MRK35621 Integrert markedskommunikasjon. 02. desember desember Handelshøyskolen BI Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MRK35621 Integrert markedskommunikasjon. 02. desember 2010 09. desember 2010. Handelshøyskolen BI Oslo"

Transkript

1 MRK35621 Integrertmarkedskommunikasjon 02.desember desember2010 HandelshøyskolenBIOslo

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 GENERELLEFORUTSETNINGER 3 DEL1 KAMPANJEN VÆRDERNÅRDETSKJER 3 MÅLGRUPPEOGBESLUTNINGSPROSESS 3 BEHAVIOURALSEQUENCEMODEL(BSM) 4 POSISJONERINGSSTRATEGI 4 STEG1:TABESLUTNINGERINNENPOSISJONERINGSSTRATEGI 4 STEG2:VALGAVPRODUKTFORDEL 5 STEG3:FOKUSPÅPRODUKTFORDEL 6 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 7 GRADAVINVOLVERINGOGMOTIVASJON 8 ELABORATIONLIKELIHOODMODEL 9 MEDIESTRATEGI 10 BUDSKAPSPROSESSERINGOGKREATIVTAKTIKK 12 KREATIVTAKTIKKOGLØSNINGER 13 DEL2 HVANÅ? 15 TILTAK1:TV REKLAME 15 TILTAK2:MERFOKUSPÅPOSITIVEEMOSJONER 16 OPPSUMMERING 16 KILDEHENVISNINGER 18 BØKER: 18 LINKER: 18 VEDLEGG 21 2

3 Innledning ViiVoxMedialishargjennomførtenuavhengiganalyseavkampanjen Værder nårdetskjer.idel1drøftervistrategienesasharbenyttetsegav,ogdel2 beståravkonkretetiltaktilforandringer.viharhovedsakeligbrukt Strategic advertisingmanagement avlarrypercy&richardelliott,og sidetallshenvisningererfradenneboken.vedbrukavandrebøkerhenvisesdeti tilleggtilforfatter. Generelleforutsetninger DDBharlagetprintadsforkampanjen,ogvitarderforutgangspunkti annonsenesomliggerpåddbsnettsiderwww.ddb.no. Vifokusererpåprivat ogjobbreisende,ogutelukkerbuyersegmentsogbusiness agentsdakampanjenihovedsakrettersegmotdetoførstnevntemålgruppene. Viutdypergenerellteoridervifølerdetikkeertilstrekkeligåkuntrekkedetinni drøftingen.hovedsakeligvilvidrainnteorimensvidrøfter. Del1 Kampanjen Værdernårdetskjer MÅLGRUPPEOGBESLUTNINGSPROSESS SASønskerikampanjenåfokuserepåTIDpåallearenaerdumøterdem;detvil siheleprosessenfrabookingavbillettertilmanharlandet.ifølgecamilla Forbergs briefdel2,ersas målgruppe alle;medspesieltfokuspåfolksom reiserijobb,customersegments,buyersegmentsogbusinessagents.camilla svarerogsåpåinputat desomreiserijobberfortsattvårtprioritertesegment (http://markedskommunikasjon.blogspot.com/2010/11/sas med nykampanje.html).målgruppendereserikkekunfolksomreiserijobb,menogså vanligefolk,somutifrareklamefilmenseruttilåværemennogkvinnermellom ca30 70år.Mangeavdisseergodtetablerteienfamiliesituasjonmedbarn, ellerbarnaharflyttetut.ettersombarnavokseroppogblirmerselvstendige, hardennemålgruppenmertidogpengeråruttemed,ogvilmuligensrettefokus påandreproduktfordelerennpris. 3

4 BehaviouralSequenceModel(BSM) EnBSMernyttigforåidentifiseredeulikestegenesomsannsynligforekommer nårmanskaltaenbeslutning(2009;146),ogavdekkermedandreordhvem, hvor,nåroghvordanmanbørpåvirkeforåfåforbrukerentilåvelgevårtmerke. ViharherforsøktåsetteossinniSAS tankeriforholdtildennåværende kampanjen,oghvordanderesbsmharvært(vedlegg1). Detergenereltstorforskjellpåbeslutningsrolleneforprivat ogjobbreisende. Foråforenklerolleneioppgavenforutsetterviatbedriftenemåvurdere flyselskapforhverbooking,ogutelukkerkontrakter.somviserivårtbsmerikke beslutningstakerogbrukernødvendigvissammeperson(business),ogergohar deikkenødvendigvissammebehoviforholdtiltidellerøkonomi/budsjett.itvreklamenhenvenderdesegtransformativttilbrukeren,noesomkanvære problematiskdersombrukerogbeslutningstakerikkeersammeperson.herkan SASmislykkesiåpåvirkebusiness segmentet,dersombedriftenforeksempelhar enbookingansvarligsomikkeharspesieltkontaktmedbruker.kanskjeburde SASforsøkeåpåvirkebeslutningstakernefremforbrukerne(spesieltbusiness, selvombrukereofteogsåharstorinnflytelse),ogogsåmerrettetmotarenaen beslutningentas.samtidigerfolkibusinessogsåprivatpersoner,ogtarmedseg personligeerfaringerogkunnskapibeslutningersomtaspåjobben. POSISJONERINGSSTRATEGI ForådrøfteSAS posisjoneringsstrategibenyttervipercy&elliotts trestegsmodellforeffektivmerkeposisjonering(2009;185). Steg1:Tabeslutningerinnenposisjoneringsstrategi DetspillerlitenrollehvordanSASdefinerermarkedet.Markedetdefinererseg selvutifrahvordankundeneserdet,somigjenvilavgjørehvordandereagerer påmarkedskommunikasjonen.(2009;167).ikampanjenharsasvalgtå posisjoneresegmedhovedvektpåtid.vimenersasharensentralposisjon, blantannetfordisentraltposisjonertemerkevarerofteerdeførstesuksessrike merkevareneienproduktkategori(2009;176),hvilketertilfelleforsas.deer 4

5 ogsåperdagsdatodenstørsteaktørenpåinnenlandsflygningmålti markedsandel. Vedbrukerorientertposisjoneringvilbudskapetfokuserepåbrukeren,i motsetningtilproduktorientertposisjoneringsomfokusererpåattributterved selveproduktet. Budskapetogfokusetikampanjener dintiderverdifull ogatsaskanhjelpe degmedåværedernårdetskjer.defokusererpåproduktkarakteristikker,og derforvilvisiatsasbenyttersegavproduktorientertposisjonering. Steg2:Valgavproduktfordel Valgavproduktfordelerkritiskforeffektivposisjonering,foratmerketskalskille segutblantkonkurrentene.vurderingerforvalgavfordelerderforatfordelen måværeviktigformålgruppen,merketmåkunneleverefordelen,ogmerketmå kunneleverefordelenbedreennandremerker. Forbeggemålgruppeneviltidogpunktlighetværerelevanteogviktige produktfordeler,forårekkeetmøte(business)ellersebarnasineførdelegger seg(privat).dersomviserpåfishbeins Summativmodelofattitude (Daniel O Keefe.2002;54)ogsettertidsomviktigstebelief,vilholdningentilSASvære positivdersomforbrukernemenertiderviktigogsasleverer,ogmindrepositiv omsasikkeleverer.sasharbevistdekanleveregenereltbedreenn konkurrentenepåflestavgangeriskandinaviasamtpunktlighet,mendeleverer ikkealltidbedre,somkanværeproblematiskiforholdtilmålgruppensholdning tilselskapet.sasvarifølgeflightstats.comnorgesmestpunktligeflyselskapi årsgjennomsnittetfor2009(vedlegg2),mensforeksempelstatistikkenfor oktober2010viseratnorwegianharsammeprosentvisepunktlighet(89,94% motsas 89,64%)(vedlegg3).Dettekanblietproblemi posisjoneringsstrategiendeharvalgt,medtankepåatdemåkunnelevereet bedreproduktennkonkurrentene.visuellfremstillingavpunktlighet,prisog markedsandelergirenpekepinnpåhvorlikesasogkonkurrentenegenerelter, sevedlegg4.statistikkenviserimidlertidigbarepunktlighetnårdetgjelder ankomsttid,ogikkeheledimensjonensasleggeriordettid.vimenerderforsas 5

6 børfokusereendamerpåheledimensjonenogkommuniseretydeligerede tidsbesparendetjenestene,foråværeenvinnerpåproduktfordelentid. GittSAS nåværendemarkedssituasjonmenervilikevelattideretgodtvalgav produktfordel,blantannetfordistatistikkenikketarhøydeforhvasasleggeri begrepet.punktlighetenkanforsasdermedværehøyeresamletsett. Steg3:Fokuspåproduktfordel Produktfordelhandlerblantannetomunderliggendekjøpsmotivasjon,somkan værenegativellerpositiv.(2009;208)negativmotivasjonernårforbrukeren ønskeråunngånoe; unngååkommeforsent.ifølgepercy&elliottbør markedskommunikasjonendatilbyinformasjonom,ogfokuseredirektepå fordelen(2009;183).positivmotivasjonernårforbrukerenønskeråoppnånoe; ønskeråkommetidsnok,hvormanbørbenyttesegavfaktiske karakteristikkenevedproduktet,somkanføretilenemosjonelltilstand. Utfradentransformativetv reklamenhvorpersoneneønskerå oppnåårekke noe,serdetuttilatsasmenerdetåflyerpositivtmotivertforkundenesine. Pådenandresidenkanalledissesituasjoneneogsåværenegativtmotivert,atde vil unngååkommeforsent.ifølgeteorienvilreklamenappelleremertilde medpositivmotivasjonenndemednegativ,fordidenspillerpåemosjonelle appeller(2009;193).forreisendeijobbmedlitetidtilovers,erdetnaturligå tenkeatenflyreisefordemkanværenegativtmotivert; jegvilunngååkomme forsenttilmøtet.ommålgruppenikampanjenhovedsakeligerreisendeijobb ogmotivasjonenernegativtrettet,vilikkedenemosjonelletilnærmingen teoretiskværelikeeffektiv.sasbørdafokuserepååmarkedsføreatmansparer tidpåallearenaerforbrukerentreffersaspå,noesomifølgepercy&elliottvil draoppmerksomhetenmotfordelenalene(2009;184).nårdetersagt,erogså forretningsreisendevanligemennesker,medfølelsersomkanutløsesav reklamenvedprosesseringavbudskapet(2009;252).vimenerderforatden emosjonelletouchenvedforeksempelfarensomholderbarnetsittihåndennår deserpåsnøfallet,ogsåvilappelleretildentravlefinansmannenmedbarn. Muligensvildennegativemotivasjonenvedåflykunnetransformerestilpositiv, vedathanforeksempelønskerå oppnåårekke nattasangenforbarnetsitt,og 6

7 sliksettviltv reklamenværeteoretiskmereffektiv.vivurdererkampanjen generelttilåspillepåpositivmotivasjon,grunnetemosjonelleappellerogden gjennomgåendetankenomå oppnånoe. Foråkommunisereeffektivterdetviktigåvelgeriktigkommunikasjonsmål.SAS harifølgeoppgavetekstentokommunikasjonsmål;åviseatdeerdetmest punktligeselskapet(tid)ogåviseatdeerlikebilligeellerbilligereenn Norwegian(pris). KOMMUNIKASJONSSTRATEGI BrandawarenessogbrandattitudeerifølgePercy&Elliott(2009;198)alltid kommunikasjonsmål.sidensaserenvelkjentaktørpådetnorskeflymarkedet, velgerviåikkeåfokuserepåbrandawarenessannetennåpåpekeatde sannsynligvisharetmålomrecallbrandawareness(etbehovoppstår,og forbrukerenmådahuskehvilkemerkersomkandekkebehovet). Kommunikasjonsmåletomtid(spesifiktkampanjen)seruttilåhafokuspåbrand attitude,ogmåletomprisfokuspåbrandpurchaseintention. Brandpurchaseintentionersjeldenetmålforannonsering,noedethellerikke eridennekampanjen,da Værdernårdetskjer gårpåtidogbrandattitude. Deterderimotalltiddetprimæremåletforpromotion strategi,noemantydelig kunnesedasassvartepånorwegianspriskrigoglauténmillionbilligbilletteri augustiår(http://www.aftenposten.no/reise/article ece).brand purchaseintentionharderimotikkedirekterelevanstilselvekampanjen,ogvi velgerderforåikkegådypereinnpådetmålet. Brandattitudebeståravhvafireviktigekarakteristikker;hvamålgruppenønsker framerket,hvadevetogfølerommerket,beliefssomutgjørdennekunnskapen, ogatbrandattitudeerrelativt(2009;205).ikampanjenkandetseuttilatsas forsøkeråreposisjoneresegogendrehvafolkmenerde vet omsas;deprøver åviseatdeerfolkeligeoggårlittbortifrabusiness relasjonen,vedåfokuserepå familierogvennerireklamene.brandattitudeerrelaterttilforbrukerens underliggendemotivforhandling,derforerdetviktigåvitehvasassinekunders motivasjontilåflyer.handlerdetfaktiskomtidsdimensjonenogå oppnåå 7

8 rekkenoe,erdet unngååsløseborttidpåtoget,ellererdetrettogslettren transportsommotiverer?enbusinessreisendesomvilunngååkommeforsent tilmøtetienannenby,kanhaenannenmotivasjonennenbusinessreisende somønskeråkommehjemførtoåringenskalleggeseg.ersas kognitivt opplevdeevnetilåtilfredsstillebehovettidisamspillmeddenaffektive komponenten,somgårpådenmotivasjonentilåflysas(utføreenadferd)? Dersomkarrierekvinnen vet atsaslevererpåtidsamtidigsommotivasjonen ståriforholdtilkampanjen(somvivurdertetilpositiv),vildetokomponentene tilsammenkunneføretilensamletpositivholdningtilsas.kampanjenforsøker åviseattidernoedusomforbrukerønskeravsas,dubarevetikkeatdéter denunderliggendemotivasjonendintilåflymedselskapet. Gradavinvolveringogmotivasjon Involveringogmotivasjonpåvirkerkjøps ogbruksadferdistorgrad.iforholdtil involveringerdetfinansiellellerpsykologiskrisikoknyttettiladferdensomer avgjørendeforhøy ellerlavinvolvering(2009;207).kjøpavflybillettutgjørfor deallerflesteingenfinansiellrisiko,meniforholdtiltidkandetutgjøreen psykologiskrisikoåkommeforsent. Iforholdtilbrandpurchaseintention,kanvisepåAjzens TheoryofPlanned Behavior (TPB)(O Keefe.2009;113).TPBforsøkeråforklareplanlagtadferd,og handlerkortsagtomintensjonertiladferd(behavioralintention,bi)samthva somkanforklarepåvirkningpåbi:holdningsvariabelena B,personligholdningtil adferd;densubjektivenormensn,forventningerfradine salientothers samt gradavmotivasjontilåetterlevedette;ogperceivedbehavioralcontrolpbc, somerpersonensopplevdevnetilåutføreadferden. SASforsøkerikampanjenåviseattiderviktigfordegsompassasjerogSASkan leverebedreennkonkurrentene.dersommålgruppenoppleverattidog punktligheterviktigogtrorpåatsaslevererbestpådetteattributtet,vila B enkeltsagtværepositiv.sasforsøkerogsååoverbeviseomattiderviktigfor dine salientothers,ogspillerpåemosjonelleappellerforatdulettereskal etterlevederesforventningertilatdukommertidsnok.tenkigjenforeksempel 8

9 klippetmedfarogbarnsomserutpåsnøen.dettevilvekkeoppmerksomheti budskapsprosesseringenhospersonermedbarn,pågrunnavblantannet gjenkjennelighetogselektivoppmerksomhet(2009;257).dissevilkunnevære villigetilåetterleve salientothers (barn,kone,familie)sineforventninger,og forsøkeåkommehjemitide.sasprøverogsååpåvirkepbc,vedåviseandrei sammesituasjonkommetidsnok( othersperformingtheactionsuccessfully ) (O Keefe.2009;118)),oginnføringavtidsbesparendetjenesterforåfjerne hindreforadferd(o Keefe.2009;117). Kundetilfredshetoglojalitetkanværeetresultatavpersonligholdning(A B ). KundetilfredshetentilSASsankifølgeNorskKundebarometerfra68,2til49,1i tidsrommet ,oglojalitetensankfra81til67,7isammeperiode.Tall fra2010viseratdeharstegetpåkundetilfredshettil70,4oglojalitettil84(se vedlegg5 7),ogdeterdetgrunntilåtroatkampanjenmedfokuspåbrand attitudekanøkedetteytterligeredersombrandattitudeerpositiv.positivpbc vilogsåkunnepåvirkekundetilfredshetoglojalitet,dapbcernødvendigforbi. Medtallenefor2010serdetuttilatSASharfåttmerlojalekunder,ogteoretisk vildetværevanskeligforkonkurrenteneåoverta delojale (2009;116). ElaborationLikelihoodModel HvordanpersonerlarsegovertaleoppsummeresnoksåomfattendeiPetty& Cacioppos TheElaborationLikelihoodModel (ELM)(O Keefe.2009;138). Denneersåpassomfattendeatvikungraverioverflatenidenneoppgaven.Kort sagthandlerelmomtoveiertilovertalelse;periferogsentralrute.vedperifer rutebenytterforbrukerensegavheuristikkerforåtaetvalg.detteskjernår motivasjonogevne erpåferie,somerdetohovedkomponentenesommå væretilstedeforåkunnebliovertaltviasentralrutebehandling.enkeltsagtfører overtalelseviadensentralerutentilsterkerebrandattitudeogøktkrafttil motargumenter,ennhvaovertalelseviadenperifererutengjør. SelvomELMbeståravtoruter,vilvalgavrutesombenyttesvære situasjonsavhengig.vigårutifraatsas kundererhøytinvolverteikjøpav flybilletter,ihenholdtilkampanjen.tiderviktig,ogdeterrisikoinvolvert.sas 9

10 prøverblantannetåviseattideravhøypersonligrelevans(motivasjon),ogat kundenevneråutføreadferden(pbc).problemetkandavære;selvomtiderav personligrelevansformålgruppen,erdetsåviktigforkundenesomsasvilha dettil?dersomtidikkeerførstepri,vilkundenmuligenssepåheuristikkeri stedetforargumenter,ogergokanhendegåroveriperiferrutebehandling.og hvorsterkeeregentligargumentene?fordesomreiserijobberdetikke nødvendigviskunviktigårekkeetmøte,menogsååminimerereisetidenforå væreminstmuligvekkfrajobben.sterkeargumentererdefinertsom når personerfårbeskjedomåtenkepåbudskapet,generererdefordelaktige tanker (2009;155).Forbusiness segmentetkunnedetdaværtetsterkere argumentåkommunisertkortoppmøtetid,innsjekkpåsms,ogdeandre tidsbesparendetjenestenesomgjelderbådeførogetterselveflygningen,forå fåkundenetilåtenkeatsasermestfordelaktigpåpunktlighet.formange reisendeidag,bådeprivatogbusinesserdetenselvfølgeatflyeterirute,og ergoblirikkenødvendigvis durekkerdet etveldigsterktargumentsomgjørat detenkersas. MEDIESTRATEGI Reach,frekvensogtimingertrevariablerenmedieplanmåvurdere.Reachgår påprosentvisandelavmålgruppensomblireksponertforreklamen;frekvens antallgangeretindividimålgruppenblireksponert;menstimingdreiersegom tidsplanlegging.utifrapercy&elliottsinndelingavmedier(2009;232)harsas valgttv(tv2),aviser(dagbladet.dn),magasiner(d2),plakater(jcdecaux,clear Channel)oginternett(db.no,dn.no);flereuliketypermediersomnåruttil mange.detserderforuttilatsasmuligenssatserpåreach,noesomgårpå bekostningavfrekvens. Vihartidligeredefinertkommunikasjonsmålenetilåværerecallbrand awarenessogbrandattitude,positivtmotivert.ifølgepercy&elliott(2009;231) erhøyfrekvensviktigspesieltfordissetokommunikasjonsmålene,dadeter bedreåsikresegatmantrefferetfåtallavmålgruppenmedsuksess,ennånå helemålgruppenutenåkommuniserebudskapetsuksessfullt.omvåre antakelseromsas mediestrategierriktige,erdetteoretisketfeiltrinnå 10

11 fokuserepåreachogikkehøyfrekvens.omvisertilbakepåvårbsm,kunnedet værtbedre(idengraddetermulig)åforsikresegomatkampanjentreffer business segmentet,særligbeslutningstakerneogpådrivernedersomdisseikke ersammepersonsomselvebrukerne.businessersegmentetsasfokuserermest på,ogbeslutningsrollenedemedsannsynligmaktposisjon.iforholdtilen høyinvolvering,transformativstrategierdetderimotikkebehovforhøy frekvens,damålgruppenvilgjennomgåenlengrekjøpssyklusennved lavinvolveringsproduktersomforbruksvarer.medutgangspunktidette,har derimotsasgjortetgodtvalgmedhøyreach. Vivetikkehvorlangkampanjeperiodener,mendetervanligmed3 4uker.Med kampanjestartisluttenavoktober,tarviforutsetningerforatkampanjenvarer utnovember.forbedriftererårsavslutningofteentraveltid,ogforprivatekan detværeaktueltåtilbringejulenmedfamilielangtunna.behovetfortidog punktlighetvilidenneperiodenkunneværeendasterkere,ogsasburdederfor kjørekampanjenutdesember.medkampanjenrullendeimangemediervildet dakunneværemesteffektivtåsatsepåreach,forånåuttilensåhøy prosentandelavmålgruppensommulig.omviserpåmarkedsandelerforde ulikemediene,hartv2pådetmesteca¼avseerne(q32009;sevedlegg8);og db.noca¼avleserne(2009;sevedlegg9).vivetikkehvormangeavdissesom erimålgruppentilsaspågrunnavmanglendemedieplan,mengenereltser dissemedieneuttilåværebrabesøktogværeetgodtvalgmedtankepåreach. Ulikemediereristørreellermindregradhensiktsmessigeiforholdtildeulike kommunikasjonsmålene.tvharforeksempelenhøyreach,menhvor hensiktsmessigerdetdersomsasønskerhøyfrekvens?sidenmåleneivår oppgaveerblantannettransformerendebrandattitude(positivtmotivert)og recallbrandawareness,børsasifølgetabell15.3(2009;391)konsentrereseg omdetvisuelleinnholdetoghøyerefrekvensnårdetgjelderåmatchemedievalg medkommunikasjonsmål.angåendevisueltinnholderdetetteoretiskgrunnlag foråvelgebådetv,magasiner,plakateroginternett;samtattvoginternetti tillegggirmuligheterforhøyfrekvens.ifølgetabell15.5(2009;393)ertv, magasinerogsponsoringprimærmediaforhøyinvolvering,transformerende strategi,ogsånnsettharsastruffetblinkteoretisk.frafoilsettet Prinsipperfor 11

12 budskapsprosessering (GerhardE.Schjelderup,10 nov 10.Vedlegg10)serviat folkmultitaskersamtidigsomdeserpåtv,noesomkantydepåatdeter strategiskåbenyttesegavhøyfrekvensforåforsikresegatdenårsuksessfullt uttilihvertfalletvisstantallimålgruppen. Timingvelgerviåsebortifra,daviikkeharmedieplanentilSAS. BUDSKAPSPROSESSERINGOGKREATIVTAKTIKK Prinsipperforbudskapsprosesseringeroppmerksomhet,læring,akseptog emosjon. Vedåvisegjenkjenneligeogrelevantesituasjonerikampanjenskapes oppmerksomhetmotselvereklamen,someretselvsagtkravforåkunne prosesserebudskapet.sasprøveråtreffeulikepersonervedbrukavulike situasjoner,noesomkantiltrekkeoppmerksomhetframange,menogsåvirke uforståeligdersomfåsituasjonerappellerertilakkuratdeg.deviluansettfå oppmerksomhetfranoen,ogdissegårvidereibudskapsprosesseringentil læring.konsistentutførelseoverenlengreperiodeførertilenforsterkningav læringen,noekampanjeneriforholdtiltid.bådetv reklamenogprintads kommuniserersammebudskap,ogkampanjengåroverflereuker.utførelsen børværeunikforsasforåværeeffektiv(2009;261),mengenereltmenervidet ikkeernoeoppsiktsvekkendeoguniktvedreklamene;deterikkeslikatvitenker SASfordipersoneneitv reklamenkommertidsnok.vierderimothellerikke primærmålgruppen,ogvikantenkeossatreklamenekanværemerunikeforfor eksempelforeldre.devilkjenneseglettereigjeninoenavsituasjonene,og sannsynligvisaksepterebudskapet,noesomeretkravnårdetgjelder høyinvolvering.ingenavreklameneoverdrivervirkemidlene,ogdetvilderfor genereltværeenklereåpersonligaksepterebudskapet. Prosesseringenvilfremkalleenellerannenformforemosjonellrespons,noe somblantannetutløsesavvisuellstimuli.medstorebilder,sterkefarger,og fokuspåansiktsuttrykk(printads)vildettemedhøysannsynlighetgiemosjonelle reaksjonerformålgruppen.itv reklamenfølgermusikkoglevendebildersamme oppbygging(endringilåtenvedsceneskifte;foreksempel tarmusikkenav idet 12

13 fotballguttenskyterneveniværetogidet værdernårdetskjer kommer). CrystalFighters AtHome eringentypiskkjentlåtsomkanforkludre budskapet,ogtempoetgårienbalanserttaktsomikkestressermottaker. Høyerebeatsperminute(BPM)ienlåtharvistsegåværemereffektivt salgsmessigennlåtermedlavbpm,ogdetkanvirkesom AtHome harenhøy BMP. SASharteoretisksettaltsågjortfleretingforatmålgruppenskalkunne prosesserealleprinsippene,noesomernødvendigforåoppnå kommunikasjonsmålene(høyinvolveringbrandattitude,samtbrandpurhase intention),(2009;255). Kreativtaktikkogløsninger Nåraltkommertilaltmådekreativeløsningeneværekonsistentmed kommunikasjonsstrategienogposisjoneringen(2009;321). Kampanjensprintadservisueltfremstiltmedtrestykktosidersannonser,som tiltrekkersegmeroppmerksomhetennensidesogkvartsidesannonser(2009; 286).Fremhevingavenkelteordsom monstrene og Trymaldo økerogså oppmerksomheten(2009;287),ogkanholdepålesernelengre.overskrift, budskapoglogoblirfremstiltmedfargerpåenellersstorhvitbakgrunn,og skaperenkontrastsomretteroppmerksomhetenmotdisseelementene.bildet kommunisererikkebudskapetaleneogmåsessammenmedteksten,men tiltrekkersegoppmerksomhet.måleteratbildetogoverskriftenisamarbeid skapernoknysgjerrighettilålesebrødteksten,somspillerpåviktighetenavå væretilstedeiviktigeøyeblikk.atbildettiltrekkersegoppmerksomhetfør teksten,hjelperogsåtilåminimereproblemermedlæring(2009;299). Fargebrukenpåoverskriftenogbudskapetgjenspeilesogsåifargebrukibildet, noesomskaperen consistentlookandfeel.overskriftenebeståravfå, konkreteogenkleordsomerforståelige,gjørlæringenklere,oggjørdetogså lettereåhuskereklamen(2009;292). Målgruppenbørleseheletekstenitilleggtiloverskriftenforåvirkeligprosessere budskapet.etproblemkandaværeatdersomdeikkeleserteksten,menkun 13

14 fokusereroppmerksomhetenpåbildet,huskerdereklamenistedetfor budskapet.dersomdissereklameneogsåharblitteksponertutendørs,kunne detværtenfordelåøkefontstørrelsenpåtekstenforåbedrelesbarheten.påfor eksempeltrikkensøkerfolkofteetternoeåfesteblikketpåogermottakeligefor enstørremengdetekst,noesomkanføretilatdeprosessererhvertav budskapsprinsippenesuksessfullt.dakanreklamensiesåværeeffektiv,ogdet samledekommunikasjonsmåletermuligåoppnå(2009;254). Ansiktsuttrykkerviktigenårmanvurdererandresemosjoner.Eteksempeler monster reklamen;lyspyjamasmotmørkbakgrunnretterfokusmotdenlille jentasomserrettpådegmedstoreuttrykksfulleøyne.dettevilmedhøy sannsynlighettreffetravlepappaermidtihjertet,ogmuligensskapeen dissonansdeønskeråfjerne.ifølgepercy&elliott(2009;272)ermunnenoget ektesmildetmestuttrykksfullevedpositivemosjon.sidenjentaikkesmiler, menhellerharen bekymret munn,kandetvirkesomomsasønskeråspillepå negativeemosjonerogdårligsamvittighetompappaikkeerdernårmonstrene kommer.dettetolkervitilennegativmotivasjon;atpappavilunngååkomme forsentforåværemonsterdödaren,noesombrytermedvåroppfatningomat SASforsøkeråspillepåpositivmotivasjonitv reklamen. Tv reklamenviserflereulikehendelserhvordeterviktigåværetilstede. Problemetmeddettekanværeathistorieneersåpassforskjelligeogmangeat detblirvanskeligåforståbudskapet.etannetproblemkanogsåværeat reklamenviseremosjonellereaksjoner,menikkeatdissereaksjoneneoppstår fordipersoneneharfløyetsasogderforkommertidsnok.deterogsåteoretisk lettereformålgruppenomproduktetvisesibruk,nårdetgjelderlæring(2009; 297).Situasjoneneireklamenerlettgjenkjennelige,mendeviserikkedirekte selveproduktetibruk.deterderforviktigatmålgruppenfårmedsegbudskapet oglogoenpåslutten,slikatdekanlinkekategoribehovetoppmotsasogiden rekkefølgen.kortfilmenefokusererderimotpåenkeltsituasjoner,ogkan tydeliggjørebudskapetlettere.reklamenvirkertroverdigogektesamt hendelsenegjenkjennelige,somgjøratmålgruppenpersonligkanidentifisere segmedreklamen.dettekanværemedpååformeenpositivbrandattitudefor SAS(2009;306).Kampanjenkommunisereretkonsistentunderliggendetemaog 14

15 budskap, værdernårdetskjer,somerviktigforatmarkedskommunikasjonen skalværeintegrert. Del2 Hvanå? TILTAK1:TV REKLAME TidligereioppgavenskrevviatSASharenproduktorientertstrategi.Ikampanjen fokuseresdetpåpunktlighet,menstoredeleravtidsbegrepetutelates.vår anbefalingtilsaseråfokuserepåheletidsaspektetogvisualiserede tidsbesparendetjenestenedetilbyr,iformaventv reklame.slikvilsas tydeliggjøreogunderbyggeargumentenesine,foråfåfrembudskapetogatde erbedreennkonkurrentenepåtid.itilleggvildedaposisjoneresegsterkerei forholdtilåtaeierskaptiltid,noesomerendelavkommunikasjonsmåletderes. Selveutformingenvilbaseresegpåatdesubjektivekarakteristikkeneved produktetførertilenpositivemosjonelltilstand(c e + ).Merspesifiktvildetsi atvifølgerenpersonfraankomstvedflyplassen.personenbenyttersegavde tidsbesparendetjenestene,ogpunktlighetentilsasførertilatpersonenkommer hjemitidetilåoppleveetemosjoneltøyeblikkmedfamilien.storyboardettil reklamenerutenforvåroppgave,derforgårviikkeidybdenpådetvisuelle. Desubjektivekarakteristikkeneviønskeråtrekkefremireklamenerpunktlighet iverdensklasse,flestavgangeriskandinavia,sms /mobilinnsjekkog20min oppmøtevedgate.deteralledissefaktiskekarakteristikkenesomakkumulert førertilatkundengenereltvilsparemertidennomhanflyrmedenkonkurrent. Mottakerenvillæreatdissetjenesteneeksistereroghvordandefungerer,noevi menerdennåværendeutførelsenavreklamenikkegjør. Konseptettidvilveddennevisualiseringenenklerekunneoppfattessommer konkret. Europasmestpunktligeselskap alenefølerviernoeabstrakt;forhva menesegentligmed mestpunktlig?ulikemålgrupperogindividervildefinere punktlig forskjellig,ogviønskeråkonkretiseredettevedåfokuserepåsas fullstendigedefinisjonavtidsbegrepet. 15

16 TILTAK2:MERFOKUSPÅPOSITIVEEMOSJONER Detreprintreklameneikampanjenbeskriversituasjonerhvormanburdevære tilstede.somviharskrevetidel1under kreativtaktikkogløsninger (s13), menervimonster reklamenkanspillepånegativemosjonogmotivasjon,ogat dettebrytermedvårtolkningavkampanjengenereltsompositivtmotivertog positiveemosjoner.somenforbedringvilviforeslååspillemerpåpositive emosjoner,da(positive)emosjonererlinkettil(positiv)motivasjon.vihar analysertkampanjengenerelttilåværehøyinvolveringogtransformativ. Teoretiskkanemosjoneniforkantavsituasjonenviserireklamen,springeutfra ennoenegativellernøytraltilstand(2009;308),ivårttilfelleatpappaenkanskje hardårligsamvittighetoverfordatteren,ogpågrunnavdetteønskeråoppnåå kommehjemtidsnok.annonsersomfokusererpåpositiveemosjoner,menervi derforkanføretilatmålgruppenfårenpositivtemosjonellrespons. Vivililysavdetteåforeslåprintadssomfokusererpåpositiveemosjoner.Disse vililikhetmedtv reklamenspillepåhvadukanoppnåvedåflymedsas;altså hvadukangjøremedtidendusparer.dettevilgikampanjenenendasterkere konsistent lookandfeel iforholdtilkommunikasjonsmåleneog posisjoneringen,vedatmålgruppenletteregjenkjenneroglinkerdeulike reklamenemedsasogproduktfordelentid(2009;323).deterogsåmuligaten konsistentpositivemosjoniallereklamer,vilgjøredettemeruniktiforholdtil merket. Foråillustrerehvavimenermedpositiveemosjonerogmotivasjon,harvilaget toeksemplerpåprintads.sevedlegg11. Oppsummering Ianalysenavkampanjenkomvifremtilatbudskapet"Værdernårdetskjer"har bådepositiveognegativesideriforholdtilåtreffeprivat ogbusinesssegmentet.virkeliggjennomførtimplementeringavintegrert markedskommunikasjonervanskelig,blantannetpågrunnavorganisatoriske 16

17 utfordringer.althandleromsentralisert,strategiskplanlegging,ogevnentilå levereetbudskapsomgirenkonsistent lookandfeel (2009;377).SASer konsistenteibudskapetsitt,menvisavnermertydeligkommunikasjonpåde tidsbesparendetjenestene.medstørrefokuspååfåfremdeulikeaspekteneved produktfordelentid,samtenmerkonsekventbrukavpositiveemosjonerog motivasjon,vildetteværemedpååfremstillesassommerfolkeligeogvarme.i etmarkedhvorhovedfokusetrettesmotpris,vildetåtaeierskaptiltidvære uniktogblietkonkurransefortrinnomposisjoneringenlykkes.åtaensterk posisjonimarkedeterenvanskeligprosesssomkreverlangsiktigfokus.derfor blirdetnødvendigåspilleviderepåkampanjensnåværendebudskapienlenger periode.somviharsettavnorskkundebarometerharkundetilfredshetenog lojalitetentilsasøkti2010.detteviltroligøkeytterligeredersomdesuksessfullt tareierskaptiltidikundeneshoder. 17

18 Kildehenvisninger: BØKER: DanielJ.O Keefe,2002.Persuasion:Theory&researchSecondEdition.Sage PublicationsInc. Percy,LarryogRichardElliott.2009.Strategicadvertisingmanagementthird edition.oxforduniversitypressinc.,newyork. Schiffman,LazarKanukogHåvardHansen.2008.ConsumerBehavior,aEuropean outlook.pearsoneduationlimited. LINKER: ÅsmundHimle,Input,2010.SASmednykampanje.Publisert02 nov 2010 StineBarstad,GroStrømsheim,Aftenposten,2010.Norwegiantarstore markedsandeler.publisert25 jun 10 des 10kl10:12) Flightstats, Year endreportonairportandairlinearrival Performance.Publisert05 jan des 10kl11:15) Flightstats,2010.MajorEuropeanAirlinesOctober2010ArrivalPerformance Report.Publisert04 nov des 10kl11:24) MedieNorge.Seertallperuke.Oslo:TNSGallupogSynovateMMI. med nykampanje.html(hentet02 des 10kl14:30) des 10kl18:20) MedieNorge.Dagligdekningfornettaviser.Oslo:TNSGallup,Forbruker&Media. 18

19 04 des 10kl18:22) MedieNorge.Lesertallfornorskeaviser.Oslo:TNSGallup,Mediebarometer. 04 des 10kl18:23) KreativtForum,2010.Værdernårdetskjer.Publisert18 okt f 4754 bac6 a5ee5f6691f6(hentet04 des 10kl16:57) DDB,2010.AnnonserforSAS.Publisertoktober for sas(hentet04 des 10kl17:14) DDB,2010.Nårmonstrenekommer.Publisert12 nov d 45cb a32d e0dc37b95268 (hentet04 des 10kl18:07) TorW.Andreassen,BI.KanvitaSASpåalvor?Publisert19 jul 07;førstegang publisertsomkronikkidn,11 jul /Kan vi ta SAS pa alvor/ (hentet05 des 10kl11:27) NorskKundebarometer,2006.Resultater2006 tilfredshet.oslo: HandelshøyskolenBI. edshet(hentet05 des 10kl11:29) NorskKundebarometer,2002.Resultater2002.Oslo:HandelshøyskolenBI. des 10kl11:30) NorskKundebarometer,2010.Resultater2010 tilfredshet.oslo: HandelshøyskolenBI. edshet(hentet05 des 10kl11:40) Knut ErikMikalsen,Aftenposten,2010.Priskriggirskredavbilligbilletter. 19

20 Publisert20 aug 10http://www.aftenposten.no/reise/article ece (hentet06 des 10kl21.11) PriseksemplerfraSAS,NorwegianogWiderøeerfunnetpåwww.sas.no, des 10 20

Teatersalen, Prøvesalen, Week Numbers

Teatersalen, Prøvesalen, Week Numbers mar 2015 (Oslo) 23 24 25 26 27 28 1 TeaterNova/Simone/Prøver dagtid Anton og Henrik prøver Uke 9 i 2015 Kim Fairchild 2 3 4 5 6 7 8 Anton og Henrik prøver Anton og Henrik forestilling. Uke 10 i 2015 9

Detaljer

Når biter n? Antall flått gjennom sesongen og ved ulike høyder over havet. Lars Qviller

Når biter n? Antall flått gjennom sesongen og ved ulike høyder over havet. Lars Qviller Når biter n? Antall flått gjennom sesongen og ved ulike høyder over havet Lars Qviller Senter for Økologisk og Evolusjonær syntese (CEES) Universitetet i Oslo Institutt for Biovitenskap 20. Mars 2015 L.

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen

Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Sammendrag Radiolytting er stabilt i Norge. 70 prosent av befolkningen lyttet til radio en gjennomsnittsdag i 2014,

Detaljer

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på? Fagpressen Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?... tar mer eller mindre dris@ge skria inn i den digitale virkeligheten. Fagpressedagen Markedsforum

Detaljer

Implementering Fra forbedring til effekt

Implementering Fra forbedring til effekt Implementering Fra forbedring til effekt Robert Lohne Karabin AS www.karabin.no Grad av prosessutvikling Hvor begynner vi? Om å implementere endringer Measurement is the first step that leads to control

Detaljer

Årsrapport for radiolytting i Norge 2015 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen

Årsrapport for radiolytting i Norge 2015 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Årsrapport for radiolytting i Norge 2015 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Sammendrag Radiolytting er stabilt i Norge. 69 prosent av befolkningen lyttet til radio en gjennomsnittsdag i 2015,

Detaljer

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN. STILLINGER OG KURS Januar - Juli

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN. STILLINGER OG KURS Januar - Juli Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN STILLINGER OG KURS Januar - Juli Hvorfor annonsere i Utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere,

Detaljer

Statistikk og diagrammer

Statistikk og diagrammer Kapittel statistikk og sannsynlighet SE SIDE, 11, 1, 13 og 1 I grip Statistikk og diagrammer TOLKE og tegne DIAGRAMMER 1 Linjediagrammet viser temperaturforandringene i løpet av en dag. Hvor mange grader

Detaljer

2. KVARTAL 2015. 28. august 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO

2. KVARTAL 2015. 28. august 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO 2. KVARTAL 2015 28. august 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO Fortsatt resultatframgang i Amedia Tilfredsstillende kvartalsresultat Solid fra mediehusene God effekt av løpende forbedringsarbeid

Detaljer

Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt

Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt Skrevet av: Korsnes Daasvand Filnavn: Kommunikasjonsplandigitalarbeidsflyt.docx Status: Utkast Versjon: 1 Opprettet: 16.01.2014 Sist endret: Sider: 8 Revisjonshistorikk

Detaljer

Kvalitet ved Ahus - en oversikt

Kvalitet ved Ahus - en oversikt Kvalitet ved - en oversikt *Kvalitetsindikator - et indirekte mål, en pekepinn, på kvalitet og sier noe om kvaliteten på det området som måles *Pasientsikkerthetskulturundersøkelse - Pasientsikkerhetskultur

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 27. september 2012 1 Resultatpresentasjon 29.05.12 1. Innledning v/ styrets leder Kaare Frydenberg 2. Sentrale utviklingstrekk v/adm.dir. Terje Tandberg

Detaljer

Inger Cathrine Kann, Trygdeforskningsseminaret Bergen 2014. Håndheving av aktivitetskravet i Hedmark har redusert sykefraværet

Inger Cathrine Kann, Trygdeforskningsseminaret Bergen 2014. Håndheving av aktivitetskravet i Hedmark har redusert sykefraværet Inger Cathrine Kann, Trygdeforskningsseminaret Bergen 214 Håndheving av aktivitetskravet i Hedmark har redusert sykefraværet Artikkel av : Inger Cathrine Kann, Ivar Andreas Åsland Lima, Per Kristoffersen

Detaljer

Innføringen av elektronisk faktura

Innføringen av elektronisk faktura Innføringen av elektronisk faktura Direktoratet for forvaltning og IKT Avd. for offentlige anskaffelser Olav Astad Kristiansen Oslo, 11. april 2013 Agenda 1. Historien om elektronisk faktura 2. Er vi i

Detaljer

Hva blir førstehåndsprisen på torsk i 2015?

Hva blir førstehåndsprisen på torsk i 2015? Hva blir førstehåndsprisen på torsk i 2015? Terje Vassdal UiT Handelshøgskulen Torskefiskkonferansen 23.oktober 2014, Radisson Blu Hotel, Tromsø Tema for denne presentasjonen Det er generelt en negativ

Detaljer

Produksjonsop+malisering. Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen

Produksjonsop+malisering. Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen Produksjonsop+malisering Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen Midt- Norsk Havbruk Fra Osen i S- Tr.lag 0l Nordlandsgrensa Alle ledd i verdikjeden Fra rogn 0l marked Midt- Norsk

Detaljer

Besøk siste 12 måneder

Besøk siste 12 måneder Rapport for helsenorge.no februar 215 12 1 8 6 4 2 662 44 695 446 Besøk siste 12 måneder 1 4 68 1 1 72 1 31 453 1 42 169 94 692 777 779 825 391 912 38 92 189 75 576 Samme mnd Nøkkeltall Denne mnd Forrige

Detaljer

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2014 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Krevende 1. kvartal for Amedia Stabil omsetning i merkevareannonser Betydelig fall i rubrikkinntekter på papir Stilling/øvrig rubrikk

Detaljer

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Smarte firmaer bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Å bestille forretningsreisen på internett kan gi store besparelser. Om man faktisk gjør det. Hos Travellink bestilles

Detaljer

Aktivitetshuset - formål

Aktivitetshuset - formål Aktivitetshuset Aktivitetshuset - formål Aktivitetshusets formål er å bistå enkeltmennesker i alderen 18-24 år på vei mot ordinært eller tilrettelagt arbeid. Det skal være et tilbud med aktivitetskrav

Detaljer

Effs årsrapport Hytter ved sjøen. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013

Effs årsrapport Hytter ved sjøen. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013 Effs årsrapport Hytter ved sjøen Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013 Oppsummering 2012 I 2012 ble det solgt 1 376 fritidsboliger ved sjøen

Detaljer

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin 2015 STILLINGSANNONSER Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin DAGENS MEDISIN informasjon Om oss Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetskanal mot helsevesenet. Avisen

Detaljer

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin 2015 2016 STILLINGSANNONSER Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin DAGENS MEDISIN informasjon Om oss Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetskanal mot helsevesenet.

Detaljer

Per Tonny Berg. Partner & Business Development Manager ptb@sitecore.net +47 926 000 11

Per Tonny Berg. Partner & Business Development Manager ptb@sitecore.net +47 926 000 11 Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager ptb@sitecore.net +47 926 000 11 AGENDA Sitecore = Customer Engangement Platform. Rett dialog gir økt kundeopplevelse Dialog og engasjement i praksis

Detaljer

Analyse av henvendelser til kundesenteret

Analyse av henvendelser til kundesenteret Analyse av henvendelser til kundesenteret økt kunnskap og mer kostnadseffektiv drift Oslo, 11. juni 2015 Våre erfaringer Stort antall henvendelser til kundesenteret Stor andel av henvendelsene omfatter

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Oppdatert 20. august 2016 Kristin Waage og Marianne T. Fenger

Kommunikasjonsplan. Oppdatert 20. august 2016 Kristin Waage og Marianne T. Fenger Kommunikasjonsplan Oppdatert 20. august 2016 Kristin Waage og Marianne T. Fenger Innhold Hvorfor en kommunikasjonsplan? Visjon, verdier og budskap Målgrupper Kanaler Årshjul for kommunikasjon med eksempler

Detaljer

Webtjenerstatistikk for www.asheim-skog.no

Webtjenerstatistikk for www.asheim-skog.no 1 of 14 14.05.2010 22:45 Webtjenerstatistikk for www.asheim-skog.no Programmet startet 14. mai. 2010 12:30. Analyse av forespørsler fra 23. jul. 2009 20:19 t.o.m. 12. mai. 2010 20:35 (293,01 dager). Oppsummering

Detaljer

Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv.

Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv. Finansavisen IT Hver mandag! Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv. Temautgaver Flere ganger i året har Finansavisen IT utgaver der vi setter ekstra søkelys på

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingbladet Nr. 10 2010 SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingtellinger per 1. oktober 2010 1 Klekking av kyllinger av verperase i september Antall klekte kyllinger av verperase

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 18. FEBRUAR 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 - tilbakeblikk

Detaljer

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Oppsummering 2012, fritidsboliger på fjellet I 2012 ble

Detaljer

Vedlegg 1 1. Kategorisering av tiltak 2. Skjema for tiltaksoppfølging 2011

Vedlegg 1 1. Kategorisering av tiltak 2. Skjema for tiltaksoppfølging 2011 Vedlegg 1 1. Kategorisering av tiltak 2. Skjema for tiltaksoppfølging 2011 Kategorisering av tiltak TILTAKSOVERSIKT Variabel lønn og ferieavvikling Overgang døgn- dag Ikke medisinske støtttjenester Fast

Detaljer

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN PRINTANNONSERING. Januar - Juli

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN PRINTANNONSERING. Januar - Juli MEDIEPLAN Utdanningsforbundets medier 2015 PRINTANNONSERING Januar - Juli Hvorfor annonsere i Utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere,

Detaljer

Prosentvis endring nov.11-nov.10 Boliger Mill kr Boliger Mill kr*) Boliger Mill kr Låneordninger

Prosentvis endring nov.11-nov.10 Boliger Mill kr Boliger Mill kr*) Boliger Mill kr Låneordninger Tabell 1: Månedlig aktivitet. Tilsagn for perioden 01.11-30.11 Hele landet. nov.11 nov.11 nov.11-nov.10 Boliger Mill kr Boliger Mill kr*) Boliger Mill kr Grunnlån, i alt... 11 13,4 515 392,7 4 582 2 831

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i juni PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i juni PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata ug/m3 MÅNEDSRAPPORT Luftkvalitet i Moss i juni 2011 Bakgrunn : Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 %

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 % Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 28. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametre Januar Endring fra Laks Biomasse 629

Detaljer

Fagleder HR avdelingen Konsulent, Økonomikontoret Konsulent, Politisk sekretariat

Fagleder HR avdelingen Konsulent, Økonomikontoret Konsulent, Politisk sekretariat Møteprotokoll Utvalg: Organisasjonsutvalget Møtested: Blåsalen Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 08:00 11:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ingrid Lien Leder SP Morten Melå Nestleder AP Adelheid

Detaljer

Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015

Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015 Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015 Dag Dato Gruppe Avstand Aktivitet Sted Klokkeslett Startkontigent Ansvarlig/medhjelper Mandag 05.jan Alle 15m Opplæring LKS Bryhnitjernet 18.00

Detaljer

Folkemøte&Kystplan&Midt7&og&Sør7Troms&

Folkemøte&Kystplan&Midt7&og&Sør7Troms& 4.12.2013 REFERAT FolkemøteKystplanMidt7ogSør7Troms Tid:4.12.2013kl.18621 Sted:KunnskapsparkenpåFinnsnes Deltakere:totalt41personerdeltok,sevedlagtdeltakerliste Referent:NinaDonnsHansen(ogMalinEK) Program:

Detaljer

ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015

ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015 ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015 Måned Fra Hva Til Kommentar Pr. 07.08.2014 Fargekoder se i slutten av dokumentet. August 2014 04.aug 04.aug 15.aug 19.aug 31.aug Skolene Søker- og fagopplæringsdata

Detaljer

Hvordan måle ledere i kommunikasjon? 23.04.2010; Tor Ingebrigtsen og Hilde Pettersen

Hvordan måle ledere i kommunikasjon? 23.04.2010; Tor Ingebrigtsen og Hilde Pettersen Hvordan måle ledere i kommunikasjon? 23.04.2010; Tor Ingebrigtsen og Hilde Pettersen Agenda Hvorfor kommunikasjon som måleparameter? Kommunikasjon i UNNs omstillingsprosess Dialogavtalen med lederne Målområder

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010. 11. februar 2011

Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010. 11. februar 2011 Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010 11. februar 2011 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk 2010 v/administrerende

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Hele året 2011. Hittil i år 2012 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12

Hele året 2011. Hittil i år 2012 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 Drammen kommune Senter for rusforebygging Hele året 2011 Hittil i år 2012 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 Aktive brukere av tjenesten a) 406 396 395

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 27. november 2009

Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 27. november 2009 1 Ukens Navn påholberggraf presentasjon 27. november 2009 Hollandsk syke eller norsk psyke? Antall trygdede i Norge i yrkesaktiv alder Kilde: NOU 2009:10 (Fordelingsutvalget) 2 40% av alle 60-åringer er

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 Velkommen til 2014 Arrangeres for niende gang sammen med DNB Presenterer årlig undersøkelse om helsetilstanden Totalt 21 selskaper presenterer seg 5 selskaper legger frem

Detaljer

Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser

Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kontor for innkjøp Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser E-handel brukerkonferanse 21.-22. mars 2012 Kjetil Skog Universitetet

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Styremøtet april 2014 Tore Prestegard Utvikling av sykefraværet 2012-2013 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2013 2012 2,00% 0,00% jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Detaljer

Besøk siste 12 måneder

Besøk siste 12 måneder Rapport for helsenorge.no august 215 Besøk siste 12 måneder 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 452 344 49 74 449 65 55 55 495 921 481 537 662 44 695 446 777 779 825 391 75 576 94 692 Samme mnd Nøkkeltall Denne mnd Forrige

Detaljer

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin 2015 2016 STILLINGSANNONSER Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin DAGENS MEDISIN Dagens Medisin Avis informasjon Om oss Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetskanal

Detaljer

2016 ANNONSER TIL AVIS Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering på dagensmedisin.no

2016 ANNONSER TIL AVIS Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering på dagensmedisin.no 2016 ANNONSER TIL AVIS Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering på dagensmedisin.no DAGENS MEDISIN DM Avis informasjon Om oss Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetkanal mot helsevesenet.

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer

Ny kommunikasjonsplattform. IT-avdelingen oppgraderer telefonsentralen og utvider funksjonalitet

Ny kommunikasjonsplattform. IT-avdelingen oppgraderer telefonsentralen og utvider funksjonalitet Ny kommunikasjonsplattform IT-avdelingen oppgraderer telefonsentralen og utvider funksjonalitet Samordnet kommunikasjon Kommunikasjonsteknologi som understøtter forretningsprosesser Personlige verktøy

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Kommunereform - Status

Kommunereform - Status Fellessamling alle folkevalgte 22. oktober 2015 Kommunereform - Status Økonomidirektør Kristine C. Hernes Regjeringens mål med reformen 4 mål for reformen Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner

Detaljer

INNHOLD. FOR nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak

INNHOLD. FOR nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak FOR 2001-12-20 nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak DATO: FOR-2001-12-20-1544 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Arbeidsmarkedsavd., Velferdspolitisk avd. PUBLISERT: I 2001 hefte 17

Detaljer

Etterkommere av: Side 1 av 5 Jacob Melsom Andresen

Etterkommere av: Side 1 av 5 Jacob Melsom Andresen Etterkommere av: Side 1 av 5 1. Generasjon 1. ble født i Aug. 25, 1884 og døde i Okt. 11, 1965 i Sandefjord, Norway. Han møtte Hanna Andresen [Raastad] i Aug. 7, 1915 i Sandefjord, Norge. Hanna, datter

Detaljer

Strategisk kompetanseplanlegging

Strategisk kompetanseplanlegging Strategisk kompetanseplanlegging Radisson BLU, Bodø 21. februar 2012 Åsbjørn Vetti seniorrådgiver og daglig leder Hva skal være resultatet av vår kompetanseplanlegging (eller hva er kjennetegnene på at

Detaljer

Om suksess og fiasko på futuresmarkeder for laks, et litteraturstudium. Ulf Kielland

Om suksess og fiasko på futuresmarkeder for laks, et litteraturstudium. Ulf Kielland Om suksess og fiasko på futuresmarkeder for laks, et litteraturstudium Ulf Kielland Mastergradsoppgave i fiskerifag, Studieretning: Bedriftsøkonomi (30 studiepoeng) Norges Fiskerihøgskole, Universitetet

Detaljer

Individuell plan. En individuell plan er en forskriftsfestet avtale mellom deg og tjenesteapparatet FREDRIKSTAD KOMMUNE

Individuell plan. En individuell plan er en forskriftsfestet avtale mellom deg og tjenesteapparatet FREDRIKSTAD KOMMUNE En individuell plan er en forskriftsfestet avtale mellom deg og tjenesteapparatet FREDRIKSTAD KOMMUNE Forebyggende og kurative helsetjenester 2005 Versjon 2, desember 2005 for Navn: Født: / Tlf.: Mobil

Detaljer

SESJON 3. Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling

SESJON 3. Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling SESJON 3 Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling Agenda sesjon 3 A. Total make over eller bare ny innpakning? Seksjonssjef André Hoddevik, Difi B. Ny Doffin. Enklere og bedre! Managing Director

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

E-handel i Norge hvor står vi og hvor går vi?

E-handel i Norge hvor står vi og hvor går vi? E-handel i Norge hvor står vi og hvor går vi? Brukerkonferanse 20. mars 2013 André Hoddevik Seksjon for teknologi og støttesystemer (STS) Avdeling for offentlige anskaffelser (ANS) Agenda Hvor står vi?

Detaljer

Kommunikasjonsdirektør i NAV Martin Apenes

Kommunikasjonsdirektør i NAV Martin Apenes Får vi en mer åpen forvaltning? Kommunikasjonsdirektør i NAV Martin Apenes Åpenhet et mål i seg selv? NAV, 03.12.2009 Side 2 Formål med kommunikasjon Kommunikasjon handler om å bygge relasjon Underbygger

Detaljer

Strategi Riktig Laks!

Strategi Riktig Laks! Strategi Riktig Laks! Uke 25 21. juni 2002 Prisutvikling (Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FNL: levert fra slakteri. NSL: FCA Oslo) Uke Kilde 12 kg 23 kg 34 kg 45 kg 56 kg 67 kg +7 kg Gj. Snitt

Detaljer

ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005

ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005 ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005 21. OKTOBER 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Fokusområder (fra

Detaljer

Porteføljen inkluderer..

Porteføljen inkluderer.. Porteføljen inkluderer.. msn.no - portal Windows Live Messenger - chat Windows Live Hotmail - e-post Office Online - b2b portal Massive - annonsering i TV- og dataspill Facebook - nettsamfunn Microsoft

Detaljer

Vestlandsløftet i Rogaland

Vestlandsløftet i Rogaland Rådmannsmøte Bryne 14.6.2013 Vestlandsløftet i Rogaland Prosjektleder Egil Rasmussen, Stavanger kommune Rogaland og ehelse Stavanger og Karmøy sammen med sine respektive sykehus la fra 2003 grunnlaget

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

Gjennomstrømming i kommunale boliger og effektiv bruk av Husbankens ordninger

Gjennomstrømming i kommunale boliger og effektiv bruk av Husbankens ordninger Gjennomstrømming i kommunale boliger og effektiv bruk av Husbankens ordninger Edle Holt og Hermund Urstad, Husbanken region Øst 1 Husbanken Husbanken stiller sine virkemidler og kompetanse til rådighet

Detaljer

Presentasjon DLE-konferansen 11.09.12

Presentasjon DLE-konferansen 11.09.12 Presentasjon DLE-konferansen 11.09.12 TNS 11.09.12 Om prosessen 1 Undersøkelse om holdninger til elsikkerhet i befolkningen som underlag for pressemelding (november 2011) 2 Pre-test av skisse til reklamefilm

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Innvestering Tappeanlegg

Innvestering Tappeanlegg Innvestering Tappeanlegg Innvetering tappeutstyr, bygg utvidet kapasitet. Bryggekjele kr 12,000 kompetanseutvik/prosjektering/tegning/monter kr 5,000 Pumpe slanger koblinger kr 15,000 prosjektering/tegning/montering

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

TERMINLISTE 2014. Dato Dag Arrangør Sted Uts Lp Ag Spor Jakt Merkander. 04.jan. 05.jan. 11.jan. 12.jan. 18.jan. 19.jan. 25.jan. 26.jan. 01.

TERMINLISTE 2014. Dato Dag Arrangør Sted Uts Lp Ag Spor Jakt Merkander. 04.jan. 05.jan. 11.jan. 12.jan. 18.jan. 19.jan. 25.jan. 26.jan. 01. TERMINITE 2014 Dato Dag Arrangør ted Uts p Ag por Jakt Merkander 04.jan 05.jan 11.jan 12.jan 18.jan 19.jan 25.jan 26.jan 01.feb 02.feb NRK Vestfold Tønsberg X 08.feb NRK Bergen Bergen X Uts nr. 1 Ølen-Etne-

Detaljer

Brukersamling. Status for EHF og innføring av ny infrastruktur. Jan André Mærøe, seniorrådgiver Difi

Brukersamling. Status for EHF og innføring av ny infrastruktur. Jan André Mærøe, seniorrådgiver Difi Brukersamling Status for EHF og innføring av ny infrastruktur Jan André Mærøe, seniorrådgiver Difi Informasjon via NHO frokostseminar Kontaktet systemleverandør Aktiverte EHF Faktura = 1 time Lenke til

Detaljer

Fangstreguleringene et viktig virkemiddel for å forbedre råstoffkvalitet? Bent Dreyer Fiskeriforskning

Fangstreguleringene et viktig virkemiddel for å forbedre råstoffkvalitet? Bent Dreyer Fiskeriforskning Fangstreguleringene et viktig virkemiddel for å forbedre råstoffkvalitet? Bent Dreyer Fiskeriforskning Innhold Markedsbaserte høstingsstrategier Hvem tar loddetorsken og hvorfor? Kan endringer i fangstreguleringene

Detaljer

Holberggrafene

Holberggrafene Holberggrafene 01.08.2014 1 Fra vondt til verre i Finland 2 So far, so good (I) 3 Source: Reuters EcoWin Något mer tråkigt 9,5 9,0 8,5 80 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 Arbeidsledighet 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Betydning av skjul for bæreevne for hummer i havbeite. Ann-Lisbeth Agnalt, Eva Farestveit, Knut E. Jørstad & Ellen S. Grefsrud

Betydning av skjul for bæreevne for hummer i havbeite. Ann-Lisbeth Agnalt, Eva Farestveit, Knut E. Jørstad & Ellen S. Grefsrud Betydning av skjul for bæreevne for hummer i havbeite Ann-Lisbeth Agnalt, Eva Farestveit, Knut E. Jørstad & Ellen S. Grefsrud Havbeite Er det også havbruk? Lov om akvakultur omfatter utsetting og gjenfangst

Detaljer

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon:

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon: Økonomiplan Versjon: 09.05.2016 Oversikt 1. Likviditetsbudsjett år 2. Likviditetsbudsjett mnd 3. Driftsbudsjett 4. Investeringer og kapitalbehov 5. Finansiering Forutsetninger for økonomiplan Timekostnad

Detaljer

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Visjon, strategi og mål for DNB Utfordringer på veien Foretaksrapportering i DNB

Detaljer

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. -års glidende gjennomsnitt Pengemengde Konsumpriser - - 9 9 9 96 98 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen.

Detaljer

Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4)

Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4) Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4) 1. Ole Chistian Jørgensen, f. 24 aug 1878 i Gunnerød, Borre, VF, døpt 10 nov 1878 i Borre, VF, yrke Snekker. Han giftet seg med Julie Katinka Berg,

Detaljer

Ledelse i sykehus. og ledelse i velferdsstaten. Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag

Ledelse i sykehus. og ledelse i velferdsstaten. Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag Ledelse i sykehus og ledelse i velferdsstaten Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag Våre hovedinstitusjoner Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Kolvereid DPS Stjørdal Noen nøkkeltall 2500 medarbeidere

Detaljer

ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012

ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012 ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012 Agenda Skatteetaten ehandel Hvorfor, Hvordan og Hva Implementering hva har vi gjort og hvorfor gjør vi som vi gjør? Suksesskriterier

Detaljer

Tiltak for jevnere råstoffleveranser Stein Arne Rånes

Tiltak for jevnere råstoffleveranser Stein Arne Rånes Tiltak for jevnere råstoffleveranser Stein Arne Rånes Disposisjon Sesongsvingninger Endring av kvoteåret Andre tiltak Omsetningssystemer Sesongsvingninger Torsk N62 Leveranser fra norske fartøy 25000 20000

Detaljer

Verdt å vite om. Grønland. Reis med hjerte, hjerne og holdning

Verdt å vite om. Grønland. Reis med hjerte, hjerne og holdning Verdt å vite om Grønland Reis med hjerte, hjerne og holdning Fakta Grønland Hovedstad Innbyggere Språk Nuuk 57 773 Grønlandsk, dansk Religion Valuta Areal Protestantisme Dansk krone Her kan du lese en

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

Kjernejournal nøkkeltall. Styringsdata - rapportering tom. uke 25, 2016

Kjernejournal nøkkeltall. Styringsdata - rapportering tom. uke 25, 2016 Kjernejournal nøkkeltall Styringsdata - rapportering tom. uke 25, 2016 Nøkkeltall for kjernejournal per 27. juni Mer enn 6 789 helsepersonell har bestått godkjenningsprøven Helseregion Nord-Norge ca. 200.000

Detaljer

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Saksframlegg Sentralstyret Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 27.01.2015 14/00230-4 Kirsti Renate Sommerdal Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Sammendrag: Sentralstyret får i denne orienteringssaken

Detaljer

4. KVARTAL 2014. 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

4. KVARTAL 2014. 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 4. KVARTAL 2014 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO God avslutning på 2014 220 000 aktive abonnenter med aid Betydelig effekt av omstillingstiltak Fortsatt fall i rubrikkinntektene

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser Arendalsuka 13. august 2015 Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 2 000 små, mellomstore og store bedrifter.

Detaljer

Morgendagens Skysstasjon

Morgendagens Skysstasjon Morgendagens Skysstasjon Porten til Lillehammer og Gudbrandsdalen Status og framdrift Bodø, 12. november 2008 Prosjektleder Morgendagens skysstasjon Gunhild Eikerol Utvikling togtrafikk til og fra Lillehammer

Detaljer

Sjekkliste Tidsskjema.

Sjekkliste Tidsskjema. Sjekkliste Tidsskjema. Månedsark. Dato (A) Ukedag (B) Ukenr (O) Helger og helligdag-markering. Ukekolonner som ikke er i bruk - første/siste uke. Spesielle måneder. Januar. Nyttårsdag Påske. 1. Mai. 17.

Detaljer

Terminliste 2016 A B C D E G H

Terminliste 2016 A B C D E G H 1 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 0 1 4 5 6 7 8 9 0 1 4 5 6 7 8 9 40 41 lør 5. des. Røsskleivaløpet Oppstartsamling søn 6. des. Oppstartsamling ons 6. jan. tors 7. jan. fre 8. jan. lør 9. jan.

Detaljer

Prosjekt sammen på jobb

Prosjekt sammen på jobb Prosjekt sammen på jobb Fra tanke til resultat 14.1.16 Grete Geving HR/personalrådgiver Representant fra administrasjonen i Prosjektgruppen Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold - 5900 innbyggere

Detaljer