Slevik innebandyklubb. Organisasjonsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slevik innebandyklubb. Organisasjonsmanual"

Transkript

1 Slevik innebandyklubb Organisasjonsmanual 1

2 Innledning... 4 Vår virksomhetside... 5 Slevik IBK i korte trekk... 5 Hva selger vi?... 5 Hvem er vi?... 5 Hva vil vi?... 5 Hvordan fungerer vi?... 5 Hvordan skal vi formidle dette?... 5 Hvilke begrensninger finnes?... 5 Årsmøtet... 5 Hensikten... 5 Organisasjon... 6 Ansvar... 6 Øvrige retningslinjer... 6 Daglig drift... 7 Allmenne krav til styremedlemmer... 7 Leders ansvar... 7 Nestlederens ansvar... 7 Kassererens ansvar... 7 Sekretærens ansvar... 7 Gruppeledere... 8 Styret... 8 Styret skal:... 8 Organisasjonskart Slevik innebandyklubb... 8 Valgkomité... 9 Organisasjon... 9 Ansvar... 9 Arbeidsoppgaver... 9 Arbeidsgrupper Media- og kommunikasjonsgruppe Turneringsgruppe Arrangementsgruppe elitekamper Sportslig utvalg damer Sportslig utvalg herrer Markedsgruppe Barne- og ungdomsgruppe Utdanningsgruppe Innledning Klubbens målsetning og ideologi Målsetning for våre ungdomslag Spiller Trening Kamper Trener Allment

3 Trening Kamp Leder Foreldre Allment Å tenke på Treningsprofiler Opp til og med 8 år Allment åringer Allment Målsetning Utvikling Treningsinnhold åringer Allment Målsetning Utvikling Treningsinnhold åringer Allment Målsetning Utvikling Treningsinnhold åringer Allment Målsetning Utvikling Treningsinnhold åringer Allment Målsetning Utvikling Treningsinnhold Lov for Slevik innebandyklubb Slevik IBK s retningslinjer og arbeid mot rus og doping Forebyggende arbeid Hva kan du som foresatt gjøre? Trafikkpolicy Fordeling av halltider Slevikstua

4 Slevik organisasjonsmanual Innledning Styret har i lenger tid jobbet med å lage denne organisasjonsmanualen, for å gi alle foresatte/spillere/ledere/trenere en mulighet til å forstå hvordan vi er organisert og hvilke kontakter som finnes. Hensikten med manualen er også å gi alle medlemmer en oversikt over hvordan familien Slevik IBK fungerer. Vi ser denne manualen som en instruksjonsbok som sammen med Måldokument for Ungdomsavdelingen forfattet av Trond Halvorsrød gir deg som trener/leder en innsikt i hvordan organisasjonen er bygd opp og kan følge med på hva de andre lagene gjør. Slevik har et ønske om å vokse og bli en klubb som har plass til alle uansett hvilke ambisjoner den enkelte utøver har. Det stiller store krav til styret, forskjellige undergrupper med mer. Alle som på en eller annen måte er engasjert i klubben har meninger om hvordan den er og hvordan den bør bli. Dette er en stor ressurs for klubben og til uvurderlig hjelp for Slevik med tanke på den videre utviklingen av klubben. Derfor føles det naturlig å lage en instruksjonsbok for det videre arbeidet. Men det er ikke bare medlemmer som stiller krav. Våre omgivelser stiller også krav til klubben. Våre sponsorer krever å bli behandlet på rett sett, publikum krever resultater, innebandyforbundet og Norges idrettsforbund krever at vi følger gjeldende lover, rutiner og bestemmelser. Alle disse kravene gjør at vi må være organisert på et konstruktivt sett med rette personer på rett plass. Denne manualen vil gjøre det lettere for oss å jobbe og forstå. Meningen er at alles engasjement skal være morsomt og givende. Da er det en forutsetning at det ikke finnes rom for misforståelser eller feiltolkninger. Dette er grunnlaget for organisasjonsmanualen. Se vår hjemmeside: og kontakt oss på: Styret i Slevik IBK 4

5 Vår virksomhetside Slevik IBK skal tilby et profesjonelt og attraktivt produkt som tiltaler så vel barn, ungdom, seniorer, ledere, trenere, foreldre, sponsorer, media, kommune og publikum. Alle skal ha samme mulighet for å drive med innebandy uansett etnisk bakgrunn, alder, kjønn eller religion. Slevik IBK i korte trekk Hva selger vi? Et profesjonelt og attraktivt produkt og et naturlig valg av idrett for vår målgruppe. Hvem er vi? Vi er den idrettsforeningen som skal synes, høres og jobbe best i våre primære områder. Hva vil vi? At alle skal ha den samme mulighet for å kunne spille innebandy uansett etnisk bakgrunn, alder, kjønn eller religion. Hvordan fungerer vi? Som en tradisjonell idrettsforening som bedriver trening og matching av av aktive innebandyspillere. Hvordan skal vi formidle dette? Gjennom vår hjemmeside, annonser, markedsaktiviteter og sammen med samarbeidspartnere sørge for at Slevik IBK skal kunne tilby et profesjonelt og attraktivt produkt som tiltaler så vel barn, ungdom, seniorer, ledere, trenere, foreldre, sponsorer, media, kommune, publikum og andre samarbeidspartnere innom vårt kjerneområde. Hvilke begrensninger finnes? Virksomheten i klubben drives på frivillig basis, ofte av foreldre som bekler verv i styret og som stiller opp som trenere, ledere og oppmenn. Skal nye lag startes opp må det påregnes at trenere, ledere og oppmenn rekrutteres innom det nye laget. Styret bestreber seg på å utdanne nye trenere fortløpende. Den andre store begrensningen er halltid, der vi på beste sett prøver å få til maksimal utnyttelse av den tid vi blir tildelt av kommunen. Vårt mål er å jobbe for flere haller innom regionen. Årsmøtet Foreningens viktigste møte. Det er her retningslinjer for kommende år bestemmes og hvilke personer som skal ha det øverste ansvaret fram til neste årsmøte. Årsmøtet skal avholdes i februar måned hvert år. Klubben har ikke egne vedtekter for formell drift av klubben, men har vedtatt at lover og bestemmelser vedtatt i Norges Bandyforbund gjelder for klubben. Alle medlemmer oppfordres til å engasjere seg i saker som behandles på årsmøtet. Hensikten Årsmøtet velger styre for klubben og vedtar budsjetter og eventuelle nye retningslinjer for styret det kommende året. Årsmøtet vedtar også styrets beretning og regnskap for siste virksomhetsår. Årsmøtet gir også styret fullmakt til å drive klubben fram til neste årsmøte. 5

6 Organisasjon Alle kan møte og har talerett på årsmøtet, men bare medlemmer som er 15 år eller eldre har stemmerett. Ansvar Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og de vedtak som fattes her er styrende for det arbeidet styret gjør det neste året. Vedtak på årsmøte kan kun gjøres om av et nytt årsmøte enten ordinært eller ekstraordinært. Øvrige retningslinjer Alle lover og bestemmelser som gjelder innebandy i Norge finner dere på disse sidene: 6

7 Daglig drift Når årsmøtet er hevet er det styret som er foreningens besluttende organ. Styret skal innenfor sitt mandat og foreningens lover styre foreningen etter oppsatte planer og retningslinjer fra årsmøtet, samt ivareta medlemmers interesser. Det påligger styret å påse at lover og regler følges og iverksette planer vedtatt av årsmøtet. Styret skal planlegge, lede og fordele arbeidet innom klubben samt ivareta og forvalte klubbens midler og utstyr. Allmenne krav til styremedlemmer Det påligger hvert styremedlem å stille på styremøter vel forberedt på de saker som står på dagsorden. Skal representere Slevik IBK på et korrekt sett og sørge for klubbens beste. Medlemmene skal på oppdrag fra styret representere Slevik IBK og bidra med kunnskap og kontaktnett til klubbens beste. Styrets medlemmer er ansvarlig for at Slevik IBK drives forsvarlig og innenfor de rammer som er bestemt av årsmøtet. Leders ansvar Lederen er foreningens offisielle representant og skal lede styrets møter og arbeid samt overvåker at foreningens lover, regler og beslutninger etterleves. Hvis leder er forhindret skal nestleder overta lederens oppgaver. Styret skal sammen beslutte fordelingen av øvrige oppgaver. Lederen skal ha god og jevnlig kontakt med de ansvarlige for forskjellige komitèer og eventuelt bistå med støtte. Han/hun er ansvarlig for å konstituere styret etter årsmøtet og fastsette dagsorden og møteplan for styremøter. Lederen skal også holde seg informert om hva som skjer innen idretten lokalt og nasjonalt. Nestlederens ansvar Nestleder er lederens stedfortreder og leder styret når leder ikke er til stede. Han/hun skal også holde seg informert om hva som skjer innen idretten lokalt og nasjonalt. Kassererens ansvar Påse at medlemmene faktureres og betaler de avgifter som er bestemt Påse at klubben søker bidrag fra stat, kommune, idrettsorganisasjon med flere Stå for klubbens bokføring og regnskap Sette opp balanse og resultatregnskap årlig Utarbeide grunnlag for budsjett og følge opp dette Påse at klubben betaler avgifter og regninger i rett tid Føre medlemsliste og påse at registrering blir innlevert NBF i henhold til fristen Påse at klubbens medlemmer og eventuelle eiendeler er forsvarlig forsikret Dersom klubben har ansatt arbeidstagere skal kasserer sørge for lønninger, skattetrekk og det som hører med under dette Sekretærens ansvar Forberede styrets og klubbens møter Føre protokoll over styrets møter Påse at beslutninger tatt av styret blir iverksatt 7

8 Sørge for at foreningens protokoller og annen korrespondanse holdes i orden og arkiveres forsvarlig Underskrive korrespondanse etter føringer fra leder Sette opp forslag til årsmelding for klubben Gruppeledere Lede gruppens arbeid og møter. Ansvarlig for å informere gruppen om styrets beslutninger. Lage årsberetning for virksomheten til årsmøtet. Opprette møteplan for gruppen og informere styret om gruppens arbeid. Styret Ansvarlig for at organisasjonsmanualen blir fulgt opp og oppdatert i overenstemmelse med organisasjonen. Det er styret sitt ansvar å påse at Slevik IBK er representert ved regionale og nasjonale møter. Styret skal: Fatte beslutninger i strategiske og taktiske spørsmål i følge virksomhetsplanen Arbeide med lokale, regionale og nasjonale spørsmål Formulere visjoner, policy og strategiske målsetninger Arrangere årsmøte etter gjeldende lover/bestemmelser Opprette virksomhetsplan og forslag til årsmøtet Oppfølging og kontroll av gruppenes arbeid Påse at det blir planlagt og gjennomført foreldremøter. Delta etter behov og/eller ønske fra foreldrene/laglederne Planlegge og arrangere møter med trenere, lagledere og oppmenn Planlegge og stå ansvarlig for gjennomføring av cupene Påse at dugnad, lotteri o.l blir gjennomført Påse at alle søknader vedrørende eliteserielisens, treningstider, kamper, sluttspill, lotteri, bingo o.l blir sendt i rett tid Følge opp klubbens mailadresse Organisasjonskart Slevik innebandyklubb Leder Styremedlem Nestleder Styremedlem Økonomi Styremedlem Elite Styremedlem Barn og ungdom Styremedlem Marked Styremedlem Arrangement og utstyr Styremedlem Media, informasjon og web Vara (3 stk) Arbeidsgrupper 8

9 Valgkomité Forberede årsmøtet og oppfølging Rekruttere kompetente kandidater til ledige plasser Organisasjon Valgkomitéen skal være sammensatt i følge lovverk og de konstituerer seg selv ved å velge en leder. Ansvar Valgkomitéen skal i følge lovverket finne kandidater til ledige plasser i styret. Det gjelder både der styremedlem/varamedlem går av etter fullført periode eller når de trekker seg før tiden. Det påligger valgkomitéen å sørge for at ingen informasjon om arbeidet kommer ut før årsmøtet. Valgkomitéens valg skal protokollføres og etter årsmøtet overleveres styret. Styret skal følge opp valgkomitéens arbeid. Arbeidsoppgaver Valgkomitéen skal senest tre uker før årsmøte spørre de hvis mandattid går ut om de vil stille som kandidater for neste periode. Ha klar innstillingen i god tid før årsmøtet med minst en kandidat til hver plass. 9

10 Arbeidsgrupper Media- og kommunikasjonsgruppe Bør bestå av minimum tre personer hvorav en er leder av gruppen. Jobbe mot kommune, krets, forbund, FRID og andre for å fremme og ivareta klubbens interesser Planlegge og koordinere virksomheten Rapportere til styret Turneringsgruppe Bør bestå av minimum tre personer, hvorav en er leder av gruppen. Planlegge og legge til rette for klubbens turneringer Viser til eget dokument for turneringer Rapporterer til styret Arrangementsgruppe elitekamper Bør bestå av minimum tre personer, hvorav en er leder av gruppen. Planlegge og legge til rette for klubbens turneringer Viser til eget dokument for avvikling av eliteseriekamper Rapporterer til styret 10

11 Sportslig utvalg damer Gruppen bør bestå av minst tre personer med ansvarlig styremedlem for elite som leder. Gruppen har følgende ansvar: Kamper og trening gjennomføres i henhold til målsetninger som er satt opp Sammen med ansvarlig for ungdomssiden utvikle klubbens talenter og lag Påse at spillere deltar på dugnader og lignende Sørge for at spillere representerer sponsorer med tanke på bekledning og oppførsel i møte med presse, publikum osv Sørge for at spillere representerer klubben på en akseptabel måte med tanke på motstandere og dommere både på og utenfor banen Sørge for at alle spillere og ledere har gyldige kontrakter og forhandle nye før den gjeldende utløper Foreta vurderinger og eventuelt forhandle med nye spillere Påse at ingen spiller føres opp på kampskjema uten å ha forevist gyldig lisens Ha fortløpende kontakt med tillitsvalgt i spillergruppe Sportslig utvalg herrer Gruppen bør bestå av minst tre personer med ansvarlig styremedlem for elite som leder. Gruppen har følgende ansvar: Kamper og trening gjennomføres i henhold til målsetninger som er satt opp Sammen med ansvarlig for ungdomssiden utvikle klubbens talenter og lag Påse at spillere deltar på dugnader og lignende Sørge for at spillere representerer sponsorer med tanke på bekledning og oppførsel i møte med presse, publikum osv Sørge for at spillere representerer klubben på en akseptabel måte med tanke på motstandere og dommere både på og utenfor banen Sørge for at alle spillere og ledere har gyldige kontrakter og forhandle nye før den gjeldende utløper Foreta vurderinger og eventuelt forhandle med nye spillere Påse at ingen spiller føres opp på kampskjema uten å ha forevist gyldig lisens Ha fortløpende kontakt med tillitsvalgt i spillergruppe 11

12 Markedsgruppe Bør bestå av minst tre personer, hvorav en leder av gruppen. Gruppen skal arbeide med å skaffe klubben sponsorer. Tegne kontrakter og påse at kontraktene overholdes av sponsorer og klubb Vedlikeholde og reforhandle eksisterende kontrakter Gruppen skal også i samarbeid med styret, utforme og utvikle klubbens profil Barne- og ungdomsgruppe Bør bestå av minst tre personer, hvor lederen kommer fra styret. Sørge for å planlegge og gjennomføre saker som er besluttet av styret Oppdatere informasjonsmateriell til foresatte/spillere Avholde møter med trenere/ledere Hvis ønskelig bistå trener/leder på møter med foresatte Lage en virksomhetsplan for barne- og ungdomsavdelingen Påse at trenere/lagledere har kontrakt med klubben Sammen med utdanningsgruppen forsøke å heve nivået på trenersiden Jobbe sammen med trenere/ledere om å løse problemer i laget og eventuelt ta det videre til styret Fange opp synspunkter fra foresatte og spillere og ta dem opp med trener/leder eller styret hvis det kreves Utdanningsgruppe Bør bestå av minst tre personer, hvorav en leder av gruppen. Samordne ønsker om trenerutdanning eller andre relevante kurs Samarbeide med trenere og ledere på de forskjellige lag samt styret Jobbe for at klubben skal rekruttere dommere Komme med forslag til styret med turneringer i og utenfor landets grenser som klubbens barne- og ungdomsavdeling kan delta i Gi innspill med tanke på videre utvikling av kompetanse i klubben 12

13 Ungdomspolicy Innledning Ungdomspolicyen beskriver Slevik IBK sine retningslinjer for alle lag som er aktive i klubben og trenere/lagledere for disse lag. Det som står skrevet her er vår rettesnor og det er opp til hvert enkelt individ i vår klubb å forsøke og følge disse retningslinjer. Meningen med dokumentet er å gi våre medlemmer veiledning i hvordan klubben stiller seg i en rekke spørsmål som kan komme opp i forbindelse med sammenkomster, eksempelvis trening og kamp. I mange tilfeller er det fremdeles opp til ledere og spillere å selv bedømme situasjonen og dels konsekvenser, men med dette dokumentet viser vi klubbens utgangspunkt ved en eventuell diskusjon. Klubbens målsetning og ideologi Slevik IBK har en målsetning om å være i stadig vekst og som satser på en voksende ungdomsavdeling. Slevik IBK`s filosofi er å aldri leve over klubbens tilgang og at hvert medlem skal bidra med sitt. Slevik IBK vil: Arbeide for en kontinuerlig utvikling av klubb og organisasjon Skape en sterk ungdomsavdeling der de får muligheten til en morsom og meningsfylt fritid Fostre egne spillere til våre seniorlag Utvikle våre spillere og ledere til å bli gode medmennesker Målsetning for våre ungdomslag Ungdomsavdelingen skal jobbe for å aktivisere ungdom med en meningsfylt sysselsetning og lære dem innebandy, for å få fram veltrente og kompetente innebandyspillere som kan konkurrere seg til plass på aldersbestemte representasjonslag. 13

14 Spiller Å være innebandyspiller er både morsomt og utviklende, men med et ansvar. Du representerer ikke bare deg selv, men også ditt lag og din klubb som igjen innebærer et ansvar for din oppførsel. Vi aksepterer ikke negative innstillinger der en eller flere utsettes for mobbing, rasisme eller andre fordommer I laget skal alle støtte hverandre Trening Dine trenere har lagt opp treningen for at du skal utvikles som innebandyspiller. Spillerens oppgave blir å høre, se og trene. Møt opp i tide og med riktig utstyr Pass på å spise i god tid før trening Kamper Alle gjør sitt beste og samarbeider for best mulig resultat Vise god oppførsel både i medgang og motgang Det er dommeren som dømmer, avgjørelser skal ikke diskuteres under kamp Trener Slevik IBK skal prioritere utdannelse av trenere/ledere så langt klubben kan. Å være trener/leder er en stimulerende og interessant oppgave, men også et ansvar. Allment Avholde møte med foresatte minst en gang pr sesong. Om ønskelig kan representant fra styret delta. Stå for den daglige driften av laget Løse problemer som oppstår med spiller/foresatte. Eventuelt få disse videre til styret Trening Du kommer alltid i god tid og vel forberedt Du skal være idrettslig kledd til kamp og trening Kamp Kamp er et ledd i treningen, kritikk av en spiller skal være positiv og konstruktiv Du som trener/lagleder skal gå foran som et godt eksempel og ikke kommentere dommere eller avgjørelser på et usportslig sett Spillere som ikke oppfører seg som de skal på banen, tas av og snakkes til rette Du har ansvar for å ta vare på klubbens materiell og sørge for at bane og garderobe er ryddig og ren etter trening og kamper Du skaffer en erstatter hvis du ikke kan være tilstede Du følger klubbens policy og intensjoner og medvirker til samarbeide innom klubbens virksomhet Du er spesielt oppmerksom på om noen på laget faller utenfor fellesskapet 14

15 Leder Har kontakten mot foreldrene og kaller inn til foreldremøter og lignende. Hjelper til på benken under kamper sørger for førstehjelp og utenom sportslig kontakt med spillerne. Sørger for vaktlister til sekretariatsvakter og inngangspenger foruten kjørelister til treninger/kamper Administrerer lagets kasse og sørger for at dommere betales etter kamp Sørger for at garderober og hall blir ryddet etter kamp- /treningsslutt Tar mot gjestende lag og dommere og viser dem garderober Sørge for at styret får melding om navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer og mailadresse på nye spillere Sørge for at styret får oppdaterte laglister ved sesongens begynnelse og så fort det blir endringer Avbestille halltid og treningstid som ikke skal benyttes Foreldre Vi ser foreldre som en stor ressurs som verken vi i klubben eller våre ungdommer klarer seg uten. Derfor oppfordrer vi foreldrene til å delta i og rundt lagene og klubben. Hvis det skulle oppstå uenighet om hvordan laget trenes eller spiller kamper så ta det opp med trener/lagleder. Hvis ikke enighet oppnås oppfordrer vi til å ta skriftlig kontakt med styret. Allment Som foreldre forventes det at du støtter laget Du, som våre spillere og ledere, går foran som et godt eksempel Forsøke med egen arbeidsinnsats og hjelpe laget Still deg positiv til å gå inn i styret, eller noen av komitéene. Husk: uten deres innsats stopper klubben. Vær støttende, interessert, omtenksom og forstående Vær positiv og oppmuntrende når laget taper Vis initiativ og kom gjerne med idéer Still krav til spillernes opptreden, men ikke til mål og seier Respekter dommere og andre lag Stille på arbeidsdugnader Stille på vakt under klubbens turneringer selv om ditt lag ikke deltar, så lenge spilleren hører til under barn/ungdomsavdelingen Organisere og betjene sekretariat under hjemmekamper for ditt lag Å tenke på Sett ikke press på ditt barn/ungdom Still opp på treninger og kamper barn og ungdommer vil det Oppmuntre alle spillere under kamp, ikke bare ditt eget barn/ungdom Snakk med ditt barn/ungdom etter kamper og trening og spør om de har hatt det morsomt Se til at ditt barn/ungdom har det riktig utstyr overdriv ikke 15

16 Ikke si eller gjør noe negativt under kamper Husk, det viktigste er at ditt barn/ungdom trives og har det morsomt 16

17 Treningsprofiler Nedenfor kommer en sammenstilling av Slevik IBK sitt syn på de forskjellige aldersprofilene. Opp til og med 8 år Allment Det viktigste er å ha det morsomt Lære gjennom å leke med ball og kølle 9-10 åringer Allment Legge vekt på kameratskap Oppmuntre til allsidighet der innebandy er en av flere idretter Melde fra trener/leder når man ikke kan møte til trening eller kamp Skole skal prioriteres Opptre som gode representanter for klubben Målsetning Det primære å ha det gøy med mye lek Ingen resultatmessig målsetning Spillere skal synes det er morsomt å spille innebandy, noe som oppmuntrer til en fortsatt innebandykarriere Utvikles som spiller og lagkamerat God stemning i laget Utvikling Alle skal få spille, topping av laget er ikke tillatt Trener/leder setter opp laget, men ingen skal settes ut pga spilleteknikk eller kvaliteter Delta i seriespill dersom det finnes Ingen spesiell oppstilling i overtall- eller undertallsspill Spillerne skal oppmuntres til å spille på flere plasser i laget Se til at spillere har riktig lengde på kølla og ikke har ulovlig bøy på kølleblad Treningsinnhold Trene minimum en gang pr uke Lære seg regler Pasningsspill og teknikk er sentrale deler i treningen Allsidig trening Hver trener mye med kølle og ball Allmenn grunntrening med gymnastikk og ballspill Følge oppvarmingsprogram som er obligatorisk fra 10 år for å redusere risiko for skader. 17

18 11-12 åringer Allment Utvikle spiller både sosialt og sportslig Legge vekt på kameratskap og lagånd Oppmuntre til allsidighet der innebandy er en av flere idretter Melde fra trener/leder når man ikke kan møte til trening eller kamp Skole skal prioriteres Opptre som gode representanter for klubben Målsetning Det primære å ha det gøy med mye lek Ingen resultatmessig målsetning Spillere skal synes det er morsomt å spille innebandy, noe som oppmuntrer til en fortsatt innebandykarriere Delta i cuper i nærområdet Utvikles som spiller og lagkamerat God stemning i laget Utvikling Alle skal få spille, topping av laget er ikke tillatt Trener/leder setter opp laget, men ingen skal settes ut pga spilleteknikk eller kvaliteter Delta i seriespill Ingen spesiell oppstilling i overtall- eller undertallsspill Spillerne skal oppmuntres til å spille på flere plasser i laget Treningsinnhold Trene 1-2 ganger i uken Pasningsspill og teknikk er sentrale deler i treningen Skuddtrening Hver trener mye med kølle og ball Allmenn grunntrening med gymnastikk og ballspill Koordineringsøvelser Målvaktstrening Følge oppvarmingsprogram som er obligatorisk fra 10 år for å redusere risiko for skader. 18

19 13-14 åringer Allment Utvikle spiller både sosialt og sportslig Legge vekt på kameratskap og lagånd Oppmuntre til allsidighet der innebandy er en av flere idretter Melde fra trener/leder når man ikke kan møte til trening eller kamp Skole skal prioriteres Opptre som gode representanter for klubben Målsetning Ingen resultatmessig målsetning Spillere skal synes det er morsomt å spille innebandy, noe som oppmuntrer til en fortsatt innebandykarriere Spille cuper i distriktet Utvikles som spiller og lagkamerat Utvikling Toppe laget ved behov Trener/leder setter opp laget, men ingen skal settes ut pga spilletekniske kvaliteter Begynne å se på oppstillinger i pause og boxspill Delta i seriespill Viktig å følge med på at alle spillerne føler seg som en del av laget Treningsinnhold Trene minst 2 ganger i uken Pasningsspill og teknikk er sentrale deler i treningen Skuddtrening Hver trener mye med kølle og ball Allmenn grunntrening med gymnastikk og ballspill Koordineringsøvelser Målvaktstrening Teori Hospitering opp eller eventuelt ned Følge oppvarmingsprogram som er obligatorisk fra 10 år for å redusere risiko for skader. 19

20 15-16 åringer Allment Utvikle spillere til juniorlaget Innebandy er hovedidrett vinterstid Melde fra trener/leder når man ikke kan møte til trening eller kamp Skole skal prioriteres, men spilleren må lære seg å planlegge Opptre som gode representanter for klubben Målsetning Hevde seg mot jevnårige lag Spille turneringer Utvikling Toppe laget ved behov Forberedelse til juniorspill Trener/leder setter opp laget, men ingen skal settes ut pga spilletekniske kvaliteter Spille treningskamper mot for eksempel juniorlag og Herre 2/3 lag Delta i seriespill og NM hvis laget er kvalifisert for det Viktig å følge med på at alle spillerne føler seg som en del av laget Treningsinnhold Trene minst 2 ganger i uken Pasningsspill og teknikk er sentrale deler i treningen Skuddtrening av alle typer skudd Intensiv teknisk trening Pasningsøvelser, oppspill og ballmottak med spiller i ryggen Fysisk trening og enkel styrketrening med kroppen som belastning Taktisk gjennomgang Målvaktstrening Teori Hospitering opp eller eventuelt ned Følge oppvarmingsprogram som er obligatorisk fra 10 år for å redusere risiko for skader. 20

21 17-19 åringer Allment Utvikle spillere til seniorlaget Innebandy er hovedidretten Melde fra trener/leder når man ikke kan møte til trening eller kamp Skole skal prioriteres, men spilleren må lære seg å planlegge Opptre som gode representanter for klubben Målsetning Være et av kretsens beste juniorlag Vinne de seriekamper og turneringer man stiller opp i Utvikling Det beste laget spiller Trener/leder setter opp laget Spille treningskamper mot seniorlag Kvalifiserte spillere bør etter samråd trenere trene med seniorlag Delta i seriespill og NM hvis laget er kvalifisert for det Treningsinnhold Trene minst 2 ganger i uken Mye skuddtrening i kombinasjon med øvelser Teknikk trening Pasningsøvelser, oppspill og ballmottak med spiller i ryggen Fysisk trening og enkel styrketrening med kroppen som belastning Taktisk gjennomgang Målvaktstrening Sommertrening Følge oppvarmingsprogram som er obligatorisk fra 10 år for å redusere risiko for skader. 21

22 Slevik IBK sine lover/retningslinjer/ policy er Lov for Slevik innebandyklubb Slevik IBK er medlem av Norges Bandyforbund (NBF) som igjen er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF). Klubben er da pålagt å følge det til enhver gjeldende lovverk fra NIF og eget lovverk for Slevik IBK er ikke utarbeidet. Gjeldende lovverk for NIF og Slevik IBK finner dere her: Slevik IBK s retningslinjer og arbeid mot rus og doping Vår selvklare innstilling er at Slevik IBK skal være en klubb fri for alkohol, narkotika, misbruk av piller og dopingpreparater. Det tas selvsagt hensyn til om det er representasjon eller fritid og til alder. Forebyggende arbeid Vi skal arbeide forebyggende med støtte av planeringsverktøy for klubben. Vi skal øke kunnskapen om alkohol, narkotika, pillemisbruk og doping bl.a. gjennom: Øke kunnskapen blant trenere og ledere Informasjon til medlemmer, foreldre og foresatte Arbeide aktivt med et handlingsprogram Hva kan du som foresatt gjøre? Alle alkoholpåvirket ungdom har en ting felles en voksen har fikset rusmidlet Ha kontroll på ditt barskap By ikke ungdom på alkohol hjemme det går ikke å lære ungdom hvordan de skal drikke Kjøp ikke alkohol til barn og ungdom Marker tydelig overfor andre voksne at du ikke kjøper alkohol til barn og ungdom og ikke synes at andre foreldre bør gjøre det heller Bli kjent med foreldrene til dine barns venner og avtal hvilke regler som gjelder Vis dine barn at du ikke aksepterer at de drikker alkohol det er bevist at foreldres holdning til at barn og ungdom drikker alkohol spiller en avgjørende rolle Takk for at du bidrar til en alkoholfri og rusfri oppvekst. Trafikkpolicy I Slevik IBK s virksomhet skal reiser foregå med størst mulig sikkerhet og etter gjeldende trafikkregler. Som et ledd i dette skal vi medvirke til større trafikksikkerhet i samfunnet gjennom at bl.a: Respektere og følge hastighetsbestemmelsene 22

23 Ta hensyn til veivalg Starte i god tid Holde avstand til foranliggende bil Legge inn pauser på lengre turer så ikke bilfører blir trøtt og mister konsentrasjonen Bruke bilbeltet og kun ha det antall personer i bilen som det er belter til Bruke sykkelhjelm og ha lys på sykkelen, og hvis mulig bruke sykkel- og gangsti til og fra trening Og selvsagt være rusfri Fordeling av halltider Foran hver sesong er det et ganske omfattende puslespill som skal legges. Det er endringer i lag og antall spillere og ønsker om forandringer av tider. Det kan være trenere/ledere som av hensyn til arbeid osv må endre tider. Våre egne interne ønsker må så tilpasses til de faktiske halltider vi får tildelt av Fredrikstad kommune. Målsetningen er å imøtekomme de forskjellige lags ønsker så langt som mulig, men det kan ikke garanteres. Vi forsøker å jobbe etter noen generelle retningslinjer: A- lagene prioriteres Eldre spillere har fortrinn til stor hall Yngre spillere har fortrinn til tidlige treningstider Slevikstua Slevik IBK har åpnet sitt eget klubblokale i Gressvikhallen. Det er det første lokale klubben har hatt i sin 24- årige historie. 23

ØREÅSEN IL Innebandy

ØREÅSEN IL Innebandy ØREÅSEN IL Innebandy 2 ORGANISASJON / SPORTSPLAN ØREÅSEN IBK 1 Forord... 4 2 Formål med sportsplanen... 4 3 Rammer for sportslig aktiviteter i ØREÅSEN IBK... 4 3.1 ORGANISERING... 4 3.2 STYRINGSPRINSIPPER...

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen!

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen! Velkommen til oss! Så kult at du vil bli en av oss! Vi er 33 gutter fra Løvenstad, Blystadlia, Rud og Nordby skole. Fire av spillerne våre er egentlig fra G2002, men de trener og spiller kamper sammen

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Retningslinjer for barne og ungdomsinnebandy

Retningslinjer for barne og ungdomsinnebandy Retningslinjer for barne og ungdomsinnebandy Hvordan virksomheten skal være for spillere i alderen 6 16 år Vår visjon Klæbu Innebandyklubb ønsker å tilby et positivt og inkluderende miljø der alle kan

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Klubben med hjerte for alle!

Klubben med hjerte for alle! Utkast 1 09.02.2017 Styrets forslag til Årsmøtet 23.mars 2017 VIRKSOMHETSPLAN 2017 2020 SVEIVA INNEBANDY Klubben med hjerte for alle! Sveiva Innebandy Postboks 40 Stovner 0913 Oslo Innholdsfortegnelse;

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag

Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag Fastsatt 8. mai 2012 1 Overordnede retningslinjer for spilleren - Spill ishockey fordi det er gøy - Arbeid med

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER Daglig leder Daglig leder av Gresvik IF er ansatt på 100 % basis. Han forestår følgende administrative oppgaver: - Registrering av innkommende og utgående post, fordeling av

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling INNLEDNING Langhus IL Håndball sin visjon, grunnleggende prinsipp og mål er grunnlaget for vår aktivitet, og vi ønsker at alle lagene i

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy

Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy Hvordan virksomheten skal være for spillere i alderen 6-16 år Vår visjon Klæbu Innebandyklubb ønsker å tilby et positivt og inkluderende miljø der alle kan

Detaljer

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN 2010 2012 Årsmøte 2010 Side 1 HENSIKT 1.0 Hvem er vi for? IL Brodds badmintonavdeling skal tilby alle over 8 år et godt aktivitetstilbud gjennom badmintonidretten.

Detaljer

Retningslinjer i Kåsen IL

Retningslinjer i Kåsen IL Retningslinjer i Kåsen IL Dette er et dokument som er vedtatt av årsmøtet i Kåsen IL og er retningslinjer for hvordan personer tilknyttet idrettslaget skal oppføre seg og hvilket ansvar en har som leder,

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtatt av Kretstinget den 18 APRIL 2009 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD...SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN INNLEDNING Det er viktig å etablere en felles strategi for barneidrettens sportslige aktiviteter som strekker seg fra 5 år til det året de fyller 12. Her skapes grunnlaget

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Mål og strategiplan

Mål og strategiplan Mål og strategiplan 2017-2021 2 Innholdsfortegnelse. 1. Innledning s. 3 1.1. Organisatorisk og sportslig status. s. 3 1.2. Overordnede føringer og verdier. s. 3 2. Idé og visjon. s. 4 2.1. Klubbidé. s.

Detaljer

Formålet med sportslig plan

Formålet med sportslig plan Formålet med sportslig plan Bakgrunnen for dokumentet er at vi ønsker en helhetlig linje for ØHIL Bandy Vi ønsker å oppnå forutsigbarhet for utøvere, foreldre, trenere og lagledere i forhold til treningstilbud,

Detaljer

Vedtekter for NBF Telemark

Vedtekter for NBF Telemark 1 (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for NBF Telemark Vedtatt av Kretstinget den 3.5.2000 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra 3.5.2000 (Revidert av NBF i 2016) INNHOLD...

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

INNLEDNING VISJON OG VERDIER

INNLEDNING VISJON OG VERDIER SPORTSPLAN 1 INNLEDNING - Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for aktiviteten vi har i klubben og dermed utvikle klubben og spillere i en positiv retning. Det er viktig at trenere og lagledere

Detaljer

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for...

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... Vedtatt av Kretstinget den... og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD... SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

Ski IL Innebandy Virksomhetsplan

Ski IL Innebandy Virksomhetsplan Virksomhetsplan 7.10.2013 n3sport.no/bandy/ski facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail.com Arbeidsdokument legges frem på årsmøtet 2014. I samarbeid med Norges Bandyforbund. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

Ski IL Innebandy Virksomhetsplan

Ski IL Innebandy Virksomhetsplan Virksomhetsplan 23.3.2015 skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail.com Arbeidsdokument legges frem på årsmøtet 2016. Innholdsfortegnelse Innledning...3 Planarbeid i.4 Overordnet

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Håndbok for støtteapparatet i

Håndbok for støtteapparatet i Håndbok for støtteapparatet i Tønsberg IBK Eik, 22. august 2015 HÅNDBOK FOR STØTTEAPPARATET I TØNSBERG IBK Vi ønsker deg med dette velkommen i støtteapparatet i Tønsberg Innebandyklubb. Vi er takknemlige

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing IL Manglerud Star fotball Handlingsplan mot mobbing Hvorfor har vi en handlingsplan mot mobbing: MS Fotball skal være et trygt sted å være. Vår målsetning er å skape verdier og leveregler som sikrer at

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret i Holmen Hockey august 2012

HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret i Holmen Hockey august 2012 HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret i Holmen Hockey august 2012 Velkommen til Holmen Hockey Holmen Hockey har et tilbud til de som vil spille ishockey, fra de er 4 år til man er godt voksen. Totalt aktiviserer

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Årshjul Håndballgruppen i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside)

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Bakgrunn Startet vinteren 2016 et arbeid med å utvikle felles mål og strategier for ishockeygruppa Elite og YA har samarbeidet om dette Hva skal være felles? Hva skal vi ha hver

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig NORDSTRAND IF G2001 Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig Nordstrand G2001 1 år siden sammenslåingen, fra små lag til kull: Klubben stilte med bane og utstyr. Føringen ifra klubben, var

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer