Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran mars Vedlegg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran 14. - 16. mars 2014. Vedlegg:"

Transkript

1 Vedlegg: 1. Vedtekter for NKA 2. Økonomireglement for NKA 3. Informasjon om frister og støtteordninger 4. Strategiplan for Norske kirkeakademier

2 Vedlegg NORSKE KIRKEAKADEMIER VEDTEKTER (Sist endret på årsmøtet mars 2009) Kap. I FORMÅL 1.1 Med et kirkeakademi forstås en institusjon eller organisert virksomhet som ut fra kristen tro ønsker å tjene kirke, kultur og samfunn, og for dette formål søker a) å bidra til dialog mellom forskjellige grupper av mennesker, b) å skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om evige spørsmål så vel som tidsaktuelle utfordringer c) å muliggjøre åpne samtaler med rom for innsikt, engasjement og kritikk. Kap. II ORGANISASJON 2.1 Norske Kirkeakademier (NKA) er opprettet av kirkeakademiene i Norge som et fellesorgan. Vedtak i NKA binder ikke det enkelte kirkeakademi. 2.2 NKAs funksjon som fellesorgan er: a) å være et forum for samarbeid mellom kirkeakademiene, til drøftelse av felles oppgaver og til gjensidig hjelp og inspirasjon, b) å representere kirkeakademienes felles anliggender og interesser overfor statlige og kirkelige myndigheter, c) å fremme samarbeidet med tilsvarende institusjoner i andre land og arbeide for økumenisk felleskap mellom kirkesamfunnene, d) å styrke og bedre forholdet mellom kirken og kultur- og samfunnsliv gjennom tiltak som medlemsinstitusjonene finner tjenlige, e) å fordele midler som stilles til disposisjon for kirkeakademivirksomheten, og samordne og avgi uttalelse om søknader til sentrale instanser om økonomisk støtte, etter regler vedtatt av årsmøtet. 2.3 NKAs organer er årsmøtet, valgkomiteen, styret og sekretariatet. Kap. III MEDLEMSKAP 3.1 Medlemskap i NKA er åpent for enhver institusjon eller organisert virksomhet som driver sitt arbeid i samsvar med 1.1. Opptak av nye medlemmer skjer etter skriftlig søknad, ved vedtak på NKAs årsmøte med kvalifisert flertall (2/3). Utmeldelse av NKA må skje skriftlig til styret og gjelder fra første årsskifte etter avsendelse av utmeldingen. t kan oppheve medlemskap til de akademier og virksomheter hvor det ikke har vært noen aktivitet de to siste år. Slik beslutning krever kvalifisert flertall. Andre institusjoner og virksomheter som står akademibevegelsen nær, kan være tilknyttet NKA uten medlemskap.

3 Kap. IV ÅRSMØTET 4.1 t. t er NKAs høyeste organ og består av delegater fra det enkelte akademi og styrets medlemmer. t avholdes en gang hvert år innen utgangen av mars. 4.2 ts oppgaver. Ordinært årsmøte a) Velger møtedirigent blant delegatene, samt to delegater til å undertegne protokollen. b) Godkjenner styrets innkalling, forslag til forretningsorden og dagsorden. c) Behandler og godkjenner styrets årsberetning og det reviderte regnskap med revisors innstilling. d) Behandler og vedtar neste års planer og budsjett. e) Velger leder og styre med vararepresentanter, valgkomité og revisor. Lederen velges ved særskilt valg. f) Vedtar opptak av nye medlemmer, samt opphever medlemskap. g) Vedtar vedtektsendringer. h) Fører protokoll over sine forhandlinger. 4.3 Delegater. Hvert akademi kan sende to delegater med tale- og forslagsrett, men bare en delegat har stemmerett. Styrets medlemmer har stemmerett på årsmøtet. 4.4 Observatører. Til årsmøtet kan styret innby en observatør uten stemmerett fra hver av de institusjoner og virksomheter som er tilknyttet NKA. Styret kan også innby andre observatører. 4.5 Innkalling. Styret innkaller til årsmøte senest to måneder før det skal avholdes. Innkallingen skal inneholde forslag til saksliste. Denne skal være i samsvar med formålet og de oppgaver som er nevnt i 4.2. Sakspapirer sendes akademiene senest fire uker før årsmøtet. 4.6 Ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når en tredjedel av medlemsakademiene krever det, eller når flertallet i styret finner det ønskelig. For det ekstraordinære årsmøte gjelder de samme innkallingsfrister som ved et ordinært årsmøte. 4.7 Voteringer. Vedtak på årsmøtet skjer ved simpelt flertall hvor intet annet er nevnt i vedtektene.

4 Kap. V VALGKOMITEEN 5.1 Valgkomiteens sammensetning. Valgkomiteen består av tre medlemmer valgt av årsmøtet. Valgkomiteen velger selv sin sekretær blant sine medlemmer. 5.2 Valgkomiteens oppgave. Valgkomiteen fremlegger sin innstilling senest seks uker før årsmøtet, jf 4.5. Innstillingen skal inneholde forslag til følgende verv: leder, styremedlemmer og revisor. Kap. VI STYRET 6.1 Styrets sammensetning. NKAs styre består av leder og seks medlemmer. Styret skal ha to vararepresentanter som skal innkalles ved forfall hos de faste medlemmene. Lederen og resten av styret velges for to år. Halvparten av styremedlemmene står på valg hvert år. t velger to vararepresentanter til styret. Vararepresentantene blir valgt for ett år. Hvem som skal være 1. og 2. vararepresentant blir avgjort ved stemmetall. Med unntak av ledervervet (jf 4.2 e) fordeler styret selv sine arbeidsoppgaver innbyrdes. 6.2 Styrets oppgaver. Styret leder NKAs arbeid mellom årsmøtene. Styret skal følge opp planer og budsjetter vedtatt av årsmøtet og oppnevne de utvalg det finner nødvendig. Styret foretar ansettelser. Styret fremlegger for årsmøtet forslag til valgkomité. 6.3 Protokoll. Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Protokollen undertegnes av styrets medlemmer. Protokollen sendes det enkelte akademi. 6.4 Innkalling og stemmerett. Lederen innkaller til styremøte. Stemmerett i styret har bare styrets medlemmer eller varamedlemmer når de møter Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Kap. VII SEKRETARIATET 7.1 Sekretariatets ledelse. Sekretariatet ledes av en daglig leder som tilsettes av styret. 7.2 Sekretariatets oppgaver. Daglig leder står ansvarlig overfor styret og forestår den daglige drift av NKA etter de retningslinjer som fremgår av NKAs vedtekter, jf 2.1, og etter de vedtak styret fatter.

5 Kap. VIII VEDTEKTSENDRINGER 8.1 Tidsfrister for forslag til endring av vedtekter Alle forslag til vedtektsendringer skal sendes ut som nevnt i 4.5 dersom de skal kunne behandles på årsmøtet. 8.2 Votering ved vedtektsendringer. Alle lovendringer krever kvalifisert flertall. 8.3 Ikrafttredelse av vedtektsendringer. Alle vedtektsendringer trer i kraft straks de er vedtatt. Kap. IX OPPLØSNING 9.1 Oppløsning av NKA må vedtas på to påfølgende årsmøter, hvorav det ene må være ordinært. Gyldig vedtak krever kvalifisert flertall på begge årsmøter. t bestemmer hvordan midlene skal disponeres.

6 Vedlegg Regler for økonomienheter, bruk av honorarer og støtteordninger i kirkeakademibevegelsen Vedtatt i NKAs årsmøte mars Krav til organisering og styrets ansvar Enhetene skal ha et eget styre og dessuten vedtekter som viser at hovedformål for virksomheten samsvarer med NKAs formål. Styret står ansvarlig for at det føres eget regnskap for virksomheten og ser til at revidert regnskap sammen med årsmelding oversendes NKA innen 1. mai det påfølgende året etter at man har mottatt støtte. Er dette ikke levert innen fristen, kan NKA holde tilbake ytterligere støtte inntil regnskap og årsrapport er levert. Det skal opprettes en konto i enhetens navn med eget organisasjonsnummer. Der dette av praktiske grunner er vanskelig, kan enheten inngå en avtale om at en nærliggende virksomhet med eget organisasjonsnummer, for eksempel en menighet, fører lokalakademiets regnskap som et eget regnskap atskilt fra virksomheten for øvrig. Ved utmelding fra NKA, eller i tilfeller der NKA s årsmøte har opphevet enheters medlemskap forplikter styret i de enheter som har mottatt støtte fra NKA å levere sluttregnskap og dokumentasjon av hvordan sluttkapital er disponert. I de tilfeller der en annen virksomhet fører enhetens regnskap skal det nedfelles i enhetens vedtekter at sluttkapital tilbakeføres til NKA ved eventuell nedleggelse. 2. Registrering og rapporteringsplikt i forhold til Brønnøysundregisteret Ideelle organisasjoner (som kirkeakademiene) er etter gjeldende lovverk som en hovedregel fritatt for å skatte av virksomheten. Det knytter seg imidlertid arbeidsgiverforpliktelser (forskuddstrekk av skatt og betaling av arbeidsgiveravgift) til kirkeakademidrift hvor det utbetales honorarer. De enkelte lokale kirkeakademiene skal fungere som egne enheter når det gjelder arbeidsgiveransvar. Dersom den enkelte enhet ikke overskrider bestemte beløpsgrenser i sin økonomiforvaltning, er det ingen registrerings- eller rapporteringsplikt for enheten. Vi vil nedenfor redegjøre for disse beløpsgrensene. (Dersom en likevel skulle ønske det, er det adgang til å være registrert i Enhetsregisteret som selvstendige organiserte enheter. Det medfører at leder for det enkelte kirkeakademi fyller ut en registermelding og sender den til Enhetsregisteret, 8910 Brønnøysund. Dersom beløpsgrensene ikke overholdes, skal enheten registreres, og det vil medføre et stort arbeid for akademiet å rapportere, sørge for skattetrekk, innbetaling av arbeidsgiveravgift osv.) Beløpsgrensene er slik: Dersom honorarutbetaling ikke overstiger kr 4000 pr år pr. person og/eller trekkfri utgiftsgodtgjøring til en person ikke overstiger kr pr år, er en fritatt for å trekke forskuddstrekk/sende lønnsoppgave. Som ideell organisasjon er en videre fritatt for å betale/rapportere i forhold til arbeidsgiveravgift når de samlede lønnsutbetalinger er mindre enn kr , og når en person ikke mottar mer enn kr i lønnsutbetaling fra enheten. Dersom en oppfyller disse kravene, og i tillegg ikke har en forretningsmessig drift (dvs en generell virksomhet for å skaffe inntekter som kafédrift, loppemarked,

7 kiosksalg osv) med en omsetning som overstiger kr , plikter ikke enheten å registreres i noe register eller å sende noen rapporter. 3. Honorarutbetalinger 3.1 Honorarutbetaling til vanlige lønnsmottakere. Den enkelte enhet kan utbetale honorar til en vanlig lønnsmottaker på inntil kr 4000 pr år uten at dette er innberetningspliktig. Honorarmottaker behøver ikke skatte av et slikt beløp, og akademiet behøver ikke gi opplysninger om slik utbetaling til skattemyndighetene. Det betyr at lokalakademiet til en person kan utbetale uten innberetningsplikt ett honorar på inntil kr 4000, eller flere honorarer på til sammen inntil kr 4000, dersom en vil benytte vedkommende flere ganger innenfor ett kalenderår. I tillegg kan det utbetales dekning av reiseutgifter (vanligvis med rimeligste transportmiddel) på grunnlag av reiseregning eller framlagte billetter. Ved bruk av egen bil skal det ikke utbetales mer enn kr. 2,00 pr km. Som bilag til regnskapet (og som grunnlag for utbetaling av refusjon, jf pkt 4.3) skal det i forbindelse med utbetaling av honorar eller dekning av reiseutgifter og lignende alltid foreligge et kvitteringsskjema underskrevet av honorarmottakeren (når beløpene er utbetalt kontant), eller et kvitteringsbilag fra bank eller post hvor det framgår spesifisert hva som er utbetalt som honorar, dekning av reiseutgifter og evt dekning av andre utgifter (oppholdsutgifter og lignende). 3.2 Honorarutbetaling til selvstendige næringsdrivende. Selvstendige næringsdrivende (person som er registrert i Brønnøysundregistrene som eget firma) er i prinsippet selv ansvarlig for å innrapportere sine inntekter og sørge for skattetrekk. Det betyr at til selvstendig næringsdrivende kan man - dersom det blir nødvendig utbetale større honorar enn kr 4000 uten at det medfører rapporteringsplikt og ekstra arbeid for akademiet. Beløpet er uansett skattepliktig for mottaker, og mottakeren plikter å utstede ordinær faktura der det framkommer at han/hun er selvstendig næringsdrivende, dvs bl.a. at vedkommendes organisasjonsnummer framkommer. 4. Støtteordninger. 4.1 Etableringsstøtte. Nystartede kirkeakademivirksomheter kan etter begrunnet søknad til NKA innvilges inntil kr 5000,- som støtte i forbindelse med oppstart av virksomheten. 4.2 Driftsstøtte. Ved innsendelse til NKA av lokalakademiets program for hvert semester (innen 1. mars og 15. oktober) utbetales kr 650,- pr akademiarrangement (inntil 4 arr. pr semester) som støtte til alminnelig drift (programutvikling/trykking, lokalleie, avertering osv). 4.3 Refusjon for utgifter til foredragsholder/bidragsyter. Etter hvert semester (innen 30.juni og 31.desember) innsendes eventuelle krav om

8 refusjon for utgifter til foredragsholder/bidragsyter (honorar, reise, opphold). Det kan utbetales refusjon for inntil 6 arrangementer pr år (vanligvis inntil 3 arrangementer pr. semester, men med mulighet for å fordele arrangementene skjevt mellom vår og høst). Refusjon kan utbetales med inntil kr pr arrangement (kr i Nordland, Troms og Finnmark). Dersom det ikke søkes refusjon for 6 arrangementer, kan i stedet utgifter for flere honorarer ved ett arrangement refunderes. Honorar utbetales normalt ikke til personer som samtidig er styremedlemmer i det arrangerende lokalakademi. Refusjon utbetales etter at det på eget skjema er innsendt opplysninger om de aktuelle utgiftene for vedkommende arrangementer. Det må vedlegges kopier av kvitteringer for de utgifter det søkes refusjon for. 4.4 Prosjektstøtte. Innen 1. november og 1. mai kan lokalakademiet søke NKA om konkrete støttebeløp i forbindelse med større arrangementer (konferanser/seminarer/prosjekter av annen type) som akademiet planlegger i følgende semester. Det skal foreligge prosjektbeskrivelse og budsjett for aktuelle prosjekter, og det skal konkret angis hvilket støttebeløp en søker om. En forutsetning for å få støtte til slike arrangementer er at det også legges opp til egenandeler for kirkeakademiene og lokale samarbeidspartnere. Hvor mye prosjektstøtte man kan påregne, vil være avhengig av NKAs økonomi det aktuelle året.

9 Vedlegg En enkel sammenfatning av det viktigste ordninger frister for medlemmer i Norske kirkeakademier. Alle skjemaer og regler er tilgjengelige på våre intranettsider for NKA-medlemmer: Brukernavn: nka Passord: dialog ÅRSPLAN Dato Husk! 1. mars Semesterprogrammet for våren til NKA Mars 1. mai Årsregnskap og årsmelding til NKA 1. mai Søknadsfrist prosjektstøtte neste semester Mai Forslag til delegater til årsmøtet i Oikosnet Europe 30. juni Refusjonskrav for vårsemesteret 15.oktober Semesterprogrammet for høsten til NKA 1. november Søknadsfrist prosjektstøtte neste semester 15. desember Nominasjoner til Brobyggerprisen 15. desember Refusjonskrav høstsemesteret STØTTEORDNINGER Støtteform Etableringsstøtte Driftsstøtte Refusjoner Prosjektstøtte Sum i Kr 5000,- 650,- pr arr. 1500,- pr arr (2000,- i Nord- Norge) Betingelser Egen søknad til NKA Formål Frister Behov for grunnkapital Etter opptak i NKA (mars) Inntil 4 arr. i semester. Ved innsending av semesterprogram. Programutvikling Trykking Lokalleie Annonsering 1. mars 15. oktober Inntil 3 arr. i semesteret Utfylt skjema m. dokumentasjon av utgifter Honorar, reise, opphold for foredragsholder 30. juni 15. desember Prosjektskisse og budsjett med finansieringsplan. Rapport og regnskap innen 3 mnd. Større arrangementer som konferanser/seminar/ samarbeidsprosjekter 1. mai 1.november

10 Vedlegg Strategi for Norske kirkeakademier (NKA) Svar vert gløymde og Svar seg lagar; Spursmåli brenn i alle Dagar. Arne Garborg 1. Innledning Norske kirkeakademier er en bevegelse som ut fra kristen tro ønsker å tjene kirke, kultur og samfunn. Kirkeakademiene har som formål: a) å bidra til dialog mellom forskjellige grupper av mennesker b) å skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om evige spørsmål så vel som tidsaktuelle utfordringer c) å muliggjøre åpne samtaler med rom for innsikt, engasjement og kritikk Dialog Kirkeakademibevegelsen har en grunnleggende tro på dialogens betydning. Dialog står for åpenhet og vilje til å lytte. Dialog innebærer at mennesker kan møtes i respekt for hverandres ulike meninger, tradisjoner og livsoppfatninger. Dialogen rommer forventning om større innsikt og forståelse. skape møteplasser for dialog på tvers av forskjeller i tro, livssyn, kultur og alder. Dette vil vi bidra til i samarbeid med andre aktører, slik at virksomheten preges av stort mangfold. Fordypning og meningsbrytning Kirkeakademiene bidrar til opplysning om og bred drøfting av viktige spørsmål i kirke-, kultur- og samfunnsliv. Vi vil gi rom for den frie tanke og analytisk refleksjon. Engasjement og kritikk NKA ønsker å påvirke holdninger og mobilisere til handling. Å bidra til økt engasjement for menneskeverdet, menneskerettighetene og skaperverket er en kontinuerlig oppgave for vår bevegelse. Pådriver på kulturfeltet NKA skal være en tydelig aktør og pådriver på kulturfeltet gjennom å stimulere til økt kontakt og samarbeid mellom kirke og øvrig kulturliv. Vi vil bidra til å fremme forståelsen for kunstens betydning for kirke- og gudstjenesteliv, og bevisstgjøre kirkene på deres rolle som kulturaktør. Internasjonal tilhørighet Kirkeakademienes internasjonale tilhørighet gir den lokale og nasjonale virksomhet en global horisont og tilfører vårt arbeid viktige perspektiver. NKA ønsker økt deltakelse i vårt internasjonale nettverk, å styrke kunnskapen om utviklingstendenser i Europa og ellers i verden, og nye internasjonale samarbeidsprosjekt.

11 2. Tematiske satsingsområder 2.1 Mål: Norske kirkeakademier skal arbeide for økt religionsdialog og større kulturelt mangfold. Vår bevegelse er forankret i troen på mangfoldets verdi og dialogens betydning. Dette verdigrunnlaget vil vi, som grasrotbevegelse og nasjonal organisasjon, holde fast ved og aktualisere i møte med dagens utfordringer. - etablere møteplasser på tvers av kulturer og religioner, og tilstrebe større kulturelt mangfold i valg av foredragsholdere og kulturinnslag på arrangementer etc. - legge til rette for og medvirke i reell dialog mellom personer av ulik tro og ståsted - samarbeide med Kirkelig Kulturverksted om gjennomføring av prosjekter i regi av KULT senter for kunst, kultur og kirke, og være representert i styret for stiftelsen - sørge for at KULT blir evaluert i løpet av strategiperioden - utvikle samarbeidet med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Forum for sakrale festivaler, Den norske kirkes Kirkelig senter for religionsmøte og dialog og tilsvarende lokale sentra, ressursmenigheter for dialog og andre relevante miljø - arbeide mot fundamentalisme og ulike former for ekstremisme - være pådriver av og støttespiller for prosjekter som tematiserer religionenes rolle i ulike kunstformer og kulturelle tradisjoner 2.2 Mål: Norske kirkeakademier skal arbeide for økt bevissthet om de miljømessige utfordringer menneskeheten står overfor. Klimakrise og miljøødeleggelser krever en dypere forståelse av forholdet mellom mennesket og naturen. NKA ser at det er et stort behov for å rette søkelyset mot denne tematikken. Aktuell initiativ: - sette forholdet mellom natur og kultur på dagsordenen, og synliggjøre menneskets ansvar som forvaltere av skaperverket - prøve ut ulike former for miljørelaterte aktiviteter, praktisk og teoretisk, og søke å kombinere kunnskapstilegnelse og refleksjon 3. Profilering og synliggjøring 3.1 Mål: Norske kirkeakademier skal bli mer synlig både på lokalt og nasjonalt nivå Flere mennesker og organisasjoner i kirke-, kultur- og samfunnsliv bør ha kjennskap til kirkeakademibevegelsen. Bedre informasjon og styrking av det eksterne kommunikasjonsarbeidet skal bidra til dette. Alle som er interessert i kirkeakademiarbeid skal lett kunne komme i kontakt med organisasjonen, få informasjon og hjelp til organisering.

12 - evaluere og videreutvikle NKAs web-løsning - vurdere større bruk av sosiale nettverk og eventuelt opprette Facebook-side og/eller Twitter-profil - videreføre og videreutvikle Brobyggerprisen - initiere ett eller flere fellesprosjekter som kan bidra til en enhetlig og gjenkjennelig profilering av bevegelsen - oppfordre lokale akademier om å synliggjøre NKA (logo og navn) i publikasjoner og skriftlig materiell (digitalt og fysisk) - oppfordre lokalakademiene til å ha stands i lokalmiljøet i forbindelse med lokale arrangementer 3.2 Mål: Norske kirkeakademier skal spille en mer framtredende rolle i kirke, kultur og samfunn NKA skal profilere bevegelsen på ulike arenaer og bidra til å sette saker på dagsordenen i kirke-, kultur- og samfunnsliv. - delta i redaksjonen for Kirke og Kultur for å synliggjøre kirkeakademienes virksomhet og prege tematikken i bladet - delta med egne arrangementer på festivaler som Olavsfestdagene og andre aktuelle regionale og nasjonale festivaler - arrangere dagskonferanser, landskonferanser og /eller regionale konferanser i samarbeid med lokale kirkeakademier og andre aktører - arbeide aktivt for å bli mer synlig i media, både på lokalt og sentralt hold 4. Nettverk og samarbeidsprosjekter 4.1 Mål: Norske kirkeakademier skal arbeide for at kirkene/kirkerommet blir en kunstarena til beste for kunstnere og for publikum i alle aldre. Kunst og kultur er med på å skape liv i kirkebyggene og medvirker til at kirkene åpnes for større deler av befolkningen enn de som går fast til gudstjeneste. NKA ser det som verdifullt at ulike grupper og miljø føler tilknytning til kirkebyggene og ønsker å ta dem i bruk. Det er et mål at kunstnere skal bruke kirkerommet. - bistå med veiledning og hjelp til kunstnere som ønsker samarbeid med kirkene - skape møteplasser mellom kirkelige medarbeidere, kunstnere og kulturadministratorer - gjennomføre seminarer om kirke og kultur - oppfordre kunstnere som har relevante prosjekter til å presentere disse på ulike arenaer, også i Den kulturelle skolesekken - satse på et sterkere samarbeid lokalt og regionalt med Den norske kirkes kulturrådgivere og andre aktuelle samarbeidspartnere - delta i planlegging og gjennomføring av seminarer som handler om betydningen av kunst og sanseerfaring i kirkerom og gudstjenester 4.2 Mål: Norske kirkeakademier skal bidra til et større kirkelig engasjement i kulturarrangementer (-festivaler, -arenaer og -institusjoner)

13 Det er et mål at kirkelige aktører blir enda mer involvert i kulturarrangementer utenfor kirkene og deltar i tiltak initiert av andre kunst- og kulturmiljø. - samarbeide med lokalakademier, menigheter, kunstnere og kulturinstitusjoner i planlegging og gjennomføring av enkeltprosjekter, for eksempel i regi av KULT og/eller Kirkelig Kulturverksted - delta i planlegging av Grunnlovsjubileet. NKAs innfallsvinkel bør være å vektlegge verdien av å bygge samfølelse og demokratisk fellesskap i Norge, ved siden av de historiske perspektivene 5. Internasjonal kontakt og samarbeid 5.1 Mål: Alle i kirkeakademibevegelsen skal ha kunnskap om og opplevelse av at de er del av en internasjonal bevegelse NKA skal bidra til å styrke informasjonen om det internasjonale arbeidet og legge til rette for større deltakelse i internasjonale sammenhenger. - oppfordre lokale kirkeakademier til å synliggjøre i sitt informasjonsmateriell at de er del av en internasjonal bevegelse - etablere internasjonal aktivitet som fast programpost på NKAs årsmøte - arrangere studietur til aktuelle internasjonale samarbeidspartnere - delta på europeiske årsmøter med representanter fra NKA sentralt og lokalt - vurdere deltakelse på andre arrangementer i regi av Oikosnet og gjøre disse tilbudene kjent for lokalakademiene - invitere internasjonale gjester til enkelte arrangementer og konferanser i regi av NKA, og utforske muligheten for besøk og mer direkte kontakt med enkeltmedlemmer i Oikosnet - sette søkelyset på situasjonen til forfulgte kristne - vurdere deltakelse i internasjonale prosjekter 5.2 Mål: Norske kirkeakademier skal bidra til en styrking av den norske deltakelsen på Tyske kirkedager Tyske kirkedager har et program og en profil som er sterkt beslektet med kirkeakademibevegelsens virksomhet. Deltakelse på dette arrangementet kan gi økt innsikt i europeiske problemstillinger og bidra til etablering av kontakt med søsterorganisasjoner i Europa. Generalsekretær i NKA er kontaktperson i Norge og skal arbeide for større norsk oppslutning, inkludert deltakelse fra vårt eget nettverk. - delta i den internasjonale komiteen for Tyske kirkedager, gi innspill til programinnhold og internasjonal tilrettelegging - gi informasjon og mobilisere til norsk deltakelse i de evangeliske kirkedagene i Tyskland - evaluere NKAs deltakelse og ressursbruk i Tyske kirkedager i Hamburg i 2012, etter at arrangementet er avsluttet

14 6. Vekst og utvikling i bevegelsen 6.1 Mål: Norske kirkeakademier skal styrke sin profil som nettverksorganisasjon styrke kirkeakademiene som nasjonal bevegelse ved å bedre kommunikasjonen innad i nettverket, stimulere til økt kontakt og samarbeid mellom lokalakademiene innbyrdes og mellom dem og sentralleddet. Det skal også legges til rette for deltakelse på nasjonale arenaer. - involvere lokale akademier i prosjekter NKA sentralt medvirker i, og slik bidra til at medlemsakademiene relaterer sin virksomhet til prioriteringene i NKAs strategiplan - oppgradere og jevnlig oppdatere NKAs hjemmesider, database med ressurspersoner, temaer og informasjon om programmene i de lokale akademiene - sende ut e-postbrev fra styreleder til lokale styrer og medlemmer - sende ut jevnlig informasjon fra generalsekretær - oppfordre lokale medlemmer til å synliggjøre tilhørigheten til NKAs programmer og aktivt bruke NKAs profil/logo - stimulere til samarbeid mellom lokale akademier gjennom å tilrettelegge for og gi økonomisk støtte til regionale prosjekter og tiltak - videreutvikle årsmøtet som møteplass for idé- og erfaringsutveksling, og stimulere til økt deltakelse fra lokalakademier i årsmøtet - bruke sosiale medier i kommunikasjon utad 6.2 Mål: Norske kirkeakademier skal styrke sin profil som økumenisk bevegelse NKA legger vekt på at vi er en økumenisk bevegelse gjennom selv å arbeide økumenisk og ved å stimulere økumenisk virksomhet. Det er ønskelig med økumenisk mangfold i de enkelte lokalakademienes styrer. Uansett akademienes konfesjonelle tilknytning bør alle arrangementer være åpne for alle. - delta i Kvinnenes internasjonale bønnedag og Bønneuken for kristen enhet, og slutte opp om andre økumeniske initiativ som Kirkeuka for fred i Palestina og Israel (World Week for Peace in Palestine and Israel) - videreføre samarbeidet med kirkelige og økumeniske organisasjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå - følge opp kirke/stat-problematikken med særlig vekt på økumeniske perspektiver. - arbeide for at sentralleddet har medlemmer med ulik konfesjonell bakgrunn - gjøre seg kjent med ulike kirkesamfunn, og særlig gjøre en innsats for å styrke kontakten med innvandrermiljøer - oppfordre lokalakademiene til å støtte økumeniske tiltak ved å delta på fellesarrangementer på lokalt/regionalt nivå - oppfordre akademier med ulik konfesjonell basis å lage fellesarrangementer 6.3 Mål: Norske kirkeakademier skal arbeide for økt rekruttering

15 NKA ønsker å være en grasrotbevegelse som er åpen for alle, uavhengig av alder og kulturell bakgrunn. Vi vil legge vekt på å ivareta den eksisterende medlemsmassen, samtidig som økt rekruttering prioriteres høyt. - prøve ut nye møteformer, temaer og aktiviteter. - etablere møtesteder som har lav terskel - samarbeide med andre organisasjoner/institusjoner for å sikre større oppslutning om arrangementene - styrke medlemsmassen gjennom å invitere nye grupper inn og differensiere medlemskapsformene - vektlegge profil og virksomhet i vurdering av nye søkere. Grupper som tas opp som medlemmer må følge NKAs målsettinger over en viss tid og ikke bare stå for enkelttiltak - komme med ideer til hvordan lokallag kan nå nye målgrupper 7. Finansiering og ressurser 7.1 Mål: Kirkeakademibevegelsen skal arbeide for økt økonomisk støtte og finansiering fra flere kilder, både på lokalt og nasjonalt nivå. Kirkeakademivirksomheten baseres på stor frivillig innsats, og denne kan stimuleres ytterligere gjennom økonomisk støtte. - oppfordre lokale kirkeakademier til å bruke støtteordninger lokalt og til å vurdere ulike former for inntektsskapende virksomhet - oppfordre lokale akademier til å vurdere om deres prosjekter er relevante og støtteberettiget for trosopplæring, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken eller andre ordninger. Det kan også tenkes samarbeid med andre aktører som er støtteberettiget fra disse - søke andre instanser enn Kulturrådet om prosjektmidler, som for eksempel Fritt Ord, Fond for lyd og bilde, Opplysningsvesenets fond (Ovf)/Kirkerådet, Kirkens Landsfond og aktuelle fond tilknyttet andre kirker enn Den norske kirke - gjennomgå egne økonomiske prioriteringer og vurdere om det finnes grep internt i organisasjonen som kan styrke økonomien 7.2 Mål: Sekretariatet i Norske kirkeakademier skal styrkes med en ekstra stilling Vekst og utvikling i bevegelsen forutsetter økt bemanning. Det er behov for å styrke sekretariatet med en ekstra stilling. - arbeide for å utvide de økonomiske rammene for å styrke sekretariatet med medarbeider på full tid - arbeide politisk for å få en ny vurdering av søknaden til Kulturrådet, en vurdering som tar høyde for den store økningen i bevegelsens aktivitet

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka 1 2 Om Norsk Bibliotekforening Hvem, hva, hvordan 5 Vedtekter 7 Prinsipprogram 10 Handlingsplan 11 Faglige utvalg 12 Om vår kommunikasjon 13 Mønstervedtekter 15 Din plass i organisasjonen What s in it

Detaljer