Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran mars Vedlegg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran 14. - 16. mars 2014. Vedlegg:"

Transkript

1 Vedlegg: 1. Vedtekter for NKA 2. Økonomireglement for NKA 3. Informasjon om frister og støtteordninger 4. Strategiplan for Norske kirkeakademier

2 Vedlegg NORSKE KIRKEAKADEMIER VEDTEKTER (Sist endret på årsmøtet mars 2009) Kap. I FORMÅL 1.1 Med et kirkeakademi forstås en institusjon eller organisert virksomhet som ut fra kristen tro ønsker å tjene kirke, kultur og samfunn, og for dette formål søker a) å bidra til dialog mellom forskjellige grupper av mennesker, b) å skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om evige spørsmål så vel som tidsaktuelle utfordringer c) å muliggjøre åpne samtaler med rom for innsikt, engasjement og kritikk. Kap. II ORGANISASJON 2.1 Norske Kirkeakademier (NKA) er opprettet av kirkeakademiene i Norge som et fellesorgan. Vedtak i NKA binder ikke det enkelte kirkeakademi. 2.2 NKAs funksjon som fellesorgan er: a) å være et forum for samarbeid mellom kirkeakademiene, til drøftelse av felles oppgaver og til gjensidig hjelp og inspirasjon, b) å representere kirkeakademienes felles anliggender og interesser overfor statlige og kirkelige myndigheter, c) å fremme samarbeidet med tilsvarende institusjoner i andre land og arbeide for økumenisk felleskap mellom kirkesamfunnene, d) å styrke og bedre forholdet mellom kirken og kultur- og samfunnsliv gjennom tiltak som medlemsinstitusjonene finner tjenlige, e) å fordele midler som stilles til disposisjon for kirkeakademivirksomheten, og samordne og avgi uttalelse om søknader til sentrale instanser om økonomisk støtte, etter regler vedtatt av årsmøtet. 2.3 NKAs organer er årsmøtet, valgkomiteen, styret og sekretariatet. Kap. III MEDLEMSKAP 3.1 Medlemskap i NKA er åpent for enhver institusjon eller organisert virksomhet som driver sitt arbeid i samsvar med 1.1. Opptak av nye medlemmer skjer etter skriftlig søknad, ved vedtak på NKAs årsmøte med kvalifisert flertall (2/3). Utmeldelse av NKA må skje skriftlig til styret og gjelder fra første årsskifte etter avsendelse av utmeldingen. t kan oppheve medlemskap til de akademier og virksomheter hvor det ikke har vært noen aktivitet de to siste år. Slik beslutning krever kvalifisert flertall. Andre institusjoner og virksomheter som står akademibevegelsen nær, kan være tilknyttet NKA uten medlemskap.

3 Kap. IV ÅRSMØTET 4.1 t. t er NKAs høyeste organ og består av delegater fra det enkelte akademi og styrets medlemmer. t avholdes en gang hvert år innen utgangen av mars. 4.2 ts oppgaver. Ordinært årsmøte a) Velger møtedirigent blant delegatene, samt to delegater til å undertegne protokollen. b) Godkjenner styrets innkalling, forslag til forretningsorden og dagsorden. c) Behandler og godkjenner styrets årsberetning og det reviderte regnskap med revisors innstilling. d) Behandler og vedtar neste års planer og budsjett. e) Velger leder og styre med vararepresentanter, valgkomité og revisor. Lederen velges ved særskilt valg. f) Vedtar opptak av nye medlemmer, samt opphever medlemskap. g) Vedtar vedtektsendringer. h) Fører protokoll over sine forhandlinger. 4.3 Delegater. Hvert akademi kan sende to delegater med tale- og forslagsrett, men bare en delegat har stemmerett. Styrets medlemmer har stemmerett på årsmøtet. 4.4 Observatører. Til årsmøtet kan styret innby en observatør uten stemmerett fra hver av de institusjoner og virksomheter som er tilknyttet NKA. Styret kan også innby andre observatører. 4.5 Innkalling. Styret innkaller til årsmøte senest to måneder før det skal avholdes. Innkallingen skal inneholde forslag til saksliste. Denne skal være i samsvar med formålet og de oppgaver som er nevnt i 4.2. Sakspapirer sendes akademiene senest fire uker før årsmøtet. 4.6 Ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når en tredjedel av medlemsakademiene krever det, eller når flertallet i styret finner det ønskelig. For det ekstraordinære årsmøte gjelder de samme innkallingsfrister som ved et ordinært årsmøte. 4.7 Voteringer. Vedtak på årsmøtet skjer ved simpelt flertall hvor intet annet er nevnt i vedtektene.

4 Kap. V VALGKOMITEEN 5.1 Valgkomiteens sammensetning. Valgkomiteen består av tre medlemmer valgt av årsmøtet. Valgkomiteen velger selv sin sekretær blant sine medlemmer. 5.2 Valgkomiteens oppgave. Valgkomiteen fremlegger sin innstilling senest seks uker før årsmøtet, jf 4.5. Innstillingen skal inneholde forslag til følgende verv: leder, styremedlemmer og revisor. Kap. VI STYRET 6.1 Styrets sammensetning. NKAs styre består av leder og seks medlemmer. Styret skal ha to vararepresentanter som skal innkalles ved forfall hos de faste medlemmene. Lederen og resten av styret velges for to år. Halvparten av styremedlemmene står på valg hvert år. t velger to vararepresentanter til styret. Vararepresentantene blir valgt for ett år. Hvem som skal være 1. og 2. vararepresentant blir avgjort ved stemmetall. Med unntak av ledervervet (jf 4.2 e) fordeler styret selv sine arbeidsoppgaver innbyrdes. 6.2 Styrets oppgaver. Styret leder NKAs arbeid mellom årsmøtene. Styret skal følge opp planer og budsjetter vedtatt av årsmøtet og oppnevne de utvalg det finner nødvendig. Styret foretar ansettelser. Styret fremlegger for årsmøtet forslag til valgkomité. 6.3 Protokoll. Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Protokollen undertegnes av styrets medlemmer. Protokollen sendes det enkelte akademi. 6.4 Innkalling og stemmerett. Lederen innkaller til styremøte. Stemmerett i styret har bare styrets medlemmer eller varamedlemmer når de møter Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Kap. VII SEKRETARIATET 7.1 Sekretariatets ledelse. Sekretariatet ledes av en daglig leder som tilsettes av styret. 7.2 Sekretariatets oppgaver. Daglig leder står ansvarlig overfor styret og forestår den daglige drift av NKA etter de retningslinjer som fremgår av NKAs vedtekter, jf 2.1, og etter de vedtak styret fatter.

5 Kap. VIII VEDTEKTSENDRINGER 8.1 Tidsfrister for forslag til endring av vedtekter Alle forslag til vedtektsendringer skal sendes ut som nevnt i 4.5 dersom de skal kunne behandles på årsmøtet. 8.2 Votering ved vedtektsendringer. Alle lovendringer krever kvalifisert flertall. 8.3 Ikrafttredelse av vedtektsendringer. Alle vedtektsendringer trer i kraft straks de er vedtatt. Kap. IX OPPLØSNING 9.1 Oppløsning av NKA må vedtas på to påfølgende årsmøter, hvorav det ene må være ordinært. Gyldig vedtak krever kvalifisert flertall på begge årsmøter. t bestemmer hvordan midlene skal disponeres.

6 Vedlegg Regler for økonomienheter, bruk av honorarer og støtteordninger i kirkeakademibevegelsen Vedtatt i NKAs årsmøte mars Krav til organisering og styrets ansvar Enhetene skal ha et eget styre og dessuten vedtekter som viser at hovedformål for virksomheten samsvarer med NKAs formål. Styret står ansvarlig for at det føres eget regnskap for virksomheten og ser til at revidert regnskap sammen med årsmelding oversendes NKA innen 1. mai det påfølgende året etter at man har mottatt støtte. Er dette ikke levert innen fristen, kan NKA holde tilbake ytterligere støtte inntil regnskap og årsrapport er levert. Det skal opprettes en konto i enhetens navn med eget organisasjonsnummer. Der dette av praktiske grunner er vanskelig, kan enheten inngå en avtale om at en nærliggende virksomhet med eget organisasjonsnummer, for eksempel en menighet, fører lokalakademiets regnskap som et eget regnskap atskilt fra virksomheten for øvrig. Ved utmelding fra NKA, eller i tilfeller der NKA s årsmøte har opphevet enheters medlemskap forplikter styret i de enheter som har mottatt støtte fra NKA å levere sluttregnskap og dokumentasjon av hvordan sluttkapital er disponert. I de tilfeller der en annen virksomhet fører enhetens regnskap skal det nedfelles i enhetens vedtekter at sluttkapital tilbakeføres til NKA ved eventuell nedleggelse. 2. Registrering og rapporteringsplikt i forhold til Brønnøysundregisteret Ideelle organisasjoner (som kirkeakademiene) er etter gjeldende lovverk som en hovedregel fritatt for å skatte av virksomheten. Det knytter seg imidlertid arbeidsgiverforpliktelser (forskuddstrekk av skatt og betaling av arbeidsgiveravgift) til kirkeakademidrift hvor det utbetales honorarer. De enkelte lokale kirkeakademiene skal fungere som egne enheter når det gjelder arbeidsgiveransvar. Dersom den enkelte enhet ikke overskrider bestemte beløpsgrenser i sin økonomiforvaltning, er det ingen registrerings- eller rapporteringsplikt for enheten. Vi vil nedenfor redegjøre for disse beløpsgrensene. (Dersom en likevel skulle ønske det, er det adgang til å være registrert i Enhetsregisteret som selvstendige organiserte enheter. Det medfører at leder for det enkelte kirkeakademi fyller ut en registermelding og sender den til Enhetsregisteret, 8910 Brønnøysund. Dersom beløpsgrensene ikke overholdes, skal enheten registreres, og det vil medføre et stort arbeid for akademiet å rapportere, sørge for skattetrekk, innbetaling av arbeidsgiveravgift osv.) Beløpsgrensene er slik: Dersom honorarutbetaling ikke overstiger kr 4000 pr år pr. person og/eller trekkfri utgiftsgodtgjøring til en person ikke overstiger kr pr år, er en fritatt for å trekke forskuddstrekk/sende lønnsoppgave. Som ideell organisasjon er en videre fritatt for å betale/rapportere i forhold til arbeidsgiveravgift når de samlede lønnsutbetalinger er mindre enn kr , og når en person ikke mottar mer enn kr i lønnsutbetaling fra enheten. Dersom en oppfyller disse kravene, og i tillegg ikke har en forretningsmessig drift (dvs en generell virksomhet for å skaffe inntekter som kafédrift, loppemarked,

7 kiosksalg osv) med en omsetning som overstiger kr , plikter ikke enheten å registreres i noe register eller å sende noen rapporter. 3. Honorarutbetalinger 3.1 Honorarutbetaling til vanlige lønnsmottakere. Den enkelte enhet kan utbetale honorar til en vanlig lønnsmottaker på inntil kr 4000 pr år uten at dette er innberetningspliktig. Honorarmottaker behøver ikke skatte av et slikt beløp, og akademiet behøver ikke gi opplysninger om slik utbetaling til skattemyndighetene. Det betyr at lokalakademiet til en person kan utbetale uten innberetningsplikt ett honorar på inntil kr 4000, eller flere honorarer på til sammen inntil kr 4000, dersom en vil benytte vedkommende flere ganger innenfor ett kalenderår. I tillegg kan det utbetales dekning av reiseutgifter (vanligvis med rimeligste transportmiddel) på grunnlag av reiseregning eller framlagte billetter. Ved bruk av egen bil skal det ikke utbetales mer enn kr. 2,00 pr km. Som bilag til regnskapet (og som grunnlag for utbetaling av refusjon, jf pkt 4.3) skal det i forbindelse med utbetaling av honorar eller dekning av reiseutgifter og lignende alltid foreligge et kvitteringsskjema underskrevet av honorarmottakeren (når beløpene er utbetalt kontant), eller et kvitteringsbilag fra bank eller post hvor det framgår spesifisert hva som er utbetalt som honorar, dekning av reiseutgifter og evt dekning av andre utgifter (oppholdsutgifter og lignende). 3.2 Honorarutbetaling til selvstendige næringsdrivende. Selvstendige næringsdrivende (person som er registrert i Brønnøysundregistrene som eget firma) er i prinsippet selv ansvarlig for å innrapportere sine inntekter og sørge for skattetrekk. Det betyr at til selvstendig næringsdrivende kan man - dersom det blir nødvendig utbetale større honorar enn kr 4000 uten at det medfører rapporteringsplikt og ekstra arbeid for akademiet. Beløpet er uansett skattepliktig for mottaker, og mottakeren plikter å utstede ordinær faktura der det framkommer at han/hun er selvstendig næringsdrivende, dvs bl.a. at vedkommendes organisasjonsnummer framkommer. 4. Støtteordninger. 4.1 Etableringsstøtte. Nystartede kirkeakademivirksomheter kan etter begrunnet søknad til NKA innvilges inntil kr 5000,- som støtte i forbindelse med oppstart av virksomheten. 4.2 Driftsstøtte. Ved innsendelse til NKA av lokalakademiets program for hvert semester (innen 1. mars og 15. oktober) utbetales kr 650,- pr akademiarrangement (inntil 4 arr. pr semester) som støtte til alminnelig drift (programutvikling/trykking, lokalleie, avertering osv). 4.3 Refusjon for utgifter til foredragsholder/bidragsyter. Etter hvert semester (innen 30.juni og 31.desember) innsendes eventuelle krav om

8 refusjon for utgifter til foredragsholder/bidragsyter (honorar, reise, opphold). Det kan utbetales refusjon for inntil 6 arrangementer pr år (vanligvis inntil 3 arrangementer pr. semester, men med mulighet for å fordele arrangementene skjevt mellom vår og høst). Refusjon kan utbetales med inntil kr pr arrangement (kr i Nordland, Troms og Finnmark). Dersom det ikke søkes refusjon for 6 arrangementer, kan i stedet utgifter for flere honorarer ved ett arrangement refunderes. Honorar utbetales normalt ikke til personer som samtidig er styremedlemmer i det arrangerende lokalakademi. Refusjon utbetales etter at det på eget skjema er innsendt opplysninger om de aktuelle utgiftene for vedkommende arrangementer. Det må vedlegges kopier av kvitteringer for de utgifter det søkes refusjon for. 4.4 Prosjektstøtte. Innen 1. november og 1. mai kan lokalakademiet søke NKA om konkrete støttebeløp i forbindelse med større arrangementer (konferanser/seminarer/prosjekter av annen type) som akademiet planlegger i følgende semester. Det skal foreligge prosjektbeskrivelse og budsjett for aktuelle prosjekter, og det skal konkret angis hvilket støttebeløp en søker om. En forutsetning for å få støtte til slike arrangementer er at det også legges opp til egenandeler for kirkeakademiene og lokale samarbeidspartnere. Hvor mye prosjektstøtte man kan påregne, vil være avhengig av NKAs økonomi det aktuelle året.

9 Vedlegg En enkel sammenfatning av det viktigste ordninger frister for medlemmer i Norske kirkeakademier. Alle skjemaer og regler er tilgjengelige på våre intranettsider for NKA-medlemmer: Brukernavn: nka Passord: dialog ÅRSPLAN Dato Husk! 1. mars Semesterprogrammet for våren til NKA Mars 1. mai Årsregnskap og årsmelding til NKA 1. mai Søknadsfrist prosjektstøtte neste semester Mai Forslag til delegater til årsmøtet i Oikosnet Europe 30. juni Refusjonskrav for vårsemesteret 15.oktober Semesterprogrammet for høsten til NKA 1. november Søknadsfrist prosjektstøtte neste semester 15. desember Nominasjoner til Brobyggerprisen 15. desember Refusjonskrav høstsemesteret STØTTEORDNINGER Støtteform Etableringsstøtte Driftsstøtte Refusjoner Prosjektstøtte Sum i Kr 5000,- 650,- pr arr. 1500,- pr arr (2000,- i Nord- Norge) Betingelser Egen søknad til NKA Formål Frister Behov for grunnkapital Etter opptak i NKA (mars) Inntil 4 arr. i semester. Ved innsending av semesterprogram. Programutvikling Trykking Lokalleie Annonsering 1. mars 15. oktober Inntil 3 arr. i semesteret Utfylt skjema m. dokumentasjon av utgifter Honorar, reise, opphold for foredragsholder 30. juni 15. desember Prosjektskisse og budsjett med finansieringsplan. Rapport og regnskap innen 3 mnd. Større arrangementer som konferanser/seminar/ samarbeidsprosjekter 1. mai 1.november

10 Vedlegg Strategi for Norske kirkeakademier (NKA) Svar vert gløymde og Svar seg lagar; Spursmåli brenn i alle Dagar. Arne Garborg 1. Innledning Norske kirkeakademier er en bevegelse som ut fra kristen tro ønsker å tjene kirke, kultur og samfunn. Kirkeakademiene har som formål: a) å bidra til dialog mellom forskjellige grupper av mennesker b) å skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om evige spørsmål så vel som tidsaktuelle utfordringer c) å muliggjøre åpne samtaler med rom for innsikt, engasjement og kritikk Dialog Kirkeakademibevegelsen har en grunnleggende tro på dialogens betydning. Dialog står for åpenhet og vilje til å lytte. Dialog innebærer at mennesker kan møtes i respekt for hverandres ulike meninger, tradisjoner og livsoppfatninger. Dialogen rommer forventning om større innsikt og forståelse. skape møteplasser for dialog på tvers av forskjeller i tro, livssyn, kultur og alder. Dette vil vi bidra til i samarbeid med andre aktører, slik at virksomheten preges av stort mangfold. Fordypning og meningsbrytning Kirkeakademiene bidrar til opplysning om og bred drøfting av viktige spørsmål i kirke-, kultur- og samfunnsliv. Vi vil gi rom for den frie tanke og analytisk refleksjon. Engasjement og kritikk NKA ønsker å påvirke holdninger og mobilisere til handling. Å bidra til økt engasjement for menneskeverdet, menneskerettighetene og skaperverket er en kontinuerlig oppgave for vår bevegelse. Pådriver på kulturfeltet NKA skal være en tydelig aktør og pådriver på kulturfeltet gjennom å stimulere til økt kontakt og samarbeid mellom kirke og øvrig kulturliv. Vi vil bidra til å fremme forståelsen for kunstens betydning for kirke- og gudstjenesteliv, og bevisstgjøre kirkene på deres rolle som kulturaktør. Internasjonal tilhørighet Kirkeakademienes internasjonale tilhørighet gir den lokale og nasjonale virksomhet en global horisont og tilfører vårt arbeid viktige perspektiver. NKA ønsker økt deltakelse i vårt internasjonale nettverk, å styrke kunnskapen om utviklingstendenser i Europa og ellers i verden, og nye internasjonale samarbeidsprosjekt.

11 2. Tematiske satsingsområder 2.1 Mål: Norske kirkeakademier skal arbeide for økt religionsdialog og større kulturelt mangfold. Vår bevegelse er forankret i troen på mangfoldets verdi og dialogens betydning. Dette verdigrunnlaget vil vi, som grasrotbevegelse og nasjonal organisasjon, holde fast ved og aktualisere i møte med dagens utfordringer. - etablere møteplasser på tvers av kulturer og religioner, og tilstrebe større kulturelt mangfold i valg av foredragsholdere og kulturinnslag på arrangementer etc. - legge til rette for og medvirke i reell dialog mellom personer av ulik tro og ståsted - samarbeide med Kirkelig Kulturverksted om gjennomføring av prosjekter i regi av KULT senter for kunst, kultur og kirke, og være representert i styret for stiftelsen - sørge for at KULT blir evaluert i løpet av strategiperioden - utvikle samarbeidet med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Forum for sakrale festivaler, Den norske kirkes Kirkelig senter for religionsmøte og dialog og tilsvarende lokale sentra, ressursmenigheter for dialog og andre relevante miljø - arbeide mot fundamentalisme og ulike former for ekstremisme - være pådriver av og støttespiller for prosjekter som tematiserer religionenes rolle i ulike kunstformer og kulturelle tradisjoner 2.2 Mål: Norske kirkeakademier skal arbeide for økt bevissthet om de miljømessige utfordringer menneskeheten står overfor. Klimakrise og miljøødeleggelser krever en dypere forståelse av forholdet mellom mennesket og naturen. NKA ser at det er et stort behov for å rette søkelyset mot denne tematikken. Aktuell initiativ: - sette forholdet mellom natur og kultur på dagsordenen, og synliggjøre menneskets ansvar som forvaltere av skaperverket - prøve ut ulike former for miljørelaterte aktiviteter, praktisk og teoretisk, og søke å kombinere kunnskapstilegnelse og refleksjon 3. Profilering og synliggjøring 3.1 Mål: Norske kirkeakademier skal bli mer synlig både på lokalt og nasjonalt nivå Flere mennesker og organisasjoner i kirke-, kultur- og samfunnsliv bør ha kjennskap til kirkeakademibevegelsen. Bedre informasjon og styrking av det eksterne kommunikasjonsarbeidet skal bidra til dette. Alle som er interessert i kirkeakademiarbeid skal lett kunne komme i kontakt med organisasjonen, få informasjon og hjelp til organisering.

12 - evaluere og videreutvikle NKAs web-løsning - vurdere større bruk av sosiale nettverk og eventuelt opprette Facebook-side og/eller Twitter-profil - videreføre og videreutvikle Brobyggerprisen - initiere ett eller flere fellesprosjekter som kan bidra til en enhetlig og gjenkjennelig profilering av bevegelsen - oppfordre lokale akademier om å synliggjøre NKA (logo og navn) i publikasjoner og skriftlig materiell (digitalt og fysisk) - oppfordre lokalakademiene til å ha stands i lokalmiljøet i forbindelse med lokale arrangementer 3.2 Mål: Norske kirkeakademier skal spille en mer framtredende rolle i kirke, kultur og samfunn NKA skal profilere bevegelsen på ulike arenaer og bidra til å sette saker på dagsordenen i kirke-, kultur- og samfunnsliv. - delta i redaksjonen for Kirke og Kultur for å synliggjøre kirkeakademienes virksomhet og prege tematikken i bladet - delta med egne arrangementer på festivaler som Olavsfestdagene og andre aktuelle regionale og nasjonale festivaler - arrangere dagskonferanser, landskonferanser og /eller regionale konferanser i samarbeid med lokale kirkeakademier og andre aktører - arbeide aktivt for å bli mer synlig i media, både på lokalt og sentralt hold 4. Nettverk og samarbeidsprosjekter 4.1 Mål: Norske kirkeakademier skal arbeide for at kirkene/kirkerommet blir en kunstarena til beste for kunstnere og for publikum i alle aldre. Kunst og kultur er med på å skape liv i kirkebyggene og medvirker til at kirkene åpnes for større deler av befolkningen enn de som går fast til gudstjeneste. NKA ser det som verdifullt at ulike grupper og miljø føler tilknytning til kirkebyggene og ønsker å ta dem i bruk. Det er et mål at kunstnere skal bruke kirkerommet. - bistå med veiledning og hjelp til kunstnere som ønsker samarbeid med kirkene - skape møteplasser mellom kirkelige medarbeidere, kunstnere og kulturadministratorer - gjennomføre seminarer om kirke og kultur - oppfordre kunstnere som har relevante prosjekter til å presentere disse på ulike arenaer, også i Den kulturelle skolesekken - satse på et sterkere samarbeid lokalt og regionalt med Den norske kirkes kulturrådgivere og andre aktuelle samarbeidspartnere - delta i planlegging og gjennomføring av seminarer som handler om betydningen av kunst og sanseerfaring i kirkerom og gudstjenester 4.2 Mål: Norske kirkeakademier skal bidra til et større kirkelig engasjement i kulturarrangementer (-festivaler, -arenaer og -institusjoner)

13 Det er et mål at kirkelige aktører blir enda mer involvert i kulturarrangementer utenfor kirkene og deltar i tiltak initiert av andre kunst- og kulturmiljø. - samarbeide med lokalakademier, menigheter, kunstnere og kulturinstitusjoner i planlegging og gjennomføring av enkeltprosjekter, for eksempel i regi av KULT og/eller Kirkelig Kulturverksted - delta i planlegging av Grunnlovsjubileet. NKAs innfallsvinkel bør være å vektlegge verdien av å bygge samfølelse og demokratisk fellesskap i Norge, ved siden av de historiske perspektivene 5. Internasjonal kontakt og samarbeid 5.1 Mål: Alle i kirkeakademibevegelsen skal ha kunnskap om og opplevelse av at de er del av en internasjonal bevegelse NKA skal bidra til å styrke informasjonen om det internasjonale arbeidet og legge til rette for større deltakelse i internasjonale sammenhenger. - oppfordre lokale kirkeakademier til å synliggjøre i sitt informasjonsmateriell at de er del av en internasjonal bevegelse - etablere internasjonal aktivitet som fast programpost på NKAs årsmøte - arrangere studietur til aktuelle internasjonale samarbeidspartnere - delta på europeiske årsmøter med representanter fra NKA sentralt og lokalt - vurdere deltakelse på andre arrangementer i regi av Oikosnet og gjøre disse tilbudene kjent for lokalakademiene - invitere internasjonale gjester til enkelte arrangementer og konferanser i regi av NKA, og utforske muligheten for besøk og mer direkte kontakt med enkeltmedlemmer i Oikosnet - sette søkelyset på situasjonen til forfulgte kristne - vurdere deltakelse i internasjonale prosjekter 5.2 Mål: Norske kirkeakademier skal bidra til en styrking av den norske deltakelsen på Tyske kirkedager Tyske kirkedager har et program og en profil som er sterkt beslektet med kirkeakademibevegelsens virksomhet. Deltakelse på dette arrangementet kan gi økt innsikt i europeiske problemstillinger og bidra til etablering av kontakt med søsterorganisasjoner i Europa. Generalsekretær i NKA er kontaktperson i Norge og skal arbeide for større norsk oppslutning, inkludert deltakelse fra vårt eget nettverk. - delta i den internasjonale komiteen for Tyske kirkedager, gi innspill til programinnhold og internasjonal tilrettelegging - gi informasjon og mobilisere til norsk deltakelse i de evangeliske kirkedagene i Tyskland - evaluere NKAs deltakelse og ressursbruk i Tyske kirkedager i Hamburg i 2012, etter at arrangementet er avsluttet

14 6. Vekst og utvikling i bevegelsen 6.1 Mål: Norske kirkeakademier skal styrke sin profil som nettverksorganisasjon styrke kirkeakademiene som nasjonal bevegelse ved å bedre kommunikasjonen innad i nettverket, stimulere til økt kontakt og samarbeid mellom lokalakademiene innbyrdes og mellom dem og sentralleddet. Det skal også legges til rette for deltakelse på nasjonale arenaer. - involvere lokale akademier i prosjekter NKA sentralt medvirker i, og slik bidra til at medlemsakademiene relaterer sin virksomhet til prioriteringene i NKAs strategiplan - oppgradere og jevnlig oppdatere NKAs hjemmesider, database med ressurspersoner, temaer og informasjon om programmene i de lokale akademiene - sende ut e-postbrev fra styreleder til lokale styrer og medlemmer - sende ut jevnlig informasjon fra generalsekretær - oppfordre lokale medlemmer til å synliggjøre tilhørigheten til NKAs programmer og aktivt bruke NKAs profil/logo - stimulere til samarbeid mellom lokale akademier gjennom å tilrettelegge for og gi økonomisk støtte til regionale prosjekter og tiltak - videreutvikle årsmøtet som møteplass for idé- og erfaringsutveksling, og stimulere til økt deltakelse fra lokalakademier i årsmøtet - bruke sosiale medier i kommunikasjon utad 6.2 Mål: Norske kirkeakademier skal styrke sin profil som økumenisk bevegelse NKA legger vekt på at vi er en økumenisk bevegelse gjennom selv å arbeide økumenisk og ved å stimulere økumenisk virksomhet. Det er ønskelig med økumenisk mangfold i de enkelte lokalakademienes styrer. Uansett akademienes konfesjonelle tilknytning bør alle arrangementer være åpne for alle. - delta i Kvinnenes internasjonale bønnedag og Bønneuken for kristen enhet, og slutte opp om andre økumeniske initiativ som Kirkeuka for fred i Palestina og Israel (World Week for Peace in Palestine and Israel) - videreføre samarbeidet med kirkelige og økumeniske organisasjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå - følge opp kirke/stat-problematikken med særlig vekt på økumeniske perspektiver. - arbeide for at sentralleddet har medlemmer med ulik konfesjonell bakgrunn - gjøre seg kjent med ulike kirkesamfunn, og særlig gjøre en innsats for å styrke kontakten med innvandrermiljøer - oppfordre lokalakademiene til å støtte økumeniske tiltak ved å delta på fellesarrangementer på lokalt/regionalt nivå - oppfordre akademier med ulik konfesjonell basis å lage fellesarrangementer 6.3 Mål: Norske kirkeakademier skal arbeide for økt rekruttering

15 NKA ønsker å være en grasrotbevegelse som er åpen for alle, uavhengig av alder og kulturell bakgrunn. Vi vil legge vekt på å ivareta den eksisterende medlemsmassen, samtidig som økt rekruttering prioriteres høyt. - prøve ut nye møteformer, temaer og aktiviteter. - etablere møtesteder som har lav terskel - samarbeide med andre organisasjoner/institusjoner for å sikre større oppslutning om arrangementene - styrke medlemsmassen gjennom å invitere nye grupper inn og differensiere medlemskapsformene - vektlegge profil og virksomhet i vurdering av nye søkere. Grupper som tas opp som medlemmer må følge NKAs målsettinger over en viss tid og ikke bare stå for enkelttiltak - komme med ideer til hvordan lokallag kan nå nye målgrupper 7. Finansiering og ressurser 7.1 Mål: Kirkeakademibevegelsen skal arbeide for økt økonomisk støtte og finansiering fra flere kilder, både på lokalt og nasjonalt nivå. Kirkeakademivirksomheten baseres på stor frivillig innsats, og denne kan stimuleres ytterligere gjennom økonomisk støtte. - oppfordre lokale kirkeakademier til å bruke støtteordninger lokalt og til å vurdere ulike former for inntektsskapende virksomhet - oppfordre lokale akademier til å vurdere om deres prosjekter er relevante og støtteberettiget for trosopplæring, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken eller andre ordninger. Det kan også tenkes samarbeid med andre aktører som er støtteberettiget fra disse - søke andre instanser enn Kulturrådet om prosjektmidler, som for eksempel Fritt Ord, Fond for lyd og bilde, Opplysningsvesenets fond (Ovf)/Kirkerådet, Kirkens Landsfond og aktuelle fond tilknyttet andre kirker enn Den norske kirke - gjennomgå egne økonomiske prioriteringer og vurdere om det finnes grep internt i organisasjonen som kan styrke økonomien 7.2 Mål: Sekretariatet i Norske kirkeakademier skal styrkes med en ekstra stilling Vekst og utvikling i bevegelsen forutsetter økt bemanning. Det er behov for å styrke sekretariatet med en ekstra stilling. - arbeide for å utvide de økonomiske rammene for å styrke sekretariatet med medarbeider på full tid - arbeide politisk for å få en ny vurdering av søknaden til Kulturrådet, en vurdering som tar høyde for den store økningen i bevegelsens aktivitet

Norske kirkeakademier er en bevegelse som ut fra kristen tro ønsker å tjene kirke, kultur og samfunn. Kirkeakademiene har som formål:

Norske kirkeakademier er en bevegelse som ut fra kristen tro ønsker å tjene kirke, kultur og samfunn. Kirkeakademiene har som formål: Vedlegg 4 2014 Strategi for Norske kirkeakademier (NKA) 2012-2015 Svar vert gløymde og Svar seg lagar; Spursmåli brenn i alle Dagar. Arne Garborg 1. Innledning Norske kirkeakademier er en bevegelse som

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

NKA 6/15 Strategi for Norske kirkeakademier 2015-2018 Saksdokument: Forslag til strategiplan 2015-2018

NKA 6/15 Strategi for Norske kirkeakademier 2015-2018 Saksdokument: Forslag til strategiplan 2015-2018 NKA 6/15 Strategi for Norske kirkeakademier 2015-2018 Saksdokument: Forslag til strategiplan 2015-2018 Forslag til vedtak: t vedtar strategiplan for Norske kirkeakademier2015-2018. NKA 6/15 a Strategi

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 1. Innledning Årsplanen peker ut bevegelsens prioriteringer og satsinger, med utgangspunkt i strategiplanen. Årsplanen legger særlig føringer for styret og

Detaljer

NKA 6/16 Årsplan for Norske kirkeakademier 2016 Saksdokumenter: A Forslag til årsplan 2016 B Strategiplan

NKA 6/16 Årsplan for Norske kirkeakademier 2016 Saksdokumenter: A Forslag til årsplan 2016 B Strategiplan NKA 6/16 Årsplan for Norske kirkeakademier 2016 Saksdokumenter: A Forslag til årsplan 2016 B Strategiplan 2015-2+18 Styret er av den oppfatning av årsplanene og strategiplanene er svært like. Styret har

Detaljer

NKA 6/17 Årsplan for Norske kirkeakademier 2017 Saksdokumenter: a Årsplan 2017 b Strategiplan

NKA 6/17 Årsplan for Norske kirkeakademier 2017 Saksdokumenter: a Årsplan 2017 b Strategiplan NKA 6/17 Årsplan for Norske kirkeakademier 2017 Saksdokumenter: a Årsplan 2017 b Strategiplan 2015-2018 t fattet i 2017 følgende vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier 2016. t ber om at styret

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Saksdokument: Forslag til saksliste. Saksdokument: Referat fra NKA styremøte oktober 2013

Saksdokument: Forslag til saksliste. Saksdokument: Referat fra NKA styremøte oktober 2013 Referat fra NKA styremøte 31.1.-1.2. 2014 Oslo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Til stede: Nils

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11, 27.11.14, 22.11.16 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017 VEDTEKTER SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom Siste endring: 23. mai 2017 1. NAVN Foreningens navn er Sarkomer. 2. FORMÅL Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer som

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2014 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG Vedtekter MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004 VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens

Detaljer

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR.

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. Vedtekter Kap 1: Formål og innledning. 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. STAR ble stiftet 31.08.05. 2 Formål STAR skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter for FAGLIG UTVIKLINGSSENTER FOR GRØNTANLEGGSSEKTOREN FAGUS

Vedtekter for FAGLIG UTVIKLINGSSENTER FOR GRØNTANLEGGSSEKTOREN FAGUS Vedtekter for FAGLIG UTVIKLINGSSENTER FOR GRØNTANLEGGSSEKTOREN FAGUS 1. Organisasjon FAGUS er en selvstendig organisasjon. FAGUS har ikke økonomisk formål. Ansvaret er begrenset til FAGUS sine midler.

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF VEDTEKTER REVISJONSHISTORIKK Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF 1.06.12 Nye vedtekter basert på vedtekter i andre klynger 21.06.12 26.06.13 Frist for avvikling av generalforsamling flyttet fra utgangen

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN «MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE»

VEDTEKTER FOR FORENINGEN «MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE» Side 1 av 5 HISTORISK INNLEDNING MiSK ble opprettet i 1999. I 2001 ble kantor Svein Rustad på bakgrunn av ny stillingsbevilgning fra Sandefjord kommune frikjøpt fra 50 % av kantorstillingen for å drive

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING 1 Tempo Foreningens navn er Tempo. Foreningen ble stiftet 01.09.2005. Foreningens hjemsted er Trondheim. 2 Formål 1. Tempo skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

VEDTEKTER. Humanistforbundet

VEDTEKTER. Humanistforbundet VEDTEKTER Humanistforbundet HUFO Vedtatt styremøte 27.2.17 HUFO Møllergata 24, 0179 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Medlemskap... 2 2.1 Vanlig medlemskap... 2 2.2 Støttemedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group

Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group Vedtatt på det konstituerende møtet 07.06.1984. Endret på årsmøtet 05.11.1985, 07.12.1987, 06.10.1989, 15.10.1992, 18.03.1993 (ekstraordinært årsmøte), 25.11.1993,

Detaljer

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd VEDTEKTER FOR AUST-AGDER MUSIKKRÅD Sist revidert på årsmøtet 2004 Aust-Agder musikkråd et kulturelt samarbeids- og interesseorgan for musikklivet i Aust-Agder. Aust- Agder musikkråd er også fylkesledd

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter Råd, utvalg m.m Møtested Møtedato Kirkerådet Oslo 06.-07.09.02 Saksbehandler: Kristin Fæhn Sak nr. KR 41/02: Godkjenning av vedtekter for Kirkens

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA Vedtekter for Norske Boligbyggelags Landsforbund SA sist endret 11. juni 2014 Kapittel 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Foretaksform og formål (1) Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er et samvirkeforetak

Detaljer

Saksdokument: Forslag til saksliste. Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. Vedtak: Sakslisten godkjennes.

Saksdokument: Forslag til saksliste. Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. Vedtak: Sakslisten godkjennes. Referat fra NKA styremøte 23.-24. januar 2015 Kirkens hus, Oslo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer