MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I /12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET"

Transkript

1 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 243/12 12/1275 ORIENTERING OM BUDSJETTARBEIDET 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I /12 12/1650 EIERSKAPSMELDING FOR /12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET 247/12 12/1407 UTVIDELSE AV ANTALL PLASSER I LANDÅS MONTESORRI BARNEHAGE 248/12 12/695 GBNR 42/1 - FORESPØRSEL OM KJØP 249/12 12/1415 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - STØTTEMEDLEMSKAP 2012 Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 250/12 12/738 SØKNAD OM BIDRAG TIL INNKJØP AV NYERE, BRUKT SNØSKUTER 251/12 12/1612 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFOND - FLERBRUKSHALL PÅ ODNES 252/12 12/1494 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GBNR. 73/5 253/12 12/1557 SØKNAD OM KONSESJON - UBEBYGD FRITIDSTOMT GBNR 7/55 254/12 12/453 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK. GRAVING VED GAMMELT FERGELEIE GBNR 500/1 255/12 12/453 KLAGESAK: GRAVING VED GAMMELT FERGELEIE GBNR 500/1 256/12 12/1617 HØRING AV FORSLAG TIL BYGGEGRENSER OG AVKJØRSLER LANGS FYLKESVEGNETTET 257/12 12/1594 SØKNAD OM STØTTE TIL UTVIKLING OG UTGIVELSE AV "LANDKVISS" 258/12 12/1561 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING - HOV MUSIKKORPS 259/12 12/57 REFERATSAKER FORMANNSKAPET MØTE

3 Hov, 8.november 2012 Terje Odden ordfører Kjeld Dag Svendsen formannskapssekretær

4 Sak 243/12 ORIENTERING OM BUDSJETTARBEIDET Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 12/1275 Saksnr.: Utvalg Møtedato 69/12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Arbeidsmiljøutvalget Innstilling: Kommunestyret tar orienteringen om budsjettarbeidet til orientering Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 69/12 Behandling: Saksprotokoll fra behandlingen i formannskapets møte ble utdelt i møtet. Kommunalsjef Pål Rønningen presenterte framdriftsplanen for budsjettarbeidet for 2013 og opplyste at det også vil bli lagt opp til en prosess i fagkomiteene. Videre presenterte han følgende hovedpunkter: Hovedforutsetninger og inntektsutvikling som grunnlag for konsekvensjustert budsjett Forutsatte omstillingstiltak Tiltak som er lagt til grunn i konsekvensjustert budsjett/endrede forutsetninger Foreløpig rammer for driftsbudsjettet 2013 Grunnlaget for investeringsbudsjettet Hovedutfordringer Forslag til budsjettprofil Vedtak: Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til foreløpige rammer for budsjett Side 4 av 58

5 Sak 243/12 Vedlegg: Bakgrunn: På plan og økonomidag 11. oktober 2012 ble det orientert om budsjettarbeidet, og det ble lagt fram en framdriftsplan for videre budsjettarbeid. I henhold til framdriftsplanen skal administrasjonen orientere om budsjettarbeidet på møte i formannskapet 14. november. Orienteringen blir lagt fram på møtet. Vurdering: Side 5 av 58

6 Sak 244/12 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 12/1655 Saksnr.: Utvalg Møtedato 244/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret vedtar at regnskapsmessig merforbruk på kr ,78 i 2011 blir finansiert fra Fritt Disposisjonsfond. Vedlegg: Bakgrunn: Årsregnskapet for 2011 endte som kjent med et regnskapsmessig merforbruk på kr ,78. Dette er foreløpig udisponert. På samme måte som når et regnskapsmessig mindreforbruk disponeres ved å tilføre midler til fond, må et regnskapsmessig merforbruk finansieres opp ved å tilføre midler fra fond. Dette reduserer saldo på Fritt Disposisjonsfond fra kr ,83 til kr ,05. Vurdering: Rådmannen anbefaler at fjorårets regnskapsmessige merforbruk finansieres fra Fritt Disposisjonsfond. Side 6 av 58

7 Sak 245/12 EIERSKAPSMELDING FOR 2011 Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 12/1650 Saksnr.: Utvalg Møtedato 245/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret tar Eierskapsmeldingen for 2011 til orientering. 2. Kommunestyret slutter seg til de endringer i eierskapspolitikk som framgår av side 8-10 i eierskapsmeldingen. Vedlegg: Eierskapsmeldingen for Bakgrunn: Det ble vedtatt i Formannskapet og i Kommunestyret at det skal utarbeides årlig eierskapsmelding for de selskaper som kommunen eier/har eierandeler i. Samme prosess ble gjennomført samtidig i alle kommunene i Gjøvikregionen. Det ble videre vedtatt at eierskapsmeldingen skal inneholde følgende informasjon: Vedtektsfestet formål Eierandel Ledelse/styre Økonomiske nøkkeltall Sum driftsinntekter Driftsresultat Resultat før/etter skatt Sum omløpsmidler Sum anleggsmidler Sum egenkapital Sum gjeld Vurdering: Arbeidet med eierskapsmeldingen for driftsåret 2011 for kommunene i Gjøvikregionen er koordinert av Astrid Tømmerhoel i Østre Toten kommune. Side 7 av 58

8 Sak 245/12 Eierskapsmeldingen er basert på informasjon innhentet dels fra offentlig register om regnskapsopplysninger, og dels etter møter og drøftinger med representanter fra de andre kommunene. Som en del av folkevalgtopplæring i 2012 er det også gjennomført en opplæring om eierskap i kommunene, noe som har resultert i de nevnte endringer på side 8-10 i eierskapsmeldingen. Etter rådmannens oppfatning gir eierskapsmeldingen for Søndre Land fyldestgjørende informasjon om selskapene drift og økonomiske situasjon. Side 8 av 58

9 Sak 246/12 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET Saksbehandler: Randi Marta Berg Arkiv: 234 Arkivsaksnr.: 12/1658 Saksnr.: Utvalg Møtedato 246/12 Formannskapet Innstilling: 1. Formannskapet understreker at vertskommunetilskuddet har vært en nødvendig forutsetning for at kommunen gjennom tjue år har kunnet tilby gode og integrerte tjenester for personer med utviklingshemming som valgte å bli boenede i Søndre Land etter ansvarsreformen i Integrering har vært et viktig utgangspunkt for utvikling av kommunens samlede virksomhet. Det vil derfor være svært krevende å få til et eget prosjektregnskap for bruken av vertskommunetilskuddet. Dessuten vil det også være etiske aspekter knyttet til et slikt prosjektregnskap som synliggjør kostnader i offentlige regnskaper knyttet til enkeltmennesker eller grupper av mennesker. 3. For å kunne etablere et godt tjenestetilbud for personer med utviklingshemming måtte kommunen ansette et betydelig antall personer. Dette innebærer at kommunen har pådratt seg store pensjonsforpliktelser, noe som vil gi kommunen store økonomiske utfordringer i tiden framover 4. Formannskapet ber styret for LVSH arbeide videre med disse spørsmålene i dialog med Regjering og Storting og at det blir lagt opp til andre kontrollordninger enn prosjektregnskap. Vedlegg: Brev av fra LVSH Brev av fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Brev av fra Helse- og omsorgsdepartementet Bakgrunn: I brev fra LVSH av vises det til brevveksling mellom Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og statsråden i Helse- og omsorgsdepartementet om kommunenes forvaltning av det såkalte vertskommunetilskuddet. Bakgrunnen for denne brevvekslingen var et oppslag i Stavanger Aftenblad om at Eigersund kommune skal ha brukt 16 til 17 millioner kroner av vertskommunetilskuddet til andre formål. Statsråden konkluderer med at Jeg vil sørge for at vertskommunene fører et prosjektregnskap for tilskuddet, slik at det kan Side 9 av 58

10 Sak 246/12 dokumenteres at tilskuddet er nyttet etter hensikten. Kommunene må kunne fremvise dette til tilskuddsforvalter ved forespørsel. Helsedirektoratet har nå utarbeidet et regelverk for tilskuddsordningen der det bla er krav om at det skal utarbeides prosjektregnskap som skal kunne fremvises helsedirektoratet ved forespørsel. Viser regnskapet at ikke alle midlene er brukt til formålet, skal det meldes til helsedirektoratet. I forbindelse med ansvarsreformen i 1991 overtok Søndre Land kommune ansvaret for 117 personer med psykisk utviklingshemming som tidligere hadde bodd på Grimebakken og Lunden. Ved nedbygging av institusjonene ble personene etablert i egne boliger og i tråd med sentrale føringer ble vertskommunebeboerne integrert i kommunen. Det ble ikke bygget opp en egen miljøarbeidertjeneste, men nødvendige tjenester ble gitt fra de tilbud som eksisterer for andre innbyggere i kommunen. Disse tjenestene ble da naturlig styrket. Søndre Land overtok Enger skole, som senere ble voksenopplæring og deretter dagsenter. Midler fra reformen ble overført A-etat for å muliggjøre etablering av bedriften Sølve. Sølve er i dag en Vekstbedrift, og et kommunalt AS. Vurdering: Intensjonen med HVPU-reformen var å bygge ned sentralinstitusjonene og gi personer med utviklingshemming et liv på linje med andre innbyggere. Det har tidligere ikke vært stilt noe krav fra sentrale myndigheter om rapportering av bruken av vertskommunetilskuddet, og det vil være en vanskelig og krevende oppgave å skulle skille ut bruken av tilskuddet fra kommunens øvrige forbruk nå 20 år etter at reformen trådte i kraft. Tilbudet til disse innbyggerne er integrert i tjenestene til alle kommunens innbyggere. I dag bor det 59 vertskommunebeboere i Søndre Land. Gjennomsnittsalderen er 62 år. Gjennom flere år har vi sett at behovet for bistand øker pga økende alder og generell helsesvikt. Å gjennomføre de omstillingene som nedtrapping av vertskommuneansvaret medfører, er en krevende øvelse kommunen må stå i, over mange år. Med et kunstig høyt antall tilsatte gjennom disse 20 årene har Søndre Land en pensjonsforpliktelse langt over det sammenlignbare kommuner har. I tillegg har vertskommunene store årlige ekstrakostnader til premieregulering for pensjonister som har arbeidet innenfor området. Side 10 av 58

11 Sak 247/12 UTVIDELSE AV ANTALL PLASSER I LANDÅS MONTESORRI BARNEHAGE Saksbehandler: Fred Sørensen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/1407 Saksnr.: Utvalg Møtedato 247/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret vedtar at: 1. Søknaden om utvidelse av antall plasser i Landås barnehage avslås. 2. Behovet for flere barnehageplasser vurderes på nytt når ny barnehage står ferdig i løpet av Bakgrunn: Land Montesorribarnehage søker i brev av om å få utvidet antall plasser fra Da kommunen valgte å legge ned den kommunale barnehagen i bygda, ønsket styret for Land Montesorriskole å opprette en Montesorribarnehage. Kommunen godkjente privat barnehage i de ledige lokalene for 14 plasser/12 barn. fram til august 2014 når en ny barnehage nord i kommunen sannsynligvis står ferdig. Leder skriver bl.a. dette i sin søknad: Vi har kommet i den situasjonen at vi har søkere på venteliste hos oss, men som har søkt etter søknadsfristen. Dette på grunn av tilflytting. Vi har et ønske om å kunne tilby barnehageplass til alle som trenger det i lokalsamfunnet vårt. Vi har dessuten flyttet barnehagen inn i nyoppussende lokaler som er større enn de opprinnelige lokalene. Grunnen til dette er fortrinnsvis økt barnetall. I tillegg er lokalene bedre egnet for å drive Montesorri-barnehage Vurdering: Side 11 av 58

12 Sak 247/12 Kommunestyret vedtok følgende i sak 37/12 datert : Kommunestyret vedtar å forlenge den midlertidige godkjenningen av Land Montessoribarnehage til 15. august 2014 til barnehagestrukturen i Søndre Land blir behandlet høsten Permanent godkjenning blir evt. foreslått når framtidig struktur er vedtatt.. De nye lokalene som brukes til barnehagen, oppfyller kravet som settet til en barnehage på 18 plasser. Det må stilles spørsmål om kommunen har behov for flere barnehageplasser da barnetallet er nedadgående og det er ledige plasser i de kommunale barnehagene. Det arbeides fort tiden med å etablere en ny barnehage nord i bygda som skal ha plass til barn. Ut fra offisielle tall er det i snitt født 2,5 barn per år i Landåsbygda i tidsrommet fra 2008 til og med 2011 og det vil dekke opp de plassene barnehagen er godkjent for 14 plasser/12 barn. Dersom behovet er større enn det det er plass til i Landåsbygda montesorribarnehage, bør de foreldrene det gjelder søke plass i en av de kommunale barnehager. For tiden er det flere ledige plasser der. Det fremgår av 14 i barnehageloven at dersom barnehager søker om ny/endret godkjenning etter , vil det være opp til kommunen å vurdere om en slik utvidelse kan godkjennes. Det vil da bli vurdert antall plass kommunen har til rådighet og fødselstallerde ssenere årenei Kommunen ønsker å fylle opp egne plasser først før en utvider til nye plasser. Når fødselstallene de senere årene har gått ned har kommunen sannsynligvis nok barnehageplasser etter at ny barnehage er ferdigstilt. Side 12 av 58

13 Sak 248/12 GBNR 42/1 - FORESPØRSEL OM KJØP Saksbehandler: Anette Sand Arkiv: GBNR 42/1 Arkivsaksnr.: 12/695 Saksnr.: Utvalg Møtedato 248/12 Formannskapet Innstilling: Formannskapet vedtar: Formannskapet vedtar å selge kommunens eiendom Minde GBNR 42/1. Arealet er såpass beskjedent at eiendommen ikke legges ut for åpent salg, men tilbys naboeiendommene for å oppnå en god arrondering for disse. Arealet merket A på kartet tilbys Kyrkjebø og Ravnaas. Den fulldyrka jorda tilbys til kroner pr dekar, og skogsmarka tilbys til 2500 kroner pr dekar. Salgsomkostninger kommer i tillegg. Jordleiekontrakten tinglyses for kommunens kostnad, og følger som en heftelse på jorda for ytterligere 8 år. Arealet merket B tilbys Moshagen til kroner pr dekar pluss salgsomkostninger. I kjøpekontraktene og konsesjonssøknadene ønsker kommunen å sette som vilkår at arealet skal brukes til landbruksformål, og drives etter gjeldende lovverk. Side 13 av 58

14 Sak 248/12 Bakgrunn: Vedlegg: Ingen Eiendom Eier Søker om Søker om 2 Søker om 3 : GBNR 42/1 Minde Nordre, nord for Hov sentrum. : Søndre Land kommune. : Salg av areal på GBNR 42/1 som tillegg til GBNR 42/25, eier Kyrkjebø og Ravnaas. : Salg av areal på GBNR 42/1 som tilleggsjord til GBNR 42/10, eier Sæmund Moshagen. : Eventuelt lov til å sette opp søknadspliktig gjerde på kommunenes eiendom. Side 14 av 58

15 Sak 248/12 Areal Beliggenhet : Totalt 28,5 dekar. Ca 22,5 dekar (tilsvarer kvadratmeter) skog, og 6 dekar, (eller 6000 kvadratmeter) jord. : Se kartutsnitt. Planstatus : LNF område, nåværende i Kommuneplanens arealdel fra Det skal tas stilling til følgende: Vil formannskapet selge hele, eller deler av sin eiendom GBNR 42/1? Hvor mye vil formannskapet eventuelt selge til eier av GBNR 42/25 (Kyrkjebø og Ravnaas) Hvor mye vil formannskapet eventuelt selge til eier av GBNR 42/10 (Moshagen)? Vil formannskapet selge areal for oppsetting av gjerde, eller stille grunn til rådighet slik at eier av GBNR 42/25 kan søke om å få sette opp gjerde på kommunal eiendom. Formannskapet må ta stilling til om eiendommen skal legges ut for åpent salg, eller tilbys rett til kjøperne i saken? Pris og vilkår for salg må avgjøres. Det er spørsmålet om salg eller ikke salg som må besvares i denne saken. Dersom kommunen som grunneier ønsker å selge, vil delingssøknader og konsesjonssaker behandles som egne saker på fylkesnivå, siden kommunen ikke kan godkjenne fradeling fra sin egen landbrukseiendom etter jordloven. Side 15 av 58

16 Sak 248/12 Alt innenfor den røde streken er kommunens eiendom Nordre Minde, GBNR 42/1 Side 16 av 58

17 Sak 248/12 Gråskravert areal på GBNR 42/1 er i dag skogsmark. I tillegg kommer seks da dyrka mark uten skravur, merket jorde forpaktet av Moshagen Beskrivelse av eiendommen med heftelser på GBNR 42/1: Skogsarealet på ca 22 dekar brukes i dag til skogproduksjon i kommunale skoger, og består av: bjørk i god vekst og annet lauv. Noe granskog og lauvskog står igjen som kantsone ned mot Minneelva. Det er ikke registrert nøkkelbiotoper i skog, naturtyper eller Side 17 av 58

18 Sak 248/12 rødlistearter på GBNR 42/1. Elvemusling er funnet i Minneelva i (Sjekket i databaser pr juni 2012) Det private vegarealet gir kommunen mulighet til utkjøring av tømmer, og tilgang til dyrka mark, i tillegg har kommunen tinglyst rett til å frakte ut tømmer fra skogen på GBNR 42/1 over GBNR 42/25. Det går en sti gjennom arealet, og det ligger en brønn med tinglyst vannrett for GBNR 42/26 på området. Dyrka mark på eiendommen er på ca 6 dekar. Kommunen har 10-årig jordleiekontrakt med Sæmund Moshagen inngått i Far til Sæmund Moshagen, Finn Moshagen har leid og brukt jorda siden Kantsone mellom veg og dyrka mark har et eldre trådgjerde som bør rives/fjernes. Historie om GBNR 42/1 i kommunens eie: Nordre Minde (Fredriksminde) GBNR 42/1 ble solgt fra Ole Thrana sine arvinger til Søndre Land kommune i I denne forbindelsen ble boligtomtene ned mot fv 34, GBNR 42/24 og 42/26 fradelt og overdratt. (Antagelig til arvinger etter Ole Thrana.) I 1972 ble husa og en fire dekar stor tomt fradelt og solgt med nytt GBNR 42/25. Bruksnavnet på GBNR 42/25 er Minne. Maren og Harald Chr Aartun (eiere av GBNR 42/25 fra 1979) fikk i 2006 kjøpe åtte dekar tilleggsjord fra kommunens GBNR 42/1. GBNR 42/25 ble etter dette tilkjøpet definert som landbrukseiendom etter kriteriene i Landbruksregisteret. Formannskapet fant det ikke riktig å selge skogsmarka på det nåværende tidspunkt til Finn Moshagen i 2006, da Moshagen søkte om å få kjøpe skogsmarka på GBNR 42/1 for å kunne dyrke et areal inntil jordvegen sin på GBNR 42/10. I 2010 inngikk Søndre Land kommune en 10 årig jordleiekontrakt med Sæmund Moshagen, sønn til Finn Moshagen, for 6 dekar fulldyrka mark på GBNR 42/1. Kontrakten er bindende for utleier i 10 år. Bare leietager kan si opp kontrakten. Det er jordlovens 9 som pålegger utleie for 10 år, for at eier av dyrka mark skal oppfylle driveplikten sin. Bakgrunn for ønske om kjøp fra Kyrkjebø og Ravnaas: Kyrkjebø og Ravnaas kjøpte GBNR 42/25 i Kyrkjebø og Ravnaas tok kontakt med kommunen våren 2012 for å høre om det var mulig å kjøpe hele eller deler av eiendommen 42/1. Saken har dratt ut i tid, og Kjyrkjebø og Ravnaas har flere ganger påpekt at de ønsker å kjøpe hele eiendommen. De har flere grunner til å ønske å kjøpe arealet: Eiendommen GBNR 42/25 omkranses i dag av GBNR 42/1, og Ravnaas og Kyrkjebø ønsker ikke at arealene på GBNR 42/1 skal bygges ut, og dermed forringe deres eiendom. På befaring oppfattet kommunen at Ravnaas og Kjyrkjebø spesielt ønsket å få kjøpt: Side 18 av 58

19 Sak 248/12 Dyrket mark på 6 dekar beliggende vest for sin eiendom, altså det arealet som Moshagen har jordleieforhold på i dag. Adkomstvegen med allétrær. Arealet mellom elva og eiendommen GBNR 42/25, og arealet ned mot fv 34. Arealene ønskes kjøpt for å kunne gjøre tiltak mot uønsket (f eks journalister/fotografer) adkomst/ innsyn på eiendommen. Med tiden vil de tilbringe mer tid på Minne, og ønsker mulighet til å kunne ha hest her, og holde kulturlandskapet rundt Minne i hevd ved beiting. Kyrkjebø og Ravnaas ønsker at Minne skal være en landbrukseiendom. De synes det er naturlig at hele GBNR 42/1 tilbakeføres som en hel landbrukseiendom, med Kjyrkjebø og Ravnaas som eier. Bakgrunn for ønske om kjøp fra Moshagen: Sæmund Moshagen, sønn av Finn Moshagen, gjorde en henvendelse til kommunen høsten 2011 for å høre hvordan han kunne gå fram ved ønske om å kjøpe skogsmarka på GBNR 42/1. Henvendelsen ble ikke oppfattet som en søknad. Siden Moshagen også har vist interesse for GBNR 42/1, har kommunen gjort en forespørsel om Moshagens interesser i denne saken. Svaret fra Moshagen siteres her: Ja, jeg er interessert i å kjøpe GBNR 42/1. Ønsker som i søknad fra 2006 og henvendelsen fra i fjor primært å kjøpe hele 42/1 som tilleggsareal til min eiendom 42/10 m/teig 42/21 Den avskogete delen av 42/1 grenser inntil mitt jorde vest for jernbanelinja. Dersom jeg får kjøpt arealet vil det bli søkt om nydyrking. Jeg ser for meg at nydyrkingen vil kunne skje innenfor et tidsperspektiv på tre år fra eventuelt kjøp av arealene. Jeg ønsker også å få kjøpt med det dyrkede arealet, som min far har forpaktet siden 2000 og som jeg nå har leieavtale på. Det vil være en fordel om arealet som ved eventuelt kjøp skal nydyrkes og arealet som allerede leies for dyrking kan ha forbindelse med hverandre. Eventuell overtakelse av 42/1 ville også gi forbindelse til teig 42/21, hvor jeg har pumpehus for landbruksvatning. Bakgrunnen for ønske om kjøp og nydyrking er å skape et bedre grunnlag for fortsatt jordbruksdrift på 42/10, både for meg selv og som en mulighet for neste generasjon. 42/10 er i seg selv for liten som selvstendig driftsenhet, men vi har opprettholdt driftsgrunnlaget ved leie av arealer i Hov og Lausgarda. Side 19 av 58

20 Sak 248/12 Kartet viser hva Moshagen mener er dyrkbar jord, opp mot jernbanelinja og inntil dyrka mark hos Sæmund Moshagen. I tillegg vises dagens fulldyrka jord som forpaktes av Moshagen på GBNR 42/1. Institutt for Skog og Landskap har laget en oversikt over skog og myr som kan dyrkes opp for å bli lettbrukt jord. Arealet som Moshagen ønsker å dyrke ligger ikke inne i denne oversikten. Slik rådmannen vurderer det vil jordsmonnet kunne dyrkes, men det vil antagelig gå mange år før kostnadene til nydyrkingen er inntjent. Nydyrking skal omsøkes og godkjennes i kommuen etter Forskrift om nydyrking. En kantsone mot Minneelva på seks meter må sikres, og virkningen på natur og kulturlandskapet skal vurderes før kommunen eventuelt kan gi godkjenning. Moshagen eier selv 27 dekar dyrka jord. Han leier og driver i tillegg 43 dekar dyrka jord fordelt på fire eiendommer. All jorda brukes til korndyrking. Bakgrunn for ønske om gjerde mot fv 34: Ravnaas og Kyrkjebø ønsker å kunne gjerde/lage en to meter høy levegg med beplantning langs eiendomsgrensen på GBNR 42/1 mot fylkesveg 34. Dette ønsker de å gjøre for å hindre uønsket oppmerksomhet og innsyn. Gjerdet vil være en søknadspliktig byggesak. Sæmund Moshagen har følgende kommentar til gjerding: Side 20 av 58

21 Sak 248/12 Når det gjelder spørsmålet om gjerding langs eiendomsgrensa på 42/1 mot Fv 34 har jeg ingen spesiell mening om det så lenge det ikke skjer til ulempe for drift og atkomst til landbruksjorda. Vurdering: Salg av fulldyrka jord, ca 6 dekar Fulldyrka jord vurderes for seg, fordi arealet er bundet opp av jordleieavtalen som kommunen ikke kan løses fra, uten å bryte avtalen, før leietiden er ute om åtte år. Et alternativ er å avvente salg av dyrka mark i åtte år. Jordleieavtalen er å betrakte som en heftelse på den dyrka marka. Jordet kan selges med denne heftelsen. Moshagen har da rett til å drive jorda i åtte år til, og den nye eieren trer inn i jordleieavtalen med samme rettigheter og plikter som Søndre Land kommune har hatt. Jordleiekontrakta sier at: Moshagen (leieren) kan med ett års varsel si opp leieavtalen før leietida utløper En mulighet er at Moshagen varsler oppsigelse av leieavtalen for deretter å kjøpe arealet når avtalen er oppsagt. Dyrka marka på GBNR 42/1 har vært drevet som en del av næringsgrunnlaget for landbrukseiendommen Moshagen i 12 år. Søndre Land kommune kan bryte kontrakten med Moshagen. Det er ikke sett på hva slags konsekvenser en brutt kontrakt vil få. Dette er fordi rådmannen mener at: kommunen skal være en avtalepart som alle kan stole på. kommunen må holde seg til gjeldende lover og regler, særlig når kommunen selv er forvalter av jordloven som styrer driveplikt for all dyrka jord i kommunen (driveplikten er grunnlag for krav om 10-årige jordleiekontrakter). Et annet spørsmål er om arealet på seks dekar kan tilbys rett til en kjøper, eller om det må lyses ut for åpent salg. Følgende er hentet fra drøftinga som kommunesektorens etikkutvalg har gjort av prinsippielle spørsmål, knyttet til salg av kommunal eiendom: 1. Åpenhet Når kommunen skal selge en eiendom, bør hovedregelen være at den annonseres for salg i full åpenhet. Dersom andre hensyn enn pris kan bli vektlagt ved salget, bør dette komme fram i annonseteksten. Dersom en kommunal eiendom som et unntak gis bort eller inngår i et makebytte må det etter offentlig diskusjon foreligge et politisk vedtak om dette som legges til grunn. (Hentet fra KS sin nettside) Unntak fra prinsippet om åpent salg: Det foreslås at Søndre Land kommune gjør et unntak fra prinsippet om åpent salg i dette tilfellet. Unntaket begrunnes med at det i denne saken dreier seg om beskjedne arealer, som ved et salg bør ses i sammenheng med naboeiendommer for å oppnå best mulig arrondering. Side 21 av 58

22 Sak 248/12 For at jorda/eiendommen skal legges ut for åpent salg bør arealet være så stort og godt arrondert at det utgjør en vesentlig betydning for næringsgrunnlaget til noen. (mer enn 3000 kroner pr år) Rådmannens vurdering er at de seks dekarene på GBNR 42/1 ikke utgjør en vesentlig betydning for næringsgrunnlaget til noen, hvis man regner med en årlig netto på 185 kr pr dekar (jordleie jf kontrakt). Arealet kan dermed tilbys direkte til en kjøper uten offentlig annonsering av salg. Tomtepriser for Søndre Land kommune sier ikke noe om priser på dyrket mark. Kommunens foregående veiledning Retningslinjer for prissetting av kommunale arealer fra 2005 hadde et intervall på kroner pr dekar som veiledende pris for kulturpåvirket mark. På grunnlag av disse retningslinjene, samt nærhet til veg og jordtype settes prisen til 4000 kroner pr dekar. Kommunen kan ønske at det ved behandling av konsesjonssaken settes vilkår om at arealene fortsatt skal drives som landbruksarealer, altså ikke bebygges. Dette vilkåret tas også med i kjøpekontraktene, for å understreke hensikten med salg. Salg av skogsmark/ annet areal, ca 22 dekar Skogsmark deles inn i tre teiger: skogsmark mellom/øst for GBNR 42/25 og jernbanen, vegareal privat veg og et lite areal mellom dyrka mark og fv 34. I 2006 vedtok kommunen ikke å selge skogsmarka. Dette er også et mulig standpunkt i dag. Dersom man ikke ønsker å selge arealet må formannskapet ta stilling til om eierne av GBNR 42/25 kan få søke om å sette opp søknadspliktig gjerde på kommunal grunn. Kommunestyet har diskutert salg av kommunale skoger (november 2008), og kommet til at frasalg av de skogeiendommene som er små og ligger spredt kan være ønskelig. Det foreslås at prinsippet for unntak fra åpent salg, også anvendes på skogarealet. Dette begrunnes med at avkastningen på 22 dekar skogareal med bonitet 20 (jordas godhet) og produksjon av bjørk vil gi en avkastning på grovt regnet kroner hvert sekstiende år, altså 1833 kroner pr år i fordelt avkastning for hele arealet. Dette vil ikke utgjøre en vesentlig betydning for næringsgrunnlaget til noen som driver skogbruk som næring. Pris for skogsarealer settes til 2500 kroner etter gamle retningslinjer for pris på kommunale areal som hadde et intervall på kroner pr dekar for skog. Side 22 av 58

23 Sak 248/12 I tillegg kommer salgsomkostninger. Kommunen setter som vilkår i kjøpekontrakta at arealene skal nyttes til landbruksformål. Kommunen kan ønske at det ved behandling av konsesjonssaken settes villkår om at arealene fortsatt skal drives som landbruksarealer, altså ikke bebygges. Alternative løsninger kan være: Dyrka mark selges ikke nå. Det tas stilling til salg av arealet når jordleieavtalen går ut om åtte år. Eller Fulldyrka jord legges ikke ut for åpent salg, men tilbys Sæmund Moshagen til 4000 kroner pr dekar pluss salgsomkostninger. Salget gjennomføres når kontrakten er sagt opp. Det tinglyses en heftelse som sikrer vegrett for å komme til jordet. I konsesjonssøknaden ønsker kommunen å sette som villkår at jorda skal brukes til landbruksformål. Eller Fulldyrka jord legges ikke ut for åpent salg, men tilbys til Kyrkjebø og Ravnaas til 4000 kroner pr dekar pluss salgsomkostninger. Jordleiekontrakten tinglyses for kommunens kostnad, og følger som en heftelse på jorda for ytterligere 8 år. Skogsmarka selges ikke nå. Eier av GBNR 42/25 får grunneiers tillatelse til å søke om å få sette opp gjerde mellom dyrka mark og fv 34. Eller Skogsmarka selges ikke nå. Eier av GBNR 42/25 får ikke grunneiers tillatelse til å søke om å få sette opp gjerde mellom dyrka mark og fv 34. Eller Skogsmarka legges ikke ut for åpent salg, men deles og selges til henholdsvis Moshagen og Kjyrkjebø/Ravnaas. Delingsforslaget er vist på kartet under. Ca 13 dekar tilbys Moshagen og ca 9 dekar tilbys Kjyrkjebø/Ravnaas. I kjøpekontraktene og konsesjonssøknadene ønsker kommunen å sette som villkår at arealene skal brukes til landbruksformål, og drives etter gjeldende lovverk. Eller Hele eiendommen legges ut for åpent salg, med mulighet for å legge inn tilbud på deler av eiendommen. Kriterier for å avgjøre tilbudet i prioritert rekkefølge: Tilbudet som gir arronderingsmessig best løsning for salg til flere interessenter. Høyest pris Kartet under viser forslag til deling av skogsarealene på GBNR 42/25 og GBNR 42/10: Side 23 av 58

24 Sak 248/12 Oppsummering og konklusjon: I dag er Minne en stor fritidseiendom med et samlet areal på 12 dekar hvorav 5 dekar er dyrket. Moshagen er et lite gardsbruk med et samlet areal på 113 dekar hvorav 27 dekar er dyrket. I tillegg leies det 43 dekar fordelt på fire eiendommer og all dyrket jord brukes til korndyrking. Det arealet som er igjen av Minde GBNR 42/1 er på til sammen 28,5 dekar og av dette er i dag 6 dekar dyrket. Selv om noe av det udyrkete arealet dyrkes, vil dette ha liten betydning for styrking av næringsgrunnlaget både for Minne og Moshagen. Derimot kan tilleggsjord ha betydning for begge eiendommene når det gjelder arrondering. For Moshagen kan det dessuten ha betydning å få knyttet den dyrkete jorda sammen med et areal hvor det i dag står et pumpehus for jordbruksvanning. For Minne kan det særlig ha betydning å få areal til fôrdyrking og beite for hest. Side 24 av 58

25 Sak 248/12 Dette betyr at et salg av arealene på Minde GBNR 42/1 først og fremst må vurderes ut fra hva som vil gi en best mulig arrondering. Dessuten vil det være naturlig å legge vekt på hva som var den opprinnelige eiendommen. Det er også et argument for en deling at de to interessentene til arealene ligger inntil Minde GBNR 42/1. De ene eierne har en eiendom som er delt fra Minde og den andre eieren har en naboeiendom med felles grense i nord og nord-øst. Det ligger godt til rette for at begge interessentene kan tilbys hvert sitt areal. Det legges vekt på et godt arronderingsmessig resultat for de to eiendommene som ønsker å kjøpe deler av GBNR 42/1. I tillegg regnes det med at et salg vil føre til en mer aktiv bruk av eiendommen og at kulturlandskapet på denne måten blir holdt i hevd gjennom nydyrking og aktiv beiting. Spørsmålet er likvel om kommunen bør selge eiendommen. Som det er vist til i saken har kommunestyret tidligere gitt uttrykk for at det er ønskelig å selge småteiger. På denne bakgrunn vil rådmannen tilrå at eiendommen blir solgt. Sæmund Moshagen tilbys dekar av den nordre del av skogen som arronderingsmessig vil ha størst betydning for Moshagen. Ernst Ravnaas og Sissel Kyrkjebø tilbys resten av skogen på 9-10 dekar og den dyrkete jorda på 6 dekar. Dette gir en godt arrondert eiendom og den tidligere eiendommen Minde blir i stor grad reetablert. Side 25 av 58

26 Sak 249/12 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - STØTTEMEDLEMSKAP 2012 Saksbehandler: Anette Sand Arkiv: 223 V00 Arkivsaksnr.: 12/1415 Saksnr.: Utvalg Møtedato 249/12 Formannskapet Innstilling: Formannskapet vedtar å: Bevilge kroner i driftstilskudd til Norsk landbruksrådgivning, Oppland for Utgiften belastes post og finansieres ved overføring fra næringsfondet som reduseres fra kroner til kroner Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Formannskapet skal ta stilling til om de vil støtte Norsk landbruksrådgivning, Oppland med kroner for Det må også tas stilling til om støtten kan tas fra kommunens næringsfond. Norsk landbruksrådgivning (NLR)Oppland er en sammenslutning av det som tidligere var Vestoppland forsøksring, Sør Gudbrandsdal forsøksring og Ringsaker forsøksring. NLR Oppland har 850 medlemmer, og 37 av dem har adresse i Søndre Land kommune. For å kunne drive landbruksrådgivning på uavhengig basis er det viktig for NLR Oppland å få støtte fra kommunene de bedriver rådgivning i. Praktisk rådgivning til jordbruket er i stor grad flyttet ut av den offentlige landbruksforvaltningen i hele landet. Dette er et resultat av at landbruksforvaltningen stadig får andre arbeidsoppgaver pålagt, og at tiden til å holde seg faglig oppdatert, og å veilede ikke strekker til. Side 26 av 58

27 Sak 249/12 NLR Oppland gjør et viktig arbeid i å veilede bøndene, men også med å være et formidlingsledd fra forskningen og rett ut til brukerne. Vurdering: Søndre Land kommune har støttet forsøksringene med beløp i en årrekke med den begrunnelse at det er viktig å holde på praktisk veiledningskompetanse i jordbruk for brukerne i kommunen. Det har blitt færre brukere tilknyttet NLR Oppland fra Søndre Land, men støttebeløpet har også sunket i takt med dette. ( kroner i 2002) At færre brukere er medlemmer i forsøksringen er en følge av at det er færre som driver aktivt innen jordbruk i Søndre Land. Det praktiske veiledningsarbeidet og formidling av forskningsresultater blir ikke mindre viktig, selv om antallet som bruker rådgivningen går ned. Målet er blant annet å øke matproduksjonen i Norge med 20 %. Administrasjonen går inn for at NLR Oppland støttes med omsøkte beløp. Næringsfond: 1-1 Næringsfondet skal nyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Fondet kan også nyttes til infrastrukturtiltak, herunder tilrettelegging av kommunale næringsarealer og vannforsyning. Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner skal prioriteres. Støtten kanbelastes næringsfond, fordi den indirekte går til å videreutvikle jordbruksbedriftene i Søndre Land kommune, ved å bidra til at bedriftene har tilgang på praktisk og uavhengig veiledningskompetanse. Side 27 av 58

28 Sak 250/12 SØKNAD OM BIDRAG TIL INNKJØP AV NYERE, BRUKT SNØSKUTER Saksbehandler: Anette Sand Arkiv: 223 K01 Arkivsaksnr.: 12/738 Saksnr.: Utvalg Møtedato 250/12 Formannskapet Innstilling: 1. Formannskapet vedtar å innvilge søknad om tilskudd til kjøp av ny snøscooter i Ringelia Idrettslag med kr ,- 2. Utgiften dekkes over budsjettpost og finansieres ved bruk av kommunens fond til Vilt- Fisk- og Friluftsformål ( ). Saldo på fondet reduseres fra kr til kr Tilskuddet utbetales etter krav fra Idrettslaget, med dokumentasjon på forestående kjøp som grunnlag for utbetaling. ( for eksempel kjøpekontrakt) Vedlegg: Ingen vedlegg Bakgrunn: Ved vurdering av saken må følgende forhold legges til grunn: - betydningen av løypetilbud i hele kommunen - generell frivillig innsats fra lag og foreninger - tidligere tilskudd i tilsvarende saker - kommunens økonomi budsjetterte midler - I brev av søker Ringelia Idrettslag om støtte til å kjøpe nyere, brukt snøscooter. Det søkes om kroner. Ringelia Idrettslag har ca 250 medlemmer. De arrangerer klubbrenn og større renn (Veståsrennet). Idrettslaget kjører en 30 km lang skiløype med dobbelt spor, og ei trimløype på 2,4 km i nærmiljøet til skolen. Den ene av de to scooterne som benyttes til løypekjøring er utslitt og må til stadighet repareres. Det er denne skuteren som ønskes erstattet. Idrettslaget har pr dags dato samlet inn kroner på basar, kronerulling og skruepakkedugnad. Budsjett og finansiering av nyere, brukt skuter: Tilskudd fra Søndre Land kommune: ,- Side 28 av 58

29 Sak 250/12 Basar, kronerulling, dugnad: ,- Søknad Sullandfondet: ,- Søknad Sparebankstiftelsen: ,- Total kostnad for snøskuter: ,- Kommunen støtter 8 lag/foreninger med til sammen ca ,- årlig til arbeidet med brøyting av skiløyper, lysløyper og tilførselsveier og P-plasser i tilknytning til disse. Kommunen har tidligere bevilget støtte til innkjøp og reparasjoner av snøscooter til skiløype-brøyting: 2007: Kjøp, ,- Trevann Idrettsalg 2006: Kjøp, ,- Nordre Østbygda vel 2006: Kjøp, ,- Fluberg Skiklubb 2005: Reparasjon, 5.000,- Nordre Østbygda Vel 2004: Kjøp, ,- Ringelia IL 2002: Kjøp, ,- Trevatn IL Vurdering: Formannskapet kan vurdere følgende mulige alternativer: - avslå søknaden - innvilge tilskudd med ,- - innvilge tilskudd med annet beløp Administrasjonen foreslår at søknaden innvilges med et beløp som samsvarer med tidligere vedtak i slike søknader. Side 29 av 58

30 Sak 251/12 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFOND - FLERBRUKSHALL PÅ ODNES Saksbehandler: Anette Sand Arkiv: GBNR 7/13 Arkivsaksnr.: 12/1612 Saksnr.: Utvalg Møtedato 251/12 Formannskapet Innstilling: Formannskapet vedtar: Å bevilge et tilskudd til flerbrukshall på Odnes på kroner. Bevilgningen belastes post og finansieres ved bruk av næringsfond. Saldo på næringsfond reduseres fra kroner til kroner Tilskuddet utbetales etter framlagt regnskapssammendrag og timeliste for egeninnsats. Hvis tiltaket ikke gjennomføres faller tilskuddet bort. Vedlegg: Vedtekter næringsfond Bakgrunn: Formannskapet må ta stilling til: Om de vil yte kroner i tilskudd til bedriftsutvikling til Isobel Kvaavik. Om de vil gi lån til flerbrukshallen, eventuelt i hvilken størrelsesorden lånet skal gis, og på hva slags villkår. (sikkerhet, rente, nedbetalingstid, misslighold) Historie: Isobel Kvaavik startet opp sin bedrift Unghest i vekst på GBNR 7/13 i Odnes høsten Da hadde hun investert til sammen ca kroner i kjøp av landbrukseiendom, nytt stallbygg og ridebaner. Kvaavik fikk kroner i investeringsstøtte, og innvilget rentestøtte på lån i Toten Sparebank, fra Innovasjon Norge, gjennom Bygdeutviklingsmidler (BU). Fra næringsfondet i Søndre Land kommune fikk hun kroner i støtte. Side 30 av 58

31 Sak 251/12 I 2011 ønsket Kvaavik å gjøre ytterligere forbedringer for å gjøre stallarbeidet mindre arbeidssomt, samt utbedre kapasiteten på oppstalling ytterligere. Til denne investeringen fikk Kvaavik kroner i bagatellmessig støtte fra Innovasjon Norge, gjennom Bygdeutviklingsmidler. Kvaavik har også nå en søknad inne hos Innovasjon Norge på BU midler, i forhold til prosjektet hun ønsker å sette i gang med. Kvaavik sin bedrift har eksistert i to år, og er enda i en utviklingsfase. De erfaringene hun har vunnet på snaue to år har pekt på at det blir for mye arbeid med oppstalling av hest i forhold til inntekter. Det blir for lite tid til å bruke Kvaaviks kompetanse til kursing i trening av hester og ekvipasje (hest og eier/rytter). I tillegg har Kvaavik fått en konkurrent i oppstalling av hest på Dokka, som er med og presser priser på oppstalling, og gjør dette enda mindre lønnsomt. Prosjektet: Kvaavik har gjennom deltagelse i Innovasjon sitt prosjekt FRAM fått hjelp til å analysere situasjonen, og ønsker å gjøre noe med den. Hun ønsker å investere i en brukt hall som hun har på hånden. Det er flere interessenter i hallen, og Kvaavik ønsker derfor en snarlig avklaring av finansiering. Hun vil trappe ned på oppstalling der hun står for alt arbeidet. I stedet vil hun få oppstalling der eierne tar arbeidet med hestene selv, og i tillegg får en hall å trene hestene sine i. Kvaavik selv vil få tak over hodet til helårskursing av hest og ekvipasjer. For å finansiere investeringen jobber Kvaavik for at hallen også kan brukes av lokale organisasjoner som fotballag, hundeklubber m.m. I skrivende stund tegnes det helårs intensjonsavtaler med kommunens lag og foreninger med tanke på dette. Kvaavik avventer avgjørelse fra Innovasjon på sin søknad om tilskudd på investering i hall. Innovasjon peker på at Kvaaviks resultat for 2012 er svakt, og er usikre på om de skal gå inn med ytterligere støtte til prosjektet. Kvaavik mener at det nettopp er det svake resultatet som gjør at hun må investere ytterligere for å få bedriften sin til å bli lønnsom, ved å komme bort fra alt arbeidet med oppstalling, og få dreid virksomheten over på kursing og mindre arbeidskrevende oppstalling. Her følger tall fra Kvaavik sin prosjektbeskrivelse. Tallene dreier seg kun om investeringer og kostnader/inntekter for drift av hallen: Side 31 av 58

32 Sak 251/12 Kvaavik gir et differensiert pristilbud på utleie av hallen som vil begunstige helårsleietagere. Med sommerene de siste to åra friskt i minne mener hun at et helårstilbud vil være interessant. Side 32 av 58

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl :45. Jon Odden og Lars Nybakke.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl :45. Jon Odden og Lars Nybakke. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 14.11.2012 Tid: Kl. 09.00 13:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Jordloven Kap. I. Formålet med loven Kap. II. Virkeområdet for loven Kap. III. Landbruksmyndighet i kommune og fylke Kap. IV. Vern av dyrka og dyrkbar jord m.v.

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5504 Dato: 08.12.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/8157 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2016/1562-4 Arkiv: V60 Dato: 26.09.2016 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Ann-Kathrine Kristensen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 134/16 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 05.10.2016 2016/417-11396/2016 Arkivkode: 12/12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse John Harald Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Arkivsaknr: 2017/47 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 30.05.2017 Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259 Saksnr. Utvalg Møtedato KLAGE PÅ FRADELING AV LANDBRUKSEIENDOM GNR 88 BNR 16 - GRAVBRÅTVEIEN 136 GEITHUS Rådmannens innstilling

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen May Helen H og Tomas Alstad Ytternesset 226 7607 LEVANGER Deres ref: Vår ref: MARHOV 2017/1992 Dato: 15.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Torbjørn Skei Gottåsvegen 85 7623 RONGLAN Deres ref: Vår ref: MARHOV 2015/4538 Dato: 01.03.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: /// Saksnr:

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen,

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen, Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Gerd A. Myklebust Wang, Erik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/2109-2 Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 39/2017 08.06.2017 Søknad om deling gnr 15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk

Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk Landbruksavdelingen Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk v/ellen Nitter-Hauge Arealformål LNF(R) Arealbrukskategorien «landbruks-, natur, friluftsområde samt reindrift» må i kommuneplanens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 23.01.2013 Tid: 09:00 11.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Ine Lindalen,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 52/2 Arkivsaksnr: 2016/3982-5 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 52/2 Alstad østre - deling og dispensasjon Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 08:30 09:45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 08:30 09:45 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: Kl. 08:30 09:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 10.02.2016 Tid: 09:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2171-0 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.08.2016 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerd A. Myklebust Wang, Erik Bjørnsveen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder.

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/1880 Arkivnummer: SNR gnr. 154 bnr. 9 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 154 BNR. 9 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av jordlovens 12 og plan-

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/9068 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09.00 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Sak 50/16 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.11.2016 Tid: 08:00-15:00 Merknader til møtet: Dialogmøte budsjett mellom formannskapet, enhetsledere og tillitsvalgte. 08.00

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/ Osen kommune Utvikling og Miljø Astrid Jakobsen 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/5447-6 11.12.2014 1633/37/4 - Søknad om fradeling av hyttetomt Ovennevnte

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5950 Dato: 25.10.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra det er mottatt, jf orientering om klageadgang som vedlegges melding om vedtak.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra det er mottatt, jf orientering om klageadgang som vedlegges melding om vedtak. Arkivsaknr: 2015/1103 Arkivkode: 21/80 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Planutvalget 07.12.2015 Dispensasjon fra arealplanen, tilleggsareal hytte i Monsvika Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Følgende gruppeledere møtte: Forfall:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRADELING AV BOLIGTOMT FRA HOVLAND GNR 148 BNR 1 MFL Rådmannens forslag til vedtak: Med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

TILLEGGSLISTE III FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE III FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TILLEGGSLISTE III FOR FORMANNSKAPET TID: 27.10.2014 kl. 10:00 STED: EIDSVERKET, BJØRKELANGEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på mail til rune.holter@ahk.no Varamedlemmer

Detaljer

Søknad fra Harry Nilsen om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, g/b 1/9 på Grimstad

Søknad fra Harry Nilsen om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, g/b 1/9 på Grimstad Arkivsaknr: 2016/1444 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 13.02.2017 Søknad fra Harry Nilsen om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, g/b

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2015 Tid: Kl. 09.00 Kl. 10.30 12.00 Kommunekompasset, intervjuer Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 05.12.2016 2016/1466-16114/2016 Arkivkode: 18/16 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.09.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 22.09.2009 Tid: kl. 19.30 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/09 09/731 SØKNAD OM FRADELING AV SKOGSAREAL

Detaljer

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv.

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.12.2008 70850/2008 2007/6676 88/8 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/71 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/15 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/507 Sakstittel: NY BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 - TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): -Søknad om

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 08.10.2014 Tid: Kl. 09:00 14:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 08.10.2014 Tid: Kl. 09:00 14:15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 08.10.2014 Tid: Kl. 09:00 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP 14.06.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA NEDRE ULBERG GNR. 114 BNR. 3 Rådmannens

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 NB! Merk tiden Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte

Detaljer

Endringene i jordloven

Endringene i jordloven Endringene i jordloven FMHEs fagsamling for kommunal landbruksforvaltning 3. okt. 2013 aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Jordloven av 12.05.1995 nr 23 Sist endret, med ikrafttredelse 1/7/2013. Sentrale bestemmelser

Detaljer

44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling - klage

44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling - klage Arkiv: 44/20 Arkivsaksnr: 2015/528-12 Saksbehandler: Johan Forbord/Svein Stræte Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2595-16 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2009 Tid: Kl. 09.00 NAV Arbeidslivssenter v/ingrid Storrøsæter og Kari Grotdal Brænd informerer om sykefravær og de

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/153-3 Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/153-3 Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/153-3 Kirsti Jakobsen, 17.03.2017 1633/29/33 - Åsegg sameie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2015/2219 Arkivkode: 113/1 Saksbehandler: Gro Grinde Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utvalg for teknikk og utvikling 11.02.2016 Tillatelse til dispensasjon, fradeling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Begjæring om omgjøring - søknad om deling av Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. - Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke

Begjæring om omgjøring - søknad om deling av Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. - Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke DALAN Advokatfirma DA Vår dato: 3.1.2017 Vår referanse: 16/23402-6 Deres dato: Deres referanse: Begjæring om omgjøring - søknad om deling av Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. - Stor-Elvdal kommune, Hedmark

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.09.2013 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 106/13 KONSESJON PÅ ERVERV AV GNR 18 BNR. 32 OG 96 I TYNSET 107/13

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune

Detaljer

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Rakkestad kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordloven - gbnr 235/1

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Rakkestad kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordloven - gbnr 235/1 Advokat J. A. Resen-Fellie Hovsveien 10 1831 ASKIM Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2016/5216 422.5 NAA Vår dato: 09.09.2016 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Rakkestad kommunes vedtak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer