Slevik innebandyklubb. Organisasjonsmanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slevik innebandyklubb. Organisasjonsmanual"

Transkript

1 Slevik innebandyklubb Organisasjonsmanual 1

2 Innledning... 4 Vår virksomhetside... 5 Slevik IBK i korte trekk... 5 Hva selger vi?... 5 Hvem er vi?... 5 Hva vil vi?... 5 Hvordan fungerer vi?... 5 Hvordan skal vi formidle dette?... 5 Hvilke begrensninger finnes?... 5 Årsmøtet... 5 Hensikten... 5 Organisasjon... 6 Ansvar... 6 Øvrige retningslinjer... 6 Daglig drift... 7 Allmenne krav til styremedlemmer... 7 Leders ansvar... 7 Nestlederens ansvar... 7 Kassererens ansvar... 7 Sekretærens ansvar... 7 Gruppeledere... 8 Styret... 8 Styret skal:... 8 Organisasjonskart Slevik innebandyklubb... 8 Valgkomité... 9 Organisasjon... 9 Ansvar... 9 Arbeidsoppgaver... 9 Arbeidsgrupper Media- og kommunikasjonsgruppe Turneringsgruppe Arrangementsgruppe elitekamper Sportslig utvalg damer Sportslig utvalg herrer Markedsgruppe Barne- og ungdomsgruppe Utdanningsgruppe Innledning Klubbens målsetning og ideologi Målsetning for våre ungdomslag Spiller Trening Kamper Trener Allment

3 Trening Kamp Leder Foreldre Allment Å tenke på Treningsprofiler Opp til og med 8 år Allment åringer Allment Målsetning Utvikling Treningsinnhold åringer Allment Målsetning Utvikling Treningsinnhold åringer Allment Målsetning Utvikling Treningsinnhold åringer Allment Målsetning Utvikling Treningsinnhold åringer Allment Målsetning Utvikling Treningsinnhold Lov for Slevik innebandyklubb Slevik IBK s retningslinjer og arbeid mot rus og doping Forebyggende arbeid Hva kan du som foresatt gjøre? Trafikkpolicy Fordeling av halltider Slevikstua

4 Slevik organisasjonsmanual Innledning Styret har i lenger tid jobbet med å lage denne organisasjonsmanualen, for å gi alle foresatte/spillere/ledere/trenere en mulighet til å forstå hvordan vi er organisert og hvilke kontakter som finnes. Hensikten med manualen er også å gi alle medlemmer en oversikt over hvordan familien Slevik IBK fungerer. Vi ser denne manualen som en instruksjonsbok som sammen med Måldokument for Ungdomsavdelingen forfattet av Trond Halvorsrød gir deg som trener/leder en innsikt i hvordan organisasjonen er bygd opp og kan følge med på hva de andre lagene gjør. Slevik har et ønske om å vokse og bli en klubb som har plass til alle uansett hvilke ambisjoner den enkelte utøver har. Det stiller store krav til styret, forskjellige undergrupper med mer. Alle som på en eller annen måte er engasjert i klubben har meninger om hvordan den er og hvordan den bør bli. Dette er en stor ressurs for klubben og til uvurderlig hjelp for Slevik med tanke på den videre utviklingen av klubben. Derfor føles det naturlig å lage en instruksjonsbok for det videre arbeidet. Men det er ikke bare medlemmer som stiller krav. Våre omgivelser stiller også krav til klubben. Våre sponsorer krever å bli behandlet på rett sett, publikum krever resultater, innebandyforbundet og Norges idrettsforbund krever at vi følger gjeldende lover, rutiner og bestemmelser. Alle disse kravene gjør at vi må være organisert på et konstruktivt sett med rette personer på rett plass. Denne manualen vil gjøre det lettere for oss å jobbe og forstå. Meningen er at alles engasjement skal være morsomt og givende. Da er det en forutsetning at det ikke finnes rom for misforståelser eller feiltolkninger. Dette er grunnlaget for organisasjonsmanualen. Se vår hjemmeside: og kontakt oss på: Styret i Slevik IBK 4

5 Vår virksomhetside Slevik IBK skal tilby et profesjonelt og attraktivt produkt som tiltaler så vel barn, ungdom, seniorer, ledere, trenere, foreldre, sponsorer, media, kommune og publikum. Alle skal ha samme mulighet for å drive med innebandy uansett etnisk bakgrunn, alder, kjønn eller religion. Slevik IBK i korte trekk Hva selger vi? Et profesjonelt og attraktivt produkt og et naturlig valg av idrett for vår målgruppe. Hvem er vi? Vi er den idrettsforeningen som skal synes, høres og jobbe best i våre primære områder. Hva vil vi? At alle skal ha den samme mulighet for å kunne spille innebandy uansett etnisk bakgrunn, alder, kjønn eller religion. Hvordan fungerer vi? Som en tradisjonell idrettsforening som bedriver trening og matching av av aktive innebandyspillere. Hvordan skal vi formidle dette? Gjennom vår hjemmeside, annonser, markedsaktiviteter og sammen med samarbeidspartnere sørge for at Slevik IBK skal kunne tilby et profesjonelt og attraktivt produkt som tiltaler så vel barn, ungdom, seniorer, ledere, trenere, foreldre, sponsorer, media, kommune, publikum og andre samarbeidspartnere innom vårt kjerneområde. Hvilke begrensninger finnes? Virksomheten i klubben drives på frivillig basis, ofte av foreldre som bekler verv i styret og som stiller opp som trenere, ledere og oppmenn. Skal nye lag startes opp må det påregnes at trenere, ledere og oppmenn rekrutteres innom det nye laget. Styret bestreber seg på å utdanne nye trenere fortløpende. Den andre store begrensningen er halltid, der vi på beste sett prøver å få til maksimal utnyttelse av den tid vi blir tildelt av kommunen. Vårt mål er å jobbe for flere haller innom regionen. Årsmøtet Foreningens viktigste møte. Det er her retningslinjer for kommende år bestemmes og hvilke personer som skal ha det øverste ansvaret fram til neste årsmøte. Årsmøtet skal avholdes i februar måned hvert år. Klubben har ikke egne vedtekter for formell drift av klubben, men har vedtatt at lover og bestemmelser vedtatt i Norges Bandyforbund gjelder for klubben. Alle medlemmer oppfordres til å engasjere seg i saker som behandles på årsmøtet. Hensikten Årsmøtet velger styre for klubben og vedtar budsjetter og eventuelle nye retningslinjer for styret det kommende året. Årsmøtet vedtar også styrets beretning og regnskap for siste virksomhetsår. Årsmøtet gir også styret fullmakt til å drive klubben fram til neste årsmøte. 5

6 Organisasjon Alle kan møte og har talerett på årsmøtet, men bare medlemmer som er 15 år eller eldre har stemmerett. Ansvar Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og de vedtak som fattes her er styrende for det arbeidet styret gjør det neste året. Vedtak på årsmøte kan kun gjøres om av et nytt årsmøte enten ordinært eller ekstraordinært. Øvrige retningslinjer Alle lover og bestemmelser som gjelder innebandy i Norge finner dere på disse sidene: 6

7 Daglig drift Når årsmøtet er hevet er det styret som er foreningens besluttende organ. Styret skal innenfor sitt mandat og foreningens lover styre foreningen etter oppsatte planer og retningslinjer fra årsmøtet, samt ivareta medlemmers interesser. Det påligger styret å påse at lover og regler følges og iverksette planer vedtatt av årsmøtet. Styret skal planlegge, lede og fordele arbeidet innom klubben samt ivareta og forvalte klubbens midler og utstyr. Allmenne krav til styremedlemmer Det påligger hvert styremedlem å stille på styremøter vel forberedt på de saker som står på dagsorden. Skal representere Slevik IBK på et korrekt sett og sørge for klubbens beste. Medlemmene skal på oppdrag fra styret representere Slevik IBK og bidra med kunnskap og kontaktnett til klubbens beste. Styrets medlemmer er ansvarlig for at Slevik IBK drives forsvarlig og innenfor de rammer som er bestemt av årsmøtet. Leders ansvar Lederen er foreningens offisielle representant og skal lede styrets møter og arbeid samt overvåker at foreningens lover, regler og beslutninger etterleves. Hvis leder er forhindret skal nestleder overta lederens oppgaver. Styret skal sammen beslutte fordelingen av øvrige oppgaver. Lederen skal ha god og jevnlig kontakt med de ansvarlige for forskjellige komitèer og eventuelt bistå med støtte. Han/hun er ansvarlig for å konstituere styret etter årsmøtet og fastsette dagsorden og møteplan for styremøter. Lederen skal også holde seg informert om hva som skjer innen idretten lokalt og nasjonalt. Nestlederens ansvar Nestleder er lederens stedfortreder og leder styret når leder ikke er til stede. Han/hun skal også holde seg informert om hva som skjer innen idretten lokalt og nasjonalt. Kassererens ansvar Påse at medlemmene faktureres og betaler de avgifter som er bestemt Påse at klubben søker bidrag fra stat, kommune, idrettsorganisasjon med flere Stå for klubbens bokføring og regnskap Sette opp balanse og resultatregnskap årlig Utarbeide grunnlag for budsjett og følge opp dette Påse at klubben betaler avgifter og regninger i rett tid Føre medlemsliste og påse at registrering blir innlevert NBF i henhold til fristen Påse at klubbens medlemmer og eventuelle eiendeler er forsvarlig forsikret Dersom klubben har ansatt arbeidstagere skal kasserer sørge for lønninger, skattetrekk og det som hører med under dette Sekretærens ansvar Forberede styrets og klubbens møter Føre protokoll over styrets møter Påse at beslutninger tatt av styret blir iverksatt 7

8 Sørge for at foreningens protokoller og annen korrespondanse holdes i orden og arkiveres forsvarlig Underskrive korrespondanse etter føringer fra leder Sette opp forslag til årsmelding for klubben Gruppeledere Lede gruppens arbeid og møter. Ansvarlig for å informere gruppen om styrets beslutninger. Lage årsberetning for virksomheten til årsmøtet. Opprette møteplan for gruppen og informere styret om gruppens arbeid. Styret Ansvarlig for at organisasjonsmanualen blir fulgt opp og oppdatert i overenstemmelse med organisasjonen. Det er styret sitt ansvar å påse at Slevik IBK er representert ved regionale og nasjonale møter. Styret skal: Fatte beslutninger i strategiske og taktiske spørsmål i følge virksomhetsplanen Arbeide med lokale, regionale og nasjonale spørsmål Formulere visjoner, policy og strategiske målsetninger Arrangere årsmøte etter gjeldende lover/bestemmelser Opprette virksomhetsplan og forslag til årsmøtet Oppfølging og kontroll av gruppenes arbeid Påse at det blir planlagt og gjennomført foreldremøter. Delta etter behov og/eller ønske fra foreldrene/laglederne Planlegge og arrangere møter med trenere, lagledere og oppmenn Planlegge og stå ansvarlig for gjennomføring av cupene Påse at dugnad, lotteri o.l blir gjennomført Påse at alle søknader vedrørende eliteserielisens, treningstider, kamper, sluttspill, lotteri, bingo o.l blir sendt i rett tid Følge opp klubbens mailadresse Organisasjonskart Slevik innebandyklubb Leder Styremedlem Nestleder Styremedlem Økonomi Styremedlem Elite Styremedlem Barn og ungdom Styremedlem Marked Styremedlem Arrangement og utstyr Styremedlem Media, informasjon og web Vara (3 stk) Arbeidsgrupper 8

9 Valgkomité Forberede årsmøtet og oppfølging Rekruttere kompetente kandidater til ledige plasser Organisasjon Valgkomitéen skal være sammensatt i følge lovverk og de konstituerer seg selv ved å velge en leder. Ansvar Valgkomitéen skal i følge lovverket finne kandidater til ledige plasser i styret. Det gjelder både der styremedlem/varamedlem går av etter fullført periode eller når de trekker seg før tiden. Det påligger valgkomitéen å sørge for at ingen informasjon om arbeidet kommer ut før årsmøtet. Valgkomitéens valg skal protokollføres og etter årsmøtet overleveres styret. Styret skal følge opp valgkomitéens arbeid. Arbeidsoppgaver Valgkomitéen skal senest tre uker før årsmøte spørre de hvis mandattid går ut om de vil stille som kandidater for neste periode. Ha klar innstillingen i god tid før årsmøtet med minst en kandidat til hver plass. 9

10 Arbeidsgrupper Media- og kommunikasjonsgruppe Bør bestå av minimum tre personer hvorav en er leder av gruppen. Jobbe mot kommune, krets, forbund, FRID og andre for å fremme og ivareta klubbens interesser Planlegge og koordinere virksomheten Rapportere til styret Turneringsgruppe Bør bestå av minimum tre personer, hvorav en er leder av gruppen. Planlegge og legge til rette for klubbens turneringer Viser til eget dokument for turneringer Rapporterer til styret Arrangementsgruppe elitekamper Bør bestå av minimum tre personer, hvorav en er leder av gruppen. Planlegge og legge til rette for klubbens turneringer Viser til eget dokument for avvikling av eliteseriekamper Rapporterer til styret 10

11 Sportslig utvalg damer Gruppen bør bestå av minst tre personer med ansvarlig styremedlem for elite som leder. Gruppen har følgende ansvar: Kamper og trening gjennomføres i henhold til målsetninger som er satt opp Sammen med ansvarlig for ungdomssiden utvikle klubbens talenter og lag Påse at spillere deltar på dugnader og lignende Sørge for at spillere representerer sponsorer med tanke på bekledning og oppførsel i møte med presse, publikum osv Sørge for at spillere representerer klubben på en akseptabel måte med tanke på motstandere og dommere både på og utenfor banen Sørge for at alle spillere og ledere har gyldige kontrakter og forhandle nye før den gjeldende utløper Foreta vurderinger og eventuelt forhandle med nye spillere Påse at ingen spiller føres opp på kampskjema uten å ha forevist gyldig lisens Ha fortløpende kontakt med tillitsvalgt i spillergruppe Sportslig utvalg herrer Gruppen bør bestå av minst tre personer med ansvarlig styremedlem for elite som leder. Gruppen har følgende ansvar: Kamper og trening gjennomføres i henhold til målsetninger som er satt opp Sammen med ansvarlig for ungdomssiden utvikle klubbens talenter og lag Påse at spillere deltar på dugnader og lignende Sørge for at spillere representerer sponsorer med tanke på bekledning og oppførsel i møte med presse, publikum osv Sørge for at spillere representerer klubben på en akseptabel måte med tanke på motstandere og dommere både på og utenfor banen Sørge for at alle spillere og ledere har gyldige kontrakter og forhandle nye før den gjeldende utløper Foreta vurderinger og eventuelt forhandle med nye spillere Påse at ingen spiller føres opp på kampskjema uten å ha forevist gyldig lisens Ha fortløpende kontakt med tillitsvalgt i spillergruppe 11

12 Markedsgruppe Bør bestå av minst tre personer, hvorav en leder av gruppen. Gruppen skal arbeide med å skaffe klubben sponsorer. Tegne kontrakter og påse at kontraktene overholdes av sponsorer og klubb Vedlikeholde og reforhandle eksisterende kontrakter Gruppen skal også i samarbeid med styret, utforme og utvikle klubbens profil Barne- og ungdomsgruppe Bør bestå av minst tre personer, hvor lederen kommer fra styret. Sørge for å planlegge og gjennomføre saker som er besluttet av styret Oppdatere informasjonsmateriell til foresatte/spillere Avholde møter med trenere/ledere Hvis ønskelig bistå trener/leder på møter med foresatte Lage en virksomhetsplan for barne- og ungdomsavdelingen Påse at trenere/lagledere har kontrakt med klubben Sammen med utdanningsgruppen forsøke å heve nivået på trenersiden Jobbe sammen med trenere/ledere om å løse problemer i laget og eventuelt ta det videre til styret Fange opp synspunkter fra foresatte og spillere og ta dem opp med trener/leder eller styret hvis det kreves Utdanningsgruppe Bør bestå av minst tre personer, hvorav en leder av gruppen. Samordne ønsker om trenerutdanning eller andre relevante kurs Samarbeide med trenere og ledere på de forskjellige lag samt styret Jobbe for at klubben skal rekruttere dommere Komme med forslag til styret med turneringer i og utenfor landets grenser som klubbens barne- og ungdomsavdeling kan delta i Gi innspill med tanke på videre utvikling av kompetanse i klubben 12

13 Ungdomspolicy Innledning Ungdomspolicyen beskriver Slevik IBK sine retningslinjer for alle lag som er aktive i klubben og trenere/lagledere for disse lag. Det som står skrevet her er vår rettesnor og det er opp til hvert enkelt individ i vår klubb å forsøke og følge disse retningslinjer. Meningen med dokumentet er å gi våre medlemmer veiledning i hvordan klubben stiller seg i en rekke spørsmål som kan komme opp i forbindelse med sammenkomster, eksempelvis trening og kamp. I mange tilfeller er det fremdeles opp til ledere og spillere å selv bedømme situasjonen og dels konsekvenser, men med dette dokumentet viser vi klubbens utgangspunkt ved en eventuell diskusjon. Klubbens målsetning og ideologi Slevik IBK har en målsetning om å være i stadig vekst og som satser på en voksende ungdomsavdeling. Slevik IBK`s filosofi er å aldri leve over klubbens tilgang og at hvert medlem skal bidra med sitt. Slevik IBK vil: Arbeide for en kontinuerlig utvikling av klubb og organisasjon Skape en sterk ungdomsavdeling der de får muligheten til en morsom og meningsfylt fritid Fostre egne spillere til våre seniorlag Utvikle våre spillere og ledere til å bli gode medmennesker Målsetning for våre ungdomslag Ungdomsavdelingen skal jobbe for å aktivisere ungdom med en meningsfylt sysselsetning og lære dem innebandy, for å få fram veltrente og kompetente innebandyspillere som kan konkurrere seg til plass på aldersbestemte representasjonslag. 13

14 Spiller Å være innebandyspiller er både morsomt og utviklende, men med et ansvar. Du representerer ikke bare deg selv, men også ditt lag og din klubb som igjen innebærer et ansvar for din oppførsel. Vi aksepterer ikke negative innstillinger der en eller flere utsettes for mobbing, rasisme eller andre fordommer I laget skal alle støtte hverandre Trening Dine trenere har lagt opp treningen for at du skal utvikles som innebandyspiller. Spillerens oppgave blir å høre, se og trene. Møt opp i tide og med riktig utstyr Pass på å spise i god tid før trening Kamper Alle gjør sitt beste og samarbeider for best mulig resultat Vise god oppførsel både i medgang og motgang Det er dommeren som dømmer, avgjørelser skal ikke diskuteres under kamp Trener Slevik IBK skal prioritere utdannelse av trenere/ledere så langt klubben kan. Å være trener/leder er en stimulerende og interessant oppgave, men også et ansvar. Allment Avholde møte med foresatte minst en gang pr sesong. Om ønskelig kan representant fra styret delta. Stå for den daglige driften av laget Løse problemer som oppstår med spiller/foresatte. Eventuelt få disse videre til styret Trening Du kommer alltid i god tid og vel forberedt Du skal være idrettslig kledd til kamp og trening Kamp Kamp er et ledd i treningen, kritikk av en spiller skal være positiv og konstruktiv Du som trener/lagleder skal gå foran som et godt eksempel og ikke kommentere dommere eller avgjørelser på et usportslig sett Spillere som ikke oppfører seg som de skal på banen, tas av og snakkes til rette Du har ansvar for å ta vare på klubbens materiell og sørge for at bane og garderobe er ryddig og ren etter trening og kamper Du skaffer en erstatter hvis du ikke kan være tilstede Du følger klubbens policy og intensjoner og medvirker til samarbeide innom klubbens virksomhet Du er spesielt oppmerksom på om noen på laget faller utenfor fellesskapet 14

15 Leder Har kontakten mot foreldrene og kaller inn til foreldremøter og lignende. Hjelper til på benken under kamper sørger for førstehjelp og utenom sportslig kontakt med spillerne. Sørger for vaktlister til sekretariatsvakter og inngangspenger foruten kjørelister til treninger/kamper Administrerer lagets kasse og sørger for at dommere betales etter kamp Sørger for at garderober og hall blir ryddet etter kamp- /treningsslutt Tar mot gjestende lag og dommere og viser dem garderober Sørge for at styret får melding om navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer og mailadresse på nye spillere Sørge for at styret får oppdaterte laglister ved sesongens begynnelse og så fort det blir endringer Avbestille halltid og treningstid som ikke skal benyttes Foreldre Vi ser foreldre som en stor ressurs som verken vi i klubben eller våre ungdommer klarer seg uten. Derfor oppfordrer vi foreldrene til å delta i og rundt lagene og klubben. Hvis det skulle oppstå uenighet om hvordan laget trenes eller spiller kamper så ta det opp med trener/lagleder. Hvis ikke enighet oppnås oppfordrer vi til å ta skriftlig kontakt med styret. Allment Som foreldre forventes det at du støtter laget Du, som våre spillere og ledere, går foran som et godt eksempel Forsøke med egen arbeidsinnsats og hjelpe laget Still deg positiv til å gå inn i styret, eller noen av komitéene. Husk: uten deres innsats stopper klubben. Vær støttende, interessert, omtenksom og forstående Vær positiv og oppmuntrende når laget taper Vis initiativ og kom gjerne med idéer Still krav til spillernes opptreden, men ikke til mål og seier Respekter dommere og andre lag Stille på arbeidsdugnader Stille på vakt under klubbens turneringer selv om ditt lag ikke deltar, så lenge spilleren hører til under barn/ungdomsavdelingen Organisere og betjene sekretariat under hjemmekamper for ditt lag Å tenke på Sett ikke press på ditt barn/ungdom Still opp på treninger og kamper barn og ungdommer vil det Oppmuntre alle spillere under kamp, ikke bare ditt eget barn/ungdom Snakk med ditt barn/ungdom etter kamper og trening og spør om de har hatt det morsomt Se til at ditt barn/ungdom har det riktig utstyr overdriv ikke 15

16 Ikke si eller gjør noe negativt under kamper Husk, det viktigste er at ditt barn/ungdom trives og har det morsomt 16

17 Treningsprofiler Nedenfor kommer en sammenstilling av Slevik IBK sitt syn på de forskjellige aldersprofilene. Opp til og med 8 år Allment Det viktigste er å ha det morsomt Lære gjennom å leke med ball og kølle 9-10 åringer Allment Legge vekt på kameratskap Oppmuntre til allsidighet der innebandy er en av flere idretter Melde fra trener/leder når man ikke kan møte til trening eller kamp Skole skal prioriteres Opptre som gode representanter for klubben Målsetning Det primære å ha det gøy med mye lek Ingen resultatmessig målsetning Spillere skal synes det er morsomt å spille innebandy, noe som oppmuntrer til en fortsatt innebandykarriere Utvikles som spiller og lagkamerat God stemning i laget Utvikling Alle skal få spille, topping av laget er ikke tillatt Trener/leder setter opp laget, men ingen skal settes ut pga spilleteknikk eller kvaliteter Delta i seriespill dersom det finnes Ingen spesiell oppstilling i overtall- eller undertallsspill Spillerne skal oppmuntres til å spille på flere plasser i laget Se til at spillere har riktig lengde på kølla og ikke har ulovlig bøy på kølleblad Treningsinnhold Trene minimum en gang pr uke Lære seg regler Pasningsspill og teknikk er sentrale deler i treningen Allsidig trening Hver trener mye med kølle og ball Allmenn grunntrening med gymnastikk og ballspill Følge oppvarmingsprogram som er obligatorisk fra 10 år for å redusere risiko for skader. 17

18 11-12 åringer Allment Utvikle spiller både sosialt og sportslig Legge vekt på kameratskap og lagånd Oppmuntre til allsidighet der innebandy er en av flere idretter Melde fra trener/leder når man ikke kan møte til trening eller kamp Skole skal prioriteres Opptre som gode representanter for klubben Målsetning Det primære å ha det gøy med mye lek Ingen resultatmessig målsetning Spillere skal synes det er morsomt å spille innebandy, noe som oppmuntrer til en fortsatt innebandykarriere Delta i cuper i nærområdet Utvikles som spiller og lagkamerat God stemning i laget Utvikling Alle skal få spille, topping av laget er ikke tillatt Trener/leder setter opp laget, men ingen skal settes ut pga spilleteknikk eller kvaliteter Delta i seriespill Ingen spesiell oppstilling i overtall- eller undertallsspill Spillerne skal oppmuntres til å spille på flere plasser i laget Treningsinnhold Trene 1-2 ganger i uken Pasningsspill og teknikk er sentrale deler i treningen Skuddtrening Hver trener mye med kølle og ball Allmenn grunntrening med gymnastikk og ballspill Koordineringsøvelser Målvaktstrening Følge oppvarmingsprogram som er obligatorisk fra 10 år for å redusere risiko for skader. 18

19 13-14 åringer Allment Utvikle spiller både sosialt og sportslig Legge vekt på kameratskap og lagånd Oppmuntre til allsidighet der innebandy er en av flere idretter Melde fra trener/leder når man ikke kan møte til trening eller kamp Skole skal prioriteres Opptre som gode representanter for klubben Målsetning Ingen resultatmessig målsetning Spillere skal synes det er morsomt å spille innebandy, noe som oppmuntrer til en fortsatt innebandykarriere Spille cuper i distriktet Utvikles som spiller og lagkamerat Utvikling Toppe laget ved behov Trener/leder setter opp laget, men ingen skal settes ut pga spilletekniske kvaliteter Begynne å se på oppstillinger i pause og boxspill Delta i seriespill Viktig å følge med på at alle spillerne føler seg som en del av laget Treningsinnhold Trene minst 2 ganger i uken Pasningsspill og teknikk er sentrale deler i treningen Skuddtrening Hver trener mye med kølle og ball Allmenn grunntrening med gymnastikk og ballspill Koordineringsøvelser Målvaktstrening Teori Hospitering opp eller eventuelt ned Følge oppvarmingsprogram som er obligatorisk fra 10 år for å redusere risiko for skader. 19

20 15-16 åringer Allment Utvikle spillere til juniorlaget Innebandy er hovedidrett vinterstid Melde fra trener/leder når man ikke kan møte til trening eller kamp Skole skal prioriteres, men spilleren må lære seg å planlegge Opptre som gode representanter for klubben Målsetning Hevde seg mot jevnårige lag Spille turneringer Utvikling Toppe laget ved behov Forberedelse til juniorspill Trener/leder setter opp laget, men ingen skal settes ut pga spilletekniske kvaliteter Spille treningskamper mot for eksempel juniorlag og Herre 2/3 lag Delta i seriespill og NM hvis laget er kvalifisert for det Viktig å følge med på at alle spillerne føler seg som en del av laget Treningsinnhold Trene minst 2 ganger i uken Pasningsspill og teknikk er sentrale deler i treningen Skuddtrening av alle typer skudd Intensiv teknisk trening Pasningsøvelser, oppspill og ballmottak med spiller i ryggen Fysisk trening og enkel styrketrening med kroppen som belastning Taktisk gjennomgang Målvaktstrening Teori Hospitering opp eller eventuelt ned Følge oppvarmingsprogram som er obligatorisk fra 10 år for å redusere risiko for skader. 20

21 17-19 åringer Allment Utvikle spillere til seniorlaget Innebandy er hovedidretten Melde fra trener/leder når man ikke kan møte til trening eller kamp Skole skal prioriteres, men spilleren må lære seg å planlegge Opptre som gode representanter for klubben Målsetning Være et av kretsens beste juniorlag Vinne de seriekamper og turneringer man stiller opp i Utvikling Det beste laget spiller Trener/leder setter opp laget Spille treningskamper mot seniorlag Kvalifiserte spillere bør etter samråd trenere trene med seniorlag Delta i seriespill og NM hvis laget er kvalifisert for det Treningsinnhold Trene minst 2 ganger i uken Mye skuddtrening i kombinasjon med øvelser Teknikk trening Pasningsøvelser, oppspill og ballmottak med spiller i ryggen Fysisk trening og enkel styrketrening med kroppen som belastning Taktisk gjennomgang Målvaktstrening Sommertrening Følge oppvarmingsprogram som er obligatorisk fra 10 år for å redusere risiko for skader. 21

22 Slevik IBK sine lover/retningslinjer/ policy er Lov for Slevik innebandyklubb Slevik IBK er medlem av Norges Bandyforbund (NBF) som igjen er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF). Klubben er da pålagt å følge det til enhver gjeldende lovverk fra NIF og eget lovverk for Slevik IBK er ikke utarbeidet. Gjeldende lovverk for NIF og Slevik IBK finner dere her: Slevik IBK s retningslinjer og arbeid mot rus og doping Vår selvklare innstilling er at Slevik IBK skal være en klubb fri for alkohol, narkotika, misbruk av piller og dopingpreparater. Det tas selvsagt hensyn til om det er representasjon eller fritid og til alder. Forebyggende arbeid Vi skal arbeide forebyggende med støtte av planeringsverktøy for klubben. Vi skal øke kunnskapen om alkohol, narkotika, pillemisbruk og doping bl.a. gjennom: Øke kunnskapen blant trenere og ledere Informasjon til medlemmer, foreldre og foresatte Arbeide aktivt med et handlingsprogram Hva kan du som foresatt gjøre? Alle alkoholpåvirket ungdom har en ting felles en voksen har fikset rusmidlet Ha kontroll på ditt barskap By ikke ungdom på alkohol hjemme det går ikke å lære ungdom hvordan de skal drikke Kjøp ikke alkohol til barn og ungdom Marker tydelig overfor andre voksne at du ikke kjøper alkohol til barn og ungdom og ikke synes at andre foreldre bør gjøre det heller Bli kjent med foreldrene til dine barns venner og avtal hvilke regler som gjelder Vis dine barn at du ikke aksepterer at de drikker alkohol det er bevist at foreldres holdning til at barn og ungdom drikker alkohol spiller en avgjørende rolle Takk for at du bidrar til en alkoholfri og rusfri oppvekst. Trafikkpolicy I Slevik IBK s virksomhet skal reiser foregå med størst mulig sikkerhet og etter gjeldende trafikkregler. Som et ledd i dette skal vi medvirke til større trafikksikkerhet i samfunnet gjennom at bl.a: Respektere og følge hastighetsbestemmelsene 22

23 Ta hensyn til veivalg Starte i god tid Holde avstand til foranliggende bil Legge inn pauser på lengre turer så ikke bilfører blir trøtt og mister konsentrasjonen Bruke bilbeltet og kun ha det antall personer i bilen som det er belter til Bruke sykkelhjelm og ha lys på sykkelen, og hvis mulig bruke sykkel- og gangsti til og fra trening Og selvsagt være rusfri Fordeling av halltider Foran hver sesong er det et ganske omfattende puslespill som skal legges. Det er endringer i lag og antall spillere og ønsker om forandringer av tider. Det kan være trenere/ledere som av hensyn til arbeid osv må endre tider. Våre egne interne ønsker må så tilpasses til de faktiske halltider vi får tildelt av Fredrikstad kommune. Målsetningen er å imøtekomme de forskjellige lags ønsker så langt som mulig, men det kan ikke garanteres. Vi forsøker å jobbe etter noen generelle retningslinjer: A- lagene prioriteres Eldre spillere har fortrinn til stor hall Yngre spillere har fortrinn til tidlige treningstider Slevikstua Slevik IBK har åpnet sitt eget klubblokale i Gressvikhallen. Det er det første lokale klubben har hatt i sin 24- årige historie. 23

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag KLUBBHÅNDBOK Tverlandet idrettslag INNHOLD Tverlandet idrettslag... 3 Organisasjonskart TVERLANDET IL... 3 Årsmøtet... 3 Vedtekter Tverlandet Idrettslag... 4 Kapittel Fotballgruppa... 8 Organisasjonskartet

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa KLUBBHÅNDBOK for tillitsvalgte og trenere i Fotballgruppa Revidert august 2014 Kjære tillitsvalgt, medlem og trener! FORORD Rolvsøy Idrettsforening, Fotballstyret ønsker å lage en klubbhåndbok, som våre

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON... 5 3. AFSK FOTBALL VISJONER... 6 4 Aurskog-Finstadbru

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 17/4-2012 Revisjon 1: årsmøtet 11/4-2013 Revisjon 2: årsmøte 24/4-2014 Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

... Sammen om en enda bedre bydel

... Sammen om en enda bedre bydel Sammen om en enda bedre bydel............................ 0. VISJON...4 1. LOVER OG VEDTEKTER...4 2. ORGANISASJON...11 2.1 Organisasjonskart... 11 2.2 Adresse... 12 2.3 Funksjons/adr.oversikt Hovedstyret,

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR. SK Djerv 1919

ORGANISASJONSPLAN FOR. SK Djerv 1919 1 ORGANISASJONSPLAN FOR SK Djerv 1919 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 Historikk - kronologisk... 4 Idrettslagets formål... 5 Visjon...

Detaljer

Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb

Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb 28.05.2009 Godkjent av Styret i BIK GSS NR EH 01 15.05.2009 Utarbeidelse, og diverse høringsinstanser EH Dato: Revisjons beskrivelse: Org. Sjekk Godkj. BIK Proj.: Nr: Prosjekt Navn: BIK 03-09 Sportsplan

Detaljer

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE,

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE, 1 Velkommen til Rælingen Håndballklubb Klubben ønsker å gi deg og dine foreldre en innføring av hva det innebærer å være medlem av Rælingen Håndballklubb, både forventninger og forpliktelser. Klubben Klubben

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0

UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0 UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0 Innholdsfortegnelse. 0. Innledning. 1. Historikk. 2. Vår virksomhetside. 3. Vår visjon. 4. Våre kjerneverdier. 5. Målområder.

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Sportsplan Alta IF 2007

Sportsplan Alta IF 2007 Sportsplan Alta IF 2007 Forord Vårt hovedbudskap med planen er å si noe om vår felles holdning og vårt verdisyn, og om hvordan vi ønsker å utvikle barne- og ungdomsaktiviteten i forballgruppa, samt organisering

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer