MRK35621 Integrert markedskommunikasjon. 02. desember desember Handelshøyskolen BI Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MRK35621 Integrert markedskommunikasjon. 02. desember 2010 09. desember 2010. Handelshøyskolen BI Oslo"

Transkript

1 MRK35621 Integrertmarkedskommunikasjon 02.desember desember2010 HandelshøyskolenBIOslo

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 GENERELLEFORUTSETNINGER 3 DEL1 KAMPANJEN VÆRDERNÅRDETSKJER 3 MÅLGRUPPEOGBESLUTNINGSPROSESS 3 BEHAVIOURALSEQUENCEMODEL(BSM) 4 POSISJONERINGSSTRATEGI 4 STEG1:TABESLUTNINGERINNENPOSISJONERINGSSTRATEGI 4 STEG2:VALGAVPRODUKTFORDEL 5 STEG3:FOKUSPÅPRODUKTFORDEL 6 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 7 GRADAVINVOLVERINGOGMOTIVASJON 8 ELABORATIONLIKELIHOODMODEL 9 MEDIESTRATEGI 10 BUDSKAPSPROSESSERINGOGKREATIVTAKTIKK 12 KREATIVTAKTIKKOGLØSNINGER 13 DEL2 HVANÅ? 15 TILTAK1:TV REKLAME 15 TILTAK2:MERFOKUSPÅPOSITIVEEMOSJONER 16 OPPSUMMERING 16 KILDEHENVISNINGER 18 BØKER: 18 LINKER: 18 VEDLEGG 21 2

3 Innledning ViiVoxMedialishargjennomførtenuavhengiganalyseavkampanjen Værder nårdetskjer.idel1drøftervistrategienesasharbenyttetsegav,ogdel2 beståravkonkretetiltaktilforandringer.viharhovedsakeligbrukt Strategic advertisingmanagement avlarrypercy&richardelliott,og sidetallshenvisningererfradenneboken.vedbrukavandrebøkerhenvisesdeti tilleggtilforfatter. Generelleforutsetninger DDBharlagetprintadsforkampanjen,ogvitarderforutgangspunkti annonsenesomliggerpåddbsnettsiderwww.ddb.no. Vifokusererpåprivat ogjobbreisende,ogutelukkerbuyersegmentsogbusiness agentsdakampanjenihovedsakrettersegmotdetoførstnevntemålgruppene. Viutdypergenerellteoridervifølerdetikkeertilstrekkeligåkuntrekkedetinni drøftingen.hovedsakeligvilvidrainnteorimensvidrøfter. Del1 Kampanjen Værdernårdetskjer MÅLGRUPPEOGBESLUTNINGSPROSESS SASønskerikampanjenåfokuserepåTIDpåallearenaerdumøterdem;detvil siheleprosessenfrabookingavbillettertilmanharlandet.ifølgecamilla Forbergs briefdel2,ersas målgruppe alle;medspesieltfokuspåfolksom reiserijobb,customersegments,buyersegmentsogbusinessagents.camilla svarerogsåpåinputat desomreiserijobberfortsattvårtprioritertesegment (http://markedskommunikasjon.blogspot.com/2010/11/sas med nykampanje.html).målgruppendereserikkekunfolksomreiserijobb,menogså vanligefolk,somutifrareklamefilmenseruttilåværemennogkvinnermellom ca30 70år.Mangeavdisseergodtetablerteienfamiliesituasjonmedbarn, ellerbarnaharflyttetut.ettersombarnavokseroppogblirmerselvstendige, hardennemålgruppenmertidogpengeråruttemed,ogvilmuligensrettefokus påandreproduktfordelerennpris. 3

4 BehaviouralSequenceModel(BSM) EnBSMernyttigforåidentifiseredeulikestegenesomsannsynligforekommer nårmanskaltaenbeslutning(2009;146),ogavdekkermedandreordhvem, hvor,nåroghvordanmanbørpåvirkeforåfåforbrukerentilåvelgevårtmerke. ViharherforsøktåsetteossinniSAS tankeriforholdtildennåværende kampanjen,oghvordanderesbsmharvært(vedlegg1). Detergenereltstorforskjellpåbeslutningsrolleneforprivat ogjobbreisende. Foråforenklerolleneioppgavenforutsetterviatbedriftenemåvurdere flyselskapforhverbooking,ogutelukkerkontrakter.somviserivårtbsmerikke beslutningstakerogbrukernødvendigvissammeperson(business),ogergohar deikkenødvendigvissammebehoviforholdtiltidellerøkonomi/budsjett.itvreklamenhenvenderdesegtransformativttilbrukeren,noesomkanvære problematiskdersombrukerogbeslutningstakerikkeersammeperson.herkan SASmislykkesiåpåvirkebusiness segmentet,dersombedriftenforeksempelhar enbookingansvarligsomikkeharspesieltkontaktmedbruker.kanskjeburde SASforsøkeåpåvirkebeslutningstakernefremforbrukerne(spesieltbusiness, selvombrukereofteogsåharstorinnflytelse),ogogsåmerrettetmotarenaen beslutningentas.samtidigerfolkibusinessogsåprivatpersoner,ogtarmedseg personligeerfaringerogkunnskapibeslutningersomtaspåjobben. POSISJONERINGSSTRATEGI ForådrøfteSAS posisjoneringsstrategibenyttervipercy&elliotts trestegsmodellforeffektivmerkeposisjonering(2009;185). Steg1:Tabeslutningerinnenposisjoneringsstrategi DetspillerlitenrollehvordanSASdefinerermarkedet.Markedetdefinererseg selvutifrahvordankundeneserdet,somigjenvilavgjørehvordandereagerer påmarkedskommunikasjonen.(2009;167).ikampanjenharsasvalgtå posisjoneresegmedhovedvektpåtid.vimenersasharensentralposisjon, blantannetfordisentraltposisjonertemerkevarerofteerdeførstesuksessrike merkevareneienproduktkategori(2009;176),hvilketertilfelleforsas.deer 4

5 ogsåperdagsdatodenstørsteaktørenpåinnenlandsflygningmålti markedsandel. Vedbrukerorientertposisjoneringvilbudskapetfokuserepåbrukeren,i motsetningtilproduktorientertposisjoneringsomfokusererpåattributterved selveproduktet. Budskapetogfokusetikampanjener dintiderverdifull ogatsaskanhjelpe degmedåværedernårdetskjer.defokusererpåproduktkarakteristikker,og derforvilvisiatsasbenyttersegavproduktorientertposisjonering. Steg2:Valgavproduktfordel Valgavproduktfordelerkritiskforeffektivposisjonering,foratmerketskalskille segutblantkonkurrentene.vurderingerforvalgavfordelerderforatfordelen måværeviktigformålgruppen,merketmåkunneleverefordelen,ogmerketmå kunneleverefordelenbedreennandremerker. Forbeggemålgruppeneviltidogpunktlighetværerelevanteogviktige produktfordeler,forårekkeetmøte(business)ellersebarnasineførdelegger seg(privat).dersomviserpåfishbeins Summativmodelofattitude (Daniel O Keefe.2002;54)ogsettertidsomviktigstebelief,vilholdningentilSASvære positivdersomforbrukernemenertiderviktigogsasleverer,ogmindrepositiv omsasikkeleverer.sasharbevistdekanleveregenereltbedreenn konkurrentenepåflestavgangeriskandinaviasamtpunktlighet,mendeleverer ikkealltidbedre,somkanværeproblematiskiforholdtilmålgruppensholdning tilselskapet.sasvarifølgeflightstats.comnorgesmestpunktligeflyselskapi årsgjennomsnittetfor2009(vedlegg2),mensforeksempelstatistikkenfor oktober2010viseratnorwegianharsammeprosentvisepunktlighet(89,94% motsas 89,64%)(vedlegg3).Dettekanblietproblemi posisjoneringsstrategiendeharvalgt,medtankepåatdemåkunnelevereet bedreproduktennkonkurrentene.visuellfremstillingavpunktlighet,prisog markedsandelergirenpekepinnpåhvorlikesasogkonkurrentenegenerelter, sevedlegg4.statistikkenviserimidlertidigbarepunktlighetnårdetgjelder ankomsttid,ogikkeheledimensjonensasleggeriordettid.vimenerderforsas 5

6 børfokusereendamerpåheledimensjonenogkommuniseretydeligerede tidsbesparendetjenestene,foråværeenvinnerpåproduktfordelentid. GittSAS nåværendemarkedssituasjonmenervilikevelattideretgodtvalgav produktfordel,blantannetfordistatistikkenikketarhøydeforhvasasleggeri begrepet.punktlighetenkanforsasdermedværehøyeresamletsett. Steg3:Fokuspåproduktfordel Produktfordelhandlerblantannetomunderliggendekjøpsmotivasjon,somkan værenegativellerpositiv.(2009;208)negativmotivasjonernårforbrukeren ønskeråunngånoe; unngååkommeforsent.ifølgepercy&elliottbør markedskommunikasjonendatilbyinformasjonom,ogfokuseredirektepå fordelen(2009;183).positivmotivasjonernårforbrukerenønskeråoppnånoe; ønskeråkommetidsnok,hvormanbørbenyttesegavfaktiske karakteristikkenevedproduktet,somkanføretilenemosjonelltilstand. Utfradentransformativetv reklamenhvorpersoneneønskerå oppnåårekke noe,serdetuttilatsasmenerdetåflyerpositivtmotivertforkundenesine. Pådenandresidenkanalledissesituasjoneneogsåværenegativtmotivert,atde vil unngååkommeforsent.ifølgeteorienvilreklamenappelleremertilde medpositivmotivasjonenndemednegativ,fordidenspillerpåemosjonelle appeller(2009;193).forreisendeijobbmedlitetidtilovers,erdetnaturligå tenkeatenflyreisefordemkanværenegativtmotivert; jegvilunngååkomme forsenttilmøtet.ommålgruppenikampanjenhovedsakeligerreisendeijobb ogmotivasjonenernegativtrettet,vilikkedenemosjonelletilnærmingen teoretiskværelikeeffektiv.sasbørdafokuserepååmarkedsføreatmansparer tidpåallearenaerforbrukerentreffersaspå,noesomifølgepercy&elliottvil draoppmerksomhetenmotfordelenalene(2009;184).nårdetersagt,erogså forretningsreisendevanligemennesker,medfølelsersomkanutløsesav reklamenvedprosesseringavbudskapet(2009;252).vimenerderforatden emosjonelletouchenvedforeksempelfarensomholderbarnetsittihåndennår deserpåsnøfallet,ogsåvilappelleretildentravlefinansmannenmedbarn. Muligensvildennegativemotivasjonenvedåflykunnetransformerestilpositiv, vedathanforeksempelønskerå oppnåårekke nattasangenforbarnetsitt,og 6

7 sliksettviltv reklamenværeteoretiskmereffektiv.vivurdererkampanjen generelttilåspillepåpositivmotivasjon,grunnetemosjonelleappellerogden gjennomgåendetankenomå oppnånoe. Foråkommunisereeffektivterdetviktigåvelgeriktigkommunikasjonsmål.SAS harifølgeoppgavetekstentokommunikasjonsmål;åviseatdeerdetmest punktligeselskapet(tid)ogåviseatdeerlikebilligeellerbilligereenn Norwegian(pris). KOMMUNIKASJONSSTRATEGI BrandawarenessogbrandattitudeerifølgePercy&Elliott(2009;198)alltid kommunikasjonsmål.sidensaserenvelkjentaktørpådetnorskeflymarkedet, velgerviåikkeåfokuserepåbrandawarenessannetennåpåpekeatde sannsynligvisharetmålomrecallbrandawareness(etbehovoppstår,og forbrukerenmådahuskehvilkemerkersomkandekkebehovet). Kommunikasjonsmåletomtid(spesifiktkampanjen)seruttilåhafokuspåbrand attitude,ogmåletomprisfokuspåbrandpurchaseintention. Brandpurchaseintentionersjeldenetmålforannonsering,noedethellerikke eridennekampanjen,da Værdernårdetskjer gårpåtidogbrandattitude. Deterderimotalltiddetprimæremåletforpromotion strategi,noemantydelig kunnesedasassvartepånorwegianspriskrigoglauténmillionbilligbilletteri augustiår(http://www.aftenposten.no/reise/article ece).brand purchaseintentionharderimotikkedirekterelevanstilselvekampanjen,ogvi velgerderforåikkegådypereinnpådetmålet. Brandattitudebeståravhvafireviktigekarakteristikker;hvamålgruppenønsker framerket,hvadevetogfølerommerket,beliefssomutgjørdennekunnskapen, ogatbrandattitudeerrelativt(2009;205).ikampanjenkandetseuttilatsas forsøkeråreposisjoneresegogendrehvafolkmenerde vet omsas;deprøver åviseatdeerfolkeligeoggårlittbortifrabusiness relasjonen,vedåfokuserepå familierogvennerireklamene.brandattitudeerrelaterttilforbrukerens underliggendemotivforhandling,derforerdetviktigåvitehvasassinekunders motivasjontilåflyer.handlerdetfaktiskomtidsdimensjonenogå oppnåå 7

8 rekkenoe,erdet unngååsløseborttidpåtoget,ellererdetrettogslettren transportsommotiverer?enbusinessreisendesomvilunngååkommeforsent tilmøtetienannenby,kanhaenannenmotivasjonennenbusinessreisende somønskeråkommehjemførtoåringenskalleggeseg.ersas kognitivt opplevdeevnetilåtilfredsstillebehovettidisamspillmeddenaffektive komponenten,somgårpådenmotivasjonentilåflysas(utføreenadferd)? Dersomkarrierekvinnen vet atsaslevererpåtidsamtidigsommotivasjonen ståriforholdtilkampanjen(somvivurdertetilpositiv),vildetokomponentene tilsammenkunneføretilensamletpositivholdningtilsas.kampanjenforsøker åviseattidernoedusomforbrukerønskeravsas,dubarevetikkeatdéter denunderliggendemotivasjonendintilåflymedselskapet. Gradavinvolveringogmotivasjon Involveringogmotivasjonpåvirkerkjøps ogbruksadferdistorgrad.iforholdtil involveringerdetfinansiellellerpsykologiskrisikoknyttettiladferdensomer avgjørendeforhøy ellerlavinvolvering(2009;207).kjøpavflybillettutgjørfor deallerflesteingenfinansiellrisiko,meniforholdtiltidkandetutgjøreen psykologiskrisikoåkommeforsent. Iforholdtilbrandpurchaseintention,kanvisepåAjzens TheoryofPlanned Behavior (TPB)(O Keefe.2009;113).TPBforsøkeråforklareplanlagtadferd,og handlerkortsagtomintensjonertiladferd(behavioralintention,bi)samthva somkanforklarepåvirkningpåbi:holdningsvariabelena B,personligholdningtil adferd;densubjektivenormensn,forventningerfradine salientothers samt gradavmotivasjontilåetterlevedette;ogperceivedbehavioralcontrolpbc, somerpersonensopplevdevnetilåutføreadferden. SASforsøkerikampanjenåviseattiderviktigfordegsompassasjerogSASkan leverebedreennkonkurrentene.dersommålgruppenoppleverattidog punktligheterviktigogtrorpåatsaslevererbestpådetteattributtet,vila B enkeltsagtværepositiv.sasforsøkerogsååoverbeviseomattiderviktigfor dine salientothers,ogspillerpåemosjonelleappellerforatdulettereskal etterlevederesforventningertilatdukommertidsnok.tenkigjenforeksempel 8

9 klippetmedfarogbarnsomserutpåsnøen.dettevilvekkeoppmerksomheti budskapsprosesseringenhospersonermedbarn,pågrunnavblantannet gjenkjennelighetogselektivoppmerksomhet(2009;257).dissevilkunnevære villigetilåetterleve salientothers (barn,kone,familie)sineforventninger,og forsøkeåkommehjemitide.sasprøverogsååpåvirkepbc,vedåviseandrei sammesituasjonkommetidsnok( othersperformingtheactionsuccessfully ) (O Keefe.2009;118)),oginnføringavtidsbesparendetjenesterforåfjerne hindreforadferd(o Keefe.2009;117). Kundetilfredshetoglojalitetkanværeetresultatavpersonligholdning(A B ). KundetilfredshetentilSASsankifølgeNorskKundebarometerfra68,2til49,1i tidsrommet ,oglojalitetensankfra81til67,7isammeperiode.Tall fra2010viseratdeharstegetpåkundetilfredshettil70,4oglojalitettil84(se vedlegg5 7),ogdeterdetgrunntilåtroatkampanjenmedfokuspåbrand attitudekanøkedetteytterligeredersombrandattitudeerpositiv.positivpbc vilogsåkunnepåvirkekundetilfredshetoglojalitet,dapbcernødvendigforbi. Medtallenefor2010serdetuttilatSASharfåttmerlojalekunder,ogteoretisk vildetværevanskeligforkonkurrenteneåoverta delojale (2009;116). ElaborationLikelihoodModel HvordanpersonerlarsegovertaleoppsummeresnoksåomfattendeiPetty& Cacioppos TheElaborationLikelihoodModel (ELM)(O Keefe.2009;138). Denneersåpassomfattendeatvikungraverioverflatenidenneoppgaven.Kort sagthandlerelmomtoveiertilovertalelse;periferogsentralrute.vedperifer rutebenytterforbrukerensegavheuristikkerforåtaetvalg.detteskjernår motivasjonogevne erpåferie,somerdetohovedkomponentenesommå væretilstedeforåkunnebliovertaltviasentralrutebehandling.enkeltsagtfører overtalelseviadensentralerutentilsterkerebrandattitudeogøktkrafttil motargumenter,ennhvaovertalelseviadenperifererutengjør. SelvomELMbeståravtoruter,vilvalgavrutesombenyttesvære situasjonsavhengig.vigårutifraatsas kundererhøytinvolverteikjøpav flybilletter,ihenholdtilkampanjen.tiderviktig,ogdeterrisikoinvolvert.sas 9

10 prøverblantannetåviseattideravhøypersonligrelevans(motivasjon),ogat kundenevneråutføreadferden(pbc).problemetkandavære;selvomtiderav personligrelevansformålgruppen,erdetsåviktigforkundenesomsasvilha dettil?dersomtidikkeerførstepri,vilkundenmuligenssepåheuristikkeri stedetforargumenter,ogergokanhendegåroveriperiferrutebehandling.og hvorsterkeeregentligargumentene?fordesomreiserijobberdetikke nødvendigviskunviktigårekkeetmøte,menogsååminimerereisetidenforå væreminstmuligvekkfrajobben.sterkeargumentererdefinertsom når personerfårbeskjedomåtenkepåbudskapet,generererdefordelaktige tanker (2009;155).Forbusiness segmentetkunnedetdaværtetsterkere argumentåkommunisertkortoppmøtetid,innsjekkpåsms,ogdeandre tidsbesparendetjenestenesomgjelderbådeførogetterselveflygningen,forå fåkundenetilåtenkeatsasermestfordelaktigpåpunktlighet.formange reisendeidag,bådeprivatogbusinesserdetenselvfølgeatflyeterirute,og ergoblirikkenødvendigvis durekkerdet etveldigsterktargumentsomgjørat detenkersas. MEDIESTRATEGI Reach,frekvensogtimingertrevariablerenmedieplanmåvurdere.Reachgår påprosentvisandelavmålgruppensomblireksponertforreklamen;frekvens antallgangeretindividimålgruppenblireksponert;menstimingdreiersegom tidsplanlegging.utifrapercy&elliottsinndelingavmedier(2009;232)harsas valgttv(tv2),aviser(dagbladet.dn),magasiner(d2),plakater(jcdecaux,clear Channel)oginternett(db.no,dn.no);flereuliketypermediersomnåruttil mange.detserderforuttilatsasmuligenssatserpåreach,noesomgårpå bekostningavfrekvens. Vihartidligeredefinertkommunikasjonsmålenetilåværerecallbrand awarenessogbrandattitude,positivtmotivert.ifølgepercy&elliott(2009;231) erhøyfrekvensviktigspesieltfordissetokommunikasjonsmålene,dadeter bedreåsikresegatmantrefferetfåtallavmålgruppenmedsuksess,ennånå helemålgruppenutenåkommuniserebudskapetsuksessfullt.omvåre antakelseromsas mediestrategierriktige,erdetteoretisketfeiltrinnå 10

11 fokuserepåreachogikkehøyfrekvens.omvisertilbakepåvårbsm,kunnedet værtbedre(idengraddetermulig)åforsikresegomatkampanjentreffer business segmentet,særligbeslutningstakerneogpådrivernedersomdisseikke ersammepersonsomselvebrukerne.businessersegmentetsasfokuserermest på,ogbeslutningsrollenedemedsannsynligmaktposisjon.iforholdtilen høyinvolvering,transformativstrategierdetderimotikkebehovforhøy frekvens,damålgruppenvilgjennomgåenlengrekjøpssyklusennved lavinvolveringsproduktersomforbruksvarer.medutgangspunktidette,har derimotsasgjortetgodtvalgmedhøyreach. Vivetikkehvorlangkampanjeperiodener,mendetervanligmed3 4uker.Med kampanjestartisluttenavoktober,tarviforutsetningerforatkampanjenvarer utnovember.forbedriftererårsavslutningofteentraveltid,ogforprivatekan detværeaktueltåtilbringejulenmedfamilielangtunna.behovetfortidog punktlighetvilidenneperiodenkunneværeendasterkere,ogsasburdederfor kjørekampanjenutdesember.medkampanjenrullendeimangemediervildet dakunneværemesteffektivtåsatsepåreach,forånåuttilensåhøy prosentandelavmålgruppensommulig.omviserpåmarkedsandelerforde ulikemediene,hartv2pådetmesteca¼avseerne(q32009;sevedlegg8);og db.noca¼avleserne(2009;sevedlegg9).vivetikkehvormangeavdissesom erimålgruppentilsaspågrunnavmanglendemedieplan,mengenereltser dissemedieneuttilåværebrabesøktogværeetgodtvalgmedtankepåreach. Ulikemediereristørreellermindregradhensiktsmessigeiforholdtildeulike kommunikasjonsmålene.tvharforeksempelenhøyreach,menhvor hensiktsmessigerdetdersomsasønskerhøyfrekvens?sidenmåleneivår oppgaveerblantannettransformerendebrandattitude(positivtmotivert)og recallbrandawareness,børsasifølgetabell15.3(2009;391)konsentrereseg omdetvisuelleinnholdetoghøyerefrekvensnårdetgjelderåmatchemedievalg medkommunikasjonsmål.angåendevisueltinnholderdetetteoretiskgrunnlag foråvelgebådetv,magasiner,plakateroginternett;samtattvoginternetti tillegggirmuligheterforhøyfrekvens.ifølgetabell15.5(2009;393)ertv, magasinerogsponsoringprimærmediaforhøyinvolvering,transformerende strategi,ogsånnsettharsastruffetblinkteoretisk.frafoilsettet Prinsipperfor 11

12 budskapsprosessering (GerhardE.Schjelderup,10 nov 10.Vedlegg10)serviat folkmultitaskersamtidigsomdeserpåtv,noesomkantydepåatdeter strategiskåbenyttesegavhøyfrekvensforåforsikresegatdenårsuksessfullt uttilihvertfalletvisstantallimålgruppen. Timingvelgerviåsebortifra,daviikkeharmedieplanentilSAS. BUDSKAPSPROSESSERINGOGKREATIVTAKTIKK Prinsipperforbudskapsprosesseringeroppmerksomhet,læring,akseptog emosjon. Vedåvisegjenkjenneligeogrelevantesituasjonerikampanjenskapes oppmerksomhetmotselvereklamen,someretselvsagtkravforåkunne prosesserebudskapet.sasprøveråtreffeulikepersonervedbrukavulike situasjoner,noesomkantiltrekkeoppmerksomhetframange,menogsåvirke uforståeligdersomfåsituasjonerappellerertilakkuratdeg.deviluansettfå oppmerksomhetfranoen,ogdissegårvidereibudskapsprosesseringentil læring.konsistentutførelseoverenlengreperiodeførertilenforsterkningav læringen,noekampanjeneriforholdtiltid.bådetv reklamenogprintads kommuniserersammebudskap,ogkampanjengåroverflereuker.utførelsen børværeunikforsasforåværeeffektiv(2009;261),mengenereltmenervidet ikkeernoeoppsiktsvekkendeoguniktvedreklamene;deterikkeslikatvitenker SASfordipersoneneitv reklamenkommertidsnok.vierderimothellerikke primærmålgruppen,ogvikantenkeossatreklamenekanværemerunikeforfor eksempelforeldre.devilkjenneseglettereigjeninoenavsituasjonene,og sannsynligvisaksepterebudskapet,noesomeretkravnårdetgjelder høyinvolvering.ingenavreklameneoverdrivervirkemidlene,ogdetvilderfor genereltværeenklereåpersonligaksepterebudskapet. Prosesseringenvilfremkalleenellerannenformforemosjonellrespons,noe somblantannetutløsesavvisuellstimuli.medstorebilder,sterkefarger,og fokuspåansiktsuttrykk(printads)vildettemedhøysannsynlighetgiemosjonelle reaksjonerformålgruppen.itv reklamenfølgermusikkoglevendebildersamme oppbygging(endringilåtenvedsceneskifte;foreksempel tarmusikkenav idet 12

13 fotballguttenskyterneveniværetogidet værdernårdetskjer kommer). CrystalFighters AtHome eringentypiskkjentlåtsomkanforkludre budskapet,ogtempoetgårienbalanserttaktsomikkestressermottaker. Høyerebeatsperminute(BPM)ienlåtharvistsegåværemereffektivt salgsmessigennlåtermedlavbpm,ogdetkanvirkesom AtHome harenhøy BMP. SASharteoretisksettaltsågjortfleretingforatmålgruppenskalkunne prosesserealleprinsippene,noesomernødvendigforåoppnå kommunikasjonsmålene(høyinvolveringbrandattitude,samtbrandpurhase intention),(2009;255). Kreativtaktikkogløsninger Nåraltkommertilaltmådekreativeløsningeneværekonsistentmed kommunikasjonsstrategienogposisjoneringen(2009;321). Kampanjensprintadservisueltfremstiltmedtrestykktosidersannonser,som tiltrekkersegmeroppmerksomhetennensidesogkvartsidesannonser(2009; 286).Fremhevingavenkelteordsom monstrene og Trymaldo økerogså oppmerksomheten(2009;287),ogkanholdepålesernelengre.overskrift, budskapoglogoblirfremstiltmedfargerpåenellersstorhvitbakgrunn,og skaperenkontrastsomretteroppmerksomhetenmotdisseelementene.bildet kommunisererikkebudskapetaleneogmåsessammenmedteksten,men tiltrekkersegoppmerksomhet.måleteratbildetogoverskriftenisamarbeid skapernoknysgjerrighettilålesebrødteksten,somspillerpåviktighetenavå væretilstedeiviktigeøyeblikk.atbildettiltrekkersegoppmerksomhetfør teksten,hjelperogsåtilåminimereproblemermedlæring(2009;299). Fargebrukenpåoverskriftenogbudskapetgjenspeilesogsåifargebrukibildet, noesomskaperen consistentlookandfeel.overskriftenebeståravfå, konkreteogenkleordsomerforståelige,gjørlæringenklere,oggjørdetogså lettereåhuskereklamen(2009;292). Målgruppenbørleseheletekstenitilleggtiloverskriftenforåvirkeligprosessere budskapet.etproblemkandaværeatdersomdeikkeleserteksten,menkun 13

14 fokusereroppmerksomhetenpåbildet,huskerdereklamenistedetfor budskapet.dersomdissereklameneogsåharblitteksponertutendørs,kunne detværtenfordelåøkefontstørrelsenpåtekstenforåbedrelesbarheten.påfor eksempeltrikkensøkerfolkofteetternoeåfesteblikketpåogermottakeligefor enstørremengdetekst,noesomkanføretilatdeprosessererhvertav budskapsprinsippenesuksessfullt.dakanreklamensiesåværeeffektiv,ogdet samledekommunikasjonsmåletermuligåoppnå(2009;254). Ansiktsuttrykkerviktigenårmanvurdererandresemosjoner.Eteksempeler monster reklamen;lyspyjamasmotmørkbakgrunnretterfokusmotdenlille jentasomserrettpådegmedstoreuttrykksfulleøyne.dettevilmedhøy sannsynlighettreffetravlepappaermidtihjertet,ogmuligensskapeen dissonansdeønskeråfjerne.ifølgepercy&elliott(2009;272)ermunnenoget ektesmildetmestuttrykksfullevedpositivemosjon.sidenjentaikkesmiler, menhellerharen bekymret munn,kandetvirkesomomsasønskeråspillepå negativeemosjonerogdårligsamvittighetompappaikkeerdernårmonstrene kommer.dettetolkervitilennegativmotivasjon;atpappavilunngååkomme forsentforåværemonsterdödaren,noesombrytermedvåroppfatningomat SASforsøkeråspillepåpositivmotivasjonitv reklamen. Tv reklamenviserflereulikehendelserhvordeterviktigåværetilstede. Problemetmeddettekanværeathistorieneersåpassforskjelligeogmangeat detblirvanskeligåforståbudskapet.etannetproblemkanogsåværeat reklamenviseremosjonellereaksjoner,menikkeatdissereaksjoneneoppstår fordipersoneneharfløyetsasogderforkommertidsnok.deterogsåteoretisk lettereformålgruppenomproduktetvisesibruk,nårdetgjelderlæring(2009; 297).Situasjoneneireklamenerlettgjenkjennelige,mendeviserikkedirekte selveproduktetibruk.deterderforviktigatmålgruppenfårmedsegbudskapet oglogoenpåslutten,slikatdekanlinkekategoribehovetoppmotsasogiden rekkefølgen.kortfilmenefokusererderimotpåenkeltsituasjoner,ogkan tydeliggjørebudskapetlettere.reklamenvirkertroverdigogektesamt hendelsenegjenkjennelige,somgjøratmålgruppenpersonligkanidentifisere segmedreklamen.dettekanværemedpååformeenpositivbrandattitudefor SAS(2009;306).Kampanjenkommunisereretkonsistentunderliggendetemaog 14

15 budskap, værdernårdetskjer,somerviktigforatmarkedskommunikasjonen skalværeintegrert. Del2 Hvanå? TILTAK1:TV REKLAME TidligereioppgavenskrevviatSASharenproduktorientertstrategi.Ikampanjen fokuseresdetpåpunktlighet,menstoredeleravtidsbegrepetutelates.vår anbefalingtilsaseråfokuserepåheletidsaspektetogvisualiserede tidsbesparendetjenestenedetilbyr,iformaventv reklame.slikvilsas tydeliggjøreogunderbyggeargumentenesine,foråfåfrembudskapetogatde erbedreennkonkurrentenepåtid.itilleggvildedaposisjoneresegsterkerei forholdtilåtaeierskaptiltid,noesomerendelavkommunikasjonsmåletderes. Selveutformingenvilbaseresegpåatdesubjektivekarakteristikkeneved produktetførertilenpositivemosjonelltilstand(c e + ).Merspesifiktvildetsi atvifølgerenpersonfraankomstvedflyplassen.personenbenyttersegavde tidsbesparendetjenestene,ogpunktlighetentilsasførertilatpersonenkommer hjemitidetilåoppleveetemosjoneltøyeblikkmedfamilien.storyboardettil reklamenerutenforvåroppgave,derforgårviikkeidybdenpådetvisuelle. Desubjektivekarakteristikkeneviønskeråtrekkefremireklamenerpunktlighet iverdensklasse,flestavgangeriskandinavia,sms /mobilinnsjekkog20min oppmøtevedgate.deteralledissefaktiskekarakteristikkenesomakkumulert førertilatkundengenereltvilsparemertidennomhanflyrmedenkonkurrent. Mottakerenvillæreatdissetjenesteneeksistereroghvordandefungerer,noevi menerdennåværendeutførelsenavreklamenikkegjør. Konseptettidvilveddennevisualiseringenenklerekunneoppfattessommer konkret. Europasmestpunktligeselskap alenefølerviernoeabstrakt;forhva menesegentligmed mestpunktlig?ulikemålgrupperogindividervildefinere punktlig forskjellig,ogviønskeråkonkretiseredettevedåfokuserepåsas fullstendigedefinisjonavtidsbegrepet. 15

16 TILTAK2:MERFOKUSPÅPOSITIVEEMOSJONER Detreprintreklameneikampanjenbeskriversituasjonerhvormanburdevære tilstede.somviharskrevetidel1under kreativtaktikkogløsninger (s13), menervimonster reklamenkanspillepånegativemosjonogmotivasjon,ogat dettebrytermedvårtolkningavkampanjengenereltsompositivtmotivertog positiveemosjoner.somenforbedringvilviforeslååspillemerpåpositive emosjoner,da(positive)emosjonererlinkettil(positiv)motivasjon.vihar analysertkampanjengenerelttilåværehøyinvolveringogtransformativ. Teoretiskkanemosjoneniforkantavsituasjonenviserireklamen,springeutfra ennoenegativellernøytraltilstand(2009;308),ivårttilfelleatpappaenkanskje hardårligsamvittighetoverfordatteren,ogpågrunnavdetteønskeråoppnåå kommehjemtidsnok.annonsersomfokusererpåpositiveemosjoner,menervi derforkanføretilatmålgruppenfårenpositivtemosjonellrespons. Vivililysavdetteåforeslåprintadssomfokusererpåpositiveemosjoner.Disse vililikhetmedtv reklamenspillepåhvadukanoppnåvedåflymedsas;altså hvadukangjøremedtidendusparer.dettevilgikampanjenenendasterkere konsistent lookandfeel iforholdtilkommunikasjonsmåleneog posisjoneringen,vedatmålgruppenletteregjenkjenneroglinkerdeulike reklamenemedsasogproduktfordelentid(2009;323).deterogsåmuligaten konsistentpositivemosjoniallereklamer,vilgjøredettemeruniktiforholdtil merket. Foråillustrerehvavimenermedpositiveemosjonerogmotivasjon,harvilaget toeksemplerpåprintads.sevedlegg11. Oppsummering Ianalysenavkampanjenkomvifremtilatbudskapet"Værdernårdetskjer"har bådepositiveognegativesideriforholdtilåtreffeprivat ogbusinesssegmentet.virkeliggjennomførtimplementeringavintegrert markedskommunikasjonervanskelig,blantannetpågrunnavorganisatoriske 16

17 utfordringer.althandleromsentralisert,strategiskplanlegging,ogevnentilå levereetbudskapsomgirenkonsistent lookandfeel (2009;377).SASer konsistenteibudskapetsitt,menvisavnermertydeligkommunikasjonpåde tidsbesparendetjenestene.medstørrefokuspååfåfremdeulikeaspekteneved produktfordelentid,samtenmerkonsekventbrukavpositiveemosjonerog motivasjon,vildetteværemedpååfremstillesassommerfolkeligeogvarme.i etmarkedhvorhovedfokusetrettesmotpris,vildetåtaeierskaptiltidvære uniktogblietkonkurransefortrinnomposisjoneringenlykkes.åtaensterk posisjonimarkedeterenvanskeligprosesssomkreverlangsiktigfokus.derfor blirdetnødvendigåspilleviderepåkampanjensnåværendebudskapienlenger periode.somviharsettavnorskkundebarometerharkundetilfredshetenog lojalitetentilsasøkti2010.detteviltroligøkeytterligeredersomdesuksessfullt tareierskaptiltidikundeneshoder. 17

18 Kildehenvisninger: BØKER: DanielJ.O Keefe,2002.Persuasion:Theory&researchSecondEdition.Sage PublicationsInc. Percy,LarryogRichardElliott.2009.Strategicadvertisingmanagementthird edition.oxforduniversitypressinc.,newyork. Schiffman,LazarKanukogHåvardHansen.2008.ConsumerBehavior,aEuropean outlook.pearsoneduationlimited. LINKER: ÅsmundHimle,Input,2010.SASmednykampanje.Publisert02 nov 2010 StineBarstad,GroStrømsheim,Aftenposten,2010.Norwegiantarstore markedsandeler.publisert25 jun 10 des 10kl10:12) Flightstats, Year endreportonairportandairlinearrival Performance.Publisert05 jan des 10kl11:15) Flightstats,2010.MajorEuropeanAirlinesOctober2010ArrivalPerformance Report.Publisert04 nov des 10kl11:24) MedieNorge.Seertallperuke.Oslo:TNSGallupogSynovateMMI. med nykampanje.html(hentet02 des 10kl14:30) des 10kl18:20) MedieNorge.Dagligdekningfornettaviser.Oslo:TNSGallup,Forbruker&Media. 18

19 04 des 10kl18:22) MedieNorge.Lesertallfornorskeaviser.Oslo:TNSGallup,Mediebarometer. 04 des 10kl18:23) KreativtForum,2010.Værdernårdetskjer.Publisert18 okt f 4754 bac6 a5ee5f6691f6(hentet04 des 10kl16:57) DDB,2010.AnnonserforSAS.Publisertoktober for sas(hentet04 des 10kl17:14) DDB,2010.Nårmonstrenekommer.Publisert12 nov d 45cb a32d e0dc37b95268 (hentet04 des 10kl18:07) TorW.Andreassen,BI.KanvitaSASpåalvor?Publisert19 jul 07;førstegang publisertsomkronikkidn,11 jul /Kan vi ta SAS pa alvor/ (hentet05 des 10kl11:27) NorskKundebarometer,2006.Resultater2006 tilfredshet.oslo: HandelshøyskolenBI. edshet(hentet05 des 10kl11:29) NorskKundebarometer,2002.Resultater2002.Oslo:HandelshøyskolenBI. des 10kl11:30) NorskKundebarometer,2010.Resultater2010 tilfredshet.oslo: HandelshøyskolenBI. edshet(hentet05 des 10kl11:40) Knut ErikMikalsen,Aftenposten,2010.Priskriggirskredavbilligbilletter. 19

20 Publisert20 aug 10http://www.aftenposten.no/reise/article ece (hentet06 des 10kl21.11) PriseksemplerfraSAS,NorwegianogWiderøeerfunnetpåwww.sas.no, des 10 20

Teatersalen, Prøvesalen, Week Numbers

Teatersalen, Prøvesalen, Week Numbers mar 2015 (Oslo) 23 24 25 26 27 28 1 TeaterNova/Simone/Prøver dagtid Anton og Henrik prøver Uke 9 i 2015 Kim Fairchild 2 3 4 5 6 7 8 Anton og Henrik prøver Anton og Henrik forestilling. Uke 10 i 2015 9

Detaljer

Når biter n? Antall flått gjennom sesongen og ved ulike høyder over havet. Lars Qviller

Når biter n? Antall flått gjennom sesongen og ved ulike høyder over havet. Lars Qviller Når biter n? Antall flått gjennom sesongen og ved ulike høyder over havet Lars Qviller Senter for Økologisk og Evolusjonær syntese (CEES) Universitetet i Oslo Institutt for Biovitenskap 20. Mars 2015 L.

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

EØS-utvidelsen Tillatelser med formål arbeid. Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse.

EØS-utvidelsen Tillatelser med formål arbeid. Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse. EØS-utvidelsen Tillatelser med formål arbeid, Enheten for statistikk og analyse Dato: 16.05.07 April 2007 Arbeidstillatelser gitt til borgere av de nye EØS-landene i perioden 2003-2007 3000 2500 2000 1500

Detaljer

Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen

Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Sammendrag Radiolytting er stabilt i Norge. 70 prosent av befolkningen lyttet til radio en gjennomsnittsdag i 2014,

Detaljer

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på? Fagpressen Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?... tar mer eller mindre dris@ge skria inn i den digitale virkeligheten. Fagpressedagen Markedsforum

Detaljer

Implementering Fra forbedring til effekt

Implementering Fra forbedring til effekt Implementering Fra forbedring til effekt Robert Lohne Karabin AS www.karabin.no Grad av prosessutvikling Hvor begynner vi? Om å implementere endringer Measurement is the first step that leads to control

Detaljer

Konsekvenser av en allment tilgjengelig postjournal. Partnerforums høstkonferanse 2012 Jon Håkon Odd

Konsekvenser av en allment tilgjengelig postjournal. Partnerforums høstkonferanse 2012 Jon Håkon Odd Konsekvenser av en allment tilgjengelig postjournal Partnerforums høstkonferanse 2012 Jon Håkon Odd www.oep.no Felles publiseringstjeneste for statlige postjournaler Skal brukes av alle departementene,

Detaljer

Årsrapport for radiolytting i Norge Offisielle lyttertall fra radioundersøkelsen

Årsrapport for radiolytting i Norge Offisielle lyttertall fra radioundersøkelsen Årsrapport for radiolytting i Norge 2016 Offisielle lyttertall fra radioundersøkelsen Sammendrag Radiolyttingen i Norge holder seg fortsatt på et relativt stabilt nivå. 68 prosent lyttet i gjennomsnitt

Detaljer

Falsk alarm ABA Unødig ABA Unødig Vaktselskap

Falsk alarm ABA Unødig ABA Unødig Vaktselskap Utrykningsstatistikk for Asker og Bærum brannvesen IKS 2014 2014 Brann Bygning Asker Brann Bygning Bærum 4 1 1 0 3 0 3 4 4 3 2 1 26 6 3 3 3 2 4 2 2 2 1 4 3 35 Falsk alarm 0 1 1 2 5 0 1 2 1 0 7 2 22 ABA

Detaljer

Årsrapport for radiolytting i Norge 2015 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen

Årsrapport for radiolytting i Norge 2015 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Årsrapport for radiolytting i Norge 2015 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Sammendrag Radiolytting er stabilt i Norge. 69 prosent av befolkningen lyttet til radio en gjennomsnittsdag i 2015,

Detaljer

2. KVARTAL 2015. 28. august 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO

2. KVARTAL 2015. 28. august 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO 2. KVARTAL 2015 28. august 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO Fortsatt resultatframgang i Amedia Tilfredsstillende kvartalsresultat Solid fra mediehusene God effekt av løpende forbedringsarbeid

Detaljer

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN. STILLINGER OG KURS Januar - Juli

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN. STILLINGER OG KURS Januar - Juli Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN STILLINGER OG KURS Januar - Juli Hvorfor annonsere i Utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere,

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Statistikk og diagrammer

Statistikk og diagrammer Kapittel statistikk og sannsynlighet SE SIDE, 11, 1, 13 og 1 I grip Statistikk og diagrammer TOLKE og tegne DIAGRAMMER 1 Linjediagrammet viser temperaturforandringene i løpet av en dag. Hvor mange grader

Detaljer

Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt

Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt Skrevet av: Korsnes Daasvand Filnavn: Kommunikasjonsplandigitalarbeidsflyt.docx Status: Utkast Versjon: 1 Opprettet: 16.01.2014 Sist endret: Sider: 8 Revisjonshistorikk

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingbladet Nr. 10 2011 SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingtellinger per 1. oktober 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i september I september ble det klekket 491 000

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingbladet Nr. 11 2011 SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingtellinger per 1. november 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i oktober Klekketallene for oktober falt for andre

Detaljer

Analyse av lynnedslag. Nils F. Haavardsson 06. juni 2011

Analyse av lynnedslag. Nils F. Haavardsson 06. juni 2011 Analyse av lynnedslag Nils F. Haavardsson 6. juni 211 Bakgrunn Data fra FNO er brukt i analysen Data er fra perioden 1985-211 Tallene omhandler brannskader som følge av lynnedslag Erstatningene som presenteres

Detaljer

Kvalitet ved Ahus - en oversikt

Kvalitet ved Ahus - en oversikt Kvalitet ved - en oversikt *Kvalitetsindikator - et indirekte mål, en pekepinn, på kvalitet og sier noe om kvaliteten på det området som måles *Pasientsikkerthetskulturundersøkelse - Pasientsikkerhetskultur

Detaljer

18. desember Tallene kan gjengis med kildehenvisning til Norges Bank.

18. desember Tallene kan gjengis med kildehenvisning til Norges Bank. 18. desember 2006.UHGLWWLQGLNDWRUHQ. 6HSWHPEHU 6DPOHWNUHGLWW Tolvmånedersveksten i indikatoren for publikums samlede bruttogjeld (K3) var 15,3 prosent (403,4 milliarder kroner) fram til utgangen av september,

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 27. september 2012 1 Resultatpresentasjon 29.05.12 1. Innledning v/ styrets leder Kaare Frydenberg 2. Sentrale utviklingstrekk v/adm.dir. Terje Tandberg

Detaljer

Produksjonsop+malisering. Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen

Produksjonsop+malisering. Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen Produksjonsop+malisering Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen Midt- Norsk Havbruk Fra Osen i S- Tr.lag 0l Nordlandsgrensa Alle ledd i verdikjeden Fra rogn 0l marked Midt- Norsk

Detaljer

Innføringen av elektronisk faktura

Innføringen av elektronisk faktura Innføringen av elektronisk faktura Direktoratet for forvaltning og IKT Avd. for offentlige anskaffelser Olav Astad Kristiansen Oslo, 11. april 2013 Agenda 1. Historien om elektronisk faktura 2. Er vi i

Detaljer

Inger Cathrine Kann, Trygdeforskningsseminaret Bergen 2014. Håndheving av aktivitetskravet i Hedmark har redusert sykefraværet

Inger Cathrine Kann, Trygdeforskningsseminaret Bergen 2014. Håndheving av aktivitetskravet i Hedmark har redusert sykefraværet Inger Cathrine Kann, Trygdeforskningsseminaret Bergen 214 Håndheving av aktivitetskravet i Hedmark har redusert sykefraværet Artikkel av : Inger Cathrine Kann, Ivar Andreas Åsland Lima, Per Kristoffersen

Detaljer

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2014 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Krevende 1. kvartal for Amedia Stabil omsetning i merkevareannonser Betydelig fall i rubrikkinntekter på papir Stilling/øvrig rubrikk

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingbladet Nr. 4 2011 SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingtellinger per 1. april 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i mars Det ble i mars klekket ca. 737 300 kyllinger

Detaljer

Hva blir førstehåndsprisen på torsk i 2015?

Hva blir førstehåndsprisen på torsk i 2015? Hva blir førstehåndsprisen på torsk i 2015? Terje Vassdal UiT Handelshøgskulen Torskefiskkonferansen 23.oktober 2014, Radisson Blu Hotel, Tromsø Tema for denne presentasjonen Det er generelt en negativ

Detaljer

Kommunereformen i Øst-Finnmark. Styringsgruppemøte 8. mars 2016

Kommunereformen i Øst-Finnmark. Styringsgruppemøte 8. mars 2016 Kommunereformen i Øst-Finnmark Styringsgruppemøte 8. mars 2016 Denne presentasjonen er kun ment som støtte til fremleggelse av prosjektets arbeid, og er ikke ment som selvstendig dokument uten tilhørende

Detaljer

Effs årsrapport Hytter ved sjøen. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013

Effs årsrapport Hytter ved sjøen. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013 Effs årsrapport Hytter ved sjøen Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013 Oppsummering 2012 I 2012 ble det solgt 1 376 fritidsboliger ved sjøen

Detaljer

Besøk siste 12 måneder

Besøk siste 12 måneder Rapport for helsenorge.no februar 215 12 1 8 6 4 2 662 44 695 446 Besøk siste 12 måneder 1 4 68 1 1 72 1 31 453 1 42 169 94 692 777 779 825 391 912 38 92 189 75 576 Samme mnd Nøkkeltall Denne mnd Forrige

Detaljer

Aktivitetshuset - formål

Aktivitetshuset - formål Aktivitetshuset Aktivitetshuset - formål Aktivitetshusets formål er å bistå enkeltmennesker i alderen 18-24 år på vei mot ordinært eller tilrettelagt arbeid. Det skal være et tilbud med aktivitetskrav

Detaljer

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Smarte firmaer bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Å bestille forretningsreisen på internett kan gi store besparelser. Om man faktisk gjør det. Hos Travellink bestilles

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingbladet Nr. 7 2011 SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingtellinger per 1. juli 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i juni Det ble i juni klekket om lag 570 000 kyllinger

Detaljer

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin 2015 STILLINGSANNONSER Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin DAGENS MEDISIN informasjon Om oss Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetskanal mot helsevesenet. Avisen

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingbladet Nr. 10 2010 SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingtellinger per 1. oktober 2010 1 Klekking av kyllinger av verperase i september Antall klekte kyllinger av verperase

Detaljer

Per Tonny Berg. Partner & Business Development Manager ptb@sitecore.net +47 926 000 11

Per Tonny Berg. Partner & Business Development Manager ptb@sitecore.net +47 926 000 11 Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager ptb@sitecore.net +47 926 000 11 AGENDA Sitecore = Customer Engangement Platform. Rett dialog gir økt kundeopplevelse Dialog og engasjement i praksis

Detaljer

Analyse av henvendelser til kundesenteret

Analyse av henvendelser til kundesenteret Analyse av henvendelser til kundesenteret økt kunnskap og mer kostnadseffektiv drift Oslo, 11. juni 2015 Våre erfaringer Stort antall henvendelser til kundesenteret Stor andel av henvendelsene omfatter

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingbladet Nr. 2 2011 SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingtellinger per 1. februar 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i januar Klekketallene for kylling av verperase

Detaljer

Webtjenerstatistikk for www.asheim-skog.no

Webtjenerstatistikk for www.asheim-skog.no 1 of 14 14.05.2010 22:45 Webtjenerstatistikk for www.asheim-skog.no Programmet startet 14. mai. 2010 12:30. Analyse av forespørsler fra 23. jul. 2009 20:19 t.o.m. 12. mai. 2010 20:35 (293,01 dager). Oppsummering

Detaljer

Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv.

Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv. Finansavisen IT Hver mandag! Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv. Temautgaver Flere ganger i året har Finansavisen IT utgaver der vi setter ekstra søkelys på

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Oppdatert 20. august 2016 Kristin Waage og Marianne T. Fenger

Kommunikasjonsplan. Oppdatert 20. august 2016 Kristin Waage og Marianne T. Fenger Kommunikasjonsplan Oppdatert 20. august 2016 Kristin Waage og Marianne T. Fenger Innhold Hvorfor en kommunikasjonsplan? Visjon, verdier og budskap Målgrupper Kanaler Årshjul for kommunikasjon med eksempler

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingbladet Nr. 5 2011 SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingtellinger per 1. mai 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i april Det er stor variasjon klekketallene fra måned

Detaljer

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin 2015 2016 STILLINGSANNONSER Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin DAGENS MEDISIN informasjon Om oss Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetskanal mot helsevesenet.

Detaljer

Vedlegg 1 1. Kategorisering av tiltak 2. Skjema for tiltaksoppfølging 2011

Vedlegg 1 1. Kategorisering av tiltak 2. Skjema for tiltaksoppfølging 2011 Vedlegg 1 1. Kategorisering av tiltak 2. Skjema for tiltaksoppfølging 2011 Kategorisering av tiltak TILTAKSOVERSIKT Variabel lønn og ferieavvikling Overgang døgn- dag Ikke medisinske støtttjenester Fast

Detaljer

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Oppsummering 2012, fritidsboliger på fjellet I 2012 ble

Detaljer

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Sak: Til: Fra Møtedato 26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Bakgrunn Virksomhetsrapporten for NSE per august 2016 viser status for bemanning, sykefravær

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 18. FEBRUAR 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 - tilbakeblikk

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal og foreløpig årsresultat. Adm. direktør Bjørn Maarud Økonomi/Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal og foreløpig årsresultat. Adm. direktør Bjørn Maarud Økonomi/Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal og foreløpig årsresultat Adm. direktør Bjørn Maarud Økonomi/Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Viktige hendelser i Q4 Finansiell informasjon Andre nøkkeltall 2003 Viktigste

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i juni PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i juni PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata ug/m3 MÅNEDSRAPPORT Luftkvalitet i Moss i juni 2011 Bakgrunn : Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres

Detaljer

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN PRINTANNONSERING. Januar - Juli

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN PRINTANNONSERING. Januar - Juli MEDIEPLAN Utdanningsforbundets medier 2015 PRINTANNONSERING Januar - Juli Hvorfor annonsere i Utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere,

Detaljer

Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015

Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015 Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015 Dag Dato Gruppe Avstand Aktivitet Sted Klokkeslett Startkontigent Ansvarlig/medhjelper Mandag 05.jan Alle 15m Opplæring LKS Bryhnitjernet 18.00

Detaljer

Prosentvis endring nov.11-nov.10 Boliger Mill kr Boliger Mill kr*) Boliger Mill kr Låneordninger

Prosentvis endring nov.11-nov.10 Boliger Mill kr Boliger Mill kr*) Boliger Mill kr Låneordninger Tabell 1: Månedlig aktivitet. Tilsagn for perioden 01.11-30.11 Hele landet. nov.11 nov.11 nov.11-nov.10 Boliger Mill kr Boliger Mill kr*) Boliger Mill kr Grunnlån, i alt... 11 13,4 515 392,7 4 582 2 831

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingbladet Nr. 3 2011 SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingtellinger per 1. mars 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i februar Det ble klekket om lag 5 prosent flere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Fagleder HR avdelingen Konsulent, Økonomikontoret Konsulent, Politisk sekretariat

Fagleder HR avdelingen Konsulent, Økonomikontoret Konsulent, Politisk sekretariat Møteprotokoll Utvalg: Organisasjonsutvalget Møtested: Blåsalen Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 08:00 11:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ingrid Lien Leder SP Morten Melå Nestleder AP Adelheid

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 %

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 % Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 28. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametre Januar Endring fra Laks Biomasse 629

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingbladet Nr. 11 2010 SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingtellinger per 1. november 2010 1 Klekking av kyllinger av verperase i oktober Antall klekte kyllinger av verperase

Detaljer

Folkemøte&Kystplan&Midt7&og&Sør7Troms&

Folkemøte&Kystplan&Midt7&og&Sør7Troms& 4.12.2013 REFERAT FolkemøteKystplanMidt7ogSør7Troms Tid:4.12.2013kl.18621 Sted:KunnskapsparkenpåFinnsnes Deltakere:totalt41personerdeltok,sevedlagtdeltakerliste Referent:NinaDonnsHansen(ogMalinEK) Program:

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010. 11. februar 2011

Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010. 11. februar 2011 Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010 11. februar 2011 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk 2010 v/administrerende

Detaljer

Hvordan måle ledere i kommunikasjon? 23.04.2010; Tor Ingebrigtsen og Hilde Pettersen

Hvordan måle ledere i kommunikasjon? 23.04.2010; Tor Ingebrigtsen og Hilde Pettersen Hvordan måle ledere i kommunikasjon? 23.04.2010; Tor Ingebrigtsen og Hilde Pettersen Agenda Hvorfor kommunikasjon som måleparameter? Kommunikasjon i UNNs omstillingsprosess Dialogavtalen med lederne Målområder

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingbladet Nr. 8 2011 SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingtellinger per 1. august 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i juli Det ble klekket 534 000 kyllinger av verperase

Detaljer

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Styremøtet april 2014 Tore Prestegard Utvikling av sykefraværet 2012-2013 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2013 2012 2,00% 0,00% jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015

ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015 ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015 Måned Fra Hva Til Kommentar Pr. 07.08.2014 Fargekoder se i slutten av dokumentet. August 2014 04.aug 04.aug 15.aug 19.aug 31.aug Skolene Søker- og fagopplæringsdata

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/ i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/ i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: MANDAG 28.11.05 KL 09.00 STED: MØTEROM II, GRONG KOMMUNEHUS I henhold til vedtatt møteplan kalles faste medlemmer med dette inn til møtet. Den som har

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet til beste for bruker Ingvild Heggstad og Unni Valla Skevik. Foto: Carl Erik Eriksson

Kvalifiseringsprogrammet til beste for bruker Ingvild Heggstad og Unni Valla Skevik. Foto: Carl Erik Eriksson Kvalifiseringsprogrammet til beste for bruker Ingvild Heggstad og Unni Valla Skevik Foto: Carl Erik Eriksson Om KVP Inngangsvilkår i lov om sosiale tjenester: - Behov for tett og individuell oppfølging

Detaljer

Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser

Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kontor for innkjøp Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser E-handel brukerkonferanse 21.-22. mars 2012 Kjetil Skog Universitetet

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 15,2 prosent ved utgangen av oktober, ned fra 15,8 prosent ved utgangen av september.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 15,2 prosent ved utgangen av oktober, ned fra 15,8 prosent ved utgangen av september. 29. desember.uhglwwlqglndwruhq. 1RYHPEHU +RYHGELOGHW Tolvmånedersveksten i indikatoren for publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 14,8 prosent (332,2 milliarder kroner) fram til utgangen av november,

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 Velkommen til 2014 Arrangeres for niende gang sammen med DNB Presenterer årlig undersøkelse om helsetilstanden Totalt 21 selskaper presenterer seg 5 selskaper legger frem

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Kommunereformen i Øst-Finnmark. Styringsgruppemøte 4. april 2016

Kommunereformen i Øst-Finnmark. Styringsgruppemøte 4. april 2016 Kommunereformen i Øst-Finnmark Styringsgruppemøte 4. april 2016 Denne presentasjonen er kun ment som støtte til fremleggelse av prosjektets arbeid, og er ikke ment som selvstendig dokument uten tilhørende

Detaljer

Hele året 2011. Hittil i år 2012 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12

Hele året 2011. Hittil i år 2012 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 Drammen kommune Senter for rusforebygging Hele året 2011 Hittil i år 2012 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 Aktive brukere av tjenesten a) 406 396 395

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 27. november 2009

Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 27. november 2009 1 Ukens Navn påholberggraf presentasjon 27. november 2009 Hollandsk syke eller norsk psyke? Antall trygdede i Norge i yrkesaktiv alder Kilde: NOU 2009:10 (Fordelingsutvalget) 2 40% av alle 60-åringer er

Detaljer

Besøk siste 12 måneder

Besøk siste 12 måneder Rapport for helsenorge.no august 215 Besøk siste 12 måneder 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 452 344 49 74 449 65 55 55 495 921 481 537 662 44 695 446 777 779 825 391 75 576 94 692 Samme mnd Nøkkeltall Denne mnd Forrige

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin 2015 2016 STILLINGSANNONSER Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin DAGENS MEDISIN Dagens Medisin Avis informasjon Om oss Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetskanal

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer

2016 ANNONSER TIL AVIS Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering på dagensmedisin.no

2016 ANNONSER TIL AVIS Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering på dagensmedisin.no 2016 ANNONSER TIL AVIS Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering på dagensmedisin.no DAGENS MEDISIN DM Avis informasjon Om oss Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetkanal mot helsevesenet.

Detaljer

Ny kommunikasjonsplattform. IT-avdelingen oppgraderer telefonsentralen og utvider funksjonalitet

Ny kommunikasjonsplattform. IT-avdelingen oppgraderer telefonsentralen og utvider funksjonalitet Ny kommunikasjonsplattform IT-avdelingen oppgraderer telefonsentralen og utvider funksjonalitet Samordnet kommunikasjon Kommunikasjonsteknologi som understøtter forretningsprosesser Personlige verktøy

Detaljer

INNHOLD. FOR nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak

INNHOLD. FOR nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak FOR 2001-12-20 nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak DATO: FOR-2001-12-20-1544 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Arbeidsmarkedsavd., Velferdspolitisk avd. PUBLISERT: I 2001 hefte 17

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Kommunereform - Status

Kommunereform - Status Fellessamling alle folkevalgte 22. oktober 2015 Kommunereform - Status Økonomidirektør Kristine C. Hernes Regjeringens mål med reformen 4 mål for reformen Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner

Detaljer

Etterkommere av: Side 1 av 5 Jacob Melsom Andresen

Etterkommere av: Side 1 av 5 Jacob Melsom Andresen Etterkommere av: Side 1 av 5 1. Generasjon 1. ble født i Aug. 25, 1884 og døde i Okt. 11, 1965 i Sandefjord, Norway. Han møtte Hanna Andresen [Raastad] i Aug. 7, 1915 i Sandefjord, Norge. Hanna, datter

Detaljer

Holberggrafene. 12. mai 2017

Holberggrafene. 12. mai 2017 Holberggrafene 12. mai 2017 1 Et adrenalinkick på 20.000 mrd. kroner Med et daglig forbruk på 95 millioner fat olje og en gjennomsnittlig oljepris 35 dollar, utgjorde verdien av verdens oljeforbruk i fjor

Detaljer

Strategi Riktig Laks!

Strategi Riktig Laks! Strategi Riktig Laks! Uke 25 21. juni 2002 Prisutvikling (Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FNL: levert fra slakteri. NSL: FCA Oslo) Uke Kilde 12 kg 23 kg 34 kg 45 kg 56 kg 67 kg +7 kg Gj. Snitt

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

E-handel i Norge hvor står vi og hvor går vi?

E-handel i Norge hvor står vi og hvor går vi? E-handel i Norge hvor står vi og hvor går vi? Brukerkonferanse 20. mars 2013 André Hoddevik Seksjon for teknologi og støttesystemer (STS) Avdeling for offentlige anskaffelser (ANS) Agenda Hvor står vi?

Detaljer

SESJON 3. Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling

SESJON 3. Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling SESJON 3 Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling Agenda sesjon 3 A. Total make over eller bare ny innpakning? Seksjonssjef André Hoddevik, Difi B. Ny Doffin. Enklere og bedre! Managing Director

Detaljer

ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005

ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005 ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005 21. OKTOBER 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Fokusområder (fra

Detaljer

Bekjempelse av lakselus: strategier og måloppnåelse. Peter Andreas Heuch Veterinærinstituttet Seksjon for parasittologi

Bekjempelse av lakselus: strategier og måloppnåelse. Peter Andreas Heuch Veterinærinstituttet Seksjon for parasittologi Bekjempelse av lakselus: strategier og måloppnåelse Peter Andreas Heuch Veterinærinstituttet Seksjon for parasittologi Oversikt over foredraget Strategiske behandlinger garantert suksess? Mattilsynets

Detaljer

En smaksprøve på et annerledes selskap. Kundeutbytte fra Gjensidige

En smaksprøve på et annerledes selskap. Kundeutbytte fra Gjensidige En smaksprøve på et annerledes selskap Kundeutbytte fra Gjensidige Hva er «kundeutbytte»? Her var vi: 2014 Kundeutbytte er Gjensidiges viktigste differensiator, men hadde lav kjennskap og var vanskelig

Detaljer

Det vises til sak 28/2016 der overordnede føringer for budsjett 2016 ble diskutert.

Det vises til sak 28/2016 der overordnede føringer for budsjett 2016 ble diskutert. SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Budsjett 2017 Saksnummer 39/2016 Avsender Senterleder Møtedato 01.12.2016 Bakgrunn for saken Senterets økonomi er basert på tre inntektskilder; rammefinansiering fra henholdsvis

Detaljer

Strategisk kompetanseplanlegging

Strategisk kompetanseplanlegging Strategisk kompetanseplanlegging Radisson BLU, Bodø 21. februar 2012 Åsbjørn Vetti seniorrådgiver og daglig leder Hva skal være resultatet av vår kompetanseplanlegging (eller hva er kjennetegnene på at

Detaljer

Individuell plan. En individuell plan er en forskriftsfestet avtale mellom deg og tjenesteapparatet FREDRIKSTAD KOMMUNE

Individuell plan. En individuell plan er en forskriftsfestet avtale mellom deg og tjenesteapparatet FREDRIKSTAD KOMMUNE En individuell plan er en forskriftsfestet avtale mellom deg og tjenesteapparatet FREDRIKSTAD KOMMUNE Forebyggende og kurative helsetjenester 2005 Versjon 2, desember 2005 for Navn: Født: / Tlf.: Mobil

Detaljer