L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK. Rollag Elverks (RE) styre, administrasjon og ansatte fikk også i 2011 nye utfordringer på flere områder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK. Rollag Elverks (RE) styre, administrasjon og ansatte fikk også i 2011 nye utfordringer på flere områder."

Transkript

1 FOR

2 L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Elverksjefens vurdering. Rollag Elverks (RE) styre, administrasjon og ansatte fikk også i 2011 nye utfordringer på flere områder. Det er få kunder i et stort geografisk område med et utstrakt overføringsnett som har de samme krav som energiverk med mange kunder i sentrale strøk. Hvert år vedtas nye retningslinjer og krav overfor energibransjen. Disse må lojalt følges opp og Rollag Elverk har gjennom de seneste års omstillinger mestret kravene. I alle år har Rollag Elverk kjempet for å oppnå utjevningstilskudd fra Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE), men med "feil" struktur og høyt gjennomsnittsforbruk oppnår ikke RE tilskudd. Urettferdigheten blir påpekt overfor NVE, også utfra at nabo-everkene blir tilkjent tilskudd. Derved blir nettleie relativt høy i Rollag. I prisen ligger også "Forbruksavgift til Staten", "Avgift til Energifondet" og "Merverdiavgift" som til sammen blir opptil 50%. I tillegg innføtie Rollag kommune eiendomssl~att på samtlige anlegg, også bredbåndnettet (som eneste av everkene i Numedal!). Eiendomsskatten ligger ikke innenfor nettrammen, og blir derved et tillegg som belastes kundene. Bredbåndutbygging i Numedal har til dels væ1i vellykket i Rollag! Stamnettveien har et betydelig potensiale, - og er greit administrert av RE. Aksessutbyggingen (kalt BLiNK Il) har væ1i og er en økonomisk belastning for RE, samt organiseringen i eget selskap! Rollag Elverk har et omfattende overføringsnett som jevnlig krever vedlikehold og rehabilitering. I langtidsplanene ligger utskifting av linjer oppf01i på betongmaster som etter hvert erstattes med kabel eller nye linjestrekninger. Tilknytning av hytter i Vegglifjell har hatt en jevn økning og styret vedtok i desember 2011 å sikre forsyningen med HS-kabel til Sagstugo. Derved blir det ringforbindelse, samt at det er en ekstern forbindelse til Tinn med effektmulighet på 2 MW. Høsten 2010 ble det avdekket økonomisk utroskap hos REs samarbeidspartner, som igjen skapte betydelige utfordringer også hos RE bl.a. ved hjelp av midlertidige løsninger. Opprydding etter underslaget pågikk i hele 2011 med beslag på ressurser som igjen var svæ1i kostnadskrevende. Beredskapsvakt er et samarbeid med Flesberg Elektrisitetsverk gjennom flere år og dette har gitt en optimal løsning til beste for elverkenes kunder. Styret og ansatte har lojalt sørget for å oppfylle REs pålagte oppgaver og gi kundene gode tjenester. Rollag 19. april CS~ Elverksjef. l Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 2 Organisasjonsnr

3 L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Organisasjon: Styret: L/L Rollag elektrisitetsverk er et privat distribusjonsselskap som har væti i drift siden Det er et privat luteierlag der l 00% av lutene er i privat eie. Elverket eier og drifter alle 22 kv overføringsanlegg i Rollag kommune. Elverket blir ledet av et styre på fem medlemmer samt et medlem fra de ansatte. Styret f.o.m. 20. juni 2011: Kjell Z. Andersen Kari R. Raunholm Vidar Haugen Ola Hov Haldis Prestmoen Trond Bergan Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ansattes representant Varamedlemmer: l. Gro Sissel Rostad 2. Knut A. Myran 3. Hallgeir Tveiten Ansattes varamedlem: Stein Ivar Strand/i (til juni 2011), Torstein Aasberg (fra juni 2011). Det er avholdt 7 styremøter og behandlet 25 saker. Valgkomiteen: Solveig Kongsjorden, leder l Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 3 Organisasjonsnr

4 L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK UlrikHoff Rune Frogner Administrasjon: Personale: Elverkets kontor, verksted og lager ligger i Rollag sentrum. Administrasjonen er oppdelt i tre avdelinger som er direkte underlagt elverksjefen. Elverket hadde i alt 8 fast ansatte (herav 2 i deltidsstilling) og i tillegg l lærling. Arbeidsmiljø: Styret betegner arbeidsmiljøet ved elverket som godt. Sykefraværet i 2011 er på 100 dagsverk, som utgjør 5,03 %. Av dette er l,81 % langtidsfravær. I tillegg er det 8 dager fravær pga. sykt barn/barnepass. Tilsatte ved Rollag Elverk : Tore D. Skorhaug Torstein Aas berg Peder Toeneiet Rune Nygaard Trond Bergan Halvor Aasen Stein Ivar Strand/i Jonas H. Larsen Knut Ole Strysse Elverksjef Driftsingeniør Overmontør Prosjektleder 80 % Montørformann Montørformann Energimontør Lærling (avla montørprøve; sluttet ) Lærling/Hjelpemontør 60% l Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRiSITETSVERK 4 Organisasjonsnr

5 L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Organisasjonsplan: Eiendommer: Bedriften har følgende eiendommer, anlegg og driftsmidler pr : Administrasjonsbygg med lager, verksted og garasjer. Plasthall med grov lager, - som er svæti nedslitt og vurderes utskiftet. l Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 5 Organisasjonsnr

6 L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Nøkkeltall : HS-nett (km) 108,34 111,03 11 O, ,32 111,30 HS-Iinjer (km) 62,61 61,92 61,42 58,64 58,22 HS-kabler (km) 45,73 49,61 48,22 52,68 53,08 LS-nett (km) 182,14 219,01 223,06 223,72 225,33 LS-Iinjer(km) 114,91 114,4 114,4 113,00 113,00 LS-kabler (km) 67,23 104,61 108,66 110,72 112,33 Nettstasjoner (stk) Transformatorer (stk) Mastetransformatorer (stk) Kiosktransformatorer (stk) Samlet ytelse (kva) Kraftoverføring (GWh) 38,631 40,343 37,628 40,389 38,956 Nettap (%) 5,57 3,72 5, ,89 Antall kunder Kjøretøyparken består av en lastebil m/kran og mannskapskurv (Volvo "elverksbil" innkjøpt i 20 l O) og to mannskapsvogner med 4-hjulstreld(, hvorav en brukes som utryknings /servicevogn, samt snøscooter og ATV. Kraftomsetning/overføring: Bedriften hadde i driftsåret 2011 et samlet kraftuttak på 39,956 GWh, herav 18,770GWh er overføti til kunder som kjøper kraft fra andre leverandører. l Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 6 Organisasjonsnr

7 L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Salg og overføring: (tall i GWh) Eget kraftsalg Salg 22,911 20,032 Kongsberg Automotive Overføring 11,442 13,330 Andre leverandører Overføring 5,376 5,439 Tap i nettet Internt salg 0,659 1,155 Sum salg l overføring 40,389 39,956 Tap i nettet utgjør 2,89o/o av kraftomsetningen i bygdenettet og må anses som relativt lite tatt i betraktning kommunens spredte bosetning og elverkets utstrekning av nett. Avlesningstidspunkter, samt kraftoverføring til naboelverk har en midlertidig innvirkning på nettapet. Kraftkjøpet ble dekket ved faste kontrakter, kjøp av spotkraft og kjøp av konsesjonskraft fra Rollag kommune. Elverkets medlemskap i eksterne faglige fora og medeierskap i lokale selskap: -7 Kommunenes Sentralforbund (KS). -7 Distriktenes Energiforening (Def o). -7 Numedal Fiber AS -7 Numedalsnett AS -7 Hjelp 24 (Bedriftshelsetjeneste) -7 N ettalliansen AS I BHT har de ansatte legeundersøkelse hvert annet år. Videre avholdes førstehjelpskurs, og de følger ellers opp arbeidsmiljøet ved bedriften. l Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 7 Organisasjonsnr

8 L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Miljø: Bedriftens virksomhet medfører ikke forurensing av det ytre miljøet. Det blir lagt vekt på at det i driften blir brukt miljøvennlige stoffer og at håndteringen av spesialavfall foregår korrekt slik at forurensing ikke forekommer. Likestilling: Det er ingen fast ansatte kvinner i bedriften. I personale som er innleid er det to kvinner som økonomiansvarlig og kundebehandler/ regnskapsmedarbeider. De sanitære forhold er lagt til rette for kvinner i bedriften. I styret er det to kvinner som gir en andel på 33,4% (sentrale myndigheters mål er på 40% kvinneandel i styrene). N ettkunder: Kundegruppe Antall pr Antall pr Antall pr. Antall pr. Antall pr. Antall pr Husholdning Hytt er/ fritidshus N æringskunder Byggestrøm Sum DLE - Det Lokale Eltilsyn: Tilsyn med elektriske anlegg blir utfø11 etter lov og forskrift gitt av Direktoratet for Brann- og Elsikkerhet (DBE) i årlige instruks. Instruksen beskriver prioritet1e områder og angir volum for anleggskontroll og tilsyn med internkontroll i virksomheter. I 2011 ble alle nye elektriske anlegg kontrollert som et ledd i oppfølging av elektroentreprenørenes sluttkontroll av utført arbeid. l Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 8 Organisasjonsnr

9 L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Nyanlegg l Drift: Arbeidet med modemisering og utbygging av nettet holder frem, og et økende antall betongmaster er skiftet ut. Utskifting av betongmaster er et prioritert mål, men blir allikevel ikke utføti i den takt man kunne ønske, siden det er en høy kostnad pr. punkt. Disse anleggsdeler har opp mot en alder over 60 år. Det gjenstår 14,5 km (reduksjon 2 km fra 2009) med betongmaster i nettet. Det er lagt utbyggingsplaner for perioden frem til 2016 som i hovedsak blir fulgt opp med unntak for områder som tilføyes i etterkant og derved gir en rokering av langtidsplanen. Kostnads- og miljømessig er det gunstig å bygge om deler av nettet til kabel. Det er også utføti noen arbeider på lavspenningsnettet for å forbedre i de mest utsatte områdene. Det har i 2011 væti stabil forsyning med noen driftsavbrudd som skyldes feil i anlegget. Høsten 2005 inngikk Flesberg Elektrisitetsverk AS og L/L Rollag Elverk beredskapssamarbeid med felles vaktordning. Frem tidsplaner: Bedriftens høyspenningsnett fra ble bygget opp som luftnett med betongmaster. Alle utvidelser av nettet etter dette er bygget opp som tremastlinjer. Gjennom årene har også en del av de gamle betongmastene sviktet og blitt erstattet med tremaster eller kabelnett som vil bli mer vanlig i årene fremover. Det gjenstår en hel del gamle betongmastlinjer som vil bli skiftet ut fotiløpende, da dette linjenettet etter hvert vil forårsake feilsituasjoner (se avsnitt for nyanlegg/drift). Bedriften har som et av sine mål å redusere antall mastetrafoer til fordel for trafoer i nettstasjon på bakken, og å plassere disse slik at man reduserer tap og øker tilgjengeligheten i tilknytning \ Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 9 Organisasjonsm

10 L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK til reparasjon, feilsøking og tilsyn. Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har gitt pålegg om bakkebetjente anlegg f.o.m (RE har< 20 anlegg som gjenstår til ombygging). Rollag Elverk samarbeider med de øvrige elverk i Numedal gjennom 25% eierandel i Numedal Fiber AS. Fiberoptisk stamkabelnett ble fullført l. april 2006, helt i tråd med fastlagte planer. Utvalgte områder for bredbåndtilknytning er igangsatt i hele Numedal i hh t. strenge prioriteringskriterier (?) utenfor REs kontroll. Satsingen på aksessnett er krevende og har et variert kostnadsnivå med noe offentlige tilskuddsmidler. Regnskapsprinsipper: Regnskapet er satt opp og presente11 under forutsetning av fortsatt drift. Rollag lo.mai 2012 ~P~Av-- Kjell Z. Andersen ~Y\ tj- '"fuc~ Q~l-v- Styrets leder Kari R. Raunholm Ola Hov Haldis Prestmoen Trond Bergan l Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK lo Organisasjonsnr

11 Årsoppgjør 2011 for L/L Rollag Elektrisitetsverk

12 L/L Rollag Elektrisitetsverk Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekt salg av kraft og nettjenester Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Rente og annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Nedskr. av finansielle anleggsmidler o Rente og annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (62 974) ( ) ORDINÆRT RES. FØR SKA TTEKOSTNAD ( ) Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ( ) ÅRSRESULTAT ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer fra egenkapital 4 ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) l Årsregnskap!or L/L Rollag Eleklnsllelsverk Organ1sas]onsnr

13 L/L Rollag Elektrisitetsverk Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Adm bygg og distribusjonsnett Biler og transportmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Akkumulert mindreinntekt o Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Materiallager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER l Årsregnskap for L/L Rollag Elektns1!etsverk Organ1sasJonsnr

14 L/L Rollag Elektrisitetsverk Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Andelskapital 9, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD J3 Rollag 10.mai 2012 ~:!! -~ ~~~":-~"'-- Kjell Z Andersen styrets leder f,/jt;v, ~.Jtt Vidar Hauge;~ ~ / Kari Revå Raunholm Ola Hov tl~ -2~~ ~ -- Hai, Prestmoen - -{~~~r--- elverkssjef Trond Bergan 1 Arsregnskap for L/L Rollag Eiektns1tetsverk OrgamsasJonsnr

15 L/L Rollag Elektrisitetsverk Noter 2011 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, samt retningslinjer som er gitt fra Norges Vassdrags og Energiverk NVE. Inntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. For nettvirksomheten er inntekten basert på tildelt inntektsramme og retningslinjer fra NVE. Hovedregel for vurdering av og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggstilskudd til investeringer fra det offentlige og private går til fradrag på aktivetie verdier. Anleggstilskuddet periodiseres dermed over investeringens økonomiske levetid i form av redusetie avskrivninger. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følger av renteendringer. Aksjer og andeler i andre selskaper klassifisett som anleggsmidler er vm dett til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende. Det er foretatt avsetning til tap på krav i regnskapet. Slmtt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (28%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt eventuelt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midletiidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoføti. Utsatt skattefordel balanseføres ikke etter gjeldende regler for små foretak. Inntektsrammer for nettvirksomheten. Nettselskapenes virksomhet (monopolvirksomhet) blir reguleti gjennom regler fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det fastsettes inntektsrammer for hvert inntektsår og inntektsrammen reduseres årlig med et effektiviseringskrav. Merinntekt skal tilbakeføres kundene, mens mindreinntekt kan hentes fra kundene. Nettselskapene skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Pensjoner. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne er også godkjent som dekning i forhold til lovkravet om obligatorisk tjenestepensjonsordning. Denne ordningen gir en defineti ytelse i henhold til tariffavtalen i energisektoren. Fordi det foretas en fordeling av den aktuarmessige risiko mellom alle foretakene, kommunene og fylkeskommunene som deltar i ordningen, tilfredstiller de kriteriene for det som betegnes som en Multiemployerplan. I tråd med internasjonal praksis for slike l Noter!or L/L Rollag Eiektnsltetsverk OrganJsasjonsnr

16 L/L Rollag Elektrisitetsverk Noter 2011 Multiemployerplaner er den regnskapsføtte årlige pensjonskostnaden i år lik påløpt (netto) pensjonspremie. Fremtidige premier vil påvirkes av risikomessige over- eller underskudd på nåværende og tidligere ansatte både i foretaket og i andre kommuner/foretak som inngår i ordningen. Premien vil også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp. Fremtidige pensjonsforpliktelser er ikke balanseført i regnskapet. l Noter for L/L Rollag ElekinSI!eisverk OrganlsasJonsnr

17 L/L Rollag Elektrisitetsverk Noter 2011 Note 1 - Lønn og godtgjørelser til ansatte og tillitsvalgte Lønn og godtgjørelser Lønn arbeidsgiveravgift Pensjoner andre sosiale kostnader overført anlegg l år l fjor selskapet har 8 ansatte pr Antall utførte årsverk av egne ansatte i 2011 utgjør 8,0, videre er det leid inn 1,2 årsverk Obligatorisk tjenestepensjon pensjonsavtaler er i henhold til gjeldende bestemmelser, og kostnadsført med kr Ytelser til ledende personer mv Daglig leder: lønn pensjonskostnad godtgjø reiser Styrets leder: styregodtgjørelse Øvrig styre *Ikke oppgitt i 20 l O i år i fjor * Honorar til revisor er kostnadsført med kr for revisjon, og konsulenttjenster, totalt kr Note 2 -Varige driftsmidler Adm bygg og dis Biler og transp Driftsløsøre i verktøy kontor Sum Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang o Avgang o o Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning o o o - Tilbakeført avskrivning o o + Ekstraord nedskrivninger o o o Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ o o Prosentsats for ord.avskr l tillegg er aktivert kr i prosjekter under utførelse l Noter!or OL Rollag Eiektnsltetsverk OrgamsasJonsnr

18 L/L Rollag Elektrisitetsverk Noter 2011 Note 3 - Skattekostnad Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader + Permanente og andre forskjeller + Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt Netto skattbar formue (avrundet) Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat + Formueskatt = Sum betalbar skatt - For mye avsatt tidligere +/- Endring i utsatt skatt l utsatt skattefordel = Ordinær skattekostnad Skattesats o o Betalbar skatt i balansen består av Sum betalbar skatt = Betalbar skatt i balansen Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt Sum Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt + Driftsmidler inkl. Goodwill + Utestående fordringer Endring Note 4 - Resultatdisponering Resultat før skattekostnad Skattekostnad Arets resultat (underskudd) Overføringer Overført fra annen egenkapital Til dis posisjon Sum disponeringer/overføringer o l Noter for L/L Rollag ElektriSitetsverk OrgantsasJonsnr

19 L/L Rollag Elektrisitetsverk Noter 2011 Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler L/L Rollag Elektrisitetsverk har aksjer i følgende selskaper: ANLEGGSMIDLER Eierandel Nnet.no AS 2.92 Numedal Fiber AS 25 Nettalliansen AS 12,5 Sum Anskaff.kost Balanseført verdi l Resultat Egenkapital Note 6- Mer /mindreinntekt tall i hele tusen Fastsatt inntektsramme fra NVE ordinæ r Kile Kostnad til overliggende nett Eiendomsskatt Avvik avskrivning og avkastning ifht inntektsrammegrunnl Tillatt inntekt for Periodiset1 inntekt Årets mindreinntekt Merinntekt akk. pr Årets mindreinntekt Akkumulet1 mindreinntekt pr Renteberegning Rentesaldo, Renteberegning: Merinntekt O 1.0 l Mindreinntekt 31,12 Renter mindreinntekt beregnet Renter merinntekt beregnet Renter akkumulert 3 l. 12 renter i% /mer/mindreinntekt 2,21 l 448 l Note 7 - Kundefordringer Vurdert til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer Bokføt1 verdi pr l l Noter for L/L Rollag Eiektns1tetsverk OrgamsasJonsnr

20 L/L Rollag Elektrisitetsverk Noter 2011 Bokførte tap på fordringer fremkommer slik: Konstaterte tap på fordringer Endring delkredereavsetning pr Inngått på tidligere avskrevne fordringer Tap på fordringer o Kundefordringene er vurdert til pålydende etter fradrag for avsetning til delkrederefond. Avsetningen er foretatt av forsiktighetshensyn, og anses som god og forsiktig regnskapsførsel. Note 8 - Bundne midler Av innskudd i bank er kr bundet i ansattes skattetrekksmidler Note 9 -Andelskapital Andelskapital pr er 150 andeler a kr 5O. Det er utstedt l ny andel i Det er ingen andelseiere som eier mer enn l andel. Note 1 O - Egenkapitalen Lutkapital/ Overkurs Annen Sum fond egenkapital egenkapital Pr 1.1. Pr Fra årets resultat o o -Til årets resultat /-Andre transaksjoner: 50 o o 50 Pr Note 11 - Opplysninger om langsiktig gjeld og kausjonsansvar Opprinnelig lån Pantelån DnB Bank Forfaller til Restlån betaling etter nedbetaling av lånet i kommende år (kotisiktig del av langsiktig gjeld) kr Lånet er sikret med pant i driftstilbehør og kundefordringer for tilsammen kr 8.mill Kausjonsansvar Det er kausjonsansvar overfor DNB Bank ASA vedrørende låneopptak i Numedal Fiber AS med inntil 2,5 mill l Noter for OL Rollag ElektriSitetsverk OrganlsasJonsnr

21 L/L Rollag Elektrisitetsverk Noter 2011 Note 12 - Segmentrapport tall oppgitt i hele tusen Felles Kraft Distribusjons- Televirksomhet omsetning virksomhet virksomhet Omsetning o Andre inntekter 371 Sum driftsinntel<ter o Varekjøp o lo Lønn og andre personalkostnader l Avskrivning driftsmidler 3 l Andre driftskostnader l Eiendomsskatt 390 Tap på fordringer Sum driftskostnader Resultat før fordelig felleskostnader Fordeling felleskostnad Driftsresultat Øvrig virksomhet totalt l Nettvirksomheten (monopolvirksomheten) Distrib. Rollag Elektrisitetsverk LIL nett Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler % på slag for netto arbeidskapital H:l8 Avkastningsgrunnlag LU UL4 Avkastning (driftsresultat*1 00/avkastningsgrunnlag) 3,58 l Noter for L/L Rollag ElektriSitetsverk OrganJsasJonsnr

22 Laaqen Reviq;on AS Medlem av Den norske Revisorforening Org.nr Til Årsmøtet i Rollag Elektrisitetsver k LL Postboks 16, 3621 Lampeland Telefon Telefax Ansvarlig aksjonær: Registrert revisor Marit Stevning REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnslmpet Vi har revidert årsregnskapet for Rollag Elektrisitetsverk LL som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 20 Il, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvarjor årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

23 Konklu.sjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Rollag Elektrisitetsverk LL per 31. desember 20 Il og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige for hold Konklmjon 0111 årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon 0111 registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Lampeland, l l. mai 2012 Laagen Revisjon AS /J1~J Mac;t Stevn;ng '1

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2004 FOR

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2004 FOR ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2004 FOR L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Organisasjon: L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK L/L Rollag elektrisitetsverk er et privat distribusjonsselskap som har vært i drift siden 1947. Det

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Nore Energi AS Styrets Beretning 2006 Org.nr. 984653360

Nore Energi AS Styrets Beretning 2006 Org.nr. 984653360 Styrets beretning og Ärsregnskap 2006 Nore Energi AS Styrets Beretning 2006 Org.nr. 984653360 Virksomhetens art og hvor den drives Nore Energi AS har forretningssted pä RÅdberg i Buskerud. Selskapet er

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Organisasjon: L/L Rollag elektrisitetsverk er et privat distribusjonsselskap som har vært i drift siden 1947. Det er et privat luteierlag der

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Nore Energi AS. Ärsberetning 2005

Nore Energi AS. Ärsberetning 2005 Styrets beretning og Ärsregnskap 2005 Nore Energi AS Ärsberetning 2005 Virksomhetens art og hvor den drives Nore Energi AS er et distribusjonsverk beliggende i Nore og Uvdal. Nore Energi AS har forretningssted

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÄRSMELDING OG REGNSKAP 2005 FOR

ÄRSMELDING OG REGNSKAP 2005 FOR ÄRSMELDING OG REGNSKAP 2005 FOR L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Organisasjon: Styret: L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK L/L Rollag elektrisitetsverk er et privat distribusjonsselskap som har vårt i drift siden

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2015. Resultat og disponering. Forslag til beslutning Regnskap og balanse

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2015. Resultat og disponering. Forslag til beslutning Regnskap og balanse Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2016-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 7. juni 2016 Årsoppgjør for 2015 Årsoppgjøret består

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer