Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Gruppemøte 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Tittel Politiske saker PS 11/68 1.tertialrapport VHP PS 11/69 Strategier for budsjettbalanse PS 11/70 Harstad kommunes regnskap 2010 PS 11/71 PS 11/72 Årsrapport 2010 Harstad kommune Modell for fastsetting av ordførerens godtgjørelse PS 11/73 Deltakelse i vennskapsbymøte i Vasa august 2011 PS 11/74 PS 11/75 PS 11/76 PS 11/77 Søknad om dispensasjon / tillatelse til bruk av motorkjøretøy i utmark Søknad om dispensasjon / tillatelse til bruk av motorkjøretøy i utmark Søknad om dispensasjon/tillatelse til bruk av motorkjøretøy i utmark Unntatt Off.: 13, 1. ledd Offl jfr. fvl. 13 Harstad bys fortjenestmedalje Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på ordførerens kontor Harstad, Helge Eriksen ordfører Orientering: Forstudie til nytt Rådhus 1

2 Saksdokument Saksmappenr: 2011/2093 Saksbehandler: John G. Rørnes Arkivkode: 153 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Økonomiutvalget /2 Formannskapet /68 Kommunestyret TERTIALRAPPORT VHP Vedlegg: reguleringsskjema (legges ved til kommunestyret) Fylkesmannens Økonomiinfo 1/2011 Kommuneproposisjonen 2012 Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Ingress: Den økonomiske situasjonen i Harstad kommune er svært alvorlig. Det er stor ubalanse i driften og kommunen har pr. i dag liten evne til investere. Kommunen kan gå mot et underskudd på mill kr i Dette skyldes enkelt sagt at den politiske viljen til å gi befolkningen et godt tjenestetilbud har vært større enn det pengeboka gir muligheter for. Dette er en konsekvens av budsjettet er brakt i balanse med urealistisk høye inntektsposter og for lavt budsjetterte utgiftsposter. Postene for skatteinntekter, rammetilskudd, rente- og avdragsutgifter, momskompensasjonen fra investeringer og manglende fondsdekninger fører alene til en ubalanse på ca 60 mill kr. I tillegg er det underliggende driftsnivået på enhetene anslagsvis 20 mill kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes delvis at de folkevalgte har reversert tiltak vedtatt i budsjettet for økte inntekter/reduserte utgifter, uten å vise til inndekning. Et annet moment er kommunens høye langsiktige gjelde. Den er nå på 1,6 mrd kr. Kommunen har, for å få budsjettet i balanse, valgt å betale minsteavdrag. Det betyr at kommunen bare betaler 40 mill kr i avdrag. I 2010 brukte kommunen 255,6 mill kr til å finansiere investeringer. Det sier seg selv at dette ikke kan fortsette over tid. Vi har i en lengre periode opplevd at premieavviket, store inntekter fra momskompensasjon på investeringer, gradvis forlengelse av avdragstiden på lånene og rekord lav rente har hjulpet oss å balansere regnskapene. Nå slår alle disse forholdene mot oss, og tiltak er påkrevd. Rådmannen mener det er viktig å starte med å utmeisle en strategi for økonomisk balanse. En slik strategi bør utarbeides før arbeidet med virksomhetsplanen for starter. Rådmannen vil umiddelbart starte arbeidet med å utarbeide en slik strategi, og fremme den for politisk behandling så snart den er klar. Intensjonene rundt tertial-/virksomhetsplanbehandlingen I tertialrapporten søker rådmannen å rapportere på tjenesteproduksjonen i forhold til vedtatt virksomhetsplan. I tillegg tas det opp forhold som avviker fra normal driftssituasjon, og som krever tiltak. Saker/tiltak som er behandlet i virksomhetsplanen og 2

3 ikke fått bevilgning behandles ikke i tertialrapporteringen dersom ikke spesielle forhold tilsier det. Nye tiltak henvises til neste virksomhetsplanbehandling. Rådmannen presiserer at det først og fremst er inneværende år som er gjenstand for rapporteringen og at en nøye gjennomgang av de resterende årene i økonomiplanperioden må gjøres i forbindelse med neste års virksomhetsplan. En av årsakene til dette er bl.a at fremleggelsen av neste års statsbudsjett vil påvirke en slik vurdering. Prognoser på pensjonssatser og rentesatser vil da også være mer oppdatert. Av den grunn vil det kunne være avvik mellom eventuell underdekning i økonomiplanperioden som presenteres i tertialrapporten og det som presenteres i forbindelse med neste års virksomhetsplan. 3

4 Rådmannens tilrådning: 1. Harstad kommunestyre vedtar 1.tertialrapport med følgende korrigeringer av Virksomhetsplan : INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Lån Tilsk. Lån Lån Lån FRA VIRKSOMHETSPLANEN - VEDTATT UNDERDEKNING VEDTAK MED FINANSIERING I AVVIKSRAPPORTEN Reversering vedtak om kun plass i barnehage ØKO 0480 til de med rett til plass ØKO 0486 Ny stilling knyttet til innkjøp ØKO 0483 Digitalisering av Harstad kino ØKO 0481 Revering av innsparing skolestruktur ØKO 0481 Ekstern bistand i vurdering av skolestrukturen 200 ØKO 0400 Kulturrådgiverstilling fra 50% til 100% ØKO 0481 Tilbakeføring av ressurser til grunnskolen DRU Løypemaskin oppgradering BYG Utbygging næringsareal Seljestad sjøkant Koordinering sentrums-/havnerelaterte BYG 1490 prosjekt FELLESOMRÅDET Felles 0980 Skatteinntekter Felles 0980 Rammeoverføring Felles 0980 Manglende disposisjonsfond i hht budsjett Felles 0980 Momskompensasjon investering Felles 0983 Lønnsoppgjør - resultat Lønnsoppgjør - resultat økt tilskudd til ØKO 0480 ikke-kommunale barnehager Felles 0982 Pensjonsutgifter 4 500

5 INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Lån Tilsk. Lån Lån Lån Felles 0982 Premieavvik Felles 0982 Avsetning netto økning premieavvik til fond Felles 0982 Amortisering av premieavviket Felles 0982 Bruk av fond til amortisering av premieavvik Felles 0981 Avdrag lån - for lite betalt i Felles 0981 Avdrag lån - for lite budsjettert Felles 0981 Renteutgifter Felles 0983 Renteinntekter lån til HLK / Utbytte HLK Felles 0983 Delfinansiering av rassikring Dale-Alvestad KORRIGERING AV BUDSJETT OG FRISTILLING AV MIDLER BRA 1380 Korrigering av innsparingstiltak ENDRING FREMDRIFT PROSJEKT/TIDSFORSKYVNING BYG Bergsengvegen BYG Bergsodden sykehjem, inventar og utstyr BYG Bergsodden sykehjem BYG Infrastruktur Byggeklossen barnehage DRU Friidrettsanlegg på Stangnes DRU Tribuner Harstad Stadion SELVFINANSIERENDE OMRÅDER DRU Grunnvann Grøtavær DRU Ledning behandligsanlegget - Grunnvannet DRU Vannledning Bessebostad DRU 153xxx Fornying Skaret

6 INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Lån Tilsk. Lån Lån Lån DRU 153xxx Utvidelse av trykksone Harstadåsen DRU Revsbekken renseanlegg Finansiering innenfor selvfinansierende DRU områder DELSUM FELLESSAKER BARNEHAGE ØKO 0480 Refusjon andre kommuner Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale ØKO 0480 barnehager FELLESSAKER SKOLE SKO 0481 Redusert ressursbehov pga færre elever nytt skoleår SKO 0481 Stangnes SKO 0481 Finansiering Stangnes 8-13 ved mindre utgifter til Spes.ped tiltak ØKO 0481 Reduksjon inntekt gjesteelever SKO 0481 Økte ressurser SFO nytt skoleår KIL-SKO 5300 Hjemmeundervisning vår MED-SKO 5200 Ekstra oppfølgning elev vår FELLESSAKER PLEIE OG OMSORG OMS-SE 8254 ØKO 0482 Ressurskrevende pasient Slottet sykehjem, tilbakeføring ekstra ressurser Ressurskrevende tjenester, økte inntekter ØKO 0482 Ressurskrevende tjenester, økte inntekter OMS-ST 8030 BPA, støttekontakt, omsorgslønn OMS-NO 8700 BPA, støttekontakt, omsorgslønn

7 INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Lån Tilsk. Lån Lån Lån OMS-SE 8200 BPA, støttekontakt, omsorgslønn OMS-SE 8100 BPA, støttekontakt, omsorgslønn OMS-NO 8030 Innsatssyrt finansiering, hjemmetjenesten OMS-NO 8710 Innsatssyrt finansiering, hjemmetjenesten OMS-SE 8210 Innsatssyrt finansiering, hjemmetjenesten OMS-SØ 8110 Innsatssyrt finansiering, hjemmetjenesten ØKO 0482 Rydding av rømningsveier DELSUM RAPPORTERING FRA ENHETENE (kommentar under den enkelte enhet) PRIORITERT AV RÅDMANNEN PERS 0380 Økt kostnader bedriftshelsetjenesten PERS 0380 Økte kostnader seniorpolitiske tiltak PERS 0380 til Arbeidsmiljøfestival ABY 1200 Mindre gebyrinntekter BYG 1400 Harstad kommunes boligstiftelse 857 BYG 1480 Merforbruk strøm BYG 1410 Ekstra driftsutgifter Hagebyen skole 153 BYG 1410 Økt renhold Seljestad ungdomsskole BYG 140xxx Drenering Kveldsol sykehjem BYG 140xxx Sørvik skole, universell utforming BYG 140xxx Hagebyen skole Energi Harstadhallen, Hålogalandshallen og DRU 1502 stadion 800 DRU 1511 Ekstra kraftkostnader veglys 580 DRU 1511 Manglende innsparing Veglys 125 DRU 1513 Merforbruk vintervedlikehold

8 INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste DRU Ansvar 150xxx Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Lån Tilsk. Lån Lån Lån Utskifting av varmtvannsberedere i Harstadhallen DRU Meierivegen DRU Ruggevikvegen, fortau og busslomme HELS 1720 Ny leieavtale med sanitetsforeningen Økonomisk oppreisning tidligere BUT 1900 barnevernsbarn 250 KAN-SKO 140xxx Forstøtningsmur/asfaltering inngangsparti SFO SELB-SKO 5600 Braille/synspedagog og utstyr blindeskrift HAG-SKO 6000 Midler tegnspråkutdanning OMS-ST 8011 Avtale Bo- og Bistand videreføring Avtale Bo- og Bistand, Refusjon ØKO 0482 ressurskrevende tjen OMS-SE 8240 Elveveien - stillinger OMS-NO 8711 Ekstra nattevakt i nattjenesten OMS-NO 8720 Ressursøkning brukere jfr vedtak OMS-NO 8730 Ekstra nattevakt i Bergseng bo og servicesenter OMS-NO 8724 Vedtak brukertjenester som ikke er finansiert i OMS-NO 8721 Vedtak brukertjenester som ikke er finansiert i OMS-NO 8720 Vedtak brukertjenester som ikke er finansiert i OMS-NO 8700 Husleie adm. lokaler Sum

9 2. Harstad kommunestyre vedtar endring kostnadsramme/oppretting/finansering av investeringsprosjekt i henhold til pkt.1 (økonomiplanskjema). 3. Harstad kommunestyre vedtar at enheter får økt sin netto ramme i 2011 som følge av at enhetene har driftet med overskudd i 2010 i hht tabell Harstad kommunestyret vedtar at enheter får redusert sin netto ramme i som følge av at enheten har drevet med underskudd i 2010 i hht. tabell Harstad kommunestyre vedtar budsjettregulering i hht vedlagte budsjettreguleringsskjema. Hugo Thode Hansen Rådmann 9

10 Saksopplysninger/vurdering FRA VIRKSOMHETSPLANEN - UNDERDEKNING I VHP er det budsjettert med en forventning om effektivisering/uspesifisert innsparing/struktur som følger: Effektivisering/uspes.innsp/struktur VEDTAK MED FINANSIERING I TERTIALRAPPORTEN Kommunestyret vedtok i sak 2011/16 å reversere vedtaket i VHP om kun plass til de med rett til plass og dermed også innsparingsmålet på 5 mill årlig (2 mill i 2010). Kommunestyret vedtok i sak 2011/18 å opprette ny stilling i tilknytning til innkjøp. I tillegg til driftutgiftene vil det i 2011 koste ca kr ,- til ombygging og etablering av kontorplass. Kommunestyret vedtok i sak 2011/20 Digitalisering av Harstad kino. Det innebærer tilskudd til Harstad kulturhus til dekning av renter og avdrag på lån i 5 år. Årlig kostnad på opp mot kr ,- ( ,- for 2011). Kommunestyret vedtok i sak 2011/37 å ikke endre skolestrukturen på den nåværende tidspunkt, noe som medfører at budsjettert innsparing på 3 mill (1,5 mill i 2010) reverseres. Det ble også bevilget kr ,- til ekstern konsulentbistand til en vurdering av Harstad kommunes behov for oppvekstanlegg i forbindelse med VHP Kommunestyret vedtok i sak 2011/41 å øke stillingsressursen til kulturrådgiver fra 50% til 100%. Kommunestyret vedtok i sak 2011/42 å tilbakeføre styrkningsressurser som var vedtatt redusert i VHP på 7 mill (3,55 mill i 2010) i grunnskolen. Kommunestyret vedtok i sak 2011/49 å oppgradere løypemaskin kostnadsberegnet til kr ,-. Kommunestyret vedtok i sak 2011/53 å vedta investeringsprosjekt Utbygging næringsareal Seljestad sjøkant med en kostnadsramme til forprosjektet på 1,2 mill kroner. Kommunestyret vedtok videre i samme sak å engasjere en ekstern prosjektkoordinator for koordinering av de ulike sentrums-/havnerelaterte prosjektene med en anslått kostnadsramme på 1,2 mill kroner. FRIE INNTEKTER Skatt og rammetilskudd I tillegg til den budsjetterte underdekningen er det i I VHP budsjettert med et nivå for skatteinntekt og rammeoverføring fra staten som er urealistisk: Økt skatteinntekt (netto) Revidert/statsbudsj./skjønnsmidler Sum forventet skatt/rammetilskudd (netto) På grunn av at rammeoverføringen reduseres ved økte skatteinntekter så medfører dette i realiteten en økning i skatteanslag for de enkelte årene i økonomiplanperioden som følger: Skatteinngangen hittil i år er lavere enn beregnet og det er ingenting som tyder på at den totale skatteinngangen for 2011 vil bli høyere enn rådmannens beregninger. Det er heller ingenting i revidert nasjonalbudsjett (RNB) som tilsier større endring i 10

11 rammeoverføringene. Det er i RNB kun lagt opp til en mindre justering i skatteanslaget. Med en forventning om total skatteinngang for 2011 som beregnet og justeringen av skatteanslaget i RNB anslås sum skatteinntekter og rammeoverføring å bli ca 2 mill mer enn beregnet for 2011 (dvs ca 19 mill mindre enn budsjettert). Det medfører at det foreligger en reell underdekning som må finansieres. Revidert nasjonalbudsjett Regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett (RNB) 13.mai. Det er kun lagt opp til en mindre justering i kommunesektorens anslåtte skatteinntekter. Disse anslås for 2011 å bli 1,3 mrd lavere sammenliknet med anslagene i nasjonalbudsjettet Samlet sett er kommunesektorens inntektsramme i 2011 nedjustert med om lag 0,6 mrd. kroner. Denne nedjusteringen videreføres til Det betyr at veksten fra 2011 til 2012 regnes fra det nedjusterte nivået for 2011 ( RNB-nivå 2011 ). Kommunal deflator er oppjustert fra 2,8 % til 3,4 %. (Deflator er et sammenveid indeks for prisvekst i kommunesektoren. Omfatter lønnsvekst og prisvekst på varer og tjenester, hvorav lønn teller 2/3 i indeksen). Lønnsveksten i norsk økonomi er oppjustert fra 3,25 % til 3,9 % i Rammen for lønnsoppgjøret til kommunesektoren ble 4,25 %. Det innebærer merutgifter for kommunesektoren i 2011 på om lag 2 mrd. kroner i forhold til anslaget i nasjonalbudsjettet Kommuneproposisjonen for 2012 Hovedtrekk for kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner): Vekst i samlede inntekter mellom 5 og 6 mrd. kr Vekst i frie inntekter mellom 3¾ og 4¼ mrd.kr (for kommunene mellom 3¼ og3½) Samhandlingsreformen om lag 5 mrd. kr overføres til kommunene Veksten i frie inntekter må i første rekke ses i sammenheng med kommunesektorens merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen som anslås til 2,1 mrd. Kr. samt pensjonskostnadene som forventes å øke noe sterkere enn den generelle lønnsveksten fremover. Samhandlingsreformen fra 2012 innebærer omfattende overføring av oppgaver til kommunene. I 2012 flyttes om lag 5 mrd. kroner fra helseforetakene til kommunene. Disse midlene er ikke en del av den varslede inntektsveksten til kommunene. I statsbudsjettet for 2012 vil regjeringen komme tilbake med en nærmere konkretisering av inntektsrammene for Kommuneproposisjonen omtaler bl.a samhandlingsreformen som innebærer endringer i ansvarsforholdet mellom staten og kommunene. Kommunesektoren vil få økte overføringer men også økte utgifter. Det er også andre områder som medfører endringer. På grunn av at det er vanskelig å vurdere økningen av utgifter fom 2012 mot endringene i rammeoverføringene, vil rådmannen komme tilbake til en nærmere konkretisering av konsekvensene i forbindelse med VHP Eiendomsskatt Det er budsjettert med til sammen 40 mill kroner årlig i eiendomsskatt til Verk og bruk og Annen fast eiendom. Det forventes ingen vesentlig endring i inntekten. 11

12 Regnskap 2010 Det er i VHP budsjettert med bruk av disposisjonsfond i 2011 med ,- som var forventet merinntekt rammeoverføring som var budsjettert avsatt til disposisjonsfond i Pga strykningsbestemmelsene ble det i 2010 bare avsatt kr ,-. De resterende kr ,- må derfor finansieres på annen måte. Rådmannen viser til prosedyre for over-/underskuddsberegning. Det vises også til Harstad kommunes delegeringsreglement som i pkt omhandler dette under kommunestyrets budsjettkompetanse, og som sier følgende: For enheter som har overskudd, kan kommunestyret øke enhetens netto driftsramme med inntil 2% av fjorårets opprinnelige brutto utgiftsbudsjett, ekskl. fellesposter (ansvar xx80-xx99). For enheter som har underskudd, kan kommunestyret redusere enhetens netto ramme med inntil 100% av fjorårets underskudd. Rådmannen har tatt utgangspunkt i enhetens netto resultat i forbindelse med avlagt regnskap for 2010 og beregnet over-/underskudd i henhold til prosedyren. Enheter som ikke er nevnt med over- eller underskudd har driftet i balanse i 2010, eller har fått et korrigert/beregnet resultat lik 0,-. Enheter med beregnet overskudd (Tabell 1): (Alle tall i 1 000) Korr. Resultat BTO budsjett Bevilges 2011 ca 0,45% Personal- og organisasjonsenh Økonomi- og utviklingsenheten Regnskapsenheten Tildelingsenheten Kemnerenheten Areal- og byggesaktjenesten Brann- og beredskaptjenesten Bygg- og eiendomtjenesten Drift- og utbyggingstjenesten Barne- og ungdomstjenesten Harstad bibliotek Fargeklatten barnehage Heggen barnehage Gangsåstoppen barnehage Hinnstein barnehage Bergsåsen barnehager Gausvik skole og Smeskogen bh Medkila skole Kila skole

13 Seljestad barneskole Harstad skole Ervik skole Harstad kulturskole Voksenopplæringa Omsorg Sør SUM Korrigert resultat viser overskuddet etter korreksjoner av rådmannen. Enheter med overskudd i 2008 og 2009 fikk overført 1,5 % av bruttobudsjettet. Rådmannen foreslår ca 0,45% for resultatet for 2010 pga at det ikke er økonomisk dekning til større prosentandel. Enheter med beregnet underskudd (Tabell 2): (Alle tall i 1 000) Korr. Resultat BTO budsjett Inn dekkes 2011 Nav Sosialtjenesten Harstadåsen barnehage Sørvik skole og Sørvik bh Kanebogen skole Seljestad ungdomsskole Hagebyen skole Bergseng skole Omsorg Sentrum Omsorg Nord SUM Når det gjelder Omsorg Sentrum og Omsorg Nord så er det totale underskuddet som skal inndekkes hhv ,- og ,- som er fordelt over 4 år slik at det skal være mulig å dekke det inn. Momskompensasjon ert momskompensasjon fra driftsregnskapet baserer seg på revidert budsjett 2010 korrigert for prisstigning. Når det gjelder forventet momskompensasjon fra investeringsregnskapet er dette anslag stipulert ut fra budsjetterte investeringer i Momskompensasjon drift er hittil i år i hht budsjettet og det anbefales derfor ikke noen endringer av budsjettet. Når det gjelder momskompensasjon investering så er kompensasjonen lavere enn budsjettert og forsinkelser på investeringsprosjektene tilsier forsinkelse også på momskompensasjonen. Endringer i sum investeringer tilsier følgende endring i momskompensasjon investering: 13

14 (tall i 1000) Endret momskompensasjon investering Av dette; Endret inntektsføring i driftsregnskapet * Av dette; endret overføring til investeringsregnskapet** * - er mindre inntekt **Overføringene til investeringsregnskapet avsettes til ubundet investeringsfond Refusjon/kompensasjon fra staten Dette gjelder refusjon investeringsutgifter reform 97, rentekompensasjon skolebygg (Kila og Seljestad U) samt kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og sykehjem. Det er for 2011 budsjettert med en inntekt på til sammen 5,7 mill kroner. Det er kun marginale endringer i renteutviklingen som er grunnlaget for disse refusjonene og det foreslås derfor ikke noen budsjettmessige endringer. LØNNS- OG PRISVEKST, PENSJON OG ARBEIDSGIVERAVGIFT Avsatte midler lønnsoppgjøret/lønnsforhandlinger Harstad kommune har budsjettert med en forventet lønnsvekst for 2011 på 3,25 %, med et beregnet overheng på 2,6 %. Etter gjennomførte sentrale forhandlinger er total ramme på årets oppgjør på 4,26 %, hvor overhenget er beregnet til 2,5 %. Forhandlingsresultatet er 1,11 % høyere enn beregnet i budsjettet. Behov for tilleggsbevilgning ,- Avsatte midler lønnsoppgjøret økt tilskudd ikke kommunale barnehager Harstad kommunes økte kostnader på grunn av lønnsoppgjøret vil ihht forskrift om likebehandling gi en økt kostnad til tilskudd ikke-kommunale barnehager beregnet til kr ,-. Pensjonskostnad / premieavvik I prognosen for pensjonskostnader i 2011, som Storebrand utarbeidet høsten 2010, ble det bl.a forutsatt en lønnsregulering på 3,5 % samt en økning i grunnbeløpet på 3,5 %. Årets lønnsoppgjør er klart, men virkningen på pensjonspremien er ennå ikke beregnet i sin helhet. De foreløpige beregningene viser en økt premie på 5,5 mill kroner i STB samt en økning i det positive premieavviket på 5,1 mill kroner eksklusiv arbeidsgiveravgift. I hht møte med STB venter vi på korrigert premieprognose. Vi venter også på en ny foreløpig aktuarberegning for Virkningen av disse vil bli omtalt i 2.tertialrapport. Vi har mottatt nye foreløpige beregninger fra KLP og SPK. Disse viser en netto redusert premie på 1 mill kroner som følge av økt budsjettert tilbakeført overskudd fra KLP. Beregningen viser også et redusert positivt premieavvik på kr ,-. FINANS- og GJELDSFORVALTNING I hht Harstad kommunes finansreglement som ble vedtatt i kommunestyret i sak 130/2010 i desember 2010, rapporterer rådmannen følgende: Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 31/ (ev. gj.sn. 2010) PER 30/ Aktiva (brukskonto) plassert i hovedbank (mill kroner)

15 Aktiva plassert i hovedbank (% av sum midler til driftsformål) 100% 100% Aktiva plassert i annen bank (mill kroner) 0 0 Aktiva plassert i obligasjoner o.l (mill kroner) 0 0 Egne rentebetingelser 3,26% 3,39% Benchmark ST1X (gj.sn) 2,28% 2,37% Plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal vektes mot en referanseindeks; ST1X. Som tabellen viser så har kommunen oppnådd vesentlig bedre rentebetingelser enn indeksen. Hovedårsaken til at driftskreditten er i bruk er at det per 1.tertial ennå ikke var opptatt lån til investeringene. Rådmannen har iverksatt prosessen med låneopptak. Rådmannen har ikke konstatert avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler (i mill kroner) 31/ (ev. gj.sn. 2010) PER 30/ Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) Konvertering eldre lån Sum verdi FRA er og SWAP kontrakter Netto utgift FRA er og SWAP kontrakter 13,2 2,1 Gjenstående løpetid for passiva (gj.sn) Gjennomsnittlig rentebinding (år) 1,8 Egne rentebetingelser (gj.snitt) 3,70% Benchmark ST4X (gj.sn) 2,63% 2,98% Benchmark ST4X (gj.sn) + 1% (Kalkylerente VAR) Benchmark ST4X (gj.sn) + 1,5% (rente av lån til HLK) 3,63% 3,98% 4,13% 4,48% Sammensetning og verdi av låneporteføljen samlet og fordelt på de ulike typer passiva Kassekreditt 0 22 Annen kortsiktig gjeld Lån til videreformidling Pensjonsforpliktelser * Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån 0 0 Andre ordinære lån til investeringer *Vi har ikke mottatt oppdaterte tall på pensjonsforpliktelsene Låneporteføljen vektes mot en referanseindeks; ST4X. Det er ikke realistisk å forvente samme gjennomsnittlige rentesats som benchmarken fordi det ville medføre at alle lån måtte være i flytende rente. Dette ville medføre store svingninger i renteutgiftene ved renteendringer og ikke i tråd med det vedtatte finansreglementet. 15

16 Det er ikke foretatt noen store endringer i renteeksponeringen med unntak en ny inngått swap i første tertial med hovedstol 200 mill kroner. Rådmannens har ikke konstatert avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet Minimumsavdrag Kommunestyret har vedtatt at Harstad kommune skal betale minimumsavdrag i hht Kommunelovens 50. Det ferdige regnskapet for 2010 viste at kommunen hadde betalt 4,4 mill kroner for lite i avdrag (minimumsavdrag 2010 ble nesten 38,5 mill kroner). Minimumsavdrag (forenklet metode uten tomter) beregnes etter følgende formel: Sum årets avskrivninger / Sum bokført verdi AM per 1/1 * Lånegjeld per 1/1 Bokført verdi AM og Lånegjeld ble tilgjengelig når regnskapet for 2010 ble avlagt. Årets avskrivninger må imidlertid beregnes med bakgrunn i kommunens anleggsmidler. Dette har normalt vært gjort i forbindelse med regnskapsavslutningen og derfor bare estimert i løpet av året. Med bakgrunn i at det i 2010 ble betalt for lite avdrag har rådmannen besluttet at denne beregningen skal gjøres før første tertialrapport slik at vi med sikkerhet kan fastslå faktisk minimumsavdrag for Beregning av minimumsavdrag 2011 i hht kommuneloven er foretatt og viser at Harstad kommune minimum må betale vel 42 mill kroner. Det medfører at budsjettet for 2011 må økes med vel 9,5 mill kroner. Avdragsutgifter ert avdrag Beregnet minimumsavdrag * * * Merutgifter avdrag *Det er lagt inn samme økning i avdrag i hele økonomiplanperioden. Rårmannen vil komme tilbake til mer presise anslag i forbindelse med VHP Renteutgifter: Med bakgrunn i rentebetingelsene før Norges Banks nylige renteøkning anslås renteutgiftene for 2011 å bli ca 8,2 mill høyere enn budsjettert. Hvis vi beregner 0,5% renteøkning resten av 2011 anslås renteutgiftene for 2011 å bli ca 10,5 mill høyere enn budsjettert. For resten av økonomiplanperioden vil beregnede merutgifter bli mill kroner årlig. Renteinntekter og avdragsinntekter: Renteinntekten til kommunen er avhengig av hvor mye som til en hver tid står på bok, noe som avhenger av mange faktorer; tidspunkt og størrelse for låneopptak, når innbetaling av avgifter fra innbyggerne skjer, når på året investeringer skjer osv. Renteinntekt på bank baserer derfor i all hovedsak på historikk. Renteinntekten av ordinært bankinnskudd var i 2010 på 4 mill kroner. Låneopptak for 2011 er per utgangen av april ennå ikke foretatt (i 2010 ble det meste av låneopptak foretatt i april) og det forventes derfor lavere renteinntekter enn i Rådmannen anbefaler at budsjettet på 2,5 mill kroner ikke endres på det nåværende tidspunkt. Refusjonen fra Harstad Fjellhall gjelder en avtale fra 2003 hvor Harstad kommune yter et lån på 5,2 millioner til Harstad Fjellhall AS. Fjellhall betaler årlig renter og avdrag på lånet. Rentene inntektsføres i driftsregnskapet og avdragene (fra 2009) inntektsføres i investeringsregnskapet og avsettes til investeringsfond. Det forventes ikke vesentlige endringer i disse renteinntektene i forhold til det budsjetterte. Diverse inntekter og fondsbruk Diverse inntekter og fondsbruk-ert Internkjøp fra selvkostområdene Feriepenger refusjon sykelønn Rente lån til Hålogaland Kraft

17 Diverse inntekter og fondsbruk-ert Utbytte fra Hålogaland Kraft Ref moms Harstad Kirkelige Fellesråd Ref moms KomRev Nord IKS Diverse inntekter og fondsbruk-forventet Internkjøp fra selvkostområdene Feriepenger refusjon sykelønn Rente lån til Hålogaland Kraft Utbytte fra Hålogaland Kraft Ref moms Harstad Kirkelige Fellesråd Ref moms KomRev Nord IKS Sum merinntekter Renteinntektene på lånet til HLK baserer seg på utviklingen i ST4X (+150 punkter). ST4X er en statsobligasjonsindeks som bl.a brukes som referanseindeks for vurdering av kommunens renteutgifter på langsiktige lån. Indeksen er gått opp litt i forhold til det budsjetterte og det forventes derfor litt merinntekter. Det forventes også en liten merinntekt når det gjelder utbytte fra HKL. Delfinansiering av rassikring Dale-Alvestad Endelig avtale med fylkeskommunen ble inngått på slutten av 2010 og innebærer at Harstad kommune dekker renter og avdrag på et lån på 25 mill kroner over 30 år med en rentesats per tiden på 3%. Det medfører at det er budsjettert med vel ,- årlig for lite i tilskudd som må finansieres. MANGLENDE BUDSJETTERING/KORREKSJON Driftsutgifter elektronisk samhandling til driftsutgifter til Norsk Helsenett, linjeleie til Hålogaland IKT, økte lisenskostnader til Visma og Mobil Data Aksess til Telenor ligger i dag i økonomi og utviklingsenheten. til disse utgiftene, kr , flyttes til IKT avdelingen i personal- og organisasjonsenheten. Arbeidstøy i hjemmetjenesten til arbeidstøy, kr , flyttes fra økonomi og utviklingstjenesten til Omsorg Sentrum. Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten Kommunen har kjøpt inn et program for kvalitetssikring av sykepleietjenesten. Årlig lisenskostnad for programmet er kr Det er behov for å flytte kr fra hver enhet i pleie og omsorg til Fag pleie og omsorg for å finansiere driftskostnaden. Innsparingstiltak deltidsmannskaper Brann og Beredskapstjenesten I VHP ble det vedtatt et innsparingstiltak på kr ,- pr år vedr. deltidsmannskaper. Tiltaket gjaldt imidlertid bare i 2011, og ikke noe budsjett for innsparing i Rest budsjettmidler beredskapsferge på kr ,- pr år går til dekning av deler av beløpet. ENDRING FREMDRIFT INVESTERINGSPROSJEKT/FRISTILLING MIDLER Bergsengvegen 2 erte midler i 2011 må overflyttes til 2012 på grunn av det meste av utenomhusarbeidene vil bli opparbeidet sommeren 2012, samt en del annet arbeid som man ikke blir ferdig med i Grunnen til dette er at prosjektet ble startet opp senere enn først antatt, pga at man måtte omregulere området. Det skal på inntektssiden legges til grunn et tilskudd på ,- fra husbanken. 17

18 Beløp i 1000 og alle tall i 2011-kroner Avvik i investerings- Utgifter * tidligere år 2011** Sum budsjett Vedtatt utgiftsbudsjett Korrigert utgiftsbehov Endret utgiftsbehov Bergsodden sykehjem, inventar og utstyr Sykehjemmet ser ut til å bli ferdig i 2014 og ikke 2013 som planlagt. Inventar og utstyr kjøpes inn i siste fase av byggeprosjektet. et for 2013 flyttes derfor til Beløp i 1000 og alle tall i 2011-kroner Avvik i investerings- Utgifter * tidligere år 2011** Sum budsjett Vedtatt utgiftsbudsjett Korrigert utgiftsbehov Endret utgiftsbehov Bergsodden sykehjem Bygging av 72 sykehjemsplasser og dagsenter på Bergsodden. Sykehjemmet bygges med 9 bogrupper fordelt på 3 avdelinger. En avdeling (24 plasser) er tiltenkt personer med hoveddiagnose demens, mens de to andre avdelingene (2 x 48 plasser) er beregnet for somatisk syke personer. Betydelige endringer i forstudiefasen gjør at byggestart blir senere enn planlagt. Beløp i 1000 og alle tall i 2011-kroner Avvik i investerings- Utgifter * tidligere år 2011** Sum budsjett Vedtatt utgiftsbudsjett Korrigert utgiftsbehov Endret utgiftsbehov Infrastruktur Byggeklossen barnehage Forbruket har i anleggsperioden blitt større enn budsjettert. Det er flere årsaker til dette: Det ble forskuttert arbeider på nabotomt som gir fremtidige besparelser på kr ,- (stikk til vann, overvannsledning, fjernvarme) Oppstart av anleggsarbeider kom veldig sent i gang pga mye tele og manglende grunnerverv våren Anleggsperioden ble i tillegg veldig lang som følge av omprosjektering og legging av fjernvarmerør. Dette førte til økte administrasjonskostnader og behov for midlertidig strømkabel fra HLK til barnehagebygget i perioden da tekniske anlegg skulle i gangkjøres før overlevering. Manglende kjennskap til eksisterende forhold. Valgte prosjekterte løsning i fht eksisterende VA nett og tilkobling var ikke mulig. Dette førte til økte utgifter til omprosjektering og endret materiell. I tillegg ble det ødelagt steinsatte grøfter som førte til overvannsproblematikk. Her måtte det skiftes masser og etableres overvannskum. Fortsatt gjenstår noe arbeid. Tilsåing i skråninger, ekstra lyspunkt nederst i Gangsåsveien/Rødbergveien, noe finavretting, skilting. Gang- og sykkelvei/asfaltering ble utført og overtatt like før vinteren satt inn høsten Det er derfor litt usikkerhet i forhold til smelte og overvannsproblematikk. Det var ikke satt av noen reserve i dette prosjektet. Byggeklossen infrastruktur Forbruk hittil Gjenstående arbeider Inntekt Summert Finansiering Overforbruk

19 Friidrettsanlegg Stangnes I forbindelse med prosjektet måtte det gjennomføres betydelig mer masseutskifting på grunn av dårlige grunnforhold. Det førte videre til en betydelig lengre byggetid, som igjen førte til ekstra kostnader knyttet til rigg/drift og prisstigning. Det gjenstår ennå noen mindre arbeider knyttet til topp banedekke og tidtakerbu/servicebygg. Disse arbeidene vil bli utført i løpet av mai Kostnadene for ferdigstillelse av prosjektet er beregnet til kr Beløp i 1000 og alle tall i 2011-kroner Avvik i investerings- Utgifter * tidligere år 2011** Sum budsjett Vedtatt utgiftsbudsjett Korrigert utgiftsbehov Endret utgiftsbehov Vedtatt 313 refusjon/tilskudd/salg Korrigert 734 refusjon/tilskudd/salg Endret inntektsbehov Tribuner Harstad stadion I forbindelse med gjennomføring av tiltaket framkom det behov for å oppdimensjonere konstruksjonen, samt at det var nødvendig å foreta en tilpasning mot Hålogalandshallen. Dette medførte en merkostnad på kr Tiltaket er ferdig og kommunestyret har vedtatt at Harstad il kan montere stoler på den etablerte tribunen. Det er allerede utført av Hil på dugnad og gjennom sponsorstøtte. Beløp i 1000 og alle tall i 2011-kroner Avvik i investerings- Utgifter * tidligere år 2011** Sum budsjett Vedtatt utgiftsbudsjett Korrigert utgiftsbehov Endret utgiftsbehov SELVFINANSIERENDE OMRÅDER Harstad vannverk behandlingsanlegg Prosjektet følger den oppsatte hovedfremdriftsplanen, noe som betyr at det nye vannbehandlingsanlegget vil settes i ordinær drift i mars Prosjektet er delt i 4 entrepriser hvorav det gjenstår kontrahering av den siste av disse, som er prosesskontrollanlegget. Økonomisk ligger prosjektet godt innenfor budsjettet og de kostnadsberegningene som ble gjort i forprosjektet Vann:Sørvik-Fauskevåg Avløp:Sørvik-Fauskevåg Avløp: Fauskevåg RA Avløp: Fauskevåg PS Vann: Trykkøkning Sørvik-Fauskevåg Det er funnet det hensiktsmessig å foreta en oppdeling av prosjekt Vann Sørvik-Fauskevåg i to byggetrinn. Byggetrinn 1 omfatter strekning Sørvik Brokvik og Brokvik - Fauskevåg Store. Byggetrinn 2 omfatter strekning Fauskevåg Store Fauskevåg samt avløpsdelen i Fauskevåg. Forventet anleggstart Btr.1: høsten 2011 og Btr.2: 2. kvartal Det vil også bli behov for trykkøkningsstasjon på btr1 (eget/nytt prosjekt). Reviderte kostnadstall og fremdrift for prosjektene fremlegges i forbindelse med 2.tertial Grunnvann Grøtavær I forbindelse med ferdigstilling av prosjektet var det en merkostnad ved tilrettelegging for høydebasseng. 19

20 Beløp i 1000 og alle tall i 2011-kroner Avvik i investerings- Utgifter * tidligere år Vedtatt utgiftsbudsjett 7711 Korrigert utgiftsbehov 7995 Endret utgiftsbehov ** Sum budsjett Ledning behandlingsanlegg Grunnvannet Etter at anbud nå er kommet inn viser det seg at totalforbruket på utbyggingen vil komme på 44,3 mill. og ikke 37 mill som tidligere beregnet. Beløp i 1000 og alle tall i 2011-kroner Avvik i investerings- Utgifter * tidligere år 2011** Sum budsjett Vedtatt utgiftsbudsjett Korrigert utgiftsbehov Endret utgiftsbehov Vannledning Bessebostad Kommunestyret vedtok i sak 21/11 å opprette prosjekt Vannledning Bessebostad med en total kostnadsramme på kr ,- Beløp i 1000 og alle tall i 2011-kroner Avvik i investerings- Utgifter * tidligere år 2011** Sum budsjett Vedtatt utgiftsbudsjett Korrigert utgiftsbehov Endret utgiftsbehov xxx Fornying Skaret Bygging av trykkøkningsstasjon overfor Skarvegen (ved sykehuset) og ny vannledning fra trykkøkningsstasjonen i Skarvegen opp til Kveldteigen er vedtatt i VHP Samtidig med disse prosjektene er det behov for fornying av avløpsledning. Det må legges egen overvannsledning for å oppnås separering av spillvann/overvann. Prosjektet må finansieres i 2011 Beløp i 1000 og alle tall i 2011-kroner Avvik i investerings- Utgifter * tidligere år 2011** Sum budsjett Vedtatt utgiftsbudsjett Korrigert utgiftsbehov Endret utgiftsbehov xxx Utvidelse av trykksone Harstadåsen I forbindelse med bygging av nytt vannbehandlingsanlegg vil vanntrykket i nettet bli redusert. Dette utløser behov for å tilknytte en del abonnenter i Harstadåsen til øvre trykksone. Dette gjøres ved å legge ca 250 m nye ledningsstrekk i området Harstadåsen. Tiltaket er kostnadsberegnet til 3,0 mill kr og gjennomføres i Beløp i 1000 og alle tall i 2011-kroner Avvik i investerings- Utgifter * tidligere år 2011** Sum budsjett Vedtatt utgiftsbudsjett 0 0 Korrigert utgiftsbehov Endret utgiftsbehov Revsbekken renseanlegg Flere forhold har bidratt til at det er nødvendig med tilleggebevilgninger: Det vesentligste er bygningsmessig tilrettelegging for overløp, anleggsbidrag for fremføring av ny strømforsyning samt kostnader til luktbegrensningsanlegg. 20

Møtebok. Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 25.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10:20 Møtested: Rådhus IA, Fra saksnr: 2 Til saksnr. 2

Møtebok. Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 25.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10:20 Møtested: Rådhus IA, Fra saksnr: 2 Til saksnr. 2 HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 25.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10:20 Møtested: Rådhus IA, Fra saksnr: 2 Til saksnr. 2 Av utvalgets medlemmer møtte: 3 av 5 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 21.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 21.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 21.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 2 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 46 Til saksnr. 63 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 7 av

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer innkalles etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer innkalles etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.10.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskaspssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Finansrapportering Per mars 2017

Finansrapportering Per mars 2017 Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Harstad kommune FELLESPROSEDYRER HARSTAD KOMMUNE

Harstad kommune FELLESPROSEDYRER HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: I.2.1-17 Side: 1 PLAN FOR INTERN KVALITETSREVISJON MAI 1. Administrasjonsenheten O.T 19. 2. Areal- og byggesaktjenesten O.T 4. 3. Flyktningetjenesten O.T 9 4. Hjemmetjenesten nord O.T 13 5. Kanebogen

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Formannskapet Kontrollutvalget

Formannskapet Kontrollutvalget Formannskapet 14.02.2014 Kontrollutvalget 28.02.2014 Regnskap 2013 Harstad kommune VHP 2014-2017 Statsbudsjettet Nøkkeltall Rammebetingelser Oppgaveendring / endringer i rammeoverføringene Harstad kommune

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2011/1086-0 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 04.12.2012 Budsjettreguleringer 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Bystyret Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer