gode offentlige tjenester. Markedsføre byen utad. Dette bidrar til å skape et mer positivt bilde av byen hos personer eller virksomheter som vurderer å flytte til eller etablere seg i Mysen. Delta i statlige utviklingsoppgaver og samarbeide med andre kommuner. Kommunen må fortsette samarbeidet med gårdeiere, Mysenbyen AS, samt handel og næringsliv når det gjelder opprusting og vedlikeholde av gater, byrom og plasser og legge til rette for etablering av sentrumsnære eldreboliger. Det må gjennomføres nødvendig økonomiske grep som i størst mulig grad kan medføre at målene nås. Kommunedelplanens arealdel med bestemmelser er det overordnede styringsdokumentet. Arealdelen og bestemmelsene er juridisk bindende. 10

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Vedtatt 10. juni 2015 Kommuneplan 2015-2026 UTVIKLING I SKEDSMO MÅL OG STRATEGIER Foto: Astri Heil Braathu Forord Skedsmo ligger sentralt i en av Europas raskest voksende byregioner, og har

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT JUNI 2011 Halden kommune - Enhet for økonomi og plan - 09.06.2011 HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT Innhold En visjon for sentrum 2 1 Formålet med en planstrategi 2 2 Bakgrunn

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 innhold og forord innhold forord Forord Sammendrag Grunnlag Fokusområder Gjennomføring og bestemmelser Plankart og temakart Vedlegg

Detaljer

Sentrumsutvikling Mysen byområde

Sentrumsutvikling Mysen byområde Sentrumsutvikling Mysen byområde Historisk utviklingstrekk og fremtidig utvikling Diskusjonsgrunnlag Innledning Byutvikling Mysen sentrum/ Mysen byområde Mysen sentrumsområde har hatt en omfattende utvikling

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Utgave: 1 Dato: 2015-05-25 fotografenas.no / Fotografen AS Eigersund kommune Kommuneplan Eigersund 2015-2027. Samfunnsdel 1

Detaljer

1 Innledning...3. 1.1 Revisjon av kommunedelplanen for Rjukan...3. 1.2 Planprogrammet...3. 2 Planavgrensing...3. 3 Hovedtema for planarbeidet...

1 Innledning...3. 1.1 Revisjon av kommunedelplanen for Rjukan...3. 1.2 Planprogrammet...3. 2 Planavgrensing...3. 3 Hovedtema for planarbeidet... Revisjon av kommunedelplanen for Rjukan Tinn kommune 24.06.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Revisjon av kommunedelplanen for Rjukan...3 1.2 met...3 2 Planavgrensing...3 3 Hovedtema for planarbeidet...5

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - UTVIKLINGSSTRATEGI MOT ÅR 2035

OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - UTVIKLINGSSTRATEGI MOT ÅR 2035 OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - UTVIKLINGSSTRATEGI MOT ÅR 2035 1 OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON NB: Det er foretatt noen mindre rettelser etter formannskapets behandling. Disse er kun av språklig karakter og endrer ikke dokumentets innhold. INNLEDNING... 3 1.0 HOVEDTEMAER

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09)

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020 Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) 1 Innholdsfortegnelse 1. Rammer for kommunal planlegging....3 2. Verdigrunnlag... 3 3. Visjon... 3 4

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer