info tema: Transport kommunikasjon - Bybanen må fullføres! NR w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Flesland skal vokse Sotrabrua

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "info tema: Transport kommunikasjon - Bybanen må fullføres! NR.5 2006 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Flesland skal vokse Sotrabrua"

Transkript

1 info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o tema: Transport kommunikasjon & 06 NR Bybanen må fullføres! Vil kreve Bergens-pakke Prekært over Arnatunnel også Flesland skal vokse Sotrabrua rømningsvei side 4 side 6 side 8 side 15

2 leder Helge S. Dyrnes Fremkommelighet i fokus Dette nummeret av INFO er i hovedsak viet til transport/ kommunikasjoner, for å markere at fremkommelighet er en av de viktigste rammebetingelsene for bedriftene ja, kanskje den viktigste. Derfor må Bergen Næringsråd ha transport/kommunikasjoner som et høyt prioritert område, i et arbeid som må være fortløpende, grundig og langsiktig. I dette nummeret belyser vi noen av utfordringene regionen står overfor på kort og lengre sikt - i store prosjekter som skal gjennomføres og noen prosjekter som er under planlegging. Men vi legger ikke skjul på vår store bekymring for det fremkommelighetskaoset vi nå daglig utsettes for. Og det er uansvarlig å ikke gripe fatt i denne situasjonen. Bergen Næringsråd krever derfor konkrete svar og tiltak som fremmer bedre fremkommelighet. For Kokstad/ Sandsli/ Flyplassen er hovedutfordringene å bruke den tilgjengelige veikapasiteten best mulig, og der vi bl.a har fremmet forslag om å forsterke kollektivtilbudet derunder pendelbuss og park-and-ride-stystemer åpne kollektivfelt for kameratkjøring og utvikle elektronisk kameratkjøringsbørs For resten av Bergens sentrale deler er det ikke trafikkvekst, men gravearbeidene som er den store synderen: Det er det store omfanget, meget varierende fremdrift på de mange graveområdene og mangel på avbøtende tiltak og informasjon, som gjør det nærliggende å kalle situasjonen et graveanarki. Hvem er beslutningstakere? Er planlegging og gjennomføring godt koordinert? Hvilke fremkommelighetsanalyser er gjort? Dette er noen av våre spørsmål, som krever konkrete svar og har betydning for den nære fremtid. Hvis ikke myndigheter og planleggere tar affære, vil det også bli enda verre, når bygging av Bybanen og Ringvei Vest skal i gang. Næringslivet påføres skyhøye tidskostnader. Og derfor må vi stille tydelige krav til myndighetene om planlegging, koordinering, iverksetting av avbøtende tiltak, medvirkning og informasjon. På lengre sikt har vi store utfordringer for å utvikle de gode regionale løsningene. Samferdselsminister Navarsete skal ha honnør for positive tendenser i det fremlagte statsbudsjettet. Men det er langt fra nok. Bergensprogrammet er heller ikke tilstrekkelig. Antagelig må vi tenke en større Bergens-pakke 3, slik Oslo gjør. Slik at vi både får realisert et velfungerende kollektivsystem og et velfungerende veisystem. Dette reiser også behov for nye finansieringsordninger der bl.a nye ordninger med såkalt Prosjektfinansiering er under utredning på sentralt hold. Men de daglige fremkommelighetsproblemene er så altoverskyggende, at de akkurat nå må få høyest oppmerksomhet. Tips oss! Torbjørn Torsvik tlf: Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Nettside: Ansvarlig red.: Helge S. Dyrnes Red.: Torbjørn Torsvik og Nor PR Red. avsluttet Forsidebilde: Marit Warncke (Foto: Oddmund Lunde) Utforming og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3200 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonser og bilag: Tlf.: Trine Gunnlaugsson Utgivelsesdatoer i 2006: Priser: 1/1 side 4 farger kr ,- 1/2 side 4 farger kr ,- 1/4 side 4 farger kr ,- Priser eks. mva. Rabatter ved årsavtaler. Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Næringsråd sendes til:

3 tema: Transport & kommunikasjon - Bybanen må fullføres! - Bybanen må fullføres slik intensjonene for banen var, sier styreleder i Bergen Næringsråd, Marit Warncke. Kollektivtrafikken i Bergen må styrkes radikalt, blant annet ved rask utbygging av Bybanen. Bergen Næringsråd mener kollektivsystemet på egen trasé må forlenges fra Nesttun til Flesland, fra Sentrum til Åsane terminal og mot vest til Oasen - Storavatnet og mellom Oasen og Flesland. Haukeland Universitets-sjukehus må og inkluderes. Dette var forutsetningen i Bergen kommunes visjon for et tjenlig kollektivnett i Bergensregionen. Marit Warncke sier hun har et samlet næringsliv bak seg når hun krever et skikkelig krafttak for kollektivtrafikken. - Vi ser allerede i dag svært alvorlige køproblemer på hovedveinettet i Bergen. I kombinasjon med et mangelfullt utbygget kollektivsystem gir dette grunnlag for stor bekymring. Samtidig ønsker Bergen kommune større utnyttelse av byarealene til boliger og næringsliv. Dette innebærer at behovet og markedet for et effektivt kollektivsystem vil bli større, sier Warncke. I kommunens strategi for kollektivtrafikk heter det blant annet at det er ønskelig med hyppigere frekvens på viktige strekninger, bedre komfort, og bedre informasjon på holdeplasser. Dette er tiltak som har vært lovet over lengre tid, uten at noe særlig skjer.,, Bergen Næringsråd mener kommunens planer for videreføring er for defensive - Intensjonene er positive, men i Bergen Næringsråd er vi kritisk til at kommunen ikke er tydelige nok på hvilke virkemidler som skal benyttes for å nå målene, og hvordan tiltakene skal finansieres. Skal målene nås, må det settes inn betydelige finansielle ressurser. Ellers blir det bare ønsketenkning, sier Warncke. Warncke minner om at det tidligere er fremmet forslag om børs for kameratkjøring og pendelbusser til og fra store parkeringsplasser i utkantene av byen. Warncke presiserer at disse tiltakene må gjennomføres skal troverdigheten og løftene opprettholdes. For defensivt av Bergen kommune Bergen kommune har skissert en fremdrift hvor Bybanen forlenges fra Nesttun til Lagunen i perioden , for deretter å utvides fra Sentrum til Åsane i perioden etter Dette er for defensivt. Vi etterlyser en handlingsplan med realistisk finansiering for raskere utbygging av Bybanen i regionen slik forutsetningene var i visjonen for et tjenlig kollektivnett i bergensregionen. Vi mener forlengelsen til Lagunen og Flesland må komme raskt, og at også utvidelsen mot nord og vest suksessivt må realiseres. - NSB har tidligere lansert et forslag om å forlenge Bergensbanen til Flesland via Fyllingsdalen, som et supplerende kollektivtiltak spesielt beregnet på flypassasjerer og tjenester til Flesland Lufthavn. Dette må også vurderes i en kombinasjon med bybaneplanene. Rune Haugsdal tok over som sjef for Bybanen i sommer. Bergen Næringsråd mener han må ressurser til å fullføre banen etter intensjonene. (Foto: Oddmund Lunde) Samferdselsdepartementet vurderer nå såkalt prosjektfinansiering, som en statlig OPS-finansiering. Forsøkene med OPS (Offentlig Privat Samarbeid) har vist seg å gi en dramatisk reduksjon i ventetid på ferdigstillelse og høy kvalitet på prosjektene. Dette innebærer at man ser helhetlig på investeringer i kollektivsystemet, og utarbeider en total finansierings- og handlingsplan for gjennomføring. - Vi vil be om prosjektfinansiering, enten som et rent statlig system eller som OPS- av et helhetlig kollektivsystem som er stort og robust nok til å takle en sterk trafikkvekst i årene som kommer i et langsiktig perspektiv. Kollektivtrafikken i Bergen må løftes opp og frem, ellers vil både innbyggere og næringsliv i regionen få urimelig store problemer. Dette vil være en alvorlig trussel mot bergensregionens ambisjoner for de neste 20 årene, avslutter Marit Warncke.

4 tema: Transport & kommunikasjon - Vi må finne veien videre - før alt stopper opp INFO inviterte byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, styreleder i Bergen Næringsråd, Marit Warncke og leder for ressursgruppe Transport og kommunikasjoner i Bergen Næringsråd, Ole-Johan Sagen, til en samtale om de kommunikasjonsutfordringer vi står overfor i regionen. De er enige om at ting må skje raskt. Lisbeth Iversen: Jeg vil karakterisere situasjonen som akutt. Og jeg er opptatt av at dette kommer klart frem for lokale politikere, næringsliv og sentrale myndigheter. Og noe må gjøres kjapt. Marit Warncke: Vi er enige om at situasjonen er i ferd med å bli uholdbar. Slik jeg ser det, krever situasjonen strakstiltak som kan avhjelpe på den akutte situasjonen, spesielt mot Sotra og Sandsli, men nå dreier det seg også om å fremstå samlet om felles program for langsiktige løsninger. - Hvor er situasjonen verst? Lisbeth Iversen: Det er mest akutt mot syd og mot vest. Der er det krise. Vi har ikke en gang et sammenhengende kollektivfelt mot Flesland. Vi jobber med å få til dette. - Hvilke løsninger er det snakk om? Lisbeth Iversen: Det er mange muligheter. Skyttelbusser mellom Kokstad, Sandsli og Nesttun, kombinert med ekspressbusser mot sentrum. Vi må også se på park & ride-systemer flere steder mellom Bergen og Flesland og mellom Bergen og Sotra. Systemer for kameratkjøring, såkalt netthaik utreder vi nå. Marit Warncke: Vi er enige i alle disse løsningene, og det gjelder å ikke bruke for lang tid på utredningsfasen. Videre er Bergen Næringsråd opptatt av å få til en forlengelse av Bybanen fra Nesttun via Lagunen til Flesland, ikke minst for å lette transportsituasjonen for de mange tusen som arbeider i bedriftene på Sandsli og Kokstad. Men dette er ikke tidfestet i noen plan. Hva skjer med forlengelsen av Bybanen? Lisbeth Iversen: Foreløpig har vi bare midler til å anlegge Bybanen fra Sentrum til Nesttun. Vi vil legge frem en sak om mulighetene for finansiering av forlengelse fra Nesttun til Lagunen, og en mulig forlengelse fra Sentrum til Sandviken - Handelshøyskolen. Forlengelse nordover vil være en viktig inntektsbringende akse. Denne vurderingen vil bli gjort i 2007.

5 ,, Bergensregionen trenger en samferdselspakke på 27 milliarder vi skal ikke plukke enkeltprosjekter fra hverandre. Vi skal ha hele pakken. Dette må vi prøve å få til igjen. Ole Johan Sagen: Jeg tror det du sier om å gjenta Bergensprogrammet er veldig riktig. Pakken må inneholde en kombinasjon av veier og kollektivløsninger. Vi er nødt til å få et eget system på dette, vi er nødt til å tenke helhetlig, og få myndighetene til å se det store bildet. En slik pakke for byen vil være visjonær og spennende. Vi må få politikerne sentralt til å forstå at Norges nest største byregion, trenger sin Oslopakke. Hvis vi summerer det vi trenger av midler, havner vi på halvparten av Oslo, det vil si ca 27 milliarder kroner. Det er vel og bra at Oslo tar et krafttak, men kan de gjøre det, må vi også få lov. - En slik pakke krever også samarbeid på tvers av kommunegrensene. Hvor realistisk er det å få til dette? Lisbeth Iversen: Jeg tror den muligheten er veldig stor. Ole Johan Sagen: Jeg tror utfordringene ligger vel så mye innad i partiene som mellom kommunene. Det nye nå er at storbyene, også Bergen, på en annen måte enn tidligere ser på seg selv som del av en region. Også i næringslivet ser man kommunikasjonsutfordringene i et videre perspektiv. Vi må benytte sjansen nå som det er en interesse for å se på hele regionen, til å meisle ut en felles politikk. Hvis vi drøyer for lenge med dette, kan det være for sent. Å forankre en totalplan i hele regionen, er utrolig viktig Lisbeth Iversen: Det er viktig at prosjektene frir til et bredt lag av politikere og innbyggere i alle de involverte kommunene. Problemet tidligere har vært en utbredt enten-eller-politikk. Bilen må fortsatt være i bruk. Men vi må få til gode kombinasjoner av bil, buss og bane. Vi er på overtid. Situasjonen er akutt. Vi er egentlig for seint ute allerede. Slik beskrives transportsituasjonen i Bergen av stadig flere. Men hvordan skal flokene løses? Hvor mye vil det koste? Og hvor er pengene? Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, styreleder i Bergen Næringsråd, Marit Warncke og leder for ressursgruppe Transport og Kommunikasjoner i Bergen Næringsråd, Ole Johan Sagen er enige om at Bergen og nabokommunene må kjempe frem en samferdselspakke for regionen. (Foto: Oddmund Lunde). - Det er mange utfordringer i bergensregionen. Situasjonen sydover mot Flesland er nevnt. Også vestover er det problematisk. Sotrasambandet som også har sprengt kapasitet. Er det mulig å få løsninger på alle disse traséene? Lisbeth Iversen: Ja, det er mulig. Men budskapet vårt til sentrale myndigheter må være klart, og inkludere alle de grepene som er nødvendige for å gi regionen fremtidsrettede kommunikasjoner. Vi må gjøre opp en status, og presentere en samlet prislapp. - I Oslo og Akershus har politikerne klart å lage en fellesløsning, kalt Oslopakke 3. Der har de priset store vei- og kollektivprosjekter som må gjennomføres, og presentert et totalt budsjett for Samferdselsdepartementet på 53 milliarder kroner. Er dette veien å gå også for Bergensregionen? Lisbeth Iversen: Ja, jeg tror det. Vi gjorde noe av det samme, da vi søkte og fikk vedtatt Bergensprogrammet, med bl.a. Ringvei Vest og Bybanen. Nå må vi snakke om Bergensregionpakken. Og den skal gjelde Bergen og nabokommunene. Da vi presenterte Bergensprogrammet for sentrale veimyndigheter i Oslo, fikk jeg spørsmålet; hva vil du prioritere? Jeg svarte at jeg prioriterer Bergensprogrammet. Den prioriteringen er gjort, Ole Johan Sagen: I Oslo er det tverrpolitisk enighet. I Bergen Næringsråds forslag til pakke ligger det ulike løsninger som imøtekommer forskjellige partiers ønsker. Utfordringen er å ha en sunn debatt og å kunne se ting i en sammenheng. Det betyr at alle må svelge noen kameler. Men du kan gjøre deg ferdig med en masse debatt på en gang. Du slipper å hoppe fra prosjekt til prosjekt til prosjekt. Marit Warncke: Med en slik plan vil alle føle at de får gjennomslag for noe, forutsatt at vi blir enige om en plan som skal gjelde for 20 år. Jeg tror også at en langsiktig totalpakke vil få alle til å løfte blikket og se utfordringer utover egen kommunegrense. Hvis alle føler de får en gulrot i forhold til sine hjertesaker, tror jeg viljen til å støtte denne pakken blir større. - Hvordan skal en totalpakke til 27 milliarder kroner finansieres? Marit Warncke: Vi mener det må arbeides målrettet for en økning av offentlige tilskudd til kollektivtrafikken i Bergen og omegn. Bergen får under halvparten av tilsvarende offentlige kjøp i Oslo og Akershus. Dette må rettes opp. Lisbeth Iversen: Vi må løfte alle steiner. Hvordan løser vi finansiering? Bompenger? Hva med byggetrinn 2 og 3 for Bybanen? Alt dette må vi få på bordet. Budskapet må ha et navn. Vi kan garantere i eiendommer og øke rammebevilgninger. En av problemstillingene på Vestlandet har vært at vi klarer å krangle, selv om det drypper penger her og der. Men med et så stort løft må vi bli enige oss i mellom før vi presenterer dette for myndighetene. Hva skal til for at vi ikke overoppheter økonomien? Et lånefond kan være løsningen for å gjennomføre investeringene uten at det blir inflasjon. Vi har utfordringer knyttet til prisnivå på anleggsvirksomhet. Det er mye som kan forbedres og effektiviseres. Ole Johan Sagen: Man må tenke 20 år frem i tid og nye måter å tenke finansiering på. I så måte er lånefinansiering som nedbetales over tid det mest nærliggende, innenfor modellen med Offentlig Privat Samarbeid (OPS), Prosjektfinansiering med statlige garantier. Hvis ikke Bergen får en slik pakke, tror jeg mange av visjonene som ligger i Strategisk Næringsplan og Bergensscenarier 2020 ikke lar seg gjennomføre. Lisbeth Iversen: Vi skal ha en positiv tilnærming. Få frem pakken, og hvilke utfordringer vi får hvis dette ikke blir realisert. Det vil ha store samfunnsøkonomiske konsekvenser. 5

6 tema: Transport & kommunikasjon Vil ha strakspakke for Sotrasambandet - Vi kunne tenke oss Bybanen til Straume og jernbanelinjer til CCB-basen på Ågotnes og til Kollsnes, sier ordfører i Fjell kommune, Jan Utkilen. Han tenker høyt og ser langt frem i tid. Men først må de prekære problemene løses. Kapasiteten på sambandet Sotra-Bergen er sprengt. Fjell-ordføreren vil ha strakstiltak. Trafikksambandet Sotra-Bergen har lenge vært en betent knute for beboere og næringsliv på begge sider av Sotrabrua. Bruforbindelsen er i dag eneste måte å komme til og fra Bergen på, og den er ikke lenger tilstrekkelig. Broen stod ferdig bygget i 1971, den gangen det bodde knapt mennesker på øyene i vest. I dag teller kommunene Fjell, Sund og Øygarden rundt mennesker. Det planlegges også et tettsted med et tusentalls boliger på Bildøy, sentralt på Sotra. Samtidig blomstrer industrien og virksomheten i havnene på CCB og Kollsnes som aldri før. Må dempe veksten - Sotra har vokst raskt de siste 30 årene, og vi er vant til å takle befolkningsvekst. Men jeg håper ikke veksten blir like sterk fremover. Hvis veksten fortsetter i samme takt, vil vi få betydelige utfordringer, særlig i forhold til transport. Hvilket vi har allerede. Nå må vi få til løsninger, sier Jan Utkilen. Sotrasambandet hadde aldri vært nevnt i Nasjonal Transportplan. Ikke før Sotrasambandet A/S ble etablert for tre år siden. De tidligere statsrådene Ranveig Frøiland og Lars Gunnar Lie kom med i det kommunale selskapet, og etter hvert fikk behovet for å forsterke sambandet gehør hos sentrale veimyndigheter. Sotrasambandet jobber for et nytt hovedsamband mellom Bergen og Sotra samt en ny nord-sør forbindelse over Sotra. Nå jobber Statens Vegvesen med mulighetene for bedre transportløsninger mellom Bergen og Sotra. Vil satse mer på kollektiv-løsninger - Vi må satse mye mer på kollektivtrafikk, det er det ingen tvil om. Det er ikke plass til flere biler. Sotrabrua kan bygges ut med gang- og sykkelsti, men den kan ikke bygges ut med veibane. Det er det ikke kapasitet til. Derfor må det kanskje bygges en bru til, eller så må det investeres i undersjøiske tunneler, sier Utkilen, som ikke legger skjul på at det også er store samferdsels-utfordringer på selve Sotra. 6

7 ,, Trenger ny bro eller undersjøiske tunneler Kapasiteten på broen fra fastlandet til Sotra er sprengt. - Vi trenger en strakspakke for samferdsel, sier Fjell-ordfører Jan Utkilen. (foto: Oddmund Lunde). - Kommunikasjonene mellom Sund i sør og Øygarden i nord må bli bedre, men dette arbeidet kommer etter planen ikke i gang før Vi må imidlertid få en strakspakke. I tillegg til fastlandssambandet må den inneholde en utbedring av kollektivfeltene på begge sider av Sotrabrua. Vi må få et møte med Samferdselsdepartementet, og da vil vi fremme et konkret forslag. Dette må skje nå i høst, slik at forslaget kan behandles av Stortinget i vårsesjonen. Utkilen sier at den strakspakken som skal fremmes for myndighetene inneholder utbygging av kollektivfelt ved Kolltveittunnelen på Sotrasiden og ved Storavatnet. Det må bygges såkalte park & ride-systemer. Dette betyr at bilistene kan kjøre til en større parkeringsplass, og sette bilen fra seg før de entrer en buss og fortsetter. - Dette kan redusere køene, for slik situasjonen er nå er sårbarheten for stor. Én ulykke på strekningen Sotra- Bergen lammer trafikkflyten. Andre har lykkes - Dette er viktig for beboerne på Sotra, men også næringslivet må ha gode betingelser. Vi kunne tenke oss Bybanen til Straume og jernbane til Ågotnes og Kollsnes. Vi må se hvordan andre byer i Europa gjør det. Brügge i Belgia er en by på størrelse med Bergen. De har flyttet industrien ut av byen til Zeebrügge. Der fungerer kommunikasjonene veldig godt. Det samme ser vi i større byer som Rotterdam og Amsterdam hvor industrien har gode transport- og kommunikasjonsbetingelser, sier ordfører i Fjell kommune, Jan Utkilen. Tre alternativer Sotra-Bergen Statens Vegvesen ser for seg tre alternativer for en utviding av Sotrasambandet. Firefelts bro like ved der Sotrabrua ligger i dag, en motorvei i tunnel ved dagens bro, eller en tunnel lenger syd ved Tellnes i Sund Kommune. - Vi jobber nå intenst med å sile ut de beste alternativene, for å få disse ut på høring i kommunene, sier prosjektleder for Sotrasambandet i Statens Vegvesen, Magnus Natås. Han er for tiden i full gang med planer for det nye Sotrasambandet. Natås sier at det forhåpentligvis i løpet av våren 2007 vil bli bestemt hvilke alternativer som skal utredes. - Målet er at Sotrasambandet kommer inn i Nasjonal Transportplan for , sier Natås.

8 tema: Transport & kommunikasjon - Arnatunnel er lønnsom og viktig som rømningsvei - Skjer det en alvorlig ulykke i Fløyfjellstunnelen, vil det skape kork i hele byen. Veiene mot denne tunnelen vil imidlertid kunne tømmes langt raskere dersom det også bygges veitunnel gjennom Ulriken til Arna. Dermed unngår man at utrykningskjøretøyer står fast, sier leder i Arna Næringsforum, Edvin Nilsson. Leder i Arna Næringsforum, Edvin Nilsson, mener Arnatunnelen vil kunne fungere som utløp og rømningsvei ved alvorlige ulykker her i Fløyfjellstunnelen (Foto: Oddmund Lunde). Nilsson ser flere beredskapsmessige fordeler ved byggingen av veitunnel fra Nygårdstangen til Arna. - Dette er et viktig argument som kommer i tillegg til de transportøkonomiske og miljømessige fordelene ved å realisere E 16 Arnatunnelen. Næringslivet og befolkningen på begge sider av Ulriken er tjent med å kutte ned avstanden med 16 km i hver retning. Arnatunnelen er et svært lønnsomt prosjekt for oss alle. Den bidrar også til å redusere sårbarheten i Bergen i forbindelse med ulykker, fremholder Nilsson. Lettere for brannbiler og ambulanser Diskusjonen rundt bygging av veitunnel mellom Nygårdstangen og Arna har rullet frem og tilbake de siste årene. Prosjektet må unngå å komme inn i en kø hvor intet skjer. De siste månedenes fokus på trafikkproblemer i og rundt Sentrum viser hvor viktig E16 Arnatunnelen er, sier Edvin Nilsson. - Mye av oppmerksomheten rettes mot biler inn til sentrum. Det må imidlertid fokuseres på at tunnelen også bidrar til at trafikken går raskere ut av sentrum. Ved en ulykke i Fløyfjellstunnelen eller ved lengre stengning på grunn av vedlikehold vil situasjonen for sentrumsområdene og Nygårdstangen kunne bli meget kritisk. I slike situasjoner vil Arnatunnelen kunne fungere som utløp og rømmningsvei for trafikken nord- og østover fra Bergen sentrum. Tidligere hadde traseen over Bryggen denne avlastningsrollen, hvilket den i dag er totalt uegnet til. Sentrum kan umulig takle disse trafikk- og miljøbelastningene. - Myndighetene har ansvar for å sikre gode rømningsveier i en krisesituasjon. I en gitt situasjon kan dette også ha betydning for sikring og bevaring av viktige kulturminner i sentrale deler av Bergen, påpeker Nilsson. - Å få biler raskt ut av sentrumsområdene er vel så viktig som å hindre dem i å komme inn. Veldig mye av trafikken som går gjennom Bergen i dag, skal helt andre steder. Å bygge en tunnel som sluser unna denne trafikken vil gi miljøgevinster både for sentrum og for Åsane. Luftkvaliteten vil forbedres og trafikkstøyen blir mindre for svært mange mennesker, sier Nilsson. Må ikke glemme å kjempe En Arnatunnel vil gi avstandsbesparelser på 32 kilometer tur retur i forhold til å kjøre rundt Ulriken. Nilsson understreker at det er bred enighet i alle næringsorganisasjonene i Bergen og i omegnskommunene om at Arnatunnelen er en riktig løsning for å få til en smidigere og mer kostnadseffektiveffektiv trafikkavvikling. - Jeg er likevel redd for at den unisone enigheten gjør at man glemmer å kjempe for saken. Vi må fortsatt ha et stort engasjement fra det store flertallet som er positive Skuffet over Fylkesmannen Fylkesmannen i Hordaland har varslet innsigelser mot planene om Arnatunnel fordi kollektivtrafikken kan svekkes. Samtlige næringsorganisasjoner i regionen; Vest Næringsråd, Osterøy Industrilag, Nordhordland Håndverks- og Industrilag, Vaksdal Næringsselskap, NHO Hordaland, Kvam Næringsråd, Samnanger Næringsforum og Bergen Næringsråd, er uenige med Fylkesmannen. De har sendt et brev hvor de påpeker at kollektivtrafikken tvert i mot styrkes ved en veitunnel. Skeptisk til tillegsutredninger Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har uttalt seg positivt om Arnatunnelen. Hun presiserer at departementet ønsker en bred politisk tilslutning lokalt. Byrådet har imidlertid vedtatt at det skal gjennomføres tillegsutredninger for bl.a. Ringvei Øst. - Dette har vært utredet over lang tid, og Bergen Næringsråd er skeptisk til behover for tilleggsutredningene. Vi krever handling - ikke flere utredninger, sier administrerende direktør Helge Dyrnes i Bergen Næringsråd og styreleder i Arna Næringsforum Edvin Nilsson. - Det er skuffende om saken skal på ny vandring i byråkratiet. Byrådet må holde høyt press på saken. E 16 Arnatunnelen er et nødvendig, lønnsomt og miljømessig viktig veiprosjekt, understreker Dyrnes og Nilsson.

9

10 Hvordan få tak i de beste hodene? Magasinet "The Fjord Coast" skal bidra til rekruttering av kvalifisert arbeidskraft til Vestlandet. Det blir et kvalitetsmagasin som viser hvordan menneskeri vår region arbeider for å utvikle produkter og tjenester som skal sikre langsiktig verdiskaping. "The Fjord Coast" vil derfor være til hjelp for å rekruttere de beste menneskene til din bedrift i et arbeidsmarked som koker. The Fjord Coast er samarbeidsprosjekt mellom Bergen Næringsråd, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Haugaland Industri- og Næringsforening. Magasinet er bygget på en vellykket utgave i utgaven vil gjennom temabaserte artikler vise hvordan det i landsdelen blir jobbet for å forsterke gode miljøer innen maritim virksomhet, olje og offshore. Dessuten skal bedrifter og virksomheter som arbeider i og for de kystindustrielle næringene presentere seg. I 2006-utgaven av The Fjord Coast kan din bedrift profilere seg, en synliggjøring som medvirker til rekruttering av morgensdagens hoder. Ikke minst kan du vise de gode hodene som du allerede har i bedriften hvilken god karrierevei din sterke bedrift representerer. Naturligvis vil en god profilering også kunne medføre forretningsmessige muligheter i et godt marked. The Fjord Coast vil blant annet bli distribuert til selskaper og utdanningsinstitusjoner, nasjonalt og internasjonalt. Samt det største europeiske nettverket for næringsliv; Chamber of Commerce and Industry. Kjernefakta, The Fjord Coast Sideantall: 120 sider Papir: Høykvalitet farge Opplag: Pris for innrykk av 2 / 3 sider: Kr / Kr Bistand til produksjon av tekst kan avtales med Nor PR. Distribusjon: Utdanningsinstitusjoner med relevante fagprofiler, Europa-kontorene, ONS-nettverk, profilerte firmaer i publikasjonen, norske ambassader, utvalgte konferanser og kongresser. Det blir i tillegg til en trykket versjon også laget en digital versjon som distribueres i relevante regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Kontakt: Kommunikasjonssjef i Bergen Næringsråd, Torbjørn Torsvik, telefon / , e-post: 10

11 Årsrapport 2005 Annual report 2005 Du kan endre billetten inntil 30 minutter før avgang Du kan endre navn, dato, avgangstid og strekning på alle våre billetter. Rabatterte billetter kan endres mot et gebyr. Våre fullt fl eksible billetter belastes ved avreise og kan endres gebyrfritt. Tiden er inne for å starte arbeidet med årsrapporten. Vi har solid erfaring og god referanseliste. Vi kan derfor bidra på hele eller deler av produksjonen. Fra strategi til idé, tekst, design og gjennomføring. Ta kontakt for en uforbindtlig samtale og tilbud. Reklamebyrået AG1 Reklamebyrået AG2 Design Innhold Rådgivning Nøstegaten 78, 5011 Bergen Du kan velge mellom mange avganger Vi fl yr over 80 ruter til mer enn 50 destinasjoner og har over 1000 avganger i uken, både innenlands og i resten av Europa. Du kan bruke kredittkort som billett Kreditt- og debetkort kan benyttes som billett uavhengig av prisklasse og hvordan reisen er betalt. Foreløpig gjelder dette kun på våre innenlandsruter. Har du bare håndbagasje kan du gå rett til utgangen. Den mest fleksible måten å reise på

12 Store veg- og jernbaneprosjekter i Bergen Lindås Meland E 39 Nyborgtunnel Osterøy Askøy Åsane Sotrasambandet Skansentunnel Arnatunnel (veg- og jernbane) Mindetunnel inkl. nytt kryss Danmarksplass Arna E 16 Sotra (alt. nord) Bergen sentrum Ringveg øst Ringveg vest Flesland Nesttun Rådalskrysset (alt. sør) Fana E 39 Os - Rådal Os 12

13 Fremtidig bybanesystem i Bergen Åsane sentrum Bergen sentrum Loddefjord (Storavatnet) Oasen Nesttun Flesland Sandsli Lagunen Bergen kommunes visjon om tjenelig kollektivnett i Bergensregionen 13

14 Stadig flere virksomheter ser nytteverdien av en samfunnsrapport eller miljørapport i sin omdømmebygging. Vi har erfaring på området bidra på hele eller deler av produksjonen. Fra strategi til idé, tekst, design og gjennomføring. Ta kontakt for en uforbindtlig samtale og tilbud. Reklamebyrået AG1 Reklamebyrået AG2 Design Innhold Rådgivning Nøstegaten 78, 5011 Bergen POSTEN LANDER I ESPEHAUGEN I Espehaugen ved Bergen lufthavn, Flesland, ønsker vi nå Posten Norge velkommen til en tomt på hele 75 dekar. Her skal den nye postterminalen bygges. Andre bedrifter er også i ferd med å signere kontrakt i næringsparken, og vi har plass til flere. I Espehaugen tilbyr vi tomter fra to dekar og oppover til både kontor, lager og industriformål. Bergen tomteselskap AS er den ledende tilbyderen av næringstomter i Bergens-regionen. For mer informasjon kontakt salgsingeniør Ove Lavik, telefon eller via e-post: 14

15 lederportrettet Høytflyvende direktør Sommeren har vært eventyrlig. Nå venter en høst og en vinter med nye rekorder. Dag J. Aksnes flyr høyt om dagen, som direktør for Skandinavias fjerde største flyplass. >> 15

16 ,, Bare i år blir det investert 300 millioner i bygg på Flesland lederportrettet - Bergen er nærmere Europa enn det var tidligere, sier sjef for Flesland Lufthavn, Dag J. Aksnes >> Flesland Lufthavn har i år passert passasjerantallet til Landvetter utenfor Gøteborg. Nå er det bare Gardermoen, Kastrup og Arlanda som slår Flesland på antall avganger og passasjerer per år. Størst på offshore-trafikk Dag J. Aksnes møter oss på kontoret ved den tidligere flyterminalen, det som nå er helikopterterminal. I utkanten av en stor byggeplass, som om noen måneder vil bli en av Choice-kjedens største hoteller og huse 200 hotellrom og 1200 konferanseplasser. Og da er ikke parkeringsanlegget nevnt, eller den nye terminalbygningen. Og den planlagte rullebanen. Men først snakker vi om helikopterterminalen. Det er ganske stille her akkurat nå, men lufthavnsjefen kan forsikre oss om at aktiviteten også her er stor. - Helikoptertrafikken til Nordsjøen er formidabel. Flesland er sannsynligvis verdens største lufthavn for helikoptertrafikk til offshore. Årlig fraktes det mennesker offshore fra helikopterterminalen. Det innebærer flybevegelser årlig, sier han. Vinger over Europa Det er ikke bare helikopternes blader som har merket høy rotasjon i år. Også når det gjelder den regulære passasjertrafikken på flyterminalen kan vi trygt snakke om gode tider. - Det har vært et eventyrår - også for flytrafikken, sier Aksnes. Han er stolt, og ikke så rent lite energisk. Han snakker om tall. Og rekorder: - I sommer har Flesland hatt 24 direkteruter til Europa. Det er 14 flere enn for to år siden. Vi vil i år få 10 prosents økning på innlandstrafikken og 20 prosent på fly utenlands i forhold til 2005, sier Aksnes. Aksnes har en plan Den nye terminalen på Flesland Lufthavn ble bygget i 1988 for å håndtere 2,8 millioner passasjerer. Med de endringene som nå er besluttet, vil terminalen kunne håndtere over 5 millioner reisende i Vi har en masterplan, sier Aksnes. En masterplan? - Ja, sammen med Møreforskning, Transportøkonomisk Institutt, Bergen kommune, flyselskapene og fylkeskommunen har vi laget en plan for hvordan Flesland vil se ut frem mot Hvis vi får iverksatt de investeringer vi har tenkt, så vil Flesland ha behov for å kunne håndtere 11,5 millioner passasjerer i Derfor er det nå bygget parkeringsplasser for 1350 biler og 461 millioner kroner skal spyttes inn i oppjustering av flyoppstillingsplass, de-icingplattform, radar, utvidelse av terminal og taxebane frem til Bare i år vil det bli investert for 300 millioner kroner i diverse byggeprosjekter på Flesland. Det er mye penger i omløp? - Ja. Derfor er det viktig at næringslivet i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane tar i bruk tjenestene våre. Bergen er nærmere Europa enn det var tidligere. Vi jobber hele tiden for å øke rutetilbudet, og opplever at det er stadig etterspørsel etter nye ruter, sier Aksnes. Ruter kommer og går Han er opptatt av å få til en tett dialog mellom næringsliv og flyselskaper. Det er viktig å kartlegge behovene i regionen, samtidig som flyselskapene må se på Flesland som en attraktiv destinasjon. - Men rutenettet er ikke en konsekvens av hva folk ønsker, men hvordan de faktisk reiser, sier Aksnes og gir et eksempel: - For en tid tilbake gjorde vi en undersøkelse blant næringslivsaktører i Bergen om hvilke ruter de ønsket på Flesland. Bergen-Stockholm var det 16

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14 info www.bergen-chamber.no 04 NR.4 2008 Børsselskaper på offensiven Lover mer til Bergensregionen Bergen er en jernbaneby En enkel sjel fra landet side 3 side 10 side 11 side 14 Medlemmenes ønsker: Kvalifisert

Detaljer

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18 info www.bergen-chamber.no 06 NR.4 2006 tema: Business Region Bergen Warloe tar grep Göteborg i støtet Undervannsentusiasten Krever strakstiltak side 3 side 6 side 15 side 18 leder Helge S. Dyrnes I dette

Detaljer

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive!

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive! info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen 04 NR.4 2007 Valg 2007 Kamphaner i fylket Klar for å gi Vi må bli mer attraktive! side 3 side 12 side 14 side

Detaljer

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong INFO 1 Nr. 2006 www.bergen-chamber.no På helsen løs Side 3 5 La Bergen Skinne Fra visjon til handling i BS2020 Teaterentreprenøren klar for Bikubesong Bergen skal skinne Statoils førstedame i Bergen s

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

info Bergen - ikke nok næringsarealer NR.1 2007 Kommuneplanens arealdel 2006 2017 www.bergen-chamber.no Ny i forsikring Satser på fortetting

info Bergen - ikke nok næringsarealer NR.1 2007 Kommuneplanens arealdel 2006 2017 www.bergen-chamber.no Ny i forsikring Satser på fortetting info www.bergen-chamber.no Bergen - ikke nok næringsarealer 01 NR.1 2007 Kommuneplanens arealdel 2006 2017 Satser på fortetting Teatersuksess Toppsjef med Ny i forsikring Bergenscenarier 2020 side 3 side

Detaljer

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler info www.bergen-chamber.no tema: Entreprenørskap 06 NR.6 2006 Ungdom utvikler Connect har 150 Jobber for stor Bergen 5+ fra morgen gode idéer frivillige eksperter forskningspark til kveld side 6 side 8

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

info TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt NR.3 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Bergen arbeidskraft side 14 side 19

info TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt NR.3 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Bergen arbeidskraft side 14 side 19 info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt 03 NR.3 2007 Kina vil samarbeide med Senter for ny utenlandsk Innovasjon-direktøren Hva skjer med Sandviken?

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

INFO. Regionalt samarbeid. Entusiastiske gründere på Voss TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 8 9. Har blikket fremover i jubileumsåret 3

INFO. Regionalt samarbeid. Entusiastiske gründere på Voss TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 8 9. Har blikket fremover i jubileumsåret 3 INFO 1 Nr. 2005 www.bergen-chamber.no TEMA: Regionalt samarbeid Entusiastiske gründere på Voss Side 8 9 Har blikket fremover i jubileumsåret 3 Bergenscenarier 2020 går videre Viste solidaritet etter flom-katastrofen

Detaljer

INFO ENERGI. Med kremmerånd i kraftmarkedet TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 3 4. Kriseledelse. Er din bedrift forberedt?

INFO ENERGI. Med kremmerånd i kraftmarkedet TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 3 4. Kriseledelse. Er din bedrift forberedt? INFO 2 Nr. 2005 www.bergen-chamber.no TEMA: ENERGI Med kremmerånd i kraftmarkedet Side 3 4 Ny HOG-leder med store planer 6 7 Kriseledelse. Er din bedrift forberedt? Vil bygge sterkt forvaltningsmiljø Forskere

Detaljer

Et eventyr med dårlig rykte

Et eventyr med dårlig rykte Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 5 2013 årgang 20 Forus landets viktigste næringsområde: Et eventyr med dårlig rykte Forus er mer kjent for trafikkaos og kø enn som landets viktigste næringsområde.

Detaljer

INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital

INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital INFO 4 Nr. 2004 Blant de Ill: AG Foto: Marine Harvest beste i verden TEMA: havbruk & sjømat Trenger såkornkapital Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe Gjør Vestlandet til en sterk merkevare Døråpner til

Detaljer

Slik rammes næringslivet

Slik rammes næringslivet IRIS-rapport om kommunestrukturen: Slik rammes næringslivet Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 3-2009 ÅRGANG 16 Dagens kommunestruktur i Stavanger-regionen bidrar til trafikk-kaos på Forus og manglende

Detaljer

Selg byen sammen. Rosenkilden. Konferanse- og messeekspert gir klart råd:

Selg byen sammen. Rosenkilden. Konferanse- og messeekspert gir klart råd: Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 10 2013 årgang 20 Konferanse- og messeekspert gir klart råd: Selg byen sammen Siden 2010 har Stavanger fått et stort og bredt tilbud av nye fasiliteter og med muligheter

Detaljer

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 TEMA: Finanskrisen Regjeringens tiltakspakke DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær U37 / 2 MRD. TIL AKTIVE EIERFOND / OLA H. GRYTTEN OM EKSPORTNÆRINGEN www.bergen-chamber.no

Detaljer

Ser grenseløse muligheter

Ser grenseløse muligheter Rosenkilden NæriNgslivsmagasiNet nr. 4 2012 årgang 19 Slik skal de sammen takle veksten: Ser grenseløse muligheter Rekordvekst, tidenes muligheter og tidenes utfordringer krever samarbeid på alle nivå.

Detaljer

Ti års jakt på et lokale!

Ti års jakt på et lokale! Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 3 2013 årgang 20 Historien om Zaras Stavanger-etablering: Ti års jakt på et lokale! Den internasjonale klesgiganten Zara har jaktet på lokaler i Stavanger sentrum

Detaljer

Næringssjef Nina Othilie Høiland Ordfører Norunn Østråt Koksvik. Sandnes skal bygge regionen videre: Kvinnene med trumfkortet

Næringssjef Nina Othilie Høiland Ordfører Norunn Østråt Koksvik. Sandnes skal bygge regionen videre: Kvinnene med trumfkortet Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 8-2008 ÅRGANG 15 Næringssjef Nina Othilie Høiland Ordfører Norunn Østråt Koksvik Sandnes skal bygge regionen videre: Kvinnene med trumfkortet. Side 6, 7, 8, 9 og

Detaljer

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen 4 09 Tema: Humankapitalen i Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs Ulrica Risberg om verdier Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen Kontor til leie Lerkendal Stadion Unik mulighet for virksomheter som

Detaljer

Når staten sier stopp

Når staten sier stopp Rosenkilden NæriNgslivsmagasiNet nr. 6 2012 årgang 19 Når staten sier stopp B e rgen S t avanger Sandne s Fylkesmannen har sagt stopp en halv både når det gjelder e39, sandnes Øst og Bybåndet sør. 70 prosent

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

TEMA: Reiselivsbyen. Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. Bente Dyrseth om kultur og reiseliv

TEMA: Reiselivsbyen. Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. Bente Dyrseth om kultur og reiseliv 2 06 TEMA: Reiselivsbyen Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. i Bente Dyrseth om kultur og reiseliv Jens Fredrik von der Lippe om konferanser Lise Moe om IKT og

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer