ÅRSBERETNING SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2012 1. SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2012"

Transkript

1 Årsmelding

2 2

3 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Reidund Kvinnesland, Torstein Østhus, Styreformann Samson Wiig. Åse Marie Skeie var ikke tilstede da bildet ble tatt. ÅRSBERETNING SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2012 NORSK ØKONOMI OG NORSKE HUSHOLDNINGERS ØKONOMI I 2012 Veksten i norsk økonomi har vært god gjennom hele 2012, men gjeldssituasjonen og svake real-økonomiske utsikter i Europa bidrar til usikkerhet om videre vekst også her hjemme. En høy oljepris holder aktiviteten oppe på norsk sokkel, og gir også store ringvirkninger i fastlands-økonomien. For hele 2012 vokste Fastlands-BNP med rundt 3,5 prosent i følge Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er rundt en prosent mer enn antatt for ett år siden og i overkant av en prosent mer enn Arbeidsmarkedet er fremdeles stramt selv om det er tegn til at sysselsettingsveksten er i ferd med å avta noe. Arbeidsledigheten har vært stabil og svakt fallende gjennom året, fra 3,3 prosent i januar 2012 til 3,2 prosent i oktober. Presset i arbeidsmarkedet bidro også i 2012 til god lønnsvekst, og både SSB og Norges Bank venter at lønnsveksten vil ligge nær, eller noe over, 4 prosent. Det er også forventningene i årene som kommer. Dette har imidlertid ikke gitt stor forbruksvekst. Veksten har vært moderat gjennom 2012, og positivt er det for bankene at husholdningenes sparing har økt. Spareraten har gjennom hele 2012 ligget mellom 8 og 9% av disponibel inntekt. Viljen blant husholdningene til å nedbetale gjeld er også betydelig, og en må helt tilbake til 1998 for å finne tilsvarende nivåer på nedbetalingsvilligheten. Trass i nytt regleverk for å begrense kreditttilgangen fortsatte boligprisene å øke, og endte for 2012 rundt 7,7 prosent opp på årlig basis. Dette er litt ned fra de rundt 8,5% en opplevde i 2011, men veksten i 2012 var tiltagende mot slutten av året. Det at de gode tidene er på vei tilbake har imidlertid også en skyggeside her i Norge. Dessverre ser vi at todelingen av norsk industri fortsetter. Som nevnt ovenfor er det god vekst for petroleumsindustrien og deres underleverandører. Veksten i eksporten av tradisjonelle varer økte derimot med kun 1,7 prosent gjennom En sterk krone og innenlandsk kostnadsvekst har i 2012, og vil trolig også fremover, svekket norske eksportbedrifters konkurranseevne ytterligere. For bankene har fundingssituasjonen bedret seg noe gjennom De store kredittpåslagene vi opplevde gjennom 2011, og til dels ved inngangen til 2012, har gradvis blitt redusert gjennom året. Norges bank satte ned styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,5% i møte den 14. mars Kravet om økt egenkapital i 3

4 bankene har gjort at noe av denne marginen er blitt beholdt i bankene, og med det en bedret rentenetto for de fleste i Dette gjelder også for oss i Skudenes & Aakra. Husholdningenes gjeld økte med 7,2% gjennom fjoråret. Dette er omtrent som året før og høyere enn inntektsveksten på rundt 4%. Dermed ble 2012 enda et år hvor gjeldsbelastningen i husholdningene økte, og i snitt er bruttogjeld nær dobbelt så stor som deres disponible inntekt. Statistikken viser imidlertid at gjelden øker mest i aldersgruppen over 45 år og med det i de øvre inntektsgruppene. Dette nøytraliserer bildet noe. Det samme gjør total-tallene for husholdningenes formue, som er betydelig større enn den samlede gjelden. DNB Markets anslo i august 2012 husholdningenes samlede formue til å være om lag milliarder kroner ved utgangen av Gjelden utgjorde om lag milliarder kroner ved utgangen av samme periode. Dermed er norske husholdninger samlet sett i en betydelig netto formuesposisjon. Men vi må da ikke glemme at denne finansielle formuen er svært ujevnt fordelt på husholdningene. Byggeaktiviteten tok seg kraftig opp i 2011 og denne trenden har fortsatt gjennom Fra januar til november i fjor ble det igangsatt nye boliger, om lag på nivå med hele Dette gjorde at det i fjor ble igangsatt ca flere boliger enn i FINANSPOLITIKKEN Kronekursen styrket seg gjennom Den sterke kronen avspeiler at rentedifferansen mot utlandet har vært på et høyt nivå gjennom hele Ved årsskiftet 2012/2013 kostet en euro 7,34 kroner, noe som innebærer over 5 prosent kronestyrkelse gjennom Sammenlignet med gjennomsnittet over de siste 20 år, var kronen om lag 10 prosent sterkere ved utgangen av året. Etter å ha kuttet styringsrenten med 50 basispunkter i slutten av 2011, reduserte Norges Bank som nevnt styringsrenten med ytterligere 25 basispunkter i mars Styringsrenten har siden ligget uendret på 1,5 prosent. Norges Bank oppjusterte sine anslag for fremtidig styringsrente i Pengepolitisk rapport i juni, og signaliserte da at første renteheving ville komme mellom årsskiftet 2012/2013 og 1.kvartal I Pengepolitisk rapport i oktober ble imidlertid anslagene revidert noe ned, og gjeldende rentebane indikerer en renteheving mellom mars og september i år. 2 SAMARBEIDSPARTNERE DSS DE SAMARBEIDENDE SPAREBANKER Siste medlemsbank inn i DSS var Voss, som ble nytt medlem i Grupperingen består nå av 8 banker fra Luster i nord, via Voss, Haugesund, Etne, Skudenes & Aakra her i vest og Flekkefjord, Søgne & Greipstad og Lillesand i sør. Administrasjonen i DSS er lokalisert i Haugesund Sparebank og består av tre ansatte, en daglig leder og to medarbeidere på IT og prosjektarbeid. De ansatte i DSS skal være alle bankenes ressurs innenfor IT området og avtaleforvaltning, samt koordinere ulike områder hvor disse bankene finner det nyttig å samarbeide. Vi ser at bankene har mye å hente på denne samordningen og bankene samarbeider tett på stadig flere områder. FRENDE FORSIKRING. Frende Forsikring har nå lagt bak seg 4. hele driftsår, og er i god vekst og utvikling. Skudenes & Aakra Sparebank har en eierandel på 1,25 % i holdingselskapet som står bak Frende Livsforsikring AS og Frende Skadeforsikring AS. Frende eies av 14 sparebanker og har sitt hovedkontor i Bergen. Bankene bak Frende Forsikring er Sparebanken Vest, Fana Sparebank, Sparebanken Øst, Helgeland Sparebank, Sparebanken Sør, Spareskillingsbanken i Kristiansand, Voss Sparebank og samtlige av DSS bankene. Frende har gjennom 2012 vært best eller blant de beste forsikringsselskapene i flere produktsammenligninger utført i ulike media. I tillegg gikk Frende Skadeforsikring helt til topps i kundetilfredshetsundersøkelsen EPSI-Norge offentliggjorde 5. november Dette både når det gjelder kundetilfredshet og kundelojalitet. Dette er svært bra av et nytt selskap hvor alle rutiner og servicefunksjoner er bygget fra bunnen av i løpet av få år. 4

5 NORNE SECURITIES Norne Securities er bankens verdipapirforetak. Selskapet ble etablert i juli 2008, hovedkontoret ligger i Bergen. Bak etableringen stod Sparebanken Vest, Fondsfinans og i alt 14 frittstående sparebanker. Skudenes & Aakra Sparebank er en av disse 14 bankene og har en eierandel på 1,50 %. Selskapet ivaretar bankens kunder sitt behov for verdipapirhandel, enten via Norne Securities sitt meglerbord eller gjennom en god og moderne nettbankløsning. Selskapet har og en svært kompetent Corporate Finance avdeling som kan bistå bankens kunder ved behov for ulik rådgiving ved salg, oppkjøp, fusjoner restruktureringer osv. Bankens kunder omsatte for ca. kr. 230 mill. via netthandelsløsningen i I tillegg ser vi og at stadig flere av våre kunder tar i bruk Norne Securities sitt meglerbord. Banken har og ved flere anledninger brukt Norne Securities ved opptak av obligasjonslån i markedet. Selskapet fremstår med dette som et fullservice verdipapirforetak. VERD BOLIGKREDITT AS Et tredje selskap som banken har vært med å stifte de siste årene er boligkredittselskapet Verd Boligkreditt AS. Selskapet ble etablert i 2009 og er eid av bankene Haugesund, Skudenes & Aakra, Søgne & Greipstad, Luster, Lillesand, Etne, Flekkefjord, Sparebanken Vest og Spareskillingsbanken. Verd er etablert for å tilby sparebankenes kunder finansiering av godt sikrede boliglån (innenfor 75 prosent av dokumentert verdi). Sparebanken Vest drifter selskapet på vegne av eierne. Selskapet er i god drift og leverer tilfredstillende økonomiske resultater. Som et uratet boligkredittselskap har likevel Verd utfordringer med å skaffe investorer til konkuransedyktige priser for bankene. Det arbeides derfor aktivt blant eierbankene med å finne bedre og mer konkuransedyktige løsninger for fundingsituasjonen. Det å forsøke å få en tilfredstillende rating av selskapet er et av disse alternativene. Saldo på bankens låneportefølje som er overført Verd utgjorde 652 Mill kr ved utgangen av Denne porteføljen reduserer bankens utlån på egen balanse og dermed også bankens forvaltningskapital. Veksttallene må derfor korrigeres for disse overføringene om den skal gi et riktig bilde av bankens totale vekst og balanse, sett i forhold til veksttallene fra tiden før Verd Boligkreditt ble etablert (2009 og tidligere). Dette er kommentert senere i årsrapporten. Kunder som blir overført til Verd merker ikke annet til dette eierskiftet enn at de mottar et notifikasjonsbrev fra banken i forbindelse med denne overførselen. I bankens strategiplan er det lagt opp til at inntil 20 % av bankens låneportefølje kan overføres til boligkredittselskapet. BRAGE FINANS AS Brage Finans AS er et leasingselskap og ble etablert og satt i drift fra 1. oktober Også dette selskapet er eiet av flere sparebanker i fellesskap. Eierne er Sparebanken Vest, Sparebankens Sør, Helgeland Sparebank, Fana Sparebank, Etne Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Haugesund Sparebank, Luster Sparebank, Voss Sparebank og vår egen bank, Skudenes & Aakra Sparebank. Hovudproduktet for Brage Finans er leasing og med det et vidt spekter av løsøre som kan finansieres for bankens næringslivskunder. Produktspekteret inneholder i tillegg salgspantlån og diverse næringslån. Forsikring blir også tilbydd som en del av finansieringsløsningene. Selskapet har fått et godt feste i markedet og viser til flott vekst og tilfredstillende resultater. Leasing er et viktig tilskudd til bankens produkttilbud og gjør at Skudenes & Aakra Sparebank kan fremstå som et komplett finanshus i bankens markedsområde. EIENDOMSMEGLER A Eiendomsmegler A kunne ved årsskiftet vise til nærnere to års drift og har i denne perioden oppnådd svært gode resulater. Eiendomsmegler A har med god margin inntatt plassen som den nest største eiendomsmegleren på Haugalandet og kan også vise til høyst tilfredstillende økonomiske resultater. Eiendomsmegler A eies 60 % av bankene Haugesund Sparebank, Etne Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank og 40 % av to ansatte i selskapet. Satsingen ble gjort for å gi bankenes kunder en større og mer kraftfull eiendomsmegler. Dette både hva gjelder kapasitet, markedsdekning, profilering av boligene og ikke minst kunnskap og kvalitet som hele veien har vært viktig for eierbankene. Oppnådd markedsandel begynner nå å nærme seg den andel og sterke markedsposisjon disse tre lokalbankene har på Haugalandet. 5

6 EIENDOMSKREDITT AS Skudenes & Aakra Sparebank er aksjonær med en eierpost på 1,83 % i Eiendomskreditt AS. Selskapet holder til i Bergen og tilbyr bolig- og næringslivlån. Banken tilbyr fastrentelån gjennom Eiendomskreditt og har med det til enhver tid konkurransedyktige tilbud på dette. I tillegg eier Eiendomskreditt AS datterselskapet Kredittforeningen for Sparebanker AS som benyttes av banken for innlån av penger fra markedet. EVRY EVRY (tidligere EDB Businesspartner AS) er i kroner bankens største samarbeidspartner. Selskapet er leverandør av bankens IT systemer. Som Nordens største leverandør av IT innenfor bank og forsikring, er banken sikret topp moderne dataløsninger innenfor alle felt. Bankens kunder får og gjennom denne avtalen samlet bank, spareprodukter og forsikring i en nettbankavtale. Kostnadsmessig er dette en betydelig post, men gode og fremtidsrettede IT løsninger er avgjørende for effektiv drift. 3 BANKENS ØKONOMI SKUDENES & AAKRA SPAREBANKS STILLING I 2012 Skudenes & Aakra Sparebank har lagt bak seg enda et godt driftsår. Selvstendighet har alltid vært en viktig del av bankens forretningside, noe som også er nedfelt i den nye strategiplanen som ble utarbeidet i I dette strategiarbeidet er det både fra ansatte, ledelse og styre lagt ned mye arbeid og tankevirksomhet i å utarbeide en visjon og noen tydelige verdier som banken skal identifiseres med. En landet da på at bankens nye visjon er «Hjertelig tilstede». Med dette ønsker banken å si at en vil være aktivt tilstede i lokalsamfunnet. Ikke bare fysisk, men også på en måte som viser at banken bryr seg og engasjerer seg i lokalmiljøet. Bankens nye verdier er Trygg Engasjert Tilgjengelig. Sammen danner forbokstavene ordet TET. Selv om verdiene hver for seg er de viktigste for banken å leve etter, synes styret denne symbolikken forteller hva bankens ambisjon er i sitt markedsområde, Karmøy. Selv om selvstendighet fortsatt står sterkt i Skudenes & Aakra Sparebank, har banken også lang tradisjon for samarbeid, gjerne på tvers av størrelse og etablerte allianser. Det å finne de riktige samarbeidspartnerene tror vi er av stor verdi og svært avgjørende for å kunne vokse og overleve som en mindre eller mellomstor selvstendig sparebank. DRIFTSRESULTAT I 2012 Banken oppnådde et resultat før skatt på 52,8 Mill kr i Tilsvarende resultat for 2011 var 32,3 Mill kr. Styret anser dette som et solid resultat. Sentrale nøkkeltall har utviklet seg følgende de siste fire årene: 6 Hovedårsakene til bedringen av resultatet i 2012 i forhold til 2011 kan forklares ved følgende fire hovedfaktorer: Positiv utvikling i netto rente og provisjonsinntekter. Hovedårsakene Positiv verdiutvikling til bedringen i bankens av resultatet verdipapirbeholdning. i 2012 i forhold til 2011 kan forklares ved følgende fire hovedfaktorer: Positiv utvikling i netto andre inntekter. Positiv utvikling i kostnadseffektiviteten i netto rente og provisjonsinntekter. Positiv verdiutvikling i bankens verdipapirbeholdning. Positiv utvikling i netto andre inntekter. Positiv utvikling i kostnadseffektiviteten

7 Utvikling i netto rente og provisjonsinntekter: Netto rente og provisjonsinntekter utgjorde 102,5 mill kr i 2012 (88,9 mill kr i 2011). Økningen kommer som en følge av både økt forvaltningskapital og endringene i rentemarkedet. I løpet av 2012 har Norges Bank endret styringsrenten kun en gang. I mars ble styringsrenten redusert fra 1,75% til 1,50%. Skudenes & Aakra Sparebank foretok i løpet av våren 2012, endringer i utlåns- og innskuddsrentene på bakgrunn av endringene i Norges Bank sin styringsrente. Renteendringene som ble foretatt i banken var i samsvar med hva øvrige aktører i markedet foretok seg. Bankens rentemargin, som er differansen mellom gjennomsnittlige utlånsrenter og innskuddsrenter, ble bedret med 2-3 basispunkter som følge av denne renteendringen. Selv om det har vært små endringer i Norges Bank sin styringsrente, har det vært store endringer i pengemarkedsrentene. Referanserenten NIBOR 3M er redusert med ca 100 basispunkter, fra å være 2,8 % den 2. januar 2012 til å være 1,87% ved utgangen av Reduksjon i pengemarkedsrentene, særlig siste halvår av 2012, har ført til redusert fundingkostnad for banken, siden bankens fundingkostnad er relatert til NIBOR 3M. Redusert fundingkostnad er dermed en vesentlig årsak til at banken sine netto renteinntekter har økt i 2012 i forhold til 2011, både i nominelle beløp, men også i forhold til gjennomsnitt forvaltningskapital. Positiv verdiutvikling i bankens verdipapirbeholdning: Positiv verdiutvikling Bankens verdipapirbeholdning i bankens verdipapirbeholdning: består i hovedsak av ulike typer obligasjoner og en mindre andel med ulike Bankens verdipapirbeholdning aksjeposter, aksjefond og rentefond. består i For hovedsak nærmere av beskrivelse ulike typer av hvilke obligasjoner konkrete verdipapirer og en mindre banken er andel med ulike aksjeposter, innehaver aksjefond av, vises det til og regnskapets rentefond. noter. For I de nærmere siste 3-5 årene beskrivelse har det vært av forholdsvis hvilke konkrete store svingninger verdipapirer banken er i innehaver kursutviklingen av, på vises verdipapirer det til i regnskapets finansmarkedet, noter. også på I typer de siste papirer 3-5 som årene historisk har har det hatt vært mindre forholdsvis store svingninger kursrisiko, i som kursutviklingen for eksempel ulike på typer verdipapirer rentepapirer. Den i finansmarkedet, generelle utviklingen også på Oslo på Børs typer endte papirer positivt i som historisk har 2012, hatt etter mindre et vanskelig kursrisiko, år i 2011, og som en krevende for eksempel start i ulike Banken typer har regnskapsført rentepapirer. netto Den verdiendringer generelle på verdipapirene med 8,2 mill kr (-1,4 Mill kr i 2011). Ca 3 Mill kr av denne gevinsten er realisert i løpet av utviklingen på Oslo Børs endte positivt i 2012, etter et vanskelig år i 2011, og en krevende start i 2012 ved at papirene er blitt solgt. De resterende nettogevinstene på verdipapirene er urealiserte Banken har regnskapsført netto verdiendringer på verdipapirene med 8,2 mill kr (-1,4 Mill kr i 2011). Ca 3 Positiv Mill utvikling kr av denne i netto andre gevinsten inntekter: er realisert i løpet av 2012 ved at papirene er blitt solgt. De resterende Netto nettogevinstene provisjonsinntekter på og netto verdipapirene inntekter fra øvrige er urealiserte. banktjenester ble 16,3 Mill kr i Tilsvarende tall for 2011 var 12,6 Mill kr. Økningen på ca 3,7 Mill kr skyldes økte provisjoner fra Verd Boligkreditt AS og Frende Positiv utvikling forsikring. i netto En av årsakene andre til inntekter: økte provisjoner er at bankens kundeporteføljer i de respektive selskapene har økt. Netto provisjonsinntekter I tillegg har rentesituasjonen og netto i Verd inntekter Boligkreditt fra hatt øvrige en positiv banktjenester utvikling gjennom ble året. 16,3 Mill kr i Tilsvarende tall for 2011 var 12,6 Mill kr. Økningen på ca 3,7 Mill kr skyldes økte provisjoner fra Verd Boligkreditt TAP AS PÅ og Frende UTLÅN forsikring. En av årsakene til økte provisjoner er at bankens Banken har for regnskapsåret 2012 bokført konstaterte tap på kr. I tillegg er det foretatt nedskrivninger kundeporteføljer i de respektive selskapene har økt. I tillegg har rentesituasjonen i Verd Boligkreditt på engasjementer med kr. Dette er penger som ikke er tapt. Vi oppfatter det imidlertid slik at det hatt en positiv utvikling gjennom året. er betydelig fare for tap på disse engasjementene og ønsker da å være konservative i vår tilnærming til det. Det er i løpet av året kommet inn kr på lån som tidligere er avskrevet som tapt. Netto tap på TAP PÅ UTLÅN enkeltengasjementer i løpet av året blir da kr. I tillegg kommer en økning i gruppenedskrivninger Banken har for regnskapsåret 2012 bokført konstaterte tap på kr. I tillegg er det foretatt nedskrivninger på engasjementer med kr. Dette er penger som ikke er tapt. Vi oppfatter det imidlertid slik at det er betydelig fare for tap på disse engasjementene og ønsker da å være konservative i vår tilnærming til det. Det er i løpet av året kommet inn kr på lån som tidligere er avskrevet som tapt. Netto tap på enkeltengasjementer i løpet av året blir da

8 med kr slik at samlet bokført tap for regnskapsåret 2012 blir kr. I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør dette 0,16 % (tilsvarende tall for de 2 foregående årene er henholdsvis 0,09 % i 2011 og 0,02 % i 2010). Selv om disse økte avsetningene gir betydelig høyere tapstall enn tidligere er disse tapstallene godt innenfor det normale for vår bransje generelt. linje i dette. Dette vil da medføre en økning i bankens tapsavsetninger, særlig på Løpende gjennomgang av bankens restanselister, viser at kundene med få unntak, betjener sine lån som enkeltengasjementer. forutsatt. Styret mener derfor å ha gjort de nedskrivninger på utlån, garantier og plasseringer som etter god forretningsskikk kreves. Det er i tillegg tatt et bevisst valg om å holde en konservativ linje i dette. Dette vil da OVERSKUDD medføre OG en DISPONERING økning i bankens tapsavsetninger, særlig på enkeltengasjementer. Styret foreslår følgende disponering av årets overskudd: OVERSKUDD OG DISPONERING Styret Resultat foreslår følgende av ordinær disponering drift av (driftsresultat): årets overskudd: Kr Skattekostnad: Kr Resultat av ordinær drift (driftsresultat): Kr Årsoverskudd 2013 Kr Skattekostnad: Kr Årsoverskudd 2013 Kr Disponering av overskuddet Disponering Overført til av Sparebankens overskuddetfond: Kr Overført Overført til Sparebankens til gavefond: Kr Kr Overført til gavefond: Kr FORVALTNINGSKAPITAL, INNSKUDD OG UTLÅN Skudenes & FORVALTNINGSKAPITAL, Aakra Sparebank hadde god INNSKUDD utlåns- og OG innskuddsvekst UTLÅN i Forvaltningskapitalen pr Skudenes & Aakra Sparebank hadde god utlåns- og innskuddsvekst i Forvaltningskapitalen pr var 5,88 mrd, en økning på 543 Mill kr, eller 10,2 % i løpet av Hovedpostene på var 5,88 mrd, en økning på 543 Mill kr, eller 10,2 % i løpet av Hovedpostene på bankens bankens egen balanse har utviklet seg som følger de tre siste årene: egen balanse har utviklet seg som følger de tre siste årene: Veksttallene i 2012 er henholdsvis 7,5 % for innskudd, 9,6 % for utlån på egen balanse. Styret har satt som en langsiktig målsetning at innskuddene i forhold til utlån minst skal være 75 %. Innskuddsdekningen var Veksttallene ved i utgangen 2012 er av henholdsvis ,3 % 7,5 (77,8 % % for i 2011). innskudd, Overføringer 9,6 % av for private utlån boliglån på egen til boligkredittselskapet balanse. Styret har satt som en Verd langsiktige Boligkreditt AS målsetning var 652 Mill at kr ved innskuddene utgangen av 2012 i forhold (503 Mill til kr utlån i 2011). minst Bankens skal utlånsvekst være 75 i 2012, %. Innskuddsdekningen inklusiv overførsler var ved til Verd utgangen Boligkreditt av AS 2012 var dermed 76,312,3 % %. (77,8 Utvikling % i 2011). i bankens Overføringer samlede overførsler av av private lån boliglån til til boligkredittselskapet har de siste årene Verd vært Boligkreditt som følger: AS var 652 Mill kr ved utgangen av 2012 (503 Mill kr i 2011). Bankens utlånsvekst i 2012, inklusiv overførsler til Verd Boligkreditt AS var dermed 12,3 %. Utvikling i bankens samlede overførsler av lån til boligkreditt har de siste årene vært som følger: 8

9 SOLIDITET OG KAPITALDEKNING Skudenes & Aakra Sparebank er en solid bank. Bankens egenkapital er 407,5 mill kr ved utgangen av SOLIDITET OG KAPITALDEKNING Dette gir en egenkapitalandel på 6,93 % av forvaltningskapitalen. Tilsvarende tall for 2011 er 372,4 mill kr Skudenes & Aakra Sparebank er en solid bank. Bankens egenkapital er 407,5 mill kr ved utgangen av og 6,98 %. I tillegg til egenkapitalen, har banken to fondsobligasjoner som totalt er regnskapsført til 89, Dette gir en egenkapitalandel på 6,93 % av forvaltningskapitalen. Tilsvarende tall for 2011 er mill kr ved utgangen av Fondsobligasjonene inngår som ansvarlig kapital ved beregning av bankens 372,4 mill kr og 6,98 %. I tillegg til egenkapitalen, har banken to fondsobligasjoner som totalt er regnskapsført kapitaldekning. til 89,4 Styret mill kr har ved satt som utgangen målsetning av at bankens Fondsobligasjonene kapitaldekning skal være minst inngår 15 %. som Ved ansvarlig utgangen kapital ved beregning av 2012 av var bankens kapitaldekningen kapitaldekning. 15,87 % (16,33 Styret % i 2011). har satt som målsetning at bankens kapitaldekning skal være minst 15 %. Ved utgangen av 2012 var kapitaldekningen 15,87 % (16,33 % i 2011). En viktig del av kapitaldekningsreglene er at banken skal foreta en jevnlig vurdering av bankens totalkapitalbehov En viktig del basert av på kapitaldekningsreglene den risikoprofil samt styring er og kontroll at banken av risiko skal som foreta banken en har. jevnlig Denne prosessen vurdering kalles av ICAAP bankens totalkapitalbehov (Internal Capital basert Adequacy på den Assessment risikoprofil Process). samt Banken styring gjennomfører og kontroll en slik av prosess risiko som som hovedregel banken hvert har. Denne prosessen år. kalles Ved gjennomføring ICAAP (Internal av denne Capital kapitalvurderingen Adequacy i Assessment 2012 har styret vurdert Process). at banken Banken har en gjennomfører størrelse på en slik prosess som ansvarlig hovedregel kapital som hvert betydelig år. overstiger Ved gjennomføring det behovet som av fremkommer denne kapitalvurderingen under ICAAP. Nærmere informasjon i 2012 har styret vurdert at om banken denne prosessen har en størrelse kan leses i Pilar på ansvarlig 3 dokumentet, kapital som er som offentlig betydelig på bankens overstiger nettsider. det behovet som fremkommer under ICAAP. Nærmere informasjon om denne prosessen kan leses i Pilar 3 dokumentet, LIKVIDITET som er offentlig OG FUNDING på bankens nettsider. Finansieringsbehovet utover bankens egenkapital og kundeinnskudd, dekkes ved å låne penger i finansmarkedet. LIKVIDITET Banken OG har FUNDING god tilgang til lån fra markedet, og vilkårene stemmer godt overens med hva sammenlignbare Finansieringsbehovet banker oppnår utover i markedet. bankens Endringer egenkapital i spreadene på og bankens kundeinnskudd, obligasjonslån dekkes er i stor grad ved forårsaket å låne penger av i finansmarkedet. nasjonale Banken og globale har makroøkonomiske god tilgang til forhold. lån fra I løpet markedet, av 2012 var og det vilkårene store endringer stemmer i spreadene, godt noe overens med hva sammenlignbare banker oppnår i markedet. Endringer i spreadene på bankens som hovedsaklig var relatert til den krevende situasjonen i Euromarkedet. Ved utgangen av 2012 og ved obligasjonslån er i stor grad forårsaket av nasjonale og globale makroøkonomiske forhold. I løpet av inngangen til 2013 er spreadnivået gunstig i forhold til nivåene i juni Pr hadde banken lånt 2012 var det store endringer i spreadene, noe som hovedsaklig var relatert til den krevende totalt ca 1,5 mrd NOK (1,3 mrd NOK pr ). De to viktigste hovedfinansieringskildene er ordinære situasjonen i Euromarkedet. Ved utgangen av 2012 og ved inngangen til 2013 er spreadnivået gunstig i forhold obligasjonslån til nivåene som er notert i juni på Oslo ABM Pr (ca 1,1 mrd NOK) hadde og lån banken fra Kredittforeningen lånt totalt (ca ca 250 1,5 Mill mrd NOK). NOK (1,3 mrd NOK pr For ). å redusere refinansieringsrisikoen, De to viktigste fokuseres hovedfinansieringskildene det på å dele lånebehovet opp er i ordinære mindre delbeløp obligasjonslån som igjen som er notert på har Oslo ulike forfallstidspunkt. ABM (ca 1,1 Lånene mrd NOK) pr og lån har fra følgende Kredittforeningen forfallstidspunkter: (ca 250 Mill NOK). For å redusere refinansieringsrisikoen, fokuseres det på å dele lånebehovet opp i mindre delbeløp som igjen har ulike forfallstidspunkt. Lånene pr har følgende forfallstidspunkter: 8 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK 9 4 NØKKELTALL

10 4 NØKKELTALL Innskudd Utlån Forvaltningskapital Utlånsvekst 9,60 11,17 3,19 16,38 Innskuddsvekst 7,47 2,13 21,55 7,27 Innskuddsdekning 76,27 77,78 84,66 71,85 Forvaltningskapitalvekst 10,20 8,83 7,81 12,06 Rentenetto i % av gjennomsnitt forvaltning 1,81 1,75 1,70 1,84 Driftskostnader i % av gjennomsnitt forvaltningskapital 1,19 1,25 1,10 1,38 Resultat etter tap i % av gjennomsnitt forvaltningskapital 0,93 0,64 1,01 0,93 Egenkapitalrentabilitet før skatt 13,22 8,68 13,67 13,88 Driftskostnader i % av driftsinntekter eks kursgevinster 55,60 61,69 56,55 66,38 Bokført tap utlån i % av brutto utlån 0,18 0,10 0,02 0,10 Kapitaldekning 15,87 16,33 16,14 16,27 Egenkapitalprosent 6,93 6,98 7,23 7,02 5 RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL Risiko er et sentralt tema ved å drive bankvirksomhet, og risikostyring og kontroll er grunnleggende for den daglige drift av banken og styrets oppfølging. Bankens risikostyring og internkontroll skal bidra til at bankens risiko styres på en måte som understøtter bankens strategiske målsetninger og bidrar til å sikre bankens langsiktige verdiskapning. De overordnede rammer for bankens risikoeksponering og styring vurderes og fastsettes årlig gjennom bankens styrende dokumenter. Banken har en kontinuerlig prosess for å videreutvikle og forbedre bankens risikostyring. Styret har vedtatt prinsipp for banken sin risikostyring gjennom ulike styringsdokument. Disse følges opp gjennom regelmessig rapportering til styret og kontrollkomite, årlig budsjettering og gjennom bankens internkontrollopplegg. Dokumentene og risikoanalysene blir oppdaterte årlig og skal dekke alle vesentlige aktiviteter og blir med det en viktig del av bankens kvalitetssikringssystem. Banken skal ha fra lav til moderat risiko. De følgende typer risikoer er viktigst for banken: KREDITTRISIKO Næringsandelen av bankens brutto utlån var pr årsskiftet 19,5%. Når garantier, påløpte renter og ubenyttede rammekreditter tas hensyn til er næringsandelen 22,6%. Bankens målsetting har lenge vært å øke næringsandelen i utlånsporteføljen opp mot 25%. Dette både for å kunne opprettholde en bedre rentenetto og for i større grad å være en bidragsyter i utviklingen av et spennende og variert næringsliv i bankens markedsområde. Styret ser at det å øke næringsandelen er krevende om en ikke samtidig ønsker å øke kredittrisikoen i porteføljen. Det medfører risiko for en bank å ha mange store enkeltengasjementer eller å ha for mye av de samlede utlånene samlet i en bestemt bransje. Skudenes & Aakra Sparebank følger dette nøye og har pr årsskiftet ingen engasjement som utgjør over 10 % av bankens ansvarlige kapital. Gjennomsnittlig kredittengasjement på de 5 største engasjementene i bankens utlånsportefølje utgjør kr ,- på konsolidert basis. En reduksjon på kr ,- fra Til tross for betydelig økning i bankens tapsavsetninger i 2012 ser vi ikke tegn til at det er noen krise for næringslivet i vårt nærområde. Det er heller ikke noen økninger i mislighold eller at bedriftenes resultater er svakere. Boligmarkedet lokalt virker sunt og med god omsetning. Prisene har og en relativt moderat økning og viser ikke bobletendenser. Styret vurderer bankens kredittrisiko som akseptabel. 10

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013 Årsmelding 2013 1 2 Navnene på styremedlemmene er bakerst fra venstre; Ståle Karlsen, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Olav Munkejord og Torstein Østhus (ansatt rep.). I midten fra venstre; Nestleder Reidun

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011 Årsmelding 2011 1 2 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Rita Kristin Øvrebø, Åse Marie Skeie, Reidun Kvinnesland (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Samson Wiig

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

ÅRSREGNSKAP 2014. Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK ÅRSREGNSKAP 2014 Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING NORSK ØKONOMI 2014 I følge Norges Bank anslås veksten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2008

ÅRSRAPPORT 2008 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2008 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie Skeie. ÅRSRAPPORT 2008 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR *) Økonomisk utvikling En fortsatt høy oljepris sørger for høy aktivitet på norsk sokkel. Det gir ringvirkninger til fastlandsøkonomien,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005

Årsberetning og regnskap 2005 Årsberetning og regnskap 2005 KEIN EKTA LOKALBAN RSBERETNINGÅRSBERETNINGÅ 2 ÅRSRAPPORT 2005 S PA R E B A N K E N E S R A M M E B E T I N G E L S E R O G D R I F T I 2 0 0 5 Lavt rentenivå og utsikter til

Detaljer

Årsrapport2013. 177.foretningsår

Årsrapport2013. 177.foretningsår Årsrapport2013 177.foretningsår STYRETS BERETNING... side 1 INNHOLD: RESULTATREGNSKAP... side 10 BALANSE... side 12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 14 NOTER TIL REGNSKAPET... side 15 SAMFUNNSANSVAR...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VISJON, FORRETNINGSIDÈ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE VISJON, FORRETNINGSIDÈ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Flyttbåten Ola Flytt og vikingskipet Draken Harald Hårfagre ved Indre kai i Haugesund i juni 2012. 241 MILJØMERKET Trykksak 600 Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 Makroøkonomi 6 Lokalt næringsliv 10 Vang kommune 13 Vang Sparebank 14 Styrets kommentar til årsregnskapet 16 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

Klæbu Sparebank Side 2

Klæbu Sparebank Side 2 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Økonomiske rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Makroøkonomisk utvikling i 2012 og utsiktene framover

Makroøkonomisk utvikling i 2012 og utsiktene framover Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap m.v. av 17. juli 1998 nr. 56 og Forskrift

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010

ÅRSBERETNING FOR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2010 Innholdsfortegnelse Banksjefens kommentar side 2 Styrets beretning side 3 Resultatregnskap side 19 Balanse side 21 Noter side 23 Beretning fra Kontrollkomiteen side 36 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE VISJON, FORRETNINGSIDÈ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 HOVEDTALL 2013 2012... 6 ÅRSBERETNING 2013 1. INNLEDNING... 7 2. DEN ØKONOMISKE

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsrapport -08. Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008. Styret Valgkomite Ansatte. Kontrollkomite INNHOLD. Tillitsvalgte og ansatte 2.

Årsrapport -08. Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008. Styret Valgkomite Ansatte. Kontrollkomite INNHOLD. Tillitsvalgte og ansatte 2. Årsrapport 2008 1 Årsrapport -08 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Kundevalgte: Ragna Kvendset 2008 Liv Ingjerd Holten 2005/08 Inger Skei

Detaljer

årsberetning og regnskap

årsberetning og regnskap årsberetning og regnskap 213 Lillesands sparebank driver hele sin virksomhet i lillesand kommune. banken har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. vi formidler også forsikring og plassering

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011

ÅRSBERETNING FOR 2011 2011 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Banksjefen kommentar side 1 Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 39 Revisjonsberetning

Detaljer