SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn, formål og problemstillinger Metode Høring... 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMENDRAG... 5 1 INNLEDNING... 7 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 7 1.2 Metode... 7 1.3 Høring... 8"

Transkript

1

2 (ABC AS/IKS) ii

3 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn, formål og problemstillinger Metode Høring FAKTA OM SELSKAPET OG OM EIER Om selskapet Grunninformasjon Formål Økonomi Organisasjon Avtaler Forpliktelser vis a vis offentlige instanser Juridiske forhold Miljø Styret Generalforsamlingen Revisor Framtidsutsikter Nærmere om eieren Kragerø kommune Folkevalgtopplæring om eierstyring Eiermelding og eierstrategi Rutiner for rapportering til eier VURDERINGER Vurderinger av Delecto AS Vurderinger av eieren Kragerø kommune ANBEFALINGER Vedlegg Telemark kommunerevisjon IKS 3

4 Telemark kommunerevisjon IKS 4

5 Sammendrag Bakgrunn for eierskapskontrollen Bakgrunnen for kontrollen er plan for selskapskontroll , vedtatt av kommunestyret i Kragerø. Mandat for gjennomføringen er vedtatt av kontrollutvalget i Kragerø kommune i sak 37/12. Følgende problemstillinger skal besvares: Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? Kontrollen gjelder perioden Eierskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes formål. Vi har i tillegg gjort enkle undersøkelser av selskapets drift. Metode Eierskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg 13 og 14. Kontrollen bygger på informasjon fra eiere, styret og administrasjonen samt åpne kilder, herunder Foretaksregisteret, mv. Om selskapet funn og vurderinger Delecto AS sin virksomhet er i tråd med vedtektene og eierens intensjoner. Vår vurdering er at styret i all hovedsak har sørget for god og forsvarlig forvaltning av og tilsyn med selskapet. I rapporten har vi kommentert følgende forhold: - Delecto AS følger delvis reglene om offentlige anskaffelser. Det er uklart om reglene gjelder for selskapet, og det vil være en fordel for selskapet å få det vurdert og avklart. - Selskapet opplyser at de følger offentleglova. Selskap som hovedsakelig driver næring i konkurranse med andre faller utenfor offentleglova, avhengig av en konkret vurdering av konkurranseomfanget. Journalføringen i selskapet er imidlertid ikke i samsvar med kravene. - Styrevervene er ikke registrert i styrevervregisteret, slik KS anbefaler i sin tilråding om god eierstyring. - Styrets protokoller er ikke signert i samsvar med aksjelovens krav. Telemark kommunerevisjon IKS 5

6 Om eier funn og vurderinger Kragerø kommune har ikke utarbeidet eiermelding, og gjennomfører ikke folkevalgtopplæring om eierstyring, som anbefalt av KS Eierskapskontroll Delecto AS Kommunen har oppnevnt formannskapet som eierorgan. Det sikrer god politisk representasjon i eierorganet, og er i samsvar med tilrådinger fra KS. Kommunestyret har delegert til formannskapet å være generalforsamling, men kommunens delegasjonsreglement er ikke oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak. Generalforsamlingene har behandlet de sakene som de etter aksjeloven og vedtektene plikter å behandle. Det har kun vært ordinære saker på dagsorden. Protokollene fra generalforsamlingene oppfyller i all hovedsak formalkravene. Eier har ikke laget retningslinjer for styresammensetning i profesjonelle styrer, og selskapet har ikke valgkomite. Rutiner for kompetansevurdering er ikke oppfylt. Anbefalinger Med utgangspunkt i de funn som er gjort i denne selskapskontrollen anbefaler Telemark kommunerevisjon IKS at Kragerø kommune - gjennomfører systematisk folkevalgtopplæring om eierstyring - fullfører arbeidet med eiermelding - oppdaterer kommunens delegasjonsreglement, slik at det er i samsvar med kommunestyrets vedtak Delecto AS - får avklart om selskapet er omfattet av reglene om offentlige anskaffelser - fører journal i samsvar med reglene i arkivloven - sikrer at styreprotokollene signeres i samsvar med aksjelovens krav Skien, 14. februar 2014 Telemark kommunerevisjon IKS Berit M. Dalvik leder for regnskapsrevisjon Kirsti Torbjørnson leder for forvaltningsrevisjon Telemark kommunerevisjon IKS 6

7 1 Innledning 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger Mandat for kontrollen er vedtatt av kontrollutvalget i Kragerø i sak 37/12. 1 Hovedformålet med kontrollen er å vurdere Kragerø kommunes oppfølging av sitt eierskap i Delecto AS. Følgende problemstillinger skal besvares: Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser i Delecto AS? Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? Kontrollen omfatter hovedsakelig årene 2012 og Metode Denne selskapskontrollen er en eierskapskontroll, og er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i 77 og 80 og forskrift om kontrollutvalg 13 og 14. Gjeldende veileder for selskapskontroll, fastsatt av Norges kommunerevisorforbund er lagt til grunn for arbeidet. 2 I en eierskapskontroll er det eiers rolle som står i fokus. I rapporten presenterer vi informasjon om utøvelse av eierskapet. Vi har også gjort enkle undersøkelser av selskapets drift. Vi mener at informasjonen om selskapet kan være med på å gi et helhetlig bilde av eierstyringen av selskapet og om denne fungerer i praksis. Utover dette går ikke kontrollen av selskapet dypt. Rapporten fokuserer på negative funn. Det som er i orden blir som hovedregel ikke omtalt eller vurdert. Kriterier for vurderingene i rapporten bygger i hovedsak på følgende kilder: lov 13. juni 1997 om aksjeselskap (aksjeloven) lov 16. juli 1999 og forskrift 7. april 2006 om offentlige anskaffelser lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i offentleg verksemd forskrift 11. desember 2008 nr 1320 om arbeidsrettede tiltak mv. 1 Bakgrunnen for kontrollen er plan for selskapskontroll , vedtatt av kommunestyret i Kragerø. 2 Selskapskontroll - fra A til Å, Norges kommunerevisorforbund 11. mai 2011 Telemark kommunerevisjon IKS 7

8 KS anbefalinger for eierstyring 3 Selskapets vedtekter og relevante kommunestyrevedtak Eierskapskontroll Delecto AS Faktafremstillingen i rapporten bygger på informasjon som er innhentet gjennom egenerklæring fra styret egenerklæring fra eierrepresentant intervju med daglig leder og styreleder dokumentgjennomgang informasjon fra åpne kilder som f.eks. proff.no Vi mener at metodebruk og kildetilfang i denne eierskapskontrollen har gitt et godt nok grunnlag til å svare på de problemstillingene som kontrollutvalget har vedtatt. 1.3 Høring Utkast til rapporten er sendt på høring til selskapets styre og daglige leder og til ordfører med kopi til rådmann i Kragerø kommune. Vi har mottatt høringsuttalelse fra kommunen og høringskommentarer fra selskapet. Kommentarene er innarbeidet i rapporten. 3 Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak, utgitt av KS, februar 2011, Tidligere utgitt av KS Eierforum. Telemark kommunerevisjon IKS 8

9 2 Fakta om selskapet og om eier 2.1 Om selskapet Grunninformasjon Delecto AS er en arbeidsmarkedsbedrift, heleid av Kragerø kommune. Selskapet ble etablert som kommunal særbedrift i 1983 og omorganisert til aksjeselskap i Bedriften hadde fram til navnet Kragerø Industri og Service AS. 4 Delecto AS er tiltaksarrangør for NAV. 5 Virksomheten drives i Kragerø kommune, og var lokalisert fire steder i Hovedbedriften holder til på Hestøya, der også selskapets tekstilavdeling er lokalisert. Avdelingen Vestmar rehabilitering er lokalisert på Fikkjebakke i Sannidal og leies for tiden ut til GREP. 6 Avdeling for vedproduksjon ligger på Hiis/Roland. Styret har følgende medlemmer per oktober 2013: Navn Kirsti Solheim Ingvard Øyen Per Kristian Nilsen Susanne G. Melsom Kari K. Fosso Solfrid Rui Slettebakken Helle Hogner Tore Klausen Ellef Ellegård Bjørg Husabø Hansen Marit Wang Trine Lise Edvardsen Bernt Amundsen Morten Sundbø Funksjon styreleder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem varamedlem varamedlem varamedlem varamedlem varamedlem styremedlem, ansattes representant styremedlem, ansattes representant varamedlem, ansattes representant varamedlem, ansattes representant Daglig leder i selskapet er John Håvard Seland. Selskapets revisor er fra 2012 BDO v/tore Samuelsen. 4 Selskapet ble omdannet fra kommunalt foretak til aksjeselskap ved kommunestyrevedtak 0043/02, og registrert i Brønnøysundregistrene som aksjeselskap Jf. forskrift 11. desember 2008 nr om arbeidsrettede tiltak 10-3 og 11-4 (avløste forskrift 20. desember 2001 nr ) 6 GREP (Kompetanseutvikling Grenland AS) er en attførings- og vekstbedrift, eid av grenlandskommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. Telemark kommunerevisjon IKS 9

10 2.1.2 Formål Formålet for Delecto AS framgår av 3 i selskapets vedtekter, vedtatt på generalforsamling : Delecto AS skal gi arbeidstilbud, arbeidstrening og bistand til personer med nedsatt arbeidsevne, som ønsker arbeid. Selskapet skal skape varige tilrettelagte arbeidsplasser for personer med nedsatt arbeidsevne som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Arbeidet ved selskapet skal baseres på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære markedet. Arbeidet skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos arbeidstakerne. Muligheten for yrkesrettet attføring må holdes åpen. Selskapet skal drive arbeidsutprøving og arbeidstrening til personer med usikre muligheter på arbeidsmarkedet. Selskapet skal gi bistand og oppfølging til personer med usikre muligheter på arbeidsmarkedet som ønsker arbeid på ordinære arbeidsplasser. Selskapet skal tilby avklaring, rådgiving og motivasjon til personer som av ulike grunner har falt ut av arbeidsmarkedet eller har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Selskapet skal ikke ha til formål å skaffe eierne økonomisk utbytte, og eventuelle overskudd skal forbli i selskapet og komme selskapet og deltakerne til gode. Det er en forutsetning i regelverket at attføringsbedrifter skal være organisert selvstendig fra kommunens organisasjon. 7 Denne bakgrunnen for valg av selskapsform er beskrevet i kommunestyresak 0096/02 om omdanning av selskapet fra kommunalt foretak til aksjeselskap. Det er ikke tatt ut utbytte i de årene vi har undersøkt. 7 Jf. forskrift 11. desember 2008 nr om arbeidsrettede tiltak 10-3 og 11-4 (avløste forskrift 20. desember 2001 nr ) Telemark kommunerevisjon IKS 10

11 2.1.3 Økonomi Selskapets aksjekapital er kr Nøkkeltall 8 Delecto AS Alle tall i hele Resultatregnskap Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Ordinært utbytte - - Resultatgrad i % -1,1 % 2,66 % Balanseregnskap Sum eiendeler Egenkapital: Innskutt egenkap. Opptjent egenkap Sum gjeld Likviditetsgrad 1 1,71 1,80 Egenkapitalandel i % 42,4 % 42,3 % Resultatutviklingen har vært negativ fra 2011 til 2012 og er forverret med ca. 0,6 mill. kroner. Ved å se nærmere på de fremlagte årsregnskapene ser vi at offentlig støtte er noe større i 2012 enn Netto resultat av andre salgsinntekter fratrukket varekostnad er tilsvarende noe lavere i 2012 enn Effekten av disse to forholdene er ubetydelig i regnskapssammenheng, men sikkert bekymringsfull i driftssammenheng fordi andre salgsinntekter har hatt en sterkt fallende tendens siden Det er i hovedsak økte lønnskostnader som trekker resultatet ned. Disse er økt med 1,1 mill. kroner fra 2011 til Virksomheten har god egenkapitaldekning og likviditetsgrad 1 er tilfredsstillende Organisasjon Selskapet har en strategisk plan for Planen beskriver selskapets visjon, verdier og prioriterte strategiske områder. Delecto AS har fastsatt etiske retningslinjer. Strategisk plan og etiske retningslinjer er vedtatt av styret. Det er utarbeidet rollebeskrivelse for daglig leder. Rollebeskrivelsen er revidert og godkjent av styreleder i oktober Styret justerer daglig leders lønn, sist per desember Lønnen er basert på etatssjefslønn i kommunen, og var kr i Formler benyttet ved beregning av nøkkeltall, se vedlegg 1. Telemark kommunerevisjon IKS 11

12 Selskapet hadde 22 ordinært ansatte per I tillegg har bedriften 25 varig tilrettelagte arbeidsplasser, og ca. 55 andre tiltaksplasser. Det foreligger ikke ordninger for noen ansatte eller for styret som vedrører bonus, opsjoner, sluttvederlag, lån, sikkerhetsstillelse eller lignende. Styret opplyser at selskapet arbeider aktivt med helse, miljø og sikkerhet (HMS). HMS er fast punkt på alle styremøter. Det gjennomføres faste HMS-runder, og produksjonsleder rapporterer på HMS til daglig leder. Årlig brannsyn medfører oppfølging av egenkontroll for HMS. Det har ikke vært arbeidsulykker ved virksomheten de siste to årene. Selskapet gjennomfører årlige kunde- og ansattundersøkelser, og opplyser at de har hatt gode resultater. Det gjennomføres medarbeiderundersøkelser. Delecto AS har valgt verneombud, men har ikke arbeidsmiljøutvalg, noe de heller ikke er forpliktet til ut fra antallet ansatte. Selskapet er medlem av Vestmar Bedriftshelsetjeneste. Sykefraværet i 2011 var 3,3 %, mens samlet sykefravær i 2012 var 1,34. Delecto AS er medlem i ASVL, som er attføringsbedriftenes arbeidsgiverorganisasjon. Styret har vedtatt at det skal gjennomføres en risikoevaluering av selskapet med hensyn til drift, økonomi og misligheter. Slik evaluering er foreløpig ikke gjennomført. Daglig leder opplyser at ingen av de ansatte har nære familieforhold, og at det heller ikke er nære relasjoner mellom ansatte og styremedlemmer. Styreleder i Delecto AS var tidligere også styreleder i Vestmar bedriftshelsetjeneste AS, men har nå sagt fra seg dette vervet Avtaler Kjøp av varer og tjenester Delecto AS deltar i Grenlandskommunenes innkjøpsenhet (GKI) og i rammeavtaler som GKI anskaffer. Selskapet har telefoniavtale gjennom Prego Norge AS. Daglig leder opplyser at småinnkjøp i det daglige gjøres fra lokale virksomheter. Delecto AS benytter ellers juridiske rådgivningstjenester fra ASVL (arbeidsgiverorganisasjon rådgivning er inkludert i årsavgiften) og kjøper sporadisk konsulenttjenester f.eks. innen data og organisasjon. Selskapet har ekstern leverandør av regnskap. Det ble gjennomført konkurranse ved bytte av revisor i Virksomheten er forsikret i KLP Skade. Daglig leder mener at forsikringen er tilstrekkelig i forhold til risiko. Selskapet er ajour med alle forsikringspremier. Tilskudd og salgsinntekter Selskapet har avtaler med NAV om Arbeid med bistand (AB, 36 plasser), Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS, 19 plasser) og Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA, 25 plasser). Disse avtalene utgjør den største delen av driftsgrunnlaget for Delecto AS. Avtalene utløser tilskudd fra NAV, ut fra faste statlige satser. VTA-plassene har kommunal medfinansiering. Selskapet har også avtaler med kommunen, f.eks. om psykiatriplasser. Telemark kommunerevisjon IKS 12

13 Delecto AS deltar i anbudskonkurranser om å levere tiltakspakker til NAV. Innen AMOkursvirksomheten til NAV har Delecto AS samarbeidet med GREP, og hatt status som underleverandør. Her er det kravspesifikasjonene fra NAV sine anbudskonkurranser som er styrende for innholdet i samarbeidet. Delecto AS eier alle sine lokaler selv. Noe av eiendomsmassen leies ut til GREP Forpliktelser vis a vis offentlige instanser Delecto AS har ifølge ledelsen ikke uoppgjorte krav til offentlige instanser, herunder skatt- og merverdiavgiftskrav. Ledelsen oppgir at selskapet overholder offentlige pålegg, og at selskapet har de nødvendige godkjenninger. Delecto AS ble godkjent som tiltaksarrangør for NAV Godkjenningen gjelder for 6 år og revideres hvert tredje år, sist revidert NAV har satt krav til kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering av arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor innen utgangen av 2011 (equass). Delecto AS ble equass-sertifisert i oktober equass-bedrifter blir systemrevidert innen equasskravene annethvert år av egne kvalifiserte revisorer, og Delecto AS ble equass-revidert i november Regnskapsregisteret er à jour med innlevering av årsregnskaper. Foretaksregisteret er i all hovedsak også à jour, men endringen av ansattrepresentasjon i styret fra 2013 er ikke registrert. Dette forholdet ble tatt opp i møtet med ledelsen, som bekreftet at endringsmelding snarest ville bli sendt Juridiske forhold Vedtektene viser at selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura, og opplyser at daglig leder har prokura alene. Signatur og prokura framgår også av firmaattesten. 10 Etter styrets kunnskap er det ikke begått irregulære og/eller straffbare forhold i virksomheten og selskapet har ikke tvister for domstolen eller andre pågående konflikter. Styret opplyser at de følger offentleglova, men at de har mye taushetsbelagt dokumentasjon. Selskapet fører ikke åpen postjournal, fordi det aller meste av posten er innsøking fra NAV som inneholder sensitive opplysninger og fakturaer. Styret opplyser videre at det aller meste av dokumenter i forbindelse med styrearbeid er åpen post til ordfører og rådmann. Innkommet post av betydning for styret oversendes styret eller refereres som referatsaker på styremøtene. 9 Jf. forskrift 11. desember 2008 nr om arbeidsrettede tiltak 6-4, 10-3 og Firmaattest datert Telemark kommunerevisjon IKS 13

14 2.1.8 Miljø Selskapets styre opplyser at de ikke har aktiviteter som kan føre til forurensning av ytre miljø Styret Det har vært seks styremøter per år i 2011 og Det har vært noe forfall til styremøtene, men protokollene viser at styret har vært vedtaksført på alle møtene i Dagsorden for styremøtene følger i hovedsak et fast oppsett, og omhandler både økonomi, status på attføringsarbeidet, HMS, equass og driftsstatus/produksjon. Daglig leder har kalt inn til styremøtene. Protokollene er signert av tre styremedlemmer. Det går ikke fram av protokollen at styret har valgt medlemmer til å signere protokollen. Det framgår at protokollen sendes til høring før signering. 11 Det er utarbeidet styreinstruks. Styret opplyser at den sist ble ajourført på ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med navneendring i Styret har gjennomført en egenevaluering av styrets arbeid høsten Styreleder har jevnlig møter med daglig leder mellom styremøtene. Styreleders honorar er kr Nestleder har , og øvrige styremedlemmer får kr per møte. Styret har ikke tegnet styreforsikring. Styrevervene er ikke registrert i Styrevervregisteret Generalforsamlingen Formannskapet i Kragerø er generalforsamling for selskapet, jf. kommunestyresak 0043/02. Kommunens delegasjonsreglement 12 er ikke oppdatert i forhold til etableringen av aksjeselskapet i 2002, og omtaler formannskapets og kommunestyrets myndighet i forhold til Kragerø Industri og Service KF. Det ble gjennomført ordinære generalforsamlinger innen fristen 30. juni både i 2011, 2012 og Styret v/styreleder har sendt innkalling. Innkalling for 2012 er datert mer enn to uker før møtedato, mens innkalling for 2013 er datert 13 dager før møtedato. I følge aksjeloven skal innkalling sendes minst en uke før møtedato, mens selskapets vedtekter stiller krav om to ukers varsel, jf. 5. Kontrollutvalget er varslet, men det er ikke sendt varsel til kommunens revisor. Protokollene fra generalforsamlingen er i samsvar med formelle krav, og opplyser at Kragerø formannskap, styret for selskapet, selskapets revisor og daglig leder var til stede på generalforsamlingen. 11 Jf aksjeloven Delegasjonsreglementet er vedtatt av kommunestyret i sak 0077/01 og revidert i Telemark kommunerevisjon IKS 14

15 Generalforsamlingene har behandlet de sakene som de etter aksjeloven og vedtektene plikter å behandle. Protokollene viser at årsregnskap og årsberetning ble godkjent. Det er ikke delt ut utbytte i 2011 og Overskudd i 2011 ble overført til opptjent egenkapital i selskapet. I 2012 gikk selskapet med underskudd, og underskuddet reduserer annen egenkapital. Generalforsamlingene valgte styreleder, styremedlemmer og revisor, og fastsatte godtgjørelse til disse. I følge protokollen har generalforsamlingen også valgt ansattes representanter. Selskapet opplyser at de ansattes representanter i styret velges av og blant de ansatte før generalforsamlingen. Det framgår av protokollen at generalforsamlingen har vedtatt valgnemndas/kommunestyrets og ansattes forslag til nye styremedlemmer. Det er kjønnsbalanse i styret. Det foreligger ikke retningslinjer for styresammensetning, og det er ikke vedtektsfestet valgkomite. Det er avholdt én ekstraordinær generalforsamling i den perioden vi har undersøkt, og saken som ble behandlet var valg av nytt styremedlem Revisor Selskapets revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2011 og Dette tilsier at intern kontroll, bokføring og regnskapsrapportering m.m. fungerer tilfredsstillende og at årsregnskapet er i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Generalforsamlingen valgte ny revisor i Nyvalget var varslet i innkallingen, jf. aksjeloven 7-3. Revisor har deltatt på styremøte før generalforsamling og på generalforsamling. Selskapet har ikke mottatt nummererte brev fra revisor i den undersøkte perioden. Revisor har utført attestasjonsoppdrag i for 2011 og 2012, og noe rådgivning i Note til årsregnskapet for 2011 viser at revisor fakturerte kr eks merverdiavgift for ordinær revisjon, og kr eks merverdiavgift for andre tjenester fra revisor. Note til årsregnskapet for 2012 viser at revisor har fakturert kr eks. merverdiavgift for ordinær revisjon og kr eks merverdiavgift for andre tjenester fra revisor Framtidsutsikter Arbeidsmarkedspolitikk og situasjonen på arbeidsmarkedet er viktig, og er rammebetingelser for virksomheten. NAV er hovedoppdragsgiver for selskapet, og selskapet har både tiltaksinntekter og kursinntekter fra NAV. Nye aktører kommer på markedet og tilbyr kursopplegg som kan utkonkurrere Delecto AS på kursområdet. Kursinntektene fra NAV er uforutsigbare fordi avtalene med NAV ikke innebærer kjøpeplikt for NAV, og dette gjør det krevende å rigge en konkurransedyktig organisasjon. Arbeidsmarkedspolitikken er i stadig endring og tiltaksbedriftenes rolle endrer seg. Spørsmål rundt dette er rapportert og behandlet av styret og av generalforsamlingen. Telemark kommunerevisjon IKS 15

16 Selskapet har solid økonomi, men mener å være avhengig av god likviditet. Uforutsigbarheten i oppdragene fra NAV kan true selskapets likviditet. Framtidige forpliktelser i pensjonsavtalene med KLP representerer også en framtidig utfordring for selskapet. Styret og administrasjonen ser ut til å ha stort fokus på dette. 2.2 Nærmere om eieren Kragerø kommune Folkevalgtopplæring om eierstyring Det er ikke etablert obligatorisk eller systematisk folkevalgtopplæring om eierstyring for kommunens folkevalgte Eiermelding og eierstrategi Ordfører opplyser at arbeidet med eiermelding for kommunen er påbegynt og skal ferdigstilles høsten Det er ikke utarbeidet eierstrategi for selskapet. Det er heller ikke utarbeidet andre mål for selskapet enn det som følger av selskapets vedtekter Rutiner for rapportering til eier Kommunen har ikke spesifikke rutiner for rapportering fra selskapet til eieren. Ordfører opplyser at det gjennomføres årlige møter mellom selskapets ledelse og kommunens ledere. Selskapets styre opplyser at ordfører, rådmann og kontrollutvalg mottar kopi av alle saklister, regnskapsutskrifter og protokoller fra styremøtene. Selskapet utarbeider årsmelding, som leses opp og behandles i formannskapet, satt som generalforsamling. Selskapets årsregnskap og årsmelding blir sendt alle kommunestyrets medlemmer. Selskapets årsregnskap og årsmelding legges også ut på selskapets hjemmesider. Telemark kommunerevisjon IKS 16

17 3 Vurderinger 3.1 Vurderinger av Delecto AS Delecto AS sin virksomhet er i tråd med vedtektene og eierens intensjoner. På bakgrunn av de undersøkelsene vi har foretatt, er vår vurdering at styret i all hovedsak har sørget for god og forsvarlig forvaltning av og tilsyn med selskapet. Vi vil kommentere enkelte forhold. Anskaffelsesreglene gjelder for offentligrettslige organ som ikke er av industriell eller forretningsmessig art og driver i konkurranse med andre. Det er uklart om Delecto AS er omfattet av reglene om offentlige anskaffelser. 13 Selskapet følger reglene delvis gjennom deltakelse i Grenlandskommunenes innkjøpssamarbeid (GKI). Det vil være en fordel for selskapet å avklare og ta stilling til om man er bundet av anskaffelsesreglene eller ikke. Offentleglova gjelder for selskap der det offentlige har mer enn 50 % eierandel, så framt selskapet ikke driver i konkurranse med og på samme vilkår som private. Selskap som hovedsakelig driver næring i konkurranse med andre faller utenfor offentleglova. Hvis bare mindre deler av selskapet er utsatt for konkurranse, gjelder loven likevel. Selskapet opplyser at de følger offentleglova. I så fall plikter de å føre journal i samsvar med reglene i arkivloven, jf. offentleglova 10, selv om det meste av dokumentene til og fra Delecto AS er unntatt fra offentleglova og journalplikten. 14 Styrevervene er ikke registrert i styrevervregisteret, slik KS anbefaler i sin tilråding om god eierstyring. Styrets protokoller er signert av tre styremedlemmer, men disse er ikke valgt til å signere protokollen. I følge aksjeloven 6-29 nr. 3 skal protokollen signeres av alle styremedlemmene som var til stede, evt. kan det velges representanter til å signere. Kommunens revisor har ikke mottatt varsel om generalforsamling, jf.kommuneloven 80, siste ledd. 3.2 Vurderinger av eieren Kragerø kommune I perioden for eierskapskontrollen har kommunen ikke hatt egen eiermelding. Kommunenes sentralforbund (KS) har utarbeidet 19 anbefalinger for eierskap, selskapsledelse og kontroll. Vi har derfor vurdert utøvelsen av eierskapet i forhold til aksjeloven, kommuneloven og relevante anbefalinger fra KS. 13 Jf. Kofa-sak 2006/12, der Kofa vurderer at en attføringsbedrift var av industriell og forretningsmessig karakter, og dermed ikke omfattet av anskaffelsesreglene. Spørsmålet om reglene gjelder for denne type bedrifter er ikke generelt avklart, og må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. 14 Forskrift 17. oktober 2008 nr til offentleglova (offentlegforskrifta) 1 tredje ledd bokstav c) (dokument vedrørende enkeltpersoner som får bistand fra selskapet). Telemark kommunerevisjon IKS 17

18 - Bakgrunnen for valget av selskapsform ligger i lovverket 15 og ble lagt til grunn i kommunestyresaken om omdanning fra kommunalt foretak til aksjeselskap. - Kragerø kommune gjennomfører ikke folkevalgtopplæring om eierstyring som anbefalt av KS. - Det er ikke gitt noen føringer for selskapet utenom vedtekter og stiftelsesdokument. Kommunen har ikke utarbeidet eierskapsmelding eller eierstrategi for noen av selskapene i Kragerø. En eiermelding vil kunne etablere rutiner for de anbefalingene KS gir til utøvelse av eierskap. Kommunen opplyser at arbeidet med eierskapsmelding er påbegynt. - Oppnevning av formannskapet som eierorgan er i samsvar med tilrådingene fra KS om å sikre god politisk representasjon i eierorganet. Kommunestyret har delegert til formannskapet å være generalforsamling, men kommunens delegasjonsreglement er ikke oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak. - Generalforsamlingene har behandlet de sakene som de etter aksjeloven og vedtektene plikter å behandle. Det har kun vært ordinære saker på dagsorden. Protokollene fra generalforsamlingene oppfyller i all hovedsak formalkravene. - Tilrådingene fra KS om retningslinjer for styresammensetning i profesjonelle styrer, valgkomite og rutiner for kompetansevurdering er ikke oppfylt. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte før generalforsamlingen, i samsvar med aksjeloven 6-3 (2). Dette bør framgå klart av protokollen fra generalforsamlingen. 15 Forskrift 11. desember 2008 nr om arbeidsrettede tiltak 11-4 (avløste forskrift 20. desember 2001 nr ) Telemark kommunerevisjon IKS 18

19 4 Anbefalinger Med utgangspunkt i de funn som er gjort i denne selskapskontrollen anbefaler vi følgende: Kragerø kommune bør - gjennomføre systematisk folkevalgtopplæring om eierstyring - fullføre arbeidet med eiermelding - oppdatere kommunens delegasjonsreglement, slik at det er i samsvar med kommunestyrets vedtak Delecto AS bør - få avklart om selskapet er omfattet av reglene om offentlige anskaffelser - føre journal i samsvar med reglene i arkivloven - sikre at styreprotokollene signeres i samsvar med aksjelovens krav Telemark kommunerevisjon IKS 19

20 Vedlegg Vedlegg 1 Høringsuttalelse fra eieren Vedlegg 2 Formler for beregning av nøkkeltall Vedlegg 3 KS Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/ fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Telemark kommunerevisjon IKS 20

21 Vedlegg Vedlegg 1: Høringsuttalelser Telemark kommunerevisjon IKS 21

22 Vedlegg Vedlegg 2: Formler benyttet ved beregning av nøkkeltall Resultatgrad i % Likviditetsgrad 1 Egenkapitalandel i % Gjeldsgrad (Driftsresultat x 100) / Sum driftsinntekter Resultatgraden er et mål på hvor stort driftsresultatet er i forhold til omsetningen. Sum omløpsmidler / Sum kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 1 måler bedriftens evne til å dekke betalingspliktene etter hvert som de forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 1,5. (Sum egenkapital x 100) / Sum totalkapital Er et uttrykk for hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital og dermed hvor mye av eiendelene som kan gå tapt før kreditorenes fordringer kommer i fare. Sum gjeld / Sum egenkapital Gjeldsgraden viser hvor stor gjelda er i forhold til egenkapitalen. En gjeldsgrad på 1 vil si at bedriften har like stor gjeld som egenkapital. En kan si at jo mindre dette forholdstallet er, jo mer solid er bedriften. Telemark kommunerevisjon IKS 22

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

Eierskapskontroll. Overhalla Næringsbygg AS. Et aksjeselskap som eies av Overhalla kommune

Eierskapskontroll. Overhalla Næringsbygg AS. Et aksjeselskap som eies av Overhalla kommune Eierskapskontroll Overhalla Næringsbygg AS Et aksjeselskap som eies av Overhalla kommune 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 4 2.1 Selskapsforhold... 4 2.2

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

KONTROLLUTVALGAN IS EIERSKAPSKONTROLL 2014 VARDØ KOMMUNALE BOLIG OG EIENDOMSSELSKAP AS

KONTROLLUTVALGAN IS EIERSKAPSKONTROLL 2014 VARDØ KOMMUNALE BOLIG OG EIENDOMSSELSKAP AS KONTROLLUTVALGAN IS EIERSKAPSKONTROLL 2014 VARDØ KOMMUNALE BOLIG OG EIENDOMSSELSKAP AS Selskapskontroll Vardø kommunale Bolig og Eiendomsselskap AS Side 1 Rapport fra Eierskapskontroll Sammendrag Bakgrunn

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

Eierskapskontroll. Frosta Vassverk A/L. Et selskap hvor Frosta Kommune er medeier

Eierskapskontroll. Frosta Vassverk A/L. Et selskap hvor Frosta Kommune er medeier Eierskapskontroll Frosta Vassverk A/L Et selskap hvor Frosta Kommune er medeier 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold... 4 Organisasjon...

Detaljer

Eierskapskontroll. Innherred Produkter AS. Aksjeselskap eid av kommunene Levanger, Verdal og Nord Trøndelag fylkeskommune, med flere.

Eierskapskontroll. Innherred Produkter AS. Aksjeselskap eid av kommunene Levanger, Verdal og Nord Trøndelag fylkeskommune, med flere. Eierskapskontroll Innherred Produkter AS Aksjeselskap eid av kommunene Levanger, Verdal og Nord Trøndelag fylkeskommune, med flere. 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om

Detaljer

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Selskapsformer og alternative organisasjonsformer

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 1 Forord Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-norge og tall fra foretaksregisteret

Detaljer

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierforum Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 1 Forord Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-norge, og det er

Detaljer

MIDTRE NAMDAL VEKST AS

MIDTRE NAMDAL VEKST AS SELSKAPSKONTROLL MIDTRE NAMDAL VEKST AS FLATANGER KOMMUNE DESEMBER 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Flatanger kommune i perioden

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

Søndre Land kommune Kommunestyret God eierstyring

Søndre Land kommune Kommunestyret God eierstyring Søndre Land kommune Kommunestyret God eierstyring 16. november 2015 Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as Kommunalt eierskap Kommunene er eier av: Eiendommer, tomter, anlegg, veier, vann- og

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Selskapskontroll av. Porsgrunn Utvikling AS og Kjølnesbygg AS

Selskapskontroll av. Porsgrunn Utvikling AS og Kjølnesbygg AS Selskapskontroll av Porsgrunn Utvikling AS og Kjølnesbygg AS - Porsgrunn kommune - Selskapskontrollrapport nr.: 405 003 2013 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn, formål og

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Organisasjonsnummer 981 357 809 Behandlet av kommunestyret i Berlevåg den, Behandlet av kommunestyret i Tana den, Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets formål...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 05.05.2011, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Deltagere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Ove Lysklett Bjørn Lervold

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Eierskapskontroll av Optimus AS

Eierskapskontroll av Optimus AS R 11-2014 Selskapskontroll Optimus AS Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Eierskapskontroll av Optimus AS Formålet med prosjektet er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, utøver myndigheten

Detaljer

Rapport - Eierskapskontroll for Unikom AS

Rapport - Eierskapskontroll for Unikom AS Rapport - Eierskapskontroll for Unikom AS Råde kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.1 Bakgrunn for selskapskontroll...3 1.2 Formål...3 1.3 Problemstillinger...3

Detaljer

Eierskapskontroll. Horten Parkering AS

Eierskapskontroll. Horten Parkering AS Eierskapskontroll Horten Parkering AS 2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL NORD-FRON KOMMUNE

EIERSKAPSKONTROLL NORD-FRON KOMMUNE EIERSKAPSKONTROLL NORD-FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2015 2015-626/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å vurdere om Nord-Fron kommunes oppfølging av sitt eierskap

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS

Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS R 10-2013 Selskapskontroll Vekst Oppdal AS Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS Formålet med prosjektet er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, utøver

Detaljer

Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning

Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning Audit & Advisory Februar 2010 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Selskapskontroll... 4 3. Kontrollkriteria... 4 3.1 Kommunenes Sentralforbund sine anbefalingar...

Detaljer

Eierskapskontroll av Meskano AS

Eierskapskontroll av Meskano AS Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 17-2014 Selskapskontroll Meskano AS Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Eierskapskontroll av Meskano AS Formålet med prosjektet er å kontrollere om den som

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Selskapskontroll av NOPRO AS

Selskapskontroll av NOPRO AS Selskapskontroll av NOPRO AS - Notodden kommune - Selskapskontrollrapport nr.: 407 006 2011 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 2 BAKGRUNN, FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 2.1 Kort om

Detaljer

Eierskapskontroll. Borgheim Sentrumsbygg AS

Eierskapskontroll. Borgheim Sentrumsbygg AS Eierskapskontroll Borgheim Sentrumsbygg AS 2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort

Detaljer

Versjon Søndre Land kommune Revidert utgave Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2014 2015-217/KL Selskapskontroll Gjøvikregionen

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

Notat. Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE. Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11.

Notat. Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE. Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11. Notat Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11.2013 HERØY KOMMUNE EIERSKAPSMELDING 2013 1. Sammendrag En eierskapsmelding

Detaljer

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune Lunner kommune Eierskapspolitikk for Lunner kommune 23.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Politikk for selskapsdannelse og selskapsform.... 4 3 Politikk for eierutøvelse...5 4 Politikk for

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Vest-Telemark Kraftlag AS. Eigarskapskontroll :: Delrapport for Tokke kommune 2014 :: 433 003-1

Vest-Telemark Kraftlag AS. Eigarskapskontroll :: Delrapport for Tokke kommune 2014 :: 433 003-1 Vest-Telemark Kraftlag AS Eigarskapskontroll :: Delrapport for Tokke kommune 2014 :: 433 003-1 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3

Detaljer

Kommunalt eierskap prinsipper og behandlingsprosedyre

Kommunalt eierskap prinsipper og behandlingsprosedyre + Saksframlegg Samfunnskontoret Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10905/2013 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/4 Formannskapet 10.04.2013 Bystyret 25.04.2013 Kommunalt eierskap prinsipper

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Rapport fra selskapskontroll Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober desember 2012.

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING

EIERSKAPSFORVALTNING SELSKAPSKONTROLL: EIERSKAPSFORVALTNING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NOVEMBER 2011 - Revisjon Midt-Norge IKS - 1 - Revisjon Midt-Norge IKS - 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Eierskapsforvaltning DalPro AS

Eierskapsforvaltning DalPro AS Rapport fra selskapskontroll Eierskapsforvaltning DalPro AS Frøya kommune Mars - 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Frøya kommunes kontrollutvalg i perioden desember 2012

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tirsdag 24. mars 2015 kl. 13.00 15.00 i formannskapssalen

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tirsdag 24. mars 2015 kl. 13.00 15.00 i formannskapssalen Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: 13/49 Møtedato/tid: 06.05.2013, kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Tom Skare, leder Lindis Aune Heggvik Gunnar Andresen

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Selskapskontroll Karmøy kommune Selskapskontroll av Haugaland Kraft AS og Haugland Næringspark AS Prosjektplan/engagement letter

Selskapskontroll Karmøy kommune Selskapskontroll av Haugaland Kraft AS og Haugland Næringspark AS Prosjektplan/engagement letter Selskapskontroll Karmøy kommune Selskapskontroll av Haugaland Kraft AS og Haugland Næringspark AS Prosjektplan/engagement letter August 2014 Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Om selskapene...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2014 2015-180/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å evaluere etterlevelsen

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS

Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS 1. Selskapets navn Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS (IØLK), er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i

Detaljer

Selskapskontroll Haugesund kommune. Eierskapsforvaltning

Selskapskontroll Haugesund kommune. Eierskapsforvaltning Selskapskontroll Haugesund kommune Eierskapsforvaltning Audit & Advisory Mars 2011 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Formål og problemstillinger... 4 2. Kontrollkriterier... 5 2.1 Eierskapsmelding...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS RAPPORT AV 22. APRIL 2015 INKLUDERT FORSPØRSEL TIL OG SVAR FRA FYLKESRÅDET

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS RAPPORT AV 22. APRIL 2015 INKLUDERT FORSPØRSEL TIL OG SVAR FRA FYLKESRÅDET Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS RAPPORT AV 22. APRIL INKLUDERT FORSPØRSEL TIL OG SVAR

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS Verran kommune Eierstrategi Jekta AS 2013 Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Svein Kogstad Tilstede

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

Selskapskontroll av. Vannfronten Eiendom AS

Selskapskontroll av. Vannfronten Eiendom AS Selskapskontroll av Vannfronten Eiendom AS - Notodden kommune - Selskapskontrollrapport nr.: 407 007 2012 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...

Detaljer

Versjon Gjøvik kommune Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2014 2015-202/KL Selskapskontroll Gjøvikregionen FORORD Denne rapporten

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Selskapskontroll Eierstyring i Orkdal kommune

Selskapskontroll Eierstyring i Orkdal kommune Selskapskontroll Eierstyring i Orkdal kommune Orkdal kommune Juli 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden mars juli 2015.

Detaljer

Eierskapsmelding for Elverum kommune. 2011 Sist endret 30.1.2013. Elverum kommune. God selskapsstyring. kommune. 10. august

Eierskapsmelding for Elverum kommune. 2011 Sist endret 30.1.2013. Elverum kommune. God selskapsstyring. kommune. 10. august Elverum kommune Eierskapsmelding for Elverum kommune 10. august 2011 Sist endret 30.1.2013 Denne eierskapsmeldingen har til hensikt å øke kommunens kunnskap om eierskap, og gjennom dette, gi grunnlag for

Detaljer