L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK. Rollag Elverks (RE) styre, administrasjon og ansatte fikk også i 2011 nye utfordringer på flere områder.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK. Rollag Elverks (RE) styre, administrasjon og ansatte fikk også i 2011 nye utfordringer på flere områder."

Transkript

1 FOR

2 L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Elverksjefens vurdering. Rollag Elverks (RE) styre, administrasjon og ansatte fikk også i 2011 nye utfordringer på flere områder. Det er få kunder i et stort geografisk område med et utstrakt overføringsnett som har de samme krav som energiverk med mange kunder i sentrale strøk. Hvert år vedtas nye retningslinjer og krav overfor energibransjen. Disse må lojalt følges opp og Rollag Elverk har gjennom de seneste års omstillinger mestret kravene. I alle år har Rollag Elverk kjempet for å oppnå utjevningstilskudd fra Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE), men med "feil" struktur og høyt gjennomsnittsforbruk oppnår ikke RE tilskudd. Urettferdigheten blir påpekt overfor NVE, også utfra at nabo-everkene blir tilkjent tilskudd. Derved blir nettleie relativt høy i Rollag. I prisen ligger også "Forbruksavgift til Staten", "Avgift til Energifondet" og "Merverdiavgift" som til sammen blir opptil 50%. I tillegg innføtie Rollag kommune eiendomssl~att på samtlige anlegg, også bredbåndnettet (som eneste av everkene i Numedal!). Eiendomsskatten ligger ikke innenfor nettrammen, og blir derved et tillegg som belastes kundene. Bredbåndutbygging i Numedal har til dels væ1i vellykket i Rollag! Stamnettveien har et betydelig potensiale, - og er greit administrert av RE. Aksessutbyggingen (kalt BLiNK Il) har væ1i og er en økonomisk belastning for RE, samt organiseringen i eget selskap! Rollag Elverk har et omfattende overføringsnett som jevnlig krever vedlikehold og rehabilitering. I langtidsplanene ligger utskifting av linjer oppf01i på betongmaster som etter hvert erstattes med kabel eller nye linjestrekninger. Tilknytning av hytter i Vegglifjell har hatt en jevn økning og styret vedtok i desember 2011 å sikre forsyningen med HS-kabel til Sagstugo. Derved blir det ringforbindelse, samt at det er en ekstern forbindelse til Tinn med effektmulighet på 2 MW. Høsten 2010 ble det avdekket økonomisk utroskap hos REs samarbeidspartner, som igjen skapte betydelige utfordringer også hos RE bl.a. ved hjelp av midlertidige løsninger. Opprydding etter underslaget pågikk i hele 2011 med beslag på ressurser som igjen var svæ1i kostnadskrevende. Beredskapsvakt er et samarbeid med Flesberg Elektrisitetsverk gjennom flere år og dette har gitt en optimal løsning til beste for elverkenes kunder. Styret og ansatte har lojalt sørget for å oppfylle REs pålagte oppgaver og gi kundene gode tjenester. Rollag 19. april CS~ Elverksjef. l Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 2 Organisasjonsnr

3 L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Organisasjon: Styret: L/L Rollag elektrisitetsverk er et privat distribusjonsselskap som har væti i drift siden Det er et privat luteierlag der l 00% av lutene er i privat eie. Elverket eier og drifter alle 22 kv overføringsanlegg i Rollag kommune. Elverket blir ledet av et styre på fem medlemmer samt et medlem fra de ansatte. Styret f.o.m. 20. juni 2011: Kjell Z. Andersen Kari R. Raunholm Vidar Haugen Ola Hov Haldis Prestmoen Trond Bergan Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ansattes representant Varamedlemmer: l. Gro Sissel Rostad 2. Knut A. Myran 3. Hallgeir Tveiten Ansattes varamedlem: Stein Ivar Strand/i (til juni 2011), Torstein Aasberg (fra juni 2011). Det er avholdt 7 styremøter og behandlet 25 saker. Valgkomiteen: Solveig Kongsjorden, leder l Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 3 Organisasjonsnr

4 L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK UlrikHoff Rune Frogner Administrasjon: Personale: Elverkets kontor, verksted og lager ligger i Rollag sentrum. Administrasjonen er oppdelt i tre avdelinger som er direkte underlagt elverksjefen. Elverket hadde i alt 8 fast ansatte (herav 2 i deltidsstilling) og i tillegg l lærling. Arbeidsmiljø: Styret betegner arbeidsmiljøet ved elverket som godt. Sykefraværet i 2011 er på 100 dagsverk, som utgjør 5,03 %. Av dette er l,81 % langtidsfravær. I tillegg er det 8 dager fravær pga. sykt barn/barnepass. Tilsatte ved Rollag Elverk : Tore D. Skorhaug Torstein Aas berg Peder Toeneiet Rune Nygaard Trond Bergan Halvor Aasen Stein Ivar Strand/i Jonas H. Larsen Knut Ole Strysse Elverksjef Driftsingeniør Overmontør Prosjektleder 80 % Montørformann Montørformann Energimontør Lærling (avla montørprøve; sluttet ) Lærling/Hjelpemontør 60% l Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRiSITETSVERK 4 Organisasjonsnr

5 L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Organisasjonsplan: Eiendommer: Bedriften har følgende eiendommer, anlegg og driftsmidler pr : Administrasjonsbygg med lager, verksted og garasjer. Plasthall med grov lager, - som er svæti nedslitt og vurderes utskiftet. l Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 5 Organisasjonsnr

6 L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Nøkkeltall : HS-nett (km) 108,34 111,03 11 O, ,32 111,30 HS-Iinjer (km) 62,61 61,92 61,42 58,64 58,22 HS-kabler (km) 45,73 49,61 48,22 52,68 53,08 LS-nett (km) 182,14 219,01 223,06 223,72 225,33 LS-Iinjer(km) 114,91 114,4 114,4 113,00 113,00 LS-kabler (km) 67,23 104,61 108,66 110,72 112,33 Nettstasjoner (stk) Transformatorer (stk) Mastetransformatorer (stk) Kiosktransformatorer (stk) Samlet ytelse (kva) Kraftoverføring (GWh) 38,631 40,343 37,628 40,389 38,956 Nettap (%) 5,57 3,72 5, ,89 Antall kunder Kjøretøyparken består av en lastebil m/kran og mannskapskurv (Volvo "elverksbil" innkjøpt i 20 l O) og to mannskapsvogner med 4-hjulstreld(, hvorav en brukes som utryknings /servicevogn, samt snøscooter og ATV. Kraftomsetning/overføring: Bedriften hadde i driftsåret 2011 et samlet kraftuttak på 39,956 GWh, herav 18,770GWh er overføti til kunder som kjøper kraft fra andre leverandører. l Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 6 Organisasjonsnr

7 L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Salg og overføring: (tall i GWh) Eget kraftsalg Salg 22,911 20,032 Kongsberg Automotive Overføring 11,442 13,330 Andre leverandører Overføring 5,376 5,439 Tap i nettet Internt salg 0,659 1,155 Sum salg l overføring 40,389 39,956 Tap i nettet utgjør 2,89o/o av kraftomsetningen i bygdenettet og må anses som relativt lite tatt i betraktning kommunens spredte bosetning og elverkets utstrekning av nett. Avlesningstidspunkter, samt kraftoverføring til naboelverk har en midlertidig innvirkning på nettapet. Kraftkjøpet ble dekket ved faste kontrakter, kjøp av spotkraft og kjøp av konsesjonskraft fra Rollag kommune. Elverkets medlemskap i eksterne faglige fora og medeierskap i lokale selskap: -7 Kommunenes Sentralforbund (KS). -7 Distriktenes Energiforening (Def o). -7 Numedal Fiber AS -7 Numedalsnett AS -7 Hjelp 24 (Bedriftshelsetjeneste) -7 N ettalliansen AS I BHT har de ansatte legeundersøkelse hvert annet år. Videre avholdes førstehjelpskurs, og de følger ellers opp arbeidsmiljøet ved bedriften. l Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 7 Organisasjonsnr

8 L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Miljø: Bedriftens virksomhet medfører ikke forurensing av det ytre miljøet. Det blir lagt vekt på at det i driften blir brukt miljøvennlige stoffer og at håndteringen av spesialavfall foregår korrekt slik at forurensing ikke forekommer. Likestilling: Det er ingen fast ansatte kvinner i bedriften. I personale som er innleid er det to kvinner som økonomiansvarlig og kundebehandler/ regnskapsmedarbeider. De sanitære forhold er lagt til rette for kvinner i bedriften. I styret er det to kvinner som gir en andel på 33,4% (sentrale myndigheters mål er på 40% kvinneandel i styrene). N ettkunder: Kundegruppe Antall pr Antall pr Antall pr. Antall pr. Antall pr. Antall pr Husholdning Hytt er/ fritidshus N æringskunder Byggestrøm Sum DLE - Det Lokale Eltilsyn: Tilsyn med elektriske anlegg blir utfø11 etter lov og forskrift gitt av Direktoratet for Brann- og Elsikkerhet (DBE) i årlige instruks. Instruksen beskriver prioritet1e områder og angir volum for anleggskontroll og tilsyn med internkontroll i virksomheter. I 2011 ble alle nye elektriske anlegg kontrollert som et ledd i oppfølging av elektroentreprenørenes sluttkontroll av utført arbeid. l Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 8 Organisasjonsnr

9 L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Nyanlegg l Drift: Arbeidet med modemisering og utbygging av nettet holder frem, og et økende antall betongmaster er skiftet ut. Utskifting av betongmaster er et prioritert mål, men blir allikevel ikke utføti i den takt man kunne ønske, siden det er en høy kostnad pr. punkt. Disse anleggsdeler har opp mot en alder over 60 år. Det gjenstår 14,5 km (reduksjon 2 km fra 2009) med betongmaster i nettet. Det er lagt utbyggingsplaner for perioden frem til 2016 som i hovedsak blir fulgt opp med unntak for områder som tilføyes i etterkant og derved gir en rokering av langtidsplanen. Kostnads- og miljømessig er det gunstig å bygge om deler av nettet til kabel. Det er også utføti noen arbeider på lavspenningsnettet for å forbedre i de mest utsatte områdene. Det har i 2011 væti stabil forsyning med noen driftsavbrudd som skyldes feil i anlegget. Høsten 2005 inngikk Flesberg Elektrisitetsverk AS og L/L Rollag Elverk beredskapssamarbeid med felles vaktordning. Frem tidsplaner: Bedriftens høyspenningsnett fra ble bygget opp som luftnett med betongmaster. Alle utvidelser av nettet etter dette er bygget opp som tremastlinjer. Gjennom årene har også en del av de gamle betongmastene sviktet og blitt erstattet med tremaster eller kabelnett som vil bli mer vanlig i årene fremover. Det gjenstår en hel del gamle betongmastlinjer som vil bli skiftet ut fotiløpende, da dette linjenettet etter hvert vil forårsake feilsituasjoner (se avsnitt for nyanlegg/drift). Bedriften har som et av sine mål å redusere antall mastetrafoer til fordel for trafoer i nettstasjon på bakken, og å plassere disse slik at man reduserer tap og øker tilgjengeligheten i tilknytning \ Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 9 Organisasjonsm

10 L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK til reparasjon, feilsøking og tilsyn. Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har gitt pålegg om bakkebetjente anlegg f.o.m (RE har< 20 anlegg som gjenstår til ombygging). Rollag Elverk samarbeider med de øvrige elverk i Numedal gjennom 25% eierandel i Numedal Fiber AS. Fiberoptisk stamkabelnett ble fullført l. april 2006, helt i tråd med fastlagte planer. Utvalgte områder for bredbåndtilknytning er igangsatt i hele Numedal i hh t. strenge prioriteringskriterier (?) utenfor REs kontroll. Satsingen på aksessnett er krevende og har et variert kostnadsnivå med noe offentlige tilskuddsmidler. Regnskapsprinsipper: Regnskapet er satt opp og presente11 under forutsetning av fortsatt drift. Rollag lo.mai 2012 ~P~Av-- Kjell Z. Andersen ~Y\ tj- '"fuc~ Q~l-v- Styrets leder Kari R. Raunholm Ola Hov Haldis Prestmoen Trond Bergan l Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK lo Organisasjonsnr

11 Årsoppgjør 2011 for L/L Rollag Elektrisitetsverk

12 L/L Rollag Elektrisitetsverk Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekt salg av kraft og nettjenester Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Rente og annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Nedskr. av finansielle anleggsmidler o Rente og annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (62 974) ( ) ORDINÆRT RES. FØR SKA TTEKOSTNAD ( ) Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ( ) ÅRSRESULTAT ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer fra egenkapital 4 ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) l Årsregnskap!or L/L Rollag Eleklnsllelsverk Organ1sas]onsnr

13 L/L Rollag Elektrisitetsverk Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Adm bygg og distribusjonsnett Biler og transportmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Akkumulert mindreinntekt o Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Materiallager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER l Årsregnskap for L/L Rollag Elektns1!etsverk Organ1sasJonsnr

14 L/L Rollag Elektrisitetsverk Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Andelskapital 9, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD J3 Rollag 10.mai 2012 ~:!! -~ ~~~":-~"'-- Kjell Z Andersen styrets leder f,/jt;v, ~.Jtt Vidar Hauge;~ ~ / Kari Revå Raunholm Ola Hov tl~ -2~~ ~ -- Hai, Prestmoen - -{~~~r--- elverkssjef Trond Bergan 1 Arsregnskap for L/L Rollag Eiektns1tetsverk OrgamsasJonsnr

15 L/L Rollag Elektrisitetsverk Noter 2011 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, samt retningslinjer som er gitt fra Norges Vassdrags og Energiverk NVE. Inntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. For nettvirksomheten er inntekten basert på tildelt inntektsramme og retningslinjer fra NVE. Hovedregel for vurdering av og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggstilskudd til investeringer fra det offentlige og private går til fradrag på aktivetie verdier. Anleggstilskuddet periodiseres dermed over investeringens økonomiske levetid i form av redusetie avskrivninger. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følger av renteendringer. Aksjer og andeler i andre selskaper klassifisett som anleggsmidler er vm dett til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende. Det er foretatt avsetning til tap på krav i regnskapet. Slmtt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (28%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt eventuelt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midletiidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoføti. Utsatt skattefordel balanseføres ikke etter gjeldende regler for små foretak. Inntektsrammer for nettvirksomheten. Nettselskapenes virksomhet (monopolvirksomhet) blir reguleti gjennom regler fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det fastsettes inntektsrammer for hvert inntektsår og inntektsrammen reduseres årlig med et effektiviseringskrav. Merinntekt skal tilbakeføres kundene, mens mindreinntekt kan hentes fra kundene. Nettselskapene skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Pensjoner. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne er også godkjent som dekning i forhold til lovkravet om obligatorisk tjenestepensjonsordning. Denne ordningen gir en defineti ytelse i henhold til tariffavtalen i energisektoren. Fordi det foretas en fordeling av den aktuarmessige risiko mellom alle foretakene, kommunene og fylkeskommunene som deltar i ordningen, tilfredstiller de kriteriene for det som betegnes som en Multiemployerplan. I tråd med internasjonal praksis for slike l Noter!or L/L Rollag Eiektnsltetsverk OrganJsasjonsnr

16 L/L Rollag Elektrisitetsverk Noter 2011 Multiemployerplaner er den regnskapsføtte årlige pensjonskostnaden i år lik påløpt (netto) pensjonspremie. Fremtidige premier vil påvirkes av risikomessige over- eller underskudd på nåværende og tidligere ansatte både i foretaket og i andre kommuner/foretak som inngår i ordningen. Premien vil også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp. Fremtidige pensjonsforpliktelser er ikke balanseført i regnskapet. l Noter for L/L Rollag ElekinSI!eisverk OrganlsasJonsnr

17 L/L Rollag Elektrisitetsverk Noter 2011 Note 1 - Lønn og godtgjørelser til ansatte og tillitsvalgte Lønn og godtgjørelser Lønn arbeidsgiveravgift Pensjoner andre sosiale kostnader overført anlegg l år l fjor selskapet har 8 ansatte pr Antall utførte årsverk av egne ansatte i 2011 utgjør 8,0, videre er det leid inn 1,2 årsverk Obligatorisk tjenestepensjon pensjonsavtaler er i henhold til gjeldende bestemmelser, og kostnadsført med kr Ytelser til ledende personer mv Daglig leder: lønn pensjonskostnad godtgjø reiser Styrets leder: styregodtgjørelse Øvrig styre *Ikke oppgitt i 20 l O i år i fjor * Honorar til revisor er kostnadsført med kr for revisjon, og konsulenttjenster, totalt kr Note 2 -Varige driftsmidler Adm bygg og dis Biler og transp Driftsløsøre i verktøy kontor Sum Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang o Avgang o o Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning o o o - Tilbakeført avskrivning o o + Ekstraord nedskrivninger o o o Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ o o Prosentsats for ord.avskr l tillegg er aktivert kr i prosjekter under utførelse l Noter!or OL Rollag Eiektnsltetsverk OrgamsasJonsnr

18 L/L Rollag Elektrisitetsverk Noter 2011 Note 3 - Skattekostnad Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader + Permanente og andre forskjeller + Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt Netto skattbar formue (avrundet) Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat + Formueskatt = Sum betalbar skatt - For mye avsatt tidligere +/- Endring i utsatt skatt l utsatt skattefordel = Ordinær skattekostnad Skattesats o o Betalbar skatt i balansen består av Sum betalbar skatt = Betalbar skatt i balansen Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt Sum Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt + Driftsmidler inkl. Goodwill + Utestående fordringer Endring Note 4 - Resultatdisponering Resultat før skattekostnad Skattekostnad Arets resultat (underskudd) Overføringer Overført fra annen egenkapital Til dis posisjon Sum disponeringer/overføringer o l Noter for L/L Rollag ElektriSitetsverk OrgantsasJonsnr

19 L/L Rollag Elektrisitetsverk Noter 2011 Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler L/L Rollag Elektrisitetsverk har aksjer i følgende selskaper: ANLEGGSMIDLER Eierandel Nnet.no AS 2.92 Numedal Fiber AS 25 Nettalliansen AS 12,5 Sum Anskaff.kost Balanseført verdi l Resultat Egenkapital Note 6- Mer /mindreinntekt tall i hele tusen Fastsatt inntektsramme fra NVE ordinæ r Kile Kostnad til overliggende nett Eiendomsskatt Avvik avskrivning og avkastning ifht inntektsrammegrunnl Tillatt inntekt for Periodiset1 inntekt Årets mindreinntekt Merinntekt akk. pr Årets mindreinntekt Akkumulet1 mindreinntekt pr Renteberegning Rentesaldo, Renteberegning: Merinntekt O 1.0 l Mindreinntekt 31,12 Renter mindreinntekt beregnet Renter merinntekt beregnet Renter akkumulert 3 l. 12 renter i% /mer/mindreinntekt 2,21 l 448 l Note 7 - Kundefordringer Vurdert til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer Bokføt1 verdi pr l l Noter for L/L Rollag Eiektns1tetsverk OrgamsasJonsnr

20 L/L Rollag Elektrisitetsverk Noter 2011 Bokførte tap på fordringer fremkommer slik: Konstaterte tap på fordringer Endring delkredereavsetning pr Inngått på tidligere avskrevne fordringer Tap på fordringer o Kundefordringene er vurdert til pålydende etter fradrag for avsetning til delkrederefond. Avsetningen er foretatt av forsiktighetshensyn, og anses som god og forsiktig regnskapsførsel. Note 8 - Bundne midler Av innskudd i bank er kr bundet i ansattes skattetrekksmidler Note 9 -Andelskapital Andelskapital pr er 150 andeler a kr 5O. Det er utstedt l ny andel i Det er ingen andelseiere som eier mer enn l andel. Note 1 O - Egenkapitalen Lutkapital/ Overkurs Annen Sum fond egenkapital egenkapital Pr 1.1. Pr Fra årets resultat o o -Til årets resultat /-Andre transaksjoner: 50 o o 50 Pr Note 11 - Opplysninger om langsiktig gjeld og kausjonsansvar Opprinnelig lån Pantelån DnB Bank Forfaller til Restlån betaling etter nedbetaling av lånet i kommende år (kotisiktig del av langsiktig gjeld) kr Lånet er sikret med pant i driftstilbehør og kundefordringer for tilsammen kr 8.mill Kausjonsansvar Det er kausjonsansvar overfor DNB Bank ASA vedrørende låneopptak i Numedal Fiber AS med inntil 2,5 mill l Noter for OL Rollag ElektriSitetsverk OrganlsasJonsnr

21 L/L Rollag Elektrisitetsverk Noter 2011 Note 12 - Segmentrapport tall oppgitt i hele tusen Felles Kraft Distribusjons- Televirksomhet omsetning virksomhet virksomhet Omsetning o Andre inntekter 371 Sum driftsinntel<ter o Varekjøp o lo Lønn og andre personalkostnader l Avskrivning driftsmidler 3 l Andre driftskostnader l Eiendomsskatt 390 Tap på fordringer Sum driftskostnader Resultat før fordelig felleskostnader Fordeling felleskostnad Driftsresultat Øvrig virksomhet totalt l Nettvirksomheten (monopolvirksomheten) Distrib. Rollag Elektrisitetsverk LIL nett Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler % på slag for netto arbeidskapital H:l8 Avkastningsgrunnlag LU UL4 Avkastning (driftsresultat*1 00/avkastningsgrunnlag) 3,58 l Noter for L/L Rollag ElektriSitetsverk OrganJsasJonsnr

22 Laaqen Reviq;on AS Medlem av Den norske Revisorforening Org.nr Til Årsmøtet i Rollag Elektrisitetsver k LL Postboks 16, 3621 Lampeland Telefon Telefax Ansvarlig aksjonær: Registrert revisor Marit Stevning REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnslmpet Vi har revidert årsregnskapet for Rollag Elektrisitetsverk LL som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 20 Il, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvarjor årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

23 Konklu.sjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Rollag Elektrisitetsverk LL per 31. desember 20 Il og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige for hold Konklmjon 0111 årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon 0111 registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Lampeland, l l. mai 2012 Laagen Revisjon AS /J1~J Mac;t Stevn;ng '1

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Organisasjon: L/L Rollag elektrisitetsverk er et privat distribusjonsselskap som har vært i drift siden 1947. Det er et privat luteierlag der

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011 Årsrapport 20 1 1 Årsrapport 20 1 1 1 ÅRSBERETNING 2011 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet 18/11-1993 som eget aksjeselskap, med Rakkestad kommune som eneeier av aksjene fram til

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 Ved Bønsdammen Foto: Knut Robert Søderstrøm 1

ÅRSRAPPORT 2011 Ved Bønsdammen Foto: Knut Robert Søderstrøm 1 ÅRSRAPPORT 2011 Ved Bønsdammen Foto: Knut Robert Søderstrøm 1 INNHOLD Generelt.. 3 Styrets beretning. 7 Resultatregnskap. 14 Balanse 15 Noter.. 16 Kontantstrømanalyse mor 24 Kontantstrømanalyse konsern..

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

KR00SHERAD EVERK KF. Årsberetning og Regnskap

KR00SHERAD EVERK KF. Årsberetning og Regnskap KR00SHERAD EVERK KF Årsberetning og Regnskap 2010 Innhold Organisasjon - Administrasjon side i Eiendommer side 3 Drift og vedlikehold side 4 Kjøp og salg av eikraft side 5 Elektrisitetstilsyn side 7 Energiokonomisering

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper...

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper... Årsberetning og regnskap 2011 INNHOLD Direktøren... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Resultatregnskap 2011... 9 Balanse pr. 31.12.11... 10 Regnskapsprinsipper... 12 Noter... 14 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2012 2 ÅRSBERETNING 2012 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2012... 4 Et tilbakeblikk på 2012... 5-6 Årsberetning...

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR KNSERN G SELSKAPSREGNSKAP FR NRDIC SEAFARMS AS 2014 Innhold Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning rg.nr 974 526441 I~ 'BEI

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014 Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin Årsrapport 2014 Innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2011 OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2011 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer