Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Gruppemøte 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Tittel Politiske saker PS 11/68 1.tertialrapport VHP PS 11/69 Strategier for budsjettbalanse PS 11/70 Harstad kommunes regnskap 2010 PS 11/71 PS 11/72 Årsrapport 2010 Harstad kommune Modell for fastsetting av ordførerens godtgjørelse PS 11/73 Deltakelse i vennskapsbymøte i Vasa august 2011 PS 11/74 PS 11/75 PS 11/76 PS 11/77 Søknad om dispensasjon / tillatelse til bruk av motorkjøretøy i utmark Søknad om dispensasjon / tillatelse til bruk av motorkjøretøy i utmark Søknad om dispensasjon/tillatelse til bruk av motorkjøretøy i utmark Unntatt Off.: 13, 1. ledd Offl jfr. fvl. 13 Harstad bys fortjenestmedalje Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på ordførerens kontor Harstad, Helge Eriksen ordfører Orientering: Forstudie til nytt Rådhus 1

2 Saksdokument Saksmappenr: 2011/2093 Saksbehandler: John G. Rørnes Arkivkode: 153 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Økonomiutvalget /2 Formannskapet /68 Kommunestyret TERTIALRAPPORT VHP Vedlegg: reguleringsskjema (legges ved til kommunestyret) Fylkesmannens Økonomiinfo 1/2011 Kommuneproposisjonen 2012 Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Ingress: Den økonomiske situasjonen i Harstad kommune er svært alvorlig. Det er stor ubalanse i driften og kommunen har pr. i dag liten evne til investere. Kommunen kan gå mot et underskudd på mill kr i Dette skyldes enkelt sagt at den politiske viljen til å gi befolkningen et godt tjenestetilbud har vært større enn det pengeboka gir muligheter for. Dette er en konsekvens av budsjettet er brakt i balanse med urealistisk høye inntektsposter og for lavt budsjetterte utgiftsposter. Postene for skatteinntekter, rammetilskudd, rente- og avdragsutgifter, momskompensasjonen fra investeringer og manglende fondsdekninger fører alene til en ubalanse på ca 60 mill kr. I tillegg er det underliggende driftsnivået på enhetene anslagsvis 20 mill kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes delvis at de folkevalgte har reversert tiltak vedtatt i budsjettet for økte inntekter/reduserte utgifter, uten å vise til inndekning. Et annet moment er kommunens høye langsiktige gjelde. Den er nå på 1,6 mrd kr. Kommunen har, for å få budsjettet i balanse, valgt å betale minsteavdrag. Det betyr at kommunen bare betaler 40 mill kr i avdrag. I 2010 brukte kommunen 255,6 mill kr til å finansiere investeringer. Det sier seg selv at dette ikke kan fortsette over tid. Vi har i en lengre periode opplevd at premieavviket, store inntekter fra momskompensasjon på investeringer, gradvis forlengelse av avdragstiden på lånene og rekord lav rente har hjulpet oss å balansere regnskapene. Nå slår alle disse forholdene mot oss, og tiltak er påkrevd. Rådmannen mener det er viktig å starte med å utmeisle en strategi for økonomisk balanse. En slik strategi bør utarbeides før arbeidet med virksomhetsplanen for starter. Rådmannen vil umiddelbart starte arbeidet med å utarbeide en slik strategi, og fremme den for politisk behandling så snart den er klar. Intensjonene rundt tertial-/virksomhetsplanbehandlingen I tertialrapporten søker rådmannen å rapportere på tjenesteproduksjonen i forhold til vedtatt virksomhetsplan. I tillegg tas det opp forhold som avviker fra normal driftssituasjon, og som krever tiltak. Saker/tiltak som er behandlet i virksomhetsplanen og 2

3 ikke fått bevilgning behandles ikke i tertialrapporteringen dersom ikke spesielle forhold tilsier det. Nye tiltak henvises til neste virksomhetsplanbehandling. Rådmannen presiserer at det først og fremst er inneværende år som er gjenstand for rapporteringen og at en nøye gjennomgang av de resterende årene i økonomiplanperioden må gjøres i forbindelse med neste års virksomhetsplan. En av årsakene til dette er bl.a at fremleggelsen av neste års statsbudsjett vil påvirke en slik vurdering. Prognoser på pensjonssatser og rentesatser vil da også være mer oppdatert. Av den grunn vil det kunne være avvik mellom eventuell underdekning i økonomiplanperioden som presenteres i tertialrapporten og det som presenteres i forbindelse med neste års virksomhetsplan. 3

4 Rådmannens tilrådning: 1. Harstad kommunestyre vedtar 1.tertialrapport med følgende korrigeringer av Virksomhetsplan : INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Lån Tilsk. Lån Lån Lån FRA VIRKSOMHETSPLANEN - VEDTATT UNDERDEKNING VEDTAK MED FINANSIERING I AVVIKSRAPPORTEN Reversering vedtak om kun plass i barnehage ØKO 0480 til de med rett til plass ØKO 0486 Ny stilling knyttet til innkjøp ØKO 0483 Digitalisering av Harstad kino ØKO 0481 Revering av innsparing skolestruktur ØKO 0481 Ekstern bistand i vurdering av skolestrukturen 200 ØKO 0400 Kulturrådgiverstilling fra 50% til 100% ØKO 0481 Tilbakeføring av ressurser til grunnskolen DRU Løypemaskin oppgradering BYG Utbygging næringsareal Seljestad sjøkant Koordinering sentrums-/havnerelaterte BYG 1490 prosjekt FELLESOMRÅDET Felles 0980 Skatteinntekter Felles 0980 Rammeoverføring Felles 0980 Manglende disposisjonsfond i hht budsjett Felles 0980 Momskompensasjon investering Felles 0983 Lønnsoppgjør - resultat Lønnsoppgjør - resultat økt tilskudd til ØKO 0480 ikke-kommunale barnehager Felles 0982 Pensjonsutgifter 4 500

5 INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Lån Tilsk. Lån Lån Lån Felles 0982 Premieavvik Felles 0982 Avsetning netto økning premieavvik til fond Felles 0982 Amortisering av premieavviket Felles 0982 Bruk av fond til amortisering av premieavvik Felles 0981 Avdrag lån - for lite betalt i Felles 0981 Avdrag lån - for lite budsjettert Felles 0981 Renteutgifter Felles 0983 Renteinntekter lån til HLK / Utbytte HLK Felles 0983 Delfinansiering av rassikring Dale-Alvestad KORRIGERING AV BUDSJETT OG FRISTILLING AV MIDLER BRA 1380 Korrigering av innsparingstiltak ENDRING FREMDRIFT PROSJEKT/TIDSFORSKYVNING BYG Bergsengvegen BYG Bergsodden sykehjem, inventar og utstyr BYG Bergsodden sykehjem BYG Infrastruktur Byggeklossen barnehage DRU Friidrettsanlegg på Stangnes DRU Tribuner Harstad Stadion SELVFINANSIERENDE OMRÅDER DRU Grunnvann Grøtavær DRU Ledning behandligsanlegget - Grunnvannet DRU Vannledning Bessebostad DRU 153xxx Fornying Skaret

6 INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Lån Tilsk. Lån Lån Lån DRU 153xxx Utvidelse av trykksone Harstadåsen DRU Revsbekken renseanlegg Finansiering innenfor selvfinansierende DRU områder DELSUM FELLESSAKER BARNEHAGE ØKO 0480 Refusjon andre kommuner Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale ØKO 0480 barnehager FELLESSAKER SKOLE SKO 0481 Redusert ressursbehov pga færre elever nytt skoleår SKO 0481 Stangnes SKO 0481 Finansiering Stangnes 8-13 ved mindre utgifter til Spes.ped tiltak ØKO 0481 Reduksjon inntekt gjesteelever SKO 0481 Økte ressurser SFO nytt skoleår KIL-SKO 5300 Hjemmeundervisning vår MED-SKO 5200 Ekstra oppfølgning elev vår FELLESSAKER PLEIE OG OMSORG OMS-SE 8254 ØKO 0482 Ressurskrevende pasient Slottet sykehjem, tilbakeføring ekstra ressurser Ressurskrevende tjenester, økte inntekter ØKO 0482 Ressurskrevende tjenester, økte inntekter OMS-ST 8030 BPA, støttekontakt, omsorgslønn OMS-NO 8700 BPA, støttekontakt, omsorgslønn

7 INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Lån Tilsk. Lån Lån Lån OMS-SE 8200 BPA, støttekontakt, omsorgslønn OMS-SE 8100 BPA, støttekontakt, omsorgslønn OMS-NO 8030 Innsatssyrt finansiering, hjemmetjenesten OMS-NO 8710 Innsatssyrt finansiering, hjemmetjenesten OMS-SE 8210 Innsatssyrt finansiering, hjemmetjenesten OMS-SØ 8110 Innsatssyrt finansiering, hjemmetjenesten ØKO 0482 Rydding av rømningsveier DELSUM RAPPORTERING FRA ENHETENE (kommentar under den enkelte enhet) PRIORITERT AV RÅDMANNEN PERS 0380 Økt kostnader bedriftshelsetjenesten PERS 0380 Økte kostnader seniorpolitiske tiltak PERS 0380 til Arbeidsmiljøfestival ABY 1200 Mindre gebyrinntekter BYG 1400 Harstad kommunes boligstiftelse 857 BYG 1480 Merforbruk strøm BYG 1410 Ekstra driftsutgifter Hagebyen skole 153 BYG 1410 Økt renhold Seljestad ungdomsskole BYG 140xxx Drenering Kveldsol sykehjem BYG 140xxx Sørvik skole, universell utforming BYG 140xxx Hagebyen skole Energi Harstadhallen, Hålogalandshallen og DRU 1502 stadion 800 DRU 1511 Ekstra kraftkostnader veglys 580 DRU 1511 Manglende innsparing Veglys 125 DRU 1513 Merforbruk vintervedlikehold

8 INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste DRU Ansvar 150xxx Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Lån Tilsk. Lån Lån Lån Utskifting av varmtvannsberedere i Harstadhallen DRU Meierivegen DRU Ruggevikvegen, fortau og busslomme HELS 1720 Ny leieavtale med sanitetsforeningen Økonomisk oppreisning tidligere BUT 1900 barnevernsbarn 250 KAN-SKO 140xxx Forstøtningsmur/asfaltering inngangsparti SFO SELB-SKO 5600 Braille/synspedagog og utstyr blindeskrift HAG-SKO 6000 Midler tegnspråkutdanning OMS-ST 8011 Avtale Bo- og Bistand videreføring Avtale Bo- og Bistand, Refusjon ØKO 0482 ressurskrevende tjen OMS-SE 8240 Elveveien - stillinger OMS-NO 8711 Ekstra nattevakt i nattjenesten OMS-NO 8720 Ressursøkning brukere jfr vedtak OMS-NO 8730 Ekstra nattevakt i Bergseng bo og servicesenter OMS-NO 8724 Vedtak brukertjenester som ikke er finansiert i OMS-NO 8721 Vedtak brukertjenester som ikke er finansiert i OMS-NO 8720 Vedtak brukertjenester som ikke er finansiert i OMS-NO 8700 Husleie adm. lokaler Sum

9 2. Harstad kommunestyre vedtar endring kostnadsramme/oppretting/finansering av investeringsprosjekt i henhold til pkt.1 (økonomiplanskjema). 3. Harstad kommunestyre vedtar at enheter får økt sin netto ramme i 2011 som følge av at enhetene har driftet med overskudd i 2010 i hht tabell Harstad kommunestyret vedtar at enheter får redusert sin netto ramme i som følge av at enheten har drevet med underskudd i 2010 i hht. tabell Harstad kommunestyre vedtar budsjettregulering i hht vedlagte budsjettreguleringsskjema. Hugo Thode Hansen Rådmann 9

10 Saksopplysninger/vurdering FRA VIRKSOMHETSPLANEN - UNDERDEKNING I VHP er det budsjettert med en forventning om effektivisering/uspesifisert innsparing/struktur som følger: Effektivisering/uspes.innsp/struktur VEDTAK MED FINANSIERING I TERTIALRAPPORTEN Kommunestyret vedtok i sak 2011/16 å reversere vedtaket i VHP om kun plass til de med rett til plass og dermed også innsparingsmålet på 5 mill årlig (2 mill i 2010). Kommunestyret vedtok i sak 2011/18 å opprette ny stilling i tilknytning til innkjøp. I tillegg til driftutgiftene vil det i 2011 koste ca kr ,- til ombygging og etablering av kontorplass. Kommunestyret vedtok i sak 2011/20 Digitalisering av Harstad kino. Det innebærer tilskudd til Harstad kulturhus til dekning av renter og avdrag på lån i 5 år. Årlig kostnad på opp mot kr ,- ( ,- for 2011). Kommunestyret vedtok i sak 2011/37 å ikke endre skolestrukturen på den nåværende tidspunkt, noe som medfører at budsjettert innsparing på 3 mill (1,5 mill i 2010) reverseres. Det ble også bevilget kr ,- til ekstern konsulentbistand til en vurdering av Harstad kommunes behov for oppvekstanlegg i forbindelse med VHP Kommunestyret vedtok i sak 2011/41 å øke stillingsressursen til kulturrådgiver fra 50% til 100%. Kommunestyret vedtok i sak 2011/42 å tilbakeføre styrkningsressurser som var vedtatt redusert i VHP på 7 mill (3,55 mill i 2010) i grunnskolen. Kommunestyret vedtok i sak 2011/49 å oppgradere løypemaskin kostnadsberegnet til kr ,-. Kommunestyret vedtok i sak 2011/53 å vedta investeringsprosjekt Utbygging næringsareal Seljestad sjøkant med en kostnadsramme til forprosjektet på 1,2 mill kroner. Kommunestyret vedtok videre i samme sak å engasjere en ekstern prosjektkoordinator for koordinering av de ulike sentrums-/havnerelaterte prosjektene med en anslått kostnadsramme på 1,2 mill kroner. FRIE INNTEKTER Skatt og rammetilskudd I tillegg til den budsjetterte underdekningen er det i I VHP budsjettert med et nivå for skatteinntekt og rammeoverføring fra staten som er urealistisk: Økt skatteinntekt (netto) Revidert/statsbudsj./skjønnsmidler Sum forventet skatt/rammetilskudd (netto) På grunn av at rammeoverføringen reduseres ved økte skatteinntekter så medfører dette i realiteten en økning i skatteanslag for de enkelte årene i økonomiplanperioden som følger: Skatteinngangen hittil i år er lavere enn beregnet og det er ingenting som tyder på at den totale skatteinngangen for 2011 vil bli høyere enn rådmannens beregninger. Det er heller ingenting i revidert nasjonalbudsjett (RNB) som tilsier større endring i 10

11 rammeoverføringene. Det er i RNB kun lagt opp til en mindre justering i skatteanslaget. Med en forventning om total skatteinngang for 2011 som beregnet og justeringen av skatteanslaget i RNB anslås sum skatteinntekter og rammeoverføring å bli ca 2 mill mer enn beregnet for 2011 (dvs ca 19 mill mindre enn budsjettert). Det medfører at det foreligger en reell underdekning som må finansieres. Revidert nasjonalbudsjett Regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett (RNB) 13.mai. Det er kun lagt opp til en mindre justering i kommunesektorens anslåtte skatteinntekter. Disse anslås for 2011 å bli 1,3 mrd lavere sammenliknet med anslagene i nasjonalbudsjettet Samlet sett er kommunesektorens inntektsramme i 2011 nedjustert med om lag 0,6 mrd. kroner. Denne nedjusteringen videreføres til Det betyr at veksten fra 2011 til 2012 regnes fra det nedjusterte nivået for 2011 ( RNB-nivå 2011 ). Kommunal deflator er oppjustert fra 2,8 % til 3,4 %. (Deflator er et sammenveid indeks for prisvekst i kommunesektoren. Omfatter lønnsvekst og prisvekst på varer og tjenester, hvorav lønn teller 2/3 i indeksen). Lønnsveksten i norsk økonomi er oppjustert fra 3,25 % til 3,9 % i Rammen for lønnsoppgjøret til kommunesektoren ble 4,25 %. Det innebærer merutgifter for kommunesektoren i 2011 på om lag 2 mrd. kroner i forhold til anslaget i nasjonalbudsjettet Kommuneproposisjonen for 2012 Hovedtrekk for kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner): Vekst i samlede inntekter mellom 5 og 6 mrd. kr Vekst i frie inntekter mellom 3¾ og 4¼ mrd.kr (for kommunene mellom 3¼ og3½) Samhandlingsreformen om lag 5 mrd. kr overføres til kommunene Veksten i frie inntekter må i første rekke ses i sammenheng med kommunesektorens merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen som anslås til 2,1 mrd. Kr. samt pensjonskostnadene som forventes å øke noe sterkere enn den generelle lønnsveksten fremover. Samhandlingsreformen fra 2012 innebærer omfattende overføring av oppgaver til kommunene. I 2012 flyttes om lag 5 mrd. kroner fra helseforetakene til kommunene. Disse midlene er ikke en del av den varslede inntektsveksten til kommunene. I statsbudsjettet for 2012 vil regjeringen komme tilbake med en nærmere konkretisering av inntektsrammene for Kommuneproposisjonen omtaler bl.a samhandlingsreformen som innebærer endringer i ansvarsforholdet mellom staten og kommunene. Kommunesektoren vil få økte overføringer men også økte utgifter. Det er også andre områder som medfører endringer. På grunn av at det er vanskelig å vurdere økningen av utgifter fom 2012 mot endringene i rammeoverføringene, vil rådmannen komme tilbake til en nærmere konkretisering av konsekvensene i forbindelse med VHP Eiendomsskatt Det er budsjettert med til sammen 40 mill kroner årlig i eiendomsskatt til Verk og bruk og Annen fast eiendom. Det forventes ingen vesentlig endring i inntekten. 11

12 Regnskap 2010 Det er i VHP budsjettert med bruk av disposisjonsfond i 2011 med ,- som var forventet merinntekt rammeoverføring som var budsjettert avsatt til disposisjonsfond i Pga strykningsbestemmelsene ble det i 2010 bare avsatt kr ,-. De resterende kr ,- må derfor finansieres på annen måte. Rådmannen viser til prosedyre for over-/underskuddsberegning. Det vises også til Harstad kommunes delegeringsreglement som i pkt omhandler dette under kommunestyrets budsjettkompetanse, og som sier følgende: For enheter som har overskudd, kan kommunestyret øke enhetens netto driftsramme med inntil 2% av fjorårets opprinnelige brutto utgiftsbudsjett, ekskl. fellesposter (ansvar xx80-xx99). For enheter som har underskudd, kan kommunestyret redusere enhetens netto ramme med inntil 100% av fjorårets underskudd. Rådmannen har tatt utgangspunkt i enhetens netto resultat i forbindelse med avlagt regnskap for 2010 og beregnet over-/underskudd i henhold til prosedyren. Enheter som ikke er nevnt med over- eller underskudd har driftet i balanse i 2010, eller har fått et korrigert/beregnet resultat lik 0,-. Enheter med beregnet overskudd (Tabell 1): (Alle tall i 1 000) Korr. Resultat BTO budsjett Bevilges 2011 ca 0,45% Personal- og organisasjonsenh Økonomi- og utviklingsenheten Regnskapsenheten Tildelingsenheten Kemnerenheten Areal- og byggesaktjenesten Brann- og beredskaptjenesten Bygg- og eiendomtjenesten Drift- og utbyggingstjenesten Barne- og ungdomstjenesten Harstad bibliotek Fargeklatten barnehage Heggen barnehage Gangsåstoppen barnehage Hinnstein barnehage Bergsåsen barnehager Gausvik skole og Smeskogen bh Medkila skole Kila skole

13 Seljestad barneskole Harstad skole Ervik skole Harstad kulturskole Voksenopplæringa Omsorg Sør SUM Korrigert resultat viser overskuddet etter korreksjoner av rådmannen. Enheter med overskudd i 2008 og 2009 fikk overført 1,5 % av bruttobudsjettet. Rådmannen foreslår ca 0,45% for resultatet for 2010 pga at det ikke er økonomisk dekning til større prosentandel. Enheter med beregnet underskudd (Tabell 2): (Alle tall i 1 000) Korr. Resultat BTO budsjett Inn dekkes 2011 Nav Sosialtjenesten Harstadåsen barnehage Sørvik skole og Sørvik bh Kanebogen skole Seljestad ungdomsskole Hagebyen skole Bergseng skole Omsorg Sentrum Omsorg Nord SUM Når det gjelder Omsorg Sentrum og Omsorg Nord så er det totale underskuddet som skal inndekkes hhv ,- og ,- som er fordelt over 4 år slik at det skal være mulig å dekke det inn. Momskompensasjon ert momskompensasjon fra driftsregnskapet baserer seg på revidert budsjett 2010 korrigert for prisstigning. Når det gjelder forventet momskompensasjon fra investeringsregnskapet er dette anslag stipulert ut fra budsjetterte investeringer i Momskompensasjon drift er hittil i år i hht budsjettet og det anbefales derfor ikke noen endringer av budsjettet. Når det gjelder momskompensasjon investering så er kompensasjonen lavere enn budsjettert og forsinkelser på investeringsprosjektene tilsier forsinkelse også på momskompensasjonen. Endringer i sum investeringer tilsier følgende endring i momskompensasjon investering: 13

14 (tall i 1000) Endret momskompensasjon investering Av dette; Endret inntektsføring i driftsregnskapet * Av dette; endret overføring til investeringsregnskapet** * - er mindre inntekt **Overføringene til investeringsregnskapet avsettes til ubundet investeringsfond Refusjon/kompensasjon fra staten Dette gjelder refusjon investeringsutgifter reform 97, rentekompensasjon skolebygg (Kila og Seljestad U) samt kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og sykehjem. Det er for 2011 budsjettert med en inntekt på til sammen 5,7 mill kroner. Det er kun marginale endringer i renteutviklingen som er grunnlaget for disse refusjonene og det foreslås derfor ikke noen budsjettmessige endringer. LØNNS- OG PRISVEKST, PENSJON OG ARBEIDSGIVERAVGIFT Avsatte midler lønnsoppgjøret/lønnsforhandlinger Harstad kommune har budsjettert med en forventet lønnsvekst for 2011 på 3,25 %, med et beregnet overheng på 2,6 %. Etter gjennomførte sentrale forhandlinger er total ramme på årets oppgjør på 4,26 %, hvor overhenget er beregnet til 2,5 %. Forhandlingsresultatet er 1,11 % høyere enn beregnet i budsjettet. Behov for tilleggsbevilgning ,- Avsatte midler lønnsoppgjøret økt tilskudd ikke kommunale barnehager Harstad kommunes økte kostnader på grunn av lønnsoppgjøret vil ihht forskrift om likebehandling gi en økt kostnad til tilskudd ikke-kommunale barnehager beregnet til kr ,-. Pensjonskostnad / premieavvik I prognosen for pensjonskostnader i 2011, som Storebrand utarbeidet høsten 2010, ble det bl.a forutsatt en lønnsregulering på 3,5 % samt en økning i grunnbeløpet på 3,5 %. Årets lønnsoppgjør er klart, men virkningen på pensjonspremien er ennå ikke beregnet i sin helhet. De foreløpige beregningene viser en økt premie på 5,5 mill kroner i STB samt en økning i det positive premieavviket på 5,1 mill kroner eksklusiv arbeidsgiveravgift. I hht møte med STB venter vi på korrigert premieprognose. Vi venter også på en ny foreløpig aktuarberegning for Virkningen av disse vil bli omtalt i 2.tertialrapport. Vi har mottatt nye foreløpige beregninger fra KLP og SPK. Disse viser en netto redusert premie på 1 mill kroner som følge av økt budsjettert tilbakeført overskudd fra KLP. Beregningen viser også et redusert positivt premieavvik på kr ,-. FINANS- og GJELDSFORVALTNING I hht Harstad kommunes finansreglement som ble vedtatt i kommunestyret i sak 130/2010 i desember 2010, rapporterer rådmannen følgende: Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 31/ (ev. gj.sn. 2010) PER 30/ Aktiva (brukskonto) plassert i hovedbank (mill kroner)

15 Aktiva plassert i hovedbank (% av sum midler til driftsformål) 100% 100% Aktiva plassert i annen bank (mill kroner) 0 0 Aktiva plassert i obligasjoner o.l (mill kroner) 0 0 Egne rentebetingelser 3,26% 3,39% Benchmark ST1X (gj.sn) 2,28% 2,37% Plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal vektes mot en referanseindeks; ST1X. Som tabellen viser så har kommunen oppnådd vesentlig bedre rentebetingelser enn indeksen. Hovedårsaken til at driftskreditten er i bruk er at det per 1.tertial ennå ikke var opptatt lån til investeringene. Rådmannen har iverksatt prosessen med låneopptak. Rådmannen har ikke konstatert avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler (i mill kroner) 31/ (ev. gj.sn. 2010) PER 30/ Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) Konvertering eldre lån Sum verdi FRA er og SWAP kontrakter Netto utgift FRA er og SWAP kontrakter 13,2 2,1 Gjenstående løpetid for passiva (gj.sn) Gjennomsnittlig rentebinding (år) 1,8 Egne rentebetingelser (gj.snitt) 3,70% Benchmark ST4X (gj.sn) 2,63% 2,98% Benchmark ST4X (gj.sn) + 1% (Kalkylerente VAR) Benchmark ST4X (gj.sn) + 1,5% (rente av lån til HLK) 3,63% 3,98% 4,13% 4,48% Sammensetning og verdi av låneporteføljen samlet og fordelt på de ulike typer passiva Kassekreditt 0 22 Annen kortsiktig gjeld Lån til videreformidling Pensjonsforpliktelser * Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån 0 0 Andre ordinære lån til investeringer *Vi har ikke mottatt oppdaterte tall på pensjonsforpliktelsene Låneporteføljen vektes mot en referanseindeks; ST4X. Det er ikke realistisk å forvente samme gjennomsnittlige rentesats som benchmarken fordi det ville medføre at alle lån måtte være i flytende rente. Dette ville medføre store svingninger i renteutgiftene ved renteendringer og ikke i tråd med det vedtatte finansreglementet. 15

16 Det er ikke foretatt noen store endringer i renteeksponeringen med unntak en ny inngått swap i første tertial med hovedstol 200 mill kroner. Rådmannens har ikke konstatert avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet Minimumsavdrag Kommunestyret har vedtatt at Harstad kommune skal betale minimumsavdrag i hht Kommunelovens 50. Det ferdige regnskapet for 2010 viste at kommunen hadde betalt 4,4 mill kroner for lite i avdrag (minimumsavdrag 2010 ble nesten 38,5 mill kroner). Minimumsavdrag (forenklet metode uten tomter) beregnes etter følgende formel: Sum årets avskrivninger / Sum bokført verdi AM per 1/1 * Lånegjeld per 1/1 Bokført verdi AM og Lånegjeld ble tilgjengelig når regnskapet for 2010 ble avlagt. Årets avskrivninger må imidlertid beregnes med bakgrunn i kommunens anleggsmidler. Dette har normalt vært gjort i forbindelse med regnskapsavslutningen og derfor bare estimert i løpet av året. Med bakgrunn i at det i 2010 ble betalt for lite avdrag har rådmannen besluttet at denne beregningen skal gjøres før første tertialrapport slik at vi med sikkerhet kan fastslå faktisk minimumsavdrag for Beregning av minimumsavdrag 2011 i hht kommuneloven er foretatt og viser at Harstad kommune minimum må betale vel 42 mill kroner. Det medfører at budsjettet for 2011 må økes med vel 9,5 mill kroner. Avdragsutgifter ert avdrag Beregnet minimumsavdrag * * * Merutgifter avdrag *Det er lagt inn samme økning i avdrag i hele økonomiplanperioden. Rårmannen vil komme tilbake til mer presise anslag i forbindelse med VHP Renteutgifter: Med bakgrunn i rentebetingelsene før Norges Banks nylige renteøkning anslås renteutgiftene for 2011 å bli ca 8,2 mill høyere enn budsjettert. Hvis vi beregner 0,5% renteøkning resten av 2011 anslås renteutgiftene for 2011 å bli ca 10,5 mill høyere enn budsjettert. For resten av økonomiplanperioden vil beregnede merutgifter bli mill kroner årlig. Renteinntekter og avdragsinntekter: Renteinntekten til kommunen er avhengig av hvor mye som til en hver tid står på bok, noe som avhenger av mange faktorer; tidspunkt og størrelse for låneopptak, når innbetaling av avgifter fra innbyggerne skjer, når på året investeringer skjer osv. Renteinntekt på bank baserer derfor i all hovedsak på historikk. Renteinntekten av ordinært bankinnskudd var i 2010 på 4 mill kroner. Låneopptak for 2011 er per utgangen av april ennå ikke foretatt (i 2010 ble det meste av låneopptak foretatt i april) og det forventes derfor lavere renteinntekter enn i Rådmannen anbefaler at budsjettet på 2,5 mill kroner ikke endres på det nåværende tidspunkt. Refusjonen fra Harstad Fjellhall gjelder en avtale fra 2003 hvor Harstad kommune yter et lån på 5,2 millioner til Harstad Fjellhall AS. Fjellhall betaler årlig renter og avdrag på lånet. Rentene inntektsføres i driftsregnskapet og avdragene (fra 2009) inntektsføres i investeringsregnskapet og avsettes til investeringsfond. Det forventes ikke vesentlige endringer i disse renteinntektene i forhold til det budsjetterte. Diverse inntekter og fondsbruk Diverse inntekter og fondsbruk-ert Internkjøp fra selvkostområdene Feriepenger refusjon sykelønn Rente lån til Hålogaland Kraft

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2017

Virksomhetsplan 2014-2017 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2014-2017 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 17.12.2013 i sak 13/119 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 20. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 20. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 07.06.2012 Møtested: Møterom 1, Rådhus 1B Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 20. Varamedlemmer møter

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Økonomirapport II 31. august 2009

Økonomirapport II 31. august 2009 Økonomirapport II 31. august 2009 Tromsø kommune Behandles i: Finans og byggeutvalget 19. 10 Formannskapet 19. 10 Kommunestyret 28. 10 Innholdsfortegnelse Innstilling til vedtak... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Årsrapport 2008 1

RINGERIKE KOMMUNE Årsrapport 2008 1 RINGERIKE KOMMUNE Årsrapport 2008 1 Innhold FORORD... 3 BEFOLKNINGEN I RINGERIKE... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 25 OPPVEKST OG KULTUR... 26 HELSE OG OMSORG... 34 TEKNISKE

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 Ringerike kommune 1 Innhold HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 OPPVEKST OG KULTUR... 25 HELSE- OG OMSORG...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

2 Forutsetninger på nasjonalt nivå

2 Forutsetninger på nasjonalt nivå 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Forutsetninger på nasjonalt nivå...4 Statsbudsjett 2010...4 Skatteinntekter...4 Skatt på formue og inntekt...4 Rammeoverføring...4 3 Driftsbudsjettet...5 Forutsetninger

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2014

RAPPORT 1. TERTIAL 2014 RAPPORT 1. TERTIAL 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. SATSINGSOMRÅDER 2014-2017...4 3. ØKONOMI SAMLET...5 3.1 Innledning... 5 3.2 Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen 2015... 5 3.3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer