INFORMASJON til studentar som reiser ut

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON til studentar som reiser ut"

Transkript

1 INFORMASJON til studentar som reiser ut

2 Innhald Informasjon til studentar som reiser ut Naudsynte førebuingar før du reiser ut Tryggleik under utanlandsopphaldet Ved krisesituasjonar i utlandet Viktige adresser og telefonnummer Innhald Utdanningsavdelinga, UiB Grafisk design og utforming Formidlingsavdelinga, UiB 4542

3 Informasjon til studentar som reiser ut Denne brosjyren er for deg som er student ved Universitetet i Bergen og planlegg eit studierelatert utanlandsopphald. Her får du informasjon om kva du må gjere for di eiga helse og tryggleik før du reiser ut og medan du er i utlandet. Du får også vite kva du skal gjere dersom du treng hjelp, til dømes i ein krisesituasjon. Les nøye gjennom brosjyren, og fyll ut og lever opplysningsskjema/ eigenerklæring for studentar til UiB før du reiser. Ta med deg brosjyren til utlandet, og ha den lett tilgjengeleg. UiB ønskjer deg eit trygt og lærerikt opphald i utlandet! Både studentar og UiB har ansvar knytt til studierelaterte utanlandsopphald. Studenten sitt ansvar: lese brosjyren «Informasjon til studentar som reiser ut» og ta den med til utlandet levere opplysningsskjema/eigenerklæring for studentar til UiB i god tid før avreise vite kven ved UiB som kan kontaktast ved behov halde UiB oppdatert om adresse/telefonnummer i utlandet registrere seg ved næraste norske utanriksstasjon der dette vert tilrådd teikne forsikring for utanlandsopphald ta naudsynte vaksiner orientere seg om tilhøva i området ein oppheld seg i og følgje råd frå lokale styresmakter og vertsuniversitetet opptre ansvarleg for å redusere risikoen for å hamne i farlege situasjonar informere UiB og vertsuniversitet dersom du treng spesiell tilrettelegging/oppfølging under utanlandsopphaldet Informere UiB i fall utanlandsopphaldet vert avbrote eller forlenga UiB sitt ansvar: vurdere tryggleiken på stader der universitetet har utvekslingsavtalar gi UiB-studentar på studierelaterte utanlandsopphald generell rettleiing og råd om personlig tryggleik før avreise, først og fremst gjennom brosjyren «Informasjon til studentar som reiser ut» registrere utanlandsopphalda, arkivere opplysningsskjema/eigenerklæring for studentar og makulere desse etter at opphalda er avslutta kontakte studentar og grupper som oppheld seg i områder der det har oppstått farlege situasjonar yte bistand til UiB-studentar som er innblanda i krisesituasjonar og om naudsynt kalle saman ei beredskapsgruppe 4

4 Naudsynte førebuingar før du reiser ut Skal du opphalde deg i eit EU/EØS-land eller i Sveits bør du skaffe deg eit europeisk helsetrygdekort frå NAV. Norske statsborgarar som får stønad frå Lånekassen til studieopphald utanfor EU/EØS eller Sveits, får rett til stønad til helsetenester gjennom folketrygda. Du får då tilsendt trygdebevis til folkeregisteradressa di. Andre må søkje om å vere dekka av folketrygda i utlandet. Les meir på - internasjonal studentar i utlandet. Folketrygda gir deg ikkje ei fullgod forsikring. Den inkluderer ikkje reise- og ulykkesforsikring og dekkjer ikkje innbu, heimtransport ved sjukdom med meir. Vi råder deg difor på det sterkaste til å teikne ei forsikring for studium i utlandet. Slike forsikringar får du mellom anna gjennom og Nokre forsikringar inkluderer sjukeforsikring, medan du må betale ekstra for dette hjå andre. Treng du å vaksinere deg før utanlandsopphaldet? Undersøk på kva som blir tilrådd for det landet du skal til. Kontakt Smittevernkontoret i Bergen kommune (tlf ) eller eit anna vaksinasjonskontor. Der får du naudsynte vaksiner og rådgiving om reisemedisin. Det kan vere lurt å ringe rundt til fleire for å forhøyre seg om prisar først. Nokre vaksiner må du ta i god tid før du reiser. I enkelte land kan du risikere å bli nekta innreise eller å bli «tvangsvaksinert» på flyplassen dersom du ikkje kan dokumentere at du har tatt dei pålagde vaksinane. Dersom du har ein kronisk sjukdom bør du kontakte legen din før du reiser. Er du avhengig av reseptpålagde medisinar, må du syte for å få med deg nok av desse. Det kan også vere ein fordel å få med seg ei stadfesting på engelsk frå legen din om at dette er medisinar du er avhengig av, fordi dei vil kunne falle inn under narkotikalovgivinga i enkelte land. Ta omsyn til helsetilstanden din når du vel studieland. Ver klar over at du ikkje er garantert tilgang til helsetenester og medisinar på same måte som i Noreg. Ver orientert om tilhøva i landet du reiser til. 5

5 Hugs dessutan på følgjande: Betal semesteravgift og registrer deg som student ved UiB for den perioden du er i utlandet Søk om visum dersom du treng det. Du må som regel ha eit pass som er gyldig i minst seks månadar etter at du skal vere tilbake i Noreg Syt for å få førehandsgodkjenning frå UiB dersom du skal på utveksling, og søk om endeleg godkjenning når du er heimkomen Søk om lån og stipend frå Lånekassen i god tid før utanlandsopphaldet Undersøk høvet for å ta språkkurs og få språkstipend Utvekslingsstudentar skal levere rapport frå opphaldet sitt På UiB sine nettsider finn du meir informasjon om kva du må gjere før du reiser og når du er ute.

6 Tryggleik under utanlandsopphaldet Registrering Hald familien heime og UiB oppdatert om kontaktinformasjonen din (adresse, e-postadresse, telefon) og om heimreisedato. Ettersend informasjon som eventuelt mangla på opplysningsskjemaet til utvekslingskoordinatoren din, eventuelt til e-postadressa Mange norske ambassadar og konsulat ønskjer at norske statsborgarar skal registrere seg hjå dei. Som hovudregel bør du registrere deg ved næraste norske utanriksstasjon ved lengre opphald i alle land utanfor Europa og Nord- Amerika. Oversikt over utanriksstasjonar finn du på Dersom du reiser vekk i helger eller på ferie ønskjer nokre vertsuniversitet å bli oppdatert om kvar du er og når du kjem tilbake. Dette gjeld også ferie etter avslutta studieopphald. Følg landet sine lover og reglar Sett deg inn i kva lover og reglar som gjeld i landet du skal bu i. Du er ikkje unnateken frå nokon av desse sjølv om du er utlending. Mange land har svært strenge reglar for narkotikasmugling. Pass på at du ikkje ber på eller transporterer «pakkar» for nokon. Ver klar over at straffa for å oppbevare sjølv små mengder narkotika kan vere strenge. Enkelte land har dødsstraff for smugling. Hugs at nokre land har ekstra strenge reglar for kjøp av alkohol, drikking på offentleg stad, promillekøyring og regelrett fyll. Ikkje ta arbeid viss visumet ditt ikkje tillet det, og hald deg til utløpsdatoen for visumet. Brot på visumreglane kan føre til bøter, fengselsstraff og deportering. Du vil også kunne bli nekta framtidig innreise og opphald i landet. I tillegg til dei formelle lovene, fins det alltid mange uskrivne lover, skikkar og normer. Ei god guidebok kan hjelpe deg til å finne ut meir om dei lokale «dos and don ts. Trafikktryggleik Ver klar over at trafikkulturen i mange land kan vere veldig forskjellig frå den du er vant med. Dette gjer at du bør vere omsynsfull og forsiktig, både som hard og mjuk trafikkant. Det er ikkje alle lokale vanar du bør tilpasse deg. Sjølv om det er vanleg å køyre bil utan tryggleiksbelte og med promille, eller å køyre moped utan hjelm, er ikkje dette noko du treng å gjere. Før du køyrer bil, må du undersøkje kva trafikkreglar som gjeld og om du treng eit lokalt eller internasjonalt førarkort og ekstra forsikring. 7

7 Hald deg oppdatert om situasjonen i landet Hald deg oppdatert om den politiske situasjonen i landet gjennom å følgje med på nyheitene. Ved ein eventuell unntakstilstand vil råd til befolkninga som regel bli gitt gjennom media. Ved naturkatastrofar eller alvorlige sjukdomsutbrot bør du følgje dei råda som blir gitt av landet sine styresmakter. I periodar kan norske styresmakter eller lokale styresmakter fråråde deg å reise til enkelte område, enten på grunn av naturmessige eller politiske forhold. Følg slike råd! Unngå store folkemengder, som politiske massemønstringar og demonstrasjonar, samt stader der det er varsla politiske demonstrasjonar. Dersom ein oppheta eller farleg situasjon utviklar seg, motstå freistinga til å tilfredsstille nysgjerrigheita og gå heller vekk frå staden. Sjå det på nyheitene når du kjem heim! Generelle råd om tryggleik Skaff deg informasjon om lokale forhold, til dømes om tilrådde førehandsreglar og områder som ein bør unngå. Vertsuniversitetet kan ofte gi deg gode råd. Det er viktig å bruke sunn fornuft, særleg når du oppheld deg på stader der du ikkje er kjent. Dersom du kjem inn i eit område der du føler deg ukomfortabel, bør du oppføre deg som om du veit kva du gjer og kvar du er på veg og kome deg til eit område der du føler deg tryggare. Viss du ønskjer å utforske nye nabolag, bør du gjere dette i dagslys. Finn på førehand ut kvar nærmaste undergrunns- eller busstopp er. Ikkje ver overstadig rusa! I tillegg til skadar du vil kunne påføre deg sjølv eller andre, vil du også vere meir utsett for ran og overfall. Gå aldri med meir pengar og verdisaker på deg enn naudsynt. Samstundes bør du alltid ha kontantar på deg. Viss du blir rana, bør du ikkje prøve å sette deg til motverje, men raskt gi frå deg kontantar og verdisaker. Dersom du blir fråstelt eit kredittkort, må du kontakte banken snøggast mogleg for å få kortet sperra. Sjekk kva forsikringa di seier om oppbevaring av pengar og verdisaker. Kvinnelege studentar Mange stader vil kvinnelege studentar møte ekstra utfordringar på grunn av eit anna kvinnesyn eller et ulikt forhold mellom kjønna enn det du er van med. Nokre ekstra forholdsreglar kan vere naudsynte: Ikkje gå åleine om kvelden/natta i områder der du ikkje veit at dette er trygt. Ver merksam på at ting du gjer for å vere venleg nokre stader kan oppfattast annleis og bli tatt som eit teikn på romantisk interesse. Enkelte stader kan det vere ein fordel å kle seg litt meir konservativt enn du elles ville gjort. Ver klar over at veldig mange stader er synleg rusa kvinner eit uvanleg syn. Dette kan sende ut andre signal enn du ønskjer. 8

8 Ved krisesituasjonar i utlandet Kontakt lokalt politi, brannvesen og/eller ambulanse/lege ved behov. Dersom du ikkje kan gjere deg forstått, må du få tak i nokon som kan fungere som tolk. Viss du vert råka av sjukdom, ulykker, vald, opptøyar, naturkatastrofar eller liknande, ta kontakt med næraste norske utanriksstasjon. Ved unntakstilhøve skal du følgje råd og pålegg frå lokale styresmakter. Dersom ein farleg situasjon skulle oppstå i landet, ta kontakt med familien din heime for å gi beskjed om at du er trygg. Dette gjeld også dersom du ikkje er i nærleik av hendinga. Familien din har ikkje alltid oversikt over dei geografiske tilhøva. Den norske kyrkja i utlandet har ein eigen beredskapstelefon: Viss du treng hjelp frå UiB, skal du først prøve å kontakte den administrative koordinatoren for utanlandsopphaldet ditt. Du kan også ta kontakt med koordinator på vertsuniversitetet. Viss du i ein krisesituasjon ikkje får kontakt med administrativ koordinator, skal du ringe UiB sitt naudnummer Dette nummeret er vidarekopla til vaktselskapet som er informert om kven som skal kontaktast vidare. Dersom du av ein eller annan grunn vantrivst og ønskjer å avbryte utanlandsopphaldet, snakk først med koordinator ved vertsuniversitetet og den administrative koordinatoren din ved UiB. Det er godt mogleg at noko kan gjerast for å løyse problema dine. 9

9 Viktige adresser og telefonnummer Namnet på din administrative koordinator ved UiB Telefonnummer E-postadresse Nærmaste norske utanriksstasjon Telefonnummer Naudnummer ved vertsuniversitetet Naudnummer til det lokale politiet Naudnummer til lokale ambulanse/legevakt Naudnummer ved UiB: Andre ressursar Oversikt over norske utanriksstasjonar: Land- og reiseinformasjon frå Utanriksdepartementet: odin.dep.no/ud Den norske kyrkja i utlandet: Beredskapstelefon: ANSA (Association of Norwegian Students Abroad): 10

Sikkerhet på reisen. Informasjon til studenter som reiser ut

Sikkerhet på reisen. Informasjon til studenter som reiser ut Sikkerhet på reisen Informasjon til studenter som reiser ut 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon til studenter som reiser ut.............................................4 Studenten sitt ansvar:.......................................................4

Detaljer

Trygg i utlandet. Sikkerhet ved studieopphold i utlandet i regi av NIH

Trygg i utlandet. Sikkerhet ved studieopphold i utlandet i regi av NIH Trygg i utlandet Sikkerhet ved studieopphold i utlandet i regi av NIH Trygg i utlandet Før du drar... Helseforsikring Under utenlandsstudiene har du rett til dekning av helsetjenester gjennom Arbeids-

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Kjære utenlandsstudent! Tiden for avreise til ditt nye studieland nærmer seg med stormskritt! Etter lange forberedelser begynner

Detaljer

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio TRYGG I UTLANDET Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio FØR DU DRAR PÅ UTENLANDSOPPHOLD må du selv huske på følgende: Helseforsikring Under utenlandsstudiene har du rett til dekning

Detaljer

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio TRYGG I UTLANDET Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio FØR DU DRAR PÅ UTENLANDSOPPHOLD må du selv huske på følgende: Helseforsikring Under utenlandsstudiene har du rett til dekning

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

KRISEPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA

KRISEPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA KRISEPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA Mai 2008 1 INNHALD BEREDSKAPSPLAN Kapittel 1: Innleiing 1.1. Overordna mål 4 1.2. Når skal kriseplanen setjast i verk 4 1.2.1 Omdømmesvikt 4 1.3. Intern informasjon 5 1.4.

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 11 Inn på tunet Innleiing Systemet for tryggleik og kvalitet i Inn på tunet-verksemder består av to delar: I Rettleiar og sjekkliste eigenrevisjon

Detaljer

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon VERSJON 20 11 BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Velkomen som kunde FYRST AV ALT vil eg takke for at Du har valt Enivest som leverandør og ynskjer deg velkomen som kunde. EINVEST

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre.

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre. India er eit stort land. Legg ein kartet av India over Europakartet dekkjer det avstandar frå Noreg til Libya og Spania til Russland. Dei ulike statane i India har ulike kulturar, ulik mat og ulike språk.

Detaljer

Valldal skule 2015/2016

Valldal skule 2015/2016 Sist endra 12.08.2015 Valldal skule 2015/2016 Ein god stad å lære Ein god stad å vere Ein god veg til framtida Innhald Innhaldsliste s. 2 Kjære foreldre/føresette s. 3-4 Viktige telefonnummer s. 6 Personaloversikt

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Velkommen til blodbanken

Velkommen til blodbanken Velkommen til blodbanken Kjære blodgivar Blodgivartenesta i Noreg er underlagt lover, forskrifter og faglege krav som blodbanken er pliktige å følgje. Eit viktig krav dreiar seg om å gi informasjon til

Detaljer

PC-ordninga 2011/2012

PC-ordninga 2011/2012 PC-ordninga 2011/2012 Gratulerer med ny PC. I dette heftet finn du nyttig informasjon om til dømes: TEKNISKE SPESIFIKASJONAR KONTRAKT OG KOSTNAD NETTVETT TIPS FOR GOD PC-BRUK HP ProBook 4330s 1,96 kg CPU

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Handbok for Bømlo Folkehøgskule

Handbok for Bømlo Folkehøgskule HANDBOK MÅLSETJINGA VÅR Handbok for Bømlo Folkehøgskule Bømlo Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule. Målsetjinga vår er å gi elevane læring og meining, der verdiane fred, solidaritet, kreativitet

Detaljer

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden.

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Innhald Oppsummering av dei viktigaste funna... s. 3 Politiske tilrådingar... s. 3

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Velkomen som elev ved vidaregåande skole i Møre og Romsdal fylke. Vi vil i dette heftet fortelje deg litt om korleis du skal bruke den berbare PC-en din i våre nettverk

Detaljer

Elevhefte 2015/2016 1

Elevhefte 2015/2016 1 Elevhefte 2015/2016 1 INNHALD: OM ELEVHEFTET 2 ADRESSER OG TELEFONNUMMER: 3 KVITSUNDPERSONALET 2013/2014: 4 DAGSORDEN: 5 MÅL OG REGLAR FOR SKULE OG INTERNAT: 6 IDEAL: 7 ORDENSREGLEMENT FOR SKULEN: 8 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding:

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding: For den sjuke Sjukepengar Sjukmelding er aktuell når medisinske grunnar gjer at ein person ikkje kan vere i jobb. Sjukepengar er ein rett som blir opparbeidd via eit tilsettingsforhold eller inntekt som

Detaljer

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular Informasjon om inntaket til vidaregåande skular E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar fram til skulestart (mottatt før kl. 12.00 på fredagar) 2015 N S Inntakskontoret Besøksadresse Fylkeshuset,

Detaljer

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING HELSE SUNNMØRE HF Ålesund sjukehus BARNEAVDELINGA KVA HAR DU RETT PÅ? NÅR BARN UNDER 18 ÅR HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Sist oppdatert: 01.01.08 1 INNHOLD Kompensasjon for tapt arbeidsinntekt

Detaljer

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing Oktober 2013 Førarkort klasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing 2 Målet med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er meint å vere ei enkel rettleiing til deg som ynskjer å bli

Detaljer

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid Essay om søk, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) 1 Innføring i, og utviklinga av søk som hjelpefunksjon Søkjefunksjon har nærast vorte allstadnærverande på nettstader og i operativsystem på ulike

Detaljer