av en skjønnlitterær tekst, som gir mulighet til å visualisere de fortellertekniske aspektene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "av en skjønnlitterær tekst, som gir mulighet til å visualisere de fortellertekniske aspektene."

Transkript

1 Boktrailer Kompetansemål Muntlig kommunikasjon Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier Undervisningsopplegg knyttet til læreplan i Norsk 8-10 Dette opplegget tar utgangspunkt i «trailere» som sjanger. En slags sammensetning av to ulike sjangere som vi tradisjonelt har jobbet med i skolen, nemlig reklame og fortellersjangeren. Målet med opplegget er at elevene skal motiveres til å lese, utvikle sin evne til å fortelle og gjenkjenne strukturen i sjangeren gjennom bruk Hva er en boktrailer? Kort fortalt er det reklame for en roman på lik linje som filmtrailere, som er en sjanger de fleste ungdommer er godt kjent med. Traileren presenterer personer, miljø og handling i boka, samtidig som den skal skape nysgjerrighet og gi andre lyst til å lese denne romanen. Det er en multimodal framstilling av digitale medier. Opplegget er inspirert av tenkningen i sjangerpedagogikk. Elever som har norsk som andrespråk vil ha spesielt nytte av at læreren tar i bruk prinsippene i sjangerpedagogikken, men også de norskspråklige elevene vil ha godt utbytte av denne undervisningen. av en skjønnlitterær tekst, som gir mulighet til å visualisere de fortellertekniske aspektene. En digital fortelling bruker fortellingens struktur for å skape interesse. Utgangspunktet er at historien blir fortalt ved hjelp av: Hvordan kan vi motivere elever til å lese mer? Hvordan kan vi forsterke elevers fortellerteknikk? Hvordan kan vi bearbeide tekstlesing med digitale medier? Bilder Fortellerstemme Lyd/musikk Skriftlig kommunikasjon Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst Språk, litteratur og kultur Beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder. Læringsmål Presentere en roman de har lest gjennom digitale hjelpemidler Bruke virkemidler tilpasset sjangeren i sin presentasjon Snakke om og vurdere eget arbeid ved hjelp av relevant språk Benytte relevante formidlingsteknikker NASJONALT SENTER FOR FLERKULTURELL OPPLÆRING 1

2 Gode prinsipper for læring Bruk elevenes totale språkkompetanse og forkunnskaper i undervisningen, slik at du kan veilede elevene når de skal velge roman. Legg til rette for systematisk og langvarig arbeid med ordforråd. Gi elevene mulighet til å oppdage, tilegne seg og bruke det fagspesifikke språket og de språklige strukturene som kjennetegner fagområdet Hvilke ord er sentrale å kunne for at elevene skal nå læringsmålene? (Fagord, tverrfaglige ord, hverdagsord). Planlegg undervisningen med tanke på at elevene skal lære å ta i bruk ordforrådet? Begynn med konkrete, kontekstavhengige oppgaver for å gjøre det abstrakte enklere å forstå. Sett på de flerkulturelle brillene Digitale fortellinger egner seg godt for å jobbe spesifikt med språk og det kan tilpasses alle elevene. Alle kan formidle, selv om de har lite skriveferdigheter på norsk. Ved bruk av illustrerende bilder og fortellerelementer kan kjernen i budskapet komme fram. Når elevene jobber med produksjon av sine digitale fortellinger åpner det seg mange muligheter for muntlig samhandling. Tenk igjennom før undervisningen hvilke ord og begreper har elevene bruk for når de skal gjøre denne oppgaven? Eksempel: Virkemidler, spenning, handling, miljø er ord som er knyttet til det metaspråklige arbeidet med oppgaven. Opplegget forutsetter at elevene leser en roman. Minoritetsspråklige elever på ungdomstrinnet leser varierte tekster i løpet av sin skolehverdag uavhengig av om de er elever i innføringsklasse, delvis eller fullt integrert i ordinære klasser. Elevene kan ha veldig varierende lese og skriveferdigheter, mens det muntlige, hverdagsspråket ofte er mer utviklet. Tekstene de velger kan være av varierende vanskegrad og elever som har kommet relativt kort i sin norskinnlæring kan lese på morsmålet. Læreren bør ha et utvalg av bøker som elevene kan velge i. På den måten har man større sjanse for at flere elever leser samme bok, gjerne på ulike språk. Legg til rette Læring av ord og begreper er avhengig av både sosiale og kognitive prosesser. Samtale og sosial interaksjon spiller en viktig rolle i all språk og kunnskapsutvikling. Vygotsky Bruk utforskende samtaler hvor alle elever kan komme til orde. Eksempel på ordbank Virkemiddel, Handling, Spenning, Poeng, Tempo Formidle, Tittel, Miljø, Copyright Storyboard, Hovedperson Illustrere, Spenningskurve, Effekter Manus, Handling NASJONALT SENTER FOR FLERKULTURELL OPPLÆRING 2

3 Organisering Når man jobber med digitale fortellinger organiseres gjerne arbeidet som en workshop som går over en lengre tidsperiode. Siden dette er et ganske omfattende og arbeidskrevende arbeid, er det lurt å organisere elevene i små grupper, gjerne ikke mer enn tre elever i hver gruppe. Hva trenger du av utstyr? Mobiltelefon med kamera, digitalt kamera PC/ mac med redigeringsprogram (Creaza, Photostory, Moviemaker, imovie el). Lydinnspilling (Creaza, audacity e.l). Muligheter for opplasting til læringsplattform, You tube eller lignende. For at arbeidet skal gå effektivt og ikke stoppe opp når workshopen er i gang, er det lurt å forberede arbeidet med en introduksjon en tid i forveien. Vis elevene eksempler på boktrailere som ligger ute på you tube eller eksempler som dere selv lager. Før arbeidet settes i gang er det også viktig at elevene får kjennskap til åndsverksloven. Dette er en gylden anledning til å behandle emnet copyright. Tips Hvis det er flere klasser på skolen som skal lage digitale fortellinger av noe slag er det en idé at alle de involverte lærerne har en egen workshop i forkant hvor de kan lage sine egne digitale fortellinger. I tillegg til at en får noe å vise elevene, så får en også førstehånds erfaring med programmet og arbeidsformen. Redigere Bruk et redigeringsprogram for å sette sammen de ulike elementene. Redigeringsprogrammet Windows Movie Maker er å finne på de fleste standard PCer. Creaza er et annet verktøy som er enkelt å benytte. Se demonstrasjonsvideo her: Lyd Spill inn lyden rett i Movie Maker eller Creaza. Headset med mikrofon kan brukes. Mer profesjonell lyd blir det ved å bruke en «ordentlig» mikrofon. Fortellerstemmen: Om man legger til fortellerstemme i sin digitale fortelling, gir det god mulighet for innøving av lyder i norsk, altså fonologi, samt rytme og trykk NASJONALT SENTER FOR FLERKULTURELL OPPLÆRING 3

4 Undervisningsopplegget trinn for trinn Aktivere forkunnskaper Se trailere på you tube til inspirasjon. f.eks.: Med utgangspunkt i disse klippene, bør man ha en klassesamtale. Hva kjennetegner slike «trailere» hva er hensikten med dem, hvordan er de bygget opp og hvilke virkemidler tas i bruk? Studer sjangeren nøye, som helhet og enkeltdeler. Etter å ha sett på de ulike bestanddelene hver for seg, ser man igjen på helheten. Å aktivere elevenes forkunnskaper gjennom slike utforskende samtaler vil hjelpe dem i det videre arbeidet. Legg vekt på å arbeide med å forstå ord og begreper som du ønsker at de skal lære og skap situasjoner der elevene må ta disse i bruk. Ulike ord og begrepskart kan for eksempel være gode verktøy i ordlæring. Del ut støtteskjema. (Se vedlegg) Be elevene «tenkeskrive» (bruk gjerne tankekart eller tidslinje) noen minutter om romanen de har lest. La noen av elevene dele inntrykkene sine og koble dette til handlingselementer i teksten. Modellering Del ut vurderingsskjema (vedlegg) og gå igjennom kriteriene sammen. Personer Miljø Handling Læreren viser hvordan en boktrailer kan bygges opp. Dette kan gjøres på ulike måter, f.eks. kan man i fellesskap lage et storyboard på tavla. I denne fellesdelen er det læreren som styrer samtalen. Hva må en «boktrailer» inneholde? Virkemidler, lengde, oppbygging, personer, miljø og handling. Læreren modellerer og viser eksempel på hvordan en historie kan bygges opp. Elevene kommer med innspill til hvordan teksten/fortellingen skal være. Bruk f.eks. post it lapper eller tilsvarende på smartboard. Flytt de gjerne rundt på tavla for å vise hvordan fortellingen endrer karakter utfra oppbygningen. Formålet med slik modellering og samskriving av tekst er at elevene skal ha god forståelse av sjangeren og gode modeller for eget arbeid. Gruppesamtale I grupper skal elevene samtale om vurderingskriteriene og idemyldre om hvordan de vil lage sin trailer. Etter å ha gått igjennom vurderingskriteriene må elevene ta stilling til: Hvordan de best kan formidle personer, miljø og handling i boken. Det kan være en fordel om flere elever har lest samme bok, men dette er ikke nødvendig. Hvis to eller flere har lest samme bok, kan de lage en trailer sammen. Om alle har lest hver sin bok kan de lage egne trailere. I gruppesamtalen må elevene aktivt bruke språket og faguttrykkene knyttet til opplegget. NASJONALT SENTER FOR FLERKULTURELL OPPLÆRING 4

5 Lage storyboard/manus Før elevene starter selve arbeidet med å sette bilder og lyd sammen, kan det være en fordel å lage en plan over hvordan det ferdige produktet skal se ut. Et «Storyboard» kan være til god hjelp for å få oversikt. Dette er et planleggingsskjema der du tegner inn bildene du skal bruke, skriver inn manuset og andre aktuelle kommentarer (som hvor lenge bildet skal stå, om det skal være musikk, lyder osv). Elevene kan tegne sitt eget storyboard eller ta utgangspunkt i et skjema (se vedlegg). Responsgrupper La små grupper gå sammen for å gi hverandre respons. Responsgruppene tjener to hensikter. For det første er elevene klar over at arbeidet deres blir vurdert av medelever, noe som ofte vil virke selvsensurerende og øke elevenes bevissthet om at de har et publikum. For det andre kan det hjelpe de som står fast, eller har sporet av å komme i gang igjen med arbeidet. Etter at gruppene har gitt hverandre respons går de tilbake til sitt eget arbeid for å gjøre justeringer i manuskriptet. Noen ganger kan det også være aktuelt at de må skrive det helt om. Det kan gjerne legges inn flere punkt underveis hvor man bruker responsgruppene. I forkant av prosjektet kan det synes som om det vil gå med mye tid til dette, men erfaringene viser at det ofte er effektiv bruk av tiden siden det hjelper elevene å holde fokus. Filme traileren/ sette sammen stillbilder til digital fortelling Når storyboard er gjennomarbeidet og godkjent av læreren er eleven klar for å fotografere/ filme. Bruk digitalt videokamera/mobilkamera for å filme eller ta bilder. Disse legges inn på pc-en. Underveis i arbeidet med storyboard og redigering må læreren passe på at elevene får muligheter til å reflektere over og samtale om eget arbeid, slik at språket stadig utvikles. Presentasjon/publisering Trailerne publiseres på you tube, skolens portal eller lignende. Arbeidet avsluttes med at elevene vurderer eget arbeid sammen med læreren og eventuelt skriver en refleksjonstekst hvor de begrunner valgene sine. NASJONALT SENTER FOR FLERKULTURELL OPPLÆRING 5

6 Praktiske tips Varighet maks 3 minutter Presenter de viktigste personene i boken Bruk bilder som illustrerer viktige hendelser Gjør andre nysgjerrig Fortellerstemmen En stemme er alltid unik Les gjennom teksten flere ganger på forhånd, og gjør språket så muntlig som mulig. Det skal helst ikke høres ut som man leser opp en tekst, men at man forteller en spennende historie ved leirbålet. Stemmen kan også brukes til å skape spenning i fortellingen. Fremhev og legg vekt på viktige ord, bruk pauser og ulikt tempo. Øk og demp volum og intensitet på stemmen i fohold til fortellingens dramaturgi. Show it, don t tell it. Enkle dramaturgiske grep kan gi fortellingen struktur, spenning og få fram poengene. Redigeringstips Husk tittel i starten og rulletekst på slutten (unngå bruk av fancy bokstavtyper, tenk leservennlighet) Helt i begynnelsen kan det være lurt å legge inn noen sekunder svart (ca 5 sekunder) Den digitale fortellingen bør ikke være lenger enn 3 minutter Ikke bruk for mange fancy videoeffekter Ikke bruk for mange bilder (ca bilder vil vanligvis være passe) Bilder og lyd klippes sammen til en liten film i Movie Maker. Stikkord til egenvurdering Er det et poeng i historien? Er historien spennende/interessant/utfordrende? Skinner følelsene igjennom i fortellingen? Er det en klar fortellerstemme igjennom hele fortellingen? Passer eventuell musikk som er valgt til temaet? Passer bildene og lydene til fortellingen? Er det andre typer bilder som kunne blitt brukt? Tempo - går det for fort, for sakte eller akkurat passe? NASJONALT SENTER FOR FLERKULTURELL OPPLÆRING 6

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag TITTEL Installasjon med sko, lyd og lys undervisningsopplegg for 8. - 10.trinn Utarbeidet av Musikk i skolen ved Kristin Fonnes. For Musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. MÅLSETTING At alle

Detaljer

- et tverrfaglig temaarbeid. Tema: Hus, kulturarv og identitet - hvordan folk i elevenes nærmiljø har bodd og levd.

- et tverrfaglig temaarbeid. Tema: Hus, kulturarv og identitet - hvordan folk i elevenes nærmiljø har bodd og levd. Et FoU prosjekt gjennomført i 9. klasse på Skarpengland skole våren 2006. av Tor Jarle Wergeland institutt for kunst og håndverk HiA Digital fortelling - et tverrfaglig temaarbeid Tema: Hus, kulturarv

Detaljer

Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn i Ringsaker kommune

Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn i Ringsaker kommune Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn i Ringsaker kommune RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Innhold Innledning... 3 Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn...

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes START LESING OG SKRIVING i fagene GAN Aschehoug START Lesing og skriving i fagene GAN Aschehoug 2013 1 Innhold Mål med boka 3 Bokas oppbygging og innhold

Detaljer

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning...3 LÆREPLAN FOR 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP...4 Innhold...5 Kompetansemål...6 1. Ny innvandrer i Norge...6 2. Historie,

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE Forpliktende helhetlig leseplan for Trysilbarnehagen og Trysilskolen 1 Innholdsfortegnelse 1. Mål for leseplanen... 3 1.1 Presisering av mål for leseplanen... 3 2.

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE INNHOLD Disposisjon... 3 Kap 1: Mål for leseplanen... 4 Kap 2: Presisering av mål for leseplanen... 5 Kap 3: Innledning... 6 Kap 4:... 9 Teoriforankring for lese- og

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer