Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014"

Transkript

1 Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte november 2014

2 1. Organisasjon 1.1 Forbundets navn er Norsk Ergoterapeutforbund. 1.2 Forbundet er tilsluttet Unio. 1.3 Forbundet er medlem av World Federation of Occupational Therapists (WFOT), Council of Occupational Therapists for the European Countries (COTEC) og European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE). 1.4 Forbundet er partipolitisk uavhengig. 2. Formål 2.1 Norsk Ergoterapeutforbund skal være fagorganisasjonen for ergoterapeutene i Norge. 2.2 Forbundet skal være en aktiv pådriver for et inkluderende samfunn. 2.3 Forbundet skal ivareta ergoterapeuters inntekts- og arbeidsforhold på en måte som sikrer yrkesgruppens posisjon, lønnsutvikling og muligheter i yrkeslivet. 2.4 Forbundet skal være pådriver i utvikling av ergoterapifaget, yrkesrollen og rammebetingelsene for medlemmenes yrkesutøvelse i et brukervennlig og samfunnstjenlig perspektiv. 2.5 Forbundet vurderer ergoterapeututdanningene ut fra internasjonale standarder, og er delegert myndighet til godkjenning av norske ergoterapeututdanninger i forhold til World Federation of Occupational Therapists minimum standard. 3. Organer 1. Landsmøtet 2. Forbundsstyret 3. Regioner 4. Komitéer og utvalg 4. Medlemskap 4.1 Som medlemmer kan opptas ergoterapeuter med norsk autorisasjon som ergoterapeut. Side 3

3 4.2 Medlemskap i Norsk Ergoterapeutforbund innebærer automatisk medlemskap i den regionen medlemmet er ansatt. 4.3 Medlemskap i Norsk Ergoterapeutforbund innebærer innmelding i gruppeliv- og ulykkesforsikring. Reservasjon mot innmeldingen må gjøres skriftlig. 4.4 Medlemskap i forbundet innebærer automatisk individuelt medlemskap i World Federation of Occupational Therapists 4.5 Studentmedlemskap Studenter ved norske ergoterapeututdanninger kan opptas som studentmedlemmer. Medlemskap i Ergoterapistudentene gir automatisk studentmedlemskap i forbundet Studenter ved ergoterapeututdanninger i utlandet kan opptas som direkte studentmedlemmer i forbundet Studentmedlemskap går automatisk over til ordinært medlemskap etter endt utdanning og tildelt norsk autorisasjon som ergoterapeut Medlemmer og andre som har gjort seg fortjent til det, kan av landsmøtet utnevnes som æresmedlemmer. 4.6 Reservasjonsrett i forhold til fullt medlemskap i forbundet kan innvilges selvstendig næringsdrivende og andre medlemmer som ikke kan få sine lønns- og arbeidsforhold ivaretatt av forbundet, eller når andre særlige grunner tilsier det. Slik reservasjon innvilges etter søknad. 5. Rettigheter og plikter 5.1 Rettigheter Medlemmer i Norsk Ergoterapeutforbund kan: Sette saker på dagsorden i forbundet, bl.a. gjennom å fremme saker for forbundets organer. Delta med stemmerett på regionens års- og medlemsmøter og delta på konferanser. Velges som tillitsvalgt i ulike verv i forbundet. Få hjelp og bistand til å ivareta lønns- og arbeidsforhold. Side 4

4 5.2 Plikter Det er ethvert medlems plikt å: Gjøre seg kjent med forbundets program, vedtekter og yrkesetiske retningslinjer. Bidra til at forbundet når målene som er nedfelt i programmet, samt etterleve vedtektene og yrkesetiske retningslinjer. Melde endringer i navn, adresse og ansettelsesforhold straks endringer finner sted. 6. Kontingent 6.1 Kontingent for medlemskap i Norsk Ergoterapeutforbund fastsettes av landsmøtet, bortsett fra kontingent for studentmedlemmer. 6.2 Kontingenten til forbundet er fra : ,7 prosent av bruttolønn for yrkesaktive medlemmer. Kontingenten skal imidlertid ikke overskride 1,7 prosent av lønnstrinn 46 i statens lønnsregulativ Kontingent for medlemskap basert på reservasjonsrett er 50% av den maksimale kontingent for yrkesaktive medlemmer Kontingenten for ikke-yrkesaktive medlemmer, inkludert pensjonister og medlemmer bosatt i utlandet, er 10 % av den maksimale kontingent for yrkesaktive medlemmer Kontingent for selvstendig næringsdrivende er 30% av maksimal kontingent for yrkesaktive medlemmer. Næringsinntekten må være hovedinntekten. 6.3 Kontingent for studentmedlemmer fastsettes gjennom avtaler mellom Ergoterapistudentene og forbundsstyret i Norsk Ergoterapeutforbund. 6.4 Forbundsstyret kan fastsette redusert kontingent for nyutdannede ergoterapeuter. 6.5 Ekstraordinær kontingent kan utskrives av forbundsstyret, i henhold til retningslinjer for forbundets konfliktfond. 7. Utmelding 7.1 Utmelding skal skje skriftlig. Medlemskapet opphører ved utgangen av påfølgende måned etter at utmeldingen er mottatt. Side 5

5 7.2 Et medlem som skylder kontingent, og som tross skriftlige anmodninger ikke har innbetalt restansene, betraktes som utmeldt. 8. Suspensjon, eksklusjon og mistillit 8.1 Et medlem kan suspenderes inntil to år eller ekskluderes dersom det setter seg ut over forbundets vedtekter eller på annen måte anses å ha handlet til alvorlig skade for sitt yrke eller sitt forbund. 8.2 Forbundsstyret fatter vedtak om suspensjon av medlemmer og tillitsvalgte. Det kreves 2/3 flertall. 8.3 Forbundsstyret fatter vedtak om eksklusjon av medlemmer og tillitsvalgte. Det kreves 2/3 flertall. 8.4 Det må ikke fattes vedtak om suspensjon/eksklusjon før vedkommende skriftlig er gjort kjent med saken og har fått anledning til å uttale seg. 8.5 Den suspenderte har adgang til å anke avgjørelsen til Forbundsstyret. 8.6 Et medlem som er ekskludert, kan gjenopptas som medlem etter vedtak i forbundsstyret. Det kreves 2/3 flertall. 8.7 Mistillitsforslag til forbundsstyret og valgkomiteen framsettes på ordinært eller ekstraordinært landsmøte. 9. Landsmøtet 9.1 Landsmøtet er Norsk Ergoterapeutforbunds øverste organ. 9.2 Landsmøtet skal behandle saker av prinsipiell og overordnet karakter. 9.3 Ordinært landsmøte holdes hvert tredje år og sammenkalles av forbundsstyret som fastsetter tidspunkt. 9.4 Sted og tidspunkt for landsmøtet gjøres kjent med ett års varsel. 9.5 Delegatene velges av regionene. Antall delegater fra hver region står i forhold til antall medlemmer per 1. januar i møteåret medlemmer 7 delegater Videre 1 delegat per 100 nye medlemmer Side 6

6 9.6 Deltagelse på landsmøtet Følgende skal møte på landsmøtet: Valgte delegater fra regionene. Forbundsstyrets medlemmer, varamedlemmer og Ergoterapistudentenes representant i forbundsstyret. Ledere av sentrale komitéer og utvalg i forbundet. Kontrollkomitéen Valgkomitéen Følgende kan møte på landsmøtet. Ergoterapistudentenes leder Medlemmer Æresmedlemmer Studentmedlemmer Spesielt innbudte observatører og gjester Ansatte i forbundet 9.7 Rettigheter på landsmøtet fordeler seg slik: Tale, forslags- og stemmerett: valgte delegater Tale og forslagsrett: Forbundsstyrets medlemmer, varamedlemmer og Ergoterapistudentenes representant i alle saker. Leder av Ergoterapistudentene, eller dennes stedfortreder, i saker som angår studentene Talerett: Side 7

7 Medlemmer, æresmedlemmer, studentmedlemmer. Generalsekretær. Redaktør av Ergoterapeuten i saker som angår tidsskriftet. Ledere av forbundets sentrale komitéer og utvalg i saker som angår komitéen / utvalget. Leder av Ergoterapistudentene. Medlemmer, æresmedlemmer studentmedlemmer, spesielt innbudte og forbundets ansatte kan gis talerett av landsmøtet i enkeltsaker Saker til landsmøtet skal fremmes gjennom regionene eller sentrale komitéer og utvalg, og være forbundsstyret i hende innen 20 uker før landsmøtet Sakspapirer sendes ut minst 8 uker før landsmøtet. 9.9 Landsmøtets myndighetsområde Godkjenne forretningsorden og dagsorden Behandle og godkjenne forbundsstyrets beretning for landsmøteperioden Behandle og godkjenne regnskap og revisjonsberetninger for landsmøteperioden. Innvilge ansvarsfrihet for forbundsstyret Behandle og vedta saker fremmet av forbundsstyret, regionene, sentrale komitéer og utvalg Behandle og vedta program Behandle og vedta vedtektsendringer. Endringer krever 2/3 flertall Behandle og vedta resolusjoner Fastsette kontingent for medlemskap i forbundet med unntak for studentmedlemskap (se punkt 6.3) Behandle og vedta rammebudsjett for hele landsmøteperioden. Side 8

8 Nedsette en komité på landsmøtets første dag, som er ansvarlig for å innstille kandidater til forbundets valgkomité Valg og godkjenning Følgende velges eller godkjennes skriftlig: Leder, 1. og 2. nestleder velges Forbundsstyrets øvrige medlemmer og varamedlemmer velges. Regionenes representanter i forbundsstyret og deres personlige varamedlemmer godkjennes. Valgkomité, kontrollkomité, yrkesetisk utvalg og redaksjonskomité velges. Leder av komitéene velges ved separate valg Leder, 1. og 2. nestleder må ha minst 50 prosent av stemmene for å være valgt. I tilfelle stemmelikhet foretas omvalg Velge revisor 9.11 Avstemminger Avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall når ikke annet er bestemt i disse vedtekter. I tilfelle stemmelikhet er forslaget forkastet Avstemning skjer vanligvis ved håndsopprekning med mindre annet er bestemt i disse vedtekter, eller flertallet krever skriftlig avstemning Det skal føres protokoll fra møtet 10. Ekstraordinært landsmøte 10.1 Forbundsstyret skal innkalle til ekstraordinært landsmøte når: Det oppstår særlig viktige saker Minst ¼ av medlemmene eller 3 regionstyrer krever det Ekstraordinært landsmøte bør innkalles med minst tre ukers varsel og skal bare behandle de saker som står i innkallingen. Side 9

9 10.3 Antallet delegater fra regionene står i forhold til antall medlemmer per 1. januar i møteåret og fordeles etter nøkkelen i Forbundsstyret 11.2 Forbundsstyret består av: Leder, 1. og 2. Nestleder 8 styremedlemmer: Seks styremedlemmer fra regionene og 2 øvrige styremedlemmer. Personlige varamedlemmer for styremedlemmene fra regionene 1. og 2. varamedlemmer for de øvrige styremedlemmene. 1 representant fra Ergoterapistudentene med vara, som begge er valgt på Ergoterapistudentenes landsmøte. Varamedlem og Ergoterapistudentenes vara møter bare når de blir innkalt Forbundsleder er heltidslønnet. Nestledere kan frikjøpes etter behov Møter holdes så ofte det er nødvendig av hensyn til saksmengden, minst fire ganger i året Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst åtte av dets stemmeberettigede medlemmer er til stede Ergoterapistudentenes representant har tale- og forslagsrett Forbundsstyret skal lede forbundet i samsvar med vedtektene, program og landsmøtets vedtak Forbundsstyret er ansvarlig for forbundets økonomiske drift Forbundsstyret skal behandle og gi midlertidig godkjenning av forbundets regnskap og revisjonsberetninger. Forbundsstyret kan foreta suspensjon og eksklusjon av medlemmer og tillitsvalgte Forbundsstyret skal oppnevne forbundets representanter til formelle organer i hovedorganisasjonen og andre organisasjoner forbundet står tilsluttet. Side 10

10 Forbundsstyret skal innstille æresmedlemmer til landsmøtet Forbundsstyret skal vedta krav og prioriteringer i forbindelse med sentrale lønnsforhandlinger. Forbundsstyret har myndighet til å godta/forkaste forhandlingsresultatet, og skal vurdere behovet for uravstemning. 12. Komitéer og utvalg 12.1 Norsk Ergoterapeutforbund har følgende sentrale komiteer og utvalg: Valgkomité Kontrollkomité Redaksjonskomité Yrkesetisk utvalg 12.2 Forbundsstyret skal opprette/ utpeke ad hoc-utvalg når det finner det nødvendig Kontrollkomitéen, redaksjonskomitéen, valgkomitéen og yrkesetisk utvalg skal ha eget mandat Komitéer og utvalg som ikke har eget mandat, følger generelt mandat for komitéer, utvalg og ad hoc-utvalg i forbundet 12.5 Valgkomitéen og kontrollkomitéen møter på landsmøtet. Øvrige faste komitéer og utvalg skal delta med én representant, fortrinnsvis leder, på landsmøtet Forbundsstyret kan delegere besluttende myndighet til komitéer og utvalg Det er gjensidig informasjonsplikt mellom forbundsstyret og komitéen/utvalget Komitéer og utvalg fører referat fra sine møter. Disse sendes til forbundsstyret. Det samme gjelder årsmelding. 13 Seniorforum 13.1 Seniorforum er et forum for pensjonerte ergoterapeuter. Bare de som betaler sitt pensjonistmedlemskap til Norsk Ergoterapeutforbund kan være medlem av Seniorforum. Side 11

11 13.2 Seniorforum har egne vedtekter. Vedtektsendringer vedtas av årsmøtet i Seniorforum og godkjennes av forbundsstyret. 14. Tidsskriftet Ergoterapeuten 14.1 Formål Ergoterapeuten skal være et aktivt og aktuelt fagblad for ergoterapeuter. Tidsskriftet skal gjenspeile forbundets virksomhetsområder og dekke samfunnspolitiske saker relatert til dem Ansvar Norsk Ergoterapeutforbund er ansvarlig utgiver av tidsskriftet. Forbundsstyret er ansvarlig for at forbundet har et eget fagblad. Redaktøren er ansvarlig for tidsskriftets innhold, jfr. Redaktørplakaten. 15. Uravstemning 15.1 Landsmøtet eller forbundsstyret kan gjøre vedtak om uravstemning i viktige saker Uravstemning kan ikke overprøve landsmøtevedtak Uravstemning arrangeres av forbundsstyret Uravstemning skal være skriftlig og hemmelig Saken avgjøres ved alminnelig flertall. Uravstemningen må omfatte minimum 50 prosent av de stemmeberettigede medlemmene Alle medlemmer unntatt studentmedlemmer har stemmerett. 16. Forvaltning 16.1 Forbundsleder forplikter forbundet Forbundets midler disponeres av forbundsstyret i henhold til vedtak fattet av landsmøtet. 17. Konfliktfond 17.1 Norsk Ergoterapeutforbund skal ha et konfliktfond Konfliktfondet har egne retningslinjer. Side 12

12 17.3 Fondet disponeres av forbundsstyret. 18. Regnskap og revisjon 18.1 Regnskapet skal revideres av statsautorisert revisor Forbundets regnskap skal godkjennes av landsmøtet. 19. Avgjørelse av tvister Tvister om forståelsen av disse vedtekter avgjøres av forbundsstyret og kan ankes inn for landsmøtet. 20. Oppløsning Vedtak om oppløsning av Norsk Ergoterapeutforbund må fattes med 2/3 flertall av to påfølgende landsmøter. Minst ett av disse møtene må være et ordinært landsmøte. Landsmøtet som fatter det endelige vedtaket om oppløsning, skal samtidig gjøre vedtak om disponering av forbundets midler. Vedtekter for regionene 21. Organisasjon 21.1 Regionene har følgende navn og består av følgende fylker: Norsk Ergoterapeutforbund, Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark) Norsk Ergoterapeutforbund, Region Midt (Møre og Romsdal, Sør- og Nord- Trøndelag) Norsk Ergoterapeutforbund, Region Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland) Norsk Ergoterapeutforbund, Region Sør (Aust- og Vest-Agder, Telemark og Vestfold ) Norsk Ergoterapeutforbund, Region Øst (Buskerud, Hedmark og Oppland) Norsk Ergoterapeutforbund, Region Sørøst (Oslo, Akershus og Østfold) Side 13

13 22. Formål Regionen skal fremme Norsk Ergoterapeutforbunds formål innen sin region ved å ta ansvar for forbundets samfunnspolitiske og fagpolitiske arbeid, samt drive nettverksbygging mellom tillitsvalgte og mellom medlemmer innenfor eget område. 23. Medlemskap 23.1 Yrkesaktive medlemmer av Norsk Ergoterapeutforbund tilknyttes automatisk regionen i den regionen hvor arbeidsstedet er geografisk plassert Ikke yrkesaktive medlemmer og studentmedlemmer tilknyttes automatisk regionen de bor i Medlemmer har anledning til å delta på medlemsmøter i andre regioner, men uten stemmerett. 24. Årsmøtet 24.1 Årsmøtet er regionens øverste organ. Årsmøtet holdes hvert år innen 1. desember Regionens styre inviterer medlemmer og innkaller tillitsvalgte til årsmøtet senest fire uker før møtet avholdes. Sakspapirer gjøres tilgjengelig senest to uker før møtet Rettigheter på årsmøtet: Medlemmer av regionen har tale-, forslags- og stemmerett Studentmedlemmer som tilhører regionen har tale- og forslagsrett Årsmøtets myndighetsområde Behandle og godkjenne beretning og foreløpig regnskap for inneværende år Behandle og godkjenne virksomhetsplan og budsjett for kommende år Behandle innkomne saker Valg av: Medlemmer til regional valgkomité velges for landsmøteperioden. Side 14

14 25. Medlemsmøter 25.1 Styret innkaller til medlemsmøte ved behov og sender ut innkalling senest en uke i forveien Ved behov behandler medlemsmøtet saker som skal opp på ordinært og ekstraordinært landsmøte. 26. Regionstyret 26.1 Funksjonstiden for regionstyret tilsvarer landsmøteperioden. Regionstyret og regionens representant i forbundsstyret med personlig vararepresentant velges ved elektroniske valg. Valget skjer etter innstilling fra en regional valgkomité. Valget gjennomføres og den regionale valgkomiteens arbeid gjennomføres i tråd med retningslinjer vedtatt av forbundsstyret, senest 15. september i landsmøteåret Regionleder og regionens representant i forbundsstyret kan være samme person, og velges ved separate valg Regionstyret skal til sammen bestå av minst 5 personer og konstituerer seg selv med unntak av regionleder og regionens forbundsstyremedlem med personlig vara. Regionstyret skal ha en nestleder. Dersom Ergoterapistudentene er representert i regionen skal også de ha en representant i styret Regionstyret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret Regionstyret skal behandle saker som meldes opp fra regionens tillitsvalgte, komitéer, utvalg, Ergoterapistudentene og enkeltmedlemmer Styret skal innkalle og saksforberede til minimum en fagpolitisk konferanse årlig og medlemsmøter etter behov Regionstyret skal nominere kandidater til leder, 1. og 2. nestleder og forbundsstyret, etter henvendelse fra forbundets sentrale valgkomité. Side 15

15

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette.

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette. VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN SÁMIID DUODJI Vedtatt 2.4.2000 på Sámiid Duodjis landsmøte i Karasjok, 6.6.2009 på landsmøte i Kautokeino og 22.04.12 på landsmøte i Bodø. 1 FORMÅL 1. Sámiid Duodji er

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 VEDTEKTER Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 Kapittel I - Personellforbundets vedtekter 1 Formål Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som står tilknyttet

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014 VEDTEKTER for samt Etisk regelverk og Statutter for merker og medaljer Ajourført etter landsmøtet 2014 INNHOLD VEDTEKTER side Forbundets navn og formål 1 3 Medlemmer 2 3 Forbundets organisasjonsledd 3

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer