Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Gruppemøte 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Tittel Politiske saker PS 11/68 1.tertialrapport VHP PS 11/69 Strategier for budsjettbalanse PS 11/70 Harstad kommunes regnskap 2010 PS 11/71 PS 11/72 Årsrapport 2010 Harstad kommune Modell for fastsetting av ordførerens godtgjørelse PS 11/73 Deltakelse i vennskapsbymøte i Vasa august 2011 PS 11/74 PS 11/75 PS 11/76 PS 11/77 Søknad om dispensasjon / tillatelse til bruk av motorkjøretøy i utmark Søknad om dispensasjon / tillatelse til bruk av motorkjøretøy i utmark Søknad om dispensasjon/tillatelse til bruk av motorkjøretøy i utmark Unntatt Off.: 13, 1. ledd Offl jfr. fvl. 13 Harstad bys fortjenestmedalje Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på ordførerens kontor Harstad, Helge Eriksen ordfører Orientering: Forstudie til nytt Rådhus 1

2 Saksdokument Saksmappenr: 2011/2093 Saksbehandler: John G. Rørnes Arkivkode: 153 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Økonomiutvalget /2 Formannskapet /68 Kommunestyret TERTIALRAPPORT VHP Vedlegg: reguleringsskjema (legges ved til kommunestyret) Fylkesmannens Økonomiinfo 1/2011 Kommuneproposisjonen 2012 Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Ingress: Den økonomiske situasjonen i Harstad kommune er svært alvorlig. Det er stor ubalanse i driften og kommunen har pr. i dag liten evne til investere. Kommunen kan gå mot et underskudd på mill kr i Dette skyldes enkelt sagt at den politiske viljen til å gi befolkningen et godt tjenestetilbud har vært større enn det pengeboka gir muligheter for. Dette er en konsekvens av budsjettet er brakt i balanse med urealistisk høye inntektsposter og for lavt budsjetterte utgiftsposter. Postene for skatteinntekter, rammetilskudd, rente- og avdragsutgifter, momskompensasjonen fra investeringer og manglende fondsdekninger fører alene til en ubalanse på ca 60 mill kr. I tillegg er det underliggende driftsnivået på enhetene anslagsvis 20 mill kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes delvis at de folkevalgte har reversert tiltak vedtatt i budsjettet for økte inntekter/reduserte utgifter, uten å vise til inndekning. Et annet moment er kommunens høye langsiktige gjelde. Den er nå på 1,6 mrd kr. Kommunen har, for å få budsjettet i balanse, valgt å betale minsteavdrag. Det betyr at kommunen bare betaler 40 mill kr i avdrag. I 2010 brukte kommunen 255,6 mill kr til å finansiere investeringer. Det sier seg selv at dette ikke kan fortsette over tid. Vi har i en lengre periode opplevd at premieavviket, store inntekter fra momskompensasjon på investeringer, gradvis forlengelse av avdragstiden på lånene og rekord lav rente har hjulpet oss å balansere regnskapene. Nå slår alle disse forholdene mot oss, og tiltak er påkrevd. Rådmannen mener det er viktig å starte med å utmeisle en strategi for økonomisk balanse. En slik strategi bør utarbeides før arbeidet med virksomhetsplanen for starter. Rådmannen vil umiddelbart starte arbeidet med å utarbeide en slik strategi, og fremme den for politisk behandling så snart den er klar. Intensjonene rundt tertial-/virksomhetsplanbehandlingen I tertialrapporten søker rådmannen å rapportere på tjenesteproduksjonen i forhold til vedtatt virksomhetsplan. I tillegg tas det opp forhold som avviker fra normal driftssituasjon, og som krever tiltak. Saker/tiltak som er behandlet i virksomhetsplanen og 2

3 ikke fått bevilgning behandles ikke i tertialrapporteringen dersom ikke spesielle forhold tilsier det. Nye tiltak henvises til neste virksomhetsplanbehandling. Rådmannen presiserer at det først og fremst er inneværende år som er gjenstand for rapporteringen og at en nøye gjennomgang av de resterende årene i økonomiplanperioden må gjøres i forbindelse med neste års virksomhetsplan. En av årsakene til dette er bl.a at fremleggelsen av neste års statsbudsjett vil påvirke en slik vurdering. Prognoser på pensjonssatser og rentesatser vil da også være mer oppdatert. Av den grunn vil det kunne være avvik mellom eventuell underdekning i økonomiplanperioden som presenteres i tertialrapporten og det som presenteres i forbindelse med neste års virksomhetsplan. 3

4 Rådmannens tilrådning: 1. Harstad kommunestyre vedtar 1.tertialrapport med følgende korrigeringer av Virksomhetsplan : INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Lån Tilsk. Lån Lån Lån FRA VIRKSOMHETSPLANEN - VEDTATT UNDERDEKNING VEDTAK MED FINANSIERING I AVVIKSRAPPORTEN Reversering vedtak om kun plass i barnehage ØKO 0480 til de med rett til plass ØKO 0486 Ny stilling knyttet til innkjøp ØKO 0483 Digitalisering av Harstad kino ØKO 0481 Revering av innsparing skolestruktur ØKO 0481 Ekstern bistand i vurdering av skolestrukturen 200 ØKO 0400 Kulturrådgiverstilling fra 50% til 100% ØKO 0481 Tilbakeføring av ressurser til grunnskolen DRU Løypemaskin oppgradering BYG Utbygging næringsareal Seljestad sjøkant Koordinering sentrums-/havnerelaterte BYG 1490 prosjekt FELLESOMRÅDET Felles 0980 Skatteinntekter Felles 0980 Rammeoverføring Felles 0980 Manglende disposisjonsfond i hht budsjett Felles 0980 Momskompensasjon investering Felles 0983 Lønnsoppgjør - resultat Lønnsoppgjør - resultat økt tilskudd til ØKO 0480 ikke-kommunale barnehager Felles 0982 Pensjonsutgifter 4 500

5 INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Lån Tilsk. Lån Lån Lån Felles 0982 Premieavvik Felles 0982 Avsetning netto økning premieavvik til fond Felles 0982 Amortisering av premieavviket Felles 0982 Bruk av fond til amortisering av premieavvik Felles 0981 Avdrag lån - for lite betalt i Felles 0981 Avdrag lån - for lite budsjettert Felles 0981 Renteutgifter Felles 0983 Renteinntekter lån til HLK / Utbytte HLK Felles 0983 Delfinansiering av rassikring Dale-Alvestad KORRIGERING AV BUDSJETT OG FRISTILLING AV MIDLER BRA 1380 Korrigering av innsparingstiltak ENDRING FREMDRIFT PROSJEKT/TIDSFORSKYVNING BYG Bergsengvegen BYG Bergsodden sykehjem, inventar og utstyr BYG Bergsodden sykehjem BYG Infrastruktur Byggeklossen barnehage DRU Friidrettsanlegg på Stangnes DRU Tribuner Harstad Stadion SELVFINANSIERENDE OMRÅDER DRU Grunnvann Grøtavær DRU Ledning behandligsanlegget - Grunnvannet DRU Vannledning Bessebostad DRU 153xxx Fornying Skaret

6 INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Lån Tilsk. Lån Lån Lån DRU 153xxx Utvidelse av trykksone Harstadåsen DRU Revsbekken renseanlegg Finansiering innenfor selvfinansierende DRU områder DELSUM FELLESSAKER BARNEHAGE ØKO 0480 Refusjon andre kommuner Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale ØKO 0480 barnehager FELLESSAKER SKOLE SKO 0481 Redusert ressursbehov pga færre elever nytt skoleår SKO 0481 Stangnes SKO 0481 Finansiering Stangnes 8-13 ved mindre utgifter til Spes.ped tiltak ØKO 0481 Reduksjon inntekt gjesteelever SKO 0481 Økte ressurser SFO nytt skoleår KIL-SKO 5300 Hjemmeundervisning vår MED-SKO 5200 Ekstra oppfølgning elev vår FELLESSAKER PLEIE OG OMSORG OMS-SE 8254 ØKO 0482 Ressurskrevende pasient Slottet sykehjem, tilbakeføring ekstra ressurser Ressurskrevende tjenester, økte inntekter ØKO 0482 Ressurskrevende tjenester, økte inntekter OMS-ST 8030 BPA, støttekontakt, omsorgslønn OMS-NO 8700 BPA, støttekontakt, omsorgslønn

7 INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Lån Tilsk. Lån Lån Lån OMS-SE 8200 BPA, støttekontakt, omsorgslønn OMS-SE 8100 BPA, støttekontakt, omsorgslønn OMS-NO 8030 Innsatssyrt finansiering, hjemmetjenesten OMS-NO 8710 Innsatssyrt finansiering, hjemmetjenesten OMS-SE 8210 Innsatssyrt finansiering, hjemmetjenesten OMS-SØ 8110 Innsatssyrt finansiering, hjemmetjenesten ØKO 0482 Rydding av rømningsveier DELSUM RAPPORTERING FRA ENHETENE (kommentar under den enkelte enhet) PRIORITERT AV RÅDMANNEN PERS 0380 Økt kostnader bedriftshelsetjenesten PERS 0380 Økte kostnader seniorpolitiske tiltak PERS 0380 til Arbeidsmiljøfestival ABY 1200 Mindre gebyrinntekter BYG 1400 Harstad kommunes boligstiftelse 857 BYG 1480 Merforbruk strøm BYG 1410 Ekstra driftsutgifter Hagebyen skole 153 BYG 1410 Økt renhold Seljestad ungdomsskole BYG 140xxx Drenering Kveldsol sykehjem BYG 140xxx Sørvik skole, universell utforming BYG 140xxx Hagebyen skole Energi Harstadhallen, Hålogalandshallen og DRU 1502 stadion 800 DRU 1511 Ekstra kraftkostnader veglys 580 DRU 1511 Manglende innsparing Veglys 125 DRU 1513 Merforbruk vintervedlikehold

8 INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste DRU Ansvar 150xxx Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Lån Tilsk. Lån Lån Lån Utskifting av varmtvannsberedere i Harstadhallen DRU Meierivegen DRU Ruggevikvegen, fortau og busslomme HELS 1720 Ny leieavtale med sanitetsforeningen Økonomisk oppreisning tidligere BUT 1900 barnevernsbarn 250 KAN-SKO 140xxx Forstøtningsmur/asfaltering inngangsparti SFO SELB-SKO 5600 Braille/synspedagog og utstyr blindeskrift HAG-SKO 6000 Midler tegnspråkutdanning OMS-ST 8011 Avtale Bo- og Bistand videreføring Avtale Bo- og Bistand, Refusjon ØKO 0482 ressurskrevende tjen OMS-SE 8240 Elveveien - stillinger OMS-NO 8711 Ekstra nattevakt i nattjenesten OMS-NO 8720 Ressursøkning brukere jfr vedtak OMS-NO 8730 Ekstra nattevakt i Bergseng bo og servicesenter OMS-NO 8724 Vedtak brukertjenester som ikke er finansiert i OMS-NO 8721 Vedtak brukertjenester som ikke er finansiert i OMS-NO 8720 Vedtak brukertjenester som ikke er finansiert i OMS-NO 8700 Husleie adm. lokaler Sum

9 2. Harstad kommunestyre vedtar endring kostnadsramme/oppretting/finansering av investeringsprosjekt i henhold til pkt.1 (økonomiplanskjema). 3. Harstad kommunestyre vedtar at enheter får økt sin netto ramme i 2011 som følge av at enhetene har driftet med overskudd i 2010 i hht tabell Harstad kommunestyret vedtar at enheter får redusert sin netto ramme i som følge av at enheten har drevet med underskudd i 2010 i hht. tabell Harstad kommunestyre vedtar budsjettregulering i hht vedlagte budsjettreguleringsskjema. Hugo Thode Hansen Rådmann 9

10 Saksopplysninger/vurdering FRA VIRKSOMHETSPLANEN - UNDERDEKNING I VHP er det budsjettert med en forventning om effektivisering/uspesifisert innsparing/struktur som følger: Effektivisering/uspes.innsp/struktur VEDTAK MED FINANSIERING I TERTIALRAPPORTEN Kommunestyret vedtok i sak 2011/16 å reversere vedtaket i VHP om kun plass til de med rett til plass og dermed også innsparingsmålet på 5 mill årlig (2 mill i 2010). Kommunestyret vedtok i sak 2011/18 å opprette ny stilling i tilknytning til innkjøp. I tillegg til driftutgiftene vil det i 2011 koste ca kr ,- til ombygging og etablering av kontorplass. Kommunestyret vedtok i sak 2011/20 Digitalisering av Harstad kino. Det innebærer tilskudd til Harstad kulturhus til dekning av renter og avdrag på lån i 5 år. Årlig kostnad på opp mot kr ,- ( ,- for 2011). Kommunestyret vedtok i sak 2011/37 å ikke endre skolestrukturen på den nåværende tidspunkt, noe som medfører at budsjettert innsparing på 3 mill (1,5 mill i 2010) reverseres. Det ble også bevilget kr ,- til ekstern konsulentbistand til en vurdering av Harstad kommunes behov for oppvekstanlegg i forbindelse med VHP Kommunestyret vedtok i sak 2011/41 å øke stillingsressursen til kulturrådgiver fra 50% til 100%. Kommunestyret vedtok i sak 2011/42 å tilbakeføre styrkningsressurser som var vedtatt redusert i VHP på 7 mill (3,55 mill i 2010) i grunnskolen. Kommunestyret vedtok i sak 2011/49 å oppgradere løypemaskin kostnadsberegnet til kr ,-. Kommunestyret vedtok i sak 2011/53 å vedta investeringsprosjekt Utbygging næringsareal Seljestad sjøkant med en kostnadsramme til forprosjektet på 1,2 mill kroner. Kommunestyret vedtok videre i samme sak å engasjere en ekstern prosjektkoordinator for koordinering av de ulike sentrums-/havnerelaterte prosjektene med en anslått kostnadsramme på 1,2 mill kroner. FRIE INNTEKTER Skatt og rammetilskudd I tillegg til den budsjetterte underdekningen er det i I VHP budsjettert med et nivå for skatteinntekt og rammeoverføring fra staten som er urealistisk: Økt skatteinntekt (netto) Revidert/statsbudsj./skjønnsmidler Sum forventet skatt/rammetilskudd (netto) På grunn av at rammeoverføringen reduseres ved økte skatteinntekter så medfører dette i realiteten en økning i skatteanslag for de enkelte årene i økonomiplanperioden som følger: Skatteinngangen hittil i år er lavere enn beregnet og det er ingenting som tyder på at den totale skatteinngangen for 2011 vil bli høyere enn rådmannens beregninger. Det er heller ingenting i revidert nasjonalbudsjett (RNB) som tilsier større endring i 10

11 rammeoverføringene. Det er i RNB kun lagt opp til en mindre justering i skatteanslaget. Med en forventning om total skatteinngang for 2011 som beregnet og justeringen av skatteanslaget i RNB anslås sum skatteinntekter og rammeoverføring å bli ca 2 mill mer enn beregnet for 2011 (dvs ca 19 mill mindre enn budsjettert). Det medfører at det foreligger en reell underdekning som må finansieres. Revidert nasjonalbudsjett Regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett (RNB) 13.mai. Det er kun lagt opp til en mindre justering i kommunesektorens anslåtte skatteinntekter. Disse anslås for 2011 å bli 1,3 mrd lavere sammenliknet med anslagene i nasjonalbudsjettet Samlet sett er kommunesektorens inntektsramme i 2011 nedjustert med om lag 0,6 mrd. kroner. Denne nedjusteringen videreføres til Det betyr at veksten fra 2011 til 2012 regnes fra det nedjusterte nivået for 2011 ( RNB-nivå 2011 ). Kommunal deflator er oppjustert fra 2,8 % til 3,4 %. (Deflator er et sammenveid indeks for prisvekst i kommunesektoren. Omfatter lønnsvekst og prisvekst på varer og tjenester, hvorav lønn teller 2/3 i indeksen). Lønnsveksten i norsk økonomi er oppjustert fra 3,25 % til 3,9 % i Rammen for lønnsoppgjøret til kommunesektoren ble 4,25 %. Det innebærer merutgifter for kommunesektoren i 2011 på om lag 2 mrd. kroner i forhold til anslaget i nasjonalbudsjettet Kommuneproposisjonen for 2012 Hovedtrekk for kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner): Vekst i samlede inntekter mellom 5 og 6 mrd. kr Vekst i frie inntekter mellom 3¾ og 4¼ mrd.kr (for kommunene mellom 3¼ og3½) Samhandlingsreformen om lag 5 mrd. kr overføres til kommunene Veksten i frie inntekter må i første rekke ses i sammenheng med kommunesektorens merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen som anslås til 2,1 mrd. Kr. samt pensjonskostnadene som forventes å øke noe sterkere enn den generelle lønnsveksten fremover. Samhandlingsreformen fra 2012 innebærer omfattende overføring av oppgaver til kommunene. I 2012 flyttes om lag 5 mrd. kroner fra helseforetakene til kommunene. Disse midlene er ikke en del av den varslede inntektsveksten til kommunene. I statsbudsjettet for 2012 vil regjeringen komme tilbake med en nærmere konkretisering av inntektsrammene for Kommuneproposisjonen omtaler bl.a samhandlingsreformen som innebærer endringer i ansvarsforholdet mellom staten og kommunene. Kommunesektoren vil få økte overføringer men også økte utgifter. Det er også andre områder som medfører endringer. På grunn av at det er vanskelig å vurdere økningen av utgifter fom 2012 mot endringene i rammeoverføringene, vil rådmannen komme tilbake til en nærmere konkretisering av konsekvensene i forbindelse med VHP Eiendomsskatt Det er budsjettert med til sammen 40 mill kroner årlig i eiendomsskatt til Verk og bruk og Annen fast eiendom. Det forventes ingen vesentlig endring i inntekten. 11

12 Regnskap 2010 Det er i VHP budsjettert med bruk av disposisjonsfond i 2011 med ,- som var forventet merinntekt rammeoverføring som var budsjettert avsatt til disposisjonsfond i Pga strykningsbestemmelsene ble det i 2010 bare avsatt kr ,-. De resterende kr ,- må derfor finansieres på annen måte. Rådmannen viser til prosedyre for over-/underskuddsberegning. Det vises også til Harstad kommunes delegeringsreglement som i pkt omhandler dette under kommunestyrets budsjettkompetanse, og som sier følgende: For enheter som har overskudd, kan kommunestyret øke enhetens netto driftsramme med inntil 2% av fjorårets opprinnelige brutto utgiftsbudsjett, ekskl. fellesposter (ansvar xx80-xx99). For enheter som har underskudd, kan kommunestyret redusere enhetens netto ramme med inntil 100% av fjorårets underskudd. Rådmannen har tatt utgangspunkt i enhetens netto resultat i forbindelse med avlagt regnskap for 2010 og beregnet over-/underskudd i henhold til prosedyren. Enheter som ikke er nevnt med over- eller underskudd har driftet i balanse i 2010, eller har fått et korrigert/beregnet resultat lik 0,-. Enheter med beregnet overskudd (Tabell 1): (Alle tall i 1 000) Korr. Resultat BTO budsjett Bevilges 2011 ca 0,45% Personal- og organisasjonsenh Økonomi- og utviklingsenheten Regnskapsenheten Tildelingsenheten Kemnerenheten Areal- og byggesaktjenesten Brann- og beredskaptjenesten Bygg- og eiendomtjenesten Drift- og utbyggingstjenesten Barne- og ungdomstjenesten Harstad bibliotek Fargeklatten barnehage Heggen barnehage Gangsåstoppen barnehage Hinnstein barnehage Bergsåsen barnehager Gausvik skole og Smeskogen bh Medkila skole Kila skole

13 Seljestad barneskole Harstad skole Ervik skole Harstad kulturskole Voksenopplæringa Omsorg Sør SUM Korrigert resultat viser overskuddet etter korreksjoner av rådmannen. Enheter med overskudd i 2008 og 2009 fikk overført 1,5 % av bruttobudsjettet. Rådmannen foreslår ca 0,45% for resultatet for 2010 pga at det ikke er økonomisk dekning til større prosentandel. Enheter med beregnet underskudd (Tabell 2): (Alle tall i 1 000) Korr. Resultat BTO budsjett Inn dekkes 2011 Nav Sosialtjenesten Harstadåsen barnehage Sørvik skole og Sørvik bh Kanebogen skole Seljestad ungdomsskole Hagebyen skole Bergseng skole Omsorg Sentrum Omsorg Nord SUM Når det gjelder Omsorg Sentrum og Omsorg Nord så er det totale underskuddet som skal inndekkes hhv ,- og ,- som er fordelt over 4 år slik at det skal være mulig å dekke det inn. Momskompensasjon ert momskompensasjon fra driftsregnskapet baserer seg på revidert budsjett 2010 korrigert for prisstigning. Når det gjelder forventet momskompensasjon fra investeringsregnskapet er dette anslag stipulert ut fra budsjetterte investeringer i Momskompensasjon drift er hittil i år i hht budsjettet og det anbefales derfor ikke noen endringer av budsjettet. Når det gjelder momskompensasjon investering så er kompensasjonen lavere enn budsjettert og forsinkelser på investeringsprosjektene tilsier forsinkelse også på momskompensasjonen. Endringer i sum investeringer tilsier følgende endring i momskompensasjon investering: 13

14 (tall i 1000) Endret momskompensasjon investering Av dette; Endret inntektsføring i driftsregnskapet * Av dette; endret overføring til investeringsregnskapet** * - er mindre inntekt **Overføringene til investeringsregnskapet avsettes til ubundet investeringsfond Refusjon/kompensasjon fra staten Dette gjelder refusjon investeringsutgifter reform 97, rentekompensasjon skolebygg (Kila og Seljestad U) samt kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og sykehjem. Det er for 2011 budsjettert med en inntekt på til sammen 5,7 mill kroner. Det er kun marginale endringer i renteutviklingen som er grunnlaget for disse refusjonene og det foreslås derfor ikke noen budsjettmessige endringer. LØNNS- OG PRISVEKST, PENSJON OG ARBEIDSGIVERAVGIFT Avsatte midler lønnsoppgjøret/lønnsforhandlinger Harstad kommune har budsjettert med en forventet lønnsvekst for 2011 på 3,25 %, med et beregnet overheng på 2,6 %. Etter gjennomførte sentrale forhandlinger er total ramme på årets oppgjør på 4,26 %, hvor overhenget er beregnet til 2,5 %. Forhandlingsresultatet er 1,11 % høyere enn beregnet i budsjettet. Behov for tilleggsbevilgning ,- Avsatte midler lønnsoppgjøret økt tilskudd ikke kommunale barnehager Harstad kommunes økte kostnader på grunn av lønnsoppgjøret vil ihht forskrift om likebehandling gi en økt kostnad til tilskudd ikke-kommunale barnehager beregnet til kr ,-. Pensjonskostnad / premieavvik I prognosen for pensjonskostnader i 2011, som Storebrand utarbeidet høsten 2010, ble det bl.a forutsatt en lønnsregulering på 3,5 % samt en økning i grunnbeløpet på 3,5 %. Årets lønnsoppgjør er klart, men virkningen på pensjonspremien er ennå ikke beregnet i sin helhet. De foreløpige beregningene viser en økt premie på 5,5 mill kroner i STB samt en økning i det positive premieavviket på 5,1 mill kroner eksklusiv arbeidsgiveravgift. I hht møte med STB venter vi på korrigert premieprognose. Vi venter også på en ny foreløpig aktuarberegning for Virkningen av disse vil bli omtalt i 2.tertialrapport. Vi har mottatt nye foreløpige beregninger fra KLP og SPK. Disse viser en netto redusert premie på 1 mill kroner som følge av økt budsjettert tilbakeført overskudd fra KLP. Beregningen viser også et redusert positivt premieavvik på kr ,-. FINANS- og GJELDSFORVALTNING I hht Harstad kommunes finansreglement som ble vedtatt i kommunestyret i sak 130/2010 i desember 2010, rapporterer rådmannen følgende: Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 31/ (ev. gj.sn. 2010) PER 30/ Aktiva (brukskonto) plassert i hovedbank (mill kroner)

15 Aktiva plassert i hovedbank (% av sum midler til driftsformål) 100% 100% Aktiva plassert i annen bank (mill kroner) 0 0 Aktiva plassert i obligasjoner o.l (mill kroner) 0 0 Egne rentebetingelser 3,26% 3,39% Benchmark ST1X (gj.sn) 2,28% 2,37% Plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal vektes mot en referanseindeks; ST1X. Som tabellen viser så har kommunen oppnådd vesentlig bedre rentebetingelser enn indeksen. Hovedårsaken til at driftskreditten er i bruk er at det per 1.tertial ennå ikke var opptatt lån til investeringene. Rådmannen har iverksatt prosessen med låneopptak. Rådmannen har ikke konstatert avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler (i mill kroner) 31/ (ev. gj.sn. 2010) PER 30/ Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) Konvertering eldre lån Sum verdi FRA er og SWAP kontrakter Netto utgift FRA er og SWAP kontrakter 13,2 2,1 Gjenstående løpetid for passiva (gj.sn) Gjennomsnittlig rentebinding (år) 1,8 Egne rentebetingelser (gj.snitt) 3,70% Benchmark ST4X (gj.sn) 2,63% 2,98% Benchmark ST4X (gj.sn) + 1% (Kalkylerente VAR) Benchmark ST4X (gj.sn) + 1,5% (rente av lån til HLK) 3,63% 3,98% 4,13% 4,48% Sammensetning og verdi av låneporteføljen samlet og fordelt på de ulike typer passiva Kassekreditt 0 22 Annen kortsiktig gjeld Lån til videreformidling Pensjonsforpliktelser * Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån 0 0 Andre ordinære lån til investeringer *Vi har ikke mottatt oppdaterte tall på pensjonsforpliktelsene Låneporteføljen vektes mot en referanseindeks; ST4X. Det er ikke realistisk å forvente samme gjennomsnittlige rentesats som benchmarken fordi det ville medføre at alle lån måtte være i flytende rente. Dette ville medføre store svingninger i renteutgiftene ved renteendringer og ikke i tråd med det vedtatte finansreglementet. 15

16 Det er ikke foretatt noen store endringer i renteeksponeringen med unntak en ny inngått swap i første tertial med hovedstol 200 mill kroner. Rådmannens har ikke konstatert avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet Minimumsavdrag Kommunestyret har vedtatt at Harstad kommune skal betale minimumsavdrag i hht Kommunelovens 50. Det ferdige regnskapet for 2010 viste at kommunen hadde betalt 4,4 mill kroner for lite i avdrag (minimumsavdrag 2010 ble nesten 38,5 mill kroner). Minimumsavdrag (forenklet metode uten tomter) beregnes etter følgende formel: Sum årets avskrivninger / Sum bokført verdi AM per 1/1 * Lånegjeld per 1/1 Bokført verdi AM og Lånegjeld ble tilgjengelig når regnskapet for 2010 ble avlagt. Årets avskrivninger må imidlertid beregnes med bakgrunn i kommunens anleggsmidler. Dette har normalt vært gjort i forbindelse med regnskapsavslutningen og derfor bare estimert i løpet av året. Med bakgrunn i at det i 2010 ble betalt for lite avdrag har rådmannen besluttet at denne beregningen skal gjøres før første tertialrapport slik at vi med sikkerhet kan fastslå faktisk minimumsavdrag for Beregning av minimumsavdrag 2011 i hht kommuneloven er foretatt og viser at Harstad kommune minimum må betale vel 42 mill kroner. Det medfører at budsjettet for 2011 må økes med vel 9,5 mill kroner. Avdragsutgifter ert avdrag Beregnet minimumsavdrag * * * Merutgifter avdrag *Det er lagt inn samme økning i avdrag i hele økonomiplanperioden. Rårmannen vil komme tilbake til mer presise anslag i forbindelse med VHP Renteutgifter: Med bakgrunn i rentebetingelsene før Norges Banks nylige renteøkning anslås renteutgiftene for 2011 å bli ca 8,2 mill høyere enn budsjettert. Hvis vi beregner 0,5% renteøkning resten av 2011 anslås renteutgiftene for 2011 å bli ca 10,5 mill høyere enn budsjettert. For resten av økonomiplanperioden vil beregnede merutgifter bli mill kroner årlig. Renteinntekter og avdragsinntekter: Renteinntekten til kommunen er avhengig av hvor mye som til en hver tid står på bok, noe som avhenger av mange faktorer; tidspunkt og størrelse for låneopptak, når innbetaling av avgifter fra innbyggerne skjer, når på året investeringer skjer osv. Renteinntekt på bank baserer derfor i all hovedsak på historikk. Renteinntekten av ordinært bankinnskudd var i 2010 på 4 mill kroner. Låneopptak for 2011 er per utgangen av april ennå ikke foretatt (i 2010 ble det meste av låneopptak foretatt i april) og det forventes derfor lavere renteinntekter enn i Rådmannen anbefaler at budsjettet på 2,5 mill kroner ikke endres på det nåværende tidspunkt. Refusjonen fra Harstad Fjellhall gjelder en avtale fra 2003 hvor Harstad kommune yter et lån på 5,2 millioner til Harstad Fjellhall AS. Fjellhall betaler årlig renter og avdrag på lånet. Rentene inntektsføres i driftsregnskapet og avdragene (fra 2009) inntektsføres i investeringsregnskapet og avsettes til investeringsfond. Det forventes ikke vesentlige endringer i disse renteinntektene i forhold til det budsjetterte. Diverse inntekter og fondsbruk Diverse inntekter og fondsbruk-ert Internkjøp fra selvkostområdene Feriepenger refusjon sykelønn Rente lån til Hålogaland Kraft

17 Diverse inntekter og fondsbruk-ert Utbytte fra Hålogaland Kraft Ref moms Harstad Kirkelige Fellesråd Ref moms KomRev Nord IKS Diverse inntekter og fondsbruk-forventet Internkjøp fra selvkostområdene Feriepenger refusjon sykelønn Rente lån til Hålogaland Kraft Utbytte fra Hålogaland Kraft Ref moms Harstad Kirkelige Fellesråd Ref moms KomRev Nord IKS Sum merinntekter Renteinntektene på lånet til HLK baserer seg på utviklingen i ST4X (+150 punkter). ST4X er en statsobligasjonsindeks som bl.a brukes som referanseindeks for vurdering av kommunens renteutgifter på langsiktige lån. Indeksen er gått opp litt i forhold til det budsjetterte og det forventes derfor litt merinntekter. Det forventes også en liten merinntekt når det gjelder utbytte fra HKL. Delfinansiering av rassikring Dale-Alvestad Endelig avtale med fylkeskommunen ble inngått på slutten av 2010 og innebærer at Harstad kommune dekker renter og avdrag på et lån på 25 mill kroner over 30 år med en rentesats per tiden på 3%. Det medfører at det er budsjettert med vel ,- årlig for lite i tilskudd som må finansieres. MANGLENDE BUDSJETTERING/KORREKSJON Driftsutgifter elektronisk samhandling til driftsutgifter til Norsk Helsenett, linjeleie til Hålogaland IKT, økte lisenskostnader til Visma og Mobil Data Aksess til Telenor ligger i dag i økonomi og utviklingsenheten. til disse utgiftene, kr , flyttes til IKT avdelingen i personal- og organisasjonsenheten. Arbeidstøy i hjemmetjenesten til arbeidstøy, kr , flyttes fra økonomi og utviklingstjenesten til Omsorg Sentrum. Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten Kommunen har kjøpt inn et program for kvalitetssikring av sykepleietjenesten. Årlig lisenskostnad for programmet er kr Det er behov for å flytte kr fra hver enhet i pleie og omsorg til Fag pleie og omsorg for å finansiere driftskostnaden. Innsparingstiltak deltidsmannskaper Brann og Beredskapstjenesten I VHP ble det vedtatt et innsparingstiltak på kr ,- pr år vedr. deltidsmannskaper. Tiltaket gjaldt imidlertid bare i 2011, og ikke noe budsjett for innsparing i Rest budsjettmidler beredskapsferge på kr ,- pr år går til dekning av deler av beløpet. ENDRING FREMDRIFT INVESTERINGSPROSJEKT/FRISTILLING MIDLER Bergsengvegen 2 erte midler i 2011 må overflyttes til 2012 på grunn av det meste av utenomhusarbeidene vil bli opparbeidet sommeren 2012, samt en del annet arbeid som man ikke blir ferdig med i Grunnen til dette er at prosjektet ble startet opp senere enn først antatt, pga at man måtte omregulere området. Det skal på inntektssiden legges til grunn et tilskudd på ,- fra husbanken. 17

18 Beløp i 1000 og alle tall i 2011-kroner Avvik i investerings- Utgifter * tidligere år 2011** Sum budsjett Vedtatt utgiftsbudsjett Korrigert utgiftsbehov Endret utgiftsbehov Bergsodden sykehjem, inventar og utstyr Sykehjemmet ser ut til å bli ferdig i 2014 og ikke 2013 som planlagt. Inventar og utstyr kjøpes inn i siste fase av byggeprosjektet. et for 2013 flyttes derfor til Beløp i 1000 og alle tall i 2011-kroner Avvik i investerings- Utgifter * tidligere år 2011** Sum budsjett Vedtatt utgiftsbudsjett Korrigert utgiftsbehov Endret utgiftsbehov Bergsodden sykehjem Bygging av 72 sykehjemsplasser og dagsenter på Bergsodden. Sykehjemmet bygges med 9 bogrupper fordelt på 3 avdelinger. En avdeling (24 plasser) er tiltenkt personer med hoveddiagnose demens, mens de to andre avdelingene (2 x 48 plasser) er beregnet for somatisk syke personer. Betydelige endringer i forstudiefasen gjør at byggestart blir senere enn planlagt. Beløp i 1000 og alle tall i 2011-kroner Avvik i investerings- Utgifter * tidligere år 2011** Sum budsjett Vedtatt utgiftsbudsjett Korrigert utgiftsbehov Endret utgiftsbehov Infrastruktur Byggeklossen barnehage Forbruket har i anleggsperioden blitt større enn budsjettert. Det er flere årsaker til dette: Det ble forskuttert arbeider på nabotomt som gir fremtidige besparelser på kr ,- (stikk til vann, overvannsledning, fjernvarme) Oppstart av anleggsarbeider kom veldig sent i gang pga mye tele og manglende grunnerverv våren Anleggsperioden ble i tillegg veldig lang som følge av omprosjektering og legging av fjernvarmerør. Dette førte til økte administrasjonskostnader og behov for midlertidig strømkabel fra HLK til barnehagebygget i perioden da tekniske anlegg skulle i gangkjøres før overlevering. Manglende kjennskap til eksisterende forhold. Valgte prosjekterte løsning i fht eksisterende VA nett og tilkobling var ikke mulig. Dette førte til økte utgifter til omprosjektering og endret materiell. I tillegg ble det ødelagt steinsatte grøfter som førte til overvannsproblematikk. Her måtte det skiftes masser og etableres overvannskum. Fortsatt gjenstår noe arbeid. Tilsåing i skråninger, ekstra lyspunkt nederst i Gangsåsveien/Rødbergveien, noe finavretting, skilting. Gang- og sykkelvei/asfaltering ble utført og overtatt like før vinteren satt inn høsten Det er derfor litt usikkerhet i forhold til smelte og overvannsproblematikk. Det var ikke satt av noen reserve i dette prosjektet. Byggeklossen infrastruktur Forbruk hittil Gjenstående arbeider Inntekt Summert Finansiering Overforbruk

19 Friidrettsanlegg Stangnes I forbindelse med prosjektet måtte det gjennomføres betydelig mer masseutskifting på grunn av dårlige grunnforhold. Det førte videre til en betydelig lengre byggetid, som igjen førte til ekstra kostnader knyttet til rigg/drift og prisstigning. Det gjenstår ennå noen mindre arbeider knyttet til topp banedekke og tidtakerbu/servicebygg. Disse arbeidene vil bli utført i løpet av mai Kostnadene for ferdigstillelse av prosjektet er beregnet til kr Beløp i 1000 og alle tall i 2011-kroner Avvik i investerings- Utgifter * tidligere år 2011** Sum budsjett Vedtatt utgiftsbudsjett Korrigert utgiftsbehov Endret utgiftsbehov Vedtatt 313 refusjon/tilskudd/salg Korrigert 734 refusjon/tilskudd/salg Endret inntektsbehov Tribuner Harstad stadion I forbindelse med gjennomføring av tiltaket framkom det behov for å oppdimensjonere konstruksjonen, samt at det var nødvendig å foreta en tilpasning mot Hålogalandshallen. Dette medførte en merkostnad på kr Tiltaket er ferdig og kommunestyret har vedtatt at Harstad il kan montere stoler på den etablerte tribunen. Det er allerede utført av Hil på dugnad og gjennom sponsorstøtte. Beløp i 1000 og alle tall i 2011-kroner Avvik i investerings- Utgifter * tidligere år 2011** Sum budsjett Vedtatt utgiftsbudsjett Korrigert utgiftsbehov Endret utgiftsbehov SELVFINANSIERENDE OMRÅDER Harstad vannverk behandlingsanlegg Prosjektet følger den oppsatte hovedfremdriftsplanen, noe som betyr at det nye vannbehandlingsanlegget vil settes i ordinær drift i mars Prosjektet er delt i 4 entrepriser hvorav det gjenstår kontrahering av den siste av disse, som er prosesskontrollanlegget. Økonomisk ligger prosjektet godt innenfor budsjettet og de kostnadsberegningene som ble gjort i forprosjektet Vann:Sørvik-Fauskevåg Avløp:Sørvik-Fauskevåg Avløp: Fauskevåg RA Avløp: Fauskevåg PS Vann: Trykkøkning Sørvik-Fauskevåg Det er funnet det hensiktsmessig å foreta en oppdeling av prosjekt Vann Sørvik-Fauskevåg i to byggetrinn. Byggetrinn 1 omfatter strekning Sørvik Brokvik og Brokvik - Fauskevåg Store. Byggetrinn 2 omfatter strekning Fauskevåg Store Fauskevåg samt avløpsdelen i Fauskevåg. Forventet anleggstart Btr.1: høsten 2011 og Btr.2: 2. kvartal Det vil også bli behov for trykkøkningsstasjon på btr1 (eget/nytt prosjekt). Reviderte kostnadstall og fremdrift for prosjektene fremlegges i forbindelse med 2.tertial Grunnvann Grøtavær I forbindelse med ferdigstilling av prosjektet var det en merkostnad ved tilrettelegging for høydebasseng. 19

20 Beløp i 1000 og alle tall i 2011-kroner Avvik i investerings- Utgifter * tidligere år Vedtatt utgiftsbudsjett 7711 Korrigert utgiftsbehov 7995 Endret utgiftsbehov ** Sum budsjett Ledning behandlingsanlegg Grunnvannet Etter at anbud nå er kommet inn viser det seg at totalforbruket på utbyggingen vil komme på 44,3 mill. og ikke 37 mill som tidligere beregnet. Beløp i 1000 og alle tall i 2011-kroner Avvik i investerings- Utgifter * tidligere år 2011** Sum budsjett Vedtatt utgiftsbudsjett Korrigert utgiftsbehov Endret utgiftsbehov Vannledning Bessebostad Kommunestyret vedtok i sak 21/11 å opprette prosjekt Vannledning Bessebostad med en total kostnadsramme på kr ,- Beløp i 1000 og alle tall i 2011-kroner Avvik i investerings- Utgifter * tidligere år 2011** Sum budsjett Vedtatt utgiftsbudsjett Korrigert utgiftsbehov Endret utgiftsbehov xxx Fornying Skaret Bygging av trykkøkningsstasjon overfor Skarvegen (ved sykehuset) og ny vannledning fra trykkøkningsstasjonen i Skarvegen opp til Kveldteigen er vedtatt i VHP Samtidig med disse prosjektene er det behov for fornying av avløpsledning. Det må legges egen overvannsledning for å oppnås separering av spillvann/overvann. Prosjektet må finansieres i 2011 Beløp i 1000 og alle tall i 2011-kroner Avvik i investerings- Utgifter * tidligere år 2011** Sum budsjett Vedtatt utgiftsbudsjett Korrigert utgiftsbehov Endret utgiftsbehov xxx Utvidelse av trykksone Harstadåsen I forbindelse med bygging av nytt vannbehandlingsanlegg vil vanntrykket i nettet bli redusert. Dette utløser behov for å tilknytte en del abonnenter i Harstadåsen til øvre trykksone. Dette gjøres ved å legge ca 250 m nye ledningsstrekk i området Harstadåsen. Tiltaket er kostnadsberegnet til 3,0 mill kr og gjennomføres i Beløp i 1000 og alle tall i 2011-kroner Avvik i investerings- Utgifter * tidligere år 2011** Sum budsjett Vedtatt utgiftsbudsjett 0 0 Korrigert utgiftsbehov Endret utgiftsbehov Revsbekken renseanlegg Flere forhold har bidratt til at det er nødvendig med tilleggebevilgninger: Det vesentligste er bygningsmessig tilrettelegging for overløp, anleggsbidrag for fremføring av ny strømforsyning samt kostnader til luktbegrensningsanlegg. 20

Møtebok. Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 25.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10:20 Møtested: Rådhus IA, Fra saksnr: 2 Til saksnr. 2

Møtebok. Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 25.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10:20 Møtested: Rådhus IA, Fra saksnr: 2 Til saksnr. 2 HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 25.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10:20 Møtested: Rådhus IA, Fra saksnr: 2 Til saksnr. 2 Av utvalgets medlemmer møtte: 3 av 5 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 21.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 21.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 21.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 2 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 46 Til saksnr. 63 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 7 av

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer innkalles etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer innkalles etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.10.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskaspssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1963-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/677-1 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunen tar opp et investeringslån

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 16.05.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer