Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 18.08.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Møtet starter med budsjettkonferanse og fortsetter med ordinær sakliste Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 51/14 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 58/14 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 59/14 STØTTE TIL UTDANNING 2014/622 RS 60/14 RS 61/14 RS 62/14 PS 52/14 PS 53/14 SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL SAMARBEIDSPROSJEKT - RIDEDESTINASJON TYDAL SVAR PÅ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR TYDALSFESTIVALEN 2014 SVAR PÅ SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD Saker til behandling: SØKNAD OM OMDISPONERING AV TILSKUDDSBELØP HALVÅRSRAPPORT FORMANNSKAPETS OMRÅDER 2014/ / / / /430

3 PS51/14Referater

4 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Berit Øian Kåsen Varaordfører V/SP Lars Græsli Medlem AP/SV Mona Moan Lien Medlem AP/SV John Inge Sørensen Medlem TL Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lars-Erik Moxness rådmann Kristin Grytbakk møtesekretær

5 Saksliste PS 41/14 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 39/14 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 40/14 RS 41/14 RS 42/14 RS 43/14 MØTEPROTOKOLL ARBEIDSUTVALGET VR AKUTTBEREDSKAPEN I KOMMUNALT BARNEVERN KVARTALSRAPPORTERING 2/2014 (KOPI AV BREV TIL FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG) TILSYN - TYDAL HELSEHUS, OPPFYLTE PÅLEGG RS 44/14 TILSKUDD TIL MILJØTILTAK I JORDBRUKET - TILLEGGSSØKNAD HYDROTEKNISK TILTAK - MOEN FELLESBEITE RS 45/14 RS 46/14 TILSAGN OM TILSKUDD TIL RYDDING OG VEDLIKEHOLD AV RYDDA VEGKANTER LANGS FYLKESVEI TYDAL TILSYN - TYDAL KOMMUNE HELSE-OG SOSIALADMINISTRASJON, OPPFYLTE PÅLEGG 2008/ / / / / / /1016 RS 47/14 SVAR PÅ SØKNAD FRA VÆKTARSTUA CUP /423 RS 48/14 TILSKOTT TIL TYDALSFESTIVALEN /252 RS 49/14 RS 50/14 RS 51/14 RAPPORT ETTER TILSYN MED SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP DEN 29.APRIL 2014 TILSAGN OM FJELLANDBRUKSMIDLER TIL TYDAL, RØROS OG HOLTÅLEN KOMMUNER SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLATEUTGIVELSE RS 52/14 SVAR PÅ SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - STORSYLEN OPP 2014 RS 53/14 TILSKUDD TIL MILJØTILTAK I JORDBRUKET - TILLEGGSBEVILIGNING TIL HYDROTEKNISK TILTAK MOEN FELLESBEITE RS 54/14 REDEGJØRELSE TIL FORMANNSKAPET OM DELINGSSAK I AMT RS 55/14 STARTER ARBEID MED LOVENDRING MOTORFERDSELLOVA 2008/ / / / / / /465

6 RS 56/14 RS 57/14 PS 42/14 HØRING - FORSLAG OM Å FJERNE HENVISNING FRA FASTLEGE NÅR KVINNER BEGJÆRER ABORT SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKUDD - NEADALENS GRÜNDERCAMP 2015 KLAGE PÅ VEDTAK OM ØKONOMISK STØTTE TIL BEREDSKAPSUTSTYR I MELKEPRODUKSJONEN 2014/ / /115 PS 43/14 SØKNAD OM TILSKUDD, LARVILLE STUDIO 2014/478 PS 44/14 PS 45/14 PS 46/14 PS 47/14 SØKNAD OM TILSKOTT TIL REHABILITERING AV BJØRKLY, UL FJELLBLINK OPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING 2014 UTBYGGING AV BREDBÅND OG MOBILDEKNING I TYDAL KOMMUNE.TILSKUDD OG FINANSIERING. FRAMLEGG TIL ENDRINGAR I STADNAMNLOVA - HØRINGSINNSPEL PS 48/14 PROSJEKT TYDALSHALLEN - BYGGEREGNSKAP 2014/ / / / /23 PS 49/14 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014/403 PS 50/14 PS 51/14 BYGGING AV KOMMUNALE BOLIGER FOR FLYKTNINGER I HUSVOLLIA BOLIGFELT BOLIGPOLITISK PLAN 2014/366 PS 41/14 Referater Behandling i Formannskapet Merknad til referatsak 56/14: Formannskapet delegerer til utvalg for helse, oppvekst og kultur å gi uttalelse på denne høringen. PS 42/14 Klage på vedtak om økonomisk støtte til beredskapsutstyr i melkeproduksjonen Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

7 Vedtak i Formannskapet Tydal kommune tar klagen til følge og vedtar følgende: 1. Det avsettes kr ,- fra Regionale utviklingsmidler som skal bidra til å sikre strømberedskapen til melkeleverandørene i Tydal 2. Inntil 20 % av de kostnadene for den del som utgjør fast investering kan dekkes. 3. Tildeling kan kun skje etter søknad i Tildeling til hver enkelt søker delegeres til rådmannen. 5. Standardvilkårene for Tydal næringsfond gjelder for øvrig. PS 43/14 Søknad om tilskudd, Larville studio Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Larsville studio får innvilga eit tilskott på kr ,- til betring av dei akustiske forholda i studioet. 2. Tilskottet blir belasta næringsfondet. 3. Det er ein føresetnad at prosjektet blir gjennomført i tråd med budsjett og finansieringsplan. 4. Utbetaling vil skje på bakgrunn av dokumentasjon av utgifter. 5. Dette tilsagnet er gyldig i 2 år etter tilsagnsdato. PS 44/14 Søknad om tilskott til rehabilitering av Bjørkly, UL Fjellblink Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet UL Fjellblink får innvilga eit tilskott på kr inntil kr. Tilskottet delast på to år: inntil kr i 2014 og inntil kr i Tilskottet blir belasta omdømmefondet.

8 3. Det er ein føresetnad at prosjektet blir gjennomført i tråd med budsjett og finansieringsplan. 4. Utbetaling vil skje mot dokumentasjon av utgifter. 5. Dette tilsagnet er gyldig i 2 år etter tilsagnsdato. PS 45/14 Opptak av startlån for videre tildeling 2014 Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Tydal kommune søker om et lån på kr 3 millioner, for videreutlån som startlån. Lånet tas opp som serielån med 15 års nedbetalingstid. Flytende rente. PS 46/14 Utbygging av bredbånd og mobildekning i Tydal kommune. Tilskudd og finansiering. Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Det innvilges kr. utbygging av bredbånd og mobildekning i Tydal kommune i samsvar med intensjonsavtalen vedlagt saken. 2. Tilsagnet er gyldig i to år fra tilsagnsdato. 3. Beløpet belastes næringsfondet. 4. Utbetaling skjer ved mottak av faktura fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune når utbyggingen er fullført, endelig oppgjør gjennomført og nødvendig dokumentasjon foreligger.

9 PS 47/14 Framlegg til endringar i stadnamnlova - høringsinnspel Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Tydal kommune ser positivt på ein generell gjennomgang av stadnamnlova. Dei presiseringar til lovteksten som er skissert i høringsnotatet er i all hovudsak klargjerande. 2. Tydal kommune støtter derimot ikkje forslaget om å la grunneigar få einerett til å fastsette skrivemåten av bruksnamna. Ei slik privatisering av vår felles kulturarv vil føre til at ein viktig del av vår rike stadnamntradisjon i prinsippet står utan offentleg vern, noko som vidare kan føre til ei svekking av sjølve føremålsparagrafen til stadnamnlova, nemleg «å ta vare på stadnamn som kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk og tenleg, og medverke til kjennskap og aktiv bruk av namna» ( 1). Vidare vil ei slik lovendring føre til praktiske problem både for offentleg forvalting, kartprodusentar og befolking elles, i og med at bruksnamn som er utleidde frå same gardsnamn i mange tilfelle vil kunne skrivast på forskjellige måtar (t.d. Vik nedre, Wik østre og Wiik nordre). I det heile bør ein halde fram med dagens praksis der skrivemåten av eit bruksnamn i all hovudsak følgjer skrivemåten for det gardsnamnet som bruksnamnet stammar frå. PS 48/14 Prosjekt Tydalshallen - byggeregnskap Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Byggeregnskapet for Tydalhallen godkjennes med en total byggekostnad på kr ,70. PS 49/14 Bosetting av flyktninger Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

10 Innstilling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur Kommunestyret tar informasjon til orientering. 2. Budsjettet for 2014 justeres i henhold til tabellen over. Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Kommunestyret tar informasjon til orientering. 2. Budsjettet for 2014 justeres i henhold til tabellen over. PS 50/14 Bygging av kommunale boliger for flyktninger i Husvollia boligfelt Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Tydal kommune bygger 4 nye boliger for flyktninger på de tilrettelagte og omregulerte tomtene på nedre side av vegen i Husvollia boligfelt til en samlet beregnet byggekostnad på kr Derav to 2-romsboliger og to 3-romsboliger. Kostnader for opparbeiding av infrastruktur kommer i tillegg. Det forutsettes at Husbanken søkes om et tilskudd på inntil 40 % for bygging av de 4 boligene. Husbanken søkes samtidig om et lån for oppføring av boligene. Størrelsen på lånet avgjøres med bakgrunn i at størrelsen på innvilget tilskudd. Tydal kommune omdisponerer på budsjettet for 2014 kr fra budsjettposten som er avsatt for utbygging av infrastruktur i Selliåsen til egenkapital for bygging av flyktningeboliger. Denne utbyggingen vil inneværende år kun kreve resurser for tilrettelegging av infrastruktur for utbygging på de 4 øverste tomtene. Bygging av de 4 boligene tas opp som egen budsjettsak i tilknytning til budsjettet for Det igangsettes arbeid med omregulering av deler av arealet som er regulert offentlig formål til boligformål, både for første byggetrinn, og med tanke på en fremtidig utbygging i henhold til en justert omarbeidet utbyggingsplan som utnytter arealet nærmere Husvollvegen og ikke berører ballbingen.

11 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Elin Brandsfjell Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ /2014 Jo Vegard Hilmo Støtte til utdanning Saken er behandlet med vedtaksnr. 28/14 etter myndighet delegert fra formannskapet Viser til brev med spørsmål om kommunal støtte til utdanning. Tydal kommune ser positivt på at lokal ungdom ser for seg ei framtid i Tydal, med ein konkret foretningsidè som i dette tilfelle. Når det gjeld spørsmålet om støtte til utdanning så gis det dessverre ikkje rom for å støtte slike formål gjennom kommunens næringsfond. Vi har tidlegare mottatt spørsmål om støtte gjennom næringsfondet til kursing/privat utdanning av forskjellig art, men det er altså ikkje praksis for å gi tilskott til dette. Denne praksisen vil bli fulgt så lenge fondsstyret (formannskapet) ikkje kjem med signal om at dei ønskjer ein anna praksis. Vedtak: Søknaden avslås. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Jo Vegard Hilmo konstituert nærings- og kultursjef Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

12 Saksnr. 2014/622-5 Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 2 av 2

13 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Ridedestinasjon Tydal v/atle O.Aas 7590 TYDAL Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2014/ /2014 Saksbehandler Olav Harry Østby Dato Tlf Svar på søknad om tilskudd til samarbeidsprosjekt - Ridedestinasjon Tydal Saken er behandlet med vedtaksnr. 23/14 etter myndighet delegert fra formannskapet Vedtak: 1. Ridedestinasjon Tydal v/atle O.Aas innvilges et tilskudd på inntil kr for å gjennomføre en markedskampanje for ridning i Tydal. Beløpet skal ikke utgjøre mer enn 50 % av kostnadene knyttet til webselskapet WebTraffic. 2. Beløpet belastes næringsfondet. 3. Bedriftene Patrusli Gaard, Stugudalshester, Væktarstua Hotell og Dyrhaug Ridesenter har inngått et samarbeid, for sammen å kunne profilere seg ut i markedet, med temaet hesteridning i Tydal. Det er udelt positivt at bedriftene her ser viktigheten av å samarbeide. Dette kan være starten på et mer langsiktig samarbeid i Stugudalen, noe kommunen har stor tro på kan være riktig vei å gå. 4. Fristen for å gjennomføre tiltaket settes til 2 år fra dato. 5. Utbetaling mot dokumentasjon. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

14 Saksnr. 2014/429-4 Jo Vegard Hilmo konstituert nærings- og kultursjef Olav Harry Østby nærings- og ungdomskonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Kopi til: Marthe Rønning Græsli Fred Kåre Fremo Side 2 av 2

15 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Tydalsfestivalen 2014 v/leder Grete Horven 7590 TYDAL Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2014/ /2014 Saksbehandler Olav Harry Østby Dato Tlf Svar på søknad om skjenkebevilling for Tydalsfestivalen 2014 Saken er behandlet med vedtaksnr. 12/14 etter myndighet delegert fra formannskapet Vedtak: Tydalsfestivalen v/leder Grete Horven innvilges skjenkebevilling i forbindelse med arrangementet den 18. og 19.juli 2014 på Stuguvoldmoen. Det gis tillatelse til skjenking av øl og vin i tidsrommene; Fredag fra kl Lørdag fra kl Det presiseres at all skjenking under lørdagens familieforestilling , skal foregå inne i serveringsteltet og kun der. Skjenkeansvarlig er Edel Kleiven All skjenking skal skje innenfor et avgrenset område, som til enhver tid skal kunne kontrolleres av vaktstyrkene. Det tillates skjenking fra følgende punkter; - Ved scena Storsylen - I serveringsteltet - Ved matsalget i grillbua Selve campingområdet skal være klart avgrenset mot det øvrige festivalområdet, med merking og kontrollerende vakthold. Kartskisse over området levert i 2012 er gjeldende plan for hele området. Det er mottatt uttalelse fra Selbu og Tydal Lensmannskontor. Der er det nærmest et krav at vaktholdet styrkes vesentlig. Likeså at det opprettes egne skjenkeområder med 18 års grense for adgang. I et vedlegg til søknad om skjenkebevillingen, viser arrangøren at dette skal bedres, da det var mangler ved fjorårets arrangement, når det gjelder dette. Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

16 Saksnr. 2014/252-3 Bevillingen gis med medhold i Alkohollovens Gjeldende aldersgrense for skjenking må overholdes, og det forutsettes at skjenkeansvarlig har satt seg inn i regelverket som regulerer skjenking av alkoholholdig drikke. - Ingen skjenking til åpenbart berusede personer, og nekte disse personene adgang til skjenkeområdet. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Jo V. Hilmo Konst.nærings- og kultursjef Olav Harry Østby nærings- og ungdomskonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 2 av 2

17 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Gunnbjørn Berggård Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref 2014/ /2014 Saksbehandler Olav Harry Østby Dato Tlf Svar på søknad om etableringstilskudd Saken er behandlet med vedtaksnr. 16/14 etter myndighet delegert fra formannskapet Vedtak: Det vises til søknad om støtte til etablering av enkeltmannsforetaket Berggård rådgiving. Foretaket skal drive rådgivende virksomhet og er pr. i dag engasjert av KS tilsvarende ei 80 % stilling. Foretaket vil ha arbeidssted i Tydal. Det har etter hvert blitt praksis at kommunen gir støtte til nyetablerte enkeltmannsforetak. Dette for å stimulere til at flere starter egen virksomhet i kommunen. Ved tidligere tilsvarende saker ble det derfor gitt tilskudd som utgjorde om lag 50 % av etableringsutgiftene. Berggård rådgiving har til sammen kr ,- i etableringsutgifter. I følge retningslinjenen for næringsfondet kan nyetableringer støttes med inntil 75 % av de totale etableringsomkostningene, men det synes ikke hensiktsmessig her fordi de totale etableringskostnadene er forholdsvis lave og fordi det er lite sannsynlig at etableringen vil medføre flere arbeidsplasser utover selve enkeltmannsforetaket. Vedtak: 1. Berggård rådgiving innvilges et etableringstilskudd på kr ,- 2. Tilskuddet belastes næringsfondet. 3. Beløpet utbetales mot forevist firmaattest og dokumentasjon av utgifter. Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

18 Saksnr. 2014/274-2 Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Lars-Erik Moxness nærings- og kultursjef Olav Harry Østby nærings- og ungdomskonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Kopi til: Fred Kåre Fremo Marthe Rønning Græsli Side 2 av 2

19 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 176/003 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Hege Hopen Amundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 52/ Søknad om omdisponering av tilskuddsbeløp Vedlegg: Søknad om omdisponerng av tilskuddbeløp: videreutvikling Særutskrift - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREUTVIKLING - PATRUSLI GAARD Saksopplysninger Tydal kommune har mottatt søknad fra Patrusli Gaard datert der det søkes om omdisponering av bruken på tilskudd til produksjon av fiskeskydd. Patrusli Gaard fikk i FS- 23/10 tilskudd på inntil kr ,-. Dette utgjør 18 % av totale investeringskostnader. Dette er til dokumenterte utgifter i forbindelse med utvidelse av overnattingskapasitet og produksjon av fiskeskydd. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte og utbetales fra kommunens næringsfond. Fire delutbetalinger er foretatt, og resttilskudd er kr ,- per d.d. Budsjett for prosjektet: Fysiske investeringer økt overnattingskapasitet Ringmur, moduler, transport, graving kr ,- Utvendige materialer, VA/EL, innredning kr ,- Eget arbeid kr ,- Sum kr ,-

20 Fysiske investeringer produksjon av fiskeskydd: Forventet totalkostnad ved produksjon kr ,- Samlet prosjektkostnad alle tiltak kr ,- Patrusli Gaard fikk støtte fra Innovasjon Norge og Tydal kommune: Tydal kommune, tilskudd kr ,- Innovasjon Norge, tilskudd kr ,- Innovasjon Norge, lån kr ,- Sum lån og tilskudd kr ,- Det er også innvilget rentestøtte for lån inntil kr ,- fra Innovasjon Norge. Differansen mellom kostnad og samlet tilskudd og lån var planlagt finansiert med egeninnsats/egenkapital. Patrusli Gaard opplyser i sin søknad om omdisponering av tilskuddsbeløp at de i forhold til kostnadsoverslaget har en total overskridelse på ca 1,3 mill. kr. Patrsuli Gaard begrunner dette i stor grad med for dårlig budsjettering. Overskridelsene er finansiert gjennom ekstra låneopptak i RørosBanken, samt økt egeninnsats. Produksjon av fiskeskydd har de ikke greid å gjennomføre, og med ønsker å få omdisponert tilskuddet til å gjelde utbyggingen av overnattingskapasiteten i stedet, da kostnadene der ble mye større enn budsjettert. Vurdering Bakgrunnen for at søker ønsket å utvide overnattingskapasiteten og investere i fiskeskydd var for å legge til rette for en større omsetning og inntjening. Søker mener at overskridelsen på ca 1,3 mill. kr i stor grad skyldes for dårlig budsjettering, men totalt sett at de likevel har fått til en kostnadseffektiv utbygging av overnattingskapasiteten (ca. 550m 2 ). Bakgrunnen for at søker ønsket å investere i isfiskeskydd var for å utvikle større vinteraktivitetstilbud. Dette for å øke omsetningen i vinterhalvåret. Denne delen av prosjektet har de ikke greid å gjennomføre. Dette har delvis sammenheng med økte kostnader til den øvrige utbyggingen, men hovedårsaken til dette er at leverandøren i Canada ikke har greid å levere skyddene. Søkere har bestilt, og fått lovet leveranse, men pga. forskjellige årsaker (flom, hacking etc) har de ikke fått levert noen fiskeskydd. Det er derimot jobbet med å videreutvikle vinteraktivitetene, og i dag tilbyr Patrusli Gaard vinterridning, aking, iglobygging og -overnatting, skiturer, trugevandring, kiting og isfisking (har militærlavvo som kan settes opp hvis ønskelig). Innovasjon Norge har godkjent og utbetalt alt tilskudd, lån og rentestøtte selv om fiskeskyddene ikke er produsert ennå. Dette blant annet på grunnlag av at kostnaden på utbygging av overnattingskapasiteten var mye større enn budsjettert og fiskeskyddene ikke utgjorde noe stor andel av tilskuddsgrunnlaget.

21 Konklusjon Ved ikke å produsere fiskeskyddene er det en risiko for mindre overnatting på vinteren og at man ikke får utnyttet den økte overnattingskapasiteten maksimalt. Søker viser vilje til å øke omsetningen om vinteren på andre måter. Dette ved å videreutvikle eksisterende og nye vinteraktiviteter. Saksbehandler vurderer at utvikling av andre vinteraktiviteter kompenserer for fiskeskyddene. Prosjektet med utbygging av overnattingskapasiteten vil gi økt omsetning til Patrusli Gaard. Søknaden om omdisponering av bruken på tildelt tilskudd godkjennes. Rådmannens innstilling Søknaden om omdisponering av bruken på tildelt tilskudd kr ,- godkjennes. Omdisponering gjelder dokumenterte utgifter i forbindelse med utvidelse av overnattingskapasitet.

22 Tydal Kommune Næringsfondet 7590 TYDAL SØKNAD OM OMDISPONERING AV TILSKUDDBELØP. Viser til tidl. tilsendt prosjektregnskap. I forhold til kostnadsoverslag, har vi en total overskridelse på ca 1,3 mill. kr. Dette skyldes nok i stor grad for dårlig budsjettering, men totalt sett har vi likevel fått en kostnadseffektiv utbygging av overnattingskapasiteten (ca 550m 2 ) Overskridelsene er finansiert gjennom ekstra låneopptak i RørosBanken, samt økt egeninnsats. Et prosjekt har vi imidlertid ikke greid å gjennomføre, nemlig utbygging av fiskeskydd. Delvis har det sammenheng med økte kostnader til den øvrige utbygging, men hovedsakelig skyldes det at leverandøren i Canada ikke har greid å levere skyddene. Vi har bestilt, og fått lovet leveranse, men pga. forskjellige årsaker (flom, hacking etc) har vi ikke fått levert noen fiskeskydd. Vi jobber fortsatt med saken, men håper at vi i lys av totale kostnader for øvrig, kan få utbetalt det resterende av bevilget tilskudd. Vennlig hilsen Patrusli Gaard Atle O. Aas

23 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 176/003 Arkivsaksnr: 2009/881-7 Saksbehandler: Anne Kathrine Sæther Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 23/ PATRUSLI GAARD, 176/3 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREUTVIKLING Vedlegg 1. Søknad om tilskudd til videreutvikling av Patruli Gaard - Grønn omsorg 2. Tilleggsnotat vedr. søknad om lån/tilskudd 3. Prosjektbeskrivelse 4. Tilleggssøknad Patrusli Gaard 5. Patrusli-Driftsvurdering, unntatt offentlighet, Off.l. 13, jfr. Fv.l ledd nr Beskrivelse og verdivurdering Patrusli Gård, unntatt offentlighet, Off.l. 13,jfr Fv.l Resultatregnskap 2008, unntatt offentlighet, Off.l. 13, jfr. Fv.l ledd nr Balanse 2008, unntatt offentlighet, Offl.l. 13, jfr. Fv.l Ledd nr. 2 Saksopplysninger Patrusli Gaard, ved Atle O. Aas og Siri T. Aas ønsker å utvide virksomheten med økt overnattingskapasitet, og utvide forretningskonseptet sitt til også å omfatte grønn omsorg. Boligmoduler fra Peder Morset Folkehøgskole kan ifølge søker overtas og klargjøres for en kostnad som utgjør ca 1/3 av kostnaden for tilsvarende nybygg. Økt overnattingskapasitet vil gi mulighet til å ta i mot flere turister i høysesongen. Satsingen rettes imidlertid først og fremst mot å ta i mot små grupper av barn/ungdomspasienter med følge. Søker ønsker å utvikle og tilby mestringstjenester mellom mennesker og dyr, og mennesker og natur. Søker ser for seg at utvidet drift kan legge grunnlaget for økt sysselsetting (1-2 fast ansatte, anslått til 1 årsverk typisk kvinnearbeidsplass).

24 Prosjektsøknaden er todelt: Bedriftsutviklingstiltak: Planlegging, forprosjektering kr ,- Kompetanseoppbygging kr ,- Produktutvikling kr ,- Markedsføring kr ,- Sum bedriftsutviklingstiltak: kr ,- Fysiske investeringer økt overnattingskapasitet: Ringmur, moduler, transport, graving kr ,- Utvendige materialer, VA/EL, innredning kr ,- Eget arbeid kr ,- Sum fysiske investeringer: kr ,- Samlet, alle tiltak: kr ,- Patrusli Gaard søker Tydal kommune ved Næringsfondet og Innovasjon Norge om støtte til tiltaket: Tydal kommune ved Næringsfondet, tilskudd: kr ,- 18,5 % Innovasjon Norge, tilskudd: kr ,- 18,5 % Innovasjon Norge, lån: kr ,- 37 % Samlet søknadsbeløp, lån og tilskudd: kr ,- Egeninnsats: kr ,- 26 % Sum finansieringsplan: kr ,- Med tanke på å bedre grunnlaget før økte vinteraktiviteter, ønsker Patrusli Gaard å anskaffe 5 fiskeskydd til bruk ved isfiske, forventet totalkostnad ved egen produksjon kr Patrusli Gaard har derfor kommet med en tilleggssøknad til Tydal kommune ved Næringsfondet og Innovasjon Norge om støtte til tiltaket: Fysiske investeringer produksjon av fiskeskydd: Tilskudd Innovasjon Norge kr ,5 % Lån Innovasjon Norge kr % Tilskudd Tydal Næringsfond kr % Egeninnsats/egenkapital kr % Samlet fiskeskydd: kr Samlet prosjektkostnad alle tiltak: kr Innovasjon Norge har nå ferdigbehandlet søknadene og har innvilget: Bagatellmessig støtte, overnattingshus og fiskeskydd: kr % Bagatellmessig støtte, bedriftsutvikling: kr % Lån, overnattingshus og fiskeskydd: kr % Lån og tilskudd fra Innovasjon Norge: kr Det er også innvilget rentestøtte for lån inntil kr fra Innovasjon Norge.

25 Vurdering Siden Siri og Atle Aas overtok gården og startet satsingen på ridesenter i 1999, er følgende lån/tilskudd innvilget: Sak Lån Tilskudd N-34/99 Etableringstilskudd NOK-66/00 Avløpsanlegg for ridesenter NOK-17/01 Utbygging av stall og hesteutstyr Kjøp av hester F-29/04 Utbygging av anlegg F-61/09 Tilskudd til vannverk Sum Siri og Atle Aas har over år lagt ned en stor satsing på virksomheten sin, som er bygd ut med spise- og overnattingsfasiliteter, rideanlegg, akebakke m.m. Søker opplever at det er behov for å legge til rette for en større omsetning og inntjening. Ved kjøpet av boligmoduler fra Peder Morset folkehøyskole vil overnattingskapasiteten kunne utvides betydelig til en forholdsvis lav kostnad. Søker planlegger å gi tilbud innenfor Grønn Omsorg, samt å kunne ta i mot flere gjester i høysesongen. Søknad om tilskudd til utvidet overnattingskapasitet og kompetanseheving m.m. er mottatt Salget av boligmodulene ble lagt ut på anbud, og arbeidet med prosjektet ble påbegynt høsten Søknadsbehandlingen i Innovasjon Norge har vært positiv i forhold til tiltakene. Framlagt dokumentasjon synliggjør at omsetningen bør økes. Grønn Omsorg / Inn på tunet er et offentlig satsningsområde, og tilbud innenfor dette området kan gi en bedre kapasitetsutnyttelse av anlegget også i lavsesongen. Det finnes allerede overnattingstilbud i Stugudal. Søkers planlagte tilbud som tenkes rettet inn mot grønn omsorg vil ikke være i direkte konkurranse med eksisterende tilbud. De ulike aktører kan til sammen kan gi et mer utfyllende tilbud og økt aktivitet i området. Rådmannens innstilling 1. Det innvilges tilskudd på inntil kr , 25 %, til bedriftsutviklingsprosjektet. Tilskudd ytes til dokumenterte utgifter til kompetanseutvikling og markedsføring knyttet til satsingen på Grønn Omsorg. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte og utbetales fra kommunens næringsfond. 2. Det innvilges tilskudd på inntil kr , 18 %, til dokumenterte utgifter i forbindelse med utvidelse av overnattingskapasitet og produksjon av fiskeskydd. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte og utbetales fra kommunens næringsfond.

26 3. Kommunens standardvilkår for økonomisk støtte fra kommunens næringsfond skal følges. 4. Søker har opplysningsplikt om mottatt bagatellmessig støtte. Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Det innvilges tilskudd på inntil kr , 25 %, til bedriftsutviklingsprosjektet. Tilskudd ytes til dokumenterte utgifter til kompetanseutvikling og markedsføring knyttet til satsingen på Grønn Omsorg. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte og utbetales fra kommunens næringsfond. 2. Det innvilges tilskudd på inntil kr , 18 %, til dokumenterte utgifter i forbindelse med utvidelse av overnattingskapasitet og produksjon av fiskeskydd. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte og utbetales fra kommunens næringsfond. 3. Kommunens standardvilkår for økonomisk støtte fra kommunens næringsfond skal følges. 4. Søker har opplysningsplikt om mottatt bagatellmessig støtte.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 26.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 03.07.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... 20 ANSVARSOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG FELLESFUNKSJONER... 28 1001

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 10.06.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 17.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 29.05.2012. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 29.05.2012. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 29.05.2012 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 04.02.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.21 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 17.08.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 17.08.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 17.08.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 24.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/15 15/230 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.213 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Orientering

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen.

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saks nr: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 31-40 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 07.05.2012 13:00 I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer