info tema: Transport kommunikasjon - Bybanen må fullføres! NR w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Flesland skal vokse Sotrabrua

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "info tema: Transport kommunikasjon - Bybanen må fullføres! NR.5 2006 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Flesland skal vokse Sotrabrua"

Transkript

1 info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o tema: Transport kommunikasjon & 06 NR Bybanen må fullføres! Vil kreve Bergens-pakke Prekært over Arnatunnel også Flesland skal vokse Sotrabrua rømningsvei side 4 side 6 side 8 side 15

2 leder Helge S. Dyrnes Fremkommelighet i fokus Dette nummeret av INFO er i hovedsak viet til transport/ kommunikasjoner, for å markere at fremkommelighet er en av de viktigste rammebetingelsene for bedriftene ja, kanskje den viktigste. Derfor må Bergen Næringsråd ha transport/kommunikasjoner som et høyt prioritert område, i et arbeid som må være fortløpende, grundig og langsiktig. I dette nummeret belyser vi noen av utfordringene regionen står overfor på kort og lengre sikt - i store prosjekter som skal gjennomføres og noen prosjekter som er under planlegging. Men vi legger ikke skjul på vår store bekymring for det fremkommelighetskaoset vi nå daglig utsettes for. Og det er uansvarlig å ikke gripe fatt i denne situasjonen. Bergen Næringsråd krever derfor konkrete svar og tiltak som fremmer bedre fremkommelighet. For Kokstad/ Sandsli/ Flyplassen er hovedutfordringene å bruke den tilgjengelige veikapasiteten best mulig, og der vi bl.a har fremmet forslag om å forsterke kollektivtilbudet derunder pendelbuss og park-and-ride-stystemer åpne kollektivfelt for kameratkjøring og utvikle elektronisk kameratkjøringsbørs For resten av Bergens sentrale deler er det ikke trafikkvekst, men gravearbeidene som er den store synderen: Det er det store omfanget, meget varierende fremdrift på de mange graveområdene og mangel på avbøtende tiltak og informasjon, som gjør det nærliggende å kalle situasjonen et graveanarki. Hvem er beslutningstakere? Er planlegging og gjennomføring godt koordinert? Hvilke fremkommelighetsanalyser er gjort? Dette er noen av våre spørsmål, som krever konkrete svar og har betydning for den nære fremtid. Hvis ikke myndigheter og planleggere tar affære, vil det også bli enda verre, når bygging av Bybanen og Ringvei Vest skal i gang. Næringslivet påføres skyhøye tidskostnader. Og derfor må vi stille tydelige krav til myndighetene om planlegging, koordinering, iverksetting av avbøtende tiltak, medvirkning og informasjon. På lengre sikt har vi store utfordringer for å utvikle de gode regionale løsningene. Samferdselsminister Navarsete skal ha honnør for positive tendenser i det fremlagte statsbudsjettet. Men det er langt fra nok. Bergensprogrammet er heller ikke tilstrekkelig. Antagelig må vi tenke en større Bergens-pakke 3, slik Oslo gjør. Slik at vi både får realisert et velfungerende kollektivsystem og et velfungerende veisystem. Dette reiser også behov for nye finansieringsordninger der bl.a nye ordninger med såkalt Prosjektfinansiering er under utredning på sentralt hold. Men de daglige fremkommelighetsproblemene er så altoverskyggende, at de akkurat nå må få høyest oppmerksomhet. Tips oss! Torbjørn Torsvik tlf: Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Nettside: Ansvarlig red.: Helge S. Dyrnes Red.: Torbjørn Torsvik og Nor PR Red. avsluttet Forsidebilde: Marit Warncke (Foto: Oddmund Lunde) Utforming og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3200 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonser og bilag: Tlf.: Trine Gunnlaugsson Utgivelsesdatoer i 2006: Priser: 1/1 side 4 farger kr ,- 1/2 side 4 farger kr ,- 1/4 side 4 farger kr ,- Priser eks. mva. Rabatter ved årsavtaler. Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Næringsråd sendes til:

3 tema: Transport & kommunikasjon - Bybanen må fullføres! - Bybanen må fullføres slik intensjonene for banen var, sier styreleder i Bergen Næringsråd, Marit Warncke. Kollektivtrafikken i Bergen må styrkes radikalt, blant annet ved rask utbygging av Bybanen. Bergen Næringsråd mener kollektivsystemet på egen trasé må forlenges fra Nesttun til Flesland, fra Sentrum til Åsane terminal og mot vest til Oasen - Storavatnet og mellom Oasen og Flesland. Haukeland Universitets-sjukehus må og inkluderes. Dette var forutsetningen i Bergen kommunes visjon for et tjenlig kollektivnett i Bergensregionen. Marit Warncke sier hun har et samlet næringsliv bak seg når hun krever et skikkelig krafttak for kollektivtrafikken. - Vi ser allerede i dag svært alvorlige køproblemer på hovedveinettet i Bergen. I kombinasjon med et mangelfullt utbygget kollektivsystem gir dette grunnlag for stor bekymring. Samtidig ønsker Bergen kommune større utnyttelse av byarealene til boliger og næringsliv. Dette innebærer at behovet og markedet for et effektivt kollektivsystem vil bli større, sier Warncke. I kommunens strategi for kollektivtrafikk heter det blant annet at det er ønskelig med hyppigere frekvens på viktige strekninger, bedre komfort, og bedre informasjon på holdeplasser. Dette er tiltak som har vært lovet over lengre tid, uten at noe særlig skjer.,, Bergen Næringsråd mener kommunens planer for videreføring er for defensive - Intensjonene er positive, men i Bergen Næringsråd er vi kritisk til at kommunen ikke er tydelige nok på hvilke virkemidler som skal benyttes for å nå målene, og hvordan tiltakene skal finansieres. Skal målene nås, må det settes inn betydelige finansielle ressurser. Ellers blir det bare ønsketenkning, sier Warncke. Warncke minner om at det tidligere er fremmet forslag om børs for kameratkjøring og pendelbusser til og fra store parkeringsplasser i utkantene av byen. Warncke presiserer at disse tiltakene må gjennomføres skal troverdigheten og løftene opprettholdes. For defensivt av Bergen kommune Bergen kommune har skissert en fremdrift hvor Bybanen forlenges fra Nesttun til Lagunen i perioden , for deretter å utvides fra Sentrum til Åsane i perioden etter Dette er for defensivt. Vi etterlyser en handlingsplan med realistisk finansiering for raskere utbygging av Bybanen i regionen slik forutsetningene var i visjonen for et tjenlig kollektivnett i bergensregionen. Vi mener forlengelsen til Lagunen og Flesland må komme raskt, og at også utvidelsen mot nord og vest suksessivt må realiseres. - NSB har tidligere lansert et forslag om å forlenge Bergensbanen til Flesland via Fyllingsdalen, som et supplerende kollektivtiltak spesielt beregnet på flypassasjerer og tjenester til Flesland Lufthavn. Dette må også vurderes i en kombinasjon med bybaneplanene. Rune Haugsdal tok over som sjef for Bybanen i sommer. Bergen Næringsråd mener han må ressurser til å fullføre banen etter intensjonene. (Foto: Oddmund Lunde) Samferdselsdepartementet vurderer nå såkalt prosjektfinansiering, som en statlig OPS-finansiering. Forsøkene med OPS (Offentlig Privat Samarbeid) har vist seg å gi en dramatisk reduksjon i ventetid på ferdigstillelse og høy kvalitet på prosjektene. Dette innebærer at man ser helhetlig på investeringer i kollektivsystemet, og utarbeider en total finansierings- og handlingsplan for gjennomføring. - Vi vil be om prosjektfinansiering, enten som et rent statlig system eller som OPS- av et helhetlig kollektivsystem som er stort og robust nok til å takle en sterk trafikkvekst i årene som kommer i et langsiktig perspektiv. Kollektivtrafikken i Bergen må løftes opp og frem, ellers vil både innbyggere og næringsliv i regionen få urimelig store problemer. Dette vil være en alvorlig trussel mot bergensregionens ambisjoner for de neste 20 årene, avslutter Marit Warncke.

4 tema: Transport & kommunikasjon - Vi må finne veien videre - før alt stopper opp INFO inviterte byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, styreleder i Bergen Næringsråd, Marit Warncke og leder for ressursgruppe Transport og kommunikasjoner i Bergen Næringsråd, Ole-Johan Sagen, til en samtale om de kommunikasjonsutfordringer vi står overfor i regionen. De er enige om at ting må skje raskt. Lisbeth Iversen: Jeg vil karakterisere situasjonen som akutt. Og jeg er opptatt av at dette kommer klart frem for lokale politikere, næringsliv og sentrale myndigheter. Og noe må gjøres kjapt. Marit Warncke: Vi er enige om at situasjonen er i ferd med å bli uholdbar. Slik jeg ser det, krever situasjonen strakstiltak som kan avhjelpe på den akutte situasjonen, spesielt mot Sotra og Sandsli, men nå dreier det seg også om å fremstå samlet om felles program for langsiktige løsninger. - Hvor er situasjonen verst? Lisbeth Iversen: Det er mest akutt mot syd og mot vest. Der er det krise. Vi har ikke en gang et sammenhengende kollektivfelt mot Flesland. Vi jobber med å få til dette. - Hvilke løsninger er det snakk om? Lisbeth Iversen: Det er mange muligheter. Skyttelbusser mellom Kokstad, Sandsli og Nesttun, kombinert med ekspressbusser mot sentrum. Vi må også se på park & ride-systemer flere steder mellom Bergen og Flesland og mellom Bergen og Sotra. Systemer for kameratkjøring, såkalt netthaik utreder vi nå. Marit Warncke: Vi er enige i alle disse løsningene, og det gjelder å ikke bruke for lang tid på utredningsfasen. Videre er Bergen Næringsråd opptatt av å få til en forlengelse av Bybanen fra Nesttun via Lagunen til Flesland, ikke minst for å lette transportsituasjonen for de mange tusen som arbeider i bedriftene på Sandsli og Kokstad. Men dette er ikke tidfestet i noen plan. Hva skjer med forlengelsen av Bybanen? Lisbeth Iversen: Foreløpig har vi bare midler til å anlegge Bybanen fra Sentrum til Nesttun. Vi vil legge frem en sak om mulighetene for finansiering av forlengelse fra Nesttun til Lagunen, og en mulig forlengelse fra Sentrum til Sandviken - Handelshøyskolen. Forlengelse nordover vil være en viktig inntektsbringende akse. Denne vurderingen vil bli gjort i 2007.

5 ,, Bergensregionen trenger en samferdselspakke på 27 milliarder vi skal ikke plukke enkeltprosjekter fra hverandre. Vi skal ha hele pakken. Dette må vi prøve å få til igjen. Ole Johan Sagen: Jeg tror det du sier om å gjenta Bergensprogrammet er veldig riktig. Pakken må inneholde en kombinasjon av veier og kollektivløsninger. Vi er nødt til å få et eget system på dette, vi er nødt til å tenke helhetlig, og få myndighetene til å se det store bildet. En slik pakke for byen vil være visjonær og spennende. Vi må få politikerne sentralt til å forstå at Norges nest største byregion, trenger sin Oslopakke. Hvis vi summerer det vi trenger av midler, havner vi på halvparten av Oslo, det vil si ca 27 milliarder kroner. Det er vel og bra at Oslo tar et krafttak, men kan de gjøre det, må vi også få lov. - En slik pakke krever også samarbeid på tvers av kommunegrensene. Hvor realistisk er det å få til dette? Lisbeth Iversen: Jeg tror den muligheten er veldig stor. Ole Johan Sagen: Jeg tror utfordringene ligger vel så mye innad i partiene som mellom kommunene. Det nye nå er at storbyene, også Bergen, på en annen måte enn tidligere ser på seg selv som del av en region. Også i næringslivet ser man kommunikasjonsutfordringene i et videre perspektiv. Vi må benytte sjansen nå som det er en interesse for å se på hele regionen, til å meisle ut en felles politikk. Hvis vi drøyer for lenge med dette, kan det være for sent. Å forankre en totalplan i hele regionen, er utrolig viktig Lisbeth Iversen: Det er viktig at prosjektene frir til et bredt lag av politikere og innbyggere i alle de involverte kommunene. Problemet tidligere har vært en utbredt enten-eller-politikk. Bilen må fortsatt være i bruk. Men vi må få til gode kombinasjoner av bil, buss og bane. Vi er på overtid. Situasjonen er akutt. Vi er egentlig for seint ute allerede. Slik beskrives transportsituasjonen i Bergen av stadig flere. Men hvordan skal flokene løses? Hvor mye vil det koste? Og hvor er pengene? Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, styreleder i Bergen Næringsråd, Marit Warncke og leder for ressursgruppe Transport og Kommunikasjoner i Bergen Næringsråd, Ole Johan Sagen er enige om at Bergen og nabokommunene må kjempe frem en samferdselspakke for regionen. (Foto: Oddmund Lunde). - Det er mange utfordringer i bergensregionen. Situasjonen sydover mot Flesland er nevnt. Også vestover er det problematisk. Sotrasambandet som også har sprengt kapasitet. Er det mulig å få løsninger på alle disse traséene? Lisbeth Iversen: Ja, det er mulig. Men budskapet vårt til sentrale myndigheter må være klart, og inkludere alle de grepene som er nødvendige for å gi regionen fremtidsrettede kommunikasjoner. Vi må gjøre opp en status, og presentere en samlet prislapp. - I Oslo og Akershus har politikerne klart å lage en fellesløsning, kalt Oslopakke 3. Der har de priset store vei- og kollektivprosjekter som må gjennomføres, og presentert et totalt budsjett for Samferdselsdepartementet på 53 milliarder kroner. Er dette veien å gå også for Bergensregionen? Lisbeth Iversen: Ja, jeg tror det. Vi gjorde noe av det samme, da vi søkte og fikk vedtatt Bergensprogrammet, med bl.a. Ringvei Vest og Bybanen. Nå må vi snakke om Bergensregionpakken. Og den skal gjelde Bergen og nabokommunene. Da vi presenterte Bergensprogrammet for sentrale veimyndigheter i Oslo, fikk jeg spørsmålet; hva vil du prioritere? Jeg svarte at jeg prioriterer Bergensprogrammet. Den prioriteringen er gjort, Ole Johan Sagen: I Oslo er det tverrpolitisk enighet. I Bergen Næringsråds forslag til pakke ligger det ulike løsninger som imøtekommer forskjellige partiers ønsker. Utfordringen er å ha en sunn debatt og å kunne se ting i en sammenheng. Det betyr at alle må svelge noen kameler. Men du kan gjøre deg ferdig med en masse debatt på en gang. Du slipper å hoppe fra prosjekt til prosjekt til prosjekt. Marit Warncke: Med en slik plan vil alle føle at de får gjennomslag for noe, forutsatt at vi blir enige om en plan som skal gjelde for 20 år. Jeg tror også at en langsiktig totalpakke vil få alle til å løfte blikket og se utfordringer utover egen kommunegrense. Hvis alle føler de får en gulrot i forhold til sine hjertesaker, tror jeg viljen til å støtte denne pakken blir større. - Hvordan skal en totalpakke til 27 milliarder kroner finansieres? Marit Warncke: Vi mener det må arbeides målrettet for en økning av offentlige tilskudd til kollektivtrafikken i Bergen og omegn. Bergen får under halvparten av tilsvarende offentlige kjøp i Oslo og Akershus. Dette må rettes opp. Lisbeth Iversen: Vi må løfte alle steiner. Hvordan løser vi finansiering? Bompenger? Hva med byggetrinn 2 og 3 for Bybanen? Alt dette må vi få på bordet. Budskapet må ha et navn. Vi kan garantere i eiendommer og øke rammebevilgninger. En av problemstillingene på Vestlandet har vært at vi klarer å krangle, selv om det drypper penger her og der. Men med et så stort løft må vi bli enige oss i mellom før vi presenterer dette for myndighetene. Hva skal til for at vi ikke overoppheter økonomien? Et lånefond kan være løsningen for å gjennomføre investeringene uten at det blir inflasjon. Vi har utfordringer knyttet til prisnivå på anleggsvirksomhet. Det er mye som kan forbedres og effektiviseres. Ole Johan Sagen: Man må tenke 20 år frem i tid og nye måter å tenke finansiering på. I så måte er lånefinansiering som nedbetales over tid det mest nærliggende, innenfor modellen med Offentlig Privat Samarbeid (OPS), Prosjektfinansiering med statlige garantier. Hvis ikke Bergen får en slik pakke, tror jeg mange av visjonene som ligger i Strategisk Næringsplan og Bergensscenarier 2020 ikke lar seg gjennomføre. Lisbeth Iversen: Vi skal ha en positiv tilnærming. Få frem pakken, og hvilke utfordringer vi får hvis dette ikke blir realisert. Det vil ha store samfunnsøkonomiske konsekvenser. 5

6 tema: Transport & kommunikasjon Vil ha strakspakke for Sotrasambandet - Vi kunne tenke oss Bybanen til Straume og jernbanelinjer til CCB-basen på Ågotnes og til Kollsnes, sier ordfører i Fjell kommune, Jan Utkilen. Han tenker høyt og ser langt frem i tid. Men først må de prekære problemene løses. Kapasiteten på sambandet Sotra-Bergen er sprengt. Fjell-ordføreren vil ha strakstiltak. Trafikksambandet Sotra-Bergen har lenge vært en betent knute for beboere og næringsliv på begge sider av Sotrabrua. Bruforbindelsen er i dag eneste måte å komme til og fra Bergen på, og den er ikke lenger tilstrekkelig. Broen stod ferdig bygget i 1971, den gangen det bodde knapt mennesker på øyene i vest. I dag teller kommunene Fjell, Sund og Øygarden rundt mennesker. Det planlegges også et tettsted med et tusentalls boliger på Bildøy, sentralt på Sotra. Samtidig blomstrer industrien og virksomheten i havnene på CCB og Kollsnes som aldri før. Må dempe veksten - Sotra har vokst raskt de siste 30 årene, og vi er vant til å takle befolkningsvekst. Men jeg håper ikke veksten blir like sterk fremover. Hvis veksten fortsetter i samme takt, vil vi få betydelige utfordringer, særlig i forhold til transport. Hvilket vi har allerede. Nå må vi få til løsninger, sier Jan Utkilen. Sotrasambandet hadde aldri vært nevnt i Nasjonal Transportplan. Ikke før Sotrasambandet A/S ble etablert for tre år siden. De tidligere statsrådene Ranveig Frøiland og Lars Gunnar Lie kom med i det kommunale selskapet, og etter hvert fikk behovet for å forsterke sambandet gehør hos sentrale veimyndigheter. Sotrasambandet jobber for et nytt hovedsamband mellom Bergen og Sotra samt en ny nord-sør forbindelse over Sotra. Nå jobber Statens Vegvesen med mulighetene for bedre transportløsninger mellom Bergen og Sotra. Vil satse mer på kollektiv-løsninger - Vi må satse mye mer på kollektivtrafikk, det er det ingen tvil om. Det er ikke plass til flere biler. Sotrabrua kan bygges ut med gang- og sykkelsti, men den kan ikke bygges ut med veibane. Det er det ikke kapasitet til. Derfor må det kanskje bygges en bru til, eller så må det investeres i undersjøiske tunneler, sier Utkilen, som ikke legger skjul på at det også er store samferdsels-utfordringer på selve Sotra. 6

7 ,, Trenger ny bro eller undersjøiske tunneler Kapasiteten på broen fra fastlandet til Sotra er sprengt. - Vi trenger en strakspakke for samferdsel, sier Fjell-ordfører Jan Utkilen. (foto: Oddmund Lunde). - Kommunikasjonene mellom Sund i sør og Øygarden i nord må bli bedre, men dette arbeidet kommer etter planen ikke i gang før Vi må imidlertid få en strakspakke. I tillegg til fastlandssambandet må den inneholde en utbedring av kollektivfeltene på begge sider av Sotrabrua. Vi må få et møte med Samferdselsdepartementet, og da vil vi fremme et konkret forslag. Dette må skje nå i høst, slik at forslaget kan behandles av Stortinget i vårsesjonen. Utkilen sier at den strakspakken som skal fremmes for myndighetene inneholder utbygging av kollektivfelt ved Kolltveittunnelen på Sotrasiden og ved Storavatnet. Det må bygges såkalte park & ride-systemer. Dette betyr at bilistene kan kjøre til en større parkeringsplass, og sette bilen fra seg før de entrer en buss og fortsetter. - Dette kan redusere køene, for slik situasjonen er nå er sårbarheten for stor. Én ulykke på strekningen Sotra- Bergen lammer trafikkflyten. Andre har lykkes - Dette er viktig for beboerne på Sotra, men også næringslivet må ha gode betingelser. Vi kunne tenke oss Bybanen til Straume og jernbane til Ågotnes og Kollsnes. Vi må se hvordan andre byer i Europa gjør det. Brügge i Belgia er en by på størrelse med Bergen. De har flyttet industrien ut av byen til Zeebrügge. Der fungerer kommunikasjonene veldig godt. Det samme ser vi i større byer som Rotterdam og Amsterdam hvor industrien har gode transport- og kommunikasjonsbetingelser, sier ordfører i Fjell kommune, Jan Utkilen. Tre alternativer Sotra-Bergen Statens Vegvesen ser for seg tre alternativer for en utviding av Sotrasambandet. Firefelts bro like ved der Sotrabrua ligger i dag, en motorvei i tunnel ved dagens bro, eller en tunnel lenger syd ved Tellnes i Sund Kommune. - Vi jobber nå intenst med å sile ut de beste alternativene, for å få disse ut på høring i kommunene, sier prosjektleder for Sotrasambandet i Statens Vegvesen, Magnus Natås. Han er for tiden i full gang med planer for det nye Sotrasambandet. Natås sier at det forhåpentligvis i løpet av våren 2007 vil bli bestemt hvilke alternativer som skal utredes. - Målet er at Sotrasambandet kommer inn i Nasjonal Transportplan for , sier Natås.

8 tema: Transport & kommunikasjon - Arnatunnel er lønnsom og viktig som rømningsvei - Skjer det en alvorlig ulykke i Fløyfjellstunnelen, vil det skape kork i hele byen. Veiene mot denne tunnelen vil imidlertid kunne tømmes langt raskere dersom det også bygges veitunnel gjennom Ulriken til Arna. Dermed unngår man at utrykningskjøretøyer står fast, sier leder i Arna Næringsforum, Edvin Nilsson. Leder i Arna Næringsforum, Edvin Nilsson, mener Arnatunnelen vil kunne fungere som utløp og rømningsvei ved alvorlige ulykker her i Fløyfjellstunnelen (Foto: Oddmund Lunde). Nilsson ser flere beredskapsmessige fordeler ved byggingen av veitunnel fra Nygårdstangen til Arna. - Dette er et viktig argument som kommer i tillegg til de transportøkonomiske og miljømessige fordelene ved å realisere E 16 Arnatunnelen. Næringslivet og befolkningen på begge sider av Ulriken er tjent med å kutte ned avstanden med 16 km i hver retning. Arnatunnelen er et svært lønnsomt prosjekt for oss alle. Den bidrar også til å redusere sårbarheten i Bergen i forbindelse med ulykker, fremholder Nilsson. Lettere for brannbiler og ambulanser Diskusjonen rundt bygging av veitunnel mellom Nygårdstangen og Arna har rullet frem og tilbake de siste årene. Prosjektet må unngå å komme inn i en kø hvor intet skjer. De siste månedenes fokus på trafikkproblemer i og rundt Sentrum viser hvor viktig E16 Arnatunnelen er, sier Edvin Nilsson. - Mye av oppmerksomheten rettes mot biler inn til sentrum. Det må imidlertid fokuseres på at tunnelen også bidrar til at trafikken går raskere ut av sentrum. Ved en ulykke i Fløyfjellstunnelen eller ved lengre stengning på grunn av vedlikehold vil situasjonen for sentrumsområdene og Nygårdstangen kunne bli meget kritisk. I slike situasjoner vil Arnatunnelen kunne fungere som utløp og rømmningsvei for trafikken nord- og østover fra Bergen sentrum. Tidligere hadde traseen over Bryggen denne avlastningsrollen, hvilket den i dag er totalt uegnet til. Sentrum kan umulig takle disse trafikk- og miljøbelastningene. - Myndighetene har ansvar for å sikre gode rømningsveier i en krisesituasjon. I en gitt situasjon kan dette også ha betydning for sikring og bevaring av viktige kulturminner i sentrale deler av Bergen, påpeker Nilsson. - Å få biler raskt ut av sentrumsområdene er vel så viktig som å hindre dem i å komme inn. Veldig mye av trafikken som går gjennom Bergen i dag, skal helt andre steder. Å bygge en tunnel som sluser unna denne trafikken vil gi miljøgevinster både for sentrum og for Åsane. Luftkvaliteten vil forbedres og trafikkstøyen blir mindre for svært mange mennesker, sier Nilsson. Må ikke glemme å kjempe En Arnatunnel vil gi avstandsbesparelser på 32 kilometer tur retur i forhold til å kjøre rundt Ulriken. Nilsson understreker at det er bred enighet i alle næringsorganisasjonene i Bergen og i omegnskommunene om at Arnatunnelen er en riktig løsning for å få til en smidigere og mer kostnadseffektiveffektiv trafikkavvikling. - Jeg er likevel redd for at den unisone enigheten gjør at man glemmer å kjempe for saken. Vi må fortsatt ha et stort engasjement fra det store flertallet som er positive Skuffet over Fylkesmannen Fylkesmannen i Hordaland har varslet innsigelser mot planene om Arnatunnel fordi kollektivtrafikken kan svekkes. Samtlige næringsorganisasjoner i regionen; Vest Næringsråd, Osterøy Industrilag, Nordhordland Håndverks- og Industrilag, Vaksdal Næringsselskap, NHO Hordaland, Kvam Næringsråd, Samnanger Næringsforum og Bergen Næringsråd, er uenige med Fylkesmannen. De har sendt et brev hvor de påpeker at kollektivtrafikken tvert i mot styrkes ved en veitunnel. Skeptisk til tillegsutredninger Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har uttalt seg positivt om Arnatunnelen. Hun presiserer at departementet ønsker en bred politisk tilslutning lokalt. Byrådet har imidlertid vedtatt at det skal gjennomføres tillegsutredninger for bl.a. Ringvei Øst. - Dette har vært utredet over lang tid, og Bergen Næringsråd er skeptisk til behover for tilleggsutredningene. Vi krever handling - ikke flere utredninger, sier administrerende direktør Helge Dyrnes i Bergen Næringsråd og styreleder i Arna Næringsforum Edvin Nilsson. - Det er skuffende om saken skal på ny vandring i byråkratiet. Byrådet må holde høyt press på saken. E 16 Arnatunnelen er et nødvendig, lønnsomt og miljømessig viktig veiprosjekt, understreker Dyrnes og Nilsson.

9

10 Hvordan få tak i de beste hodene? Magasinet "The Fjord Coast" skal bidra til rekruttering av kvalifisert arbeidskraft til Vestlandet. Det blir et kvalitetsmagasin som viser hvordan menneskeri vår region arbeider for å utvikle produkter og tjenester som skal sikre langsiktig verdiskaping. "The Fjord Coast" vil derfor være til hjelp for å rekruttere de beste menneskene til din bedrift i et arbeidsmarked som koker. The Fjord Coast er samarbeidsprosjekt mellom Bergen Næringsråd, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Haugaland Industri- og Næringsforening. Magasinet er bygget på en vellykket utgave i utgaven vil gjennom temabaserte artikler vise hvordan det i landsdelen blir jobbet for å forsterke gode miljøer innen maritim virksomhet, olje og offshore. Dessuten skal bedrifter og virksomheter som arbeider i og for de kystindustrielle næringene presentere seg. I 2006-utgaven av The Fjord Coast kan din bedrift profilere seg, en synliggjøring som medvirker til rekruttering av morgensdagens hoder. Ikke minst kan du vise de gode hodene som du allerede har i bedriften hvilken god karrierevei din sterke bedrift representerer. Naturligvis vil en god profilering også kunne medføre forretningsmessige muligheter i et godt marked. The Fjord Coast vil blant annet bli distribuert til selskaper og utdanningsinstitusjoner, nasjonalt og internasjonalt. Samt det største europeiske nettverket for næringsliv; Chamber of Commerce and Industry. Kjernefakta, The Fjord Coast Sideantall: 120 sider Papir: Høykvalitet farge Opplag: Pris for innrykk av 2 / 3 sider: Kr / Kr Bistand til produksjon av tekst kan avtales med Nor PR. Distribusjon: Utdanningsinstitusjoner med relevante fagprofiler, Europa-kontorene, ONS-nettverk, profilerte firmaer i publikasjonen, norske ambassader, utvalgte konferanser og kongresser. Det blir i tillegg til en trykket versjon også laget en digital versjon som distribueres i relevante regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Kontakt: Kommunikasjonssjef i Bergen Næringsråd, Torbjørn Torsvik, telefon / , e-post: 10

11 Årsrapport 2005 Annual report 2005 Du kan endre billetten inntil 30 minutter før avgang Du kan endre navn, dato, avgangstid og strekning på alle våre billetter. Rabatterte billetter kan endres mot et gebyr. Våre fullt fl eksible billetter belastes ved avreise og kan endres gebyrfritt. Tiden er inne for å starte arbeidet med årsrapporten. Vi har solid erfaring og god referanseliste. Vi kan derfor bidra på hele eller deler av produksjonen. Fra strategi til idé, tekst, design og gjennomføring. Ta kontakt for en uforbindtlig samtale og tilbud. Reklamebyrået AG1 Reklamebyrået AG2 Design Innhold Rådgivning Nøstegaten 78, 5011 Bergen Du kan velge mellom mange avganger Vi fl yr over 80 ruter til mer enn 50 destinasjoner og har over 1000 avganger i uken, både innenlands og i resten av Europa. Du kan bruke kredittkort som billett Kreditt- og debetkort kan benyttes som billett uavhengig av prisklasse og hvordan reisen er betalt. Foreløpig gjelder dette kun på våre innenlandsruter. Har du bare håndbagasje kan du gå rett til utgangen. Den mest fleksible måten å reise på

12 Store veg- og jernbaneprosjekter i Bergen Lindås Meland E 39 Nyborgtunnel Osterøy Askøy Åsane Sotrasambandet Skansentunnel Arnatunnel (veg- og jernbane) Mindetunnel inkl. nytt kryss Danmarksplass Arna E 16 Sotra (alt. nord) Bergen sentrum Ringveg øst Ringveg vest Flesland Nesttun Rådalskrysset (alt. sør) Fana E 39 Os - Rådal Os 12

13 Fremtidig bybanesystem i Bergen Åsane sentrum Bergen sentrum Loddefjord (Storavatnet) Oasen Nesttun Flesland Sandsli Lagunen Bergen kommunes visjon om tjenelig kollektivnett i Bergensregionen 13

14 Stadig flere virksomheter ser nytteverdien av en samfunnsrapport eller miljørapport i sin omdømmebygging. Vi har erfaring på området bidra på hele eller deler av produksjonen. Fra strategi til idé, tekst, design og gjennomføring. Ta kontakt for en uforbindtlig samtale og tilbud. Reklamebyrået AG1 Reklamebyrået AG2 Design Innhold Rådgivning Nøstegaten 78, 5011 Bergen POSTEN LANDER I ESPEHAUGEN I Espehaugen ved Bergen lufthavn, Flesland, ønsker vi nå Posten Norge velkommen til en tomt på hele 75 dekar. Her skal den nye postterminalen bygges. Andre bedrifter er også i ferd med å signere kontrakt i næringsparken, og vi har plass til flere. I Espehaugen tilbyr vi tomter fra to dekar og oppover til både kontor, lager og industriformål. Bergen tomteselskap AS er den ledende tilbyderen av næringstomter i Bergens-regionen. For mer informasjon kontakt salgsingeniør Ove Lavik, telefon eller via e-post: 14

15 lederportrettet Høytflyvende direktør Sommeren har vært eventyrlig. Nå venter en høst og en vinter med nye rekorder. Dag J. Aksnes flyr høyt om dagen, som direktør for Skandinavias fjerde største flyplass. >> 15

16 ,, Bare i år blir det investert 300 millioner i bygg på Flesland lederportrettet - Bergen er nærmere Europa enn det var tidligere, sier sjef for Flesland Lufthavn, Dag J. Aksnes >> Flesland Lufthavn har i år passert passasjerantallet til Landvetter utenfor Gøteborg. Nå er det bare Gardermoen, Kastrup og Arlanda som slår Flesland på antall avganger og passasjerer per år. Størst på offshore-trafikk Dag J. Aksnes møter oss på kontoret ved den tidligere flyterminalen, det som nå er helikopterterminal. I utkanten av en stor byggeplass, som om noen måneder vil bli en av Choice-kjedens største hoteller og huse 200 hotellrom og 1200 konferanseplasser. Og da er ikke parkeringsanlegget nevnt, eller den nye terminalbygningen. Og den planlagte rullebanen. Men først snakker vi om helikopterterminalen. Det er ganske stille her akkurat nå, men lufthavnsjefen kan forsikre oss om at aktiviteten også her er stor. - Helikoptertrafikken til Nordsjøen er formidabel. Flesland er sannsynligvis verdens største lufthavn for helikoptertrafikk til offshore. Årlig fraktes det mennesker offshore fra helikopterterminalen. Det innebærer flybevegelser årlig, sier han. Vinger over Europa Det er ikke bare helikopternes blader som har merket høy rotasjon i år. Også når det gjelder den regulære passasjertrafikken på flyterminalen kan vi trygt snakke om gode tider. - Det har vært et eventyrår - også for flytrafikken, sier Aksnes. Han er stolt, og ikke så rent lite energisk. Han snakker om tall. Og rekorder: - I sommer har Flesland hatt 24 direkteruter til Europa. Det er 14 flere enn for to år siden. Vi vil i år få 10 prosents økning på innlandstrafikken og 20 prosent på fly utenlands i forhold til 2005, sier Aksnes. Aksnes har en plan Den nye terminalen på Flesland Lufthavn ble bygget i 1988 for å håndtere 2,8 millioner passasjerer. Med de endringene som nå er besluttet, vil terminalen kunne håndtere over 5 millioner reisende i Vi har en masterplan, sier Aksnes. En masterplan? - Ja, sammen med Møreforskning, Transportøkonomisk Institutt, Bergen kommune, flyselskapene og fylkeskommunen har vi laget en plan for hvordan Flesland vil se ut frem mot Hvis vi får iverksatt de investeringer vi har tenkt, så vil Flesland ha behov for å kunne håndtere 11,5 millioner passasjerer i Derfor er det nå bygget parkeringsplasser for 1350 biler og 461 millioner kroner skal spyttes inn i oppjustering av flyoppstillingsplass, de-icingplattform, radar, utvidelse av terminal og taxebane frem til Bare i år vil det bli investert for 300 millioner kroner i diverse byggeprosjekter på Flesland. Det er mye penger i omløp? - Ja. Derfor er det viktig at næringslivet i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane tar i bruk tjenestene våre. Bergen er nærmere Europa enn det var tidligere. Vi jobber hele tiden for å øke rutetilbudet, og opplever at det er stadig etterspørsel etter nye ruter, sier Aksnes. Ruter kommer og går Han er opptatt av å få til en tett dialog mellom næringsliv og flyselskaper. Det er viktig å kartlegge behovene i regionen, samtidig som flyselskapene må se på Flesland som en attraktiv destinasjon. - Men rutenettet er ikke en konsekvens av hva folk ønsker, men hvordan de faktisk reiser, sier Aksnes og gir et eksempel: - For en tid tilbake gjorde vi en undersøkelse blant næringslivsaktører i Bergen om hvilke ruter de ønsket på Flesland. Bergen-Stockholm var det 16

17 5 kjappe ? Hva synes du om høyhastighetstog? - Det er positivt, men jeg mener at Norge først og fremst er bygget for fly. Vi har en komplisert geografi. Når kommer direkteruten Bergen - New York? - Det tror jeg blir lenge til. Dessuten tror jeg ikke vi vil spare så mye tid på å fly direkte. Vi skal først og fremst utvikle rutene til hubene København og Amsterdam. Jeg håper også på en rute til Frankfurt. Da er vi forbundet med destinasjoner over hele verden. Det er viktig at tilbudet til og fra hubene er godt. Bybane til Flesland? - Ja, den må videreføres til Flesland. Men vi må huske på at Bybanen ikke blir noe flytog. Den vil bruke lengre tid. Utbyggingen av Ringvei Vest er også utrolig viktig for å møte den passasjerveksten vi har på Flesland. Når får vi CO2-frie fly? - Noe nullutslipp vil vi dessverre aldri få, men flyene blir stadig mer miljøvennlige og støysvake. Hensynet til miljøet er viktig.. Er næringslivet i Bergen konservativt? - Nei. Reiselivet, næringslivet, kommunen og fylkeskommunen er kreative og for oss er de gode samarbeidspartnere. Alle jobber godt sammen. Jobber langsiktig for bedre kommunikasjoner Ressursgruppen jobber for å bedre rammevilkårene for transport og kommunikasjoner. - Arbeidet krever langsiktighet og vi setter høye krav til dokumentasjon. Vi mener at det bør brukes større nasjonale ressurser på utviklingen av infrastruktur som bidrag til økt konkurransedyktighet, sier leder for gruppen, Ole Johan Sagen. Ressursgruppe Transport og Kommunikasjoner arrangerer møter om ulike temaer på feltet, og prioriterer arbeid med følgende saker og prosjekter: Kyststamveien - E 39 mellom Bergen og Stavanger har høy prioritet. Aksjeselskapet Kyststamveien Stavanger-Bergen AS er etablert sammen med Næringsforeningen i Stavangerregionen. Selskapet har sammen med ledende internasjonal ekspertise utviklet en ny offentlig/ privat finansieringsmodell, regional BOT-modell. Målet er å videreutvikle selskapet med offentlig eierskap og få Stortingets tilslutning til å utprøve modellen. Transport og veinett i Bergen, nabokommunene og på Vestlandet Arnatunnelen; i samarbeid med flere lokale næringsforeninger Bergensbanen Nasjonal Transportplan (NTP) Ressursgruppens leder er selvstendig næringsdrivende. Øvrige medlemmer er Øyvind Arnøy, Hansa Borg Bryggerier, Svein Anders Dahl, Vil Vite, Olav Daviknes, Rieber & Søn, Finn T. Lien, Logiteam, Normann Lohne Johnsen, DFDS Tollpost-Globe, Carl Erik Nielsen, CargoNet, Marit Petersen, NSB Persontog, Tore Skulstad, Bro- og Tunnelselskapet, Siri Pettersen Strandenes, NHH, Jan Sivertsen, Vestnorsk Transportarbeiderforening, Leif Arne Strømmen, Nor-Cargo og Idar Sylta, Gaia Trafikk. mange som uttrykte ønske om. Det ble i sommer opprettet en rute mellom de to byene, men denne ble lite benyttet av næringslivet. - Det er ikke uvanlig at ruter blir prøvd ut, og forkastet, men vi bør unngå at det skjer for ofte. Konsekvensen kan være at flyselskapene trekker seg ut, og det vil være veldig uheldig for næringslivet, sier Aksnes Ruteutviklingsfond Ruteutviklingsfondet ble opprettet for et snaut år siden. Det skal hente inn finansiering fra det offentlige for å støtte nye internasjonale flyruter. Hittil har det blitt samlet inn fem millioner kroner. Men dette er bare starten. Det skal jobbes i mange år med å hente inn midler til å videreutvikle eksisterende og opprette nye ruter til Europa. For å vise hvor viktig flytrafikken er for næringslivet, setter Aksnes opp et regnestykke: - Hvis man er nøktern, vil en ny rute som går syv dager i uken gi passasjerer på en rute mellom Flesland og en destinasjon i Europa hver vei. Hvis man regner at av disse er utlendinger og bor i Bergen tre netter i snitt, og bruker 1000 kroner per døgn, så blir det til sammen 60 millioner kroner i året. Det vil si at næringslivet i Bergen kan øke omsetningen med 60 millioner kroner på en flyrute, sier Aksnes. Store krav til sikkerhet Lufthavnsjefen sier at kravet til sikkerhet har økt voldsomt de siste årene, og at det blir stadig mer komplisert og kostnadskrevende å drive flyplass. Han er opptatt av å gi passasjerene en sikker flyopplevelse samtidig som vi unngår lange køer. - Dessuten ønsker vi å bruke det som i dag er militært område, til å bygge en ekstra rullebane, dersom vi vil få behov for dette i fremtiden, sier Aksnes. Rekorder Flesland og Aksnes går nå inn i en lavsesong. Høsten og vinteren betyr færre ruter til Europa, og mindre passasjerer. Men lufthavnsjefen tror på rekorder også her. - Høsten og vinteren kan ikke sammenlignes med sommeren når det gjelder trafikk, og skolesesongen er alltid en utfordring. Men alt tyder allikevel på at vi nå får en god vekst i forhold til høsten og vinteren i fjor. Flere nye ruter er i drift, sier Aksnes og ramser opp: - Newcastle, Berlin, Edinburgh, Riga og Manchester. Ja, det blir en rekordvinter. 17

18 Atle Kvamme Mektig maritim klynge Bergen er den største maritime byen i Norge. Den årlig verdiskapingen er på 17,2 miliarder kroner, og den maritime klyngen i Bergensregionen står for den største verdiskapingen blant klyngene i Norge. Samtidig utgjør næringen 25 prosent av all verdiskaping i Bergensområdet. Det er tall utarbeidet for den maritime næringen som viser at næringen befester sin sterke posisjon i Bergensregionen. Den maritim verdiskaping i Norge er på 63,3 milliarder kroner. Bergensområdet utgjør hele 27 prosent av denne verdiskapingen. - Bergen er et sterkt maritimt senter som hele Hordaland og Sogn- og Fjordane drar nytte av. Det er rederivirksomheten som er drivverket i den maritime sektoren, men leverandør- og støttefunksjonene er også i god vekst. Av de nærmere 1000 bedriftene i den maritime klyngen, er det nå ca. 50/50 fordeling mellom rederier og andre maritime bedrifter, forteller Atle Kvamme, daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen. For at en bedrift skal betegnes som maritim, må over 50 prosent av omsetningen skje innen maritim sektor. Stor næring i byen enda viktigere i distriktet Bergen er kjent som driftsbyen fremfor noen, og internasjonalt ledende rederier har sine hovedkontor og driftsavdelinger her. Totalt har byen nærmere 40 rederier, men medregnet skipseiende selskaper passerer byen 300 bedrifter som samlet har en verdiskapning på 9,6 milliarder kroner. Bergen holder posisjonen som den største skipsfartsbyen i Norge, både om man måler ut fra tonnasje og ut fra antall skip. Bergen hadde totalt 785 registrerte skip ved inngangen til Fordelingen viser 246 skip i NIS, 769 skip i NOR og 269 skip under utenlandsk flagg. Blant de største rederiene kan nevnes Grieg Shipping, Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi, Wilson Management, Odfjell ASA og Viken/Wallem Shipmanagement. Bergen har også et miljø med høy kompetanse på bank-, forsikrings- og advokattjenester innen shipping, og byen huser Norges Handelshøyskole, som er landets fremste utdannings- og forskningsinstitusjon innenfor nasjonal og internasjonal skipsfart. Totalt sett utgjør den maritime klyngen 23,9 prosent av all verdiskapning i Bergen. Ser vi på hele Hordaland og Sogn og Fjordane utgjøre klyngen 23,3 prosent av total verdiskapning. Men det finnes kommuner som er helt avhengig av aktiviteten i bedriftene i den maritime klyngen. I Fusa kommer 78 prosent av verdiskapingen fra maritim sektor. Næringen utgjør 60 prosent i Meland, 57 prosent i Austrheim, 59 prosent i Hyllestad og 21 prosent i Os. Noen av stedene er det enkeltbedrifter som er svært viktige, andre steder er det bredde og et variert antall bedrifter. Samarbeid viktig Samarbeid innen den maritime klyngen har nok i stor grad medvirket til skipsfartens sterke posisjon i Bergensområdet. En undersøkelse fra Bergen Næringsråd i 2004 viste at 10 prosent av medlemsbedriftene hadde halvparten av omsetningen knyttet til samhandel med rederiene, mens 66 prosent av medlemmene hadde inntil 10 prosent av sin omsetning fra rederiene. - Den maritime klynge er derfor trolig byens sterkeste og viktigste næringsklynge, uttrykte Bergen Næringsråd i sin uttalelse til Skipsfartsmeldingen høsten I vekst med gode fremtidsutsikter De norske rederiene står for en kontrahering av nye skip som er større enn noen gang, og med store ordrer til resten av klyngen. Norske verft har for tiden ordrer i 2006 for 28 milliarder kroner, og regner med å passere rekordtallet på 30 milliarder kroner før året er ute. Også i Bergensområdet er aktiviteten høy. Blant annet har Bergens Mekaniske Verksted 3 skip i ordre. - Den maritime næring er en fantastisk næring med stor dynamikk, slo professor Victor Norman fast på årets Skipsfartskonferanse på NHH. Han viste til at begrepet maritim klynge ble oppfunnet på NHH, og at skipsfarten vil ha en lys fremtid dersom man satser på å opprettholde det maritime miljøet heller enn å opprettholde enkeltbedrifter. - Historien viser at rederier kommer og går, men skipsfarten overlever og utvikler seg. Vi må derfor arbeide for å forbedre de generelle rammevilkår for å drive bedrift i Norge, og en endring av formueskatten for å fremme investeringslysten er det som på sikt vil ha størst effekt for den maritime næringen, avsluttet Norman. Maritim verdiskapning kommuner i Norge Kommune Maritim verdiskapning Bergen 11,1 mrd 23,9 Oslo 8,5 mrd 3,0 Stavanger 5,5 mrd 5,9 Bærum 4,4 mrd 10,2 Sola 2,4 mrd 6,5 Haugesund 1,7 mrd 32,8 Kristiansand 1,5 mrd 12,4 Ulstein 1,4 mrd 79,8 Sandefjord 1,3 mrd 8,9 Ålesund 1,2 mrd 17,9 Trondheim 1,2 mrd 6,4 Horten 1,0 mrd 35,5 Grimstad 0,8 mrd 44,8 Tromsø 0,6 mrd 7,4 Tønsberg 0,4 mrd 5,6 % av total verdiskapning 18

19 E K T E O P P L E V E L S E R V I R K E L I G K V A L I T E T A R T G A R D E N g Bergenske Juletradisjoner JulEt smakfullt måltid i rolige omgivelser; - Mathildes middag - Høst & Vintermeny - Selskapsmenyer / Julebord Egne lokaler med tilstøtende salonger på Lyststedet Bellevue Jul Juletoner ved Fløibanen, frisk fjelluft, og fyr på peisen Buffet med julens spesialiteter og à la carte meny - levende musikk Onsdag og torsdag kr pr. pers. Fredag og lørdag kr pr. pers. på Fløien Folkerestaurant DJ i Peisetuen fredag og lørdag Jul Opplev en helt spesiell stemning i historiske omgivelser på Bryggen Lutefisk og Pinnekjøtt med sitt tilbehør. Innholdsrik Selskapsmeny. Skjenkestue med smaker fra det norske kjøkken på Bryggen Tracteursted BELLEVUE RESTAURANTER AS, POSTADRESSE: BELLEVUEBAKKEN 9, N-5019 BERGEN TLF.: FAX:

20 P Å T O R G E T På Torget er en møteplass der medlemmene kan bidra med sine meninger og annen informasjon. Her finner du også møteoversikt og annen serviceinformasjon fra Bergen Næringsråd. Har du noe på hjertet, ta kontakt Torbjørn Torsvik tlf: Årskonferansen Bergen 5+ vokser og vokser Når Bergen Næringsråds årskonferanse går av stabelen denne gang, tas Grieghallen i bruk for å huse alle interesserte november er vår store dag. Både av hensyn til plass og rent teknisk følte vi det var riktig å flytte konferansen over til Per Gynt-salen i Grieghallen. Det skal bli en dag full av godt faglig innhold, der noe av målet blir å sette agenda for fremtiden på vegne av regionen vår, forteller kommunikasjonssjef Torbjørn Torsvik i Bergen Næringsråd, og forsikrer at programmet blir variert og spennende. Til å lede deltakerne gjennom dagen har næringsrådet hentet inn Finn Tokvam og Trine Eilertsen. Sanntid på agendaen Under arbeidet med Bergenscenarier 2020, der visjoner og satsingsområder for utviklingen i bergensregionen er blitt definert, er begrepet sanntid trukket frem. Vi skal bli en dyktig sanntidsregion, ha evnen til å bruke kompetanse her og nå over hele verden, som det heter i visjonen om Den Spenstige regionen i Dette blir et hovedtema 17. november. Men sanntid er et vrient begrep å definere for mange. I datasammenheng benyttes ofte sanntid som forklaring på at en funksjon oppdateres automatisk eller at en prosess kjøres kontinuerlig. Noen bruker det engelske begrepet realtime, andre mener sanntid og online er synonymer. Torbjørn Torsvik understreker at visjonen om at vår region skal bli en sanntidsregion ikke utelukkende handler om hvilke muligheter som byr seg for de største bedriftene. På årskonferansen Bergen 5+ får deltakerne møte aktører på ulike nivåer. Hi-tec-bonden kommer - Også en liten aktør kan dra nytte av mulighetene som ligger i sanntid. I den forbindelse har vi invitert bonden Håkon Karlsen jr. til konferansen. Han er omtalt i flere medier som Hi-tec-bonde etter at han installerte mobiltelefoner på sauene sine for at han til en hver tid skal vite hvor de befinner seg. Ideen fikk en av verdens fremste forskningsinstitusjoner til å etablere feltstasjon på gården hans. Vi synes han er et godt eksempel på at dette ikke bare angår de store, forklarer Torsvik entusiastisk. På konferansen vil også truslene som ligger i sanntid blir tema. For når mulighetene blir uendelige, er det ikke bare grunn til å juble. - Vi kan noen ganger føle tilgjengelighetens tyranni. Det skal vi også belyse. Dette blir på ingen måte en teknologikonferanse, understreker Torsvik. Foruten sauebonden fra Lyngsalpene i Troms, røper Torbjørn Torsvik at Jon Bing blir innleder på årskonferansen Bergen 5+. Mer om programmet finner en på nettsidene Kommunikasjonssjef Torbjørn Torsvik i Bergen Næringsråd har bestilt Grieghallen til årskonferansen 17. november. (Foto: Oddmund Lunde). Årsmiddag på Radisson SAS Hotel Norge Selv om Bergen 5+ flytter til Grieghallen, blir den tradisjonsrike årsmiddagen i år som i fjor holdt på Radisson SAS Hotel Norge. Kommunikasjonsjef Torbjørn Torsvik håper å få plass til alle. Interessen for å delta har vært svært stor, så det er best å være rask med sin påmelding. - Jeg ser for meg at vi må operere med ventelister i år også, sier han, vel vitende om at middagen for svært mange er like attraktiv som selve årskonferansen. 20

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR Bergen Næringsråd Privat næringsorganisasjon med 3000 medlemmer 125.000 ansatte i våre bedrifter 200 næringslivsledere deltar i ressursgrupper og

Detaljer

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger.

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Transport- og 9 Logistikkdagen Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Torsdag 27. august 2009, kl. 11.30-17.35 Grand Selskapslokaler, Ole

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15 MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015 Vestlandsundersøkelse 2015 Om undersøkelsen: Gjennomført: 18.-25. mars 2015 Ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i okt-2014. Rogaland Næringsforeningen i Stavangerregionen

Detaljer

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14 BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER Bergen Næringsråd Vi skal løfte og inspirere! 3000 medlemmer Næringsalliansen Mer enn 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg 150 møter og konferanser Synliggjør næringsliv

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen: Mål og kriterier «Bybanen i Bergen introduserer et nytt, synlig

Detaljer

GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE. Atle Kvamme Arendal 19.01.16

GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE. Atle Kvamme Arendal 19.01.16 GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE Den attraktive byen full av livskraft og opplevelse Privat næringsorganisasjon 3000 medlemmer med 125.000 arbeidstakere Nettverksarena med 155 årlige møter og konferanser Pådriver

Detaljer

Visjon Vestlandet 2030

Visjon Vestlandet 2030 Visjon Vestlandet 2030 Intercity på Vestlandet i 2030 Bergen Stord Haugesund - Stavanger Regionale virkninger av Intercityforbindelse mellom Bergen - Stord - Haugesund - Stavanger Utarbeidet av: Oppdragsgivere:

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012. Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS

LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012. Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012 Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS Styret i LTL Region Bergen har i perioden bestått av Styreleder Leif Arne Strømmen

Detaljer

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel Byrådsleder Monica Mæland Antatt befolkningsvekst i Bergensregionen KVU for transportsystemet i Bergensområdet, Statens vegvesen 2011 Bergensprogrammet 31.

Detaljer

Bybanen og byutvikling Sammenheng?

Bybanen og byutvikling Sammenheng? Bybanen og byutvikling Sammenheng? Mette Svanes plansjef Bybanenettet og kommuneplanen Framtidig bybanenett i Bergensområdet Utredningens innhold Bybanens forankring i planer og vedtak Korridoranalyse,

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Kursdagene 2016 Tekna og Norges bygg- og eiendomsforening Strategisk eiendomsledelse Trondheim, 8. januar 2016 Daniel Bjarmann-Simonsen

Detaljer

ATP-arbeid i forbindelse med KU for Arnatunnelen i Bergen

ATP-arbeid i forbindelse med KU for Arnatunnelen i Bergen ATP-arbeid i forbindelse med KU for Arnatunnelen i Bergen Tonje Holm Statens vegvesen Region Vest Konsulent ATP-modellen: Kari Skogstad Norddal, Asplan Viak Trondheim Øyvind Sundfjord, Asplan Viak Bergen

Detaljer

Norske perspektiver; Bergen

Norske perspektiver; Bergen Norske perspektiver; Bergen Bergen kommunes erfaringer etter fire år med Bybanen som motor i byutviklingen June 12th. 2014. Marit Sørstrøm, Seksjonssjef byutvikling, Byrådsavdeling for byutvikling, klima

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014

Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014 Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014 Bybanen ide til prosjekt 1989 1996 2000 2001 2006 2007 Retning Politisk forankring Bybanekontoret Prosjekt Bompenger (1986)

Detaljer

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Nils Høysæter 5. mai 2010 Disposisjon Historisk utvikling innenfor arealbruk og transport Trendbruddet i Bergens byutvikling representert ved Kommuneplanens

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland grunnleggende fordeler Alternativet med desidert størst intermodalitet Utmerkete

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023. Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen Postboks 7900 5020 Bergen Att: Anne Iren Fagerbakke/ Thorbjørn Aarethun Bergen 16. april 2012. Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Detaljer

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet - Innspill fra Skyss Oddmund Sylta, direktør i Skyss Om Skyss Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane Ferge 1 kontrakt 17 bybanevogner 4

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

Forventninger til infrastruktur og transporttiltak. Kokstad - Sandsli - Flesland. Informasjonssjef Gisle Johanson, StatoilHydro

Forventninger til infrastruktur og transporttiltak. Kokstad - Sandsli - Flesland. Informasjonssjef Gisle Johanson, StatoilHydro lassification: Internal Status: Draft Forventninger til infrastruktur og transporttiltak Kokstad - Sandsli - Flesland Informasjonssjef Gisle Johanson, StatoilHydro lassification: Internal Status: Draft

Detaljer

Bli kjent med Bybanen

Bli kjent med Bybanen Bli kjent med Bybanen Foto og illustrasjon: Maritime Colours Vogn design: Paulussen side 2 side 3 Hvorfor bygger vi Bybanen? Vi bygger Bybanen fordi: Bergen blir en hyggeligere by å bo i. Vi som bor her

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Næringsrådet 29.01.14

BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Næringsrådet 29.01.14 BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Hvorfor ønsket vi bybane? 1. Befolkningsvekst i Bergen 2. Miljø. Vi kan ikke kjøre mer bil 3. Vi trenger en annen form for transport. Kapasitet (tid, frekvens, antall).

Detaljer

finansnæringens dag 24. mars 2015

finansnæringens dag 24. mars 2015 finansnæringens dag 24. mars 2015 Kloke penger framtidens verdiskaping Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00, kaffe serveres fra kl. 08.15 #klokepenger velkommen!

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET SØRVESTLANDET Aksdal Næringspark ligger i veikrysset mellom Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo. T-FORBINDELSEN Pågående veiprosjekt for redusert

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD 24-06-2014 KRISTER HOAAS NÆRINGSPOLITISK RÅDGIVER

BERGEN NÆRINGSRÅD 24-06-2014 KRISTER HOAAS NÆRINGSPOLITISK RÅDGIVER BERGEN NÆRINGSRÅD 24-06-2014 KRISTER HOAAS NÆRINGSPOLITISK RÅDGIVER 3000 medlemmer Representerer 125.000 ansatte Næringsalliansen Mer enn 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg 150 møter og konferanser

Detaljer

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Strategisk næringsplan Bergensregionen Felles plan for Bergensregionen 20 kommuner og Hordaland

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Nabokommuner 2. Byggeprosjekter 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet Befolkning - Marked Totalt ca; 340 Bergensregionen 1. Os

Detaljer

Bybanen Utbygging. Berlingske-konferance: «Byudvikling og letbaner» København 2014 04-10. Roger Skoglie Prosjektdirektør

Bybanen Utbygging. Berlingske-konferance: «Byudvikling og letbaner» København 2014 04-10. Roger Skoglie Prosjektdirektør Bybanen Utbygging Berlingske-konferance: «Byudvikling og letbaner» København 2014 04-10 Roger Skoglie Prosjektdirektør CV Roger Skoglie 2012-dd Prosjektdirektør, Bybanen Utbygging (HFK) 2010-2012 Utbyggingssjef,

Detaljer

Program for Fagseminaret 2014

Program for Fagseminaret 2014 Program for Fagseminaret 2014 Antwerpen, Belgia 23. 25. april 2014 Foto: FXTC Antwerpen Antwerpen (fransk: Anvers) er en havneby i Belgia. Byen er hovedstad i den flamske provinsen Antwerpen og har omkring

Detaljer

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i NAFs visjon Kommunevegdagene Steinkjer, 2.oktober 2007 Kristine Lind-Olsen, NAF Region Nord NAF - Norges Automobil-Forbund 08.10.2007

Detaljer

Kollektivtransport i byområder

Kollektivtransport i byområder Kollektivtransport i byområder Europapolitisk Forum 6. 7. november 2007 Presentasjon av Interreg IIIB prosjektet HiTrans ved Hans Magnar Lien leder for bybanekontoret på Nord Jæren HiTrans Bakgrunn Biltrafikkens

Detaljer

Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene?

Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene? Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene? Bymiljøavtaler og andre statlige virkemidler ALBERTE RUUD Statens vegvesen Vegdirektoratet NTP-sekretariatet Frokostmøte Analyse

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Kundevekst med nye ruter i Bergen Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Agenda 1. Om Skyss 2. Bakgrunn for innføring av nye ruter 3. Ny rutestruktur, tilbud og gjennomføring 4. Hvordan

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder:

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder: Dato: 10. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen NIHO SARK-03-201100219-179 Hva saken gjelder: For statlige investeringer over 500 mill kroner skal

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Plansjef Mette Svanes Etat for plan og geodata, byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Etat for plan og geodata Etat for plan

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 11:30 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK LØSNINGER I VEST Øyvind Halleraker (H) Transport- og kommunikasjonskomiteen Bergen, 25.8.2011 På tide med Høyrepolitikk! SIST HØYRE HADDE SAMFERDSELSMINISTEREN KORT OPPSUMMERT

Detaljer

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Håkon Nordgaard Johansen Styreleder Mosjøen Næringsforening www.mosjoennf.no Fisk fra Helgeland! Utviklingen av havbruksnæringen på Helgeland

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Samferdselspolitiske. utfordringer i Rogaland. Logistikkdagen 6. november 2012 Ellen Solheim, Leder av samferdselsutvalget

Samferdselspolitiske. utfordringer i Rogaland. Logistikkdagen 6. november 2012 Ellen Solheim, Leder av samferdselsutvalget Samferdselspolitiske utfordringer i Rogaland Logistikkdagen 6. november 2012 Ellen Solheim, Leder av samferdselsutvalget Fylkeskommunen som samferdselsaktør 2 veieiere: Rogaland fylkeskommune: 2.508 km

Detaljer

1. Hvor mange ansatte har din bedrift?

1. Hvor mange ansatte har din bedrift? 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Bedriftsinformasjon 0-1 ansatte 7,2% 2-9 ansatte 26,8% 10-49 ansatte 29,9% 50-99 ansatte 9,3% 100-199 ansatte 9,3% 200 eller flere ansatte 17,5% 0% 10% 20% 30% 40%

Detaljer

Oslo vokser! Visjoner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Folkemøte DogA 26.04.2012 Hanne Bertnes Norli, Ruter As

Oslo vokser! Visjoner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Folkemøte DogA 26.04.2012 Hanne Bertnes Norli, Ruter As Oslo vokser! Visjoner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Folkemøte DogA 26.04.2012 Hanne Bertnes Norli, Ruter As Ruters transporter Eies av Oslo kommune 60 % og Akershus fylkeskommune 40 % Takstsamarbeid

Detaljer

10. og 11. mars 2010

10. og 11. mars 2010 Velkommen til BYGGEDAGENE og BYGGEGALLA 10. og 11. mars 2010 Radisson BLU Plaza Hotel Oslo Påmelding på bygg.no 2 Vi støtter Byggedagene 2010: «State of the Nation» Det er nok av arbeidsoppgaver å ta fatt

Detaljer

Køprising, kontroversielt og effektivt

Køprising, kontroversielt og effektivt Køprising, kontroversielt og effektivt Teknisk direktør Ragnar Evensen 26.03.09 Køprising, rushtidsavgift, tidsdifferensierte bompenger,.. barn har mange navn! Kontroversielt? JA!!! Effektivt? VET IKKE.

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

Om Norsk Bane AS. 350 aksjonærer, det offentlige eier 73 % av aksjene.

Om Norsk Bane AS. 350 aksjonærer, det offentlige eier 73 % av aksjene. Om Norsk Bane AS 350 aksjonærer, det offentlige eier 73 % av aksjene. Mener norsk jernbane må utvikles gjennom større vektlegging av marked, konkurransedyktighet og lønnsomhet. Utvikler detaljerte planer

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

En «Sunnhordlandsdiagonal» som knytter E134 til den nye E39. Det lanseres som en løsning på striden om hvilken vei bergenserne skal kjøre østover.

En «Sunnhordlandsdiagonal» som knytter E134 til den nye E39. Det lanseres som en løsning på striden om hvilken vei bergenserne skal kjøre østover. NYHETER TIPS OSS En «Sunnhordlandsdiagonal» som knytter E134 til den nye E39. Det lanseres som en løsning på striden om hvilken vei bergenserne skal kjøre østover. 1 of 6 14.01.2016 16:33 E39. Det lanseres

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-17

HANDLINGSPLAN 2015-17 HANDLINGSPLAN 2015-17 1. HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan omfatter disse elementene: - Visjon, som gjelder i et tidsperspektiv mot 2030. - Hovedmål - med delmål og måleindikatorer,

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre Foto: Jo Michael Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre 1.september 2015 Svein Olav Simonsen Hva er NHO? NHO 24 225 medlemmer 572 384 årsverk 15 region-

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

KVU/Regionpakke Bergen 20.09.2010. Magnus Natås

KVU/Regionpakke Bergen 20.09.2010. Magnus Natås KVU/Regionpakke Bergen 20.09.2010 Magnus Natås Konseptvalgutredning (KVU): 1. Statlig dokument Bestilt av Samferdselsdept. KVU er del av grunnlaget for regjeringsnotat om videre transportutvikling i Bergensområdet

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Maritimt Forum Bergensregionen Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum - Bergensregionen Representerer den maritime næringsklyngen i Bergensregionen 150

Detaljer

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til Leif Johan Sevland: Nyttårstalen Ledaal - 1.01.2011 God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle samlingen på Ledaal på årets første dag. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanenett vedtatt 2010 Bybanen skal være ryggraden i Bergens fremtidige kollektivsystem

Detaljer

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og Forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for bærekraftig areal- og transportutvikling i byregionene Ragnar Evensen, Teknisk Direktør Eksempel fra Kristiansandsregionen Areal- og transportprosjektet

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Bergen kommune Etat for plan og geo-data Postboks 7700 5020 Bergen Bergen, 24.april 2013

Bergen kommune Etat for plan og geo-data Postboks 7700 5020 Bergen Bergen, 24.april 2013 Bergen kommune Etat for plan og geo-data Postboks 7700 5020 Bergen Bergen, 24.april 2013 Konsekvensutredning for Bybanen på strekningen Bergen sentrum - Åsane Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Hordaland

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer