ÅRSBERETNING SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2012 1. SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2012"

Transkript

1 Årsmelding

2 2

3 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Reidund Kvinnesland, Torstein Østhus, Styreformann Samson Wiig. Åse Marie Skeie var ikke tilstede da bildet ble tatt. ÅRSBERETNING SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2012 NORSK ØKONOMI OG NORSKE HUSHOLDNINGERS ØKONOMI I 2012 Veksten i norsk økonomi har vært god gjennom hele 2012, men gjeldssituasjonen og svake real-økonomiske utsikter i Europa bidrar til usikkerhet om videre vekst også her hjemme. En høy oljepris holder aktiviteten oppe på norsk sokkel, og gir også store ringvirkninger i fastlands-økonomien. For hele 2012 vokste Fastlands-BNP med rundt 3,5 prosent i følge Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er rundt en prosent mer enn antatt for ett år siden og i overkant av en prosent mer enn Arbeidsmarkedet er fremdeles stramt selv om det er tegn til at sysselsettingsveksten er i ferd med å avta noe. Arbeidsledigheten har vært stabil og svakt fallende gjennom året, fra 3,3 prosent i januar 2012 til 3,2 prosent i oktober. Presset i arbeidsmarkedet bidro også i 2012 til god lønnsvekst, og både SSB og Norges Bank venter at lønnsveksten vil ligge nær, eller noe over, 4 prosent. Det er også forventningene i årene som kommer. Dette har imidlertid ikke gitt stor forbruksvekst. Veksten har vært moderat gjennom 2012, og positivt er det for bankene at husholdningenes sparing har økt. Spareraten har gjennom hele 2012 ligget mellom 8 og 9% av disponibel inntekt. Viljen blant husholdningene til å nedbetale gjeld er også betydelig, og en må helt tilbake til 1998 for å finne tilsvarende nivåer på nedbetalingsvilligheten. Trass i nytt regleverk for å begrense kreditttilgangen fortsatte boligprisene å øke, og endte for 2012 rundt 7,7 prosent opp på årlig basis. Dette er litt ned fra de rundt 8,5% en opplevde i 2011, men veksten i 2012 var tiltagende mot slutten av året. Det at de gode tidene er på vei tilbake har imidlertid også en skyggeside her i Norge. Dessverre ser vi at todelingen av norsk industri fortsetter. Som nevnt ovenfor er det god vekst for petroleumsindustrien og deres underleverandører. Veksten i eksporten av tradisjonelle varer økte derimot med kun 1,7 prosent gjennom En sterk krone og innenlandsk kostnadsvekst har i 2012, og vil trolig også fremover, svekket norske eksportbedrifters konkurranseevne ytterligere. For bankene har fundingssituasjonen bedret seg noe gjennom De store kredittpåslagene vi opplevde gjennom 2011, og til dels ved inngangen til 2012, har gradvis blitt redusert gjennom året. Norges bank satte ned styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,5% i møte den 14. mars Kravet om økt egenkapital i 3

4 bankene har gjort at noe av denne marginen er blitt beholdt i bankene, og med det en bedret rentenetto for de fleste i Dette gjelder også for oss i Skudenes & Aakra. Husholdningenes gjeld økte med 7,2% gjennom fjoråret. Dette er omtrent som året før og høyere enn inntektsveksten på rundt 4%. Dermed ble 2012 enda et år hvor gjeldsbelastningen i husholdningene økte, og i snitt er bruttogjeld nær dobbelt så stor som deres disponible inntekt. Statistikken viser imidlertid at gjelden øker mest i aldersgruppen over 45 år og med det i de øvre inntektsgruppene. Dette nøytraliserer bildet noe. Det samme gjør total-tallene for husholdningenes formue, som er betydelig større enn den samlede gjelden. DNB Markets anslo i august 2012 husholdningenes samlede formue til å være om lag milliarder kroner ved utgangen av Gjelden utgjorde om lag milliarder kroner ved utgangen av samme periode. Dermed er norske husholdninger samlet sett i en betydelig netto formuesposisjon. Men vi må da ikke glemme at denne finansielle formuen er svært ujevnt fordelt på husholdningene. Byggeaktiviteten tok seg kraftig opp i 2011 og denne trenden har fortsatt gjennom Fra januar til november i fjor ble det igangsatt nye boliger, om lag på nivå med hele Dette gjorde at det i fjor ble igangsatt ca flere boliger enn i FINANSPOLITIKKEN Kronekursen styrket seg gjennom Den sterke kronen avspeiler at rentedifferansen mot utlandet har vært på et høyt nivå gjennom hele Ved årsskiftet 2012/2013 kostet en euro 7,34 kroner, noe som innebærer over 5 prosent kronestyrkelse gjennom Sammenlignet med gjennomsnittet over de siste 20 år, var kronen om lag 10 prosent sterkere ved utgangen av året. Etter å ha kuttet styringsrenten med 50 basispunkter i slutten av 2011, reduserte Norges Bank som nevnt styringsrenten med ytterligere 25 basispunkter i mars Styringsrenten har siden ligget uendret på 1,5 prosent. Norges Bank oppjusterte sine anslag for fremtidig styringsrente i Pengepolitisk rapport i juni, og signaliserte da at første renteheving ville komme mellom årsskiftet 2012/2013 og 1.kvartal I Pengepolitisk rapport i oktober ble imidlertid anslagene revidert noe ned, og gjeldende rentebane indikerer en renteheving mellom mars og september i år. 2 SAMARBEIDSPARTNERE DSS DE SAMARBEIDENDE SPAREBANKER Siste medlemsbank inn i DSS var Voss, som ble nytt medlem i Grupperingen består nå av 8 banker fra Luster i nord, via Voss, Haugesund, Etne, Skudenes & Aakra her i vest og Flekkefjord, Søgne & Greipstad og Lillesand i sør. Administrasjonen i DSS er lokalisert i Haugesund Sparebank og består av tre ansatte, en daglig leder og to medarbeidere på IT og prosjektarbeid. De ansatte i DSS skal være alle bankenes ressurs innenfor IT området og avtaleforvaltning, samt koordinere ulike områder hvor disse bankene finner det nyttig å samarbeide. Vi ser at bankene har mye å hente på denne samordningen og bankene samarbeider tett på stadig flere områder. FRENDE FORSIKRING. Frende Forsikring har nå lagt bak seg 4. hele driftsår, og er i god vekst og utvikling. Skudenes & Aakra Sparebank har en eierandel på 1,25 % i holdingselskapet som står bak Frende Livsforsikring AS og Frende Skadeforsikring AS. Frende eies av 14 sparebanker og har sitt hovedkontor i Bergen. Bankene bak Frende Forsikring er Sparebanken Vest, Fana Sparebank, Sparebanken Øst, Helgeland Sparebank, Sparebanken Sør, Spareskillingsbanken i Kristiansand, Voss Sparebank og samtlige av DSS bankene. Frende har gjennom 2012 vært best eller blant de beste forsikringsselskapene i flere produktsammenligninger utført i ulike media. I tillegg gikk Frende Skadeforsikring helt til topps i kundetilfredshetsundersøkelsen EPSI-Norge offentliggjorde 5. november Dette både når det gjelder kundetilfredshet og kundelojalitet. Dette er svært bra av et nytt selskap hvor alle rutiner og servicefunksjoner er bygget fra bunnen av i løpet av få år. 4

5 NORNE SECURITIES Norne Securities er bankens verdipapirforetak. Selskapet ble etablert i juli 2008, hovedkontoret ligger i Bergen. Bak etableringen stod Sparebanken Vest, Fondsfinans og i alt 14 frittstående sparebanker. Skudenes & Aakra Sparebank er en av disse 14 bankene og har en eierandel på 1,50 %. Selskapet ivaretar bankens kunder sitt behov for verdipapirhandel, enten via Norne Securities sitt meglerbord eller gjennom en god og moderne nettbankløsning. Selskapet har og en svært kompetent Corporate Finance avdeling som kan bistå bankens kunder ved behov for ulik rådgiving ved salg, oppkjøp, fusjoner restruktureringer osv. Bankens kunder omsatte for ca. kr. 230 mill. via netthandelsløsningen i I tillegg ser vi og at stadig flere av våre kunder tar i bruk Norne Securities sitt meglerbord. Banken har og ved flere anledninger brukt Norne Securities ved opptak av obligasjonslån i markedet. Selskapet fremstår med dette som et fullservice verdipapirforetak. VERD BOLIGKREDITT AS Et tredje selskap som banken har vært med å stifte de siste årene er boligkredittselskapet Verd Boligkreditt AS. Selskapet ble etablert i 2009 og er eid av bankene Haugesund, Skudenes & Aakra, Søgne & Greipstad, Luster, Lillesand, Etne, Flekkefjord, Sparebanken Vest og Spareskillingsbanken. Verd er etablert for å tilby sparebankenes kunder finansiering av godt sikrede boliglån (innenfor 75 prosent av dokumentert verdi). Sparebanken Vest drifter selskapet på vegne av eierne. Selskapet er i god drift og leverer tilfredstillende økonomiske resultater. Som et uratet boligkredittselskap har likevel Verd utfordringer med å skaffe investorer til konkuransedyktige priser for bankene. Det arbeides derfor aktivt blant eierbankene med å finne bedre og mer konkuransedyktige løsninger for fundingsituasjonen. Det å forsøke å få en tilfredstillende rating av selskapet er et av disse alternativene. Saldo på bankens låneportefølje som er overført Verd utgjorde 652 Mill kr ved utgangen av Denne porteføljen reduserer bankens utlån på egen balanse og dermed også bankens forvaltningskapital. Veksttallene må derfor korrigeres for disse overføringene om den skal gi et riktig bilde av bankens totale vekst og balanse, sett i forhold til veksttallene fra tiden før Verd Boligkreditt ble etablert (2009 og tidligere). Dette er kommentert senere i årsrapporten. Kunder som blir overført til Verd merker ikke annet til dette eierskiftet enn at de mottar et notifikasjonsbrev fra banken i forbindelse med denne overførselen. I bankens strategiplan er det lagt opp til at inntil 20 % av bankens låneportefølje kan overføres til boligkredittselskapet. BRAGE FINANS AS Brage Finans AS er et leasingselskap og ble etablert og satt i drift fra 1. oktober Også dette selskapet er eiet av flere sparebanker i fellesskap. Eierne er Sparebanken Vest, Sparebankens Sør, Helgeland Sparebank, Fana Sparebank, Etne Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Haugesund Sparebank, Luster Sparebank, Voss Sparebank og vår egen bank, Skudenes & Aakra Sparebank. Hovudproduktet for Brage Finans er leasing og med det et vidt spekter av løsøre som kan finansieres for bankens næringslivskunder. Produktspekteret inneholder i tillegg salgspantlån og diverse næringslån. Forsikring blir også tilbydd som en del av finansieringsløsningene. Selskapet har fått et godt feste i markedet og viser til flott vekst og tilfredstillende resultater. Leasing er et viktig tilskudd til bankens produkttilbud og gjør at Skudenes & Aakra Sparebank kan fremstå som et komplett finanshus i bankens markedsområde. EIENDOMSMEGLER A Eiendomsmegler A kunne ved årsskiftet vise til nærnere to års drift og har i denne perioden oppnådd svært gode resulater. Eiendomsmegler A har med god margin inntatt plassen som den nest største eiendomsmegleren på Haugalandet og kan også vise til høyst tilfredstillende økonomiske resultater. Eiendomsmegler A eies 60 % av bankene Haugesund Sparebank, Etne Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank og 40 % av to ansatte i selskapet. Satsingen ble gjort for å gi bankenes kunder en større og mer kraftfull eiendomsmegler. Dette både hva gjelder kapasitet, markedsdekning, profilering av boligene og ikke minst kunnskap og kvalitet som hele veien har vært viktig for eierbankene. Oppnådd markedsandel begynner nå å nærme seg den andel og sterke markedsposisjon disse tre lokalbankene har på Haugalandet. 5

6 EIENDOMSKREDITT AS Skudenes & Aakra Sparebank er aksjonær med en eierpost på 1,83 % i Eiendomskreditt AS. Selskapet holder til i Bergen og tilbyr bolig- og næringslivlån. Banken tilbyr fastrentelån gjennom Eiendomskreditt og har med det til enhver tid konkurransedyktige tilbud på dette. I tillegg eier Eiendomskreditt AS datterselskapet Kredittforeningen for Sparebanker AS som benyttes av banken for innlån av penger fra markedet. EVRY EVRY (tidligere EDB Businesspartner AS) er i kroner bankens største samarbeidspartner. Selskapet er leverandør av bankens IT systemer. Som Nordens største leverandør av IT innenfor bank og forsikring, er banken sikret topp moderne dataløsninger innenfor alle felt. Bankens kunder får og gjennom denne avtalen samlet bank, spareprodukter og forsikring i en nettbankavtale. Kostnadsmessig er dette en betydelig post, men gode og fremtidsrettede IT løsninger er avgjørende for effektiv drift. 3 BANKENS ØKONOMI SKUDENES & AAKRA SPAREBANKS STILLING I 2012 Skudenes & Aakra Sparebank har lagt bak seg enda et godt driftsår. Selvstendighet har alltid vært en viktig del av bankens forretningside, noe som også er nedfelt i den nye strategiplanen som ble utarbeidet i I dette strategiarbeidet er det både fra ansatte, ledelse og styre lagt ned mye arbeid og tankevirksomhet i å utarbeide en visjon og noen tydelige verdier som banken skal identifiseres med. En landet da på at bankens nye visjon er «Hjertelig tilstede». Med dette ønsker banken å si at en vil være aktivt tilstede i lokalsamfunnet. Ikke bare fysisk, men også på en måte som viser at banken bryr seg og engasjerer seg i lokalmiljøet. Bankens nye verdier er Trygg Engasjert Tilgjengelig. Sammen danner forbokstavene ordet TET. Selv om verdiene hver for seg er de viktigste for banken å leve etter, synes styret denne symbolikken forteller hva bankens ambisjon er i sitt markedsområde, Karmøy. Selv om selvstendighet fortsatt står sterkt i Skudenes & Aakra Sparebank, har banken også lang tradisjon for samarbeid, gjerne på tvers av størrelse og etablerte allianser. Det å finne de riktige samarbeidspartnerene tror vi er av stor verdi og svært avgjørende for å kunne vokse og overleve som en mindre eller mellomstor selvstendig sparebank. DRIFTSRESULTAT I 2012 Banken oppnådde et resultat før skatt på 52,8 Mill kr i Tilsvarende resultat for 2011 var 32,3 Mill kr. Styret anser dette som et solid resultat. Sentrale nøkkeltall har utviklet seg følgende de siste fire årene: 6 Hovedårsakene til bedringen av resultatet i 2012 i forhold til 2011 kan forklares ved følgende fire hovedfaktorer: Positiv utvikling i netto rente og provisjonsinntekter. Hovedårsakene Positiv verdiutvikling til bedringen i bankens av resultatet verdipapirbeholdning. i 2012 i forhold til 2011 kan forklares ved følgende fire hovedfaktorer: Positiv utvikling i netto andre inntekter. Positiv utvikling i kostnadseffektiviteten i netto rente og provisjonsinntekter. Positiv verdiutvikling i bankens verdipapirbeholdning. Positiv utvikling i netto andre inntekter. Positiv utvikling i kostnadseffektiviteten

7 Utvikling i netto rente og provisjonsinntekter: Netto rente og provisjonsinntekter utgjorde 102,5 mill kr i 2012 (88,9 mill kr i 2011). Økningen kommer som en følge av både økt forvaltningskapital og endringene i rentemarkedet. I løpet av 2012 har Norges Bank endret styringsrenten kun en gang. I mars ble styringsrenten redusert fra 1,75% til 1,50%. Skudenes & Aakra Sparebank foretok i løpet av våren 2012, endringer i utlåns- og innskuddsrentene på bakgrunn av endringene i Norges Bank sin styringsrente. Renteendringene som ble foretatt i banken var i samsvar med hva øvrige aktører i markedet foretok seg. Bankens rentemargin, som er differansen mellom gjennomsnittlige utlånsrenter og innskuddsrenter, ble bedret med 2-3 basispunkter som følge av denne renteendringen. Selv om det har vært små endringer i Norges Bank sin styringsrente, har det vært store endringer i pengemarkedsrentene. Referanserenten NIBOR 3M er redusert med ca 100 basispunkter, fra å være 2,8 % den 2. januar 2012 til å være 1,87% ved utgangen av Reduksjon i pengemarkedsrentene, særlig siste halvår av 2012, har ført til redusert fundingkostnad for banken, siden bankens fundingkostnad er relatert til NIBOR 3M. Redusert fundingkostnad er dermed en vesentlig årsak til at banken sine netto renteinntekter har økt i 2012 i forhold til 2011, både i nominelle beløp, men også i forhold til gjennomsnitt forvaltningskapital. Positiv verdiutvikling i bankens verdipapirbeholdning: Positiv verdiutvikling Bankens verdipapirbeholdning i bankens verdipapirbeholdning: består i hovedsak av ulike typer obligasjoner og en mindre andel med ulike Bankens verdipapirbeholdning aksjeposter, aksjefond og rentefond. består i For hovedsak nærmere av beskrivelse ulike typer av hvilke obligasjoner konkrete verdipapirer og en mindre banken er andel med ulike aksjeposter, innehaver aksjefond av, vises det til og regnskapets rentefond. noter. For I de nærmere siste 3-5 årene beskrivelse har det vært av forholdsvis hvilke konkrete store svingninger verdipapirer banken er i innehaver kursutviklingen av, på vises verdipapirer det til i regnskapets finansmarkedet, noter. også på I typer de siste papirer 3-5 som årene historisk har har det hatt vært mindre forholdsvis store svingninger kursrisiko, i som kursutviklingen for eksempel ulike på typer verdipapirer rentepapirer. Den i finansmarkedet, generelle utviklingen også på Oslo på Børs typer endte papirer positivt i som historisk har 2012, hatt etter mindre et vanskelig kursrisiko, år i 2011, og som en krevende for eksempel start i ulike Banken typer har regnskapsført rentepapirer. netto Den verdiendringer generelle på verdipapirene med 8,2 mill kr (-1,4 Mill kr i 2011). Ca 3 Mill kr av denne gevinsten er realisert i løpet av utviklingen på Oslo Børs endte positivt i 2012, etter et vanskelig år i 2011, og en krevende start i 2012 ved at papirene er blitt solgt. De resterende nettogevinstene på verdipapirene er urealiserte Banken har regnskapsført netto verdiendringer på verdipapirene med 8,2 mill kr (-1,4 Mill kr i 2011). Ca 3 Positiv Mill utvikling kr av denne i netto andre gevinsten inntekter: er realisert i løpet av 2012 ved at papirene er blitt solgt. De resterende Netto nettogevinstene provisjonsinntekter på og netto verdipapirene inntekter fra øvrige er urealiserte. banktjenester ble 16,3 Mill kr i Tilsvarende tall for 2011 var 12,6 Mill kr. Økningen på ca 3,7 Mill kr skyldes økte provisjoner fra Verd Boligkreditt AS og Frende Positiv utvikling forsikring. i netto En av årsakene andre til inntekter: økte provisjoner er at bankens kundeporteføljer i de respektive selskapene har økt. Netto provisjonsinntekter I tillegg har rentesituasjonen og netto i Verd inntekter Boligkreditt fra hatt øvrige en positiv banktjenester utvikling gjennom ble året. 16,3 Mill kr i Tilsvarende tall for 2011 var 12,6 Mill kr. Økningen på ca 3,7 Mill kr skyldes økte provisjoner fra Verd Boligkreditt TAP AS PÅ og Frende UTLÅN forsikring. En av årsakene til økte provisjoner er at bankens Banken har for regnskapsåret 2012 bokført konstaterte tap på kr. I tillegg er det foretatt nedskrivninger kundeporteføljer i de respektive selskapene har økt. I tillegg har rentesituasjonen i Verd Boligkreditt på engasjementer med kr. Dette er penger som ikke er tapt. Vi oppfatter det imidlertid slik at det hatt en positiv utvikling gjennom året. er betydelig fare for tap på disse engasjementene og ønsker da å være konservative i vår tilnærming til det. Det er i løpet av året kommet inn kr på lån som tidligere er avskrevet som tapt. Netto tap på TAP PÅ UTLÅN enkeltengasjementer i løpet av året blir da kr. I tillegg kommer en økning i gruppenedskrivninger Banken har for regnskapsåret 2012 bokført konstaterte tap på kr. I tillegg er det foretatt nedskrivninger på engasjementer med kr. Dette er penger som ikke er tapt. Vi oppfatter det imidlertid slik at det er betydelig fare for tap på disse engasjementene og ønsker da å være konservative i vår tilnærming til det. Det er i løpet av året kommet inn kr på lån som tidligere er avskrevet som tapt. Netto tap på enkeltengasjementer i løpet av året blir da

8 med kr slik at samlet bokført tap for regnskapsåret 2012 blir kr. I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør dette 0,16 % (tilsvarende tall for de 2 foregående årene er henholdsvis 0,09 % i 2011 og 0,02 % i 2010). Selv om disse økte avsetningene gir betydelig høyere tapstall enn tidligere er disse tapstallene godt innenfor det normale for vår bransje generelt. linje i dette. Dette vil da medføre en økning i bankens tapsavsetninger, særlig på Løpende gjennomgang av bankens restanselister, viser at kundene med få unntak, betjener sine lån som enkeltengasjementer. forutsatt. Styret mener derfor å ha gjort de nedskrivninger på utlån, garantier og plasseringer som etter god forretningsskikk kreves. Det er i tillegg tatt et bevisst valg om å holde en konservativ linje i dette. Dette vil da OVERSKUDD medføre OG en DISPONERING økning i bankens tapsavsetninger, særlig på enkeltengasjementer. Styret foreslår følgende disponering av årets overskudd: OVERSKUDD OG DISPONERING Styret Resultat foreslår følgende av ordinær disponering drift av (driftsresultat): årets overskudd: Kr Skattekostnad: Kr Resultat av ordinær drift (driftsresultat): Kr Årsoverskudd 2013 Kr Skattekostnad: Kr Årsoverskudd 2013 Kr Disponering av overskuddet Disponering Overført til av Sparebankens overskuddetfond: Kr Overført Overført til Sparebankens til gavefond: Kr Kr Overført til gavefond: Kr FORVALTNINGSKAPITAL, INNSKUDD OG UTLÅN Skudenes & FORVALTNINGSKAPITAL, Aakra Sparebank hadde god INNSKUDD utlåns- og OG innskuddsvekst UTLÅN i Forvaltningskapitalen pr Skudenes & Aakra Sparebank hadde god utlåns- og innskuddsvekst i Forvaltningskapitalen pr var 5,88 mrd, en økning på 543 Mill kr, eller 10,2 % i løpet av Hovedpostene på var 5,88 mrd, en økning på 543 Mill kr, eller 10,2 % i løpet av Hovedpostene på bankens bankens egen balanse har utviklet seg som følger de tre siste årene: egen balanse har utviklet seg som følger de tre siste årene: Veksttallene i 2012 er henholdsvis 7,5 % for innskudd, 9,6 % for utlån på egen balanse. Styret har satt som en langsiktig målsetning at innskuddene i forhold til utlån minst skal være 75 %. Innskuddsdekningen var Veksttallene ved i utgangen 2012 er av henholdsvis ,3 % 7,5 (77,8 % % for i 2011). innskudd, Overføringer 9,6 % av for private utlån boliglån på egen til boligkredittselskapet balanse. Styret har satt som en Verd langsiktige Boligkreditt AS målsetning var 652 Mill at kr ved innskuddene utgangen av 2012 i forhold (503 Mill til kr utlån i 2011). minst Bankens skal utlånsvekst være 75 i 2012, %. Innskuddsdekningen inklusiv overførsler var ved til Verd utgangen Boligkreditt av AS 2012 var dermed 76,312,3 % %. (77,8 Utvikling % i 2011). i bankens Overføringer samlede overførsler av av private lån boliglån til til boligkredittselskapet har de siste årene Verd vært Boligkreditt som følger: AS var 652 Mill kr ved utgangen av 2012 (503 Mill kr i 2011). Bankens utlånsvekst i 2012, inklusiv overførsler til Verd Boligkreditt AS var dermed 12,3 %. Utvikling i bankens samlede overførsler av lån til boligkreditt har de siste årene vært som følger: 8

9 SOLIDITET OG KAPITALDEKNING Skudenes & Aakra Sparebank er en solid bank. Bankens egenkapital er 407,5 mill kr ved utgangen av SOLIDITET OG KAPITALDEKNING Dette gir en egenkapitalandel på 6,93 % av forvaltningskapitalen. Tilsvarende tall for 2011 er 372,4 mill kr Skudenes & Aakra Sparebank er en solid bank. Bankens egenkapital er 407,5 mill kr ved utgangen av og 6,98 %. I tillegg til egenkapitalen, har banken to fondsobligasjoner som totalt er regnskapsført til 89, Dette gir en egenkapitalandel på 6,93 % av forvaltningskapitalen. Tilsvarende tall for 2011 er mill kr ved utgangen av Fondsobligasjonene inngår som ansvarlig kapital ved beregning av bankens 372,4 mill kr og 6,98 %. I tillegg til egenkapitalen, har banken to fondsobligasjoner som totalt er regnskapsført kapitaldekning. til 89,4 Styret mill kr har ved satt som utgangen målsetning av at bankens Fondsobligasjonene kapitaldekning skal være minst inngår 15 %. som Ved ansvarlig utgangen kapital ved beregning av 2012 av var bankens kapitaldekningen kapitaldekning. 15,87 % (16,33 Styret % i 2011). har satt som målsetning at bankens kapitaldekning skal være minst 15 %. Ved utgangen av 2012 var kapitaldekningen 15,87 % (16,33 % i 2011). En viktig del av kapitaldekningsreglene er at banken skal foreta en jevnlig vurdering av bankens totalkapitalbehov En viktig del basert av på kapitaldekningsreglene den risikoprofil samt styring er og kontroll at banken av risiko skal som foreta banken en har. jevnlig Denne prosessen vurdering kalles av ICAAP bankens totalkapitalbehov (Internal Capital basert Adequacy på den Assessment risikoprofil Process). samt Banken styring gjennomfører og kontroll en slik av prosess risiko som som hovedregel banken hvert har. Denne prosessen år. kalles Ved gjennomføring ICAAP (Internal av denne Capital kapitalvurderingen Adequacy i Assessment 2012 har styret vurdert Process). at banken Banken har en gjennomfører størrelse på en slik prosess som ansvarlig hovedregel kapital som hvert betydelig år. overstiger Ved gjennomføring det behovet som av fremkommer denne kapitalvurderingen under ICAAP. Nærmere informasjon i 2012 har styret vurdert at om banken denne prosessen har en størrelse kan leses i Pilar på ansvarlig 3 dokumentet, kapital som er som offentlig betydelig på bankens overstiger nettsider. det behovet som fremkommer under ICAAP. Nærmere informasjon om denne prosessen kan leses i Pilar 3 dokumentet, LIKVIDITET som er offentlig OG FUNDING på bankens nettsider. Finansieringsbehovet utover bankens egenkapital og kundeinnskudd, dekkes ved å låne penger i finansmarkedet. LIKVIDITET Banken OG har FUNDING god tilgang til lån fra markedet, og vilkårene stemmer godt overens med hva sammenlignbare Finansieringsbehovet banker oppnår utover i markedet. bankens Endringer egenkapital i spreadene på og bankens kundeinnskudd, obligasjonslån dekkes er i stor grad ved forårsaket å låne penger av i finansmarkedet. nasjonale Banken og globale har makroøkonomiske god tilgang til forhold. lån fra I løpet markedet, av 2012 var og det vilkårene store endringer stemmer i spreadene, godt noe overens med hva sammenlignbare banker oppnår i markedet. Endringer i spreadene på bankens som hovedsaklig var relatert til den krevende situasjonen i Euromarkedet. Ved utgangen av 2012 og ved obligasjonslån er i stor grad forårsaket av nasjonale og globale makroøkonomiske forhold. I løpet av inngangen til 2013 er spreadnivået gunstig i forhold til nivåene i juni Pr hadde banken lånt 2012 var det store endringer i spreadene, noe som hovedsaklig var relatert til den krevende totalt ca 1,5 mrd NOK (1,3 mrd NOK pr ). De to viktigste hovedfinansieringskildene er ordinære situasjonen i Euromarkedet. Ved utgangen av 2012 og ved inngangen til 2013 er spreadnivået gunstig i forhold obligasjonslån til nivåene som er notert i juni på Oslo ABM Pr (ca 1,1 mrd NOK) hadde og lån banken fra Kredittforeningen lånt totalt (ca ca 250 1,5 Mill mrd NOK). NOK (1,3 mrd NOK pr For ). å redusere refinansieringsrisikoen, De to viktigste fokuseres hovedfinansieringskildene det på å dele lånebehovet opp er i ordinære mindre delbeløp obligasjonslån som igjen som er notert på har Oslo ulike forfallstidspunkt. ABM (ca 1,1 Lånene mrd NOK) pr og lån har fra følgende Kredittforeningen forfallstidspunkter: (ca 250 Mill NOK). For å redusere refinansieringsrisikoen, fokuseres det på å dele lånebehovet opp i mindre delbeløp som igjen har ulike forfallstidspunkt. Lånene pr har følgende forfallstidspunkter: 8 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK 9 4 NØKKELTALL

10 4 NØKKELTALL Innskudd Utlån Forvaltningskapital Utlånsvekst 9,60 11,17 3,19 16,38 Innskuddsvekst 7,47 2,13 21,55 7,27 Innskuddsdekning 76,27 77,78 84,66 71,85 Forvaltningskapitalvekst 10,20 8,83 7,81 12,06 Rentenetto i % av gjennomsnitt forvaltning 1,81 1,75 1,70 1,84 Driftskostnader i % av gjennomsnitt forvaltningskapital 1,19 1,25 1,10 1,38 Resultat etter tap i % av gjennomsnitt forvaltningskapital 0,93 0,64 1,01 0,93 Egenkapitalrentabilitet før skatt 13,22 8,68 13,67 13,88 Driftskostnader i % av driftsinntekter eks kursgevinster 55,60 61,69 56,55 66,38 Bokført tap utlån i % av brutto utlån 0,18 0,10 0,02 0,10 Kapitaldekning 15,87 16,33 16,14 16,27 Egenkapitalprosent 6,93 6,98 7,23 7,02 5 RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL Risiko er et sentralt tema ved å drive bankvirksomhet, og risikostyring og kontroll er grunnleggende for den daglige drift av banken og styrets oppfølging. Bankens risikostyring og internkontroll skal bidra til at bankens risiko styres på en måte som understøtter bankens strategiske målsetninger og bidrar til å sikre bankens langsiktige verdiskapning. De overordnede rammer for bankens risikoeksponering og styring vurderes og fastsettes årlig gjennom bankens styrende dokumenter. Banken har en kontinuerlig prosess for å videreutvikle og forbedre bankens risikostyring. Styret har vedtatt prinsipp for banken sin risikostyring gjennom ulike styringsdokument. Disse følges opp gjennom regelmessig rapportering til styret og kontrollkomite, årlig budsjettering og gjennom bankens internkontrollopplegg. Dokumentene og risikoanalysene blir oppdaterte årlig og skal dekke alle vesentlige aktiviteter og blir med det en viktig del av bankens kvalitetssikringssystem. Banken skal ha fra lav til moderat risiko. De følgende typer risikoer er viktigst for banken: KREDITTRISIKO Næringsandelen av bankens brutto utlån var pr årsskiftet 19,5%. Når garantier, påløpte renter og ubenyttede rammekreditter tas hensyn til er næringsandelen 22,6%. Bankens målsetting har lenge vært å øke næringsandelen i utlånsporteføljen opp mot 25%. Dette både for å kunne opprettholde en bedre rentenetto og for i større grad å være en bidragsyter i utviklingen av et spennende og variert næringsliv i bankens markedsområde. Styret ser at det å øke næringsandelen er krevende om en ikke samtidig ønsker å øke kredittrisikoen i porteføljen. Det medfører risiko for en bank å ha mange store enkeltengasjementer eller å ha for mye av de samlede utlånene samlet i en bestemt bransje. Skudenes & Aakra Sparebank følger dette nøye og har pr årsskiftet ingen engasjement som utgjør over 10 % av bankens ansvarlige kapital. Gjennomsnittlig kredittengasjement på de 5 største engasjementene i bankens utlånsportefølje utgjør kr ,- på konsolidert basis. En reduksjon på kr ,- fra Til tross for betydelig økning i bankens tapsavsetninger i 2012 ser vi ikke tegn til at det er noen krise for næringslivet i vårt nærområde. Det er heller ikke noen økninger i mislighold eller at bedriftenes resultater er svakere. Boligmarkedet lokalt virker sunt og med god omsetning. Prisene har og en relativt moderat økning og viser ikke bobletendenser. Styret vurderer bankens kredittrisiko som akseptabel. 10

11 LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko er i hovedsak risiko for manglende evne til å kunne innfri gjeld ved forfall eller store kundeuttak. Bankens utlånsportefølje har lang løpetid, mens de fleste innskudd ikke har oppsigelsestid. Dette innebærer likviditetsrisiko. Da innskuddene er fordelt på svært mange uavhengige innskytere, er imidlertid risikoen liten for at en stor del av innskuddene skal bli tatt ut samtidig. Banken regner derfor innskuddene som en del av den langsiktige fundingen. Banken har alltid hatt en god innskuddsdekning sett i forhold til sparebankvesenet for øvrig. Innskuddsdekningen ved årsskiftet var 76,3 % God innskuddsdekning er en risikoreduserende faktor, og i seg selv et viktig strategisk mål for banken. Det vil derfor være stor fokus på innskuddsvekst også i årene fremover. Banken har likvide verdipapirer som hurtig kan omsettes ved behov. Banken har sikret seg kredittlinjer til Norges Bank og andre banker som vil bli tatt i bruk, dersom det for en periode skulle bli behov. Styret vurderer bankens likviditetsrisko som akseptabel. MARKEDSRISIKO Markedsrisiko oppstår som følge av åpne posisjoner i valuta-, rente- og egenkapitalinstrumenter. Risikoen er knyttet til tap som følge av svingninger i markedspriser og kurser: RENTERISIKO Renterisiko oppstår ved at det er ulik bindingstid knyttet til bankens fordringer og gjeld. For bankens del gjelder dette i første rekke fastrentelån og fastrenteinnskudd. Banken har pr. dato lånt ut 122 Mill kr til kunder med fast avtalt rente. Gjennomsnitt bindingstid for disse lånene er 4,1 år. På innskuddssiden har vi ingen innskudd som har en rentebinding utover 12 måneder. Størstedelen ligger innenfor 3-6 måneder. Selv om andel fastrenteinnskudd har økt betydelig siste år mener styret denne risikoen er moderat i et så lavt rentenivå og innenfor en så kort tidshorisont. Av andre vesentlige forhold på bankens passivaside er det gjort en rentebytteavtale på bankens fondsobligasjon, hvor flytende rente er swappet til fastrente. Forfallstidspunktet på fondsobligasjonen er i Renterisikoen på bankens obligasjonsportefølje (aktiva) er lav. Hele obligasjonsbeholdningen som er utstedt i NOK har flytende rente. De fleste er relatert til Nibor 3 mnd, med unntak av to mindre obligasjoner som er relatert til Nibor 6 mnd. Styret vurderer bankens renterisiko til å være akseptabel. VALUTARISIKO Bankens beholdning av fremmed valuta er beskjeden og medfører svært liten risiko. Valutarisiko i forbindelse med kjøp av obligasjoner i fremmed valuta blir som hovedregel alltid valutasikret og skal dermed ikke påvirke bankens valutarisiko. Styret anser derfor bankens valutarisiko som minimal. Imidlertid er det en indirekte valutarisiko knyttet til garantier for valutalån til bankens kunder formidlet av annen kredittinstitusjon. Disse garantiene utgjør til sammen kr. 87,2 Mill kr (99,0 Mill kr i 2011). Disse garantiene er sikret i kundenes eiendommer og da innenfor god sikkerhetsmargin. Styret vurderer bankens valutarisiko til å være akseptabel. AKSJERISIKO Styret er av den oppfatning at banken har moderat risiko ved svingninger i aksjemarkedet. Banken driver ikke med handel av opsjoner og derivater. Risikoen er dermed knyttet til posisjoner i egenkapitalinstrumenter, aksjer og ulike fond. Banken har svært lite midler plassert i børsnoterte aksjer og det legges der vekt på å ha en lav risikoprofil. Fondsplasseringer er for det meste i rentefond som også har moderat risiko. Styret vurderer bankens aksjerisiko som akseptabel. OPERASJONELL RISIKO Dette er i vår bank definert som risikoen for tap som følge av utilstrekkelig eller sviktende prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. Det er laget en matrise som viser alle de operasjonelle enkeltrisikoer som er identifisert, og for hver av disse er det angitt sannsynlighet for at hendelsen inntreffer og konsekvens hvis hendelsen inntreffer. Disse to faktorene viser da hvilke risikoer som er de mest kritiske for banken. Dette dokumentet er ment å være et styringsverktøy for å overvåke og redusere operasjonell risiko. I tillegg er det lagt opp til systematiske stikkprøver, utført av bankens internkontroll konsulent, som rapporteres kvartalsvis i møte med banksjef. Det er og lagt opp til halvårlige møter med bankens fagansvarlige hvor alle myndighetskrav siste 6 mnd. blir gjennomgått og avsjekket status. Med disse rutinene mener styret at denne type risiko er under god kontroll og akseptabel for banken. Banken er ut fra sin størrelse ikke pålagt å ha egen internrevisjon 11

12 6 ORGANISASJON PERSONALET OG ARBEIDSMILJØET. Ved utgangen av året hadde banken i alt 53 ansatte, inklusive 4 stk. renholdspersonale i deltidsstillinger. Dette er en reduksjon på 2 personer i forhold til Omgjort i årsverk utgjør disse 45,75 årsverk mot 45,6 årsverk året før. Av disse utgjør årsverk i bank og forsikring 44,08. Banken har kollektiv pensjons, gruppeliv, uførekapital- og ulykkesforsikring. I tillegg er det etablert egen helseforsikring for bankens ansatte. Denne betales 50/50 av banken og den ansatte selv. De ansatte har mulighet til å benytte seg av AFP-ordningen fra fylte 62 år. Samarbeid og arbeidsmiljø mellom bankens ledelse og tillitsvalgte, samt den generelle trivselen i banken, oppfattes som svært god. Dette ble også bekreftet gjennom egen arbeidsmiljøundersøkelse høsten Resultatet viste en fin fremgang fra tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført høsten Det synes og som at kvaliteten på det arbeid som utføres av bankens ansatte er svært god. Bankens sykefravær ble i 2012 målt til å være 2,55 %, en halv prosent lavere enn i 2011, noe styret er godt fornøyd med. Banken har sin bedriftshelsetjeneste via Karmøy Industripark, Hydro. Bedriftshelsetjenesten har deltatt på personalmøter og undervist i temaer som ergonomi på arbeidsplassen, mobbing på arbeidsplassen osv. Bedriftshelsetjenesten deltar aktivt i bankens arbeidsmiljøutvalg og bistår ledelsen og verneombud med arbeidsmiljøtiltak. Banken er svært godt tilfreds med disse tjenestene. KOMPETANSEHEVING Kompetanse blir mer og mer et konkurransefortrinn ettersom det stadig blir flere kunder som selv har mye kunnskap om de tjenester som tilbys. Kunnskap er blitt tilgjengelig for alle på en helt annen måte enn tidligere. Oppdatering og videreutdanning av egne ansatte får derfor stadig større fokus. Tilsynsmyndigheter setter og stadig strengere krav til riktig kompetanse og ikke minst riktig bruk av denne kompetansen. Verktøyet her er autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. Bankens målsetting er at alle som arbeider med lån og plassering skal gjennomgå og bestå eksamener i ordningen. Til nå har 12 ansatte gjennomført utdanningen og er ferdig autorisert finansiell rådgiver. Banken har i tillegg 3 personer som er under utdanning, og som skal autoriseres i LIKESTILLING Når det gjelder likestilling er det alltid en målsetting å ha en god fordeling mellom kvinner og menn. Tradisjonelt er vår bransje nokså kvinnedominert, og da særlig hva gjelder kunderådgiverne. Den faktiske situasjonen i banken er at innen bankområdet er det ansatt 39 kvinner og 10 menn. Dette tilsvarer en prosentvis fordeling mellom kjønnene på 79,6 % kvinner og 20,4 % menn. Alle de 4 deltidsansatte renholderne er kvinner. Bankens ledergruppe består av 7 menn og 5 kvinner. Ved bankens avdelingskontorer er 2 av 4 avdelingsledere kvinner. 3 av 7 styremedlemmer er kvinner. Bankens forstanderskap består av 21 menn og 19 kvinner. Med bakgrunn i disse tallene er det ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak i forbindelse med fremming av likestilling verken fra bankens ledelse eller bankens tillitsvalgte. FORURENSING AV DET YTRE MILJØ Selv om Skudenes & Aakra Sparebank i sin virksomhet ikke er å regne som en typisk forurensingsbedrift, har banken likevel valgt å ta aktive grep for å bli Miljøsertifisert. Dette arbeidet ble sluttført høsten 2012, og diplom for dette er mottatt. Det vil bli avholdt en formell markering av sertifiseringen tidlig i Bankens forurensing er stort sett av indirekte karakter som ved kjøp og bruk av reiser, energi, papir og andre forbruksgjenstander samt avfall og avfallshåndtering. Banken forurenser ikke det ytre miljø, og har ingen pålegg fra offentlig myndigheter som ikke er fulgt opp. 12 DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Skudenes & Aakra Sparebank arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Sparebanken har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Banken arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest

13 mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne eller belastningsplager foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. UTVIKLING VED AVDELINGENE Det å fremstå som Hjertelig tilstede er viktig for banken. Dette fordi vi i dette begrepet legger viktige faktorer som tilgjengelighet, engasjement, service, åpenhet, handlekraft, besluttsomhet og ikke minst den trygghet som gis ved å kjenne hverandre. Bankens hovedkontor ligger midt på Karmøy, i Åkrehamn sentrum. Banken har i tillegg fire avdelingskontorer. Fra Skudeneshavn i sør, via Vedavågen og Kopervik på henholdsvis vestsiden og østsiden av øya, til Avaldsnes helt i nord mot fastlandssiden. Banken er følgelig etablert på de fleste sentrale steder i kommunen. Også i 2012 har samtlige av bankens avdelingskontorer hatt økning i både innskudd og utlån. Banken ønsker jevn og kontrollert vekst, helst uten å øke antall ansatte. Kundene bruker stadig mer automatjenester og nettbaserte kanaler. Dette merkes nå klart ved alle avdelingskontorer i form av reduserte antall kassetransaksjoner, og Også i 2012 fysiske har samtlige besøk av kunder. av bankens Gruppen av avdelingskontorer kunder med adresse utenfor hatt Karmøy økning kommune i både er i innskudd den følgende og oversikten utlån. Banken ønsker jevn tatt og med kontrollert i tallene for hovedkontoret vekst, helst på uten Åkrehamn. å øke antall ansatte. Kundene bruker stadig mer automatjenester og nettbaserte kanaler. Dette merkes nå klart ved alle avdelingskontorer i form av reduserte antall ADMINISTRASJONS kassetransaksjoner, OG og DRIFTSKOSTNADER fysiske besøk av kunder. Gruppen av kunder med adresse utenfor Karmøy Styret og kommune ledelsen har er et i kontinuerlig den følgende fokus på oversikten å effektivisere tatt bankdriften. med i tallene Banken skal for være hovedkontoret tilgjengelig og på Åkrehamn. tilstede i vårt hovedmarked, men skal samtidig ta i bruk moderne IT-systemer og ha en effektiv og fremtidsrettet organisasjon. I denne anledning er det satt et langsiktig måltall hvor sum driftskostnader skal utgjøre maksimum ADMINISTRASJONS 55 % av samlede OG driftsinntekter, DRIFTSKOSTNADER. eksklusiv nettoverdiendring på verdipapirene. Hensikten med å ekskludere Styret og ledelsen har et kontinuerlig fokus på å effektivise bankdriften. Banken skal være tilgjengelig nettoverdiendring i verdipapirene er å se bort fra kortsiktige svingninger i finansmarkedet, men stadig måle og tilstede i vårt hovedmarket, men skal samtidig ta i bruk moderne IT-systemer og ha en effektiv og effektiviteten til den underliggende bankdriften. Trenden gjennom flere år viser at IT-kostnadene øker, men at fremtidsrettet organisasjon. I denne anledning er det satt et langsiktig måltall hvor sum et stabilt antall årsverk betjener en stadig større forvaltningskapital. Det er også en trend at kundene i økt grad driftskostnader skal utgjøre maksimum 55 % av samlede driftsinntekter, eksklusiv nettoverdiendring utfører bantjenster via nettbaserte kanaler. For året 2012 ble måltallet for kostnadseffektiviten 56,2 % (62,5 % på verdipapirene. Hensikten med å ekskludere nettoverdiendring i verdipapirene er å se bort fra i 2011). kortsiktige svingninger i finansmarkedet, men stadig måle effektiviteten til den underliggende bankdriften. Trenden gjennom flere år viser at IT-kostnadene øker, men at et stabilt antall årsverk betjener en stadig større forvaltningskapital. Det er også en trend at kundene i økt grad utfører bantjenster via nettbaserte kanaler. For året 2012 ble måltallet for kostnadseffektiviten 56,2 % (62,5 % i 2011). 13 BANKENS HJEMMESIDE, SOSIALE MEDIER OG APP. FOR SMART PHONE Internett er i antall treff blitt bankens viktigste kommunikasjonskanal. Det har alltid vært viktig for

14 BANKENS HJEMMESIDE, SOSIALE MEDIER OG APP. FOR SMART PHONE Internett er i antall treff blitt bankens viktigste kommunikasjonskanal. Det har alltid vært viktig for banken å være tidlig ute og langt fremme på moderne tekniske løsninger. Den nye kundegruppen, som består av mennesker som i langt større grad ønsker å betjene seg selv, er sterkt økende. Denne gruppen mennesker er mest komfortabel med å bruke internett til flest mulig av sine gjøremål. Dette fordi det er raskt, praktisk og passer inn i deres dags og livsrytme. Det er da avgjørende å kunne møte dette behovet med løsninger som for disse er funksjonelle og moderne. Og ikke minst at vi som bank er tilgjengelig på et bredt antall aktuelle medier, og det til tider på døgnet som passer kunden. Banken er i tillegg til egen hjemmeside tilstede på Facebook, Twitter, Linkedin, Google, Blogg og Youtube. Banken opplever daglig at kunden møter oss i disse nye mediene, enten med kommentarer og spørsmål, eller at de søker og får opplysninger om bankens tilbud og tjenester. Facebook er nok det mediet hvor tilslutningen er størst. Pr. dato er det medlemmer i bankens Facebook gruppe, en økning på oppunder 600 personer i løpet av Banken har også egen App. for IPHONE og android app. for andre SMARTPHONES. Denne tjenesten viser sterk økning i antall brukere og derfor viktig å prioritere å utvikle. Ny og betraktelig forbedret versjon vil bli tilbudt i Viderutvikling, forbedring og sikkerhet i bankens nettbank har og stort internt fokus. Gjennom bankens avtale med EDB Business Partner, som er markedsledende på nettbanktjenester, gjør vi regning med at en på dette området skal ligge helt i tet når det gjelder utvikling og kvalitet. Pr. årskiftet har banken ca pålogginger i mobilbanken hver måned og ca ,- pålogginger i nettbanken. Minner om bankens Internett-adresse: 7 PRODUKTSALG FORSIKRING Premieinntekter for egen regning i skadeselskapet var pr. 3. kvartal 2012 på kr. 650 mill., en økning på ca. kr. 150 mill. siste 12 mnd. Selskapet kan i 2012 for første gang vise til et positivt regnskapsresultat. Resultat pr. 3 kvartal i 2012 viste i overkant av kr. 20 mill. i overskudd. Dette er foran budsjett og den prognose som lå til grunn i businesscaset, og med det et resultat selskapet er godt fornøyd med. Frende Livsforsikring AS har pr. 3. kvartal 2012 premieinntekter for egen regning på kr. 451 mill., en økning på kr. 105 mill. siste 12 mnd. Selskapet hadde pr. 3 kvartal 2012 et resultat på i underkant av kr. 19 mill. Dette er en fin fremgang fra 2012 og selskapet ligger med det an til et bra overskudd for Utviklingen i selskapene er med dette gledelig, sett fra en eiers ståsted. Forsikring har helt fra etableringen av Frende vært et viktig satsingsområde for banken, og gir nå gode resultater. Nysalg av skadeforsikringspremie i Skudenes & Aakra Sparebank endet på ca. kr. 8,9 mill. i Dette fordelt på kr. 7,0 mill. i privatmarkedet og kr. 1,9 mill. i bedriftsmarkedet. Bankens totale bestand innenfor skadeforsikring utgjorde 26,7 mill. ved årsskiftet, en økning på kr. 3.1 mill. fra Det ble i tillegg solgt 329 personforsikringsdekninger med total premie på kroner gjennom Portefølje av personforsikring utgjør ved årsskiftet ca. kr. 3,8 mill. Banken tilbyr OTP sparing for næringslivet gjennom bankens datterselskap Frende Livsforsikring AS. Pensjonsordningen er obligatorisk for alle arbeidsgivere i Norge og dermed en ordning som alle bankens bedriftskunder må ha. Totalt har 153 lokale bedrifter sin pensjonsordning (OTP) gjennom banken. Antall ansatte i ordningen ligger ved årsskiftet på 1069 personer. Oppspart kronebeløp er pr. nyttår kr. 27,9 millioner, fordelt på kr. 17,6 mill. i bank og kr. 10,3 mill. plassert i fond. Dette er en økning på kr. 6,5 millioner i 2012, tilsvarende 30,4%. SALG AV FONDSPRODUKTER Ved årsskiftet hadde bankens kunder ca. 150,8 millioner kroner innestående i ulike aksje- og obligasjonsfond kjøpt gjennom banken. Dette er en økning på kr. 10,8 millioner kroner fra forrige årsskifte. Selv om 2012 var et relativt svakt børsår, skyldes nok noe av økningen verdijusteringer. Hoveddelen av økningen ligger likevel i det store antall spareavtaler bankens kunder har i disse fondsselskapene. Dette er jevn og god sparing som med en litt lengre sparehorisont gir en grei avkastning. Dette selv om verdiene kan svinge noe fra år til år. 14

15 Totalt for banken ble det startet opp 137 nye spareavtaler på fond i Tilsvarende tall for 2011 var 356 avtaler. Som en ser er dette en betydelig nedgang, noe vi også har sett tidligere når det er urolige tider. Det å kjøpe fond nettopp i slike perioder har imidlertid ofte vist seg å være en god investering. Månedlig sparing er og et godt virkemiddel for å jevne ut risikoen. Banken tilbyr sparing i aksjefond fra Skagenfondene og DNB. MINIBANKENE / KORTBRUK I 2012 Banken har totalt 8 minibanker utplassert på Karmøy. Dette antallet har vært stabilt de siste årene. Selv om fordelingen mellom minibankene varierer en del fra år til år har trenden de siste årene vært en jevn økning i både antall uttak og i total omsetning. Vi ser imidlertid nå en utflating i disse tallene. Totalt ble det tatt ut kr. 317,6 millioner i bankens minibanker på Karmøy i 2012, kun kr. 1 million mer enn i Antall transaksjoner ble redusert med gjennom året, noe som økte snitt uttak med kr. 8,- til kr ,-. Bankens kortbase består nå av ulike VISA kort; en liten reduksjon på 13 kort fra året før. Foruten de tradisjonelle Visa kortene med eller uten kreditt tilbyr banken også kredittkortet Master, via Enter Card. Pr er det registret kort av denne typen, en økning på 403 kort fra Dette viser samme trend som de siste årene hvor antall ordinære debet kort er svært stabil, mens antall kredittkort øker jevnt og trutt.. 8 GAVER OG PRISUTDELINGER I 2012 GAVETILDELINGER 2012 Det ble i 2012 utbetalt kr ,- i gaver fra bankens gavefond. Av større bevilgede gaver nevnes: Kr ,- Natursti Åkrasanden til Liknes/Stava Kr ,- Holmen Skole, bysse til MS Alma. Kr ,- Karmøy Røde Kors. Videre er det fra tidligere bevilget kr ,- til tak på smeltehytta på Vigsnes og kr ,- til tak over en evt. isbane i Åkrehamn. Både gaven til smeltehytta og ishallen betinger at prosjektene blir igangsatt, noe det nå ser ut til å ikke bli noe av. Det vil derfor bli fremmet forslag til bankens Forstanderskap om at disse gavene trekkes tilbake og fristilles til andre formål. Før tildeling av nye gaver i 2013 vil banken ha et gavefond på kr. De tidligere avsetningene som er nevnt ovenfor er da inkludert. KARMØYFISKAREN - bankens honnørpris ble i 2012 tildelt Karmøy Kulturskole. Dette var en populær vinner og banken fikk mange positive tilbakemeldinger på valget. I juryens begrunnelse ble det lagt vekt på kulturskolens lange og betydningsfulle engasjement for kulturlivet på Karmøy. Karmøy Kulturskole hadde 35 års jubileum i 2012 og mange er de elevene som gjennom disse årene har fått satt sitt preg på kulturlivet i kommunen, og som ikke minst vil gjøre det i årene fremover. Karmøy Kulturskole har ca elevplasser og 28 ansatte. Kulturskolen har de siste årene hatt over 60 arrangement årlig med sannsynligvis rundt publikummere. Karmøy kulturskole har en visjon og et motto som lyder slik: kulturskolen gir skapergleden spillerom. Denne visjonen mente juryen at Karmøy Kulturskole har lykkes med å oppnå. Skolen bidrar til et godt oppvekstog bomiljø som videre har betydning for næringsliv, kulturliv og ikke minst den enkelte elevs identitet og personlighetsutvikling. «Karmøyfiskaren», ble utdelt for 20. gang og tidligere prisvinnere har i rekkefølge vært Leif Ove Andsnes, Lasse Pedersen, Marit Synnøve Vea, Aleksander Hauge, Skudefestivalen, Johannes Solstad, Tinney Rasmussen, Oddvar Andreassen, Skudeneshavn Skole og Fritidspark, Sommergospel i Skudeneshavn, Åkrehamn Trålbøteri AS, Ole Jakob Vorraa, Karmøy Gospelfestival, Skudeneshavn Handelstandsforening, Kaare Ness, Paul Stol, Karmøy Svømmeklubb, Kopervik Festival, Fiskeridagene på Åkra og så Jostein Grindhaug i

16 ÅRETS ILDSJEL. Den andre årlige prisen banken deler ut er «årets ildsjel». Tanken bak denne prisen er å løfte frem de som jobber i det stille, gjerne gjennom trofast innsats for sitt lag eller forening gjennom mange år. I motsetning til Karmøyfiskarene ovenfor er ofte dette personer som blir lagt lite merke til. Slik sett er ikke dette personer som offentlig markedsfører kommunen vår, men er av svært stor betydning i sitt lokalmiljø. Kandidatene det ble stemt over i 2012 var Anne Ferkingstad, Odd Jarle Wathne og Bjørg Østevik. Vinneren ble Anne Ferkingstad. Anne Ferkingstad har gjennom hele livet hatt et stort engasjement i frivillig arbeid. Dette gjennom Røde Kors, Frivillighetssentralen, integrering av flykninger, idrettslag, ulike komiteer i hjembygda Ferkingstad osv. Ferkingstad har og i en årrekke vært engasjert i lokalpolitikken på Karmøy. I tillegg til heder og ære er prisen på kr ,-, diplom og statuett. Ferkingstads kommentar til media var; «det er godt å bli satt pris på, men jeg får uendelig mye igjen gjennom det frivillige arbeidet». 9 FREMTIDSUTSIKTER 2012 ble et svært godt år for prognosemakerne. De traff bra på ulike vekstprognoser, renteutvikling, utvikling i bankenes fundingkostnader osv. Faren for en ny finanskrise er nok en god del mindre enn for ett år siden. Dette også for de landene rundt i Europa som sliter mest. Det betyr imidlertid ikke at faren er over, og for flere av disse landene er det uansett en lang og hard vei tilbake. Prisen kan bli høy, særlig for den unge generasjonen som i flere av disse landene er helt utestengt fra arbeids-markedet. Når det gjelder Norge tror ekspertene på fortsatt høyere boligpriser, fortsatt lav rente, lav arbeidsledighet og lav inflasjon. For de fleste av oss høres dette bra ut. Norges Bank har riktignok gitt tydelige signaler om at renten skal noe opp en gang mellom mars og oktober. Foreløpig ser markedet ut til å ikke være enig i dette. Nye kapitalkrav, og med det behov for styrket egenkapital i bankene, kan og i seg selv drive rentene litt opp. Skjer det vil en til gjengjeld trolig unngå renteoppgang fra Norges Bank i Uansett er rentenivået på et så pass lavt nivå at en fortsatt økning i boligprisene er vanskelig å unngå, særlig når dette er kombinert med høy sysselsetting. Ekspertene antyder en prisvekst på boliger på mellom 7 og 8 % det kommende året. Det er og mange tegn på styrket kronekurs i 2013, noe som er hyggelig for nordmenn som ferierer i utlandet. Dessverre gjør dette i så fall det enda litt vanskeligere for en allerede sårbar norsk eksportindustri. Når det gjelder veksten i BNP ligger anslagene på 3 til 3,5%, noe som er i samme leiet som Lokalt er vi midt i den sterkeste og mest voksende delen av norsk økonomi. Store oljeinvesteringer kombinert med nye store funn i nordsjøen har gitt økonomien ekstra god fart. Dette smitter over på de mange lokale underleverandørene til denne industrien. Det gir også oss som lokalbank midt i dette området troen på et nytt godt år for Haugalandet og vi som driver næring her. VEIEN VIDERE FOR SKUDENES & AAKRA SPAREBANK Nye modeller og muligheter for strukturering innen sparebanknæringen, gjør at vi stadig opplever at mindre sparebanker velger ulike sammenslåingsmodeller. Dette medfører en svak reduksjon i antall norske banker hvert år. Det er likevel ikke noe grunnlag for å påstå at denne trenden er økende, men heller relativt stabil de senere årene. Dette å lage større enheter vil alltid være et press fra markedet og de som utformer ulike regelverk. Samtidig ser en stadig eksempler på at mindre banker konkurrerer fullt ut med de større bankene, og samtidig leverer tilfredsstillende resultater. Styret er derfor fortsatt av den oppfatning at Skudenes & Aakra Sparebank er mest tjent med å være en selvstendig og lokal sparebank. Banken er i god vekst og etterhvert blitt av en slik størrelse at en eventuell kritisk masse er passert med god margin. Samarbeid er imidlertid fortsatt svært viktig og på det området søkes stadig ny kunnskap og nye alternativer. Dette har frem til nå gitt banken mange spennende produkter og utviklingspotensialer. 16 Som i foregående år ønsker banken en videre satsing på næringsliv, både hva gjelder bank og leasingprodukter samt forsikring. Det er derfor nå ved inngangen til 2013 rekruttert en ny medarbeider innenfor dette området. En annen viktig kundegruppe som skal gis stor fokus, er unge nyetablerere i aldersgruppen år. Konkurransen er hard rundt denne gruppa, men vi ønsker her å vise at lokalbanken er fullt på høyde med de større bankene. Særlig om en ser på totalpakken med tilgjengelighet, beslutningsevne og tid, engasjement i lokalmiljøet osv.

17 Arbeidet med å øke kundens oppmerksomhet rundt sparingen er og et viktig fokusområde. Dette både til kundens og bankens beste. FORTSATT DRIFT Årsregnskap og årsberetning er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger et godt økonomisk resultat, konservative tapsavsetninger og en god finansiell stilling, samt styrets vurdering av gjeldende fremtidsutsikter. Etter styrets mening gir årsregnskapet og årsberetning et riktig bilde av bankens utvikling, drift og økonomiske stilling i STYRENDE ORGAN STYRET 2012 Det har vært noen mindre endringer i styrets sammensetning gjennom Bankens styre fungerer og som bankens revisjonsutvalg. Styret består nå av følgende medlemmer; Samson Wiig, styreleder og leder av bankens revisjonsutvalg. Styret har forøvrig følgende sammensetning: Reidun Kvinnesland (nestleder), Åse Marie Skeie, Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Helge Vikra og Torstein Østhus (ny ansatte representant). Foruten de faste styremedlemmene møter 1. varamedlem Ståle Karlsen og ansattes varamedlem Hanne Tjøvoll Eriksen fast i styremøtene. BANKENS FORSTANDERSKAP Bankens forstanderskap består av 40 medlemmer, hvorav innskyterne velger 24. Ansatte er representert med 10 medlemmer og 6 personer velges av Karmøy Kommune. Samtlige valgte medlemmer må bo eller ha sitt virke i Karmøy Kommune. Dette nære forholdet gjør at banken med rette kan stå for sin visjon om å være Hjertelig tilstede. REVISJONSUTVALG Banken har valgt å la bankens styre også ha rollen som revisjonsutvalg. Revisjonsutvalget ledes av styreleder Samson Wiig. Det er lagt opp til at utvalget har fire møter pr. år, ett hvert kvartal. TAKK Styret ønsker å takke alle bankens ansatte for arbeidsinnsats og gode resultater gjennom Mange av bankens nøkkeltall viser god utvikling, og styret er godt tilfreds med totalresultatet av bankens drift. Det er gjort betydelig større tapsavsetninger enn vanlig i Styret er av den oppfatning at banken skal føre en konservativ linje, og både ta høyde for mulige tap i porteføljen og bygge opp reserver i gode år. Styret er godt fornøyd med den grundige jobb som utføres innenfor kredittområdet. Denne innsatsen, sammen med gode holdninger i bedriftene og hos kundene, er avgjørende faktorer for å lykkes med å skape vekst og resultater, samt unngå store tap. Det rettes også en stor takk til bankens tillitsmenn/kvinner for det arbeid og tid som er lagt ned i banken. Sist men ikke minst rettes en stor takk til alle bankens kunder. Fornøyde og lojale kunder er bankens grunnlag, og beste ambassadører. Åkrehamn, den

18 Resultat NOTE Renter o.l. av utlån til kredittinstitusjoner Renter o.l. av utlån til og fordringer på kunder Renter o.l. av sertifik./obligasj./rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Renteinntekter og lignende inntekter Renter o.l. på gjeld til kredittinstitusjoner Renter o.l. på innskudd fra og gjeld til kunder Renter o.l. på utstedte verdipapirer Renter o.l. på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader I NETTO RENTE- OG PROVISJONSINNTEKTER 1 A Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 10 C Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gev/tap på sertif./oblig./andre rentebærende papirer Netto gev/tap på aksjer/andre verdipap. m/variabel avkastning Netto gev/tap på valuta og finansielle derivater Netto verdiendring og gevinst/tap andre rentebærende papirer Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter SUM ANDRE INNTEKTER Lønn mv 9 A Administrasjonskostnader 9 A Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 5 B Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER RESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier mv 2 BC Nedskr./reversering langsiktige aksjer RESULTAT ETTER TAP Skatt på ordinært resultat 10 A II RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT III RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overført fra gavefond Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og/eller gaver Overføringer og disponeringer

19 Balanse NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til kred.inst. u/avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til kred.inst. m/avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Sum utlån før nedskrivninger 2 B Nedskrivning enkeltlån 2 C Gruppenedskrivninger 2 C Netto utlån til og fordringer på kunder Utstedt av det offentlige 3 B Utstedt av andre 3 BC Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Andeler i ansvarlige selskaper Aksjer, andeler og andre vp. med variabel avkastning Utsatt skattefordel Immatrielle eiendeler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Varige driftsmidler Andre eiendeler Opptj. ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Forsk. bet. ikke påløpte kostnader og opptj. kke mottatte eiendeler SUM EIENDELER Lån/innskudd fra kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid 6 A Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder 6 A Obligasjonsgjeld 6 A Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld 6 B Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser 9 C Nedskrivninger på garantiansvar Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Fondsobligasjonslån 7 A / 8 A Ansvarlig lånekapital SUM GJELD

20 22.2. Sparebankens fond 7 AB Gavefond 7 AB Opptjent egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Betingede forpliktelser Garantiansvar Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for pantegjeld Åkrehamn, den

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 ÅRSBERETNING 2012 1 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2012. NORSK ØKONOMI OG NORSKE HUSHOLDNINGERS ØKONOMI I 2012 Veksten i norsk økonomi har vært god gjennom hele

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner Kvartalsrapport 31.3.2009 et et består av banken og et heleiet selskap JLN Invest AS. I sistnevnte selskap er det foreløpig ingen aktivitet. en eier andeler i to felleskontrollerte

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen Regnskap 1. halvår 06 God å ha i ryggen Regnskap for 1. halvår 2006 SAMMENDRAG - Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,7 millioner ca. 5,6 millioner bedre enn foregående år. -Egenkapitalavkastning

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2012 3. kvartal 2012 RESULTATUTVIKLING Bankens driftsresultat pr. 30.09. 2012 før avsetninger er 42,3 mill. kroner mot 37,9 mill. kroner pr. 30.09. 2011. Tapsavsetninger som er foretatt

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2006

Rapport for 2. kvartal 2006 Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 3.6.6 Flat innskuddsvekst (,25 % fra 3.6.5) Sterk utlånsvekst (12,67 % fra 3.6.5) Lite tap (-,2 % av brutto utlån) Økt kundetilstrømning Banken har, i første

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatregnskapet pr 31.03.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 31.03.11 et overskudd på 6,622 mill. kroner mot 6,646 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4.

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4. MeldingsID: 228551 Innsendt dato: 10.02.2009 18:26 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg NTSG - Sparebank

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter God resultatutvikling SR-Bank konsernet oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 232,2 mill. kroner, mot 183,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatøkningen er en følge av økte driftsinntekter,

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.10 et overskudd på 19,850 mill. kroner mot 13,282 mill.

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer