MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: kl STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag kl SV: tirsdag kl SP og KRF: tirsdag kl H: mandag kl BL: mandag kl FRP: torsdag kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 15/15 REFERATER 16/15 17/15 18/15 19/15 20/15 21/15 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014 KOMMUNEREFORMEN GJØVIK RØDE KORS - SØKNAD OM STØTTE TIL SCOOTERKJØP VALG TIL STYRET I VOKKS VALG - ENDRING AV KOMMUNENS DELEGERINGSREGLEMENT AVVIKLING AV KLIENTUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE, den 7. april Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 2621/15 Arkivsaksnr.: 15/455 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU Utskrift til: ORIENTERING 1. Møteprotokoll - kontrollutvalgets møte 16/2-15 NORDRE LAND KOMMUNE, den 20. februar 2015 Jarle Snekkestad rådmann Liv Furuseth

3 MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 16. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Kjartan Th. Stensvold Hans Moon Elin Rosenberg Følgende medlem hadde meldt forfall: Linn Haugseth Kind, nestleder Følgende varamedlem møtte: Ingen (ingen innkalt pga. sent forfall) Ellers møtte: Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen (sak 2). Sekretær: Kjetil Solbrækken. Møteprotokollen er sendt til: Ordfører, kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer, rådmann, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. Utvalgsmøtet ble satt kl med Birgit Felde Sevaldrud som møteleder. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Til behandling: SAK NR. 01/2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. SAK NR. 02/2015 REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2014 Fra behandlingen: Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen orienterte og svarte på spørsmål. Vedtak, enstemmig: 1. Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet for 2014 tas til orientering. 1

4 2. Kontrollutvalget har merket seg revisors utfordringer med å avstemme kommunestyrets budsjettvedtak (2014-budsjettet) mot faktisk innlagt i kommunens budsjettsystem. SAK NR. 03/2015 Vedtak, enstemmig: ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2014 FRA INNLANDET REVISJON IKS Årsrapport 2014 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2014 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering. SAK NR. 04/2015 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2014 Vedtak, enstemmig: INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 tas til orientering. SAK NR. 05/2015 ANTIKORRUPSJONSARBID I KOMMUNENE VEILEDNINGSHEFTET «BESKYTT KOMMUNEN» Fra behandlingen: Utvalgssekretær ga en kort presentasjon av hovedtrekkene i veiledningsheftet «Beskytt kommunen! Håndbok i Antikorrupsjon i kommuner», utgitt av Transparency International Norge i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund. Vedtak, enstemmig: Veiledningsheftet «Beskytt kommunen!» tas til orientering. SAK NR. 06/2015 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2015 Fra behandlingen: Hovedpunktene fra konferansen ble gjennomgått med fokus på følgende foredrag/tema: Kommunelovutvalget, kommunereformen, informasjonssikkerhet, evaluering av kontrollutvalg og sekretariater, korrupsjon og «grå» økonomi. Vedtak, enstemmig: 1. Presentasjon av hovedpunktene på Kontrollutvalgskonferansen 2015 tas til orientering. 2. Evaluering av kontrollutvalg og sekretariater (rapport fra Deloitte til Kommunal- og moderniseringsdepartementet) legges frem som egen sak. 2

5 SAK NR. 07/2015 Vedtak, enstemmig: OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR FORVALTNINNGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL Saken utsettes til neste møte. SAK NR. 08/2015 REFERATSAKER Følgende saker ble referert: 1. Oppstartbrev selskapskontroll: Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvikregionen (brev av 18/12-14 fra Innlandet Revisjon IKS til berørte selskaper i Gjøvikregionen) 2. Oppstartbrev forvaltningsrevisjon: Informasjon om forvaltningsrevisjonsprosjekt vedr. etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser (brev av 5/1-15 fra Innlandet Revisjon IKS til Nordre Land kommune v/rådmannen) 3. Egenvurdering av uavhengighet Innlandet Revisjon IKS Vurdering av daglig leder og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet (3 stk) 4. Skatteregnskapet for Nordre Land kommune for Årsrapport 2014 fra Skatteoppkreveren i Nordre Land kommune 6. Diverse avisartikler 7. Kontrollutvalgets budsjett for 2015 kommunestyrets behandling 8. Neste møte: Tidspunkt/saksliste Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering. Dokka, 16. februar RETT UTSKRIFT: Gjøvik, 16. februar Birgit Felde Sevaldrud leder Kjetil Solbrækken utvalgssekretær 3

6 NESTE MØTE Dato: MANDAG 27. APRIL 2015 Tidspunkt: KL Aktuelle saker: Årsregnskap 2014 Nordre Land kommune Prosjektplan for rådmannens prosjekt «Internkontroll i Nordre Land kommune» (KU-sak 35/14) Revisjonsrapport: Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvikregionen Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (jf. KU-sak 07/15) inkl. planlegging av selskapskontroll VOKKS AS (jf. ku-sak 28/14) Saker til oppfølging senere: Utviklingsrapport for Nordre Land skolen 2014 Rapport: Evaluering av kontrollutvalg og sekretariater (ku-sak 06/15) Samhandlingsreformen presentasjon v/rådmannen (ku-sak 43/13) Eiendomsforvaltning (ku-sak 43/13) Oppfølging av revisjonsrapporten «Oppfølging av politiske vedtak» (ku-sak 16/14) Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS): Revisjonsprosjekt: Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvikregionen (felles prosjekt i samarbeid mellom 5 kommuner) Revisjonsprosjekt: Innkjøp etterlevelse av rutiner Møteplan 2015: o Mandag kl o Mandag kl o Mandag kl o Mandag kl o Mandag kl

7 Lnr.: 2674/15 Arkivsaksnr.: 15/450 Arkivnøkkel.: 216 &14 Saksbehandler: LFU Utskrift til: Kontrollutvalgstjenester, Studievegen 7, 2815 Gjøvik KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014 Sammendrag: Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 tas til orientering. Vedlegg: Årsrapport 2013 Kontrollutvalgets virksomhet Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Kontrollutvalget i Nordre land kommune behandlet saken i møte den 16. februar 2015 som sak 04/2015. Administrasjonens innstilling: Kontrollutvalget vil råde Kommunestyret til å fatte slikt vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 tas til orientering. NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. februar 2015 Birgit Felde Sevaldrud kontrollutvalgets leder Liv Furuseth

8 KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Årsrapport 2014 Kontrollutvalgets virksomhet Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver Medlemmer og sekretariat Aktivitet Økonomi Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon mv. Selskapskontroll Avtale med og oppfølging av valgt revisor / Innlandet Revisjon IKS

9 1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver Kontrollutvalgets oppgaver og ansvar fremgår av kommunelovens 77 med tilhørende forskrift for kontrollutvalg. Kontrollutvalgets overordnede målsetting kan formuleres som "å bidra til å skape tillit til forvaltningen" I forskrift om kontrollutvalg ( 4) er utvalgets alminnelige oppgaver formulert slik: Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og konfroll med den kommunale eller ftlkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller ftlkestinget, herunder å påse at kommunen eller ftlkeskommunen har enforsvarlig revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som erforetatt av kommunens eller ftlkeskommunens folkevalgte organer. I tillegg fremgår det av lovverket at: Kontrollutvalget skal påse at detføres kontroll med forvaltningen av kommunens eller ftlkeskommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalgets tilsynsoppgaver deles inn Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll 2. Medlemmer og sekretariat Kontrollutvalget har i løpet av året bestått av følgende: Medlemmer Varamedlemmer Sp/KrF/H/BL/FrP: Sp/KrF/H/BL/FrP: Birgit Felde Sevaldrud, leder Ole Strand Linn Haugseth Kind, nestleder Kitty Ryan Ap/Sv: Hans Kristian Engeseth Kjartan Th. Stensvold Ap/Sv: Hans Moon Ottar Rønningen Elin Rosenberg Ellen Sogn Sekretariat: Forskrift om kontrollutvalg stiller krav om at sekretær for utvalget skal være uavhengig av både kommunens revisor og kommunens administrasjon. Kommunene i Gjøvik- og Hadelandsregionen har inngått felles avtale om kjøp av sekretærtjenester fra firmaet Kontrollutvalgstjenester v/kjetil Solbrækken. Rammeavtalen ble inngått høsten 2010 etter gjennomført konkurranse i tråd med lov om offentlige anskaffelser. Kontrakten løper i 4 år, frem til , med mulighet for forlengelse ett + ett år. Opsjonen er benyttet og kontrakten er i første omgang forlenget til Aktivitet År Antall møter Antall saker

10 4. Økonomi Kontrollutvalget utarbeider selv forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, jf. forskrift om kontrollutvalg 18. Det er kommunestyret som fastsetter de økonomiske rammene for kontrollutvalgets virksomhet. Nedenfor følger oversikt over kontrollutvalgets budsjett og regnskap siste år: Konto Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Regnskap Trekkpliktig godtgjørelse Fast godtgjørelse Møtegodtgjørelse Tapt arb.fortjeneste Arb.giveravgift _ Kontormateriell og rekvisita Aviser/tidsskrifter/faglitteratur Bevertning møter Tjenestefrikjøp Opplæring/kurs Kjøregodtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter IT, programmer, utstyr Konsulenttjenester ordinær drift (sekretærtjenester) Kjøp av andre tjenester Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap (Innlandet Revisjon IKS) Momskompensasjon (utgift) Momskompensasjon (inntekt) Totalt Kommenar til regnskap/budsjett: Kto Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap: Differanse mellom budsjett og regnskap på denne posten skyldes i hovedsak at det ble bestilt mindre forvaltningsrevisjon enn budsjettert. 5. Regnskapsrevisjon Oppfølgingav revisjonsarbeidetog tilsyn med revisors faglige arbeid: Kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, jf. 6 i forskrift om kontrollutvalg. Dette er knyttet til flere forhold: At revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og god kommunal revisjonsskikk. At revisor oppfyller krav til uavhengighet og kvaliflkasjoner. At revisjonen følger eventuelle avtaler inngått mellom revisor og kontrollutvalget. Kontrollutvalget ivaretar sitt oppfølgingsansvar gjennom følgende aktiviteter: 3

11 Revisors uavhengighetserklæring (skriftlig, årlig) Presentasjon av strategi og plan for revisjon av kommunens regnskaper, samt underliggende risikovurderinger (årlig) Presentasjon av status midtveis i revisjonsarbeidet / interimsrevisjon (årlig) Presentasjon av revisjonsberetningen og gjennomføringen av revisjonsarbeidet (årlig) Fremleggelse av eventuelle brev og revisjonsrapporter til rådmannen, herunder eventuelle nummererte brev (vesentlig svikt i internkontrollen, rapportering av misligheter mv). Fremleggelse av resultatet av ekstern kvalitetskontroll av revisor (forbundsbasert kontroll minimum hvert femte år) Uttalelse om årsregnskapet: Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi en uttalelse til årsregnskapet, jf. forskrift om kontrollutvalg 7. Uttalelsen skal følge regnskapssaken til kommunestyret, via formannskapet. Kontrollutvalget har i løpet av året avgitt uttalelse til følgende regnskaper: Årsregnskapet for Nordre Land kommune for 2013 Til stede under behandlingen av saken i kontrollutvalget var Innlandet Revisjon 1KS v/oppdragsansvarlig revisor og administrasjonen v/rådmannen m.fl. Oppfølging av kommunestyrets merknader: Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til årsregnskapet er blitt fulgt opp (forskriftens 8). Det foreligger ingen merknader fra kommunestyret til oppfølging. 6. Forvaltningsrevisjon og undersøkelser Lovpålagte oppgaver: Det skal utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon, minimum en gang i valgperioden (første året i valgperioden). Planen skal vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og resultatet av disse. Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til rapporter om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker, som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Plan for forvaltningsrevisjon: Kontrollutvalget har laget en plan for forvaltningsrevisjon for perioden Planen ble vedtatt av kommunestyret høsten Planen er basert på en overordnet analyse av 4

12 kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identiflsere behovet for forvaltningsrevisjon på ulike sektorer. Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å foreta undersøkelser og eventuelt igangsette kontroller på andre områder enn de som er nevnt i planen, dersom det oppstår behov for dette i planperioden. Kontrollutvalgets aktiviteter gjennom året: a) Forvaltingsrevisj onsprosj ekter: Revisjonsrapport: Oppfolging av politiske vedtak (Rapporten konkluderte med at vedtakene som var kontrollert i hovedsak var fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Det ble påpekt noen forbedringspunkter mht. rapportering til politisk nivå om oppfølging av vedtak. Rapporten ble sluttbehandlet i k.styret) b) Mindre undersøkelser, foranalyser, orienteringer mv.: Skole: Utvikling av Nordre Land skolengenerelt. Utvikling av grunnskolepoeng, utviklingen av andel elever med spesialundervisning i Nordre Land kommune spesielt. Overordnet system for interkontroll avvikshåndtering og risikovurderinger (presentasjon v/rådmannen m. fl. to ganger i løpet av året) Gjennomgang av kvartalsrapport 1. kvartal 2014 og halvårsrapport 2014 Nordre Land kommune Roller og habilitet +praktisering av arbeidsreglementets 16 om «annet lonnet arbeid» (orientering v/rådmannen) Oversikt over revisionsrapporter tidligere år og oppfølgingen av disse: År Tema / område Oppfølging / kommentar 2014 (ingen) 2013 Revisjonsrapport: Oppfolging av politiske vedtak (sluttbehandlet i kommunestyret 17/ (ingen) 2011 Revisjonsrapporten "Samhandling mellom barnehager og barnevern" (sluttbehandlet i kommunestyret) 2011 Kartleggingsrapport: Ressursbruk til barnehager. (sluttbehandlet i kontrollutvalget) 2010 Innkjop (etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser) (sluttbehandlet i kommunestyret) Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Påpekt forbedringspotensial i f.m. rådmannens rapportering til politisk nivå tre anbefalinger. Vurdert ikke aktuelt å følge opp. Avsluttet. Rapporten ble oversendt rådmannen til oppfølging og videre bruk i sin interne analyse og diskusjon omkring kommunens barnehagedrift. Avsluttet. Kort om rapporten: Gjennomført stikkprøve av anskaffelser mellom og Gjennomført revisjonsprosjekt med fokus på overordnede rutiner mht overholdelse av lov om offentlige anskaffelser. Positiv konklusjon. Rapporten følges opp i

13 2009 Enkeltvedtak om spesialundervisning får elevene det de har rett på? (sluttbehandlet i kommunestyret) Ikke prioritert å følge opp (ingen) Etikk i Nordre Land kommune Ikke egnet for oppfølging. (sluttbehandlet i kommunestyret) 7. Selskapskontroll Lovpålagte oppgaver: Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. Det skal utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon, minimum en gang i valgperioden (første året i valgperioden). Planen skal vedtas av kommunestyret. Selskapskontrollens obligatoriske del går primært ut på å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontroll kan også omfatte forvaltningsrevisjon i selskapet Plan for selskapskontroll: Kontrollutvalget har laget en plan for selskapskontroll for perioden Planen ble vedtatt av kommunestyret høsten Planen er basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for kontroll med kommunens styring med selskaper (eierskapskontroll), eller med forvaltningen i kommunalt eide selskaper. Følgende områder/tema er prioritert i planen: Eierstyring i Nordre Land kommune Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS VOKKS AS Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å foreta undersøkelser og eventuelt igangsette kontroller på andre områder enn de som er nevnt i planen, dersom det oppstår behov for dette i planperioden. Følgende er igangsatt i 2014: Planlegging/kartlegging vedr. VOKKS AS: I løpet av året er det gjennomført forundersøkelse rettet mot VOKKS AS. På oppdrag fra kontrollutvalget har Innlandet Revisjon IKS også laget et forslag til prosjektplan for et revisjonsprosjekt rettet mot VOKKS AS. Med bakgrunn i at Etnedal eier 1/3 av VOKKS AS ble det gjort forsøk på å engasjere kontrollutvalget i Etnedal kommune i å delta i en nærmere kartlegging/risikovurdering av VOKKS AS. Kontrollutvalget i Etnedal kommune avslo invitasjonen fra kontrollutvalget i Nordre Land kommune. Saken følges opp i Igangsatt evaluering av kommunenes felles eierskapspolitikk 6

14 Innlandet Revisjon IKS har fått oppdrag fra de fem kontrollutvalgene i Gjøvikregionen om å evaluere felles vedtatt eierskapspolitikk. Rapporten avsluttes våren Oversikt over kontroller siste årene og oppfølgingen av disse: År Tema / selskap Oppfølging / kommentar 2014 (ingen) Flere planleggingsaktiviteter gjennomført, bl.a. rettet mot VOKKS AS og bestilt evaluering av den vedtatte eierskapspolitikken Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Ordfører orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget. Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering og saken ble ikke fulgt opp videre (ingen) Ikke prioritert konkrete kontroller. Gjennomført kartlegging og risikovurdering som ledd i utarbeidelse av ny plan for selskapskontroll (ingen) Ikke prioritert (ingen) Ikke prioritert Nordre Land ASVO AS Utvalget er blitt orientert om selskapet av daglig leder Jan Olav Jacobsen. Utvalget besøkte selskapet og fikk en omvisning. Vedtatt ikke å gjennomføre nærmere kontroller, men vil følge opp selskapets etablering av kvalitets-system (2011) Eierstyring Rådmannen orienterte om kommunens arbeid med etablering av prinsipper for eierstyring. Vedtatt å følge opp når disse har fungert en tid (ingen) Ikke prioritert GLT Avfall IKS Det ble gjennomført et revisjonsprosjekt i samarbeid med kontrollutvalgene i de andre eierkommunene. Rapporten påpekte flere forhold rettet mot eierstyring og håndtering av regelverket for selvkost. Oppfølging av rapporten er foretatt på ulikt vis over flere år, og oppfølgingspunktene fra rapporten anses i dag å være tilfredsstillende fulgt opp. 7

15 8. Avtale med og oppfølging av valgt revisor / Innlandet Revisjon IKS Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Innlandet Revisjon IKS, jf. vedtak i kommunestyret. Innlandet Revisjon IKS yter eierkommunene revisjon i egenregi til selvkost. Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå avtale mellom oppdragsgiver og selskapet. Avtalen (kalt oppdragsavtale) regulerer omfang, pris og kvalitet og rulleres årlig. Avtalen tydeliggjør kontrollutvalgets bestillerfunksjon. Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål at revisjonstjenestene skal være til konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi å være kundeorientert. Kontrollutvalget er bevisst disse målsettingene i sin oppfølging og dialog med revisor. Pris følges opp gjennom krav til årlig sammenligning ("benchrnarking") av kostnadene til revisjon mot andre kommuner. Slik sammenligning er foretatt i løpet året og viser at kostnadene til regnskapsrevisjon ligger omtrent på "snittet" sammenlignet med kommuner på samme størrelse. Sammenfigningen er presentert for kontrollutvalget. Kvalitet på revisjonstjenestene følges primært opp gjennom de enkelte tjenesteleveransene (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll). I tillegg følges opp: At oppdragansvarlig revisor oppfyller de formelle kompetansekravene. At kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt, herunder at revisor ikke har tatt på seg rådgivningsoppdrag eller andre tjenester for kommunen, som kan reise tvil om dette. Det påses at det årlig blir avgitt en uavhengighetserklæring fra revisor til kontrollutvalget. Høsten 2014 ble det gjennomført en forbundsbasert kvalitetskontroll av Innlandet Revisjon IKS (i regi av Norges Kommunerevisorforbund). De utvalgte revisjonsoppdragene og forvaltningsrevisjonsprosjektene fikk "godkjent" (høyeste score). Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder har orientert kontrollutvalget om kontrollen og resultatene. Dokka 16. febrmar2015. Birgit e de Sevaldtud Leder av kontrollutvalget 8

16 Lnr.: 4719/15 Arkivsaksnr.: 15/272 Arkivnøkkel.: 020 Saksbehandler: GSL Utskrift til: KOMMUNEREFORMEN Sammendrag: Den politiske styringsgruppen legger fram for kommunestyret 23. juni et forslag til videre framdriftsplan, organisering og prosess for arbeidet, herunder ev. ny vurdering av hvilke kommuner Nordre Land ønsker å utrede sammenslåing med. De åtte overordnede spørsmålene i veilederen «Veien mot en ny kommune» diskuteres gruppevis i kommunestyremøte den 14. april Innkomne signaler tas med i den videre utredningen av kommunereformarbeidet i Nordre Land kommune. Vedlegg: - Innbyggerundersøkelse i Nordre og Søndre Land kommuner - spørreskjema Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): - Veilederen «Veien mot en ny kommune»: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/kommunereform.no/veien_mot_ en_ny_kommune.pdf - Stortingsmelding nr. 14 ( ) «Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner» https://www.regjeringen.no/contentassets/01f2b178d685405e925d60ebbb9b1bdc/no/pdfs/st m dddpdfs.pdf Saksopplysninger: Kommunereformarbeidet i Nordre Land blir ledet av en politisk styringsgruppe bestående av formannskapet utvidet med en representant fra hvert av partiene i kommunestyret som ikke er representert i formannskapet, jfr. vedtaket i K-sak 103/14. I kommunestyrets nevnte behandling av opplegg og framdrift vedr. arbeidet med kommunereform, ble følgende vedtak gjort: 1. Nordre Land kommunes framdrift i det videre arbeid med kommunereformen legges opp til at evnt. endringer i struktur gjennomføres etter alternativet med vedtak våren Politisk styringsgruppe for arbeidet med kommunereformen blir formannskapet supplert med representanter for de partier som ikke har faste medlemmer i formannskapet; Kristelig

17 Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet. Den politiske styringsgruppa ledes av ordfører. Gruppa kan konstituere et arbeidsutvalg. 3. Rådmannen koordinerer administrasjonens arbeid, og ivaretar sekretariatet for politisk styringsgruppe og ev. arbeidsutvalg. Rådmannen etablerer de nødvendige administrative arbeidsgrupper. Tillitsvalgte skal ha en representant i hver disse administrative gruppene. 4. Det henvises til kommunestyrets vedtak 07/2005: a. Sammenslutning av Nordre Land med hele eller deler av Søndre Land og Etnedal. b. Sammenslutning av Nordre Land med hele eller deler av Søndre Land. c. Sammenslutning av Nordre Land og hele eller deler av Etnedal d. Nordre Land som egen kommune. Dette er de aktuelle alternativene å utrede for Nordre Land kommune, så fremt ikke innspill gjennom innbyggerinvolveringen tilsier at også andre alternativ bør utredes. 5. Politisk styringsgruppe legger fram beskrivelse av status og muligheter i kommunestyret 14. april Den politiske styringsgruppen legger fram for kommunestyret 19. mai et forslag til videre framdriftsplan, organisering og prosess for arbeidet, herunder ev. ny vurdering av hvilke kommuner Nordre Land ønsker å utrede sammenslåing med. Ordfører får fullmakt til å innlede dialoger/sonderinger med aktuelle kommuner i forkant av dette, slik at realistiske utredninger sikres. 7. Den politiske styringsgruppen foreslår overfor kommunestyret den 23. juni hvordan innbyggerne skal høres, men det åpnes for at en spørreundersøkelse/innbyggerundersøkelse kan gjennomføres 1. halvår Det henvises også til følgende fellesvedtak i Søndre og Nordre Land formannskaper den vedr. kommunereformen; Det etableres en politisk arbeidsgruppe utgått fra formannskapene i Nordre og Søndre Land, med tre fra hvert formannskap (posisjon/opposisjon), som utarbeider et opplegg for innbyggerinvolvering mm. fram mot sommeren 2015, herunder lager et forslag til en undersøkelse tidlig i Rådmennene, eller den de utpeker, er sekretariat. Fra Nordre Land formannskaper er følgende representanter valgt til den politiske arbeidsgruppa; Ordfører Liv Solveig Alfstad, Tore Stensrud og Bernt Øistad. Den politiske styringsgruppa ba, som oppfølging av vedtakets pkt. 5, om en administrativ vurdering av utfordringer knyttet til rekruttering og tjenesteproduksjon, det siste eksemplifisert gjennom påviste avvik i samband med tilsyn i de respektive enhetene. Resultatene fra denne presenterte rådmannen for den politiske styringsgruppa i møte den 17. mars og det samme vil skje i kommunestyrets møte 14. april Arbeidet med å få gjennomført en innbyggerundersøkelse er viet mye oppmerksomhet, jfr. pkt. 7 i K-sak 103/14 og TNS Gallup er valgt som utøvende konsulent. Undersøkelsen gjennomføres ultimo april og spørreundersøkelsen blir presentert for kommunestyret i møtet 14. april. Se også vedlegg. Resultatene fra undersøkelsen legges fram i mai møtet.

18 I møte mellom regionens rådmenn og ordførere den 6. februar ble følgende reviderte omforente framdriftsplan «vedtatt»: 29.mai arrangeres felles dag for formannskap og repr fra parti som ikke er representert i formannskap. I møtet er tanken å engasjere Jon H Lesjø som tar en gjennomgang av kommunenes swotanalyser/vurderinger ut fra dette gjøres betraktninger om mulige vegvalg. Ordførerpanel i etterkant. I tillegg engasjere en departementsråd for å si noe om kommuneprop. Skyve kommunale behandlinger som var planlagt i kommunestrukturprosessen fram til juni (framdrift, prosess, organisering med partnervalg og innbyggerinvolvering). Dette fører for Nordre Land kommunes del til at tidligere vedtatt framdrift i prosess og kommunestyrebehandling må skyves fra mai til juni, jfr. pkt. 6 i kommunestyrets vedtak i sak 103/14. Stortingsmelding 14 ( ) inneholder en utredning av hvilke som kan være aktuelle som følge av en reform. Nye oppgaver/nytt ansvar kan være aktuelt innenfor barnevern, NAV, rehabilitering, psykisk helse og rus, utdanning, kultur, miljø- og ressursforvaltning og klima/energi. Dette er foreløpig ikke behandlet i Stortinget, men ordføreren vil presentere utredingen for kommunestyret i møte. I veilederen «Veien mot en ny kommune» er det listet opp åtte overordnede spørsmål som kan være aktuelle for diskusjon i kommunestyret: Hvor godt klarer kommunen å stå alene i et års perspektiv? Er kommunen avhengig av en eller flere nabokommuner for å levere lovpålagte velferdstjenester til sine innbyggere? Hvor omfattende kan et interkommunalt samarbeid være før samarbeidsulempene blir større enn fordelene? Hvilke utfordringer står man overfor når det gjelder ivaretakelse av kommunale oppgaver? Hvilken gjennomføringsevne har kommunen på de ulike områdene kommunen har ansvaret for? Greier kommunen å nå de mål den har satt seg? Hva er visjoner og mål for framtidig utvikling? Hva kreves for å realisere disse målene, og hvilke effekter kan man oppnå gjennom å bli en del av en større kommune? Rådmannen vil anbefale at det legges opp til gruppearbeid i kommunestyret den 14. april 2015 hvor disse åtte spørsmålene diskuteres. Vurdering: Det legges opp til gruppearbeid i kommunestyret den 14. april 2015 hvor disse 8 spørsmålene skal diskuteres.

19 Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde kommunestyret til å fatte slikt vedtak: 1. Den politiske styringsgruppen legger fram for kommunestyret 23. juni et forslag til videre framdriftsplan, organisering og prosess for arbeidet, herunder ev. ny vurdering av hvilke kommuner Nordre Land ønsker å utrede sammenslåing med. 2. De åtte overordnede spørsmålene i veilederen «Veien mot en ny kommune» diskuteres gruppevis i kommunestyremøte den 14. april Innkomne signaler tas med i den videre utredningen av kommunereformarbeidet i Nordre Land kommune. NORDRE LAND KOMMUNE, den 07. april Jarle Snekkestad rådmann Geir Steinar Loeng

20 Q1 : resultat : Open God dag mitt navn er... og jeg ringer fra Norsk Gallup Institutt på vegne av <Kommune> kommune. <Kommunen> ønsker å vite hva innbyggerne tenker om en eventuell kommunesammenslutning mellom <Kommune> og en eller flere tilliggende nabokommuner. Kan jeg få prate med <navn>? Når oppnådd ønsket person: God dag mitt navn er... og jeg ringer fra Norsk Gallup på vegne av <Kommune> kommune. Kommunen ønsker å vite hva innbyggerne tenker om en eventuell kommunesammenslutning mellom <Kommune> og en eller flere tilliggende nabokommuner. Kan jeg stille deg noen spørsmål om dette? Oppgis ved spørsmål: Det tar omlag 7 minutter å besvare spørsmålene. Mobil: God dag mitt navn er... og jeg ringer fra Norsk Gallup på vegne av <Kommune> kommune. Kommunen ønsker å vite hva innbyggerne tenker om en eventuell kommunesammenslutning mellom <Kommune> og en eller flere tilliggende nabokommuner. Prater jeg med <navn>? Kan jeg stille deg noen spørsmål om dette? Oppgis ved spørsmål: Det tar omlag 7 minutter å besvare spørsmålene. Q2 : Q1 : Single coded I hvilken kommune bor du? 1 Søndre Land 2 Nordre Land 3 Annen kommune (ikke i målgruppen) ASK ONLY IF Q2 : Q1=1 Q3 : Q2a : Single coded I hvilken del av kommunen bor du? Instruks: Hvis IO oppgir et annet sted enn opplistet i adresselisten under, LES OPP listen og spør om stedet ligger innenfor disse stedene. Filt: Hvis Søndre Land 1 Hov 2 Fall 3 Trevatn 4 Enger 5 Fluberg 6 Odnes 7 Vestsida 8 Landåsbygda 9 Uoppgitt/sted som IO ikke kunne plassere i adresselisten (IKKE LES) Nordre Land Kommunereform version 1 TNS 1

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 21.05.2013 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Gruppemøter: AP: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 SV: tirsdag 21.05.13 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 H:? (mandag er 2.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon Revisor AS Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS Bilde er fra Preikestolen som ligger i Forsand kommune Kilde: http://www.lysefjordeninfo.no/no/preikestolen2.jpg

Detaljer

KONTROLLUTVALGET MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 18.januar 2012 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/12 TID: 25.01.2012 kl. 12:00 STED: Formannskapssalen, Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR.

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer