Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 18.08.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Møtet starter med budsjettkonferanse og fortsetter med ordinær sakliste Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 51/14 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 58/14 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 59/14 STØTTE TIL UTDANNING 2014/622 RS 60/14 RS 61/14 RS 62/14 PS 52/14 PS 53/14 SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL SAMARBEIDSPROSJEKT - RIDEDESTINASJON TYDAL SVAR PÅ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR TYDALSFESTIVALEN 2014 SVAR PÅ SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD Saker til behandling: SØKNAD OM OMDISPONERING AV TILSKUDDSBELØP HALVÅRSRAPPORT FORMANNSKAPETS OMRÅDER 2014/ / / / /430

3 PS51/14Referater

4 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Berit Øian Kåsen Varaordfører V/SP Lars Græsli Medlem AP/SV Mona Moan Lien Medlem AP/SV John Inge Sørensen Medlem TL Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lars-Erik Moxness rådmann Kristin Grytbakk møtesekretær

5 Saksliste PS 41/14 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 39/14 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 40/14 RS 41/14 RS 42/14 RS 43/14 MØTEPROTOKOLL ARBEIDSUTVALGET VR AKUTTBEREDSKAPEN I KOMMUNALT BARNEVERN KVARTALSRAPPORTERING 2/2014 (KOPI AV BREV TIL FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG) TILSYN - TYDAL HELSEHUS, OPPFYLTE PÅLEGG RS 44/14 TILSKUDD TIL MILJØTILTAK I JORDBRUKET - TILLEGGSSØKNAD HYDROTEKNISK TILTAK - MOEN FELLESBEITE RS 45/14 RS 46/14 TILSAGN OM TILSKUDD TIL RYDDING OG VEDLIKEHOLD AV RYDDA VEGKANTER LANGS FYLKESVEI TYDAL TILSYN - TYDAL KOMMUNE HELSE-OG SOSIALADMINISTRASJON, OPPFYLTE PÅLEGG 2008/ / / / / / /1016 RS 47/14 SVAR PÅ SØKNAD FRA VÆKTARSTUA CUP /423 RS 48/14 TILSKOTT TIL TYDALSFESTIVALEN /252 RS 49/14 RS 50/14 RS 51/14 RAPPORT ETTER TILSYN MED SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP DEN 29.APRIL 2014 TILSAGN OM FJELLANDBRUKSMIDLER TIL TYDAL, RØROS OG HOLTÅLEN KOMMUNER SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLATEUTGIVELSE RS 52/14 SVAR PÅ SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - STORSYLEN OPP 2014 RS 53/14 TILSKUDD TIL MILJØTILTAK I JORDBRUKET - TILLEGGSBEVILIGNING TIL HYDROTEKNISK TILTAK MOEN FELLESBEITE RS 54/14 REDEGJØRELSE TIL FORMANNSKAPET OM DELINGSSAK I AMT RS 55/14 STARTER ARBEID MED LOVENDRING MOTORFERDSELLOVA 2008/ / / / / / /465

6 RS 56/14 RS 57/14 PS 42/14 HØRING - FORSLAG OM Å FJERNE HENVISNING FRA FASTLEGE NÅR KVINNER BEGJÆRER ABORT SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKUDD - NEADALENS GRÜNDERCAMP 2015 KLAGE PÅ VEDTAK OM ØKONOMISK STØTTE TIL BEREDSKAPSUTSTYR I MELKEPRODUKSJONEN 2014/ / /115 PS 43/14 SØKNAD OM TILSKUDD, LARVILLE STUDIO 2014/478 PS 44/14 PS 45/14 PS 46/14 PS 47/14 SØKNAD OM TILSKOTT TIL REHABILITERING AV BJØRKLY, UL FJELLBLINK OPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING 2014 UTBYGGING AV BREDBÅND OG MOBILDEKNING I TYDAL KOMMUNE.TILSKUDD OG FINANSIERING. FRAMLEGG TIL ENDRINGAR I STADNAMNLOVA - HØRINGSINNSPEL PS 48/14 PROSJEKT TYDALSHALLEN - BYGGEREGNSKAP 2014/ / / / /23 PS 49/14 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014/403 PS 50/14 PS 51/14 BYGGING AV KOMMUNALE BOLIGER FOR FLYKTNINGER I HUSVOLLIA BOLIGFELT BOLIGPOLITISK PLAN 2014/366 PS 41/14 Referater Behandling i Formannskapet Merknad til referatsak 56/14: Formannskapet delegerer til utvalg for helse, oppvekst og kultur å gi uttalelse på denne høringen. PS 42/14 Klage på vedtak om økonomisk støtte til beredskapsutstyr i melkeproduksjonen Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

7 Vedtak i Formannskapet Tydal kommune tar klagen til følge og vedtar følgende: 1. Det avsettes kr ,- fra Regionale utviklingsmidler som skal bidra til å sikre strømberedskapen til melkeleverandørene i Tydal 2. Inntil 20 % av de kostnadene for den del som utgjør fast investering kan dekkes. 3. Tildeling kan kun skje etter søknad i Tildeling til hver enkelt søker delegeres til rådmannen. 5. Standardvilkårene for Tydal næringsfond gjelder for øvrig. PS 43/14 Søknad om tilskudd, Larville studio Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Larsville studio får innvilga eit tilskott på kr ,- til betring av dei akustiske forholda i studioet. 2. Tilskottet blir belasta næringsfondet. 3. Det er ein føresetnad at prosjektet blir gjennomført i tråd med budsjett og finansieringsplan. 4. Utbetaling vil skje på bakgrunn av dokumentasjon av utgifter. 5. Dette tilsagnet er gyldig i 2 år etter tilsagnsdato. PS 44/14 Søknad om tilskott til rehabilitering av Bjørkly, UL Fjellblink Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet UL Fjellblink får innvilga eit tilskott på kr inntil kr. Tilskottet delast på to år: inntil kr i 2014 og inntil kr i Tilskottet blir belasta omdømmefondet.

8 3. Det er ein føresetnad at prosjektet blir gjennomført i tråd med budsjett og finansieringsplan. 4. Utbetaling vil skje mot dokumentasjon av utgifter. 5. Dette tilsagnet er gyldig i 2 år etter tilsagnsdato. PS 45/14 Opptak av startlån for videre tildeling 2014 Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Tydal kommune søker om et lån på kr 3 millioner, for videreutlån som startlån. Lånet tas opp som serielån med 15 års nedbetalingstid. Flytende rente. PS 46/14 Utbygging av bredbånd og mobildekning i Tydal kommune. Tilskudd og finansiering. Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Det innvilges kr. utbygging av bredbånd og mobildekning i Tydal kommune i samsvar med intensjonsavtalen vedlagt saken. 2. Tilsagnet er gyldig i to år fra tilsagnsdato. 3. Beløpet belastes næringsfondet. 4. Utbetaling skjer ved mottak av faktura fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune når utbyggingen er fullført, endelig oppgjør gjennomført og nødvendig dokumentasjon foreligger.

9 PS 47/14 Framlegg til endringar i stadnamnlova - høringsinnspel Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Tydal kommune ser positivt på ein generell gjennomgang av stadnamnlova. Dei presiseringar til lovteksten som er skissert i høringsnotatet er i all hovudsak klargjerande. 2. Tydal kommune støtter derimot ikkje forslaget om å la grunneigar få einerett til å fastsette skrivemåten av bruksnamna. Ei slik privatisering av vår felles kulturarv vil føre til at ein viktig del av vår rike stadnamntradisjon i prinsippet står utan offentleg vern, noko som vidare kan føre til ei svekking av sjølve føremålsparagrafen til stadnamnlova, nemleg «å ta vare på stadnamn som kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk og tenleg, og medverke til kjennskap og aktiv bruk av namna» ( 1). Vidare vil ei slik lovendring føre til praktiske problem både for offentleg forvalting, kartprodusentar og befolking elles, i og med at bruksnamn som er utleidde frå same gardsnamn i mange tilfelle vil kunne skrivast på forskjellige måtar (t.d. Vik nedre, Wik østre og Wiik nordre). I det heile bør ein halde fram med dagens praksis der skrivemåten av eit bruksnamn i all hovudsak følgjer skrivemåten for det gardsnamnet som bruksnamnet stammar frå. PS 48/14 Prosjekt Tydalshallen - byggeregnskap Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Byggeregnskapet for Tydalhallen godkjennes med en total byggekostnad på kr ,70. PS 49/14 Bosetting av flyktninger Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

10 Innstilling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur Kommunestyret tar informasjon til orientering. 2. Budsjettet for 2014 justeres i henhold til tabellen over. Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Kommunestyret tar informasjon til orientering. 2. Budsjettet for 2014 justeres i henhold til tabellen over. PS 50/14 Bygging av kommunale boliger for flyktninger i Husvollia boligfelt Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Tydal kommune bygger 4 nye boliger for flyktninger på de tilrettelagte og omregulerte tomtene på nedre side av vegen i Husvollia boligfelt til en samlet beregnet byggekostnad på kr Derav to 2-romsboliger og to 3-romsboliger. Kostnader for opparbeiding av infrastruktur kommer i tillegg. Det forutsettes at Husbanken søkes om et tilskudd på inntil 40 % for bygging av de 4 boligene. Husbanken søkes samtidig om et lån for oppføring av boligene. Størrelsen på lånet avgjøres med bakgrunn i at størrelsen på innvilget tilskudd. Tydal kommune omdisponerer på budsjettet for 2014 kr fra budsjettposten som er avsatt for utbygging av infrastruktur i Selliåsen til egenkapital for bygging av flyktningeboliger. Denne utbyggingen vil inneværende år kun kreve resurser for tilrettelegging av infrastruktur for utbygging på de 4 øverste tomtene. Bygging av de 4 boligene tas opp som egen budsjettsak i tilknytning til budsjettet for Det igangsettes arbeid med omregulering av deler av arealet som er regulert offentlig formål til boligformål, både for første byggetrinn, og med tanke på en fremtidig utbygging i henhold til en justert omarbeidet utbyggingsplan som utnytter arealet nærmere Husvollvegen og ikke berører ballbingen.

11 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Elin Brandsfjell Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ /2014 Jo Vegard Hilmo Støtte til utdanning Saken er behandlet med vedtaksnr. 28/14 etter myndighet delegert fra formannskapet Viser til brev med spørsmål om kommunal støtte til utdanning. Tydal kommune ser positivt på at lokal ungdom ser for seg ei framtid i Tydal, med ein konkret foretningsidè som i dette tilfelle. Når det gjeld spørsmålet om støtte til utdanning så gis det dessverre ikkje rom for å støtte slike formål gjennom kommunens næringsfond. Vi har tidlegare mottatt spørsmål om støtte gjennom næringsfondet til kursing/privat utdanning av forskjellig art, men det er altså ikkje praksis for å gi tilskott til dette. Denne praksisen vil bli fulgt så lenge fondsstyret (formannskapet) ikkje kjem med signal om at dei ønskjer ein anna praksis. Vedtak: Søknaden avslås. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Jo Vegard Hilmo konstituert nærings- og kultursjef Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

12 Saksnr. 2014/622-5 Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 2 av 2

13 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Ridedestinasjon Tydal v/atle O.Aas 7590 TYDAL Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2014/ /2014 Saksbehandler Olav Harry Østby Dato Tlf Svar på søknad om tilskudd til samarbeidsprosjekt - Ridedestinasjon Tydal Saken er behandlet med vedtaksnr. 23/14 etter myndighet delegert fra formannskapet Vedtak: 1. Ridedestinasjon Tydal v/atle O.Aas innvilges et tilskudd på inntil kr for å gjennomføre en markedskampanje for ridning i Tydal. Beløpet skal ikke utgjøre mer enn 50 % av kostnadene knyttet til webselskapet WebTraffic. 2. Beløpet belastes næringsfondet. 3. Bedriftene Patrusli Gaard, Stugudalshester, Væktarstua Hotell og Dyrhaug Ridesenter har inngått et samarbeid, for sammen å kunne profilere seg ut i markedet, med temaet hesteridning i Tydal. Det er udelt positivt at bedriftene her ser viktigheten av å samarbeide. Dette kan være starten på et mer langsiktig samarbeid i Stugudalen, noe kommunen har stor tro på kan være riktig vei å gå. 4. Fristen for å gjennomføre tiltaket settes til 2 år fra dato. 5. Utbetaling mot dokumentasjon. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

14 Saksnr. 2014/429-4 Jo Vegard Hilmo konstituert nærings- og kultursjef Olav Harry Østby nærings- og ungdomskonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Kopi til: Marthe Rønning Græsli Fred Kåre Fremo Side 2 av 2

15 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Tydalsfestivalen 2014 v/leder Grete Horven 7590 TYDAL Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2014/ /2014 Saksbehandler Olav Harry Østby Dato Tlf Svar på søknad om skjenkebevilling for Tydalsfestivalen 2014 Saken er behandlet med vedtaksnr. 12/14 etter myndighet delegert fra formannskapet Vedtak: Tydalsfestivalen v/leder Grete Horven innvilges skjenkebevilling i forbindelse med arrangementet den 18. og 19.juli 2014 på Stuguvoldmoen. Det gis tillatelse til skjenking av øl og vin i tidsrommene; Fredag fra kl Lørdag fra kl Det presiseres at all skjenking under lørdagens familieforestilling , skal foregå inne i serveringsteltet og kun der. Skjenkeansvarlig er Edel Kleiven All skjenking skal skje innenfor et avgrenset område, som til enhver tid skal kunne kontrolleres av vaktstyrkene. Det tillates skjenking fra følgende punkter; - Ved scena Storsylen - I serveringsteltet - Ved matsalget i grillbua Selve campingområdet skal være klart avgrenset mot det øvrige festivalområdet, med merking og kontrollerende vakthold. Kartskisse over området levert i 2012 er gjeldende plan for hele området. Det er mottatt uttalelse fra Selbu og Tydal Lensmannskontor. Der er det nærmest et krav at vaktholdet styrkes vesentlig. Likeså at det opprettes egne skjenkeområder med 18 års grense for adgang. I et vedlegg til søknad om skjenkebevillingen, viser arrangøren at dette skal bedres, da det var mangler ved fjorårets arrangement, når det gjelder dette. Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

16 Saksnr. 2014/252-3 Bevillingen gis med medhold i Alkohollovens Gjeldende aldersgrense for skjenking må overholdes, og det forutsettes at skjenkeansvarlig har satt seg inn i regelverket som regulerer skjenking av alkoholholdig drikke. - Ingen skjenking til åpenbart berusede personer, og nekte disse personene adgang til skjenkeområdet. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Jo V. Hilmo Konst.nærings- og kultursjef Olav Harry Østby nærings- og ungdomskonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 2 av 2

17 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Gunnbjørn Berggård Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref 2014/ /2014 Saksbehandler Olav Harry Østby Dato Tlf Svar på søknad om etableringstilskudd Saken er behandlet med vedtaksnr. 16/14 etter myndighet delegert fra formannskapet Vedtak: Det vises til søknad om støtte til etablering av enkeltmannsforetaket Berggård rådgiving. Foretaket skal drive rådgivende virksomhet og er pr. i dag engasjert av KS tilsvarende ei 80 % stilling. Foretaket vil ha arbeidssted i Tydal. Det har etter hvert blitt praksis at kommunen gir støtte til nyetablerte enkeltmannsforetak. Dette for å stimulere til at flere starter egen virksomhet i kommunen. Ved tidligere tilsvarende saker ble det derfor gitt tilskudd som utgjorde om lag 50 % av etableringsutgiftene. Berggård rådgiving har til sammen kr ,- i etableringsutgifter. I følge retningslinjenen for næringsfondet kan nyetableringer støttes med inntil 75 % av de totale etableringsomkostningene, men det synes ikke hensiktsmessig her fordi de totale etableringskostnadene er forholdsvis lave og fordi det er lite sannsynlig at etableringen vil medføre flere arbeidsplasser utover selve enkeltmannsforetaket. Vedtak: 1. Berggård rådgiving innvilges et etableringstilskudd på kr ,- 2. Tilskuddet belastes næringsfondet. 3. Beløpet utbetales mot forevist firmaattest og dokumentasjon av utgifter. Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

18 Saksnr. 2014/274-2 Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Lars-Erik Moxness nærings- og kultursjef Olav Harry Østby nærings- og ungdomskonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Kopi til: Fred Kåre Fremo Marthe Rønning Græsli Side 2 av 2

19 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 176/003 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Hege Hopen Amundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 52/ Søknad om omdisponering av tilskuddsbeløp Vedlegg: Søknad om omdisponerng av tilskuddbeløp: videreutvikling Særutskrift - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREUTVIKLING - PATRUSLI GAARD Saksopplysninger Tydal kommune har mottatt søknad fra Patrusli Gaard datert der det søkes om omdisponering av bruken på tilskudd til produksjon av fiskeskydd. Patrusli Gaard fikk i FS- 23/10 tilskudd på inntil kr ,-. Dette utgjør 18 % av totale investeringskostnader. Dette er til dokumenterte utgifter i forbindelse med utvidelse av overnattingskapasitet og produksjon av fiskeskydd. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte og utbetales fra kommunens næringsfond. Fire delutbetalinger er foretatt, og resttilskudd er kr ,- per d.d. Budsjett for prosjektet: Fysiske investeringer økt overnattingskapasitet Ringmur, moduler, transport, graving kr ,- Utvendige materialer, VA/EL, innredning kr ,- Eget arbeid kr ,- Sum kr ,-

20 Fysiske investeringer produksjon av fiskeskydd: Forventet totalkostnad ved produksjon kr ,- Samlet prosjektkostnad alle tiltak kr ,- Patrusli Gaard fikk støtte fra Innovasjon Norge og Tydal kommune: Tydal kommune, tilskudd kr ,- Innovasjon Norge, tilskudd kr ,- Innovasjon Norge, lån kr ,- Sum lån og tilskudd kr ,- Det er også innvilget rentestøtte for lån inntil kr ,- fra Innovasjon Norge. Differansen mellom kostnad og samlet tilskudd og lån var planlagt finansiert med egeninnsats/egenkapital. Patrusli Gaard opplyser i sin søknad om omdisponering av tilskuddsbeløp at de i forhold til kostnadsoverslaget har en total overskridelse på ca 1,3 mill. kr. Patrsuli Gaard begrunner dette i stor grad med for dårlig budsjettering. Overskridelsene er finansiert gjennom ekstra låneopptak i RørosBanken, samt økt egeninnsats. Produksjon av fiskeskydd har de ikke greid å gjennomføre, og med ønsker å få omdisponert tilskuddet til å gjelde utbyggingen av overnattingskapasiteten i stedet, da kostnadene der ble mye større enn budsjettert. Vurdering Bakgrunnen for at søker ønsket å utvide overnattingskapasiteten og investere i fiskeskydd var for å legge til rette for en større omsetning og inntjening. Søker mener at overskridelsen på ca 1,3 mill. kr i stor grad skyldes for dårlig budsjettering, men totalt sett at de likevel har fått til en kostnadseffektiv utbygging av overnattingskapasiteten (ca. 550m 2 ). Bakgrunnen for at søker ønsket å investere i isfiskeskydd var for å utvikle større vinteraktivitetstilbud. Dette for å øke omsetningen i vinterhalvåret. Denne delen av prosjektet har de ikke greid å gjennomføre. Dette har delvis sammenheng med økte kostnader til den øvrige utbyggingen, men hovedårsaken til dette er at leverandøren i Canada ikke har greid å levere skyddene. Søkere har bestilt, og fått lovet leveranse, men pga. forskjellige årsaker (flom, hacking etc) har de ikke fått levert noen fiskeskydd. Det er derimot jobbet med å videreutvikle vinteraktivitetene, og i dag tilbyr Patrusli Gaard vinterridning, aking, iglobygging og -overnatting, skiturer, trugevandring, kiting og isfisking (har militærlavvo som kan settes opp hvis ønskelig). Innovasjon Norge har godkjent og utbetalt alt tilskudd, lån og rentestøtte selv om fiskeskyddene ikke er produsert ennå. Dette blant annet på grunnlag av at kostnaden på utbygging av overnattingskapasiteten var mye større enn budsjettert og fiskeskyddene ikke utgjorde noe stor andel av tilskuddsgrunnlaget.

21 Konklusjon Ved ikke å produsere fiskeskyddene er det en risiko for mindre overnatting på vinteren og at man ikke får utnyttet den økte overnattingskapasiteten maksimalt. Søker viser vilje til å øke omsetningen om vinteren på andre måter. Dette ved å videreutvikle eksisterende og nye vinteraktiviteter. Saksbehandler vurderer at utvikling av andre vinteraktiviteter kompenserer for fiskeskyddene. Prosjektet med utbygging av overnattingskapasiteten vil gi økt omsetning til Patrusli Gaard. Søknaden om omdisponering av bruken på tildelt tilskudd godkjennes. Rådmannens innstilling Søknaden om omdisponering av bruken på tildelt tilskudd kr ,- godkjennes. Omdisponering gjelder dokumenterte utgifter i forbindelse med utvidelse av overnattingskapasitet.

22 Tydal Kommune Næringsfondet 7590 TYDAL SØKNAD OM OMDISPONERING AV TILSKUDDBELØP. Viser til tidl. tilsendt prosjektregnskap. I forhold til kostnadsoverslag, har vi en total overskridelse på ca 1,3 mill. kr. Dette skyldes nok i stor grad for dårlig budsjettering, men totalt sett har vi likevel fått en kostnadseffektiv utbygging av overnattingskapasiteten (ca 550m 2 ) Overskridelsene er finansiert gjennom ekstra låneopptak i RørosBanken, samt økt egeninnsats. Et prosjekt har vi imidlertid ikke greid å gjennomføre, nemlig utbygging av fiskeskydd. Delvis har det sammenheng med økte kostnader til den øvrige utbygging, men hovedsakelig skyldes det at leverandøren i Canada ikke har greid å levere skyddene. Vi har bestilt, og fått lovet leveranse, men pga. forskjellige årsaker (flom, hacking etc) har vi ikke fått levert noen fiskeskydd. Vi jobber fortsatt med saken, men håper at vi i lys av totale kostnader for øvrig, kan få utbetalt det resterende av bevilget tilskudd. Vennlig hilsen Patrusli Gaard Atle O. Aas

23 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 176/003 Arkivsaksnr: 2009/881-7 Saksbehandler: Anne Kathrine Sæther Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 23/ PATRUSLI GAARD, 176/3 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREUTVIKLING Vedlegg 1. Søknad om tilskudd til videreutvikling av Patruli Gaard - Grønn omsorg 2. Tilleggsnotat vedr. søknad om lån/tilskudd 3. Prosjektbeskrivelse 4. Tilleggssøknad Patrusli Gaard 5. Patrusli-Driftsvurdering, unntatt offentlighet, Off.l. 13, jfr. Fv.l ledd nr Beskrivelse og verdivurdering Patrusli Gård, unntatt offentlighet, Off.l. 13,jfr Fv.l Resultatregnskap 2008, unntatt offentlighet, Off.l. 13, jfr. Fv.l ledd nr Balanse 2008, unntatt offentlighet, Offl.l. 13, jfr. Fv.l Ledd nr. 2 Saksopplysninger Patrusli Gaard, ved Atle O. Aas og Siri T. Aas ønsker å utvide virksomheten med økt overnattingskapasitet, og utvide forretningskonseptet sitt til også å omfatte grønn omsorg. Boligmoduler fra Peder Morset Folkehøgskole kan ifølge søker overtas og klargjøres for en kostnad som utgjør ca 1/3 av kostnaden for tilsvarende nybygg. Økt overnattingskapasitet vil gi mulighet til å ta i mot flere turister i høysesongen. Satsingen rettes imidlertid først og fremst mot å ta i mot små grupper av barn/ungdomspasienter med følge. Søker ønsker å utvikle og tilby mestringstjenester mellom mennesker og dyr, og mennesker og natur. Søker ser for seg at utvidet drift kan legge grunnlaget for økt sysselsetting (1-2 fast ansatte, anslått til 1 årsverk typisk kvinnearbeidsplass).

24 Prosjektsøknaden er todelt: Bedriftsutviklingstiltak: Planlegging, forprosjektering kr ,- Kompetanseoppbygging kr ,- Produktutvikling kr ,- Markedsføring kr ,- Sum bedriftsutviklingstiltak: kr ,- Fysiske investeringer økt overnattingskapasitet: Ringmur, moduler, transport, graving kr ,- Utvendige materialer, VA/EL, innredning kr ,- Eget arbeid kr ,- Sum fysiske investeringer: kr ,- Samlet, alle tiltak: kr ,- Patrusli Gaard søker Tydal kommune ved Næringsfondet og Innovasjon Norge om støtte til tiltaket: Tydal kommune ved Næringsfondet, tilskudd: kr ,- 18,5 % Innovasjon Norge, tilskudd: kr ,- 18,5 % Innovasjon Norge, lån: kr ,- 37 % Samlet søknadsbeløp, lån og tilskudd: kr ,- Egeninnsats: kr ,- 26 % Sum finansieringsplan: kr ,- Med tanke på å bedre grunnlaget før økte vinteraktiviteter, ønsker Patrusli Gaard å anskaffe 5 fiskeskydd til bruk ved isfiske, forventet totalkostnad ved egen produksjon kr Patrusli Gaard har derfor kommet med en tilleggssøknad til Tydal kommune ved Næringsfondet og Innovasjon Norge om støtte til tiltaket: Fysiske investeringer produksjon av fiskeskydd: Tilskudd Innovasjon Norge kr ,5 % Lån Innovasjon Norge kr % Tilskudd Tydal Næringsfond kr % Egeninnsats/egenkapital kr % Samlet fiskeskydd: kr Samlet prosjektkostnad alle tiltak: kr Innovasjon Norge har nå ferdigbehandlet søknadene og har innvilget: Bagatellmessig støtte, overnattingshus og fiskeskydd: kr % Bagatellmessig støtte, bedriftsutvikling: kr % Lån, overnattingshus og fiskeskydd: kr % Lån og tilskudd fra Innovasjon Norge: kr Det er også innvilget rentestøtte for lån inntil kr fra Innovasjon Norge.

25 Vurdering Siden Siri og Atle Aas overtok gården og startet satsingen på ridesenter i 1999, er følgende lån/tilskudd innvilget: Sak Lån Tilskudd N-34/99 Etableringstilskudd NOK-66/00 Avløpsanlegg for ridesenter NOK-17/01 Utbygging av stall og hesteutstyr Kjøp av hester F-29/04 Utbygging av anlegg F-61/09 Tilskudd til vannverk Sum Siri og Atle Aas har over år lagt ned en stor satsing på virksomheten sin, som er bygd ut med spise- og overnattingsfasiliteter, rideanlegg, akebakke m.m. Søker opplever at det er behov for å legge til rette for en større omsetning og inntjening. Ved kjøpet av boligmoduler fra Peder Morset folkehøyskole vil overnattingskapasiteten kunne utvides betydelig til en forholdsvis lav kostnad. Søker planlegger å gi tilbud innenfor Grønn Omsorg, samt å kunne ta i mot flere gjester i høysesongen. Søknad om tilskudd til utvidet overnattingskapasitet og kompetanseheving m.m. er mottatt Salget av boligmodulene ble lagt ut på anbud, og arbeidet med prosjektet ble påbegynt høsten Søknadsbehandlingen i Innovasjon Norge har vært positiv i forhold til tiltakene. Framlagt dokumentasjon synliggjør at omsetningen bør økes. Grønn Omsorg / Inn på tunet er et offentlig satsningsområde, og tilbud innenfor dette området kan gi en bedre kapasitetsutnyttelse av anlegget også i lavsesongen. Det finnes allerede overnattingstilbud i Stugudal. Søkers planlagte tilbud som tenkes rettet inn mot grønn omsorg vil ikke være i direkte konkurranse med eksisterende tilbud. De ulike aktører kan til sammen kan gi et mer utfyllende tilbud og økt aktivitet i området. Rådmannens innstilling 1. Det innvilges tilskudd på inntil kr , 25 %, til bedriftsutviklingsprosjektet. Tilskudd ytes til dokumenterte utgifter til kompetanseutvikling og markedsføring knyttet til satsingen på Grønn Omsorg. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte og utbetales fra kommunens næringsfond. 2. Det innvilges tilskudd på inntil kr , 18 %, til dokumenterte utgifter i forbindelse med utvidelse av overnattingskapasitet og produksjon av fiskeskydd. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte og utbetales fra kommunens næringsfond.

26 3. Kommunens standardvilkår for økonomisk støtte fra kommunens næringsfond skal følges. 4. Søker har opplysningsplikt om mottatt bagatellmessig støtte. Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Det innvilges tilskudd på inntil kr , 25 %, til bedriftsutviklingsprosjektet. Tilskudd ytes til dokumenterte utgifter til kompetanseutvikling og markedsføring knyttet til satsingen på Grønn Omsorg. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte og utbetales fra kommunens næringsfond. 2. Det innvilges tilskudd på inntil kr , 18 %, til dokumenterte utgifter i forbindelse med utvidelse av overnattingskapasitet og produksjon av fiskeskydd. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte og utbetales fra kommunens næringsfond. 3. Kommunens standardvilkår for økonomisk støtte fra kommunens næringsfond skal følges. 4. Søker har opplysningsplikt om mottatt bagatellmessig støtte.

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 12.08.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 12.08.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 12.08.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 09:00 Ordinært formannskapsmøte avholdes

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond

VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond Etter vedtak 19.02.04 i kommunestyret - vises til: -------------- Formannskapets innstilling til nye vedtekter VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Fred O. Hansen møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: 24.01.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Saksliste: PS 27/15 PS 34/15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 05.12.2012 PS 172/2012 Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 PS 150/2011 Revidert i formannskapsmøte 14.09.2011 PS 126/2011

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Saker: PS 15/13 PS 20/13 Tilleggssaker PS 21 PS 25/13 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Medlem Medlem. SP SP Svein Erik Unsgård Medlem SP Kåre Lunden Medlem SP Andreas Andersen Medlem SP Odd Gulbrandsen Medlem AP/SV

Medlem Medlem. SP SP Svein Erik Unsgård Medlem SP Kåre Lunden Medlem SP Andreas Andersen Medlem SP Odd Gulbrandsen Medlem AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Lars Græsli Medlem AP/SV Mona

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 TYDAL KOMMUNE Dato: 20.05.2016 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 12.10.15. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 12.10.15. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 12.10.15 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret BØ KOMMUNE Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret 28.09.16 1. FORMÅL Formålet med Kommunalt Næringsfond er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten a) Bidrar til å styrke og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Torunn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 28.01.2015 FSK-sak 19/2015 Revidert i formannskapsmøte 17.07.2013 FSK-sak 80/2013 Revidert i formannskapsmøte 05.06.2013

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING AV SELJE NÆRINGSFOND

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING AV SELJE NÆRINGSFOND RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING AV SELJE NÆRINGSFOND Selje Vekst KF 14.06.06 Side 1av 5 Retningslinjene for bruk og forvaltning av Selje næringsfond bygger i hovedsak på retningslinjene som Kommunal-

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Møtestart: Kl. 10.00. Møteslutt: Kl. 10.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Hilde Nilsen Tor Andersen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 sak 150/11 1 Formål Næringsfondet skal brukes for å styrke næringslivet og bosettingen i Balsfjord kommune.

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Medlem Kirsten Hofseth FO

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Medlem Kirsten Hofseth FO MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 27.08.2015 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth FO Kjersti

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Linda F Stokkan (konsulent næring) Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Linda F Stokkan (konsulent næring) Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 08.04.2013 Tid: etter FSK kl. 15:50 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

K1bu kommune MOTTATT VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND (NRINGSFOND) 4 MARS 1996. jr. J(ii3

K1bu kommune MOTTATT VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND (NRINGSFOND) 4 MARS 1996. jr. J(ii3 K1bu kommune jr. J(ii3 Ark.: 654 Rnr: / 91/96 SAKNR: STYRE/RÅD/UTVALG MgTE5TO: Fs-15/96 FORMANNSKAPET 22.2.96 1(s-12/96 Kommunestyret 29.2.96 Saksbehancller: INGFRID BERNPZEN VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.06.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.06.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 04.06.2015 Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.06.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Utvalg for areal, miljø og teknikk

Utvalg for areal, miljø og teknikk TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ketil Nilsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/09 09/192 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING/ INVESTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/09 09/192 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING/ INVESTERING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 02.04.2009 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 13.11.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskap Møtedato: 20.06.2007 Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: 13.45 Til kl: 17.30 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Innkalte: Hans Lauritzen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12.

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Sæterstad gård - søknad om støtte fra næringsfond. FE-242, FA-U00 12/628 12/7275 Sigridur Sigursveinsdottir 29.10.2012 Utvalg

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 09.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 09. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 21.06.2016 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet )

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet ) VEDTEKTER NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte 16.9.07, K-sak 32/07 og revidert i formannskapet 15.05.2013) 1. Bakgrunn Nesna kommunale næringsfond er bygd opp av overføringer

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 04.06.2009 Tid: Kl. 09:30 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 SAKSPROTOKOLL: LOKAL SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 23.08.2016 Tid: 10:00-11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. ORIENTERINGER: Hammerdalen barnehage v/avd.ingeniør Yoshi Tsujimoto Helse-, omsorg og mestringsboliger

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer