Norges Svømmeforbund lover

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Svømmeforbund lover"

Transkript

1 Norges Svømmeforbund lover L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 L 9 L 10 L 11 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 20 L 21 L 22 Navn Formål Opptak og medlemskap Hovedorganer Forbundstinget Tingforslag Dagsorden Valgprosedyre Ekstraordinært ting Møtevirksomhet Forbundsstyret Lov- og dommerutvalg Generalsekretær Rapportering Startlisens Offisielt organ Kontrollkomitè Forhandlinger med media Regler for idretten Lovendringer Opplysning - Utmeldelse Fagutvalg

2 L 1 Navn A. Forbundets navn er Norges Svømmeforbund (NSF). NSF er den høyeste faglige myndighet på svømmeidrettens område i Norge. B. NSF er en faglig sammenslutning av særkretser og lag som driver svømmeidrett og som er medlemmer av Norges Idrettsforbund (NIF). De opptatte lag eller grupper innen idrettslag er underkastet NIF's og NSF's lover, vedtak og bestemmelser. C. NSF er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), Federation Internationale de Natation (FINA), Ligue Europèenne de Natation (LEN) og Nordisk Svømmeforbund (NSFA), og er underkastet disse forbunds lover og regler. Som en følge av tilslutningen til FINA, er NSF eneste organisasjon i Norge som kan organisere svømmeidrett innenfor FINA's idrettslige jurisdiksjon. L 2 Formål A. Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. B. Norges Svømmeforbund skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn, og en ledende organisasjon for å fremme svømmeaktiviteter og livredning. Norges Svømmeforbunds arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All aktivitet skal bygges på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. C. Norges Svømmeforbunds motto er "Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder". L 3 Opptak og medlemskap A. Søknad om opptak sendes til NSF's styre gjennom idrettskrets og svømmekrets. Det er en forutsetning at klubben på forhånd er medlem av NIF. Søknaden skal inneholde oppgave over navn, sete, styre (spesifisert), adresse, medlemstall (spesifisert) for kvinner og menn over og under 17 år, og eventuelt andre arter av medlemskap, samt være vedlagt to eksemplarer av lagets lover og andre faste bestemmelser. B. Forbundsstyret skal snarest treffe sin avgjørelse og gjennom vedkommende svømmekrets gi klubben underretning. C. Utmeldelse må skje skriftlig og sendes rekommandert til NSF. L 4 Hovedorganer Forbundets anliggender ivaretas av: 1. Forbundstinget 2. Forbundsstyret L 5 Forbundstinget A. Forbundstinget er Norges Svømmeforbunds høyeste myndighet. På Forbundstinget møter, med stemmerett: Forbundsstyret Lov- og dommerutvalgets medlemmer - kun utvalgets leder har stemmerett Representanter valgt av tilsluttede lag og kretser iflg. forhold: 1. lagene: Lag fra 1 til 100 medlemmer - 1 representant Lag fra 101 medlemmer og mer - 2 representanter 2. kretsene: 2 representanter uavhengig av antall klubber i kretsen. 3. Andre utvalgs- og komitéledere møter med tale- og forslagsrett i saker som omhandler utvalgets/komiteens arbeidsområde B. Medlemstallet regnes pr. 1. januar i henhold til den årsmelding laget har sendt inn. C. Lag tilsluttet Norges Svømmeforbund har representasjonsrett når det har vært medlem av Norges Idrettsforbund i seks måneder, og de pålagte forpliktelser er oppfylt. Lag har da representasjonsrett etter samlet medlemstall. For idrettslag med svømmegruppe gjelder dette kun medlemmer i svømmegruppen. D. En representant for et lag må være fylt 15 år, og ha vært medlem av laget i minst 1 måned, og ha sitt kontingentforhold i orden. Medlemmet må bo eller ha sitt yrke i distriktet eller nærmeste omegn. Denne bestemmelse gjelder også kretser. Ingen representant har mer enn 1 stemme. Bare de fremmøtte representanter har stemmerett. E. Forbundsstyremedlem kan ikke møte som representant for krets eller lag. F. Representantene gis skriftlig fullmakt fra krets eller lag. Fullmaktene behandles av forbundstinget før de øvrige forhandlinger begynner, og skal innsendes til forbundsstyret senest 7 dager før møtet.

3 G. Et lovlig sammenkalt forbundsting er beslutningsdyktig med det antall representanter som møter. H. Tingets arbeidsmåte: I plenum vedtas strategier, handlingsplaner, lover og det velges styre og utvalg I. Forbundstinget ledes av dirigenter valgt på tinget. For at forslag skal betraktes som vedtatt, må de ha fått over halvparten av de avgitte stemmer. J. Referat fra tingforhandlingene sendes alle organisasjonsledd innen NSF. K. Ved tinget nyttes reiseutgiftsfordeling (ikke diett). L. Ordinært forbundsting avholdes hvert tredje år i mars/april. Det berammes skriftlig av forbundsstyret med minst 5 måneders varsel. L 6 Tingforslag Forslag som ønskes behandlet på tinget sendes skriftlig til forbundsstyret senest 10 uker før tinget. På tinget kan det ikke behandles lovforslag eller endringer i lov som ikke er oppført på den utsendte saksliste. Andre saker som ikke er oppført på sakslisten, kan behandles og avgjøres når 2/3 av forsamlingen forlanger det. L 7 Dagsorden A. Senest 3 uker før tinget sender forbundsstyret dagsorden, beretning og regnskap samt styrets redegjørelse for regnskapet til alle organisasjonsledd. På tinget behandles: 1. Godkjenning av fremmøtte representanters fullmakter. 2. Godkjenning av saksliste. 3. Godkjenning av forretningsorden. 4. Valg av dirigenter. Dirigentene behøver ikke være representanter. 5. Valg av sekretærer. Sekretærene behøver ikke være representanter. 6. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen. 7. Valg av 4 representanter som tellekorps. 8. Forbundets beretning. 9. Revidert regnskap for foregående år. 10. Innkomne forslag og saker som blir forelagt tinget. 11. Styrets forslag til startlisensens størrelse. 12. Retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for Norges Svømmeforbund. 13. Tilsetting av statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskap, og fastsetting av dennes honorar. 14. Valg. B. Følgende tillitsvalgte velges: 1. Forbundsstyre: president, visepresident og 3 styremedlemmer og 2 vararepresentanter. 1 representant valgt av og blant de ansatte i NSF møter med tale- og forslagsrett. 2. Idrettsutvalgene: svømming, stup, synkronsvømming, vannpolo og masters består av leder, nestleder og 1 medlem. 3. Kontrollkomité på to medlemmer og ett varamedlem. 4. Lov- og dommerutvalg med leder, nestleder og ett medlem samt ett varamedlem. 5. Domsutvalg med leder, nestleder og ett medlem samt to varamedlemmer. 6. Appellutvalg med leder, nestleder og ett medlem samt ett varamedlem. 7. Valgkomité med tre medlemmer og ett varamedlem. 8. Representant(er) til Idrettstinget, ref. NIF's lover, 3-2. L 8 Valgprosedyre A. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Kun foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. B. President og visepresident samt lederne av utvalgene velges enkeltvis. Vararepresentantene velges spesifisert for hver funksjon. De kandidater som får flest stemmer innen hver funksjon, anses valgt. I tilfelle stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. C. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall, dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det stemmelikhet ved omvalg, avgjøres valget ved loddtrekning.

4 D. Når flere skal velges ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter (se pkt. B). Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det stemmelikhet ved omvalg, avgjøres valget ved loddtrekning. L 9 Ekstraordinært ting A. Ekstraordinært forbundsting innkalles av Forbundsstyret med minst 14 dagers varsel, hvori dagsorden oppgis. Ekstraordinært forbundsting avholdes: 1. etter vedtak av ordinært forbundsting 2. etter vedtak av Forbundsstyret 3. når 1/3 av kretsene og/eller lagene skriftlig forlanger det 4. etter krav fra Idrettstinget eller Idrettsstyret. B. Det kan bare behandles saker som er angitt i innkallingen. L 10 Møtevirksomhet L 11 Forbundsstyret A. Forbundsstyret består av president, visepresident, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. B. Forbundsstyret skal: 1. Iverksette forbundstingets beslutninger. 2. Representere norsk svømmeidrett innenlands og utenlands. Oppnevne representanter til kongresser i FINA, LEN og NSFA. 3. Påse at NSF's og NIF's lover og bestemmelser blir overholdt. 4. Ha ansvaret for forbundets økonomi. Iverksette de økonomiske tiltak som synes påkrevet. Bevilge penger innenfor budsjettets ramme. Foreta omdisponering av budsjettet når det viser seg at vesentlige forutsetninger for dette svikter. Bevilge midler til dekning av uforutsette utgifter og foreta nødvendige justeringer i budsjettet i den forbindelse. 5. Godkjenne terminlister for svømmeidrettsstevner. 6. Bestemme tid og sted for Norgesmesterskapene og for Landsstevnet for psykisk utviklingshemmede. 7. Oppnevne eventuelt resterende medlemmer av fagutvalgene. 8. I tillegg til Hederstegnkomiteen nedsette spesialkomiteer etter behov for utførelse av særskilte oppgaver. 9. Godkjenne utvalgenes arbeidsprogram. 10. Utarbeide budsjett, årsberetning og regnskap. 11. Ansette idrettsfaglige konsulenter, landslagstrenere og lønnet kontorhjelp. Fastsette lønn for disse samt bestemme hvem som forplikter forbundet økonomisk. 12. Fastsette satser for skyss- og kostgodtgjørelse. Herunder regler for bruk av egen bil. 13. Trekke opp retningslinjer for deltagelse i Nordisk, EM, VM og OL samt andre internasjonale konkurranser. Fastsette troppenes størrelse og oppnevne trenere, ledere og dommere. 14. Avgjøre tvister innen norsk svømmeidrett. 15. Trekke opp retningslinjer for det enkelte forbundsstyremedlems arbeid og myndighet. 16. Fastsette tid og sted for neste forbundsting. C. Ved stemmelikhet i forbundsstyret er presidentens stemme avgjørende. Ved presidentens frafall rykker visepresidenten opp. Et styremøte er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene møter. D. Ved skifte av styre overtar det nye styret umiddelbart etter at forbundstinget er holdt. L 12 Lov- og dommerutvalg A. Utvalget er rådgivende organ i lovsaker for Norges Svømmeforbund. B. I de saker som forelegges mellom forbundstingene må forbundsstyret ta avgjørelser etter at utvalgets mening er hørt. C. Forslag til forbundsting som krever lovendring, eller direkte lovforslag forutsettes sendt til utvalget minst 8 uker før tinget holdes. (Ref. pkt. L 6). D. Utvalget er ansvarlig for utviklingen av dommere innen svømmeidrettene i samråd med særidrettsutvalgene. E. Utvalget innstiller overfor FS dommere til internasjonale representasjonsoppgaver i samråd med særidrettsutvalgene.

5 L 13 Generalsekretær Generalsekretæren er leder for sekretariatet. Han/hun er ansvarlig for alle administrative funksjoner innen Norges Svømmeforbund, og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av forbundsstyret. Forøvrig arbeider han/hun etter instruks utarbeidet av forbundsstyret. L 14 Rapportering Kretsene og lagene skal i rett tid sende årsmelding om sin virksomhet og andre meddelelser til forbundsstyret. L 15 Startlisens A. For å kunne delta i omfattende konkurranser approbert av NSF må deltagerne ha gyldig startlisens B. Gyldig startlisens skal være løst for å kunne delta på stevner i utlandet. C. Forbundsstyret kan ettergi startlisens når rimelig grunn foreligger. L 16 Offisielt organ A. Bladet ''Norsk Svømming'' er forbundets offisielle organ. B. Lagene betaler pliktig lagsabonnement. Størrelsen fastsettes av forbundstinget. Unntatt herfra er lag med under 10 medlemmer og klubber som bare driver opplæring gjennom Barnas Svømmeskoler. Disse betaler for to enkeltabonnement. L 17 Kontrollkomitè Kontrollkomiteen skal påse at forbundets virksomhet foregår på en betryggende og hensiktsmessig måte i samsvar med lov, styrets og forbundstingets vedtak, samt i henhold til andre lover og regler som forbundet er pliktig til å rette seg etter. L 18 Forhandlinger med media Forhandlinger med Norsk Rikskringkasting og andre TV og radioselskaper om overføringer av svømmestevner og andre arrangement forbundet med aktiviteter som naturlig faller inn under NSF's arbeidsfelt, i fjernsyn og radio, kan bare opptas av forbundsstyret. Avtaler om overføring kan kun inngås av forbundsstyret i samarbeid med arrangerende klubb. L 19 Regler for idretten A. NSF's regler for idretten skal betraktes som et ledd i disse lover, og skal være tilgjengelig for alle medlemmer som er tilsluttet forbundets lag. Forandringer og tillegg i regelverket avgjøres av forbundstinget med simpelt flertall. B. Forbundsstyret har rett til i særegne tilfeller å gi dispensasjon fra nevnte regler. Dog må sådanne dispensasjoner bare angå tillempninger som ikke strider mot reglenes grunnlag. C. Forbundsstyret har også rett til å foreta nødvendige forandringer i reglene når dette skyldes forandringer i FINA's regler. L 20 Lovendringer Forandringer og tillegg til disse lover kan bare foretas av forbundstinget med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Forandringer må godkjennes av Norges Idrettsforbund. L 21 Oppløsning - utmelding Forslag om oppløsning eller utmelding av Norges Idrettsforbund må først behandles på ordinært forbundsting. Blir oppløsning eller utmelding besluttet med minst 3/4 flertall, innkalles til ekstraordinært forbundsting 6 måneder senere. Fastholdes da beslutningen, hvortil det kreves 3/4 flertall, tilfaller forbundets formue og de øvrige eiendeler Norges Idrettsforbund. L 22 Fagutvalg A. Ikke tingvalgte utvalgsmedlemmer oppnevnes av forbundsstyret. B. Utvalgene møter når lederen innkaller eller når minst 2 av medlemmene forlanger det. C. Utvalgene er rådgivende organer for forbundsstyret i særskilte oppgaver som er pålagt det enkelte utvalg, enten i følge lov eller vedtak. D. Utvalgene er underlagt forbundsstyrets kontroll.

NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER

NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER INNHOLDSOVERSIKT LOVER L 1 Navn L 12 Lov- og dommerutvalg L 2 Formål L 13 Generalsekretær L 3 Opptak og medlemskap L 14 Rapportering L 4 Hovedorganer L 15 Startlisens

Detaljer

LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913

LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913 LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913 Revidert pr. 15.06.13. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Norges bryteforbunds formål er å fremme brytesporten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

NIHFs LOV. Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015.

NIHFs LOV. Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015. NIHFs LOV Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) NIHFs formål er å fremme idrettene ishockey, inline

Detaljer

Lov for Oslo skikrets

Lov for Oslo skikrets Lov for Oslo skikrets Lov for Oslo skikrets, stiftet 03.12.1908. Vedtatt på kretstinget den 02.06.15. Godkjent av Skistyret den dd.mm.åååå iht. delegasjonsvedtak i Idrettsstyret og NSFs lov 46, jfr. 27

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte

Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Deltakere Forfall Saksnr. O-SAK 1/14 V-SAK 1/14 Junjie Cao (JC), Claes Bendiksen (CB), Erik Storelv (ES), Marianne Wilson (MW), Judith

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1 Innholdsfortegnelse Lov for Norges idrettsforbund

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Ny lov for klubben basert på NIF s lov norm av 2012. Lov for Halden Skiklubb stiftet 12 januar 1891. Vedtatt den 12 januar 1891 år

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 1 Formål I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1) Seilforeningens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV

REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV Stiftet 10. juni 2006 Lov for Norges Volleyballforbund region øst Stiftet 10. juni 2006 Seneste endringer, 11. mai

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 Vedtekter for Narvik Slalåmklubb, stiftet 20.01.1957, med senere endringer, senest av 19.06.2015 Godkjent av Nordland

Detaljer

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Vedtatt på Tromsø klatreklubbs ekstraordinært årsmøte 25. februar 2013 Innholdsfortegnelse: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Organisasjon

Detaljer

LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB

LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB Lov for Holmen Tennisklubb, stiftet 24. april 1998, ble endret på ekstraordinært årsmøte 9. februar 2015. Endringene ble godkjent av Akershus idrettskrets den? mars 2015. I.

Detaljer

TILLITSVALGTE OG ANSATTE

TILLITSVALGTE OG ANSATTE Lover for Astor Fotballklubb Lov for Astor Fotballklubb, stiftet 25. januar 1992, med senere endringer (5. februar 2007, revidert i tråd med ny lovnorm av 2011, seneste endring vedtatt på årsmøtet 23.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Kampforening, stiftet 31.10.2011, med senere endringer, senest av 26.03.2012 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK).

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). Klubblov (NBF) 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). (2) Klubben skal videre høyne interessen for motorsport

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Høgskolen I Sør-Trøndelag Studentidrett, stiftet 27.02.2005, med senere endringer, senest av 03.03.2015 godkjent av

Detaljer

Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012

Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012 Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012 Av praktiske grunner er Norges Basketballforbund forkortet i denne lov til NBBF. NBBF Region Øst er forkortet til Region Øst. I.

Detaljer

Lov for Nordstrand Idrettsforening Stiftet 23.02.1891. Loven ført à jour pr juni 2012 Godkjent av Idrettsstyret den.

Lov for Nordstrand Idrettsforening Stiftet 23.02.1891. Loven ført à jour pr juni 2012 Godkjent av Idrettsstyret den. Lov for Nordstrand Idrettsforening Stiftet 23.02.1891 Loven ført à jour pr juni 2012 Godkjent av Idrettsstyret den. Foreningens navn er Nordstrand Idrettsforening (heretter omtalt som Foreningen). Foreningen

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer