Film og TV Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Film og TV Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill"

Transkript

1 Film og TV Studieplan Avdeling for Film, TV og spill

2 Innhold Innhold... i 1 Innledning film og tv Om programmet Forenklet studieplan Læringsutbytte Studiearbeid EMNEPLANER Første studieår, 1. semester... 4 Innføring i verktøy og prosesser... 4 Audiovisuell fortelling... 5 Historie og analyse Første studieår, 2. semester... 7 Fortelling og produksjon (valgblokk)... 7 Manusarbeid (valgblokk)... 8 Historie og analyse Andre studieår Dokumentar og reklamefilm Valgblokk: Fiksjon eller Tv-underholdning Tredje studieår Praksisstudier / Valgemner / Inn-/utveksling Entreprenørskap og innovasjon i kreative næringer Bachelorprosjekt Side i

3 1 Innledning film og tv Grad/tittel Omfang Studieform Opptakskrav Bachelor i film og tv Bachelor 180 studiepoeng Heltid Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve Navnet Film og tv angir rammen for kunnskapsfeltet studenten lærer noe om, definerer produksjonsformen og arbeidsmetodene man bruker i oppgaveløsning, og peker på de viktigste produksjonsmiljøene som studentene utdannes til Graden vil på vitnemålet benevnes avhengig av spesialiseringen studenten tar: Bachelorgrad i film og tv med spesialisering i foto Bachelorgrad i film og tv med spesialisering i klipp Bachelorgrad i film og tv med spesialisering i lyddesign Bachelorgrad i film og tv med spesialisering i manus Bachelorgrad i film og tv med spesialisering i produksjon Bachelorgrad i film og tv med spesialisering i regi Bachelorgrad i film og tv med spesialisering som film- og tv- kreatør 1.1 Om programmet Programmet skal utdanne samfunnsnære og håndverksmessig og kreativt kvalifiserte personer til praktisk arbeid i film-, tv- og annen medieproduksjon. Programmet er relevant for arbeid i film- og tv- produksjon og for videre studier på masternivå innen praktiske studier i film, tv, medier. Det kan også kombineres med andre studietilbud for å danne relevante fagkombinasjoner. Målgruppen er primært personer som ønsker å lage profesjonelle audiovisuelle produksjoner. Nyttige generelle forkunnskaper kan være praksis eller studier fra kommunikasjon-, kultur- og kunstfeltet, eller alt som er relatert til mennesker og estetikk. Opptakskrav er generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve. Opptaksprøven består av et eller flere relevante og kommenterte arbeider og med et intervju. Avhengig av søkerantall vil ikke alle søkere bli innkalt til intervjuet. Prøve og vurderingskriterier publiseres på nett i god tid før søknadsfrist. Rangering gjøres ut fra resultatene fra opptaksprøven alene. Side 1

4 1.2 Forenklet studieplan Sem 6 Sem 5 Entreprenørskap og innovasjon i kreative næringer Bachelorprosjekt Praksisstudier / Valgemner / Inn- /utveksling Sem 4 Sem 3 Sem 2 Valgblokk: Fiksjon eller Tv-underholdning Dokumentar og reklamefilm Valgblokk: Fortelling og produksjon eller Manusarbeid Historie og analyse 2 Sem 1 Innføring i verktøy og prosesser Audiovisuell fortelling Historie og analyse 1 Gult = felles emner, grønn = valgemner Valgemnene er ikke definert per juni Valgemnene vil bli samordnet ved Avdeling for film, tv og spill i den grad dette er hensiktsmessig. 1.3 Læringsutbytte Etter endt studium skal kandidatene kjennetegnes av følgende læringsutbytte: Kunnskaper kandidaten K 1a har bred kunnskap om audiovisuell fortelling som språk, narrative strukturer og historie K 1b har bred kunnskap om produksjons - former, - verktøy og - metoder i ulike audiovisuelle medier K 1c har særlig kunnskap om et av spesialiseringsfeltene regi, foto, klipp, produksjon, lyd, manus eller film og TV- kreatør K 1d har kunnskap om relevante bransjer og kreativt entreprenørskap K 2 har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid i praktiske film- og tv- fag K 3a kan søke ny kunnskap og benytte denne selvstendig til videre utvikling K 3b Har kunnskap om å oppdatere kunnskap ved hjelp av bransje og på nett. K 3c Har bred kunnskap om PBL og prosjektbasert læring. K 4 har kunnskap om sentrale tendenser og verk i film-, tv- og spill- historien, og kan plassere samtidsverk og - tendenser i en historisk tradisjon og sammenheng Ferdigheter - kandidaten F 1 kan benytte tilegnet og akkumulert kunnskap til å reflektere analytisk over audiovisuelle fortellinger og produksjonsarbeid, samt til å treffe begrunnete valg i egen produksjon F 2 kan under praktisk produksjon reflektere over faglig utøvelse i egen spesialisering og justere denne under veiledning F 3 kan finne, bruke og henvise til relevante kilder og arbeidsmetoder i løsning av praktiske og teoretiske oppgaver og ved diskurs. F 4a kan produsere audiovisuelle filmer og tv- program på inntil 25 minutter, basert på kunnskap om fortelling og produksjonsformer F 4b kan etablere seg som arbeids-, oppdragstaker eller foretak i relevante bransjer Side 2

5 Generell kompetanse - kandidaten G 1 kan vurdere og drøfte etiske problemstillinger i forbindelse med teamarbeid og under arbeid med utvikling og gjennomføring av audiovisuelle fortellinger, for å kunne ta begrunnete valg G 2 kan delta i utvikling, planlegging og gjennomføring av audiovisuelle produksjoner i spesialisert funksjon, som del av et team og ved å løse oppgaver både i kollektiv og alene G 3 kan formidle, benytte, og drøfte faglig kunnskap om film- og tv- fortelling, historie, arbeidsmetoder og produksjonsformer i forbindelse med praktisk produksjon G 4 kan benytte erfaring og kunnskap til å drøfte og vurdere problemstillinger knyttet til utvikling av fortellinger og produksjonsplaner, for å oppnå gode resultater G 5 kjenner til fagmiljøene lokalt og internasjonalt, samt ny teknologi og nye faglige trender innen filmfag og kommunikasjon 1.4 Studiearbeid Studiet er bygget slik at emner bygger på hverandre og utfyller hverandre, og slik at kunnskap, ferdigheter og kompetanse akkumuleres over tid til en stadig mer helhetlig kompetanse. Undervisningen er i hovedsak bygget i sykler med teoretisk innføring, praktiske øvelser, evaluering og vurdering. Enkelte emner er primært teoretiske. Det arbeides jevnlig med muntlig og skriftlig refleksjoner. Eksamens- og vurderingsformene er valgt for å prøve studentene etter læringsutbyttebeskrivelsene. I hovedtrekk er studiearbeidet praksisnært og prosjektbasert og læringsutbytte er gjennomføring av små og store audiovisuelle prosjekter, samt individuelt reflekterende. I undervisningen benyttes utstyr og fasiliteter relevante for de enkelte emner og spesialiseringer i programmet. 5. semester er tilrettelagt for ut- og innveksling av studenter. Studenter som ikke deltar ved et mobilitetsprogram vil få et praksisrettet semester som inneholder et praksisstudium (enten gjennom egen praksis eller ved på andre måter å ta kontakt med/møte bransjen, og i begge tilfeller levere en skriftlig rapport eller skriftlig praksisrelatert studie). Det vil også bli tilrettelagt for valgemner relatert til de aktuelle fagfunksjonene som omfattes av programmet. Skolen samarbeider tett med bransjen og studenten har mulighet for å gjennomføre praksisstudium. Skolen har også utvekslingsavtaler som muliggjør inntil ett semesters utveksling med en institusjon i utlandet. Studentene møter Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) og forskning og utvikling (FoU) gjennom undervisningen. Lærere trekker eget og andres FoU/KU- arbeid inn i undervisning og pensum bygger på FoU/KU. Eksamensformene reflekterer innholdet i de enkelte emnene. Studentene vil ut fra dette møte eksamensformer som skriftlige hjemmeeksamen, samt mer bransjespesifike produksjonseksamner knyttet til deres eget arbeid med audiovisuell fortelling. Studenten har tilgang til undervisning i auditorium og klasserom og skolen Vrimle- område. Klipperom, lydrom for etterarbeid og tilgang til audiovisuelt utstyr til bruk i emnene og egne arbeider som ikke er kommersielle. Side 3

6 2 EMNEPLANER 2.1 Første studieår, 1. semester Innføring i verktøy og prosesser Emne: Studiepoeng: Forkunnskaper Innføring i verktøy og prosesser 7,5 studiepoeng Ingen Sammendrag: Læringsutbytte: Emne har til hensikt å innføre studenten i de forskjellige verktøyene innen filmproduksjon. Kunnskap - kandidaten har grunnleggende kunnskap om kamerabruk og lysbruk, bildeteori, workflow, klippeverktøy og lydverktøy har kjennskap til manusoppsett har grunnleggende kunnskap om produksjonsprosesser (forarbeid, opptak og etterarbeid) Ferdighet - kandidaten kjenner til og kan bruke tekniske verktøy med tilhørende manualer og annen brukerinformasjon tilgjengelig bl.a. via nett kjenner til og kan bruke manusoppsett Generell kompetanse - kandidaten kan gjennomføre mindre audiovisuelle prosjekter på en teknisk forsvarlig måte Innhold: Teknisk undervisning, kamera, lyd, klipp, workflow med praktiske filmoppgaver, fokus på det tekniske. Undervisningsformer: Praktiske øvelser med teoretiske innføringer Arbeidskrav: levere én film, individuelt. Obligatorisk pensum: Se egen pensumliste på nettet. Eksamen Bestått/Ikke bestått ut fra flervalgseksamen. Side 4

7 Audiovisuell fortelling Emne: Studiepoeng: Forkunnskaper Sammendrag: Læringsutbytte: Audiovisuell fortelling 15 studiepoeng Ingen Emnet har til hensikt å gi studenten bred oversikt over hvordan audiovisuelle fortellinger kommuniserer med sitt publikum, og grunnleggende trening i å utvikle fra idé til ferdig konsept. Kunnskap - kandidaten har kunnskap om dramaturgi, fortellerstruktur og fortellerperspektiv innen audiovisuell produksjon. har kunnskap om spill- og filmspråkets virkemidler og virkemåter. har kunnskap om skriftlig oppgavebesvarelse har kjennskap til idéutvikling som metode har kjennskap til teamarbeid, inklusive metoder har kjennskap til innovative og tverrfaglige fortellerteknikker har grunnleggende kunnskap om å utvikle audiovisuelle fortelling gjennom prosessorientert utvikling Ferdighet - kandidaten kan utvikle dramatiske ideer og skrive manus. kan reflektere over hvordan en audiovisuell fortelling kommuniserer ved hjelp av dramaturgiske og spill- og filmspråklige virkemidler, og på denne måten oppnå en økende forståelse for fortellerstemmen kan gjennomføre enkel research i forbindelse med produksjonsoppgaver Generell kompetanse - kandidaten kan gjennomføre, mindre produksjoner fra idé til ferdig konsept kan gjennomføre en mindre filmproduksjon kan reflektere og delta i diskurser innen filmfaglig/spillfaglig utviklingsarbeid og gjennom dette oppnå en økt bevissthet på god praksis har opparbeidet en oppmerksomhet ovenfor betydningen av klare rolleforståelser og gode relasjoner mellom medlemmene i et team Innhold: Historiefortelling, dramaturgi, filmgrammatikk Undervisningsformer: Teoretisk innføring med praktiske øvelser og evaluering; Forelesninger, gruppearbeid, praktiske oppgaver, plenumsvurdering av det praktiske Arbeidskrav: Emnet har ikke arbeidskrav Obligatorisk pensum: Se egen pensumliste på nettet. Eksamen Bestått/Ikke bestått ut fra en to-delt eksamen bestående av én av produksjon i gruppe og skriftlig gruppeeksamen over en uke relatert til produksjonsarbeidet. Begge elementer skal bestås for å bestå emne som et hele. Side 5

8 Historie og analyse 1 Emne: Historie og analyse 1 Forkunnskaper Studiepoeng: Hensikt: Læringsutbytte: Ingen 7,5 studiepoeng Øke kompetansen i å analysere og å reflektere over film, spill og eget arbeid. Kunnskap - kandidaten har kunnskap om relevante metoder for lesning av bilder og audiovisuelle fortellinger, og kan sette disse inn i en historisk sammenheng kan finne ny eller utvidet kunnskap om emnet har kjennskap til kildesøk for å finne ny eller utvidet kunnskap om emnet kan gjengi kunnskap om metoder for lesning av bilder og audiovisuelle fortellinger Ferdighet - kandidaten kan benytte kunnskap om metode for lesning av bilder og audiovisuelle fortellinger til å analysere et bilder, spill, film eller tv-program har generell analyse- og filmforståelse Generell kompetanse - kandidaten kan drøfte analytiske problemstillinger i grupper hvor den enkelte formidler og faglig begrunner sine tanker Innhold: Narrativ metode, billedanalyse, spillanalyse Undervisningsformer: Teoretiske forelesninger samt øvelse i analyse Arbeidskrav: Emnet har ikke arbeidskrav Obligatorisk pensum: Se egen pensumliste på nettet. Eksamen Bestått/Ikke bestått ut fra en muntlig skoleeksamen i gruppe der gruppen samlet gir en analyse av en film eller et spill. Oppgaven gis en uke før eksamensdag. Side 6

9 2.2 Første studieår, 2. semester Fortelling og produksjon (valgblokk) Studentene velger i 2. semester mellom valgemnene Manusarbeid eller Fortelling og produksjon. Emne: Forkunnskaper: Fortelling og produksjon Ingen. Studiepoeng: 22,5 Hensikt Læringsutbytte: Bli kjent med ulike sjangere og fagfunksjoner innen film og TV Kunnskap - kandidaten har bred kjennskap til sjangere i film og tv, og særlig kunnskap om enkelte sjangre innen feltene drama, dokumentar, tv-underholdning og reklamefilm kjenner og kan referere til produksjoner og hovedtrekk innen de enkelte sjangre har kunnskap om produksjonsformer, opphavsrett og etiske problemstillinger i film- og tv-produksjon har kunnskap om fagfunksjoner, arbeidsdeling og kommunikasjonsformer i produksjon av film og tv Ferdighet - kandidaten kan benytte arbeidsteknikker tilhørende ulike fagfunksjoner på et grunnleggende nivå kunne finne frem til andre produksjoner innen samme sjanger og benytte disse som referanse ved egen produksjon Generell kompetanse - kandidaten kan samarbeide om å utvikle og produsere fortellinger i sjangrene dokumentar, fiksjon, reklame og tv-underholdning i tråd med bransjeetiske normer kan arbeide i team etter profesjonelle arbeidsmetoder og med relevante produksjonsformer for sjangeren det jobbes i, for å lage korte produksjoner kan gjennomføre mindre reklame-, tv-, dokumentar og fiksjonsproduksjoner kan løse enkle produksjonsoppgaver i arbeidsdelte team Innhold: Film- og TV-sjangeren, fagfunksjoner innen film og TV, arbeidsdelte team Undervisningsformer: Teoretisk innføring med praktiske filmøvelser. Små produksjoner i kategoriene fiksjon, kortdokumentar, oppdrag og tv-underholdning, der studenten rullerer i funksjonene regi, foto, produsent, klipp/lyd Arbeidskrav: Emnet har ikke arbeidskrav Obligatorisk pensum: Se egen pensumliste på nettet. Eksamen Bestått/Ikke bestått ut fra en to-delt eksamen bestående av en produksjonseksamen i gruppe og en individuell skriftlig hjemmeeksamen relatert til produksjonsarbeidet. Begge elementer skal bestås for å bestå emne som et hele. Oppgaven leveres ut ved semesterstart. Side 7

10 Manusarbeid (valgblokk) Studentene velger i 2. semester mellom valgemnene Manusarbeid eller Fortelling og produksjon. Emne: Forkunnskaper: Manusarbeid Ingen. Studiepoeng: 22,5 Hensikt Læringsutbytte: Studentene skal bli kjent med fortellerens ansvar og muligheter. Semesteret skal gjennom skriveøvelser og tekstforståelse fremme den enkelte studentens blikk og stemme. Kunnskap - kandidaten har kjennskap til ide-utvikling og til manusets ABC (manusarbeidet som prosess, form og arbeidsmetode) har kjennskap til ulike mottakergrupper og deres kompetanse har kunnskap om dramaturgi og dialogskriving, og hvordan et manus berører et publikum har kjennskap til grunnleggende trekk som kjennetegner sterke historier og minneverdige karakterer i drama og komedie kjennskap til sjangrene realisme, oppdrag, dokumentar, reality og humorinnslag, og kjennskap til et utvalg av samtidens sentrale film og tv-fortellinger må kunne redegjøre for grunnleggende dramaturgiske begreper og ha kjennskap til dramatisk akt-struktur og redegjøre for innholdet i sentrale dramaturgiske begrep som vendepunkt, motivasjon, protagonist, antagonist og polare holdninger. må kunne redegjøre for innholdet i de sentrale manusformatene: pitch, synopsis, treatment, step-outline og manusskript. Ferdighet - kandidaten Kan metodisk utvikle og skrive et kortfilmmanus, fra ide, via definerte utviklingsstadier til et ferdig manus, innen sjangrene realisme og oppdrag kan henvise til egen motivasjon, fagkunnskap om fortelling og manusskriving og ha kunnskap om målgruppen for å begrunne kreative og formmessige valg kan gjøre nærstudier av scener, både alene og sammen med medstudenter skal kunne redegjøre for hvordan en klassisk dramatisk scene bygges opp og ha kunnskap om protagonistens rolle i scenen og hvordan motivasjon og hindringer skaper et dynamisk forhold i den enkelte scene. skal analytisk kunne bryte den enkelte scene ned i drivende elementer og peke på hvordan motivasjon, hindring og undertekst utgjør scenens helhet Generell kompetanse - kandidaten kan utvikle kortere manus som del av skrivegruppe har kjennskap til etiske, estetiske og personlige implikasjoner for en manusforfatter og kan drøfte disse med medstudenter kan drøfte og utvikle egne og andres ideer sammen med andre ved gjensidig fagutveksling og veiledning skal kunne forklare hvordan dramatiske enheter (f.eks. en kortfilm) er dramaturgisk bygget opp de mest grunnleggende bestanddelene og Side 8

11 forklare hvorfor mangler fører til svekket resultat skal ha en første kjennskap til sentrale sider ved Aristoteles tenkning og til de viktigste aspektene ved Robert McKees Story og til Syd Fields Storytelling Innhold: Grunnleggende storytelling, sentrale sider ved klassisk dramaturgi og hvordan skrive en effektiv enkeltscene/ kortfilm Undervisningsformer: Forelesninger, gruppearbeid, selvstudier, individuelle og/eller gruppebaserte skriveøvelser Arbeidskrav: Emnet har ikke arbeidskrav Obligatorisk pensum: Se egen pensumliste på nettet. Eksamen A-F ut fra et eller flere manus. Eksamen kan løses individuelt eller i gruppe. Oppgaven leveres ut ved kursstart. Historie og analyse 2 Emne: Historie og analyse 2 Forkunnskaper: Gjennomført og bestått Historie og analyse 1 Hensikt: Lære om film-, TV-, spill- og digital bildehistorie og å lære å drøfte samtidsproduksjon som del av historisk tradisjon Studiepoeng: 7,5 Læringsutbytte: Kunnskap - kandidaten har kjennskap til film- og tv-mediets overordnede historiske utvikling, med særlig kunnskap om enkelte verk og filmhistoriske perioder. har kjennskap til dataspillenes overordnete historiske utvikling, med særlig kunnskap om enkelte verk og spillhistoriske emner. har kjennskap utvikling og bruk av digitale bilder. har kjennskap til kildesøk kan gjengi kunnskap om film-, tv-, spill- og bildehistorie kan oppsøke utvidet historisk kunnskap om feltet har generell oversikt over moderne audiovisuell fortellingshistorie Ferdighet - kandidaten kan benytte kunnskap om film-, spill- eller tv-historie til å plassere et bestemt verk i historisk sammenheng, og til å drøfte samtidige verk i forhold til en historisk tradisjon som verket inngår i kan gjøre kildesøk etter filmer, bøker, forskningsrelaterte artikler og journaler for å kunne utvide kunnskap ved behov, i forbindelse med fremtidig film og tv-produksjon Side 9

12 Generell kompetanse - kandidaten kan sammen med medstudenter gjennom individuell presentasjon og kollektiv drøfting, utvikle en felles forståelse av eksisterende kunnskap om gitte historiske fenomener, drøfte samtidsproduksjon i forholdt til slike fenomener, og presentere resultatet for andre Innhold: Oversikt over historiske hovedtrekk i utviklingen av film, TV, spill og digitale bilder, samt analyse av enkeltperioder og enkeltverk. Undervisningsformer: Teoretiske forelesninger, gruppediskusjoner samt refleksjonsoppgave Arbeidskrav: Emnet har ikke arbeidskrav Obligatorisk pensum: Se egen pensumliste på nettet. Eksamen Bestått/Ikke bestått ut fra en muntlig eksamen i gruppe der gruppen samlet gir en presentasjon og drøfting av et tildelt emne. Oppgaven gis en uke før eksamensdag. Side 10

13 Andre studieår Dokumentar og reklamefilm Valgblokk: Fiksjon eller Tv- underholdning Side 11

14 Tredje studieår Praksisstudier / Valgemner / Inn- /utveksling Entreprenørskap og innovasjon i kreative næringer Bachelorprosjekt Side 12

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 - programprofil Avdeling for film, tv og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i lyddesign Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon Bachelor i lyddesign Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 Avdeling for film, tv og spill ... i 1 Innledning... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 2 1.4 Studiearbeid... 3 2 Emneinformasjon 1.

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i film og tv Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon Bachelor i film og tv Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 Avdeling for film, tv og spill ... i 1 Innledning... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 1 1.3... 2 1.4 Studiearbeid... 4 2 Emneinformasjon 1. studieår 2016-2017...

Detaljer

Studieinformasjon

Studieinformasjon Studieinformasjon 2018-2019 Westerdals institutt for film og medier ... i 1 Innledning... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3... 2 1.4 Studiearbeid... 3 2 Emneplaner 1. studieår...

Detaljer

Studieinformasjon

Studieinformasjon Studieinformasjon 2017-2018 Avdeling for film, tv og spill ... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3... 4 1.4 Studiearbeid... 5 2 Emneplaner 1. studieår 2017-2018...

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i lyddesign Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon Bachelor i lyddesign Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2017-2018 Avdeling for film, tv og spill ... i 1 Innledning... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3... 2 1.4 Studiearbeid... 3 2 Emneplaner 1. studieår 2017-2018...

Detaljer

Studieinformasjon

Studieinformasjon Studieinformasjon 2017-2018 Avdeling for film, tv og spill ... i 1 Innledning... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 Emneplaner 1. studieår 2017-2018...

Detaljer

Studieinformasjon

Studieinformasjon Studieinformasjon 2018-2019 Bachelor i Film og TV Westerdals institutt for film og medier ... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3... 4 1.4 Studiearbeid... 5 2 Emneplaner

Detaljer

3D- grafikk Studieplan

3D- grafikk Studieplan 3D- grafikk Studieplan Avdeling for Film, TV og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning 3D-grafikk... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 1 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i manus Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon Bachelor i manus Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2017-2018 Avdeling for film, tv og spill ... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 Emneplaner 1. studieår 2017-2018...

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2010/2011 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Bachelor i manus Avdeling for film, tv og spill

Bachelor i manus Avdeling for film, tv og spill s Studieinformasjon 2017-2018 Avdeling for film, tv og spill ... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 Emneplaner 1. studieår 2017-2018...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal

Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal NO EN Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal Går du med en stor drøm om å bli skuespiller? Da er Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium, noe for deg! Skuespillerutdanningen ved Nord

Detaljer

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1 NO EN Musikk i skolen 1 Musikk kan brukes i alle skolefag. Musikk i skolen 1 er rettet inn mot musikkopplæring i grunnskolen og gir inspirasjon til hvordan musikkfaget kan være en del av hverdagen for

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i film- og fjernsynsvitenskap (2017-2018) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Dette er studiet for deg som ønsker å få grunnleggende teoretisk innsikt i film- og fjernsynsvitenskap.

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

Featurejournalistikk. Feature Journalism. Enkeltstående emne, 15 studiepoeng. Bachelornivå Deltidsstudium SAK NR XX/12. Godkjenningsmyndighet og dato:

Featurejournalistikk. Feature Journalism. Enkeltstående emne, 15 studiepoeng. Bachelornivå Deltidsstudium SAK NR XX/12. Godkjenningsmyndighet og dato: SAK NR XX/12 Featurejournalistikk Feature Journalism Enkeltstående emne, 15 studiepoeng Bachelornivå Deltidsstudium Godkjenningsmyndighet og dato: Studieutvalget Fakultet for samfunnsfag 4. juni 2012 0

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2009/2010. Årsstudium i mediefag. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå.

Studieplan 2009/2010. Årsstudium i mediefag. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå. Årsstudium i mediefag Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Bachelor i TV-ledelse (2017-2020) Studiepoeng: 180 Læringsutbytte KUNNSKAPER Kandidaten... FERDIGHETER Kandidaten... GENERELL KOMPETANSE Kandidaten... - har bred kunnskap om fagfunksjoner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er samlingsbasert, med til sammen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill Spilldesign Studieplan Avdeling for Film, TV og spill Innhold Innhold... i 1... Innledning Spilldesign... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN LYD- OG MUSIKKPRODUKSJON

Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN LYD- OG MUSIKKPRODUKSJON Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN LYD- OG MUSIKKPRODUKSJON 2015-2016 Årsstudium i lydproduksjon Programmatrise 2 sem Elektroteknikk (5) Populærmusikk, filmog tv-historie (5) 1 sem Studieforberedende (5)

Detaljer

Studieplanfor bachelor i journalistikk

Studieplanfor bachelor i journalistikk Studieplanfor bachelor i journalistikk Navn: Journalistikk / Journalism Oppnådd grad / type studium: Bachelorgrad Omfang: 180 studiepoeng Opptakskrav For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må man

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Elev leser NO EN Norsk 1 Studiet gir ei brei innføring i ulike norskdidaktiske emner som elevtekstanalyse, teorier om lesing og skriving og litteraturdidaktikk. I tillegg gir studiet innsikt i språket

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

MBA i økologisk økonomi

MBA i økologisk økonomi NO EN MBA i økologisk økonomi Er du opptatt av miljø- og samfunnsansvar? Ønsker du økt kompetanse innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi? Vil du helst ha mulighet til å kombinere studier og jobb?

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Studentveiledning i praksis - (2017-2018) Studiepoeng: 15 Læringsutbytte Tema i studiet: Praksis som læringsarena og læringsform Veiledning - teori og praksis. Studentveiledning -

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Avdeling for kunstfag

Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN KARAKTERDESIGN 2015-2016 Karakterdesign Programmatrise Sem 6 Bacheloroppgave i karakterdesign, 22,5 sp Praksis, Sem 5 Markedskommunikasjon Spesialisering 2 x Entreprenørskap i innovasjon og

Detaljer

Multimedieteknologi, bachelorgradsstudium

Multimedieteknologi, bachelorgradsstudium NO EN Multimedieteknologi, bachelorgradsstudium Multimedieteknologi er praktisk orientert og gir deg kompetanse til å utøve medieproduksjon i mange sammenhenger. Studiet gir deg som student mulighet til

Detaljer