Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo"

Transkript

1 Protokoll 04/12 Tid: Fredag 4. mai 2012, kl. 17:00-19:30 Lørdag 5. mai 2012, kl. 09:00-14:30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Rica Ishavshotell, Tromsø Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo Henrik Peersen, Jørn Mandla Sibeko Sverre Rosmo, Espen Lahnstein, Roar Brunstad, Tobias Sundal SAK 34/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden Ingen merknader til innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjent SAK 35/12 Godkjenning av FS-protokoll 2/12 og 3/12 Ingen merknader til protokollene Protokoll 2/12 og 3/12 vedtatt SAK 36/12 Samarbeid NEF/NEFU Generalsekretær redegjorde for forholdet mellom NEF og NEFU i forbindelse med ansettelse av ny organisasjonskonsulent i NEFU. I arbeidet med ansettelsen er det fremkommet uklarheter i ansvarsfordelingen og de gjeldende økonomiske forhold mellom NEF og NEFU, samt manglende styrevedtak knyttet til samarbeidet.

2 Generalsekretær informerte om praksisen som foreligger i samarbeidet med NEFU og hva dette reelt innebærer av ansvar for NEF. Det ble videre anbefalt en formalisering av samarbeidet. NEF gir tilbud til NEFU om å påta seg arbeidsgiveransvaret formelt for deres organisasjonskonsulent, mot at det utarbeides en samarbeidsavtale om økonomisk ansvar og øvrige betingelser. AU i NEF utarbeider et forslag til avtale som må godkjennes av styret. SAK 37/12 Stillingsinstruks generalsekretær Medlem av ansettelsesutvalget, Kirsten Steenberg, presenterte forslag til stillingsinstruks for ny generalsekretær. Styret var positive til innholdet i instruksen og ba kun om enkelte presiseringer. Stillingsinstruks for generalsekretær vedtatt med endringer. SAK 38/12 Regnskap 1. kvartal 2012 Organisasjonskonsulent presenterte regnskap for 1. kvartal Det er ingen større uventede avvik i regnskapet som viser positivt resultat på ,42 kroner. Regnskap for 1. kvartal 2012 tas til orientering. SAK 39/12 Arbeids- og strategiprogram Generalsekretær presenterte programforslaget, slik det så ut etter å ha vært til høring hos lokalforeninger. Kun én lokalforening hadde gitt tilbakemelding. Styret kom med sine synspunkter knyttet til programmets målsetninger og måltall, samt til programmets struktur. Forbundsstyrets diskusjon legges til grunn for det videre arbeidet med arbeids- og strategiprogrammet.

3 SAK 40/12 Tvangsnedleggelse Generalsekretær redegjorde for innkalling og avholdelse av ekstraordinære årsmøter i lokalforeningene som stod i fare for tvangsnedleggelse etter vedtektenes 3.5. Innkalling var sendt ut til medlemmer av epilepsiforeningene i Fredrikstad, Kragerø, Molde, Namdal, Tromsø, Vestoppland og Kongsberg. I Tromsø ble det valgt et nytt styre, og denne lokalforeningen er nå aktiv. I de øvrige lokalforeningene lyktes det ikke å få valgt et nytt styre. Epilepsiforeningene i Fredrikstad, Kragerø, Molde, Namdal, Vestoppland og Kongsberg tvangsoppløses i henhold til siste ledd i 3.5. SAK 41/12 Vedtektsendringsforslag Tvangsoppløsning av fylkeslag Generalsekretær presenterte vedtektsendringsforslag 4.5, som skal åpne for at fylkeslag kan tvangsoppløses etter tilsvarende premisser som lokalforeninger. Vedtektsendringsforslag til ny 4.5 fremmes for landsmøtet SAK 42/12 Vedtektsendringsforslag Selvstendige grupper Generalsekretær la frem administrasjonens utredning om muligheten til å fjerne selvstendige grupper fra vedtektene. Administrasjonen fant at det ikke var noen slike grupper i organisasjonen i dag, samt reist spørsmål om slike grupper er i tråd med organisasjonens demokratiske oppbygning for øvrig. Styret kom frem til at det ikke er hensiktsmessig med mulighet for å danne selvstendige grupper innenfor NEF. Vedtektenes 3.6 foreslås fjernet ved landsmøtet Referanser til selvstendige grupper foreslås fjernet fra overskriften til vedtektenes 3, samt i teksten i 5.1. SAK 43/12 Vedtektsendringsforslag landsmøterepresentasjon Organisasjonskonsulent la frem vedtektsendringsforslaget som administrasjonen utarbeidet etter landsmøterepresentasjonsutvalgets rapport og påfølgende vedtak i

4 FS-møte 2/12. Styret ba om at forslaget omarbeides, slik at det garanterer minimum ett mandat for hvert fylke med lokalforeninger. Det ble også bedt om omformuleringer til enkelte punkter i vedtektsteksten. Vedtektsendring 5.1 fremmes for lovkomiteen med forbundsstyrets endringer. SAK 44/12 Landsmøteprogram Generalsekretær la frem forslag til landsmøteprogram. Styret kom med sine innspill til temaer, bidragsytere og innslag til landsmøtet Forbundsstyrets innspill legges til grunn for videre arbeid med landsmøteprogrammet. SAK 45/12 Kontingent landsmøteperioden Styret tok stilling til om kontingentene skulle foreslås endret i neste landsmøteperiode. Kontingent for enkelt- og hovedmedlemskap foreslås øket til kr. 310,-. Kontingenten for familiemedlemskap foreslås uendret. SAK 46/12 Landsmøtesak honorering av forbundsstyret Styret tok stilling til om det skulle legge frem forslag om honorering av styreverv i NEF på landsmøtet 2012, etter at tilsvarende forslag ble nedstemt under forrige landsmøte. Det ble påpekt at styrearbeid medfører klare utgifter i form av tapt arbeidsinntekt, som særlig rammer de som må reise langt til møtene. Styret anså derfor at honorering er viktig for å sikre at medlemmer over hele landet kan stille til styreverv. For styremedlemmer ble 500 kroner per møte man deltar på vurdert som et passende nivå. Det var også enighet om at forbundslederrollen krever arbeid på dagtid spesielt ofte, og at denne rollen derfor bør ha noe høyere kompensasjon. For denne rollen ble kroner per år vurdert som passende.

5 Forslag om honorering til styret fremlegges for NEFs landsmøte som egen landsmøtesak. SAK 47/12 Landsmøtesak epilepsimerket Styret tok stilling til om det skulle legges frem forslag for landsmøtet 2012 om at NEF skal slutte å markedsføre epilepsimerket, etter at tilsvarende forslag ble nedstemt under forrige landsmøte. Saken fremlegges ikke for NEFs landsmøte som egen landsmøtesak. SAK 48/12 Fadderordningen Det ble foretatt en gjennomgang av fordelingen av lokalforeninger mellom fadderne i forbundsstyret. Nedlagte foreninger ble fjernet fra listen, og Akershus fylkeslag av NEF ble tildelt fadder, siden foreningen ikke lenger er representert i forbundsstyret. Fadderfordeling vedtas og synliggjøres for lokalforeningene SAK 49/12 Lokallagsoversikt Generalsekretær la frem resultatet av administrasjonens arbeid med å utarbeide et kart over lokallagsgrenser. For en rekke av lokallagene har det ikke vært fattet korrekte styrevedtak om geografisk avgrensning i henhold til NEFs vedtekter. Da administrasjonen også er av den oppfatning at utfordringer knyttet til grenser først blir et faktum når man forsøker å tegne lokalforeningers utstrekning på et kart, ble det anbefalt en vedtektsendring som gjenspeiler organisasjonens praksis. Endringsforslaget omfattet 3.1 på en slik måte at forbundsstyret kunne godkjenne navn og tilholdssted fremfor endelig avgrensning. Styret anså det derimot som viktig at grensene mellom lokalforeninger er tydelige og forankret i forbundsstyrevedtak. Det ble avgjort at det skulle nedsettes et utvalg som utarbeider et fullstendig kart over grensene mellom lokalforeninger. Utvalget skal bestå av Marit Westeraas, Kirsten Steenberg og Jørn Sibeko. Styremedlemmer

6 som ikke deltok på FS-møtet vil få informasjon om utvalget og mulighet til å delta i utvalget etter ønske. 1. Vedtektsendringsforslag til 3.1 fremmes ikke for landsmøtet Det nedsettes et utvalg for å avklare geografisk avgrensning for NEFs lokalforeninger. SAK 50/12 Prosjektsøknader ExtraStiftelsen Organisasjonskonsulent la frem en oversikt over prosjektidéene administrasjonen vil jobbe videre med frem til søknadsfristen i Extrastiftelsen 15. juni. Styret kom med sine synspunkter om prosjektene, og ba om at prioriteringer i søknader gjøres i tråd med foreslått arbeids- og strategiprogram. Forbundsstyrets diskusjon legges til grunn for administrasjonens videre arbeid med prosjektsøknader. SAK 51/12 Epilepsikongress 2012 ILAE arrangerer sin tiende europeiske epilepsikongress 30. september til 4. oktober i London. Tidligere har forbundsleder og to representanter fra administrasjonen blitt sendt til disse møtene. Styret fant at behovet for forsiktig bruk av midler tilsa en noe mindre representasjon i år. Forbundsleder og en representant fra administrasjonen deltar på ILAE sin epilepsikongress i London dersom representasjon ansees som aktuelt av generalsekretær. SAK 52/12 Orienteringssaker Nordisk møte NEF vil være representert ved Nordisk Møte første helg i juni. På grunn av at generalsekretær har flere andre ting i kalenderen sammen helg, vil Forbundsleder og organisasjonskonsulent være representantene fra NEF.

7 Suksesshistorier Administrasjonen har laget en ordning for avstemning i administrasjonen for kvartalets beste suksesshistorie. Premien for 1. kvartal 2012 gikk til Akershus fylkeslag for deres gode samarbeid med frivillighetssentralen på Ås. Organisasjonskonsulent Jørn Mandla Sibeko er fast ansatt som organisasjonskonsulent fra 1. mai. Terminologi Grunnet hendelser i fagmiljøene, kan ikke NEF lenger hevde at den nye terminologien er forankret i NES. Endelig avgjørelse på terminologi i fagmiljøene vil sannsynligvis ikke komme før NEF vil imidlertid fortsette å bruke terminologien vi har innført i eget materiell. Møtet hevet 5. mai kl

Protokoll 01/12. Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30. Sted: Karl Johans gate 7

Protokoll 01/12. Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30. Sted: Karl Johans gate 7 Protokoll 01/12 Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Espen

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt.

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt. Protokoll 6/13 Tid: Torsdag 14. november, kl. 16-20 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 FS Protokoll 01/11 Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Sheraton Hotel, Warszawa Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo,

Detaljer

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt.

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt. Protokoll 4/13 Tid: Onsdag 21. august 2013, kl. 16.00 20.25 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle

Detaljer

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10 FS Protokoll 01/10 Tid: Onsdag 27. januar, kl 17.00 21.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Hilde Nordahl Karterud,

Detaljer

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09 Protokoll 01/09 Tid: Tirsdag 11.februar 2009 kl 1800 20.50 Sted: Tilstede: Adm: Rica Hotell Gardermoen Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Brynjulf Lien, Tonje Granmo, Anne Glorvigen

Detaljer

NEF 2012. Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi

NEF 2012. Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi Årsmelding 2012 NEF 2012 Norsk Epilepsiforbund har også i 2012 stått overfor en omfattende arbeidsmengde for å nå målene i arbeids- og strategiprogrammet. Med tilbakeblikk på året er det tydelig at NEF

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Fra: Lovutvalget FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Vedlagt følger forslag til nye lover for Norsk Fysioterapeutforbund,

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer