Hovedbudskap / Samleflak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedbudskap / Samleflak"

Transkript

1 Hovedbudskap / Samleflak ET BUDSJETT SOM LØSER VIKTIGE OPPGAVER I DAG, OG RUSTER NORGE FOR FREMTIDEN Norge er et godt land å bo i, men vi har ingen garanti for at den gode utviklingen fortsetter i fremtiden. Vi står overfor to viktige utfordringer. Den ene er å sikre en god offentlig sektor med treffsikre velferdsordninger som kan møte fremtidens behov. Den andre å skape trygge arbeidsplasser som er viktig for den enkelte, og finansieringen av velferden. I statsbudsjettet for 2015 velger regjeringen å satse på det vi mener er det viktigste for folk i landet vårt. Høyre/Frp-regjeringen løser viktige oppgaver i dag, og ruster Norge for fremtiden. Vi legger til rette for vekst i økonomien, arbeidsplasser og styrker norsk konkurransekraft gjennom vekstfremmende skattelettelser, raskere bygging av vei og bane og mer til forskning og innovasjon. Vi forenkler offentlig sektor og satser på kunnskap for at elevene skal lære mer i skolen. Vi forbedrer velferden gjennom å skape pasientenes helsetjeneste med økt kvalitet og redusert ventetid for behandling. Vi styrker det sosiale sikkerhetsnettet ved å prioritere rus og psykisk helse, og vi bedrer den sosiale profilen gjennom lavere barnehagepriser for dem som tjener minst. Regjeringen vil øke tryggheten og friheten for folk. Derfor satser vi på mer politi, bedre beredskap, gode kommuner for å gi en god eldreomsorg. Vi lovfester retten til BPA, satser på rus og psykisk helse, og lavere skatter og avgifter for vanlige folk. For oss handler det om å gjøre hverdagen enklere for folk flest. I budsjettet for 2015 økes bruken av oljepenger med en realvekst 17 milliarder kroner til 164 milliarder kroner, eller nesten kroner per innbygger. H/Frp-regjeringen satser på kunnskap, forskning, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser i tråd med handlingsregelen. Det viktigste bidraget til budsjettet er skatteinntektene fra husholdninger og næringslivet. Det er viktig for regjeringen at skattebetalernes penger brukes effektivt og forvaltes med omhu og respekt. Vi mener offentlig forvaltning, som i næringslivet, har potensiale for å bli mer effektivt. Regjeringen foreslår derfor å innføre en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform fra og med Reformen skal gi mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for mer velferd. I budsjettet for 2015 er gevinstene fra reformen beregnet til 1,4 milliarder kroner. For å forenkle, fornye og forbedre offentlig sektor er regjeringen i gang med reformer på en rekke områder. Kommunereform, strukturreformer i skatteetaten, politiet og høyere utdanning er viktige for å få en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Målet er en mer robust kommunestruktur, bedre skatteforvaltning, større politikraft og høyere utdanningskvalitet. For å gi rom til tydelige satsinger nå må vi også våge å prioritere. I 2015 omprioriterer regjeringen over 6 milliarder kroner, inkludert gevinstene fra effektiviserings- og FLAK STATSBUDSJETT

2 avbyråkratiseringsreformen. Dette gir større handlingsrom til bedre velferd, senke skatter- og avgifter, og styrke sikkerhetsnettet. Skatte og avgiftslettelser Regjeringen fortsetter arbeidet for et mer vekstfremmende og enklere skattesystem. I budsjettet for 2015 foreslår regjeringen skatte- og avgiftslettelser på nærmere 8,3 milliarder kroner. Med regjeringens forslag blir de samlede skatte- og avgiftslettelsene siden regjeringen overtok over 15 milliarder kroner. Dette er en markant dreining av skattepolitikken sammenliknet med den forrige regjeringen, som bandt seg til et bestemt skatte- og avgiftsnivå i åtte år. Regjeringens skatte- og avgiftslettelser gjør det mer lønnsomt å jobbe, spare og investere, samtidig som folk flest skal få beholde mer av sine egne penger. En slik skattepolitikk vil ha gode virkninger på verdiskaping og inntekt over tid. De viktigste lettelsene er: Formueskatten reduseres med 4,1 milliarder kroner Satsen i formueskatten reduseres til 0,75 prosent og bunnfradraget økes til 1,2 millioner kroner, som tilsvarer 2,4 millioner kroner for ektepar. Nesten færre personer vil betale formuesskatt med regjeringens forslag. Lavere skatt på inntekt Trygdeavgiften på lønn, trygd og næringsinntekt går ned. Frikortgrensen heves til kroner, og færre vil betale toppskatt siden innslagspunktet økes. Samlet utgjør lettelsene på inntekt over 2 milliarder kroner. Bilavgiftene: Lavere, færre og enklere Regjeringen foreslår betydelige lettelser i bilavgiftene. Omregistreringsavgiften reduseres med gjennomsnittlig 35 prosent, vektårsavgiften halveres, årsavgiften for campingtilhengere fjernes, og engangsavgiften for motorsykler og snøscootere reduseres med 30 prosent. Til sammen kuttes bilavgiftene med 1,35 milliarder kroner. Forenklinger på toll og moms Regjeringens forslag vil bidra til enklere regler og mindre byråkrati. Grensen for privat avgiftsfri innførsel av varer økes fra 200 til 500 kroner. Grensen for forenklet fortolling ved privat innførsel av varer mer enn dobles fra til kroner. Regjeringen rydder også opp i enkelte tollsatser for landbruksvarer som skaper unødvendig byråkrati og foreslår å fjerne de aller fleste satser under en krone per kg. Merverdiavgiften forenkles og gjøres mer nøytral. Blant annet foreslås en ordning som nøytraliserer merverdiavgift for statsforvaltningen slik at private aktører skal kunne konkurrere på likere vilkår om å løse oppgaver for fellesskapet. FLAK STATSBUDSJETT

3 Et sterkere sosialt sikkerhetsnett Norge har godt utbygde velferdsordninger. På tross av at det er mye som kan bli bedre, har de fleste av oss tilgang til de tilbudene vi har behov for. Likevel er det fortsatt mennesker som ikke får den hjelpen de trenger, og som opplever store vanskeligheter og problemer. Regjeringen forslår en rekke tiltak for å styrke vårt sosiale sikkerhetsnett slik at flere kan inkluderes i samfunnet. Moderasjonsordning for barnehagene Barnehagetilbudet er aller viktigst for dem som ikke går der. Derfor innfører regjeringen en moderasjonsordning der en familie med samlet inntekt under kroner. Dette dekkes inn ved at maksprisen økes for resten. Sterkere familievern Regjeringen vil bruke 27 millioner mer på familievernkontorer i 2015 sammenlignet med forslaget fra de rødgrønne for Familievernkontorene er en viktig rådgiver for par med samlivsproblemer, som vil slå positivt ut for barn av foreldre som er i konflikt. Styrket innsats til rus og psykisk helse (se helse) Gratis kjernetid i barnehagen Regjeringen foreslår å styrke satsingen på gratis kjernetid i barnehage med 20 mill. kroner i Hovedformålet med forsøket er å forberede barna på skolestart og forbedre norskkunnskapene for barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Samtidig blir det innført aktivitetsplikt for foreldra til barna i forsøket, slik at også foreldrene integreres. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 300 mill. kroner til oppfølging av rettighetsfesting av BPA. Dette er viktig for å skape et samfunn der alle kan delta, slik at flere fremover kan leve selvstendige liv. Økt grunnstipend for de med dårligst økonomi For å styrke stipendet for de elevene som defineres å ha behov for stipendet er det foreslått å øke den maksimale stipendsatsen med om lag 50 pst. Det betyr kroner mer i året til de med svakest økonomi. Kostnaden av å øke stipendsatsene er anslått til 84 mill. kroner i Landet bygges ved et kraftig løft for samferdsel En av regjeringens viktigste satsinger er å bygge mer vei og bane for å løse utfordringer i dag og bygge landet for fremtiden. Budsjettet legger opp til en historisk satsing: 5 milliarder mer til samferdsel Samferdselsdepartementets budsjett styrkes med 5 milliarder kroner. Bevilgningene til utbygging av veg, jernbane og kollektivtransport er med dette nærmere 55 milliarder kroner i For veisektoren er økningen 12,4 prosent og jernbaneformål øker med 8,7 prosent. 40 milliarder til infrastrukturfondet Kapitalen i infrastrukturfondet økes med 40 milliarder kroner. Fondet vil med dette være på til sammen 70 mrd. kroner. Det vil være med å gi en mer forutsigbar FLAK STATSBUDSJETT

4 finansiering av samferdselsinfrastruktur. Stanser veksten i vedlikeholdsetterslepet på veg Regjeringen vil ta bedre vare på eksisterende veger og jernbanelinjer. Vi foreslår derfor nær 3 milliarder mer til drift og vedlikehold. Med dette stanser vi veksten i vedlikeholdsetterslepet på veg som vokste under den rødgrønne regjeringen. Det er første gang på flere tiår at dette skjer. Reformerer samferdselssektoren Samferdselspolitikken handler ikke bare om bevilgninger. Regjeringen vil derfor opprette et utbyggingsselskap for veg i løpet av Selskapet skal bygge ut mer helhetlig enn i dag, gi mer effektiv ressursbruk og legge større vekt på prosjektene som er mest lønnsomme for samfunnet. Regjeringen arbeider videre for at mer av pengene som blir betalt i bompenger, skal gå til selve prosjektene og mindre til å betale for finansiering av lån. Bompengereformen og det øvrige reformarbeidet i transportsektoren vil sammen med budsjettforslaget være første steg på veien til å få mer effektiv ressursbruk og bedre den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i samferdselssektoren. Vi skaper pasientenes helsetjeneste Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste. Økte bevilgninger og nye løsninger for å øke kvaliteten og valgfriheten blir helse- og omsorgssektoren enda bedre.. Pasienter og eldre med omsorgsbehov skal føle trygghet for at hjelpen kommer raskt den dagen behovet oppstår. Vi skaper pasientens helsetjeneste i dag, for å sikre et godt tilbud for alle i fremtiden. Mer pasientbehandling og valgfrihet i sykehusene Regjeringen vil ikke at pasienter skal måtte vente unødvendig og uten medisinsk begrunnelse. I budsjettet for 2015 foreslås derfor vel 2 milliarder kroner i økte bevilgninger til sykehusene slik at flere kan behandles. Budsjettforslaget gir rom for en vekst i aktiviteten i sykehusene på 2,15 prosent inkludert fritt behandlingsvalg. H og FrP-Regjeringen har med dette lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen i våre to første budsjetter, sammenlignet med hva de rødgrønne fikk vedtatt gjennom sine åtte. I 2015 starter også innføringen av fritt behandlingsvalg. Reformen skal redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og bidra til at de offentlige sykehusene blir mer effektive. Styrket innsats til rus og psykisk helse Regjeringen vil bedre tilbudet for rusavhengige og personer med psykiske lidelser. Sykehusene får større bevilgninger, og helseregionene har fått i oppgave å prioritere rusbehandling og psykisk helsevern. Av veksten i kommunenes frie inntekter er til sammen 400 millioner kroner begrunnet med satsing på rus, psykisk helse, helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Bedre eldreomsorg Regjeringen legger til rette for bedre kvalitet, økt kapasitet og valgfrihet i omsorgstjenestene. Flere eldre skal kunne bo lenger hjemme. I tillegg til vekst i kommunenes frie inntekter, legger Regjeringen til rette for at det bygges ut 1000 flere plasser til dagaktivitetstilbud for demente og 2500 flere heldøgns omsorgsplasser. Vi FLAK STATSBUDSJETT

5 foreslår også midler til å utrede en forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen og til utvikling av et samle helseregister for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 300 millioner til rett til brukerstyrt personlig assistanse Regjeringen vil legge bedre til rette for at funksjonshemmede kan delta i arbeidsliv og dagligliv. Regjeringen foreslår derfor at brukere med stort behov får en rettighet til brukerstyrt personlig assistanse. Regjeringen foreslår at kommunens inntekter øker med 300 millioner kroner til innføring av denne rettigheten. Satsingen på kunnskap og konkurransekraft fortsetter Vi må styrke norsk konkurransekraft i dag, for å skape trygge arbeidsplasser for fremtiden. I tiårene foran oss vil vi ha mindre aktivitet i olje- og gassektoren samtidig som vi skal forsterke klimaforliket. Innovasjon, kunnskap og teknologi er sentrale satsingsområder for å løfte næringslivets konkurransekraft og øke produktiviteten. Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det forutsetter at vi har en skole der barna lærer enda mer, og en universitetsog høyskolesektor med flere miljøer i verdensklasse. Dette budsjettet er et viktig skritt i å bygge kunnskapssamfunnet nye plasser til videreutdanning av lærere Høy kvalitet i alle ledd fra barnehage og skole til høyere utdanning og forskning skal gi kompetente arbeidstakere og gode forutsetninger for verdiskaping og velferd. Regjeringen foreslår derfor å øke satsingen på etter- og videreutdanning av lærere. Det gir 1500 plasser nye plasser til videreutdanning til neste år. Totalt vil det da være over 5000 plasser til videreutdanning i Kompetanseløft i barnehagene De aller fleste barn går nå i barnehage. Det neste barnehageløftet handler om å gjøre barnehagen bedre. Derfor foreslår regjeringen 60 millioner kroner mer for å styrke kompetansen til alle yrkesgruppene i barnehagene. Totalt bevilges 275 millioner kroner for å fremme kvalitet i barnehagene, en økning på over 50 prosent siden vi tok over for litt over et år siden. Gode barnehager legger grunnlaget for kunnskapssamfunnet. Forskning og høyere utdanning i verdensklasse Regjeringen vil bruke offentlige midler for å stimulere til økte investeringer i forskning og innovasjon i næringslivet. Satsningen på kvalitet i høyere utdanning og forskning fortsetter, og regjeringen foreslår å bevilge 30,9 milliarder kroner til universiteter og høyskoler i 2015, en reell styrking på 2,2 prosent. Forskningssektoren styrkes med hele 4,2 prosent. Regjeringen legger frem den aller første langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Her varsler regjeringen en opptrapping på 1,4 milliarder kroner til blant annet utstyr, rekrutteringsstillinger og tiltak for å få flere til å delta i europeisk forskningssamarbeid. I årets budsjett er det gjort helt nødvendige satsninger på forskningsinfrastruktur, verdensledende fagmiljøer, midler til arbeidet med å lage en ny struktur i sektoren, flere rekrutteringsstillinger og penger til utstyr og bygg. FLAK STATSBUDSJETT

6 Økt studentvelferd God studentvelferd er viktig for å kunne ta høyere utdanning. Det legges til rette for bygging av om lag nye studentboliger i Det er 200 flere enn i Vi styrker også basestøtten til studentene med 3,1 prosent. Forsterker klimaforliket (se eget flak på klmia) Klimafondet øker med 9,25 mrd. kroner fra Økt fondskapital betyr økt avkastning. Økt avkastning gjør at bedrifter og forbrukere kan ta del i det grønne skiftet. Mer penger kan nå finne veien til effektive klimatiltak. Økt avkastning fra Klimafondet til Energifondet under Enova er på 202 mill. kroner i 2015 Justis og beredskap Regjeringen foreslår en betydelig styrking av politi og beredskap. Dette sørger for en tryggere hverdag, samtidig som vi vil ruste Norge for fremtiden. Trygghet for innbyggerne er en av våre viktigste oppgaver. Både nå og for fremtiden. Godt og effektivt politi Regjeringen foreslår 165 millioner til økt politibemanning. Dette vil bidra til et mer operativt og synlig nærpoliti med kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger. Påtalemyndighetene styrkes med 51,4 millioner. Det vil gi større kapasitet og bedre balanse i hele straffesakskjeden. Det legges til rette for at nyutdannede fra Politihøgskolen skal få jobb i politiet. Regjeringens satsing vil gi 350 nye stillinger for politiutdannede og 50 nye stillinger for påtalejurister i politiet. Bedre beredskap Trusselbildet mot Norge er skjerpet. PST styrkes derfor med 68 millioner kroner. Det gir økt kapasiteten i PST og livvakttjenesten gjennom bedre IKT-systemer, økt bemanning og større spaningskapasitet. Responstiden for helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss foreslås kortet ned slik at helikoptrene raskere kan bistå politiet når det er behov for det. Økt fengselskapasitet Når politi, påtalemyndigheter og domstoler blir mer effektive, må samtidig soningskapasiteten være tilstrekkelig stor. Regjeringen foreslår 40,5 millioner kroner til utvidelse av fengselskapasitet. Det vil gi økt kapasitet i Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø. Regjeringen vil i tillegg inngå et samarbeid med Nederland om midlertidig leie av fengselskapasitet. Flere og raskere returer Personer uten lovlig opphold i Norge skal raskt ut av landet. Regjeringen foreslår å 1100 flere returer neste år. Sammenlignet med saldert budsjett for 2014 betyr det en målsetting på minst 7800 tvangsreturer i Det er nesten 60 prosent flere tvangsreturer enn den rødgrønne regjeringen foreslo i sitt siste statsbudsjett.. Regjeringen vil også bygge ut kapasiteten til å gjennomføre flere og raskere returer, med nytt utreisesenter ved Oslo lufthavn og med å utvide politiets utlendingsinternat på Trandum med 90 plasser. FLAK STATSBUDSJETT

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle!

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Innholdsfortegnelse 1 Høyres alternative budsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Aktivitetsplikt: Alkohol: Alderspensjonister: Arbeidsmiljøloven: Arveavgift: Asylsøkere: Avgifter:

Aktivitetsplikt: Alkohol: Alderspensjonister: Arbeidsmiljøloven: Arveavgift: Asylsøkere: Avgifter: A Aktivitetsplikt: For å få flere inn i arbeidslivet er det vedtatt en lovpålagt aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Det vil nå bli obligatorisk at sosialhjelp som hoved-regel skal følges av krav

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger Nye ideer, bedre løsninger Høyres alternative statsbudsjett 2013 2 3 1. Veivalg i den økonomiske politikken Norge har en sterk økonomi som gir oss handlefrihet. Vår posisjon gir oss muligheter til å skape

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

- De eldre først Alternativt statsbudsjett 2011

- De eldre først Alternativt statsbudsjett 2011 - De eldre først Alternativt statsbudsjett 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Prioriterte områder i Fremskrittspartiets alternative budsjett... 3 3 De økonomiske utsiktene... 6 4 Fremskrittspartiets

Detaljer

SVs alternative statsbudsjett. Dele for å skape. SVs alternative statsbudsjett 2015

SVs alternative statsbudsjett. Dele for å skape. SVs alternative statsbudsjett 2015 Dele for å skape SVs alternative statsbudsjett 2015 1 Innhold Hovedsaker 4 Dele for å skape 5 Kamp mot forskjeller og fattigdom 6 Bygg Norge grønt 7 Heldagsskole med flere lærere 8 Et likestilt arbeidsliv

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2013

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Satsningsområder i Frps alternative budsjett... 5 2.1 Hovedprioriteringer... 5 2.2 Mer attraktivt å arbeide:... 5 2.3 Grunnlag for attraktiv næringspolitikk... 6

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015. Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015. Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3710 3750, 5572 og 5631 Innhold Del I Innledende

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014

Styresak. Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 20.10.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Eivind Hansen Budsjett 2015 Statsbudsjett 2015 Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014 Forslag

Detaljer

Unios notatserie nr. 812013. Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2014. Brev til Finanskomiteen

Unios notatserie nr. 812013. Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2014. Brev til Finanskomiteen Unio Unios notatserie nr. 812013 Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2014 Brev til Finanskomiteen 12. november2013 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets-

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 1 2, 500 595, 2412, 2427, 2445, 2465 Inntektskapitler: 3500 3595, 5312, 5445 5446,

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2012

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Prioriterte områder i Frps alternative budsjett... 5 3 De økonomiske utsiktene... 11 4 Fremskrittspartiets økonomiske politikk... 13 4.1 Fremskrittspartiets alternative

Detaljer

Akademikernes notat til Stortingets Finanskomite 17. oktober 2014

Akademikernes notat til Stortingets Finanskomite 17. oktober 2014 Akademikernes notat til Stortingets Finanskomite 17. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015: Viktig å investere for fremtiden - Norge har en unik mulighet til å investere for å sikre velferd, bærekraftig utvikling

Detaljer

100 viktige saker og resultater 2005-2013

100 viktige saker og resultater 2005-2013 100 viktige saker og resultater 2005-2013 1 Innhold: Internasjonal politikk... 3 Forsvar... 6 Den økonomiske politikken... 8 Næringspolitikk... 13 Samferdsel... 18 Folkestyre, lokalsamfunn og regionalpolitikk...

Detaljer

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007 Finansdepartementet St.meld. nr. 1 (2006 2007) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 2 De økonomiske utsiktene...... 16 2.1 Hovedtrekk ved

Detaljer

Oslo, fredag 11.11.11

Oslo, fredag 11.11.11 2 Oslo, fredag 11.11.11 VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2012 FOLK FØRST: Venstre legger med dette fram sitt alternative statsbudsjett for 2012. Venstres alternativ innebærer en markant politisk vilje

Detaljer

29.Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet 2013) (Prop. 208 S (2012 2013)) (når det gjelder denne, se under Referat)

29.Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet 2013) (Prop. 208 S (2012 2013)) (når det gjelder denne, se under Referat) 14. okt. Dagsorden 29 Møte mandag den 14. oktober 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 5): 1. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer

2015), Meld. St. 1 (2014 2015), Prop. 1 S (2014 2015) og Prop. 1 S Tillegg 1 3 (2014 2015))

2015), Meld. St. 1 (2014 2015), Prop. 1 S (2014 2015) og Prop. 1 S Tillegg 1 3 (2014 2015)) 1. des. Finansdebatt 617 Møte mandag den 1. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 20): 1. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer

Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015

Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 Unios notatserie nr. 5/2014 Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 Brev til Finanskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen 20. oktober 2014 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer