Slevik innebandyklubb. Organisasjonsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slevik innebandyklubb. Organisasjonsmanual"

Transkript

1 Slevik innebandyklubb Organisasjonsmanual 1

2 Innledning... 4 Vår virksomhetside... 5 Slevik IBK i korte trekk... 5 Hva selger vi?... 5 Hvem er vi?... 5 Hva vil vi?... 5 Hvordan fungerer vi?... 5 Hvordan skal vi formidle dette?... 5 Hvilke begrensninger finnes?... 5 Årsmøtet... 5 Hensikten... 5 Organisasjon... 6 Ansvar... 6 Øvrige retningslinjer... 6 Daglig drift... 7 Allmenne krav til styremedlemmer... 7 Leders ansvar... 7 Nestlederens ansvar... 7 Kassererens ansvar... 7 Sekretærens ansvar... 7 Gruppeledere... 8 Styret... 8 Styret skal:... 8 Organisasjonskart Slevik innebandyklubb... 8 Valgkomité... 9 Organisasjon... 9 Ansvar... 9 Arbeidsoppgaver... 9 Arbeidsgrupper Media- og kommunikasjonsgruppe Turneringsgruppe Arrangementsgruppe elitekamper Sportslig utvalg damer Sportslig utvalg herrer Markedsgruppe Barne- og ungdomsgruppe Utdanningsgruppe Innledning Klubbens målsetning og ideologi Målsetning for våre ungdomslag Spiller Trening Kamper Trener Allment

3 Trening Kamp Leder Foreldre Allment Å tenke på Treningsprofiler Opp til og med 8 år Allment åringer Allment Målsetning Utvikling Treningsinnhold åringer Allment Målsetning Utvikling Treningsinnhold åringer Allment Målsetning Utvikling Treningsinnhold åringer Allment Målsetning Utvikling Treningsinnhold åringer Allment Målsetning Utvikling Treningsinnhold Lov for Slevik innebandyklubb Slevik IBK s retningslinjer og arbeid mot rus og doping Forebyggende arbeid Hva kan du som foresatt gjøre? Trafikkpolicy Fordeling av halltider Slevikstua

4 Slevik organisasjonsmanual Innledning Styret har i lenger tid jobbet med å lage denne organisasjonsmanualen, for å gi alle foresatte/spillere/ledere/trenere en mulighet til å forstå hvordan vi er organisert og hvilke kontakter som finnes. Hensikten med manualen er også å gi alle medlemmer en oversikt over hvordan familien Slevik IBK fungerer. Vi ser denne manualen som en instruksjonsbok som sammen med Måldokument for Ungdomsavdelingen forfattet av Trond Halvorsrød gir deg som trener/leder en innsikt i hvordan organisasjonen er bygd opp og kan følge med på hva de andre lagene gjør. Slevik har et ønske om å vokse og bli en klubb som har plass til alle uansett hvilke ambisjoner den enkelte utøver har. Det stiller store krav til styret, forskjellige undergrupper med mer. Alle som på en eller annen måte er engasjert i klubben har meninger om hvordan den er og hvordan den bør bli. Dette er en stor ressurs for klubben og til uvurderlig hjelp for Slevik med tanke på den videre utviklingen av klubben. Derfor føles det naturlig å lage en instruksjonsbok for det videre arbeidet. Men det er ikke bare medlemmer som stiller krav. Våre omgivelser stiller også krav til klubben. Våre sponsorer krever å bli behandlet på rett sett, publikum krever resultater, innebandyforbundet og Norges idrettsforbund krever at vi følger gjeldende lover, rutiner og bestemmelser. Alle disse kravene gjør at vi må være organisert på et konstruktivt sett med rette personer på rett plass. Denne manualen vil gjøre det lettere for oss å jobbe og forstå. Meningen er at alles engasjement skal være morsomt og givende. Da er det en forutsetning at det ikke finnes rom for misforståelser eller feiltolkninger. Dette er grunnlaget for organisasjonsmanualen. Se vår hjemmeside: og kontakt oss på: Styret i Slevik IBK 4

5 Vår virksomhetside Slevik IBK skal tilby et profesjonelt og attraktivt produkt som tiltaler så vel barn, ungdom, seniorer, ledere, trenere, foreldre, sponsorer, media, kommune og publikum. Alle skal ha samme mulighet for å drive med innebandy uansett etnisk bakgrunn, alder, kjønn eller religion. Slevik IBK i korte trekk Hva selger vi? Et profesjonelt og attraktivt produkt og et naturlig valg av idrett for vår målgruppe. Hvem er vi? Vi er den idrettsforeningen som skal synes, høres og jobbe best i våre primære områder. Hva vil vi? At alle skal ha den samme mulighet for å kunne spille innebandy uansett etnisk bakgrunn, alder, kjønn eller religion. Hvordan fungerer vi? Som en tradisjonell idrettsforening som bedriver trening og matching av av aktive innebandyspillere. Hvordan skal vi formidle dette? Gjennom vår hjemmeside, annonser, markedsaktiviteter og sammen med samarbeidspartnere sørge for at Slevik IBK skal kunne tilby et profesjonelt og attraktivt produkt som tiltaler så vel barn, ungdom, seniorer, ledere, trenere, foreldre, sponsorer, media, kommune, publikum og andre samarbeidspartnere innom vårt kjerneområde. Hvilke begrensninger finnes? Virksomheten i klubben drives på frivillig basis, ofte av foreldre som bekler verv i styret og som stiller opp som trenere, ledere og oppmenn. Skal nye lag startes opp må det påregnes at trenere, ledere og oppmenn rekrutteres innom det nye laget. Styret bestreber seg på å utdanne nye trenere fortløpende. Den andre store begrensningen er halltid, der vi på beste sett prøver å få til maksimal utnyttelse av den tid vi blir tildelt av kommunen. Vårt mål er å jobbe for flere haller innom regionen. Årsmøtet Foreningens viktigste møte. Det er her retningslinjer for kommende år bestemmes og hvilke personer som skal ha det øverste ansvaret fram til neste årsmøte. Årsmøtet skal avholdes i februar måned hvert år. Klubben har ikke egne vedtekter for formell drift av klubben, men har vedtatt at lover og bestemmelser vedtatt i Norges Bandyforbund gjelder for klubben. Alle medlemmer oppfordres til å engasjere seg i saker som behandles på årsmøtet. Hensikten Årsmøtet velger styre for klubben og vedtar budsjetter og eventuelle nye retningslinjer for styret det kommende året. Årsmøtet vedtar også styrets beretning og regnskap for siste virksomhetsår. Årsmøtet gir også styret fullmakt til å drive klubben fram til neste årsmøte. 5

6 Organisasjon Alle kan møte og har talerett på årsmøtet, men bare medlemmer som er 15 år eller eldre har stemmerett. Ansvar Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og de vedtak som fattes her er styrende for det arbeidet styret gjør det neste året. Vedtak på årsmøte kan kun gjøres om av et nytt årsmøte enten ordinært eller ekstraordinært. Øvrige retningslinjer Alle lover og bestemmelser som gjelder innebandy i Norge finner dere på disse sidene: 6

7 Daglig drift Når årsmøtet er hevet er det styret som er foreningens besluttende organ. Styret skal innenfor sitt mandat og foreningens lover styre foreningen etter oppsatte planer og retningslinjer fra årsmøtet, samt ivareta medlemmers interesser. Det påligger styret å påse at lover og regler følges og iverksette planer vedtatt av årsmøtet. Styret skal planlegge, lede og fordele arbeidet innom klubben samt ivareta og forvalte klubbens midler og utstyr. Allmenne krav til styremedlemmer Det påligger hvert styremedlem å stille på styremøter vel forberedt på de saker som står på dagsorden. Skal representere Slevik IBK på et korrekt sett og sørge for klubbens beste. Medlemmene skal på oppdrag fra styret representere Slevik IBK og bidra med kunnskap og kontaktnett til klubbens beste. Styrets medlemmer er ansvarlig for at Slevik IBK drives forsvarlig og innenfor de rammer som er bestemt av årsmøtet. Leders ansvar Lederen er foreningens offisielle representant og skal lede styrets møter og arbeid samt overvåker at foreningens lover, regler og beslutninger etterleves. Hvis leder er forhindret skal nestleder overta lederens oppgaver. Styret skal sammen beslutte fordelingen av øvrige oppgaver. Lederen skal ha god og jevnlig kontakt med de ansvarlige for forskjellige komitèer og eventuelt bistå med støtte. Han/hun er ansvarlig for å konstituere styret etter årsmøtet og fastsette dagsorden og møteplan for styremøter. Lederen skal også holde seg informert om hva som skjer innen idretten lokalt og nasjonalt. Nestlederens ansvar Nestleder er lederens stedfortreder og leder styret når leder ikke er til stede. Han/hun skal også holde seg informert om hva som skjer innen idretten lokalt og nasjonalt. Kassererens ansvar Påse at medlemmene faktureres og betaler de avgifter som er bestemt Påse at klubben søker bidrag fra stat, kommune, idrettsorganisasjon med flere Stå for klubbens bokføring og regnskap Sette opp balanse og resultatregnskap årlig Utarbeide grunnlag for budsjett og følge opp dette Påse at klubben betaler avgifter og regninger i rett tid Føre medlemsliste og påse at registrering blir innlevert NBF i henhold til fristen Påse at klubbens medlemmer og eventuelle eiendeler er forsvarlig forsikret Dersom klubben har ansatt arbeidstagere skal kasserer sørge for lønninger, skattetrekk og det som hører med under dette Sekretærens ansvar Forberede styrets og klubbens møter Føre protokoll over styrets møter Påse at beslutninger tatt av styret blir iverksatt 7

8 Sørge for at foreningens protokoller og annen korrespondanse holdes i orden og arkiveres forsvarlig Underskrive korrespondanse etter føringer fra leder Sette opp forslag til årsmelding for klubben Gruppeledere Lede gruppens arbeid og møter. Ansvarlig for å informere gruppen om styrets beslutninger. Lage årsberetning for virksomheten til årsmøtet. Opprette møteplan for gruppen og informere styret om gruppens arbeid. Styret Ansvarlig for at organisasjonsmanualen blir fulgt opp og oppdatert i overenstemmelse med organisasjonen. Det er styret sitt ansvar å påse at Slevik IBK er representert ved regionale og nasjonale møter. Styret skal: Fatte beslutninger i strategiske og taktiske spørsmål i følge virksomhetsplanen Arbeide med lokale, regionale og nasjonale spørsmål Formulere visjoner, policy og strategiske målsetninger Arrangere årsmøte etter gjeldende lover/bestemmelser Opprette virksomhetsplan og forslag til årsmøtet Oppfølging og kontroll av gruppenes arbeid Påse at det blir planlagt og gjennomført foreldremøter. Delta etter behov og/eller ønske fra foreldrene/laglederne Planlegge og arrangere møter med trenere, lagledere og oppmenn Planlegge og stå ansvarlig for gjennomføring av cupene Påse at dugnad, lotteri o.l blir gjennomført Påse at alle søknader vedrørende eliteserielisens, treningstider, kamper, sluttspill, lotteri, bingo o.l blir sendt i rett tid Følge opp klubbens mailadresse Organisasjonskart Slevik innebandyklubb Leder Styremedlem Nestleder Styremedlem Økonomi Styremedlem Elite Styremedlem Barn og ungdom Styremedlem Marked Styremedlem Arrangement og utstyr Styremedlem Media, informasjon og web Vara (3 stk) Arbeidsgrupper 8

9 Valgkomité Forberede årsmøtet og oppfølging Rekruttere kompetente kandidater til ledige plasser Organisasjon Valgkomitéen skal være sammensatt i følge lovverk og de konstituerer seg selv ved å velge en leder. Ansvar Valgkomitéen skal i følge lovverket finne kandidater til ledige plasser i styret. Det gjelder både der styremedlem/varamedlem går av etter fullført periode eller når de trekker seg før tiden. Det påligger valgkomitéen å sørge for at ingen informasjon om arbeidet kommer ut før årsmøtet. Valgkomitéens valg skal protokollføres og etter årsmøtet overleveres styret. Styret skal følge opp valgkomitéens arbeid. Arbeidsoppgaver Valgkomitéen skal senest tre uker før årsmøte spørre de hvis mandattid går ut om de vil stille som kandidater for neste periode. Ha klar innstillingen i god tid før årsmøtet med minst en kandidat til hver plass. 9

10 Arbeidsgrupper Media- og kommunikasjonsgruppe Bør bestå av minimum tre personer hvorav en er leder av gruppen. Jobbe mot kommune, krets, forbund, FRID og andre for å fremme og ivareta klubbens interesser Planlegge og koordinere virksomheten Rapportere til styret Turneringsgruppe Bør bestå av minimum tre personer, hvorav en er leder av gruppen. Planlegge og legge til rette for klubbens turneringer Viser til eget dokument for turneringer Rapporterer til styret Arrangementsgruppe elitekamper Bør bestå av minimum tre personer, hvorav en er leder av gruppen. Planlegge og legge til rette for klubbens turneringer Viser til eget dokument for avvikling av eliteseriekamper Rapporterer til styret 10

11 Sportslig utvalg damer Gruppen bør bestå av minst tre personer med ansvarlig styremedlem for elite som leder. Gruppen har følgende ansvar: Kamper og trening gjennomføres i henhold til målsetninger som er satt opp Sammen med ansvarlig for ungdomssiden utvikle klubbens talenter og lag Påse at spillere deltar på dugnader og lignende Sørge for at spillere representerer sponsorer med tanke på bekledning og oppførsel i møte med presse, publikum osv Sørge for at spillere representerer klubben på en akseptabel måte med tanke på motstandere og dommere både på og utenfor banen Sørge for at alle spillere og ledere har gyldige kontrakter og forhandle nye før den gjeldende utløper Foreta vurderinger og eventuelt forhandle med nye spillere Påse at ingen spiller føres opp på kampskjema uten å ha forevist gyldig lisens Ha fortløpende kontakt med tillitsvalgt i spillergruppe Sportslig utvalg herrer Gruppen bør bestå av minst tre personer med ansvarlig styremedlem for elite som leder. Gruppen har følgende ansvar: Kamper og trening gjennomføres i henhold til målsetninger som er satt opp Sammen med ansvarlig for ungdomssiden utvikle klubbens talenter og lag Påse at spillere deltar på dugnader og lignende Sørge for at spillere representerer sponsorer med tanke på bekledning og oppførsel i møte med presse, publikum osv Sørge for at spillere representerer klubben på en akseptabel måte med tanke på motstandere og dommere både på og utenfor banen Sørge for at alle spillere og ledere har gyldige kontrakter og forhandle nye før den gjeldende utløper Foreta vurderinger og eventuelt forhandle med nye spillere Påse at ingen spiller føres opp på kampskjema uten å ha forevist gyldig lisens Ha fortløpende kontakt med tillitsvalgt i spillergruppe 11

12 Markedsgruppe Bør bestå av minst tre personer, hvorav en leder av gruppen. Gruppen skal arbeide med å skaffe klubben sponsorer. Tegne kontrakter og påse at kontraktene overholdes av sponsorer og klubb Vedlikeholde og reforhandle eksisterende kontrakter Gruppen skal også i samarbeid med styret, utforme og utvikle klubbens profil Barne- og ungdomsgruppe Bør bestå av minst tre personer, hvor lederen kommer fra styret. Sørge for å planlegge og gjennomføre saker som er besluttet av styret Oppdatere informasjonsmateriell til foresatte/spillere Avholde møter med trenere/ledere Hvis ønskelig bistå trener/leder på møter med foresatte Lage en virksomhetsplan for barne- og ungdomsavdelingen Påse at trenere/lagledere har kontrakt med klubben Sammen med utdanningsgruppen forsøke å heve nivået på trenersiden Jobbe sammen med trenere/ledere om å løse problemer i laget og eventuelt ta det videre til styret Fange opp synspunkter fra foresatte og spillere og ta dem opp med trener/leder eller styret hvis det kreves Utdanningsgruppe Bør bestå av minst tre personer, hvorav en leder av gruppen. Samordne ønsker om trenerutdanning eller andre relevante kurs Samarbeide med trenere og ledere på de forskjellige lag samt styret Jobbe for at klubben skal rekruttere dommere Komme med forslag til styret med turneringer i og utenfor landets grenser som klubbens barne- og ungdomsavdeling kan delta i Gi innspill med tanke på videre utvikling av kompetanse i klubben 12

13 Ungdomspolicy Innledning Ungdomspolicyen beskriver Slevik IBK sine retningslinjer for alle lag som er aktive i klubben og trenere/lagledere for disse lag. Det som står skrevet her er vår rettesnor og det er opp til hvert enkelt individ i vår klubb å forsøke og følge disse retningslinjer. Meningen med dokumentet er å gi våre medlemmer veiledning i hvordan klubben stiller seg i en rekke spørsmål som kan komme opp i forbindelse med sammenkomster, eksempelvis trening og kamp. I mange tilfeller er det fremdeles opp til ledere og spillere å selv bedømme situasjonen og dels konsekvenser, men med dette dokumentet viser vi klubbens utgangspunkt ved en eventuell diskusjon. Klubbens målsetning og ideologi Slevik IBK har en målsetning om å være i stadig vekst og som satser på en voksende ungdomsavdeling. Slevik IBK`s filosofi er å aldri leve over klubbens tilgang og at hvert medlem skal bidra med sitt. Slevik IBK vil: Arbeide for en kontinuerlig utvikling av klubb og organisasjon Skape en sterk ungdomsavdeling der de får muligheten til en morsom og meningsfylt fritid Fostre egne spillere til våre seniorlag Utvikle våre spillere og ledere til å bli gode medmennesker Målsetning for våre ungdomslag Ungdomsavdelingen skal jobbe for å aktivisere ungdom med en meningsfylt sysselsetning og lære dem innebandy, for å få fram veltrente og kompetente innebandyspillere som kan konkurrere seg til plass på aldersbestemte representasjonslag. 13

14 Spiller Å være innebandyspiller er både morsomt og utviklende, men med et ansvar. Du representerer ikke bare deg selv, men også ditt lag og din klubb som igjen innebærer et ansvar for din oppførsel. Vi aksepterer ikke negative innstillinger der en eller flere utsettes for mobbing, rasisme eller andre fordommer I laget skal alle støtte hverandre Trening Dine trenere har lagt opp treningen for at du skal utvikles som innebandyspiller. Spillerens oppgave blir å høre, se og trene. Møt opp i tide og med riktig utstyr Pass på å spise i god tid før trening Kamper Alle gjør sitt beste og samarbeider for best mulig resultat Vise god oppførsel både i medgang og motgang Det er dommeren som dømmer, avgjørelser skal ikke diskuteres under kamp Trener Slevik IBK skal prioritere utdannelse av trenere/ledere så langt klubben kan. Å være trener/leder er en stimulerende og interessant oppgave, men også et ansvar. Allment Avholde møte med foresatte minst en gang pr sesong. Om ønskelig kan representant fra styret delta. Stå for den daglige driften av laget Løse problemer som oppstår med spiller/foresatte. Eventuelt få disse videre til styret Trening Du kommer alltid i god tid og vel forberedt Du skal være idrettslig kledd til kamp og trening Kamp Kamp er et ledd i treningen, kritikk av en spiller skal være positiv og konstruktiv Du som trener/lagleder skal gå foran som et godt eksempel og ikke kommentere dommere eller avgjørelser på et usportslig sett Spillere som ikke oppfører seg som de skal på banen, tas av og snakkes til rette Du har ansvar for å ta vare på klubbens materiell og sørge for at bane og garderobe er ryddig og ren etter trening og kamper Du skaffer en erstatter hvis du ikke kan være tilstede Du følger klubbens policy og intensjoner og medvirker til samarbeide innom klubbens virksomhet Du er spesielt oppmerksom på om noen på laget faller utenfor fellesskapet 14

15 Leder Har kontakten mot foreldrene og kaller inn til foreldremøter og lignende. Hjelper til på benken under kamper sørger for førstehjelp og utenom sportslig kontakt med spillerne. Sørger for vaktlister til sekretariatsvakter og inngangspenger foruten kjørelister til treninger/kamper Administrerer lagets kasse og sørger for at dommere betales etter kamp Sørger for at garderober og hall blir ryddet etter kamp- /treningsslutt Tar mot gjestende lag og dommere og viser dem garderober Sørge for at styret får melding om navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer og mailadresse på nye spillere Sørge for at styret får oppdaterte laglister ved sesongens begynnelse og så fort det blir endringer Avbestille halltid og treningstid som ikke skal benyttes Foreldre Vi ser foreldre som en stor ressurs som verken vi i klubben eller våre ungdommer klarer seg uten. Derfor oppfordrer vi foreldrene til å delta i og rundt lagene og klubben. Hvis det skulle oppstå uenighet om hvordan laget trenes eller spiller kamper så ta det opp med trener/lagleder. Hvis ikke enighet oppnås oppfordrer vi til å ta skriftlig kontakt med styret. Allment Som foreldre forventes det at du støtter laget Du, som våre spillere og ledere, går foran som et godt eksempel Forsøke med egen arbeidsinnsats og hjelpe laget Still deg positiv til å gå inn i styret, eller noen av komitéene. Husk: uten deres innsats stopper klubben. Vær støttende, interessert, omtenksom og forstående Vær positiv og oppmuntrende når laget taper Vis initiativ og kom gjerne med idéer Still krav til spillernes opptreden, men ikke til mål og seier Respekter dommere og andre lag Stille på arbeidsdugnader Stille på vakt under klubbens turneringer selv om ditt lag ikke deltar, så lenge spilleren hører til under barn/ungdomsavdelingen Organisere og betjene sekretariat under hjemmekamper for ditt lag Å tenke på Sett ikke press på ditt barn/ungdom Still opp på treninger og kamper barn og ungdommer vil det Oppmuntre alle spillere under kamp, ikke bare ditt eget barn/ungdom Snakk med ditt barn/ungdom etter kamper og trening og spør om de har hatt det morsomt Se til at ditt barn/ungdom har det riktig utstyr overdriv ikke 15

16 Ikke si eller gjør noe negativt under kamper Husk, det viktigste er at ditt barn/ungdom trives og har det morsomt 16

17 Treningsprofiler Nedenfor kommer en sammenstilling av Slevik IBK sitt syn på de forskjellige aldersprofilene. Opp til og med 8 år Allment Det viktigste er å ha det morsomt Lære gjennom å leke med ball og kølle 9-10 åringer Allment Legge vekt på kameratskap Oppmuntre til allsidighet der innebandy er en av flere idretter Melde fra trener/leder når man ikke kan møte til trening eller kamp Skole skal prioriteres Opptre som gode representanter for klubben Målsetning Det primære å ha det gøy med mye lek Ingen resultatmessig målsetning Spillere skal synes det er morsomt å spille innebandy, noe som oppmuntrer til en fortsatt innebandykarriere Utvikles som spiller og lagkamerat God stemning i laget Utvikling Alle skal få spille, topping av laget er ikke tillatt Trener/leder setter opp laget, men ingen skal settes ut pga spilleteknikk eller kvaliteter Delta i seriespill dersom det finnes Ingen spesiell oppstilling i overtall- eller undertallsspill Spillerne skal oppmuntres til å spille på flere plasser i laget Se til at spillere har riktig lengde på kølla og ikke har ulovlig bøy på kølleblad Treningsinnhold Trene minimum en gang pr uke Lære seg regler Pasningsspill og teknikk er sentrale deler i treningen Allsidig trening Hver trener mye med kølle og ball Allmenn grunntrening med gymnastikk og ballspill Følge oppvarmingsprogram som er obligatorisk fra 10 år for å redusere risiko for skader. 17

18 11-12 åringer Allment Utvikle spiller både sosialt og sportslig Legge vekt på kameratskap og lagånd Oppmuntre til allsidighet der innebandy er en av flere idretter Melde fra trener/leder når man ikke kan møte til trening eller kamp Skole skal prioriteres Opptre som gode representanter for klubben Målsetning Det primære å ha det gøy med mye lek Ingen resultatmessig målsetning Spillere skal synes det er morsomt å spille innebandy, noe som oppmuntrer til en fortsatt innebandykarriere Delta i cuper i nærområdet Utvikles som spiller og lagkamerat God stemning i laget Utvikling Alle skal få spille, topping av laget er ikke tillatt Trener/leder setter opp laget, men ingen skal settes ut pga spilleteknikk eller kvaliteter Delta i seriespill Ingen spesiell oppstilling i overtall- eller undertallsspill Spillerne skal oppmuntres til å spille på flere plasser i laget Treningsinnhold Trene 1-2 ganger i uken Pasningsspill og teknikk er sentrale deler i treningen Skuddtrening Hver trener mye med kølle og ball Allmenn grunntrening med gymnastikk og ballspill Koordineringsøvelser Målvaktstrening Følge oppvarmingsprogram som er obligatorisk fra 10 år for å redusere risiko for skader. 18

19 13-14 åringer Allment Utvikle spiller både sosialt og sportslig Legge vekt på kameratskap og lagånd Oppmuntre til allsidighet der innebandy er en av flere idretter Melde fra trener/leder når man ikke kan møte til trening eller kamp Skole skal prioriteres Opptre som gode representanter for klubben Målsetning Ingen resultatmessig målsetning Spillere skal synes det er morsomt å spille innebandy, noe som oppmuntrer til en fortsatt innebandykarriere Spille cuper i distriktet Utvikles som spiller og lagkamerat Utvikling Toppe laget ved behov Trener/leder setter opp laget, men ingen skal settes ut pga spilletekniske kvaliteter Begynne å se på oppstillinger i pause og boxspill Delta i seriespill Viktig å følge med på at alle spillerne føler seg som en del av laget Treningsinnhold Trene minst 2 ganger i uken Pasningsspill og teknikk er sentrale deler i treningen Skuddtrening Hver trener mye med kølle og ball Allmenn grunntrening med gymnastikk og ballspill Koordineringsøvelser Målvaktstrening Teori Hospitering opp eller eventuelt ned Følge oppvarmingsprogram som er obligatorisk fra 10 år for å redusere risiko for skader. 19

20 15-16 åringer Allment Utvikle spillere til juniorlaget Innebandy er hovedidrett vinterstid Melde fra trener/leder når man ikke kan møte til trening eller kamp Skole skal prioriteres, men spilleren må lære seg å planlegge Opptre som gode representanter for klubben Målsetning Hevde seg mot jevnårige lag Spille turneringer Utvikling Toppe laget ved behov Forberedelse til juniorspill Trener/leder setter opp laget, men ingen skal settes ut pga spilletekniske kvaliteter Spille treningskamper mot for eksempel juniorlag og Herre 2/3 lag Delta i seriespill og NM hvis laget er kvalifisert for det Viktig å følge med på at alle spillerne føler seg som en del av laget Treningsinnhold Trene minst 2 ganger i uken Pasningsspill og teknikk er sentrale deler i treningen Skuddtrening av alle typer skudd Intensiv teknisk trening Pasningsøvelser, oppspill og ballmottak med spiller i ryggen Fysisk trening og enkel styrketrening med kroppen som belastning Taktisk gjennomgang Målvaktstrening Teori Hospitering opp eller eventuelt ned Følge oppvarmingsprogram som er obligatorisk fra 10 år for å redusere risiko for skader. 20

21 17-19 åringer Allment Utvikle spillere til seniorlaget Innebandy er hovedidretten Melde fra trener/leder når man ikke kan møte til trening eller kamp Skole skal prioriteres, men spilleren må lære seg å planlegge Opptre som gode representanter for klubben Målsetning Være et av kretsens beste juniorlag Vinne de seriekamper og turneringer man stiller opp i Utvikling Det beste laget spiller Trener/leder setter opp laget Spille treningskamper mot seniorlag Kvalifiserte spillere bør etter samråd trenere trene med seniorlag Delta i seriespill og NM hvis laget er kvalifisert for det Treningsinnhold Trene minst 2 ganger i uken Mye skuddtrening i kombinasjon med øvelser Teknikk trening Pasningsøvelser, oppspill og ballmottak med spiller i ryggen Fysisk trening og enkel styrketrening med kroppen som belastning Taktisk gjennomgang Målvaktstrening Sommertrening Følge oppvarmingsprogram som er obligatorisk fra 10 år for å redusere risiko for skader. 21

22 Slevik IBK sine lover/retningslinjer/ policy er Lov for Slevik innebandyklubb Slevik IBK er medlem av Norges Bandyforbund (NBF) som igjen er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF). Klubben er da pålagt å følge det til enhver gjeldende lovverk fra NIF og eget lovverk for Slevik IBK er ikke utarbeidet. Gjeldende lovverk for NIF og Slevik IBK finner dere her: Slevik IBK s retningslinjer og arbeid mot rus og doping Vår selvklare innstilling er at Slevik IBK skal være en klubb fri for alkohol, narkotika, misbruk av piller og dopingpreparater. Det tas selvsagt hensyn til om det er representasjon eller fritid og til alder. Forebyggende arbeid Vi skal arbeide forebyggende med støtte av planeringsverktøy for klubben. Vi skal øke kunnskapen om alkohol, narkotika, pillemisbruk og doping bl.a. gjennom: Øke kunnskapen blant trenere og ledere Informasjon til medlemmer, foreldre og foresatte Arbeide aktivt med et handlingsprogram Hva kan du som foresatt gjøre? Alle alkoholpåvirket ungdom har en ting felles en voksen har fikset rusmidlet Ha kontroll på ditt barskap By ikke ungdom på alkohol hjemme det går ikke å lære ungdom hvordan de skal drikke Kjøp ikke alkohol til barn og ungdom Marker tydelig overfor andre voksne at du ikke kjøper alkohol til barn og ungdom og ikke synes at andre foreldre bør gjøre det heller Bli kjent med foreldrene til dine barns venner og avtal hvilke regler som gjelder Vis dine barn at du ikke aksepterer at de drikker alkohol det er bevist at foreldres holdning til at barn og ungdom drikker alkohol spiller en avgjørende rolle Takk for at du bidrar til en alkoholfri og rusfri oppvekst. Trafikkpolicy I Slevik IBK s virksomhet skal reiser foregå med størst mulig sikkerhet og etter gjeldende trafikkregler. Som et ledd i dette skal vi medvirke til større trafikksikkerhet i samfunnet gjennom at bl.a: Respektere og følge hastighetsbestemmelsene 22

23 Ta hensyn til veivalg Starte i god tid Holde avstand til foranliggende bil Legge inn pauser på lengre turer så ikke bilfører blir trøtt og mister konsentrasjonen Bruke bilbeltet og kun ha det antall personer i bilen som det er belter til Bruke sykkelhjelm og ha lys på sykkelen, og hvis mulig bruke sykkel- og gangsti til og fra trening Og selvsagt være rusfri Fordeling av halltider Foran hver sesong er det et ganske omfattende puslespill som skal legges. Det er endringer i lag og antall spillere og ønsker om forandringer av tider. Det kan være trenere/ledere som av hensyn til arbeid osv må endre tider. Våre egne interne ønsker må så tilpasses til de faktiske halltider vi får tildelt av Fredrikstad kommune. Målsetningen er å imøtekomme de forskjellige lags ønsker så langt som mulig, men det kan ikke garanteres. Vi forsøker å jobbe etter noen generelle retningslinjer: A- lagene prioriteres Eldre spillere har fortrinn til stor hall Yngre spillere har fortrinn til tidlige treningstider Slevikstua Slevik IBK har åpnet sitt eget klubblokale i Gressvikhallen. Det er det første lokale klubben har hatt i sin 24- årige historie. 23

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER Daglig leder Daglig leder av Gresvik IF er ansatt på 100 % basis. Han forestår følgende administrative oppgaver: - Registrering av innkommende og utgående post, fordeling av

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

Håndbok for støtteapparatet i

Håndbok for støtteapparatet i Håndbok for støtteapparatet i Tønsberg IBK Eik, 22. august 2015 HÅNDBOK FOR STØTTEAPPARATET I TØNSBERG IBK Vi ønsker deg med dette velkommen i støtteapparatet i Tønsberg Innebandyklubb. Vi er takknemlige

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret i Holmen Hockey august 2012

HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret i Holmen Hockey august 2012 HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret i Holmen Hockey august 2012 Velkommen til Holmen Hockey Holmen Hockey har et tilbud til de som vil spille ishockey, fra de er 4 år til man er godt voksen. Totalt aktiviserer

Detaljer

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN 2010 2012 Årsmøte 2010 Side 1 HENSIKT 1.0 Hvem er vi for? IL Brodds badmintonavdeling skal tilby alle over 8 år et godt aktivitetstilbud gjennom badmintonidretten.

Detaljer

Av: Tone Kluge Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Opplegg: Torbjørn Johnsen Copyright: NHFs fagservice Grafisk prod.

Av: Tone Kluge Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Opplegg: Torbjørn Johnsen Copyright: NHFs fagservice Grafisk prod. Du har valgt HÅNDBALL som din idrett. Et godt valg! Du kan se fram til massevis av små og store trivelige opplevelser. I håndball skal vi ha det trivelig i et miljø som har plass til alle og hvor alle

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20 ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20 Innhold 1 Forord...4 2 Formål og målsettinger for Voll Idrettslag...5 2.1 Formålsparagraf Voll Idrettslag...5 2.2 Formålsparagraf Voll

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 Dette dokumentet omhandler mål, ambisjoner og treningsopplegg for Skedsmo Tiur sesongen 2015. Fokuset i denne sesongen vil være å opprettholde trivselen og fotballgleden

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Vedtekter for Akademisk bridgeklubb. 12. mars 2012

Vedtekter for Akademisk bridgeklubb. 12. mars 2012 Vedtekter for Akademisk bridgeklubb 12. mars 2012 1 NBFs basisvedtekter Ÿ 11 Denisjon, oppgaver, formål og forpliktelser Akademisk bridgeklubb ble stiftet 11. august 1945, og opptatt som medlem av Norsk

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. Februar 2008 Side 1 av 20

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. Februar 2008 Side 1 av 20 ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG Februar 2008 Side 1 av 20 Innhold 1 Forord... 4 2 Formål og målsettinger for Voll Idrettslag... 5 2.1 Formålsparagraf Voll Idrettslag... 5 2.2 Formålsparagraf Voll Idrettshall...

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN

HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 26.02.2013 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg på Vidarvoll og en ny giv i hele

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig NORDSTRAND IF G2001 Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig Nordstrand G2001 1 år siden sammenslåingen, fra små lag til kull: Klubben stilte med bane og utstyr. Føringen ifra klubben, var

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Strategidokument Halsøy IL Fotball 2016-2018

Strategidokument Halsøy IL Fotball 2016-2018 Strategidokument Halsøy IL Fotball 2016-2018 "Halsøy IL Fotball er klubben for alle fotballinteresserte, som gjennom genuint felleskap, skaper et best mulig miljø for læring, mestring, samhold og fotballglede."

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Sportslige retningslinjer:

Sportslige retningslinjer: Sportslige retningslinjer: SPORTSLIGE RETNINGSLINJER:...1 VISJON...2 IDEOLOGI:...2 HOVEDMÅL:...2 SPILLESTIL:...2 SESONGMÅL:...2 RESULTATMÅL:...2 ISHOCKEYUTVIKLING:...3 TRENERE:...3 COACHING:...4 SPILLERE:...4

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

FAIR PLAY I TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

FAIR PLAY I TROMSØ ISHOCKEYKLUBB FAIR PLAY I TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Felles spilleregler for en positiv sportslig og sosial utvikling Dokumentet gjennomgås sammen med spillergruppen og med nye spillere. Spillerkontrakt signeres og leveres

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Svømmeskole. Svømmetrening

Svømmeskole. Svømmetrening Åstveit svømmeklubb er idrettslag som har som mål å drive svømmeopplæring og svømmeaktiviteter og derigjennom utvikle svømmere til å bli dyktige konkurransesvømmere. Svømming skal være for alle og vi ønsker

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer