ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling"

Transkript

1 ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Enger - kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes snarest på tlf , eventuelt mobiltlf , som sørger for innkalling av vararepresentanter. Ved inhabilitet i enkeltsaker, må det meldes fra om dette til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. Side1

2 Saksnr Innhold PS 14/166 Referatsaker PS 14/167 Hederstegn - søknad om KS' hedersmerke PS 14/168 Motorferdsel i utmark 6 - Lage Trangsrud PS 14/169 Motorferdsel i utmark 6 - Per Herberg PS 14/170 Motorferdsel i utmark 6 - Lillerøåsen vel v/knut Eggen PS 14/171 Motorferdsel i utmark 5d og 6 - Kjell Magne Svendsen PS 14/172 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Litlrøåsen - deling av hyttetomt fra Gnr 6 Bnr 85 - Jonn Arne Sveen m.fl. PS 14/173 Engerdal kommuneskoger KF - Årsbudsjett PS 14/174 Engerdal kommune - årsbudsjett PS 14/175 Overtagelse av gatelyset innen Engerdal kommune Engerdal kommune, Lars Erik Hyllvang ordfører Side2

3 PS14/166Referatsaker RS14/427Protokoll RS14/428Godkjenningavsçknad:Hogstivernskog-SBSkogA/Sv/Sigbjçrn Martinsen RS14/429Omdisponeringavdyrketmarkforoppfçringavkårboligpå landbrukseiendommennordli,gnr165bnr185-oddnynordli RS14/430Godkjentsçknadomfritidsabonnementfor"Gammelstua"-gnr 161/84 RS14/431Godkjentsçknadomovergangframiniabonnementtil fritidsabonnementgnr161/113 RS14/432Godkjenningavsçknadomnydyrkingpålandbrukseiendommen Åsli,Gnr162Bnr16 RS14/433Godkjenningavsçknadomrammetillatelse-oppfçringavtilbygg forkjçle-,fryseromogtçrrvarelager(bya58m2)-165/209futveien14, Engerdalsykehjem-Engerdalkommune RS14/434Godkjenningavsçknadomansvarsrettforrçrleggerarbeide-nytt avlçpsanlegg-165/1/82sundvegen1622,galten-tomgundersen RS14/435Godkjenningavsçknadomtillatelsetiltiltak-opprettelseav3 matrikkelenheter-festegrunnundergnr161/1-rçskjota-fjellheimhytta- Skogstua RS14/436Godkjenningavsçknadomtillatelsetiltiltak-opprettelseav3 matrikkelenheter-festegrunnundergnr165/1-hçlbekkhytta-sorkenøst- SorkenVest RS14/437Godkjenningavsçknadomtillatelsetiltiltak-opprettelseav matrikkelenhet-festegrunnundergnr162/1-nçstra RS14/438Godkjenningavsçknadomtillatelsetiltiltak-oppfçringavkårbolig Side3

4 RS14/439Ferdigattest-nyttavlçpsanlegg,tetttank(4,5m3)forsvartvann ogslamavskiller(3m3)m.infiltrasjonforgråvann-161/1/99moltestien17, Ulvåberget-EivindHansen RS14/440Ferdigattest-slamavskiller(3m3)m.infiltrasjonforgråvann- 162/1/166Glofçkliavest17-BenteIreneAalandogTerjeLund RS14/441Ferdigattest-oppfçringavanneks(BRA22m2)-3/119 Hyllsjçvegen269,Hyllsjçensçr-LiseHeggerisetÅs RS14/442Ferdigattest-oppfçringavfritidsbolig-15/218Skarvveien12, EngerdalØstfjell-delområdeA-F-ToveogRolfHaraldGrave RS14/443Ferdigattest-oppfçringavfritidsboligm.garasje/anneks(BRA63 +42=105m2)-14/421Hundskampveien135,EngerdalØstfjell-delområde 3,trinn2-Karl-IngeHanssen RS14/444Ferdigattest-oppfçringavplasthall(24x15m)forlagringav strçsand-161/1ulvåmoenmassetak,sçlenstua-fredheimtransportas RS14/445Ferdigattest-oppfçringavboligm.garasje/anneks-14/323 Østfjellveien81/77,Nesslia-SveinEkeland RS14/446Ferdigattest-oppfçringavfritidsboligm.garasje(BRA118+34= 152m2)-164/77/65Einerveien16,Tjçnnodden-EEKByggAS RS14/447Ferdigattest-oppfçringavgarasje(BYA50m2)-164/1/52Egga8, Elgå-GerdDagnyRçstenogRolfNess RS14/448Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 3e-Otto Sundberg RS14/449Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 5e-PerHerberg RS14/450Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 5c-David Danielsson Side4

5 RS14/451Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 5a-OddSçmåen RS14/452Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 5c-Ingvild Herberg RS14/453Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 5b-BertilKnutsen RS14/454Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 5c-Christinaog PeterRyvangHolmström RS14/455Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 5b-RoyMagne Hanssen RS14/456Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 5b-Oskar Langsjçen RS14/457Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 5c-ArvidOlsen RS14/458Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 5b-David Danielsson RS14/459Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 5c-BrittogWilly Kvilten RS14/460Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 5b-Eimund Åsvang RS14/461Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 5c-Katarina Ryvang RS14/462Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 5c-Lage Trangsrud RS14/463Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 5c-KnutVestues RS14/464Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 5c-TorErikNæss RS14/465Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 5c-Hallvard Nymoen RS14/466Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 5c-Roger Side5

6 RS14/467Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 5b-AlfNilsen RS14/468Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 5c-MarieRyvang RS14/469Godkjenningavsçknad:Motorferdseliutmark 5e-Roger Fredheim Side6

7 Engerdal kommune Saksmappe: / / Saksbehandler: Britt May Stengrundet Saksframlegg Hederstegn - søknad om KS' hedersmerke Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/167 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Vedlegg 1 Hederstegn, unndratt offentlighet i hht Offl. 5.1 Øvrige saksdokumenter: Vedtekter for KS-hedersmerke Rådmannens forslag til vedtak: Saken er behandlet i henhold til delegeringsreglementets 9c: 1. Det vises til vedlagte navneliste over ansatte i Engerdal kommune som skal tildeles KS hedersmerke etter 30 års tjeneste i kommunen, unndratt offentlighet i hht Offl. 5 (1). Bakgrunn: I henhold til vedtatte retningslinjer for Hederstegn i Engerdal kommune skal arbeidstakere som har vært tilsatt i 30 år tildeles KS hedersmerke. Videre skal arbeidstakere som har vært tilsatt i 25 år tildeles gullklokke og de som har vært tilsatt i 40 år tildeles Norges vel s hedersmedalje eller KS hedersmedalje dersom de i tillegg til jobben har bidratt aktivt i samfunnet. Vurdering: Ut fra vedtatte retningslinjer for Engerdal kommune og KS vedtekter for hedersmerke må det søkes om tildeling av hedersmerke til 3 ansatte i. For at kommunen skal kunne bestille hedersmerket fra KS må det foreligge et vedtak fra formannskapet. Det må søkes på fastsatt skjema for hver enkelt ansatt. Dette er i henhold til KS vedtekter for tildeling av hedersmerket. I vedtektenes 2 står det at hedersmerket kan tildeles etter minst 25 års tjeneste i kommunen. Engerdal kommune har vedtatt at merket skal tildeles etter 30 år og medalje etter 40 år. Side7

8 Utover disse 3 har vi 3 som har vært tilsatt i 25 år. Den ene av disse hadde 25 år i 2013, men dette ble dessverre ikke registrert i rapporten som ble tatt ut. Utdeling av gullklokke blir derfor foretatt på etterskudd i år. Det samme gjelder en som har vært ansatt i 30 år og som tildeles hedersmerke et år på etterskudd. Vi har ingen som har vært tilsatt i 40 år. Oversikt over personer som skal tildeles hederstegn følger vedlagt saken; unndratt offentlighet i hht. Offl Konklusjon: Som innstilling. Side8

9 Engerdal kommune Saksmappe: / / Saksbehandler: Eskil Vethe Herfindal Saksframlegg Motorferdsel i utmark 6 - Lage Trangsrud Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/168 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: 1 Søknad om bruk av snøscooter til transport av personer og utstyr til hytte ved Krokettjern Øvrige saksdokumenter: - Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 Rådmannens forslag til vedtak: Saken er behandlet i henhold til delegeringsreglementets 12 u). 1. I henhold til Nasjonal forskrift om bruk av motoriserte kjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av med senere endringer, 6, gis Lage Trangsrud, 2443 Drevsjø, tillatelse til å kjøre snøscooter reg. nr.: ZC 1609, HE 2852 eller PA 6051 for transport av båt til og fra Krokåtsjøen. 2. Trase: Fra avkjørsel fylkesvei mot Tolgevollen, langs vei til Tolgevollen, deretter langs merket snøscootertrase til Krokåtsjøen. I de tilfeller der parkeringsplassen ved avkjørsel til Tolgevollen ikke er brøytet, tillates det kjøring fra nærmeste brøytede avkjørsel til Tolgevollveien, derfra samme trase som ovenfor. Dersom dette gjøres, må det unngås å kjøre nye spor. 3. Tillatelsen gjelder på godt snøføre fra dags dato til og skal medbringes under kjøring. 4. Det skal tas utstrakt hensyn til viltet og naturmiljøet, og innehaver av denne tillatelsen forutsettes kjenne intensjonene med motorferdselloven og dens Tillatelsen begrenser ikke grunneiers rett til å begrense eller forby motorferdsel på egen eiendom. Grunneiers tillatelse skal derfor innhentes før kjøring kan finne sted. 6. Ved ureglementert kjøring eller hvis grunnlaget for dispensasjonen faller bort, vil denne tillatelsen bli trukket tilbake. 7. Tillatelsen gjelder for inntil 1 tur tur/retur. Vedlagt kjørebok skal fylles ut før start, og leveres kommunen innen MERK: Dersom kjørebok uteblir vil ikke en søknad påfølgende sesong bli behandlet. Bakgrunn: Lage Trangsrud søker om å få benytte snøscooter for en tur tur/retur fra parkering ved enden av Tolgevollveien til Krokåtsjøen for å bytte båt han har liggende der. Frakt av ny båt til Krokåtsjøen og Side9

10 frakt av gammel båt fra Krokåtsjøen. Søknaden gjelder for 1 tur vintersesongen /. Søknaden vil bli behandlet etter 6. Vurdering: Kommunen kan gi tillatelse hvis det foreligger særlige behov etter 6 i forskriften. Forutsetningen er at behovet ikke er knyttet til fornøyelseskjøring, har et anerkjent nytteformål og at det ikke kan dekkes opp på andre måter. Før en eventuell tillatelse gis skal transportbehovet vurderes opp mot skader og ulemper som påføres natur og mennesker i forhold til det mål om å redusere motorferdsel til et minimum. Ved vurderingen av om et reelt behov foreligger skal lokale forhold spille inn, slik at det tas en skjønnsvurdering, men slik at lovens strenghet ivaretas. Hver enkelt søknad må sees i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader. Det betyr at en søknad kan avslås hvis man forventer mange tilsvarende søknader og konsekvensen av å innvilge alle medfører negative virkninger på mennesker og natur. Dette selv om en enkelt søknad har marginal effekt i så måte. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis: - søker må påvise et særlig behov - behovet må ikke knytte seg til turkjøring - behovet må ikke kunne dekkes på annen måte - behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdsel til et minimum Rådmannen vektlegger i sin vurdering at kjøringen har et anerkjent nytteformål som ikke kan dekkes på annen måte og ikke kan sies å være knyttet til fornøyelseskjøring. Rådmannen vektlegger også at det gjelder for 1 tur tur/retur. Å bruke snøscooter vinterstid for å frakte inn og ut båt er mye mindre skadelig for terrenget enn alternativet som vil være på barmark. Etter en samlet vurdering mener rådmannen derfor at søknaden oppfyller de kriterier som settes for at en tillatelse etter 6 i motorferdselforskriften av med senere endringer kan gis. Kommunen har vurdert kjøringen etter bestemmelsene i Naturmangfoldloven, og da spesielt I 8 heter det bl.a. at beslutninger som påvirker naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap. Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av den omsøkte kjøringen slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette. Videre skal påvirkningen ses i sammenheng med økosystemets samlede belastning, jf. 10. Kommunen kan ikke se at kjøringen vil føre til at belastningen blir for stor for området. 12 krever at man i størst mulig grad unngår teknikker som kan skade naturmangfoldet. Vedtaket har enkelte vilkår om dette. Naturmangfoldlovens 9 og 11 vurderes som ikke relevant i denne sammenhengen. Konklusjon: Som forslag til vedtak. Side10

11 Side11

12 Engerdal kommune Saksmappe: / / Saksbehandler: Eskil Vethe Herfindal Motorferdsel i utmark 6 - Per Herberg Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/169 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: 1 Søknad om bruk av snøskuter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter Øvrige saksdokumenter: - Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 Rådmannens forslag til vedtak: Saken er behandlet i henhold til delegeringsreglementets 12 u). 1. I henhold til Nasjonal forskrift om bruk av motoriserte kjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av med senere endringer, gis Per Herberg tillatelse til å kjøre snøscooter reg. nr.: HE 1608 for transport av bagasje og utstyr til hytte ved Storbekken, samt tilsyn av seter og fiskebu ved Gråsnesvollen. Tillatelsen gjelder også eventuell ektefelle og barn. Personer kan følge med dersom det er plass sammen med utstyr og bagasje. Kjelke er påbudt. 2. Trase: Fra Elgå videre på Femundens is sørover til Storbekken og videre til Gråsnesvollen. 3. Tillatelsen gjelder på godt snøføre fra dags dato til og skal medbringes under kjøring. 4. Det skal tas utstrakt hensyn til viltet og naturmiljøet, og innehaver av denne tillatelsen forutsettes kjenne intensjonene med motorferdselloven og dens Tillatelsen begrenser ikke grunneiers rett til å begrense eller forby motorferdsel på egen eiendom. Grunneiers tillatelse skal derfor innhentes før kjøring kan finne sted. 6. Ved ureglementert kjøring eller hvis grunnlaget for dispensasjonen faller bort, vil denne tillatelsen bli trukket tilbake. 7. Tillatelsen gjelder for inntil 8 turer tur/retur. Vedlagt kjørebok skal fylles ut før start for hver tur, og leveres kommunen innen MERK: Dersom kjørebok uteblir vil ikke en søknad påfølgende sesong bli behandlet. Bakgrunn: Per Herberg søker om tillatelse til å frakte utstyr og bagasje til hytte ved Storbekken ved Femunden, og om å få kjøre til setra og fiskebu på Gråsnesvollen for tilsyn, samt vedlikehold av fiskebua. Side12

13 Vurdering: Kommunen kan gi tillatelse hvis det foreligger særlige behov etter 6 i forskriften. Forutsetningen er at behovet ikke er knyttet til fornøyelseskjøring, har et anerkjent nytteformål og at det ikke kan dekkes opp på andre måter. Før en eventuell tillatelse gis skal transportbehovet vurderes opp mot skader og ulemper som påføres natur og mennesker i forhold til det mål om å redusere motorferdsel til et minimum. Ved vurderingen av om et reelt behov foreligger skal lokale forhold spille inn, slik at det tas en skjønnsvurdering, men slik at lovens strenghet ivaretas. Hver enkelt søknad må sees i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader. Det betyr at en søknad kan avslås hvis man forventer mange tilsvarende søknader og konsekvensen av å innvilge alle medfører negative virkninger på menneske og natur. Dette selv om en enkelt søknad har marginal effekt i så måte. Rådmannen har fremskaffet opplysninger gjennom eiendomsregisteret i kommunen at eiendommen har flere festere. Per Herberg fester ½ del. Transport av bagasje og utstyr til hytter og sætrer anses som et nytteformål. Det vil likevel være forskjell på ei hytte med en fester og ei hytte med flere festere. Rådmannen vil derfor i sin innstilling foreslå at tillatelsen gis for ett år, siden dette er en 6-sak. Det vises for øvrig til femte avsnitt side 3 i Fylkesmannen i Hedmark sitt brev datert , vedrørende klage på vedtak i Engerdal kommune motorferdsel i utmark: Fylkesmannen vil bemerke at dette er en type sak der det kan forventes flere tilsvarende søknader. Det er derfor viktig å trekke opp noen prinsipper for behandling av søknader om kjøring til hytter med flere eiere og med flere familiemedlemmer som brukere. Grunnen til at denne type saker ikke skal behandles som ordinær 5c-sak, jf. de nasjonale retningslinjene, er at omfanget av kjøring kan forventes å bli stort der det er knyttet mange eiere og kanskje mange familiemedlemmer til en og samme hytte. FM mener å kunne registrere en uheldig utvikling når det gjelder omfanget av utmarkskjøring i kommunene i Hedmark de seinere år. Konsekvensene er ikke minst merkbare for dem som søker det tradisjonelle friluftslivet og som ønsker fred og ro når de benytter utmarka. Det er en nasjonal målsetting å redusere det totale omfanget av motorisert ferdsel i utmark. Ut fra et slikt mål hadde den beste løsningen vært etablering av en leiekjøringsordning, der all kjøring til hytter ble utført av leiekjørere. Rådmannen vil innstille på at søker gis tillatelse for ett år for kjøring til Storbekken. Kjøringen videre til fiskebua anses som et nytteformål som det bør gis tillatelse til etter 6. Kommunen har vurdert kjøringen etter bestemmelsene i Naturmangfoldloven, og da spesielt I 8 heter det bl.a. at beslutninger som påvirker naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap. Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av den omsøkte kjøringen slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette. Videre skal påvirkningen ses i sammenheng med økosystemets samlede belastning, jf. 10. Kommunen kan ikke se at kjøringen vil føre til at belastningen blir for stor for området. 12 krever at man i størst mulig grad unngår teknikker som kan skade naturmangfoldet. Vedtaket har enkelte vilkår om dette. Naturmangfoldlovens 9 og 11 vurderes som ikke relevant i denne sammenhengen. Konklusjon: Som forslag til vedtak. Side13

14 Innsendt: :28:07 Ref.nr:PQDXCQ Engerdalkommune Telefon: Hjemmeside:http://www.engerdal.kommune.no Søknad om motorferdsel i utmark Opplysninger om søkeren Etternavn Herberg Adresse Vangliveien42 Reg.nr på kjøretøy HE1608 Tlf. privat Tlf. arb. E-postadresse Hvilket kjøretøy skal benyttes Snøscooter Atv Traktor Annet Mobil Fornavn og ev. mellomnavn Per Postnr Poststed Ridabu Søknad om tillatelse 5a - Søknad om tillatelse til å Drive leiekjøring 5b - Søknad om tillatelse til Kjøring til isfiskevann for varig funkjsonshemmet 5c - Søknad om tillatelse til Transport av baggasje/utstyr mellom bilvei og hytte/seter Hvor ligger hytta/setra? Storbekkengårdmedseterog fiskebu, Femunden Gnr km Avstand mellom bilvei og hytte Er du eier av hytta Ja Nei 5d Søknad om tillatelse til Kjøring utmarksnæring for fastboende 5e Søknad om tillatelse til Transport av ved (vedutvisning vedlegges) Tillatelse ønskes gyldig: Tillatelse ønskes f.o.m. dato Tillatelse ønskes t.o.m. dato For året/årene Hvor skjer transporten. Kjørerute Startkommune Engerdal Skal kjøringen foregå innenfor verneområde? Andre kommuner som blir berørt 0434_702110, Sem & Stenersen Prokom AS Side14 Side 1 av 2

15 Søknad om motorferdsel i utmark Nei Ja Kjørerute FraElgåog videresøroverpåisenlangsøstsidenav Femundentil gårdenstorbekken,ca12 km. Fra Storbekkenog søroverlangsisenpåfemundentil setralengstnordi Grossnesvika(Grossnesvollen)og fiskebualengstsøri Grossnessvika, forholdsvisca.5 og 6 km fra gårdenstorbekken. Utfyllende opplysninger Utfyllende opplysninger Kjøringenvil foregåtil fjellgårdenstorbekkensamttilhørendeseterog fiskebui Grossnesvikafor transportav baggasjeog utstyr.storbekkener engammelfjellgård somligger 12 km fra vinterbrøytet vei. Eier avgårdenerhavhengigavscooterløyvefor bruk, ettersynog vedlikeholdav gården.eier søkerogsåom løyvetil snøscooterkjøringi forbindelsemeduttak avved.eier av gårdenharmottatt vedutvisningfra SB SKOG.Denneettersendes. Vinterenplanlegge startpårestaureringav fiskebui Grossnesvika.Til dettearbeideter det behovfor bruk avsnøscooterfor transportav materialeog utstyr.dettearbeidetvil trolig bli utført av andreenneier.rapportfor restaureringsbehovettersendes. Vedlegg og erklæring Vedlegg Kartutsnitt med kjørerute Legeattest Vedutvisning Annet Annet Erklæring pr. post pr. post pr. post pr. post Ettersendes pr. post Søker er kjent med de regler som gjelder for motorferdsel i utmark. Det gjelder så vel Nasjonal forskrift av 15. mai 1988 og ev. kommunale regler og vilkår fastsatt i medhold av denne forskriften 0434_702110, Sem & Stenersen Prokom AS Side15 Side 2 av 2

16 Engerdal kommune Saksmappe: / / Saksbehandler: Eskil Vethe Herfindal Saksframlegg Motorferdsel i utmark 6 - Lillerøåsen vel v/knut Eggen Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/170 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: 1 Søknad om bruk av snøscooter for oppkjøring av skiløyper i og rundt Lillerøåsen 2 Skiløypekart Øvrige saksdokumenter: - Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 Rådmannens forslag til vedtak: Saken er behandlet i henhold til delegeringsreglementets 12 u). 1. I henhold til Nasjonal forskrift om bruk av motoriserte kjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av med senere endringer, 6, samt forskrift for skiløypenettet i Engerdal kommune vedtatt av kommunestyret i k.sak 07/10 gis Lillerøåsen vel v/knut Eggen 2409 Elverum, tillatelse til å kjøre snøscooter reg. nr.: (påføres før kjøring)for oppkjøring av skiløyper ved Lillerøåsen. 2. Trase: Rundløyper i henhold til kart vedlagt søknaden. 3. Tillatelsen gjelder på godt snøføre fra dags dato til og skal medbringes under kjøring. 4. Det skal tas utstrakt hensyn til viltet og naturmiljøet, og innehaver av denne tillatelsen forutsettes kjenne intensjonene med motorferdselloven og dens Tillatelsen begrenser ikke grunneiers rett til å begrense eller forby motorferdsel på egen eiendom. Grunneiers tillatelse skal derfor innhentes før kjøring kan finne sted. 6. Ved ureglementert kjøring eller hvis grunnlaget for dispensasjonen faller bort, vil denne tillatelsen bli trukket tilbake. 7. Det henstilles til å kjøre færrest mulig turer. Vedlagt kjørebok skal fylles ut før start for hver tur, og leveres kommunen innen MERK: Dersom kjørebok uteblir vil ikke en søknad påfølgende sesong bli behandlet. Bakgrunn: Lillerøåsen vel søker om tillatelse til å kjøre opp en familievennlig rundløype på Litlerøåsen. Vedlagt er kart over rundløypa. Det vil da oppstå fire-fem nye korte rundløyper som er egnet til barn og unge. Søker Side16

17 har vært i kontakt med Hylleråsen Løypeservice. Søker fikk tillatelse til samme formål for vintersesongen 2013/. Vurdering: Kommunen kan gi tillatelse hvis det foreligger særlige behov etter 6 i forskriften. Forutsetningen er at behovet ikke er knyttet til fornøyelseskjøring, har et anerkjent nytteformål og at det ikke kan dekkes opp på andre måter. Før en eventuell tillatelse gis skal transportbehovet vurderes opp mot skader og ulemper som påføres natur og mennesker i forhold til det mål om å redusere motorferdsel til et minimum. Ved vurderingen av om et reelt behov foreligger skal lokale forhold spille inn, slik at det tas en skjønnsvurdering, men slik at lovens strenghet ivaretas. Hver enkelt søknad må sees i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader. Det betyr at en søknad kan avslås hvis man forventer mange tilsvarende søknader og konsekvensen av å innvilge alle medfører negative virkninger på mennesker og natur. Dette selv om en enkelt søknad har marginal effekt i så måte. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis: - søker må påvise et særlig behov - behovet må ikke knytte seg til turkjøring - behovet må ikke kunne dekkes på annen måte - behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdsel til et minimum Det som taler imot en tillatelse er at det allerede finnes et relativt stort skiløypenettverk i det aktuelle området, og en kan stille spørsmålstegn ved behovet for ytterligere løyper. Likevel anser rådmannen at de nye løypene vil være familievennlige løyper, og være til glede for barn, og unge da de eksisterende løypene er lange løyper, og det blir mye frem og tilbake gåing for de som ikke klarer hele rundene. Det som er vektlagt i vurderingen er avstandene det søkes om, og at det er i nærhet av hytteområdet. Kjøringen har et anerkjent nytteformål som ikke kan dekkes på annen måte. Rådmannen mener etter en samlet vurdering at søknaden oppfyller de kriterier som settes for at en tillatelse etter 6 i motorferdselforskriften av med senere endringer kan gis, og vil også innstille på at tillatelse gis for 3 år, og at de nye skiløypene blir vurdert tatt med ved neste gjennomgang/revidering av skiløypeforskriten. Kommunen har vurdert kjøringen etter bestemmelsene i Naturmangfoldloven, og da spesielt I 8 heter det bl.a. at beslutninger som påvirker naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap. Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av den omsøkte kjøringen slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette. Videre skal påvirkningen ses i sammenheng med økosystemets samlede belastning, jf. 10. Kommunen kan ikke se at kjøringen vil føre til at belastningen blir for stor for området. 12 krever at man i størst mulig grad unngår teknikker som kan skade naturmangfoldet. Vedtaket har enkelte vilkår om dette. Naturmangfoldlovens 9 og 11 vurderes som ikke relevant i denne sammenhengen. Konklusjon: Som forslag til vedtak. Side17

18 Innsendt: :59:18 Ref.nr:VTTYGS Engerdalkommune Telefon: Hjemmeside:http://www.engerdal.kommune.no Søknad om motorferdsel i utmark Opplysninger om søkeren Etternavn Eggen Adresse Kannikvegen23 Reg.nr på kjøretøy FY 5770 Tlf. privat E-postadresse Tlf. arb. Hvilket kjøretøy skal benyttes Snøscooter Atv Traktor Annet Mobil Fornavn og ev. mellomnavn Knut Postnr Poststed Elverum Søknad om tillatelse 5a - Søknad om tillatelse til å Drive leiekjøring 5b - Søknad om tillatelse til Kjøring til isfiskevann for varig funkjsonshemmet 5c - Søknad om tillatelse til Transport av baggasje/utstyr mellom bilvei og hytte/seter 5d Søknad om tillatelse til Kjøring utmarksnæring for fastboende 5e Søknad om tillatelse til Transport av ved (vedutvisning vedlegges) Tillatelse ønskes gyldig: Tillatelse ønskes f.o.m. dato Tillatelse ønskes t.o.m. dato For året/årene Hvor skjer transporten. Kjørerute Startkommune Engerdal Skal kjøringen foregå innenfor verneområde? Nei Ja Kjørerute Oppkjøringav skiløyperi og rundtlillerøåsen.sekart. Det er Lillerøåsenvel, understiftelsesomer søker. Andre kommuner som blir berørt Skjemaetvirker ikke å væretilpassettil at ensøkermanglerfornavn. Utfyllende opplysninger Utfyllende opplysninger Disserenneneble kjørt oppogsåsistvinter og vistesegå væreet kjærkommendesupplementil de 0434_702110, Sem & Stenersen Prokom AS Side18 Side 1 av 2

19 Søknad om motorferdsel i utmark lange,maskinkjørterennenesomhylleråsenløypeservicekjører.de er korte,familievennligeog ikke såutsattfor værog vind somdelangerennene. Vedlegg og erklæring Vedlegg Kartutsnitt med kjørerute Rundrenner.pdf Legeattest Vedutvisning Annet Annet Erklæring pr. post pr. post pr. post pr. post Ettersendes pr. post Søker er kjent med de regler som gjelder for motorferdsel i utmark. Det gjelder så vel Nasjonal forskrift av 15. mai 1988 og ev. kommunale regler og vilkår fastsatt i medhold av denne forskriften 0434_702110, Sem & Stenersen Prokom AS Side19 Side 2 av 2

20 Skiløyper Lillerøåsen RØD: Kjøres med maskin av Hylleråsen Løypeservice Blå: De korte, omsøkte rennene, kjøres med skuter av Lillerøåsen vel, under stiftelse Til Østerfjellet, kjøres med løypemaskin Til Lillerøsjøen, kjøres med løypemaskin Side 20

21 Engerdal kommune Saksmappe: / / Saksbehandler: Eskil Vethe Herfindal Saksframlegg Motorferdsel i utmark 5d og 6 - Kjell Magne Svendsen Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/171 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: 1 Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med hytteutleie Øvrige saksdokumenter: - Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 Rådmannens forslag til vedtak: Saken er behandlet i henhold til delegeringsreglementets 12 u). 1. I henhold til nasjonal forskrift om bruk av motoriserte kjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av med senere endringer, 5d og 6, gis Kjell Magne Svendsen, 2555 Tufsingdalen, tillatelse til å kjøre snøscooter reg. nr.:.. (påføres før kjøring) for transport av bagasje, utstyr og gjester til uteleiehytter ved Femundshytten og ved Roasten, samt egentransport til Svukuriset og Elgå. 2. Trase: Femundshytten: Fra Jonasvollen til Femundshytten på Femunden eller samme strekning på land. Korteste/mest hensynsfulle trase i forhold til viltet og naturmiljøet. Roasten: Fra Jonasvollen og korteste vei over Femunden til Haugen, og videre etter etablert kjøretrase fram til utleiehytte ved Øvre Roasten. Svukuriset: Fra Jonasvollen og korteste vei over Femunden til Svukuriset. Veien fra Femunden og østover til Svukuriset skal følges. Elgå: Fra Jonasvollen og korteste vei over Femunden til Elgå. 3. Engerdal kommune gjør oppmerksom på at all kjøring i Femundsmarka Nasjonalpark, ikke kan foregå før det foreligger en tillatelse fra Nasjonalparkstyret for Femundsmarka Nasjonalpark. 4. Tillatelsen gjelder på godt snøføre fra dags dato til og skal medbringes under kjøring. Kjøring etter 1. mai det enkelte år tillates ikke. 5. Det skal tas utstrakt hensyn til viltet og naturmiljøet, og innehaver av denne tillatelsen forutsettes kjenne intensjonene med motorferdselloven og dens Tillatelsen begrenser ikke grunneiers rett til å begrense eller forby motorferdsel på egen eiendom. Grunneiers tillatelse skal derfor foreligge før kjøring finner sted. Side21

22 7. Ved ureglementert kjøring eller hvis grunnlaget for dispensasjonen faller bort, vil denne tillatelsen bli trukket tilbake. 8. Det henstilles til å kjøre færrest mulig turer. Bakgrunn: Kjell Magne Svendsen, som driver Jonasvollen, søker om tillatelse til bruk av snøscooter i utmark. Jonasvollen driver hytteutleie både på gården, ved Femundshytten og ved Roasten inne i Femundsmarka. Dette innebærer transport av varer, ved og personer. Det er også behov for kjøring til Elgå og Svukuriset, pga. gårdens beliggenhet og tradisjonelle tilknytning. Følgende sterkninger ønskes det derfor tillatelse for å kjøre: Jonasvollen Elgå Jonasvollen Svukuriset Jonasvollen Femundshytten Jonasvollen Haugen og videre inn til uteliehytte ved Roasten Søker har tidligere år fått innvilget samme type søknad. Vurdering: Rådmannen velger punktvis å gå gjennom de aktuelle traseene som det ønskes å kjøre til: - Jonasvollen Femundshytten: I henhold til 5d i forskriften anses dette som kurant. Bestemmelsen vil kunne gi hjemmel for bruk av snøscooter i forbindelse med drift av utleiehytter som drives som en del av næringsgrunnlaget for et gårdsbruk, herunder nødvendig tilsyn med og transport av gjester til hyttene. - Jonasvollen Haugen og videre inn til utleiehytte ved Roasten: I henhold til 5d i forskriften anses denne som kurant. Bestemmelsen vil kunne gi hjemmel for bruk av snøscooter i forbindelse med drift av utleiehytter som drives som en del av næringsgrunnlaget for et gårdsbruk, herunder nødvendig tilsyn med og transport av gjester til hyttene. I henhold til Fylkesmannens vedtak av gis Kjell Magne Svendsen tillatelse fra verneforskrifta til å frakte personer bagasje og utstyr til utleiehytte ved Øvre Roasten i Femundmarka. 35 turer per sesong. - Jonasvollen Svukuriset og Jonasvollen Elgå Vedrørende kjøring fra Jonasvollen til Elgå og Svukuriset sendte Rådmannen et brev datert til søker hvor det ble bedt om at formålet med kjøringen til disse plassene ble beskrevet. I brev datert fra søker står det følgende: Det kan fra Jonasvollen sine egne turister være ønskelig å besøke Svukuriset, men av helsemessige årsaker ikke kan komme dit uten transport. Det er da ønskelig fra min side å kunne ha muligheten til dette. I tillegg så kan det være transport for eget besøk eller nødvendige ærende til disse steder. Veien inn til Svukuriset er brøytet på vinterstid. Rådmannen tolker det derfor at kjøring både til Svukuriset og Elgå må behandles etter 6. Kommunen kan gi tillatelse hvis det foreligger særlige behov etter 6 i forskriften. Forutsetningen er at behovet ikke er knyttet til fornøyelseskjøring, har et anerkjent nytteformål og at det ikke kan dekkes opp på andre måter. Før en eventuell tillatelse gis skal transportbehovet vurderes opp mot skader og ulemper som påføres natur og mennesker i forhold til det mål om å redusere motorferdsel til et minimum. Ved vurderingen av om et reelt behov foreligger skal lokale forhold spille inn, slik at det tas en skjønnsvurdering, men slik at lovens strenghet ivaretas. Hver enkelt søknad må sees i sammenheng med Side22

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/174 Formannskapet 25.11.2014 14/69 Kommunestyret 12.12.2014

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/174 Formannskapet 25.11.2014 14/69 Kommunestyret 12.12.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2014/741-8612/2014 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Engerdal kommune - årsbudsjett 2015 Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/174 Formannskapet 25.11.2014 14/69

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 13.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side 111/10 10/881 ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg

Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg Ç*À \4IIJ Nore og Uvdal kommune NumEDAL fflidoelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 1 - Utvalg: Møtested: 6 Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 09:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen,

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 23.04.2013 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 12.11.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse: Saksframlegg til F-sak 80/13 - side 2 Saksprotokoll F-sak 80/13 den 11.06.13 - side 5 Saksprotokoll F-sak 103/13 den 20.08.13 - side 6 Saksprotokoll K-sak 47/13

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer