MRK35621 Integrert markedskommunikasjon. 02. desember desember Handelshøyskolen BI Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MRK35621 Integrert markedskommunikasjon. 02. desember 2010 09. desember 2010. Handelshøyskolen BI Oslo"

Transkript

1 MRK35621 Integrertmarkedskommunikasjon 02.desember desember2010 HandelshøyskolenBIOslo

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 GENERELLEFORUTSETNINGER 3 DEL1 KAMPANJEN VÆRDERNÅRDETSKJER 3 MÅLGRUPPEOGBESLUTNINGSPROSESS 3 BEHAVIOURALSEQUENCEMODEL(BSM) 4 POSISJONERINGSSTRATEGI 4 STEG1:TABESLUTNINGERINNENPOSISJONERINGSSTRATEGI 4 STEG2:VALGAVPRODUKTFORDEL 5 STEG3:FOKUSPÅPRODUKTFORDEL 6 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 7 GRADAVINVOLVERINGOGMOTIVASJON 8 ELABORATIONLIKELIHOODMODEL 9 MEDIESTRATEGI 10 BUDSKAPSPROSESSERINGOGKREATIVTAKTIKK 12 KREATIVTAKTIKKOGLØSNINGER 13 DEL2 HVANÅ? 15 TILTAK1:TV REKLAME 15 TILTAK2:MERFOKUSPÅPOSITIVEEMOSJONER 16 OPPSUMMERING 16 KILDEHENVISNINGER 18 BØKER: 18 LINKER: 18 VEDLEGG 21 2

3 Innledning ViiVoxMedialishargjennomførtenuavhengiganalyseavkampanjen Værder nårdetskjer.idel1drøftervistrategienesasharbenyttetsegav,ogdel2 beståravkonkretetiltaktilforandringer.viharhovedsakeligbrukt Strategic advertisingmanagement avlarrypercy&richardelliott,og sidetallshenvisningererfradenneboken.vedbrukavandrebøkerhenvisesdeti tilleggtilforfatter. Generelleforutsetninger DDBharlagetprintadsforkampanjen,ogvitarderforutgangspunkti annonsenesomliggerpåddbsnettsiderwww.ddb.no. Vifokusererpåprivat ogjobbreisende,ogutelukkerbuyersegmentsogbusiness agentsdakampanjenihovedsakrettersegmotdetoførstnevntemålgruppene. Viutdypergenerellteoridervifølerdetikkeertilstrekkeligåkuntrekkedetinni drøftingen.hovedsakeligvilvidrainnteorimensvidrøfter. Del1 Kampanjen Værdernårdetskjer MÅLGRUPPEOGBESLUTNINGSPROSESS SASønskerikampanjenåfokuserepåTIDpåallearenaerdumøterdem;detvil siheleprosessenfrabookingavbillettertilmanharlandet.ifølgecamilla Forbergs briefdel2,ersas målgruppe alle;medspesieltfokuspåfolksom reiserijobb,customersegments,buyersegmentsogbusinessagents.camilla svarerogsåpåinputat desomreiserijobberfortsattvårtprioritertesegment (http://markedskommunikasjon.blogspot.com/2010/11/sas med nykampanje.html).målgruppendereserikkekunfolksomreiserijobb,menogså vanligefolk,somutifrareklamefilmenseruttilåværemennogkvinnermellom ca30 70år.Mangeavdisseergodtetablerteienfamiliesituasjonmedbarn, ellerbarnaharflyttetut.ettersombarnavokseroppogblirmerselvstendige, hardennemålgruppenmertidogpengeråruttemed,ogvilmuligensrettefokus påandreproduktfordelerennpris. 3

4 BehaviouralSequenceModel(BSM) EnBSMernyttigforåidentifiseredeulikestegenesomsannsynligforekommer nårmanskaltaenbeslutning(2009;146),ogavdekkermedandreordhvem, hvor,nåroghvordanmanbørpåvirkeforåfåforbrukerentilåvelgevårtmerke. ViharherforsøktåsetteossinniSAS tankeriforholdtildennåværende kampanjen,oghvordanderesbsmharvært(vedlegg1). Detergenereltstorforskjellpåbeslutningsrolleneforprivat ogjobbreisende. Foråforenklerolleneioppgavenforutsetterviatbedriftenemåvurdere flyselskapforhverbooking,ogutelukkerkontrakter.somviserivårtbsmerikke beslutningstakerogbrukernødvendigvissammeperson(business),ogergohar deikkenødvendigvissammebehoviforholdtiltidellerøkonomi/budsjett.itvreklamenhenvenderdesegtransformativttilbrukeren,noesomkanvære problematiskdersombrukerogbeslutningstakerikkeersammeperson.herkan SASmislykkesiåpåvirkebusiness segmentet,dersombedriftenforeksempelhar enbookingansvarligsomikkeharspesieltkontaktmedbruker.kanskjeburde SASforsøkeåpåvirkebeslutningstakernefremforbrukerne(spesieltbusiness, selvombrukereofteogsåharstorinnflytelse),ogogsåmerrettetmotarenaen beslutningentas.samtidigerfolkibusinessogsåprivatpersoner,ogtarmedseg personligeerfaringerogkunnskapibeslutningersomtaspåjobben. POSISJONERINGSSTRATEGI ForådrøfteSAS posisjoneringsstrategibenyttervipercy&elliotts trestegsmodellforeffektivmerkeposisjonering(2009;185). Steg1:Tabeslutningerinnenposisjoneringsstrategi DetspillerlitenrollehvordanSASdefinerermarkedet.Markedetdefinererseg selvutifrahvordankundeneserdet,somigjenvilavgjørehvordandereagerer påmarkedskommunikasjonen.(2009;167).ikampanjenharsasvalgtå posisjoneresegmedhovedvektpåtid.vimenersasharensentralposisjon, blantannetfordisentraltposisjonertemerkevarerofteerdeførstesuksessrike merkevareneienproduktkategori(2009;176),hvilketertilfelleforsas.deer 4

5 ogsåperdagsdatodenstørsteaktørenpåinnenlandsflygningmålti markedsandel. Vedbrukerorientertposisjoneringvilbudskapetfokuserepåbrukeren,i motsetningtilproduktorientertposisjoneringsomfokusererpåattributterved selveproduktet. Budskapetogfokusetikampanjener dintiderverdifull ogatsaskanhjelpe degmedåværedernårdetskjer.defokusererpåproduktkarakteristikker,og derforvilvisiatsasbenyttersegavproduktorientertposisjonering. Steg2:Valgavproduktfordel Valgavproduktfordelerkritiskforeffektivposisjonering,foratmerketskalskille segutblantkonkurrentene.vurderingerforvalgavfordelerderforatfordelen måværeviktigformålgruppen,merketmåkunneleverefordelen,ogmerketmå kunneleverefordelenbedreennandremerker. Forbeggemålgruppeneviltidogpunktlighetværerelevanteogviktige produktfordeler,forårekkeetmøte(business)ellersebarnasineførdelegger seg(privat).dersomviserpåfishbeins Summativmodelofattitude (Daniel O Keefe.2002;54)ogsettertidsomviktigstebelief,vilholdningentilSASvære positivdersomforbrukernemenertiderviktigogsasleverer,ogmindrepositiv omsasikkeleverer.sasharbevistdekanleveregenereltbedreenn konkurrentenepåflestavgangeriskandinaviasamtpunktlighet,mendeleverer ikkealltidbedre,somkanværeproblematiskiforholdtilmålgruppensholdning tilselskapet.sasvarifølgeflightstats.comnorgesmestpunktligeflyselskapi årsgjennomsnittetfor2009(vedlegg2),mensforeksempelstatistikkenfor oktober2010viseratnorwegianharsammeprosentvisepunktlighet(89,94% motsas 89,64%)(vedlegg3).Dettekanblietproblemi posisjoneringsstrategiendeharvalgt,medtankepåatdemåkunnelevereet bedreproduktennkonkurrentene.visuellfremstillingavpunktlighet,prisog markedsandelergirenpekepinnpåhvorlikesasogkonkurrentenegenerelter, sevedlegg4.statistikkenviserimidlertidigbarepunktlighetnårdetgjelder ankomsttid,ogikkeheledimensjonensasleggeriordettid.vimenerderforsas 5

6 børfokusereendamerpåheledimensjonenogkommuniseretydeligerede tidsbesparendetjenestene,foråværeenvinnerpåproduktfordelentid. GittSAS nåværendemarkedssituasjonmenervilikevelattideretgodtvalgav produktfordel,blantannetfordistatistikkenikketarhøydeforhvasasleggeri begrepet.punktlighetenkanforsasdermedværehøyeresamletsett. Steg3:Fokuspåproduktfordel Produktfordelhandlerblantannetomunderliggendekjøpsmotivasjon,somkan værenegativellerpositiv.(2009;208)negativmotivasjonernårforbrukeren ønskeråunngånoe; unngååkommeforsent.ifølgepercy&elliottbør markedskommunikasjonendatilbyinformasjonom,ogfokuseredirektepå fordelen(2009;183).positivmotivasjonernårforbrukerenønskeråoppnånoe; ønskeråkommetidsnok,hvormanbørbenyttesegavfaktiske karakteristikkenevedproduktet,somkanføretilenemosjonelltilstand. Utfradentransformativetv reklamenhvorpersoneneønskerå oppnåårekke noe,serdetuttilatsasmenerdetåflyerpositivtmotivertforkundenesine. Pådenandresidenkanalledissesituasjoneneogsåværenegativtmotivert,atde vil unngååkommeforsent.ifølgeteorienvilreklamenappelleremertilde medpositivmotivasjonenndemednegativ,fordidenspillerpåemosjonelle appeller(2009;193).forreisendeijobbmedlitetidtilovers,erdetnaturligå tenkeatenflyreisefordemkanværenegativtmotivert; jegvilunngååkomme forsenttilmøtet.ommålgruppenikampanjenhovedsakeligerreisendeijobb ogmotivasjonenernegativtrettet,vilikkedenemosjonelletilnærmingen teoretiskværelikeeffektiv.sasbørdafokuserepååmarkedsføreatmansparer tidpåallearenaerforbrukerentreffersaspå,noesomifølgepercy&elliottvil draoppmerksomhetenmotfordelenalene(2009;184).nårdetersagt,erogså forretningsreisendevanligemennesker,medfølelsersomkanutløsesav reklamenvedprosesseringavbudskapet(2009;252).vimenerderforatden emosjonelletouchenvedforeksempelfarensomholderbarnetsittihåndennår deserpåsnøfallet,ogsåvilappelleretildentravlefinansmannenmedbarn. Muligensvildennegativemotivasjonenvedåflykunnetransformerestilpositiv, vedathanforeksempelønskerå oppnåårekke nattasangenforbarnetsitt,og 6

7 sliksettviltv reklamenværeteoretiskmereffektiv.vivurdererkampanjen generelttilåspillepåpositivmotivasjon,grunnetemosjonelleappellerogden gjennomgåendetankenomå oppnånoe. Foråkommunisereeffektivterdetviktigåvelgeriktigkommunikasjonsmål.SAS harifølgeoppgavetekstentokommunikasjonsmål;åviseatdeerdetmest punktligeselskapet(tid)ogåviseatdeerlikebilligeellerbilligereenn Norwegian(pris). KOMMUNIKASJONSSTRATEGI BrandawarenessogbrandattitudeerifølgePercy&Elliott(2009;198)alltid kommunikasjonsmål.sidensaserenvelkjentaktørpådetnorskeflymarkedet, velgerviåikkeåfokuserepåbrandawarenessannetennåpåpekeatde sannsynligvisharetmålomrecallbrandawareness(etbehovoppstår,og forbrukerenmådahuskehvilkemerkersomkandekkebehovet). Kommunikasjonsmåletomtid(spesifiktkampanjen)seruttilåhafokuspåbrand attitude,ogmåletomprisfokuspåbrandpurchaseintention. Brandpurchaseintentionersjeldenetmålforannonsering,noedethellerikke eridennekampanjen,da Værdernårdetskjer gårpåtidogbrandattitude. Deterderimotalltiddetprimæremåletforpromotion strategi,noemantydelig kunnesedasassvartepånorwegianspriskrigoglauténmillionbilligbilletteri augustiår(http://www.aftenposten.no/reise/article ece).brand purchaseintentionharderimotikkedirekterelevanstilselvekampanjen,ogvi velgerderforåikkegådypereinnpådetmålet. Brandattitudebeståravhvafireviktigekarakteristikker;hvamålgruppenønsker framerket,hvadevetogfølerommerket,beliefssomutgjørdennekunnskapen, ogatbrandattitudeerrelativt(2009;205).ikampanjenkandetseuttilatsas forsøkeråreposisjoneresegogendrehvafolkmenerde vet omsas;deprøver åviseatdeerfolkeligeoggårlittbortifrabusiness relasjonen,vedåfokuserepå familierogvennerireklamene.brandattitudeerrelaterttilforbrukerens underliggendemotivforhandling,derforerdetviktigåvitehvasassinekunders motivasjontilåflyer.handlerdetfaktiskomtidsdimensjonenogå oppnåå 7

8 rekkenoe,erdet unngååsløseborttidpåtoget,ellererdetrettogslettren transportsommotiverer?enbusinessreisendesomvilunngååkommeforsent tilmøtetienannenby,kanhaenannenmotivasjonennenbusinessreisende somønskeråkommehjemførtoåringenskalleggeseg.ersas kognitivt opplevdeevnetilåtilfredsstillebehovettidisamspillmeddenaffektive komponenten,somgårpådenmotivasjonentilåflysas(utføreenadferd)? Dersomkarrierekvinnen vet atsaslevererpåtidsamtidigsommotivasjonen ståriforholdtilkampanjen(somvivurdertetilpositiv),vildetokomponentene tilsammenkunneføretilensamletpositivholdningtilsas.kampanjenforsøker åviseattidernoedusomforbrukerønskeravsas,dubarevetikkeatdéter denunderliggendemotivasjonendintilåflymedselskapet. Gradavinvolveringogmotivasjon Involveringogmotivasjonpåvirkerkjøps ogbruksadferdistorgrad.iforholdtil involveringerdetfinansiellellerpsykologiskrisikoknyttettiladferdensomer avgjørendeforhøy ellerlavinvolvering(2009;207).kjøpavflybillettutgjørfor deallerflesteingenfinansiellrisiko,meniforholdtiltidkandetutgjøreen psykologiskrisikoåkommeforsent. Iforholdtilbrandpurchaseintention,kanvisepåAjzens TheoryofPlanned Behavior (TPB)(O Keefe.2009;113).TPBforsøkeråforklareplanlagtadferd,og handlerkortsagtomintensjonertiladferd(behavioralintention,bi)samthva somkanforklarepåvirkningpåbi:holdningsvariabelena B,personligholdningtil adferd;densubjektivenormensn,forventningerfradine salientothers samt gradavmotivasjontilåetterlevedette;ogperceivedbehavioralcontrolpbc, somerpersonensopplevdevnetilåutføreadferden. SASforsøkerikampanjenåviseattiderviktigfordegsompassasjerogSASkan leverebedreennkonkurrentene.dersommålgruppenoppleverattidog punktligheterviktigogtrorpåatsaslevererbestpådetteattributtet,vila B enkeltsagtværepositiv.sasforsøkerogsååoverbeviseomattiderviktigfor dine salientothers,ogspillerpåemosjonelleappellerforatdulettereskal etterlevederesforventningertilatdukommertidsnok.tenkigjenforeksempel 8

9 klippetmedfarogbarnsomserutpåsnøen.dettevilvekkeoppmerksomheti budskapsprosesseringenhospersonermedbarn,pågrunnavblantannet gjenkjennelighetogselektivoppmerksomhet(2009;257).dissevilkunnevære villigetilåetterleve salientothers (barn,kone,familie)sineforventninger,og forsøkeåkommehjemitide.sasprøverogsååpåvirkepbc,vedåviseandrei sammesituasjonkommetidsnok( othersperformingtheactionsuccessfully ) (O Keefe.2009;118)),oginnføringavtidsbesparendetjenesterforåfjerne hindreforadferd(o Keefe.2009;117). Kundetilfredshetoglojalitetkanværeetresultatavpersonligholdning(A B ). KundetilfredshetentilSASsankifølgeNorskKundebarometerfra68,2til49,1i tidsrommet ,oglojalitetensankfra81til67,7isammeperiode.Tall fra2010viseratdeharstegetpåkundetilfredshettil70,4oglojalitettil84(se vedlegg5 7),ogdeterdetgrunntilåtroatkampanjenmedfokuspåbrand attitudekanøkedetteytterligeredersombrandattitudeerpositiv.positivpbc vilogsåkunnepåvirkekundetilfredshetoglojalitet,dapbcernødvendigforbi. Medtallenefor2010serdetuttilatSASharfåttmerlojalekunder,ogteoretisk vildetværevanskeligforkonkurrenteneåoverta delojale (2009;116). ElaborationLikelihoodModel HvordanpersonerlarsegovertaleoppsummeresnoksåomfattendeiPetty& Cacioppos TheElaborationLikelihoodModel (ELM)(O Keefe.2009;138). Denneersåpassomfattendeatvikungraverioverflatenidenneoppgaven.Kort sagthandlerelmomtoveiertilovertalelse;periferogsentralrute.vedperifer rutebenytterforbrukerensegavheuristikkerforåtaetvalg.detteskjernår motivasjonogevne erpåferie,somerdetohovedkomponentenesommå væretilstedeforåkunnebliovertaltviasentralrutebehandling.enkeltsagtfører overtalelseviadensentralerutentilsterkerebrandattitudeogøktkrafttil motargumenter,ennhvaovertalelseviadenperifererutengjør. SelvomELMbeståravtoruter,vilvalgavrutesombenyttesvære situasjonsavhengig.vigårutifraatsas kundererhøytinvolverteikjøpav flybilletter,ihenholdtilkampanjen.tiderviktig,ogdeterrisikoinvolvert.sas 9

10 prøverblantannetåviseattideravhøypersonligrelevans(motivasjon),ogat kundenevneråutføreadferden(pbc).problemetkandavære;selvomtiderav personligrelevansformålgruppen,erdetsåviktigforkundenesomsasvilha dettil?dersomtidikkeerførstepri,vilkundenmuligenssepåheuristikkeri stedetforargumenter,ogergokanhendegåroveriperiferrutebehandling.og hvorsterkeeregentligargumentene?fordesomreiserijobberdetikke nødvendigviskunviktigårekkeetmøte,menogsååminimerereisetidenforå væreminstmuligvekkfrajobben.sterkeargumentererdefinertsom når personerfårbeskjedomåtenkepåbudskapet,generererdefordelaktige tanker (2009;155).Forbusiness segmentetkunnedetdaværtetsterkere argumentåkommunisertkortoppmøtetid,innsjekkpåsms,ogdeandre tidsbesparendetjenestenesomgjelderbådeførogetterselveflygningen,forå fåkundenetilåtenkeatsasermestfordelaktigpåpunktlighet.formange reisendeidag,bådeprivatogbusinesserdetenselvfølgeatflyeterirute,og ergoblirikkenødvendigvis durekkerdet etveldigsterktargumentsomgjørat detenkersas. MEDIESTRATEGI Reach,frekvensogtimingertrevariablerenmedieplanmåvurdere.Reachgår påprosentvisandelavmålgruppensomblireksponertforreklamen;frekvens antallgangeretindividimålgruppenblireksponert;menstimingdreiersegom tidsplanlegging.utifrapercy&elliottsinndelingavmedier(2009;232)harsas valgttv(tv2),aviser(dagbladet.dn),magasiner(d2),plakater(jcdecaux,clear Channel)oginternett(db.no,dn.no);flereuliketypermediersomnåruttil mange.detserderforuttilatsasmuligenssatserpåreach,noesomgårpå bekostningavfrekvens. Vihartidligeredefinertkommunikasjonsmålenetilåværerecallbrand awarenessogbrandattitude,positivtmotivert.ifølgepercy&elliott(2009;231) erhøyfrekvensviktigspesieltfordissetokommunikasjonsmålene,dadeter bedreåsikresegatmantrefferetfåtallavmålgruppenmedsuksess,ennånå helemålgruppenutenåkommuniserebudskapetsuksessfullt.omvåre antakelseromsas mediestrategierriktige,erdetteoretisketfeiltrinnå 10

11 fokuserepåreachogikkehøyfrekvens.omvisertilbakepåvårbsm,kunnedet værtbedre(idengraddetermulig)åforsikresegomatkampanjentreffer business segmentet,særligbeslutningstakerneogpådrivernedersomdisseikke ersammepersonsomselvebrukerne.businessersegmentetsasfokuserermest på,ogbeslutningsrollenedemedsannsynligmaktposisjon.iforholdtilen høyinvolvering,transformativstrategierdetderimotikkebehovforhøy frekvens,damålgruppenvilgjennomgåenlengrekjøpssyklusennved lavinvolveringsproduktersomforbruksvarer.medutgangspunktidette,har derimotsasgjortetgodtvalgmedhøyreach. Vivetikkehvorlangkampanjeperiodener,mendetervanligmed3 4uker.Med kampanjestartisluttenavoktober,tarviforutsetningerforatkampanjenvarer utnovember.forbedriftererårsavslutningofteentraveltid,ogforprivatekan detværeaktueltåtilbringejulenmedfamilielangtunna.behovetfortidog punktlighetvilidenneperiodenkunneværeendasterkere,ogsasburdederfor kjørekampanjenutdesember.medkampanjenrullendeimangemediervildet dakunneværemesteffektivtåsatsepåreach,forånåuttilensåhøy prosentandelavmålgruppensommulig.omviserpåmarkedsandelerforde ulikemediene,hartv2pådetmesteca¼avseerne(q32009;sevedlegg8);og db.noca¼avleserne(2009;sevedlegg9).vivetikkehvormangeavdissesom erimålgruppentilsaspågrunnavmanglendemedieplan,mengenereltser dissemedieneuttilåværebrabesøktogværeetgodtvalgmedtankepåreach. Ulikemediereristørreellermindregradhensiktsmessigeiforholdtildeulike kommunikasjonsmålene.tvharforeksempelenhøyreach,menhvor hensiktsmessigerdetdersomsasønskerhøyfrekvens?sidenmåleneivår oppgaveerblantannettransformerendebrandattitude(positivtmotivert)og recallbrandawareness,børsasifølgetabell15.3(2009;391)konsentrereseg omdetvisuelleinnholdetoghøyerefrekvensnårdetgjelderåmatchemedievalg medkommunikasjonsmål.angåendevisueltinnholderdetetteoretiskgrunnlag foråvelgebådetv,magasiner,plakateroginternett;samtattvoginternetti tillegggirmuligheterforhøyfrekvens.ifølgetabell15.5(2009;393)ertv, magasinerogsponsoringprimærmediaforhøyinvolvering,transformerende strategi,ogsånnsettharsastruffetblinkteoretisk.frafoilsettet Prinsipperfor 11

12 budskapsprosessering (GerhardE.Schjelderup,10 nov 10.Vedlegg10)serviat folkmultitaskersamtidigsomdeserpåtv,noesomkantydepåatdeter strategiskåbenyttesegavhøyfrekvensforåforsikresegatdenårsuksessfullt uttilihvertfalletvisstantallimålgruppen. Timingvelgerviåsebortifra,daviikkeharmedieplanentilSAS. BUDSKAPSPROSESSERINGOGKREATIVTAKTIKK Prinsipperforbudskapsprosesseringeroppmerksomhet,læring,akseptog emosjon. Vedåvisegjenkjenneligeogrelevantesituasjonerikampanjenskapes oppmerksomhetmotselvereklamen,someretselvsagtkravforåkunne prosesserebudskapet.sasprøveråtreffeulikepersonervedbrukavulike situasjoner,noesomkantiltrekkeoppmerksomhetframange,menogsåvirke uforståeligdersomfåsituasjonerappellerertilakkuratdeg.deviluansettfå oppmerksomhetfranoen,ogdissegårvidereibudskapsprosesseringentil læring.konsistentutførelseoverenlengreperiodeførertilenforsterkningav læringen,noekampanjeneriforholdtiltid.bådetv reklamenogprintads kommuniserersammebudskap,ogkampanjengåroverflereuker.utførelsen børværeunikforsasforåværeeffektiv(2009;261),mengenereltmenervidet ikkeernoeoppsiktsvekkendeoguniktvedreklamene;deterikkeslikatvitenker SASfordipersoneneitv reklamenkommertidsnok.vierderimothellerikke primærmålgruppen,ogvikantenkeossatreklamenekanværemerunikeforfor eksempelforeldre.devilkjenneseglettereigjeninoenavsituasjonene,og sannsynligvisaksepterebudskapet,noesomeretkravnårdetgjelder høyinvolvering.ingenavreklameneoverdrivervirkemidlene,ogdetvilderfor genereltværeenklereåpersonligaksepterebudskapet. Prosesseringenvilfremkalleenellerannenformforemosjonellrespons,noe somblantannetutløsesavvisuellstimuli.medstorebilder,sterkefarger,og fokuspåansiktsuttrykk(printads)vildettemedhøysannsynlighetgiemosjonelle reaksjonerformålgruppen.itv reklamenfølgermusikkoglevendebildersamme oppbygging(endringilåtenvedsceneskifte;foreksempel tarmusikkenav idet 12

13 fotballguttenskyterneveniværetogidet værdernårdetskjer kommer). CrystalFighters AtHome eringentypiskkjentlåtsomkanforkludre budskapet,ogtempoetgårienbalanserttaktsomikkestressermottaker. Høyerebeatsperminute(BPM)ienlåtharvistsegåværemereffektivt salgsmessigennlåtermedlavbpm,ogdetkanvirkesom AtHome harenhøy BMP. SASharteoretisksettaltsågjortfleretingforatmålgruppenskalkunne prosesserealleprinsippene,noesomernødvendigforåoppnå kommunikasjonsmålene(høyinvolveringbrandattitude,samtbrandpurhase intention),(2009;255). Kreativtaktikkogløsninger Nåraltkommertilaltmådekreativeløsningeneværekonsistentmed kommunikasjonsstrategienogposisjoneringen(2009;321). Kampanjensprintadservisueltfremstiltmedtrestykktosidersannonser,som tiltrekkersegmeroppmerksomhetennensidesogkvartsidesannonser(2009; 286).Fremhevingavenkelteordsom monstrene og Trymaldo økerogså oppmerksomheten(2009;287),ogkanholdepålesernelengre.overskrift, budskapoglogoblirfremstiltmedfargerpåenellersstorhvitbakgrunn,og skaperenkontrastsomretteroppmerksomhetenmotdisseelementene.bildet kommunisererikkebudskapetaleneogmåsessammenmedteksten,men tiltrekkersegoppmerksomhet.måleteratbildetogoverskriftenisamarbeid skapernoknysgjerrighettilålesebrødteksten,somspillerpåviktighetenavå væretilstedeiviktigeøyeblikk.atbildettiltrekkersegoppmerksomhetfør teksten,hjelperogsåtilåminimereproblemermedlæring(2009;299). Fargebrukenpåoverskriftenogbudskapetgjenspeilesogsåifargebrukibildet, noesomskaperen consistentlookandfeel.overskriftenebeståravfå, konkreteogenkleordsomerforståelige,gjørlæringenklere,oggjørdetogså lettereåhuskereklamen(2009;292). Målgruppenbørleseheletekstenitilleggtiloverskriftenforåvirkeligprosessere budskapet.etproblemkandaværeatdersomdeikkeleserteksten,menkun 13

14 fokusereroppmerksomhetenpåbildet,huskerdereklamenistedetfor budskapet.dersomdissereklameneogsåharblitteksponertutendørs,kunne detværtenfordelåøkefontstørrelsenpåtekstenforåbedrelesbarheten.påfor eksempeltrikkensøkerfolkofteetternoeåfesteblikketpåogermottakeligefor enstørremengdetekst,noesomkanføretilatdeprosessererhvertav budskapsprinsippenesuksessfullt.dakanreklamensiesåværeeffektiv,ogdet samledekommunikasjonsmåletermuligåoppnå(2009;254). Ansiktsuttrykkerviktigenårmanvurdererandresemosjoner.Eteksempeler monster reklamen;lyspyjamasmotmørkbakgrunnretterfokusmotdenlille jentasomserrettpådegmedstoreuttrykksfulleøyne.dettevilmedhøy sannsynlighettreffetravlepappaermidtihjertet,ogmuligensskapeen dissonansdeønskeråfjerne.ifølgepercy&elliott(2009;272)ermunnenoget ektesmildetmestuttrykksfullevedpositivemosjon.sidenjentaikkesmiler, menhellerharen bekymret munn,kandetvirkesomomsasønskeråspillepå negativeemosjonerogdårligsamvittighetompappaikkeerdernårmonstrene kommer.dettetolkervitilennegativmotivasjon;atpappavilunngååkomme forsentforåværemonsterdödaren,noesombrytermedvåroppfatningomat SASforsøkeråspillepåpositivmotivasjonitv reklamen. Tv reklamenviserflereulikehendelserhvordeterviktigåværetilstede. Problemetmeddettekanværeathistorieneersåpassforskjelligeogmangeat detblirvanskeligåforståbudskapet.etannetproblemkanogsåværeat reklamenviseremosjonellereaksjoner,menikkeatdissereaksjoneneoppstår fordipersoneneharfløyetsasogderforkommertidsnok.deterogsåteoretisk lettereformålgruppenomproduktetvisesibruk,nårdetgjelderlæring(2009; 297).Situasjoneneireklamenerlettgjenkjennelige,mendeviserikkedirekte selveproduktetibruk.deterderforviktigatmålgruppenfårmedsegbudskapet oglogoenpåslutten,slikatdekanlinkekategoribehovetoppmotsasogiden rekkefølgen.kortfilmenefokusererderimotpåenkeltsituasjoner,ogkan tydeliggjørebudskapetlettere.reklamenvirkertroverdigogektesamt hendelsenegjenkjennelige,somgjøratmålgruppenpersonligkanidentifisere segmedreklamen.dettekanværemedpååformeenpositivbrandattitudefor SAS(2009;306).Kampanjenkommunisereretkonsistentunderliggendetemaog 14

15 budskap, værdernårdetskjer,somerviktigforatmarkedskommunikasjonen skalværeintegrert. Del2 Hvanå? TILTAK1:TV REKLAME TidligereioppgavenskrevviatSASharenproduktorientertstrategi.Ikampanjen fokuseresdetpåpunktlighet,menstoredeleravtidsbegrepetutelates.vår anbefalingtilsaseråfokuserepåheletidsaspektetogvisualiserede tidsbesparendetjenestenedetilbyr,iformaventv reklame.slikvilsas tydeliggjøreogunderbyggeargumentenesine,foråfåfrembudskapetogatde erbedreennkonkurrentenepåtid.itilleggvildedaposisjoneresegsterkerei forholdtilåtaeierskaptiltid,noesomerendelavkommunikasjonsmåletderes. Selveutformingenvilbaseresegpåatdesubjektivekarakteristikkeneved produktetførertilenpositivemosjonelltilstand(c e + ).Merspesifiktvildetsi atvifølgerenpersonfraankomstvedflyplassen.personenbenyttersegavde tidsbesparendetjenestene,ogpunktlighetentilsasførertilatpersonenkommer hjemitidetilåoppleveetemosjoneltøyeblikkmedfamilien.storyboardettil reklamenerutenforvåroppgave,derforgårviikkeidybdenpådetvisuelle. Desubjektivekarakteristikkeneviønskeråtrekkefremireklamenerpunktlighet iverdensklasse,flestavgangeriskandinavia,sms /mobilinnsjekkog20min oppmøtevedgate.deteralledissefaktiskekarakteristikkenesomakkumulert førertilatkundengenereltvilsparemertidennomhanflyrmedenkonkurrent. Mottakerenvillæreatdissetjenesteneeksistereroghvordandefungerer,noevi menerdennåværendeutførelsenavreklamenikkegjør. Konseptettidvilveddennevisualiseringenenklerekunneoppfattessommer konkret. Europasmestpunktligeselskap alenefølerviernoeabstrakt;forhva menesegentligmed mestpunktlig?ulikemålgrupperogindividervildefinere punktlig forskjellig,ogviønskeråkonkretiseredettevedåfokuserepåsas fullstendigedefinisjonavtidsbegrepet. 15

16 TILTAK2:MERFOKUSPÅPOSITIVEEMOSJONER Detreprintreklameneikampanjenbeskriversituasjonerhvormanburdevære tilstede.somviharskrevetidel1under kreativtaktikkogløsninger (s13), menervimonster reklamenkanspillepånegativemosjonogmotivasjon,ogat dettebrytermedvårtolkningavkampanjengenereltsompositivtmotivertog positiveemosjoner.somenforbedringvilviforeslååspillemerpåpositive emosjoner,da(positive)emosjonererlinkettil(positiv)motivasjon.vihar analysertkampanjengenerelttilåværehøyinvolveringogtransformativ. Teoretiskkanemosjoneniforkantavsituasjonenviserireklamen,springeutfra ennoenegativellernøytraltilstand(2009;308),ivårttilfelleatpappaenkanskje hardårligsamvittighetoverfordatteren,ogpågrunnavdetteønskeråoppnåå kommehjemtidsnok.annonsersomfokusererpåpositiveemosjoner,menervi derforkanføretilatmålgruppenfårenpositivtemosjonellrespons. Vivililysavdetteåforeslåprintadssomfokusererpåpositiveemosjoner.Disse vililikhetmedtv reklamenspillepåhvadukanoppnåvedåflymedsas;altså hvadukangjøremedtidendusparer.dettevilgikampanjenenendasterkere konsistent lookandfeel iforholdtilkommunikasjonsmåleneog posisjoneringen,vedatmålgruppenletteregjenkjenneroglinkerdeulike reklamenemedsasogproduktfordelentid(2009;323).deterogsåmuligaten konsistentpositivemosjoniallereklamer,vilgjøredettemeruniktiforholdtil merket. Foråillustrerehvavimenermedpositiveemosjonerogmotivasjon,harvilaget toeksemplerpåprintads.sevedlegg11. Oppsummering Ianalysenavkampanjenkomvifremtilatbudskapet"Værdernårdetskjer"har bådepositiveognegativesideriforholdtilåtreffeprivat ogbusinesssegmentet.virkeliggjennomførtimplementeringavintegrert markedskommunikasjonervanskelig,blantannetpågrunnavorganisatoriske 16

17 utfordringer.althandleromsentralisert,strategiskplanlegging,ogevnentilå levereetbudskapsomgirenkonsistent lookandfeel (2009;377).SASer konsistenteibudskapetsitt,menvisavnermertydeligkommunikasjonpåde tidsbesparendetjenestene.medstørrefokuspååfåfremdeulikeaspekteneved produktfordelentid,samtenmerkonsekventbrukavpositiveemosjonerog motivasjon,vildetteværemedpååfremstillesassommerfolkeligeogvarme.i etmarkedhvorhovedfokusetrettesmotpris,vildetåtaeierskaptiltidvære uniktogblietkonkurransefortrinnomposisjoneringenlykkes.åtaensterk posisjonimarkedeterenvanskeligprosesssomkreverlangsiktigfokus.derfor blirdetnødvendigåspilleviderepåkampanjensnåværendebudskapienlenger periode.somviharsettavnorskkundebarometerharkundetilfredshetenog lojalitetentilsasøkti2010.detteviltroligøkeytterligeredersomdesuksessfullt tareierskaptiltidikundeneshoder. 17

18 Kildehenvisninger: BØKER: DanielJ.O Keefe,2002.Persuasion:Theory&researchSecondEdition.Sage PublicationsInc. Percy,LarryogRichardElliott.2009.Strategicadvertisingmanagementthird edition.oxforduniversitypressinc.,newyork. Schiffman,LazarKanukogHåvardHansen.2008.ConsumerBehavior,aEuropean outlook.pearsoneduationlimited. LINKER: ÅsmundHimle,Input,2010.SASmednykampanje.Publisert02 nov 2010 StineBarstad,GroStrømsheim,Aftenposten,2010.Norwegiantarstore markedsandeler.publisert25 jun 10 des 10kl10:12) Flightstats, Year endreportonairportandairlinearrival Performance.Publisert05 jan des 10kl11:15) Flightstats,2010.MajorEuropeanAirlinesOctober2010ArrivalPerformance Report.Publisert04 nov des 10kl11:24) MedieNorge.Seertallperuke.Oslo:TNSGallupogSynovateMMI. med nykampanje.html(hentet02 des 10kl14:30) des 10kl18:20) MedieNorge.Dagligdekningfornettaviser.Oslo:TNSGallup,Forbruker&Media. 18

19 04 des 10kl18:22) MedieNorge.Lesertallfornorskeaviser.Oslo:TNSGallup,Mediebarometer. 04 des 10kl18:23) KreativtForum,2010.Værdernårdetskjer.Publisert18 okt f 4754 bac6 a5ee5f6691f6(hentet04 des 10kl16:57) DDB,2010.AnnonserforSAS.Publisertoktober for sas(hentet04 des 10kl17:14) DDB,2010.Nårmonstrenekommer.Publisert12 nov d 45cb a32d e0dc37b95268 (hentet04 des 10kl18:07) TorW.Andreassen,BI.KanvitaSASpåalvor?Publisert19 jul 07;førstegang publisertsomkronikkidn,11 jul /Kan vi ta SAS pa alvor/ (hentet05 des 10kl11:27) NorskKundebarometer,2006.Resultater2006 tilfredshet.oslo: HandelshøyskolenBI. edshet(hentet05 des 10kl11:29) NorskKundebarometer,2002.Resultater2002.Oslo:HandelshøyskolenBI. des 10kl11:30) NorskKundebarometer,2010.Resultater2010 tilfredshet.oslo: HandelshøyskolenBI. edshet(hentet05 des 10kl11:40) Knut ErikMikalsen,Aftenposten,2010.Priskriggirskredavbilligbilletter. 19

20 Publisert20 aug 10http://www.aftenposten.no/reise/article ece (hentet06 des 10kl21.11) PriseksemplerfraSAS,NorwegianogWiderøeerfunnetpåwww.sas.no, des 10 20

Velkommen til vår hjemmeside abha-casa.no/lysern. I det etterfølgende vil du finne de fleste opplysninger om vår hytte. Dersom du skulle ønske

Velkommen til vår hjemmeside abha-casa.no/lysern. I det etterfølgende vil du finne de fleste opplysninger om vår hytte. Dersom du skulle ønske Velkommen til vår hjemmeside abha-casa.no/lysern. I det etterfølgende vil du finne de fleste opplysninger om vår hytte. Dersom du skulle ønske ytterligere informasjon, vær vennlig å kontakte oss på mailadresse:

Detaljer

Når biter n? Antall flått gjennom sesongen og ved ulike høyder over havet. Lars Qviller

Når biter n? Antall flått gjennom sesongen og ved ulike høyder over havet. Lars Qviller Når biter n? Antall flått gjennom sesongen og ved ulike høyder over havet Lars Qviller Senter for Økologisk og Evolusjonær syntese (CEES) Universitetet i Oslo Institutt for Biovitenskap 20. Mars 2015 L.

Detaljer

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Smarte firmaer bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Å bestille forretningsreisen på internett kan gi store besparelser. Om man faktisk gjør det. Hos Travellink bestilles

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

Petreolumstransporter til/fra russiske havner i nord desember 2011

Petreolumstransporter til/fra russiske havner i nord desember 2011 Dato frigitt: 2012-01-05 Vardø trafikksentral Petreolumstransporter til/fra russiske havner i nord desember 2011 Oljetransporter langs kysten i nord desember 2011. Innledning Mengden av oljeprodukter baserer

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

MANUAL FOR OPPDRAGSSKJEMA OG SALÆRSKJEMA

MANUAL FOR OPPDRAGSSKJEMA OG SALÆRSKJEMA MANUAL FOR OPPDRAGSSKJEMA OG SALÆRSKJEMA Innhold I denne manualen finner du beskrivelser av hvordan et oppdragsskjema skal se ut når det sendes inn til oss etter endt oppdrag. Hvordan du kan sende inn

Detaljer

Bilag 3 Vedlegg 3 Årsplan

Bilag 3 Vedlegg 3 Årsplan Bilag 3 Vedlegg 3 Årsplan Bilag 3. Vedlegg 3 Årsplan 20.08.2013 Saksnummer 13/00203 1 / 6 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 08.00

BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 08.00 BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 08.00 Det er tilgjengelig 1000 plasser i Grenserittet gjennom Bedriftsavtale 2013. Det er også mulig å bestille plasser i Grenserittet MIDT eller man kan kombinere de to

Detaljer

Medieinfo 2015. Tidsskrift for næringsliv, børs og økonomisk politikk.

Medieinfo 2015. Tidsskrift for næringsliv, børs og økonomisk politikk. Tidsskrift for næringsliv, børs og økonomisk politikk. Medieinfo 2015 Norges mest attraktive målgruppe Med Kapital når du beslutningstakere med makt og innflytelse i næringslivet. Privat representeres

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING

PROSJEKT TIL FORDYPNING EVA-ANITA THORSEN 2MKA 26.10.09 WEBDESIGN. WEBSIDER. DREAMWEAVER. PROSJEKT. DELRAPPORT. AVSLUTNING. BEGYN- NELSE. TEMPLATES. CSS. HTML. STILARK. KODING. PROSJEKT TIL FORDYPNING DELRAPPORT 0.1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook?

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? Klikk for å dele Denne e-boken er inspirert av og delvis oversatt fra Facebook sin utgivelse «Page Publishing Best Practices». 2 Facebook beste praksis

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

En grundig gjennomgang av prissystem for oppskrifter publisert høsten 2012 og utviklet av Knut Pettersen

En grundig gjennomgang av prissystem for oppskrifter publisert høsten 2012 og utviklet av Knut Pettersen En grundig gjennomgang av prissystem for oppskrifter publisert høsten 2012 og utviklet av Knut Pettersen Hva er priser på oppskrifter? Det er ett system som ved hjelp av innhentede priser på ingredienser

Detaljer

ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling

ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Rapport for framdrift, kvalitet, resultater og ressursbruk

Detaljer

Ledelse i sykehus. og ledelse i velferdsstaten. Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag

Ledelse i sykehus. og ledelse i velferdsstaten. Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag Ledelse i sykehus og ledelse i velferdsstaten Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag Våre hovedinstitusjoner Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Kolvereid DPS Stjørdal Noen nøkkeltall 2500 medarbeidere

Detaljer

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 Vi gleder oss til jul og har en koselig førjulstid preget av forventning og glede Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus Tlf. Grønn: 64853154 Kontoret: 64853150

Detaljer

6 Steg du kan ta når hodet ditt er fullt eller renner over av tanker! - Få ting gjort! - Hvordan tømme hodet og rydde opp

6 Steg du kan ta når hodet ditt er fullt eller renner over av tanker! - Få ting gjort! - Hvordan tømme hodet og rydde opp 6 Steg du kan ta når hodet ditt er fullt eller renner over av tanker! - Få ting gjort! - Hvordan tømme hodet og rydde opp Ps husk at for å notere i PDF en og lagre det, så må du bruke adobe reader. Den

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

Brukerinformasjon for Travellink firmakunder. www.travellink.no/firma/xx x (xxx=firmaid)

Brukerinformasjon for Travellink firmakunder. www.travellink.no/firma/xx x (xxx=firmaid) Brukerinformasjon for Travellink firmakunder www.travellink.no/firma/xx x (xxx=firmaid) Innlogging Logg på med brukernavn og passord. (tilsendt pr e-post fra Travellink eller brukeradministrator i din

Detaljer

Foredrag Norges Interne Revisorers Forening Finansnettverket. Gry Gautneb Konserndirektør HR SpareBank1 Gruppen

Foredrag Norges Interne Revisorers Forening Finansnettverket. Gry Gautneb Konserndirektør HR SpareBank1 Gruppen Foredrag Norges Interne Revisorers Forening Finansnettverket Gry Gautneb Konserndirektør HR SpareBank1 Gruppen 1 -alliansen SR-Bank Midt-Norge Nord-Norge Sparebanken Hedmark Samarbeidende Sparebanker LO

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Korleis komme seg gjenom «blodbadet» - likviditetsutfordringar og kapitaltilgang Innovasjon Norge v/toril Eide Utviklingsbedrift m/blodbad Resultat Idéfase

Detaljer

EKSAMENSDELEN. FAGNAVN: "fylles ut av eksamenskontoret" FAGKODE: "fylles ut av eksamenskontoret" VÅREN 2014 (endres av eksamenskontoret)

EKSAMENSDELEN. FAGNAVN: fylles ut av eksamenskontoret FAGKODE: fylles ut av eksamenskontoret VÅREN 2014 (endres av eksamenskontoret) LOKALT GITT EKSAMEN EKSAMENSDELEN FAGNAVN: "fylles ut av eksamenskontoret" FAGKODE: "fylles ut av eksamenskontoret" VÅREN 2014 (endres av eksamenskontoret) Fagnavn Fagkode Norsk NOR1206 Forberedelsesdager

Detaljer

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar 2011 Bergen markedssymposium Grand Hotel Terminus fredag 11. februar Tema: Pr og kommunikasjon Dato: Fredag 11. februar 2011 Tid: kl. 11.00 17.00 Sted: Grand Hotel Terminus 2011 Bergen markedssymposium

Detaljer

Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv.

Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv. Finansavisen IT Hver mandag! Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv. Temautgaver Flere ganger i året har Finansavisen IT utgaver der vi setter ekstra søkelys på

Detaljer

Produktplassering i et merkebyggingsperspektiv

Produktplassering i et merkebyggingsperspektiv Produktplassering i et merkebyggingsperspektiv Studentnummer: 979729, 979794, 1576 Bacheloroppgave BAC3100 Reklame og Merkebygging Markedshøyskolen - Våren 2012 Erklæring: Denne bacheloroppgaven er gjennomført

Detaljer